N I E U W S B R I E F

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "N I E U W S B R I E F 2 0 10"

Transcriptie

1 N I E U W S B R I E F NV Stadsherstel Breda wenst al haar relaties prettige feestdagen en een succesvol Wij danken u voor alle steun in het afgelopen jaar. Pelmolen/IJsfabriek. In 2009 is de NV Stadsherstel Breda in het bezit gekomen van twee prachtige industriële panden, namelijk graanpakhuis De Pelmolen en IJsfabriek De Noordpool. Een toekomstig gebruik als kantoorpand was vanaf het begin voor beide panden de meest logische bestemming. De Pelmolen en De Noordpool hebben dankzij artikelen in BN De Stem belangstelling gewekt bij diverse potentiële gebruikers. Een aantal daarvan zijn rondgeleid en daardoor nog enthousiaster geworden. Begin 2010 is het bouwhistorisch onderzoek van beide panden gereed gekomen. Het is duidelijk geworden welke kenmerkende elementen behouden moeten blijven. Zo is de interne opbouw van De Pelmolen geheel van hout en de fraaie houten balken en leggers dienen absoluut bewaard te worden. Het herbestemmen van een rijksmonument is een lastige opgave omdat de wensen tot behoud van historische elementen soms botsen met de noodzaak tot aanpassingen om een toekomstig gebruik mogelijk te maken. Stadsherstel Breda wil voor elk van haar panden een toekomstvaste bestemming creëren want alleen op deze wijze kunnen we er zeker van zijn dat een pand ook naar de toekomst toe optimaal behouden kan blijven.

2 In de afgelopen maanden zijn in nauw overleg met de gemeente en toekomstige gebruikers plannen uitgewerkt. Een aanvraag in het kader van de nieuwe Wabo regeling is in voorbereiding en de gemeente heeft zich bereid verklaard mee te werken aan de noodzakelijke bestemmingsplan wijziging. De Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is erop gericht om het complex aan vergunningen dat tot 1 oktober 2010 noodzakelijk was te vervangen door één omgevingsvergunning. De nieuwe werkwijze zou moeten leiden tot een snellere en meer gecoördineerde afgifte van de noodzakelijke vergunningen maar of hiervan ook sprake zal zijn bij Rijksmonumenten zullen we komende maanden ervaren. Op korte termijn zullen noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden plaats vinden. Stadsherstel hoopt dat medio 2011 alle vergunningen verleend zijn en dat begonnen kan worden met de restauratie. In 2010 heeft er in de Pelmolen een bijeenkomst voor obligatiehouders plaats gevonden. Deze geanimeerde bijeenkomst, waarbij ook een rondleiding door de Pelmolen en IJsfabriek de Noordpool, werd enthousiast bezocht. Nieuwe folder Obligatielening. Het restaureren van monumentale panden is een financieel kostbare aangelegenheid en één van de financieringsbronnen van Stadsherstel is de obligatielening die in 2004 uitgeschreven is. Deze obligatielening wordt nog steeds afgenomen, maar bij Stadsherstel bestond de behoefte om de obligatielening wat te moderniseren. De twee grote restauratieprojecten waarmee Stadsherstel nu actief is (Annastraat/Stadserf en Pelmolen/IJsfabriek) geeft een extra impuls om de obligatielening actief onder de aandacht te brengen van Bredanaars die een liefde hebben voor het historisch erfgoed. In de bijgesloten folder vindt u alle details van deze vernieuwde obligatielening. Een groot aantal van u heeft al één of meerdere obligaties aangekocht en deze blijven vanzelfsprekend gewoon doorlopen. Stadsherstel zou het buitengewoon waarderen indien u één of meerdere nieuwe obligaties wilt aankopen. Natuurlijk kunt u de bestaande obligaties ook omzetten in de vernieuwde obligaties. Huismussen op het Stadserf. Bij een binnenstad horen tjilpende huismussen en gierzwaluwen die s avonds boven de terrassen zwieren. Door alle ontwikkelingen rondom de inrichting van gebouwen, straten en parken verarmt de biodiversiteit in binnensteden in een rap tempo. Deze verschraling doet afbreuk aan het woongenot in de binnensteden en acties zijn noodzakelijk om deze trend tenminste te kunnen stoppen. Acties niet alleen van de overheid maar ook van de individuele pandeigenaren en gebruikers van de binnenstad. Het zou toch jammer zijn dat het hele binnenstedelijk dierenleven zich zou gaan beperken tot duiven, muizen en ratten.

3 Waar eerst in de hele binnenstad de huismus te horen was, komen in het Bredase stadshart alleen op het Stadserf nog een groep huismussen voor. Dit blijkt duidelijk uit het boek Vogels houden van Breda uitgegeven door de West Brabantse Vogelwerkgroep in Deze uitgave is gebaseerd om omvangrijke vogel inventarisaties tussen 2002 en Deze unieke positie die het Stadserf ook in dit opzicht inneemt geeft ook een extra verantwoordelijkheid aan de gebruikers en bewoners van dit gebied. De gemeente Breda heeft Stadsherstel geattendeerd op het huismussen fenomeen. Van mussen werd gezegd dat ze niet uit te roeien zijn en als cultuurvolger is het de enige vogelsoort die op de hele wereld voorkomt. De huismus was tot voor kort de meest algemene vogelsoort. Helaas is de teruggang in de laatste 20 jaar dramatisch geweest en is de huismus door deze teruggang zelfs beland op de lijst van bedreigde vogelsoorten. Het leven van de huismus staat in het teken van de drie V s : voedsel, veiligheid en voortplanting. Voedsel voor de volwassen huismussen is in het stadshart voldoende te vinden omdat ze voornamelijk plantaardig voer nodig hebben. De jongen zijn echter sterk afhankelijk van dierlijk voedsel als insecten en de beschikbaarheid hangt sterk samen met een goede inrichting van stadsparken en tuinen. Veiligheid hangt samen met voldoende schuilgelegenheid in dicht struikgewas en bomen. Op het Stadserf is hier nog wel wat van te vinden. Voor de voortplanting is een toereikend aanbod van nestgelegenheid essentieel. Voor zover momenteel bekend broeden de huismussen op het Stadserf voornamelijk onder de dakpannen van het oude stadshuis. De restauratie door Stadsherstel Breda van het pand Stadserf 6 biedt de kans om het aanbod van nestgelegenheid te versterken door onder de onderste dakrand zogenaamde mussenvides aan te brengen. Voorkomen moet natuurlijk worden dat mussen zich onder het hele dak gaan nestelen, maar een vogelvide geeft hiervoor de oplossing. Juist omdat we het aanbrengen van deze voorziening samen laten vallen met het restauratieproject zijn de extra kosten beperkt. Stadsherstel Breda staat voor het duurzaam gebruik van haar panden en wil om een milieuverantwoorde wijze omgaan met haar restauratieprojecten. Hierbij past vanzelfsprekend ook het rekening houden met flora en fauna en in dit specifieke geval met de bevordering van het vóórkomen van de huismus. Interview met de architect van het project: St. Annastraat-Stadserf: Arjan Eland. In 2010 heeft de NV Stadsherstel Breda de panden Sint Annastraat 17, 19 en 21 en Stadserf 6 kunnen verwerven. Arjan Eland is als architect betrokken bij de ontwikkeling van deze panden. Reden voor Stadsherstel om met Arjan Eland in gesprek te gaan, Mieke Janssen vroeg hem naar zijn achtergronden en visie op het restaureren van erfgoed.

4 Ir. Arjan Eland is in 1993 als architect afgestudeerd aan de Technische Universiteit (TUD) te Delft. Tijdens zijn studietijd raakte Eland betrokken bij de Stadsvernieuwing in Tuinzigt en de complexgewijze renovatie van panden aan de Tramsingel in Breda. Vanuit die ervaring is hij na zijn afstuderen parttime aan de slag gegaan als bewonersondersteuner- en adviseur in de wijkontwikkeling van Breda. De werkzaamheden vonden hoofdzakelijk plaats in de wijken Tuinzigt, de Heuvel en Breda Noord-Oost. Daarnaast is hij sinds 1994 ook werkzaam als zelfstandig architect. Als architect startte hij aanvankelijk vanuit huis aan de Tramsingel in Breda, en later weer vanuit huis in Etten-Leur. Sinds 2000 is Eland fulltime werkzaam als architect. Het kantoor van Arjan Eland architecten en ingenieurs is nu gevestigd aan de Hoeksteen 18a te Breda. Het architectenkantoor richtte zich aanvankelijk voornamelijk op renovatie van winkel- en woonpanden. Sinds de tweede helft van de negentigerjaren vormt de renovatie van panden in de binnenstad van Breda een belangrijk onderdeel van zijn portefeuille. Deze projecten worden vaak uitgevoerd in het kader van het gemeentelijk project Wonen Boven Winkels, waarbij het wonen in de binnenstad van Breda wordt gestimuleerd. Ook de panden aan de St. Annastraat en het Stadserf vallen hier onder. Sinds 2000 wordt er naast renovatiewerkzaamheden binnen het bureau ook gewerkt aan nieuwbouwprojecten. Deze variëren van woningcomplexen, en vrijstaande woningen tot bedrijfshuisvesting. Op de vraag wat Arjan Eland vindt van het werken met monumenten: Het leuke van het werk aan monumentale panden in de binnenstad van Breda is de kleinschaligheid en de directe contacten met opdrachtgever, omwonenden en werk- lieden. Daarnaast is de geschiedenis van een pand altijd bijzonder. Geen pand is gelijk. Als architect kun je met respect voor het verleden een nieuw stukje geschiedenis toevoegen. Daarin raak je altijd het spanningsveld tussen respect voor de geschiedenis en hoe ver je mee gaat in de eisen van de toekomst. Eland is ervan overtuigd dat een monument het langst mee gaat als het goed gebruikt wordt; daarom is het van belang dat een monument na verbouwing zoveel mogelijk voldoet aan de huidige eisen van gebruik. Het is iedere keer weer een uitdaging om de juiste balans te vinden. Eland is bij de panden aan de St. Annastraat en het Stadserf aanvankelijk betrokken door de vorige eigenaar. Na de verkoop van de panden aan Stadsherstel bleef Eland betrokken als architect. In eerste instantie werd gestart met de panden St Annastraat 17 en 19 en Stadserf 6 en na verloop van tijd werd St Annastraat 21 aan het project toegevoegd.

5 Deze toevoeging maakt het project completer. Doordat nummer 21 bij het project betrokken is ontstond er de mogelijkheid om in het steegje tussen nummer 19 en 21 een meer open karakter te geven. Dit door toevoeging van gebruiksfunctie met ramen voorzien van toegangsdeuren in de steeg. Het kantoor van Arjan Eland is een klein kantoor. Eland is de architect, daarnaast zijn er een tekenaar/projectleider en een tekenaar werkzaam. Het geheel wordt compleet gemaakt door de inzet van Eugénie Stade, de vrouw van Arjan Eland, voor administratieve ondersteuning. Eland is blij dat het bureau van oudsher actief is in binnenstedelijk gebied en herstructurering, renovatie en verbouw. In de huidige economische situatie zie je dat met name in de grootschalige (woning)bouw het werk fors minder is geworden. De gevolgen van de teruglopende bouwproductie zijn bij ons beperkt maar dat wil niet zeggen dat we geen tijd hebben voor nieuwe projecten, aldus Arjan Eland. Eland was in Breda o.a. betrokken bij eerdere restauratie/renovatie van diverse (rijks)monumenten, o.a. bij t Sas aan Rijksmonument: De Vogel Struys waar nu Grandcafé Brooklyn gevestigd is en het woon- en winkelpand aan de Lange Brugstraat 20. Het voormalig pand van Dela aan de Wilhelminasingel 3 is verbouwd tot nieuwe kantoorruimte voor fullmanagementsupport. Recent is de reconstructie uitgevoerd van de gevel van het hoekpand aan de Wilhelminasingel-Wilhelminastraat 3. In de jaren 60 was een deel van het pand voorzien van een strakke moderne gevel. Deze is nu vervangen door een gevel in historische stijl. Wonen Boven Winkels (WBW). Op 4 november 2010 organiseerde de Gemeente Breda in de Pelmolen een themabijeenkomst over wonen boven winkels georganiseerd. Om uur werden de leden van de landelijke vereniging Wonen boven Winkels welkom geheten door de heer Piet Juten, coördinator WBW, van de Gemeente Breda. Daarna volgde een stadswandeling, waarna in de Pelmolen een lunch werd gebruikt. De themabijeenkomst, bijgewoond door ongeveer 60 personen, werd geleid door de heer Arno van den Hurk, directeur Ruimtelijke Ordening gemeente Breda.

6 Mevr. Monique Eerden hield een boeiende lezing over het Nationaal Programma Herbestemming en de heer Vincent Buitenhuis over de noodzaak van Studentenhuisvesting. De heer Bob Bergkamp, wethouder van Wonen en Leven Gemeente Breda, sprak over de ambities van de Gemeente Breda betreffende Wonen Boven Winkels. Door de Gemeenteraad Breda is een bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar gesteld om bovenwoningen van ongeveer 65 panden weer bewoonbaar te maken. De periode waarin dit moet gebeuren is bijna verstreken. De taakstelling is nagenoeg volbracht, hoewel de uitvoering nog wel enige tijd vergt. De aandacht en financiële steun van de Gemeente Breda was méér dan de moeite waard en moet gecontinueerd worden. Een kwalitatief gezond centrum, dynamisch en met een goed woon- en leefklimaat is belangrijk voor Breda. Daar wil men wonen, investeren en werken. Daar moet je zijn. Tenslotte sprak de heer Jan Latten van de universiteit Amsterdam over kansen bij Demografisch Ontwikkelen. Na afloop was er, onder het genot van een hapje en een drankje, nog een gezellig samenzijn. Alle aanwezigen waren enthousiast over de locatie van deze themabijeenkomst in ons rijksmonument de Pelmolen. Raad van Commissarissen Frank Vrij - voorzitter Aandeelhouders ABN-AMRO Breda Ton Buuron Amvest-Vastgoed Eloi Koreman Ballast Nedam Henk Pennings Ontwikkelingsmaatschappij Hans Meynen N.V. Brim BVR Projectontwikkeling BV Gemeente Breda Stadsherstelteam Kees den Bieman - directeur Rabobank Breda Ad Meulemans Rabobank Hagebeek Henk van Harssel Vesteda Project BV Mieke Janssen Allee Wonen Singelveste Huisstijl Mommersontwerp Accountant Mazars Accountants Website Administratie Administratiekantoor Roovers BV Notaris Claassen Leenders Netwerk Notarissen

N I E U W S B R I E F 2 0 0 8

N I E U W S B R I E F 2 0 0 8 N I E U W S B R I E F 2 0 0 8 NV Stadsherstel Breda wenst al haar relaties prettige feestdagen en een succesvol 2009. Wij danken u voor alle steun in het afgelopen jaar. Afscheid Jan van Winkel Op 15 september

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F 2 0 12

N I E U W S B R I E F 2 0 12 N I E U W S B R I E F 2 0 12 NV Stadsherstel Breda wenst al haar relaties prettige feestdagen en een succesvol 2013. Wij danken u voor alle steun in het afgelopen jaar. Restauratie IJsfabriek De Noordpool

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F 2 0 0 9

N I E U W S B R I E F 2 0 0 9 N I E U W S B R I E F 2 0 0 9 NV Stadsherstel Breda wenst al haar relaties prettige feestdagen en een succesvol 2010. Wij danken u voor alle steun in het afgelopen jaar. In het voorjaar heeft u zoals gebruikelijk

Nadere informatie

Stadserf 5 achterzijde Annastraat 19-C. ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst

Stadserf 5 achterzijde Annastraat 19-C. ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst N I E U W S B R I E F 2 0 11 NV Stadsherstel Breda wenst al haar relaties prettige feestdagen en een succesvol 2012. Wij danken u voor alle steun in het afgelopen jaar. In deze Nieuwsbrief een speciaal

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F 2 0 0 7

N I E U W S B R I E F 2 0 0 7 N I E U W S B R I E F 2 0 0 7 De afgelopen maanden is er heel wat gebeurd dat het vermelden waard is. In het voorjaar hebben de aandeelhouders van NV Stadsherstel Breda in grote meerderheid besloten het

Nadere informatie

AANDEEL IN DE GESCHIEDENIS VAN BREDA

AANDEEL IN DE GESCHIEDENIS VAN BREDA GROOT OBLIGATIE VAN DUIZEND EURO 1.000,COUPONRENTE: 3% UIT TE KEREN PER JAAR ACHTERAF OP 1 DECEMBER VAN ELK JAAR N.V. STADSHERSTEL BREDA Het doel: Belegging in gerestaureerde rijks- en gemeentelijke monumenten

Nadere informatie

Bericht van de Raad van Commissarissen aan de Aandeelhouders van de NV Stadsherstel Breda

Bericht van de Raad van Commissarissen aan de Aandeelhouders van de NV Stadsherstel Breda JAARVERSLAG 2010 1 Bericht van de Raad van Commissarissen aan de Aandeelhouders van de NV Stadsherstel Breda Hierbij biedt de Raad van Commissarissen van NV Stadsherstel Breda u het Jaarverslag aan over

Nadere informatie

Lieven de Key Penning 2015. Rapport van de jury

Lieven de Key Penning 2015. Rapport van de jury Lieven de Key Penning 2015 Rapport van de jury Haarlem, 24 november 2015 Inleiding De Lieven de Key Penning is een prijs die in 2009 is ingesteld door de gemeente Haarlem op voorstel van de stadsbouwmeester

Nadere informatie

GEVEL RESTAURATIE EN RENOVATIE WONINGEN + WINKELS, HOEK VAN HOLLAND MATH * 1995-1999 ARCHITECTEN

GEVEL RESTAURATIE EN RENOVATIE WONINGEN + WINKELS, HOEK VAN HOLLAND MATH * 1995-1999 ARCHITECTEN MA* TH Woningen + winkels, Hoek van Holland J.J.P. Oud (1890-1963) was één van de leidende figuren van het functionalisme dat zich in de twintiger jaren van de vorige eeuw in West-Europa ontwikkelde. Als

Nadere informatie

Verbouwing van een herenhuis in Amsterdam-Zuid

Verbouwing van een herenhuis in Amsterdam-Zuid Verbouwing van een herenhuis in Amsterdam-Zuid Foeliestraat 16 1011 TM Amsterdam Tel +31 (0)20 4230303 Fax +31 (0)20 4230404 E-mail info@morikokira.nl Internet www.morikokira.nl Verbouwing herenhuis in

Nadere informatie

BUREAUPRESENTATIE BUREAUPRESENTATIE 2015

BUREAUPRESENTATIE BUREAUPRESENTATIE 2015 BUREAUPRESENTATIE INHOUD 1. WIE IS MARGREET VAN DER HOEVEN ARCHITECTEN... 2. WERKWIJZE... 3. VISIE... 2. REFERENTIESLIJST... 2. REFERENTIES... 3. WAAROM MARGREET VAN DER HOEVEN ARCHITECTEN... WIE IS MARGREET

Nadere informatie

De Vlasseltprijs door de jaren heen

De Vlasseltprijs door de jaren heen 1990 De heer A. Klop De Eendenkooi 1991 De heer en mevrouw de Wijs Hoofdstraat 16 Voor het in stand houden van het Nationaal Monument, met name het originele interieur. 1991 Josine Farla en Johan Surewaard

Nadere informatie

Schouwburg de Kampanje Den Helder

Schouwburg de Kampanje Den Helder Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners Inzending Arie Keppler Prijs 016 SCHOUWBURG DE KAMPANJE DEN HELDER INTRODUCTIE EEN MARITIEM ENSEMBLE Schouwburg De Kampanje

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering ten behoeve van een dakopbouw op het pand van de voormalige V&D aan de Schapenmarkt 4-6

Ruimtelijke motivering ten behoeve van een dakopbouw op het pand van de voormalige V&D aan de Schapenmarkt 4-6 Ruimtelijke motivering ten behoeve van een dakopbouw op het pand van de voormalige V&D aan de Schapenmarkt 4-6 Gemeente s-hertogenbosch december 2016 Inhoudsopgave 1.1 Inleiding 1.2 Aanleiding 1.3 Vigerend

Nadere informatie

HISTORISCHE WINKELPUIEN LEIDEN HAARLEMMERSTRAAT 3

HISTORISCHE WINKELPUIEN LEIDEN HAARLEMMERSTRAAT 3 Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 152703 / 2051403 HISTORISCHE WINKELPUIEN LEIDEN HAARLEMMERSTRAAT 3 B O U W H I S T O R I S C H E A N A L Y S E april 2012 architektenburo

Nadere informatie

Algemene Monumenten informatie

Algemene Monumenten informatie Informatiemap deel A Algemene Monumenten informatie In dit deel A van de informatiemap wordt kort ingegaan op de volgende algemene onderwerpen betreffende monumenten en het eilandelijke monumentenbeleid.

Nadere informatie

Stadsherstel Breda JAARVERSLAG 2009

Stadsherstel Breda JAARVERSLAG 2009 Stadsherstel Breda JAARVERSLAG 2009 Poort St Annastraat 19 anno 1942 1 Bericht van de Raad van Commissarissen Aan de aandeelhouders van de NV Stadsherstel Breda Hierbij biedt de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Bericht van de Raad van Commissarissen aan de Aandeelhouders van de NV Stadsherstel Breda

Bericht van de Raad van Commissarissen aan de Aandeelhouders van de NV Stadsherstel Breda Bericht van de Raad van Commissarissen aan de Aandeelhouders van de NV Stadsherstel Breda Hierbij biedt de Raad van Commissarissen van NV Stadsherstel Breda u het Jaarverslag aan over 2011. De samenstelling

Nadere informatie

Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling van het project Scapino / De Nieuwe Brink.

Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling van het project Scapino / De Nieuwe Brink. Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Ruimte 20 juni 2012 AB12.00587 CN2012.023 Gemeente Bussum Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling

Nadere informatie

Bericht van de Raad van Commissarissen aan de Aandeelhouders van de NV Stadsherstel Breda

Bericht van de Raad van Commissarissen aan de Aandeelhouders van de NV Stadsherstel Breda Jaarverslag 2013 Bericht van de Raad van Commissarissen aan de Aandeelhouders van de NV Stadsherstel Breda Hierbij biedt de Raad van Commissarissen van NV Stadsherstel Breda u het Jaarverslag aan over

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39892]

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39892] ~Q~ ~A~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 39892] Aantal bijlagen: - 5 - Onderwerp Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het verbouwen van de begane grond tot twee winkelunits

Nadere informatie

leegstand en herbestemming

leegstand en herbestemming leegstand en herbestemming Gerben van Dijk, 17 maart 2011, KNX : gebruik #leegst in uw tweets programma introductie motto SBR, prettig kennis te maken focus duurzame ontwikkeling van de gebouwde omgeving

Nadere informatie

Verkoop Schoolstraat 7 te Utrecht

Verkoop Schoolstraat 7 te Utrecht Verkoop Schoolstraat 7 te Utrecht Vraagprijs 699.000 k.k. Augustus 2010 Een introductie door Grifhorst Dijkstra makelaars Zelden komt er een herenhuis vrij met zoveel originele details en potentie als

Nadere informatie

DROOMVILLA. Paul en Marjolijn Smeets

DROOMVILLA. Paul en Marjolijn Smeets DROOMVILLA Paul en Marjolijn Smeets genomineerd voor De Wassenaarse Monumenten Prijs 2014 Dit is een uitgave ter gelegenheid van de nominatie van de Wassenaarse Monumenten Prijs 2014. Deze prijs is een

Nadere informatie

Overdracht College-Raad. Voorgesteld besluit raad

Overdracht College-Raad. Voorgesteld besluit raad Overdracht College-Raad Datum 14 april 2016 onderwerp Beantwoording artikel 45 vragen Swollwacht- sloop bibliotheek Diezerstraat portefeuillehouder Jan Brink informant Ampt - van de Kamp, E (Erlinde) 5168

Nadere informatie

BELASTING & DOUANE MUSEUM ROTTERDAM

BELASTING & DOUANE MUSEUM ROTTERDAM BELASTING & DOUANE MUSEUM ROTTERDAM ROTTERDAM ARCHITECTUURPRIJS 203 / BELASTING & DOUANE MUSEUM ROTTERDAM Oud en nieuw in nieuwe harmonie Van alle ruimtes, deuren, trappenhuizen en kamers iets logisch,

Nadere informatie

Monumenten en beschermde gezichten Vergunningvrije werkzaamheden. Informatieblad

Monumenten en beschermde gezichten Vergunningvrije werkzaamheden. Informatieblad Informatieblad Monumenten en beschermde gezichten Vergunningvrije werkzaamheden Bent u eigenaar van een rijksmonument of van een pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht? Wilt u het pand opknappen,

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2004/326

Raadsvoorstel 2004/326 Raadsvoorstel 2004/326 Onderwerp Portefeuillehouder Raadsvergadering H. Tuning Samenleving en Welzijn Datum 28 september 2004/27299 Samenvatting Het inmiddels bijna 140 jaar Oude Raadhuis dient enerzijds

Nadere informatie

Amsterdam Plantage Parklaan 9. Uw makelaar. Pieter Joep van den Brink Makelaar o.g. T M

Amsterdam Plantage Parklaan 9. Uw makelaar. Pieter Joep van den Brink Makelaar o.g. T M Uw makelaar Pieter Joep van den Brink Makelaar o.g. T 020 671 72 72 M 06 50 208 207 info@vandenbrink.nl carlavandenbrink.nl Amsterdam Plantage Parklaan 9 Plantage Parklaan 9 PEen fantastisch herenhuis

Nadere informatie

WONING BROCHURE. Van Middachtenweg 17. Doesburg

WONING BROCHURE. Van Middachtenweg 17. Doesburg WONING BROCHURE Van Middachtenweg 17 Doesburg Zeer geachte belangstellende Allereerst danken wij u, mede namens de eigenaar van de woning aan de Van Middachtenweg 17 te Doesburg, voor de door u getoonde

Nadere informatie

Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP. Nieuwe Kadekwartier Arnhem

Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP. Nieuwe Kadekwartier Arnhem Nieuwe Kadekwartier Arnhem TE KOOP Nieuwe Kadekwartier Arnhem ALGEMEEN Nieuwe Kadekwartier Een nieuwe woonwijk in wording! Links en rechts van de recent vernieuwde Westervoortsedijk verrijst de komende

Nadere informatie

Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners ARC AWARD 2016

Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners ARC AWARD 2016 Schouwburg de Kampanje Den Helder van Dongen Koschuch Architects and Planners ARC AWARD 2016 van Dongen Koschuch Architects & planners Schouwburg de Kampanje Den Helder EEN MARITIEM ENSEMBLE HET PROGRAMMA

Nadere informatie

Rapenburg 75 en 77 Leiden. Architectenbureau Gerrit van der Vijver BNA. In opdracht van dhr. C. Houbolt en mevr. E. Wolters

Rapenburg 75 en 77 Leiden. Architectenbureau Gerrit van der Vijver BNA. In opdracht van dhr. C. Houbolt en mevr. E. Wolters Architectenbureau Gerrit van der Vijver BNA Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 142562 / 1586089 Rapenburg 75 en 77 Leiden In opdracht van dhr. C. Houbolt en mevr. E.

Nadere informatie

Meijendel Wassenaar. Renovatie Bezoekerscentrum Nieuwbouw Paardenstal

Meijendel Wassenaar. Renovatie Bezoekerscentrum Nieuwbouw Paardenstal Meijendel Wassenaar Renovatie Bezoekerscentrum Nieuwbouw Paardenstal Inleiding In de duinen bij Wassenaar ligt duinboerderij Meijendel. Begin negentiende eeuw werd landbouw gepleegd in de duinen en zijn

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PANDZOEKERS EN PANDEIGENAREN

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PANDZOEKERS EN PANDEIGENAREN HERBESTEMMINGSINFORMATIE PANDZOEKERS EN PANDEIGENAREN www.herbestemmingnoord.nl Kenniscentrum Herbestemming Noord Het doel van Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand

Nadere informatie

Pakhuis Ten Hove. Werken op de mooiste plek van Deventer

Pakhuis Ten Hove. Werken op de mooiste plek van Deventer Pakhuis Ten Hove Werken op de mooiste plek van Deventer Werken in één van de leukste wijken van Deventer. In een buurt waar gewoond én gewerkt wordt. Op een inspirerende plek waar u elke dag opnieuw met

Nadere informatie

Goed Plan? Architect!

Goed Plan? Architect! architectenbureau BNA Aerlant Cloïn www.cloin-arch.nl L:\ACQ\nieuwsbrieven\110826-nieuwsbrief.odt Nieuwsbrief september 2011 Goed Plan? Architect! Onder deze titel is de landelijke architecten-organisatie

Nadere informatie

KOOI. Bouwen met. Special! 40 pagina s vakwerk van Bouwen met Kooi. Kooi 65 jaar vakmanschap. Tevreden & ontzorgen Wij leveren turnkey vakwerk

KOOI. Bouwen met. Special! 40 pagina s vakwerk van Bouwen met Kooi. Kooi 65 jaar vakmanschap. Tevreden & ontzorgen Wij leveren turnkey vakwerk Bouwen met KOOI nr 1 DECEMBER 2010 Special! 40 pagina s vakwerk van Kooi 65 jaar vakmanschap Tevreden & ontzorgen Wij leveren turnkey vakwerk 2. BOUWEN MET KOOI BOUWEN MET KOOI 3. korte lijnen. Dat is

Nadere informatie

Bijlage I Advies Stichting de Brabantse Boerderij

Bijlage I Advies Stichting de Brabantse Boerderij Bijlage I Advies Stichting de Brabantse Boerderij LBP SIGHT R085542ae.fvl 34 Boerderij-ensemble Wildelot, Rosepdreef 6 te Oisterwijk Inleiding Op verzoek van Dhr. Arend Dijkstra, rentmeester van landgoed

Nadere informatie

Stichting Dorpshuis Oostelbeers / Dorpsraad Oostelbeers. Welkom!

Stichting Dorpshuis Oostelbeers / Dorpsraad Oostelbeers. Welkom! Stichting Dorpshuis Oostelbeers / Dorpsraad Oostelbeers Welkom! Informatie avond 26 Mei 2016 Agenda 1. Opening 2. Voortgang Juli-2015 tot Mei-2016 3. Financien 4. Stand van zaken verbouwing 5. Vervolg

Nadere informatie

Bericht van de Raad van Commissarissen aan de Aandeelhouders van de NV Stadsherstel Breda

Bericht van de Raad van Commissarissen aan de Aandeelhouders van de NV Stadsherstel Breda Bericht van de Raad van Commissarissen aan de Aandeelhouders van de NV Stadsherstel Breda Hierbij biedt de Raad van Commissarissen van NV Stadsherstel Breda u het Jaarverslag aan over 2012. De samenstelling

Nadere informatie

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat?

Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Gelselaar beschermd dorpsgezicht Wat betekent dat? Het duurt niet lang meer of Gelselaar krijgt de status van beschermd dorpsgezicht. Het zal het tweede beschermde gezicht zijn in de gemeente Berkelland.

Nadere informatie

Uitnodiging Voorjaarscongres 2012

Uitnodiging Voorjaarscongres 2012 Uitnodiging Voorjaarscongres 2012 Bouwen aan vertrouwen Donderdag 24 mei 2012 Aanvang 10.00 uur Stadshuis Nieuwegein Welkom in Nieuwegein Als burgemeester van Nieuwegein heet ik u graag van harte welkom

Nadere informatie

Uw (bouw)plan past niet in het bestemmingsplan: de haalbaarheidstoets

Uw (bouw)plan past niet in het bestemmingsplan: de haalbaarheidstoets Uw (bouw)plan past niet in het bestemmingsplan: de haalbaarheidstoets Inleiding Wanneer u wilt bouwen of verbouwen of het gebruik van uw pand wilt wijzigen, doet u dat niet zomaar. U wilt immers niet voor

Nadere informatie

Monumenten. onze zorg. gemeente Oude IJsselstreek 1

Monumenten. onze zorg. gemeente Oude IJsselstreek 1 Monumenten onze zorg gemeente Oude IJsselstreek 1 Inhoudsopgave Voorwoord van John Haverdil 03 Monumentenzorg 04 De waarde van monumenten 06 Gemeentelijke monumentenzorg 07 Hoe wordt een pand een gemeentelijke

Nadere informatie

Reconstructieplan Langstraat 26 annex Bezorgershof 4 Geldrop opdracht: fam. Foole ontwerp: Willum, Ontwerp\Advies. juli 2011

Reconstructieplan Langstraat 26 annex Bezorgershof 4 Geldrop opdracht: fam. Foole ontwerp: Willum, Ontwerp\Advies. juli 2011 Geldrop, Langstraat 26 en Bezorgershof Juli 2011 Plan tot herontwikkeling Het pand Langstraat 26, doorlopend naar Bezorgershof 4, is meer dan 80 jaar in bezit van de familie Foole. Aanvankelijk betrof

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 00533567 Op voorstel B&W d.d.: 23 december 2014 Datum vergadering: 10 maart 2015 Portefeuillehouder: Helm Verhees Rol gemeenteraad: Verklaring

Nadere informatie

vastgoed Druivenstraat KB BREDA Ruime en lichte kantoorruimtes Zichtlocatie noordelijke rondweg van Breda Praktische indeling Kinderdagverblijf

vastgoed Druivenstraat KB BREDA Ruime en lichte kantoorruimtes Zichtlocatie noordelijke rondweg van Breda Praktische indeling Kinderdagverblijf vastgoed Ruime en lichte kantoorruimtes Zichtlocatie noordelijke rondweg van Breda Praktische indeling Kinderdagverblijf Druivenstraat 3 4816 KB BREDA ZICHTLOCATIE AAN RONDWEG BREDA Dit kantoor met de

Nadere informatie

Leonarduskerk. Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl

Leonarduskerk. Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl Leonarduskerk Onderzoeksresultaten TIPMooiLaarbeek.nl Leonarduskerk De Leonarduskerk staat al ruim één jaar leeg. In welke mate ben je het (on)eens met de volgende stelling. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20%

Nadere informatie

Burgermeester de Beaufortweg 61-63

Burgermeester de Beaufortweg 61-63 een toekomstgerichte oplossing voor de renovatie van twee kenmerkende gebouwen in Leusden Burgermeester de Beaufortweg 61-63 nieuwbouw renovatie restauratie herbestemming multifunctioneel woningbouw industrie

Nadere informatie

Onze bijdrage als gemeente aan de Stroomversnelling

Onze bijdrage als gemeente aan de Stroomversnelling Onze bijdrage als gemeente aan de Stroomversnelling Overhandiging boekwerkje Taskforce Vergunningen aan minister Blok op 26 februari 2015 Wat is Stroomversnelling? Initiatief om totaal vernieuwde comfortabele

Nadere informatie

Over onderhoud en verbouw van monumentaal vastgoed VAN ALLE TIJDEN

Over onderhoud en verbouw van monumentaal vastgoed VAN ALLE TIJDEN Over onderhoud en verbouw van monumentaal vastgoed VAN ALLE TIJDEN Vaardige en ervaren handen Onderhoud kasteel Huis Doorn Nieuwe houten kap grachtenpand Blaauwlakenblok, Amsterdam Antwoord op úw vraag

Nadere informatie

Gemeente Breda 39249] Registratienr: [ Raadsvoorstel

Gemeente Breda 39249] Registratienr: [ Raadsvoorstel Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ Aantal bijlagen: -- 39249] Onderwerp Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de functiewijziging en kleinschalige verbouwing van de gebouwen aan de

Nadere informatie

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand

creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand creatieve oplossing voor tijdelijke leegstand Korte Voorhout 20 Postbus 216, 2501 ce Den Haag 070 785 4903 06 430 54 372 info@annavastgoedencultuur.nl Heeft u een leegstaand pand waarvoor u nog geen bestemming

Nadere informatie

[STADSVOGELS GORINCHEM]

[STADSVOGELS GORINCHEM] 2013 Stadsvogeladviseur Johan Sterk [STADSVOGELS GORINCHEM] Broedvogelinventarisatie Huismussen en Gierzwaluwen Huismussen in de binnenstad van Gorinchem J.M.Sterk 20 Oktober 2013 Figuur 1 :Huismus (Passer

Nadere informatie

Nieuwe bestemming voor Ooglijdersgasthuis

Nieuwe bestemming voor Ooglijdersgasthuis Nieuwe bestemming voor Ooglijdersgasthuis Initiatief Driestar BV is sinds 2011 eigenaar van het voormalige Ooglijdersgasthuis met bijbehorende gebouwen. Een deel van de gebouwen is rijksmonument. Het plan

Nadere informatie

TE HUUR. Druivenstraat KB BREDA

TE HUUR. Druivenstraat KB BREDA TE HUUR Druivenstraat 3 4816 KB BREDA ZICHTLOCATIE AAN DRUKKE RONDWEG Dit kantoor met de naam Kantorenpark Doornbos is uniek gelegn aan de drukke noordelijke rondweg van Breda. Westpoort Vastgoed heeft

Nadere informatie

156 Abraham & Boddaert Verbouwing van monumentale school tot woongroep met ateliers en Boddaertcentrum Oosterparkbuurt, Amsterdam

156 Abraham & Boddaert Verbouwing van monumentale school tot woongroep met ateliers en Boddaertcentrum Oosterparkbuurt, Amsterdam 156 Abraham & Boddaert Verbouwing van monumentale school tot woongroep met ateliers en Boddaertcentrum Oosterparkbuurt, Amsterdam VILLANOVA architecten, Rotterdam, 1996 Project 156 - Abraham/Boddaert Verbouwing

Nadere informatie

Vrijblijvende informatie. Te Huur Commerciële ruimte. Nieuwbouwproject De Kroon (Oosterstraat 73-75-77 te Breda)

Vrijblijvende informatie. Te Huur Commerciële ruimte. Nieuwbouwproject De Kroon (Oosterstraat 73-75-77 te Breda) Vrijblijvende informatie Te Huur Commerciële ruimte Nieuwbouwproject De Kroon (Oosterstraat 73-75-77 te Breda) TE HUUR (Oosterstraat 73-75-77 Breda) Commerciële ruimtes Oppervlakte Huurprijs Aanvaarding

Nadere informatie

Vissenstraat 32 te Apeldoorn

Vissenstraat 32 te Apeldoorn Vissenstraat 32 te Apeldoorn Pagina 3 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 6 Pagina 6 Pagina 6 Pagina 6 Pagina 7 Pagina 13 Pagina 14

Nadere informatie

Vastgesteld door de gemeenteraad op 8 mei 2014. Beleid Internetwinkels West Maas en Waal

Vastgesteld door de gemeenteraad op 8 mei 2014. Beleid Internetwinkels West Maas en Waal Vastgesteld door de gemeenteraad op 8 mei 2014 Beleid Internetwinkels West Maas en Waal Inleiding Webwinkels zijn een relatief nieuw fenomeen waar tot nu toe binnen onze gemeente nog geen beleid voor is

Nadere informatie

Collegevoorstel Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie Gewoon Nijmegen over omgevingsvergunning Glashuis 13/13A en het vogelhuisjeshofje

Collegevoorstel Openbaar. Artikel 39 vragen van de fractie Gewoon Nijmegen over omgevingsvergunning Glashuis 13/13A en het vogelhuisjeshofje Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie Gewoon Nijmegen over omgevingsvergunning Glashuis 13/13A en het vogelhuisjeshofje Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Voor : het plaatsen van volières voor een periode van 5 jaar Locatie : Hoge Dijk 90 Datum : 1 november 2010

Voor : het plaatsen van volières voor een periode van 5 jaar Locatie : Hoge Dijk 90 Datum : 1 november 2010 Bekendmakingen Bouwplannen Aanvragen omgevingsvergunning Bij het college is een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend voor: : het plaatsen van een dakkapel Locatie : Schoondonk 1 Datum : 29 oktober

Nadere informatie

Plannen voor uw gevel of winkelpui? Regel het samen met de gemeente! gemeente T i e l

Plannen voor uw gevel of winkelpui? Regel het samen met de gemeente! gemeente T i e l Plannen voor uw gevel of winkelpui? Regel het samen met de gemeente! gemeente T i e l Vóór u met (ver)bouwen begint Bent u van plan uw winkelpui te vernieuwen? Wilt u gevelreclame aanbrengen? Of een rolluik?

Nadere informatie

Referentieverklaring opdrachtgever of verklaring beroep op inzetten van derden (als bedoeld onder punt 4.3.1 van het biedboek)

Referentieverklaring opdrachtgever of verklaring beroep op inzetten van derden (als bedoeld onder punt 4.3.1 van het biedboek) bijlage B2 Referentieverklaring opdrachtgever of verklaring beroep op inzetten van derden (als bedoeld onder punt 4.3.1 van het biedboek) I. Naam project: Stedelijk Museum Amsterdam Naam project: Stedelijk

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0132 Rv. nr..: 10.0132 B&W-besluit d.d.: 9-11-2010 B&W-besluit nr.: 10.1148 Naam programma +onderdeel: Nr. 6, stedelijke ontwikkeling. Onderwerp: Aalmarkt; vaststellen stedenbouwkundig

Nadere informatie

INHOUD. erfgoedexpert. bemiddeling. taxatie. monumentenadvies Pagina 7. ontstaan. referenties. contact. Pagina 5. Pagina 5. Pagina 7.

INHOUD. erfgoedexpert. bemiddeling. taxatie. monumentenadvies Pagina 7. ontstaan. referenties. contact. Pagina 5. Pagina 5. Pagina 7. 2 INHOUD erfgoedexpert bemiddeling taxatie Pagina 5 Pagina 5 Pagina 7 monumentenadvies Pagina 7 ontstaan referenties contact Pagina 9 Pagina 9 Pagina 11 3 4 Monumentaal erfgoed zoals kastelen, landgoederen,

Nadere informatie

Handreiking herbestemming cultureel erfgoed

Handreiking herbestemming cultureel erfgoed Handreiking herbestemming cultureel erfgoed Herbestemming en hergebruik staan in het centrum van de belangstelling. Meer en meer gaat overheidsbeleid er vanuit dat we eerst het gebruik van bestaand gebied

Nadere informatie

Onderwerp Afgeven van een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen voor de nieuwbouw van Burgumerheide Nieuw Toutenburg.

Onderwerp Afgeven van een (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen voor de nieuwbouw van Burgumerheide Nieuw Toutenburg. Raadsvoorstel Vergadering : 10 april 2014 Agendapunt : 6 Status : Besluitvormend Programma : (10) Ruimtelijke Ordening Portefeuillehouder : G.H. Schippers Behandelend ambt. : Johan Kok E-mail : jkok@t-diel.nl

Nadere informatie

Voorstel voor kunsttoepassing bij nieuw te bouwen woningen in de Burgemeesterwijk te Zaandam. Karola Pezarro, Den Haag, maart 2006.

Voorstel voor kunsttoepassing bij nieuw te bouwen woningen in de Burgemeesterwijk te Zaandam. Karola Pezarro, Den Haag, maart 2006. Voorstel voor kunsttoepassing bij nieuw te bouwen woningen in de Burgemeesterwijk te Zaandam Karola Pezarro, Den Haag, maart 2006. HET VERHAAL VAN HET HOUT - samenvatting - In de Burgemeesterwijk te Zaandam

Nadere informatie

Agenda 17 november. Welkom Introductie Ooglijdersgasthuis: een nieuwe toekomst Presentatie Vragen Beknopt/formulier/box Rondleidingen

Agenda 17 november. Welkom Introductie Ooglijdersgasthuis: een nieuwe toekomst Presentatie Vragen Beknopt/formulier/box Rondleidingen Agenda 17 november Welkom Introductie Ooglijdersgasthuis: een nieuwe toekomst Presentatie Vragen Beknopt/formulier/box Rondleidingen Welkom Grote opkomst Groot plezier! Eerste bijeenkomst Eerste stap,

Nadere informatie

Rotterdams Restauratiefonds 2006

Rotterdams Restauratiefonds 2006 Rotterdams Restauratiefonds 2006 2 Een stad vol bijzondere monumenten Rotterdam is rijk aan bouwwerken uit diverse periodes. Moderne architectuur en monumenten gaan daarbij hand in hand. Neem het rijksmonument

Nadere informatie

Wonen boven winkels Deventer

Wonen boven winkels Deventer Wonen boven winkels Deventer een evaluatie van 7 jaar werken aan de leefbaarheid van het centrum d.d 21 mei 2007 1 Inleiding Medio 2000 heeft de raad van Deventer de naamloze vennootschap Wonen boven winkels

Nadere informatie

Archeologie Bouwen en verbouwen. www.sudwestfryslan.nl

Archeologie Bouwen en verbouwen. www.sudwestfryslan.nl Archeologie Bouwen en verbouwen www.sudwestfryslan.nl Archeologie Heeft u bouwplannen of moet u voor andere werkzaamheden graven in de grond? Dan bent u soms verplicht om vooraf archeologisch onderzoek

Nadere informatie

Goud in handen. Oude plekken en scheppen ruimte voor nieuwe ideeën

Goud in handen. Oude plekken en scheppen ruimte voor nieuwe ideeën Goud in handen Oude plekken en scheppen ruimte voor nieuwe ideeën eën Hoeveel aandacht besteedt u eigenlijk aan cultuurhistorie, monumenten, musea of archeologie? Of aan religieus en industrieel erfgoed?

Nadere informatie

Park Rhijenhove: Het best bewaarde geheim van Den Haag

Park Rhijenhove: Het best bewaarde geheim van Den Haag Park Rhijenhove: Het best bewaarde geheim van Den Haag Gastvrijheid zit hier in de grond In het van oorsprong Wateringse gebied staat nog steeds een eeuwenoude boerderij De Rhijenhof. Hieraan ontleent

Nadere informatie

Koop winkelpand op Kerkstraat 19 te Arnhem kosten koper

Koop winkelpand op Kerkstraat 19 te Arnhem kosten koper Koop winkelpand op 995000 kosten koper Aanbiedende partij: Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars Arnhem Email: vogelaar@s-t.nl Telefoon: 026-3552100 Website: http://www.stmakelaars.nl Omschrijving Het

Nadere informatie

Monumenten in Midden-Delfland

Monumenten in Midden-Delfland Monumenten in Midden-Delfland In de gemeente Midden-Delfland staan veel monumenten. Deze geven de diverse dorpskernen ieder hun eigen sfeer en uitstraling. De gemeente Midden-Delfland is Cittaslow gecertificeerd.

Nadere informatie

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg

Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 6 januari 2014 Notulen informatieavond GALVANO Aalsterweg 1. Opening / wie zijn wij Marc Reijs opent de informatieavond en heet iedereen van harte welkom. Foolen & Reijs Vastgoed BV (FRV) houd zich bezig

Nadere informatie

Goud in handen. Gebruik het verleden, schep ruimte voor de toekomst

Goud in handen. Gebruik het verleden, schep ruimte voor de toekomst Goud in handen Gebruik het verleden, schep ruimte voor de toekomst Hoeveel aandacht besteedt u eigenlijk aan cultuurhistorie, monumenten, musea of archeologie? Of aan groen, religieus en industrieel erfgoed?

Nadere informatie

Informatie. Silliciumweg 21 & 23 te Amersfoort. Ateliergebouw De Birkt

Informatie. Silliciumweg 21 & 23 te Amersfoort. Ateliergebouw De Birkt Informatie Silliciumweg 21 & 23 te Amersfoort Ateliergebouw De Birkt In deze brochure Pagina 3 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 5 Pagina 5 Pagina

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2026458/2827646 op de op 3 mei 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Autosloperij W. Broeren, om vergunning krachtens

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: verkoop Huis ter Kleef BBV nr: 2015/ Inleiding

Collegebesluit. Onderwerp: verkoop Huis ter Kleef BBV nr: 2015/ Inleiding Collegebesluit Onderwerp: verkoop Huis ter Kleef BBV nr: 2015/503783 1. Inleiding De gemeente heeft in 2012 besloten (STZ/VG 2012/418433) om het niet strategisch bezit (panden die niet meer voor beleidsdoelen

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RUIMTELIJKE ONDERBOUWING PROJECT: Uitbreiding woning aan de Broekdijk 3 Kesteren PROJECTNR: 12025 OPDRACHTGEVER: Fam. M. Heijnis Broekdijk 3 4041 CT Kesteren DATUM: 8 april 2013 Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

Geschakelde woning met een persoonlijke

Geschakelde woning met een persoonlijke Geschakelde woning met een persoonlijke inbreng Hans en Wilma hebben lang getwijfeld, verhuizen of verbouwen. De keuze is op het laatste gevallen. Met hulp van Het Fundament Architectuur en Slijkhuis Interieur

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel: Nijmegen ziet ze vliegen!

Initiatiefvoorstel: Nijmegen ziet ze vliegen! Initiatiefvoorstel: Nijmegen ziet ze vliegen! r«9.nr. 11 CCA^MH prooewerantw.: HIS'^O 1 7 AUG. 2011 npmfente NUMEGEN, dass.nr.-. Q\ Vy{ afgectean; A (] I [/GROENLIMCr,! 1. NIJMEGEN NIIMPC^EN '.' 'K^^A""A

Nadere informatie

Programma vanavond.

Programma vanavond. Programma vanavond Presentatie gedeputeerde Talsma Presentatie initiatiefnemers Windpark Westfrisia Mogelijkheid tot stellen van vragen Afspraken vervolgtraject Informatiemarkt met koffie/thee en verdere

Nadere informatie

Werkstuk Dordtologie november 2014

Werkstuk Dordtologie november 2014 Werkstuk Dordtologie november 2014 Hilde van Kruiningen VAN BIERBROUWEN. NAAR BLAUWBILGORGEL Omdat ik in dit gebied woon en me dagelijks over de Groenmarkt en het Buddingh plein begeef hebben de geschiedenis

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Regelingen voor eigenaren van gemeentelijke monumenten

INFORMATIEBROCHURE. Regelingen voor eigenaren van gemeentelijke monumenten INFORMATIEBROCHURE Regelingen voor eigenaren van gemeentelijke monumenten regelingen voor eigenaren van gemeentelijke monumenten Inleiding De gemeente Doesburg is bijzonder rijk aan erfgoed. De binnenstad

Nadere informatie

Nieuwsbrief de XXXste, december 2013 Stichting Eendenkooi Maaspoort

Nieuwsbrief de XXXste, december 2013 Stichting Eendenkooi Maaspoort Nieuwsbrief de XXXste, december 2013 Stichting Eendenkooi Maaspoort Voor U ligt de laatste nieuwsbrief van het 8 ste jaargang. Waarin U kunt zien wat er in de maanden oktober, november en december gebeurd

Nadere informatie

Van Swaay Aangenaam. Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay. Projectontwikkeling. Groot- & Utiliteitsbouw.

Van Swaay Aangenaam. Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay. Projectontwikkeling. Groot- & Utiliteitsbouw. Van Swaay Aangenaam Van ons mag u meer verwachten. De kracht van Van Swaay Van Swaay is een aannemingsbedrijf en projectontwikkelaar met stevige roots in Wageningen. Onze activiteiten richten zich voornamelijk

Nadere informatie

Verbouwing pand aan de Heisteeg in het centrum van Amsterdam

Verbouwing pand aan de Heisteeg in het centrum van Amsterdam Verbouwing pand aan de Heisteeg in het centrum van Amsterdam Foeliestraat 16 1011 TM Amsterdam Tel +31 (0)20 4230303 Fax +31 (0)20 4230404 E-mail info@morikokira.nl Internet www.morikokira.nl Verbouwing

Nadere informatie

Toelichting op de bouwhistorische verwachtingenkaart Verborgen geschiedenis achter de gevels van Dordrecht

Toelichting op de bouwhistorische verwachtingenkaart Verborgen geschiedenis achter de gevels van Dordrecht Toelichting op de bouwhistorische verwachtingenkaart Verborgen geschiedenis achter de gevels van Dordrecht Lange Breestraat 44-46 Gravenstraat 9-11 (stucplafond uit begin 20 e eeuw) Gravenstraat 9-11 (balken

Nadere informatie

De Oude Molen. wenst u een

De Oude Molen. wenst u een De stichting/werkgroep De Oude Molen wenst u een Staand: Harry van Gerwen (voorzitter), Freek Raat (administratie donateurs) en Karen van Brakel. Zittend: Ad van der Meer (PR), Marja van der Veldt (PR),

Nadere informatie

Pastoor van Arskerk, Elf13 Eindhoven

Pastoor van Arskerk, Elf13 Eindhoven DIRK ROOSENBURG PUBLIEKSPRIJS 2013 herbestemming Pastoor van Arskerk, Elf13 Eindhoven In november 2012 is de gerestaureerde en herbestemde Pastoor van Arskerk in Eindhoven in gebruik genomen. Om de fraaie

Nadere informatie

VOGELVIDE EN VOGELPANNEN

VOGELVIDE EN VOGELPANNEN VOGELVIDE EN VOGELPANNEN De vogelvriendelijke broedplaats onder uw dak Fotograaf: de heer Johan Poffers uit Hardenberg, De mus weer onder dak Door het verdwijnen van openbaar groen en het dichten van nestholtes

Nadere informatie

Elk seizoen een nieuw interieur

Elk seizoen een nieuw interieur 52 Stijlvol Wonen B i n n e n k i j k e n Elk seizoen een nieuw interieur De kans dat Anke en Geert ooit uitgekeken raken op hun interieur, is wel heel erg klein. De inrichting wordt namelijk regelmatig

Nadere informatie

Ben jij klaar voor Sprokkelenburg?

Ben jij klaar voor Sprokkelenburg? Ben jij klaar voor Sprokkelenburg? 1 Inhoud 3 Waarom bouwen op Sprokkelenburg? 4 Ligging van Sprokkelenburg 6 Het plan Sprokkelenburg 8 Kies uw kavel 8 Zelf bouwen op Sprokkelenburg 9 Stappenplan 11 Kavelpaspoort

Nadere informatie

De verbouw en uitbreiding van het pand Baroniestraat 54 mogelijk te maken voor vestiging van een kleinschalige zorginstelling met dienstwoning.

De verbouw en uitbreiding van het pand Baroniestraat 54 mogelijk te maken voor vestiging van een kleinschalige zorginstelling met dienstwoning. Datum: Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan waarbij de bestemming van het kantoor Baroniestraat 54 zodanig gewijzigd wordt dat het pand verbouwd en gebruikt kan worden voor een kleinschalige zorginstelling

Nadere informatie