VO-magazine. Leraar met passie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VO-magazine. Leraar met passie"

Transcriptie

1 Magazine voor voortgezet onderwijs december 2011 jaargang 6 Leraar met passie Prijswinnaar Ad van El ª Praktijkschool De Singel VO-magazine 3 Ster-keurmerk voor digitale leermiddelen ª Scheiding bestuur en toezicht: de eerste ervaringen ª BË tatalent bloeit bij Utrechts Junior College ª Integratie? Gaat lukken! Positieve lessen van Amerikakenner Frans Verhagen

2 360 Meer dan nieuwe bordjes op de deur Schoolbestuur met ë checks and balancesí Per 1 januari heeft het overgrote deel van de schoolorganisaties een nieuw bestuursmodel. Meestal is het een onafhankelijke raad van toezicht die de ë tegenmachtí in de organisatie belichaamt. De algemeen directeur/rector gaat voortaan door het leven als bestuurder. Maar is de kous daarmee af? Monica Robijns en Alexandra Haijkens van het APS interviewden bestuurders en toezichthouders over macht en tegenmacht. Tekst: Monica Robijns en Alexandra Haijkens / Illustratie: Matthias Giessen De scheiding tussen bestuur en toezicht in het voortgezet onderwijs is inmiddels nagenoeg een feit. Daarmee is, in elk geval op papier, een systeem van checks and balances georganiseerd. Maar voor veel scholen is de scheiding tussen bestuur en extern toezicht overwegend ingegeven door de wettelijke verplichting. Op de vraag ëvoor welk probleem is dit een oplossing?í is vanuit de organisatie nauwelijks een antwoord te geven. En praktijkvoorbeelden ontbreken vooralsnog. Daarom kost het veel bestuurders en toezichthouders moeite, tijd en energie om met elkaar de nieuwe spelregels te bepalen. Zowel de (nieuwe) bestuurder als de nieuwe raad van toezicht moet zijn draai vinden binnen de nieuwe verhoudingen. Het bestuur is verantwoordelijk voor goed onderwijs en goed bestuur en de externe toezichthouder moet, de naam zegt het al, daarop toezien. Maar wat zijn precies hun verantwoordelijkheden, taken en rollen? De spelregels en het spel van ëgoed bestuur en toezichtí zijn vooral een zaak van de spelers op het veld. Schoolorganisaties mogen namelijk grotendeels zelf de expliciete richtlijnen en omschrijvingen maken voor de rollen, taken en verantwoordelijkheden van bestuurders en toezichthouders. De professionele ruimte voor zowel bestuurders als toezichthouders is dus enorm. Nieuwe rol Het aanbrengen van een È chte scheiding tussen bestuur en toezicht behelst veel meer dan alleen een statutenwijziging en een nieuw bordje ëbestuurderí op de deur van de voormalige algemeen directeur. Het bepalen van de verschillende rollen en verantwoordelijkheden is, vooral in het begin, een proces dat permanent onderhoud vraagt. Vaak is een nieuwe raad deels opgebouwd uit leden van het voormalige bestuur en deels uit nieuwe toezichthouders die geworven zijn in externe procedures. Dat maakt dat er bij de start nogal wat mensen zijn die elkaar moeten leren kennen, of elkaar in hun nieuwe rol opnieuw moeten leren kennen. ì Het lastigste voor ons als nieuwe raad van toezicht was onze rol te vinden en goed neer te zettenî, aldus een voorzitter van een raad van toezicht. ì Helder is dat we zowel toezien op de bedrijfsvoering als op de realisatie van onderwijsdoelstellingen. Verder zijn we werkgever van de bestuurder en hebben we een coachende rol. De vormgeving van die rollen was een zoekproces. We hebben werkende weg de invulling van de nieuwe structuur en rollen vorm en inhoud gegeven.î Ook over een andere setting vertelt een bestuurder dat ëzijní raad de rolverdeling gaandeweg heeft ingevuld. ì Wel hebben we aan de start procedures vastgesteld. De taakverdeling tussen mij als bestuurder en de toezichthouders hebben we ontwikkeld door telkens de zaken die zich in de praktijk voordeden, te benoemen en problematiseren. Dat ging overigens niet altijd zonder slag of stoot.î Andere schoolorganisaties hebben bij de invoering van het nieuwe bestuursmodel gekozen voor een (sterk) gestructureerde aanpak. Vanaf de start zijn de spelregels voor de verhouding tussen het college van bestuur (cvb) en de raad van toezicht (rvt) vastgelegd en daarmee geformaliseerd. Een bestuurder toont een dikke map en stelt: ì We hebben een toezichtkader gemaakt en een handboek. Ik heb erop gestaan dat we ons extern lieten begeleiden. In ons handboek hebben we alle afspraken opgenomen die we hebben gemaakt. De raad vergadert bijvoorbeeld eerst een uur zonder mij en dan schuif ik aan. Belangrijk voor ons is dat we ons in elk geval een jaar houden aan de afgesproken spelregels; daarna evalueren we met een externe en stellen het een en ander bij als dat nodig blijkt.î Een andere bestuurder meldt eveneens: ì Wij hebben ons vanaf het begin gehouden aan de afgebakende rol. Dat hadden we vastgelegd in ons handboek en daarbij hebben we ons laten begeleiden. Later, toen het goed ging en mensen gewend waren, zijn we iets gaan versoepelen.î 30 VO-magazine 3 december 2011

3 Ongepast De nieuwe rolverdeling is niet van de ene dag op de andere tot stand gekomen en klinkt ook door binnen de school. De nieuw benoemde bestuurder moet bijvoorbeeld allereerst leren niet meteen in actie te komen. Wat als directeur of rector een volstrekt automatische handeling of reactie was, is nu, in de rol van bestuurder, ongepast. ì De overgang van directeur naar bestuurder vraagt van je dat je afleert wat je altijd vanzelfsprekend gedaan hebt. En dat mensen om je heen daaraan wennenî, aldus een bestuurder. ì Als bestuurder heb ik vooral geleerd op mijn handen te zitten. Je moet leren om gesprekken met docenten en teamleiders over te laten aan de directeuren. Ik ben nog steeds wel degene die problemen benoemt, signaleert, op de agenda zet en vraagt om oplossingen. Dat zijn dan vaak de externe vraagstukken die op de langere termijn impact zullen hebben op onze scholen.î De betrokkenheid is daarmee zeer zeker niet minder, de bemoeienis wel. Een andere bestuurder beschrijft het als volgt: ì Ooit waren onze directeuren vooral zetbazen. Nu zitten zij zelf aan het roer van hun eigen school. De kern van de verandering is voor ons: ruimte bieden, actief ruimte pakken en verantwoording afleggen. Dat betekent professioneel praten met elkaar, laten zien wat je doet en kritisch zijn naar elkaar en jezelf.î De nieuwe rolverdeling is een enkele keer ook aangegrepen om de bezem te halen door verouderde regels en procedures en de interne organisatie anders vorm te geven. De nieuwe inrichting beoogt uiteindelijk vooral het scherpstellen van rollen en bevoegdheden. Daar waar de interne organisatie is meeveranderd, was de nieuwe rol van de algemeen directeur als bestuurder in korte tijd helder. ì We hebben een nieuwe planning en control-cyclus ingevoerd en het strategisch plan uitgewerkt naar verschillende sectorplannen. Tegelijkertijd hebben we het managementstatuut aangepast, werken we met managementcontracten en leggen de directeuren verantwoording af aan het cvb.î Ook in een andere school hielp een veranderde inrichting bij het helder krijgen van de nieuwe rollen. ì De distantie tussen mij en anderen werd groter, veel relaties kregen een formelere inkleuring. Ik was veel buiten de school en ging me anders gedragen. We hebben intern nieuwe overlegvormen ingesteld, de agendering veranderd en taken en verantwoordelijkheden van directeuren en teamleiders onder de loep genomen. Dit heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat de rol van de directie en de bestuurlijke rol beter gescheiden zijn.î VO-magazine 3 december

4 Een bestuurder stelt daarbij: ì juist vanwege die distantie en de rolverandering vind ik het principieel goed dat we als cvb onze werkplek gewoon binnen een van de scholen hebben. Je moet dagelijks geconfronteerd worden met het primaire proces.î Een andere bestuurder komt vanuit andere overwegingen principieel tot een ander standpunt: ì Ons aparte bestuursgebouw is een welbewuste keuze. Als je als bestuurder namelijk op een van je scholen zit, zien anderen je onbedoeld als van dì e ene school. Dat is niet goed, ik ben van de hè le organisatie en dat wil ik uitstralen.î Tweehoofdig bestuur Het is voor een goed evenwicht belangrijk om de tegenkracht in de onderliggende organisatie goed te organiseren. Een tweekoppig cvb is, als de organisatie zich dat kan permitteren, voor een aantal bestuurders een groot voordeel gebleken. Reflecteren en elkaar kritisch bevragen gebeurt al binnen het bestuur en dat verhoogt de kwaliteit van de besluitvorming. Het is wel belangrijk goed te kunnen samenwerken; complementaire talenten en portefeuilles zijn een pre. ì Besluitvorming verloopt daarmee transparanter en er is een ingebouwd mechanisme tegen foute besluiten en al te dominante bestuurders.î Een andere bestuurder sluit zich daarbij deels aan en stelt dat op termijn de omvang van een meerkoppig cvb teruggebracht kan worden. ì Wij zijn inmiddels al een jaar of drie samen onderweg als cvb en rvt; we hebben een groot aantal zaken intern en tussen het cvb en de rvt goed geregeld. We bevinden ons nu in stabieler vaarwater.î Een derde bestuurder stelt: ì Bij ons zat er te veel spanning in het model van twee bestuurders, daarom stappen we in de nabije toekomst over op een model met È È n bestuurder.î Een toezichthouder die in zijn bestuur beide constructies heeft meegemaakt, concludeert: ì De bestuurder die toelaat dat het tactisch niveau niet krachtig in positie is, gun ik een twee hoofdig bestuur.î Dat een raad van toezicht niet hetzelfde is als een bestuur op afstand, wordt door een bestuurder als volgt verwoord: ì Het bestuur zag ik af en toe en zij bemoeiden zich vaak niet direct met me. Alleen al het bestaan van een raad van toezicht is goed. Zij vertegenwoordigen voor mij de blik van buiten, zij stellen me vragen en verlangen goede antwoorden. Dat helpt mij om de grote lijnen te bewaken en niet zelf op de stoel van mijn directeuren te gaan zitten.î 32 VO-magazine 3 december 2011

5 Online informatie De VO-raad heeft een speciale themasite over goed bestuur. Van themas/goed-bestuur kunt u de volgende documenten downloaden: 26 mei 2011 van kracht is geworden; als vervanging van de verouderde klokkenluidersregeling; tussen de wet goed onderwijs, goed bestuur en de Code goed bestuur; Naar een platform voor toezichthouders De VO-raad heeft een voorstel gedaan voor een platform voor toezichthouders. Op 20 september hebben toezichthouders gesproken over vragen als: Heeft een dergelijk platform naast uitwisseling en professionalisering nog meer doelstellingen, zoals belangenbehartiging? Hoe ver strekt de professionaliserings doelstelling? Gaat het om uitwisselen, kennisdelen en (vrijblijvende) deskundigheidsbevordering, of streven we naar een (normatief) kader met keurmerk? Heeft een platform voor het vo meerwaarde boven een meer gemengde vorm, als het gaat om professionalisering? In januari organiseert het Nationaal Register hierover een tweede bijeenkomst waarvoor de toezichthouders zullen worden uitgenodigd. Informatie over de bijeenkomst vindt u binnenkort op de website van de VO-raad. Workshop relatie directiebestuur en toezicht in de praktijk Tijdens het VO-congres op 15 maart 2012 organiseert de VO-raad een workshop over de balans tussen bestuur en toezicht. In de aanloop naar de Wet goed onderwijs, goed bestuur heeft de focus gelegen op de vraag ëwelk bestuursmodel past het beste bij onze situatie, bij onze scholen, bij onze geschiedenis?í Nu die keuzes gemaakt zijn, komen er nieuwe vragen op waarvoor in deze workshop aandacht is: over de relatie tussen bestuur en toezicht, de vraag naar het eigenaarschap en naar de verdeling van de verantwoordelijkheden. Deze vragen raken niet alleen het bestuur en de toezichthouder, maar ook de directie en het management. Kritische vriend Toezicht houden is hard werken, zegt een van de geô nter viewden. Toezichthouders kunnen hun rol nog wel eens te licht opvatten. Om in de praktijk waardevol te kunnen zijn voor de bestuurder en de organisatie, is het nodig dat je als raad in staat bent het intellectuele debat te voeren en dat je een brede blik en liefst dagelijkse werkervaring hebt met de zaken die op het bordje van de bestuurder(s) liggen. Daarnaast moet je natuurlijk je dossiers kennen. ì Iedere bestuurder heeft bij wijze van spreken recht op een toezichthouder die ook eens wakker heeft gelegen omdat het personeelsbestand niet op orde was.î De samenstelling van de raad als geheel is enorm belangrijk. Samen moet je namelijk alle bestuurlijke onderwerpen vanuit een toezichthoudende rol kunnen dekken en er professioneel en verstandig over kunnen communiceren. Alleen zo kun je echt de rol als kritische vriend en tegenmacht in de organisatie waarmaken. Een È chte scheiding tussen bestuur en toezicht behelst veel meer dan een bordje ë bestuurderí op de deur van de voormalige directeur Wanneer de relatie tussen de voorzitter van het cvb en de voorzitter van de rvt goed is, kan ook het aspect ëraadí goed worden ingevuld. ì Als toezichthouder hebben we in het begin veel geô nvesteerd in het tot stand brengen van een goede relatie. Ik ken de bestuurder en al bij de voorbereiding weet ik wat zijn valkuilen zijn. Daar stuur ik dan op in onze maandgesprekken.î In een andere raad van toezicht hebben de leden ieder een eigen invalshoek, die ze ook als ëspecialiteití benoemd hebben. Zo worden stukken altijd bekeken vanuit de gezamenlijk als belangrijk benoemde invalshoeken. De ëblinde vlekí van de bestuurder is ook bekend en valt onder een van die invalshoeken. Afgesproken is dat de toezichthouders over die punten in elk geval zullen meedenken en de bestuurder op dat punt zullen bevragen. Zowel toezichthouders als bestuurders benadrukken dat je eigenlijk nooit te veel investeert in een goede werkrelatie. ì Je moet absoluut geen vrienden worden, maar een goede relatie is heel belangrijk.î Ook het creî ren van momenten voor feedback wordt belangrijk genoemd. In balans Met de invoering van het raad van toezicht-model ontstaan nieuwe verhoudingen in de schoolorganisatie. De start is een spannende fase in dit organisatorische krachtenveld. Verhoudingen moeten zich (opnieuw) settelen en werkpraktijken moeten zich ontwikkelen. Vooral in het begin lijkt er regelmatig een neiging te bestaan om de lijnen tussen bestuur en toezicht heel scherp zwart-wit te willen tekenen. Dat geeft duidelijkheid in de bovenstroom van regels, afspraken, procedures, rapportages en systemen. En daarmee is dit in de startfase zeker nuttig. Het op orde brengen van een goed toegankelijk managementinformatiesysteem bezorgt menigeen bij de overstap naar een rvt-model nogal wat (extra) werk. De valkuil van deze duidelijkheid is dat de vormgeving van È chte checks and balances vooral blijft steken in een statisch, VO-magazine 3 december

6 ADVERTENTIE Meld u nu aan voor de master! MASTER EDUCATIONAL LEADERSHIP NVAO geaccrediteerd! Bent u schoolleider en wilt u opbrengstgericht leiderschap effectief inzetten ter verbetering van leerlingresultaten? Schrijf u dan nu in voor de Master Educational Leadership! De master start in januari Meer informatie: controlerend en tijdrovend systeem van structuren en rappor tages. Cijfers alleen geven onvoldoende informatie voor inspirerende vormen van toezicht met meerwaarde voor de hele organisatie. Een professionele dialoog en aandacht voor de onderstroom in de organisatie zijn nodig om een echt vrucht bare dynamiek tot stand te brengen. Gesprekken die betekenis verlenen aan de cijfers, aandacht hebben voor processen, de raad meenemen in ëwat er speeltí en inzicht bieden in ontwikkelingen en overwegingen. Maar ook aandacht voor emoties, vertrouwen, gevoel en betrokkenheid zijn sleutel woorden. In deze visie bepaal je de verhouding tussen toe zicht en bestuur eigenlijk vooral door per onderwerp of situatie een goede professionele dialoog te voeren over waar in dit geval de grens ligt tussen bestuur en toezicht. ì Het enige waarover ik me als voorzitter van de raad È cht zorgen zou maken is de vraag Û f er gegevens zijn. Het gaat erom dat je als raad kunt vaststellen dat het cvb stevig achter het stuur zit, dat er een goede cockpit is en dat de bestuurders de organisatie zo hebben ingericht dat op gezette tijden goede sturingsgegevens omhoog gehaald worden. Wanneer dat niet zo is, moet je je zorgen maken.î Aandacht voor rolverdeling is een zaak waaraan allen, zowel bestuurders als toezichthouders, veel waarde hechten. De bestuurder is en blijft verantwoordelijk voor de schoolorganisatie. Om die verantwoordelijkheid goed te kunnen invullen, is het van belang dat de bestuurder de toezichthouders kan meenemen in ontwikkelingen, zo nodig zelfs als die nog prematuur zijn. ì Het cvb wordt betaald om voorop te lopen. Als voorzitter van de raad 34 VO-magazine 3 december 2011

7 Over de interviews Dit artikel is gebaseerd op gegevens die afkomstig zijn uit gesprekken en interviews met bestuurders en toezichthouders uit verschillende delen van het land. De scholen waaraan deze bestuurders en toezichthouders verbonden zijn, verschillen in grootte en denominatie. De tijd dat zij werken met een college van bestuur en raad van toezicht varieert van enkele maanden tot drie jaar. van toezicht wil ik wel worden meegenomen in de plannen. Samen met het cvb bekijk ik dan op welk moment we de rest van de raad moeten betrekken. Als we als raad steeds voor voldongen feiten geplaatst worden, is het voor ons moeilijk onze taak goed te vervullen.î De balans tussen toezichthouden door middel van kernindicatoren en het meedenken en raadgeven in trajecten die nog niet voltooid zijn, is lastig te bepalen. Daarvoor zijn een goede, veilige, relatie en een permanente dialoog tussen bestuur en raad van toezicht noodzakelijk. Werkgever van de werkgever De raad van toezicht heeft in zijn hoedanigheid Û Û k het vermogen en het mandaat om op een aantal terreinen (dwingende) interventies te plegen. Het meest vergaand gebeurt dat in de rol van werkgever van de bestuurder. De raad gaat dan over benoeming, schorsing, ontslag en beloning. Bij het invullen van deze werkgeversrol bevindt de raad zich op de keper beschouwd in een bestuursrol. Ook in deze relatie zijn algemene principes van goed werkgeverschap essentieel, evenals een professionele rolvaste dialoog en een evenwichtige aandacht voor de bovenstroom (afspraken en contracten) en de onderstroom (processen en percepties). Zeker omdat bestuurders, toezichthouders en hun onderlinge (arbeids) verhouding onder een maatschappelijk vergrootglas liggen. Bestuurlijke ethiek is dus zeker een relevant gespreks onderwerp in de vormgeving van een inspirerende verhouding tussen bestuurders en toezichthouders. Het is een hele puzzel om het managementcontract met de bestuurder op zoín manier vorm te geven dat beoordeling goed mogelijk is. En volg je daarbij bijvoorbeeld de cao voor het vo of niet? Een toezicht houder die het maatschappelijke vergrootglas voelt: ì In de vormgeving van ons werkgeverschap gaat het er ons uiteindelijk om dat we datgene wat we als raad doen en besluiten, met open vizier kunnen uitleggen en toelichten.î Een nieuw element in de vormgeving van het werkgeverschap is dat er in de onderwijssector inmiddels een voorstel voor een cao voor onderwijsbestuurders vo ligt. Dit maakt in elk geval voor het vo een einde aan de vreemde situatie dat bestuurders als lid van de VO-raad eigenlijk (ook) over hun eigen cao onderhandelen. Bestuurders hebben immers inmiddels formeel de werkgeversrol ten aanzien van het onderwijspersoneel. Het tweede nieuwe element in de invulling van het werk geverschap van de raden van toezicht is het ingediende Wetsvoorstel normering bezoldiging topfunctionarissen (semi)publieke sector (NBT) en de ministeriî le uitwerkingsafspraken die hierover zeer binnenkort gemaakt zullen worden. Hiermee ontstaan duidelijker beloningskaders voor de onderwijssector. Machtig en kwetsbaar De positie van besturen, toezichthouders en schoolleiding is niet alleen machtig en complex, maar ook kwetsbaar. Zij zijn immers degenen die in onderlinge dialoog hun verhoudingen bepalen en voortdurend moeten blijven herijken. Dat stelt zowel eisen aan bestuurders als aan toezichthouders. Wederzijdse beelden, verwachtingen, professionaliteit, tradities, ervaring, tijdsinzet en feitelijk gedrag spelen een rol in het creî ren van een productieve samenwerking tussen de mensen die toezicht houden, besturen, leidinggeven en onderwijs verzorgen en volgen op een school. VO-magazine 3 december

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Profiel lid Raad van Toezicht

Profiel lid Raad van Toezicht Profiel lid Raad van Toezicht De huidige Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit zes leden. De RvT streeft naar een maatschappelijk heterogene samenstelling van leden die herkenbaar en geloofwaardig zijn in

Nadere informatie

Overleg met de Toezichthouder

Overleg met de Toezichthouder Overleg met de Toezichthouder Handreiking Goede Medezeggenschap Handreiking goede medezeggenschap Overleg met de toezichthouder Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Primair Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

Nadere informatie

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem

Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Visie op toezicht en bestuur Raad van Toezicht en Raad van Bestuur Woonstichting t Heem Versie: 9 juni 2017 Vastgesteld door Raad van Toezicht en Raad van Bestuur: 21 juni 2017 Inleiding Met de Invoering

Nadere informatie

Openbare profielschetsen voorzitter en leden van de Raad van Toezicht van ATOS (versie 2012)

Openbare profielschetsen voorzitter en leden van de Raad van Toezicht van ATOS (versie 2012) Openbare profielschetsen voorzitter en leden van de Raad van Toezicht van ATOS (versie 2012) In de statuten behorend bij het Raad van Toezichtmodel is opgenomen dat de Raad van Toezicht een openbare profielschets

Nadere informatie

PROACTIEF TOEZICHT VOBO

PROACTIEF TOEZICHT VOBO PROACTIEF TOEZICHT VOBO Concept Door: Raad van Toezicht Voortgezet Onderwijs Best Oirschot PROACTIEF TOEZICHT VOBO 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Toezichtvisie Vobo... 4 Doel van de Raad van Toezicht Vobo...

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

De Wet goed onderwijs, goed bestuur: vormen van toezicht

De Wet goed onderwijs, goed bestuur: vormen van toezicht 3 De Wet goed onderwijs, goed bestuur: vormen van toezicht Op 1 augustus 2010 is de Wet goed onderwijs, goed bestuur in werking getreden. Een van de elementen uit deze wettelijke regeling is de verplichting

Nadere informatie

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Raadsvoorstel Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Onderwerp: Wijzigen bestuursmodel Stichting Openbaar Onderwijs Houten Beslispunten: 1. In te stemmen met de invoering van een College van Bestuur met

Nadere informatie

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN

De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN M.11i.0419 De ontwikkeling van de Mondriaan methode VISIE OP PROFESSIONALISEREN versie 02 M.11i.0419 Naam notitie/procedure/afspraak Visie op professionaliseren Eigenaar/portefeuillehouder Theo Bekker

Nadere informatie

Omgekeerd gemengd bestuur is prettig, maar wel wennen

Omgekeerd gemengd bestuur is prettig, maar wel wennen Omgekeerd gemengd bestuur is prettig, maar wel wennen Maarten van Wijk Pensioen Pro 28 oktober 2016 Pensioenfondsen die een omgekeerd gemengd bestuur hebben ingevoerd, ervaren dit als een verbetering.

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie, projectteam en netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

Directiestatuut. m.i.v. 1 januari 2011. Christelijk Lyceum Veenendaal

Directiestatuut. m.i.v. 1 januari 2011. Christelijk Lyceum Veenendaal Directiestatuut m.i.v. 1 januari 2011 Christelijk Lyceum Veenendaal Inhoudsopgave 1 Bestuurlijke organisatie en ontwikkelingen... 3 1.1 Uitgangspunten voor de besturing... 3 1.2 De organisatorische opzet...

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Competenties Schoolleider. Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit

Competenties Schoolleider. Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit Competenties Schoolleider Voor ieder kind het beste bereiken met passie, plezier en professionaliteit SOPOH Competenties schoolleiding 1 Inleiding: Voor het benoemen van de competenties voor de functionerings-/

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Toezichtvisie van de Raad van Toezicht

Toezichtvisie van de Raad van Toezicht Toezichtvisie van de Raad van Toezicht Aldus vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d.14 december 2015 Toezichtvisie 2015-2022 Tegen de achtergrond van het discussiestuk van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Manager van nu... maar vooral van morgen

Manager van nu... maar vooral van morgen Manager van nu... maar vooral van morgen Leidinggeven met inhoud en in verbinding, met inspiratie, energie en plezier, en dat binnen je organisatie mogelijk maken Er kan zoveel meer Uitgaan van klanten,

Nadere informatie

Toezichtkader. Kerntaken RvT. Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland Maart 2016

Toezichtkader. Kerntaken RvT. Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland Maart 2016 Toezichtkader Raad van Toezicht Vluchtelingenwerk Oost Nederland Maart 2016 In dit toezichtkader leggen de leden van de Raad van Toezicht VluchtelingenWerk Oost Nederland vast langs welke lijnen de RvT

Nadere informatie

Versterking bestuurskracht onderwijs

Versterking bestuurskracht onderwijs Marien Rozendaal RA Versterking bestuurskracht onderwijs Goed onderwijs vereist goed bestuur Inhoud presentatie Agenda Ontwikkelingen financiën in het onderwijs Reactie ministerie op deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

ONDERWIJSPR1MAIR. Gemeente Montfoort T.a.v. de leden van de Raad Kasteelplein 5 3417 JG MONTFOORT 03 sep 2015/1101

ONDERWIJSPR1MAIR. Gemeente Montfoort T.a.v. de leden van de Raad Kasteelplein 5 3417 JG MONTFOORT 03 sep 2015/1101 ONDERWIJSPR1MAIR Gemeente Montfoort T.a.v. de leden van de Raad Kasteelplein 5 3417 JG MONTFOORT 03 sep 2015/1101 Bergambacht, 31 augustus 2015 Betreft: verzoek tot herbenoeming lid Raad van Toezicht Geachte

Nadere informatie

Toolbox voor Strategisch OmgevingsManagement

Toolbox voor Strategisch OmgevingsManagement Toolbox voor Strategisch OmgevingsManagement Over SOM en SOM SET Ingewikkelde opgaven verdienen een oplossing die een meerwaarde heeft voor alle betrokken stakeholders. Om dit te realiseren heeft WesselinkVanZijst

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

De driehoek van bestuur, toezicht en medezeggenschap Drs. Frank Schreiner Presentatie BVMP 17 november 2014

De driehoek van bestuur, toezicht en medezeggenschap Drs. Frank Schreiner Presentatie BVMP 17 november 2014 De driehoek van bestuur, toezicht en medezeggenschap Drs. Frank Schreiner Presentatie BVMP 17 november 2014 1 Nodig: een sterke driehoek Toezicht Bestuur MZ Bewust van elkaars rol & positie Open, scherp

Nadere informatie

governance code kinderopvang preambule

governance code kinderopvang preambule governance code kinderopvang preambule Commissie Governance Kinderopvang in opdracht van NVTK en bdko Utrecht, oktober 2009 11 PREAMBULE Achtergrond Kinderopvangorganisaties zijn private ondernemingen

Nadere informatie

Flitsende en bruisende dienstverlening

Flitsende en bruisende dienstverlening Beleidsprogramma A+O fondsen Flitsende en bruisende dienstverlening Door: Rieke Veurink/ Fotografie: Shutterstock / Kees Winkelman Niet meer alleen het oude faciliteren, maar op weg gaan naar iets nieuws.

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie en in elk netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

Teaching and Learning International Survey Nederland

Teaching and Learning International Survey Nederland Teaching and Learning International Survey Nederland Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling www.talis2013.nl Talis 2013 Teaching and Learning International Survey Sjoerd Slagter, voorzitter

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

Tussenbalans en richten van het vervolgproces

Tussenbalans en richten van het vervolgproces Raadsnotitie Samen bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal: Tussenbalans en richten van het vervolgproces Aan De gemeenteraad van Bloemendaal Van Waarnemend burgemeester van gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

Organisatie toezicht stichting Proo

Organisatie toezicht stichting Proo Nr. PRO1500024 Casenr. PRO15-0003 Naam : J. Aalbers Datum : 16 april 2015 pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Achtergrond 3. Regelgeving 4. Toezicht Proo 5. Intern toezicht 6. Extern toezicht

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie

Peer review in de praktijk

Peer review in de praktijk Rotterdam, maart 2013 Gwen de Bruin Susan van Geel Karel Kans Inhoudsopgave Inleiding Vormen van peer review Wat is er nodig om te starten met peer review? Wat levert peer review op? Succesfactoren Inleiding

Nadere informatie

V & A s n.a.v. Wet versterking bestuur pensioenfondsen d.d. 24 januari 2014

V & A s n.a.v. Wet versterking bestuur pensioenfondsen d.d. 24 januari 2014 V & A s n.a.v. Wet versterking bestuur pensioenfondsen d.d. 24 januari 2014 Inleiding Zoals bekend treedt de Wet versterking bestuur pensioenfonds op 1 juli 2014 in werking. Deze wet leidt tot aanpassing

Nadere informatie

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 22 april 2013 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6948 Onderwerp : scheiding bestuur en toezicht Stichting Scholengroep OPRON Stadskanaal, 5 april 2013 Beslispunten 1. Instemmen met de gewijzigde

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken Finext Finext is een club van hondertachtig mensen die diensten verlenen aan financiële afdelingen binnen profit en non-profit organisaties. Eén van de echte kenmerken van Finext is dat er geen regels

Nadere informatie

Rol van interne toezichthouders in het SWV Nicole Teeuwen/ Harry Nijkamp 10 oktober 2014 Po Raad tweedaagse passend onderwijs

Rol van interne toezichthouders in het SWV Nicole Teeuwen/ Harry Nijkamp 10 oktober 2014 Po Raad tweedaagse passend onderwijs NijkampConsult Rol van interne toezichthouders in het SWV Nicole Teeuwen/ Harry Nijkamp 10 oktober 2014 Po Raad tweedaagse passend onderwijs Governance SWV Scheiding bestuur en intern toezicht geldt ook

Nadere informatie

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO

Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Een kijkje bij de buren Zelforganiseren in de zorg Congres BDKO Drs. Eveline Castelijns MBA 12 april 2016 Inhoudsopgave 1 2 3 Zelforganisatie in de zorg Werkende principes Vragen 1 Zelforganiseren in de

Nadere informatie

Functieprofiel. Rector-Bestuurder. St. Nicolaaslyceum

Functieprofiel. Rector-Bestuurder. St. Nicolaaslyceum Functieprofiel St. Nicolaaslyceum Inhoudsopgave 1. De Stichting VO Amsterdam-Zuid 2. Het St. Nicolaaslyceum De organisatie De missie De schoolleiding en het managementteam 3. De functie Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang:

Voor stichting SOM zijn in ieder geval de volgende invalshoeken van belang: Profiel Bestuur Uitgangspunten Het algemene belang van stichting SOM staat bij de leden voorop De leden onderschrijven de visie en de missie van stichting SOM De leden onderschrijven de grondslag en de

Nadere informatie

COLUMN VERBINDEND EN ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP NATIONAAL ONDERWIJSDEBAT 9 OKTOBER 2008 HARRIE AARDEMA, CONCEPT 071008

COLUMN VERBINDEND EN ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP NATIONAAL ONDERWIJSDEBAT 9 OKTOBER 2008 HARRIE AARDEMA, CONCEPT 071008 Ik zie mijn inleiding vooral als een opwarmer voor de discussie. Ik ga daarom proberen zo veel mogelijk vragen op te roepen, waar we dan straks onder leiding van Wilma Borgman met elkaar over kunnen gaan

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGSTICHTING VAALS 1. De functie van de Raad van Commissarissen In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Toezichtkader Raad van Toezicht Stichting Achterhoek VO. Inleiding. Inhoud Het toezichtkader bevat de volgende onderdelen:

Toezichtkader Raad van Toezicht Stichting Achterhoek VO. Inleiding. Inhoud Het toezichtkader bevat de volgende onderdelen: Toezichtkader Raad van Toezicht Stichting Achterhoek VO Vastgesteld door: Raad van toezicht Vaststellingsdatum: vrijdag 11 december 2015 Ingangsdatum: vrijdag 11 december 2015 Inleiding De Raad van Toezicht

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

Raad van Toezicht en MR: tegenpolen of partners?

Raad van Toezicht en MR: tegenpolen of partners? Raad van Toezicht en MR: tegenpolen of partners? Kennismakingsronde en thema workshop Governance en onderwijs Positie en rol bestuurders Functies en rollen MR en Intern Toezicht Hoofdlijnen Wetsvoorstel

Nadere informatie

spoorzoeken en wegwijzen

spoorzoeken en wegwijzen spoorzoeken en wegwijzen OVERZICHT OPLEIDINGEN OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP Opbrengstgericht leiderschap Opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap zijn termen die de afgelopen jaren veelvuldig

Nadere informatie

Wijzer in de professionele ruimte

Wijzer in de professionele ruimte Wijzer in de professionele ruimte Strategieën om de professionele ruimte van docenten(-teams) te optimaliseren Rob Vink Wat is professionele ruimte? Als docent geef je vorm aan het onderwijs en daar voel

Nadere informatie

Leraarschap en leiderschap. Marco Snoek Hogeschool van Amsterdam Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding

Leraarschap en leiderschap. Marco Snoek Hogeschool van Amsterdam Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding Leraarschap en leiderschap Marco Snoek Hogeschool van Amsterdam Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding Inhoud De opkomst van de leraar Beelden over leiderschap Shit & assholes Leiderschapskwaliteiten Structuur

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue verbeteren met

Nadere informatie

Bouwen aan professioneel vertrouwen

Bouwen aan professioneel vertrouwen PwC doet 21 aanbevelingen voor toezichthouders in semi-publieke sector Bouwen aan professioneel vertrouwen Het is in de semi-publieke sector nog vaak onduidelijk wat de taken en verantwoordelijkheden van

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs Code Goed Bestuur in het primair onderwijs (Versie 1 augustus 2017) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

DE ONTWIKKELING NAAR RESULTAATVERANTWOORDELIJKE TEAMS ORGANISATIEVERANDERING ZONDER BLAUWDRUK

DE ONTWIKKELING NAAR RESULTAATVERANTWOORDELIJKE TEAMS ORGANISATIEVERANDERING ZONDER BLAUWDRUK DE ONTWIKKELING NAAR RESULTAATVERANTWOORDELIJKE TEAMS ORGANISATIEVERANDERING ZONDER BLAUWDRUK Het perfecte team bestaat niet, zo blijkt uit recent onderzoek van Google naar goed functionerende teams. Een

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Governance passend onderwijs Harry Nijkamp 22 maart 2016

Governance passend onderwijs Harry Nijkamp 22 maart 2016 NijkampConsult Governance passend onderwijs Harry Nijkamp 22 maart 2016 Inhoud workshop Nieuwe wetgeving: Wetsvoorstel versterking bestuurskracht Vlugschrift TIAS/BMC (Edith Hooge) Inzoomen op governance

Nadere informatie

Code Goed Bestuur. in het Primair Onderwijs

Code Goed Bestuur. in het Primair Onderwijs Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs Contactgegevens Stichting Hervormde Scholen De Drieslag Jacob Catsstraat 82 3771 GM Barneveld tel. 0342 478243 www.dedrieslag.nl Dhr. A. van den Berkt Algemeen

Nadere informatie

Vraag 1 Corné geeft in deze scène feedback aan Mirjam. Leg uit waarom dit feedback is. Typ het antwoord in in het antwoordformulier.

Vraag 1 Corné geeft in deze scène feedback aan Mirjam. Leg uit waarom dit feedback is. Typ het antwoord in in het antwoordformulier. Vragen bij Feedback geven en ontvangen Vraag 1 Corné geeft in deze scène feedback aan Mirjam. Leg uit waarom dit feedback is. Vraag 2 Welke twee functies heeft feedback en hoe herken je deze functies in

Nadere informatie

MASTER OF EDUCATIONAL MANAGEMENT (MEM)

MASTER OF EDUCATIONAL MANAGEMENT (MEM) MASTER OF EDUCATIONAL MANAGEMENT (MEM) VERDIEP JE IN SPECIFIEKE LEIDERSCHAPSTHEMA S De Master of Educational Management is een NVAO-geaccrediteerde masteropleiding voor ervaren schoolleiders (PO, VO, MBO

Nadere informatie

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen Vrouwen verschil is een leergang voor vrouwen die zich herkennen in de begrippen maatschappelijke betrokkenheid,

Nadere informatie

Informatiebehoefte/voorziening van de interne toezichthouders

Informatiebehoefte/voorziening van de interne toezichthouders 25 september 2013 Informatiebehoefte/voorziening van de interne toezichthouders Prof. dr. ir. Rienk Goodijk GITP/TiasNimbas Business School Agenda vanavond Ontwikkelingen Eigen taakopvatting toezichthouders

Nadere informatie

Raad van Toezicht en MR: tegenpolen of partners?

Raad van Toezicht en MR: tegenpolen of partners? Raad van Toezicht en MR: tegenpolen of partners? Kennismakingsronde en thema workshop Governance en onderwijs Positie en rol bestuurders Functies en rollen MR en Intern Toezicht Hoofdlijnen Wetsvoorstel

Nadere informatie

Bevindingen en take away:

Bevindingen en take away: 1 Bevindingen en take away: Veelal is bij board evaluaties naast terugkijken vooral ook aan de orde hoe kijken we naar de toekomst; hier is ook sprake van een nulmeting, en dat tegen achtergrond van de

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting De Volmacht te Gieten

Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting De Volmacht te Gieten Profielschets Raad van Commissarissen Woningstichting De Volmacht te Gieten In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen binnen het kader

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ORGANISATIEONTWIKKELING EN HRM SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ONDERNEMERSCHAP (BEDRIJFSLEVEN) OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN

Nadere informatie

Strategisch Kader VO-raad

Strategisch Kader VO-raad Strategisch Kader VO-raad 2015-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Strategische doelstellingen 3. Visie, rol en missie 4. Interne en externe ontwikkelingen 5. Inhoudelijk strategische lijnen 5.1 Onderwijs dat

Nadere informatie

Relatiebeheer bij Rijnland. Gert van der Kooij

Relatiebeheer bij Rijnland. Gert van der Kooij Relatiebeheer bij Rijnland Gert van der Kooij Wensbeeld: haalbaar of utopie? Uiteindelijke doel: Zodanig met elkaar werken dat grenzen geen rol meer spelen. Van beleid tot uitvoering zodanig werken dat

Nadere informatie

Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven

Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven 26 mei 2017 Visie op toezicht houden bij De Rijnhoven ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Inleiding Wet- en regelgeving,

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014

Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Augustus 2014 Profielschets Raad van Toezicht Woningbouwvereniging Helpt Elkander Nuenen Algemeen profiel Raad van Toezicht Het hoofddoel van de RvT is toezicht te houden

Nadere informatie

Bestuurder RISK. Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

Bestuurder RISK. Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) Bestuurder RISK Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is een privaatrechtelijke stichting met publieke achtervangers en heeft als hoeder van de borg de cruciale

Nadere informatie

36. Masterstudenten als bruggenbouwers tussen onderwijs en schoolpraktijk

36. Masterstudenten als bruggenbouwers tussen onderwijs en schoolpraktijk 36. Masterstudenten als bruggenbouwers tussen onderwijs en schoolpraktijk DE MASTERLERAAR ALS BRUGGENBOUWER Marco Snoek en Gonny Farley-Reijnen DE LERAAR ALS SLEUTEL Lerarenbeurs, Masterambitie OCW, Initiatieven

Nadere informatie

Drie domeinen van handelen: Waarnemen, oordelen en beleven

Drie domeinen van handelen: Waarnemen, oordelen en beleven Drie domeinen van handelen: Waarnemen, oordelen en beleven Situatie John volgt een opleiding coaching. Hij wil dat vak dolgraag leren. Beschikt ook over de nodige bagage in het begeleiden van mensen, maar

Nadere informatie

Werkvorm: Bouw je krachtveld

Werkvorm: Bouw je krachtveld Werkvorm: Bouw je krachtveld Het krachtenveld om je co-creatie project heen kan worden ingedeeld in verschillende lagen. Dit document bevat tips en denkvragen om je bewust te maken van het krachtenveld

Nadere informatie

Functioneren van de top

Functioneren van de top Hiemstra & De Vries info@hiemstraendevries.nl 030 2523 777 Functioneren van de top onze visie op het vormgeven en ontwikkelen van de topstructuur Recente ontwikkelingen stellen stevige eisen aan het functioneren

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

telefoon (088)

telefoon (088) VISIE OP KWALITEIT datum 4-2-2016 onderwerp Visie op kwaliteit Programma Herijking Kwaliteitssysteem van S.V. Damsma contactpersoon S.V. Damsma telefoon (088) 525 69 01 e-mail sv.damsma@avans.nl Visie

Nadere informatie

Teamleider als duizendpoot. Beleidsniveau s. Externe functie van een team. Wat willen we bereiken. Interne functie van een team 30-9-2013

Teamleider als duizendpoot. Beleidsniveau s. Externe functie van een team. Wat willen we bereiken. Interne functie van een team 30-9-2013 LEIDING GEVEN AAN EEN BEHANDELTEAM Multitasking als uitdaging Willem de Haas Teamleider als duizendpoot Organisatiewonder Relatiekunstenaar Taalvirtuoos Doelgericht en inspirerend Leiderschap (missie)

Nadere informatie

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING:

Master in Personal. Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership MAAK HET VERSCHIL VERBIND HART EN HARD START: ZIE AGENDA KLANTWAARDERING: Master in Personal Leadership: Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Communiceren en continue

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE GOVERNANCE CODE CULTUUR 2014

RESULTATEN ENQUÊTE GOVERNANCE CODE CULTUUR 2014 RESULTATEN ENQUÊTE GOVERNANCE CODE CULTUUR 2014 Inhoud Voorwoord 5 1 Inleiding 6 2 Resultaten 2.1 Wordt de Code toegepast? 2.2 Met welk besturingsmodel wordt gewerkt? 2.3 Welke thema s uit de Code hebben

Nadere informatie

Sterk bestuur voor sterke scholen! De onderwijsresultaten

Sterk bestuur voor sterke scholen! De onderwijsresultaten Sterk bestuur voor sterke scholen! De onderwijsresultaten Een onderzoek naar bestuurskenmerken van sterkere en zwakkere scholen 2011-2013 Marieke Versloot Marjan Vermeulen Suzanne Beek In samenwerking

Nadere informatie

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt

dit gaat over mij en mijn vak het is snel en gemakkelijk en je ziet wat je hebt bereikt nieuw in mijn functie, had ik snel en goed overzicht wat er speelde in mijn team ik heb met COSMO in kaart waar ik zelf voor sta we zien een grote groei van de ontwikkelingen in de teams nu hebben we veel

Nadere informatie

HET MANAGEMENTCONTRACT in het kader van Integraal Resultaatverantwoordelijk Management Margreeth van der Kooij

HET MANAGEMENTCONTRACT in het kader van Integraal Resultaatverantwoordelijk Management Margreeth van der Kooij HET MANAGEMENTCONTRACT in het kader van Integraal Resultaatverantwoordelijk Management Margreeth van der Kooij De context van het managementcontract Het managementcontract is een overeenkomst tussen vertegenwoordigers

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht 2014 pagina 2 van 5 1 Rol en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft een drietal rollen. Allereerst is er de rol van toezichthouder. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl

Samen. stevige. ambities. werken aan. www.schoolaanzet.nl Samen werken aan stevige ambities www.schoolaanzet.nl School aan Zet biedt ons kennis en inspiratie > bestuurder primair onderwijs Maak kennis met School aan Zet School aan Zet is de verbinding tussen

Nadere informatie

Vormgeving Code goed Bestuur

Vormgeving Code goed Bestuur Vormgeving Code goed Bestuur 1. Inleiding Het SWV Zuid Holland West heeft als bestuursvorm gekozen voor het one-tier model. Het is een éénlaags (monistisch) bestuursmodel, waarbij de toezichthouders onderdeel

Nadere informatie

Kees Boele DE DROOM VAN. De droom van Kees Boele

Kees Boele DE DROOM VAN. De droom van Kees Boele 12 magazine Juni 2015 De droom van Kees Boele DE DROOM VAN Kees Boele CVB-voorzitter van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en onderwijsman in hart en nieren, Kees Boele, doet een appèl op leidinggevenden

Nadere informatie

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN

PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN EN ZIJN LEDEN PROFIEL VAN DE RAAD De RvC van Pré Wonen hecht grote waarde aan het werken conform de principes van good governance, waarbij de Governance code een

Nadere informatie

Diepte sessie Raad van Toezichtmodel Passend onderwijs 3-12-2015 Harry Nijkamp

Diepte sessie Raad van Toezichtmodel Passend onderwijs 3-12-2015 Harry Nijkamp NijkampConsult Diepte sessie Raad van Toezichtmodel Passend onderwijs 3-12-2015 Harry Nijkamp 2 Kennismaking Wat gaan we doen? Inzoomen op RvT-model Wat willen we graag bespreken? Dilemma s bespreken Voor-en

Nadere informatie

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL

PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL PROFIELSCHETS RAAD VAN COMMISSARISSEN WONINGBOUWVERENIGING POORTUGAAL 1. Uitgangspunten Deze profielschets is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 17 mei 2013

Nadere informatie

De AOb krijgt veel vragen over de Wet Beroep Leraar. Wij hebben de meest gestelde vragen voor jullie onder elkaar gezet.

De AOb krijgt veel vragen over de Wet Beroep Leraar. Wij hebben de meest gestelde vragen voor jullie onder elkaar gezet. 25 augustus 2017 Vragen en antwoorden over Wet Beroep Leraar De AOb krijgt veel vragen over de Wet Beroep Leraar. Wij hebben de meest gestelde vragen voor jullie onder elkaar gezet. 1. Wanneer gaat de

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan?

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan? KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen Opbrengstgericht werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van

Nadere informatie

Regels over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in het onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal.

Regels over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in het onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal. Regels over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in het onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal. A. ONDERWIJS B. KINDEROPVANG en PEUTERSPEELZAAL C. COMBINATIE VAN ONDERWIJS EN KINDEROPVANG D. ALGEMEEN

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie