I. Het stembureau : samenstelling en installaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "I. Het stembureau : samenstelling en installaties"

Transcriptie

1 1/11 Kieskanton... Gemeente :... Stembureau nr... VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 FORMULIER ACD/13B-bis Proces-verbaal van de verkiezing in het stembureau nr... met elektronische stemming. Op zondag , om... uur, vergadert het stembureau nr.... van het kieskanton...in het aangeduide lokaal voor de stemming om over te gaan tot de verrichtingen betreffende de verkiezing van... (aantal) vertegenwoordigers in het Europese Parlement, van... (aantal) volksvertegenwoordigers en van... (aantal) leden van het Vlaams Parlement. I. Het stembureau : samenstelling en installaties Het bureau is samengesteld uit: (De naam en voornaam worden voorafgegaan door de vermelding Mevrouw (Mevr.) of De heer (Dhr.)) Voorzitter : Bijzitter 1 :... Bijzitter 2 : Bijzitter 3 :... Bijzitter 4 :..... Bijzitter 5 :..... Secretaris : Adjunct-secretaris : Volgende getuigen hebben gezeteld in het bureau (niets vermelden indien geen enkele getuige gezeteld heeft): (De naam en voornaam worden voorafgegaan door de vermelding Mevrouw (Mevr.) of De heer (Dhr.)) Voor de lijst... Voor de lijst... Voor de lijst... Voor de lijst... Voor de lijst... Voor de lijst... Voor de lijst... : De voorzitter, bijzitters, secretaris en getuigen leggen de eed af, voorgeschreven bij artikel 104 van het Kieswetboek. N.B.- Indien het stembureau meer dan 800 kiezers telt, dan zijn er naast de voorzitter, ook een secretaris, een adjunct-secretaris die doet blijken van beroepservaring in informatica en 5 bijzitters. Bij minder dan 800 kiezers zijn er een voorzitter, een secretaris en 4 bijzitters. ACD/13B-bis Gelijktijdige Verkiezingen van 25 mei 2014

2 2/11 Opmerkingen betreffende de samenstelling van het bureau (1). Er wordt vastgesteld dat de installaties van het bureau met een elektronische stembus en de benodigdheden voor de stemming aan de voorschriften voldoen. Elk stemhokje van het stembureau is uitgerust met een stemcomputer voorzien van een beeldscherm, een lezer voor chipkaarten en een printer (2). (1) Zie onderrichtingen. (2) Deze verklaring stelt het volgende vast : De meubels van het bureau met elektronische stemming, de schotten stemhokjes en stemcomputers zijn derwijze geplaatst dat het geheim der stemming verzekerd is. In uw stembureau waar een elektronisch stemsysteem en voor de betrokken verkiezing voorgeschreven documenten worden gebruikt, wordt een exemplaar van de wet tot organisatie van de elektronische stemming met papieren bewijsstuk in het stembureau ter beschikking van de kiezers gelegd en een tweede exemplaar in de wachtzaal. In elk stembureau is een bord opgesteld met voor elke verkiezing de kandidatenlijsten overeenkomstig het bij de wet gevoegde model en zoals ze op het scherm zullen verschijnen. Die lijsten worden ook opgehangen in ieder stemhokje. De onderrichting voor de kiezer, (model Ia), de tekst van titel V en van de artikelen 110 en 111 van het Kieswetboek zijn in de wachtzaal uitgehangen, alsook de lijst van de kiezers van de stemafdeling; een exemplaar van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement, van het Kieswetboek en van het boek inzake de verkiezing van het Vlaams Parlement is in deze zaal ter beschikking van de kiezers gelegd; een tweede exemplaar ligt op het bureau. De bureaubenodigdheden, de omslagen, de verzegeling en de gedrukte formulieren die nodig zijn voor de stemverrichtingen, alsmede een dagstempel met de naam van het kanton en de datum van de stemdag, worden bovendien op het bureau neergelegd.

3 3/11 II. Verrichtingen voorafgaand aan de stemming De voorzitter (maak keuze) heeft zijn recht van politie niet doorgegeven in het stemlokaal heeft zijn recht van politie in het stemlokaal doorgegeven aan dhr./mevr...., lid van het bureau. De voorzitter overhandigt aan het bureau de behoorlijk gesloten en verzegelde pakken met de chipkaarten en USB-sticks. Het bureau opent deze pakken en onderzoekt de inhoud ervan. De voorzitter stelt vóór de opening van het bureau vast dat de elektronische stembus geen stembiljetten bevat en totaal ledig is. De stembus wordt vervolgens gesloten en verzegeld met een verzegelstrip. De voorzitter of door de voorzitter aangewezen bijzitter of de (adjunct-) secretaris start de elektronische stembus en de stemcomputers op, in overeenstemming met de ontvangen verrichtingen, via de USB s en de paswoorden die voor zijn bureau bestemd zijn. Alvorens de kiezers binnen te laten, dient u op iedere stemmachine een teststem uit te brengen op elke computer. Nadat de procedure is afgelopen, worden de genummerde teststembiljetten in een afzonderlijke verzegelde omslag gestoken, die bestemd is voor de voorzitter van het kantonhoofdbureau. III. Verrichtingen tijdens de stemprocedure De stemming wordt geopend om 8 uur s ochtends. De kiezers worden tot de stemming toegelaten tot 16 uur. De deskundigen, die zijn aangesteld door het Parlement voor de controle van de elektronische stemsystemen, kunnen (na vertoon van hun legitimatie van FOD Binnenlandse Zaken) controles uitvoeren in uw stembureau. Vermeld de naam van de expert, na controle van zijn legitimatie, en het uur van zijn bezoek in het PV... De deskundige kan zijn opmerkingen hieronder neerschrijven:.. De technische incidenten die plaatsgevonden hebben tijdens de stemverrichtingen worden vermeld in bijlage nr. 2.

4 4/11 IV. Opmerkingen betreffende de toelating van de kiezers tot de stemming: De volgende vermeldingen moeten desgevallend in het proces-verbaal vermeld worden : a) Kiezers, ten getale van..., hebben bij het verlaten van het stemhokje hun stem bekendgemaakt; hun stembiljetten werden teruggenomen en onmiddellijk geannuleerd. Bij dit geval horen eveneens de kiezers die markeringen of opschriften hebben aangebracht op hun stembiljet. b) Kiezers, ten getale van..., hebben hun stembiljet wegens een technisch probleem niet kunnen laten registreren door de elektronische stembus. De betrokken kiezers hebben hun stembiljet aan de voorzitter teruggegeven om het te laten annuleren en hebben een andere stemkaart gekregen. c) Kiezers, ten getale van, hebben problemen bij de visualisatie van hun stembiljet. In dit geval kan de kiezer niet opnieuw stemmen en wordt zijn stembiljet geregistreerd. Van dit voorval wordt melding gemaakt aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau. De voorzitter voert een stem in op de door deze kiezer gebruikte computer om de visualisatie van het stembiljet bij deze gelegenheid te testen. Na controle van deze visualisatie annuleert de voorzitter dit stembiljet (dit wordt bij de teruggenomen stembiljetten gestoken) en scant hij dit stembiljet niet met de stembus. d) Kiezers, ten getale van..., hebben per ongeluk de hun afgegeven chipkaart beschadigd en vragen er een nieuwe aan de voorzitter tegen afgifte van de eerste. e) Hieronder genoemde kiezer die wegens een handicap onbekwaam was om alleen naar het stemhokje te gaan of om zelf zijn stem uit te brengen, werd door de voorzitter gemachtigd zich te laten begeleiden door hieronder genoemde begeleider. Geen enkele bijzitter of getuige heeft de echtheid of de gewichtigheid van het aangevoerd handicap betwist / Een bijzitter of getuige heeft de echtheid of de gewichtigheid van het aangevoerd lichaamsgebrek betwist. Het bureau heeft geweigerd dat de betrokkene zich laat begeleiden /Het bureau heeft betrokkene toegelaten zich te laten begeleiden Naam van de kiezer Voornaam van de kiezer Naam van de begeleider Voornaam van de begeleider Lichaamsgebrek betwist Toelating gegeven Reden Om 16 uur wordt bevel gegeven geen kiezers meer in de wachtzaal te laten komen. Zij die er binnen zijn op dit ogenblik, worden nog tot de stemming toegelaten. Om... uur wordt de stemming gesloten. V. Afsluiten van de kiesverrichtingen 1. a) Het bureau maakt de lijsten op : - van de in de kiezerslijst ingeschreven kiezers, die niet aan de verkiezing hebben deelgenomen. Deze lijst wordt door alle bureauleden ondertekend. (lijst afwezige kiezers - Formulier ACD/14) (Eventueel) Mevrouw, Mijnheer,... ondertekende deze lijst niet omdat... Het aantal afwezige kiezers bedraagt. - van de kandidaat-bijzitters van het stembureau die niet of te laat hebben gereageerd op hun aanwijzing als bijzitter; die geen wettige reden van verhindering hadden; die niet tijdig waren of afwezig bleven op de dag van de stemming (lijst afwezige bureauleden - bijlage bij formulier ACD/14)

5 5/11 b) Bij voornoemde lijsten worden gevoegd : - de lijst van de kiezers die met toepassing van art. 142 van het Kieswetboek, hun stem in het stembureau uitbrachten, ofschoon zij niet op de kiezerslijst voorkomen - (lijst toegevoegde kiezers - Formulier ACD/15) ; -... (aantal) volmachten (Belgische kiezers die in België verblijven) en de erbij horende attesten; -... (aantal) volmachten (Europese kiezers) en de erbij horende attesten; -... (aantal) volmachten (Belgische kiezers die in het buitenland verblijven) en de erbij horende attesten; BELANGRIJK : Bijlage 3 van het proces-verbaal, over de stemming bij volmacht, dient eveneens ingevuld te worden. - de verantwoordingsstukken die afwezigen lieten geworden ; AL DEZE STUKKEN HIERBOVEN VERMELD ONDER NR. 1, ZULLEN IN EEN VERZEGELDE OMSLAG, BINNEN DRIE DAGEN, AAN DE VREDERECHTER VAN HET KANTON WORDEN GEZONDEN. De omslag vermeldt tevens : de inhoud, de naam van de gemeente, de datum der verkiezing en het nummer van het stembureau.

6 6/11 2. Het bureau stelt vervolgens vast : A. het aantal GEREGISTREERDE stembiljetten ( = het aantal stembiljetten in de stembus): Aantal geregistreerde stembiljetten voor Belgische kiezers: Aantal geregistreerde stembiljetten voor kiezers Europese Unie: Aantal geregistreerde stembiljetten voor Belgen in het buitenland: Totaal aantal geregistreerde stembiljetten: B. het aantal geannuleerde stembiljetten (zie punt IV, a, b en c):... C. het AANTAL KIEZERS: Het aantal kiezers voor de verkiezing van het Europees Parlement bedraagt dus... (aantal Belgische die in België verblijven - en Europese kiezers die persoonlijk gestemd hebben en volmachten die gegeven werden door Belgische die in België verblijven - en Europese kiezers) Het aantal kiezers voor de verkiezing van de Kamer bedraagt dus... (aantal Belgische kiezers die in België en in het buitenland verblijven - die persoonlijk gestemd hebben en volmachten die gegeven werden door Belgische kiezers die in België en in het buitenland verblijven - ) Het aantal kiezers voor de verkiezing van het Vlaams Parlement bedraagt dus... (aantal Belgische kiezers die in België verblijven - die persoonlijk gestemd hebben en volmachten die gegeven werden door Belgische kiezers die in België verblijven - ) TOTAAL: De geannuleerde stembiljetten worden in een aparte en gemerkte omslag (wit) gestoken voor de voorzitter van het kantonhoofdbureau. 3. De twee aanstippingslijsten worden in een afzonderlijke witte omslag gestoken, na ondertekening door alle bureauleden, en zijn bestemd voor het kantonhoofdbureau. 4. Na afloop van de stemming, stelt de voorzitter van het stembureau de stembus buiten werking voor latere stemmingen, na de uitvoering van de afsluitingsprocedure.

7 7/11 De gegevens die geregistreerd werden op de geheugendragers zijn bestemd voor de voorzitter van het kantonhoofdbureau. De geheugendragers worden in een envelop gestoken met als opschrift de vermelding van de datum van de verkiezing, de identificatie van het stembureau, de gemeente en het kieskanton. Deze envelop wordt verzegeld en draagt op de achterzijde de handtekening van de voorzitter, van de bureauleden en van de getuigen, indien deze dit vragen. Het Kerncijferrapport, afgedrukt door de computer van de voorzitter, wordt in de omslag met de gegevensdragers gestoken. Onmiddellijk na de stemming wordt de verzegelde stembus geopend. De stembiljetten die zich erin bevinden worden in een omslag (of iets gelijkaardigs dat hiertoe aangepast wordt) gestoken, die hiervoor wordt voorzien en verzegeld wordt. De omslag is bestemd voor de voorzitter van het kantonhoofdbureau. Van al het voorgaande werd het proces-verbaal opgesteld in dubbel exemplaar en staande de vergadering ondertekend door alle leden van het bureau. De twee exemplaren worden in een verzegelde envelop gestoken. De checksum van de uitgebrachte stemmen op de USB-sticks is de volgende: zie kerncijferrapport De HASHCODE van de USB-sticks is de volgende: zie kerncijferrapport Te., op De secretaris, De voorzitter, De adjunct-secretaris, De getuigen, De bijzitters,

8 8/11 Kieskanton (+Postcode):.... Gemeente :... Benaming kiesbureau : stembureau nr. Soort stemming : elektronisch BIJLAGE 1 BIJ FORMULIER ACD/13B-bis Lees aandachtig de onderrichtingen achteraan de pagina vooraleer u dit formulier invult. VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 Lijst voor de betaling van het presentiegeld via hun rekeningnummer aan de leden van het kiesbureau De ondergetekenden, Voorzitter, secretaris, adjunct-secretaris en bijzitters van het bovenvermelde kiesbureau, verklaren hierbij de juistheid van de onderstaande gegevens. De voorzitter van dit kiesbureau bevestigt hierbij de aanwezigheid van de hierboven vermelde personen. (Telefoonnr. van de voorzitter : /.) Overgemaakt aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau van.op datum van.../.../... RIJKSREGISTERNUMMER (1) NAAM EN VOORNAAM (2) Fct (3) REKENINGNUMMER Vermeld het klassieke rekeningnummer (12 cijfers) of het Belgische IBAN-nummer (BE + 14 cijfers) BEDRAG EUR HANDTEKENING - - V 38,5 - - S 38,5 - - B 38,5 - - B 38,5 - - B 38,5 - - B 38, Aantal Personen : (1) Dit nummer staat vermeld op de keerzijde van de identiteitskaart. (2) De naam en voornaam worden voorafgegaan door de vermelding: Mevrouw (Mw.) of Mijnheer (M.) (3) De functie dient als volgt gelezen te worden : V voor voorzitter, S voor secretaris, as voor adjunct-secreataris en B voor bijzitter. Totaal Bedrag : EUR Handtekening leden kiesbureau, De Secretaris, De Adjunct-Secretaris, De Bijzitters, De Voorzitter,

9 9/11 Te volgen onderrichtingen 1. Om een snelle betaling mogelijk te maken, vermelden de leden van het bureau duidelijk en precies hun CONTACTGEGEVENS, en vooral hun BANKREKENINGNUMMER. 2. Dit document wordt in TWEE exemplaren opgemaakt: - Het eerste exemplaar moet op de DAG VAN DE STEMMING aan de voorzitter van het kantonhoofdbureau A worden afgegeven, die dit op MAANDAGOCHTEND volgend op de verkiezingen aan de postontvanger zal afgeven; - Het tweede moet BEWAARD worden door de voorzitter van het bureau. 3. Het rijksregisternummer maakt het mogelijk om de in het bevolkingsdossier van de leden van het kiesbureau te noteren hoeveel keer ze gezeteld hebben in deze hoedanigheid.

10 10/11 Kieskanton:... Gemeente:... Stembureau met elektronische stemming nr. VERSLAG VAN DE TECHNISCHE INCIDENTEN VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI BIJLAGE 2 BIJ FORMULIER ACD/13B-bis Beschrijving van het technische incident Uur oproep technicus Aankomst-uur technicus Duurtijd van de interventie + naam van de technicus Vertrekuur technicus Opmerkingen en/of aanmerkingen Gedaan te....., op De Voorzitter

11 11/11 Kieskanton:... BIJLAGE 3 BIJ FORMULIER ACD/13B-bis Stembureau nr... Elektronische stemming VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, DE KAMER EN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 Volmachten (Belgische kiezers die in België verblijven) Aantal (cijfer) Volmachten (Europese kiezers) Volmachten (Belgische kiezers die in het buitenland verblijven) De attesten die bij de volmacht gevoegd werden hebben te maken met: Ziekte Afwezigheid omwille van werk Afwezigheid omwille van reis naar het buitenland Studenten Andere Document door te sturen aan de Algemene Directie Instellingen en Bevolking Statistieken Volmachten 2014 (Park Atrium Koloniënstraat 11 te 1000 Brussel)

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENTVAN 25 MEI 2014

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENTVAN 25 MEI 2014 FORMULIER C/26B-Mx Nederlandse kiescollege Kieskanton : Sint-Genesius-Rode Kantonhoofdbureau C VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENTVAN 25 MEI 2014 Proces-verbaal van een kantonhoofdbureau (met bijlage)

Nadere informatie

Stembureau met traditionele stemming STAPPENPLAN

Stembureau met traditionele stemming STAPPENPLAN Stembureau met traditionele stemming STAPPENPLAN I. Aan de stemdag voorafgaande verrichtingen 1. U wordt aangewezen door de voorzitter van het kantonhoofdbureau A Ga na of u de onderrichtingen en formulieren

Nadere informatie

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN.. Proces-verbaal van de stemverrichtingen

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN.. Proces-verbaal van de stemverrichtingen Kieskanton... Stembureau nr.... FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN.. FORMULIER AB/20 Proces-verbaal van de stemverrichtingen Dit proces-verbaal moet in twee exemplaren ingevuld worden: Het eerste is bestemd

Nadere informatie

VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Proces-verbaal. Algemene optelling van de stemmen - Zetelverdeling Aanwijzing van de gekozenen

VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Proces-verbaal. Algemene optelling van de stemmen - Zetelverdeling Aanwijzing van de gekozenen Nederlands kiescollege FORMULIER B/17 Collegehoofdbureau VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Proces-verbaal Algemene optelling van de stemmen - Zetelverdeling Aanwijzing van de gekozenen Heden, op..., om...

Nadere informatie

VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VAN...

VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VAN... Kieskring :... FORMULIER A/19 Kieskringhoofdbureau VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VAN... Proces-verbaal ( * ) Algemene optelling van de stemmen Zetelverdeling Aanwijzing van de gekozenen.

Nadere informatie

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 10 JUNI Proces verbaal van de stemopnemingsverrichtingen bij geautomatiseerde stemming.

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 10 JUNI Proces verbaal van de stemopnemingsverrichtingen bij geautomatiseerde stemming. FORMULIER AB/25B bis Kieskring BRUSSEL HALLE VILVOORDE Kieskanton :... Kantonhoofdbureau FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007 Proces verbaal van de stemopnemingsverrichtingen bij geautomatiseerde

Nadere informatie

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007. Proces verbaal van ontvangst van de dubbels van de stemopnemingstabellen van het kieskanton.

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007. Proces verbaal van ontvangst van de dubbels van de stemopnemingstabellen van het kieskanton. Nederlands Kiescollege FORMULIER AB/11 Kieskring :... Kieskanton :... Kantonhoofdbureau FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007 Proces verbaal van ontvangst van de dubbels van de stemopnemingstabellen

Nadere informatie

Problemen bij de samenstelling van het stembureau

Problemen bij de samenstelling van het stembureau Lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2012 Instructies voor de voorzitter van een enig stembureau (stemming op papier) In deze instructies voor de voorzitter komen de volgende onderwerpen aan

Nadere informatie

Duitstalig kiesgebied Kieskanton van...e stembureau Lokaal :...

Duitstalig kiesgebied Kieskanton van...e stembureau Lokaal :... Duitstalig kiesgebied Kieskanton van......e stembureau Lokaal :... FORMULIER CEG/11bis VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, HET WAALS PARLEMENT EN HET PARLEMENT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 7

Nadere informatie

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN... Proces-verbaal van ontvangst van de dubbels van de stemopnemingstabellen van het kieskanton.

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN... Proces-verbaal van ontvangst van de dubbels van de stemopnemingstabellen van het kieskanton. Nederlands Kiescollege FORMULIER AB/11 Kieskring :... Kieskanton :... Kantonhoofdbureau FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN... Nummer van de bureaus Proces-verbaal van ontvangst van de dubbels van de stemopnemingstabellen

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 8 OKTOBER Proces-verbaal van de verkiezing in het stembureau (art.42, eerste lid, BGKWB) 1

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 8 OKTOBER Proces-verbaal van de verkiezing in het stembureau (art.42, eerste lid, BGKWB) 1 Stembureau nr. GEMEENTE:. Formulier R3 Lokaal: GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 8 OKTOBER 2006 Proces-verbaal van de verkiezing in het stembureau (art.42, eerste lid, BGKWB) 1 Belangrijke opmerking : Voor

Nadere informatie

LEIDRAAD OPLEIDING VOORZITTERS STEMBUREAU.

LEIDRAAD OPLEIDING VOORZITTERS STEMBUREAU. LEIDRAAD OPLEIDING VOORZITTERS STEMBUREAU. Gebruik de demo-diskettes voor uw opleiding. INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding. 1.1. Verdeling naar voorzitters toe. Praktische handleiding voorzitter stembureau -verkiezingen

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET PARLEMENT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 7 JUNI Proces-verbaal van de algemene optelling van de stemmen.

VERKIEZING VAN HET PARLEMENT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 7 JUNI Proces-verbaal van de algemene optelling van de stemmen. FORMULIER G/12BIS Hoofdbureau van het kiesgebied VERKIEZING VAN HET PARLEMENT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 7 JUNI 2009 Proces-verbaal van de algemene optelling van de stemmen. Heden, op (datum)...,

Nadere informatie

Nederlandse kiescollege Kieskanton :... Stemopnemingsbureau A Nr... Lokaal :... VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004.

Nederlandse kiescollege Kieskanton :... Stemopnemingsbureau A Nr... Lokaal :... VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Nederlandse kiescollege Kieskanton :... Stemopnemingsbureau A Nr.... Lokaal :... VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. FORMULIER C/25 Proces-verbaal van de stemopnemingsverrichtingen

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI Proces-verbaal van ontvangst van de dubbels van de stemopnemingstabellen van het kieskanton.

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI Proces-verbaal van ontvangst van de dubbels van de stemopnemingstabellen van het kieskanton. Nederlandse kiescollege FORMULIER C/26 Kieskanton :... Kantonhoofdbureau A VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. Proces-verbaal van ontvangst van de dubbels van de stemopnemingstabellen

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE RICHTLIJNEN VOOR DE VOORZITTERS VAN DE GEAUTOMATISEERDE STEMBUREAUS

ADMINISTRATIEVE RICHTLIJNEN VOOR DE VOORZITTERS VAN DE GEAUTOMATISEERDE STEMBUREAUS ADMINISTRATIEVE RICHTLIJNEN VOOR DE VOORZITTERS VAN DE GEAUTOMATISEERDE STEMBUREAUS A. Voorbereidend werk voor de voorzitter van het stembureau voorafgaand aan de verkiezingsdag. 1. Aanduiding van de bijzitters

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER Proces-verbaal van de verkiezing in het stembureau (art.42, eerste lid, BGKWB) 1

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER Proces-verbaal van de verkiezing in het stembureau (art.42, eerste lid, BGKWB) 1 Stembureau nr. GEMEENTE:. FORMULIER R3 Lokaal: GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 Proces-verbaal van de verkiezing in het stembureau (art.42, eerste lid, BGKWB) 1 Belangrijke opmerking : Voor

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*)

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, VAN DE KAMER EN VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) 1/5 FORMULIER ACD/12 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Bijlage: - een attest. Ik, ondergetekende......(naam en voornamen), geboren op...., wonende te.. straat, nr.. busnummer..., als kiezer ingeschreven in de

Nadere informatie

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 13 JUNI 2010 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*)

FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN 13 JUNI 2010 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) FORMULIER AB/19 VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Bijlage: - een attest. Ik, ondergetekende......(naam en voornamen), geboren op...., wonende te.. straat, nr.. busnummer..., als kiezer ingeschreven in de gemeente.....,

Nadere informatie

LEIDRAAD OPLEIDING VOORZITTERS STEMBUREAU.

LEIDRAAD OPLEIDING VOORZITTERS STEMBUREAU. LEIDRAAD OPLEIDING VOORZITTERS STEMBUREAU. Gebruik de demo-diskettes voor uw opleiding. INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding. 1.1. Verdeling naar voorzitters toe. Praktische handleiding voorzitter stembureau -verkiezingen

Nadere informatie

STEMBUREAUS MET GEAUTOMATISEERDE STEMMING.

STEMBUREAUS MET GEAUTOMATISEERDE STEMMING. MODEL IIa VAN OPROEPINGSBRIEF VOOR HET EUROPESE PARLEMENT, DE BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD EN DE BRUSSELSE LEDEN VAN DE VLAAMSE RAAD (BELGISCHE KIEZERS) * A. STEMBUREAUS MET GEAUTOMATISEERDE STEMMING.

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, HET WAALS PARLEMENT EN HET PARLEMENT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 7 JUNI 2009

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPESE PARLEMENT, HET WAALS PARLEMENT EN HET PARLEMENT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VAN 7 JUNI 2009 FORMULIER CEG/9bis Bijlage(n) : - een attest HET WAALS PARLEMENT EN HET PARLEMENT VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP VOLMACHT OM TE STEMMEN (*) Ik, ondergetekende... (naam en voornaam), geboren op..., wonende

Nadere informatie

Proces-verbaal van de stemopnemingsverrichtingen (Kamer-Senaat). *

Proces-verbaal van de stemopnemingsverrichtingen (Kamer-Senaat). * Kieskanton :... Stemopnemingsbureau A/B * Nr.... Lokaal :... FORMULIER AB/10 FEDERALE PARLEMENTSVERKIEZINGEN VAN... Proces-verbaal van de stemopnemingsverrichtingen (Kamer-Senaat). * I. - Vorming en samenstelling

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. 1559 (2011-2012) Nr. 4 9 mei 2012 (2011-2012) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. 1559 (2011-2012) Nr. 4 9 mei 2012 (2011-2012) stuk ingediend op stuk ingediend op 1559 (2011-2012) Nr. 4 9 mei 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende de organisatie van de digitale stemming bij de lokale en provinciale verkiezingen Tekst aangenomen door de plenaire

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE RICHTLIJNEN VOOR DE VOORZITTERS VAN DE STEMBUREAUS DIE GEBRUIK MAKEN VAN HET ELEKTRONISCH STEMSYSTEEM MET PAPIEREN BEWIJSSTUK

ADMINISTRATIEVE RICHTLIJNEN VOOR DE VOORZITTERS VAN DE STEMBUREAUS DIE GEBRUIK MAKEN VAN HET ELEKTRONISCH STEMSYSTEEM MET PAPIEREN BEWIJSSTUK ADMINISTRATIEVE RICHTLIJNEN VOOR DE VOORZITTERS VAN DE STEMBUREAUS DIE GEBRUIK MAKEN VAN HET ELEKTRONISCH STEMSYSTEEM MET PAPIEREN BEWIJSSTUK A. Voorbereidend werk voor de voorzitter van het stembureau

Nadere informatie

VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VAN 25 MEI Voordracht van Kandidaten ( 1 )

VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VAN 25 MEI Voordracht van Kandidaten ( 1 ) /9 KIESKRING:......... FORMULIER A/3 VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VAN 25 MEI 204 Voordracht van Kandidaten ( ) Wij, ondergetekenden, kiezers in de kieskring....... dragen voor als

Nadere informatie

VERKIEZINGEN OP ZONDAG 25 MEI 2014

VERKIEZINGEN OP ZONDAG 25 MEI 2014 VERIEZINGEN OP ZONDAG 25 MEI 2014 = geldig voor de verkiezing van het Europese Parlement = geldig voor de verkiezing van de amer = geldig voor de verkiezing van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen D

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 B E R I C H T

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 B E R I C H T 1/5 FORMULIER C/6 Nederlandse Kiescollege Collegehoofdbureau VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 B E R I C H T --------------- 2/5 De voorzitter van het Collegehoofdbureau C te Mechelen

Nadere informatie

DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007

DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007 DE VERKIEZINGEN VAN 10 JUNI 2007 DE WIJZIGINGEN DE AGENDA DE WIJZIGINGEN. WETGEVENDE WIJZIGINGEN VOOR DE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER EN VAN DE SENAAT VAN 10 JUNI 2007 1. De aanpassing van de verkiezingskalender

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI B E R I C H T

VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI B E R I C H T FORMULIER C/6 Nederlandse Kiescollege Collegehoofdbureau VERKIEZING VAN HET EUROPESE PARLEMENT VAN 13 JUNI 2004. B E R I C H T --------------- De voorzitter van het collegehoofdbureau te Mechelen brengt

Nadere informatie

GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTPARLEMENTEN

GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTPARLEMENTEN BERICHTEN UGA TM Division of Continuga TM nv 8501 KORTRIJK-HEULE tel. 056 36 32 00 fax 056 35 60 96 e-mail: sales@uga.be Februari 2009 GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE GEMEENSCHAPS-

Nadere informatie

VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Processen-verbaal

VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Processen-verbaal FORMULIER B/9 Nederlands kiescollege VERKIEZING VAN DE SENAAT VAN... Processen-verbaal I. Voorlopige afsluiting van de kandidatenlijsten ( * ) Vergadering van... 2007 (Maandag, 27 e dag vóór de stemming).

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI Voordracht van Kandidaten ( 1 )

VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI Voordracht van Kandidaten ( 1 ) / FORMULIER D/ Kieskring :......... VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN MEI 0. Voordracht van Kandidaten ( ) Wij, ondergetekenden, kiezers in de kieskring..............dragen voor als kandidaten voor

Nadere informatie

VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014

VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 1/6 FORMULIER D/1 Kieskring... Kieskringhoofdbureau B VERKIEZING VAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 B E R I C H T 2/6 De voorzitter van het kieskringhoofdbureau B........ brengt ter kennis van de

Nadere informatie

TEKST TE VERMELDEN OP DE KEERZIJDE VAN DE OPROEPINGSBRIEVEN VOOR DE KIEZERS IN DE STEMBUREAUS MET TRADITIONELE STEMMING

TEKST TE VERMELDEN OP DE KEERZIJDE VAN DE OPROEPINGSBRIEVEN VOOR DE KIEZERS IN DE STEMBUREAUS MET TRADITIONELE STEMMING TEKST TE VERMELDEN OP DE KEERZIJDE VAN DE OPROEPINGSBRIEVEN VOOR DE KIEZERS IN DE STEMBUREAUS MET TRADITIONELE STEMMING BIJ DE GELIJKTIJDIGE VERKIEZINGEN VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN DE

Nadere informatie

Aan de Dames en Heren Voorzitters van de kieskring- en

Aan de Dames en Heren Voorzitters van de kieskring- en AP Algemene Directie Instellingen en Bevolking Behandelende ambtenaren : Ingrid BENS Tel. : 02/210.21.85 Stéphan De Mul Tel. : 02/500.22.11 E-mail : stefan.demul@ibz.fgov.be Etienne Van Verdegem Tel. :

Nadere informatie

Organisatie van de verkiezingen van 7 juni 2009 : evaluaties, wetswijzigingen en aanbevelingen

Organisatie van de verkiezingen van 7 juni 2009 : evaluaties, wetswijzigingen en aanbevelingen Organisatie van de verkiezingen van 7 juni 2009 : evaluaties, wetswijzigingen en aanbevelingen Evaluaties De voorbereiding van de verkiezingen van het Europees Parlement en de Parlementen van de Gewesten

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, VAN DE FEDERALE WETGEVENDE KAMERS EN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, VAN DE FEDERALE WETGEVENDE KAMERS EN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Dienst Verkiezingen VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, VAN DE FEDERALE WETGEVENDE KAMERS EN HET VLAAMS PARLEMENT

Nadere informatie

Proces-verbaal van de telverrichtingen in Drogenbos, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en Wemmel

Proces-verbaal van de telverrichtingen in Drogenbos, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en Wemmel Gemeenteraads- en OCMW-raadsverkiezingen van 14 oktober 2012 Proces-verbaal van de telverrichtingen in Drogenbos, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode en Wemmel gemeente:... naam telbureau G:... Waarvoor dient

Nadere informatie

VOORBEELD Proces-verbaal

VOORBEELD Proces-verbaal VOORBEELD Proces-verbaal Verkiezingen van de personeelsafgevaardigden voor het CPBW Proces-verbaal van het stembureau bedienden Benaming technische bedrijfseenheid : NAAM TBE Dossiernummer toegekend door

Nadere informatie

VERKIEZING VAN DE VLAAMSE RAAD VAN 13 JUNI 2004 B E R I C H T

VERKIEZING VAN DE VLAAMSE RAAD VAN 13 JUNI 2004 B E R I C H T FORMULIER D/1 Kieskring... Kieskringhoofdbureau VERKIEZING VAN DE VLAAMSE RAAD VAN 13 JUNI 2004 B E R I C H T De voorzitter van het kieskringhoofdbureau........ brengt ter kennis van de kiezers voor de

Nadere informatie

VOORBEELD Proces-verbaal

VOORBEELD Proces-verbaal VOORBEELD Proces-verbaal Verkiezingen van de personeelsafgevaardigden voor het CPBW Proces-verbaal van het stembureau bedienden Benaming technische bedrijfseenheid : NAAM TBE Dossiernummer toegekend door

Nadere informatie

Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers

Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers Formulier voor de aanvraag tot inschrijving als kiezer voor de verkiezing van de federale Wetgevende Kamers LEES AANDACHTIG DE INSTRUCTIES DIE IN BIJLAGE VAN DIT FORMULIER VOORKOMEN ALVORENS DIT IN TE

Nadere informatie

SCHOOLRAAD OUDERGELEDING VERKIEZINGSREGLEMENT

SCHOOLRAAD OUDERGELEDING VERKIEZINGSREGLEMENT BIJLAGE Bijlage nr. 3 Verkiezingsreglementen oudergeleding voor de schoolraden van Elishout, school voor voeding (E. Gryzonlaan 1, 1070 Brussel); Kasterlinden, secundair onderwijs voor jongeren met gehoor-

Nadere informatie

De federale wetgevende verkiezingen van 13 juni 2010 in cijfers

De federale wetgevende verkiezingen van 13 juni 2010 in cijfers De federale wetgevende verkiezingen van 13 juni 2010 in cijfers A. Kiezers 1. Aantal kiezers (die in België verblijven) op de kiezerslijsten op 7 mei 2010 Belgische kiezers die in België verblijven: 7.726.632

Nadere informatie

FORMULIER A/3 KIESKRING :... VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. Voordracht van Kandidaten (*)

FORMULIER A/3 KIESKRING :... VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS. Voordracht van Kandidaten (*) FORMULIER A/ KIESKRING :......... VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VAN. Voordracht van Kandidaten (*) Wij, ondergetekenden, kiezers in de kieskring....... dragen voor als kandidaten

Nadere informatie

LIJST VAN DE ADMINISTRATIEVE ONDERRICHTINGEN VOOR DE VOORZITTERS VAN DE GEAUTOMATISEERDE STEMBUREAUS.

LIJST VAN DE ADMINISTRATIEVE ONDERRICHTINGEN VOOR DE VOORZITTERS VAN DE GEAUTOMATISEERDE STEMBUREAUS. LIJST VAN DE ADMINISTRATIEVE ONDERRICHTINGEN VOOR DE VOORZITTERS VAN DE GEAUTOMATISEERDE STEMBUREAUS. Minimum 30 dagen vóór de verkiezingen: aanduiding van de voorzitter van het stembureau door de voorzitter

Nadere informatie

VOORBEELD Proces-verbaal

VOORBEELD Proces-verbaal VOORBEELD Proces-verbaal Verkiezingen van de personeelsafgevaardigden voor het CPBW Proces-verbaal van het stembureau bedienden Benaming technische bedrijfseenheid : NAAM TBE Dossiernummer toegekend door

Nadere informatie

KANTONS AALST, BRUGGE, HALLE, KORTRIJK, MEISE, OOSTENDE, ROESELARE EN SINT-GENESIUS-RODE.

KANTONS AALST, BRUGGE, HALLE, KORTRIJK, MEISE, OOSTENDE, ROESELARE EN SINT-GENESIUS-RODE. Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Dienst Verkiezingen VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN HET VLAAMS PARLEMENT

Nadere informatie

U vindt hierna de onderrichtingen voor het opmaken van de kiezerslijsten door het Rijksregister voor de hierboven vermelde verkiezingen.

U vindt hierna de onderrichtingen voor het opmaken van de kiezerslijsten door het Rijksregister voor de hierboven vermelde verkiezingen. Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Rijksregister Externe Relaties Aan het College van Burgemeester en Schepenen Ter informatie: - Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen Trannoy Régis F Onze referentie Brussel

Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen Trannoy Régis F Onze referentie Brussel Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Dienst Verkiezingen Mevrouw de Voorzitster/ De heer Voorzitter van het Kantonhoofdbureau Mevrouw de Burgemeester

Nadere informatie

Provincie- en gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober BESTELLING VAN DE KIEZERSLIJSTEN.

Provincie- en gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober BESTELLING VAN DE KIEZERSLIJSTEN. Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Rijksregister Externe Relaties Aan het College van Burgemeester en Schepenen Ter informatie: - Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

I. Onderrichtingen voor de voorzitters en de leden van de stembureaus

I. Onderrichtingen voor de voorzitters en de leden van de stembureaus Vlaams ministerie van Bestuurszaken OMZENDBRIEF BB 2006/14 Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Juridische Aangelegenheden en Verkiezingen Markiesstraat 1, 1000 BRUSSEL Tel. 02 553 43 21 - Fax

Nadere informatie

VERKIEZING VAN DE VLAAMSE RAAD VAN 13 JUNI Voordracht van Kandidaten (1)

VERKIEZING VAN DE VLAAMSE RAAD VAN 13 JUNI Voordracht van Kandidaten (1) FORMULIER D/ Kieskring :......... VERKIEZING VAN DE VLAAMSE RAAD VAN JUNI 00. Voordracht van Kandidaten () Wij, ondergetekenden, aftredende Raadsleden dragen voor als kandidaten voor de verkiezing van

Nadere informatie

Inzake de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 in de gemeente Aarschot.

Inzake de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 in de gemeente Aarschot. OPENBARE ZITTING DE RAAD VOOR VERKIEZINGSBETWISTINGEN VLAAMS-BRABANT Inzake de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 in de gemeente Aarschot. 1. Procedure Gelet op het bezwaarschrift van de heer

Nadere informatie

De digitale inzameling van de verkiezingsresultaten

De digitale inzameling van de verkiezingsresultaten De digitale inzameling van de verkiezingsresultaten 1. Wat is nieuw sedert de vorige verkiezingen? Het bedrijf Stésud staat in voor de organisatorische en technische verwezenlijking van de digitale inzameling,

Nadere informatie

CIRCULAIRE. Verkiezingen van 25 mei 2014 : stemplicht en gevolgen in het arbeidsrecht S.2014/015. Samenvatting. 19 mei 2014

CIRCULAIRE. Verkiezingen van 25 mei 2014 : stemplicht en gevolgen in het arbeidsrecht S.2014/015. Samenvatting. 19 mei 2014 Annick Hellebuyck Adviseur Competentiecentrum Werk & Sociale Zekerheid T +32 2 515 08 58 F +32 2 515 09 13 ah@vbo-feb.be CIRCULAIRE S.2014/015 Verkiezingen van 25 mei 2014 : stemplicht en gevolgen in het

Nadere informatie

Inhoud van deze onderrichting

Inhoud van deze onderrichting Agentschap voor Binnenlands Bestuur (ABB) Boudewijnlaan 30 bus 70 1000 Brussel Tel. 02 553 59 75 Fax 02 553 43 01 info@vlaanderenkiest.be Aan de voorzitters van de stembureaus bij de lokale en provinciale

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE GEWEST- EN GEMEENSCHAPSPARLEMENTEN VAN 7 JUNI 2009 9 april 2009 - ONDERRICHTINGEN VOOR DE VOORZITTERS VAN DE STEMBUREAUS

Nadere informatie

Praktische organisatie van de verkiezingen

Praktische organisatie van de verkiezingen Provincie- en gemeenteraadsverkiezingen Zondag 14 oktober 2012 Praktische organisatie van de verkiezingen Auteur: Guy de Schepper, lid MAT Aartselaar Praktische organisatie van de verkiezingen Provincie

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN DE GEWEST- EN GEMEENSCHAPSPARLEMENTEN VAN 25 MEI 2014

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN DE GEWEST- EN GEMEENSCHAPSPARLEMENTEN VAN 25 MEI 2014 Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Dienst Verkiezingen VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN DE GEWEST-

Nadere informatie

Inschrijvingsaanvraag

Inschrijvingsaanvraag Consulaat-generaal van het Koninkrijk België Madrid Paseo de la Castellana 18-6 28046 Madrid Tel. 00.34.915.776.300 E-mail: madrid@diplobel.fed.be Website: http://spain.diplomatie.belgium.be Inschrijvingsaanvraag

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Rijksregister Externe Relaties

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Rijksregister Externe Relaties Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Rijksregister Externe Relaties Aan het College van Burgemeester en Schepenen Ter informatie: - Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

Inschrijvingsaanvraag

Inschrijvingsaanvraag Consulaat van het Koninkrijk België Alicante Consulaat van België Explanada de España 1-5, 03002 Alicante E-mail: alicante@diplobel.fed.be Website: www.spain.diplomatie.belgium.be Inschrijvingsaanvraag

Nadere informatie

III. CHRONOLOGISCHE SCHEMA S VANAF DE 40 STE DAG VOOR DE STEMMING.

III. CHRONOLOGISCHE SCHEMA S VANAF DE 40 STE DAG VOOR DE STEMMING. 51 III. CHRONOLOGISCHE SCHEMA S VANAF DE 40 STE DAG VOOR DE STEMMING. dinsdag, 40 ste dag : vervroegde stemmingsdag via besluit tot ontbinding federaal Parlement en oproeping kiezers Opstellen officiële

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN DE GEWEST- EN GEMEENSCHAPSPARLEMENTEN VAN 25 MEI 2014

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN DE GEWEST- EN GEMEENSCHAPSPARLEMENTEN VAN 25 MEI 2014 Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Dienst Verkiezingen VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN DE GEWEST-

Nadere informatie

GEMEENTE- EN PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

GEMEENTE- EN PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 GEMEENTE- EN PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 Mei 2012 Binnen enkele maanden worden de gemeente- en provincieraden vernieuwd. In de zes Vlaamse randgemeenten (Drogenbos, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode,

Nadere informatie

1. X+77: UITERSTE DATUM VOOR SCHRAPPING VAN DE KIEZERSLIJSTEN VAN WERKNEMERS DIE DE ONDERNEMING ONDERTUSSEN VERLATEN HEBBEN 1

1. X+77: UITERSTE DATUM VOOR SCHRAPPING VAN DE KIEZERSLIJSTEN VAN WERKNEMERS DIE DE ONDERNEMING ONDERTUSSEN VERLATEN HEBBEN 1 INFO 6 PROCEDURE van X+77 tot X+80 INHOUDSTAFEL 1. X+77: UITERSTE DATUM VOOR SCHRAPPING VAN DE KIEZERSLIJSTEN VAN WERKNEMERS DIE DE ONDERNEMING ONDERTUSSEN VERLATEN HEBBEN 1 2. X +79: EVENTUELE STOPZETTING

Nadere informatie

Brussel, 5 JUNI 2007. Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage(n): 1 Contactpersoon: E-mail: Tel.: 02/518.22.71 02/518.22.12 Luc SMET Etienne VAN VERDEGEM

Brussel, 5 JUNI 2007. Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage(n): 1 Contactpersoon: E-mail: Tel.: 02/518.22.71 02/518.22.12 Luc SMET Etienne VAN VERDEGEM Brussel, 5 JUNI 2007 Aan de Dames en Heren Voorzitters van de Collegehoofdbureaus en de Provincie- en Kieskringhoofdbureaus Instellingen en Bevolking Rijksregister Uw kenmerk: Ons kenmerk: Bijlage(n):

Nadere informatie

Mevrouw Mevrouw Mevrouw de Voorzitter, de Gouverneur, de Burgemeester, Mijnheer Mijnheer Mijnheer

Mevrouw Mevrouw Mevrouw de Voorzitter, de Gouverneur, de Burgemeester, Mijnheer Mijnheer Mijnheer 1/39 Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Dienst Verkiezingen Brussel, 24 maart 2014 - Aan de Dames en Heren Voorzitters van de hoofdbureaus voor de verkiezing

Nadere informatie

HANDLEIDING STEM PC. Europese, federale en regionale verkiezingen van 25 mei ManuelMAVJitesDigivote-Bxl2014NLV1.1.doc 1

HANDLEIDING STEM PC. Europese, federale en regionale verkiezingen van 25 mei ManuelMAVJitesDigivote-Bxl2014NLV1.1.doc 1 HANDLEIDING STEM PC Europese, federale en regionale verkiezingen van 25 mei 2014 ManuelMAVJitesDigivote-Bxl2014NLV1.1.doc 1 Inhoudstafel 1. Opstarten van de stem Pc 2. Normaal verloop van de verkiezingen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 ADMINISTRATIEVE ONDERRICHTINGEN VOOR DE VOORZITTERS VAN DE STEMBUREAUS DIE GEBRUIK MAKEN VAN HET ELEKTRONISCH

Nadere informatie

Proces-verbaal van de stemopnemingsverrichtingen en de algemene telling van de stemmen bij geautomatiseerde stemming.

Proces-verbaal van de stemopnemingsverrichtingen en de algemene telling van de stemmen bij geautomatiseerde stemming. Hoofdbureau van de GEMEENTE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 8 OKTOBER 2006 Proces-verbaal van de stemopnemingsverrichtingen en de algemene telling van de stemmen bij geautomatiseerde stemming. Formulier

Nadere informatie

Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen Etienne Van Verdegem (N)

Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen Etienne Van Verdegem (N) Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Dienst Verkiezingen Partij + adres Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen Etienne Van Verdegem (N) 02 518 22

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Dienst Verkiezingen VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN HET VLAAMS

Nadere informatie

1. Algemene informatie, regelgeving en te gebruiken formulieren 2. Taalgebruik in de stem- en stemopnemingsbureaus 2.1. Kiesbureaus 2.2.

1. Algemene informatie, regelgeving en te gebruiken formulieren 2. Taalgebruik in de stem- en stemopnemingsbureaus 2.1. Kiesbureaus 2.2. Vlaams ministerie van Bestuurszaken OMZENDBRIEF BB 2006/15 Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Juridische Aangelegenheden en Verkiezingen Markiesstraat 1, 1000 BRUSSEL Tel. 02 553 43 21 - Fax

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014

VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 25 MEI 2014 Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Dienst Verkiezingen VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN HET VLAAMS

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 8 OKTOBER 2006 ADMINISTRATIEVE ONDERRICHTINGEN VOOR DE VOORZITTERS VAN DE STEMBUREAUS INHOUDSTAFEL I. INLEIDING 2 II. INSTRUCTIES

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 7 JUNI 2009

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 7 JUNI 2009 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN VERKIEZINGEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN HET VLAAMS PARLEMENT VAN 7 JUNI 2009 9 april 2009 - ONDERRICHTINGEN AAN DE VOORZITTERS VAN DE STEMBUREAUS MET TRADITIONELE

Nadere informatie

Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen Etienne Van Verdegem (N)

Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen Etienne Van Verdegem (N) Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Dienst Verkiezingen Partij + adres Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen Etienne Van Verdegem (N) 02 518 22

Nadere informatie

VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VAN 18 MEI 2003. Kennisgeving van een bezwaar (per aangetekende brief)

VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VAN 18 MEI 2003. Kennisgeving van een bezwaar (per aangetekende brief) Kieskring :... FORMULIER A/10 Kieskringhoofdbureau VERKIEZING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS VAN 18 MEI 2003. Kennisgeving van een bezwaar (per aangetekende brief) De Voorzitter van het kieskringhoofdbureau

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 38566 BELGISCH STAATSBLAD 30.08.2002 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Het kiesreglement voor de raden van bestuur van de scholengroepen

Het kiesreglement voor de raden van bestuur van de scholengroepen KIESREGLEMENT RAAD VAN BESTUUR RaGOreg/015 van 29 MEI 2009 1 Het kiesreglement voor de raden van bestuur van de scholengroepen Hoofdstuk I - Inleidende bepalingen Art. 1 Voor de toepassing van dit besluit

Nadere informatie

CHRONOLOGISCHE SCHEMA S VANAF DE 40 STE DAG VOOR DE STEMMING.

CHRONOLOGISCHE SCHEMA S VANAF DE 40 STE DAG VOOR DE STEMMING. CHRONOLOGISCHE SCHEMA S VANAF DE 40 STE DAG VOOR DE STEMMING. Nu de datum van de vervroegde algehele vernieuwing van de federale Kamers is gekend (13 juni 2010) dient rekening gehouden te worden met de

Nadere informatie

Nederlands Néerlandais

Nederlands Néerlandais BIJLAGE/ANNEXE 2 Landen van de Europese Unie - Pays de l Union européenne Afkorting Abréviation Landencode Code pays Nederlands Néerlandais Frans Français DE 103 Duitsland Allemagne AT 105 Oostenrijk Autriche

Nadere informatie

De Directie Verkiezingen

De Directie Verkiezingen G De Directie Verkiezingen G.1. Inleiding 54 2004 ACTIVITEITENRAPPORT De Directie Verkiezingen waakt over de uitvoering van de wetgeving en de reglementering betreffende de Europese, de nationale en de

Nadere informatie

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 BERICHT AAN DE GEMEENTEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 INSCHRIJVING VAN VREEMDELINGEN DIE IN BELGIË VERBLIJVEN EN DIE GEEN ONDERDANEN ZIJN VAN EEN LIDSTAAT VAN DE EUROPESE UNIE De omzendbrief

Nadere informatie

FASEN VAN DE VERKIEZINGSPROCEDURE PRE-ELECTORALE FASE

FASEN VAN DE VERKIEZINGSPROCEDURE PRE-ELECTORALE FASE FASEN VAN DE VERKIEZINGSPROCEDURE PRE-ELECTORALE FASE X - 60 Van 9 december tot 22 decembre 2011 Schriftelijke mededeling door de werkgever : aan de Raad of aan het Comité of, bij ontstentenis ervan, aan

Nadere informatie

Art. 2. Het kiesrecht Kiesgerechtigd zijn alle leden van de betreffende Bijzondere Bond.

Art. 2. Het kiesrecht Kiesgerechtigd zijn alle leden van de betreffende Bijzondere Bond. IV. Kiesreglement voor de verkiezing van Bondsraadleden uit en door de Bijzondere Bonden. Bijlagen: Model Kieslijst, Model Stemformulier, Model Verkiezingsverslag Art. Stembureau a. Iedere Bijzondere Bond

Nadere informatie

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking. Park Atrium Koloniënstraat Brussel

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking. Park Atrium Koloniënstraat Brussel De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Instellingen en Bevolking Park Atrium Koloniënstraat 11 1000 Brussel Verkiezingen Webapplicatie Ingave partij en kandidatengegevens Politieke

Nadere informatie

Instructie stembureauleden. Uw voorbereiding voor de verkiezingsdag op 12 september 2012

Instructie stembureauleden. Uw voorbereiding voor de verkiezingsdag op 12 september 2012 Instructie stembureauleden Uw voorbereiding voor de verkiezingsdag op 12 september 2012 1 Introductie Deze bijeenkomst gaat over: Uw verantwoordelijkheden De inrichting van het stemlokaal Toelaten kiezers

Nadere informatie

IV. TAKEN VAN DE DIVERSE ACTOREN. Kamer + Senaat Stembureau Traditioneel + elektronisch. Stemopnemingsbureau Enkel traditioneel

IV. TAKEN VAN DE DIVERSE ACTOREN. Kamer + Senaat Stembureau Traditioneel + elektronisch. Stemopnemingsbureau Enkel traditioneel 61 IV. TAKEN VAN DE DIVERSE ACTOREN. A. SCHEMA Kamer + Senaat Stembureau Traditioneel + elektronisch Bijstand PROVINCIE Bijstand GEMEENTEN Stemopnemingsbureau Enkel traditioneel KANTONHOOFDBUREAU Traditioneel

Nadere informatie

1 Procedurele beginselen

1 Procedurele beginselen 1 Kiesreglement voor de twee - op voorstel van de in 2 ContStifG aangegeven personen in de Raad van de Stichting van de Conterganstiftung für behinderte Menschen door het Federale Ministerie voor Familie,

Nadere informatie

Datum 08/07/2011. Dit decreet regelt een gewest- en gemeenschapsaangelegenheid.

Datum 08/07/2011. Dit decreet regelt een gewest- en gemeenschapsaangelegenheid. Decreet houdende de organisatie van de lokale en provinciale verkiezingen en houdende wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provinciedecreet van 9 december 2005 en het decreet van 19

Nadere informatie

Hoe verkiezingen organiseren? Praktisch overzicht. Algemeen overzicht

Hoe verkiezingen organiseren? Praktisch overzicht. Algemeen overzicht Hoe verkiezingen organiseren? Praktisch overzicht Guy De Schepper Algemeen overzicht Europese Verkiezingen (Belgen en EU) Federale Verkiezingen (Belgen) Gewest en Gemeenschapsverkiezingen (Belgen) www.verkiezingen.fgov.be

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

HANDLEIDING STEMMACHINE. Federale Parlementsverkiezingen Handleiding stemmachine BXL 2007 V

HANDLEIDING STEMMACHINE. Federale Parlementsverkiezingen Handleiding stemmachine BXL 2007 V HANDLEIDING STEMMACHINE Federale Parlementsverkiezingen 2007 Handleiding stemmachine BXL 2007 V.1.02 1 Inhoudstafel 1. Opstarten van de stemmachine 2. Normaal verloop van een verkiezing 3. Herlezen van

Nadere informatie

VERKIEZINGEN VOOR DE KAMER EN DE SENAAT OP 10 JUNI 2007

VERKIEZINGEN VOOR DE KAMER EN DE SENAAT OP 10 JUNI 2007 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Algemene Directie Instellingen en Bevolking Directie Bevolking en Verkiezingen VERKIEZINGEN VOOR DE KAMER EN DE SENAAT OP 10 JUNI 2007 Technische richtlijnen

Nadere informatie