SAMEN LEREN MET PLEZIER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SAMEN LEREN MET PLEZIER"

Transcriptie

1 SAMEN LEREN SCHO OLGIDS MET PLEZIER KATHOLIEKE BASISSCHOOL 201 HEEMSKERK

2 Inhoud Een woord vooraf De school Onderwijsgids Scholen op de kaart Waar wij als school voor staan Zorg op maat Taalschool Multi/culturele school Plannen voor komend schooljaar Veiligheid op school Gebouw Pedagogisch klimaat In- en uitschrijven van leerlingen Aannamebeleid Wennen op school Onderwijskundig rapport De leerlingen Wat leren de kinderen op onze school? Kleutergroepen Overgang naar groep 3 Lezen Taalonderwijs Rekenen Sociale emotionele ontwikkeling SOVA-training Wereldoriënterende vakken Studievaardigheden Burgerschapsvorming Expressieactiviteiten Bewegingsonderwijs Culturele vorming Catechese Verkeer Engels Computeronderwijs Extra uitdaging Extra lestijd Niet bij kennis alleen De zorg voor onze leerlingen Hoe regelen we onze zorg op school Als er speciale zorg nodig is Het kleine zorgteam Het ondersteuningsteam Verlengen of versnellen Afspraken met betrekking tot het afnemen van toetsen Afspraken hulpverlening onder schooltijd Passend onderwijs Kwaliteit Verwijzing naar het voortgezet onderwijs Preventie kindermishandeling en huiselijk geweld De samenstelling van het team Wie werken er op onze school Klachtenregeling en klachtencommissie Vertrouwensinspecteur Schorsing of verwijdering Flexpool en vervanging Tabijn Contact met het bestuur Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad GMR Scholen Bijzondere taken binnen de school De ouders Gezamenlijk belang Oudercontact Informatiebrief via DigiDuif Website, klasbord en dropbox van de school Informatieavond Maandsluiting Medezeggenschapsraad (MR) Ouderraad Leerlingenraad Steunstichting Aanvullende informatie Inloopkwartier Ziekmeldingen Drinken en/of fruit Lunch Voor- en naschoolse opvang Bezoek huisarts/tandarts Gebruik van foto s en videobeelden Allergie Verjaardagen Bereikbaarheid Mobiele telefoons Kledingvoorschriften Gedragscode Hoofdluis Informatievoorziening Verzekering Bibliotheek GGD Logopedie Maatschappelijk werkster Sponsoring Vulpennen De Fakkel De Plusklas Peuterspeelzaal Regeling school- en vakantietijden Regels in geval van schoolverzuim Vakantierooster Studiedagen voor de hele school

3 Een woord vooraf Als uw kind vier jaar wordt mag het naar de basisschool. De meeste kinderen kijken vol spanning uit naar het moment waarop ze naar school gaan. Ze willen graag nieuwe dingen leren en vinden het leuk om samen met andere kinderen in de groep te zitten. U wilt dat de talenten van uw kind goed uit de verf komen en dat de school uw kind uitdaagt om het beste uit zichzelf te halen. Deze gids helpt u bij het kiezen van een basisschool, die aansluit bij de onderwijsbehoefte van uw kind. Scholen hebben verschillende kwaliteiten en verschillen in de manier van werken, lesgeven, pedagogisch concept en ook wat de school van u als ouder verwacht. Deze gids geeft aan waar onze school voor staat, zodat u als ouder weet wat u mag verwachten als uw kind een leerling van onze school wordt. In deze gids hebben wij de belangrijkste zaken voor u op een rijtje gezet. Verder is het een naslagwerk door het jaar heen en dus handig om goed te bewaren. U krijgt de schoolgids bij de aanmelding van uw kind. Vervolgens krijgt u aan het begin van elk schooljaar een actuele aanvulling, met o.a. de schoolvakanties. De schoolgids staat ook op onze website (www.rinket-tabijn.nl) en verder is het altijd mogelijk om op school een nieuwe gids aan te vragen. Onze schoolgids wordt in overleg met het team en de medezeggenschapsraad samengesteld. Het bestuur van Tabijn stelt vervolgens de schoolgids vast. Meer informatie over Tabijn kunt u lezen op blz. 11. Heeft u desondanks nog vragen, dan bent u natuurlijk altijd welkom voor een persoonlijk gesprek waarin wij graag uw vragen willen beantwoorden. Onderwijsgids De overheid geeft algemene informatie over het onderwijs. Deze informatie staat in de Onderwijsgids die rechtstreeks aan alle kinderen wordt toegestuurd als zij de leeftijd van drie jaar bereiken. Scholen op de kaart Op deze site vindt u als ouder veelzijdige informatie over basisscholen en middelbare scholen. De opgenomen informatie over alle basisscholen in de buurt kan u helpen een goede en geschikte school voor uw kind(eren) te kiezen. De school Bachstraat 20, 1962 BD Heemskerk Postbus 78, 1960 AB Heemskerk tel: adres: Directeur: Margriet de Boer Een Rinket is een klein deurtje in een grote deur. Dit is terug te zien in ons logo. Wij zien dit als symbool voor een kleine en veilige stap van de kinderen richting de maatschappij. Onze visie Kinderen hebben: - behoefte aan veiligheid, geborgenheid, rust en een duidelijke structuur. - de behoefte zich te ontwikkelen en daarbij zelf actief bezig te zijn. - de behoefte om dingen samen te doen, een wij gevoel. - behoefte aan beweging. Om dit duidelijk te kunnen vertalen hebben we dit samengevat in ons motto: Samen leren met plezier Samen Kinderen leren overal en van iedereen. Op school leren ze veel van hun leerkracht, maar ook van elkaar. Hier spelen we op in door leerlingen samen te laten werken. Dit samen leren heeft een positieve invloed op de motivatie en betrokkenheid van kinderen en hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Voor de leerkrachten en ouders betekent dit, dat wij samen verantwoordelijk willen zijn voor de leerlingen. Dat we samen willen werken met betrokken ouders met wederzijds begrip voor elkaars verantwoordelijkheid in opvoeding en onderwijs. Dit willen we bereiken door open communicatie met ouders en een toegankelijke school. 1

4 Leren Leren met als doel het beste uit het kind te halen, elk met zijn/haar eigen unieke talenten, waarbij wij streven naar een brede ontwikkeling op alle gebieden. Wij willen de leerlingen leren te leren en hen voorbereiden op de maatschappij, waarbij het leren een belangrijk aspect zal blijven. Door middel van een doorgaande leerlijn voor zelfstandig werken, willen wij de zelfstandigheid van de leerlingen bevorderen. Voor leerkrachten betekent dit dat zij ook leren van en met elkaar. Zo vormt onze school een lerende organisatie. Plezier Plezier vormt bij het bereiken van de leerdoelen een belangrijke stimulans. Door met thema s te werken die nauw aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen verhogen wij het plezier in het leren. Het aanbieden van ruime variatie in de lesstof en het vrijmaken van voldoende tijd voor leuke activiteiten zijn belangrijke voorwaarden voor een inspirerende leeromgeving en de betrokkenheid van de leerlingen. In onze visie op onderwijs staan respect en een veilig pedagogisch klimaat centraal. Wij willen een kleurrijke school zijn. Ons onderwijs is gericht op omgaan met en acceptatie van verschillen tussen leerlingen. De organisatie van de groepen is gericht op onderwijs op maat door kleine instructiegroepen binnen jaargroepen. Er wordt gedifferentieerd in tempo en niveau. Onderwijsassistenten hebben hierin een taak. Duidelijkheid in afspraken over omgangsvormen binnen de hele school draagt bij tot een goede ontwikkeling van sociale vaardigheden. Wettelijke opdrachten Boven de inrichting van ons onderwijs staan natuurlijk de wettelijke voorschriften. Het Rinket voldoet aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot: Kerndoelen. Dit zijn de einddoelen waaraan het basisonderwijs moet voldoen. Aantal uren onderwijs Zorg voor het jonge kind Leerlingenzorg Nascholing De onderwijsinspectie De onderwijsinspectie bezoekt scholen en plaatst een rapportage op hun site. Ook houdt de inspectie toezicht op in hoeverre het scholen lukt kinderen voldoende te leren in de acht jaar dat zij op school zitten. De resultaten van onze leerlingen hebben onze voortdurende aandacht en liggen binnen de normen van de inspectie. Fragment uit het Inspectieverslag van mei 2012: De inspectie constateert dat het onderwijs op Het Rinket van voldoende kwaliteit is. De eindresultaten van de school liggen ruim boven de ondergrenzen die de inspectie stelt en dat is gezien de complexe schoolbevolking met 41 procent gewogen leerlingen opmerkelijk. Alle onderzochte indicatoren zijn als voldoende beoordeeld en een aantal indicatoren zelfs als goed. De inspectie gaf Het Rinket de maximale score op de punten: De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerling-populatie. De school voert de zorg planmatig uit. De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten. De inspectie kijkt ook naar onze scores op de cito-eindtoets. Die variëren per schooljaar soms sterk, afhankelijk van welke leerlingen er in groep 8 zitten. Als we naar de ontwikkeling van iedere leerling kijken, maken zij allemaal een goede, bij hen passende groei door. Deze ontwikkeling houden we bij in een bij de leerling passend ontwikkelingsperspectief. Scores Cito eindtoets , ,6 Voor meer informatie verwijzen wij naar de site van de school en van de inspectie (www.onderwijsinspectie.nl, zoekterm Rinket) 2

5 Waar wij als school voor staan: Waarin onderscheidt Het Rinket zich van andere scholen? Zorg op maat en een goede leerlingenzorg Wij bieden de leerlingen zo veel mogelijk zorg op maat. Om dit te bereiken hebben wij een goede zorgstructuur, ervaren leerkrachten en onderwijsassistenten in ons team. Wij kiezen er voor om zo veel mogelijk met kleine groepen te werken. Daarnaast maken wij gebruik van het inzetten van extra handen in de klas d.m.v. onderwijsassistenten. Teamleden hebben zich gespecialiseerd op een bepaald gebied en coachen collega s. Te denken valt aan de rekencoördinator, gedragsspecialisten, specialist Jonge Kind, Nederlands Twee taalspecialisten, leesspecialisten en motorische remedial teachers. Verder hebben wij twee I.B.ers (intern begeleiders) die leerlingen en leerkrachten kunnen ondersteunen en adviseren. Wij zijn een school met een sterk wij-gevoel, waar men elkaar nog kent. Wij besteden aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Hiervoor gebruiken we de methode De Vreedzame School. Hierdoor ontstaat een goed leer- en werkklimaat. Taalschool Bij ons op school staat taalonderwijs centraal. Wij geven dit vorm door activiteiten te plannen, die taallessen extra motiverend maken. Belangrijk daarbij is: Een duidelijke opbouw voor woordenschatonderwijs. Werken met kinderboeken, leesbeleving. Duidelijke opbouw in de fonologie en spellingdidactiek. Veel aandacht voor stelopdrachten. Mondelinge verslaggeving en spreekbeurten. Aandacht bij taal voor strategisch leren. Multi/culturele school Cultuureducatie vinden wij belangrijk in de breedste zin van het woord, daarom besteden wij aandacht aan: Creatieve vakken Creatieve workshops drie keer per jaar, waarbij de leerlingen zich kunnen inschrijven voor activiteiten Theateractiviteiten Maandsluiting Festiviteiten waarbij de verschillende culturen van leerlingen van onze school elkaar ontmoeten De diversiteit aan culturen die we binnen de school hebben Het Rinket is een school met een katholieke identiteit, die open staat voor leerlingen van alle gezindten. Wij werken met de catechesemethode Trefwoord en willen de leerlingen kennis overdragen, leren filosoferen, maar niet beoordelend zijn. Vanuit de visie van de school vinden wij het belangrijk dat we samen vieringen houden. Waarbij de gemeenschappelijkheid van de religies een uitgangspunt is. Natuurlijk zijn alle kinderen welkom op onze school. Voor leerlingen met een andere geloofsovertuiging of culturele achtergrond betekent dit: dat zij bereid zijn deel te nemen aan de aangeboden schoolactiviteiten en gemeenschappelijke vieringen. dat we kennis nemen van elkaars overtuiging, dit respecteren en zoeken naar datgene wat we gemeenschappelijk hebben. Plannen voor komend schooljaar Dit schooljaar zullen wij extra aandacht besteden aan het verder verbeteren van ons taalonderwijs en zal het project de taal van muziek uitgebreid worden van de groepen 1 t/m 4 naar de groepen 5 en 6. Onder begeleiding van Onderwijs en Advies werken we aan het betrekken van de leerlingen bij hun leerdoelen. Voor rekendidaktiek kopen we coaching en begeleiding in van de Onderwijs Begeleidingsdienst. ( OBD) Samen met de ouderraad willen we werken aan gezonde voeding / gezond leven waaronder de traktaties op school. Hetgeen uitgewerkt wordt in het tweede schoolthema in april Hiernaast maken de leerkrachten een persoonlijke keuze uit het aanbod van nascholingscursussen en opleidingen. Indien u meer wilt weten over hoe het jaarplan van de school eruit ziet, dan bent u welkom met uw vragen bij de directie. Veiligheid op school Samen met leerkrachten en ouders helpen wij kinderen om veilig over te steken en wij verwachten van andere ouders dat zij ook het goede voorbeeld geven. U kunt zich altijd als oversteekouder bij ons aanmelden. Gebouw Richard Laan ziet als arbo-coördinator erop toe, dat het veilig is en blijft op onze school. Onveilige situaties kunnen door ouders aan hem worden gemeld. Richard Laan, Wendy Pekel, Margriet de Boer, Marja Bouma, Sabrina de Vries en Sandra Postma zijn bedrijfshulpverleners en volgen continu scholing voor deze taak. In geval van calamiteiten treedt het ontruimingsplan in werking. Hiervoor wordt twee keer per jaar geoefend. In alle lokalen hebben we een ventilatiesysteem, waarbij de luchtkwaliteit constant wordt gemeten en optimaal gehouden. Hierdoor is de luchtkwaliteit in de lokalen altijd goed en kunnen de leerlingen zich beter concentreren. 3

6 Pedagogisch klimaat Een school waarin Samen leren met plezier centraal staat, kan dit alleen waar maken als er in de school een veilig klimaat heerst. Je veilig voelen geldt voor kinderen, ouders en teamleden. Hiermee wordt ook de basis gelegd voor een goed pedagogisch klimaat. Naast de leerprestaties zijn ook gedrag en welbevinden belangrijk. Daarom zijn er schoolafspraken gemaakt over hoe leerlingen zich gedragen in de klas en buiten op het schoolplein. De methode De Vreedzame School draagt hieraan bij. We willen dat leerlingen zich verantwoordelijk voor elkaar gedragen en zich bewust zijn van de gevolgen van hun gedrag. In de leerlingenraad mogen leerlingen meepraten over schoolzaken. Hun ideeën worden serieus genomen en zo mogelijk uitgevoerd. Hierdoor leren kinderen zich verantwoordelijk te voelen voor elkaar en de school en leren ze hoe een democratische samenleving werkt. Er is een gedragscode voor de volwassenen en er zijn schoolregels voor de kinderen. In- en uitschrijven van leerlingen Aannamebeleid In principe is elk kind welkom op onze school. Bij de aanname van leerlingen staat de keus van de ouders voor de school voorop. Ouders kiezen voor de organisatievorm en voor het onderwijskundig concept van de school. Ook de levensbeschouwelijke richting van de school kan bij de schoolkeuze een rol spelen. En enkele keer kunnen er speciale omstandigheden zijn die ertoe leiden dat een kind niet bij ons geplaatst kan worden. Dit is het geval wanneer het aantal leerlingen met speciale leerbehoeften of opvallend gedrag te hoog wordt in een groep. Bij intake gesprekken zal de directeur, de intern begeleider en soms de gedragsspecialist mee beslissen of Het Rinket de leerling een goed onderwijsaanbod kan bieden. Is plaatsing van uw kind bij ons niet mogelijk, dan helpt de school u bij het vinden van een geschikte school voor uw kind. Wennen op school Tussen de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden en de dag dat uw kind vier jaar wordt, mag uw kind vijf keer op bezoek komen. U kiest dan in overleg met de leerkracht dagen uit om te komen wennen. U brengt uw kind om 8.15 uur in de klas. Vanzelfsprekend blijft u de eerste keer samen met uw kind even in de klas. Het is dan wel de bedoeling dat u na zo n half uurtje weer naar huis gaat. Het belangrijkste van het wennen is, dat uw kind zich prettig en veilig gaat voelen binnen de groep. Onderwijskundig rapport Als uw kind onze school verlaat krijgt het van ons een onderwijskundig rapport mee. Het rapport is bestemd voor de school voor voortgezet onderwijs waar uw zoon of dochter ingeschreven staat of, in geval van verhuizing, voor de nieuwe basisschool. De leerlingen Wat leren de kinderen op onze school? De leerstof wordt op meerdere niveaus aangeboden. We geven instructies op drie niveaus. Daarnaast hebben sommige leerlingen zeer specifieke leerbehoeften en dus een geheel eigen leerlijn. Wij noemen dat een ontwikkelingsperspectief. Hierbij is hulp aanwezig voor degene die dit nodig heeft of extra stof voor de leerling die sneller gaat. Binnen dit systeem hebben wij aandacht voor verschillen in ontwikkeling en leerstijl van het individuele kind. Voor de leerkracht betekent dit, dat door observatie en registratie de ontwikkeling nauwlettend gevolgd wordt. Daarmee willen we de problemen en hiaten tijdig opsporen en aanpakken. Kleutergroepen Bij ons zijn de kleutergroepen zo veel mogelijk homogeen samengesteld (kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar). Dit heeft een positieve invloed op de sociale ontwikkeling van de kinderen. Zo kunnen de kinderen in groep 1 bijvoorbeeld rustiger wennen en kan de leerkracht van groep 2 de kinderen goed voorbereiden op groep 3. Wij willen een veilige omgeving bieden, d.m.v. de methode De Vreedzame School en door een structuur te bieden, waarin de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Kleuters ontwikkelen zich voornamelijk doormiddel van spel, waardoor zij veel ervaringen opdoen. In de kleutergroepen werken we daarom o.a. met thema s uit de methode Schatkist. Met thema s als: kastelen, Sinterklaas, de bloemen- of kledingwinkel zijn kinderen betrokken en betekenisvol bezig. Zo kunnen zij bijvoorbeeld in het kasteel de ridder of prinses zijn en in de Sinterklaashoek Zwarte Piet spelen, pakjes inpakken, naam erop schrijven en schoenen vullen. Zo komen er tijdens het uitvoeren van een thema op speelse wijze verschillende activiteiten aan bod, zoals taal- en rekenactiviteiten, beweging, muzikale 4

7 vorming en spelen en werken met ontwikkelingsmaterialen. Deze activiteiten vinden plaats in de spelhoeken, de kring, buiten op het schoolplein en in de speelzaal. Ook maken wij in de kleutergroepen gebruik van coöperatieve werkvormen waar kinderen onder andere leren samen te werken. Verder besteden we aandacht aan de beginnende geletterdheid en gecijferdheid, waarin we aan allerlei begrippen werken die nodig zijn voor het leren lezen, omgaan met letters, woorden en zinnen en voor het vakgebied rekenen. Dit doen we met behulp van allerlei ontwikkelingsmateriaal. Door middel van het observatiesysteem KIJK volgen we de kinderen op 17 ontwikkelingslijnen en kunnen we inspelen op hun onderwijsbehoeften. Overgang naar groep 3 In de groepen 1 en 2 volgen we de ontwikkeling van leerlingen met het observatie en registratiesysteem Kijk. Wij volgen de ontwikkeling van kinderen op spelontwikkeling, taakgerichtheid, motoriek, tekenontwikkeling, visuele en auditieve waarneming, mondelinge taalontwikkeling, beginnende gecijferdheid, beginnende geletterdheid, lichamelijke oriëntatie, ruimtelijke oriëntatie en sociale vaardigheden. Toetsen geven inzicht in de vorderingen op het gebied van lees- en rekenvoorwaarden. Zo kunnen we een goed onderbouwd besluit nemen over het moment waarop een leerling doorgaat naar groep 3. Leerlingen die in de maanden oktober, november en december geboren zijn, kunnen, indien hun ontwikkeling dit toelaat, door naar groep 3. Lezen Beginnende geletterdheid begint spelenderwijs in de kleutergroepen. Echt leren lezen volgens de methode begint voor de meeste leerlingen bij aanvang van groep 3. Begrijpend lezen en leesbeleving (lezen met plezier) nemen een belangrijke plaats in. In alle groepen doen we aan boekpromotie in de leeskring, waarin een leerling iets aan zijn medeleerlingen voorleest en vertelt over een zelf gekozen boek. Op deze manier proberen we van de leerlingen enthousiaste lezers te maken. We gebruiken de volgende methodes: Aanvankelijk lezen: Veilig Leren Lezen. Voortgezet technisch lezen: Estafette. Begrijpend lezen: Goed gelezen. Taalonderwijs Bij ons op school staat het taalonderwijs centraal. Onder taalonderwijs verstaan wij het onderwijs in spreken, luisteren, schrijven en lezen met speciale aandacht voor de woordenschatontwikkeling. Wij gebruiken de methode Taal actief. Al deze vaardigheden komen niet alleen tijdens de taallessen aan de orde, maar ook tijdens andere vakken. Bij de lessen wereldoriëntatie bijvoorbeeld, is het belangrijk dat de teksten goed gelezen en begrepen worden. Om een goed verslag te kunnen schrijven, moeten leerlingen iets weten van de opbouw van een tekst en moet de spelling goed zijn. Daarom wordt niet alleen tijdens taallessen, maar ook daarbuiten, expliciet aandacht besteed aan het strategisch leren en het leren toepassen van taalvaardigheden. Taal is een communicatiemiddel. Kinderen leren taal door het te gebruiken. Ze leren taal van hun ouders, van de leerkracht en van elkaar. In taalonderwijs vindt daarom altijd interactie plaats, tussen leerlingen onderling of tussen leerkracht en leerling. Wij noemen dit sociaal leren. Kinderen leren het beste als zij actief betrokken zijn bij de lesstof. Deze actieve houding proberen wij te bevorderen door het creëren van situaties die de kinderen aanspreken. Dat kan zijn door te werken met een thema of door de kinderen te laten ervaren dat wat zij leren, ook in het echte leven toe te passen is. Een interview afnemen en verslag hiervan doen, een evenement organiseren en zelf de uitnodiging schrijven, voorlezen aan kleuters, allemaal voorbeelden van wat mogelijk is in betekenisvol taalonderwijs. Rekenen In ons rekenonderwijs maken wij gebruik van de rekenmethode De Wereld in Getallen. We proberen veel van de rekenvraagstukken een plek te geven in zaken die kinderen in het dagelijkse leven tegen kunnen komen. Het automatiseren (snel kunnen antwoorden) van de sommen en tafels is een belangrijk onderdeel van de rekenles. Kinderen leren het beste als zij actief betrokken zijn. Wij doen dit o.a. door afwisselende werkvormen te hanteren en instructie te geven op niveau. Ook het digitale schoolbord is een goed middel om kinderen bij de les te betrekken. Het helpt om allerlei rekenkundige onderwerpen voor kinderen inzichtelijk te maken. Rekenen moet je vooral doen, daarom maken wij gebruik van allerlei materialen. Werken met concreet materiaal is vooral van belang voor rekenzwakke leerlingen. Sociale emotionele ontwikkeling Om de sociaal emotionele ontwikkeling te stimuleren gebruiken wij de methode De Vreedzame school. Het centrale thema van deze methode is het oplossen van conflicten op een andere manier dan met geweld. De doelstelling van het programma is echter breder: de school ontwikkelt zich tot een democratische gemeenschap, waarin alle leden (leerlingen, leerkrachten en ouders) een stem hebben, zich gehoord en gezien voelen, zich positief gedragen tegenover elkaar, zelfstandig zijn en zich verantwoordelijk voelen voor het geheel. Hierdoor ontstaat een beter leer- en werkklimaat. We bereiden onze leerlingen voor op het leven in een democratische samenleving, en stimuleren actief burgerschap. 5

8 Dit doen we bijvoorbeeld in de leerlingenraad, waar leerlingen discussiëren, een eigen budget beheren en meedenken over de gang van zaken op school. SOVA training Naast de reguliere lessen hebben wij de mogelijkheid voor leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 om een sociale vaardigheidstraining te volgen. Dit gebeurt in een kleine groep met twee gespecialiseerde trainers. Ouders worden hierbij betrokken en geven vooraf toestemming voor deze training. Wereldoriënterende vakken De wereld oriënterende vakken worden thematisch aangeboden. We maken gebruik van digitale methodes voor de groepen 5 t/m 8 met alle moderne technieken die daar tegenwoordig bij horen, zoals filmpjes en interactieve lessen op het digitale schoolbord. Deze methodes zorgen voor een levendig beeld bij de diverse onderwerpen en worden als rode draad gebruikt. Tijdens de lessen proberen wij zo veel mogelijk bij de belevingswereld van de kinderen aan te sluiten. Dit doen wij door de lessen uit te breiden met extra (beeld)materiaal en verrijkende activiteiten. Studievaardigheden In de bovenbouw worden ook studievaardigheden specifiek geoefend. Met behulp van de methode Blits wordt het lezen van grafieken, tabellen, kaarten en legenda s geoefend. De leerlingen leren hierbij ook hoe ze hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden en hoe ze een samenvatting kunnen maken. Burgerschapsvorming Goed burgerschap leren de leerlingen ook op school. De school is een samenleving op zich, waar regels gelden en waar wordt samengeleefd. Leerlingen kunnen op school oefenen in het leven in een samenleving. Door middel van de lessen sociale emotionele ontwikkeling oefenen de leerlingen hoe we op een respectvolle wijze met elkaar omgaan. Ook de leerlingenraad draagt bij aan het verantwoordelijkheidsgevoel van de kinderen voor elkaar en hun omgeving. In de lessen wereldoriëntatie wordt er ook aandacht besteed aan andere landen met andere gebruiken, religies, normen en waarden. We brengen bezoekjes aan o.a. een verzorgingshuis, zodat de leerlingen kennismaken met mensen in totaal andere leefomstandigheden. Expressieactiviteiten De creatieve vakken sluiten nauw aan bij de beleveniswereld van de kinderen. Er wordt gewerkt aan individuele- of groepswerkstukken waarbij verschillende materialen en technieken worden gebruikt. Door de kinderen verschillende technieken op het gebied van handvaardigheid en tekenen te leren, kunnen zij uiting geven aan hun creatieve ideeën. We werken bij de creatieve vakken met de methode Moet Je Doen. Drie keer per jaar hebben we workshops waarbij de leerlingen kunnen inschrijven voor een bepaalde handvaardigheid, techniek, dans, koken of drama. De groepen worden hierbij per bouw gemengd. De kleuters spelen op deze momenten in groepjes gezelschapsspelletjes. Bewegingsonderwijs De kleuters maken gebruik van onze speelzaal voor gymles met klim- en klautermateriaal, spel en dans. De groepen 3 t/m 8 gaan 2 keer per week naar de gymzaal. De leerlingen krijgen toestel- en spellessen aangeboden volgens de methode Basislessen bewegingsonderwijs. Tijdens de lessen wordt er aandacht besteed aan motorische- en aan de sociale vaardigheden. Een deel van de bewegingslessen wordt gegeven door een sportspecialist. Onze MRT leerkracht (Jo-Anneke Heine) werkt met leerlingen uit de onderbouw die speciale begeleiding nodig hebben bij spel en bewegen. Hierdoor kunnen kinderen weer plezier krijgen in sport en bewegen en kunnen zich weer competent voelen. Verder besteedt zij aandacht aan het stimuleren van bewegen door allerlei spelletjes te organiseren, zoals het spel van de maand in de pauzes. We vinden het belangrijk dat de leerlingen goede gymkleren en -schoenen mee hebben (geen zwarte zolen en geen balletschoentjes), sieraden afdoen en hun haren vast hebben. Culturele vorming Naast vakken als muziek, dans, drama, tekenen en handvaardigheid, waarin kinderen zelf ervaringen opdoen, bezoeken alle groepen van de school 1 keer per jaar een voorstelling. Hiervoor wordt o.a. gebruik gemaakt van het aanbod van de cultuurbrigade van de gemeente Heemskerk. Daarnaast zijn ook bibliotheekbezoek, met onder andere ontmoetingen met schrijvers, interessante speelfilms en kortlopende projecten, onderdeel van onze cultuuractiviteiten. Incidenteel kunnen groepen meedoen aan museumbezoek en andere culturele activiteiten. Catechese Voor het godsdienstonderwijs (catechese) maken wij gebruik van de methode Trefwoord rond de Kerst- en Paasperiode. De methode wordt o.a. gebruikt ter ondersteuning van de verschillende vieringen. Wij kiezen er voor om kinderen te informeren over de verschillende godsdiensten en hen met name de overeenkomsten te laten zien. 6

9 Verkeer In groep 7 wordt het landelijke verkeersexamen afgenomen (theorie en praktijk). In de groepen 3 t/m 8 worden de regels in het verkeer met leerlingen in de praktijk en door middel van de verkeerskrant geoefend. Engels De groepen 7 en 8 krijgen vanaf het begin van het schooljaar onderwijs in de Engelse taal. Wij gebruiken hiervoor de methode Hello World. Computeronderwijs Alle groepen hebben een digitaal schoolbord in de klas. Hiermee kan de leerkracht op internet onderwerpen laten zien, pagina s uit de methode tonen of zelfgemaakte lessen digitaal aanbieden. De digitale borden maken lessen inzichtelijker en aantrekkelijker. In alle lokalen zijn ook computers aanwezig. De kinderen kunnen gebruik maken van kennisnet voor hun werkstukken, spreekbeurten of vragen. Verder wordt de computer gebruikt voor ondersteuning bij taal, rekenen en wereldoriëntatie. Deze ondersteuning is niet alleen bedoeld voor kinderen die extra oefening nodig hebben, maar ook om kinderen extra uit te dagen. Het werken met de computer wordt in de verschillende leerjaren opgebouwd van het leren typen tot het maken van een PowerPoint presentatie. De school beschikt verder over voldoende Window tablets, om met één hele klas tegelijk mee te werken of juist individueel. Extra uitdaging Voor kinderen die wat meer aankunnen hebben wij een extra aanbod samengesteld. Voor hen wordt het basisprogramma aangepast (uitleg op maat en minder oefenstof) en uitgebreid met verrijkingsstof. De verrijkingsstof is per leerjaar verschillend. Per leerling wordt bijgehouden waar zij zijn op de leerlijn en wat zij nog moeten leren. Kinderen krijgen bijvoorbeeld reken- en taalpuzzels, logica vraagstukken, Engels of verdiepende wereldoriëntatie opdrachten. Zij krijgen hierbij vaardigheden aangeboden als samenwerken, informatie opzoeken en presenteren. Het aanbieden van deze stof wordt opgenomen in de groepsplannen en op de 10-minuten gesprekken met de ouders besproken. Verder is er voor groep 7 en 8 een Plusklas. Dit is een gezamenlijk initiatief van de Heemskerkse Tabijnscholen. Meerbegaafde leerlingen krijgen de mogelijkheid een dagdeel les te krijgen en samen te werken met kinderen die dezelfde verrijkende instructie nodig hebben. Extra lestijd We willen graag het beste uit onze leerlingen halen. Daarbij willen we de kinderen bewust maken van hun ontwikkeling, kwaliteiten en leerpunten. We doen dit o.a. door gratis extra lestijd aan te bieden aan de leerlingen uit de groepen 7 en 8. Leerlingen die hier aan mee willen doen omschrijven hun eigen leerdoelen en motivatie voor de deelname. Vervolgens krijgen zij extra les op de woensdagmiddag, waarin zij werken aan de door henzelf gekozen leerdoelen. Ervaring heeft ons geleerd dat leerlingen zich hierdoor verantwoordelijker voelen voor hun leerproces en doelgerichter met de overstap naar het voortgezet onderwijs bezig zijn. Op de eindtoets van het CITO zien we dit terug in mooie scores die de kinderen een goede start in het voortgezet onderwijs bieden. Niet bij kennis alleen De school is ook een afspiegeling van de wereld om de kinderen heen. We willen de kinderen ook ontspanning, gezelligheid, cultuur, sport, saamhorigheid, sfeer, warmte en een veilige plek bieden. De school heeft hierin een belangrijke functie. We proberen dit te bereiken door middel van allerlei activiteiten, die vaak met hulp van de ouderraad georganiseerd worden. Sint Maarten, Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Carnaval, Pasen Kinderboekenweek, Culturele activiteiten via Platform, Excursies Sport/speldag, Schoolkamp, Schoolreisje/schoolfeest Sportactiviteiten van de sportpas Afscheid groep 8 Naschoolse activiteiten van de Welschap De zorg voor onze leerlingen Hoe regelen wij onze zorg op school Wij hanteren een zorgprotocol waarin alle afspraken rondom leerlingenzorg zijn opgenomen. De alledaagse hulp in de klas staat centraal. De leerkracht voorziet in goed onderwijs voor alle leerlingen en neemt hierover beslissingen voor zijn groep. Indien nodig geeft de leerkracht extra hulp aan de leerling, door bijvoorbeeld herhaalde instructie of voorinstructie. Dit gebeurt naar aanleiding van observaties, de resultaten van toetsen uit de methode en de CITO toetsen van het leerlingvolgsysteem. 7

10 Als er speciale zorg nodig is Na evaluatie van de extra zorg in de klas kan blijken dat meer of andere hulp nodig is. De leerkracht bespreekt de gegevens met de intern begeleider. Er wordt eventueel aanvullend onderzoek door de intern begeleider gedaan. Op basis van deze resultaten wordt speciale zorg aan de leerling gegeven. De maatregelen in het begeleidingsplan zouden kunnen zijn: het aanpassen van de leertijd en/of de instructie, bijstellen van doelen, het inzetten van hulpmaterialen, pedagogische maatregelen en coaching van de leerkracht of werken met de onderwijsassistente in of buiten de klas. De ouders worden geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek of de observatie. Het klein zorgteam Indien de speciale zorg in de groep tot onvoldoende resultaten geleid heeft, wordt besloten tot inbreng in het klein zorgteam. Dit klein zorgteam bestaat uit beide intern begeleiders en de directeur. Zij kunnen besluiten extra middelen in te zetten in de vorm van onderwijsassistenten, teamscholing in te zetten, leermiddelen aan te schaffen of hulp van buitenaf in te kopen. Daarnaast kunnen zij, na overleg in het groot zorgteam, een arrangement aanvragen voor een leerling bij het samenwerkingsverband IJmond. Het ondersteuningsteam Inbreng in het ondersteuningsteam wordt altijd met de ouders besproken en zij moeten er schriftelijk toestemming voor geven. Indien wenselijk nodigen we ouders uit om bij de bespreking aanwezig te zijn. Aan het ondersteuningsteam nemen deel: de directeur, beide intern begeleiders, een psycholoog van het Samenwerkingsverband IJmond en een pedagoog van de Onderwijs begeleidingsdienst OBD). Eventueel kan de hulp van een maatschappelijk werkster worden ingeroepen. Voor de bespreking van de leerling in het ondersteuningsteam kan een groeidocument worden ingevuld. Dit document wordt in het ondersteuningsteam bijgesteld en geëvalueerd. Verlengen of versnellen Soms is het voor de ontwikkeling van een kind goed om hem of haar een jaar extra in een groep te laten blijven. Dit doen we pas als er goed is onderbouwd waarom dit nodig is. Om hierover een zorgvuldig besluit te kunnen nemen volgen wij op onze school een nauwkeurig stappenplan en maken wij gebruik van een checklist. Op dezelfde manier bekijken wij ook of een kind een jaar kan versnellen. Afspraken met betrekking tot het afnemen van toetsen Het afnemen en de verwerking van de groepsgewijs af te nemen onderzoeken is de verantwoordelijkheid van de school. Indien het, in het belang van het kind en in de visie van de schoolleiding noodzakelijk is om een groepsonderzoek nogmaals af te nemen, ligt de beslissing om dit te doen bij de schoolleiding. Afspraken hulpverlening onder schooltijd Directeuren van Tabijnscholen krijgen steeds vaker het verzoek van ouders om externe partijen gelegenheid te geven om hun kind onder schooltijd hulp te bieden. Dit geldt zowel voor diagnostisering als voor remediering. De Tabijnscholen gaan er vanuit dat wanneer er hulp of onderzoek door een externe partij t.b.v. een leerling noodzakelijk is, er vooraf overleg is tussen ouders en school. We hanteren de volgende afspraken: 1. Als ouders onder schooltijd een extern bureau of deskundige willen inzetten voor hun kind, werkt de school daaraan mee als het onderzoek wordt vergoed uit de basisverzekering. Er wordt rekening gehouden met de nodige reistijd. Afspraken worden vastgelegd in een brief en door ouders en directeur ondertekend. Adviezen die daaruit voortkomen zal de school opvolgen, als dat redelijkerwijs kan. 2. Ouders die buiten de schooltijden hun kind willen laten onderzoeken door een deskundige of een bureau zijn daarin vrij. De school is niet verplicht om adviezen uit het onderzoek op te volgen. Contact over het gedane onderzoek vindt altijd plaats via de ouders en niet rechtstreeks met de externe. Indien gewenst kan de schoolarts worden ingeschakeld voor advies. (*)De term hulpverlening wordt gebruikt in de brede zin van het woord. Hieronder wordt verstaan onderzoek, behandeling, ondersteuning, therapie. 8 Passend onderwijs Op 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs in gegaan. Passend onderwijs moet ervoor zorgen dat kinderen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgen, ook kinderen die extra hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, of een kind mist juist uitdaging bij het leren, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsprobleem. Scholen krijgen bij passend onderwijs zorgplicht. Dit betekent dat iedere school de taak krijgt om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden en waar nodig extra ondersteuning te geven. Bij voorkeur in het basisonderwijs en pas als het niet anders kan in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs.

11 Passend Onderwijs IJmond Een Samenwerkingsverband Passend Onderwijs is de nieuwe vorm waarin scholen gaan samenwerken op het gebied van Passend Onderwijs. Passend Onderwijs IJmond is het samenwerkingsverband van alle basisscholen en alle speciale (basis)scholen in de regio IJmond. De samenvoeging van primair- en speciaal onderwijs past bij de uitgangspunten van passend onderwijs. Samen zoeken naar de beste oplossing; wat is de onderwijsbehoefte van de leerling, welke ondersteuning is er nodig, in welke vorm (arrangement) zou dat het beste kunnen? Het samenwerkingsverband wil scholen begeleiden zodat de school de begeleiding die elk kind nodig heeft kan bieden. Het liefst zo dichtbij huis als mogelijk zodat kinderen met broertjes en zusjes naar school kunnen in de buurt waar ze opgroeien. Alles is erop gericht dat alle leerlingen zich zo soepel mogelijk en optimaal kunnen ontwikkelen. Passend onderwijs en ouders Passend onderwijs kan dus niet zonder intensieve samenwerking. Samenwerking tussen school en samenwerkingsverband. En zeker de samenwerking tussen school en ouders. Ouders worden gezien als pedagogische partners van de school. Ouders zijn immers de natuurlijke partners in de ontwikkeling van kinderen. Passend onderwijs en arrangeren Bij het realiseren van de gewenste ondersteuning werkt de school vanuit de uitgangspunten van handelingsgericht werken en arrangeren. Dit betekent kort gezegd: Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt niet in de eerste plaats gekeken naar wat het kind heeft, maar naar wat het kind nodig heeft. De samenwerking en afstemming met ouders en andere deskundigen is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Op de website vindt u de laatste informatie over de landelijke ontwikkelingen. Kijk op voor informatie over het samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond. Kwaliteit Onze school werkt bewust aan kwaliteit. Om de kwaliteit van ons onderwijs goed te kunnen beschrijven en (verder) te verbeteren maken wij gebruik van het Draaiboek kwaliteitszorg op Tabijnniveau. Er wordt gewerkt met een kwaliteitscyclus (plannen, doen, checken, aanpassen). Hierin worden plannen gemaakt en steeds bijgesteld en worden leeropbrengsten nauwkeurig gemeten en geanalyseerd. Verder werkt de directeur als auditor op andere scholen en wordt er regelmatig een audit op onze school gedaan door directeuren van andere scholen. Hierdoor houden we zicht op allerlei onderwijsontwikkelingen. Ook wordt met de inspectie van onderwijs en het beleidskantoor van Tabijn over ontwikkelingen op de school gesproken. Hiermee is een systeem van kwaliteitszorg opgezet dat aansluit bij de eisen die de overheid aan het onderwijs stelt. De kwaliteitszorg van het Rinket wordt goed beoordeeld door de inspectie van onderwijs. Zie verslag op de site. Verwijzing naar het voortgezet onderwijs Onze leerlingen zijn naar verschillende scholen van voortgezet onderwijs gegaan. Deze scholen liggen in de omliggende dorpen, met uitzondering van het Haarlem College. De niveaus varieerden van praktijkonderwijs tot vwo. De verwijzingen vinden plaats op basis van de toets gegevens en observaties die in de loop der jaren van een leerling verzameld zijn. De verwijzingsgesprekken worden door de leerkracht van groep 8 en de directeur gehouden. Ouders kunnen hun kind na de verwijzingsgesprekken inschrijven op een school naar hun keuze. Preventie kindermishandeling en huiselijk geweld Alle intern begeleiders hebben een training gehad om signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld te herkennen. Als aandachtsfunctionarissen kindermishandeling weten zij welke mogelijke vervolgstappen gezet kunnen worden om geweld tegen kinderen te voorkomen en aan te pakken. De teamleden zijn hierover door de intern begeleider/aandachtsfunctionaris geïnformeerd. Onze school maakt gebruik van een protocol. Het protocol en het stappenplan dat de school hanteert vindt u op Het stappenplan en het protocol liggen ook ter inzage op school. Sinds 1 januari 2015 zijn het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de drie Steunpunten Huiselijk Geweld opgegaan in de nieuwe organisatie Veilig Thuis Noord-Holland Noord. Veilig Thuis is 24 uur per dag te bereiken via telefoonnummer Meer informatie via de website Verwijsindex Om tijdig en effectief interventies te kunnen inzetten bij jeugdigen die in hun fysieke, psychische, sociale of cognitieve ontwikkeling worden belemmerd is het belangrijk dat de betrokken partijen goed geïnformeerd zijn. Daarom heeft Tabijn met de gemeenten in Midden- en Noord-Kennemerland en met de instellingen die een verantwoordelijkheid hebben binnen de domeinen jeugdzorg, (geestelijke) gezondheidszorg, onderwijs, maatschappelijk werk een convenant afgesloten. De betrokken partijen informeren elkaar via een digitaal systeem, de zogenaamde Verwijsindex. In de Verwijsindex worden uitsluitend de naam en enkele persoonsgegevens van het kind gezet. Tevens wordt er geregistreerd of een andere instantie deze jeugdige ook in het systeem heeft ingebracht. Als er een match is, wordt er informatie uitgewisseld en kan er gecoördineerd verder gewerkt worden aan de problematiek. De ouder(s) en/of verzorger(s) worden hiervan vooraf op de hoogte gebracht. Op vindt u meer informatie over de verwijsindex; inclusief een ouderbrochure. Deze brochures zijn ook op school te verkrijgen. 9

12 De samenstelling van het team Wie werken er op Het Rinket Groep 1 Nuray Karaburun en Jo-Anneke Heine Groep 2 Sabrina de Vries Groep 3 Karin de Boer en Wendy Pekel Groep 4 Marja Bouma en Corine de Graaf Groep 5 Kim Louman en Wendy Pekel Groep 6 Nicole Mijnen en Lisa de Graaf Groep 7 Sandra Postma Groep 8 Rob Keesen Fakkel onderbouw Fakkel middenbouw Fakkel bovenbouw Onderwijsassistentie Lerarenondersteuner Conciërge Intern begeleider Directeur Adjunct directeur Debby Hooijschuur en Carmen Spijker Yaelle Vleugel Corine de Graaf en Marjo Paauw Margriet Giskes, Dolly Kooij en Nancy Beuving Christine Aird Richard Laan Marianne Crooy en Olga Hasenack Margriet de Boer Wendy Pekel 10 Klachtenregeling en klachtencommissie Niet elk probleem dat zich op school voor doet is ook een klacht. Voor een probleem dat niet op school opgelost kan worden bestaat een klachtenregeling. De klachtenregeling ligt op school ter inzage en staat ook op de website van Tabijn. De regeling geeft aan dat met een klacht contact opgenomen kan worden met de contactpersoon van onze school. (naam en telefoonnummer door de school in te vullen.) Deze contactpersoon zal de klager verwijzen naar de vertrouwenspersonen van Tabijn, dhr. Freek Walther. Hij kijkt of hij zelf iets kan doen aan de klacht. Als dat niet kan helpt hij de klager de klacht neer te leggen bij de klachtencommissie. Voor het behandelen van de klachten is Tabijn aangesloten bij een onafhankelijke geschillencommissie. In de klachtenregeling staat beschreven hoe en binnen welke termijn een klacht kan worden ingediend bij de klachtencommissie. Als er mogelijk sprake is van problemen op het gebied van seksuele intimidatie kunt u ook terecht bij de contactpersoon van de school. Het adres van de Stichting Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs is: Postbus 82324, 2508 EH Den Haag (T ). Vertrouwensinspecteur Bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs kunt u ook terecht met klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld zoals grove pesterijen. Ook discriminatie, onverdraagzaamheid en extremisme zijn onderwerpen waarover u contact op kan nemen. Het meldpunt vertrouwensinspecteurs is te bereiken op het telefoonnummer Schorsing of verwijdering Slechts in uiterste gevallen zal een school overgaan tot schorsing of verwijdering van een leerling. Dit kan het geval zijn bij ernstig wangedrag van een leerling en/ of ouders en bij een onherstelbaar verstoorde relatie tussen school en leerling en/ of ouders. Schorsing is slechts mogelijk voor een beperkte periode. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders meegedeeld nadat er overleg heeft plaatsgevonden met de leerling, de ouders en de groepsleerkracht. Verwijdering van een leerling is een ordemaatregel die uiterst zorgvuldig wordt genomen volgens een wettelijk vastgelegde procedure. Tabijn heeft hiervoor een protocol opgesteld. De onderwijsinspectie houdt toezicht op naleving van de procedure. Flexpool en vervanging Iedereen kan weleens ziek zijn of om andere belangrijke redenen moeten verzuimen. Om zoveel mogelijk te beperken dat lesactiviteiten uitvallen werkt bij Tabijn een aantal leerkrachten in de zogenaamde flexpool. Zoals de naam al zegt kunnen deze leerkrachten snel en flexibel en uiteraard altijd in goed overleg ingezet worden waar dit nodig is.

13 Tabijn Onze school hoort samen met nog 21 basisscholen in de regio bij schoolbestuur Tabijn. Deze scholen vallen onder rooms-katholiek, protestants-christelijk, interconfessioneel en algemeen bijzonder onderwijs. Op een aantal scholen organiseert Tabijn ook buitenschoolse opvang in eigen beheer. Tabijn is het bevoegd gezag van onze school. Elke school opereert zelfstandig met een directeur als eindverantwoordelijke. Het bestuursbureau ondersteunt de scholen op administratief, financieel en personeelsbeleid. De sectoren ICT en huisvesting zorgen ervoor dat alle Tabijnscholen over eigentijdse huisvesting en ICT-toepassingen beschikken. Het dagelijks bestuur van Tabijn legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De scholendirecties komen regelmatig bij elkaar in het directeurenberaad. In dit beraad worden gemeenschappelijke onderwerpen besproken en wisselen de directeuren kennis en ervaringen uit. Elke school van Tabijn opereert zelfstandig onder leiding van de directeur. Hij of zij is verantwoordelijk voor het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid, het financieel en materieel beleid en het organisatorisch beleid van de school. De directeur voert ook het overleg met de medezeggenschapsraad van de school. Contact met het bestuur De directeur van de school treedt op namens het bestuur van Tabijn. Wanneer een personeelslid of een ouder in contact wil treden met het bestuur zal dit altijd via de directeur van de school verlopen. Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en leerkrachten vertegenwoordigd zijn. Elke MR wederom kiest één persoon in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van Tabijn. In de GMR hebben evenveel ouders als personeelsleden zitting. De taak van de GMR is het om het beleid te beoordelen dat voor alle of een meerderheid van de Tabijnscholen geldt. Namens onze school heeft mevrouw Ellen Zeitsen zitting in de GMR. Scholen De volgende 22 scholen vallen onder Tabijn: Alkmaar: Durv! (pr.-chr.) Bergen: Bosschool (algemeen bijzonder) en de Willem-Alexanderschool (pr.-chr.) Broek op Langedijk: J.D. van Arkelschool (pr.-chr.) Castricum: Cunera, Helmgras, Paulus, (allen r.-k.) en Visser t Hooft (oecumenisch) Egmond aan Zee: De Branding (interconfessioneel) Egmond-Binnen: De Windhoek (r.-k.) Heemskerk: De Vlinder, St. Leonardus, Anne Frank, Het Rinket (allen r.-k.), De Otterkolken en De Bareel (beide interconfessioneel) Heiloo: De Duif (pr.-chr.) Sint-Pancras: Het Baken (pr.-chr.) Uitgeest: Molenhoek, Vrijburg, Binnenmeer en Kornak (allen r.-k.) Verdere informatie staat op de website van Tabijn: Bijzondere taken binnen de school ICT-coördinator Sandra Postma coördineert alle activiteiten betreffende het werken met computers en tablets. Zij onderhoudt de computers, voert programma s in en fungeert als vraagbaak voor de collega s. Tevens is zij het eerste aanspreekpunt voor de automatiseringsafdeling van Tabijn. Interne begeleiding Marianne Crooy en Olga Hasenack, de interne begeleiders, zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg in respectievelijk de bovenbouw en de onderbouw. Zij bewaken de doorgaande lijn en begeleiden de groepsleerkracht bij het maken van groepsplannen en ontwikkelingsperspectieven voor de zorgleerlingen. Ze zien er op toe dat plannen worden uitgevoerd en dat alle leerlingen goed worden begeleid. Drie maal per jaar voeren zij groepsbesprekingen met de leerkrachten en nemen zij alle leerlingen door. Op deze manier wordt de voortgang van de leerlingen goed in de gaten gehouden. Bij gesprekken met ouders zal de interne begeleider zo nodig aanwezig zijn. Verder zijn zij de contactpersonen binnen de school voor de schoolmaatschappelijk werkster en de logopediste. De interne begeleider voert wekelijks overleg met de directie. Taalcoördinator Debby Hooijschuur is de taalcoördinator. Een taalcoördinator houdt zich bezig met de taalontwikkeling van leerlingen. Zij maakt een beleidsplan voor dit specifieke vak, houdt materialen en lesmethode op dit gebied in beheer en volgt vernieuwingen op dit vakgebied nauwlettend. Rekencoördinator Rob Keesen is onze rekencoördinator. Hij houdt zicht op de doorgaande lijn in ons rekenonderwijs en blijft op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen op dit vakgebied. 11

14 Gedragsspecialist Lisa de Graaf, Marjo Paauw en Kim Louman zijn onze gedragsspecialisten. Zij adviseren leerkrachten die vragen hebben met betrekking tot het gedrag of de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Hun hulp kan ook ingeroepen worden bij vragen met betrekking tot de aanname van een leerling. MRT specialist Jo-Anneke Heine is onze motorische remedial teacher. Zij werkt met leerlingen uit de onderbouw aan hun motorische vaardigheden voor sport en spel. Onderwijsassistenten en lerarenondersteuner Nancy Beuving, Dolly Kooij en Margriet Giskes zijn onze onderwijsassistenten. Christine Aird is lerarenondersteuner. Samen met de groepsleerkrachten voeren zij de extra ondersteuning, vastgelegd in groepsplannen, uit. Zij helpen in de klassen, waardoor de leerkracht met een specifieke leerling aan het werk kan of oefenen zelf met leerlingen. Zij werken ook met leerlingen met een ondersteuningsprofiel. Zij voeren veel onderling overleg met de leerkrachten en de intern begeleiders. Tevens is Christine Aird onze leescoördinator. Zij begeleidt dyslectische leerlingen, organiseert activiteiten die het leesplezier van leerlingen bevorderen, zoals de voorleeswedstrijd, thema s rond boeken en het leeslogboek. De ouders Gezamenlijk belang Wij willen het beste uit onze leerlingen halen. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben wij ouders bij nodig. We willen beiden hetzelfde. Namelijk zorgen dat de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk verloopt en dat zij zich prettig voelen op school. Daarom is een goede samenwerking met ouders voor ons belangrijk. Wij hebben u bijvoorbeeld nodig om er op toe te zien dat uw kind op tijd op school is en niet onnodig afwezig is. Kinderen missen anders lessen en dus onderwijstijd. Dat is zonde, want wij zetten juist extra lesuren in om leerlingen hogere eindresultaten te laten halen. Ook zijn wij geïnteresseerd in uw mening als het gaat om mogelijke verbeteringen die wij kunnen aanbrengen in ons onderwijs. Wij zijn als school(team) een professionele organisatie die periodiek bij ouders (en leerlingen) peilt wat zij van het onderwijs en allerlei andere zaken op school vinden. Dat doen wij met tevredenheidsonderzoeken. Uiteraard krijgt u ook te horen wat wij met uw mening doen. Van ouders verwachten wij dat zij meeleven met hun kind, dat zij geïnteresseerd zijn in zijn/haar prestaties en welbevinden op school. Met andere woorden: u toont belangstelling voor hoe het gaat op school of wat uw kind vandaag heeft geleerd. Uit tal van onderzoeken blijkt steeds weer dat de betrokkenheid van ouders bij het leren van hun kind van grote invloed is op de prestaties van hun kinderen. We denken dan bijvoorbeeld aan aandacht hebben voor het maken van huiswerk en het eventueel overhoren daarvan. En als er bijeenkomsten voor ouders worden georganiseerd, verwachten wij u natuurlijk op school. Meeleven betekent uiteraard ook meedenken hoe het verder moet/kan met uw zoon/dochter als het (even) tegen zit met leren. Samenspraak in combinatie met respect voor elkaars verantwoordelijkheden en deskundigheden staan hierbij centraal. Om u te helpen op de hoogte te blijven van wat er op school gebeurt, sturen wij u elke twee weken een nieuwsbrief per Digi- Duif. U kunt zich hier voor aanmelden, zodra uw zoon/dochter op school begint. Alle nieuwsbrieven en berichten voor de klas van uw kind krijgt u via Digiduif op uw adres. Voor ouders die niet bij Digiduif zijn aangemeld, liggen er nieuwsbrieven op school. U kunt zelf een exemplaar bij de ingangen van de school pakken. Verder hopen wij dat u de groepsleraar op de hoogte stelt van eventuele veranderingen in de thuissituatie, die van invloed kunnen zijn op het leren van de kinderen. De groepsleraar bespreekt met u de voortgang in de ontwikkeling en de leervorderingen van uw zoon/dochter. Ouders helpen op school actief mee bij allerlei activiteiten. Zonder de inzet van ouders redden wij het niet. Daarom vragen wij u regelmatig in de nieuwsbrief om hulp bij excursies en dergelijke. Daarnaast hebben we de ouderraad, die op schoolniveau allerlei activiteiten organiseert en coördineert. Ook daarvoor kunt u zich aanmelden. Samen weet je meer dan alleen. Deze waarheid is ook van toepassing op de school en de ouders. Wij willen graag gebruik maken van uw denkkracht. Dat is uiteraard eerst van toepassing als het om uw eigen kind gaat, maar ook als het om de school van uw kind gaat. Zo kunt u op een goede manier bijdragen door als ouder zitting te nemen in de medezeggenschapsraad of ouderraad. Wettelijk is geregeld dat elke school een medezeggenschapsraad (MR) moet hebben. De MR spreekt zich uit over het (voorgenomen) beleid van de school. In de MR zitten ouders en personeelsleden. Ten aanzien van sommige onderwerpen moet de MR instemmen, over andere moet ze adviseren. Op die manier hebben ouders rechtstreeks invloed op het onderwijsbeleid van de school. Bij voor ouders interessante onderwerpen als wijzigingen in onderwijstijd ligt het voor de hand dat de MR-ouders een bredere raadpleging organiseren onder de ouders. 12

15 Samenwerkingsovereenkomst Elkaar informeren en dialoog zijn kenmerkende begrippen in de communicatie met ouders. Omdat de samenwerking van school en ouders de basis is voor een zo goed mogelijk ontwikkeling van de kinderen, hebben wij een aantal afspraken daarover vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Daarin staat zowel wat ouders van de school kunnen verwachten als wat de school van de ouders verwacht. Het is een intentieverklaring waarin is beschreven dat beide partners, in het belang van uw kind, bepaalde verantwoordelijkheden op zich nemen en er kort gezegd samen voor gaan. Deze overeenkomst staat op de achterkant van de jaarkalender. Oudercontact De leerlingen krijgen een rapport mee. Verder zijn er drie keer per jaar oudergesprekken. Het gesprek betreft de vorderingen en ontwikkelingen van uw kind. Ook kunt u na schooltijd met de leerkracht een afspraak maken. Een leerkracht kan u ook, indien nodig, uitnodigen voor een gesprek. Website, klasbord en dropbox van de school Op de website van de school, staat algemene informatie over de school. Op de website passen niet zo veel foto s als we u willen laten zien. Daarom hebben wij ook een dropbox geopend. Als u zich heeft ingeschreven voor Digi- Duif kunt u uw adres doorgeven voor de dropbox. U ontvangt dan een uitnodiging op uw adres waarmee u de foto s in onze dropbox kunt bekijken. Verder hebben alle groepen een klasbord. Dit is een soort digitaal prikbord waar wekelijks foto s en actualiteiten op gezet worden. Dit is alleen toegankelijk voor de ouders van de betreffende klas. Zo zorgen we ervoor dat uw kind in een veilige omgeving staat afgebeeld. Wij zijn geen voorstander van het gebruik van Facebook op scholen. Ouders mogen ook geen afbeeldingen van andere kinderen plaatsen op hun Facebook pagina. Informatieavond In het begin van het schooljaar zullen de leerkrachten een informatieavond verzorgen voor hun groep. Tijdens deze avond zal de leerkracht de ouders informeren over de activiteiten in de groep, de methoden en afspraken en dergelijke. Deze avond is bedoeld voor alle ouders van kinderen uit de desbetreffende groep. Daarnaast houden wij in januari een informatieavond voor ouders van de hele school. Teamleden verzorgen dan workshops waarop u zich als ouder kunt inschrijven. Maandsluiting Elke maand houden wij Maandsluiting. De leerlingen tonen elkaar hun liedjes, toneelstukjes en dansjes waaraan ze in de lessen van de methode hebben gewerkt. Hierbij zijn alle kinderen van de school aanwezig en zijn ouders welkom. Medezeggenschapsraad (MR) Elke school heeft een wettelijk verplichte medezeggenschapsraad. Daarnaast hebben scholen een ouderraad, deze heeft echter geen wettelijke rechten. Bij scholen voor primair onderwijs bestaat de medezeggenschapsraad uit twee geledingen: - vertegenwoordigers van de ouders - vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel. Ouders kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad voor in principe een periode van 3 jaar. Een actieve, goed geïnformeerde MR weet wat er gaande is en wat leerlingen, ouders en personeel bezig houdt. De MR van Het Rinket probeert zo n MR te zijn. Het ouderdeel van de MR onderhoudt contacten met de ouderraad om zo breed mogelijk geïnformeerd te worden over wat er bij de ouders leeft over zaken die de organisatie van de school betreffen. In onze MR zitten momenteel de volgende ouders: Marjana Koenen, Rene Neumann en Debby Luiting. U kunt contact opnemen met de MR door één van de leden aan te spreken of via het adres: Ouderraad De ouderraad helpt bij het organiseren van en assisteert bij activiteiten zoals: festiviteiten, sportevenementen, schoolreisjes, projecten en verdere hand- en spandiensten. Het Rinket beschikt over een groep enthousiaste en hulpvaardige ouders. Ouderhulp is binnen onze school onmisbaar. Indien u plaats wilt nemen in de ouderraad, kunt u dit aan de voorzitter, Erik van der Kolk, kenbaar maken. Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders op een formulier aangeven of zij verkeersouder of hulpouder willen zijn. Leerlingenraad De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van de bovenbouw en de Fakkel en komt ongeveer 6 keer per jaar bij elkaar. Zij bespreken dan hun wensen en ideeën met de directie en een leerkracht. De kinderen maken zelf notulen van deze vergaderingen en doen daarna verslag aan hun eigen klas. Groepen uit de bovenbouw zijn gekoppeld aan groepen uit de onderbouw. Dit zorgt voor een gevoel van verantwoordelijkheid voor de school en voor elkaar. 13

16 Steunstichting Bij onze school hoort een steunstichting die een bijdrage int en de hoogte van deze bijdrage vaststelt. Deze bijdrage is vrijwillig. Wij bevelen het geven van een bijdrage van harte bij u aan. De besteding van dit geld wordt in overleg met het schoolteam bepaald en wordt gebruikt voor het bekostigen van o.a. het schoolreisje, de Sinterklaasviering en andere feestdagen. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een brief voor deze bijdrage. Voor Het Rinket is de bijdrage voor het schooljaar vastgesteld op 37,50. Voor de bijdrage aan het kamp ontvangen de ouders en verzorgers van leerlingen van groep 8 een aparte rekening. Aanvullende informatie Inloopkwartier s Morgens van 8.15 uur tot 8.30 uur hebben we inloopkwartier. De leerlingen mogen dan naar binnen. Om 8.25 uur gaat de eerste bel. Alle leerlingen moeten dan naar binnen. Om 8.30 willen we met de lessen gaan beginnen. Het is de bedoeling dat alle ouders de school op tijd verlaten, zodat de lessen direct kunnen beginnen en er geen lestijd verloren gaat. Ziekmeldingen Ziekmeldingen moeten s morgen voor 8.30 uur worden gedaan. Als leerlingen, zonder afbericht, niet aanwezig zijn, bellen we naar huis. Indien een leerling eerder naar huis moet gaan voor bijvoorbeeld een doktersbezoek, verwachten wij een briefje. Ongeoorloofd verzuim wordt aan de leerplichtambtenaar doorgegeven. Drinken en/of fruit Het is voor uw kind prettig wanneer het s morgens een beker met bijvoorbeeld melk of karnemelk en een stukje fruit of een boterham mee naar school krijgt, om de ochtend te onderbreken. Dit hoeft niet veel te zijn; gewoon een tussendoortje. Maandag en woensdag zijn onze gruitdagen. Het is op deze dagen de bedoeling dat de kinderen voor de kleine pauze iets van groente of fruit meenemen. Plakt u op de beker en het eten een sticker met naam, zodat uw kind weet wat van hem/haar is. Lunch Alle kinderen lunchen op school in hun eigen klas en met hun eigen leerkracht. In de laagste groepen zal er daarnaast een overblijfmoeder aanwezig zijn. Na het eten gaan de kinderen onder begeleiding van overblijfmoeders en een teamlid buiten spelen. De bovenbouw heeft na de onderbouw pauze, zodat de kinderen lekker vrij kunnen spelen. Bij slecht weer spelen alle kinderen in hun eigen klas. Na een kwartier eten en drinken en een half uur pauze begint het middagprogramma. Wij willen het meenemen van gezond eten en drinken stimuleren. Wij vragen u daarom om kinderen een gezonde lunch mee te geven. Te denken valt aan brood en fruit, met bijvoorbeeld melk. Het is niet toegestaan om frisdrank, snoep of koekjes voor de lunch mee te geven. Mocht u fruit meegeven, dan vragen wij u om dit op zo n manier te doen, dat uw kind dit zelfstandig kan pellen en eten. Voor- en naschoolse opvang Het Rinket werkt samen met basisschool de Otterkolken wat betreft de voor- en naschoolse opvang. BSO de Otter is gevestigd in het pand van basisschool De Otterkolken. Er bestaat een groot aantal mogelijkheden voor structurele, incidentele en vakantieopvang. Er worden op BSO De Otter ook diverse mogelijkheden geboden voor ouders met wisselende diensten. Wanneer u gebruik wilt maken van deze opvang, kunt u op school informatie vragen. Bezoek tandarts/huisarts Het kan helaas wel eens voorkomen dat er op school een ongelukje gebeurd. Wij zullen dan in eerste instantie proberen contact met u als ouder op te nemen. Wij zullen u dan vertellen wat er gebeurd is en of wij denken dat een dokters/tandartsbezoek nodig is. U kunt dan zelf beslissen of u een (tand)arts bezoekt of niet. Mocht het ons niet lukken om contact te leggen met de ouders, dan zullen wij naar eigen inzicht handelen wat betreft het artsenbezoek. Het is in dat geval mogelijk dat u als ouder achteraf een factuur krijgt van een (tand)arts. Deze factuur is dan voor uw rekening. Wij hopen dat u daar begrip voor heeft. Gebruik van foto s en videobeelden Voor de coaching van leerkrachten wordt gebruik gemaakt van videobeelden. Deze beelden worden alleen intern gebruikt. Ook komt voor dat er foto s worden geplaatst in de nieuwsbrief of op de internetsite. Indien u er bezwaar tegen heeft dat uw kind op deze beelden komt, kunt u dit aan de directie doorgeven. De directie houdt toezicht op de te plaatsen foto s en ziet er op toe dat er geen kinderen worden afgebeeld die dat niet mogen. Allergie In verband met traktaties en schoolreisjes is het gewenst de eventuele allergie van uw kind aan de leerkracht door te geven. Ook medicijngebruik moet bij de leerkracht bekend zijn. 14

17 Verjaardagen Jarige leerlingen mogen in hun eigen klas trakteren. Wij vragen u om dit te beperken tot slechts één kleine traktatie. Te grote traktaties zullen, voor een deel, weer mee terug naar huis gegeven worden. Naast het denken aan de hoeveelheid willen wij u ook vragen vooral te kiezen voor een gezonde traktatie. De traktaties lijken wel steeds ongezonder en groter te worden. Diverse ouders hebben hier (terecht) moeite mee. Wij vragen u bij het kopen van traktaties een gezonde keuze te maken. Voorbeelden van gezonde traktaties zijn; fruit, soepstengels, rijstwafels, ongezoete popcorn of snackgroente. Op internet zijn allerlei leuke ideeën te vinden, o.a. op pinterest of We gaan er vanuit dat u hier rekening mee zult houden wanneer u uw kind op school laat uitdelen. Alles bij elkaar willen we het gezonder maken en dat is in ieders belang. Een traktatie kan overigens van alles zijn: ook een klein cadeautje. Voor een paar centen heb je al iets leuks, zoals gummetjes, stickertjes, een leuk potlood of iets dergelijks. Dit scheelt dan weer een eetmoment en het gaat een stuk langer mee. Met de kinderen is de afspraak gemaakt om uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes buiten de school te verspreiden. Dit voorkomt teleurstellingen bij de kinderen die niet voor de feestjes worden uitgenodigd. Bereikbaarheid We vinden het belangrijk dat er altijd iemand te bereiken is in geval van ziekte of ongeluk van een kind. Wilt u zorgen dat de leerkracht altijd in het bezit is van een actueel opvangadres met telefoonnummers? Aan het begin van ieder schooljaar geven wij een formulier mee waarop u deze actuele gegevens kunt vermelden. Mobiele telefoons Om problemen met foto s, filmpjes en geluidsoverlast te voorkomen mogen de kinderen geen mobiele telefoon bij zich hebben op school. Voor uitzonderlijke gevallen kunnen ouders contact opnemen met de directie. Alle telefoons van leerlingen die geen toestemming hebben, worden ingenomen door de leerkracht. Kledingvoorschriften We willen de kinderen leren om respectvol met elkaar en zichzelf om te gaan. Wij vragen u daarom om uw kind passend voor zijn/haar leeftijd te kleden. Voor kinderen in basisschoolleeftijd vinden wij (hele) korte rokjes, blote buiken, lage decolletés, hoge hakken en doorzichtige kleding niet gepast. Ook make-up staan wij op school niet toe. Gedragscode Samen met leerlingen en ouders zorgt Tabijn voor een veilige school. Om dit te bereiken is een gedragscode opgesteld. Deze code bevat afspraken waardoor we op een prettige manier met elkaar omgaan. De uitgangspunten zijn hierbij respect, veiligheid, ontwikkeling en verantwoordelijkheid. U vindt de code op de website van onze school. Hoofdluis Regelmatig controleert een groep luizenmoeders alle leerlingen. Indien hoofdluis geconstateerd wordt bij een kind, dan zal de ouder daarover ingelicht worden door de leerkracht. Alle leerlingen krijgen een luizenzak van school om hun jas in te doen. Op deze manier voorkomen we dat luizen zich via de kapstok verspreiden. Indien de luizentas door langdurig gebruik erg versleten is kan er bij de leerkracht een nieuwe gevraagd worden. Wij vragen de ouders zelf de school te informeren, als thuis hoofdluis geconstateerd wordt. Informatievoorziening Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de school over zijn of haar kind. Dat is ook het uitgangspunt bij ons op school. Er zijn echter wel verschillen die door wetgeving worden bepaald. De ene ouder heeft recht op meer informatie dan de andere. Een enkeling heeft helemaal geen recht op informatie. Dat heeft te maken met de wettelijke hoedanigheid waarin de ouders verkeren. Voor ouders die met elkaar getrouwd zijn of samenwonen en die het gezag over hun kinderen hebben, is de situatie gemakkelijk. Zij krijgen steeds gezamenlijk alle informatie over hun kind. Voor ouders die gescheiden zijn, die niet meer bij elkaar wonen en die beiden het gezag hebben, ligt het niet anders. Zij hebben allebei recht op alle informatie over hun kind. Beide ouders dienen dan wel hun verschillende adressen kenbaar te maken aan de directeur van onze school. Voor een ouderavond krijgen beide ouders een uitnodiging voor een gezamenlijk gesprek. Als één van de ouders dit anders wil, kan hij of zij contact opnemen met de directeur. Overigens wordt geen informatie gegeven die de ene ouder mogelijk kan gebruiken om voordeel ten koste van de andere ouder te behalen. 15

18 Ouders die geen gezag (meer) hebben over het kind, hebben een beperkt recht op informatie. Deze ouders zullen daar wel zelf om moeten vragen. De school hoeft uit zichzelf geen informatie te geven aan deze ouders. Als het gaat om de vader moet deze bovendien het kind hebben erkend. Anders heeft hij geen recht op informatie, ook niet als hij erom vraagt. Informatie die verstrekt wordt beperkt zich tot informatie over schoolvorderingen en evt. sociaal pedagogische ontwikkelingen op school. En als het belang van het kind zich tegen informatieverstrekking verzet, dan hebben deze ouders geen recht op informatie. Dit kan het geval zijn indien een rechter of een psycholoog heeft geoordeeld dat het geven van informatie aan een ouder het kind zal schaden. Hiervan moet het schriftelijk bewijs aan de directie worden overlegd. Dit wordt aan het dossier van de leerling toegevoegd. Aan de niet met gezag belaste ouder wordt alleen informatie verstrekt die ook aan de ouder met gezag wordt gegeven. Voogden hebben hetzelfde recht op informatie als ouders met gezag. Grootouders daarentegen hebben geen wettelijk recht op informatie. Verzekering Tabijn heeft voor alle scholen een schoolongevallenverzekering afgesloten. Ook is er een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid. Deze verzekering geldt alleen voor schadegevallen waarbij het personeel iets verwijtbaar is en de school daarvoor aansprakelijk gesteld kan worden. Beide verzekeringen gelden ook voor mensen die op vrijwillige basis in de school werkzaam zijn. Voor evenementen als schoolreisjes en schoolkampen heeft Tabijn een doorlopende reisverzekering afgesloten. Bibliotheek In het kader van leesprojecten, bijv. de kinderboekenweek, zijn er contacten met de bibliotheek. Alle leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 bezoeken de bibliotheek een keer per jaar. De school is lid van de bibliotheek en elke leerkracht kan voor zijn groep boeken lenen. GGD De schoolverpleegkundige doet een onderzoek naar de gezondheidstoestand van de leerlingen van groep 2 en groep 7. Bij opvallende zaken wordt een kind doorverwezen naar de schoolarts. Bij de leerlingen worden o.a. het gewicht, de ogen en de oren gecontroleerd. Logopedie De logopediste bezoekt de school om leerlingen met spraakmoeilijkheden of een achterstand in de taalontwikkeling te helpen. De leerlingen van groep 2 worden gescreend. Dat wil zeggen dat met hen een kort gesprekje wordt gehouden om vast te stellen of er spraakles nodig is. Maatschappelijk werkster Er is een vaste (school)maatschappelijk werkster, Lisa Lammes, aan onze school verbonden. Via de interne begeleider kunt u een afspraak met haar maken. Sponsoring Tabijn heeft geen eigen beleid op het gebied van sponsoring. Op landelijk niveau is een sponsorconvenant afgesloten waar Tabijn naar handelt. Scholen die actief willen zijn op het terrein van sponsoring hebben daartoe de vrijheid. Die scholen dienen zich te houden aan het convenant. Vulpennen Alle leerlingen van groep 5 tot en met groep 8 schrijven met een vulpen. De leerlingen van groep 4 schrijven met een speciale rollerbalpen. Deze pen wordt aan alle leerlingen eenmalig verstrekt. Indien zij deze pen kapot maken of kwijt zijn kan men op school een nieuwe pen aanschaffen voor 3,50. Voor leerlingen met motorische problemen en linkshandige leerlingen hebben we ook een speciale rollerpen. Van huis meegebrachte pennen mogen leerlingen niet gebruiken. 16 De Fakkel Het Rinket heeft een speciale afdeling voor neveninstromers De Fakkel. In deze drie groepen leren kinderen, die korter dan een jaar in Nederland wonen, de Nederlandse taal spreken en maken kennis met de Nederlandse cultuur. Na een jaar stromen deze leerlingen uit naar een school in hun eigen woonomgeving. De leerkrachten van De Fakkel zijn Corine de Graaf, Debby Hooijschuur, Yaelle Vleugel, Marjo Pauw en Carmen Spijker. De Plusklas Ook dit schooljaar zal de Plusklas van Heemskerk georganiseerd worden. De plusklas is een klas bedoeld voor leerlingen met een hoog leervermogen uit de groepen 7 en 8 van de Heemskerkse Tabijnscholen. Deze leerlingen komen één dagdeel per week bij elkaar en heeft tot doel om deze kinderen met motiverende en gevarieerde lesstof uit te dagen. Verder wordt er ook

19 aandacht besteed aan sociale vaardigheden. De bijeenkomsten zijn op steeds wisselende scholen en worden begeleid door één vaste leerkracht. Selectie van de leerlingen vindt plaats door de school op basis van schoolvorderingen en een intelligentieonderzoek in groep 6. Peuterspeelzaal In ons gebouw is ook peuterspeelzaal De Blokkendoos (tel ) gevestigd. Spelen op de peuterspeelzaal is een waardevolle aanvulling op de opvoeding thuis en maakt de overgang naar het basisonderwijs voor veel kinderen makkelijker. De leidsters van de peutergroepen en de groepen 1 / 2 werken en overleggen geregeld samen. Voor informatie over aanmelding of de wachtlijst kunt u terecht bij Yvonne de Graaf, Telefoon , Regeling school- en vakantietijden De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk (op vrijdagmiddag na). Maandag :30 Dinsdag :30 Woensdag Donderdag :30 Vrijdag onderbouw* 8:30 14:30 bovenbouw * De groepen 1 t/m 4 hebben vrijdagmiddag vrij. Regels in geval van schoolverzuim In geval van ziekte stellen wij het op prijs als u dit voor aanvang van de schooltijd telefonisch doorgeeft. Voor buitengewoon vakantieverlof In geval van ziekte stellen wij het op prijs als u dit voor aanvang van de schooltijd telefonisch doorgeeft. Voor buitengewoon vakantieverlof geldt dat dit alleen verleend kan worden met inlevering van een werkgeversverklaring. Dit verlof mag dan gegeven worden voor ten hoogste 10 schooldagen met uitzondering van de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar. Deze regeling geldt voor leerplichtige leerlingen, dus vanaf het 5e levensjaar. Verzoeken hiertoe dienen schriftelijk gedaan te worden bij de directie van de school en worden doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de gemeente. Formulieren voor deze aanvragen zijn op school aanwezig. Voor elke andere vorm van verzuim bedoeld onder gewichtige omstandigheden, zoals bruiloften en begrafenissen, dient u tijdig een schriftelijk verzoek in te dienen bij de directeur. Soortgelijk verlof wordt verleend voor ten hoogste 10 schooldagen per schooljaar. Vakantierooster/studiedagen Het Rinket Herfstvakantie t/m Kerstvakantie t/m Voorjaarsvakantie t/m Pasen t/m Meivakantie t/m Pinksteren t/m Zomervakantie t/m Studiedagen voor de hele school Lesuren groep 1 t/m 4 Lesuren groep 5 t/m 8: 917 uur 997 uur Het minimum aantal lesuren dat leerlingen in 8 jaar moeten maken is 7520 uur. Wij houden nauwkeurig bij dat leerlingen ruim voldoende lesuren maken. In de meeste schooljaren maken we zelfs meer uren dan wettelijk is voorgeschreven, omdat we denken dat dit de resultaten positief beïnvloedt. 17

20 Het Rinket Bachstraat BD Heemskerk Tel

SCHOOLGIDS SAMEN LEREN MET PLEZIER!

SCHOOLGIDS SAMEN LEREN MET PLEZIER! SCHOOLGIDS 2016-2017 SAMEN LEREN MET PLEZIER! Inhoud Een woord vooraf Onderwijsgids Scholen op de kaart De school Onze visie wettelijke opdrachten De onderwijsinspectie Waar wij als school voor staan Zorg

Nadere informatie

SCHOOL- GIDS SAMEN LEREN MET PLEZIER!

SCHOOL- GIDS SAMEN LEREN MET PLEZIER! SCHOOL- GIDS 2017-2018 SAMEN LEREN MET PLEZIER! Inhoud Een woord vooraf Onderwijsgids Scholen op de kaart De school Onze visie wettelijke opdrachten De onderwijsinspectie Waar wij als school voor staan

Nadere informatie

Vr 1 Zomervakantie Ma 1 Za 2 Zomervakantie Di 2 Zo 3 Zomervakantie wo 3 Ma 4 Zomervakantie Do 4 Di 5 Zomervakantie Vr 5 wo 6 Zomervakantie Za 6 Do 7

Vr 1 Zomervakantie Ma 1 Za 2 Zomervakantie Di 2 Zo 3 Zomervakantie wo 3 Ma 4 Zomervakantie Do 4 Di 5 Zomervakantie Vr 5 wo 6 Zomervakantie Za 6 Do 7 Augustus September Vr 1 Zomervakantie Ma 1 Za 2 Zomervakantie Di 2 Zo 3 Zomervakantie wo 3 Ma 4 Zomervakantie Do 4 Di 5 Zomervakantie Vr 5 wo 6 Zomervakantie Za 6 Do 7 Zomervakantie Zo 7 Vr 8 Zomervakantie

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard

RESULTATEN. Rapportage bs Overhoven, Sittard RESULTATEN Rapportage bs Overhoven, Sittard 2014 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur in kaart

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje Schoolondersteuningsprofiel 00CV00 School Matthijsje Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Moderne onderwijskundige concepten

Moderne onderwijskundige concepten Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken onder

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'SINT JOZEF' School : basisschool 'Sint Jozef' Plaats : Nieuw-Namen BRIN-nummer : 06XE Onderzoeksnummer : 94514 Datum schoolbezoek : 19 juni 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 2015-2016

Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 2015-2016 Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 2015-2016 Overgangsnormen die gelden van groep 1 naar groep 2 en vervolgens naar groep 3 Het doel van dit protocol is om alle

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK OBS 'PIET MONDRIAAN'

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK OBS 'PIET MONDRIAAN' RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK OBS 'PIET MONDRIAAN' School : obs 'Piet Mondriaan' Plaats : Abcoude BRIN-nummer : 18IQ Onderzoeksnummer : 90681 Datum schoolbezoek : 25 januari 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

De Schakel in het kort.

De Schakel in het kort. CBS De Schakel De Schakel in het kort. Wij zijn een Christelijke school! Tien groepen; groep 1 t/m 8 en groep 1 t/m 5 Twee locaties: Hoofdgebouw Dependance Botter 40-77 Kennemerland 17 Uitgangspunten:

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens Aantal respondenten: 231 Ouder(s) 2011 Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,6 1% 4% 27% 58% 10% B1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 1% 4% 27% 65% 3 % (?) B2. Mijn

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

SCHOOLCONCEPT. Schoolconcept

SCHOOLCONCEPT. Schoolconcept SCHOOLCONCEPT Schoolconcept Onze school Basisschool Het Molenven is een katholieke basisschool gelegen in Vught Noord. Onze school valt onder Stichting Leijestroom waar in totaal 10 basisscholen met circa

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

groep 1 en 2 informatieboekje

groep 1 en 2 informatieboekje groep 1 en 2 informatieboekje "De St. Nicolaasschool is een professionele leergemeenschap. Zij streeft ernaar een positieve, veilige en stimulerende leeromgeving te bieden waar, met betrokkenheid van en

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST School: De Horst Plaats: Apeldoorn BRIN-nummer: 17UB Onderzoeksnummer: 103558 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april Belangrijk BO naar VO Leerlingvolgsysteem Leerling-kenmerken november april leerstof groep 8 voorbereiding op de verwijzing VO CITO toetsen M8 LOVS VO informatieavond in oktober/november 2 verwijzingsgesprekken

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL School : de dr. J.A. Gerth van Wijkschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17UD Onderzoeksnummer :

Nadere informatie

VERSLAG AUDIT SOP 1 INLEIDING

VERSLAG AUDIT SOP 1 INLEIDING VERSLAG AUDIT SOP Naam school PCBO Koningin Julianaschool Brinnummer school 17EG Adres Loseweg 70 Postcode/Plaats 7315 BG Apeldoorn Directeur/contactpersoon Jenny v. Hove Datum audit 10 febr. 15 Auditor(en)

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE KOEPELSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE KOEPELSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 DE KOEPELSCHOOL School : De Koepelschool Plaats : Ede Gld BRIN-nummer : 05NP Onderzoeksnummer : 110546 Datum uitvoering onderzoek : Datum

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 12TV00 Daltonschool Ees

Schoolondersteuningsprofiel. 12TV00 Daltonschool Ees Schoolondersteuningsprofiel 12TV00 Daltonschool Ees Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester

Schoolondersteuningsprofiel. 14QN00 IBS De Twamester Schoolondersteuningsprofiel 14QN00 IBS De Twamester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST School : basisschool Bisschop Ernst Plaats : Goes BRIN-nummer : 05GY Onderzoeksnummer : 94508 Datum schoolbezoek : 29 en 31 mei Datum vaststelling

Nadere informatie

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d.

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d. 1 ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk

Nadere informatie

Schooljaarverslag Christoffelschool Waalre

Schooljaarverslag Christoffelschool Waalre Schooljaarverslag 2015-2016 Christoffelschool Waalre In een notendop Doel Een gedragen visie, een heldere kijk op onze doelen Voor (nieuwe) ouders inzichtelijk maken wie wij zijn en hoe wij werken Ouders

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer

Schoolondersteuningsprofiel. 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer Schoolondersteuningsprofiel 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. o.b.s. De Aanloop RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK o.b.s. De Aanloop Plaats : Valthermond BRIN nummer : 18TP C1 Onderzoeksnummer : 282725 Datum onderzoek : 18 juni 2015 Datum vaststelling : 28 oktober

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht

Schoolondersteuningsprofiel. 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Schoolondersteuningsprofiel 09AY00 Rooms Katholieke Basisschool De Brembocht Inhoudsopgave Toelichting 3 DEEL I INVENTARISATIE 6 1 Typering van de school.7 2 Kwaliteit basisondersteuning 7 3 Basisondersteuning

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet.

Onderwijs en leren. Leerstof en toetsen 3,5 3,4. Begeleiding 3,6 3,6. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet. Aantal respondenten: 72 Ouderenquete OPOD 2014 compleet Onderwijs en leren 2010 2014 On Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,5 3,4 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,4

Nadere informatie

Compacten bij rekenen

Compacten bij rekenen Compacten bij rekenen Kinderen die hoog scoren op de methode toetsen en op de Citotoetsen komen in aanmerking de oefenstof te compacten. Scores van 4.4 en hoger geven een A+ score aan. Deze kinderen hebben

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK School : Prins Willem-Alexander Plaats : Echteld BRIN-nummer : 10CG Onderzoeksnr. : 103586 Datum schoolbezoek : 23 juni 2008 Datum conceptrapport : 24 juni 2008

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

KINDEREN DIE MEER KUNNEN

KINDEREN DIE MEER KUNNEN KINDEREN DIE MEER KUNNEN INLEIDING Op de IJwegschool staat het kind centraal. Het onderwijs wordt aangepast aan het kind en niet andersom. Doordat de leerkrachten handelingsgericht werken waarbij de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "LOYSDER HOEK"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS LOYSDER HOEK RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCBS "LOYSDER HOEK" School : pcbs "Loysder Hoek" Plaats : Leusden BRIN-nummer : 11PE Onderzoeksnummer : 89769 Datum schoolbezoek : 3 april 2007 Datum vaststelling : 20 juni

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE SAFFIER'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE SAFFIER' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE SAFFIER' School : basisschool 'De Saffier' Plaats : Roosendaal BRIN-nummer : 17EZ Onderzoeksnummer : 91919 Datum schoolbezoek : 17 april 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN'

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' School : rkbs 'Van Doorn' Plaats : Kockengen BRIN-nummer : 06PB Onderzoeksnummer : 61072 Datum schoolbezoek : 17 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 OBS REMBRANDT School: openbare basisschool Rembrandt Plaats: Akersloot BRIN-nummer: 04GB Onderzoeksnummer: 103497 Datum uitvoering

Nadere informatie

Sociale veiligheid op school

Sociale veiligheid op school Sociale veiligheid op school 1 Inleiding In dit document staat omschreven welk beleid en welke protocollen gehanteerd worden op t Kofschip met betrekking tot de sociale veiligheid. Het is een weerslag

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Oec. basisschool Visser 't Hooft

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Oec. basisschool Visser 't Hooft RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Oec. basisschool Visser 't Hooft Plaats : Castricum BRIN nummer : 03XY C1 Onderzoeksnummer : 292435 Datum onderzoek : 27 maart 2017 Datum vaststelling : 14 juni

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG MONTESSORISCHOOL WAALSDORP

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG MONTESSORISCHOOL WAALSDORP RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 MONTESSORISCHOOL WAALSDORP School : Montessorischool Waalsdorp Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 05VY Onderzoeksnummer : 113525 Datum

Nadere informatie

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus

Overgang Protocol. Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep. Basisschool Paulus Overgang Protocol Afspraken bij de overgang van de ene naar de andere groep Basisschool Paulus Castricum 2013-2014 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding Hoofdstuk 2. Protocol verlengen/versnellen Tabijn Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014

Schoolondersteuningsprofiel Joost van den Vondelschool - 19 november 2014 Contactgegevens school Naam Joost van den Vondelschool Straat + huisnummer Huijgenslaan 41 Plaats Amersfoort Postcode 3818 WB Land Nederland Brinnummer 16GL Telefoon (33)4617997 E-mailadres directie@vondel.net

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie