Jaarstukken. Inclusief de jaarcijfers 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarstukken. Inclusief de jaarcijfers 2014"

Transcriptie

1 Jaarstukken 2014 Inclusief de jaarcijfers 2014

2 Inhoudsopgave 1. Algemene instellingsgegevens, Visie, Identiteit en Onderwijs Missie, Visie en Identiteit Juridische structuur en organisatiestructuur Belangrijkste elementen van het gevoerde beleid Algemeen Schoolplan Visie Onderwijs Leerlingenbeleid en zorgstructuur Personeelsbeleid en communicatie, ondersteunende dienst Kwaliteitszorg Financieel en materieel beheer Bestuur en management Aantallen en achtergronden leerlingen Financiële beschouwing Algemeen Analyse van de financiële situatie op balansdatum Toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot de financiële positie Financiële instrumenten Financiële kengetallen Begroting Uit de toelichting op de begroting Continuïteitsparagraaf Jaarverslag Raad van Toezicht Jaarcijfers Staat van baten en lasten 2014 vereniging Guido de Brès Balans per Staat van baten en lasten Bijlage Afkorting en verklarende woordenlijst

3 1. Algemene instellingsgegevens, Visie, Missie, Identiteit en Onderwijs Inleiding In dit verslag gaan we in op ons werk in Er is voor het jaar 2014 geen afzonderlijk jaarplan gemaakt. De activiteiten stonden in het kader van het Schoolplan , dat eerder is vastgesteld en in gang gezet. Aan de plannen die daarin staan beschreven is gewerkt. In het Schoolplan worden de missie, visie en identiteit uitvoerig omschreven, evenals de visie op de leerling en het pedagogisch klimaat, de leiderschapsstijl en de professionalisering; alles uitgewerkt in concrete voornemens. In dit jaarverslag geven we enkele hoofdlijnen en gaan we in op de behaalde resultaten. Guido de Brès is gericht op het ontwikkelen van de gaven en talenten die God aan leerlingen en medewerkers geeft. We zijn een ontwikkelingsgerichte school. We willen laten zien hoe we hieraan hebben gewerkt. 1.1 Visie, Missie en Identiteit Visie De samenleving vraagt voortdurend en in steeds hoger tempo om nieuwe inzichten op nieuwe vraagstukken. We zien in de maatschappij een ontwikkeling van sterke kennisnetwerken, waarin kennis wordt gecreëerd, die nodig is om de vragen die op dat moment leven te beantwoorden. Ook de school kan daarin een heel eigen rol spelen. Nu het aantal jongeren afneemt, staat Guido de Brès voor de uitdaging om aantrekkelijk te blijven voor potentiële leerlingen. De school wil met Bijbelgetrouw christelijk onderwijs positief inspelen op de dynamiek in de samenleving en een herkenbare plek innemen in haar omgeving. Guido de Brès neemt een constructieve plaats in als leergemeenschap met bijbelgetrouw christelijk onderwijs in Amersfoort, Arnhem en omgeving. Missie De missie van Guido de Brès luidt: Jonge mensen verdienen een optimale voorbereiding op hun rol in de dynamische samenleving. Op Guido de Brès draagt iedereen bij aan de ontwikkeling van leerlingen en medewerkers tot verantwoordelijke christenen. De school is een open leergemeenschap waarin kennis wordt gecreëerd door nieuwe problemen te onderzoeken in authentieke, reële situaties. De overdracht van waarden is daarbij van groot belang. Aandacht voor de zin van het bestaan is de rode draad in ons handelen. In een dynamische leeromgeving komt van alle kanten informatie binnen. Leerlingen, docenten en medewerkers delen die informatie en helpen elkaar in het leerproces. De dingen liggen niet op voorhand vast; wat iemand leert en hoe iemand iets leert varieert van persoon tot persoon. We dagen elkaar uit om al onze talenten te ontwikkelen en in te zetten. Vanuit het perspectief van Genade, Groeien en Genieten dragen wij allen bij aan de vorming van leerlingen en medewerkers als verantwoordelijk christen. Iedereen krijgt volop de ruimte en de vrijheid om zijn/haar passie te leren kennen en gepassioneerd te leven! 3

4 Identiteit Guido de Brès is een gereformeerde school voor kinderen van ouders die bewust kiezen voor gereformeerd onderwijs dat aansluit bij de opvoeding thuis en in de kerk. Het is een brede scholengemeenschap met bijna 1830 leerlingen en ongeveer 200 medewerkers. Guido de Brès hecht veel waarde aan goede contacten en samenwerking met de ouders. Het onderwijs wordt gegeven op vier vestigingen: drie in Amersfoort en één in Arnhem. De school biedt de volgende reguliere vormen van voortgezet onderwijs: VMBO (inclusief Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO)), HAVO en VWO (inclusief de mogelijkheid een Gymnasium-diploma te halen). Het VMBO kent de volgende leerwegen: Basisberoepsgerichte, Kaderberoepsgerichte en Theoretische Leerweg (BBL, KBL en TL). Er wordt lesgegeven in de leerwerkhuizen TL, Intersectoraal en LWOO (klas 1 en 2). In de onderbouw van het HAVO en VWO zijn speciale groepen voor IAVO, V+ en I-VMBO. Ook op de vestiging in Arnhem wordt leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) verzorgd. Leden- en benoemingsbeleid / toelatingsbeleid leerlingen De ledenvergadering heeft een nieuw leden- en benoemingsbeleid vastgesteld. In de ledenvergadering van november 2012 is besloten dat leden van kerken die staan in de traditie van de gereformeerde gezindte lid kunnen worden van de schoolvereniging of benoemd kunnen worden als medewerker aan de school. Er is een vernieuwde beroepscode opgesteld, die gebruikt zal worden als identiteitsdocument bij sollicitatiegesprekken. In deze code weerspiegelt zich de praktijk van onze identiteit. In de lijn van het benoemingsbeleid is ook het toelatingsbeleid voor leerlingen vormgegeven. Met alle ouders die voor het eerst een kind aanmelden bij onze school zijn kennismakingsgesprekken gevoerd in Ook leerlingen uit andere kerkelijke richtingen vinden hun weg naar onze school. Met de ouders van deze leerlingen wordt in dat gesprek ook besproken of plaatsing qua identiteit mogelijk is. 1.2 Juridische structuur en organisatiestructuur De rechtspersoonlijkheid van de GSG Guido de Brès is een vereniging. Er is een Raad van Toezicht (RvT) en een College van Bestuur (CvB). Het CvB van de vereniging is het bevoegd gezag van de school. Het verantwoordt zich over het gevoerde beleid tegenover de ledenvergadering van de vereniging. Zowel voor de RvT als voor het CvB is er een reglement. De vier locaties drie in Amersfoort en één in Arnhem - worden geleid door locatiedirecteuren. De locatiedirecteur van het vmbo in Amersfoort is ook locatiedirecteur van de locatie in Arnhem. De drie locatiedirecteuren vormen samen de directie. De directie vergadert onder leiding van het CvB. Zij zijn verantwoordelijk voor het schoolbrede beleid, de leiding op de locaties en de uitvoering van het onderwijs. Zij rapporteren aan het CvB. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de locatiedirecteuren zijn vastgelegd in het directiestatuut. Er zijn tien teamleiders (drie op het vmbo en drie in de tweede fase, twee in de onderbouw en twee (waarvan één assistent teamleider) in Arnhem). Vanaf juli 2014 kent de locatie tweede fase een interim situatie. Eén van de teamleiders is waarnemend locatiedirecteur en vormt samen met de andere twee teamleiders het locatiemanagementteam. Zij worden daarbij ondersteund door twee docenten op het gebied van leerlingzaken. Door deze platte organisatie heeft het CvB direct contact met de dagelijkse leiding op de locaties en daardoor goed zicht op de voortgang van de processen in de school. Dhr. drs. C. Koelewijn vormt vanaf het College van Bestuur. De directie bestaat d.d uit: Dhr. M. Drogt, locatiedirecteur van het vmbo (leerjaar 3 en 4; LWOO alle leerjaren) en van de locatie te Arnhem Dhr. W. Brands, locatie directeur tweede fase a.i. Dhr. H.K. Wietsma, locatiedirecteur onderbouw 4

5 1.3 Belangrijkste elementen van het gevoerde beleid Uit onze visie en missie blijkt dat we een gereformeerde school willen zijn die kwalitatief hoogwaardig onderwijs aanbiedt. De school is gericht op ontwikkeling van leerlingen en medewerkers als verantwoordelijke christenen. De school beidt bijbelgetrouw christelijk onderwijs. Het jaar 2014 stond opnieuw in het teken van ontwikkelen en het continueren van de gehaalde bezuinigingen. Deze twee kunnen in de regel niet zomaar samengaan. Gelukkig hebben de medewerkers en de leerlingen er opnieuw hun schouders onder gezet en zijn er veel ontwikkelingen gerealiseerd of op gang gebracht. op alle locaties. In de hele school zijn de effecten merkbaar; in de ervaring van alle medewerkers zijn de bezuinigingen fors. Het politiek herfstakkoord heeft het onderwijs wat lucht gegeven. Hierdoor kreeg de school een extra bijdrage in december Dat wil niet zeggen dat bezuinigingen teruggedraaid kunnen worden. In de eerste plaats is de extra bijdrage een vooruitbetaling van een bedrag dat pas in 2016 zou komen. In de tweede plaats geldt dat onze school in een fase verkeert van weerstand opbouwen na het genezingsproces. Ook moest de school de kosten en loonsverhogingen van de nieuwe cao 2014 vanaf 1 augustus tot en met 31 december onverwacht uit eigen middelen betalen. We zullen alert moeten blijven op onze financiële positie. Op alle locaties zijn verdere ontwikkelingen ingevoerd en nieuwe voorbereid. Leerlinggericht en kwalitatief hoogwaardig onderwijs krijgt steeds meer vorm. In de Onderbouw zijn structureel verschillende ontwikkelteams bezig met gerichte opdrachten. Het werken met laptops en tablets is in de onderbouw gemeengoed en krijgt nu ook een vervolg in de jaren erna. Op de andere locaties zijn diverse pilots gestart. Op het vmbo is de invoering van intersectoraal onderwijs uitgevoerd; Het LWOO heeft na de invoering vorig schooljaar, nu meer vorm gekregen. Al die vernieuwingen hadden niet tot stand kunnen komen zonder ons personeel. Het is prachtig om te kunnen samenwerken met collega s die daar zo hun schouders onder zetten. In de tweede fase blijft het nodig systematisch te werken aan examenresultaten, verbeteringen en cultuurveranderingen. Er is een flinke slag geslagen dit jaar, maar het is geen werk van de korte termijn. Voor onze vestiging in Arnhem blijft het spannend. Met de gemeente onderzoeken we of andere huisvesting met meerdere partners mogelijk is. Ook het starten met een havo-top met ingang van augustus 2015 wordt voorbereid Algemeen Intern sterke school We mogen met dankbaarheid constateren dat elke locatie sterker is geworden. Niet dat alle zorgen weg zijn. De locatie Arnhem blijft alleen al vanwege zijn omvang permanent de aandacht vragen. Directie en locatiemanagementteams zijn gegroeid in hun functioneren. Veel docenten participeren in ontwikkelteams of andere activiteiten. De school heeft een bruisend karakter gekregen en de prestaties zijn verbeterd. De examenresultaten van het vmbo zijn achtereenvolgende jaren op een stabiel en goed niveau. In het havo en vwo blijft dit extra aandacht vragen; daar fluctueren de resultaten en liggen ze helaas nog niet op een stabiel en hoog niveau. Het nieuwe schoolplan is vastgesteld. Met de locatiemanagementteams en de staf zijn we op pad gegaan om handen en voeten te geven aan ons onderwijs op basis van dit schoolplan. Gepersonaliseerd leren mag daarin gezien worden als concrete invulling. Algemene kwaliteit We zijn een leerlinggerichte school. We bieden een passende opleiding waarin de leerlingen worden gestimuleerd en uitgedaagd hun gaven en talenten te ontwikkelen en daarin te excelleren. Ook leren we de leerlingen hoe ze in toenemende mate zelf verantwoordelijkheid op zich kunnen nemen. De school hecht veel belang aan de samenhang tussen onderwijs en zorg. Deze zorg wordt tegenwoordig aangeduid met de term ondersteuning. De overheid voert een beleid Passend Onderwijs. Zowel de tweede als de eerste kamer heeft de wet passend onderwijs 5

6 aangenomen. De school participeert in het samenwerkingsverband V(S)O - Eemland dat de invoering van passend onderwijs vormgeeft. Binnen dit samenwerkingsverband is door iedere school het schoolondersteuningsprofiel in beeld gebracht. Het bieden van ondersteuning en goed onderwijs vraagt om maatwerk. Vanaf 2012 is dit onderdeel van het overheidsbeleid. De grootste uitdaging ligt in het aansluiten bij de verschillen tussen de leerlingen: bij de verschillen in leerstijl, leertempo en leerroute. Wat dat betreft lopen we voor op de landelijke ontwikkeling. We hebben een goede uitgangspositie om aan te sluiten bij de wettelijke verplichtingen die op ons af komen. Dit wil niet zeggen dat deze ontwikkeling gemakkelijk gaat. Het blijft de kunst de balans tussen ambitie en haalbaarheid te bewaken. Het blijft een uitdaging de leerlingen te stimuleren tot zeer goede prestaties. Gegeven de samenstelling van de leerlingenpopulatie en het team van medewerkers blijven we streven naar een niveau dat boven het landelijk gemiddelde ligt. Leerlinggericht, leerlingenzorg en doorgaande lijnen We zijn schoolbreed leerlinggericht. In de locatie(- en teamplannen) is dit uitgewerkt. Leerling-gerichtheid betekent: aandacht hebben voor de algehele ontwikkeling van de individuele leerling, qua leerroute, leertempo en leerstijl. Onderwijs en ondersteuning moeten optimaal zijn, terwijl de leerling betrokkenheid en veiligheid ervaart van docenten en medeleerlingen ( en de overige medewerkers). Het behalen van goede examenresultaten blijft onverminderd van belang. Tegelijk stelt de overheid en de samenleving aanvullende eisen. De politiek verliest hierbij helaas de realiteit weleens uit het oog; met alle problemen die dit voor de scholen geeft. Terecht wordt wel opgemerkt dat een zwalkende overheid onze enige zekerheid is. Extra ondersteuning voor leerlingen die dat nodig hebben Met de invoering van Passend Onderwijs ondersteunt het samenwerkingsverband V(S)O Eemland de scholen met extra budget voor leerlingen met een handicap of beperking, die vaak op een school voor speciaal onderwijs zitten of zaten, en die nu op een gewone school zitten. Met het budget worden verschillende vormen van ondersteuning bekostigd: - Extra uren voor de leerkracht, klassenassistent of remedial teacher voor individuele hulp aan de leerling. - Extra uren ambulante begeleiding voor de leerkrachten vanuit een school voor speciaal onderwijs. - Extra lesmateriaal en aangepaste leermiddelen. Er zijn ook andere leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben om op een goede manier een diploma te kunnen halen. Dit zijn de leerlingen met leerwegondersteuning (LWOO), de leerlingen in de i-avo klas of de structuurklas en leerlingen waarvoor het samenwerkingsverband extra middelen ter beschikking stelt. In onderstaande tabel zijn de verschillende groepen leerlingen met extra ondersteuning in beeld gebracht. Het aantal leerlingen dat extra ondersteuning nodig heeft, groeit Zorgleerlingen 2012 t/m Lwoo lgf i-avo zorgbudget Eemland

7 Eigentijds lesmateriaal We verwachten de komende jaren grote veranderingen op dit gebied omdat we hoe langer hoe meer willen vormgeven aan ons uitgangspunt van ontwikkelingsgericht onderwijs waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen in leerinhoud, leerstijl, leerroute en leertempo. De Onderbouw probeert hier in samenwerking met Thieme Meulenhof op in te spelen. Leerlingenactiviteiten en andere evenementen De actie I4U voor De Verre Naasten was, evenals voorgaande jaren, opnieuw een groot succes. De leerlingenverenigingen organiseren onder andere een gala-avond voor de onderbouw, schaatsen voor de klassen 1 en 3 op de Vechtsebanen, een grote avond en musical die twee avonden volle zalen trekt. Vooral deze grote avond is een jaarlijks hoogtepunt. Veel leerlingen laten daar zien wat ze in huis hebben. Hier schitteren veel talenten. Datzelfde kan ook gezegd worden van de musical van het vmbo. Andere activiteiten zijn geweest: Europees parlement, vieringen, sportevenementen (sportdagen, interscholaire, paasvolleybaltoernooi), kunstprojecten, excursies en een kerstconcert Schoolplan Het nieuwe schoolplan is vastgesteld. Er zit nog een stevige uitdaging in het concretiseren ervan. Uit gezamenlijk overleg met directeuren, teamleiders en stafhoofden concluderen we dat het plan nadere uitwerking behoeft op het gebied van gepersonaliseerd leren en de wijze waarop wij dat inhoud willen geven in onze locaties. We hopen daar duidelijke stappen te kunnen zetten zodat het plan een levend en concreet document kan zijn voor de dagelijkse onderwijspraktijk. a. Visie Samenvatting doelstellingen Identiteit en visie op de toekomst In de locatieplannen en de teamplannen staan concrete activiteiten waarin de missie en de visie worden uitgewerkt. Hierbij gaat het in ieder geval om het volgende: - Vormgeving identiteit en pedagogisch-didactisch klimaat door training en beoefening van deugden: bezinning op leer en leven en implementatie.elk plan bevat concrete voornemens. - Werken met de methode Leefstijl of een volwaardig alternatief. In het vmbo (bovenbouw) en de onderbouw gebeurt dit al. De tweede fase werkt met een alternatief waarbij dezelfde doelstellingen als bij Leefstijl worden gehanteerd. - De leerlingenwerving wordt verder verbeterd waarbij vooral de contacten met de ouders van de toeleverende klassen c.q. groepen 8 op de basisschool versterkt worden. Wat is er gerealiseerd in 2014? De locatieplannen bevatten doelstellingen voor vorming in en bezinning op de Christelijke levensstijl. Leerlingen worden ingezet bij vieringen en dagopeningen. De stijgende lijn bij de aanmelding van leerlingen, die we de afgelopen jaren hebben mogen constateren, is afgevlakt in Voor de locatie Arnhem is 2014 een spannend jaar gebleken. Het leerlingaantal kwam exact op de kritische grens van 120. Het ingezette juniorcollege (in combinatie met PO-HAAL) heeft geleid tot betere samenwerking en uitwisseling van leerlingegegevens. Ook vanuit Veluwe-plus is er belangstelling om te participeren. De verdere uitwerking van het schoolplan krijgt vorm, al gaat dit zeker niet vanzelf. De gezamenlijke LMT s kwamen en komen bij elkaar om te werken aan verdere concretisering. Aan de brug tussen de uitgewerkte richting en de bijbehorende actie zal verder gebouwd moeten worden in de komende jaren. 7

8 b. Onderwijs Samenvatting doelstellingen Onderwijs De locatieplannen en teamplannen geven een verdere uitwerking van leerlingen leren te leren, leren verantwoordelijkheid te dragen, leren omgaan met meer zelfstandigheid. Hierbij komt onder ander naar voren: - Concretisering van gepersonaliseerd leren o Concretisering van het uitgangspunt de leerling centraal ofwel leerlinggericht werken bij de vakken(clusters), in de leerwerkhuizen en bij de leerlingenzorg o Concretisering van de doelstelling leerlingen leren verantwoordelijkheid te dragen o Het uitdagen van de leerlingen tot excellente prestaties o Het leren in rijke contexten o Het hanteren van een activerende didactiek o Het hanteren van variatie in werkvormen o Het realiseren van meer uitdagend onderwijs - Het realiseren van vakoverstijgende projecten - Het realiseren van een goede determinatie en het geven van goede doorstroom adviezen - Het behalen van goede examenresultaten - Het verbeteren van de toetskwaliteit door o.a.: intercollegiale toetsing van de toetsen, het borgen van de toetsnormering, systematische reflectie door leerlingen en docenten op de toetsen In de locatieplannen wordt uitgewerkt hoe Guido de Brès een bruisende school wil zijn. Weergave van de realisatie in 2014: Alle locaties hebben gewerkt aan bovengenoemde doelstellingen. Als het gaat om de examenresultaten dan is de urgentie om te verbeteren noodzaak op de locatie Tweede Fase. De examenresultaten van de andere locaties geven geen reden tot zorg. Zowel voor VMBO bovenbouw als H/V bovenbouw ligt er uitdaging in het oppakken van de ontwikkellijn die in de onderbouw is ingezet op het gebied van gepersonaliseerd leren. Het VMBO heeft nu een intersectorale bovenbouw. De gehele onderbouw werkt nu met digitale devices. Deze worden ingezet als middel om inhoud te geven aan het uitgangspunt van gepersonaliseerd leren (eigen leertempo, leerroute, leerstijl en leerinhoud). Vanuit de ervaring die is opgebouwd en de deelname aan het project gepersonaliseerd leren van de VO-raad krijgt ons onderwijs steeds meer vorm. Ook de andere locaties zijn, al dan niet in pilot-vorm, aan de slag gegaan in dezelfde lijn. Mede ingegeven door de examenresultaten wordt op de Tweede Fase gewerkt aan de basis op orde. De ingezette ontwikkellijn in dezen moet leiden tot een locatie die leerlinggericht en ontwikkelgericht is en goed georganiseerd. 8

9 Slagingspercentage 2012 t/m ,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Arnhem TL Vmbo BL Vmbo KL Vmbo TL 2e Fase Havo 2e Fase Vwo % geslaagd in 2012 % geslaagd in 2013 % geslaagd in 2014 Maatschappelijke stage Uit de ontvangen subsidie maatschappelijke stage hebben we de activiteiten maatschappelijke stage erg breed ingezet. De leerlingen hebben via Stichting Present uit Amersfoort hun maatschappelijke stage gelopen bij diverse instanties. Zij kwamen daarbij in contact met de andere kant van de samenleving. De diverse activiteiten waren o.a.: taallessen aan allochtone vrouwen, marktbezoek met mensen van een verzorgingshuis, wandelen met ouderen, terras van een verzorgingshuis zomerklaar maken en een stage bij een biologisch dynamische zorgboerderij. Met ingang van 2015 wordt de maatschappelijke stage niet meer bekostigd. Afhankelijk van de (financiële) mogelijkheden wordt vastgesteld of de school deze stage geheel of gedeeltelijk af moet bouwen. c. Leerlingenbeleid en zorgstructuur c.q. ondersteuningsstructuur Samenvatting doelstellingen Leerlingenbeleid en zorgstructuur In de locatieplannen en de teamplannen wordt aangegeven hoe op de locaties wordt gewerkt aan het pedagogisch-didactisch klimaat. Hierbij wordt onder andere aandacht gegeven aan - De naleving van het leerlingenstatuut en het handhaven van de gedragsregels - Het daadwerkelijk tonen van respect en het beoefenen van deugden - Het creëren van veiligheid voor leerlingen en medewerkers; hierbij worden de uitkomsten van de tevredenheidsonderzoeken verwerkt Mede in overleg met het samenwerkingsverband Eemland werd in 2013 de voorbereiding voor de invoering van passend onderwijs verder opgepakt De schoolondersteuningsprofielen zijn vastgesteld en aangeleverd aan het samenwerkingsverband (SOP s: de beschrijving van de mogelijkheden die de school heeft qua ondersteuning van leerlingen met een ondersteuningsbehoefte in het kader van Passend Onderwijs) We geven weer wat nu bij de afronding in 2014 is gerealiseerd. De locatieplannen voldoen aan de gestelde eisen. In 2014 is gewerkt met de PDCA-cyclus. Voor het locatieplan van de Tweede Fase is een andere route gekozen vanwege de interim situatie. In de locatieplannen zal nu verder weergegeven moeten (gaan) worden hoe de open en dynamische leergemeenschap wordt vorm gegeven. In samenwerking met het samenwerkingsverband Eemland is de invoering van Passend Onderwijs vormgegeven. 9

10 Passend onderwijs stelt de leergemeenschap voor nieuwe uitdagingen. Als instelling krijgen we nieuwe verantwoordelijkheden bij het plaatsen c.q. aannemen van leerlingen; de zogenaamde zorgplicht. Dit stelt ons voor de opdracht het hoge niveau van de basiszorg te (gaan) realiseren. Klachten Samen stevig werken aan onderwijs is geen garantie voor het uitblijven van klachten. Het komt ook dan voor dat ouders en/of leerlingen aan de bel trekken. Wij werken eraan dat deze klachten snel opgepakt en afgehandeld worden. Uit de reacties hierop mogen we vaststellen dat dit steeds beter verloopt en ook leidt tot begrip en tevredenheid. Er is in 2014 eenmaal beroep gedaan op de externe klachtencommissie. In deze procedure is de school in het gelijk gesteld. d. Personeelsbeleid en communicatie, ondersteunende dienst De centrale ondersteunende dienst de afdelingen financiën, personeel en organisatie, automatisering en leerlingenadministratie en de facilitaire dienst hebben de ontwikkelingen van voorgaande jaren doorgezet. De afdelingen vervullen een belangrijke strategischer functie en dragen bij aan de ondersteuning van het management. De interne controle is opnieuw uitgebreid. Samenvatting doelstellingen Personeelsbeleid en communicatie Doorontwikkeling van de MARAP-OD bij het in beeld brengen van sturings- en kengetallen ter ondersteuning van het management en het afleggen van verantwoording Vaststellen van aanvullingen op het strategisch personeelbeleidsplan waarin onder andere zijn opgenomen: - Het beleid voor de secundaire arbeidsvoorwaarden (binden en boeien) - De nieuwe cao - Nascholingsvoorwaarden Evalueren of de verschillende onderdelen van HRM (gesprekkencyclus, scholingsbeleid) voldoende geïntegreerd zijn en welke nieuwe acties nodig zijn Evaluatie van de invoering van portfolio s Evalueren en vaststellen nieuw ARBO-beleidsplan Opstellen nieuw communicatieplan Vaststellen nieuw PR-plan Doorontwikkelen website We geven weer wat nu bij de afronding in 2014 is gerealiseerd. Het aantal kengetallen in de MARAP van de OD is de laatste jaren uitgebreid. In 2012 is gestart met een onderzoek om te kijken in hoeverre er meer samenhang kan komen in de kengetallen waarmee op dit moment wordt gewerkt (BeterScoren); tegelijk wordt gekeken naar een systeem waarmee de gegevens in Magister beter inzichtelijk kunnen worden gemaakt (Qlickview/Libelle). In het project Beter Scoren leren we nog steeds dat opbrengstgericht werken niet vanzelf gaat. De gelden die door de overheid beschikbaar gesteld zijn voor opbrengstgericht werken in het kader van het bestuursakkoord, worden hiervoor aangewend. De verdere ontwikkeling van de rapportage naar de RvT loopt. De RvT heeft hiertoe eigen kwaliteit prestatie indicatoren (kpi s) geformuleerd. Er wordt ook gekeken of de directie kpi s (Betere Scoren) overlap vertonen c.q. hier een plek moeten krijgen. Met de RvT zijn we op weg om op een rolvaste manier inhoud te geven aan governance. Daarvoor hebben RvT leden samen met CvB verschillende bijeenkomsten bezocht van bestuursdeskundigen en werken CvB en RvT samen aan een professionaliseringsslag. Op het terrein van HRM c.q. P&O zijn de beleidsplannen vernieuwd en aangepast aan o.a. nieuwe wet- en regelgeving. 10

11 De dienst P&O heeft het project Sterke Punten Denken afgerond. Ruim 90% van ons personeel heeft deelgenomen. Er wordt gewerkt aan een follow-up. Een klein werkgroep is gestart met het opstellen van een nieuw overkoepelend communicatieplan. In 2014 heeft de werving geleid tot een stabiel aantal nieuwe leerlingen, al geldt voor Arnhem dat het aantal leerlingen ons zorgen baart. Gegeven de krimp in het aanbod, betekent dit een groei van het deelnemerspercentage. Procentuele verdeling man/vrouw Procentuele verdeling directie/op/oop directie op oop man vrouw e. Kwaliteitszorg Samenvatting doelstellingen Kwaliteitszorg Monitoren kwaliteitszorg op de locaties, o.a. borging van de toetskwaliteit Periodiek worden er tevredenheidsonderzoeken gedaan onder ouders en leerlingen Periodiek wordt een werkdrukonderzoek uitgevoerd onder het OP We geven weer wat nu bij de afronding in 2014 is gerealiseerd. Op alle locaties is gewerkt aan de kwaliteitscriteria die door de inspectie worden gehanteerd. Vooral de borging van de kwaliteit van de toetsen is op orde gebracht. Ten gevolge van inspectiebezoek zijn enkele procedures nog meer aangescherpt. Elk jaar zijn tevredenheidsonderzoeken gehouden onder leerlingen en ouders. De resultaten zijn teruggekoppeld en verwerkt in de locatieplannen. Er wordt publiek gerapporteerd over de resultaten van de school. Dit gebeurt zowel door de onderzoeken in Kwaliteitsscholen als in Vensters voor verantwoording. 11

12 f. Financieel en materieel beheer Samenvatting doelstellingen Financieel en Materieel Beheer Doorgaan met het onderzoeken en opstellen meerjarenplannen voor de realisatie van elk team een eigen plek, te beginnen in de Onderbouw Doorgaan met (meerjaren)beleid (her) inrichting, renovatie en klimaatbeheersing Paladijnenweg 251 en 253 Doorontwikkeling van (meerjaren) plan en realisatie servicedesk, integratie financiële, personele en leerlingenadministratie Doorontwikkelen van een meerjarenbegroting gebaseerd op plannen voor aanpassing gebouwen (huisvesting ondersteunende dienst, servicedesk) We geven weer wat nu bij de afronding in 2014 is gerealiseerd. De locatiedirecteuren hebben in overleg met de ondersteunende diensten aandacht besteed aan middellange termijnplannen voor hun gebouwen. Tegelijk is de noodzaak van bezuinigingen nog meer duidelijk geworden. In de loop van het jaar 2011 is besloten tot een bezuiniging van ruim 9 fte. Deze bezuiniging geldt de volgende drie (school)jaren: , , De uitwerking van deze bezuinigingsdoelstelling treft alle medewerkers. Dit heeft op alle locaties geleid tot intensieve discussies en maatregelen om de bezuinigingen zo eerlijk mogelijk te verdelen. De financiële positie van de school maakt dat de komende jaren de ingezette bezuinigingen gehandhaafd moeten worden. Dat zullen we van jaar tot jaar bezien, gezien de ontwikkelingen die er zijn vanuit het herfstakkoord Er is een model opgesteld waarmee meerjarenbegrotingen en scenario s in meerjarenbegrotingen worden opgesteld en doorgerekend. g. Bestuur en management Samenvatting doelstellingen Bestuur en Management Doorontwikkeling van de horizontale verantwoording Verdere verbetering MARAP s Consequente(re) toepassing van het PDCA-principe in de MARAP s en de beleidsplannen Verdere professionalisering van het werken van de teams en de teamleiders We geven weer wat nu bij de afronding in 2014 is gerealiseerd. We werken met de code goed bestuur van de VO-raad, met Vensters voor Verantwoording, waarin ook de resultaten van Kwaliteitsscholen wordt verwerkt. Het gebruik van de PDCA-cyclus is standaard. Dit komt naar voren in de verschillende managementrapportages (MARAP s). We zijn onderweg gegaan om te onderzoeken of MARAP s een nieuwe vorm moeten krijgen die gebaseerd is op de loctaiedashboards (BeterScoren) De nascholing en professionalisering van de locatiemanagementteams is afgestemd op de locaties. Verschillende teamleiders zijn in opleiding c.q. geslaagd, o.a. voor een Master Educational Leadership. Inmiddels wordt gewerkt aan nascholing per team- en locatieleider afzonderlijk. 1.4 Aantallen en achtergronden leerlingen In de tabel staan de aantallen leerlingen van de afgelopen jaren (2010, 2011, 2012, 2013 en 2014) en de aantallen die we de komende jaren (2015, 2016) verwachten. 12

13 De prognose staat tussen haakjes Onderbouw (564) e Fase (802) VMBO (347) Arnhem (120) Waarvan: LWOO (130) VAVO (17) Totaal excl VAVO (1816) Leerlingenaantallen 2010 t/m Onderbouw 2e Fase Vmbo Arnhem In de totaal aantallen zijn de zogenaamde VAVO-leerlingen, die wel bij ons op school staan ingeschreven, niet meegerekend omdat ze op een ROC les krijgen. De gelden die onze school voor deze leerlingen ontvangt, worden doorgesluisd naar het ROC. Het aantal leerlingen is in 2014 licht gedaald. Wij zijn van 1808 naar 1804 leerlingen gegaan. Dit in tegenstelling tot het voorgaande jaar. Deze daling valt relatief mee omdat er een krimpende markt is. We zijn hier erg blij mee. De aantallen leerlingen op de toeleverende gereformeerde basisscholen blijft afnemen. We hopen desondanks dat het aantal leerlingen de komende jaren zal stabiliseren of licht stijgen. We werken hard aan de uitstraling van de school, terwijl ook de samenwerking met gereformeerde basisscholen is versterkt. Daarnaast stijgt het aantal aanmeldingen van andere basisscholen. 13

14 De kerkelijke achtergronden van de leerlingen zijn in onderstaande tabel weergegeven, samen met het beeld zoals dat de komende jaren mogelijk is. De ontwikkeling komt overeen met de verwachtingen die we voorgaande jaren hebben verwoord. De prognoses staat tussen haakjes Gereformeerd (vrijgemaakt) 71,8% 70,1% 69,2% 66,4% 61,9% 61,2%% 60,8% (66,1%) Christelijk Gereformeerd 6,9% 6,6% 6,9% 6,5% 6,7% 7,0% 7,2% (6,9%) Nederlands Gereformeerd 2,2% 2,2% 2,2% 2,5% 2,6% 2,8% 2,9% (2,6%) Protestantse Kerk Nederland 9,4% 10,3% 9,9% 10,7% 11,5% 11,7% 11,9% (10,8%) Overige Gereformeerd 0,6% 1,1% 1,5% 2,0% 3,9% 3,9% 3,9% (2,1%) Evangelisch/Baptist/Pinkster 5,7% 6,2% 6,3% 7,5% 8,4% 8,6% 8,7% (7,5%) Apostolisch 0,9% 0,7% 0,8% 0,9% 0,7% 0,8% 0,8% (0,9%) Katholiek/Orthodox 0,1% 0,3% 0,2% 0,4% 0,7% 0,7% 0,7% (0,4%) Overig 2,3% 2,0% 2,5% 2,4% 2,6% 2,5% 2,5% (2,5%) Geen/onbekend 0,1% 0,5% 0,5% 0,7% 1,0% (0,3%) 0,8% 0,6% Denominatie Gereformeerd Vrijgemaakt Christelijk Gereformeerd Nederlands Gereformeerd PKN Overig Gereformeerd Evangelisch/Baptist/Pinkster Apostolisch Katholiek/Orthodox Overig Geen/Onbekend 14

15 2. Financiële beschouwing 2.1 Algemeen Vanaf 1 januari 2008 werken we volgens Richtlijn 660 Onderwijsinstellingen. Op grond van deze richtlijn is een voorziening gecreëerd voor toezegging aan leden voor beloningen op termijn, zoals jubileum- en bepaalde pensioenuitkeringen. In het verslagjaar 2010 was er sprake van een stelselwijziging waarbij de voorziening BAPO en een niet reële vordering op OC&W zijn ondergebracht bij de reserve personeel. In het verslagjaren 2011 en 2012 heeft er geen stelselwijziging plaatsgevonden. Als gevolg van het gesloten sectorakkoord is de voorziening Duurzame inzetbaarheid gecreëerd en verwerkt in de jaarrekening Analyse van de financiële situatie op balansdatum De analyse vindt plaats aan de hand van de financiële doelstellingen die in voorgaande jaren zijn geformuleerd en ook voor 2014 van kracht waren. a. Een sluitende exploitatie De begroting voor 2014 gaat uit van een exploitatieoverschot van , excl. een dotatie van aan het reservefonds personeel. In totaliteit dus een exploitatieoverschot van Uit de jaarrekening blijkt dat er een exploitatietekort van gerealiseerd is. In het verslagjaar zijn extra lasten gemaakt als gevolg van het afgesloten sectorakkoord VO. Betreft de 1,2% loonsverhoging vanaf 1 augustus 2014 en de reservering in verband met duurzame inzetbaarheid. In totaal is dit Het ministerie van OC&W heeft bepaalt dat deze extra financiële lasten komen ten laste van de extra bekostiging die de scholen hebben ontvangen in In de begroting van 2014 is rekening gehouden met lasten in verband met ziektevervanging personeel. Deze begrotingspost is overschreden met In het kader van public relaties en daaraan verbonden gesprekken met nieuwe ouders zijn er extra loonkosten ingezet ad In de begroting 2014 is geen rekening gehouden met de verrekening van extra uitkeringskosten aan het ministerie van OC&W over de jaren 2012 en 2013 voor in totaal Deze lasten zijn gebracht ten laste van de reserve personeel. Ook de niet begrote afvloeiingsregeling personeel ad zijn ten laste van deze reserve gebracht. De schoolorganisatie is voor wat betreft ziektevervanging eigen risicodrager. In het verslagjaar heeft de school in vergelijking met voorgaande jaren zowel bij het onderwijs- als ondersteunend personeel veel fte s moeten inzetten in verband met ziektevervanging. In totaliteit voor (begroot 2014: ). Ziekteverzuimpercentages 2013 en 2014 Ziekteverzuimpercentages 2013 en e kwartaal 2e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal 0 Kort Lang Middellang Extra lang

16 Ziekteverzuimpercentages 2013 en 2014 (per locatie) Onderbouw Vmbo 2e Fase Arnhem Ondersteundend dienst Totaal Aan het einde van het jaar 2014 was het verzuimpercentage 2,63%. (eind 2012: 6,4% en eind 2013: 4,16%). De categorieën kort en lang verzuim vormden de grootste in het totale verzuimpercentage. Commissie Werk Veilig en Verantwoord In 2014 heeft de commissie Werk Veilig en Verantwoord (WVV) regelmatig vergaderd. In deze vergaderingen werden Arbo gerelateerde zaken en zaken in het kader van milieu en veiligheid besproken. Waar gewenst werden voorstellen ter verbetering gedaan. De herhalingscursussen op het gebied van BHV en EHBO zijn georganiseerd door de commissie, en er is overleg geweest met de Arbo contactpersonen op de verschillende locaties. Er wordt verder gewerkt met het Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), dat in 2012 is ontwikkeld. Opnieuw is bij het opstellen van de begroting en de jaarrekening 2014 gebleken dat de materiële bekostiging onvoldoende is voor het onderhoud aan de schoolgebouwen, aanschaf van computers en digitale schoolborden. Uit de jaarrekening 2014 blijkt wederom dat ook de materiële subsidie de budgetten schoonmaak en energiekosten onder druk zet en niet toereikend blijkt te zijn. b. Liquiditeit ophogen Enkele jaren geleden is gesteld dat de liquiditeit tussen 2005 en 2011 opgehoogd moest worden naar minimaal 1 miljoen. Deze doelstelling werd in de jaren tot aan 2011 gehaald. In het verslagjaar 2011 daalde de liquiditeit tot ongeveer ,- In het verslagjaar 2012 is de liquiditeit weer gestegen boven de 1 miljoen. En in het verslagjaar verder naar De stijging van de liquiditeit in de afgelopen jaren is voor een gedeelte als gevolg van terughoudendheid in het inzetten en benutten van doelsubsidies, zoals de ontvangen subsidie prestatiebox vo. Ook de begrote dotatie aan het reservefonds personeel en terughoudendheid in investeringen en planmatig onderhoud hebben invloed gehad op de stijging van de liquiditeit. In het verslagjaar 2014 is de liquiditeit t.o.v. het vorige kalenderjaar gedaald naar door o.a. het inzetten van de prestatiebox. Het beleid is gericht op een liquiditeit boven de gestelde norm van 1 en het liefst licht stijgen. c. Reservefonds personeel Doelstelling is dat het reservefonds personeel 10% van de loonsom bedraagt ( 1 miljoen). Het reservefonds personeel is bedoeld om onvoorziene grote uitgaven in de personele sfeer te kunnen opvangen. Uit de jaarrekening blijkt dat de doelstelling van 10% van de loonsom op dit moment niet gehaald wordt als gevolg van een stelselwijziging in 2010 en extra uitgaven in de personele sfeer. De extra verrekening uitkeringskosten 2012 en 2013 van , de afvloeiingsregelingen personeel ad , de extra loonkosten ziektevervanging en de loonkosten duurzame inzetbaarheid, de loonkosten als gevolg van de salarisverhoging met 1,2% vanaf 1 augustus 2014 voor in totaal zijn ten laste van de reserve personeel gebracht. Conform de begroting 2014 is gedoteerd aan het reservefonds personeel, evenals het resterende positieve resultaat van

17 Het reservefonds is ten opzichte van vorig jaar is gedaald met naar d. Een positief saldo voor de voorziening onderhoud In de jaarrekening is te zien dat het saldo is verhoogd. Dit is het gevolg van het feit dat er planmatig onderhoud is uitgevoerd ad (begroot ) en er conform de meerjaren onderhoudsbegroting gedoteerd is aan deze voorziening. Het saldo zelf is positief. In 2014 is het volgende aan planmatig onderhoud ingezet (bedragen in ): Onderbouw: Verlichting Uitbreiding schoolplein e Fase : - Sportinstallaties Noodverlichting Poederblussers/haspels brandbeveiliging Fluorlampen Gevelreiniging Lichtkoepels Schilderwerk Interieur aanpassingen Tochtdeuren Vmbo: Poederblussers/haspels brandbeveiliging Schilderwerk Arnhem: - Interieur aanpassingen Schilderwerk Schoolbreed: - machinepark Totaal In 2014 is er bij het pand aan de Paladijnweg 251 een constructiefout geconstateerd. De gemeente Amersfoort heeft het herstelkosten als gevolg van het betonrot ad gesubsidieerd. e. Investeringsruimte In voorgaande jaren is afgesproken om de investeringsruimte afhankelijk te maken van de bovengenoemde doelstellingen (a-d) en een investeringsplafond vast te stellen. Een investeringsplafond is uiteraard geen doel op zichzelf, maar is nodig voor het bereiken van de andere financiële doelstellingen. In de begrotingen van de afgelopen jaren is uitgegaan van een investeringsruimte van Als dit bedrag in de begroting wordt overschreden is daarvoor een afzonderlijk besluit van het college van bestuur en de raad van toezicht nodig. Daarnaast kunnen er doorgeschoven investeringen zijn uit het vorige jaar. Dit gebeurt alleen als daar duidelijke redenen voor zijn, gebaseerd op een vastgesteld beleidsplan. In de derde plaats zijn er reguliere investeringen die van te voren al of niet zijn benoemd. Het totale begrote investeringsbedrag van 2014 is:

18 In 2014 zijn de volgende investeringen gedaan (bedragen in ): Verbouw Inventaris totaal Algemeen: Vergaderruimte ondersteunende dienst Computer en website Onderbouw: Aanpassingen elektra Zonwering Aanpassingen hekwerk Tafels/stoelen/werkbank Geluidsinstallatie e Fase: Aanpassingen elektra Aanpassingen lokalen Tafels/stoelen/bureau s Zonwering Laboratorium Beamers Vmbo: Camera/televisie Klapstoelen Arnhem: Computer/beamer/Ipad Entreematten/tegels Aanhanger Computerapparatuur o.a. laptops, beamers, desktops Sub-totaal T.l.v. de egalisatierekening (vanuit de prestatiebox) Totaal Ten laste van de reserve onderwijsontwikkeling is een afschrijvingsbedrag van gebracht. Dit als gevolg van de investering in het leerling plein van de 2 e fase ad in het kalenderjaar Toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot de financiële positie Liquiditeitsprognose Met ingang van het verslagjaar 2012 is de liquiditeit gestegen boven de norm van 1 (zie vorige paragraaf). In de meerjarenbegroting en liquiditeitsplanning wordt een lichte stijging verwacht Deze verwachting is gebaseerd op de bezuiniging die in 2011 is ingezet: een vermindering van de formatie met ruim 9 fte voor de komende jaren. Op dit moment wordt enerzijds gerekend met de bestaande kaders voor de komende jaren, waaronder de genoemde bezuiniging, anderzijds wordt met zorg gekeken naar de noodzakelijke bezuinigingen van de overheid. Investeringen blijven echter noodzakelijk om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden en verder te verhogen. Tegelijk voert de overheid sluipenderwijs bezuinigingen door. Het is dan ook niet uitgesloten dat de hiervoor genoemde bezuiniging in de vorm van een korting op de formaties per locatie langer moeten duren dan voorzien; wellicht zelfs structureel moeten worden. 18

19 Financieringssystematiek De bekostiging van een kalenderjaar wordt berekend op de leerlingaantallen op 1 oktober in het voorafgaande kalenderjaar. Voor scholen met een dalend of stijgend leerlingenaantal is er derhalve weinig tijd om de gevolgen van een daling of stijging op te vangen. Op p. 11 staat de tabel met leerlingenaantallen van de afgelopen jaren (2010 t/m 2014) en de aantallen die we voor de komende jaren (2015 t/m 2016) verwachten. In de meerjaren- en liquiditeitsbegroting van 2015 en komende jaren zijn maatregelen genomen om de mogelijke daling financieel op te vangen. 2.4 Financiële instrumenten Doelstellingen risicobeheer In het treasurystatuut staan de kaders benoemd omtrent het beheersen van risico's. De financiële instrumenten voldoen aan de kaders genoemd in een aanvullende toelichting op het treasurystatuut. Algemeen De belangrijkste financiële risico s waaraan de groep onderhevig is zijn het marktrisico, valutarisico, het renterisico, het kredietrisico en het liquiditeitsrisico. Het financiële beleid is erop gericht om op de korte termijn de effecten van koers- en renteschommelingen op het resultaat te beperken en om op lange termijn de marktwisselkoersen en marktrentes te volgen. Er wordt gebruik gemaakt van financiële derivaten om de financiële risico s die verbonden zijn aan bedrijfsactiviteiten te beheersen. Er wordt met financiële derivaten geen speculatieve posities genomen. Marktrisico Door stratificatie aan te brengen in de portefeuille en limieten te stellen wordt het marktrisico beheerst. Valutarisico Er worden alleen transacties in euro s uitgevoerd en er wordt geen valutarisico gelopen. Renterisico Renterisico word gelopen over de rentedragende vorderingen (met name onder financiële vaste activa) en rentedragende langlopende en kortlopende schulden. Voor vorderingen en schulden met variabele renteafspraken wordt er risico gelopen ten aanzien van toekomstige kasstromen. Met betrekking tot vastrentende vorderingen en schulden wordt risico s gelopen over de marktwaarde. Kredietrisico Het gaat hierbij om het risico dat financiële instellingen niet aan hun contractuele verplichtingen kunnen voldoen. Door het spreiden van transacties over verschillende financiële instellingen wordt getracht dit risico te beperken. Verder dienen de financiële instellingen te voldoen aan kredietwaardigheidseisen (rating). Dit is opgenomen in het treasurystatuut. De hoogte van het kredietrisico is afhankelijk van de grootte van het bedrag aan te ontvangen rente op de derivaten en de marktwaarde van de derivaten. Liquiditeitsrisico Het gaat hierbij om het risico dat over onvoldoende middelen wordt beschikt om aan de directe verplichtingen te kunnen voldoen. Dit geldt voor alle verplichtingen van onderwijsinstelling en haar tegenpartijen, ongeacht of dit nu crediteuren of financiële instellingen zijn. Wij hebben op verschillende manieren gewaarborgd dat wij altijd aan onze verplichtingen kunnen voldoen. Belenen en beleggen Financiële middelen worden alleen als saldo rekening courant, spaarrekening, deposito bij binnenlandse in Nederland gevestigde bankinstellingen aangehouden. Toegestane financieringsinstrumenten zijn rekening courant, kasgeldleningen, vaste geldleningen en deposito s. 2.5 Financiële kengetallen De financiële kengetallen bevinden zich met uitzondering van de liquiditeit binnen de door de overheid gestelde normen. In 2009 is naar aanleiding van de rapportage van de commissie Don het kengetal kapitalisatiefactor toegevoegd. Dit is een getal waarmee iets wordt gezegd over de vermogens van de school. 19

20 Onze kapitalisatiefactor valt binnen de norm. We hebben niet een overdreven groot vermogen. De school is financieel gezond, maar niet rijk. Overzicht financiële kengetallen: norm Solvabiliteit 1 28,82% 31,81% 27,52% 25% 50% Solvabiliteit 2 49,61% 49,60% 42,53% 25% 50% Liquiditeit 1,10 1,11 0,85 > 1 Kapitalisatiefactor 19,37% 19,96% 19,43% < 35% In de meerjarenbegroting en liquiditeitsbegroting wordt gestuurd op het verhogen van de liquide middelen om het kengetal van de liquiditeit op 1 te houden en licht te laten stijgen. De liquide middelen moeten dan stijgen naar 1,9 miljoen. Hiervoor zijn inmiddels maatregelen genomen. De scholengemeenschap heeft de risicokaart in 2014 geactualiseerd. Niet alle genoemde risico s zullen zich gelijktijdig voordoen. Doordat de vordering op het ministerie van OC&W ten laste is gebracht van de algemene reserve staat het eigen vermogen onder druk in vergelijking met de opgezette risicokaart. Beïnvloedende factoren op de meerjarenbegroting zijn: Bezuinigingen ministerie van OC&W, geen prijscompensatie op materiële bekostiging, geen extra bekostiging, verlaging op bijvoorbeeld de posten maatschappelijke stage, gratis leermateriaal en leerlinggebonden financiering. Bij dalende leerlingaantallen zullen we er rekening mee moeten houden dat de vaste lasten van de scholengemeenschap blijven bestaan en ook dat zal z n effect hebben op de inzet van fte s. 2.6 Begroting 2015 Bedragen x Begroting 2015 Werkelijkheid 2014 Rijksbijdragen Overige baten Totaal baten Personele lasten Afschrijvingslasten Huisvestingslasten Overige instellingslasten Totaal lasten Financiële baten en lasten Financiële baten Financiële lasten 1 Resultaat uit gewone bedrijfsvoering Uit de toelichting op de begroting 2015 Toelichting op de begroting Algemeen In het schoolplan wordt t.a.v. het financieel beleid onder andere het volgende verwoord over de begroting: In de begroting wordt onze visie op onderwijs en organisatie vertaald in geld. Het inzetten van financiële middelen betekent keuzes maken en prioriteiten stellen. Het gevolgde beleid wordt financieel onderbouwd. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de expertise die in onze leergemeenschap aanwezig is. 20

21 Uitgangspunt is dat we het beleid delen met de medewerkers, de leerlingen blijven zien (kern van ons bestaan) en gericht zijn op de toekomst of groeimogelijkheden. De vraag of de financiële middelen doelmatig worden ingezet speelt in toenemende mate een rol. Kan Guido de Brès met de huidige middelen meer kwalitatief goed onderwijs realiseren, verzorgd door vakbekwame en gemotiveerde medewerkers? Bij de besteding van de financiële middelen ligt het accent op het onderwijs zelf en de rol van de docent/medewerker daarin. Om het doelmatigheidsbesef breed binnen Guido de Brès te bevorderen zijn de volgende middelen in beeld: onderwijsvormen met meer mogelijkheden tot variatie, zoals grotere groepen leerlingen, verzorgd door meer leraren/medewerkers met verschillende functies; professioneel HRM-beleid met aandacht voor doelmatiger werken; het leren van groepsgenoten (peer tutoring) en samenwerkend leren; het inzetten van e-learning en ICT voor het verzorgen van onderwijs; het inzetten van benchmarking op deze punten; instrumenten die inzicht geven in de kosten voor het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs. Management- en docententeams worden op deze wijze in staat gesteld om systematischer en meer kostenbewust na te denken over de gewenste onderwijsinrichting en de daarbij benodigde inzet van middelen en onderwijsgevend personeel. De financiële crisis van de afgelopen jaren heeft ook gevolgen voor de bekostiging 2015 van scholen in het voorgezet onderwijs en in de komende jaren. In de begroting voor 2015 en de meerjarenraming voor 2016 tot en met 2018 wordt hier rekening mee gehouden. Het effect daarvan is dat er binnen de beschikbare financiële middelen prioriteiten moeten worden aangebracht in activiteiten, met daaraan verbonden uitgaven. Wij zijn een school die oog heeft voor het ontwikkelen van talenten van leerlingen en willen leerlingen graag voorbereiden op hun toekomst. Een financiële crisis en de daarbij behorende bezuinigingen hoeven de doelstellingen van de begroting, de educatieve ontwikkelingen en kwaliteit van onderwijs niet in de weg te staan. 2. Uitgangspunten begroting 2015 Voor de begroting 2015 hanteren we de volgende uitgangspunten. 1. Het exploitatiesaldo is positief. Een sluitende exploitatie. 2. De voorzieningen en reserves willen we verder op voldoende niveau brengen. Zij zijn op dit moment onder het niveau van de risicokaart gekomen. Doelstelling is 10% van de loonsom in 2015 (= 1 mln). Dit betekent voor 2015 een dotatie van ,- aan de reserve personeel. 3. In verband met de risicokaart zal de liquiditeit verder moeten stijgen. De liquiditeit is de afgelopen jaren gedaald tot onder het gestelde minimumniveau. De liquiditeit moeten we op peil brengen om de risico s die beschreven zijn in de risicokaart te kunnen dekken. Daarvoor is het nodig om te werken met een positief exploitatiesaldo en een dotatie aan de reserve personeel. Eventuele onverwachte, geringe, uitgaven moeten dan ook nog op te vangen zijn. Doelstelling voor de liquiditeit was 1,9 mln in Dit betekende voor de komende jaren een ophoging met ,- per jaar. Deze ambitie blijkt te hoog. Het uiteindelijk doel voor de komende jaren blijft verdere ophoging van de liquiditeit. 4. De gerealiseerde bezuinigingen in de begroting 2014 worden ook in de begroting 2015 gecontinueerd. Voor 2015 betekent dit de continuering van de bezuiniging van ongeveer 9,1 fte (verdeeld over de locaties). 21

Jaarstukken. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Jaarstukken. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Jaarstukken 2013 Jaarverslag en jaarrekening 2013 2 Bestuurs- en Directieverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene instellingsgegevens, Visie, Missie, Identiteit en Onderwijs... 4 1.1. Visie, Missie en Identiteit...

Nadere informatie

Jaarstukken. Inclusief de jaarcijfers 2015

Jaarstukken. Inclusief de jaarcijfers 2015 Jaarstukken 2015 Inclusief de jaarcijfers 2015 Inhoudsopgave 1. Algemene instellingsgegevens, Visie, Identiteit en Onderwijs... 3 1.1 Missie, Visie en Identiteit... 3 1.2 Juridische structuur en organisatiestructuur...

Nadere informatie

Bestuursverslag. gelooft

Bestuursverslag. gelooft Bestuursverslag 2016 gelooft Aangenaam: Guido Guido gelooft in jouw toekomst! Bij Guido ben jij het middelpunt. We vinden jou belangrijk. Wees dus vooral wie je bent. Samen verleggen we je grenzen. Daar

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena

Toelichting Begroting Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena Toelichting Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs Land van Altena November 2014 Hoofdstuk: Inleiding Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Toelichting resultaat... 4 2. Besluiten... 6 3. Aandachtspunten

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school. Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl

Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school. Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl Passen en meten: bekostiging en kosten van een VO school Door Jan Looise jlooise@infinitebv.nl programma 1. De vrees van de financial in VO en OCW 2. Bedrijfsvoering meer dan financiën 3. Hoe werkt financieel

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum:

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: Begroting 2016 1 Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: 10-02-2016 Algemeen Op 26 januari 2016 heeft de financiële commissie van de Raad van Toezicht de

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS JULIANA VAN STOLBERG School : obs Juliana van Stolberg Plaats : Castricum BRIN-nummer : 11SK Onderzoeksnummer : 71133 Datum schoolbezoek : 20 december 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

het vaststellen van de begroting 2013 van de openbare scholengemeenschap (OSG) voor voortgezet onderwijs Winkler Prins

het vaststellen van de begroting 2013 van de openbare scholengemeenschap (OSG) voor voortgezet onderwijs Winkler Prins Nummer: 2013R0014 Afdeling: Samenleving GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 25 februari 2013 Veendam, 22 januari 2013 Onderwerp: het vaststellen van de begroting 2013 van de openbare scholengemeenschap (OSG) voor

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG School : Basisschool De Knotwilg Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 Datum schoolbezoek : 6 juli 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER School : OBS De Meander Plaats : Delfgauw BRIN-nummer : 28CZ Onderzoeksnummer : 90721 Datum schoolbezoek : 16 januari 2007 Datum vaststelling : 7 mei 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV Sgs. Amsterdam-Zuid (loc. Apolloschool LWOO) De Apollo VMBOGT

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV Sgs. Amsterdam-Zuid (loc. Apolloschool LWOO) De Apollo VMBOGT VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013 Sgs. Amsterdam-Zuid (loc. Apolloschool LWOO) De Apollo VMBOGT Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 21ET C7 BRIN nummer : 21ET 08 BRIN nummer : 21ET 08 VMBOGT Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onderwijs

(financiële) verantwoording passend onderwijs (financiële) verantwoording passend onderwijs Conferentie Naoberschap - Meesterschap, vrijdag 10 oktober 2014 Start with why? Waarom is verantwoording van belang? Hoe geef ik handen en voeten aan verantwoording?

Nadere informatie

Welkom op Guido de Brès. Informatie over het toelatingsbeleid op Guido de Brès

Welkom op Guido de Brès. Informatie over het toelatingsbeleid op Guido de Brès Welkom op Guido de Brès Informatie over het toelatingsbeleid op Guido de Brès 2 Voorwoord Beste ouder(s), verzorger(s), Deze brochure is geschreven voor ouders die belangstelling hebben voor scholengemeenschap

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting Onderwijs 4 Nieuwe Tijd (04NT) te Amsterdam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42684 Onderzoeksnummer : 285387 Edocsnummer

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG

FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIEBESCHRIJVING LOCATIEDIRECTEUR STICHTING ZML TWOG FUNCTIE-INFORMATIE Functienaam Codering Organisatie Salarisschaal Indelingsniveau FUWASYS-advies Werkterrein Activiteiten Kenmerkscores Somscore

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij STICHTING VOOR R.K. HOGER- EN MIDDELBAAR VOORBEREIDEND ONDERWIJS NOORDELIJK ROTTERDAM Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 78482 Onderzoeksnummer

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Petrus Canisius College te Alkmaar

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Stichting Petrus Canisius College te Alkmaar RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Petrus Canisius College te Alkmaar Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 71436 Onderzoeksnummer : 249050 Datum onderzoek : januari 2014

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek te Rotterdam /40774

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek te Rotterdam /40774 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Protestants-Christelijk Onderwijs Hillegersberg-Schiebroek te Rotterdam 4523059/40774 Utrecht, april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl Plaats: Arnhem BRIN-nummer: 00JT-03 Arrangementsnummer: 220117 Onderzoek uitgevoerd op: 7 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi te Hilversum /20187

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi te Hilversum /20187 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi te Hilversum 4527160/20187 Utrecht, april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek

Nadere informatie

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing

jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Ons nummer: O17.001486 *O17.001486* Informatie raad/mededeling college Onderwerp jaarstukken 2016 Stichting RSG Magister Alvinus en Stichting Gearhing Commissie Boarger en Mienskip Collegebesluit d.d.

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Scholengemeenschap Maarsbergen VMBOK

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Scholengemeenschap Maarsbergen VMBOK TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Scholengemeenschap Maarsbergen VMBOK Plaats : Maarsbergen BRIN nummer : 07KP C1 BRIN nummer : 07KP 00 VMBOK Onderzoeksnummer : 279808 Datum onderzoek : 18 november 2014

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Leiderdorp Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41316 Onderzoeksnummer : 285715 Documentnummer

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35803 20 december 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. FEZ/579396

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen 4512378/41613 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

drs. Jaap Bergman RA vestigingsdirecteur Hartelijk welkom Onderwijs in zwaar weer

drs. Jaap Bergman RA vestigingsdirecteur Hartelijk welkom Onderwijs in zwaar weer drs. Jaap Bergman RA vestigingsdirecteur Hartelijk welkom Onderwijs in zwaar weer Al in 2009 voortekenen daling kapitalisatiefactor 0,5 0,48 0,46 0,44 PO VO 0,42 0,4 0,38 2006 2007 2008 2009 Kapitalisatiefactor

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden /42504

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden /42504 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Openbaar Primair en Speciaal Onderwijs Leiden 4527702/42504 Utrecht, april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ De Regenboog Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 12PC Onderzoek uitgevoerd op: 18 en 19 mei 2009 Conceptrapport verzonden op: 4 juni 2009 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep

OSBO. Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep OSBO Ontwikkelingen OSBO Inspectiebezoek OSBO Positie OSBO in het SWV Passend Onderwijs Groep Ontwikkelingen binnen het OSBO Het uitgangspunt van ons onderwijs: Er heeft een verandering plaatsgevonden

Nadere informatie

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Gymnasium Felisenum

VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013. Gymnasium Felisenum VO RAPPORT VAN BEVINDINGEN OV 2013 Gymnasium Felisenum Plaats : Velsen-Zuid BRIN-nummer : 20DG Onderzoeksnummer : 150930 Datum onderzoek : 17-18 januari 2013 Datum vaststelling : 18 december 2012-14 maart

Nadere informatie

Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen:

Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen: Nadere informatie reddingsplan Berechja Reddingsplan Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen: 1. ROC Friese Poort neemt het mbo van Stichting Berechja

Nadere informatie

Piter Jelles Strategisch Perspectief

Piter Jelles Strategisch Perspectief Piter Jelles Strategisch Perspectief Strategisch Perspectief Inhoudsopgave Vooraf 05 Piter Jelles Onze missie 07 Onze ambities 07 Kernthema s Verbinden 09 Verbeteren 15 Vernieuwen 19 Ten slotte 23 02 03

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting SHON (4523828)/30709 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting SHON (4523828)/30709 Utrecht, 9 april 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële buffer per 31 december

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld te Aerdenhout Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 94316 Onderzoeksnummer : 286673 Datum onderzoek : oktober

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK P.C PRINS CONSTANTIJNSCHOOL

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK P.C PRINS CONSTANTIJNSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK P.C PRINS CONSTANTIJNSCHOOL School : p.c Prins Constantijnschool Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 15AH Onderzoeksnummer : 71440 Datum schoolbezoek : 10 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen 4514541/43967 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

Treasurystatuut Nordwin College

Treasurystatuut Nordwin College Treasurystatuut Nordwin College Vastgesteld bij RvT-besluit 24 november 2016 Treasurystatuut van Nordwin College gevestigd te Leeuwarden Het treasurystatuut kent de volgende opbouw: 1. inleiding 2. uitgangspunten,

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Kennisgroep financiën. www.poraad.nl

Kennisgroep financiën. www.poraad.nl Kennisgroep financiën Onderwerpen - Financiële consequenties akkoorden: hoe in begroting verwerken - Kosten bestuursakkoord en cao Referentiemodel en kosten cao Pensioenpremies - Buitenkant onderhoud -

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs /72464

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs /72464 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs 4512413/72464 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Gregorius College Afdeling vwo Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 01KF-00/02 Arrangementsnummer: 726178 HB: 3485391 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON

Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13. : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Raadsvergadering : 13 december 2010 Agendanr. 13 Voorstelnr. : R 6806 Onderwerp : jaarverslag en jaarrekening 2009 Scholengroep OPRON Stadskanaal, 26 november 2010 Beslispunten 1. Kennisnemen van het jaarverslag

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo Plaats: Dordrecht BRIN-nummer: 24PY-0 HBnummer:3217542 Onderzoek uitgevoerd op: 8 november 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS VWO

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS VWO RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS VWO Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 21AF 00 VWO Onderzoeksnummer : 196723 Datum onderzoek : Datum vaststelling : 10 oktober 2013 Pagina 2 van 11 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten.

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten. Op 28 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Okba Ibnoe Nafi' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41568 Onderzoeksnummer : 285916 Datum onderzoek :

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onder

(financiële) verantwoording passend onder (financiële) verantwoording passend onder 11 maart 2015 Doel Doel - Inzicht in proces van de totstandkoming jaarverslag - Identificatie van knelpunten om het jaarverslag proces goed te laten verlopen -

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Vereniging Algemeen Onderwijs Kockengen e.o /70033

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Vereniging Algemeen Onderwijs Kockengen e.o /70033 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Vereniging Algemeen Onderwijs Kockengen e.o. 4530103/70033 Utrecht, mei 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

in verbinding schoolplan 2012-2016

in verbinding schoolplan 2012-2016 in verbinding schoolplan 2012-2016 Onze kernwaarden Zo werken we samen Verantwoording Visie Verantwoordelijkheid Verbinding Vertrouwen Vrijheid Waarom zijn we er? De Jacobus Fruytier scholengemeenschap

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context

Functie Unitleider Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Context Functie Salarisschaal Werkterrein Activiteiten Unitleider LD en evt. arbeidsmarkttoelage Management -> Overig management Beleid mede voorbereiden, ontwikkelen, implementeren en evalueren Coördinatie van

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018

Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Strategisch beleidsplan Stichting Promes 2015-2018 Voorwoord. De planperiode van 2011-2014 ligt bijna achter ons en geeft ons reden tot nadenken over de doelen voor de komende vier jaar. Als we terugdenken

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK CANISIUS COLLEGE, LOCATIE DE GOFFERT afdeling vmbo-tl Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 01VN-04 Arrangementsnummer: 153937 Onderzoek uitgevoerd op: 14 september

Nadere informatie

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT

RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT RAPPORT FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT bij Stichting ROC TOP Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 42625 Onderzoeksnummer : 289366 Periode onderzoek : Jan -Oktober 2016 Datum vaststelling : November 2016

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER School : Basisschool De Vlier Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 07SY Onderzoeksnummer : 94758 Datum schoolbezoek : 24 mei 2007 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

Het financieel beleid van onderwijsinstellingen

Het financieel beleid van onderwijsinstellingen Een vermogen om lief te hebben Symposium financieel beleid primair onderwijs, 11 juni 2010 Het financieel beleid van onderwijsinstellingen Henk Don Vz. Cie Vermogensbeheer Onderwijsinstellingen Outline

Nadere informatie

Ontwerpbegroting 2011

Ontwerpbegroting 2011 Ontwerpbegroting 2011 Toelichting Stichting openbaar onderwijs Baasis Bezoekadres: Stationsweg 3 9471 GJ Zuidlaren Opgesteld door: Onderwijs Service Groep Borgstee 11 9403 TS Assen November 2010 Versie

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. DE VRIJE SCHOOL GRONINGEN, afdeling VWO

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. DE VRIJE SCHOOL GRONINGEN, afdeling VWO DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE VRIJE SCHOOL GRONINGEN, afdeling VWO Plaats: Groningen BRIN-nummer: 16NK Onderzoeksnummer: HB2780075 Onderzoek uitgevoerd op: 7 april 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS

IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS IN CONTROL STATEMENT IN HET ONDERWIJS OVER GOVERS ONDERWIJS ACCOUNTANTS OVER GOVERS ONDERWIJS ACCOUNTANTS Ruim 25 jaar ervaring in de controle en advisering van onderwijsinstellingen Sinds 1 juli 2013

Nadere informatie

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus

Financiën (VO) RSG Magister Alvinus Financiën (VO) 2012 Dit rapport over de financiën van het bestuur toont detailinformatie over de kengetallen en verdeling van de lasten. Er wordt een trend van vijf jaar getoond en een vergelijking gemaakt

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG

NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG NOTA WEERSTANDSVERMOGEN RECREATIESCHAP VOORNE-PUTTEN-ROZENBURG Opgesteld door: G.Z-H In opdracht van: Recreatieschap Voorne-Putten-Rozenburg Postbus 341 3100 AH Schiedam Tel.: 010-2981010 Fax: 010-2981020

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Sirius te Amsterdam /41716

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Sirius te Amsterdam /41716 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Sirius te Amsterdam 4511036/41716 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële buffer per

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Op De Hoeksteen Plaats : Hasselt BRIN-nummer : 03RD Onderzoeksnummer : 124138 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Datum vaststelling

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 02GJ Registratienummer: 3280363 Onderzoek uitgevoerd op: 8

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

Financiële benchmark over de cijfers van 2014

Financiële benchmark over de cijfers van 2014 Financiële benchmark over de cijfers van 01 Jaarlijkse financiële benchmark van de kengetallen, opgesteld naar aanleiding van de cijfers voortkomend uit de jaarrekeningen over het jaar 01 Ridderkerk, 1

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Erasmus College, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Erasmus College, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Erasmus College, afdeling vwo Plaats: Zoetermeer BRIN-nummer: 00PJ-1 J Onderzoeksnummer: 2782066 v Onderzoek uitgevoerd op: 17 april 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Voorwoord. De manier waarop deze plaats vindt is in dit treasurystatuut vastgelegd. Wezep, april 2010. VPCPO De Akker Treasurystatuut 2

Voorwoord. De manier waarop deze plaats vindt is in dit treasurystatuut vastgelegd. Wezep, april 2010. VPCPO De Akker Treasurystatuut 2 Treasurystatuut Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de gemeente Oldebroek eo. De Akker Postbus 7 8090 AA Wezep T 038 3763118 E info@vpcpodeakker.nl W www.schoolverenigingdeakker.nl

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. Leeuwarder Lyceum HAVO KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 Leeuwarder Lyceum HAVO Plaats : Leeuwarden BRIN nummer : 20DL C1 BRIN nummer : 20DL 00 HAVO Onderzoeksnummer : 290775 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Gymnasium VWO Plaats : Utrecht BRIN nummer : 16PA C1 BRIN nummer : 16PA 00 VWO Onderzoeksnummer : 283237 Datum onderzoek : 8 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK De Passie Rotterdam Afdeling vwo Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 27RW-0 HB: 3485035 Arrangementsnummer: 226237 Onderzoek uitgevoerd op: 22 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR Eerst kiezen, dan delen Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR (G)MR en financieel management Wettelijk kader en relevantie Project Eerst kiezen, dan delen Praktijk: begroting 2013 Relevantie

Nadere informatie

RISICOMANAGEMENT EN WEERSTANDSVERMOGEN IN SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS (HERZIEN)

RISICOMANAGEMENT EN WEERSTANDSVERMOGEN IN SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS (HERZIEN) RISICOMANAGEMENT EN WEERSTANDSVERMOGEN IN SAMENWERKINGSVERBANDEN PASSEND ONDERWIJS (HERZIEN) Versie 1.0 februari 2017 Bé Keizer en Rick de Wit in opdracht van PO-Raad en Steunpunt Passend Onderwijs VO

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Thorbecke Voortgezet Onderwijs, Afdeling VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 15HX-0 Registratienummer: 3416702 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen.

Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Definitie: Eigen vermogen gedeeld door het vreemde vermogen. Jaar kengetal Gemiddelde sector Indicator risicoanalyse inspectie 2016 73,6% 1 Don: ondergrens 3 2015 75% Don: ondergrens 3

Nadere informatie