Jaarverslag

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011-2012"

Transcriptie

1 Jaarverslag CS De Hoven locatie Schans Munnikenland 27 Sleeuwijk

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Terugblik op hoofdlijnen ALGEMENE GANG VAN ZAKEN EN RESULTATEN Opbouw van het onderwijsaanbod Beleid en resultaten Gegevens met betrekking tot de schoolpopulatie Gegevens met betrekking tot het personeel Deelraad en ouderraad Kwaliteitszorg BIJZONDERE GEBEURTENISSEN Op de tractor naar school Prachtige dag dankzij Stichting Doe een Wens Fotoavond Leerlingen maken reis door menselijk lichaam Bezoek aan de Tweede Kamer Topdrukte op de zomermarkt ONTWIKKELINGEN IN EN VAN DE SCHOOL Passend Onderwijs Teamontwikkeling Leerlingenraad Maatschappelijke verantwoording Aanloop naar prestatiebox Leermiddelenbeleid PUNTEN VAN TROTS EN PUNTEN VAN VERBETERING IN BEELD Schans als basis voor een geweldige toekomst Werkweken naar Engeland en Oostenrijk In actie voor Roemenië Samson en Delilah Trots op de examenresultaten Vooruitblik op hoofdlijnen 19 Bijlagen A-F ten behoeve van interne en externe verantwoording Jaarverslag CS De Hoven locatie Schans 2

3 1. Inleiding De Schans is één van de locaties van de Christelijke Scholengroep De Hoven voor vmbo, havo en vwo. De scholengroep maakt deel uit van Stichting CVO-AV. CS De Hoven heeft in totaal 6 locaties in Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam en Sleeuwijk. Iedere locatie heeft een eigen karakter en onderwijskundig profiel. De Schans heeft al een aantal jaren het implementeren van elementen uit het Big Picture-concept (een Amerikaans onderwijsprincipe) voor ogen. Elementen uit dit gedachtegoed zijn: leerlingen leren in de echte wereld, leerlingen krijgen passend onderwijs gericht op hun individuele ontwikkeling, leerlingen krijgen eigentijds en uitdagend onderwijs met keuzemogelijkheden en loopbaanperspectief. Deze elementen sluiten prima aan bij de ambities van het bestuursakkoord Daarnaast streeft de school een transparante schoolcultuur na. Het afgelopen jaar is een ontwikkeling ingezet naar het intersectorale programma Dienstverlening en Commercie. De scholen van de groep werken vanuit een gemeenschappelijke missie. In deze missie zijn de algemene beleidsuitgangspunten van de school in een aantal kernbegrippen samengevat: Geborgenheid, Inspiratie vanuit de Bijbel, Eigenheid en Kwaliteit. De volgorde van de begrippen geeft geen rangorde aan. De eerste letters vormen een gemakkelijk te onthouden afkorting: GIEK, symbool voor houvast en voor een instrument om, rekening houdend met omgevingsinvloeden, koers te kunnen houden. Voor de scholengroep als geheel is de missie uitgewerkt in de toetsstenen van beleid. De Schans geeft daar op eigen wijze een verdere invulling aan. Het jaarverslag vindt zijn plaats in een reeks van documenten die jaarlijks worden bijgesteld. Doel van het verslag is het informeren van onze interne en externe belangstellenden over het wel en wee van het afgelopen schooljaar. Tevens willen we intern en extern verantwoording afleggen over de zaken die goed gingen en de zaken die nog verbetering behoeven. Daarnaast leggen we zaken vast die van belang zijn voor de verdere ontwikkeling van de organisatie, zodat we de cyclische zorg voor de kwaliteit die we nastreven steeds beter benaderen. Daarnaast geven we een vooruitblik. We doen dit alles op twee manieren: met het schriftelijke jaarverslag dat voor u ligt en met de digitale verantwoording van de schoolprestaties via Vensters voor Verantwoording. De digitale verantwoording kunt u vinden via de link op onze nieuwe website (www.csdehoven.nl). In het schriftelijk jaarverslag kunt u van tijd tot tijd verwijzingen naar de digitale overzichten tegenkomen. Graag wil ik iedereen die in het jaar een steentje heeft bij mogen dragen om er samen een geweldige school voor leerlingen en medewerkers van te maken bedanken voor zijn of haar inzet en betrokkenheid! Namens het locatiemanagementteam, J. Warmels, directeur ad interim locatie Schans Jaarverslag CS De Hoven locatie Schans 3

4 2. Terugblik op hoofdlijnen 2.1 ALGEMENE GANG VAN ZAKEN EN RESULTATEN Opbouw van het onderwijsaanbod Leerjaar 4 Basis of leerwerktraject Kader Gemengd/theoretisch Leerjaar 3 Basis Kader Gemengd/theoretisch Leerjaar 2 Basis Kader Gemengd Leerjaar 1 Basis Kader Gemengd Op de locatie Schans bestond het eerste leerjaar in cursusjaar uit drie klassen. Het tweede leerjaar bestond uit eveneens uit drie klassen, evenals leerjaar drie. Leerjaar vier bestond uit vier klassen, zodat het totale aantal klassen op 13 kwam. Het aanbod van de Schans bestaat uit basis, kader en gemengd beroepsonderwijs. In de onderbouw hadden 44 leerlingen leerwegondersteuning. Een aantal leerlingen volgt vanaf het derde leerjaar de theoretische leerweg met zes theorievakken en het beroepsgerichte vak technologie. Extra ondersteuning werd aangeboden op taal- en rekengebied door middel van extra reken- en taallessen en de inzet van citovolgtoetsen. In de bovenbouw kozen de meeste leerlingen voor de sector zorg en welzijn, op de voet gevolgd door economie (Bron: Vensters voor Verantwoording) Beleid en resultaten Het beleid binnen de Schans was het afgelopen jaar met name gericht op de aanzet naar het vernieuwen van de beroepsgerichte programma s en het verhogen van de opbrengsten van het onderwijs. Veranderingen in de beroepsvelden en de eisen die aan de nieuwe generatie werknemers worden gesteld hebben ertoe geleid dat de afdelingsgerichte programma s niet goed aansluiten bij de praktijk. Daarnaast zorgt de scheve verhouding in leerlingaantal bij de afdelingen Zorg en Welzijn en Economie voor bekostigingsproblemen. Met de beroepsgerichte docenten en directie is gekeken naar mogelijke opties voor verandering. Hierbij zijn het vakcollege en het intersectorale programma onderzocht. Na consultatie van het team is besloten het intersectorale examenprogramma te gaan ontwikkelen voor locatie Schans. Met dit programma krijgen de leerlingen een brede ontwikkeling van kennis, vaardigheden en competenties aangeboden en maken ze kennis met veel mogelijke beroepen. Punt van zorg was de opbrengst van de gemengde leerweg. Door de inspectie is verzocht een plan van aanpak voor verbetering te maken en uit te voeren. Dit plan is met de inspectie besproken tijdens het bezoek in februari Conclusie van de inspectie was dat we, ondanks enkele belangrijke aandachtspunten, als school voldoende presteren om een basistoezicht te krijgen. Het plan van aanpak bevat voldoende handvatten om de opbrengsten te verhogen. Jaarverslag CS De Hoven locatie Schans 4

5 Een werkgroep van docenten en directie is aan de slag gegaan met onderzoek en uitvoer van het plan van aanpak. Dit heeft bij de examens bijgedragen aan een goed slagingspercentage! Het plan van aanpak heeft o.a. geleid tot een aparte klas voor gemengde leerweg en keuzes voor andere methoden. Komend jaar zetten we in op opbrengstgericht werken, activerende didactiek en differentiatie in de klas. Op termijn kan het intersectorale programma worden uitgebreid naar de onderbouw Gegevens met betrekking tot de schoolpopulatie In-, door- en afstroomgegevens De Schans had aan het begin van het cursusjaar 70 nieuwe aanmeldingen. Daarmee kwam het leerlingenaantal op 1 oktober 2011 op 258. Leerlingen die gekozen hadden voor de Schans werden in cursusjaar geplaatst in de brugklas. 14 leerlingen kwamen tijdens het cursusjaar binnen. 12 leerlingen vertrokken tijdens het cursusjaar. Na het vierde leerjaar stroomden vrijwel alle leerlingen door naar het mbo. In leerjaar één werden 68 nieuwe leerlingen aangemeld. Het totaal aantal leerlingen in het nieuwe schooljaar kwam daarmee op 262 (bijlage A). Geslaagden Het percentage geslaagde examenkandidaten was ondanks de verwachtingen rondom de nieuwe exameneisen hoog. Er was dan ook hard gewerkt aan het ophogen van het rendement. Er werd een plan van aanpak gemaakt om de dalende trend te stoppen en te keren. Dit plan is ook naar de inspectie gezonden. In cursusjaar kregen bijna alle leerlingen het diploma. Van de geslaagde leerlingen vervolgden nagenoeg alle leerlingen hun loopbaan op het MBO. Zorg en begeleiding voor en door leerlingen In het eerste leerjaar werd gewerkt met kennismakingsgesprekken van 20 minuten met de ouders en de leerling, daarnaast werden structureel gesprekken met mentorleerlingen gevoerd. De persoonlijke benadering van docenten werd door alle partijen als betrokken ervaren. Leerlingen werden ook ingezet in de zorg voor elkaar. Ze waren erg betrokken bij de aan hen toevertrouwde junioren uit de onderbouw. Ze hielpen onder andere bij de kennismakingsdag en de eerste week op school. In de loop van het jaar hadden ze regelmatig contact met hun leerlingen en bespraken ze de informatie over de leerlingen met 2 docenten als dat nodig was. Daarnaast waren lentoren behulpzaam bij speciale acties en klassenavonden. Veiligheid Op de Schans waren weinig incidenten in het cursusjaar Daar waar het onderling respect in het gedrang kwam, nam de Schans maatregelen om de veiligheid van personeel en leerlingen te waarborgen. In een enkel geval moest tot schorsing overgegaan worden (bijlage B). De risico s op het gebied van veiligheid werden in kaart gebracht in een checklist Veiligheid. Omgeving De Schans bevindt zich op het zogenaamde 'eiland' van het Land van Heusden en Altena. De meeste leerlingen komen dan ook uit de omgeving van Sleeuwijk, Werkendam en Woudrichem. Er is een kleine groep leerlingen die vanuit Gorinchem de oversteek maakt naar de Schans (Bron: Vensters voor Verantwoording). Jaarverslag CS De Hoven locatie Schans 5

6 Onderwijstijd De Schans voldeed in cursusjaar in alle groepen aan de wettelijk vereiste onderwijstijd (bijlage C). Leren buiten de school De leerlingen van de Schans leerden ook buiten de school op excursies, stages en manifestaties. De leerlingen van de onderbouw bezochten onder andere Loevestein, Texel, het scheepvaart museum, Naturalis en de Biesbosch. In de bovenbouw was er een excursie naar Antwerpen en Corpus (reis door je lichaam) en natuurlijk de werkweken naar Oostenrijk en London. De maatschappelijke stage werd uitgevoerd. De leerlingen liepen 40 uur stage in een door hen zelf uitgekozen organisatie of instelling. Veel leerlingen kozen voor een stage in de sport of het onderwijs. Helaas waren er weinig plekken beschikbaar vanuit zorg- en welzijnsinstellingen Gegevens met betrekking tot het personeel Wijzigingen binnen het LMT Het LMT onderging aan het einde van het cursusjaar verregaande wijzigingen. De directeur aanvaardde in juni 2012 een baan elders en de teamleider bovenbouw besloot zijn loopbaan te vervolgen op locatie Eksterlaan van het Heerenlanden College. Daarmee was van het locatiemanagementteam aan het einde van het cursusjaar slechts de teamleider onderbouw over. Vanwege het late tijdstip waarop deze grote wijzigingen bekend werden, is besloten in cursusjaar te werken met een directeur ad interim en één teamleider. De directeur ad interim is tevens directeur van locatie Uilenhof van CS De Hoven. In de loop van cursusjaar wordt de situatie opnieuw bezien. Personeelsmutaties In cursusjaar waren er twee teams binnen de Schans, een onderbouw- en een bovenbouwteam. Beide teams werden geleid door een teamleider. Weinig collega s namen afscheid. In verband met (soms langdurige) ziekte van een enkele collega moest vervanging worden gezocht binnen de vakgroep Engels en Nederlands. De teams van de Schans werden aangevuld met een aantal studenten uit het duale traject van de Hogeschool Archimedes, waardoor wederzijds leren werd bevorderd. Verzuim Het verzuim onder het personeel van de Schans was gemiddeld 8,41% gedurende cursusjaar , de meldingsfrequentie 0,91. Over het algemeen is het verzuimpercentage op de Schans laag, zodat de locatie een gezonde locatie genoemd kan worden (bijlage D). Het percentage lag in cursusjaar onder andere hoger door drie langdurig zieke collega s. Gelukkig hebben zij hun werkzaamheden weer kunnen oppakken. Helaas is net voor de zomervakantie een ernstige ziekte ontdekt bij één van de gymdocenten. Zij zal voor langere tijd afwezig zijn. Ondersteuning en begeleiding door het Intern Zorg- en AdviesTeam (I-ZAT) Het I-Zat heeft een lastig jaar doorgemaakt. Begin december moest de zorgcoördinator zijn werkzaamheden neerleggen. De coördinator keerde pas in mei van 2012 terug. In de tussentijd werd gewerkt met een tijdelijke nieuwe verdeling van de werkzaamheden. Na terugkeer van de zorgcoördinator is een extern begeleidingstraject voor het nieuwe zorgteam ingezet. Het team werkte daarna in een andere samenstelling met een andere verdeling van taken (remediale hulp, sociaal-emotionele hulp en Jaarverslag CS De Hoven locatie Schans 6

7 leerloopbaanbegeleiding). Een lid van het team is steeds vertegenwoordigd bij de teambesprekingen. Het I-Zat hield zich, naast de gebruikelijke ondersteuningstaken, bezig met de eerste aanzetten om te komen tot een schoolondersteuningsprofiel (SOP). De school maakt voor het vastleggen van de leerlingegevens gebruik van het Leerling Volg Systeem van SOM. Naast de cognitieve resultaten staan hier de handelingsplannen en is er verslaglegging van mentorgesprekken. Samenwerking met Archimedes De Schans had opnieuw een aantal duale studenten in huis, met name afkomstig van Archimedes, de lerarenopleiding van de Hogeschool Utrecht. Ze werden begeleid door de werkplekbegeleiders en de coach op locatie en de schoolopleider op afstand. Het duale traject bleek wederom een zeer waardevolle toevoeging. De duale studenten functioneerden uitstekend en waren een grote toegevoegde waarde Deelraad en ouderraad De deelraad van de locatie bestond in cursusjaar uit vier personeelsleden, twee leerlingen en twee ouders. Er was een vast voorzitterschap en een vaste notulist. In de deelraad is onder andere gesproken over de perspectievennota en de Balanced ScoreCard (het jaarlijkse resultatenplan van de locatie) en het formatieplan. Daarnaast is aandacht besteed aan het jaarverslag, de visie op ICT, PR, de ouderbijdrage, leerlingenraad en het boekenfonds (bijlage E) Kwaliteitszorg In het jaar is opnieuw een stap gezet in de ontwikkeling van een cyclisch kwaliteitszorgsysteem. De koers van de locatie is vastgelegd in een Perspectieven Nota (PN) en een jaarlijkse Balanced Scorecard (BSC) (bijlage F). De perspectievennota legt de relatie tussen het beleidskader (De toetsstenen van beleid) van de scholengroep als geheel en de meer gedetailleerde uitwerking van de plannen in de Balanced Scorecard (BSC) van de locatie. De Perspectievennota wordt jaarlijks bijgesteld en de Balanced ScoreCard kent een tussentijdse evaluatie in januari en een eindevaluatie in juli. Met personeel, deelraad en College van Bestuur is aan het einde van het cursusjaar gecommuniceerd over de mate waarin deze doelen zijn bereikt. In de loop van het jaar werden leerlingen- en oudertevredenheidsenquêtes gehouden. De resultaten hiervan werden opgenomen in Vensters voor Verantwoording. Jaarverslag CS De Hoven locatie Schans 7

8 2.2 BIJZONDERE GEBEURTENISSEN Op de Schans gebeurden gedurende het schooljaar een aantal bijzondere gebeurtenissen. Zo kwam een leerling op de tractor naar school, er werd een geweldige fotoavond gehouden en Johan had de dag van zijn leven Op de tractor naar school September 2011 Donderdagochtend vroeg, het is nog fris. Mirda Kant uit klas 3BV heeft geluk deze morgen; zij wordt door haar vader naar school gebracht. Hoog en droog zit ze lekker warm met op de achtergrond een muziekje. Deze keer kreeg ze geen te laat kaart, want Pa Kant was al vroeg uit de veren. De Leerlingen komen op veel manieren naar school, maar voor de Schans was deze bijzondere taxirit zeker ook een primeur Prachtige dag dankzij Stichting Doe een Wens Jaarverslag CS De Hoven locatie Schans 8

9 September 2011 Johan van Andel beleefde een prachtige dag dankzij Stichting Doe een Wens. Stichting Doe een Wens verraste Johan met deze bijzondere dag, omdat hij een moeilijke periode tegemoet ging en voor langere tijd in het ziekenhuis moest verblijven. Johan genott op deze dag met volle teugen. Tot ieders verdriet bleek kort daarna dat Johan niet lang meer te leven had. Hij overleed niet lang na deze bijzondere dag Fotoavond November 2011 Tijdens de CKV lessen werd veel aandacht besteed aan het onderwerp fotografie. De leerlingen van leerjaar 3 konden de fotograaf zelf in actie zien. In samenwerking met de fotogroep Luminiere uit Woudrichem was er een fotoavond georganiseerd. Thema van de avond was: samen. Samen ideeën opdoen en uitwerken over dit thema. Het werd een geslaagde avond voor zowel de leerlingen als de fotografen. Jaarverslag CS De Hoven locatie Schans 9

10 2.2.4 Leerlingen maken reis door het menselijk lichaam December 2011 De leerlingen van klas 3 en 4 vertrokken naar het museum Corpus in Leiden. In dit museum maakten zij een reis door het menselijk lichaam. Leerling Cynthia de Smet maakte een mooi verslag van deze leerzame dag : Corpus wordt ook wel een belevingscentrum genoemd. Corpus is een 'reis door de mens' waar je kan zien, voelen en horen hoe het menselijk lichaam werkt en welke rol gezond eten, gezond leven en veel bewegen daarbij spelen. We moesten om half 9 op school aanwezig zijn. Samen met alle leerlingen en enkele docenten zijn we in de bus op weg gegaan naar Leiden. Daar aangekomen werden we in groepen verdeeld, iedereen bij zijn/ haar eigen mentor. Aan het begin van de rondleiding gingen we het menselijk lichaam in. Het was heel mooi om te zien hoe het er allemaal uitziet van binnen. Tijdens de rondleiding kregen we stukjes film te zien over hoe alles in zijn werk gaat, heel leerzaam dus! Toen we het menselijk lichaam gehad hadden moesten we een vragenlijst invullen, daarna konden we lekker uitrusten bij de ingang. We gingen natuurlijk ook nog even op de foto en daarna moesten we de bus weer in. Op de terugweg zijn we nog heerlijk langs de Mc Donalds geweest. En toen weer naar huis. Het was een geslaagde dag! Cynthia Jaarverslag CS De Hoven locatie Schans 10

11 2.2.5 Bezoek aan de Tweede Kamer Januari 2012 De examenklassen Maatschappijleer bezochten het parlement. Vergezeld door de vakdocenten en enthousiaste dames van de administratie reisden ze af naar Den Haag. Bij aankomst ontving het gezelschap een uitgebreide veiligheidscontrole en kregen de leerlingen uitleg van twee voorlichters. Ook van dit bezoek maakten de leerlingen een mooi verslag. We gaan eerst naar de grote zaal waarin de leden van de Tweede Kamer vergaderen. We hebben geluk, er is een debat en de staatssecretaris moet uitleg geven over een moeilijk onderwerp. Daarna bezoeken we enkele mooie ruimtes in het gebouw, waaronder een wel heel bijzondere bibliotheek. De verslagen van alle Tweede Kamer vergaderingen zijn hier opgeslagen. In de schappen is één plank leeg. Dit staat symbool voor de vijf jaar Duitse bezetting, de democratie stopte voor even. Hierna worden we met een drankje verwelkomd in de fractiekamer van het CDA. De leerlingen nemen plaats achter de tafel en inmiddels is ook Raymond Knops aangeschoven, het Kamerlid waar we mee in gesprek gaan. Er worden goede vragen gesteld door de leerlingen. Hoe is Geert Wilders in het echt en vragen als wat gebeurt er tijdens vergaderingen? Raymond neemt alle tijd om de vragen in begrijpelijke taal toe te lichten en iedereen is goed bij de les. Na het afscheid weer huiswaarts met een duidelijker beeld van ons parlement en beter voorbereid op het centraal examen Maatschappijleer 2 in mei. Jaarverslag CS De Hoven locatie Schans 11

12 2.2.6 Topdrukte op de zomermarkt! Juni 2012 Na een drukke week waarin de leerlingen allerlei workshops volgden, vond op donderdag 23 juni de zomermarkt plaats. Leerlingen verkochten met veel enthousiasme mooie bloemstukken, sieraden, memoborden, woondecoraties en nog veel meer. Bezoekers genoten van diverse dansoptredens en ook de modeshow viel erg in de smaak. Er werd veel geld opgehaald. De opbrengst kwam geheel ten goede aan de stichting Clini Clowns. 2.3 ONTWIKKELINGEN IN EN VAN DE SCHOOL Passend Onderwijs De school is voor wat betreft het zorgbeleid aangesloten bij het Samenwerkingsverband VO Hier wordt gewerkt met een algemeen zorgplan, waarin ontwikkelingen genoemd worden waaraan de Schans actief deelneemt; bijv. scholing voor gedragsproblematieken, rugzakbeleid etc. Voor het onderwerp Voortijdig Schoolverlaten is de Schans onderdeel van de RMC-regio Breda. In het kader van het realiseren van Passend Onderwijs denkt de Schans in samenwerking met andere scholen en het Samenwerkingsverband regelmatig na over het profiel van de school. Uitgangspunt is om van iedere school in de regio een ondersteuningsprofiel op te stellen. Naast de eerste voorbereidingen hiertoe door middel van een nulmeting wordt onderzocht wat verschillende persoonlijkheidstypes nodig hebben, hoe zij het beste leren en hoe binnen de klas het beste gewerkt kan worden aan het op maat bieden van lesstof. Jaarverslag CS De Hoven locatie Schans 12

13 2.3.2 Teamvorming In dit schooljaar is een eerste aanzet geweest om de gedragscode te herschrijven. In twee sessies is gesproken over de manier van omgaan met elkaar en de leerling in relatie tot de professionele beroepshouding. De uitkomsten hiervan zijn in latere teamvergaderingen aan de orde gekomen. Het gesprek hierover moet levend worden gehouden. De ontwikkelingen tussen het LMT en de zorgcoördinator hebben vorig cursusjaar de onderlinge verhoudingen en vertrouwen vertroebeld. Na de terugkeer van de gewezen zorgcoördinator in mei is een start gemaakt met het hervinden van het vertrouwen en het versterken van de onderlinge band in het zorgteam. Hiertoe is een begeleidings- en mediationtraject ingekocht. De veranderingen in het LMT leiden tot verandering in aansturing van het operationele proces. Voor de zomer van 2012 is te weinig tijd geweest om bijvoorbeeld de LC docenten een meer sturende en verantwoordelijke rol te geven in dit proces. Het functiebouwwerk in combinatie met de functiemix leidt tot kansen om dit meer vorm te geven. Het nieuwe LMT streeft naar het lager leggen van de verantwoordelijkheden in het team en een meer regievoerende rol voor directie Leerlingenraad Op de Schans is een leerlingenraad actief. Zij houden zich bezig met zaken die leerlingen aangaan en denken daarnaast mee met het beleid in de school. Twee leerlingen vanuit de leerlingenraad mogen deelnemen in de deelraad van de locatie. Op dit moment is één leerling vertegenwoordigd. Voor een andere leerling is een plaatsje vrij. In cursusjaar wordt deze vacante plaats hopelijk ook ingevuld Maatschappelijke verantwoording In het project Vensters voor Verantwoording van de brancheorganisatie VO-raad, is de afgelopen jaren gewerkt aan een systeem waarbij uitgebreide informatie over scholen voor voortgezet onderwijs wordt verzameld. Aan de hand van twintig indicatoren werden in op het internet voor het eerst niet alleen de harde cijfers gepresenteerd, maar werden die cijfers ook vergeleken met die van andere scholen. Daarnaast kan de school bij elk thema een toelichting geven. De school gaf op deze manier een breder en preciezer beeld van de schoolprestaties, dan tot nu toe gebeurde op websites zoals die van de Onderwijsinspectie, Trouw, Elsevier en Algemeen Dagblad. Belanghebbenden van de Schans, zoals ouders, konden op die manier online zien hoe de Schans het heeft gedaan ten opzichte van andere scholen. Resultaten zoals slagingspercentage, doorstroomcijfers, maar ook de tevredenheid van ouders en leerlingen konden bekeken worden (www.csdehoven.nl) Aanloop naar prestatiebox Het bestuursakkoord en diverse actieplannen (leerkracht 2020 ea.) hebben geleid tot de prestatiebox. Scholen krijgen subsidie om te werken aan de volgende doelen: - Leerlingen behalen goede prestaties op de kernvakken én worden breed gevormd. - Scholen werken systematisch aan het maximaliseren van prestaties van leerlingen, dat wil zeggen ze werken opbrengstgericht. Jaarverslag CS De Hoven locatie Schans 13

14 - Leraren signaleren verschillen tussen leerlingen niet alleen de gemiddelde leerlingen, maar ook de cognitief zwakkere en sterkere leerlingen en gaan hier op een adequate wijze mee om. - Op scholen is sprake van een ambitieuze leercultuur waar excellentie wordt gestimuleerd en hoogbegaafdheid wordt ondersteund. - Op scholen is sprake van een lerende cultuur waarin het niet alleen draait om het leren van leerlingen, maar ook om het leren van leraren en schoolleiders. Het project Scholen aan Zet (SAZ) ondersteunt en activeert scholen om bovenstaande doelen te realiseren. De Schans heeft zich ingeschreven voor de eerste tranche. Voor de zomer is het eerste gesprek met de experts gevoerd en zijn diverse ontwikkellijnen uitgezet. Het intersectorale programma zal effect hebben op het loopbaanondersteuning in de onderbouw en de brede vorming van leerlingen. Inzet van CITO volgtoetsen en ERK (Europeesch Referentie Kader) toetsen geven een beter beeld over de ontwikkeling van leerlingen en geven mogelijkheden tot maatwerk in de ondersteuning die leerlingen nodig hebben. In schooljaar zal scholing voor activerende en differentiërende didactiek worden georganiseerd. Dit raakt aan de competentie ontwikkeling van de docenten. De teamleider start met een master opleiding Educational Management aan de NSO Leermiddelenbeleid De Schans heeft meegedaan aan het project leermiddelbeleid van de VO raad. Hier is een goede aanzet gemaakt tot leermiddelenbeleid. Het plan is in concept klaar. Kernpunten zijn de strategie omtrent ICT en het arrangeren van leermiddelen. Na input van het team kan het plan verder worden ontwikkeld. Jaarverslag CS De Hoven locatie Schans 14

15 2.4 PUNTEN VAN TROTS EN PUNTEN VAN VERBETERING IN BEELD Schans als basis voor een geweldige toekomst Dat de Schans een prima basis blijkt voor een geweldige toekomst wordt wel heel duidelijk uit de twee onderstaande verhalen van oud-leerlingen: Met een diploma van de Schans naar de Universiteit van Utrecht Mijn naam is Denise en op dit moment ben ik 23 jaar. Ik heb op de Schans gezeten, hier heb ik mijn vmbo (Gemengde leerweg) diploma behaald. Ik vond de Schans een leuke en vriendelijke school. Doordat het geen grote school is leer je iedereen snel kennen, hierdoor voelde ik me snel thuis. Na de Schans heb ik de havo gedaan op het Altena College. Dit was pittig maar na twee jaar had ik een havo diploma met één 6, één 9 en veel achten op zak. Hierna ben ik gaan studeren op de Fontys Hogeschool in Tilburg. Hier heb ik de opleiding Pedagogiek gedaan. Als student pedagogiek leer je o.a. hoe je kinderen met problemen kunt begeleiden en hoe je ouders advies kunt geven. Ik vond het een hele boeiende studie, daarom doe ik nu de opleiding Orthopedagogiek op de Universiteit Utrecht.In de loop van de tijd heb ik geleerd hoe belangrijk het is om datgene te doen wat je wilt doen en om jezelf hierin niet te laten beperken door hindernissen, zoals een moeilijk vak of moeilijke toetsen. Ga je voor een afspraak naar tandarts Yvel in Werkendam dan is de kans groot dat je geholpen wordt door Laura Harrewijn, oud-leerling van Schans. Mijn naam is Laura Harrewijn en ik ben 18 jaar. In 2009 heb ik mijn diploma VMBO Theoretische leerweg behaald op de Schans. Toen ik de 2e klas op de Schans zat wist ik al dat ik later tandartsassistente wilde worden en daarom heb ik voor de richting Zorg en Welzijn gekozen. In het laatste jaar moest ik een beroepsgerichte stage lopen, dat heb ik toen in een tandartspraktijk gedaan. Deze stage duurde twee weken en was erg interessant. Na het behalen van mijn diploma ben ik begonnen aan de opleiding Tandartsassistente op het Da Vinci College in Dordrecht. Dit is een MBO niveau 4 opleiding die drie jaar duurt. Wil je daarna graag nog door studeren, dan kun je kiezen voor de Hbo-opleiding mondzorgkunde. Jaarverslag CS De Hoven locatie Schans 15

16 2.4.2 Werkweken naar Engeland en Oostenrijk Ook in het jaar gingen de leerlingen van klas 4 naar Engeland of Oostenrijk. Naast een breed aanbod op cultureel gebied nodigde het verblijf in een groot hostel in Londen met andere internationale gasten uit tot interactie met leeftijdsgenoten van over de hele wereld, met als gezamenlijke taal de Engelse. De werkweek Oostenrijk had het karakter van sportieve uitdaging, saamhorigheid, grenzen verleggen. De ervaring leert dat men enthousiast terugblikt op leerzame en sfeervolle weken. De grote personele inspanning en daarmee gepaard gaande kosten tijdens deze weken baarden opnieuw zorgen. Jaarverslag CS De Hoven locatie Schans 16

17 Super leerlingen, lekker veel sneeuw in Oostenrijk! In actie voor Roemenië Donderdag 5 april 2012 fietsten leerlingen van de Schans voor het goede doel.anneke Barten, collega van Schans ondersteunt al ruim twaalf jaar samen met haar man arme gezinnen in Roemenië. Van het geld wat met deze fietstocht werd opgehaald zal Anneke in samen met twee leerlingen later naar Roemenië gaan om daar kleding en etenswaren te kopen. Op deze manier wordt ook de regio economisch ondersteund. Door middel van een Elf Gehuchten Fietstocht zijn de leerlingen in groepjes langs verschillende plaatsen in het Land van Heusden en Altena gefietst. Zij konden kiezen uit een fietstocht van 15, 20 en 25 km, waarbij zij langs verschillende stempel/controleposten kwamen. De lunch werd gesponsord door de plaatselijke supermarkt. Jaarverslag CS De Hoven locatie Schans 17

18 2.4.4 Samson en Delilah De leerlingen van klas 1 studeerden een fantastische musical in: Samson en Delilah. Een dag lang samen dansen, kostuums maken en decor schilderen met als feestelijke afsluiting een spetterend optreden in de spotlights voor de ouders! Samen met docenten van Jeugd Dans Theater Scapino, zijn de leerlingen erin geslaagd om er een fantastische dag van te maken Tevreden over examenresultaten! De dag waarop de uitslag van de examens bekend werd was een spannende dag voor de examenkandidaten. De uitslagen pakten goed uit voor De Schans. Twee leerlingen hebben een herkansing gedaan. Er was grote vreugde over de resultaten, de gemiddelde examencijfers waren prima ook in vergelijking met de landelijke scores. Jaarverslag CS De Hoven locatie Schans 18

19 3. Vooruitblik op hoofdlijnen De Schans is een nieuwe weg ingeslagen. Er is bewust gekozen voor een ontwikkeling richting het intersectorale programma Dienstverlening en Commercie. Met dit programma krijgen de leerlingen een bredere opleiding, waarin ze zich goed kunnen oriënteren op het beroep dat ze later willen uitoefenen. Het intersectorale programma zal in augustus 2013 van start gaan, eerst in de bovenbouw en later uitgebreid naar de onderbouw. Voor de komende tijd betekent dit dat de focus gelegd zal worden op de start van het nieuwe programma. Daar hoort een nieuwe lessentabel bij, andere accenten op andere vakken. Het inzetten van mogelijk andere competenties van docenten. Er zal rekening gehouden moeten worden met scholing op de terreinen die nog niet vanzelfsprekend zijn. Kortom: De Schans gaat een boeiende periode tegemoet op onderwijskundig gebied. Daarnaast zal ook teamvorming een belangrijk aandachtspunt zijn naast meer algemene aandachtspunten als prestatiebox. Voor de teams is het belangrijk dat collega s in hun nieuwe rol komen, dat LC docenten in hun kracht komen en blijven en dat de teamleider een meer sturende en coördinerende rol kan verwerven. In de loop van het jaar zal duidelijkheid komen over de verdere aansturing van de locatie. Jaarverslag CS De Hoven locatie Schans 19

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 CS De Hoven locatie Schans Munnikenland 27 Sleeuwijk Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Terugblik op hoofdlijnen... 4 2.1 Algemene gang van zaken en resultaten... 4 2.1.1 Opbouw van

Nadere informatie

Informatiebrochure Bouwen aan talent! Hoofdstuk. Vakcollege Economie en Ondernemen Vakcollege Zorg & Welzijn

Informatiebrochure Bouwen aan talent! Hoofdstuk. Vakcollege Economie en Ondernemen Vakcollege Zorg & Welzijn Hoofdstuk Bouwen aan talent! Informatiebrochure 2015-2016 Vakcollege Economie en Ondernemen Vakcollege Zorg & Welzijn 1 Informatiebrochure_Windroos.indd 1 07-10-15 11:08 Het draait om jou! Het draait om

Nadere informatie

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten Hoofdstuk Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2015-2016 BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten 1 Welkom op de Schans Welkom op de Schans Binnenkort

Nadere informatie

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten Hoofdstuk Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2016-2017 BB/ KB Economie & Ondernemen BB/ KB Zorg & Welzijn GL/ TL Dienstverlening & Producten 1 Welkom op de Schans Welkom op de Schans Jij bent nu

Nadere informatie

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum Hoofdstuk Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2015-2016 vmbo gl/ tl onderbouw havo/ atheneum 1 Welkom op Calvijn! Calvijn is een school waar je jezelf kunt zijn. 2 Welkom op Calvijn! Welkom op Calvijn!

Nadere informatie

Hoofdstuk. Leren van voorbeelden. Informatiebrochure Vakcollege Economie & Ondernemen Vakcollege Zorg & Welzijn Media & Vormgeving

Hoofdstuk. Leren van voorbeelden. Informatiebrochure Vakcollege Economie & Ondernemen Vakcollege Zorg & Welzijn Media & Vormgeving Hoofdstuk Leren van voorbeelden Informatiebrochure 2016-2017 Vakcollege Economie & Ondernemen Vakcollege Zorg & Welzijn Media & Vormgeving 1 Het draait om jou! Het draait om jou! Weet jij al wat je gaat

Nadere informatie

Balanced ScoreCard

Balanced ScoreCard Balanced ScoreCard 2015-2016 Balanced ScoreCard 2015-2016 Dit is de Balanced ScoreCard (BSC) van de locatie Uilenhof van CS De Hoven. In deze BSC worden de doelen en resultaten weergegeven die de teams

Nadere informatie

SCHOOLPLAN

SCHOOLPLAN SCHOOLPLAN 2015 2016 Onderwijs en zorg Op locatie Brandenberg wordt onderwijs aangeboden voor alle leerwegen van het VMBO inclusief LWOO leerjaar 1 t/m leerjaar 4. Locatie Brandenberg heeft in schooljaar

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO Plaats : Silvolde BRIN nummer : 14UM C1 BRIN nummer : 14UM 00 HAVO Onderzoeksnummer : 276258 Datum onderzoek :

Nadere informatie

Porta Mosana College vwo en havo goed beoordeeld door Elsevier

Porta Mosana College vwo en havo goed beoordeeld door Elsevier Porta Mosana College vwo en havo goed beoordeeld door Elsevier Elsevier beoordeelt jaarlijks alle middelbare scholen in Nederland op grond van basisgegevens van de Onderwijsinspectie. Ook dit jaar scoort

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie

Drechtsteden College. De school waar ik mezelf kan zijn! vmbo. Techniek Zorg & Welzijn Economie Drechtsteden College De school waar ik mezelf kan zijn! Techniek Zorg & Welzijn Economie vmbo Je zit in groep 8 en je hebt een VMBOadvies gekregen. Maar welke school past nu het beste bij je? Waar voel

Nadere informatie

Regeling Prestatiebox Voortgezet onderwijs Bron:

Regeling Prestatiebox Voortgezet onderwijs Bron: Regeling Prestatiebox Voortgezet onderwijs Bron: www.infinitebv.nl/.../achtergrondinformatie%20prestatiebox%20vo... Het kabinet heeft voor het voortgezet onderwijs beleidsprioriteiten uitgewerkt in de

Nadere informatie

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8

Nieuw vmbo op. het Haarlem College. op het Haarlem College kan het. Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Informatie voor de leerlingen van groep 8 Nieuw vmbo op het Haarlem College op het Haarlem College kan het Media & Vormgeving Zorg & Welzijn Techniek & Energie Ondernemen & Commercie Podium & Presentatie Mavo en Mavo + Sport & Veiligheid Gemengde

Nadere informatie

Uilenhof Nieuwe MAVO/TOT/Havo Junior Jaarverslag 2014-2015 CS De Hoven locatie Uilenhof Oude Hoven 8 Gorinchem

Uilenhof Nieuwe MAVO/TOT/Havo Junior Jaarverslag 2014-2015 CS De Hoven locatie Uilenhof Oude Hoven 8 Gorinchem Uilenhof Nieuwe MAVO/TOT/Havo Junior Jaarverslag 2014-2015 CS De Hoven locatie Uilenhof Oude Hoven 8 Gorinchem Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Terugblik op hoofdlijnen... 4 2.1 Algemene gang van zaken

Nadere informatie

Het Vakcollege Maarsbergen gaat van zwak naar bovengemiddeld goed

Het Vakcollege Maarsbergen gaat van zwak naar bovengemiddeld goed 1-7-2016 Het Vakcollege Maarsbergen gaat van zwak naar bovengemiddeld goed Het Vakcollege Maarsbergen (voorheen Scholengemeenschap Maarsbergen) is de afgelopen jaren een aantal keren bezocht door de inspectie

Nadere informatie

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE?

NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? VMBO NAAR DE BRUGKLAS, MAAR WELKE? Kind: aanleg, belangstelling, prestaties,beroepswens Basisschool: toetsen, leerprestaties, interesse, motivatie, vaardigheden, gedrag. Leerlingvolgsysteem + Advies Toelatingseisen:

Nadere informatie

Jij maakt het verschil!

Jij maakt het verschil! Jij maakt het verschil! 2012 vakcollege Zorg en Economie vmbo sector economie vmbo sector zorg en welzijn breed Het draait om jou! Je zit nu nog in groep 8, maar wat ga jij kiezen als vervolgschool? Kies

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

Kleine school, grote toekomst!

Kleine school, grote toekomst! Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo Kleine school, grote toekomst! Informatie voor ouders Schooljaar 2015-2016 De SAV: kleine school, grote toekomst De SAV is een open christelijke school

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Welkom bij Dockinga College Ferwert

Welkom bij Dockinga College Ferwert Welkom bij Dockinga College Ferwert Onderwerpen *Identiteit en missie * Schoolkeuze * Aanbod Ferwert * Onderwijs en begeleiding * Aanmelding * Open dag * Vragen Uiteraard mag u tussendoor ook vragen stellen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK ISAAC BEECKMAN ACADEMIE, AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK ISAAC BEECKMAN ACADEMIE, AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK ISAAC BEECKMAN ACADEMIE, AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Kapelle BRIN-nummer: 29ZT Registratienummer: 3080331 Onderzoek uitgevoerd op: 12 april 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

Heb je nog vragen? Schoolleiding. Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075)

Heb je nog vragen? Schoolleiding. Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075) Heb je nog vragen? Contactpersonen: Anita Gietermans Telefoonnummer: (075) 640 91 30 Schoolleiding. Henk Lüken: vestigingsdirecteur Anita Gietermans: afdelingsleider leerjaar 1 en ISK Jan Willem van der

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2013-2014 April nr. 7

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2013-2014 April nr. 7 Beste ouder(s)/verzorger(s), In mijn voorwoord in de voorgaande nieuwsbrief maakte ik melding van het feit dat er enquêtes uitgezet zouden gaan worden. De ouders van leerlingen in het 1 e en 3 e leerjaar

Nadere informatie

Inzetten op de juiste koers

Inzetten op de juiste koers Inzetten op de juiste koers Jaarverslag Windroos 2013 2014 Inhoud 1 INLEIDING / VOORWOORD... 3 1. Geborgenheid... 3 2. Inspiratie vanuit de Bijbel... 3 3. Eigenheid... 3 4. Kwaliteit... 3 2 TERUGBLIK OP

Nadere informatie

RAften 1B 4juli. Beste ouder/verzorger,

RAften 1B 4juli. Beste ouder/verzorger, Beste ouder/verzorger, De laatste schooldag... Welkom nieuwe 1e jaars op onze school! De kennismakingsweek naar Texel wordt heel gezellig. Samen met juf Lies, Kimberley, Lilly en de andere juffen en meesters.

Nadere informatie

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs

VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK. Beukenrode Onderwijs VERSLAG VIERJAARLIJKS BEZOEK Beukenrode Onderwijs Plaats : Doorn BRIN nummer : 02RM OKE 01 VSO Onderzoeksnummer : 281988 Datum onderzoek : 19 maart 2015 Datum vaststelling : 26 mei 2015 Pagina 2 van 10

Nadere informatie

Jaarverslag

Jaarverslag Jaarverslag 2015-2016 Voor u ligt het jaarverslag van schooljaar 2015 2016 van De Michaëlschool, school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs in Boxtel. Middels dit verslag willen we u informeren

Nadere informatie

Schoolplein. Uitgave: juli 2014. Voor u ligt de laatste Ouderinfo van het schooljaar 2013-2014.

Schoolplein. Uitgave: juli 2014. Voor u ligt de laatste Ouderinfo van het schooljaar 2013-2014. pag. 1 / 6 Van de locatieleiding Voor u ligt de laatste Ouderinfo van het schooljaar 2013-2014. Het schooljaar is weer voorbij, de vakantie is begonnen! We brengen u graag op de hoogte van een aantal schoolzaken,

Nadere informatie

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top.

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Heb je een mavo- of mavo/havo-advies en wil je het beste uit jezelf halen? Kom dan eens

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond TOT maandag 20 april 2015

Welkom op de informatieavond TOT maandag 20 april 2015 Welkom op de informatieavond TOT maandag 20 april 2015 TOT opleiding Uilenhof (MAVO+*) *MAVO + = MAVO met Technologie TOT opleiding Da Vinci (ROC MKE*) *ROC MKE = MBO Midden Kader Engineering TOT opleiding

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Nieuwsbrief Comenius College Rotterdam

Nieuwsbrief Comenius College Rotterdam Nieuwsbrief Comenius College Rotterdam oktober 2012 Jaargang 3, nummer 2 Geachte ouders/verzorgers, Dit is de tweede digitale Nieuwsbrief van het schooljaar. In deze Nieuwsbrief houden wij u op de hoogte

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Gymnasium VWO Plaats : Utrecht BRIN nummer : 16PA C1 BRIN nummer : 16PA 00 VWO Onderzoeksnummer : 283237 Datum onderzoek : 8 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de Uilenhof. Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT)

Hartelijk welkom op de Uilenhof. Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Hartelijk welkom op de Uilenhof Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (Visie, Missie, Belofte) Vormen van onderwijs Leren in domeinen Begeleiding, zorg en samenwerking Resultaten en ontwikkelingen Praktische

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Media College, afdeling vmbo gemengd/theoretische leerweg Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 20MJ-2 Onderzoeksnummer: 2881213 Onderzoek uitgevoerd op: 8 december 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

Programma voor vanavond

Programma voor vanavond MARIS COLLEGE Programma voor vanavond Rekentoets 2016 Vernieuwing examenprogramma s VMBO Keuzes bij overgang van 2 e naar 3 e leerjaar Keuze van het niveau Keuze van de afdeling (kader en gemengd) Keuze

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM

VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 - vmbo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L KIND Aanleg Belangstelling Schoolpresta2es Beroepswens BASISSCHOOL Leerlingvolgsysteem Toetsen Leerpresta2es Interesses

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Vmbo/PRO Jeanine Hamers Decaan vmbo Theoretische /Gemengde Leerweg Vmbo KB-TK brugklas Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Gregorius College Afdeling vwo Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 01KF-00/02 Arrangementsnummer: 726178 HB: 3485391 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2015-2016. Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek

Hoofdstuk. Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2015-2016. Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek Hoofdstuk Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2015-2016 Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek 1 Worden wie je bent Worden wie je bent Omdat de Uilenhof een kleine school is, voel

Nadere informatie

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs

Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Uit: Jaarplan en Begroting 2014 Het Hogeland College Schoolbestuur Lauwers & Eems, Voortgezet Onderwijs Inleiding In 2014 gaan wij voor het eerst werken op basis van het nieuwe Koersplan van schoolbestuur

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Sint-Michielsgestel Devon Sterken, zorgcoördinator Luque Somers, mentor en docent lichamelijke opvoeding Basisschool * Voortgezet Meer vakken, meer docenten, meer lokalen

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Leren Leren en ExcelLeren

Leren Leren en ExcelLeren Leren Leren en ExcelLeren www.mindsetlearnandgrow.nl Wat is MindSet? MindSet is een groep studenten die leerlingen leert effectief te leren. Wij helpen leerlingen betere schoolresultaten te behalen door

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK (TKO) DOCKINGA COLLEGE, afdeling VWO Plaats: Dokkum BRIN-nummer: 00ZX-0 en 00ZX-08 Onderzoek uitgevoerd op: 18 december 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Breda afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac College Breda afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac College Breda afdelingen havo en vwo Plaats : Breda BRIN-nummer : 30CY Onderzoek uitgevoerd op : 1 december 2010 Conceptrapport verzonden op : 20 januari

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

SECTORPLAN HAVO- VWO Het sectorplan in viif verschillende concrete plannen met tijdsaanduiding

SECTORPLAN HAVO- VWO Het sectorplan in viif verschillende concrete plannen met tijdsaanduiding SECTORPLAN HAVO- VWO 2016-2017 Het sectorplan in viif verschillende concrete plannen met tijdsaanduiding Voorwoord Het sectorplan havo/vwo 2016-2017 verschilt fundamenteel van de sectorplannen zoals die

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 16TV-1 Arrangementsnummer: 170877/170878 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

Welkom ouders van t Zonnewiel

Welkom ouders van t Zonnewiel Welkom ouders van t Zonnewiel Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Onderwijsdoorstroomschema LWOO, wat is dat? LWOO op Stad

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Groene Hart Leerpark

Bevorderingsnormen Groene Hart Leerpark Algemene overgangsbepalingen Bevorderingsnormen Groene Hart Leerpark Aan het eind van ieder cursusjaar neemt de docentenvergadering t.a.v. iedere leerling een overgangsbeslissing, tenzij wegens bijzondere

Nadere informatie

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling Vestiging basis, kader, mavo, mbo Plaatsingsregeling 2015 2016 Afkortingen vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs lwoo - leerwegondersteunend onderwijs * rvc - regionale verwijzingscommissie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Revius Lyceum Doorn. Afdeling vmbo-t

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Revius Lyceum Doorn. Afdeling vmbo-t RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Revius Lyceum Doorn Afdeling vmbo-t Plaats: Doorn BRIN-nummer: 02VR-4 Arrangementsnummer: 226217 HB: 3485445 Onderzoek uitgevoerd op: 28 november

Nadere informatie

VMBO-t (= MAVO) Conclusie van de jury

VMBO-t (= MAVO) Conclusie van de jury VMBO-t (= MAVO) In januari 2014 is aan de afdeling vmbo-theoretische leerweg van het Kandinsky College het predicaat Excellente School 2013 uitgereikt. Eerder ontving de afdeling het predicaat Excellente

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac Lyceum Den Haag afdelingen havo en vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Luzac Lyceum Den Haag afdelingen havo en vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Luzac Lyceum Den Haag afdelingen havo en vwo Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 30BT Onderzoek uitgevoerd op : 9 november 2010 Conceptrapport verzonden op : 20

Nadere informatie

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding:

Onderwijsassistent. Kenmerken. Werkzaamheden. Na deze opleiding: Onderwijsassistent Een leraar of lerares komt soms handen tekort in de klas. Als onderwijsassistent zorg je er samen met de leerkracht voor dat alle leerlingen de aandacht krijgen die ze verdienen. In

Nadere informatie

THERE S A NEW VMBO IN TOWN IN EEN SPLINTERNIEUW SCHOOLGEBOUW!

THERE S A NEW VMBO IN TOWN IN EEN SPLINTERNIEUW SCHOOLGEBOUW! THERE S A NEW VMBO IN TOWN IN EEN SPLINTERNIEUW SCHOOLGEBOUW! THERE IS A NEW VMBO IN TOWN Een plek waar jij je thuis voelt. Waar jij de persoonlijke aanpak krijgt die je verdient. Waar jij wordt uitgedaagd

Nadere informatie

Kort nieuws, Domeinweek, agenda

Kort nieuws, Domeinweek, agenda Kort nieuws, Domeinweek, agenda De pechvogel, de roe of de plak Er wordt in onderwijsland wel eens gezegd dat het in de eerste 6 a 8 weken moet gebeuren. Met het bedoel ik dan o.a. het opbouwen van een

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009 RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008/2009 THERESIALYCEUM School/instelling/vestiging:Theresialyceum Afdeling: havo Plaats: Tilburg BRIN-nummer: 21EX Onderzoeksnummer: 110742 Datum

Nadere informatie

Titel. Doorstroomnormering vmbo. Sectorleiding vmbo september 2014 1

Titel. Doorstroomnormering vmbo. Sectorleiding vmbo september 2014 1 Titel Doorstroomnormering vmbo Sectorleiding vmbo september 2014 1 Auteur: Sectorleiding vmbo Beknopte toelichting inhoud: Doorstroomnormering vmbo Sectorleiding, DV, MR Routing in school: Vervangt: eerdere

Nadere informatie

Elke dag vertrouwd. Sint-Michielsgestel. elke dag een uitdaging

Elke dag vertrouwd. Sint-Michielsgestel. elke dag een uitdaging Elke dag vertrouwd Sint-Michielsgestel elke dag een uitdaging Van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een hele verandering. Als het aan het Elde College in Sint-Michelsgestel ligt, een prettige

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING COMENIUS COLLEGE, AFDELING VWO Plaats: Hilversum BRIN-nummer: 03FO-0 Arrangementsnummer: 169057 Onderzoek uitgevoerd op: 28 oktober 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding 1 LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: 2 LOB programma waar zijn we? keuzekaart Havo Muurhuizen door dhr. v/der Belt MBO nog niet genoeg /

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS VWO

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS VWO RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS VWO Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 21AF 00 VWO Onderzoeksnummer : 196723 Datum onderzoek : Datum vaststelling : 10 oktober 2013 Pagina 2 van 11 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan OPEN DAG 2015 Borculo Beukenlaan 24 januari 10 tot 13 uur Borculo Herenlaan bovenbouw vmbo 24 januari 10 tot 13 uur Lochem Zutphenseweg 24 januari 10 tot 13 uur www.staring.nl Het Staring College daagt

Nadere informatie

Onderwerpen voor de nieuwsbrief over hoogbegaafdheid juli 2015

Onderwerpen voor de nieuwsbrief over hoogbegaafdheid juli 2015 Onderwerpen voor de nieuwsbrief over hoogbegaafdheid juli 2015 Wist u dat: het Stella Maris College sinds 1 juni 2015 officieel begaafdheidsprofielschool is alle hoogbegaafde eindexamenkandidaten zijn

Nadere informatie

Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau

Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau Schoolportretten bij onderzoek naar examens in extra vakken / vakken op een hoger niveau Colofon: Dit is een uitgave van het ministerie van OCW, directie Voortgezet Onderwijs Coordinatie: Muriel Cluitmans

Nadere informatie

RTTI Meten, volgen en verbeteren van leerprocessen

RTTI Meten, volgen en verbeteren van leerprocessen FEEDBACK OP MAAT RTTI Meten, volgen en verbeteren van leerprocessen Creëer betrokkenheid, enthousiasme en resultaat Benut de talenten binnen uw school maximaal HOE KUNT U ERVOOR ZORGEN DAT LEREN OPTIMAAL

Nadere informatie

Determinatieavond leerjaar 2

Determinatieavond leerjaar 2 Programma: Determinatie TL Beroepsgericht Waar kijken wij naar bij uw zoon/dochter: Cijfers (kennis, vakvaardigheden en leervermogen) Algemene vaardigheden en (studie)houding Cito Vas Wat wil de leerling

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO (wordt geïntegreerd) vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure

Nadere informatie

Samen het beste uit jezelf halen

Samen het beste uit jezelf halen Samen het beste uit jezelf halen Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag. 6 Technasium en bèta-onderwijs pag. 4 Kunst en Cultuur pag. 5 Talen en gymnasium pag.

Nadere informatie

Mavo: de theoretische leerweg Informatie voor leerlingen en ouders Waar je groeit door gezien te worden.

Mavo: de theoretische leerweg Informatie voor leerlingen en ouders Waar je groeit door gezien te worden. Mavo: de theoretische leerweg Informatie voor leerlingen en ouders 2017 2018 Waar je groeit door gezien te worden. Welkom op de Openbare MAVO Zeist De school ligt in een oud en beschermd natuurgebied.

Nadere informatie

Algemene uitleg door 2College Durendael

Algemene uitleg door 2College Durendael Algemene uitleg door VMBO algemeen VMBO, hoe is het ontstaan en waarom? Met de invoering van het VMBO in 1999 wilde toenmalig staatssecretaris van Onderwijs, mevr. T. Netelenbos (PvdA) de instroom in het

Nadere informatie

Welzijn Breed (Onderwijsassistent)

Welzijn Breed (Onderwijsassistent) Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25485 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Auditorium, Elst Onze opleidingen in Elst kenmerken zich door kleinschaligheid en persoonlijk contact.

Nadere informatie

26 JUNI 2014 NIEUWSFLITS 3 NIEUWSFLITS GEESSINKWEG

26 JUNI 2014 NIEUWSFLITS 3 NIEUWSFLITS GEESSINKWEG Nieuwsflits LAATSTE OUDERINFO VAN HET SCHOOLJAAR NIEUWE LOCATIEDIRECTEUR RENE TIMMER ONDERWIJSAANBOD LOCATIE GEESSINKWEG SCHOOLBOEKEN 2014-2015 NIEUWSFLITS GEESSINKWEG Laatste nieuwsflits van dit schooljaar

Nadere informatie

Schoolgids Carré College (samenvatting)

Schoolgids Carré College (samenvatting) Schoolgids Carré College (samenvatting) 2016-2017 1 Over het Carré College Praktijkgericht Nu naar het Carré College, straks een baan Op het Carré College bieden we de best denkbare voorbereiding op MBO

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie