aanvulling SCHOOLGIDS (deze aanvulling hoort bij de schoolgids )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "aanvulling SCHOOLGIDS 2012-2013 (deze aanvulling hoort bij de schoolgids 2010-2011)"

Transcriptie

1 aanvulling SCHOOLGIDS (deze aanvulling hoort bij de schoolgids ) KBS St. Jozef Een school om te ontdekken

2 Inhoud 1 INLEIDING WIJZIGING VAN HFDST WIJZIGING HOOFDSTUK 2, 1E ALINEA VERVANGING HOOFDSTUK WIJZIGING VAN DIT ONDERDEEL VAN HOOFDSTUK WIJZIGING VAN DIT ONDERDEEL VAN HFDST WIJZIGING VAN HFDST. 4.4 UITSTROOMGEGEVENS WIJZIGING VAN 5.2 BIBLIOTHEEK (THEEK 5) WIJZIGING VAN IDENTITEITSBEGELEIDING AANVULLING CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN GILZE EN RIJEN WIJZIGING VAN WIJZIGING VAN DIT ONDERDEEL VAN AANVULLING 6.8 STICHTING LEERGELD OOSTERHOUT WIJZIGING VAN DIT ONDERDEEL VAN WIJZIGING VAN HOOFDSTUK 9 DE SCHOOL: ALGEMENE GEGEVENS DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOL OUDERVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD VOORZIENINGEN IN HET SCHOOLGEBOUW WIJZIGING VAN HOOFDSTUK 10: PRAKTISCHE AANGELEGENHEDEN SCHOOLTIJDEN VAKANTIES EN VRIJE DAGEN SCHOOLJAAR OVERZICHT GROEPSLEERKRACHTEN OVERZICHT BEMENSING ANDERE TAKEN AANMELDING DE TUSSENSCHOOLSE OPVANG BIJDRAGE SCHOOLVERLATERSPROGRAMMA OPVANG KINDEREN VERKEERSBRIGADIERS PLAATSING FIETSEN SCHOOLFRUIT AFSPRAKEN:... 15

3 1 Inleiding Dit katern is een aanvulling op de schoolgids van Beide documenten geven een overzicht van de zaken die de school betreffen 2 Wijziging van hfdst 1.2 Bevoegd gezag Onze school hoort bij de Stichting Nuwelijn. Deze stichting beheert zes basisscholen in de gemeente Gilze en Rijen nl.: KBS St. Anna, KBS De Bolster, KBS Gerardus Majella, KBS St. Jozef, KBS Burg. Van Mierlo en KBS De Brakken. Naamswijziging Per is Stichting Katholiek Onderwijs Nuwelijn gaan werken met het bestuurlijk model Raad van Toezicht - College van Bestuur. Per die datum is er ook een bestuurlijke samenwerking gerealiseerd met het peuterspeelzaalwerk van Stichting Muzerij. Door deze acties was het wenselijk ook de naam van de stichting aan te passen: vanaf die datum is het daarom "Stichting Nuwelijn". In alle nieuwe stukken en correspondentie van de stichting zal deze naam in het vervolg gebruikt worden. In bestaande stukken zult u beslist nog wel eens de oude naam van de stichting tegenkomen. We verwachten dat u daar begrip voor zult hebben. Bestuurlijk model Stichting Nuwelijn werkt volgens het bestuurlijk model Raad van Toezicht - College van Bestuur. Het College van Bestuur bestaat uit één persoon, de voorzitter. Het College van Bestuur vertegenwoordigt de stichting in- en extern, legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en voert overleg met de GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad). Het College van Bestuur wordt daarbij ondersteund door een beleidsmedewerker en een casemanager. Voor de personeels- en salarisadministratie en de financiële administratie wordt gebruik gemaakt van de diensten van een administratiekantoor: OSG te Breda. De personele vervangingen worden bij Stichting Nuwelijn geregeld via een centrale Vervangerspool. Voor alle verwerkingen in deze pool is een externe coördinator aangetrokken. Het bestuur en de beleidsmedewerkers werken vanuit het Nuwelijnkantoor. Postadres: Postbus 152, 5120 AD Rijen Bezoekadres: Past. Gillisstraat 145A, 5121 CD Rijen f Bezetting: Dhr. G. (Gerard) Miltenburg Voorzitter College van Bestuur De Raad van Toezicht van Stichting Nuwelijn bestaat uit zes personen. De dagelijkse verantwoordelijkheid is in handen van het College van Bestuur. De kaders van beleid zijn vastgelegd in het strategisch beleidsplan. De Raad van Toezicht ziet toe op de uitvoering van dit beleid. Voor het functioneren van de Raad van Toezicht is een reglement opgesteld. In deze bestuurlijke organisatie is de school de lokale eenheid, met op elke school een directie, het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel.

4 3 Wijziging hoofdstuk 2, 1e alinea Waar staat de school voor? Scholen hebben de vrijheid hun eigen doelen na te streven. Ze leggen allemaal eigen accenten en bepalen zelf op welke manier ze lesgeven. Het is daarom van groot belang dat u als ouder weet, waarvoor de school staat. In dit hoofdstuk worden de doelstellingen van onze school nader uitgewerkt. Kinderen die ingeschreven staan op onze school, volgen het gehele lesprogramma inclusief de identiteitslessen en bezoeken aan externe locaties. Slogan school De slogan van onze school is: KBS St. Jozef, een school om te ontdekken. De gedachten erachter zijn: - We zijn een school waar wetenschap en techniek hoog in het vaandel staan. Ontdekken is daarbij een belangrijk item. - De kinderen ontdekken in de jaren waarop ze de school bezoeken ontzettend veel. Ditzelfde geldt voor ouders en team. - Onze school is de moeite van het ontdekken waard. 4 Vervanging hoofdstuk 3.10 Onze zorgprocedure in een stappenplan Onze school wil elk kind alle mogelijke kansen bieden voor een goede ontwikkeling, maar dat is niet eenvoudig. Het ene kind heeft namelijk meer begeleiding en zorg nodig dan het andere. Daarom is de zorg in onze basisschool georganiseerd in een stappenplan. Stap 1: De leerkracht gaat aan de slag Als het niet goed gaat met uw kind in de klas zal de leerkracht onderzoeken wat er aan de hand is. Dat gebeurt door te observeren en belemmeringen in de ontwikkeling te signaleren. Er vindt overleg met u plaats om tot een aanpak te komen die voor verbetering zorgt. Stap 2: De interne begeleider en collega s helpen mee Als de aanpak niet tot verbetering leidt, bespreekt de leerkracht de zorg om uw kind met de interne begeleider (ib er) van de school, en natuurlijk met u. Soms werken ook nog andere collega s mee. Er komt een handelingsplan. De leerkracht en uw kind gaan daarmee aan de slag. Stap 3: Het zorgteam van de school wordt ingeschakeld Soms is meer hulp nodig. De leerkracht en de interne begeleider bespreken de zorg voor uw kind dan met specialisten die deel uitmaken van het zorgteam van de school. Dit overleg is erop gericht om tot een bijstelling van het handelingsplan te komen. Het gaat daarbij vooral om een werkwijze in de klas die tot betere resultaten leidt. Soms is daar een onderzoek voor nodig om de zaken die van belang zijn voor het kind, de leerkracht en de school goed in kaart te brengen. Er komt een duidelijk advies voor de ouders en eventueel aanvullende zorg door specialisten binnen de school. Soms zal hulp gevraagd worden van bijvoorbeeld een centrum voor jeugd en gezin (CJG). Stap 4: Externe specialisten in het ZAT adviseren Als de zorg die de school kan bieden onvoldoende is voor uw kind, vindt overleg

5 met externe specialisten plaats in het zorgadviesteam (ZAT). Daarvoor sluiten onder andere vertegenwoordigers van het speciaal onderwijs, maatschappelijk werk, jeugdzorg en GGD aan bij het zorgteam van de school. In dit team wordt besproken wat voor zorg uw kind nodig heeft, in welke mate, en hoe die nodige zorg geboden kan worden. Dit kan leiden tot nader onderzoek, indicatiestelling door de PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg) en het aanbieden van extra voorzieningen in de eigen basisschool. Ook is mogelijk dat overplaatsing wordt geadviseerd naar een andere school voor basisonderwijs, naar speciaal basisonderwijs (SbO) of naar een REC-school (een Regionaal Expertise Centrum ). Dit gebeurt uiteraard allemaal in overleg met u. Stap 5: Nazorg en evaluatie De zorg voor de kinderen is een voortdurend proces. Na elke stap in de zorgprocedure wordt bekeken of de voorgestelde aanpak (het handelingsplan) tot succes heeft geleid. Is de zorg geboden? Met het juiste resultaat? Wat kan er verbeterd worden? Wie zijn daarbij betrokken? En hoe gaan we dat organiseren? Door deze nazorg en evaluatie kan de zorg voor onze kinderen steeds beter worden. 5 Wijziging van dit onderdeel van hoofdstuk In april wordt in groep 7 de cito-entreetoets gemaakt. 6 Wijziging van dit onderdeel van hfdst Informatieavond Voor de groepen 1 t/m 8 vinden er aan het begin van elk schooljaar informatieavonden plaats over het programma en de leerstof van de groep.

6 7 Wijziging van hfdst. 4.4 Uitstroomgegevens Ons onderwijs is erop gericht dat ieder kind uitstroomt naar die vorm van voortgezet onderwijs die aansluit bij zijn/haar mogelijkheden. Hieronder staan de uitstroomgegevens van de laatste drie jaar. Uitstroom naar voortgezet onderwijs Praktijkonderwijs S.V.O. (Speciaal Voortgezet Onderwijs) Basis/kadergerichte leerweg LWOO 4 7 Basis/kadergerichte/gemengde leerweg Theoretische leerweg HAVO VWO VWO TTO 1 3 Gymnasium Totaal aantal leerlingen Wijziging van 5.2 Bibliotheek (Theek 5) Tussen de school en de plaatselijke bibliotheek is er een intensief contact met als gezamenlijk streven: leesbevordering. Het stimuleren van leesplezier is hierbij van groot belang en dat wordt nagestreefd door de volgende activiteiten: kinderboekenweek; schrijversbezoek; afname van leescollecties; voorleeswedstrijden: de voorleeskampioen van de school kan via een plaatselijke ronde doorgaan naar de regionale wedstrijd; leerlingen stimuleren op te treden als kinderjury; schoolabonnementen; groepsbezoeken. Het doel van deze groepsbezoeken is de kinderen wegwijs te maken in de bibliotheek. Er wordt verteld wat de uitleenvoorwaarden zijn en waar de boeken en andere materialen staan. 9 Wijziging van 5.3 Is vervallen. 10 Identiteitsbegeleiding 5.5 Op 1 mei 2012 is de Diocesane Katholieke Schoolraad opgeheven, waardoor de identiteitsbegeleider is weggevallen. Er vindt momenteel overleg plaats over een nieuwe manier van identiteitsbegeleiding.

7 11 Aanvulling Centrum voor Jeugd en Gezin Gilze en Rijen 5.7 Anja van der Laar (schoolmaatschappelijk werk) Sabine Kocx (jeugdverpleegkundige) 12 Wijziging van 5.9 Wat is de visie van Brede School gemeente Gilze en Rijen? Een bijdrage leveren aan het optimaliseren van de randvoorwaarden waarbinnen kinderen van 0-12 jaar hun sociaal-emotionele -, motorische -, culturele - en cognitieve vaardigheden ontwikkelen en ontplooien, door samenwerking te bevorderen tussen organisaties op het gebied van onderwijs, welzijn, kinderopvang, cultuur, sport en zorg. Belangrijk is dat het kind vooral baat moet hebben bij de brede school. Het werken aan het vergroten van ontwikkelingskansen van kinderen betekent dat de brede school werkt aan deze visie: het welbevinden van kinderen het brede leren van kinderen de verbondenheid van kinderen met elkaar en met de omgeving Welbevinden Onder welbevinden verstaan we dat kinderen zich goed voelen. Dit hangt samen met een sterk zelfbewustzijn, een gevoel van veiligheid en een zorgzame omgeving. Ouderbetrokkenheid is een belangrijke voorwaarde voor het welbevinden van kinderen. Activiteiten die bijdragen aan dit doel, bevorderen: de autonomie van het kind het gevoel van gezien worden de basale rust en veiligheid zorg voor lichaam en geest, zoals gezonde voeding en voldoende slaap en het gevoel van emotioneel vrij zijn Brede leren Onder het brede leren verstaan we dat kinderen zich kunnen ontplooien, gekoppeld aan het binnenschoolse aanbod. Juist voor kinderen, die geen gebruik (kunnen) maken van de reguliere vrijetijdsbesteding, is het belangrijk dat zij de mogelijkheden krijgen om hun talenten te kunnen ontwikkelen bijvoorbeeld op het gebied van sport, cultuur en techniek. De activiteiten vanuit het brede leren dragen bij aan: het ontdekken van nieuwe talenten betere leeropbrengsten een vergroot zelfbewustzijn het versterken van sociale competenties een vergrote blik op mogelijkheden het aanboren van meerdere intelligenties

8 Verbondenheid Verbondenheid met elkaar en met de omgeving betekent dat kinderen relaties met anderen, leeftijdgenoten en volwassenen kunnen aangaan. Een kind dat zich verbonden voelt, voelt zich onderdeel van de maatschappij. Hij/zij voelt zich thuis (veilig) in de omgeving waar hij opgroeit. Integratie tussen verschillende culturen en groepen zijn essentieel voor het zich onderdeel voelen van de maatschappij. Kinderen die zich verbonden voelen: gaan graag naar school gaan makkelijk contacten aan in hun omgeving (straat, buurt) hebben vriendjes en vriendinnetjes hebben zorg voor hun buurt Wat betekent dit voor onze school? Iedere school in gemeente Gilze en Rijen krijgt de mogelijkheid om zich te ontplooien als brede school. Dit uit zich vooral in een activiteitenaanbod na schooltijd, samenwerking tussen kinderopvang en peuterspeelzaal, verenigingen, zorg en welzijn. Scholen hebben een brede school profiel gekozen dat bij hen past en daaronder verschillende pijlers die de aandacht hebben. Zo kan het zijn dat een school het profiel Verrijking heeft en dit terug komt in naschoolse activiteiten gericht op sport,cultuur en kunst. Een ander voorbeeld is het profiel Wijk en Buurt, dan wordt de nadruk gelegd op de verbinding met de wijk of buurt waarin de school staat. Op de website onder het kopje Brede School Gilze Rijen kunt u zien welk profiel uw school heeft en welke activiteiten er naar schooltijd zijn. Ook staan deze vermeldt op de website van de school. Voor verdere vragen, Beppie Smit Brede School coördinator Gemeente Gilze Rijen 13 Wijziging van dit onderdeel van 6.3 Interne contactpersoon Binnen de school zijn één of meer personen aangewezen waar u bij terecht kunt met een klacht over machtsmisbruik door iemand van de school (personeel, leerlingen, ouders, vrijwilligers, enz.) Bij ons op school zijn dat: mhr. Lex en juffr. Jacqueline. De contactpersoon zal naar uw verhaal luisteren en samen met u kijken wat er nu gaat gebeuren. De contactpersoon gaat niet zelf met de klacht aan de slag, maar verwijst u door naar de externe vertrouwenspersoon. 14 Aanvulling 6.8 Stichting Leergeld Oosterhout Bij de Stichting Leergeld Oosterhout kan een beroep gedaan worden voor financiële ondersteuning voor bijzondere schoolactiviteiten. Bij de IB ers zijn de Beoordelingscriteria steunaanvragen LgO verkrijgbaar.

