RESULTAAT IN BALANS. Jaarverslag 2014 publieksversie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RESULTAAT IN BALANS. Jaarverslag 2014 publieksversie"

Transcriptie

1 RESULTAAT IN BALANS Jaarverslag 2014 publieksversie

2

3 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1- DE ORGANISATIE... 4 Vestigingen... 4 Onderwijsaanbod... 4 ORGANISATIESTRUCTUUR... 5 GEOGRAFISCHE LIGGING... 5 HOOFDSTUK 2 - JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BEHEER ALGEMEEN... 6 SAMENSTELLING EN ROOSTER VAN AFTREDEN... 6 VERGADERINGEN... 6 SAMENWERKING... 7 AUDITCOMMISSIE... 7 REMUNERATIECOMMISSIE... 7 SLOTWOORD... 7 HOOFDSTUK 3 - STRATEGISCH BELEID MISSIE BORNEGO COLLEGE... 8 VERANTWOORDELIJK VOOR ELKAAR (IDENTITEIT)... 8 LEERLINGEN VERDIENEN GOED ONDERWIJS (ONDERWIJSKWALITEIT)... 8 VERANTWOORDELIJKHEID EN VERTROUWEN (PERSONEEL)... 9 VOORUITKIJKEN EN KIEZEN (FINANCIËN EN BEHEER)... 9 VERTELLEN WAT ER GAAT GEBEUREN (COMMUNICATIE EN PR) MIDDEN IN DE MAATSCHAPPIJ (MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK) HOOFDSTUK 4 - BELANGRIJK IN RESULTATEN INSPECTIEBEZOEKEN PILOT CENTRUM JEUGD EN GEZIN IN DE SCHOOL EEN VMBO ROUTE HEERENVEEN PASSEND ONDERWIJS KLACHTEN INTERNATIONALISERING HOOFDSTUK 5 - DE VESTIGINGEN VAN HET BORNEGO COLLEGE BORNEGO LYCEUM BORNEGO JUNIOR BORNEGO BEUGEL BORNEGO JOURE HOOFDSTUK 6 - CONTINUÏTEITSPARAGRAAF SCHOOLBELEID NIEUWE EXAMENPROGRAMMA S IN HET BEROEPSGERICHTE ONDERWIJS ONDERWIJS EN BEGELEIDING REGELING KWALITEIT VOORTGEZET ONDERWIJS FORMATIE HUISVESTING ICT FINANCIËN KWALITEITSZORG LEERLINGEN BEDRIJFSVOERING

4 BALANS INTERNE CONTROLESYSTEEM RISICO S HOOFDSTUK 7 - SOCIAAL JAARVERSLAG MEDEWERKERS WERKEN AAN KWALITEIT FUNCTIEMIX EN ENTREERECHT VERZUIM OPTIMALE INZET VAN MEDEWERKERS HOOFDSTUK 8 - DE OMGEVING MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN LIDMAATSCHAPPEN TOELATINGSBELEID

5 Voorwoord Het Bornego College legt graag verantwoording af aan alle mensen om en in de school. We willen een school midden in de samenleving zijn. Daarom vertellen we u graag wat we doen en hebben bereikt. Zowel op het gebied van het onderwijs en de vorming van de leerlingen als op financieel gebied. Sinds 2011 geeft het Bornego College een nieuw soort jaarverslag uit. Een die niet alleen financieel en bestuurlijk is, maar vooral een die als doel heeft u te laten zien wat we in het onderwijs dat we voor onze leerlingen verzorgen bereiken. Een verslag dat u ook informatie geeft over hoe het Bornego College een bijdrage wil leveren aan de gehele ontwikkeling van de leerlingen die het onderwijs op onze school volgen. Het jaar 2014 is over het algemeen als een goed jaar te bestempelen. De financiën zijn op orde, we hebben stappen vooruit gezet. Het verlies van onze collega Harrie de Vries is daar een forse dissonant in. We denken aan de mensen die hij heeft nagelaten en denken terug aan hem als een goede collega. We missen hem. Vooruit door te leren van gisteren Dit jaarverslag kijkt terug op het tweede volledige jaar van het Strategische Beleidsplan met als titel Verantwoordelijkheid en vertrouwen. U kunt het vinden op onze website onder downloads. Daarin hebben we onze ambities voor de komende jaren verwoord. In dit jaarverslag laten we u zien welke stappen we hebben gezet om die te bereiken. We zijn trots op de dynamiek in onze vestigingen, het werk dat verzet wordt om van het Bornego College gewoon een heel goede school te maken. We kijken in het jaarverslag vooruit zodat u ook een beeld heeft welke volgende stap er wordt gezet om de ambities te bereiken. In het jaar 2014 zijn een heel aantal doelen bereikt. Maar er zijn er evenzoveel niet gerealiseerd. Dat kan liggen aan de te hoge ambities, maar ook aan het onvoldoende sturen op het behalen van die resultaten. Een jaarverslag geeft daar een goed beeld van. Voor het bestuur en de directie is een jaarverslag daarmee ook reflectie op het eigen functioneren en de gestelde ambities en helpt ons te leren van gisteren voor de toekomst. Kwalificeren, subjectiveren en socialiseren Het Bornego College is een school voor christelijk voortgezet onderwijs. Onderwijs dat leerlingen voorbereidt op een studie in het middelbaar beroepsonderwijs, het hoger onderwijs of het wetenschappelijk onderwijs. Onderwijs dat kwalificeert. Maar ook onderwijs waarin we laten zien dat het belangrijk is om vanuit waarden te leven. Waarin elk kind leert om eigen verantwoording te nemen en een eigen mening te vormen. Onderwijs dat subjectiveert. Maar ook onderwijs dat maakt dat je lid van een gemeenschap kan en wil zijn. Onderwijs dat socialiseert. Onderwijs en vorming is onze eerste taak. Dat doen we samen met anderen. Het Bornego College kiest daarom nadrukkelijk voor samenwerking. Want leren en leven doe je samen met anderen. We zijn ons ervan bewust dat het beeld niet compleet is, maar we hopen u een goed beeld te geven van het Bornego College en dat u constateert dat we onze slogan Goed voor elkaar recht doen. Frits Hoekstra MEL, Directeur-bestuurder 3

6 Hoofdstuk 1- De organisatie Het Bornego College is een Christelijke school voor VMBO (met LWOO), HAVO, ATHENEUM en GYMNASIUM Postadres: Postbus 597, 8440 AN Heerenveen Brinnummer: 25CV Het bevoegd gezag is het verenigingsbestuur van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in de regio Heerenveen en Joure, bestuursnummer De scheiding tussen bestuur en intern toezicht is geregeld doordat er gewerkt wordt volgens het Raad van Beheer model. Daarbij wordt het bestuur uitgevoerd door de directeur-bestuurder en het intern toezicht door het algemeen bestuur. De vereniging is aangesloten bij de VO-Raad en voldoet aan de vastgestelde code Goed Bestuur. Vestigingen bezoekadres: Brinnummer telefoon: Heerenveen Ds. Kingweg 1 25CV Ds. Kingweg 2 25CV Beugel 68 25CV Joure Pasteurweg 3 25CV Centrale Dienst Ds. Kingweg 1 Postbus AN Heerenveen Contactpersoon: de heer B. Kuperus, controller / ambtelijk secretaris verenigingsbestuur. Onderwijsaanbod Vestigingen Bornego College Ds. Kingweg 1 Heerenveen Ds Kingweg 2 Heerenveen Beugel 68 Heerenveen Pasteurweg 3 Joure Opleidingen Leerjaren HAVO profielen N&T, N&G, E&M en C&M 3, 4 en 5 VWO (atheneum en gymnasium) 3, 4, 5 en 6 profielen N&T, N&G, E&M en C&M LWOO (alle leerwegen) 1 en 2 VMBO (basis, kaderberoepsgerichte, gemengde en 1 en 2 theoretische leerwegen) HAVO 1 en 2 VWO (atheneum en gymnasium) 1 en 2 LWOO (alle leerwegen) 3 en 4 VMBO basis en kader beroepsgerichte leerwegen 3 en 4 - Sector Techniek (Metaal, Metalectro en Bouw) - Sector Economie (Handel en administratie) - Sector Zorg en Welzijn (Z&W en Z&W breed) VMBO Gemengde en Theoretische leerweg (MAVO) alle 3 en 4 sectoren LWOO (alle leerwegen) 1, 2, 3 en 4 VMBO (basis, kader beroepsgerichte leerwegen) 1 en 2 VMBO Theoretische leerweg (MAVO) alle sectoren 1, 2, 3 en 4 HAVO 1, 2 en 3 VWO (atheneum en gymnasium) 1, 2 en 3 Leerlingen stromen van de onderbouwvestigingen door naar de bovenbouwvestigingen in Heerenveen als de licentie van het afsluitende onderwijs op de onderbouwvestiging niet wordt aangeboden. 4

7 Organisatiestructuur Het organogram geeft een beeld van de inrichting van de organisatie. Deze structuur is per van kracht geworden. Geografische ligging Het voedingsgebied van het Bornego College is te vinden in de regio Heerenveen en Joure door de drie vestigingen van de school in Heerenveen en een vestiging in Joure. De begrenzing vindt plaats door de VO-scholen in Drachten, Leeuwarden en Sneek. Veel leerlingen komen uit de gemeente De Friese Meren en de gemeente Heerenveen. 5

