CAT B3.2 / Cursusafhankelijke toets

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CAT B3.2 / Cursusafhankelijke toets"

Transcriptie

1 VUmc-compas A Toetsing Toets CAT B3.2 / Cursusafhankelijke toets Cursus Professionele ontwikkeling en wetenschap: Alg.meth. collegejaar Cursuscoördinator dr. A.L.M. de Vries Gelegenheid 1 e Toetsdatum 31 mei 2013 Tijd uur (extra tijd half uur langer) Plaats WN 6 e etage Aantal en type vragen 51 meerkeuze vragen: 48 vierkeuze en 1 driekeuze en 2 tweekeuze Aantal versies 2 Druk tweezijdig bedrukt Toegestane hulpmiddelen een rekenmachine ZONDER internettoegang en/of groot eigen geheugen. Elke schriftelijke bron die de student zich maar kan wensen (boeken, collegemateriaal (sheets), eigen aantekeningen / samenvattingen). Studentinstructie: MC-toets: kies het beste (volledig juiste en meest complete) antwoord mobiele telefoons uit en in de tas onder de stoel alléén toetsbenodigdheden op tafel vragen over de inhoud van de toets worden NIET beantwoord commentaren na afloop naar de JVC van je cursus toiletbezoek NIET toegestaan fraude wordt bestraft Kleur de hokjes duidelijk in met uw potlood!! kras NIET op het geel antwoordformulier! Ook geen doorhalingen! Foutieve hokjes corrigeren door zeer goed te gummen! Geen studentnummer invullen betekent geen resultaat! Succes! vs A CAT 3.2 Professionele ontwikkeling en wetenschap (Alg.meth.) / afn. 31 mei 2013 Pagina 1 van 22

2 vs A CAT 3.2 Professionele ontwikkeling en wetenschap (Alg.meth.) / afn. 31 mei 2013 Pagina 2 van 22

3 1 Wat is de beperking van een systematisch overzichtsartikel met een meta-analyse ten opzichte van een traditioneel overzichtsartikel? a. er is een minder nauw omschreven vraagstelling mogelijk b. er wordt een minder scherp onderscheid gemaakt tussen de empirisch verkregen resultaten en de overtuiging van de auteur(s) c. er is meer kans op bias in de geïncludeerde studies d. er is meer kans op een vals beeld van nauwkeurigheid als de geïncludeerde studies sterk verschillen in opzet 2 In tegenstelling tot een meta-analyse volgens het fixed-effect model berust een meta-analyse volgens het random-effects model op de aanname dat: a. de vraagstellingen van de samengenomen studies een aselecte steekproef zijn van een familie van gerelateerde vraagstellingen b. de uitkomstmaten van de samengenomen studies een aselecte steekproef zijn van een familie van gerelateerde uitkomstmaten c. de patiëntengroepen van de samengenomen studies een aselecte steekproef zijn van een familie van gerelateerde patiëntengroepen d. de interventies van de samengenomen studies een aselecte steekproef zijn van een familie van gerelateerde interventies 3 Casus 1 In een grootschalig cohort onderzoek van 8000 personen van 65 jaar en ouder wordt de relatie tussen therapietrouw in het gebruik van aspirine en het optreden van een CVA (1 = ja; 0 = nee) onderzocht. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen mensen die nooit, ontrouw, of trouw aspirine gebruiken. De analyse levert de volgende resultaten: Wat is de Odds Ratio op een CVA van trouwe aspirine gebruikers ten opzicht van de nooit aspirine gebruikers? a b c d vs A CAT 3.2 Professionele ontwikkeling en wetenschap (Alg.meth.) / afn. 31 mei 2013 Pagina 3 van 22

4 4 Casus 1 (vervolg 1) Kan op grond van deze resultaten geconcludeerd worden dat de effectiviteit van aspirine bij trouwe gebruikers verschilt van ontrouwe gebruikers? a. ja, want de overall Wald toets is statistisch significant b. ja, want de regressiecoëfficiënt van aspirine(1) verschilt van aspirine(2) c. nee, want het 95% betrouwbaarheidsinterval van aspirine(1) overlapt met het 95% betrouwbaarheidsinterval van aspirine(2) d. nee, deze conclusie vereist een nieuwe analyse na hercodering van de dummy variabelen 5 Casus 1 (vervolg 2) Stel de volgende dummy codering wordt gehanteerd: Wat wordt dan de regressiecoëfficiënt van aspirine(2)? a b c d Einde casus 1 vs A CAT 3.2 Professionele ontwikkeling en wetenschap (Alg.meth.) / afn. 31 mei 2013 Pagina 4 van 22

5 6 Casus 2 Er wordt onderzocht of er een relatie bestaat tussen oxidatieve stress in hersencellen en cognitieve achteruitgang. Bij patiënten met geheugenproblemen wordt oxidatieve stress gemeten aan de hand van de F2-isoprostanenspiegel in de hersenvloeistof. De cognitieve achteruitgang wordt gemeten met de Mini-Mental State Examination (MMSE). Er wordt met een tussentijd van 1 jaar twee keer een lumbaalpunctie verricht. Op beide momenten wordt ook de MMSE afgenomen. In onderstaande grafiek staan de verschilscores tussen de baseline en follow-up meting van zowel de F2-isoprostanenspiegel (in pg/ml) als de MMSE score afgebeeld. Het is bekend dat mensen met het apolipoproteïne E (APOE) type 4 een verhoogd risico hebben op dementie. Daarom wordt er onderscheid gemaakt tussen patiënten met het APOE 4 type (rondjes en doorgetrokken lijn) en patiënten met een ander APOE type: 2 of 3 (driehoekjes en gestippelde lijn). Wat voor analyse vergt dit onderzoek? a. t-toets b. lineaire regressie c. logistische regressie d. Cox regressie 7 Casus 2 (vervolg 1) Welke invloed heeft het APOE type op de relatie tussen de jaarlijkse verandering in F2- isoprostanenspiegel en jaarlijkse verandering in MMSE score? Het APOE type a. heeft geen invloed b. is een confounder c. is een effectmodificator d. is een confounder en effectmodificator vs A CAT 3.2 Professionele ontwikkeling en wetenschap (Alg.meth.) / afn. 31 mei 2013 Pagina 5 van 22

6 8 Casus 2 (vervolg 2) Er is in beide groepen één patiënt met een jaarlijkse verandering in F2-isoprostanenspiegel van ongeveer 30 pg/ml. Herhaalde chemische analyse van spijt liquor verkregen uit dezelfde lumbaalpuncties bij deze patiënten levert bij beiden dezelfde waarde van ongeveer 30 pg/ml. Is het voor een juiste interpretatie nodig om de twee patiënten met een F2-isoprostanenspiegel van ongeveer 30 pg/ml van de analyse uit te sluiten? a. Nee, want de metingen berusten niet op meetfouten. b. Nee, want de effectschatting is al conservatief (zonder deze patiënten zal het verschil tussen de APOE typen alleen maar toenemen). c. Ja, want dan is de effectschatting meer conservatief (zonder deze patiënten zal het verschil tussen de APOE typen alleen maar afnemen). d. Ja, want extreme waarden moeten altijd van verdere analyse uitgesloten worden. Einde casus 2 9 Een manier om de zoekstrategie voor een systematische review te verbeteren is om de gebruikte zoektermen van reeds gevonden artikelen in de zoekstrategie op te nemen. Hoe wordt deze aanpak genoemd? a. building block method b. pearl growing method c. backward citation chaining d. forward citation chaining vs A CAT 3.2 Professionele ontwikkeling en wetenschap (Alg.meth.) / afn. 31 mei 2013 Pagina 6 van 22

7 10 Men vraagt zich af of een nieuw systeem van dienstroosters de vermoeidheid bij ziekenhuispersoneel vermindert. In zes ziekenhuizen wordt willekeurig over afdelingen wel of niet een nieuw systeem voor het dienstenrooster ingevoerd. Vermoeidheid wordt met een vragenlijst gemeten op een score die loopt van 0 tot 100. In onderstaande tabel staat van elk ziekenhuis afzonderlijk de t-toets van het effect van het type dienstrooster op de vermoeidheid weergegeven. In welke ziekenhuizen was het verschil statistisch significant bij een significantieniveau van 5% ( = 0.05)? a. 1, 3, 4 b. 2, 3, 4 c. 1, 3, 6 d. 2, 3, 6 vs A CAT 3.2 Professionele ontwikkeling en wetenschap (Alg.meth.) / afn. 31 mei 2013 Pagina 7 van 22

