Stichtingbeleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichtingbeleidsplan 2012-2015"

Transcriptie

1 Stichtingbeleidsplan november 011

2 INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING HOOFDSTUK ALGEMEEN.1 Zakelijke informatie. Stichtingsmissie, waar we voor staan. Stichtingsvisie, waar we voor gaan. Stichtingsambitie.5 Stichtingsdomeinen 5 HOOFDSTUK JAARVERSLAG Algemene terugblik 1. Kwantitatieve gegevens 16 HOOFDSTUK SWOT - ANALYSE 1 HOOFDSTUK 5 MEERJARENPLANNING HOOFDSTUK 6 JAARPLAN 01 6 HOOFDSTUK 7 INTEGRALE MEERJARENBEGROTING Personeelsformatieplan 9 7. Financiën 9 HOOFDSTUK 8 VASTSTELLING 1/

3 Hoofdstuk 1 Inleiding Dit is het stichtingbeleidsplan van Stichting PCBO Baarn Soest. Het bestrijkt de periode In dit plan staat het stichtingbeleid op hoofdlijnen beschreven. Het is gebaseerd op een kalenderjaar en niet op een schooljaar zoals bij het vorige beleidsplan. Het stichtingbeleidsplan wordt eens per vier jaar vastgesteld. De directeur bestuurder zorgt jaarlijks voor een update. Het algemeen bestuur heeft per 1 augustus 011 een toezichthoudende rol gekregen. Dit document zal de komende jaren hierop worden afgestemd en aangepast. Het plan verbindt het stichtingsbeleid, de stichtingsformatie en de stichtingsbegroting. Tevens wordt aandacht geschonken aan het jaarverslag en de SWOT analyse. Het stichtingbeleidsplan is onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de stichting. Het is een levend document, passend bij een levende en lerende organisatie met oog op het kind. Bart Sonnenberg Directeur - bestuurder /

4 .1 Zakelijke informatie Hoofdstuk Algemeen Stichting PCBO Baarn Soest is opgericht op 1 januari 001. Het is een samenvoeging van organisaties namelijk Stichting PCBO Baarn (Amalia Astroschool en Guido de Brèsschool), Vereniging een School met den Bijbel ( Koningin Wilhelminaschool en Gaspard de Colignyschool) en de Vereniging PCBO Soest Soesterberg (Bron, Da Costaschool, Insingerschool, Prof. Waterinkschool, Wervelingschool en de Postiljon). De Stichting beheert 10 basisscholen in Baarn, Soest en Soesterberg. In de stichting zijn 0 mensen werkzaam, die samen zorg dragen voor het onderwijs aan 50 leerlingen. De Stichting heeft te maken met gemeenten, Baarn en Soest, met het samenwerkingsverband PC Eemland voor zorgactiviteiten en is onderdeel van Regionaal Netwerk Passend Onderwijs Eemland (RNPOE), een passendonderwijsnetwerk. De schoolpanden liggen goed verspreid in beide gemeenten en zijn in voldoende tot goede staat. De Amalia Astroschool (1910) en de KWS (19) vormen de oudste schoolpanden. De Insingerschool is het jongste pand (008). Het marktaandeel in Baarn bedraagt % en in Soest %. In de regio is een lichte krimp te constateren. Ook de stichting heeft hier mee te maken. Voor de komende jaren is een verlies van % van de leerlingenpopulatie op de scholen te verwachten. Dat is conform de regioverwachting. De Stichting wordt bestuurd door het stichtingsbestuur. Per 1 augustus 011 bestaat het stichtingsbestuur uit een algemeen bestuur, waar 6 vrijwillige bestuurders het toezicht houden op het uitvoerende beleid van het dagelijks bestuur, bestaande uit de directeur bestuurder. De directeur-bestuurder heeft voor de uitvoerende taak een klein stafbureau ter beschikking bestaande uit een medewerker personeel en organisatie, een financiële medewerker, een administratief ondersteunende medewerker en een onderhoudsmedewerker. Het bestuur heeft de code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs aangenomen. De code is als bijlage aan dit stichtingbeleidsplan gevoegd. /

5 . Stichtingsmissie, waar we voor staan Stichting PCBO Baarn Soest richt zich als organisatie, geïnspireerd door Bijbelse waarden en normen, op de permanente ontwikkeling van de leerlingen, de medewerkers en de organisatie.. Stichtingsvisie, waar we voor gaan De Stichting wil het beste uit alle leerlingen halen. Het streeft vanuit de protestants christelijke traditie naar het aanbieden van excellent onderwijs. Onze verbondenheid met die traditie geeft ons een open houding naar de ander in de breedste zin. Die open houding kenmerkt zich door betrokkenheid, verantwoordelijkheid, compassie, inspiratie, duurzaamheid, passie en lef. In de Bijbelse verhalen over Jezus worden we hierin aangespoord. Wij vinden in deze pluriforme samenleving de dialoog essentieel. Het scherpt ons om onze identiteit levend te houden en nodigt uit om samen met de ander op zoek te gaan naar wat ons inspireert en bindt. Dit alles vertaalt zich in: het ontdekken en verwerven van de wereld vanuit een gezonde nieuwsgierigheid; het creëren van een werk en leefomgeving waarin leerlingen sociaal competent worden met verantwoordelijkheid voor zichzelf, de ander en de wereld dichtbij, maar ook veraf. het volwaardig volwassen kunnen worden in een veilige, kansrijke leeromgeving; het bieden van een stevig fundament voor blijvend leren en ontwikkelen, zowel voor leerlingen als voor medewerkers; het leren filteren van de juiste kennis en informatie om een goed oordeelvormend vermogen te ontwikkelen;. Stichtingsambitie Om onze visie gestalte te geven richt de Stichting zich de komende jaren op de volgende vier ambities: 1. In 015 werken alle scholen aantoonbaar handelingsgericht (HGW) / opbrengstgericht (OGW) om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te creëren voor alle kinderen. /

6 . In 015 heeft één derde van onze scholen het predicaat excellente school ontvangen. Dit ontstaat o.a. door de inzet en kwaliteit van een excellent werkend team.. In 015 is onze Stichting financieel stabiel, dus gezond te noemen.. In 015 is de Stichting nog steeds een sterke partner in de onderwijsmarkt.5 Stichtingsdomeinen De Stichting werkt met 6 domeinen, te weten: a. onderwijs en identiteit b. personeel en organisatie c. financiën en beheer d. gebouw en materieel e. communicatie en kwaliteit f. maatschappelijk domein In dit hoofdstuk worden de ambities gekoppeld aan de Stichtingsdomeinen. Binnen de domeinen worden de accenten gelegd. In hoofdstuk 5 wordt dit alles in een meerjarenplan uitgezet. Schoolambitie 1: In 015 werken alle scholen aantoonbaar handelingsgericht (HGW) / opbrengstgericht (OGW) om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te creëren voor alle kinderen. Afgelopen jaren hebben al onze scholen deelgenomen aan het project Afstemming. Dit was ingezet door het samenwerkingsverband. Bij Afstemming gaat het om handelingsgerichte diagnostiek en een wijze van kijken en werken waarbij de leerkracht uitgaat van de mogelijkheden van het kind. Het inhoudelijke vervolg op dit traject is het handelingsgerichte werken in relatie tot de feitelijke onderwijsopbrengsten. Gesproken wordt in termen van onderwijsbehoeften, waarbij de leerkracht een cruciale rol vervult in het werkconcept en de begeleiding. Het referentiekader is gebaseerd op het systeemdenken. Op systematische wijze wordt het handelen en de wijze van werken gerelateerd aan de opbrengsten. Het 5/