8 Hoofdstuk 2 - Jaarverslag van de Raad van Beheer 2014 Algemeen Het verenigingsbestuur van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in de regio Heerenveen en Joure wordt gevormd door het algemeen bestuur, die de toezichthoudende functie uitoefent en de directeur-bestuurder die het dagelijks bestuur uitvoert. De VCVO Heerenveen en Joure is aangesloten bij de VO-Raad. De Code Goed Bestuur Voortgezet Onderwijs wordt door het bestuur toegepast en jaarlijks geëvalueerd. Op 12 februari 2015 heeft de jaarlijkse evaluatie plaatsgevonden onder begeleiding van Verus, vereniging voor christelijk onderwijs. Binnen het algemeen bestuur bestaat een remuneratiecommissie, die de werkgeversrol vervult richting de directeur-bestuurder. Daarnaast is er een auditcommissie bestaande uit de penningmeester en een lid die als taak heeft extra toezicht te houden op de financiën. Elk lid van het algemeen bestuur heeft als toezichthouder een aantal aandachtsgebieden. Samenstelling en rooster van aftreden Het dagelijks bestuur wordt uitgevoerd door dhr. F. W. Hoekstra MEL, directeur-bestuurder. Het algemeen bestuur bestond in 2014 uit de volgende interne toezichthouders: Naam Functie Woonplaats Aangetreden Herbenoemd Aftredend Dhr. H. Wubs Voorzitter Heerenveen Dhr. A.H. de Jong Secretaris Nieuwehorne Dhr. F. Spanninga Penningmeester Joure Dhr. P.H. Oosterhagen Lid Remuneratie cie. Heerenveen Mevr. M.A. Krijgsman Lid Heerenveen Mevr. R.A. Lageweg Lid Heerenveen Mevr. P.J. Walsweer-van der Wal Lid Oranjewoud Dhr. J.S. Galema Lid Audit cie. Heerenveen Dhr. F.A.J.M. van Beek Lid Remuneratie cie. Joure Vergaderingen In 2014 vergaderde de Raad van Beheer 6 maal. Eerst als toezichthouder afzonderlijk, later als voltallig bestuur. Op de inhoudelijke agenda zelf werden, naast de reguliere onderwerpen waar periodiek een bestuurlijke rapportage wordt ingebracht, de volgende onderwerpen ter bespreking en/of goedkeuring ingebracht: - Samenwerking vmbo-beroepsgericht Heerenveen; - Rapportage Kwaliteitsonderzoek Inspectie van het Onderwijs Bornego Beugel en Junior Beroepsgericht en van de TL in Joure; - Huisvesting Bornego Junior en Bornego Lyceum; - Meerjaren formatiebeleid ; - Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen Heerenveen; - Vernieuwing VMBO; - Aanbesteding Accountant; - Strategische keuzes m.b.t. continuïteit. Tevens werd conform de statuten goedkeuring verleend aan de jaarrekening en het jaarverslag 2013 en de begroting

9 Daarnaast heeft het algemeen bestuur op 9 april 2014 een werkbezoek afgelegd aan de vestiging Junior. In dat werkbezoek heeft de Raad van Beheer gesproken met een afvaardiging van leerlingen van de vestiging, met een aantal docenten, de vestigingsdirectie en zijn een aantal lessen bezocht. Die dag is ook het jaarlijks gesprek tussen de toezichthouders en de medezeggenschapsraad gehouden. Op woensdag 11 juni 2014 is de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Vereniging CVO Heerenveen en Joure gehouden. Tijdens deze vergadering zijn door de aanwezige leden de nieuwe leden van het algemeen bestuur benoemd en is verantwoording afgelegd over het kalenderjaar 2013 aan de ledenvergadering. In navolging van de Code Goed Onderwijsbestuur VO (artikel 11.2) heeft de toezichthouder het eigen functioneren in 2014 besproken en geëvalueerd. Samenwerking De Raad van Beheer heeft in het verslagjaar na een reeds langlopende discussie, goedkeuring verleend aan het aangaan van een duurzame samenwerking met het OSG Sevenwolden om het vmbo-beroepsgericht gezamenlijk vorm te geven. Daar heeft de Raad de voorwaarde aan gesteld dat het moet passen binnen de wettelijke randvoorwaarden en dat het aanbieden van christelijk geïnspireerd onderwijs een duurzame invulling kan krijgen. Auditcommissie Op financieel terrein werden gedurende het verslagjaar de trimesterrapportages, de jaarrekening, het accountantsverslag en de begroting besproken en goedgekeurd. Tevens is de risicoinventarisatie doorgenomen. Deze stukken zijn vooraf overlegd met de auditcommissie bestaande uit de voorzitter en penningmeester van het bestuur. Na de zomervakantie heeft de voorzitter zijn plaats overgedragen aan de nieuwe penningmeester. Door de accountant is zowel een goedkeurend oordeel over de getrouwheid, als een goedkeurend oordeel over de rechtmatigheid verstrekt bij de jaarrekening Daarnaast is de bekostiging 2014 afgerond en is de benodigde assurance-rapportage hiervoor ontvangen. De auditcommissie heeft namens het toezichthoudend bestuur het gesprek met de accountant gevoerd. De raad van beheer heeft geconcludeerd dat het financieel beleid zo is gevoerd dat een sluitende exploitatie een feit is geworden. Daarmee heeft de directeur-bestuurder eerder dan verwacht de gestelde doelen gehaald en is er sprake van een solide financieel fundament. Daarnaast is het treasurybeleid besproken. Vastgesteld is dat het beleid wordt uitgevoerd zoals verwoord in het treasurystatuut. In de algemene ledenvergadering van 11 juni 2014 is na bespreking van het jaarverslag 2013 door de leden van de vereniging decharge verleend aan de penningmeester van de vereniging. Remuneratiecommissie In het verslagjaar heeft de remuneratie-commissie bestaande uit de voorzitter en bestuurslid P.H. Oosterhagen het jaarlijks functioneringsgesprek met de directeur-bestuurder gehouden en daar verslag van gedaan in het algemeen bestuur. Na de zomer heeft de heer Van Beek de heer Oosterhagen opgevolgd. Slotwoord Het kalenderjaar 2014 is voor de school een goed jaar geweest, gekenmerkt door grote inzet, goede resultaten, een stevige basis en groei. Het Bornego College is voor het eerst in zijn bestaan gegroeid tot boven de 2000 leerlingen. Het was ook een jaar met verdrietige kanten. Zo overleed in mei Harrie de Vries, docent op de vestiging Bornego Joure. De Raad van Beheer is overtuigd van de meerwaarde van christelijk voortgezet onderwijs in de regio Heerenveen en Joure, waarin het Bornego College op een gedegen en betrokken wijze voorziet. We danken alle medewerkers van het Bornego College voor hun inzet voor de leerlingen in onze regio en voor hun bijdrage aan christelijk geïnspireerd onderwijs. Henk Wubs, voorzitter 7

10 Hoofdstuk 3 - Strategisch beleid In 2012 is het Strategisch beleidsplan met als titel Verantwoordelijkheid en vertrouwen vastgesteld. Het strategisch beleidsplan is ingegaan per 1 augustus Inmiddels zitten we over de helft van de planperiode. Met de vestigingsdirecteuren wordt jaarlijks een aantal maal gekeken of we op de goede weg zijn, of de gestelde doelen en mijlpalen bereikt worden of dat we ze moeten bijstellen. De vestigingen hebben hun teamplannen en vestigingsplannen afgestemd op het strategisch beleid van de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in de regio Heerenveen en Joure, het bevoegd gezag van het Bornego College. Missie Bornego College Het Bornego College, is een open christelijke scholengemeenschap, die leerlingen en medewerkers de juiste plek wil bieden om talent en ambitie te laten groeien. Vanuit een veilige, betekenisvolle (leer)omgeving helpen we de leerling om zich optimaal te ontwikkelen tot een zichzelf en de ander respecterende persoon. Om deze missie uit te kunnen voeren onderscheiden we zes (hoofd) beleidsterreinen, waarbinnen doelen, acties en resultaten worden beschreven. Identiteit Onderwijskwaliteit Personeel Financiën en Beheer Communicatie Maatschappelijk draagvlak Verantwoordelijk voor elkaar (Identiteit) Ontwikkelingen in 2014 passend bij onze ambities Identiteit In alle vestigingen is op eigen wijze invulling gegeven aan de Kerstviering en de Paasviering en heeft elke vestiging een identiteitsmiddag georganiseerd. In alle vestigingen wordt gewerkt aan de versterking van het mentoraat. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de werkwijze van handelingsgericht werken. In 2014 is gevraagd hoe de ouders de identiteit van de scholen waarderen. Daaruit blijkt dat dit per vestiging erg verschilt. De vestigingen Bornego Lyceum en Bornego Junior krijgen de hoogste waardering. Leerlingen verdienen goed onderwijs (Onderwijskwaliteit) Ontwikkelingen in 2014 passend bij onze ambities Onderwijskwaliteit In 2014 heeft de Onderwijsinspectie voor alle opleidingen op basis van de resultaten een basisarrangement (voldaan aan de basiskwaliteit) vastgesteld. De Inspectie van het Onderwijs heeft in het kader van het jaarlijks onderwijsverslag de basisberoepsgerichte opleidingen van het Bornego College bezocht en beoordeeld. De inspectie heeft de opleiding als van voldoende kwaliteit beoordeeld. In het kader van het periodiek kwaliteitsonderzoek is door de Onderwijsinspectie in 2014 de vestiging Joure beoordeeld. De onderwijskwaliteit is van voldoende kwaliteit met de opmerking dat in het kader van burgerschap de vestiging goed scoort. Bij vrijwel alle docenten zijn lessen bezocht met als doel de kwaliteit van de lessen ook te betrekken in het functioneringsgesprek. 8

11 In 2014 zijn verdere stappen gezet om handelingsgericht werken in te voeren in alle vestigingen. Handelingsgericht werken helpt docenten om beter om te kunnen gaan met verschillen tussen leerlingen. Daarnaast helpt het om passend onderwijs voor alle leerlingen beter vorm te kunnen geven. Alle opleidingen hebben de onderwijstijd gerealiseerd. De toetsen voor het leerlingvolgsysteem (Cito Volg en Advies Toetsen) zijn voor de tweede maal uitgevoerd en de nul-toets (instaptoets-september 2014) is voor het eerst in de eerste klassen ingevoerd. Bij de groeps- en leerlingbespreking wordt de informatie van deze toetsen gebruikt om opbrengstgericht werken te versterken en de kwaliteit van de determinatie te verbeteren. Per 1 augustus is de wet op Passend Onderwijs van kracht geworden. De ondersteuningsstructuur van het Bornego College is daar op ingericht. Er is een orthopedagoog aangesteld. Docenten worden verder toegerust op handelingsgericht werken (HGW). De toelating is gecentraliseerd en is aangepast op de nieuwe wetgeving. De leerling ondersteuning wordt geëvalueerd en verbeterd. Het gemiddelde cijfer van de centrale examens zijn 0,1 hoger dan de landelijke gemiddelden. Uitzonderingen daarop is het gemiddelde van de basisberoepsgerichte leerweg (0,2 hoger) en van de theoretische leerweg (is gelijk). Meer leerlingen kiezen in 2014 een Natuur en Gezondheid profiel (27,1%) dan landelijk (18,8%). Voor de andere exacte profielen is het gemiddelde lager. In 2014 is het mogelijk gemaakt voor leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg om vakken in 2015 af te sluiten op de kaderberoepsgerichte leerweg. Verantwoordelijkheid en vertrouwen (personeel) Ontwikkelingen in 2014 passend bij onze ambities Personeel Net als de jaren ervoor is er een overzicht gemaakt van de bevoegdheden van de docenten op het Bornego College. Een paar docenten zijn nog niet bevoegd, maar zijn nog studerend. Een aantal docenten is in 2014 bevoegd geworden. Het percentage onbevoegde docenten is verder gedaald. Voor alle LD docenten is een traject van beoordeling en begeleiding gestart in het kader van het entreerecht. Dit wordt in 2015 afgerond. Het HRM managementsysteem AFAS is voor het eerst een heel jaar gebruikt en hiermee is de verbinding met het financiële pakket gelegd. De overdracht van de formatie is met behulp van het programma FoLeTa overgedragen van de vertrekkende directeur Financiën en Beheer naar de afdeling P&O. In 2014 zijn alle vestigingsdirecteuren bezig met een Master Learning and Innovation (MLI) of de Master Educational Leadership (MEL). Een teamleider heeft de MEL met succes afgerond. Alle leidinggevenden hebben een management development traject Opbrengst gericht Leiderschap van Stenden gevolgd met behulp van de VO-Academie. Ze hebben het instrument beroepsprofiel Schoolleider VO gebruikt om resultaat gericht leiderschap verder te ontwikkelen. Vooruitkijken en kiezen (Financiën en Beheer) Ontwikkelingen in 2014 passend bij de ambities Financiën en Beheer De begroting 2014 was de tweede beleidsrijke en de eerste sluitende begroting. Er is een actueel meerjarig formatieplan gerealiseerd. Het jaarverslag 2013 is voor de eerste maal met meer dan alleen een financieel deel een voorgelegd aan de accountant. Het tweede jaar van de invoering van de ipad als ondersteunde leermiddel is gestart. 9

12 De groei van het leerlingenaantal op de Ds. Kingweg zorgde voor een lokalentekort. Dat is opgelost door de mediatheek te verkleinen. Het voorwerk voor een uitbreiding en opknapbeurt van het Bornego Lyceum in 2015 is gestart. De ouderbijdrage is in 2014 vrijwel gelijk gebleven. Elke vestiging heeft de excursies en de ouderbijdragen tegen het licht gehouden. Vertellen wat er gaat gebeuren (Communicatie en PR) Ontwikkelingen in 2014 passend bij de ambities Communicatie en Beheer In 2014 is de digitale nieuwsbrief ingevoerd. Hier krijgen ouders en leerlingen die zich er op inschrijven elke 6 weken een overzicht van de geplande activiteiten en andere informatie. SharePoint is ingevoerd in een eigen omgeving van het Bornego College. Dit nieuwe platform is naast een plaats waar de office-omgeving is ook een plek waar documenten en informatie gedeeld kunnen worden voor alle medewerkers van de school. Gedurende 2014 is stap voor stap elke vestiging toegevoegd. Door aanpassingen van de wet is het basisschooladvies leidend geworden bij plaatsing van de leerling. Het Bornego College heeft daar de toelatingsprocedure op aangepast. SOM wordt steeds meer gebruikt als communicatieplatform met leerlingen. Midden in de maatschappij (Maatschappelijk draagvlak) Ontwikkelingen in 2014 passend bij de ambities Maatschappelijk draagvlak In het voorjaar heeft na goedkeuring van de toezichthouder en met instemming van de medezeggenschapsraad het bestuur besloten een duurzame samenwerking aan te gaan de OSG Sevenwolden om het vmbo basisberoepsgerichte en vmbo kaderberoepsgerichte leerweg gezamenlijk vorm te geven. Dit met als doel zo n breed mogelijk onderwijsaanbod voor de regio in stand te kunnen houden. Het platform Arbeidsmarkt Heerenveen is tot stand gekomen in samenwerking met de ondernemers en de overheid. Er is gezamenlijk met de gemeente Heerenveen in het kader van de decentralisatie Jeugdzorg naar de gemeente en de anders scholen voor voortgezet onderwijs een pilot Centrum Jeugd en Gezin in de School uitgevoerd op Bornego Beugel. 10

13 Landelijk gemiddelde CV Bornego Joure Bornego Joure Bornego Beugel Bornego Beugel Bornego Lyceum Bornego Lyceum Hoofdstuk 4 - Belangrijk in 2014 In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de belangrijke en opvallende zaken in Resultaten Slaagpercentage Dit rapport toont alle scholen van het bestuur. Per onderwijssoort, profiel en sector wordt van het afgelopen jaar het slaagpercentage en aantal deelnemers weergegeven. U ziet tevens het gemiddelde van de instelling, bestuur en landelijke vergelijkingsgroep. Bestuur Instelling School vmbo-b 100,0% ,0% ,0% 25 96,91% Economie 100,0% 6 100,0% 6 100,0% 6 96,13% Techniek 100,0% ,0% ,0% 11 96,47% Zorg en Welzijn 100,0% 8 100,0% 8 100,0% 8 97,19% vmbo-k 96,77% 62 96,77% 62 96,77% 62 94,89% Economie 100,0% ,0% ,0% 14 94,68% Techniek 100,0% ,0% ,0% 22 94,84% Zorg en Welzijn 92,31% 26 92,31% 26 92,31% 26 94,98% vmbo-(g)t 90,16% 61 94,64% 56 92,31% ,31% ,35% vmbo-t (mavo) 90,16% 61 94,64% 56 92,31% ,31% ,61% havo 90,7% ,7% ,7% ,89% Cultuur/Maatschappij 90,91% 22 90,91% 22 90,91% 22 86,95% Economie/Maatschappij 89,09% 55 89,09% 55 89,09% 55 87,08% Natuur/Gezondheid 88,57% 35 88,57% 35 88,57% 35 87,9% Natuur/Techniek 100,0% 4 100,0% 4 100,0% 4 90,33% Profielcombinatie (EMCM) 100,0% 4 100,0% 4 100,0% 4 88,63% Profielcombinatie (NTNG) 100,0% 9 100,0% 9 100,0% 9 90,09% vw o 92,59% 54 92,59% 54 92,59% 54 89,75% Cultuur/Maatschappij 85,71% 7 85,71% 7 85,71% 7 89,08% Economie/Maatschappij 88,89% 9 88,89% 9 88,89% 9 88,14% Natuur/Gezondheid 88,89% 9 88,89% 9 88,89% 9 85,92% Natuur/Techniek 100,0% 6 100,0% 6 100,0% 6 92,94% Profielcombinatie (EMCM) 100,0% ,0% ,0% 11 90,67% Profielcombinatie (NGEM) 100,0% 1 100,0% 1 100,0% 1 100,0% Profielcombinatie (NTNG) 90,91% 11 90,91% 11 90,91% 11 91,51% Slaagpercentage Aantal examendeelnemers Groen - 25% best presterende scholen Grijs - score tussen 25% en 75% Rood - 25% slechtst presterende scholen 11

14 Opvallend voor het Bornego College is: dat we het op basis van de slagingspercentages het basisberoepsgerichte onderwijs bij de 25% best presterende scholen hoort. Dit geldt ook het totaal van de Havo opleidingen. dat de opleiding vmbo theoretische leerweg op Bornego Beugel een bijzondere afwijking is van het totaal beeld van het Bornego College. het onderbouwrendement voor Bornego Junior stijgend is terwijl het onderbouwrendement voor Bornego Joure aan het dalen is. het bovenbouwrendement van het havo en vwo aan het dalen is. de overige indicatoren voor onderwijs kwaliteit stabiel blijven. De oorzaken en vooral welke acties er ondernomen moeten worden om de dalende trends te stoppen en de hoge resultaten te borgen worden op elke vestiging in het teamplan vormgeven. Hieraan zullen we in 2015 opnieuw de nodige aandacht aan besteden. Inspectiebezoeken In 2014 zijn we regelmatig bezocht door de Inspectie van het Onderwijs. De resultaten van de bezoeken zijn al eerder in dit verslag genoemd. Naast de aandachtspunten heeft de inspectie ook punten genoemd waar het Bornego College sterk in is. Vooral de vestiging Bornego Joure heeft een compliment ontvangen over de wijze waarop burgerschap op een natuurlijke en samenhangende manier in het onderwijs vorm gegeven is. Pilot Centrum Jeugd en Gezin in de School Vanaf eind 2013 hebben de besturen van de scholen voor VO samen met de Gemeente Heerenveen een pilot uitgewerkt gebruikmakend van de ervaring die opgedaan zijn met het project De School als Werkplaats van ROC Friesland College. Uitgangspunt hierbij waren het concreet maken van de doelen zoals beschreven in Zorgspoor. Dan gaat het om het ontwikkelen en implementeren van preventie en een snelle en integrale ondersteuning voor jongeren en hun ouders die dat nodig hebben. Daarbij ontstaat er geen zorg naast de school, maar samen met de school. Deze pilot is voor onze school voorzichtig van start gegaan in augustus 2013 in het Bornego Beugel maar kwam vanaf januari 2014 pas op stoom en liep door tot het eind In de evaluatie van december 2014 komt naar voren dat het een succesvolle pilot is geweest met meerwaarde voor de leerlingen, de jeugdzorginstellingen en de leraren. Besloten is de werkwijze breder in te gaan zetten. Het budget van de Gemeente Heerenveen is echter beperkt, maar in 2015 zal deze werkwijze ook verder worden uitgerold in het vmbo op Bornego Junior. Een VMBO Route Heerenveen Na een aantal jaren van gesprek tussen het Bornego College en OSG Sevenwolden is in het voorjaar van 2014 het besluit genomen duurzame samenwerking voor de beroepsgerichte opleidingen in Heerenveen te realiseren. De verwachte daling van de leerlingaantallen door de ontgroening en het effect dat steeds minder kinderen kiezen voor beroepsgerichte opleidingen zorgt voor een daling van circa 26% in de kader- en basisberoepsgerichte leerwegen in Heerenveen in de komende 10 jaar. Door samen te werken in het aanbod en de uitvoering kan er een gevarieerd aanbod, passend bij het opleidingsaanbod en de arbeidsmarkt in de regio, met voldoende keuzemogelijkheid in stand gehouden worden. Om dit vorm te gaan geven is er in het verslagjaar eerst gewerkt aan een onderwijsconcept gebaseerd op wat er nodig is voor de leerling. Op basis van dit concept is er een skelet gebouwd samen met alle vmbo-scholen in Heerenveen. Dat skelet is leidend voor de verdere inrichting van een vmbo-route in Heerenveen. Passend Onderwijs In augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingegaan. Daarmee heeft elke school in Nederland de plicht om te onderzoeken of een leerling die aangemeld wordt het onderwijs ook op de school van aanmelding kan volgen, desnoods met ondersteuning. Het Bornego College is lid van het Stichting Samenwerkingsverband Zuidoost Friesland VO (SWV 2102) en wordt vertegenwoordigd door de directeur-bestuurder. Het SWV heeft in mei 2014 het Ondersteuningsplan vastgesteld na 12

15 op overeenstemming gericht overleg met de gemeenten waar het samenwerkingsverband in gelegen is. Dit met instemming van de OndersteuningsPlan Raad (OPR) en instemming van de eigen MR. Een van de ouderleden van de MR vertegenwoordigt het Bornego College in de OPR. Op het Bornego College is in de voorbereiding op Passend Onderwijs handelingsgericht werken (HGW) in kleine pilots uitgevoerd op elke vestiging. Zoals beschreven in het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband en beschreven in het schoolondersteuningsplan van het Bornego College. Vanaf september is HGW breder ingezet op alle vestigingen. In het kader van de invoering van Passend Onderwijs is in 2014 het toelatingsbeleid gecentraliseerd op het Bornego College en heeft de school een eigen orthopedagoog aangetrokken. Daarnaast wordt er ingezet op het verbeteren van de ondersteuningsstructuur en de kwaliteit van de groeps- en leerlingbesprekingen. Klachten Wanneer ouders/verzorgers een klacht hebben over de school of een personeelslid, dan wordt interne afhandeling nagestreefd. Soms is het vinden van een oplossing zo ingewikkeld, dan kan een interne adviescommissie worden gevraagd te adviseren. Daarnaast kent het Bornego College een vertrouwenspersoon die als onafhankelijk buitenstaander kan bemiddelen en ondersteunen. Wanneer voorgaande niet tot oplossingen leidt, dan kan een externe formele procedure worden gevolgd. Het Bornego College is aangesloten bij een landelijke klachtencommissie (Commissie van Beroep te Leidschendam). In 2014 zijn er geen klachten ingediend bij de school. Internationalisering Ook in 2014 zijn er voor de leerlingen excursies naar het buitenland georganiseerd. Kennismaken met andere talen en culturen is belangrijk voor de wereldoriëntatie van het kind. In de onderbouw van Bornego Junior wordt een jaarlijkse uitwisseling met een school in Baselga Italië georganiseerd. Leerlingen van het Bornego College verblijven in een gastgezin en maken kennis met school, land en cultuur in Italië. De leerlingen van de school in Baselga bezoeken het jaar daarop onze school en maken op hun beurt kennis met onze samenleving. Daarnaast is er een uitwisselingsprogramma met een school in Albany, New York, USA. Leerlingen van het Bornego College maken samen met leerlingen van Rensselaer High School een reis over de rivier de Hudson in de replica de Half Moon en verblijven in gastgezinnen. Eens in de twee jaar komen de leerlingen uit Albany onze school bezoeken en kennismaken met onze cultuur. 13

16 Hoofdstuk 5 - De vestigingen van het Bornego College Het Bornego College is een school, toch zijn er per vestiging bijzonderheden te melden. In dit hoofdstuk worden een paar bijzonderheden uit 2014 kort uitgelicht. Bornego Lyceum De Leeuwarder Courant organiseerde In het voorjaar voor het eerst een werkstukkenwedstrijd. Het werkstuk Brilliant Board door Jelte van der Valk en Ivo Gabe de Wolf kreeg in de finale bijeenkomst in Leeuwarden de tweede plaats. Leerlingen hebben ook in 2014 weer hun uiterste best gedaan om zich in te zetten voor de medemens. Een voorbeeld was de actie Honger je uit, voor een duit. Leerlingen van het Bornego Lyceum hebben 24-uur niet gegeten en hebben daarmee 5000 voor World Servants bijeengebracht. Ook op het gebied van excellentie zijn er bijzondere prestaties geleverd. Van het Bornego Lyceum hebben bijvoorbeeld 6 leerlingen mee gedaan aan de Biologie Olympiade. Drie daarvan zijn geëindigd bij de beste 10% van Nederland. Bornego Junior Het wordt bijna een traditie, maar ook in 2014 heeft een klas van Bornego Junior de actie Tegengif gewonnen. Klas 1M kreeg de hoofdprijs van de actie tegen het roken uit handen van de burgemeester van Heerenveen. Ook op Bornego Junior zetten leerlingen zich in voor een ander. Daar werd bijvoorbeeld door leerlingen van klas 1G door het verkopen van broodjes worst en cupcakejes geld ingezameld voor onderzoek aan diabetes. Een klasgenoot die zelf diabetes heeft werd daarmee door zijn klas gesponsord in een sponsorloop om geld in te zamelen voor het Diabetesfonds. Jaarlijks is er een leerling uitwisseling tussen Heerenveen en Baselga di Piné in Italië. In het voorjaar van 2014 zijn er leerlingen uit Italië naar Nederland gekomen. Daarnaast worden er Skype sessies georganiseerd. Bornego Beugel In het voorjaar van 2014 vond de eerste Expeditie Beugel plaats. Alle leerlingen uit de vmbo-tl gingen in een projectdag aan het werk met vakoverstijgende opdrachten in en rond het Easterskar. Er werd onderzoek gedaan naar duurzaamheid en de economische betekenis van dit gebied voor Heerenveen. Duurzaamheid krijgt hierdoor meer aandacht. De wethouder kwam langs om de prijzen voor de duurzaamste klas en leerling uit te reiken. In overleg met de leerlingenraad is op Bornego Beugel weer catering in de keuken van de kantine geregeld. Jaarlijks doen leerlingen uit de beroepsgerichte afdelingen mee aan regionale vakwerkstrijden. In 2014 werd Klaas de Boer winnaar en daarmee deelnemer aan de landelijke wedstrijd metselen. Bornego Joure In 2014 werd opnieuw de Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding week georganiseerd. De havo- en vwo-leerlingen uit de derde klassen oriënteerden zich op een toekomstig beroep en profiel door onder andere een bezoek te brengen aan het Medisch Centrum Leeuwarden en door de presentaties van ouders over hun beroep. In december presenteert RTL de prestaties van vo-scholen op basis van de methode van Professor J. Dronkers. Hij kijkt daarmee alleen naar de examenresultaten van de laatste drie jaar. De vestiging Bornego Joure is tot de best scorende vmbo-t scholen in Friesland uitgeroepen. Daar zijn we trots op. 14

17 Hoofdstuk 6 - Continuïteitsparagraaf Schoolbeleid De verwachte krimp voor de school zal na 2017 direct effect hebben op de bedrijfsvoering van de instelling. Dat betekent dat het Bornego College zich in de komende periode aan het voorbereiden is op deze leerlingenkrimp. De strategische doelen zullen daar een goede bodem voor moeten leggen. Daarnaast zal de school het meerjaren financieel kaderbeleid scherp moeten uitvoeren. Sturen op flexibele formatie en kwaliteit van personeel zal daar deel van uit maken. De wet Werk en Zekerheid stelt de school vanaf 2015 en verder voor nieuwe uitdagingen om dit te realiseren. De goede aanmelding van het schooljaar heeft iets meer financiële ruimte gegeven en maakt dat op een gedegen wijze beleid kan worden geformuleerd dat past op de verwachte teruggang in inkomsten. De komende aanmelding zal naar verwachting een groei voor de vestigingen in Heerenveen laten zien. Onze vestiging in Joure zal naar verwachting krimpen. Nieuwe examenprogramma s in het beroepsgerichte onderwijs De vernieuwing van het vmbo in combinatie met de samenwerking in aan een vmbo-route Heerenveen is in 2014 gestart. De inrichting van de onderwijsstructuur en de keuzes die gemaakt worden over wat waar wordt aangeboden zijn in 2014 voorbereid. Op dit moment is nog niet geheel duidelijk of de nieuwe vmbo programma s echt in 2016 zullen starten. Op dit moment gaan we er nog van uit dat de leerlingen die in 2014 in de eerste klassen zijn ingestroomd ook de eerste lichting vormen die het nieuwe examenprogramma zal gaan doormaken. In 2015 wordt onder leiding van een externe projectbegeleider de samenwerking in de vmbo-route Heerenveen uitgewerkt. Onderwijs en begeleiding Op het terrein van onderwijs en leerling begeleiding heeft de school zich voor het kalenderjaar 2015 voorgenomen: - het verbeteren van het rendement van de onderbouw in Joure en die van de bovenbouw voor het vwo; - voor alle opleidingen het huidige toezichtkader van de Onderwijsinspectie te handhaven; - de oordelen van de inspectie over de onderwijskwaliteit te vertalen in concrete doelen en acties in de teamplannen voor het schooljaar ter verbetering van de kwaliteit; - verder te werken aan de didactische pedagogische vaardigheden van de docenten; - de pilot IPad verder uit te breiden van klas 3, 4 en 5 havo/vwo naar de 6 e klassen van het vwo; - op basis van de pilot ipad een meerjaren ict-beleid te ontwikkelen in relatie tot de visie op leren; - op meer vestigingen een ouderraad en leerlingenraad tot stand te brengen; - de aansluiting onderbouw en bovenbouw te verbeteren; - voor de kernvakken en een aantal overige vakken een vakwerkplan op orde te hebben; - toets- en cijferbeleid op basis van die vakwerkplannen te ontwikkelen; - de determinatie te verbeteren in de onderbouw; - het project handelingsgericht werken centraal te versterken; - het verhogen van de kwaliteit van de leerling ondersteuning (RT, dyslexiebegeleiding, faalangstreductie, sociaal-emotionele begeleiding) - de beroepsgerichte leerwegen in te richten volgens het vernieuwde programma vmbo. Regeling Kwaliteit voortgezet onderwijs De regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs is in 2008 ingesteld en per 2010 aangepast. Deze regeling is bedoeld om op een zestal terreinen kwaliteitsverbeteringen te realiseren. Het gaat daarbij om de volgende thema s: 1. Rekenen en taal: basiskwaliteit op orde en aantoonbare verbetering van taal- en rekenprestaties. 2. Uitblinken: uitblinken op alle niveaus en een passende kwalificatie voor alle leerlingen (dat wil ook zeggen voorkómen van voortijdig schoolverlaten) 15

18 3. Burgerschap: burgerschapsvorming voor alle leerlingen onder andere door maatschappelijke stages. 4. Professionele ruimte: ruimte voor de leraar. 5. Examens: goede en betrouwbare examens. 6. Verbetercultuur: (zeer) zwakke scholen weer goed, goede scholen nog beter. Het Bornego College heeft er voor gekozen om zich vooral te focussen op de terreinen die hieronder beschreven zijn. Op het Bornego College is ook in 2014 ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van taal en rekenen. Er zijn taal- en rekencoördinatoren ingezet en er is taal- en rekenbeleid uitgevoerd dat inzet op het versterken van Nederlands en rekenen in de lessen, ondersteuning buiten de les en versterken van taal en rekenen in andere vakken. Door middel van de inzet van de Cito-Volg en Advies Toetsen in de eerste drie leerjaren wordt de voortgang van de leerlingen gevolgd en wordt waar nodig ingegrepen. Op het terrein van uitblinken is er in de havo- en vwo afdelingen extra ingezet in excellentie. Er is een programma ontwikkeld voor meer begaafde leerlingen en leerlingen die meer leerstof aankunnen. De school doet mee aan olympiades en stimuleert ook culturele en kunstzinnige ontwikkeling bij leerlingen. Een aantal docenten heeft daar in aanstelling tijd voor gekregen om deze leerlingen te ondersteunen en te begeleiden. Voor leerlingen in het vmbo wordt meegedaan aan vak-kanjer-wedstrijden. Het Bornego College heeft in 2014 de maatschappelijke stage als onderdeel van burgerschapsvorming uitgevoerd. Dat heeft in samenwerking met de lokale instellingen voor welzijnswerk vorm gekregen. In 2014 is besloten dat ook na 2015 Maatschappelijke Stages uitgevoerd blijven worden als onderdeel van burgerschapsvorming. Een werkgroep is bezig om dit vorm te geven. Tot slot heeft het Bornego College in 2014 extra ingezet op het verbeteren van de kwaliteit van het primaire proces en de kwaliteitszorg, door het inzetten op scholing van docenten over de goede les, het uitvoeren van lesbezoeken en het aanstellen van een kwaliteitszorgmedewerker die de vestigingen ondersteunt bij het uitvoeren van kwaliteitszorg. Formatie De formatie zal met de huidige leerling prognose de komende jaren stabiel zijn. De komende jaren wordt echter een groter deel van de formatie aangehouden binnen de flexibele schil om de verwachte krimp op te kunnen vangen. Ontwikkeling in personele bezetting in fte. Ontwikkeling in personele bezetting Onderwijzend personeel Onderwijs ondersteunend personeel Management en directie Totaal Gekwalificeerd, gemotiveerd en goed geëquipeerd personeel is noodzakelijk om een goede school te kunnen zijn. Daarom zal de school in 2015 verder werken aan het bereiken van de volgende doelen: - versterken van de kwaliteit van de gesprekcyclus en gestructureerde invoering van beoordeling in de gesprekscyclus; - samen met de docent aanleggen van een bekwaamheidsdossier en het stimuleren van registratie in het lerarenregister; - verbeteren van de kwaliteit van sturing en ondersteuning door de schoolleiding op de vestigingen; - verder investeren in de kwaliteit van de leraren in het omgaan met verschillen en doelgericht werken in de lessen. Wanneer de investering om voldoende kwaliteit te leveren bij een individuele medewerker niet tot gewenste resultaten leiden dan kan het voorkomen dat de arbeidsrelatie moet worden beëindigd. Het beleid is er op gericht om geen uitkeringen/bonussen/toelagen na ontslag te vergoeden tenzij dit vanuit regelgeving noodzakelijk is. 16

19 Huisvesting In 2015 wordt voor de vestiging Lyceum een uitbreiding gerealiseerd om de mediatheek een nieuwe plek te geven. De huidige garderobe wordt hiervoor opgeofferd om meer vierkante meters voor de mediatheek te kunnen benutten. Door het verplaatsen van de mediatheek ontstaat ruimte om een aantal lokalen extra te maken. Deze zijn enerzijds nodig om de groei van het aantal leerlingen op te kunnen vangen, anderzijds om ruimte te hebben om de verplaatsing van opleidingen over de vestigingen mogelijk te maken. In 2015 en 2016 zal ook het (achterstallig) onderhoud van de vestiging Lyceum worden aangepakt. De buitengevel is aan een opknapbeurt toe. Met het schilderwerk buiten zal ook de binnenkant van het gebouw ter hand worden genomen. Nagegaan wordt in hoeverre de isolatiewaarde van de gevel kan worden verbeterd. Ook wordt onderzocht wat gedaan kan worden om het binnenklimaat te optimaliseren. Welke maatregelen genomen kunnen worden zullen sterk afhangen van de kosten van de voorzieningen. Er zal naar verwachting geen subsidie worden verkregen waardoor de aanpassingen uit eigen middelen bekostigd moeten worden. De huisvesting van de vestiging Junior en Joure is op orde. Voor de vestiging Beugel wordt in 2015 de gevelbeplating gerepareerd. Een deel van het geplande onderhoud wordt uitgesteld totdat er meer duidelijkheid is over de samenwerking in de beroepsgerichte afdelingen. ICT In 2014 is er voor al het personeel een nieuw internet portaal beschikbaar gesteld waar opslag, communicatie en delen van digitaal materiaal is geregeld. Vanaf 2015 zal vervanging plaatsvinden van de Wifi-accespoints voor het draadloos netwerk van de school. Dit zal samengaan met de beleidsvoornemens die worden geformuleerd voor het gebruik van digitaal materiaal door leerlingen op de verschillende vestigingen. Daarnaast zal er verder worden gewerkt aan een verbetering van het gebruik van de ELO SOMtoday voor de registratie van leerlinggegevens en resultaten maar ook voor de toegang van leerlingen tot huiswerk, opdrachten en werkstukken. Door toename van opslag van data buiten de school in de cloud wordt de bescherming van deze (persoons-)gegevens steeds belangrijker. De wijze waarop de opslag en beveiliging van data in en buiten de school zijn geborgd en welk beveiligingsniveau daarbij wordt gehanteerd zal onderwerp zijn van onderzoek dat in schooljaar zal worden gestart. Financiën Het Bornego College wil ook in de toekomst zijn maatschappelijke taak kunnen blijven vervullen. Dat betekent dat het financiële beleid er op gericht blijft om het evenwicht in baten en lasten op orde te houden. De afgesproken kaders vanuit het financieel kaderbeleid zijn hierbij leidend. De school staat voor de opdracht om de verwachte terugloop van leerlingen op te kunnen vangen door passend financieel en personeelsbeleid. Financiële kengetallen Financiën resultaat uit gewone bedrijfsvoering solvabiliteit (eigen vermogen / totale vermogen) x % 81% 84% 84% 82% Rentabiliteit (resultaag / totale baten incl.rente) x 100 0,40% -2,60% -0,70% 4,20% 2,47% Liquiditeit (vlottende activa / kortlopende schulden) 3,4 2,8 1,4 1,95 2,42 Uit het overzicht van de financiële kengetallen is zichtbaar dat het Bornego College 2014 heeft afgesloten met een exploitatieoverschot (resultaat uit gewone bedrijfsvoering). De lasten waren in 2014 ongeveer hoger dan begroot. Door de hogere opbrengsten ten opzichte van begroot van ongeveer kon het exploitatieresultaat met bijna hoger begroot worden afgesloten. Het beoogde vrij besteedbaar risicovermogen van is met dit resultaat in 2014 op niveau gebracht. De exploitatie wordt voor de komende jaren hiermee dus niet langer belast. Een extra bate uit hoofde van de pro-rata regeling ( ) was eenmalig en dergelijke bijzondere baten zijn de komende jaren niet te verwachten. 17

20 De investeringen die nodig zijn in de uitbreiding en het onderhoud van het Lyceum zullen van invloed zijn op de liquiditeiten. Op dit moment is nog niet bekend wat de totale kosten gaan worden die ten laste van de bestemmingreserve onderhoud gebouwen zullen worden gebracht. De verwachting is dat hiermee de hogere kapitalisatiefactor van 2014 zal afnemen. De verwachte wijzigingen in de opleidingen per vestiging, de herziening van de organisatiestructuur, de samenwerking in de beroepsgerichte afdelingen, de invoering van de vernieuwde examenprogramma s in het vmbo maar ook de invoering van passend onderwijs en de doelstellingen uit het sectorakkoord vragen de komende jaren aanzienlijke inzet van financiële middelen. Kwaliteitszorg In 2015 en verder zal er een verdere investering in de kwaliteitszorg worden gedaan. Om normatieve professionaliteit in de organisatie te kunnen laten groeien zal de kwaliteitszorg meer op alle niveaus vorm moeten krijgen. Van de directie tot in de klas. Dat vraagt een verandering van denken over en werken aan kwaliteit en kwaliteitszorg. In 2015 zal er opnieuw worden geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van de kwaliteitszorg. Leerlingen DUO maakt prognoses van het aantal leerlingen per instelling. Deze prognoses worden gebruikt als basisgegevens voor de publicatie 'Statistisch materiaal voor het Plan van Scholen' en als controlemiddel bij de beoordeling van prognoses die bij nieuwe aanvragen worden aangeleverd. In onderstaande tabel is gebruik gemaakt van de DUO prognoses aangepast met de laatste gegevens zoals die bij ons bekend zijn. De verwachte leerlingenaantallen zijn per teldatum 1 oktober van het jaar. Deze leerlingaantallen worden gebruikt voor de begrotingen van het daaropvolgend kalenderjaar. 18

21 Prognose leerlingenaantal Bornego college werkelijk prognose teldatum 1-10-jaar prognose aantal leerlingen Leerlingprognoses Bornego College De komende jaren is sprake van een stabiel leerlingaantal. Na ongeveer 3 jaar wordt een teruggang in leerlingen verwacht. In 2014 is een grotere aanmelding gerealiseerd dan was geprognosticeerd. Hierdoor zal de komende jaren een groter aantal leerlingen onze school bevolken dan volgens de DUO-prognose in de basis wordt aangegeven. In bovenstaande tabellen is met deze grotere instroom rekening gehouden. Jaarlijks wordt door een aantal leerlingen een opleiding voortgezet via volwasseneneducatie (vavo, voortgezet algemeen volwassenenonderwijs) om alsnog een diploma te kunnen behalen. Met een aantal scholen voor beroepsonderwijs in de regio is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Het vavo-traject vervangt volledig het reguliere VO. Dit kan via een voltijd- of een deeltijdprogramma. Via een deeltijdprogramma biedt de instelling voor beroepsonderwijs een doelmatige leerweg aan leerlingen die via deelcertificaten een VO-diploma willen behalen. De leerlingen blijven ingeschreven bij het Bornego College. Per 1 oktober 2013 stonden 6 leerlingen ingeschreven die gebruik maakten van vavo, per 1 oktober 2014 waren dat 7 leerlingen. 19

22 Bedrijfsvoering Meerjarenbegroting jaarrekening jaarrekening jaarrekening begroting begroting begroting BATEN Rijksbijdrage Overige overheidsbijdragen Overige baten TOTAAL BATEN LASTEN Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten beleidsprogramma's TOTAAL LASTEN Saldo baten en lasten ( ) (28.367) (84.950) Saldo financiële bedrijfsvoering Saldo buitengewone baten en lasten TOTAAL RESULTAAT (93.072) (54.950) In de meerjarenbegroting wordt rekening gehouden met een groei van het aantal leerlingen tot en met 2017 zoals aangegeven in de tabel op de vorige pagina. Daarnaast zijn de gelden vanuit de prestatiebox voor ongeveer er in opgenomen. Met de toename van het aantal leerlingen stijgen de personele lasten eveneens. De verwachting is dat de afschrijvingslasten op het huidige niveau zullen blijven ondanks de investering van het gebouw Lyceum. De huisvestingslasten zullen met ongeveer één à twee procent per jaar stijgen. Er is in de huisvestingslasten rekening gehouden met een jaarlijkse onderhoudspost groot onderhoud (dan wel mutatie in de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen) van De overige instellingslasten dalen na 2015 licht door het wegvallen van de maatschappelijke stage. Daarnaast is rekening gehouden met het terugbrengen van de kosten van de werkboeken voor het boekenfonds in gelijke tred met de afname van de subsidie voor de leermiddelen. De kosten voor de beleidsprogramma s zullen in de jaarrekening over de komende jaren verdeeld worden over diverse hoofdstukken in de jaarrekening. 20

GOED VOOR ELKAAR Jaarverslag 2013

GOED VOOR ELKAAR Jaarverslag 2013 GOED VOOR ELKAAR Jaarverslag 2013 VOORWOORD... 4 BLIK TERUG EN VOORUIT... 4 VOORBEREIDEN OP HET LEVEN... 4 BERICHT VAN DE RAAD VAN BEHEER... 5 ALGEMEEN... 5 SAMENSTELLING VAN HET ALGEMEEN BESTUUR (LEDEN

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Lyceum Delft Locatie Molenhuispad Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Lyceum Delft Locatie Molenhuispad Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Lyceum Delft Locatie Molenhuispad Afdeling vwo Plaats: Delft BRIN-nummer: 01GX-0 Arrangementsnummer: 156778 Onderzoek uitgevoerd op: donderdag 13

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 20MJ-2 Onderzoeksnummer: 2881213 Onderzoek uitgevoerd op: 8 december 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

1 AUGUSTUS 2017 GEWOON GOED ONDERWIJS STRATEGISCH BELEID/SCHOOLPLAN BORNEGO COLLEGE BORNEGO COLLEGE Postbus 597, 8440AN Heerenveen

1 AUGUSTUS 2017 GEWOON GOED ONDERWIJS STRATEGISCH BELEID/SCHOOLPLAN BORNEGO COLLEGE BORNEGO COLLEGE Postbus 597, 8440AN Heerenveen 1 AUGUSTUS 2017 GEWOON GOED ONDERWIJS STRATEGISCH BELEID/SCHOOLPLAN BORNEGO COLLEGE 2017-2021 BORNEGO COLLEGE Postbus 597, 8440AN Heerenveen Inhoud Voorwoord... 2 Richting en ambitie... 3 Gewoon goed onderwijs...

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Bouwen aan de toekomst

Jaarverslag 2015 Bouwen aan de toekomst Jaarverslag 2015 Bouwen aan de toekomst 1 VOORWOORD... 4 AMBITIES 4 LEVEN EN LEREN DOE JE SAMEN... 4 HOOFDSTUK 1- DE ORGANISATIE... 5 VESTIGINGEN BEZOEKADRES: BRINNUMMER TELEFOON:... 5 ONDERWIJSAANBOD...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Gregorius College Afdeling vwo Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 01KF-00/02 Arrangementsnummer: 726178 HB: 3485391 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl Plaats: Arnhem BRIN-nummer: 00JT-03 Arrangementsnummer: 220117 Onderzoek uitgevoerd op: 7 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 16TV-1 Arrangementsnummer: 170877/170878 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Zuyderzee College Emmeloord en Lemmer. afdeling havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Zuyderzee College Emmeloord en Lemmer. afdeling havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Zuyderzee College Emmeloord en Lemmer afdeling havo en vwo Plaats: Emmeloord en Lemmer BRIN-nummer: 20CR Onderzoek uitgevoerd op: 10 mei en

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Frater van Gemert, afdeling vmbo theoretische leerweg Plaats: Tilburg BRIN-nummer: 20GD-1 Arrangementsnummer: Onderzoek uitgevoerd op: 18 september

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist

FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT. Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist RAPPORT VAN BEVINDINGEN DEFINITIEF FINANCIEEL CONTINUÏTEITSTOEZICHT Bij Vereniging Scholen der Evangelische Broedergemeente te Zeist Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 29577 Onderzoeksnummer : 282182 Edocs

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.s.g. Piter Jelles.!mpulse Leeuwarden

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. o.s.g. Piter Jelles.!mpulse Leeuwarden RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK o.s.g. Piter Jelles!mpulse Leeuwarden Plaats: Leeuwarden BRIN-nummer: 20DL-10 Arrangementsnummer: Onderzoek uitgevoerd op: 1 december 2011 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO

Welkom. op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO Welkom op de informatieavond voor ouders over: Overgang van PO naar VO SCHOOLSOORTEN PRO VMBO HAVO PRaktijkOnderwijs Voorbereidend Middelbaar BeroepsOnderwijs Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs VWO Voorbereidend

Nadere informatie

SCHOOLPLAN

SCHOOLPLAN SCHOOLPLAN 2015 2016 Onderwijs en zorg Op locatie Brandenberg wordt onderwijs aangeboden voor alle leerwegen van het VMBO inclusief LWOO leerjaar 1 t/m leerjaar 4. Locatie Brandenberg heeft in schooljaar

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO De Overstap Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven. Inrichting van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac College Amsterdam afdelingen havo en vwo Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 30CW Onderzoek uitgevoerd op : 13 december 2010 Conceptrapport verzonden op :

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering. RSG Hoeksche Waard afdeling vmbo

CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering. RSG Hoeksche Waard afdeling vmbo CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering RSG Hoeksche Waard afdeling vmbo vmbo basisberoepsgerichte leerweg vmbo kaderberoepsgerichte leerweg vmbo gemengd/theoretische leerweg

Nadere informatie

Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen:

Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen: Nadere informatie reddingsplan Berechja Reddingsplan Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen: 1. ROC Friese Poort neemt het mbo van Stichting Berechja

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO

Informatie voor ouders groep 8 over: Overgang van PO naar VO Informatie voor ouders groep 8 over: D De E O Overstap V E R S T A P Overgang van PO naar VO Let op! Informatie over de procedure aanmelding wordt tijdens de decemberavonden in het VO aan de ouders gegeven.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO Plaats: Dokkum BRIN-nummer: 00ZX-0 en 00ZX-08 Onderzoek uitgevoerd op: 18 december 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac Lyceum Den Haag afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac Lyceum Den Haag afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac Lyceum Den Haag afdelingen havo en vwo Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 30BT Onderzoek uitgevoerd op : 9 november 2010 Conceptrapport verzonden op : 20

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Breda afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Breda afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac College Breda afdelingen havo en vwo Plaats : Breda BRIN-nummer : 30CY Onderzoek uitgevoerd op : 1 december 2010 Conceptrapport verzonden op : 20 januari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CSG Calvijn, vestiging Groene Hart, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CSG Calvijn, vestiging Groene Hart, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) CSG Calvijn, vestiging Groene Hart, afdeling vwo Plaats: : Barendrecht BRIN-nummer : 16PK-9 Registratienummer : 3101915 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK De Passie Rotterdam Afdeling vwo Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 27RW-0 HB: 3485035 Arrangementsnummer: 226237 Onderzoek uitgevoerd op: 22 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO Plaats: Hilversum BRIN-nummer: 03FO-0 Arrangementsnummer: 169057 Onderzoek uitgevoerd op: 28 oktober 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

Procedure schoolverlaten

Procedure schoolverlaten Procedure schoolverlaten Overgang van het PO naar VO: Het advies van de basisschool is tegelijk het plaatsingsniveau van de leerling. Regelgeving: Het bevoegd gezag (VO) baseert zijn beslissing over de

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE VRIJE SCHOOL 'HOEKSCHE WAARD' School : de Vrije School 'Hoeksche Waard' Plaats : Oud-Beijerland BRIN-nummer : 06UQ Onderzoeksnummer : 73849 Datum schoolbezoek : 20 april

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK VRIJE SCHOOL KENNEMERLAND School : Vrije School Kennemerland Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 09DF Onderzoeksnummer : 88261 Datum schoolbezoek : 6 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) CHRISTELIJK COLLEGE DE POPULIER, AFDELING VWO Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 02GJ Registratienummer: 3280363 Onderzoek uitgevoerd op: 8

Nadere informatie

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum:

Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: Begroting 2016 1 Ten behoeve van: Algemene Ledenvergadering Steller: J.P. van den Berg, Controller Datum: 10-02-2016 Algemeen Op 26 januari 2016 heeft de financiële commissie van de Raad van Toezicht de

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs

Regeling Kwaliteit Voortgezet Onderwijs Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Bestemd voor het bevoegd gezag van scholen en scholengemeenschappen in het voortgezet

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Varias College. Afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Varias College. Afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Varias College Afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 20MJ-0 Arrangementsnummer: 127357 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO VOORTGANGSGESPREK het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO Plaats : Alphen aan den Rijn BRIN nummer : 04DF C1 BRIN nummer : 04DF 00 HAVO BRIN nummer : 04DF 00 VMBOGT BRIN nummer :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Oostvaarders College Plaats : Almere BRIN nummer : 24RW 00 Onderzoeksnummer : 257399 Datum onderzoek : 31 oktober 2013 Datum vaststelling : Pagina 2 van 9 1.

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JAN NIEUWENHUIZEN

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JAN NIEUWENHUIZEN RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK THEMA RAPPORTAGE SBO JAN NIEUWENHUIZEN School : Jan Nieuwenhuizen Plaats : Eindhoven BRIN-nummer : 20ZJ Onderzoeksnummer : 102025 Datum schoolbezoek : 7 november 2007 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO Plaats : Silvolde BRIN nummer : 14UM C1 BRIN nummer : 14UM 00 HAVO Onderzoeksnummer : 276258 Datum onderzoek :

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Van der Capellen Scholengemeenschap De Zeven Linden

Van der Capellen Scholengemeenschap De Zeven Linden RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING Van der Capellen Scholengemeenschap De Zeven Linden Afdeling vmbo-gt Plaats: BRIN-nummer: Dedemsvaart 17BZ-4 Onderzoek uitgevoerd op: 8 oktober

Nadere informatie

Informatie-avond vo. - Welkom

Informatie-avond vo. - Welkom Informatie-avond vo - Welkom - Programma: Wat gaat er gebeuren? Als er gekozen is Wat doet het Spectrum? Wat doen de ouders? Wat doen de leerlingen? Structuur van het onderwijs VMBO HAVO en VWO Periodes

Nadere informatie

Toezichtkader Bestuur

Toezichtkader Bestuur Toezichtkader Bestuur Vastgesteld bestuur CBO Zeist e.o. : 12 november 2013 Vastgesteld GMR : 19 november 2013 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 2 1.2 Wat zijn de ontwikkelingen... 2 2. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Revius Lyceum Doorn. Afdeling vmbo-t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Revius Lyceum Doorn. Afdeling vmbo-t RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Revius Lyceum Doorn Afdeling vmbo-t Plaats: Doorn BRIN-nummer: 02VR-4 Arrangementsnummer: 226217 HB: 3485445 Onderzoek uitgevoerd op: 28 november

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo Plaats: Dordrecht BRIN-nummer: 24PY-0 HBnummer:3217542 Onderzoek uitgevoerd op: 8 november 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs : Enschede

Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs : Enschede RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Het Stedelijk Lyceum afdeling De Wissel School voor praktijkonderwijs Enschede Plaats : Enschede BRIN-nummer : 19NG-0 Onderzoek uitgevoerd op : 5

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK ROC WEST-BRABANT. Prinsentuin Breda. Afdeling vmbo gemengde leerweg (vmbo-gl)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK ROC WEST-BRABANT. Prinsentuin Breda. Afdeling vmbo gemengde leerweg (vmbo-gl) RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK ROC WEST-BRABANT Prinsentuin Breda Afdeling vmbo gemengde leerweg (vmbo-gl) Plaats: Breda BRIN: 21CY-2 Onderzoek uitgevoerd op: 10 november 2011

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL SUNTE WERFERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL SUNTE WERFERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL SUNTE WERFERT School : Basisschool Sunte Werfert Plaats : Elst BRIN-nummer : 06GD Onderzoeksnummer : 82353 Datum schoolbezoek : 9 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK Plaats : Almere BRIN nummer : 01FP C2 BRIN nummer : 01FP 00 VMBOB BRIN nummer : 01FP 00 VMBOGT BRIN nummer : 01FP 00 VMBOK Onderzoeksnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Bonifatius Mavo VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Bonifatius Mavo VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Bonifatius Mavo VMBOGT Plaats : Emmeloord BRIN nummer : 02KR C1 BRIN nummer : 02KR 00 VMBOGT Onderzoeksnummer : 290332 Datum onderzoek : 4 oktober 2016 Datum

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs

TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM. Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs TOEZICHT OP DE FINANCIËLE CONTINUÏTEIT VAN DE ARTEZ HOGESCHOOL VOOR KUNSTEN TE ARNHEM Een rapport van de Inspectie van het Onderwijs Utrecht, maart 2016 INHOUD 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Wettelijk

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Regionale Scholengemeenschap Goeree-Overflakkee, afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar kwaliteitsverbetering. Regionale Scholengemeenschap Goeree-Overflakkee, afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar kwaliteitsverbetering Regionale Scholengemeenschap Goeree-Overflakkee, afdeling havo Plaats: Middelharnis BRIN-nummer: 15QW-0 Arrangementsnummer: 220077 Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ PRAKTIJKSCHOOL DE TENDER Plaats: Dieren BRIN-nummer: 26NH-0 Onderzoeksnummer: 818089 Documentnummer: H2906319 Onderzoek uitgevoerd op: 25 maart 2010 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Karel de Grote College Afdeling vmbo-tl

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Karel de Grote College Afdeling vmbo-tl RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Karel de Grote College Afdeling vmbo-tl Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 00CB-0 Arrangementsnummer: 76565 Documentnummer: H3038435 Onderzoek uitgevoerd op: 12 oktober

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Scholengemeenschap Maarsbergen VMBOK

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Scholengemeenschap Maarsbergen VMBOK TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Scholengemeenschap Maarsbergen VMBOK Plaats : Maarsbergen BRIN nummer : 07KP C1 BRIN nummer : 07KP 00 VMBOK Onderzoeksnummer : 279808 Datum onderzoek : 18 november 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Bergen op Zoom afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Bergen op Zoom afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac College Bergen op Zoom afdelingen havo en vwo Plaats : Bergen op Zoom BRIN-nummer : 30DJ Onderzoek uitgevoerd op : 1 december 2010 Documentnummer : 3046690

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG. : Basisschool De Knotwilg : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE KNOTWILG School : Basisschool De Knotwilg Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 13CN Onderzoeksnummer : 79611 Datum schoolbezoek : 6 juli 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ COMENIUS COLLEGE, UNIT PELIKAANWEG AFDELING VMBO-KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ COMENIUS COLLEGE, UNIT PELIKAANWEG AFDELING VMBO-KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ COMENIUS COLLEGE, UNIT PELIKAANWEG AFDELING VMBO-KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG Plaats: Capelle aan den IJssel BRIN-nummer: 19GY-3 Registratienummer: 3188756

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Willem de Zwijger College, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Willem de Zwijger College, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Willem de Zwijger College, afdeling vwo Plaats: Papendrecht BRIN-nummer: 20AE-0 Arrangementsnummer: 187799 Onderzoek uitgevoerd op: 9 en 11

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER Oranje Nassau College

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER Oranje Nassau College RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 Oranje Nassau College Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 20BC 00 Onderzoeksnummer : 286245 Datum onderzoek : 5 november 2015 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ETTY HILLESUM LYCEUM, ARKELSTEIN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ETTY HILLESUM LYCEUM, ARKELSTEIN RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ETTY HILLESUM LYCEUM, ARKELSTEIN Plaats: Deventer BRIN-nummer: 01VJ-6 Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: dinsdag 27 oktober Conceptrapport verzonden op: 30

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE NOTENKRAKER School : De Notenkraker Plaats : Hoogvliet Rotterdam BRIN-nummer : 19DQ Onderzoeksnummer : 91582 Datum schoolbezoek : 19 december 2006 Datum vaststelling : 6

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 244 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. SINT MAARTENSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL" School : r.k.b.s. "Sint Maartenschool" Plaats : Bolsward BRIN-nummer : 16UZ Onderzoeksnummer : 88793 Datum schoolbezoek : 12 december 2006 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Schoter scholengemeenschap Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Schoter scholengemeenschap Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Schoter scholengemeenschap Afdeling vwo Plaats: Haarlem BRIN-nummer: 20RC Registratienummer: 3271458 Onderzoek uitgevoerd op: 18 april 2012

Nadere informatie

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten.

De inspectie besteedt tenslotte aandacht aan de schooldocumenten. Op 28 juni 2005 heeft de Inspectie van het Onderwijs basisschool 'Okba Ibnoe Nafi' bezocht in het kader van jaarlijks onderzoek. Bij jaarlijks onderzoek vormt de inspectie zich een oordeel over: De wijze

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE STELLING

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE STELLING RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE STELLING School : o.b.s. De Stelling Plaats : Makkinga BRIN-nummer : 13OD Onderzoeksnummer : 73451 Datum schoolbezoek : 30 maart 2006 Datum vaststelling : 2 juni 2006

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij Stichting Protestants Christelijk Basisonderwijs Leiderdorp Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41316 Onderzoeksnummer : 285715 Documentnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Trajectum College vmbo-k

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Trajectum College vmbo-k RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Trajectum College vmbo-k Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 24TJ-0 Arrangementsnummer: 172777 HB: 3232045 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE OPRIT BRUG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE OPRIT BRUG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE OPRIT BRUG School : de Oprit Brug Plaats : Rijswijk BRIN-nummer : 13VQ Onderzoeksnummer : 89400 Datum schoolbezoek : 13 november 2006 Datum vaststelling : 15 januari 2007.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BLOKSTOEKE

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BLOKSTOEKE RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE BLOKSTOEKE School : basisschool De Blokstoeke Plaats : Westerhaar-Vriezenveensewijk BRIN-nummer : 09SG Onderzoeksnummer : 71424 Datum schoolbezoek : 2 maart 2006

Nadere informatie

Hoofd Personeel & Organisatie

Hoofd Personeel & Organisatie Organisatie- en functieprofiel Hoofd Personeel & Organisatie Stichting Markland College Eindhoven, 5 februari 2012 Drs. M.J. (Rien) Fait Vooraf Het organisatie- en functieprofiel wordt door BeteoR opgesteld

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL School : c.b.s. De Wel Plaats : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 Datum schoolbezoek : 11 juni 2007 Datum vaststelling : 23 augustus 2007

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. RSG Stad en Esch HAVO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. RSG Stad en Esch HAVO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RSG Stad en Esch HAVO Locatie Zuideinde Plaats: Meppel BRIN-nummer: 25 CL-0 Onderzoek uitgevoerd op: 6 december 2011 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam

FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT. bij de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam RAPPORT VAN BEVINDINGEN FINANCIEEL CONTINUITEITSTOEZICHT bij de Stichting Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam Plaats : Utrecht Bestuursnummer : 41568 Onderzoeksnummer : 285916 Datum onderzoek :

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE STAAIJ School : Basisschool De Staaij Plaats : Middelaar BRIN-nummer : 09AI Onderzoeksnummer : 92633 Datum schoolbezoek : 25 juni 2007 Datum vaststelling : 19

Nadere informatie

Welkom ouders van t Zonnewiel

Welkom ouders van t Zonnewiel Welkom ouders van t Zonnewiel Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Onderwijsdoorstroomschema LWOO, wat is dat? LWOO op Stad

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS VWO

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS VWO RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS VWO Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 21AF 00 VWO Onderzoeksnummer : 196723 Datum onderzoek : Datum vaststelling : 10 oktober 2013 Pagina 2 van 11 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval

Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Verslag MBO conferentie Betere zorg, minder uitval Lunteren, 22 april 09 Presentatieronde 1: Flex College het Nijmeegse model in de strijd tegen voortijdig schoolverlaten. Presentator Jeroen Rood, directeur

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. Basisschool Klavertje vier Plaats : Hoofddorp BRIN-nummer : 27NT Onderzoeksnummer : 71286 Datum schoolbezoek : 6 maart 2006 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Sint-Joriscollege HAVO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Sint-Joriscollege HAVO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Sint-Joriscollege HAVO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C1 BRIN nummer : 20AT 00 HAVO Onderzoeksnummer : 288042 Datum onderzoek : 2 februari 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016

Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016 Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016 Artikel 1 Algemene procedures 1. De schoolleiding stelt de normen vast die gehanteerd worden bij het bevorderen van leerlingen. 2. De Algemene Lerarenvergadering

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 VMBOGT VMBOGT

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 VMBOGT VMBOGT RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 VMBOGT VMBOGT Plaats : Zwolle BRIN nummer : 01AA 58 VMBOGT BRIN nummer : 02VT 02 VMBOGT Onderzoeksnummer : 253822 Datum onderzoek : 10 oktober 2013

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR

Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Toezichtkader Raad van Toezicht SGR Vastgesteld door de Raad van Toezicht van SGR op 14 april 2015 Inleiding Vanaf 2011 zijn bij de SGR de functies van bestuur en intern toezicht gescheiden. Deze functiescheiding

Nadere informatie

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012.

Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer op 25 april 2012. RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij De Akkers Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18TM Onderzoeksnummer : 125048 Datum schoolbezoek : 27 maart 2012 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen BORNEGO COLLEGE 25 oktober 2016 Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter Hier kan een onderschrift komen 1 Programma (in hoofdlijnen) (voortgezet) Onderwijs in Nederland Bornego College:

Nadere informatie

Notulen 12-11-2014. Punt 1. Opening door Andre Vellema

Notulen 12-11-2014. Punt 1. Opening door Andre Vellema Notulen 12-11-2014 Aanwezig: Fenna, Zoë, Sjoerd, Sarah, Annelies, Anneke, Peter, André V, Rinke, André K, Anne-Jan, Gepke, Sybolt en Jan Steven Afmelding: Pim, Leo, Gepke Afwezig: Punt 1. Opening door

Nadere informatie