Belwinkels in Rotterdam. Marktanalyse en regulering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belwinkels in Rotterdam. Marktanalyse en regulering"

Transcriptie

1 Marktanalyse en regulering Rotterdam, januari 2005

2

3 Marktanalyse en -regulering Uitgebracht aan de Stadsmariniers, Gemeente Rotterdam drs.ing.r. van den Hazel drs. C.Y. Nijmeijer MSc. Ii. E.J. Kleingeld Projectnummer: Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Rotterdam, januari 2005

4

5 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting Conclusies en aanbevelingen De belwinkel vanuit economisch perspectief De belwinkel vanuit ruimtelijk perspectief De belwinkel vanuit criminogeen perspectief Aanbevelingen 6 2 Aanleiding, doel en aanpak van dit onderzoek Aanleiding Doel Aanpak 10 3 De telecomkolom Inleiding Bellen: werking en mogelijkheden Belwinkels en belkaarten Toekomstige ontwikkelingen 20 4 Brancheschets van de belwinkels Inleiding De consumenten De ondernemingen De ondernemers Beoordeling vraag en aanbod Conclusies 40 5 Invloed van de belwinkel op de omgeving Inleiding Typering vestigingsgebieden Effecten op omgeving Swot-analyse 56 6 Criminogeniteit van de branche Inleiding Van Traa België Rotterdam: expertmeeting 61

6 7 Inzet en ontwikkeling van instrumenten Inleiding Wat kan gereguleerd worden? Aantallen en vestigingslocaties Wijze van exploitatie De criminele, openbare orde en veiligheidssituatie 69

7

8

9 1 Managementsamenvatting 1.1 Conclusies en aanbevelingen De gemeente Rotterdam wil komen tot een evenwichtig beleid ten aanzien van de belwinkels en belhuizen. Uitgangspunt hierbij is dat er op een reële wijze omgegaan moet worden met deze branche, waarbij enerzijds de belangen van de goede ondernemers beschermd worden, maar anderzijds ongewenste ontwikkelingen effectief worden aangepakt. In opdracht van de Rotterdamse Stadsmariniers, mede geïnitieerd door de Deelgemeente Delfshaven, is door Seinpost Adviesbureau in de tweede helft van 2004 uitgebreid onderzoek gedaan naar het functioneren van de belwinkels en belhuizen in de gemeente Rotterdam. Hierbij is gekeken naar de positie van de belwinkel binnen de telecomsector, naar het economisch functioneren in termen van vraag en aanbod, de kenmerken van de gebieden waar zij gevestigd zijn, de invloed van belwinkels op hun omgeving en naar criminogene aspecten. In de volgende drie paragraven worden de belangrijkste conclusies van dit onderzoek weergegeven. Deze zijn gebaseerd op de resultaten van het onderzoek dat in de volgende hoofdstukken beschreven wordt. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen voor te voeren beleid. 1.2 De belwinkel vanuit economisch perspectief De belwinkel voorziet in een behoefte In economische termen is er draagvlak voor de branche van belwinkels. Vooral voor consumenten van allochtone herkomst levert de belwinkel een product dat aansluit bij de behoeften en financiële mogelijkheden van deze consumenten. De aangeboden goedkope belminuut is een alternatief voor het duurdere thuisbellen met een vaste aansluiting of mobiel bellen. Het aangeboden systeem sluit aan bij de financiële mogelijkheden van bepaalde groepen consumenten die zelf geen vaste aansluiting hebben (of kunnen krijgen), en op deze manier controle kunnen houden op de uitgaven. Vraag en aanbod zijn momenteel niet in evenwicht Op basis van de vergelijking tussen enerzijds de omzet die gezonde bedrijven normaal gesproken nodig hebben en anderzijds de op basis van het onderzoek berekende Pagina 1

10 bestedingen van consumenten, kan geconcludeerd worden dat er sprake is van een aanzienlijk overaanbod aan belwinkels in Rotterdam. Hoewel dit moeilijk exact vast te stellen is, kan aangenomen worden dat het zeker gaat om een percentage in de orde van grootte van 20-30% in de huidige situatie voor geheel Rotterdam, en soms nog hoger in bepaalde deelgemeenten. Grote concurrentie tussen slecht voorbereide en/of zwakke ondernemers Eén van de verklaringen voor het overaanbod is het feit dat het een nieuwe branche is met weinig drempels voor het starten van een belwinkel. Het vraagt een geringe investering en er zijn geen verdere vestigingsvoorwaarden. Dit heeft tot gevolg dat er een relatief grote groep is van gelukszoekers en ÂkopieerdersÊ die zich niet laten ontmoedigen door het gebrek aan succes bij anderen. Deze slecht voorbereide en/of zwakke ondernemers functioneren marginaal in een markt met te veel concurrenten. Hierdoor kunnen ze nauwelijks het hoofd boven water houden, laat staan investeren in professionalisering of pand. Er is overigens wel sprake van een (relatief kleine) groep die het beter doet, en waar sprake is van professioneel ondernemersschap. Onzeker economisch perspectief De belwinkel is een voor de consument zichtbare schakel in de telecomkolom. Ontwikkelingen in deze kolom zijn van invloed op het toekomstperspectief van de belwinkels. De verwachting is dat de totale waarde van het bellen in deze markt nog meer gaat dalen. Dalende prijzen voor belminuten betekent minder marge voor de ondernemer waardoor de omzet onder druk komt te staan. Daarnaast zal door onder andere het goedkoper worden van het mobiele bellen en nieuwe ontwikkelingen zoals VoIP (Âbellen via internetê) de consument andere mogelijkheden krijgen die zeer waarschijnlijk ten koste gaan van de bestedingen bij belwinkels. Sanering wordt verwacht, maar er blijven mogelijkheden De sterke groei van het aantal belwinkels lijkt af te nemen. Wel is er sprake van een hoge mutatiegraad, wat als een bevestiging gezien kan worden van de instabiele situatie in deze branche. Zowel vanuit de telecomsector als de branche zelf wordt aangegeven dat een sanering van het aantal belwinkels verwacht wordt, zowel vanwege het huidige overaanbod in Rotterdam als vanwege de ontwikkelingen in de sector. Ondanks het onzekere perspectief van de branche als geheel blijven er ook in de toekomst zeker mogelijkheden voor belwinkels in Rotterdam. Professioneel ondernemerschap, in de zin van meegroeien met de marktontwikkelingen, is hiervoor een vereiste. Pagina 2

11 1.3 De belwinkel vanuit ruimtelijk perspectief Aanwezigheid consumenten èn panden bepalend voor vestigingsplek De belwinkels hebben een buurt- en wijkfunctie en vestigen zich dus vooral in die gebieden waar hun, vooral allochtone, consumenten wonen. Maar dit is niet de enige verklarende factor voor het vestigingsgedrag. De beschikbaarheid van goedkope kleinschalige bedrijfsruimte is gezien de bedrijfseconomische startsituatie van veel ondernemers noodzakelijk. Een groot deel van de ondernemers kan zich geen hoge huurlasten veroorloven. Het zijn deze twee factoren die gezamenlijk verklaren waarom de belwinkels in Rotterdam vooral in de oudere wijken van Delfshaven, Feijenoord, Charlois en Noord voorkomen, en dan specifiek in de (ver)ouder(d)e winkelstraten. Dit wordt bevestigd door het beeld in de ÂnieuwereÊ deelgemeenten, bijvoorbeeld Hoogvliet en Prins Alexander, waar redelijk omvangrijke groepen allochtonen wonen maar het aantal belwinkels klein is. Het aantal beschikbare bedrijfsruimten is daar beperkter, de huurprijzen liggen hoger en vaak is er sprake van geconcentreerd eigendom van bedrijfsruimte. Overigens kan verwacht worden dat de belwinkels ten dele de demografische ontwikkelingen zullen volgen (verhuisbewegingen van allochtone groepen van de oudere naar nieuwere wijken). Goedkope panden houden marginaliteit in stand Het voordeel van een aanbod aan relatief goedkope bedrijfspanden is dat dit mogelijkheden biedt voor startende ondernemers om ergens te beginnen zonder dat de huisvestingslasten een grote belemmering zijn. Een lage huurprijs in een stad als Rotterdam betekent natuurlijk wel dat het meestal zal gaan om minder courante panden met een slechtere staat van onderhoud, en gelegen in een omgeving die minder kwaliteit heeft. Het nadeel van goedkope panden is in zekere zin dat de drempel voor een startende ondernemer wellicht te laag is. En dat marginaliteit zo of in stand wordt gehouden of wordt gestimuleerd door de beschikbaarheid van goedkope bedrijfsruimte. Belwinkels bevestiging van ruimtelijk economische achteruitgang, De sterke toename van het aantal belwinkels in de afgelopen jaren, en de soms dominante aanwezigheid in bepaalde (voormalige) winkelgebieden heeft ertoe geleid dat de belwinkel door sommigen verantwoordelijk werd gehouden voor de achteruitgang van deze gebieden. Nu is het zeker zo dat de uitstraling van belwinkels meestal geen positieve bijdrage levert aan de omgeving, en daardoor ook bijdraagt aan de gevoelens van onveiligheid van de omwonenden. Het gaat echter te ver om de belwinkel als verklaring voor de achteruitgang te zien. Het lijkt eerder zo te zijn dat zich in een zwakke omgeving, zwakkere functies vestigen. Pagina 3

12 Door de veranderingen in vraag en aanbod heeft de achteruitgang zich in de oudere winkelstraten al jaren geleden ingezet. De oorspronkelijk gevestigde detailhandel is verdwenen, er vestigden zich andersoortige functies of er ontstond leegstand. Aangezien er slechts in beperkte mate sprake is van een afname van het aantal m2 bedrijfsruimte in deze gebieden, bieden deze mogelijkheden (fysiek en financieel) voor startend ondernemersschap binnen laagdrempelige branches, zoals de belwinkels. Dat de belwinkel als relatief nieuw fenomeen niet verantwoordelijk is voor de achteruitgang van bepaalde gebieden, wordt ook bevestigd door het beeld dat er in de betere winkelgebieden ook belwinkels gevestigd zijn die wat uitstraling betreft niet onderdoen voor de hogere kwaliteit van de andere winkels. 1.4 De belwinkel vanuit criminogeen perspectief Belwinkel onderdeel van een nieuwe, ondoorzichtige internationale markt De telecomsector is een relatief nieuwe markt die een aantal kenmerken heeft waardoor zij voor frauduleuze en criminele activiteiten interessant is. Het gaat in essentie om een ongrijpbaar en onzichtbaar technologisch product (de belminuut), waarvan de verhandeling een sterke internationale dimensie kent en waarbinnen men relatief anoniem kan opereren. Volgens betrokkenen omvat telecomfraude en criminaliteit een groot scala aan overtredingen (btw-fraude, hacking, belkaartenfraude, witwassen, etc.) en vindt deze plaats binnen de gehele kolom. Een aanpak hiervan zal dan ook voor een belangrijk deel op bovenlokaal, en zelfs internationaal niveau plaats moeten vinden. Er zijn aanwijzingen dat een deel van de belwinkels onderdeel zijn van netwerken, waarbinnen eigendom snel rouleert om zo vooral belastingen te ontduiken. Overigens zijn de belwinkels niet zelden ook slachtoffer van oplichtingstechnieken, bijvoorbeeld met betrekking tot ondeugdelijke belkaarten. Marginaliteit van delen van de branche biedt gelegenheid De resultaten van gericht onderzoek naar het functioneren van de belwinkels in Amsterdam en België laten zien dat er bij een groot deel van deze branche sprake is van overtredingen van belasting- en sociale wetgeving (btw-afdracht, ondeugdelijke boekhouding, zwartwerken, etc). Rotterdamse ervaringen van ondermeer de Belastingsdienst lijken dit beeld te onderschrijven, waarbij aangetekend moet worden dat de belwinkelbranche geen uitzondering is, en dat dit voor meerdere branches opgaat. Een en ander lijkt samen te hangen met het benedengemiddelde niveau van het ondernemersschap en de marginaliteit waar een relatief groot deel van de belwinkelbranche in functioneert. Pagina 4

13 Door de beperkte verdiensten ontstaat waarschijnlijk meer gevoeligheid om op illegale wijze een beter resultaat te halen. Hoewel het zeker niet uit te sluiten is, ontstaat uit dit onderzoek niet het beeld dat op grote schaal met belwinkels gestart wordt om criminele activiteiten te ontplooien, maar dat dit eerder omgekeerd zal werken. Invloed van, en op de omgeving De belwinkels zijn hoofdzakelijk gevestigd in de wijken die volgens de Rotterdamse Veiligheidsindex als problematisch of bedreigend worden aangemerkt. Dit zijn gebieden die meer dan gemiddeld geconfronteerd worden met criminaliteit en onveiligheid. Door de vaak slechte uitstraling van de belwinkels dragen zij bij aan de subjectieve onveiligheidbeleving in deze gebieden. Daarnaast speelt een aantal belwinkels ook een rol in meer objectieve aspecten van de onveiligheid. Er vindt heling plaats van gestolen mobiele telefoons, ze spelen een facilitaire rol bij de totstandkoming van transacties door drugsrunners, en soms fungeren ze als verzamelplek voor overlastgevende jongeren. Vanuit het perspectief van openbare orde en veiligheid verdienen de belwinkels aandacht, maar het is niet zo dat zij gezien kunnen worden als de veroorzakers van deze problemen. Pagina 5

14 1.5 Aanbevelingen Er kan op economische gronden niet verklaard worden waarom er zo veel belwinkels in Rotterdam aanwezig zijn. Hoewel er op zich een vraag is naar de producten die ze bieden is er sprake van een aanzienlijk overaanbod, zeker in de oudere wijken. Voor het toekomstperspectief van de branche staan de meeste signalen op rood. De marges dalen, de groep consumenten die gebruik maken van belwinkels zal in de toekomst eerder af- dan toenemen en er ontstaan steeds meer alternatieve mogelijkheden voor het (internationaal) bellen waarbij de belwinkel geen rol meer speelt. Verwacht kan worden dat er de komende jaren sprake zal zijn van een zekere sanering van de branche omdat het voor een deel van de ondernemers niet mogelijk zal zijn het hoofd boven water te houden. De indruk zou kunnen ontstaan dat de problemen zich door de sanering vanzelf oplossen en er verder geen actie ondernomen hoeft te worden. Dit bepleiten wij echter nadrukkelijk niet omdat de maatschappelijke kosten hiervan aanzienlijk kunnen zijn. Niets doen betekent naar alle waarschijnlijkheid dat de marginaliteit van het ondernemerschap die nu al in grote mate aanwezig is nog verder zal toenemen. Dit heeft als consequentie dat investeringen uitblijven met als gevolg een verdere kwalitatieve achteruitgang van onderneming, pand en omgeving. Daarnaast maakt marginaliteit de branche ook gevoeliger voor illegale en criminele activiteiten. Een verdere uitbreiding moet voorkomen worden, maar daarnaast is het zeker van belang dat in de belangrijkste concentratiegebieden het aantal belwinkels teruggedrongen wordt. Dit is overigens ook voor de branche zelf positief omdat er voor de overblijvers een beter ondernemersperspectief ontstaat. Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van te nemen acties om tot een beter functioneren van de belwinkelbranche in Rotterdam te komen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds acties op de korte termijn die direct gericht zijn op de belwinkels en vooral tot doel hebben om meer controle op de situatie te krijgen. Anderzijds gaat het om acties op de iets langere termijn die mede gericht zijn op de belwinkels, maar ook een bredere doelstelling hebben. In hoofdstuk 7 van deze rapportage wordt dit verder toegelicht. Korte termijn activiteiten Het gaat hier om activiteiten die voor een deel al in gang gezet zijn, en hoofdzakelijk tot doel hebben de uitbreiding van het aantal belwinkels te beperken en de controle, handhaving en eventueel vervolging op basis van wet- en regelgeving te verbeteren. Pagina 6

15 - Leefmilieuverordening De leefmilieuverordening die nu in voorbereiding is, heeft tot doel het aantal belwinkels in Rotterdam te bevriezen. Voor de oudere wijken is dit zeker nodig, aandachtpunt is wel of er in de ÂnieuwereÊ deelgemeenten geen ruimte moet zijn voor beperkte uitbreiding. - Controle en handhaving lokale regelgeving Dit betreft het consequent handelen van de handhavers volgens het opgestelde Handhavingsprotocol in alle deelgemeenten. Daarnaast verdient de manier van werken van de deelgemeente Delfshaven navolging: het consequent nagaan of belwinkels wel in overeenstemming met de bepalingen van het geldende bestemmingsplan gevestigd zijn. En indien er sprake is van strijdigheid dit actief aanpakken. - Belastingsdienst en BRIT In het kader van de aanpak van de zogenaamde fiscale vrijplaatsen zal er vanuit de fiscus in 2005 een extra inzet worden gepleegd. Het gaat hier overigens niet alleen om belwinkels, de gehele kolom komt hierbij aan bod. Daarnaast wordt door BRIT een regionale aanpak voorbereid gericht op belwinkels. Afstemming tussen beide trajecten is van groot belang, en ook mogelijk (convenant voor informatie-uitwisseling is aanwezig). - Antecedentenonderzoek belwinkelondernemers Om beter zicht te krijgen op de branche is het zinvol een antecedentonderzoek uit voeren in Rotterdam. Op basis van de resultaten hiervan kan dan onderzocht worden of verdere regulering via de APV mogelijk is. - Onderzoek Telecomkolom De mogelijke illegale en criminele activiteiten in de telecomsector hebben een bovenlokale, en zelfs internationale dimensie terwijl de effecten deels lokaal zijn. De gemeente Rotterdam zal als stad die in haar wijken last heeft van het verschijnsel de ondoorzichtigheid van (delen van) de telecomkolom landelijk aan de orde moeten stellen. Daarnaast moet ze aandringen op verder onderzoek naar de feitelijke (criminele) gang van zaken binnen de branche op regionaal, landelijk en internationaal niveau (ook in relatie tot andere branches). Pagina 7

16 - Afspraken verhuurbeleid gemeente en corporaties Door afspraken te maken over een actief en zorgvuldig verhuurbeleid van bedrijfsruimten kunnen gemeente en corporaties, als belangrijke eigenaren van vastgoed in de oudere wijken, een bijdrage leveren aan de oplossing van het probleem. Middenlange termijn activiteiten Bij de bovenstaande activiteiten zal het niet moeten blijven. In bepaald opzicht past de belwinkel in het rijtje van coffeeshops, geldwisselkantoren, shoarmazaken, etc. Functies die snel opkwamen, zich vooral vestigden in de oudere wijken, en niet zelden problemen veroorzaakten. Het is zeker niet ondenkbaar dat er in te toekomst weer een nieuwe variant hiervan de kop zal opsteken. Onderstaande activiteiten zijn deels gericht op het beteugelen van de belwinkels, maar dienen ook een breder en langere termijn doel. Zij stellen de gemeente, en andere betrokkenen partijen (waaronder corporaties en particuliere verhuurders) in staat sneller op te treden bij ongewenste ontwikkelingen. - Onderzoek naar brancheverordening als extra instrument De stedelijke dynamiek vraagt soms om snel handelen van de lokale overheid. Het beschikbare instrumentarium is daarvoor niet altijd toereikend. Vanuit gemeentelijke optiek is het wenselijk om een extra instrument in handen te hebben waarmee snel en effectief gereageerd kan worden op de opkomst van branches waarbij het sterke vermoeden bestaat dat deze een negatief effect hebben op de leefbaarheid en de voorzieningenstructuur. - Verbetering en gedeeltelijke sanering van bedrijfsruimten oude wijken Een oplossing die op lange termijn een belangrijke bijdrage kan leveren aan het voorkomen van de vestiging van minder gewenste functies zoals de belwinkels (marginaal, criminogeen, etc.), is het investeren in de verbetering van bedrijfsruimten en waar mogelijk te komen tot een sanering van het aantal m2. Dit zal stadsbreed, en in samenwerking met de belangrijkste partners (corporaties en particuliere sector) moeten plaatsvinden. Vanzelfsprekend zal er een aanbod van relatief goedkope bedrijfsruimte moeten blijven om startende ondernemers te kunnen faciliteren. Hiervoor zal echter een effectieve beheerstructuur ontwikkeld moeten worden zodat er grip blijft op de wijze van exploitatie en, indien nodig, tijdig ingegrepen kan worden. Pagina 8

17 2 Aanleiding, doel en aanpak van dit onderzoek 2.1 Aanleiding Belwinkels en belhuizen zijn een relatief nieuw fenomeen in de winkelstraten van vooral de grotere, multiculturele steden van Nederland. Mede als gevolg van de liberalisering van de telecommarkt heeft deze vorm van dienstverlening sinds begin jaren Ê90 een enorme vlucht genomen, en lijkt ze nog altijd in omvang toe te nemen. Zo ook in Rotterdam, dat eind 2004 bijna 200 belwinkels telt, vooral gevestigd in de oudere winkelstraten rondom het centrum. De belwinkels lijken te voorzien in een belangrijke behoefte van bepaalde consumentengroepen, vooral allochtone bevolkingsgroepen gebruiken deze ÂwinkelsÊ voor het onderhouden van contact met familieleden in het land van herkomst. De sterke groei heeft geleid tot een grote concurrentie binnen de branche, met voor een deel ook ongewenste gevolgen. De indruk bestaat dat het voor de individuele ondernemer steeds moeilijker wordt om een inkomen te verdienen. Hierdoor worden er weinig investeringen in bedrijf en pand gedaan waardoor de uitstraling vaak te wensen overlaat. Ook vinden er veelvuldig mutaties plaats, vaak een teken dat een branche onder druk staat. Daarnaast domineren de belwinkels soms het beeld in winkelstraten, wat ten koste gaat van de aantrekkingskracht van het gebied als geheel. Naast deze ruimtelijk-economische effecten is er ook sprake van problemen op het gebied van openbare orde (overlast), en zijn er vermoedens dat bij een deel van de branche ook illegale activiteiten een rol spelen. Dit laatste is mede ingegeven door het Amsterdamse onderzoek naar belwinkels door het zogenaamde Van Traa-team in Pagina 9

18 De gemeente Rotterdam wil komen tot een evenwichtig beleid ten aanzien van de belwinkels en belhuizen. Uitgangspunt hierbij is dat er op een reële wijze omgegaan moet worden met deze branche, waarbij enerzijds de belangen van de goede ondernemers beschermd worden, maar anderzijds ongewenste ontwikkelingen effectief worden aangepakt. Inmiddels is al een actief handhavingstraject gestart (o.a. op basis van de winkeltijdenwet) en er is een Leefmilieuverordening in voorbereiding waarmee de (nieuwe) vestiging van nieuwe belwinkels gereguleerd kan worden. Ter onderbouwing en versterking van de beleids- en handhavinginspanningen voor de lange termijn, heeft de gemeente Rotterdam behoefte aan breder en dieper inzicht in het (economisch) functioneren van de branche en de invloed hiervan op de leefbaarheid van de directe omgeving. 2.2 Doel Het voorgaande is vertaald in het volgende doel van dit onderzoek: Het ten behoeve van het economisch gezond én beheersbaar functioneren van belwinkels op korte en lange termijn, inzicht verwerven in het functioneren van deze branche in de diverse gebieden van Rotterdam, de knelpunten in dit functioneren en mogelijke oplossingsrichtingen hiervoor. Om dit doel te bereiken, worden in hoofdlijn de volgende vragen beantwoord: - Welke positie heeft de belwinkel als branche binnen de gehele telecomsector? - Waaruit bestaat het aanbod binnen deze branche in Rotterdam, zowel qua aard en omvang, en welke marktvraag is er voor de geleverde (bel)dienst? - Hoe verhouden de vraag en het aanbod zich tot elkaar in Rotterdam? - Welke positieve en negatieve effecten heeft dit op het woon-, werk- en leefklimaat in de omgeving van de vestigingslocaties van belwinkels? - Welke mogelijkheden zijn er om eventuele negatieve effecten beheersbaar te maken? 2.3 Aanpak Belwinkels en belhuizen zijn een relatief nieuw fenomeen. De consequentie daarvan is dat er nog weinig gedetailleerde informatie aanwezig is over de wijze waarop zij functioneren, welke consumenten gebruik maken van de diensten, hoeveel er besteed wordt, hoe het toekomstperspectief eruit ziet, etc. Pagina 10

19 Omdat er weinig bestaand onderzoeksmateriaal direct voorhanden was zijn de analyses grotendeels gebaseerd op door ons zelf verzameld en/of bewerkt materiaal. Dit was weliswaar tijdrovend, maar heeft wel nieuwe inzichten en combinaties opgeleverd waardoor een zo volledig mogelijk beeld gegeven kan worden van het fenomeen belwinkel. We hebben verschillende onderzoeksmethoden en -technieken ingezet. Hieronder geven we een compacte weergave van de belangrijkste onderzoeksactiviteiten en bronnen. Marktanalyse: vraag versus aanbod Voor inzicht in het bedrijfseconomisch functioneren zijn de volgende informatiebronnen geraadpleegd: - Beschikbaar, gedocumenteerd onderzoeksmateriaal, inclusief cijfermatig materiaal (w.o. publicaties, demografische gegevens van CBS en COS, bestedingsinformatie van NIBUD, monitor allochtoon ondernemerschap). - Handelsregister van de Kamer van Koophandel (Rotterdam en referentiesteden, peildatum juli 2004). - Gesprekken met: o Sleutelinformanten binnen de telecomsector en belwinkelbranche (carriers, providers, tussenhandel, belwinkelketen). o Beleidsvormers binnen de gemeente Rotterdam (Fiscus, Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam en Bestuursdienst, afdeling OOV). o Vertegenwoordigers van referentiesteden (gesprekken en beschikbaar materiaal): Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Enschede, Groningen, Eindhoven, Arnhem, Gouda. - Ondernemersgesprekken binnen Feijenoord en Delfshaven (20 in totaal). - Bezoekersenquête onder 344 klanten van belwinkels in Feijenoord en Delfshaven. De resultaten van deze onderzoeksactiviteiten zijn met deskundigen uit de sector zelf, beleidsmakers en de wetenschap besproken in een zogenaamde expertmeeting. Hiervoor waren uitgenodigd: carrier (MCI), provider (Call Shop Company), belwinkelondernemer, Kamer van Koophandel Rotterdam, deelgemeente Delfshaven, het OBR en het ITS (Universiteit Nijmegen). Uiteindelijk is deze informatie hoofdzakelijk verwerkt in de hoofdstukken 2 en 3 van dit rapport. Pagina 11

20 Leefbaarheid en veiligheid Voor een beoordeling van de invloed van de branche op het omringende woon-, werken leefklimaat, is gebruik gemaakt van: - Beschikbaar, gedocumenteerd onderzoeksmateriaal (w.o. veiligheidsindex, beleidsrapportages). - Cijfers over de werkgelegenheid (Kamer van Koophandel). - Gesprekken met politie- en deelgemeentefunctionarissen van de 4 belangrijkste vestigingsgebieden. - Gesprekken met vertegenwoordigers van bovengenoemde referentiesteden. - Veldwerk (gerichte waarneming en registratie incl. foto-opname van kwaliteit vastgoed/functie). - Gemeentelijk vastgoedinformatiesysteem (eigendoms- en hypotheekgegevens). Om ook enig zicht te krijgen op de onzichtbare criminogene dimensie van het functioneren van belwinkels, is besloten tot een expertmeeting hierover. Hier waren deskundigen bijeen op het gebied van toezicht, opsporing en handhaving in relatie tot deze specifieke branche en telecomsector. Hiervoor waren uitgenodigd: Fiscus Rotterdam, bureau BRIT, wijkpolitie Delfshaven, Regionale Recherche Rotterdam Rijnmond, Openbaar Ministerie, Van Traa-team en het voormalig ITF-Noordoost Nederland. De verkregen informatie is hoofdzakelijk verwerkt in de hoofdstukken 4 en 5 van dit rapport. Planning De gegevensverzameling en bewerking zijn gebeurd in de periode juni september De (gecombineerde) analyses en tussenrapportages hebben in september en oktober 2004 plaatsgevonden. De expertmeetings zijn in november voorbereid en georganiseerd. Begeleidingscommissie De diverse onderzoeksstappen hebben plaatsgevonden in nauwe samenwerking en overleg met de begeleidingscommissie die voor dit onderzoek is ingericht. Deze bestond uit de belangrijkste beleidsmatig betrokkenen van de gemeente Rotterdam, te weten:, Stadsmariniers, wijkpolitie Delfshaven, de Bestuursdienst (sector OOV), de Deelgemeente Delfshaven en het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam. Pagina 12

21 3 De telecomkolom 3.1 Inleiding In essentie is de belwinkel vooral een plek om te telefoneren. In dit hoofdstuk wordt de werking van het systeem achter het bellen beschreven. Dit wordt gedaan om inzicht te bieden in de plaats van de belwinkel binnen de sector en de plaats van andere ÂspelersÊ, die mogelijk ook een rol zouden kunnen spelen bij een regulering. Bij deze zogenaamde telecomkolom gaat het om het geheel aan bedrijven dat telefoneren mogelijk maakt. Het wordt een kolom genoemd, omdat het kan worden voorgesteld als een verticale ordening van deze bedrijven, waarbij de belwinkel onderaan staat, het dichtste bij de consument. De telecom is een technische bedrijfstak, waar veel specialistische termen worden gebruikt. Omdat het moeilijk is deze te vermijden in de beschrijving, zijn op de pagina hiernaast definities gegeven van enkele veelgebruikte begrippen. Toelichting op terminologie binnen de telecomsector Carrier Het bedrijf via wiens telefoonnetwerk het telefoongesprek loopt. Provider Het bedrijf dat gebruikers (consumenten en bedrijven) de mogelijkheid aanbiedt telefoongesprekken te voeren. De provider heeft afspraken gemaakt met de diverse carriers over het afhandelen van deze telefoongesprekken. Switch: Telefooncentrale (van een provider) die het netwerk van de ene carrier met het netwerk van de andere carrier verbindt en het daarmee mogelijk maakt een telefoongesprek van het ene netwerk naar het andere netwerk door te geven. Local switch Een telefooncentrale die delen van het netwerk van dezelfde carrier met elkaar verbindt. Carrierselect De methode om (een bepaald deel van) het telefoonverkeer via een andere provider te laten lopen dan de provider waar de gebruiker eigenlijk het abonnement mee heeft. PTT De carrier van het lokale telefoonverkeer in een bepaald (deel van een) land. Er is altijd maar één carrier voor het lokale telefoonverkeer, dat wil zeggen dat een consument een vaste telefoon altijd maar kan aansluiten op het netwerk van één carrier. Pagina 13

22 3.2 Bellen: werking en mogelijkheden Telefoneren van de ene naar de andere plek is technisch gezien het versturen en ontvangen van gegevens tussen telefoon A en B gedurende een bepaalde tijd. Die gegevens worden verzonden over een dataverbinding. Het gesprek volgt uiteindelijk een keten bestaande uit diverse verbindingen (telefoonlijnen) tussen telefooncentrales. Hierna zal de werking van het telefoneren worden beschreven, beginnend met het principe van het binnenlandse gesprek. Vervolgens komt het internationale telefoneren aan de orde. Naast het bellen met een vaste aansluiting of de eigen mobiele telefoon kan op twee andere veelgebruikte manieren naar het buitenland worden gebeld: via het bellen vanuit de belwinkel en via het bellen met een belkaart. Deze twee mogelijkheden worden tevens uitgebreid besproken. Binnenlands telefoonverkeer In Nederland heeft iedereen met een vaste telefoon een abonnement bij KPN (onze nationale PTT). Het eenvoudigste voorbeeld van een telefoongesprek is een binnenlands gesprek in Nederland van een vaste telefoon naar een vaste telefoon van iemand die alleen maar een KPN-abonnement heeft: Wijkcentrale Landelijke Centrale Wijkcentrale A (Local Switch) (Switch) (Local Switch) B Carrier: KPN KPN KPN KPN Provider: KPN KPN KPN Model 1: binnenlands, via KPN-abonnee In dit voorbeeld is KPN zowel provider als carrier. Sinds de liberalisering van de telecommarkt zijn er veel meer mogelijkheden ontstaan. Om te kunnen bellen met een vaste telefoon is men in Nederland nog steeds gedwongen een abonnement te nemen bij KPN, maar men kan nu kiezen voor een aanvullend abonnement (carrier select) bij andere providers. Het model voor binnenlands telefoneren via carrier select is als volgt: Switch A Wijkctl Switch Switch Wijkctl B Carrier: KPN KPN KPN KPN KPN KPN Provider: KPN KPN Tele 2 KPN KPN Model 2: binnenlands, via carrier select (Tele2) Pagina 14

TE HUUR. Kreekplein 35-36 te Rotterdam

TE HUUR. Kreekplein 35-36 te Rotterdam TE HUUR Kreekplein 35-36 te Rotterdam Betreft Te huur Winkel c.q. kantoorruimte gelegen in IJsselmond te Rotterdam-Zuid De ruimte heeft de beschikking over een achteruitgang uitkomend aan de Zandkreek

Nadere informatie

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek

NO DRUGS. Plan van aanpak drugsproblematiek NO DRUGS Plan van aanpak drugsproblematiek Inleiding De gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal hebben het voornemen hun coffeeshops in 2009 te sluiten. Dit kan leiden tot negatieve effecten voor de illegale

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3705 14 februari 2013 Beleidsregels artikel 5 Besluit Interoperabiliteit, Onafhankelijke Post en Telecommunicatieautoriteit

Nadere informatie

De wijk nemen. Een subtiel samenspel van burgers, maatschappelijke organisaties en overheid. Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling

De wijk nemen. Een subtiel samenspel van burgers, maatschappelijke organisaties en overheid. Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling De wijk nemen Een subtiel samenspel van burgers, maatschappelijke organisaties en overheid Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling De wijk nemen Een subtiel samenspel van burgers, maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

downloadbaar document, behorende bij bijlage I

downloadbaar document, behorende bij bijlage I Monitor Uitvoeringsstrategie Plabeka Voortgangsrapportage 2009-2010 downloadbaar document, behorende bij bijlage I Definities monitor B.V. en verschillen met andere bronnen Om een foute interpretatie van

Nadere informatie

Besluit van 25 januari 2013, nr. BLKB 2013/82M, De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Besluit van 25 januari 2013, nr. BLKB 2013/82M, De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten. Omzetbelasting. Heffing van omzetbelasting ten aanzien van en en mobiele telefoonabonnementen Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingdienstregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 25 januari

Nadere informatie

Wildgroei en oneerlijke concurrentie

Wildgroei en oneerlijke concurrentie Wildgroei en oneerlijke concurrentie Vestigingsbeleid voor kappersbedrijven Esmie Post ANKO Ambassadrice 29-5-2017 Een gelijk speelveld voor alle kappers in de gemeente! Harrie Jager, de adviseur lokale

Nadere informatie

Aanpassing Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen; duidelijkheid beltarieven

Aanpassing Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen; duidelijkheid beltarieven Regelingen en voorzieningen CODE 5.1.5.23 Aanpassing Regeling universele dienstverlening en eindgebruikersbelangen; duidelijkheid beltarieven bronnen Nieuwsbericht ministerie van Economische Zaken, 20.5.2010

Nadere informatie

Bellen met vaste en mobiele telefonie

Bellen met vaste en mobiele telefonie Bellen met vaste en mobiele telefonie VoIP Diensten Betrouwbare VoIP-telefonie Telefonie zit in het DNA van Simplexxion. Naast telecomprovider en leverancier, zijn wij namelijk ook fabrikant van telefooncentrales.

Nadere informatie

OrganisationConnect your webbased telephone center

OrganisationConnect your webbased telephone center OrganisationConnect your webbased telephone center Optimaal telefonisch bereikbaar Eenvoudig te beheren Flexibel en schaalbaar Ook voor de thuiswerker Klaar voor de toekomst Oud wordt nieuw Bent u weer

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Artikel 1: Definities In de Service Level Agreement worden de definities uit artikel 1 van de Algemene Voorwaarden voor de levering van BV aan zakelijke gebruikers gehanteerd, daarnaast

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 22 november 2010

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage. Datum 22 november 2010 > Retouradres Postbus 20101 2500 EC Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal voor Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den

Nadere informatie

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven

Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Betrekken omgeving bij ruimtelijke initiatieven Aanleiding Op 2 september heeft het college het volgende verzocht: Maak een voorstel betreffende de wijze waarop omwonenden worden geïnformeerd of betrokken

Nadere informatie

TE HUUR. Lotustuin 99 te Rotterdam

TE HUUR. Lotustuin 99 te Rotterdam TE HUUR Lotustuin 99 te Rotterdam Betreft Een goed zichtbare en zeer representatieve kantoor-/winkelruimte ter grootte van circa 248 m2 gelegen aan de Lotustuin 99 te Rotterdam IJsselmonde Indicatieve

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting kwantitatieve analyse ACM van de loterijmarkt

Bijlage 1 Toelichting kwantitatieve analyse ACM van de loterijmarkt Bijlage 1 Toelichting kwantitatieve analyse ACM van de loterijmarkt 1 Aanpak analyse van de loterijmarkt 1. In het kader van de voorgenomen fusie tussen SENS (o.a. Staatsloterij en Miljoenenspel) en SNS

Nadere informatie

HANDLEIDING TMN SIM KAART PORTUGAL

HANDLEIDING TMN SIM KAART PORTUGAL HANDLEIDING TMN SIM KAART PORTUGAL Copyright 2012. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum

KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum Detailhandel in zwaar weer De marktomstandigheden voor de gevestigde detailhandel zijn er de afgelopen jaren niet beter op geworden. Tussen 2008 en 2012 is de totale

Nadere informatie

Panas Striensestraat 67 5241 AW Rosmalen 073 523 23 30 info@panas.nl www.panas.nl

Panas Striensestraat 67 5241 AW Rosmalen 073 523 23 30 info@panas.nl www.panas.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Voorbehoud... 3 2. Goedkoper Bellen in het kort... 4 2.1 Carrier Pre Selectie... 4 3. Functionele beschrijving... 5 3.1 Beschikbaarheid... 5 3.2 Telefoonnummers... 5

Nadere informatie

Gelet op artikel 6.5 van de Telecommunicatiewet en artikelen 1 en 5 van het Besluit Interoperabiliteit. 1

Gelet op artikel 6.5 van de Telecommunicatiewet en artikelen 1 en 5 van het Besluit Interoperabiliteit. 1 Beleidsregels artikel 5 Besluit Interoperabiliteit OPTA/AM/2013/200251, 7 februari 2013 De Onafhankelijke Post en Telecommunicatieautoriteit: Gelet op artikel 6.5 van de Telecommunicatiewet en artikelen

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding 3. 2 Qfast Carrier Preselect 4 2.1 Hoe werkt Qfast Carrier Preselect? 4 2.2 Aanvraag en levering 4 2.

Inhoud. 1 Inleiding 3. 2 Qfast Carrier Preselect 4 2.1 Hoe werkt Qfast Carrier Preselect? 4 2.2 Aanvraag en levering 4 2. Inhoud 1 Inleiding 3 2 Qfast Carrier Preselect 4 2.1 Hoe werkt Qfast Carrier Preselect? 4 2.2 Aanvraag en levering 4 2.3 Facturatie 4 3 Qfast Telefonie 5 3.1 Wat is Qfast Telefonie? 5 3.2 Hoe werkt Qfast

Nadere informatie

Saxionstudent.nl Blok1

Saxionstudent.nl Blok1 Samenvatting eindopdracht Trends en ontwikkelingen op consumentenniveau Macro In dit eind rapport hebben we de navigatiesystemen markt in kaart gebracht. In de macro, meso en micro omgevingen hebben we

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2012. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport - 4e kwartaal 212 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 18 aantal verkocht 16 14 12 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Kenmerken: - Nummer herhalen - Het laatst gekozen nummer kan herhaald worden.

Kenmerken: - Nummer herhalen - Het laatst gekozen nummer kan herhaald worden. Met Managed VoIP kunt U gebruik maken van een volledig beheerde, digitale telefooncentrale, inclusief zero-touch provisioning van ondersteunde toestellen. Afgestemd op zakelijke, betrouwbare dienstverlening.

Nadere informatie

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming In 9 stappen ondernemer Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming Inhoudsopgave Stap 1: ben ik wel ondernemer? Stap 2: wat wordt mijn product of dienst? Stap 3: wie zijn mijn klanten en waar

Nadere informatie

Evaluatie kapsalons aan huis Handhaven of loslaten van het verbod op nieuwe kapsalons aan huis?

Evaluatie kapsalons aan huis Handhaven of loslaten van het verbod op nieuwe kapsalons aan huis? 1 Evaluatie kapsalons aan huis Handhaven of loslaten van het verbod op nieuwe kapsalons aan huis? Dronten, februari 2012 2 1. Inleiding Binnen de gemeente Dronten is sinds 2003 discussie gevoerd over het

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw

Nadere informatie

TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK

TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK NUT VAN TIJDSTUDIES VOOR HET METEN VAN VERSPILLINGEN Good enough never is TIJDSTUDIES IN DE PRAKTIJK Het nut van tijdstudies voor het meten van verspillingen Auteur Drs. Carla van der Weerdt RA is managing

Nadere informatie

Evaluatie van de Digitale Werkplaats

Evaluatie van de Digitale Werkplaats Evaluatie van de Digitale Werkplaats 2016 Dialogic innovatie interactie 1 Datum Utrecht, 16 juni 2017 Auteurs Robbin te Velde Tessa Groot Beumer 2 Dialogic innovatie interactie Dialogic innovatie interactie

Nadere informatie

PBX: uw eigen fysieke centrale. Investeer in de mogelijkheden van uw telefonie en bespaar op uw telefoonnota

PBX: uw eigen fysieke centrale. Investeer in de mogelijkheden van uw telefonie en bespaar op uw telefoonnota PBX: uw eigen fysieke centrale Investeer in de mogelijkheden van uw telefonie en bespaar op uw telefoonnota Uw centrale binnen bereik Telefonie kan het hart van uw organisatie vormen. Het is daarom van

Nadere informatie

Toelichting op vraagstuk businessmodel Idensys en SEO rapport voor consultatiebijeenkomst 22 en 23 september 2015

Toelichting op vraagstuk businessmodel Idensys en SEO rapport voor consultatiebijeenkomst 22 en 23 september 2015 Programma Idensys Contactpersoon Huub Janssen Aantal pagina's 5 Toelichting op vraagstuk businessmodel Idensys en SEO rapport voor consultatiebijeenkomst 22 en 23 september 2015 Naar aanleiding van het

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar MPLconnect, een totaalconcept voor installatiebedrijven. Een gecertificeerd, beveiligd VPN datanet verbinding. Met een Alarm over IP oplossing (AoIP) verstuurt u veilig

Nadere informatie

Wel of geen betaald parkeren op koopzondagen in 2014?

Wel of geen betaald parkeren op koopzondagen in 2014? M E M O Aan : leden van commissie SOB Van : wethouder Krieger Tel. nr : Datum : 5 december 2013 Onderwerp : parkeren op koopzondagen Bijlagen : - c.c. : Huidige situatie Tot nu toe is er alleen betaald

Nadere informatie

Presentatie RBO Aanpak woonoverlast/inzet Wet Woonoverlast

Presentatie RBO Aanpak woonoverlast/inzet Wet Woonoverlast Presentatie RBO 12-10-2017 Aanpak woonoverlast/inzet Wet Woonoverlast Een succesvolle aanpak van woonoverlast: 1. kenmerkt zich door een integrale aanpak, waarbij naast gemeente ook politie, corporaties

Nadere informatie

Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard.

Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard. Overstappen op VoIP i.c.m. Online Dashboard. Online Dashboard is de nieuwe dienst van WeTalk Telecom gebaseerd op hosted PBX IP telefonie. Overstappen op VoIP is voor veel organisaties al snel lonend.

Nadere informatie

Grip op de zaak Huurprijsherziening bij winkelvastgoed

Grip op de zaak Huurprijsherziening bij winkelvastgoed Grip op de zaak Huurprijsherziening bij winkelvastgoed Huurprijsherziening bij winkelvastgoed De huurwetgeving voor detailhandelsbedrijfsruimte biedt een hoge mate van huurdersbescherming. Deze huurdersbescherming

Nadere informatie

Whitepaper kostenvergelijking traditionele telefooncentrale versus telefooncentrale op afstand

Whitepaper kostenvergelijking traditionele telefooncentrale versus telefooncentrale op afstand Whitepaper kostenvergelijking traditionele telefooncentrale versus telefooncentrale op afstand Deze whitepaper beschrijft de kostenstructuur van de inrichting van een traditionele telefooncentrale op een

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht

Woningmarktrapport - 4e kwartaal 2013. Gemeente Dordrecht Woningmarktrapport - 4e kwartaal 213 Gemeente Dordrecht Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 1 aantal verkocht 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement

Nadere informatie

Samenvatting Integrale Handhaving

Samenvatting Integrale Handhaving Samenvatting Integrale Handhaving Openbare inrichtingen als hotels, cafés en discotheken worden geconfronteerd met verschillende gemeentelijke, regionale en landelijke handhavers. Voorbeelden van handhavers

Nadere informatie

Een eigen bedrijf is leuk!

Een eigen bedrijf is leuk! M200815 Een eigen bedrijf is leuk! Ervaringen van starters uit de jaren 1998-2000 drs. A. Bruins drs. D. Snel Zoetermeer, december 2008 2 Een eigen bedrijf is leuk! Een eigen bedrijf geeft ondernemers

Nadere informatie

Starters zien door de wolken toch de zon

Starters zien door de wolken toch de zon M201206 Starters zien door de wolken toch de zon drs. A. Bruins Zoetermeer, mei 2012 Starters zien door de wolken toch de zon Enkele jaren nadat zij met een bedrijf zijn begonnen, en met enkele jaren financieel-economische

Nadere informatie

Vast Mobiel Integratie (FMC)

Vast Mobiel Integratie (FMC) Kernactiviteiten Support & Beheer Telecommunicatie IT Vertical Systemen VoIP Mobility Unified Communications Applicatieontwikkeling Hosted Solutions Managed Solutions Connectivity WWW.MERICT.NL Whitepaper

Nadere informatie

YES MOBIEL+ MAAKT MOBIELE BEREIKBAARHEID PAS ÉCHT PROFESSIONEEL!

YES MOBIEL+ MAAKT MOBIELE BEREIKBAARHEID PAS ÉCHT PROFESSIONEEL! YES MOBIEL+ BRENGT VAST EN MOBIEL SAMEN IN ÉÉN FLEXIBELE OPLOSSING! Dé Business Provider YES MOBIEL+ MAAKT MOBIELE BEREIKBAARHEID PAS ÉCHT PROFESSIONEEL! Voor u als ondernemer kan een gemiste oproep cruciaal

Nadere informatie

Leegstand agrarisch vastgoed

Leegstand agrarisch vastgoed Leegstand agrarisch vastgoed Aard, omvang, duiding en oplossingsrichtingen 26 mei 2016, Edo Gies, Alterra Wageningen UR 2 Een stille revolutie op het platteland Dynamiek in de landbouw (1950 2016) 4 x

Nadere informatie

Vraagstelling fundamentele vragen

Vraagstelling fundamentele vragen Vraagstelling De roerige tijden van bezuinigingen op lokaal en Rijksniveau zorgen ervoor dat geldstromen kritisch onder de loep worden genomen. Zowel door de uitvoerende organisaties, als door de subsidieverstrekkers,

Nadere informatie

Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer. Reactie OPTA consultatiedocument nummeridentificatie

Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer. Reactie OPTA consultatiedocument nummeridentificatie OPENBARE VERSIE College Bescherming Persoonsgegevens Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer OPTA/EGM/2005/200257 z2003-0091 Datum Onderwerp Bijlage(n) Reactie OPTA consultatiedocument nummeridentificatie

Nadere informatie

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar.

Rekenen Groep 7-2e helft schooljaar. Sweelinck & De Boer B.V., Den Haag 2016 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm

Nadere informatie

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes

Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Waarom is Click to Call de ontbrekende link voor online succes Oktober 2013 ONDERWERPEN Managementsamenvatting 2 Introductie 3 Online blijft 4 Waarom is Click-to-Call vandaag de dag relevant? De nieuwe

Nadere informatie

Met het Eurotarief worden internationale mobiele gesprekken minder duur in de Europese Unie: gebruiksaanwijzing voor roaming

Met het Eurotarief worden internationale mobiele gesprekken minder duur in de Europese Unie: gebruiksaanwijzing voor roaming MEMO/07/251 Brussel, 25 juni 2007 Met het Eurotarief worden internationale mobiele gesprekken minder duur in de Europese Unie: gebruiksaanwijzing voor roaming De verordening van de Europese Unie (EU) inzake

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP)

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Beckerman (SP) over het bericht dat steeds meer woningen worden opgekocht door particuliere beleggers om duur te verhuren ('buy to let'). De

Nadere informatie

OnbeperktBellen voor Office Basis. Aanvullende Voorwaarden

OnbeperktBellen voor Office Basis. Aanvullende Voorwaarden OnbeperktBellen voor Office Basis Aanvullende Voorwaarden Per april 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 4 Artikel 2 Toepasselijkheid Aanvullende Voorwaarden OnbeperktBellen voor Office Basis 4 Artikel

Nadere informatie

Woningbouw Het plan maakt de ontwikkeling van twee woningen aan het Landaspad mogelijk. Tegen deze ontwikkeling hebben wij geen bezwaar.

Woningbouw Het plan maakt de ontwikkeling van twee woningen aan het Landaspad mogelijk. Tegen deze ontwikkeling hebben wij geen bezwaar. Bestaande overcapaciteit aan bedrijventerreinen In de stadsregio Arnhem-Nijmegen bestaat een groot overaanbod aan bedrijventerreinen. Voor de periode 2016-2025 bedraagt dit minstens 150 ha. Van het bestaande

Nadere informatie

THUISWINKEL MARKT MONITOR BRANCHERAPPORTEN

THUISWINKEL MARKT MONITOR BRANCHERAPPORTEN THUISWINKEL MARKT MONITOR BRANCHERAPPORTEN De TMM Brancherapporten geven antwoord op de vragen: Wie zijn de online kopers in mijn branche? Wie zijn de belangrijkste spelers in mijn branche? Wat zijn de

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer

Woningmarktrapport - 3e kwartaal 2013. Gemeente Haarlemmermeer Woningmarktrapport - 3e kwartaal 213 Gemeente Haarlemmermeer Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 12 aantal verkocht 1 8 6 4 2 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e

Nadere informatie

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren

Woningmarktrapport - 1e kwartaal 2012. Gemeente Wijdemeren Woningmarktrapport - 1e kwartaal 212 Gemeente Wijdemeren Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 25 aantal verkocht 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 2e kwartaal

Nadere informatie

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut.

Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. Samenvatting Rapport 833 Derriks, M., & Kat, E. de. (2020). Jeugdmonitor Zeeland Amsterdam: Kohnstamm Instituut. De Jeugdmonitor Zeeland De Jeugdmonitor Zeeland is een plek waar allerlei informatie bij

Nadere informatie

Bedrijfsruimtemarkt zuid-nederland Limburg en Noord-Brabant

Bedrijfsruimtemarkt zuid-nederland Limburg en Noord-Brabant Landelijke marktontwikkelingen Na een korte opleving in 2011 viel de opname van bedrijfsruimte in 2012 opnieuw terug. Tegen de verwachting in bleef het aanbod echter redelijk stabiel. Wel wordt een steeds

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar IndustriesConnect is uniek voor uw branche. Eén totaalconcept voor alle IT & Communicatie diensten. IndustriesConnect biedt u diensten en oplossingen van een gecertificeerd,

Nadere informatie

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam

Woningmarktrapport 3e kwartaal 2015. Gemeente Rotterdam Woningmarktrapport 3e kwartaal 215 Gemeente Rotterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 9 Aantal verkocht 8 7 6 5 4 3 2 1 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 4e kwartaal

Nadere informatie

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland

Vierde kwartaal 2012. Conjunctuurenquête Nederland. Provincie Zeeland Vierde kwartaal 2012 Conjunctuurenquête Nederland Inhoud rapport COEN in het kort Economisch klimaat Omzet Export Personeelssterkte Investeringen Winstgevendheid Toelichting De Conjunctuurenquête Nederland

Nadere informatie

FlexISDN. Voordelig bellen met gntel FlexISDN. Inzicht in je kosten. Wat is FlexISDN? Wat verandert er door over te stappen? Hoe stap ik over?

FlexISDN. Voordelig bellen met gntel FlexISDN. Inzicht in je kosten. Wat is FlexISDN? Wat verandert er door over te stappen? Hoe stap ik over? FlexISDN Wat is FlexISDN? Met FlexISDN bel je stukken voordeliger. gntel neemt de abonnements- en gesprekskosten over van je huidige aanbieder. Omdat gntel een eigen telefonieplatform heeft, kunnen wij

Nadere informatie

4 juli 2008 ET/TM / 8078240

4 juli 2008 ET/TM / 8078240 Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 4 juli 2008 ET/TM / 8078240 Onderwerp UD telefooncellen Hierbij wil ik

Nadere informatie

Innovatie Kwaliteit Ontzorging Duurzaam ondernemen

Innovatie Kwaliteit Ontzorging Duurzaam ondernemen Innovatie Kwaliteit Ontzorging Duurzaam ondernemen Kernactiviteiten Shared Service Center Telecommunicatie IT Vertical Systemen VoIP Mobility Unified Communications Applicatieontwikkeling Hosted Solutions

Nadere informatie

HIP Servicenummers 0800 / 0900

HIP Servicenummers 0800 / 0900 PUUR telecom HIP Servicenummers 0800 / 0900 Dienstbeschrijving Lionconnect B.V. 14-10-2015 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Servicenummers 0800 en 0900... 3 2.1. Tarifering... 3 3. Aanvragen servicenummers...

Nadere informatie

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam

Woningmarktrapport 4e kwartaal 2015. Gemeente Amsterdam Woningmarktrapport 4e kwartaal 215 Gemeente Amsterdam Aantal verkochte woningen naar type (NVM) 3 Aantal verkocht 25 2 15 1 5 Tussenwoning Hoekwoning Twee onder één kap Vrijstaand Appartement 1e kwartaal

Nadere informatie

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014

Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier. Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Vraagbundeling glasvezel, sluitingsdatum 1 april 2014 Glasvezel. Glas helder! Aanbod: Industrieterrein Waaier De Glasvezelkoning is een onderdeel van IP-ONE B.V. Bellen, internetten en online diensten.

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

White Paper telefonische bereikbaarheid in de Zorg

White Paper telefonische bereikbaarheid in de Zorg Quality Support BV Wagenhoeve 57 3992 PB Houten Postbus 279 3990 GB HOUTEN T 030 63 522 75 K.v.K. Utrecht nr. 30192231 NL75ABNA0630730458 White Paper telefonische bereikbaarheid in de Zorg Een goede organisatie

Nadere informatie

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Noord-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Noord-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Noord-Nederland (*1. m²) 46.787 643 973 1.222 Drenthe Friesland Groningen Overig Nederland De drie noordelijke

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2008

COELO Woonlastenmonitor 2008 COELO Woonlastenmonitor 2008 Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden coelo, Groningen 2008 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Voorwoord Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht de Meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Dit geldt voor alle professionals

Nadere informatie

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

Cloud VoIP: uw centrale volledig in de cloud. Krijg meer mogelijkheden met telefonie en bespaar op uw telefoonnota

Cloud VoIP: uw centrale volledig in de cloud. Krijg meer mogelijkheden met telefonie en bespaar op uw telefoonnota Cloud VoIP: uw centrale volledig in de cloud Krijg meer mogelijkheden met telefonie en bespaar op uw telefoonnota Uw telefooncentrale in de cloud Steeds meer bedrijven en particulieren bellen via Internet

Nadere informatie

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven

Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven Regionale behoefteraming Brainport Industries Campus Eindhoven 23 juni 2015 Managementsamenvatting Status: Managementsamenvatting Datum: 23 juni 2015 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

Uitleg facturen van Orange naar T-Mobile. Simply Closer

Uitleg facturen van Orange naar T-Mobile. Simply Closer Uitleg facturen van Orange naar T-Mobile. Simply Closer Uitleg facturen als u uw Orange contract heeft vernieuwd met T-Mobile Flex. Na uw overstap naar een T-Mobile Flex abonnement krijgt u van Orange

Nadere informatie

Tarievenonderzoek energie

Tarievenonderzoek energie 2013 Tarievenonderzoek energie Vereniging de Vastelastenbond Onderzoek naar het verschil in tarieven voor onbepaalde tijd (slaperstarieven) in de energiemarkt Vereniging de Vastelastenbond 21-5-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Dienstbeschrijving HIP Onbeperkt Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving HIP Onbeperkt Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving HIP Onbeperkt Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: Juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Monitor Financiële Sector:

Monitor Financiële Sector: Nederlandse Mededingingsautoriteit Monitor Financiële Sector: Notitie bij Sectorstudie Vastgoedfinanciering, SEO Economisch Onderzoek oktober 2011 Nederlandse Mededingingsautoriteit Postbus 16326 2500

Nadere informatie

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006

Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 Monitor naleving rookvrije werkplek 2006 METINGEN 2004 EN 2006 B. Bieleman A. Kruize COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam:

Nadere informatie

Tarieven. Onderstaande tarieven gelden voor offertes vanaf 1 maart 2013. Voor alle prijzen, tenzij anders vermeld, geldt:

Tarieven. Onderstaande tarieven gelden voor offertes vanaf 1 maart 2013. Voor alle prijzen, tenzij anders vermeld, geldt: Tarieven Yes Telecom is dé mobiele provider voor de zakelijke markt. Yes Telecom begrijpt dat de zakelijke klant hogere eisen stelt aan mobiele bereikbaarheid. Daarom biedt Yes Telecom de zekerheid en

Nadere informatie

Dialoog veehouderij Venray

Dialoog veehouderij Venray Dialoog veehouderij Venray aanbevelingen dialoog veehouderij gemeente Venray Datum 21 december 2016 Portefeuillehouder Martijn van der Putten Team RO Naam steller Jos Kniest De onderstaande aanbevelingen

Nadere informatie

Memo. centrum. criminaliteitspreventie. veiligheid Postbu5 14069. BETREFT Landelijk programma prostitutie

Memo. centrum. criminaliteitspreventie. veiligheid Postbu5 14069. BETREFT Landelijk programma prostitutie m centrum ChurchiHiaanu criminaliteitspreventie 3527 GV Utrecht veiligheid Postbu5 14069 35085C Utrecht T (030) 75 6700 F (030)7516701 www.hetccv.ni Memo BETREFT Landelijk programma prostitutie IN LEIDING

Nadere informatie

Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning

Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning Sterk in innovatie Kennis op hoog niveau Maximale ondersteuning Baanbreke X2com X2com levert professionele telecom diensten aan bedrijven en instellingen. Dat doen we via een sterk netwerk van meer dan

Nadere informatie

Dienstbeschrijving IP One Mobile Connect

Dienstbeschrijving IP One Mobile Connect Dienstbeschrijving IP One Mobile Connect Auteur: Marketing Datum: 01-09-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 10 Nummer: 1027 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Positionering dienst... 3 1.2 Varianten...

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar

Telephony2Connect. Altijd bereikbaar Telephony2Connect Altijd bereikbaar SchoolsConnect is een totaalconcept voor onderwijsinstellingen. Gemakkelijk internet en telefonie is altijd fijn op een school. Ook de veiligheid van eigendommen van

Nadere informatie

Telefoonverkeer. In de Leidse Regio, Rijnstreek, Duin- en Bollenstreek en Regio Gouda

Telefoonverkeer. In de Leidse Regio, Rijnstreek, Duin- en Bollenstreek en Regio Gouda Telefoonverkeer In de Leidse Regio, Rijnstreek, Duin- en Bollenstreek en Regio Gouda Colofon Serie Statistiek 2004/08 Gemeente Leiden Concernstaf BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies) Postadres

Nadere informatie

Dienstbeschrijving CanConnect Mobile Connect Inhoud

Dienstbeschrijving CanConnect Mobile Connect Inhoud Dienstbeschrijving CanConnect Mobile Connect Inhoud... 1 1. Inleiding... 3 1.1 Introductie... 3 1.2 Positionering dienst... 3 1.3 Varianten... 4 2. Overzicht dienst... 5 2.1 High Level overzicht dienst...

Nadere informatie

Bestuurlijk dossier. fraude met telefoonabonnementen

Bestuurlijk dossier. fraude met telefoonabonnementen Bestuurlijk dossier fraude met telefoonabonnementen Bestuurlijk dossier FIvo1and E Algemene zaakgegevens Kenmerk Bestuurlijk dossier Zaak Betreft : Fraude met telefoonabonnementen Ten behoeve van : Landelijk

Nadere informatie

Meting economisch klimaat, november 2013

Meting economisch klimaat, november 2013 Meting economisch klimaat, november 2013 1.1 Beschrijving respondenten Er hebben 956 ondernemers meegedaan aan het onderzoek, een respons van 38. De helft van de respondenten is zzp er (465 ondernemers,

Nadere informatie

Zonder connectiviteit ligt alles stil

Zonder connectiviteit ligt alles stil Zonder connectiviteit ligt alles stil Zonder transport staat alles stil. Dit geldt ook binnen de ICT- en telecomsector. Zonder connectiviteit geen toegang tot internet en social media; zijn apps en cloud

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2010

COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Faculteit

Nadere informatie

Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013

Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Dienstbeschrijving SB Vast-Mobiel Versie: 1.0 Datum: 06-12-2013 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Introductie... 3 1.2 Positionering dienst... 3 1.3 Varianten... 3 2. Overzicht dienst... 5 2.1 High Level overzicht

Nadere informatie

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland

Notitie coffeeshopbeleid gemeente Koggenland Notitie coffeeshopbeleid gemeente Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Juridisch kader 4 3 De nul-optie 5 4 Handhaving nuloptie-beleid 7 PAGINA 2 1 Inleidi ng In de Nota afstemming coffeeshopbeleid in de politieregio

Nadere informatie

Roaming-prijzen: naar huis bellen wordt opnieuw goedkoper - maar internationaal sms en (nog) niet

Roaming-prijzen: naar huis bellen wordt opnieuw goedkoper - maar internationaal sms en (nog) niet IP/08/1276 Brussel, 28 augustus 2008 Roaming-prijzen: naar huis bellen wordt opnieuw goedkoper - maar internationaal sms en (nog) niet Op 30 augustus wordt bellen op reis in de EU goedkoper. Het prijsplafond

Nadere informatie

COELO Woonlastenmonitor 2010

COELO Woonlastenmonitor 2010 COELO Woonlastenmonitor 2010 Gaasterzijl vergeleken met gemeenten in de regio COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden COELO Woonlastenmonitor 2010 Gaasterzijl vergeleken met

Nadere informatie

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier]

Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier. [Naam leverancier] Raamovereenkomst Print- en kopieerpapier [Naam leverancier] Pagina 2 / 12 Colofon Datum [datum] Referentie 2016001977 Versie 0.1 Afdeling Servicecentrum Voorzieningen Auteur T. Brummel Saxion. Alle rechten

Nadere informatie

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod

Oost-Nederland REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT. Marktstructuur. Vraag. Aanbod REGIONALE MARKTONTWIKKELINGEN KANTORENMARKT Oost-Nederland Marktstructuur Voorraad kantoorruimte in Oost-Nederland (*1. m²) 43.8 4.136 2.481 Overig Nederland In de oostelijke provincies is ruim 13% van

Nadere informatie