9 15 Wijziging van dit onderdeel van 7.10 Natuur en Milieu Educatie (N.M.E.) In het kader van N.M.E. vindt een aantal activiteiten plaats: Het schoonhouden van de school en de schoolomgeving Scheiden van afval Tweejaarlijks abonnement op het Natuurmuseum Brabant Rode Draad Is vervallen. Wetenschap en Techniek De laatste zin wijzigen in: De groepen 8 organiseren activiteiten rondom de Lego League, maar zullen dit jaar niet aan de officiële wedstrijd(en) deelnemen. 16 Wijziging van hoofdstuk 9 De school: algemene gegevens 9.1 De organisatie van de school Behoudens de groepen 1-2 werkt de school volgens het jaarklassensysteem. Indien nodig worden er combinatiegroepen geformeerd. De school is ingedeeld in een onder-, midden- en bovenbouw. Aan het hoofd van elke bouw staat een teamleider of bouwcoördinator. Deze behartigt de specifieke zaken voor haar/zijn bouw in het managementteamoverleg dat plaatsvindt tussen bouwcoördinatoren/teamleiders, IB er en directeur. In dit MT-overleg worden de onderwijskundige lijnen van de school uitgezet. De indeling is als volgt: Onderbouw (groepen 1-2) : teamleider juffr. Nettie Middenbouw (groepen 3, 4 en 5) : teamleider juffr. Joke Bovenbouw (groepen 6, 7 en 8) : teamleider juffr. Lian Invulling uren compensatieverlof Personeelsleden hebben recht op een aantal uren compensatieverlof Om praktische, maar vooral onderwijskundige redenen is er voor gekozen om voor de leerkrachten van de groepen 1 t/m 4 het compensatieverlof te plannen op vrijdagmiddag. De leerlingen van deze groepen zijn elke vrijdagmiddag vrij. Dit omdat de kinderen van deze groepen niet zoveel uren maken als de kinderen van de bovenbouw. In de Info zal vermeld worden hoe de uren compensatieverlof praktisch geregeld zijn. 9.2 Oudervereniging en medezeggenschapsraad p.a. Tuinstraat 15, 5121 EG Rijen Voorzitter oudervereniging: Mevr. Marion van den Kieboom Voorzitter medezeggenschapsraad: vacature De volledige lijst met namen van de oudervereniging en de medezeggenschapsraad wordt in de tweewekelijkse Info aan het begin van het nieuwe schooljaar bekend gemaakt.

10 9.4 Voorzieningen in het schoolgebouw Begane grond Plattegronden (Bij de kleutergroepen werken we met dierennamen.) Aula BSO YoYO Gymzaal CJG = spreekkamer centrum voor Jeugd en gezin RT = remedial teaching MRT = Motorische remedial teaching ortho = orthotheek Flex = flexwerkplek HV PSZ Vlindertje Speelzaal Olifanten Apen Flex 3a Concierge Ortho Administratie IB RT CJG CJG Dir Pinguins Vlinders Giraffen Zebra s MRT 3b Verdieping Flex 8a 4a Flex ¾ 4 /5 Te a m - ka m e r 8b 7a 6/7 6b 6a 5b 5a

11 17 Wijziging van hoofdstuk 10: Praktische aangelegenheden 10.1 Schooltijden De aanvangstijd van de school is 8.30 uur. De eindtijd is uur op maandag, dinsdag en donderdag en uur op woensdag. De eindtijd op vrijdag is voor de groepen 1 t/m uur en voor de groepen 5 t/m uur. Sinds het schooljaar werkt de school met een continurooster. De leerlingen hebben tussen de middag een pauze van 45 minuten om te eten en spelen. Van alle leerlingen wordt verwacht dat zij deze pauze op school doorbrengen. Afwijkende schooltijden: Tijdens de open avond als afsluiting van het Project is de aanwezigheid voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 verplicht: 8 november van uur. Op 20 december worden alle leerlingen van uur op school verwacht i.v.m. de kerstmarkt. Onder schooltijd zijn de deuren gesloten. De enige deur die open is, is de deur aan de speelplaats aan de Tuinstraat. We willen u verzoeken overdag van deze ingang gebruik te maken 10.2 Vakanties en vrije dagen schooljaar studiedag : 22 oktober 2012 studiedag : 24 oktober 2012 studiemiddagen : 4 oktober en 26 november 2012, 4 februari en 21 maart 2013 studiedag gr. 1-4 : 18 februari 2013 studiemiddag gr. 5-8 : 22 februari 2013 herfstvakantie : maandag 15 oktober t/m vrijdag 19 oktober 2012 jaarmarkt : dinsdag 23 oktober 2012 kerstvakantie gr. 1-4: vrijdag 22 december 2012 t/m vrijdag 4 jan kerstvakantie gr. 5-8: vrijdag 22 december 2012 middag t/m vrijdag 4 jan voorjaarsvakantie : maandag 11 februari t/m vrijdag 15 februari 2013 Goede Vrijdag : vrijdag 29 maart 2013 Pasen : maandag 1 april 2013 meivakantie : maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2013 sportdag gr 5-8 : vrijdag 31 mei groep 1 t/m 4 vrij Hemelvaart : valt in de meivakantie Pinksteren : maandag 20 mei 2013 zomervakantie : vrijdag 28 juni (n.m.) t/m vrijdag 12 augustus extra vrije dagen voor groep 0-1: 26 september, 7 november januari, 17 april, 15 mei, 5 juni 2013 extra vrije dagen voor groep 2: 23 januari, 3 april, 12 juni 2013 extra middag vrij groepen 1-4 als compensatie van de sportdag: 28 maart (Witte Donderdag) De groepen 1 t/m 4 krijgen dit jaar gemiddeld 903 uur en 52 minuten les en de groepen 5 t/m uur en 52 minuten. De kinderen zijn na hun Eerste Communieviering op maandagochtend tot uur vrij.

12 10.3 Overzicht groepsleerkrachten pinguïns juffr. Gerrien (ma-di) en juffr. Natasha (wo-do-vr) vlinders juffr. Anny (ma-di-wo-do-vr) en juffr. Ellen (vr) giraffe n juffr. Liesbeth (ma-di) en juffr. Monique (wo-do-vr) olifanten juffr. Adriëlla (ma-di-vr) en juffr. Ellen (wo-do) apen juffr. Nettie (ma-di) en juffr. Marie-José (wo-do-vr) zebra s juffr. Esther 3a juffr. Appollonia (juffr. Marleen een aantal maandagen) 3b juffr. Ria Broeders (ma-di-wo) en juffr. Marian (do-vr) 3/4 juffr. Masha (ma-wo-do) en juffr. Marion (di-vr) 4a juffr. Joke (ma-di) en juffr. Will (wo-do-vr) 4-5 juffr. Emmy 5a juffr. Saskia 5b mhr. Lex (ma-di-wo-do) en juffr. Jacqueline (vr) 6a juffr. Sonja (ma-di-wo) en juffr. Sylvia (wo-do-vr) 6b mrh. Bas (ma-di-do-vr) en juffr. Joke (wo) 6-7 juffr. Tamara 7a juffr. Wendy 8a mhr. Rob 8b juffr. Lian (ma-di-do) en juffr. Christa (wo-vr) 10.4 Overzicht bemensing andere taken ICT-coördinator: juffr. Lian IB: juffr. Marion, juffr. Régine RT : juffr. Ria van Zundert MRT: juffr. Marleen Handv. en techniek: juffr. Monique Beljaars Conciërge: mhr. Erwin Onderhoud: mhr. Henri Administratie: mevr. Annie Ondersteuning / vervanging (compensatieverlof: juffr. Christine, juffr. Sonja, juffr. Christa, juffr. Sylvia Aanmelding Aanmelden en inschrijven op een basisschool. In januari van elk jaar informeren basisscholen binnen onze gemeente ouders/verzorgers die op zoek zijn naar een school die bij hun kind past. In deze periode worden er ook informatiebijeenkomsten gehouden. Elke school doet dat op een manier die bij de school past. O.a. via het weekblad Gilze en Rijen wordt bekend gemaakt wanneer deze momenten zijn. (Op verzoek kunnen er ook tussentijds afspraken met de scholen gemaakt worden.) Indien ouders een school naar keuze gevonden hebben, kunnen zij hun kind aanmelden bij een school. Dit kan al ver voordat het kind de leeftijd van 4 jaar bereikt. (Na aanmelding krijgen de ouders/verzorgers te horen of er plaats is op de school van hun keuze.) Inschrijven, waarbij ook verklaard wordt dat het kind op geen andere school staat ingeschreven, kan vanaf het schooljaar voorafgaand aan de 4e verjaardag. De ouders/verzorgers worden voor deze inschrijving uitgenodigd door de school waar het kind aangemeld is.

13 Aanvulling: Ook broertjes en zusjes van kinderen die reeds op school zitten, dienen aangemeld te worden De tussenschoolse opvang We werken met een continurooster: de kinderen gaan tussen de middag niet naar huis, maar eten een kwartier in de klas en spelen daarna een half uur buiten. Het buitenspelen gebeurde in het schooljaar in drie groepen. Omdat drie pauzetijden nadelen heeft voor de duur van de ochtend of middag, is besloten om het schooljaar te starten met een pilot: de groepen 1 t/m 4 gaan om uur naar buiten en de groepen 5 t/m 8 om uur. Vier TSOmedewerksters begeleiden het buitenspelen, samen met twee leerkrachten. Voor de herfstvakantie zal deze manier van pauzeren geëvalueerd worden en volgt er indien nodig een aanpassing. Voor de begeleiding door de TSO-medewerksters en de aanschaf van spelmateriaal wordt een vrijwillige bijdrage van 15,-- per jaar gevraagd. Hoewel deze bijdrage vrijwillig is, willen we u dringend verzoeken de bijdrage over te maken. Het overblijven gaat anders ten laste van het schoolbudget Luizenbrigade Ongewijzigd Ouderbijdrage De OV kent geen contributie, maar een vrijwillige ouderbijdrage. Deze vrijwillige ouderbijdrage is bestemd voor de volgende zaken: 1. Het organiseren van diverse activiteiten voor de leerlingen, bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest en de kerstviering ( 14,50); 2. Het organiseren van de Jozefdag ( 21,00). De totale bijdrage voor de oudervereniging is, voor het schooljaar , dus vastgesteld op 35,50 per kind. Voor de kinderen die na 1 januari 2013 bij ons op school komen, hoeven de ouders het lopende schooljaar geen volledige ouderbijdrage te betalen. Voor de Jozefdag wordt nog wel een bijdrage gevraagd. Voor de organisatie van de Jozefdag kennen we vanaf schooljaar een nieuw vierjaarlijks spaarsysteem. Ieder jaar vragen we een gelijk bedrag (plus indexatie). We kennen in deze vier jaar een schoolreis per cluster, een culturele activiteit per cluster, een schoolreis per cluster en een schoolreis met de gehele school. De kosten zijn per jaar niet gelijk. Daarom kunnen we in sommige jaren een deel van het bedrag sparen voor de duurdere jaren. De bijdrage aan de oudervereniging en de Jozefdag kunt u in maximaal vier termijnen voldoen, waarbij in iedere termijn de volledige bijdrage kan worden voldaan voor een of meer kinderen. De data van de betalingstermijnen van de ouderbijdrage zijn als volgt: Datum voor de inning van de eerste termijn: 8 november 2012 Datum voor de inning van de tweede termijn: 10 januari 2013 Datum voor de inning van de derde termijn: 7 februari 2013 Datum voor de inning van de vierde termijn: 7 maart 2013

14 Betaling in termijnen voor één kind is mogelijk, dit dient echter vooraf in overleg met de penningmeester van de oudervereniging te geschieden. De bijdrage aan de oudervereniging en de Jozefdag kunt u op de volgende manieren betalen. Door middel van een automatische incasso-opdracht. De benodigde formulieren worden aan het begin van het schooljaar uitgereikt. Via overboeking naar Rabobank rekening nr: ten name van Oudervereniging KBS St. Jozef Rijen onder vermelding van de naam/namen en groepsnummers van uw kind(eren) Bijdrage schoolverlatersprogramma De bijdrage voor het schoolverlatersprogramma van groep 8 is voor het schooljaar vastgesteld op 52,00. Dit geld wordt door de groepen 8 zelf geïncasseerd en beheerd. Het bedrag kunt u in twee termijnen voldoen op rekeningnummer t.n.v. KBS St. Jozef inzake schoolverlaters onder vermelding van de naam van het kind Opvang kinderen verkeersbrigadiers. Voor de opvang van de kinderen van de ouders die brigadieren geldt het volgende rooster. Om 8.15 uur altijd in de vlinderklas (juf Anny) Na schooltijd in wisselende groepen: maandag: pinguïns (juffr. Gerrien) dinsdag: olifanten (juffr. Adriëlla) woensdag: apen (juffr. Marie-José) donderdag: giraffen (juffr. Monique) vrijdag: zebra's (juffr. Esther) Voor schooltijd kunt u uw kind naar deze groep brengen en na schooltijd kunt u uw kind in deze groep afhalen. Verkeersouders: mevr. Marjella van de Walle mevr. Ilona van Wees Plaatsing fietsen Kinderen, die in de directe nabijheid van de school wonen, mogen niet met de fiets komen. Een precieze grens is moeilijk te trekken, maar als richtlijn denken wij dat kinderen die langer dan 10 minuten moeten lopen om op school te komen, met de fiets mogen komen. Als buitengrens houden we (ongeveer) de volgende straten/punten aan: - spoorlijn kruising Hoeksestraat/Doornbos kruising Zwarte Dijk/Zaaren kruising Drossaardstraat /Raadhuisplein. We vragen de kinderen hun fiets op de daarvoor bestemde plaatsen te parkeren: in de schooltuin of in de fietsenstalling op de speelplaats aan de Kloosterstraat. Als er geen ruimte meer is in de fietsenstalling op de speelplaats wordt de fiets in de voortuin geplaatst. De fietsenstalling bij de gymzaal is voor personeel en voor speciale fietsen waarvoor een afspraak met de school gemaakt is. Voor het goed kunnen plaatsen van de fietsen is het nodig dat iedere fiets een standaard heeft.

15 10.14 Schoolfruit Sinds het vorige schooljaar kennen we twee fruitdagen per week. In het schooljaar zullen dit de maandag en de vrijdag zijn. Een fruitdag betekent dat de school de kinderen in de gelegenheid stelt om fruit en/of groente te eten (en om te drinken). Koeken die kinderen per abuis meebrengen, krijgen ze om uur terug om mee naar huis te nemen. In de weken van het schoolgruiten zal door de kinderen de gehele week fruit en/of groente gegeten worden. (De data staan op de kalender vermeld.) Afspraken: Vanaf uur is toezicht aanwezig op de speelplaats aan de Kloosterstraat. Wij willen u vragen de kinderen niet te vroeg naar school te sturen. We werken met een inloop. Ouders van de kinderen van groep 1-2, die dat willen, mogen hun kinderen binnenbrengen. Wij willen u echter wel dringend vragen dit binnenbrengen te beperken tot het naar de groep gaan van uw kind en daarna weer te vertrekken. Scholensportdag groep 5 t/m 8: de leerlingen gaan deze dag op eigen gelegenheid naar de sportvelden of sporthal. Vanaf groep 3 hebben kinderen klassenbeurt. Dit betekent o.a. dat zij om uur binnen blijven om de klas op orde te brengen. Wilt u er dus rekening mee houden dat uw kind ongeveer 10 minuten later buiten zal komen danwel thuis zal zijn. Mocht u een extra koeltasje voor het overblijven wensen, of een defect tasje willen vervangen door een nieuwe, dan kunt u dit via school aanschaffen, voor de prijs van 3,00 per stuk. De overige afspraken zijn ongewijzigd.

16 Uitgave juni 2012 KBS St. Jozef

Schooljaar 2010/2011. Info 20. juli 2011. Website: www.jozefrijen.nl. E-mail: directie@jozefrijen.nl. Octopusslogan

Schooljaar 2010/2011. Info 20. juli 2011. Website: www.jozefrijen.nl. E-mail: directie@jozefrijen.nl. Octopusslogan KBS St. Jozef Tuinstraat 15 5121 EG Rijen Tel. 0161-222918 Schooljaar 2010/2011 Info 20 juli 2011 Website: www.jozefrijen.nl E-mail: directie@jozefrijen.nl Niet vergeten! Dinsdag 5 juli leerkrachtendag

Nadere informatie

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u deze kalender als aanvulling op de schoolgids. In deze kalender vindt u alle data van vakanties,

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

Telefoonnummer van de school: ORGANISATIE VAN DE SCHOOL: Directeur: Gerard Jager Tel:

Telefoonnummer van de school: ORGANISATIE VAN DE SCHOOL: Directeur: Gerard Jager Tel: AUGUSTUS/SEPTEMBER 2016 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Za Zo Extra informatie 29/8 30/8 31/8 1/9 2/9 3/9 4/9 EERSTE SCHOOLDAG Oudergeleding mr 8.30 5/9 6/9 7/9 8/9 9/9 10/9 11/9. Telefoonnummer

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

A u g u s t u s

A u g u s t u s A u g u s t u s 2 0 1 3 12 START SCHOOLJAAR 2013/2014 13 14 15 16 Schoolreis 5-8 17 17 19 20 21 Informatieavond groep 3 22 23 ADV groep1-2 24 25 26 Informatieavond groep 8 27 28 Informatieavond groep 4

Nadere informatie

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus Draaiboek Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus 2015-2016 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. Aantallen groepen, aantallen leerlingen per leerjaar en per groep. 3. Plattegronden van BS de Bongerd. 4. Lestijden

Nadere informatie

Protocol continurooster CBS de Regenboog

Protocol continurooster CBS de Regenboog Protocol continurooster CBS de Regenboog Waarom een continurooster? 1.1 Inleiding Voor de Regenboog heeft het invoeren van een continurooster een aantal redenen. Deze voordelen zijn zowel pedagogisch als

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4 S e p t e m b e r 2 0 1 6 Aan het begin van het schooljaar plannen we, voor de ouders die daar prijs op stellen, een kennismakingsgesprek. In dit gesprek staan niet de resultaten centraal, maar juist het

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers,

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers, Christelijke basisschool Voorwoord Geachte ouders/verzorgers, Vandaag ontvangt u het informatieboekje. Hierin vindt u zaken die betrekking hebben op het schooljaar 2015 die elk jaar anders zijn. Het is

Nadere informatie

Spreekuur School Maatschappelijk Werk Bezoek R. van Herpt, Inspecteur van het onderwijs uur Informatie avond alle groepen

Spreekuur School Maatschappelijk Werk Bezoek R. van Herpt, Inspecteur van het onderwijs uur Informatie avond alle groepen Jaargang 25 Nr. 1 Vrije dagen 5 sept. 8 sept. Studiedag alle kinderen Studiedag alle kinderen Bijzondere activiteiten 4 sept. 11 sept. Spreekuur School Maatschappelijk Werk Bezoek R. van Herpt, Inspecteur

Nadere informatie

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), Dit is de jaarbijlage 2015-2016 van de RK basisschool Vredeburg. Het is de bedoeling om deze jaarbijlage te gebruiken, als aanvulling op de schoolgids. In de schoolgids wordt

Nadere informatie

Continurooster Jozefschool

Continurooster Jozefschool Continurooster Jozefschool beleid continurooster 1 / 11 Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Totstandkoming... 5 3. Schooltijden... 6 3.1 Overgangsregeling.... 6 4. Voor- en nadelen continurooster... 7 5. De praktijk...

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Jaarkalender 204-20 Basisschool De Parel Jaarkalender 204-20 Pagina INHOUD Inhoud... 2 Belangrijke informatie schooljaar 204-20... Contactadressen Kindcentrum de Schatkist.... Lestijden Basisschool de

Nadere informatie

A u g u s t u s

A u g u s t u s A u g u s t u s 2 0 1 2 13 START SCHOOLJAAR 2012/2013 14 15 16 17 Schoolreis 5-8 18 19 20 21 22 Informatieavond gr 3 23 Informatieavond gr 5 24 25 26 27 Informatieavond gr 8 28 Informatieavond gr 7 29

Nadere informatie

Samenwerken om er voor te zorgen dat iedereen succesvol is. Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de locatie de Boomgaard

Samenwerken om er voor te zorgen dat iedereen succesvol is. Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de locatie de Boomgaard INFOBULLETIN Oktober 2013 Samenwerken om er voor te zorgen dat iedereen succesvol is. Hoogvliet, 26 september 2013 Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de locatie de Boomgaard Kinderboekenweek

Nadere informatie

maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag dinsdagochtend, donderdag dinsdag, donderdag, vrijdag maandag, dinsdagmiddag, woensdag

maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag dinsdagochtend, donderdag dinsdag, donderdag, vrijdag maandag, dinsdagmiddag, woensdag bezoekadres: Karekiet 49 3641 ZE Mijdrecht / postadres: Postbus 1108 3640 BC Mijdrecht T: 0297 282202 www.obs trekvogel.nl Bereikbaarheid U kunt ons bereiken onder het nummer: 0297 282202 Natuurlijk kunt

Nadere informatie

Weesp, 9 september 2016

Weesp, 9 september 2016 Weesp, 9 september 2016 Inhoud - Start nieuwe schooljaar - Nieuw schoolrooster - Informatieavonden - Reminder studiedag 25 september - Schoolgids - Uitbreiding kindgesprekken - Het grote project - Aanmelden

Nadere informatie

Jaarkalender schooljaar 2014-2015. OBS De Zevensprong. Pampusstraat 28 (bezoekadres Drakenstraat 40) 1435 LJ Rijsenhout

Jaarkalender schooljaar 2014-2015. OBS De Zevensprong. Pampusstraat 28 (bezoekadres Drakenstraat 40) 1435 LJ Rijsenhout Jaarkalender schooljaar 2014-2015 OBS De Zevensprong (bezoekadres Drakenstraat 40) 0297 327842 / 06 18248767 dezevensprong@sopoh.nl www.dezevensprong.sopoh.nl Beste kinderen, ouders en meelezers, Voor

Nadere informatie

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz.

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz. INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 2 1 Personeel en leerlingen blz. 3 1.1 Aantal leerlingen blz. 3 1.2 Samenstelling en inzet team blz. 3 1.3 Samenstelling Medezeggenschapsraad blz. 4 2 Financiën blz. 5 2.1

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

T.a.v. de MR deelraad NHJ locatie V. Betreft: Voorstel andere schooltijden Beste MR leden.

T.a.v. de MR deelraad NHJ locatie V. Betreft: Voorstel andere schooltijden Beste MR leden. T.a.v. de MR deelraad NHJ locatie V. Betreft: Voorstel andere schooltijden Beste MR leden. Na de wetswijziging in 2006 hebben de scholen meer vrijheid gekregen de schooltijden zelf in te richten. Vanaf

Nadere informatie

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2016-2017. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een

Nadere informatie

S e p t e m b e r

S e p t e m b e r S e p t e m b e r 2 0 1 4 1 2 Schoolkamp gr. 8 Schoolkamp gr. 8 3 Schoolkamp gr. 8 4 Schoolkamp gr. 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Verjaardag en klassenreisje 3-4 15 16 17 18 19 20 21 Kledinginzameling Speurkleuters

Nadere informatie

Locatie Sittard: Kleine Steeg Locatie Geleen: Dunantstraat

Locatie Sittard: Kleine Steeg Locatie Geleen: Dunantstraat Locatie Sittard: Kleine Steeg 11 046-451349 sittard@hoefer.nl Locatie Geleen: Dunantstraat 11 046-4745675 geleen@hoefer.nl september 2016 Locatie Sittard: Kleine Steeg 11, 6131KJ Sittard 046-4513149 sittard@hoefer.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief. September 2016

Nieuwsbrief. September 2016 Nieuwsbrief September 2016 Start schooljaar Na een mooie zomervakantie mogen we weer beginnen op school. De kinderen zijn weer vol frisse moed aan het werk gegaan in de klas. De juffen en meesters hebben

Nadere informatie

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 207-208. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een goed

Nadere informatie

maandag, dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag maandag, vrijdagochtend dinsdag,woensdag, donderdag

maandag, dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag maandag, vrijdagochtend dinsdag,woensdag, donderdag Molenwiek 48 3642 BS Mijdrecht T: 0297 281275 www.obs molenland.nl Bereikbaarheid U kunt ons bereiken onder het nummer 0297 281275. Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van ons mailadres: info@obs molenland.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak  nieuwsbrief teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond Nieuwsbrief nr. 6 28 januari 2011 kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer Maandag 31 januari 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond 1 tot en met 3 februari Cito toets groep

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL

INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL Bladzijde [1] INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL Februari 2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u ten behoeve van de ouderraadpleging over het voorstel Naar andere schooltijden?

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Jaarkalender 2014-2015 Fazantenkamp 157-158 3607 CH Maarssen 0346-590848 www.montessorihetmozaiek.nl info@montessorihetmozaiek.nl Maarssen, juli 2014 Beste ouders en verzorgers, Dit is de nieuwe kalender

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Personele bezetting Voor de maanden januari t/m juli 2017

Personele bezetting Voor de maanden januari t/m juli 2017 2 december 2016 5 december Sinterklaasviering 6 december Studiedag (leerlingen vrij) 14 december OV vergadering 21 december Goededoelendag Serious Request 22 december Kerstdiner op school (leerlingen s

Nadere informatie

SCHOOLKALENDER. Frederik Maystraat EG Bergen op Zoom Tel

SCHOOLKALENDER. Frederik Maystraat EG Bergen op Zoom Tel SCHOOLKALENDER 0 0 Frederik Maystraat EG Bergen op Zoom Tel 0-0 aanloop@aanloopboz.nl www.facebook.com/aanloopboz ABBO_schoolkalender De Aanloop.indd -0- : : AUGUSTUS 0 0 0 0 Start schooljaar! SEPTEMBER

Nadere informatie

Amsterdam, 1 mei 2015. Beste ouders,

Amsterdam, 1 mei 2015. Beste ouders, Vancouverstraat 3 1056 DT Amsterdam 020-6128000 directie@rosaboekdrukker.net www.rosaboekdrukker.net Amsterdam, 1 mei 2015 Beste ouders, In deze brief informeren wij u over de nieuwe CAO voor het Primair

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Continurooster Protocol. Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep.

Continurooster Protocol. Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep. Continurooster Protocol Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep. Juni 2015 Voorwoord De Thomas van Aquinoschool hanteert vanaf schooljaar 2015 2016 een continurooster. Een continurooster

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

overzicht schooljaar

overzicht schooljaar overzicht schooljaar 2016-2017 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2016-2017 A

Nadere informatie

Continurooster Woensdagmiddag Gelijke dagen Huidig rooster. Niet afschaffen

Continurooster Woensdagmiddag Gelijke dagen Huidig rooster. Niet afschaffen Andere Schooltijden Basisschool De Ontdekking Didam, februari 2014 Beste ouders, Enige tijd geleden heeft u een ouderenquête ingevuld m.b.t. het onderwerp schooltijden. Voorafgaand aan deze raadpleging

Nadere informatie

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz.

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz. INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 2 1 Personeel en leerlingen blz. 3 1.1 Aantal leerlingen blz. 3 1.2 Samenstelling en inzet team blz. 3 1.3 Samenstelling Medezeggenschapsraad blz. 4 2 Financiën blz. 5 2.1

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015/2016

SCHOOLGIDS 2015/2016 SCHOOLGIDS 2015/2016 KOMPASSCHOOL School voor Speciaal Basis Onderwijs Wilhelminalaan 20 1791 AN Den Burg Tel.: 0222-312655 www.kompasschooltexel.nl Deel B jaarboekje 1 Inleiding Voor u ligt het B Deel

Nadere informatie

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 13 4 maart 2016 www.obspassepartout.nl

Ouderinfo. 14e jaargang nr. 13 4 maart 2016 www.obspassepartout.nl Van de directie Afgelopen maand zijn er vooral intern veel besprekingen geweest. Het CITO-overleg met alle leerjaren, waarin we gekeken hebben naar de opbrengsten en welke accenten er gelegd moeten worden

Nadere informatie

Jaarbijlage Schoolgids Samen het beste uit jezelf halen. Jaarbijlage Schoolgids Christoffelschool

Jaarbijlage Schoolgids Samen het beste uit jezelf halen. Jaarbijlage Schoolgids Christoffelschool Jaarbijlage Schoolgids 2016-2017 Samen het beste uit jezelf halen Jaarbijlage Schoolgids 2016-2017 -1- Christoffelschool 1. Algemeen Team Christoffelschool 2016/2017: Klaar voor de start! Contactgegevens

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Aanvulling Schoolgids Deel 2

Aanvulling Schoolgids Deel 2 Aanvulling Schoolgids Deel 2 2014 2015 OBS De Koempoelan Gangeslaan 59 1448 BV Purmerend 0299-472048 administratie@koempoelan.nl www.koempoelan.nl Schoolgids De Koempoelan - deel 2 2014-2015 Pagina 1 Een

Nadere informatie

Jaarkalender De Brug Schooljaar

Jaarkalender De Brug Schooljaar Jaarkalender De Brug Schooljaar 2017-2018 Wie is er welke dag? Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Rood Oranje Groen Blauw Annette de With of Nicole Stroo & Ruth Laumans Anneke van Driel of

Nadere informatie

A. Aanpassingen TSO in het huidige model

A. Aanpassingen TSO in het huidige model A. Aanpassingen TSO in het huidige model maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 8.30-12.00 en13.15-15.15 woensdag 8.30-12.15 Kleuters vrijdagmiddag vrij. Kinderen gaan naar huis of blijven op school en

Nadere informatie

Ichthusnieuws. schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl

Ichthusnieuws. schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl Ichthusnieuws schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl Agenda: 25 augustus Start schoolzwemmen groepen 5 9 september Informatieavond voor groep 1 t/m 8 vanaf 19.00 uur

Nadere informatie

Jaargang 24 Nieuwsbrief 28 november 2016

Jaargang 24 Nieuwsbrief 28 november 2016 Klimop 2 9301 PK Roden 050-5017172 info@obsdetandemroden.nl www.obsdetandemroden.nl Jaargang 24 Nieuwsbrief 28 november 2016 Belangrijke data 5 december Sinterklaas 13 december (Onder voorbehoud) Optreden

Nadere informatie

Informatie kalender schooljaar

Informatie kalender schooljaar Informatie kalender schooljaar 2014-2015 GS De Wâldiik Postbus 6 9233ZL Boelenslaan 0512341261 E-mail directie@dewaldiik.nl AUGUSTUS 2014 VR 1 ZA 16 ZA 2 ZO 17 ZO 3 MA 18 Eerste schooldag. Gouden weken

Nadere informatie

Ouderinformatieavond SCHOOLTIJDEN

Ouderinformatieavond SCHOOLTIJDEN Ouderinformatieavond SCHOOLTIJDEN Aanleiding voor deze avond Signalen van team en ouders (tevredenheidsonderzoek) Tendens binnen de Groeiling Veranderingen in de maatschappij Doel van deze avond Informatie

Nadere informatie

Praktische zaken op De Appelhof een uittreksel uit de Schoolgids!

Praktische zaken op De Appelhof een uittreksel uit de Schoolgids! Praktische zaken op De Appelhof een uittreksel uit de Schoolgids! Vlak voor de zomervakantie heeft u van ons een verkorte versie ontvangen van de Schoolgids. Met een aantal kleine aanpassingen sturen we

Nadere informatie

Opzet continurooster basisschool de Klim-op Haaren

Opzet continurooster basisschool de Klim-op Haaren Opzet continurooster basisschool de Klim-op Haaren Handleiding voor ouders Inhoudsopgave 1. Continurooster 1.1 Lesrooster 1.2 Visie op het continurooster 2. Uitwerking continurooster 2.1 Visie op de lunch

Nadere informatie

Bijlagen: Folder Stichting Kinderopvang Friesland

Bijlagen: Folder Stichting Kinderopvang Friesland Agenda Personele zaken Buitenschoolse opvang (BSO) nieuwe partner Afscheidsavond Spelen tot je groen ziet! Doorschuifochtend Klus-/Schoonmaakavond Laatste schooldag: afsluiting & afscheid Vakantierooster

Nadere informatie

Het Schatgravertje Informatiebulletin voor ouders Redactie: directie basisschool de Schatgraver Uitgave: 10

Het Schatgravertje Informatiebulletin voor ouders Redactie: directie basisschool de Schatgraver Uitgave: 10 Het Schatgravertje Informatiebulletin voor ouders Redactie: directie basisschool de Schatgraver Uitgave: 10 Juli 2016 Schoolgids / Jaarkalender De schoolgids 2015-2019 is zoals u weet zichtbaar op onze

Nadere informatie

Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit

Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit Naar andere schooltijden 2015-2016 Besluit KBS Kameleon Stradivariusstraat 159 3822 DP Amersfoort 033 4550488 kameleon@kpoa.nl www.kbskameleon.nl Inleiding Het bestuur van de stichting voor Katholiek Primair

Nadere informatie

HET OVERBLIJFREGLEMENT:

HET OVERBLIJFREGLEMENT: HET OVERBLIJFREGLEMENT: De medezeggenschapsraad heeft haar instemming gegeven ( ouders instemmingsrecht en leerkrachten, adviesrecht) over dit overblijfreglement volgens artikel: 9c van de wet medezeggenschap

Nadere informatie

Info 3 7 september 2016

Info 3 7 september 2016 Wat je aandacht geeft, groeit! Info 3 7 september 2016 Trefwoord Het komende thema van onze godsdienstmethode is In beweging. Kinderen bewegen graag en veel. Bewegen is gezond én leerzaam; onderzoek wijst

Nadere informatie

1. Inleiding. Beste ouders,

1. Inleiding. Beste ouders, 1. Inleiding Beste ouders, Hierbij treft u de bijlage 2015-2016 aan van de schoolgids. In deze bijlage vindt u de specifieke informatie voor dit schooljaar; van schooltijden tot vakantierooster, van groepsverdeling

Nadere informatie

Langstraat VH Dronten

Langstraat VH Dronten Langstraat 48 81 VH Dronten - 3943 hetzuiderlicht@codenz.nl www.zuiderlichtdronten.nl TEAM Directeur Evert Morren ma,di,do, (vr) Intern begeleider Sonja Mars di, 1/2 dag flexibel Groepsleerkracht 1a/2a

Nadere informatie

www.wilgenstam.nl Veel informatie vindt u op: Meidoornsingel 120 3052 BT Rotterdam Wilgenlei 149 3052 CG Rotterdam

www.wilgenstam.nl Veel informatie vindt u op: Meidoornsingel 120 3052 BT Rotterdam Wilgenlei 149 3052 CG Rotterdam Schoolgids supplement schooljaar 2015-2016 Veel informatie vindt u op: www.wilgenstam.nl Meidoornsingel 120 3052 BT Rotterdam Telefoon: 010 4 18 56 80 Mail: directie@wilgenstam.nl Wilgenlei 149 3052 CG

Nadere informatie

1. Inleiding. Beste ouders,

1. Inleiding. Beste ouders, 1. Inleiding Beste ouders, Hierbij treft u de bijlage 2016-2017 aan van de schoolgids. In deze bijlage vindt u de specifieke informatie voor dit schooljaar; van schooltijden tot vakantierooster, van groepsverdeling

Nadere informatie

De Tuimelaar. Bewaarkrant

De Tuimelaar. Bewaarkrant De Tuimelaar Bewaarkrant Openbare Basisschool De Tuimelaar Lengweg 146 3192BM Hoogvliet rt T. 010-4165392 F. 010-462477 W. www.bsdetuimelaar.com @. bsdetuimelaar@hotmail.com 2011-2012 Beste Ouders, Hierbij

Nadere informatie

Schoolkalender

Schoolkalender Schoolkalender 204-205 Kalender 204-205 In deze kalender vindt u de activiteiten van het schooljaar 204-205. Eventuele wijzigingen worden doorgegeven via de nieuwsbrief en zijn bijgewerkt in de kalender

Nadere informatie

overzicht schooljaar

overzicht schooljaar overzicht schooljaar 2017-2018 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2017-2018 A

Nadere informatie

In dit lokaal, is ruimte voor ieders verhaal! verantwoordelijkheid & zingeving. Agenda:

In dit lokaal, is ruimte voor ieders verhaal! verantwoordelijkheid & zingeving. Agenda: Schooljaar 2014-2015 Nr. 35 Ouderavond schooltijden Een aantal weken geleden bent u geïnformeerd over de wijziging van schooljaar schooltijden 2010-2011 vanaf het nieuwe schooljaar, met daarin de aankondiging

Nadere informatie

overzicht schooljaar

overzicht schooljaar overzicht schooljaar 2012 2013 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2012-2013 A

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015. daltonbasisschool. waterland

Jaarkalender 2014-2015. daltonbasisschool. waterland Jaarkalender 2014-2015 daltonbasisschool Beste ouders, Hierbij ontvangt u van ons de jaarkalender voor het schooljaar 2014 2015. Op deze jaarkalender staan vrijwel alle activiteiten van het schooljaar

Nadere informatie

Aanvullende informatie op de schoolgids schooljaar

Aanvullende informatie op de schoolgids schooljaar Aanvullende informatie op de schoolgids schooljaar 2015-2016 Molenwiek 48 3642 BS Mijdrecht - T: 0297-281275 www.obs-molenland.nl Bereikbaarheid U kunt ons bereiken onder het nummer 0297-281275 Natuurlijk

Nadere informatie

Basisschool De Verrekijker De Gyselaar 80, 6436 AZ Amstenrade, Schooljaar

Basisschool De Verrekijker De Gyselaar 80, 6436 AZ Amstenrade, Schooljaar Schooljaar 2016-2017 SEPTEMBER 2016 05-09 Eerste schooldag schooljaar 2016-2017 WEEKNR. 35 36 37 38 39 MAANDAG 5 12 19 26 DINSDAG 6 13 20 27 WOENSDAG 7 14 21 28 DONDERDAG 1 8 15 22 29 VRIJDAG 2 9 16 23

Nadere informatie

Schoolkorfbaltoernooi Indeling groep 1/2a en 1/2b

Schoolkorfbaltoernooi Indeling groep 1/2a en 1/2b Maandinfo Maand: september 2014 Inhoud. In deze maandinfo wordt u geïnformeerd over de volgende zaken: Juf Sandra Twaalfhoven Nieuwe leerlingen Zorgleerlingen Gezonde School Teamstudiedag Infoavonden Basketbal-clinic

Nadere informatie

Jaarbijlage voor het schooljaar

Jaarbijlage voor het schooljaar Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle kinderen van SBO De Windroos Geachte mevrouw, meneer, Om alles te weten wat er in dit schooljaar gebeurt heeft u deze bijlage bij onze schoolgids absoluut nodig. De

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

obs De Border, op weg naar 5 gelijke schooldagen

obs De Border, op weg naar 5 gelijke schooldagen obs De Border, op weg naar 5 gelijke schooldagen Een voorgenomen besluit ter instemming aan de oudergeleding MR en ter advisering aan de personeelsgeleding MR. Wendy van der Meer december 2014 Inleiding

Nadere informatie

Draaiboek. Tijdelijke huisvesting. Basisschool Leuken 2015-2016

Draaiboek. Tijdelijke huisvesting. Basisschool Leuken 2015-2016 Draaiboek Tijdelijke huisvesting Basisschool Leuken 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding.... 4 2. Aantallen groepen.... 4 3. Plattegronden van de locatie Middelstestraat 79 en de locatie Martinusschool in Weert....

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

Infobulletin van basisschool Heidepoort

Infobulletin van basisschool Heidepoort 1 Infobulletin van basisschool Heidepoort Jaargang 21 nr. 11-3 september 2015 (verschijnt maandelijks) Beste ouders / verzorgers, Laatste infobulletin oude stijl Dit infobulletin is het laatste dat u ontvangt

Nadere informatie

Jaarbijlage voor het schooljaar

Jaarbijlage voor het schooljaar Aan de ouder(s)/verzorger(s) van alle kinderen van SBO De Windroos Geachte mevrouw, meneer, Om alles te weten wat er in dit schooljaar gebeurt heeft u deze bijlage bij onze schoolgids absoluut nodig. De

Nadere informatie

Fouten maken is geen probleem, want dat doet iedereen

Fouten maken is geen probleem, want dat doet iedereen 29 27 mei 2015 Agenda voor de komende 2 weken Do 28 Vr 29 Groep 3 gaat naar het museum en de juffen vieren hun verjaardag! Weekend Ma 1 Kamp groepen 8. Di 2 Kamp groepen 8. Wo 3 Kamp groepen 8. Verjaardag

Nadere informatie

Nieuwsbrief 22 augustus 2017

Nieuwsbrief 22 augustus 2017 Nieuwsbrief 22 augustus 2017 Beste ouder(s) verzorger(s), Komende maandag start het nieuwe schooljaar voor alle kinderen op onze school. We hopen dat iedereen genoten heeft van de vakantie en dat de kinderen

Nadere informatie

KALENDER 2015-2016. Hoofdlocatie OBS De Phoenix Bramenpad 1 3181 PX Rozenburg T 0181-212943

KALENDER 2015-2016. Hoofdlocatie OBS De Phoenix Bramenpad 1 3181 PX Rozenburg T 0181-212943 KALENDER 0-0 0-JARIG JUBILEUM - 0 Hoofdlocatie OBS De Phoenix Bramenpad PX Rozenburg T 0- Dependance OBS De Phoenix Gruttostraat TC Rozenburg T 0- E info@obs-dephoenix.nl I www.obs-dephoenix.nl AUGUSTUS

Nadere informatie

Bijlage Schoolgids - schooljaar 2014 / 2015

Bijlage Schoolgids - schooljaar 2014 / 2015 Bijlage Schoolgids - schooljaar 2014 / 2015 Flevoparkschool Soembawastraat 61 1095VX Amsterdam Postbus 92105 1090AC Amsterdam t 0206942591 e directie@flevoparkschool.nl www.flevoparkschool.nl Bestuur:

Nadere informatie

KBS DE LANGENOORD CREATIVITEIT EIGENWAARDE - BETROKKENHEID Schooljaar // 17 e jaargang // nummer 3 // 8 september 2016

KBS DE LANGENOORD CREATIVITEIT EIGENWAARDE - BETROKKENHEID Schooljaar // 17 e jaargang // nummer 3 // 8 september 2016 KBS DE LANGENOORD CREATIVITEIT EIGENWAARDE - BETROKKENHEID Schooljaar 2016-2017 // 17 e jaargang // nummer 3 // 8 september 2016 Website www.delangenoord.nl De Langenoord Afgelopen maandag hebben we inspectiebezoek

Nadere informatie

Beste ouder, verzorger,

Beste ouder, verzorger, Beste ouder, verzorger, In deze bijlage vindt u praktische informatie over het schooljaar 2016-2017. Het betreft een bijlage bij de meerjaren schoolgids 2016-2019, die de algemene gang van zaken bevat.

Nadere informatie

INFO KBS St. Jozef Een school om te ontdekken

INFO KBS St. Jozef Een school om te ontdekken INFO KBS St. Jozef Een school om te ontdekken Schooljaar 2012/2013 No 10 31 januari 2013 Reageren op de inhoud kunt u via het mailadres: directie@jozefrijen.nl Inhoudsopgave Niet vergeten... 1 Afscheid...

Nadere informatie

Schooljaar 2010/2011. Info 2. 23 september 2010. Website: www.jozefrijen.nl. E-mail: directie@jozefrijen.nl

Schooljaar 2010/2011. Info 2. 23 september 2010. Website: www.jozefrijen.nl. E-mail: directie@jozefrijen.nl KBS St. Jozef Tuinstraat 15 5121 EG Rijen Tel. 0161-222918 Schooljaar 2010/2011 Info 2 23 september 2010 Website: www.jozefrijen.nl E-mail: directie@jozefrijen.nl Niet vergeten! Vrijdag 24 september vrij

Nadere informatie

VAKUREN ROOSTER. BINNENKOMST/SCHOOLTIJDEN groepen 1 t/m 8: 2013-2014 voldoen wij aan de gestelde eisen. Het totaal aantal uren voor de groepen 1 t/m 8

VAKUREN ROOSTER. BINNENKOMST/SCHOOLTIJDEN groepen 1 t/m 8: 2013-2014 voldoen wij aan de gestelde eisen. Het totaal aantal uren voor de groepen 1 t/m 8 BINNENKOMST/SCHOOLTIJDEN groepen 1 t/m 8: maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag woensdagmorgen van 08.45 uur tot 12.00 uur. van 12.45 uur tot 15.00

Nadere informatie

1. Inleiding. Beste ouders,

1. Inleiding. Beste ouders, 1. Inleiding Beste ouders, Hierbij treft u de bijlage 2017-2018 aan van de schoolgids. In deze bijlage vindt u de specifieke informatie voor dit schooljaar; van schooltijden tot vakantierooster, van groepsverdeling

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over vijf gelijke dagenmodel

Veel gestelde vragen over vijf gelijke dagenmodel Veel gestelde vragen over vijf gelijke dagenmodel Waarom moeten de schooltijden veranderen, het gaat toch al jaren goed zo? Het klopt dat de schooltijden al vele jaren onveranderd zijn. Maar intussen is

Nadere informatie

CBS DE WEGWIJZER. Harm Tiesingstraat AZ 2e Exloërmond JAARKALENDER

CBS DE WEGWIJZER. Harm Tiesingstraat AZ 2e Exloërmond JAARKALENDER CBS DE WEGWIJZER www.cbsdewegwijzer.com JAARKALENDER 2016-2017 CBS de Wegwijzer augustus 2016 Welkom in het nieuwe schooljaar! We wensen jullie een fijn jaar op CBS de Wegwijzer. Voor u ligt de schoolkalender

Nadere informatie

overzicht schooljaar 2015 2016

overzicht schooljaar 2015 2016 overzicht schooljaar 2015 2016 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2015-2016 A

Nadere informatie

3. RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS

3. RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS 3. RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS DOORSTROOM In de schoolgids staat veel over het pedagogisch klimaat, de zorg voor kinderen, regels en afspraken. Maar de school is natuurlijk in de eerste plaats een instituut

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Verderop in deze nieuwsbrief zetten we de belangrijkste wijzigingen uit de schoolgids voor u onder elkaar.

Verderop in deze nieuwsbrief zetten we de belangrijkste wijzigingen uit de schoolgids voor u onder elkaar. Beste ouder(s) en verzorger(s), Vol trots openen we maandag 5 januari om 16.00 uur (tot 18.00 uur) onze deuren zodat u (ouders en leerlingen) een kijkje kunt nemen in onze nieuwe brede school. In deze

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016

SCHOOLGIDS 2015-2016 SCHOOLGIDS 2015-2016 Voorwoord Besteouders/verzorgers, HierbijontvangtudeschoolgidsvanbsCleijnHasseltvoorschooljaar201572016.Dezeschoolgidsis bedoeldomuteinformerenoverdegangvanzakenopcleijnhasselt.ookwordtdegidsgebruiktdoor

Nadere informatie