7 handelingsgericht werken beïnvloedt het opbrengstgericht werken. De aanpak wordt gerelateerd aan de interpretaties van de meetgegevens en omgekeerd. Dit geldt zowel op kind-, groeps-, als schoolniveau. Het is de ambitie om de aanpak over alle scholen van de stichting zichtbaar en meetbaar te krijgen om zo een betere, lees : hoogwaardigere vorm van onderwijs te creëren, gericht op alle leerlingen van de stichting. Schooldomein: Onderwijs en identiteit Personeel en organisatie Financiën en beheer Werken met het model van Onderwijsbehoeften. Gerichte aandacht voor onderwijsopbrengsten op leerling -, groeps en schoolniveau. Leren van resultaten. Werken vanuit de referentieniveaus, met goede leerlijnen en leerdoelen. Planmatig werken volgens het PDCA model. Heldere groepsoverzichten en groepsplannen. Systematische analyse van de (toets)resultaten en aantoonbare doelmatige acties. Gerichte evaluatiemomenten op groeps -, bouw -, school- en stichtingsniveau. Ontwikkelperspectieven voor leerlingen met eigen leerlijnen. Hanteren van gedifferentieerde instructies. Creëren van effectieve leertijd. Creëren van een duidelijk zorgprofiel per school. Opbrengstgericht leiderschap. Schoolleider en IB er leiders van dit onderwijsproces met schoolleider als eindverantwoordelijke. Team en individuele scholing gericht op HGW / OGW. Leerkrachten kennen de leerlijnen taal, lezen en rekenen. Jaarlijks budget reserveren voor HGW / OGW activiteiten. Gebouw en materieel De scholen beschikken over voldoende materialen en hulpmiddelen. 6/

8 Communicatie en kwaliteit De vorderingen worden in het jaarverslag van de Stichting vermeld. Maatschappelijk domein De scholen betrekken de ouders nadrukkelijk en aantoonbaar in het onderwijsproces en in het leertraject van hun kind (eren). De scholen werken nauw samen met het samenwerkingsverband en het Regionaal Netwerk Passend Onderwijs Eemland. Schoolambitie : In 015 heeft één derde van onze scholen het predicaat excellente school ontvangen. Dit ontstaat o.a. door de inzet en kwaliteit van een excellent werkend team. Een excellente school kenmerkt zich door een ambitieuze leercultuur met bovengemiddelde resultaten op de leeropbrengsten. De minister zal komende maanden aangeven waar die scholen aan moeten voldoen om dit predicaat te ontvangen en te behouden. Om dit te bereiken zal stevig geïnvesteerd moeten worden in het team en de schoolleiding. Naast het verhogen van de individuele professionaliteit ( masteropleidingen )zal het ook vooral gaan om het omgaan met verschillen, het effectief omgaan met de leertijd en het sterk opbrengstgericht kunnen werken van het team. De school dient een goed personeelsbeleid te voeren, waarbij een goedwerkende gesprekscyclus een vereiste is. Voor ons als stichting is deze ambities een vergaande uitwerking van onze ambitie op onderwijs (..1). Schooldomein: Onderwijs en identiteit Structurele aandacht voor hoogbegaafden en meervoudige intelligentie. Alle schoolopbrengsten zijn op of boven de landelijke CITO normering. Op de kwaliteitseisen van de inspectie wordt op alle punten of gescoord. Leerlingen scoren op of boven de benchmark van de KMPO 7/

9 Personeel en organisatie Financiën en beheer Realiseren van goede gesprekscycli met ontwikkelperspectieven voor leerkrachten. Sturen op masteropleidingen professioneel of vakinhoudelijk. Realisatie van de functiemixnorm per school. Teamleden maken gebruik van peer review, waarbij professionals van verschillende scholen bij elkaar kijken en elkaar aanspreken op kwaliteit en de verbetering daarvan. Medewerkers scoren op of boven de benchmark van de KMPO Jaarlijks budget reserveren voor specifieke activiteiten gericht op de excellente school en het excellente team. Gebouw en materieel De scholen beschikken over voldoende materialen en hulpmiddelen. Communicatie en kwaliteit De vorderingen worden in het jaarverslag van de Stichting vermeld. Maatschappelijk domein De scholen betrekken de ouders nadrukkelijk en aantoonbaar in het onderwijsproces en in het leertraject van hun kind (eren). Ouders scoren op of boven de benchmark van de KMPO. Schoolambitie : In 015 is onze Stichting financieel stabiel, dus gezond te noemen. De bezuinigingsdrift in ons land veroorzaakt ook een stevige bezuiniging voor ons onderwijs. Dat bezuinigen pijn doet is helder. We moeten goed in de gaten houden waar echte knelpunten ontstaan die direct de onderwijskwaliteit raken. De meerjarenbegroting is niet op orde. Ook is de aanwas van leerlingen niet gegarandeerd. Het is de ambitie om, in hoofdzaak via natuurlijk verloop van 8/

10 personeel en het niet opvullen van vacatures, weer te komen tot een financieel gezonde situatie. Door een gezond eigen vermogen kunnen we de komende jaren deze koers varen, mits er wel een zeer strakke budgetdiscipline op zowel stichtingsals schoolniveau wordt gegarandeerd. Dit vraagt een constante sturing en controle op de financiële handel en wandel van onze stichting. In 015 moet de organisatie een financieel gezonde exploitatie opleveren, waarbij de baten en de lasten in balans zijn. Schooldomein: Onderwijs en identiteit Kwalitatief hoogwaardig onderwijs gegarandeerd. Personeel en organisatie Verantwoorde personele bezetting. Financiën en beheer Gebouw en materieel Communicatie en kwaliteit Ontwikkelen van een treasurystatuut. Herijken vermogenspositie. Efficiëntere inkoop van producten en diensten. Herijken afname diensten Dyade. Onderzoek naar besparing op schoonmaakkosten. Zie hiervoor de notitie: gebouw en materieel januari 011. Specifiek: verzorging gebouw en materieel na vertrek Jan van Arkel. Aandacht voor positie van de stichting bij ontwikkeling panden met andere geldstromen, dan die van de overheid (maatschappelijk vastgoed e.d.). Ontwikkelen Brede School Baarn Noord. De vorderingen worden in het jaarverslag van de Stichting vermeld. 9/

11 Maatschappelijk domein De Stichting legt jaarlijks verantwoording af aan de partners. Schoolambitie : In 015 is de Stichting nog steeds een sterke partner in de onderwijsmarkt De onderwijsmarkt is steeds in beweging. Schoolbesturen krijgen enerzijds meer vrijheid om eigen beleid te ontwikkelen, maar worden anderzijds geconfronteerd met bezuinigingen en meer risicoverantwoordelijkheid. Voor de komende jaren is het verstandig om enkele scenario s te ontwikkelen waardoor een aantoonbare risicospreiding of risicovermindering ontstaat. De Stichting is een stevige en duidelijke onderwijspartner in de regio en dat moet zo blijven. Het ontwikkelen van verschillende scenario s, gebaseerd op items als schaalgrootte, imago, identiteit, professionaliteit en onderwijskwaliteit, moeten de organisatie blijvend laten inspelen op maatschappelijke, economische en politieke ontwikkelingen. Voor deze ambitie is het belangrijk dat het bestuur, samen met de GMR formuleert waarom, op welke wijze en met welk beoogt resultaat dit traject gelopen gaat worden. Schooldomein: Onderwijs en identiteit Kwalitatief hoogwaardig onderwijs gegarandeerd. Herschrijven identiteitsdocument. Personeel en organisatie Uitwerken en ontwikkelen van de toezichthoudende rol van het algemeen bestuur en van de uitvoerende rol van het dagelijks bestuur. Inspelen op mogelijke leerlingendaling (krimpscenario). Verbeteren en uitbreiden van de werkgroepenstructuur directieoverleg. Gerichte aandacht voor permanente scholing van het personeel 10/

12 Financiën en beheer Budget reserveren voor onderzoek naar schaalgrootte, imago, identiteit, professionalisering en onderwijskwaliteit. Gebouw en materieel Communicatie en kwaliteit Maatschappelijk domein Blijvende aandacht voor goed geoutilleerde schoolpanden. De scholen beschikken over voldoende materialen en hulpmiddelen. Uitbreiden en verbeteren van de digitale leeromgeving. Invoeren van de oudercomponent in ParnasSys. Verbeteren communicatie personeel via digitale media. Systeem van vroegsignalering op stichtingniveau ontwikkelen als onderdeel van de kwaliteitsbewaking. Meer aandacht voor educatieve partners, waaronder ouders. Ouders scoren bij volgende KMPO hoger dan een 7,. (score KMPO januari 011) ontwikkelen van dagarrangementen. onderzoek naar andere schooltijden. 11/

13 .1 Algemene terugblik Hoofdstuk Jaarverslag 010 De eerste helft van het jaar 010 stond de bestuursopdracht ( ) rond borgen en doorgaan nog centraal. In de tweede helft van het jaar is de eerste aanzet geleverd voor het nieuwe schoolplanmodel, waarbij uitgegaan wordt van een schoolplan op basis van een kalenderjaar; dit in tegenstelling tot de standaard schoolplannen gebaseerd op schooljaar. Tevens is gewerkt aan het nieuwe bestuursmodel waarbij toezicht en verantwoordelijkheid gescheiden gaan worden. De geboekte resultaten, vorderingen en inganggezette ontwikkelingen worden in dit verslag toegelicht. In oktober 010 moesten we constateren dat de Stichting wederom gedaald was met leerlingen. Daarmee heeft de stichting per 1 oktober 010 nu 9 leerlingen. Deze lichte krimp levert inkomstenverlies op. Het personeelsbestand bleef redelijk gelijk rond de 0 personeelsleden, waarvan 8% vrouw en 17% man is. Het verloop in de stichting is nihil. Dat betekent dat de personele lasten toenemen. Met de verschillende bezuinigingen die het onderwijs teisteren en de tegenvallende leerling-prognoses is in het najaar van 010 gewerkt aan een verbeterplan voor 011 e.v. Dit zal per augustus 011 voor het eerst zichtbaar worden binnen de formaties van de scholen. Besloten is om geen nieuw personeel meer aan te nemen, geen uitbreidingen van benoemingen toe te staan en tijdelijke uitbreidingen niet meer te verlengen. (Zie hiervoor de notitie: Kaders voor de Bezuinigingen uiteindelijk door alle geledingen vastgesteld in maart 011) Het Stichtingbeleidsplan is een werkdocument. De resultaten van 010 laten zien dat de uitgezette koers in hoofdlijnen wordt voortgezet. Voor 011 zal het accent komen te liggen op het vaststellen van een nieuw bestuursmodel en het ontwikkelen van het nieuwe stichtingbeleidsplan voor de periode Het jaar 010 was dus zowel beleidsmatig als in financiële zin een jaar van verandering en koerswijziging. Dit alles om de kwaliteit te behouden en een verantwoorde nieuwe koers voor de komende jaren uit te zetten met altijd weer de focus op het kind, of zoals ons motto verwoord met oog op het kind. Koerswijzigingen in 010 In 010 zijn enkele belangrijke stappen gezet. Dit betreft: 1/

14 1. Nieuw bestuursmodel. Schoolplan op jaarbasis. Bezuinigingsoperatie Ad. 1 Nieuw bestuursmodel Vanaf februari 010 is het bestuur bezig geweest zich te oriënteren op een nieuw bestuursmodel. In december heeft het bestuur de laatste hand gelegd aan dit nieuwe model, zodat het in het voorjaar van 011 kan worden geaccordeerd door de belanghebbende geledingen. Het bestuur kiest ervoor om per 1 augustus 011 te werken met een Stichtingsbestuur bestaande uit een algemeen bestuur van 6 toezichthouders en een dagelijks bestuur bestaande uit 1 directeur bestuurder die de dagelijkse leiding heeft en het uitvoerende werk zal verrichten. Ad.. Schoolplan op jaarbasis In maart 010 heeft het directeurenoverleg een presentatie ontvangen van de heer Cees van der Made van BMC over een meer bedrijfsmatige benadering van het schoolplan. Door het schoolplan op kalenderjaar in te richten vindt er een betere koppeling plaats tussen de financiële cijfers / financiële jaarcyclus en de schoolplannen. Met de directeuren is een stappenplan afgesproken in het ontwikkelen van het schoolplan en het koppelen aan de jaarcyclus. Dat is inclusief een jaarverslag en een jaarplan. De besluitfase heeft in 010 plaats gevonden. De uitvoeringsfase vindt plaats in 011 en is gericht op de formele invoer per 1 januari 01. Ad. Bezuinigingsoperatie Voor het tweede achtereenvolgend jaar loopt het leerlingenaantal van de stichting iets terug. In 009 betrof dit 1 leerlingen en in 010 was dit leerlingen. Dat is per jaar een inkomensverlies van ongeveer Dit gebeurt in een stabiele tot licht krimpende markt. De prognose in de meerjarenbegroting opgesteld in 010 liet een groei aan leerlingen zien. Deze te gunstige prognose is in de huidige meerjarenbegroting bijgesteld en laat een lichte daling zien, waardoor in 01 een verschil met de begroting van 010 gaat ontstaat van bijna 100 leerlingen op de eerdere prognoses. Dat betekent een verschil van Eind 010 is gestart met een bezuinigingsplan gebaseerd op het structureel bezuinigen op personeel. Dit plan zal bij de begroting voor 011 zijn toegevoegd. De kern van dit plan is als volgt te omschrijven: 1. De tijdelijke contracten worden niet verlengd.. Ontstane vacatures moeten met het huidige personele bestand worden opgevuld.. Natuurlijk verloop en leeftijdsontslag (65 jaar) moet ook met eigen mensen worden opgevuld. Door deze plannen uit te voeren kan voorlopig via natuurlijk verloop bezuinigd worden, waarbij de inschatting is om per 01 weer geheel in de pas te lopen. 1/

15 Verder Het bestuur heeft in x vergaderd. Alleen de mei vergadering was zonder de algemeen directeur. Daarin evalueert het bestuur haar eigen activiteiten en bespreekt het functioneringsgesprek met de algemeen directeur voor. In september heeft het functioneringsgesprek met de algemeen directeur plaats gevonden. Lopende het jaar is het bestuursbureau gereorganiseerd. De interim medewerkers zijn verdwenen en een vaste staf heeft zich gevormd. (formeel klaar per 1 februari 011) Per augustus 010 is voor 11,9 WTF aan personeel in de LB schaal geplaatst. Daarmee is in het eerste functiemix jaar ruimschoots voldaan aan de verplichting van 10,10 WTF (norm: 8% bestuursniveau). Op beleidsniveau zijn de volgende documenten ontwikkeld en vastgesteld voor een periode van jaar: Meldplicht en Klachtrecht, Regeling Beoordelingsgesprekken, Mobiliteit, Regeling 5 / 0 jarig ambtsjubileum In januari 010 is een update verschenen van de interne notitie Gebouw en Materieel. Hierin staan de huisvestingsintenties verwoord. Ook is hiermee aandacht voor veiligheid, onderhoud en andere aanpalende huisvestingsactiviteiten. Het bestuur participeert in de Federatieve Raad van Toezicht van PC Eemland. In 010 zijn de gesprekken van PC Eemland met het NIS voor verdergaande samenwerking opgezet. Het doel van deze gesprekken is om te komen tot één nieuw samenwerkingsverband waar beide samenwerkingsverbanden deel van uit maken. Verwachting is dat dit in augustus 01 een feit is. Beleidsintenties voor 010 op een rij In het jaarverslag van 009 zijn de beleidsintenties voor 010 opgenomen. Lopende het jaar is bewust gewerkt aan het verminderen van het aantal beleidsintenties. Ook zijn verschillende intenties in tijd weggezet. Op 17 en 18 juni 010 hebben de directeuren in een tweedaagse hier aandacht aan besteed. Puntsgewijs staat voortgang en / of realisatie per 1 december 010 vermeld. 1. Iedere school stelt het zorgprofiel op volgens de methode APRIL.. Onderwijsopbrengsten lezen groep worden centraal vergeleken.. Invoer nieuw administratiesysteem ParnasSys levert betere vergelijk op tussen de scholen van de stichting op verschillende vakgebieden. Soest zomer 010 Baarn najaar 011 Voorjaar 011 Gerealiseerd in 010. IB stichtingsuren vormgeven, beoordelen en Geëffectueerd voor 011 1/

16 evalueren. 5. De Gaspard voldoet aan de kwaliteitseisen voor het Mei 011 basisarrangement van de inspectie. 6. Invoer van de plusklas voor hoogbegaafden. Start Baarn 0 maart 010 Start Soest najaar 010 voortgang tot 1 augustus Standpunt innemen over rol dyslexiebehandelaar en gerealiseerd de schoolorganisatie. 8. Werkgroep Identiteit zet duidelijke kaders uit op allerlei terreinen van de stichting. Deze kaders zijn bruikbaar bij het opstellen van het nieuwe stichtingbeleidsplan en bruikbaar in de dagelijkse praktijk van onze organisatie. voorjaar Herinrichten personele bestand bestuurskantoor Gerealiseerd per 1 februari Alle scholen hebben een ICO er en zijn per 011 allemaal gecertificeerd. Augustus van de 10 scholen; augustus 011 alle 10 scholen. 11. Cursus bouwcoördinator 1 e fase en vervolg fase. Afronding eerste fase juni 010 Individueel vervolg Invoeren eerste ronde functiemix gericht op invoer gerealiseerd per 1 augustus Passende loonschalen voor IB ers voorbereiden om start voorbereidingen najaar per 1 januari 011 in te voeren Bijstellen werving en selectieprocedure en document Blijvende aandacht voor juiste gesprekscyclus. Continu proces; document beoordelingsgesprekken afgerond zomer Uitwerken managementstructuur en werving nieuwe directeuren. 17. Ontwikkelen van een verantwoord meerjarenbeleid gericht op een goede balans tussen vermogen en subsidie, tussen inkomsten en uitgaven. 18. Beslissen over inzet interim financieel medewerker in relatie tot Dyade gerealiseerd 19. Directeuren meer verantwoordelijk maken voor een Continu proces; 15/

17 verantwoorde, financieel beleid voor de Stichting. 0. Uitvoeren actiepunten huisvestingsnotitie: Gebouw en Materieel versie januari Herijken bestuursmodel met scheiding tussen besturen en toezichthouden.. Evalueren werkgroepen en daarmee gepaard gaande spreiding van verantwoordelijkheden. uitputtingscijfers materieel en personeel leveren per kwartaal. Continu proces; nieuwe versie per januari 011 Gesprekken met Clemens Geenen gestart. Realisatie januari 011 Continu proces. Herijken klachtenreglement. Gerealiseerd per april 010. Aanschaf digitale borden voor de kleuters. Uitgesteld naar Implementeren van digitale borden in de lesprogramma s van de scholen. 6. Evalueren van functionaliteit van dagdelen ICT ers voor de Stichting. 7. Implementeren ParnasSys en bekijken welke modulen nog van belang zijn. 8. Ontwikkelen ICT beleid voor periode op school en op stichtingniveau. Continu proces Gerealiseerd. Definitief stoppen per 1 augustus Ontwikkelen personeelsblad. Verschijning x per jaar. Kwantitatieve gegevens LOVS gegevens Cito eindtoets PCBO L. Gem. PCBO L. Gem. PCBO L. Gem. Stichting gem. zonder correctie 55, 55, 57,1 55,5 58,1 5,9 De komende jaren zullen de cijfers van de tussentoetsen voor rekenen en wiskunde, begrijpend lezen, spelling, technisch lezen en een enkele kleuter- en entreetoets worden meegenomen. 16/

18 Leerling-gegevens stichtingniveau a. Uitstroom van leerlingen naar het voortgezet onderwijs per 1 juli 010: Nog niet iedere school heeft de uitstroom van leerlingen gespecificeerd in ParnasSys. Daardoor kan deze staat nog niet worden opgemaakt. Schooltype Aantal Percentage % VWO HAVO / VWO HAVO VMBO - t VMBO gem./kader VMBO praktijk Overigen b. (Tussentijdse) uitstroom en zittenblijvers 010: Nog niet iedere school heeft de uitstroom van leerlingen gespecificeerd in ParnasSys. Daardoor kan deze staat nog niet worden opgemaakt. (Tussentijdse) uitstroom Aantal Percentage % BAO BAO BAO SBO 10 0, % BAO - overigen Nog niet iedere school heeft de uitstroom van leerlingen gespecificeerd in ParnasSys. Daardoor kan deze staat nog niet worden opgemaakt. Zittenblijvers / doublure Aantal Percentage % zittenblijvers Kleuterverlenging na 1 januari c. Plaats van leerlingen in het voortgezet onderwijs twee jaar nadat ze de basisschool hebben verlaten: Nog niet iedere school heeft de uitstroom van leerlingen gespecificeerd in ParnasSys. Daardoor kan deze staat nog niet worden opgemaakt. Vertrekgroep VO 1 juli 008 Percentage % Schooltype = advies Hoger schooltype klas Lager schooltype klas 17/

19 Start klas VO Onbekend Personeel Ziekteverzuim LG 010 Verzuim percentage 010 5,1 % 6,57 % 5,85 % 6,% Meldingsfrequentie 010 0,9 % 1,05 % 1,01 % 1,08 % Verplaatsing Mobiliteit 7 Verplichte overplaatsing Ontslag genomen Ontslag gekregen 1 0 Deskundigheidsbevordering Welke scholing aantal Lerarenbeurs nascholing 010 a. Master Special Educational Needs b. Master Educational Leadership c. Opleiding Directeur Primair Onderwijs d. Onderwijs Wetenschappen e. overigen Deskundigheidsbevordering Welke scholing aantal Individuele nascholing 010 g. bouwcoördinator 1 h... * Dit onderdeel wordt komende jaren uitgebreid. KMPO tevredenheidscores norm stichtingsscore Rapportcijfer management 7,7 7,5 Rapportcijfer personeel 7,7 7,5 Gemiddeld item score management,6,5 Gemiddeld itemscore personeel,5, Conclusie: In vergelijking met de landelijke benchmark scoren we iets onder het landelijk gemiddelde. Daar ligt voor de nabije toekomst een uitdaging. Het streven moet zijn om op of boven de landelijke benchmark uit te komen. 18/

20 Tevredenheid ouders en leerlingen KMPO tevredenheidscores norm schoolscore Rapportcijfer ouders 7,5 7, Rapportcijfer leerlingen 6 t/m 8 8 7,8 Gemiddeld item score ouders,5, Gemiddeld itemscore leerlingen 6 t/m 8,, Conclusie: In 008 nam 9% van de leerlingen en 7% van de ouders deel aan het KMPO tevredenheidonderzoek. In 011 zijn dit 89% van de leerlingen en 8% van de ouders. Dit levert een representatief beeld op. Het rapportcijfer van de ouders was in 008 een 7,. Nu is dit een 7,. Ondanks een dikke voldoende ligt dit iets onder de landelijke score. Daar ligt voor de nabije toekomst een uitdaging. Het streven moet zijn om op of boven de landelijke benchmark uit te komen. Financieel resultaat exploitatie: Realisatie budget 1 dec. 010 begroot realisatie verschil baten lasten totaal exploitatie Conclusie: De exploitatie levert een extra te kort op van ruim.000. Dit tekort is vooral veroorzaakt door extra personele interim kosten. Klachten registratie: Het betreft hier de formele schriftelijke klachten die via het bestuursbureau worden afgehandeld. Soort klacht interventie Afgehandeld. 1. Klacht ouder die aangeeft dat de school het kind onvoldoende uitdaagt.. Klacht over pedagogisch gedrag van gymleerkracht in één groep.. Klacht gericht op een leerkracht die tevens Besproken met directeur, leerkracht en IB er. Plan van aanpak gemaakt. Gesprekken met leerkracht, directie, enkele leerlingen en enkele betrokken ouders. Video interactie, formele waarschuwing naar leerkracht. Leerkracht niet meer in die groep actief Gesprekken door de directeur van de school met de ouders en de Voorjaar 010 Zomer 010 Zomer /

21 ouder is in die school. Klacht gericht op het management van de school en het niet willen ingrijpen door het bovenschools management 5. Klacht over pestgedrag in een groep en onvoldoende ingrijpen directeur. 6. leerkracht in conflict met directeur betrokken leerkracht. Het bestuursbureau intervenieerde naar de directie van de school en de MR. Gesprek geweest tussen algemeen directeur en betrokken ouder. Gesproken met directeur en met betreffende ouder. Via directeur opgelost. Na vele gesprekken, video interactie en mediation via personeelsmedewerker overplaatsing leerkracht in 011 naar andere school Zomer 010 Najaar 010 (Zomer 011) 0/

22 Hoofdstuk SWOT - analyse De SWOT analyse bestaat uit een sterkte - zwakteanalyse en uit een analyse van de kansen en bedreigingen. Voor de sterkte- zwakteanalyse is gebruik gemaakt van de gegevens van het KMPO tevredenheidonderzoek (KMPO = Kwaliteits Meter Primair Onderwijs) onder het management, de medewerkers, de ouders en de leerlingen van de Stichting. Dit onderzoek is afgenomen in januari 011. De respons was zeker representatief te noemen. Leerlingen 89% ( 9 %- 008) Ouders 8% ( 7 %- 008) Medewerkers 78% Management 98% De resultaten zijn beschreven in een uitgebreide rapportage. Voor de kansen en bedreigingen is naast de analyse van de KMPO ook gebruik gemaakt van de bevinden van directieleden van de scholen op de studietweedaagse in juni 010, enkele directievergaderingen, de studieavond met het bestuur in het najaar van 010 en verschillende bestuur- en directievergaderingen in het voorjaar van 011. Dat levert de volgende SWOT analyse op: Sterk Gezonde leer- en werkomgeving Stabiele organisatie Goede marktpositie Goede (leerlingen) zorgstructuur Kansen Meer resultaat gericht op alle niveaus Optimale ouder- en leerlingbetrokkenheid Ontwikkelen Brede School concept Versterking van samenhang en samenhorigheid op stichtingsniveau Zwak Kwaliteitszorg en toezicht op kwaliteit Ouder- en leerling-betrokkenheid bij onderwijsleerproces Onderscheidend onderwijs Gebruik personele talenten Grip op financiële ontwikkelingen Bedreigingen Minder leerlingen Bezuinigingen Juridisering van onderwijs- en leerlingproblemen Gebrek aan talentvolle schoolleiders 1/

23 Hoofdstuk 5 Meerjarenplanning Fase 0: nog niet van toepassing Fase 1: plan van aanpak in ontwikkeling Fase : implementatiefase Fase : uitvoeringsfase Fase : evaluatie/borging/nieuwe actie 1. In 015 werken alle scholen aantoonbaar handelingsgericht (HGW) / opbrengstgericht (OGW) om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te creëren voor alle kinderen. Domein: onderwijs en identiteit per school jaarlijks de staat van het handelingsgerichte werken en hun vorderingen voor de vakken rekenen, taal en lezen aan te geven. per school de onderwijsopbrengsten van de vakken taal, rekenen en (begrijpend) lezen jaarlijks in beeld te brengen en af te zetten tegen de resultaten van de jaar ervoor. Het gaat om de citoresultaten van technisch lezen groep, begrijpend lezen groep en 6, rekenen en wiskunde groep en 6, de entreetoets groep 7 en de eindcito groep 8. Dit komt overeen met de inspectie toetsing. De toetsingsnorm zal liggen op of boven het cito landelijk gemiddelde, waarbij minimaal wordt voldaan aan de inspectie-eisen. Domein: personeel en organisatie jaarlijks een overzicht te verstrekken met de scholingsactiviteiten op team en individueel niveau per school op het gebied van handelingsgericht / opbrengstgericht werken. Opbrengstgericht leiderschap ontwikkelen voor schoolleiders en het MT. Kennis leerlijnen rekenen, taal en lezen van de leerkrachten op niveau brengen en houden /

24 Domein: Maatschappelijk domein jaarlijks een overzicht van de activiteiten per school gericht op een actieve communicatie naar de betrokken ouders en leerlingen. Het gaat om de kwaliteit van de 10 minutengesprekken, informatieavonden, schoolgids en schoolplan en andere op handelingsgericht en opbrengstgerichte communicatie activiteiten. 1. In 015 heeft één derde van onze scholen het predicaat excellente school ontvangen. Dit ontstaat o.a. door de inzet en kwaliteit van een excellent werkend team. Domein: onderwijs en identiteit Definiëring kwaliteitseisen excellente school en ontwikkelen toetsingskader. Structurele aandacht voor hoogbegaafden en meervoudige intelligentie. 1 Domein: personeel en organisatie Realiseren van goede gesprekscycli met ontwikkelperspectieven voor leerkrachten. Sturen op masteropleidingen professioneel of vakinhoudelijk. Teamleden maken gebruik van peer review, waarbij professionals van verschillende scholen bij elkaar kijken en elkaar aanspreken op kwaliteit en de verbetering daarvan. Medewerkers scoren op of boven de benchmark van de KMPO 1 1 Domein: Maatschappelijk domein De scholen betrekken de ouders nadrukkelijk en aantoonbaar in het onderwijsproces en in het leertraject van hun kind (eren). Ouders scoren op of boven de benchmark van de KMPO. 1 /

25 . In 015 is onze Stichting financieel stabiel, dus gezond te noemen. Domein: Financiën en beheer Herijken vermogenspositie. Efficiëntere inkoop van producten en diensten. 1 Domein: Gebouw en materieel Specifiek: verzorging gebouw en materieel na vertrek Jan van Arkel. Aandacht voor positie van de stichting bij ontwikkeling panden met andere geldstromen, dan die van de overheid (maatschappelijk vastgoed e.d.). Ontwikkelen Brede School Baarn Noord. 1. In 015 is de Stichting nog steeds een sterke partner in de onderwijsmarkt Domein: onderwijs en identiteit Herschrijven identiteitsdocument. Domein: personeel en organisatie Uitwerken en ontwikkelen van de toezichthoudende rol van het algemeen bestuur en van de uitvoerende rol van het dagelijks bestuur. Domein: Financiën en beheer Ontwikkelen van scenario s rond schaalgrootte, imago, identiteit, professionalisering en onderwijskwaliteit. 1 /

26 Domein: Communicatie en kwaliteit Uitbreiden en verbeteren van de digitale leeromgeving. Invoeren van de oudercomponent in ParnasSys. Systeem van vroegsignalering op stichtingniveau ontwikkelen als onderdeel van de kwaliteitsbewaking. 1 1 Domein: Maatschappelijk domein Meer aandacht voor educatieve partners, waaronder ouders. Ouders scoren bij volgende KMPO hoger dan een 7,. (score KMPO januari 011) ontwikkelen van dagarrangementen. onderzoek naar andere schooltijden /

27 Hoofdstuk 6 Jaarplan In 015 werken alle scholen aantoonbaar handelingsgericht (HGW) / opbrengstgericht (OGW) om kwalitatief hoogwaardig onderwijs te creëren voor alle kinderen. Wanneer Wat Wie Januari februari Instellen werkgroep HGW / OGW Directeur - bestuurder Maart mei Format voor toetsingskader ontwikkelen en ontwikkelen passende kengetallen voor onderlinge benchmark en landelijke benchmark (zie bijlage aanpak ambitie HGW / OGW) Mei - juli Opstellen resultaten opbrengsten Maart - mei Format ontwikkelen voor inventarisatie scholingsactiviteiten en opstellen nieuw scholingsplan september - december Voorbereiding scholing opbrengstgericht leiderschap. September maart (01) Verhogen kennis leerlijnen bij leerkrachten Werkgroep HGW / OGW Werkgroep HGW / OGW Werkgroep personeel Werkgroep personeel Directeurenoverleg, vervolgens op schoolniveau. In 015 heeft één derde van onze scholen het predicaat excellente school ontvangen. Dit ontstaat o.a. door de inzet en kwaliteit van een excellent werkend team. Wanneer Wat Wie Januari februari Instellen werkgroep excellente Directeur - bestuurder school (ES) 6/

28 Maart december September december Maart december September - december September december Definiëring kwaliteitseisen excellente school en ontwikkelen toetsingskader. Structurele aandacht in de school creëren voor hoogbegaafden en meervoudige intelligentie. Realiseren van goede gesprekscycli met ontwikkelperspectieven voor leerkrachten. Creëren plan van aanpak voor gerichte professionalisering van teamleden van excellente scholen. Ontwikkelen van visitatiesysteem gebaseerd op peer review vooral gericht op leerkrachten en schoolteams Werkgroep ES Werkgroep ES Werkgroep personeel Werkgroep personeel Werkgroep personeel. In 015 is onze Stichting financieel stabiel, dus gezond te noemen. Wanneer Wat Wie Januari februari Instellen werkgroep financiën en Directeur - bestuurder beheer Maart - juni Onderzoek naar vermogenspositie en Werkgroep financiën en beheer verdelingsmodel naar de scholen. Maart november Plan van aanpak efficiëntere Werkgroep financiën en September november Maart juni Maart november inkoop en uitvoer plan Onderzoek naar voortgang onderhoud na vertrek onderhoudsman (voorjaar 01) Onderzoek naar derde geldstromen Verdere ontwikkeling Brede School Baarn beheer Werkgroep financiën en beheer Werkgroep financiën en beheer Werkgroep financiën en beheer 7/

29 . In 015 is de Stichting nog steeds een sterke partner in de onderwijsmarkt Wanneer Wat Wie Januari februari Instellen werkgroep Directeur - bestuurder partnerschap Januari februari Herschrijven Directeur bestuurder identiteitsdocument Januari juni Uitwerken toezichthoudende rol Bestuur algemeen bestuur September december Het ontwikkelen van scenario s Werkgroep partnerschap rond schaalgrootte, imago, identiteit, professionalisering en onderwijskwaliteit Maart november Verbetering digitale leeromgeving Werkgroep ICT 8/

30 7.1 Personeelsformatieplan Hoofdstuk 7 Integrale meerjarenbegroting Ontwikkeling leerlingenaantal en formatie 1 oktober Leerlingen (prognose) Formatie: Voor 011 bedraagt het totaal van de personele baten en het totaal van de personele lasten Het tekort is geraamd op Door een dalend aantal leerlingen en enkele gemeentelijke en overheidsbezuinigingen zijn per augustus 011 enkele maatregelen genomen. Zie hiervoor het bestuursformatieplan opgesteld in het voorjaar in samenwerking met Dyade. 7. Financiën Exploitatie overzicht baten en lasten personele baten personele lasten subtotaal materiele baten materiele lasten subtotaal overigen totaal /

31 Investeringen Een investering voldoet aan de volgende twee criteria: De aanschaf heeft een waarde vanaf 500, De aanschaf heeft een gebruiksduur van langer dan jaar. Investeringstermijnen: Leermethoden 8 jaar = 1,5% afschrijving per jaar Kantoormeubilair en inventaris Stoelen 10 jaar = 10% afschrijving per jaar Klein apparatuur 5 jaar = 0% afschrijving per jaar rest 0 jaar = 5% afschrijving per jaar 15 jaar = 6,67 % afschrijving per Schoolmeubilair en inventaris Leerlingensets jaar rest 0 jaar = 5% afschrijving per jaar Huishoudelijke apparatuur Schoonmaakapp/keukeninr. 5 jaar = 0% afschrijving per jaar en machines gereedschap/tuingereedschap 8 jaar = 1,5% afschrijving per jaar Onderwijskundige apparatuur 5 jaar = 0% afschrijving per jaar en machines ICT Servers jaar = 5% afschrijving per jaar Netwerk 10 jaar = 10% afschrijving per jaar Computers jaar =,% per jaar Printers jaar = 5% afschrijving per jaar Telefooncentrale 10 jaar = 10% afschrijving per jaar Software jaar = 5% afschrijving per jaar patch- en serverkasten 10 jaar = 10% afschrijving per jaar Scanners jaar = 5% afschrijving per jaar Monsterboard jaar = 5% afschrijving per jaar Leermiddelen 8 jaar = 1,5% afschrijving per jaar Investeringen ICT 19.1 inventaris en app leermiddelen totaal /

32 Overigen huisvestingslasten leermiddelen 0.9 inventaris en app overige kosten 8.76 totaal /

33 Hoofdstuk 8 Vaststelling Het stichtingsbeleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van d.d.. Voorzitter algemeen bestuur Het stichtingsbeleidsplan is vastgesteld in de vergadering van de GMR d.d.. Voorzitter van de GMR. /

Stichting Beleidsplan 2016-2020

Stichting Beleidsplan 2016-2020 Stichting Beleidsplan 2016-2020 Investeren in Kwaliteit December 2015 Inhoud H.1. Voorwoord... 3 H.2. Evaluatie planperiode 2012 2016... 4 H.3. Missie en Visie vormen de basis... 6 H.4. Strategische koers

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Juni 2014 Bart Sonnenberg 1

Jaarverslag 2013. Juni 2014 Bart Sonnenberg 1 Jaarverslag 2013 Juni 2014 Bart Sonnenberg 1 Inleiding Hierbij treft u aan het jaarverslag van de stichting over 2013. In dit verslag schrijf ik als directeur bestuurder van PCBO Baarn Soest een algemene

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015

Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Kwaliteitsbeleid WereldKidz, 2015 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag, ieder kind verdient tenslotte het beste

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014-2015

Activiteitenplan 2014-2015 Activiteitenplan 2014-2015 Activiteitenplannen Resultaat 1. Identiteit Alle scholen van de SKOSS hebben in de schoolgids beschreven hoe zij uitdrukking geven aan de katholiek identiteit. In de komende

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark

RESULTATEN. Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam. Externe Benchmark RESULTATEN Rapportage De Kinkerbuurt, Amsterdam Externe Benchmark februari 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken

Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken Werken aan kwaliteitsverbetering: versterken van opbrengstgericht werken bestuur en management

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016

Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 Kwaliteitsbeleid WereldKidz 2016 1 Kwaliteitzorgbeleid WereldKidz, 2016 Elke leerling verdient een excellente leraar Elke medewerker verdient een excellente leidinggevende Met elkaar leren we elke dag,

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

Mobiliteit. Antoine De Saint Exupéry

Mobiliteit. Antoine De Saint Exupéry Mobiliteit Wanneer je een schip wilt bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan te slepen, werktekeningen te maken en taken te verdelen, maar leer ze te verlangen naar de eindeloze zee. Antoine

Nadere informatie

Functieprofiel Directeur Koningin Wilhelminaschool

Functieprofiel Directeur Koningin Wilhelminaschool Functieprofiel Directeur Koningin Wilhelminaschool Contactpersoon PCBO Baarn-Soest: personeelsmedewerker mw. S. Wevers, Nijverheidsweg 13C 3762 EP Soest, tel. 035 60 99 234, p-z@pcbobaarnsoest.nl. Profiel

Nadere informatie

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur

Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur Basisschool De Werf: vrije persoonlijkheidsvorming, sterk inhoudelijk onderwijs en een goede zorgstructuur 1. De Werf kijkt vooruit De Werf is een algemeen bijzondere basisschool die onderwijs verzorgt

Nadere informatie

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflecteren Plan Do Check Act Hoe vaak doet u dat écht? Uit het Toezichtkader van de inspectie 8.1 De school heeft inzicht

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarplan

Jaarverslag Jaarplan Jaarverslag 2012-2013 Jaarplan 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Onderwijskundige en andere ontwikkelingen 4 3.1 Algemeen. 4 3.2 Professionalisering 5 3.3 Instroom en uitstroom 5

Nadere informatie

Functieprofiel Directeur P.C. Basisschool Da Costaschool Soest. Het bestuur van Stichting PCBO Baarn-Soest zoekt voor de Da Costaschool een

Functieprofiel Directeur P.C. Basisschool Da Costaschool Soest. Het bestuur van Stichting PCBO Baarn-Soest zoekt voor de Da Costaschool een Functieprofiel Directeur P.C. Basisschool Da Costaschool Soest Functienaam: Organisatie: School: Dienstverband: Salarisschaal: Directeur Stichting PCBO Baarn-Soest Da Costaschool 0,8-1,0 FTE conform CAO-PO

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Inhou o ds d op o g p ave v 1. ALGEMEEN 2. BELEIDSDOCUMENTEN 3. BESTUUR 4. FINANCIËN

Inhou o ds d op o g p ave v 1. ALGEMEEN 2. BELEIDSDOCUMENTEN 3. BESTUUR 4. FINANCIËN Infomap Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN 1.1. 10 jaar stichting 1.2. BestuursFormatiePlan 2014-2015 1.3. Identiteitsdocument 1.4. Uittreksel Kamer van Koophandel 1.5. Statuten oprichting Stichting 1.6. Statuten:

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

Activiteitenplan

Activiteitenplan Activiteitenplan 2015-2016 Activiteitenplannen Resultaat: 1. Identiteit Alle scholen van de SKOSS hebben in de schoolgids beschreven hoe zij uitdrukking geven aan de katholiek identiteit. In de komende

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

3.1 Algemene terugblik

3.1 Algemene terugblik 3.1 Algemene terugblik Het jaar 2013 is een jaar geweest waarin de Koningin Wilhelmina School doorgebouwd heeft op de ingezette verandering in 2012. In april is de onderwijsinspecteur geweest. De teleurstelling,

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR Eerst kiezen, dan delen Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR (G)MR en financieel management Wettelijk kader en relevantie Project Eerst kiezen, dan delen Praktijk: begroting 2013 Relevantie

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven

Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven Jaarplan 2014-2015 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Albert Plesmanstraat 17 Doelenplein 26 2871 HJ Schoonhoven 2871 CV Schoonhoven T 0182 384221 T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Clusterdirecteur. Basisschool De Drijfveer en Christoffel Waalre. Veldhoven, 4 april 2013.

FUNCTIEPROFIEL. Clusterdirecteur. Basisschool De Drijfveer en Christoffel Waalre. Veldhoven, 4 april 2013. FUNCTIEPROFIEL Clusterdirecteur Basisschool De Drijfveer en Christoffel Waalre Veldhoven, 4 april 2013. De organisatie SKOzoK is de afkorting van Samen Koersen op Zichtbare Onderwijs Kwaliteit. SKOzoK

Nadere informatie

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2012-2013 Jaar 2012-2013 School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs Schoolleider Albertien Kolkman Schoolleider Albertien

Nadere informatie

HRM Cyclus integraal personeelsbeleid

HRM Cyclus integraal personeelsbeleid HRM Cyclus integraal personeelsbeleid Traject Activiteit Datu Bestuur (Voorgenoen) besluit Mei 2012 GMR Insteing art.23 PGMR Juni 2012 Bestuur Evaluatie en herijken Voorjaar 2016 1 instroo uitstroo Inleiding

Nadere informatie

Jaarplan De Berkel

Jaarplan De Berkel Jaarplan De Berkel 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 School en positionering 5 Kwaliteit 5 Team en leiderschap 5 Onderwijs 6 Personeel 6 Administratie 6 Beheer 6 2 van 7 Voorwoord

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Sterk bestuur voor sterke scholen! De onderwijsresultaten

Sterk bestuur voor sterke scholen! De onderwijsresultaten Sterk bestuur voor sterke scholen! De onderwijsresultaten Een onderzoek naar bestuurskenmerken van sterkere en zwakkere scholen 2011-2013 Marieke Versloot Marjan Vermeulen Suzanne Beek In samenwerking

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019

Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 Schoolplan van RKBS De Hoeksteen 2015-2019 RKBS De Hoeksteen Braillestraat 2 1561 JP Krommenie T: 075-6284336 E: info@de-hoeksteen.nl Schoolplan De Hoeksteen 2015-2019. Pagina 1 Inleiding. Hier treft u

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur Adres Plaats Telefoon Fax E-Mail Website

Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur Adres Plaats Telefoon Fax E-Mail Website Jaarverslag 2014 RKBS St. Willibrordus Directeur H.H. Benes Adres Thorbeckestraat 1 Plaats Coevorden Telefoon 0524-513531 Fa 0524-523360 E-Mail info@willibrordusschool.nl Website www.willibrordusschool.nl

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Haanstra Basisschool Leiden Datum: 9 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Haanstra Basisschool Schoolnaam Haanstra Basisschool

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 06RQ00 RK Basisschool De Kabas

Schoolondersteuningsprofiel. 06RQ00 RK Basisschool De Kabas Schoolondersteuningsprofiel 06RQ00 RK Basisschool De Kabas Inhoud Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Doel van het jaarverslag Dit jaarverslag is opgesteld door de schoolleiding na vaststelling in de MR en met het team. Het geeft een overzicht van de behaalde resultaten in schooljaar

Nadere informatie

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo.

Het huidige jaarplan van de Delta (BRIN 19 ML) is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2013-2018 van stichting Proo. Jaarplan 2015-2016 OBS de Delta VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf

Nadere informatie

Jaarplan 2013-2014 Evaluatie schooljaar 2012-2013

Jaarplan 2013-2014 Evaluatie schooljaar 2012-2013 Jaarplan 2013-2014 Evaluatie schooljaar 2012-2013 CBS Het Braambos info@braambos.nl Naam van de school: CBS Het Braambos BRIN nr. 11BW Adres: Postcode: Telefoon: 023 5577663 E-mail: info@braambos.nl p.vandebult@braambos.nl

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2017

Bovenschools Jaarplan 2017 Bovenschools Jaarplan 2017 niet apart maar samen Slochteren AD 20161115 v2 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Verantwoording beleidsvoornemens 3 3. Samenvatting beleidsonderdelen 3 4. Beleidsvoornemens - uitgewerkt

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2016-2017 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Nieuws uit. extra editie kwaliteitszorg

Nieuws uit. extra editie kwaliteitszorg Nieuws uit. extra editie kwaliteitszorg Wat is kwalitatief goed onderwijs? In schooljaar 2012-2013 hebben we onze visie zoals dat zo mooi heet her (r)ijkt. Belangrijk is dat je met elkaar een toekomstbeeld

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan

Schoolondersteuningsprofiel. 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Schoolondersteuningsprofiel 04TL00 Chr Basissch It Twaspan Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2015-2016 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM Plaats : Kolham BRIN-nummer : 13DT Onderzoek uitgevoerd op : 22 juni 2010 Rapport vastgesteld te Groningen: 13 september

Nadere informatie

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag Schooljaarverslag 2015 2016 Zakelijke gegevens Brinnummer 10DT Schoolnaam SWS De Driesprong Telefoonnummer 0597-541440 Faxnummer Gemeente Bellingwedde Provincie Groningen Vestiging adres Dorpsstraat 145a

Nadere informatie

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1

Ik hoop u een helder beeld te kunnen geven van de mate waarin wij onze resultaten hebben behaald. Ton Huiskamp (directeur) P a g i n a 1 Jaarverslag 2013-2014 obs De Bogen VOORWOORD In dit verslag van obs de Bogen treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige

Nadere informatie

Strategisch BeleidsPlan en nu verder

Strategisch BeleidsPlan en nu verder Strategisch BeleidsPlan en nu verder Algemeen In 2015 zijn de discussies gevoerd over het nieuwe Strategisch BeleidsPlan (SBP) en dit heeft geleid tot het SBP met de titel Bundelen van kracht&ruimte voor

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

Frankenskamp 4 3848 DE Harderwijk T 0341-426704 E info@debronharderwijk.nl I www.debronharderwijk.nl. Jaarverslag 2014

Frankenskamp 4 3848 DE Harderwijk T 0341-426704 E info@debronharderwijk.nl I www.debronharderwijk.nl. Jaarverslag 2014 Frankenskamp 4 3848 DE Harderwijk T 0341-426704 E info@debronharderwijk.nl I www.debronharderwijk.nl Jaarverslag 2014 CBS DE BRON, EEN SCHOOL MET MEERWAARDE. Geachte lezer, Dit jaarverslag over 2014 is

Nadere informatie

MAAK KWALITEIT ZICHTBAAR: DE PRESTATIE INDICATOREN

MAAK KWALITEIT ZICHTBAAR: DE PRESTATIE INDICATOREN Inleiding MAAK KWALITEIT ZICHTBAAR: DE PRESTATIE INDICATOREN De discussie over wat en hoe je moet meten om de kwaliteit van onderwijs in beeld te krijgen wordt al decennia gevoerd. Voor Stichting Onderwijs

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV 1. Situatieschets SKOVV Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei (SKOVV) is de stichting voor katholiek basisonderwijs in Ede, Bennekom, Renkum, Wageningen,

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen

Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Met handelingsgericht werken opbrengstgericht aan de slag 1. Inleiding Arjan Clijsen, Noëlle Pameijer & Ad Kappen Wat is de samenhang tussen handelingsgericht werken (HGW) en opbrengstgericht werken (OGW)?

Nadere informatie

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel

Operationele Jaarplanning School met de Bijbel Onze basisschool is onderdeel van Stichting Kindwijs. Voor meer informatie over onze Stichting verwijzen we u graag naar www.kindwijs.org Deze operationele planning is onderdeel van onze kwaliteitscyclus

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan 2014-2018

Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Strategisch Beleidsplan 2014-2018 Strategisch Beleidsplan 2014-2018 1 Inhoud Voorwoord...3 Inleiding...4 1 Profiel...6 2 Evaluatie...7 2.1 Overzicht van successen in de planperiode 10-14 7 2.2 Overzicht

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool Schoolondersteuningsprofiel 11WU00 Mariaschool Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Naam school Sint Walfridus Adres Bazuinslaan 2 Postcode 9781 HM Bedum Telefoon 050-3015467 Fax 050-3015467 E-mail stwalfridus@fidarda.nl Website www.walfridus.nl Directeur

Nadere informatie

Een goede koers met het beste kompas

Een goede koers met het beste kompas Een goede koers met het beste kompas Strategisch Beleidskader 2015-2019 Vereniging van Scholen met de Bijbel te Nieuw-Lekkerland versie definitief bestuur 13 jan 2015 GMR februari 2015 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 06 0 Naam school Obs De Linde Adres Verlengde Berkenlaan Postcode 966 GC Telefoon 09 646004 Brinnummer E-mail Website Directeur Bevoegd Gezag 0BG info@basisschool-delinde.nl www.basisschool-delinde.nl

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen Bovenschools Jaarplan 2015 niet apart maar samen INHOUD 1. Inleiding 3 2. Verantwoording beleidsvoornemens 3 3. Samenvatting beleidsvoornemens 3 4. Beleidsvoornemens uitgewerkt 6 4.1 beleid 6 4.2 leiderschap

Nadere informatie

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016

RESULTATEN. Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater 2016 RESULTATEN Mariaschool RK Basisonderwijs, Oudewater februari 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO De Vlieger RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO De Vlieger Plaats : Leiden BRIN nummer : 19SC C1 Onderzoeksnummer : 273676 Datum onderzoek : 15 mei 2014 Datum vaststelling : 9

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland

Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Aan de bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid- Kennemerland Onderwerp: Analyse begroting 2007 Algemeen Hierbij bied ik u de concept-begroting 2007 ter voorlopige vaststelling aan.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en regio Kwaliteit op een hoger plan brengen Wie zijn we? Sinds 1

Nadere informatie

Jaarplan 2013 2014. Hoogbegaafden voorziening

Jaarplan 2013 2014. Hoogbegaafden voorziening Jaarplan 2013 2014 Hoogbegaafden voorziening Gouda, september 2013 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven worden in het Schoolplan 2012-2016.

Nadere informatie

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017)

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) 1 1a) Leiderschap / Coachend leiderschap vormgeven vanuit de geformuleerde visie (sbf 1) 7.1 Project SPP: Basiscompetenties

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan Strategisch beleidsplan 2015-2019 Groeien en Leren Verbinden en Versterken Voor u ligt het derde strategisch beleidsplan van de Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard (CPOB). Met

Nadere informatie

Bestuurlijk toetsingskader en Intern Toezichtkader VCPO Spijkenisse. Totstandkoming en evaluatie bestuurlijk toetsingskader

Bestuurlijk toetsingskader en Intern Toezichtkader VCPO Spijkenisse. Totstandkoming en evaluatie bestuurlijk toetsingskader Bestuurlijk toetsingskader en Intern Toezichtkader VCPO Spijkenisse 2011-2015 Totstandkoming en evaluatie bestuurlijk toetsingskader Opgesteld door het algemeen en dagelijks bestuur Advies/instemming GMR*

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2013-2014 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo.

Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Jaarplan 2013-2014 VOORWOORD Omdat elk kind telt en groeit met plezier ; dat is de titel van het strategisch beleidsplan 2013-2018 van onze Stichting Proo. Met die titel dagen wij onszelf uit en ieder

Nadere informatie

Schooljaarplan 2011 2012

Schooljaarplan 2011 2012 Schooljaarplan 2011 2012 Onderwerp Doel Hoe Wie Wanneer Resultaat Begroting Organisatie en beleid (wat wil ik bereikt hebben?) Op welke wijze? zijn betrokken? is het af? (Wat zien we concreet aan het eind)

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Poolster

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Poolster RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Poolster Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 20ZD Onderzoeksnummer : 127715 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool St. Trudo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool St. Trudo RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool St. Trudo Plaats : Helmond BRIN nummer : 06OF C1 Onderzoeksnummer : 150545 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 3 april 2013 Pagina

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarplan Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarplan 2016 - Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarplan wordt een concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven. De beleidsvoornemens hebben veelal een directe link met de

Nadere informatie

V E R S L A G. Onderwijsresultaten. Verslag van de ontwikkelingen. binnen Stg BOOM

V E R S L A G. Onderwijsresultaten. Verslag van de ontwikkelingen. binnen Stg BOOM V E R S L A G van de ontwikkelingen binnen Stg. BOOM voor het jaar 2013 2014 Het verslag betreft vooral de onderwijsresultaten, personele en financiële ontwikkelingen en de huisvesting. Ondanks het teruglopende

Nadere informatie