8 11 Casus 3 De bloeddrukverlagende werking van drie medicijnen (Hydrochlorothiazide, Candesartan en Lisinopril) wordt onderzocht bij 90 patiënten met hoge bloeddruk. Uitkomstmaat is het verschil in systolische bloeddruk (DELSYS = voormeting nameting in mmhg) met daartussen 8 weken lang medicatie. Voor de drie groepen medicijnen wordt de volgende dummy codering gebruikt: INTDUM1 INTDUM2 Hydrochlorotiazide 0 0 Candesartan 1 0 Lisinopril 0 1 Het resultaat van de lineaire regressie analyse is als volgt: a. Dependent Variable: DELSYS Wat is het gemiddelde verschil in systolische bloeddruk in de Hydrochlorotiazide groep? a mmhg b mmhg c mmhg d mmhg vs A CAT 3.2 Professionele ontwikkeling en wetenschap (Alg.meth.) / afn. 31 mei 2013 Pagina 8 van 22

9 12 Vervolg Casus 3 De onderzoekers dachten dat leeftijd (AGE) een storende variabele zou kunnen zijn. In aanvulling op de analyse bij vraag 11 worden twee aanvullende analyses gedaan. In combinatie met de vorige resultaten laten deze resultaten zien dat AGE a. geen verstorende variabele is b. een confounder is c. een effectmodificator is d. zowel een confounder als effectmodificator is Einde Casus 3 13 Casus 4 Onderzoek naar de bijwerking misselijkheid van een medicijn levert het volgende resultaat: bijwerking 1 misselijk 0 niet misselijk totaal behandeling 1 medicijn placebo totaal Wat is het relatieve risico op misselijkheid in de medicijn groep ten opzichte van de placebo groep? a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 vs A CAT 3.2 Professionele ontwikkeling en wetenschap (Alg.meth.) / afn. 31 mei 2013 Pagina 9 van 22

10 14 Casus 4 Vervolg I Er wordt een logistische regressie analyse uitgevoerd met de 0/1 codering zoals die in de tabel van de vorige vraag staat aangegeven. Wat wordt de regressie vergelijking? a. ln[odds(bijwerking=1)] = behandeling b. ln[odds(bijwerking=1)] = behandeling c. ln[odds(bijwerking=1)] = behandeling d. ln[odds(bijwerking=1)] = behandeling 15 Casus 4 Vervolg II Stel de bijwerking misselijkheid is anamnestisch vastgesteld door de arts onderzoeker die van elke patiënt weet of hij/zij het medicijn krijgt of placebo. Voor welke bias is dit onderzoek gevoelig? a. selectie bias b. informatie bias c. regressie naar het gemiddelde d. sampling bias Einde Casus 4 16 Een obstetricus doet onderzoek naar het effect van zwangerschapsduur op perinatale sterfte en neemt in de analyse de variabelen geslacht en geboortegewicht mee. De analyse van deze gegevens vergt een: a. t-toets b. lineaire regressie c. logistische regressie d. Cox regressie 17 Casus 5 Een arts onderzoekt het effect van een lawaaiige werkomgeving op het gehoor van werknemers. Hij selecteert 200 werknemers in een lawaaiige werkomgeving (lawaai 85 db) en 200 werknemers in een stillere werkomgeving (lawaai < 85 db). Geen van de geselecteerde werknemers gebruikte een gehoorapparaat. De onderzoeker vindt het volgende resultaat: Gehoorverlies Wel gehoorverlies Geen gehoorverlies Totaal Werkomgeving Lawaai 85 db Lawaai < 85 db Totaal Wat is het 95% betrouwbaarheidsinterval van de Odds Ratio van het effect van werkomgeving op het gehoorverlies? a. [2.11; 7.05] b. [2.22; 6.70] c. [2.25; 5.08] d. [2.26; 5.07] vs A CAT 3.2 Professionele ontwikkeling en wetenschap (Alg.meth.) / afn. 31 mei 2013 Pagina 10 van 22

11 18 Casus 5 Vervolg I Wat is een geldige conclusie die past bij het resultaat van het onderzoek? a. Een lawaaiige werkomgeving veroorzaakt een statistisch significant gehoorverlies. b. Een lawaaiige werkomgeving is statistisch significant geassocieerd met gehoorverlies. c. Een lawaaiige werkomgeving is niet statistisch significant geassocieerd met gehoorverlies. d. Een lawaaiige werkomgeving veroorzaakt geen klinisch relevant gehoorverlies. Einde Casus 5 19 Casus 6 Er wordt een lineaire regressie analyse uitgevoerd met geslacht (0: vrouw; 1: man) als determinant voor het HDL Cholesterol (mg/dl). Het blijkt dat het HDL scheef naar rechts verdeeld is. Daarom wordt een log-transformatie op het HDL toegepast. Wat is het effect dat wordt gerapporteerd? a b c d Casus 6 Vervolg I Wat is de interpretatie van de in de vorige vraag gerapporteerde effectmaat? a. Gemiddelde HDL van de vrouwen min het gemiddelde HDL van de mannen b. Gemiddelde HDL van de vrouwen gedeeld door het gemiddelde HDL van de mannen c. Gemiddelde HDL van de mannen min het gemiddelde HDL van de vrouwen d. Gemiddelde HDL van de mannen gedeeld door het gemiddelde HDL van de vrouwen Einde casus vs A CAT 3.2 Professionele ontwikkeling en wetenschap (Alg.meth.) / afn. 31 mei 2013 Pagina 11 van 22

12 21 Casus 7 In onderstaande figuur staan de resultaten van een systematic review naar het effect van intraveneuze natrium bicarbonaat infusie in de preventie van het ontstaan van nierfalen als reactie op de toediening van een contrastvloeistof in het kader van radiodiagnostiek. Hoe wordt deze figuur genoemd? a. Boxplot b. Forestplot c. Funnelplot d. Scatterplot 22 Casus 7 Vervolg I Welke studie uit de bovenste serie draagt het meest bij aan het overall effect? a. Recio-Mayoral et al, 2007 b. Adolph et al, 2008 c. Brar et al, 2008 d. Pakfetrat et al, 2009 vs A CAT 3.2 Professionele ontwikkeling en wetenschap (Alg.meth.) / afn. 31 mei 2013 Pagina 12 van 22

13 23 Casus 7 Vervolg II Van welke statistische analyse techniek heeft elke afzonderlijke studie gebruik gemaakt? a. T-toets b. Lineaire regressie analyse c. Logistische regressie analyse d. Cox regressie analyse 24 Casus 7 Vervolg III Welke vorm van bias is uit de figuur af te leiden? a. Selectie bias b. Informatie bias c. Regressie naar het gemiddelde d. Publicatie bias Einde Casus 25 Welk onderzoek mag niet door een METc worden getoetst? a. Onderzoek in gehandicapte kinderen b. Gentherapeutisch onderzoek c. Onderzoek met geregistreerde geneesmiddelen d. Onderzoek in wilsonbekwame patiënten 26 U vraagt een patiënt om informed consent voor het meedoen aan onderzoek. Wanneer voldoet deze informed consent procedure niet aan de vereisten? a. Wanneer de patiënt gebrekkig Nederlands spreekt. b. Wanneer de patiënt mondeling en schriftelijk is geïnformeerd. c. Wanneer de patiënt minder dan 48 uur van te voren is geïnformeerd. d. Wanneer een wettelijke vertegenwoordiger toestemming verleent in het geval van wilsonbekwaamheid. vs A CAT 3.2 Professionele ontwikkeling en wetenschap (Alg.meth.) / afn. 31 mei 2013 Pagina 13 van 22

14 27 Casus 8 In een onderzoek onder 4434 mensen naar de invloed van diabetes mellitus (DM) op de levensverwachting wordt het volgende resultaat gevonden. Hierin geeft de vetgedrukte lijn de mensen met DM en de dunne lijn de mensen zonder DM weer. Wat is de mediane overleving van mensen met DM? a. 65 jaar b. 70 jaar c. 76 jaar d. 81 jaar 28 Casus 8 Vervolg I Met welke toets kan worden nagegaan of er een statistisch significant verschil in overleving is? a. T-toets b. F-toets c. Logrank toets d. Levene toets vs A CAT 3.2 Professionele ontwikkeling en wetenschap (Alg.meth.) / afn. 31 mei 2013 Pagina 14 van 22

15 29 Casus 8 Vervolg II Wat is het aantal vrijheidsgraden dat hoort bij de in de vorige vraag (zie Casus 8 Vervolg I) bedoelde toets? a. 1 b. 2 c d Einde Casus 8 30 Een onderzoeker heeft als vraagstelling: Wat is het effect van dagelijks aspirinegebruik op de incidentie van het herseninfarct bij mensen van 65 jaar en ouder? In deze vraagstelling ontbreekt: a. P b. I c. C d. O 31 Casus 9 Er wordt een Cox regressie analyse uitgevoerd om het effect van diabetes (diabtot) op overlevingsduur te bepalen. Dit levert de volgende tabel op: Wat is de Hazard Ratio? a b c d vs A CAT 3.2 Professionele ontwikkeling en wetenschap (Alg.meth.) / afn. 31 mei 2013 Pagina 15 van 22

16 32 Casus 9 Vervolg I Het zou kunnen dat de Body Mass Index (BMI) de associatie verstoort. Daarom is BMI ook als determinant aan de volgende twee Cox regressie analyses toegevoegd. Hieruit kan geconcludeerd worden dat voor de relatie tussen diabetes en sterfte BMI: a. geen verstorende variabele is b. een confounder is c. een effect modificator is d. zowel een confounder als effect modificator is Einde Casus 9 vs A CAT 3.2 Professionele ontwikkeling en wetenschap (Alg.meth.) / afn. 31 mei 2013 Pagina 16 van 22

17 33 Casus 10 In een groot cohort onderzoek worden de incidente hartziekten (angina pectoris, hartinfarct) geregistreerd. Een logistische regressie analyse van geslacht, BMI, roken en leeftijd bij baseline op het krijgen van een hartziekte levert het volgende resultaat: Wie van de onderstaande personen heeft volgens dit onderzoek de minste kans op het krijgen van een hartziekte? a. rokende 40 jarige man met een BMI van 25 b. niet rokende 50 jarige man met een BMI van 20 c. rokende 50 jarige vrouw met een BMI van 30 d. niet rokende 60 jarige vrouw met een BMI van Casus 10 Vervolg I Hoe groot is volgens dit onderzoek de kans op het krijgen van een hartziekte van een rokende man van 50 jaar met een BMI van 30? a b c d Einde Casus Casus 11 Bij 36 vrouwen wordt de lichaamslengte gemeten. Het gemiddelde is 172 cm en de standaarddeviatie (SD) is 12 cm. Wat is het 95% betrouwbaarheidsinterval van het gemiddelde? a cm b cm c cm d cm vs A CAT 3.2 Professionele ontwikkeling en wetenschap (Alg.meth.) / afn. 31 mei 2013 Pagina 17 van 22

18 36 Casus 11 Vervolg I Waardoor is het mogelijk dit betrouwbaarheidsinterval van het gemiddelde te berekenen? a. Omdat lichaamslengte normaal verdeeld is in de populatie vrouwen b. Omdat de centrale limietstelling geldt c. Omdat lichaamslengte een continue variabele is d. Omdat de kleinste kwadraten methode kan worden toegepast Einde Casus Casus 12 Met een ANOVA wordt onderzocht of de Body Mass Index (BMI) van mensen samenhangt met het opleidingsniveau. Hieronder staat het resultaat van de analyse weergegeven: Wat is de juiste conclusie van deze analyse? a. Er is geen statistisch significant verband tussen BMI en opleidingsniveau. b. Er is wel een statistisch significant verband tussen BMI en opleidingsniveau. c. Het BMI van de mensen met het laagste opleidingsniveau is statistisch significant verhoogd. d. Het BMI van de mensen met het opleidingsniveau Some College, Vocational School is statistisch significant verlaagd. 38 Casus 12 Vervolg I Als in plaats van een ANOVA een lineaire regressie uitgevoerd wordt met de volgende dummy codering: DUM1 DUM2 DUM years High School Diploma, GED Some College, Vocational School College (BS, BA) degree or more Wat wordt dan de regressiecoëfficiënt van DUM3? a b c d Einde Casus 12 vs A CAT 3.2 Professionele ontwikkeling en wetenschap (Alg.meth.) / afn. 31 mei 2013 Pagina 18 van 22

19 39 Medisch-wetenschappelijk onderzoek in kinderen mag niet plaatsvinden in het geval van a. therapeutisch onderzoek b. verzet van de proefpersoon c. groepsgebonden niet-therapeutisch onderzoek met verwaarloosbaar risico d. observationeel onderzoek 40 De term statistische power verwijst naar de kans om met het onderzoek: a. de nulhypothese ten onrechte te verwerpen b. de nulhypothese terecht te accepteren c. de alternatieve hypothese ten onrechte te verwerpen d. de alternatieve hypothese terecht te accepteren 41 Als binnen een Cox-regressie analyse twee Kaplan-Meier curves kruisen, dan betekent dit schending van: a. de aanname dat de uitval (censoring) niet selectief is b. de aanname dat de groepen onafhankelijk zijn c. de aanname dat het verband lineair is d. de proportionele hazards aanname 42 Bij lineaire regressie met één determinant is de gemiddelde afstand van de afzonderlijke datapunten tot de regressielijn af te zien aan: a. de ruwe regressiecoëfficiënt B0 b. de ruwe regressiecoëfficiënt B1 c. de gestandaardiseerde regressiecoëfficiënt Beta d. de hoogte van de waarde van de t-toets van de regressiecoëfficiënt 43 Welke vorm van bias wordt met een intention-to-treat analyse tegengegaan? a. Selectiebias b. Informatiebias c. Sampling bias d. Confounding vs A CAT 3.2 Professionele ontwikkeling en wetenschap (Alg.meth.) / afn. 31 mei 2013 Pagina 19 van 22

20 44 Zowel het HDL als LDL cholesterol zijn scheef verdeeld. Er wordt daarom een logtransformatie toegepast. De correlatie tussen beide metingen bedraagt Om die correlatie tussen het HDL en LDL te corrigeren voor eventuele geslachtsverschillen wordt een lineaire regressie analyse uitgevoerd op ln(hdl) met zowel ln(ldl) als geslacht als determinant. Het resultaat van die analyse staat in de volgende twee tabellen: Wat is de voor geslacht gecorrigeerde correlatie tussen ln(hdl) en ln(ldl)? a b c d Casus 13 Een psychiater onderzoekt suïcidale gedachtes bij psychiatrisch patiënten die in twee klassen worden onderverdeeld: psychotici en neurotici. Hij vindt het volgende resultaat: Suïcidale gedachtes ja nee totaal type patiënt psychotisch neurotisch totaal Wat is het attributieve risico (ofwel het absolute risico verschil) tussen psychotici en neurotici op suïcidale gedachtes? a. 0.1 b. 0.2 c. 1.0 d. 2.0 vs A CAT 3.2 Professionele ontwikkeling en wetenschap (Alg.meth.) / afn. 31 mei 2013 Pagina 20 van 22

21 46 Casus 13 Vervolg I Met welke toets is na te gaan of het effect van de vorige vraag (zie Casus 13) statistisch significant is? a. F-toets b. t-toets c. Z-toets d. ²-toets Einde Casus Wie bepaalt of een onderzoek WMO plichtig is? a. de CCMO b. de DEC c. de METC d. de onderzoeker(s) zelf 48 Casus 14 Om te evalueren in hoeverre Body Mass Index (BMI) een risicofactor is voor hypertensie wordt eerst een logistische regressie uitgevoerd met alleen demografische risicofactoren: geslacht, leeftijd (in jaren) en opleiding. Dit model ziet er als volgt uit: Welke demografische risicofactor heeft in dit regressiemodel de sterkste invloed? a. Geslacht b. Leeftijd c. Opleiding vs A CAT 3.2 Professionele ontwikkeling en wetenschap (Alg.meth.) / afn. 31 mei 2013 Pagina 21 van 22

22 49 Casus 14 Vervolg I Als BMI als risicofactor aan het regressiemodel wordt toegevoegd, is het resultaat als volgt: BMI is een risicofactor voor hypertensie. Het beschermend effect van geslacht is nu sterker. Dit betekent dat: a. de gemiddelde BMI van de vrouwen hoger is dan van de mannen b. de gemiddelde BMI van de mannen hoger is dan van de vrouwen 50 Casus 14 Vervolg II De p-waarde van BMI is uit de tabel weggelaten. Leidt toevoeging van BMI aan het regressiemodel volgens de likelihood-ratio toets of Wald toets ook tot een statistisch significante verbetering van het model? a. Ja b. Nee 51 Een onderzoeker wil een trial opzetten naar de effectiviteit van een nieuwe gedragstraining als interventie programma bij de reclassering ten opzichte van de reguliere begeleiding. Het programma is vooral bedoeld om de reïntegratie van jeugdige delinquenten te bespoedigen. Aan de reïntegratie is voldaan als de persoon een vaste voltijdse betrekking heeft. Welke statistische analyse techniek sluit aan op dit onderzoeksplan? a. T-toets b. Lineaire regressie c. Logistische regressie d. Cox regressie vs A CAT 3.2 Professionele ontwikkeling en wetenschap (Alg.meth.) / afn. 31 mei 2013 Pagina 22 van 22

hercat B3.2 / Cursusafhankelijke toets

hercat B3.2 / Cursusafhankelijke toets A VUmc-compas Toetsing Toets hercat B3.2 / Cursusafhankelijke toets Cursus Professionele ontwikkeling en wetenschap: Alg.meth. collegejaar 2012-2013 Cursuscoördinator dr. A.L.M. de Vries Gelegenheid 2

Nadere informatie

CAT Professionele Ontwikkeling en Wetenschap

CAT Professionele Ontwikkeling en Wetenschap CAT Professionele Ontwikkeling en Wetenschap (Toetsdatum 31 mei 2013) Toelichting Amsterdam, 7 juni 2013 A.L. de Vries Algemeen EN Toets te lang De toets werd als te lang beschouwd. Het lukte niet alle

Nadere informatie

Toets CAT B / Cursus-afhankelijke toets

Toets CAT B / Cursus-afhankelijke toets A VUmc-compas toetsing Toets CAT B 3.2 4-5 / Cursus-afhankelijke toets Cursus B Professionele ontwikkeling en wetenschap 4-5 Cursuscoördinator (vice-) mw. dr. S.A.M. Sikkes / dr. P.H.H. Houben Gelegenheid

Nadere informatie

Toets CAT B 3.2 13-14 / Cursus-afhankelijke toets

Toets CAT B 3.2 13-14 / Cursus-afhankelijke toets A VUmc-compas toetsing Toets CAT B 3.2 3-4 / Cursus-afhankelijke toets Cursus B Professionele ontwikkeling en wetenschap 3-4 Cursuscoördinator (vice-) Mw. dr. S.A.M. Sikkes / dr. P.H.H. Houben Gelegenheid

Nadere informatie

Algemene methodologie (onderdeel van CAT)

Algemene methodologie (onderdeel van CAT) Oefentoets Algemene methodologie (onderdeel van CAT) Cursus Wetenschappelijk Focus Onderwijs: Algemene methodologie Cursuscoördinator dr. A.L. de Vries 30 oefenvragen ZONDER antwoorden 1 In een onderzoeksprotocol

Nadere informatie

50MB1 onderzoeksmethodologie 1 19 december 2008 10.00 uur

50MB1 onderzoeksmethodologie 1 19 december 2008 10.00 uur UMC $St Radboud Bloktoets Datum Aanvang 50MB1 onderzoeksmethodologie 1 19 december 2008 10.00 uur Faculteit der Medische Wetenschappen ': _s-j Deze tentamenset kunt u na afloop meenemen. Ook de doordruk

Nadere informatie

1. De volgende gemiddelden zijn gevonden in een experiment met de factor Conditie en de factor Sekse.

1. De volgende gemiddelden zijn gevonden in een experiment met de factor Conditie en de factor Sekse. Oefentoets 1 1. De volgende gemiddelden zijn gevonden in een experiment met de factor Conditie en de factor Sekse. Conditie = experimenteel Conditie = controle Sekse = Vrouw 23 33 Sekse = Man 20 36 Van

Nadere informatie

Toets CAT B3.2.3 / Cursusafhankelijke toets

Toets CAT B3.2.3 / Cursusafhankelijke toets VUmc-compas A Toetsing Toets CAT B3.2.3 / Cursusafhankelijke toets Cursus Cursus B3.2.3 11_12 Wetenschappelijk focusonderwijs Onderdeel Algemene methodologie Cursuscoördinator dr. A.L.M. de Vries Gelegenheid

Nadere informatie

Examen Data Analyse II - Deel 2

Examen Data Analyse II - Deel 2 Examen Data Analyse II - Deel 2 Tweede Bachelor Biomedische Wetenschappen 10 januari 2011 Naam....................................... 1. De systolische bloeddruk (in mmhg) van 21 mannen is weergegeven

Nadere informatie

TOETS OMB1 ONDERZOEKSMETHODOLOGIE I. december 2010

TOETS OMB1 ONDERZOEKSMETHODOLOGIE I. december 2010 TOETS OMB1 ONDERZOEKSMETHODOLOGIE I december 2010 Deze toets bestaat uit 23 vragen, waarvan 15 meerkeuzevragen (maximaal 15 punten) en 8 open vragen (maximaal 28 punten); In totaal zijn er dus 43 punten

Nadere informatie

Toets CAT B / Cursus-afhankelijke toets

Toets CAT B / Cursus-afhankelijke toets A VUmc-compas toetsing Toets CAT B 3.2 4-5 / Cursus-afhankelijke toets Cursus B Professionele ontwikkeling en wetenschap 4-5 Cursuscoördinator (vice-) mw. dr. S.A.M. Sikkes / dr. P.H.H. Houben Gelegenheid

Nadere informatie

Samenvatting. J. Nachtegaal, S.E. Kramer, J.M. Festen (Amsterdam)

Samenvatting. J. Nachtegaal, S.E. Kramer, J.M. Festen (Amsterdam) Samenvatting Associatie tussen gehoorverlies en psychosociale gezondheid bij 18 tot 70 jarigen: eerste resultaten van de Nationale Longitudinale Studie naar Horen (NL-SH). J. Nachtegaal, S.E. Kramer, J.M.

Nadere informatie

Toets CAT B / Cursus-afhankelijke toets

Toets CAT B / Cursus-afhankelijke toets A VUmc-compas toetsing Toets CAT B 3.2 13-14 / Cursus-afhankelijke toets Cursus B Professionele ontwikkeling en wetenschap 13-14 Cursuscoördinator (vice-) mw. dr. S.A.M. Sikkes / dr. P.H.H. Houben Gelegenheid

Nadere informatie

STATISTIEK. Basiscursus Regelgeving en Organisatie Klinisch onderzoek. Dr. ir. Peter van de Ven Epidemiologie & Biostatistiek p.vandeven@vumc.

STATISTIEK. Basiscursus Regelgeving en Organisatie Klinisch onderzoek. Dr. ir. Peter van de Ven Epidemiologie & Biostatistiek p.vandeven@vumc. STATISTIEK Basiscursus Regelgeving en Organisatie Klinisch onderzoek Dr. ir. Peter van de Ven Epidemiologie & Biostatistiek p.vandeven@vumc.nl Slide 1 Inhoud Methodologie voor klinische studies Onderzoeksvraagstelling

Nadere informatie

Relatie tussen gehoorverlies & psychosociale gezondheid

Relatie tussen gehoorverlies & psychosociale gezondheid Relatie tussen gehoorverlies & psychosociale gezondheid Eerste resultaten van de Nationale Longitudinale Studie naar Horen (NL-SH) Onderzoeksprogramma > Care and Prevention Janneke Nachtegaal, Sophia Kramer

Nadere informatie

Tentamen Biostatistiek 2 voor BMT (2DM50), op dinsdag 5 april 2011 9.00-12.00 uur

Tentamen Biostatistiek 2 voor BMT (2DM50), op dinsdag 5 april 2011 9.00-12.00 uur Faculteit der Wiskunde en Informatica Tentamen Biostatistiek 2 voor BMT (2DM50), op dinsdag 5 april 2011 9.00-12.00 uur Bij het tentamen mag alleen gebruik worden gemaakt van een zakrekenmachine. Het gebruik

Nadere informatie

Bijlage Figuren en formules voor de stof van Professionele Ontwikkeling en Wetenschap, 13-14

Bijlage Figuren en formules voor de stof van Professionele Ontwikkeling en Wetenschap, 13-14 Bijlage Figuren en formules voor de stof van Professionele Ontwikkeling en Wetenschap, 1314 Bijlage Figuren en formules voor de stof van Professionele Ontwikkeling en Wetenschap, 1314 Figuren en formules

Nadere informatie

Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis

Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis Samenvatting Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis Hoofdstuk 1 bevat de algemene inleiding van dit proefschrift. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

De kans op arbeidsongeschiktheid bij zelfstandig ondernemers met overgewicht

De kans op arbeidsongeschiktheid bij zelfstandig ondernemers met overgewicht Mag het een onsje meer zijn? De kans op arbeidsongeschiktheid bij zelfstandig ondernemers met overgewicht Viona Lapré- Utama, Marjan Erkamp, Marga van Liere, Cees Geluk Samenvatting Overgewicht komt steeds

Nadere informatie

Kruis per vraag slechts één vakje aan op het antwoordformulier.

Kruis per vraag slechts één vakje aan op het antwoordformulier. Toets Stroom 1.2 Methoden en Statistiek tul, MLW 7 april 2006 Deze toets bestaat uit 25 vierkeuzevragen. Kruis per vraag slechts één vakje aan op het antwoordformulier. Vraag goed beantwoord dan punt voor

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting 100 Samenvatting Cognitieve achteruitgang en depressie komen vaakvooropoudere leeftijd.zijbeïnvloeden de kwaliteit van leven van ouderen in negatieve zin.de komende jaren zalhet aantalouderen in onze maatschappijsneltoenemen.het

Nadere informatie

Beschrijvende statistiek

Beschrijvende statistiek Beschrijvende statistiek Beschrijvende en toetsende statistiek Beschrijvend Samenvatting van gegevens in de steekproef van onderzochte personen (gemiddelde, de standaarddeviatie, tabel, grafiek) Toetsend

Nadere informatie

DEZE PAGINA NIET vóór 8.30u OMSLAAN!

DEZE PAGINA NIET vóór 8.30u OMSLAAN! STTISTIEK 1 VERSIE MT15303 1308 1 WGENINGEN UNIVERSITEIT LEERSTOELGROEP MT Tentamen Statistiek 1 (MT-15303) 5 augustus 2013, 8.30-10.30 uur EZE PGIN NIET vóór 8.30u OMSLN! STRT MET INVULLEN VN NM, REGISTRTIENUMMER,

Nadere informatie

Tentamen Biostatistiek 2 voor BMT (2DM50), op woensdag 10 april 2013 14.00-17.00 uur

Tentamen Biostatistiek 2 voor BMT (2DM50), op woensdag 10 april 2013 14.00-17.00 uur Faculteit der Wiskunde en Informatica Tentamen Biostatistiek 2 voor BMT (2DM50), op woensdag 10 april 2013 14.00-17.00 uur Bij het tentamen mag alleen gebruik worden gemaakt van een zakrekenmachine. Het

Nadere informatie

Onderzoeksdesigns. Ellen Tromp, epidemioloog St Antonius ziekenhuis

Onderzoeksdesigns. Ellen Tromp, epidemioloog St Antonius ziekenhuis Onderzoeksdesigns Ellen Tromp, epidemioloog St Antonius ziekenhuis Inhoud Inleiding Wetenschappelijk bewijs Opdracht Verschillende onderzoekdesigns De drie componenten van evidence-based practice Wetenschappelijk

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting Cardiovasculaire Beoordeling na Hypertensieve Afwijkingen van de Zwangerschap Hypertensieve zwangerschapscomplicaties rondom de uitgerekende datum zijn veelvoorkomende complicaties.

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/35287 holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/35287 holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/35287 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Poortvliet, Rosalinde Title: New perspectives on cardiovascular risk prediction

Nadere informatie

INLEIDING EEN OVERZICHT VAN CORRECTIEMETHODEN

INLEIDING EEN OVERZICHT VAN CORRECTIEMETHODEN INLEIDING Als je geïnteresseerd bent in de vraag welke van twee behandelingen of geneesmiddelen het beste werkt, zijn er grofweg twee manieren om dat te onderzoeken: experimenteel en observationeel. Bij

Nadere informatie

i ltj i i ;t!t i t' Jiil!!1 l1 I!--

i ltj i i ;t!t i t' Jiil!!1 l1 I!-- l ti aaaa I l 1 ~ ~~{~:~~ i' lji~~!"il~ il'l ~~~ i ltj i i ;t!t i t' Jiil!!1 l1 I!-- -I.. I 8 I i IJ I ~ i c ~ J'l f ~ ~!1.. 'I IJ 1 t I I h hl I I I " I t! fl 1 1 lc:c: IJ 11.:... I ~ i c I i tt( t I

Nadere informatie

Samenvatting. Het Terneuzen Geboortecohort. Detectie en Preventie van Overgewicht en Cardiometabool Risico vanaf de Geboorte

Samenvatting. Het Terneuzen Geboortecohort. Detectie en Preventie van Overgewicht en Cardiometabool Risico vanaf de Geboorte Het Terneuzen Geboortecohort Detectie en Preventie van Overgewicht en Cardiometabool Risico vanaf de Geboorte In Hoofdstuk 1 worden de achtergrond, relevantie, gebruikte definities en concepten, en de

Nadere informatie

Evidence based richtlijnontwikkeling (EBRO) training voor patiënten. Ton Kuijpers, Epidemioloog

Evidence based richtlijnontwikkeling (EBRO) training voor patiënten. Ton Kuijpers, Epidemioloog Evidence based richtlijnontwikkeling (EBRO) training voor patiënten Ton Kuijpers, Epidemioloog Guru based medicine Inhoud Voorbeeld van een wetenschappelijk onderzoeksdesign (RCT) Mate van bewijs Conclusies

Nadere informatie

HOOFDSTUK VII REGRESSIE ANALYSE

HOOFDSTUK VII REGRESSIE ANALYSE HOOFDSTUK VII REGRESSIE ANALYSE 1 DOEL VAN REGRESSIE ANALYSE De relatie te bestuderen tussen een response variabele en een verzameling verklarende variabelen 1. LINEAIRE REGRESSIE Veronderstel dat gegevens

Nadere informatie

E-health4Uth: extra contactmoment vanuit de Jeugdgezondheidszorg voor 15/16 jarigen

E-health4Uth: extra contactmoment vanuit de Jeugdgezondheidszorg voor 15/16 jarigen E-health4Uth: extra contactmoment vanuit de Jeugdgezondheidszorg voor 15/16 jarigen Effectevaluatie Door: Rienke Bannink (Erasmus MC) E-mail r.bannink@erasmusmc.nl i.s.m. Els van As (consortium Rivas-Careyn),

Nadere informatie

Kent u de cijfers van uw hart?

Kent u de cijfers van uw hart? Kent u de cijfers van uw hart? CHOLESTEROL? GEWICHT/ BUIKOMTREK? UW? BLOEDDRUK? SUIKERGEHALTE? V.U.: Dr Freddy Van de Casseye - Elyzeese-Veldenstraat 63-1050 Brussel Belgische Cardiologische Liga www.cardiologischeliga.be

Nadere informatie

hoofdstuk 1 hoofdstuk 2 hoofdstuk 3

hoofdstuk 1 hoofdstuk 2 hoofdstuk 3 SAMENVATTING Dit proefschrift is gewijd aan Bouwen aan Gezondheid : een onderzoek naar de effectiviteit van een leefstijlinterventie voor werknemers in de bouwnijverheid met een verhoogd risico op hart

Nadere informatie

Toets CAT B3.2.3 / Cursusafhankelijke toets

Toets CAT B3.2.3 / Cursusafhankelijke toets VUmc-compas A Toetsing Toets CAT B3.2.3 / Cursusafhankelijke toets Cursus Cursus B3.2.3 11_12 Wetenschappelijk focusonderwijs Onderdeel Algemene methodologie Cursuscoördinator dr. A.L.M. de Vries Gelegenheid

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Dit proefschrift richt zich op statinetherapie in type 2 diabetespatiënten; hiervan zijn verschillende aspecten onderzocht. In Deel I worden de effecten van statines op LDLcholesterol en cardiovasculaire

Nadere informatie

Vitale Vaten. Ineke Sterk projectleider Vitale Vaten 4 oktober 2011

Vitale Vaten. Ineke Sterk projectleider Vitale Vaten 4 oktober 2011 Vitale Vaten Ineke Sterk projectleider Vitale Vaten 4 oktober 2011 Dé Gezonde regio: waar? Dé Gezonde regio: wie? Verleiden Opbouw presentatie Inleiding hart- en vaatziekten Project Vitale Vaten Gorinchem

Nadere informatie

beoordelingskader zorgvraagzwaarte

beoordelingskader zorgvraagzwaarte 1 beoordelingskader zorgvraagzwaarte In dit document geven we een beoordelingskader voor de beoordeling van de zorgvraagzwaarte-indicator. Dit beoordelingskader is gebaseerd op de resultaten van de besprekingen

Nadere informatie

mlw stroom 2.2: Biostatistiek en Epidemiologie

mlw stroom 2.2: Biostatistiek en Epidemiologie mlw stroom 2.2: Biostatistiek en Epidemiologie Hoorcollege 1: Onderzoeksopzet en risikomaten Rosner 13.1-13.4 Capaciteitsgroep Methodologie en Statistiek tul / UM 10 januari 2006 Methodologie en Statistiek

Nadere informatie

Samenvatting Beloop van beperkingen in activiteiten bij oudere patiënten met artrose van heup of knie

Samenvatting Beloop van beperkingen in activiteiten bij oudere patiënten met artrose van heup of knie Beloop van beperkingen in activiteiten bij oudere patiënten met artrose van heup of knie Zoals beschreven in hoofdstuk 1, is artrose een chronische ziekte die vaak voorkomt bij ouderen en in het bijzonder

Nadere informatie

CHAPTER 12. Samenvatting

CHAPTER 12. Samenvatting CHAPTER 12 Samenvatting Samenvatting 177 In hoofdstuk 1 wordt een toegenomen overleving gerapporteerd van zeer vroeggeboren kinderen, gerelateerd aan enkele nieuwe interventies in de perinatologie. Uitkomsten

Nadere informatie

Antwoordvel Versie A

Antwoordvel Versie A Antwoordvel Versie A Interimtoets Toegepaste Biostatistiek 13 december 013 Naam:... Studentnummer:...... Antwoorden: Vraag Antwoord Antwoord Antwoord Vraag Vraag A B C D A B C D A B C D 1 10 19 11 0 3

Nadere informatie

HOOFDSTUK IV TOETSEN VAN STATISTISCHE HYPOTHESEN

HOOFDSTUK IV TOETSEN VAN STATISTISCHE HYPOTHESEN HOOFDSTUK IV TOETSEN VAN STATISTISCHE HYPOTHESEN 4.1 PARAMETERTOESTEN 1 A. Toetsen van het gemiddelde Beschouw een steekproef X 1, X,, X n van n onafhankelijke N(µ, σ) verdeelde kansveranderlijken Men

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Statistiek 2 voor TeMa (2S195) op dinsdag , uur.

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica. Tentamen Statistiek 2 voor TeMa (2S195) op dinsdag , uur. TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamen Statistiek voor TeMa (S95) op dinsdag 3-03-00, 9- uur. Bij het tentamen mag gebruik worden gemaakt van een zakrekenmachine en

Nadere informatie

Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken

Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken 1 Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken Smoking Cessation in Cardiac Patients Esther Kers-Cappon Begeleiding door:

Nadere informatie

Schrik om het hart! CoRPS. Dr. Annelieke Roest. Promotoren: Peter de Jonge, PhD. Johan Denollet, PhD

Schrik om het hart! CoRPS. Dr. Annelieke Roest. Promotoren: Peter de Jonge, PhD. Johan Denollet, PhD Schrik om het hart! Center of Research on Psychology in Somatic diseases Promotoren: Peter de Jonge, PhD Johan Denollet, PhD Dr. Annelieke Roest Anxiety and Depression In Coronary Heart Disease: Annelieke

Nadere informatie

Diabetes en ouder worden Dr. K.J.J. van Hateren

Diabetes en ouder worden Dr. K.J.J. van Hateren Diabetes en ouder worden Dr. K.J.J. van Hateren Huisarts, lid DiHAG Senior-onderzoeker Diabetes kenniscentrum Disclosure Geen conflicts of interest De toekomst!!! >25% = >75 jaar Karakteristieken ouderen

Nadere informatie

HOOFDSTUK VI NIET-PARAMETRISCHE (VERDELINGSVRIJE) STATISTIEK

HOOFDSTUK VI NIET-PARAMETRISCHE (VERDELINGSVRIJE) STATISTIEK HOOFDSTUK VI NIET-PARAMETRISCHE (VERDELINGSVRIJE) STATISTIEK 1 1. INLEIDING Parametrische statistiek: Normale Verdeling Niet-parametrische statistiek: Verdelingsvrij Keuze tussen de twee benaderingen I.

Nadere informatie

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica

TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN Faculteit Wiskunde en Informatica Tentamen Statistiek voor TeMa (S95) Avondopleiding. donderdag 6-6-3, 9.-. uur Bij het tentamen mag gebruik worden gemaakt van een zakrekenmachine

Nadere informatie

Plasma volume expansie in ernstige hypertensieve aandoeningen van de zwangerschap

Plasma volume expansie in ernstige hypertensieve aandoeningen van de zwangerschap Samenvatting Plasma volume expansie in ernstige hypertensieve aandoeningen van de zwangerschap Samenvatting Dit proefschrift beschrijft het effect van plasma volume expansie in de behandeling van ernstige

Nadere informatie

- 172 - Prevention of cognitive decline

- 172 - Prevention of cognitive decline Samenvatting - 172 - Prevention of cognitive decline Het percentage ouderen binnen de totale bevolking stijgt, en ook de gemiddelde levensverwachting is toegenomen. Vanwege deze zogenaamde dubbele vergrijzing

Nadere informatie

FORMULIER IV voor het beoordelen van een PATIËNT-CONTROLEONDERZOEK Versie oktober 2002, geldig t/m december 2005 Evidence-Based RichtlijnOntwikkeling Formulier IV: beoordeling patiënt-controleonderzoek

Nadere informatie

Tentamen Biostatistiek 2 voor BMT (2DM50), op woensdag 22 april uur

Tentamen Biostatistiek 2 voor BMT (2DM50), op woensdag 22 april uur Faculteit der Wiskunde en Informatica Tentamen Biostatistiek 2 voor BMT (2DM50), op woensdag 22 april 2009 9.00-12.00 uur Bij het tentamen mag alleen gebruik worden gemaakt van een zakrekenmachine. Het

Nadere informatie

SAMENVATTING SAMENVATTING

SAMENVATTING SAMENVATTING HbA 1c ontstaat door de versuikering van hemoglobine, het belangrijkste bestanddeel van rode bloedcellen. In het bloed bindt een glucosemolecuul (niet-enzymatisch) met een aminozuur van de β-keten van

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/29692 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Bonten, Tobias N. Title: Time for aspirin : blood pressure and reactivity Issue

Nadere informatie

Chronische nierschade: hoe vaak, stadia en risico s

Chronische nierschade: hoe vaak, stadia en risico s Factsheet Nieren en nierschade deel 3 Nierschade vraagt om continue alertheid en aandacht van de behandelaar Nierfunctie en eiwitverlies: voorspellers van complicaties Chronische nierschade: hoe vaak,

Nadere informatie

Cardiovasculaire medicatie: gezondheidswinst versus valrisico

Cardiovasculaire medicatie: gezondheidswinst versus valrisico Cardiovasculaire medicatie: gezondheidswinst versus valrisico Geeske Peeters Susan Tett Samantha Hollingworth Danijela Gnijdic Sarah Hilmer Annette Dobson Ruth Hubbard Richtlijn Acuut Coronair Syndroom

Nadere informatie

.192. Etnische ongelijkheid in hart- en vaatziekterisico:

.192. Etnische ongelijkheid in hart- en vaatziekterisico: Samenvatting Etnische ongelijkheid in hart- en vaatziekterisico: de aanwezigheid van risicofactoren onder Amsterdammers met een Turkse en Marokkaanse etnische achtergrond. De incidentie van hart- en vaatziekten

Nadere informatie

SAMENVATTING. MVW_proefschrift_170x240_17042013.indd 172

SAMENVATTING. MVW_proefschrift_170x240_17042013.indd 172 SAMENVATTING MVW_proefschrift_170x240_17042013.indd 172 ALIFE@WORK DE EFFECTEN VAN EEN LEEFSTIJLPROGRAMMA MET BEGELEIDING OP AFSTAND VOOR GEWICHTSCONTROLE BIJ WERKNEMERS ACHTERGROND Overgewicht, waarvan

Nadere informatie

Data analyse Inleiding statistiek

Data analyse Inleiding statistiek Data analyse Inleiding statistiek 1 Terugblik - Inductieve statistiek Afleiden van eigenschappen van een populatie op basis van een beperkt aantal metingen (steekproef) Kennis gemaakt met kans & kansverdelingen»

Nadere informatie

De relatie tussen de groente- en fruitconsumptie en sociaal economische status bij zwangere vrouwen. Nanda Gost en Manon Ritico Referaat, 7 juni 2013

De relatie tussen de groente- en fruitconsumptie en sociaal economische status bij zwangere vrouwen. Nanda Gost en Manon Ritico Referaat, 7 juni 2013 De relatie tussen de groente- en fruitconsumptie en sociaal economische status bij zwangere vrouwen Nanda Gost en Manon Ritico Referaat, 7 juni 2013 ONDERZOEKSDOEL Wat is de associatie tussen de groente-

Nadere informatie

SAMENVATTING. 140 Samenvatting

SAMENVATTING. 140 Samenvatting Samenvatting 140 Samenvatting SAMENVATTING Diabetes mellitus, ofwel suikerziekte, is een veelvoorkomende stofwisselingsziekte die gekenmerkt wordt door hyperglykemie (verhoogde bloedsuikerspiegels) als

Nadere informatie

SPSS Introductiecursus. Sanne Hoeks Mattie Lenzen

SPSS Introductiecursus. Sanne Hoeks Mattie Lenzen SPSS Introductiecursus Sanne Hoeks Mattie Lenzen Statistiek, waarom? Doel van het onderzoek om nieuwe feiten van de werkelijkheid vast te stellen door middel van systematisch onderzoek en empirische verzamelen

Nadere informatie

Examen Statistische Modellen en Data-analyse. Derde Bachelor Wiskunde. 14 januari 2008

Examen Statistische Modellen en Data-analyse. Derde Bachelor Wiskunde. 14 januari 2008 Examen Statistische Modellen en Data-analyse Derde Bachelor Wiskunde 14 januari 2008 Vraag 1 1. Stel dat ɛ N 3 (0, σ 2 I 3 ) en dat Y 0 N(0, σ 2 0) onafhankelijk is van ɛ = (ɛ 1, ɛ 2, ɛ 3 ). Definieer

Nadere informatie

Tentamen Biostatistiek 2 voor BMT (2DM50), op maandag 2 juli uur

Tentamen Biostatistiek 2 voor BMT (2DM50), op maandag 2 juli uur Faculteit der Wiskunde en Informatica Tentamen Biostatistiek 2 voor BMT (2DM50), op maandag 2 juli 2012 9.00-12.00 uur Bij het tentamen mag alleen gebruik worden gemaakt van een zakrekenmachine. Het gebruik

Nadere informatie

Stadia chronische nierschade

Stadia chronische nierschade Factsheet Nieren en nierschade deel 3 Nierschade vraagt om continue alertheid en aandacht van de behandelaar Nierfunctie en eiwitverlies: voorspellers van complicaties Stadia chronische nierschade Nierschade

Nadere informatie

VISA Specificaties PAGO-rapport

VISA Specificaties PAGO-rapport VISA Specificaties PAGO-rapport Versie 1.1 - juli 2012 Blad 1 van 19 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Transformatietabel PAGO-rapport... 4 3. Uitleg gegevens PAGO-rapport... 8 3.1 Algemene gegevens...

Nadere informatie

G0N11a Statistiek en data-analyse: project Eerste zittijd Modeloplossing

G0N11a Statistiek en data-analyse: project Eerste zittijd Modeloplossing G0N11a Statistiek en data-analyse: project Eerste zittijd 2007-2008 Modeloplossing Opmerking vooraf: Deze modeloplossing is een heel volledig antwoord op de gestelde vragen. Om de maximumscore op een vraag

Nadere informatie

Bent u gevraagd voor medisch wetenschappelijk onderzoek?

Bent u gevraagd voor medisch wetenschappelijk onderzoek? Bent u gevraagd voor medisch wetenschappelijk onderzoek? Inhoud Pagina Inleiding... 2 Medisch wetenschappelijk onderzoek... 3 Waarom zou u meedoen... 4 Onderzoeksfasen... 5 Medisch Ethische Commissie...

Nadere informatie

Relatie gehoorverlies & herstelbehoefte, werk eigenschappen en verzuim

Relatie gehoorverlies & herstelbehoefte, werk eigenschappen en verzuim Relatie gehoorverlies & herstelbehoefte, werk eigenschappen en verzuim Resultaten van de NL-SH Research Programme > Quality of Care Janneke Nachtegaal, Joop Kuik, Han Anema, Theo Goverts, Joost Festen

Nadere informatie

Chapter 10. Samenvatting

Chapter 10. Samenvatting Chapter 10 Samenvatting Chapter 10 Zijn atherosclerose en ontsteking oorzaken van cognitieve achteruitgang bij oudste ouderen? Inleiding Een achteruitgang van verstandelijke vermogens, oftewel cognitieve

Nadere informatie

Gezondheidsvaardigheden in de Nederlandse volwassen bevolking Het doel van het eerste deel van dit proefschrift, was te onderzoeken in hoeverre

Gezondheidsvaardigheden in de Nederlandse volwassen bevolking Het doel van het eerste deel van dit proefschrift, was te onderzoeken in hoeverre Samenvatting Inleiding In Nederland wordt van burgers verwacht dat zij een zelfstandige en verantwoordelijke rol vervullen met betrekking tot hun gezondheid en zorg. Dit is het gevolg van verschillende

Nadere informatie

Onderzoek naar het effect van body mass index (BMI) en het roken van sigaretten op de opname van fentanyl

Onderzoek naar het effect van body mass index (BMI) en het roken van sigaretten op de opname van fentanyl Patiënteninformatie Onderzoek naar het effect van body mass index (BMI) en het roken van sigaretten op de opname van fentanyl Geachte heer/mevrouw, U bent in het Erasmus MC onder behandeling voor een vorm

Nadere informatie

Samenvatting 161 NEDERLANDSTALIGE SAMENVATTING

Samenvatting 161 NEDERLANDSTALIGE SAMENVATTING Samenvatting 161 NEDERLANDSTALIGE SAMENVATTING 162 Samenvatting NEDERLANDSTALIGE SAMENVATTING Diabetes mellitus, of suikerziekte, is een groep stofwisselingsziekten. De kenmerkende eigenschap van deze

Nadere informatie

Tentamen Biostatistiek 1 voor BMT (2DM40) woensdag 2 november 2011, uur

Tentamen Biostatistiek 1 voor BMT (2DM40) woensdag 2 november 2011, uur Faculteit der Wiskunde en Informatica Tentamen Biostatistiek 1 voor BMT (2DM40) woensdag 2 november 2011, 9.00-12.00 uur Bij het tentamen mag gebruik worden gemaakt van een zakrekenmachine en van een onbeschreven

Nadere informatie

17/04/2013. 1. Epidemiologische studies. Children should not be treated as miniature men and women Abraham Jacobi

17/04/2013. 1. Epidemiologische studies. Children should not be treated as miniature men and women Abraham Jacobi Aanpak en interpretatie van een epidemiologische studie Aanpak en interpretatie van een epidemiologische studie Katia Verhamme, MD, PhD Epidemioloog OLV Ziekenhuis-Aalst Erasmus MC Rotterdam 20 april 2013

Nadere informatie

Inzichten in Vitaliteit: associaties met participatie en maatschappelijke kosten

Inzichten in Vitaliteit: associaties met participatie en maatschappelijke kosten Inzichten in Vitaliteit: associaties met participatie en maatschappelijke kosten Dr. Jorien Strijk Hanneke van Dongen, MSc, Eva van Steenbergen, MSc, Dr. Wanda Wendel-Vos, Dr. Vincent Hildebrandt Positieve

Nadere informatie

College 2 Enkelvoudige Lineaire Regressie

College 2 Enkelvoudige Lineaire Regressie College Enkelvoudige Lineaire Regressie - Leary: Hoofdstuk 7 tot p. 170 (Advanced Correlational Strategies) - MM&C: Hoofdstuk 10 (Inference for Regression) - Aanvullende tekst 3 Jolien Pas ECO 011-01 Correlatie:

Nadere informatie

De behandeling van lage rugpijn met ruggordels en medicatie

De behandeling van lage rugpijn met ruggordels en medicatie Samenvatting 163 De behandeling van lage rugpijn met ruggordels en medicatie Lage rugpijn is een veelvuldig voorkomend probleem in geïndustrialiseerde landen. De kans dat iemand gedurende zijn leven een

Nadere informatie

Kun je met statistiek werkelijk alles bewijzen?

Kun je met statistiek werkelijk alles bewijzen? Kun je met statistiek werkelijk alles bewijzen? Geert Verbeke Biostatistisch Centrum, K.U.Leuven International Institute for Biostatistics and statistical Bioinformatics geert.verbeke@med.kuleuven.be http://perswww.kuleuven.be/geert

Nadere informatie

Bloeddruk: hoe lager hoe beter?

Bloeddruk: hoe lager hoe beter? Bloeddruk: hoe lager hoe beter? Zijn de SPRINT en andere studies van nut voor met name de oudere type 2 patiënten? Dr. K.J.J. (Hans) van Hateren Huisarts & onderzoeker Geen Conflicts of interest Number

Nadere informatie

BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA HOGE BLOEDDRUK. psamtik@fotolia DUIDELIJKE ANTWOORDEN

BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA HOGE BLOEDDRUK. psamtik@fotolia DUIDELIJKE ANTWOORDEN BELGISCHE CARDIOLOGISCHE LIGA HOGE BLOEDDRUK psamtik@fotolia DUIDELIJKE ANTWOORDEN Globaal Cardiovasculair Risico Sommige gedragingen in ons dagelijks leven vergroten de kans dat we vroeg of laat problemen

Nadere informatie

Survival Analyse. Help! Statistiek! Survival Analyse: Overzicht. Voorbeeld: Whiplash onderzoek. Voorbeeld: Intensive Care Unit data

Survival Analyse. Help! Statistiek! Survival Analyse: Overzicht. Voorbeeld: Whiplash onderzoek. Voorbeeld: Intensive Care Unit data Help! Statistiek! Doel: Informeren over statistiek in klinisch onderzoek. Tijd: Doorlopende serie laagdrempelige lezingen, voor iedereen vrij toegankelijk. Derde woensdag in de maand, -3 uur 9 september:

Nadere informatie

Enkelvoudige ANOVA Onderzoeksvraag Voorwaarden

Enkelvoudige ANOVA Onderzoeksvraag Voorwaarden Er is onderzoek gedaan naar rouw na het overlijden van een huisdier (contactpersoon: Karolijne van der Houwen (Klinische Psychologie)). Mensen konden op internet een vragenlijst invullen. Daarin werd gevraagd

Nadere informatie

Onderzoek heeft aangetoond dat een hoge mate van herstelbehoefte een voorspellende factor is voor ziekteverzuim. Daarom is in de NL-SH ook de relatie

Onderzoek heeft aangetoond dat een hoge mate van herstelbehoefte een voorspellende factor is voor ziekteverzuim. Daarom is in de NL-SH ook de relatie Samenvatting Gehoor en de relatie met psychosociale gezondheid, werkgerelateerde variabelen en zorggebruik. De Nationale Longitudinale Studie naar Horen Slechthorendheid is een veelvoorkomende chronische

Nadere informatie

Korte uitleg van twee veelvoorkomende statistische toetsen Veel wetenschappelijke hypothesen kunnen statistisch worden getoetst. Aan de hand van een

Korte uitleg van twee veelvoorkomende statistische toetsen Veel wetenschappelijke hypothesen kunnen statistisch worden getoetst. Aan de hand van een Korte uitleg van twee veelvoorkomende statistische toetsen Veel wetenschappelijke hypothesen kunnen statistisch worden getoetst. Aan de hand van een statistische toets beslis je of een hypothese waar is.

Nadere informatie

College 3 Meervoudige Lineaire Regressie

College 3 Meervoudige Lineaire Regressie College 3 Meervoudige Lineaire Regressie - Leary: Hoofdstuk 8 p. 165-169 - MM&C: Hoofdstuk 11 - Aanvullende tekst 3 (alinea 2) Jolien Pas ECO 2012-2013 'Computerprogramma voorspelt Top 40-hits Bron: http://www.nu.nl/internet/2696133/computerprogramma-voorspelt-top-40-hits.html

Nadere informatie

SYSTEMATISCHE REVIEW VAN OBSERVATIONEEL ONDERZOEK

SYSTEMATISCHE REVIEW VAN OBSERVATIONEEL ONDERZOEK FORMULIER Vc voor het beoordelen van een SYSTEMATISCHE REVIEW VAN OBSERVATIONEEL ONDERZOEK Evidence-Based RichtlijnOntwikkeling Formulier Vc: beoordeling systematische review van observationeel onderzoek

Nadere informatie

Aanpassingen takenboek! Statistische toetsen. Deze persoon in een verdeling. Iedereen in een verdeling

Aanpassingen takenboek! Statistische toetsen. Deze persoon in een verdeling. Iedereen in een verdeling Kwantitatieve Data Analyse (KDA) Onderzoekspracticum Sessie 2 11 Aanpassingen takenboek! Check studienet om eventuele verbeteringen te downloaden! Huidige versie takenboek: 09 Gjalt-Jorn Peters gjp@ou.nl

Nadere informatie

Voorbeeld regressie-analyse

Voorbeeld regressie-analyse Voorbeeld regressie-analyse In dit voorbeeld wordt gebruik gemaakt van het SPSS data-bestand vb_regr.sav (dit bestand kan gedownload worden via de on-line helpdesk). We schatten een model waarin de afhankelijke

Nadere informatie

behandeling volgens de KNGF-richtlijn bij mensen met artrose aan de heup en/of knie.

behandeling volgens de KNGF-richtlijn bij mensen met artrose aan de heup en/of knie. Samenvatting De primaire doelstelling van het onderzoek was het onderzoeken van de lange termijn effectiviteit van oefentherapie en de rol die therapietrouw hierbij speelt bij patiënten met artrose aan

Nadere informatie

Includeer hem maar in de studie. De familie is onderweg!

Includeer hem maar in de studie. De familie is onderweg! Includeer hem maar in de studie. De familie is onderweg! Ethiek van toestemming voor onderzoek in spoedeisende situaties dr Erwin J.O. Kompanje Department of Intensive Care Spoedeisend onderzoek op intensive

Nadere informatie

Addendum. Nederlandse Samenvatting

Addendum. Nederlandse Samenvatting Addendum A Nederlandse Samenvatting 164 Addendum Cardiovasculaire ziekten na hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap Hypertensieve aandoeningen zijn een veelvoorkomende complicatie tijdens de zwangerschap.

Nadere informatie

Vroeginterventie via het internet voor depressie en angst

Vroeginterventie via het internet voor depressie en angst Samenvatting 141 Vroeginterventie via het internet voor depressie en angst Hoofdstuk 1 is de inleiding van dit proefschrift. Internetbehandeling voor depressie en angst is bewezen effectief. Dit opent

Nadere informatie

Herkansing Inleiding Intelligente Data Analyse Datum: Tijd: , BBL 508 Dit is geen open boek tentamen.

Herkansing Inleiding Intelligente Data Analyse Datum: Tijd: , BBL 508 Dit is geen open boek tentamen. Herkansing Inleiding Intelligente Data Analyse Datum: 3-3-2003 Tijd: 14.00-17.00, BBL 508 Dit is geen open boek tentamen. Algemene aanwijzingen 1. U mag ten hoogste één A4 met aantekeningen raadplegen.

Nadere informatie

WORKSHOP. Determinanten van doorwerken tot en na de pensioengerechtigde leeftijd: maken ouderen nog kans op de arbeidsmarkt?

WORKSHOP. Determinanten van doorwerken tot en na de pensioengerechtigde leeftijd: maken ouderen nog kans op de arbeidsmarkt? WORKSHOP Determinanten van doorwerken tot en na de pensioengerechtigde leeftijd: maken ouderen nog kans op de arbeidsmarkt? Afdeling Determinanten van doorwerken: TOT de pensioengerechtigde leeftijd NA

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting 12 Samenvatting Hoofdstuk 1 is een algemene inleiding en beschrijft de achtergronden en het doel van dit proefschrift. Met het stijgen van de leeftijd nemen de incidentie en prevalentie van hart- en vaatziekten

Nadere informatie

Wat is de invloed van reuma op hart- en vaatziekten?

Wat is de invloed van reuma op hart- en vaatziekten? Continuing Nursing Education (CNE) Hartrevalidatie Wat is de invloed van reuma op hart- en vaatziekten? Vokko van Halm, AMC / Jan van Breemen Instituut / Reade Wie zijn dit? Anita Witzier Gordon Queen

Nadere informatie

Hiermee rekenen we de testwaarde van t uit: n. 10 ( x ) ,16

Hiermee rekenen we de testwaarde van t uit: n. 10 ( x ) ,16 modulus strepen: uitkomst > 0 Hiermee rekenen we de testwaarde van t uit: n 10 ttest ( x ) 105 101 3,16 n-1 4 t test > t kritisch want 3,16 >,6, dus 105 valt buiten het BI. De cola bevat niet significant

Nadere informatie