Belwinkels in Rotterdam. Marktanalyse en regulering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belwinkels in Rotterdam. Marktanalyse en regulering"

Transcriptie

1 Marktanalyse en regulering Rotterdam, januari 2005

2

3 Marktanalyse en -regulering Uitgebracht aan de Stadsmariniers, Gemeente Rotterdam drs.ing.r. van den Hazel drs. C.Y. Nijmeijer MSc. Ii. E.J. Kleingeld Projectnummer: Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Rotterdam, januari 2005

4

5 Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting Conclusies en aanbevelingen De belwinkel vanuit economisch perspectief De belwinkel vanuit ruimtelijk perspectief De belwinkel vanuit criminogeen perspectief Aanbevelingen 6 2 Aanleiding, doel en aanpak van dit onderzoek Aanleiding Doel Aanpak 10 3 De telecomkolom Inleiding Bellen: werking en mogelijkheden Belwinkels en belkaarten Toekomstige ontwikkelingen 20 4 Brancheschets van de belwinkels Inleiding De consumenten De ondernemingen De ondernemers Beoordeling vraag en aanbod Conclusies 40 5 Invloed van de belwinkel op de omgeving Inleiding Typering vestigingsgebieden Effecten op omgeving Swot-analyse 56 6 Criminogeniteit van de branche Inleiding Van Traa België Rotterdam: expertmeeting 61

6 7 Inzet en ontwikkeling van instrumenten Inleiding Wat kan gereguleerd worden? Aantallen en vestigingslocaties Wijze van exploitatie De criminele, openbare orde en veiligheidssituatie 69

7

8

9 1 Managementsamenvatting 1.1 Conclusies en aanbevelingen De gemeente Rotterdam wil komen tot een evenwichtig beleid ten aanzien van de belwinkels en belhuizen. Uitgangspunt hierbij is dat er op een reële wijze omgegaan moet worden met deze branche, waarbij enerzijds de belangen van de goede ondernemers beschermd worden, maar anderzijds ongewenste ontwikkelingen effectief worden aangepakt. In opdracht van de Rotterdamse Stadsmariniers, mede geïnitieerd door de Deelgemeente Delfshaven, is door Seinpost Adviesbureau in de tweede helft van 2004 uitgebreid onderzoek gedaan naar het functioneren van de belwinkels en belhuizen in de gemeente Rotterdam. Hierbij is gekeken naar de positie van de belwinkel binnen de telecomsector, naar het economisch functioneren in termen van vraag en aanbod, de kenmerken van de gebieden waar zij gevestigd zijn, de invloed van belwinkels op hun omgeving en naar criminogene aspecten. In de volgende drie paragraven worden de belangrijkste conclusies van dit onderzoek weergegeven. Deze zijn gebaseerd op de resultaten van het onderzoek dat in de volgende hoofdstukken beschreven wordt. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen voor te voeren beleid. 1.2 De belwinkel vanuit economisch perspectief De belwinkel voorziet in een behoefte In economische termen is er draagvlak voor de branche van belwinkels. Vooral voor consumenten van allochtone herkomst levert de belwinkel een product dat aansluit bij de behoeften en financiële mogelijkheden van deze consumenten. De aangeboden goedkope belminuut is een alternatief voor het duurdere thuisbellen met een vaste aansluiting of mobiel bellen. Het aangeboden systeem sluit aan bij de financiële mogelijkheden van bepaalde groepen consumenten die zelf geen vaste aansluiting hebben (of kunnen krijgen), en op deze manier controle kunnen houden op de uitgaven. Vraag en aanbod zijn momenteel niet in evenwicht Op basis van de vergelijking tussen enerzijds de omzet die gezonde bedrijven normaal gesproken nodig hebben en anderzijds de op basis van het onderzoek berekende Pagina 1

10 bestedingen van consumenten, kan geconcludeerd worden dat er sprake is van een aanzienlijk overaanbod aan belwinkels in Rotterdam. Hoewel dit moeilijk exact vast te stellen is, kan aangenomen worden dat het zeker gaat om een percentage in de orde van grootte van 20-30% in de huidige situatie voor geheel Rotterdam, en soms nog hoger in bepaalde deelgemeenten. Grote concurrentie tussen slecht voorbereide en/of zwakke ondernemers Eén van de verklaringen voor het overaanbod is het feit dat het een nieuwe branche is met weinig drempels voor het starten van een belwinkel. Het vraagt een geringe investering en er zijn geen verdere vestigingsvoorwaarden. Dit heeft tot gevolg dat er een relatief grote groep is van gelukszoekers en ÂkopieerdersÊ die zich niet laten ontmoedigen door het gebrek aan succes bij anderen. Deze slecht voorbereide en/of zwakke ondernemers functioneren marginaal in een markt met te veel concurrenten. Hierdoor kunnen ze nauwelijks het hoofd boven water houden, laat staan investeren in professionalisering of pand. Er is overigens wel sprake van een (relatief kleine) groep die het beter doet, en waar sprake is van professioneel ondernemersschap. Onzeker economisch perspectief De belwinkel is een voor de consument zichtbare schakel in de telecomkolom. Ontwikkelingen in deze kolom zijn van invloed op het toekomstperspectief van de belwinkels. De verwachting is dat de totale waarde van het bellen in deze markt nog meer gaat dalen. Dalende prijzen voor belminuten betekent minder marge voor de ondernemer waardoor de omzet onder druk komt te staan. Daarnaast zal door onder andere het goedkoper worden van het mobiele bellen en nieuwe ontwikkelingen zoals VoIP (Âbellen via internetê) de consument andere mogelijkheden krijgen die zeer waarschijnlijk ten koste gaan van de bestedingen bij belwinkels. Sanering wordt verwacht, maar er blijven mogelijkheden De sterke groei van het aantal belwinkels lijkt af te nemen. Wel is er sprake van een hoge mutatiegraad, wat als een bevestiging gezien kan worden van de instabiele situatie in deze branche. Zowel vanuit de telecomsector als de branche zelf wordt aangegeven dat een sanering van het aantal belwinkels verwacht wordt, zowel vanwege het huidige overaanbod in Rotterdam als vanwege de ontwikkelingen in de sector. Ondanks het onzekere perspectief van de branche als geheel blijven er ook in de toekomst zeker mogelijkheden voor belwinkels in Rotterdam. Professioneel ondernemerschap, in de zin van meegroeien met de marktontwikkelingen, is hiervoor een vereiste. Pagina 2

11 1.3 De belwinkel vanuit ruimtelijk perspectief Aanwezigheid consumenten èn panden bepalend voor vestigingsplek De belwinkels hebben een buurt- en wijkfunctie en vestigen zich dus vooral in die gebieden waar hun, vooral allochtone, consumenten wonen. Maar dit is niet de enige verklarende factor voor het vestigingsgedrag. De beschikbaarheid van goedkope kleinschalige bedrijfsruimte is gezien de bedrijfseconomische startsituatie van veel ondernemers noodzakelijk. Een groot deel van de ondernemers kan zich geen hoge huurlasten veroorloven. Het zijn deze twee factoren die gezamenlijk verklaren waarom de belwinkels in Rotterdam vooral in de oudere wijken van Delfshaven, Feijenoord, Charlois en Noord voorkomen, en dan specifiek in de (ver)ouder(d)e winkelstraten. Dit wordt bevestigd door het beeld in de ÂnieuwereÊ deelgemeenten, bijvoorbeeld Hoogvliet en Prins Alexander, waar redelijk omvangrijke groepen allochtonen wonen maar het aantal belwinkels klein is. Het aantal beschikbare bedrijfsruimten is daar beperkter, de huurprijzen liggen hoger en vaak is er sprake van geconcentreerd eigendom van bedrijfsruimte. Overigens kan verwacht worden dat de belwinkels ten dele de demografische ontwikkelingen zullen volgen (verhuisbewegingen van allochtone groepen van de oudere naar nieuwere wijken). Goedkope panden houden marginaliteit in stand Het voordeel van een aanbod aan relatief goedkope bedrijfspanden is dat dit mogelijkheden biedt voor startende ondernemers om ergens te beginnen zonder dat de huisvestingslasten een grote belemmering zijn. Een lage huurprijs in een stad als Rotterdam betekent natuurlijk wel dat het meestal zal gaan om minder courante panden met een slechtere staat van onderhoud, en gelegen in een omgeving die minder kwaliteit heeft. Het nadeel van goedkope panden is in zekere zin dat de drempel voor een startende ondernemer wellicht te laag is. En dat marginaliteit zo of in stand wordt gehouden of wordt gestimuleerd door de beschikbaarheid van goedkope bedrijfsruimte. Belwinkels bevestiging van ruimtelijk economische achteruitgang, De sterke toename van het aantal belwinkels in de afgelopen jaren, en de soms dominante aanwezigheid in bepaalde (voormalige) winkelgebieden heeft ertoe geleid dat de belwinkel door sommigen verantwoordelijk werd gehouden voor de achteruitgang van deze gebieden. Nu is het zeker zo dat de uitstraling van belwinkels meestal geen positieve bijdrage levert aan de omgeving, en daardoor ook bijdraagt aan de gevoelens van onveiligheid van de omwonenden. Het gaat echter te ver om de belwinkel als verklaring voor de achteruitgang te zien. Het lijkt eerder zo te zijn dat zich in een zwakke omgeving, zwakkere functies vestigen. Pagina 3

12 Door de veranderingen in vraag en aanbod heeft de achteruitgang zich in de oudere winkelstraten al jaren geleden ingezet. De oorspronkelijk gevestigde detailhandel is verdwenen, er vestigden zich andersoortige functies of er ontstond leegstand. Aangezien er slechts in beperkte mate sprake is van een afname van het aantal m2 bedrijfsruimte in deze gebieden, bieden deze mogelijkheden (fysiek en financieel) voor startend ondernemersschap binnen laagdrempelige branches, zoals de belwinkels. Dat de belwinkel als relatief nieuw fenomeen niet verantwoordelijk is voor de achteruitgang van bepaalde gebieden, wordt ook bevestigd door het beeld dat er in de betere winkelgebieden ook belwinkels gevestigd zijn die wat uitstraling betreft niet onderdoen voor de hogere kwaliteit van de andere winkels. 1.4 De belwinkel vanuit criminogeen perspectief Belwinkel onderdeel van een nieuwe, ondoorzichtige internationale markt De telecomsector is een relatief nieuwe markt die een aantal kenmerken heeft waardoor zij voor frauduleuze en criminele activiteiten interessant is. Het gaat in essentie om een ongrijpbaar en onzichtbaar technologisch product (de belminuut), waarvan de verhandeling een sterke internationale dimensie kent en waarbinnen men relatief anoniem kan opereren. Volgens betrokkenen omvat telecomfraude en criminaliteit een groot scala aan overtredingen (btw-fraude, hacking, belkaartenfraude, witwassen, etc.) en vindt deze plaats binnen de gehele kolom. Een aanpak hiervan zal dan ook voor een belangrijk deel op bovenlokaal, en zelfs internationaal niveau plaats moeten vinden. Er zijn aanwijzingen dat een deel van de belwinkels onderdeel zijn van netwerken, waarbinnen eigendom snel rouleert om zo vooral belastingen te ontduiken. Overigens zijn de belwinkels niet zelden ook slachtoffer van oplichtingstechnieken, bijvoorbeeld met betrekking tot ondeugdelijke belkaarten. Marginaliteit van delen van de branche biedt gelegenheid De resultaten van gericht onderzoek naar het functioneren van de belwinkels in Amsterdam en België laten zien dat er bij een groot deel van deze branche sprake is van overtredingen van belasting- en sociale wetgeving (btw-afdracht, ondeugdelijke boekhouding, zwartwerken, etc). Rotterdamse ervaringen van ondermeer de Belastingsdienst lijken dit beeld te onderschrijven, waarbij aangetekend moet worden dat de belwinkelbranche geen uitzondering is, en dat dit voor meerdere branches opgaat. Een en ander lijkt samen te hangen met het benedengemiddelde niveau van het ondernemersschap en de marginaliteit waar een relatief groot deel van de belwinkelbranche in functioneert. Pagina 4

13 Door de beperkte verdiensten ontstaat waarschijnlijk meer gevoeligheid om op illegale wijze een beter resultaat te halen. Hoewel het zeker niet uit te sluiten is, ontstaat uit dit onderzoek niet het beeld dat op grote schaal met belwinkels gestart wordt om criminele activiteiten te ontplooien, maar dat dit eerder omgekeerd zal werken. Invloed van, en op de omgeving De belwinkels zijn hoofdzakelijk gevestigd in de wijken die volgens de Rotterdamse Veiligheidsindex als problematisch of bedreigend worden aangemerkt. Dit zijn gebieden die meer dan gemiddeld geconfronteerd worden met criminaliteit en onveiligheid. Door de vaak slechte uitstraling van de belwinkels dragen zij bij aan de subjectieve onveiligheidbeleving in deze gebieden. Daarnaast speelt een aantal belwinkels ook een rol in meer objectieve aspecten van de onveiligheid. Er vindt heling plaats van gestolen mobiele telefoons, ze spelen een facilitaire rol bij de totstandkoming van transacties door drugsrunners, en soms fungeren ze als verzamelplek voor overlastgevende jongeren. Vanuit het perspectief van openbare orde en veiligheid verdienen de belwinkels aandacht, maar het is niet zo dat zij gezien kunnen worden als de veroorzakers van deze problemen. Pagina 5

14 1.5 Aanbevelingen Er kan op economische gronden niet verklaard worden waarom er zo veel belwinkels in Rotterdam aanwezig zijn. Hoewel er op zich een vraag is naar de producten die ze bieden is er sprake van een aanzienlijk overaanbod, zeker in de oudere wijken. Voor het toekomstperspectief van de branche staan de meeste signalen op rood. De marges dalen, de groep consumenten die gebruik maken van belwinkels zal in de toekomst eerder af- dan toenemen en er ontstaan steeds meer alternatieve mogelijkheden voor het (internationaal) bellen waarbij de belwinkel geen rol meer speelt. Verwacht kan worden dat er de komende jaren sprake zal zijn van een zekere sanering van de branche omdat het voor een deel van de ondernemers niet mogelijk zal zijn het hoofd boven water te houden. De indruk zou kunnen ontstaan dat de problemen zich door de sanering vanzelf oplossen en er verder geen actie ondernomen hoeft te worden. Dit bepleiten wij echter nadrukkelijk niet omdat de maatschappelijke kosten hiervan aanzienlijk kunnen zijn. Niets doen betekent naar alle waarschijnlijkheid dat de marginaliteit van het ondernemerschap die nu al in grote mate aanwezig is nog verder zal toenemen. Dit heeft als consequentie dat investeringen uitblijven met als gevolg een verdere kwalitatieve achteruitgang van onderneming, pand en omgeving. Daarnaast maakt marginaliteit de branche ook gevoeliger voor illegale en criminele activiteiten. Een verdere uitbreiding moet voorkomen worden, maar daarnaast is het zeker van belang dat in de belangrijkste concentratiegebieden het aantal belwinkels teruggedrongen wordt. Dit is overigens ook voor de branche zelf positief omdat er voor de overblijvers een beter ondernemersperspectief ontstaat. Hieronder wordt een kort overzicht gegeven van te nemen acties om tot een beter functioneren van de belwinkelbranche in Rotterdam te komen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds acties op de korte termijn die direct gericht zijn op de belwinkels en vooral tot doel hebben om meer controle op de situatie te krijgen. Anderzijds gaat het om acties op de iets langere termijn die mede gericht zijn op de belwinkels, maar ook een bredere doelstelling hebben. In hoofdstuk 7 van deze rapportage wordt dit verder toegelicht. Korte termijn activiteiten Het gaat hier om activiteiten die voor een deel al in gang gezet zijn, en hoofdzakelijk tot doel hebben de uitbreiding van het aantal belwinkels te beperken en de controle, handhaving en eventueel vervolging op basis van wet- en regelgeving te verbeteren. Pagina 6

15 - Leefmilieuverordening De leefmilieuverordening die nu in voorbereiding is, heeft tot doel het aantal belwinkels in Rotterdam te bevriezen. Voor de oudere wijken is dit zeker nodig, aandachtpunt is wel of er in de ÂnieuwereÊ deelgemeenten geen ruimte moet zijn voor beperkte uitbreiding. - Controle en handhaving lokale regelgeving Dit betreft het consequent handelen van de handhavers volgens het opgestelde Handhavingsprotocol in alle deelgemeenten. Daarnaast verdient de manier van werken van de deelgemeente Delfshaven navolging: het consequent nagaan of belwinkels wel in overeenstemming met de bepalingen van het geldende bestemmingsplan gevestigd zijn. En indien er sprake is van strijdigheid dit actief aanpakken. - Belastingsdienst en BRIT In het kader van de aanpak van de zogenaamde fiscale vrijplaatsen zal er vanuit de fiscus in 2005 een extra inzet worden gepleegd. Het gaat hier overigens niet alleen om belwinkels, de gehele kolom komt hierbij aan bod. Daarnaast wordt door BRIT een regionale aanpak voorbereid gericht op belwinkels. Afstemming tussen beide trajecten is van groot belang, en ook mogelijk (convenant voor informatie-uitwisseling is aanwezig). - Antecedentenonderzoek belwinkelondernemers Om beter zicht te krijgen op de branche is het zinvol een antecedentonderzoek uit voeren in Rotterdam. Op basis van de resultaten hiervan kan dan onderzocht worden of verdere regulering via de APV mogelijk is. - Onderzoek Telecomkolom De mogelijke illegale en criminele activiteiten in de telecomsector hebben een bovenlokale, en zelfs internationale dimensie terwijl de effecten deels lokaal zijn. De gemeente Rotterdam zal als stad die in haar wijken last heeft van het verschijnsel de ondoorzichtigheid van (delen van) de telecomkolom landelijk aan de orde moeten stellen. Daarnaast moet ze aandringen op verder onderzoek naar de feitelijke (criminele) gang van zaken binnen de branche op regionaal, landelijk en internationaal niveau (ook in relatie tot andere branches). Pagina 7

16 - Afspraken verhuurbeleid gemeente en corporaties Door afspraken te maken over een actief en zorgvuldig verhuurbeleid van bedrijfsruimten kunnen gemeente en corporaties, als belangrijke eigenaren van vastgoed in de oudere wijken, een bijdrage leveren aan de oplossing van het probleem. Middenlange termijn activiteiten Bij de bovenstaande activiteiten zal het niet moeten blijven. In bepaald opzicht past de belwinkel in het rijtje van coffeeshops, geldwisselkantoren, shoarmazaken, etc. Functies die snel opkwamen, zich vooral vestigden in de oudere wijken, en niet zelden problemen veroorzaakten. Het is zeker niet ondenkbaar dat er in te toekomst weer een nieuwe variant hiervan de kop zal opsteken. Onderstaande activiteiten zijn deels gericht op het beteugelen van de belwinkels, maar dienen ook een breder en langere termijn doel. Zij stellen de gemeente, en andere betrokkenen partijen (waaronder corporaties en particuliere verhuurders) in staat sneller op te treden bij ongewenste ontwikkelingen. - Onderzoek naar brancheverordening als extra instrument De stedelijke dynamiek vraagt soms om snel handelen van de lokale overheid. Het beschikbare instrumentarium is daarvoor niet altijd toereikend. Vanuit gemeentelijke optiek is het wenselijk om een extra instrument in handen te hebben waarmee snel en effectief gereageerd kan worden op de opkomst van branches waarbij het sterke vermoeden bestaat dat deze een negatief effect hebben op de leefbaarheid en de voorzieningenstructuur. - Verbetering en gedeeltelijke sanering van bedrijfsruimten oude wijken Een oplossing die op lange termijn een belangrijke bijdrage kan leveren aan het voorkomen van de vestiging van minder gewenste functies zoals de belwinkels (marginaal, criminogeen, etc.), is het investeren in de verbetering van bedrijfsruimten en waar mogelijk te komen tot een sanering van het aantal m2. Dit zal stadsbreed, en in samenwerking met de belangrijkste partners (corporaties en particuliere sector) moeten plaatsvinden. Vanzelfsprekend zal er een aanbod van relatief goedkope bedrijfsruimte moeten blijven om startende ondernemers te kunnen faciliteren. Hiervoor zal echter een effectieve beheerstructuur ontwikkeld moeten worden zodat er grip blijft op de wijze van exploitatie en, indien nodig, tijdig ingegrepen kan worden. Pagina 8

17 2 Aanleiding, doel en aanpak van dit onderzoek 2.1 Aanleiding Belwinkels en belhuizen zijn een relatief nieuw fenomeen in de winkelstraten van vooral de grotere, multiculturele steden van Nederland. Mede als gevolg van de liberalisering van de telecommarkt heeft deze vorm van dienstverlening sinds begin jaren Ê90 een enorme vlucht genomen, en lijkt ze nog altijd in omvang toe te nemen. Zo ook in Rotterdam, dat eind 2004 bijna 200 belwinkels telt, vooral gevestigd in de oudere winkelstraten rondom het centrum. De belwinkels lijken te voorzien in een belangrijke behoefte van bepaalde consumentengroepen, vooral allochtone bevolkingsgroepen gebruiken deze ÂwinkelsÊ voor het onderhouden van contact met familieleden in het land van herkomst. De sterke groei heeft geleid tot een grote concurrentie binnen de branche, met voor een deel ook ongewenste gevolgen. De indruk bestaat dat het voor de individuele ondernemer steeds moeilijker wordt om een inkomen te verdienen. Hierdoor worden er weinig investeringen in bedrijf en pand gedaan waardoor de uitstraling vaak te wensen overlaat. Ook vinden er veelvuldig mutaties plaats, vaak een teken dat een branche onder druk staat. Daarnaast domineren de belwinkels soms het beeld in winkelstraten, wat ten koste gaat van de aantrekkingskracht van het gebied als geheel. Naast deze ruimtelijk-economische effecten is er ook sprake van problemen op het gebied van openbare orde (overlast), en zijn er vermoedens dat bij een deel van de branche ook illegale activiteiten een rol spelen. Dit laatste is mede ingegeven door het Amsterdamse onderzoek naar belwinkels door het zogenaamde Van Traa-team in Pagina 9

18 De gemeente Rotterdam wil komen tot een evenwichtig beleid ten aanzien van de belwinkels en belhuizen. Uitgangspunt hierbij is dat er op een reële wijze omgegaan moet worden met deze branche, waarbij enerzijds de belangen van de goede ondernemers beschermd worden, maar anderzijds ongewenste ontwikkelingen effectief worden aangepakt. Inmiddels is al een actief handhavingstraject gestart (o.a. op basis van de winkeltijdenwet) en er is een Leefmilieuverordening in voorbereiding waarmee de (nieuwe) vestiging van nieuwe belwinkels gereguleerd kan worden. Ter onderbouwing en versterking van de beleids- en handhavinginspanningen voor de lange termijn, heeft de gemeente Rotterdam behoefte aan breder en dieper inzicht in het (economisch) functioneren van de branche en de invloed hiervan op de leefbaarheid van de directe omgeving. 2.2 Doel Het voorgaande is vertaald in het volgende doel van dit onderzoek: Het ten behoeve van het economisch gezond én beheersbaar functioneren van belwinkels op korte en lange termijn, inzicht verwerven in het functioneren van deze branche in de diverse gebieden van Rotterdam, de knelpunten in dit functioneren en mogelijke oplossingsrichtingen hiervoor. Om dit doel te bereiken, worden in hoofdlijn de volgende vragen beantwoord: - Welke positie heeft de belwinkel als branche binnen de gehele telecomsector? - Waaruit bestaat het aanbod binnen deze branche in Rotterdam, zowel qua aard en omvang, en welke marktvraag is er voor de geleverde (bel)dienst? - Hoe verhouden de vraag en het aanbod zich tot elkaar in Rotterdam? - Welke positieve en negatieve effecten heeft dit op het woon-, werk- en leefklimaat in de omgeving van de vestigingslocaties van belwinkels? - Welke mogelijkheden zijn er om eventuele negatieve effecten beheersbaar te maken? 2.3 Aanpak Belwinkels en belhuizen zijn een relatief nieuw fenomeen. De consequentie daarvan is dat er nog weinig gedetailleerde informatie aanwezig is over de wijze waarop zij functioneren, welke consumenten gebruik maken van de diensten, hoeveel er besteed wordt, hoe het toekomstperspectief eruit ziet, etc. Pagina 10

19 Omdat er weinig bestaand onderzoeksmateriaal direct voorhanden was zijn de analyses grotendeels gebaseerd op door ons zelf verzameld en/of bewerkt materiaal. Dit was weliswaar tijdrovend, maar heeft wel nieuwe inzichten en combinaties opgeleverd waardoor een zo volledig mogelijk beeld gegeven kan worden van het fenomeen belwinkel. We hebben verschillende onderzoeksmethoden en -technieken ingezet. Hieronder geven we een compacte weergave van de belangrijkste onderzoeksactiviteiten en bronnen. Marktanalyse: vraag versus aanbod Voor inzicht in het bedrijfseconomisch functioneren zijn de volgende informatiebronnen geraadpleegd: - Beschikbaar, gedocumenteerd onderzoeksmateriaal, inclusief cijfermatig materiaal (w.o. publicaties, demografische gegevens van CBS en COS, bestedingsinformatie van NIBUD, monitor allochtoon ondernemerschap). - Handelsregister van de Kamer van Koophandel (Rotterdam en referentiesteden, peildatum juli 2004). - Gesprekken met: o Sleutelinformanten binnen de telecomsector en belwinkelbranche (carriers, providers, tussenhandel, belwinkelketen). o Beleidsvormers binnen de gemeente Rotterdam (Fiscus, Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam en Bestuursdienst, afdeling OOV). o Vertegenwoordigers van referentiesteden (gesprekken en beschikbaar materiaal): Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Enschede, Groningen, Eindhoven, Arnhem, Gouda. - Ondernemersgesprekken binnen Feijenoord en Delfshaven (20 in totaal). - Bezoekersenquête onder 344 klanten van belwinkels in Feijenoord en Delfshaven. De resultaten van deze onderzoeksactiviteiten zijn met deskundigen uit de sector zelf, beleidsmakers en de wetenschap besproken in een zogenaamde expertmeeting. Hiervoor waren uitgenodigd: carrier (MCI), provider (Call Shop Company), belwinkelondernemer, Kamer van Koophandel Rotterdam, deelgemeente Delfshaven, het OBR en het ITS (Universiteit Nijmegen). Uiteindelijk is deze informatie hoofdzakelijk verwerkt in de hoofdstukken 2 en 3 van dit rapport. Pagina 11

20 Leefbaarheid en veiligheid Voor een beoordeling van de invloed van de branche op het omringende woon-, werken leefklimaat, is gebruik gemaakt van: - Beschikbaar, gedocumenteerd onderzoeksmateriaal (w.o. veiligheidsindex, beleidsrapportages). - Cijfers over de werkgelegenheid (Kamer van Koophandel). - Gesprekken met politie- en deelgemeentefunctionarissen van de 4 belangrijkste vestigingsgebieden. - Gesprekken met vertegenwoordigers van bovengenoemde referentiesteden. - Veldwerk (gerichte waarneming en registratie incl. foto-opname van kwaliteit vastgoed/functie). - Gemeentelijk vastgoedinformatiesysteem (eigendoms- en hypotheekgegevens). Om ook enig zicht te krijgen op de onzichtbare criminogene dimensie van het functioneren van belwinkels, is besloten tot een expertmeeting hierover. Hier waren deskundigen bijeen op het gebied van toezicht, opsporing en handhaving in relatie tot deze specifieke branche en telecomsector. Hiervoor waren uitgenodigd: Fiscus Rotterdam, bureau BRIT, wijkpolitie Delfshaven, Regionale Recherche Rotterdam Rijnmond, Openbaar Ministerie, Van Traa-team en het voormalig ITF-Noordoost Nederland. De verkregen informatie is hoofdzakelijk verwerkt in de hoofdstukken 4 en 5 van dit rapport. Planning De gegevensverzameling en bewerking zijn gebeurd in de periode juni september De (gecombineerde) analyses en tussenrapportages hebben in september en oktober 2004 plaatsgevonden. De expertmeetings zijn in november voorbereid en georganiseerd. Begeleidingscommissie De diverse onderzoeksstappen hebben plaatsgevonden in nauwe samenwerking en overleg met de begeleidingscommissie die voor dit onderzoek is ingericht. Deze bestond uit de belangrijkste beleidsmatig betrokkenen van de gemeente Rotterdam, te weten:, Stadsmariniers, wijkpolitie Delfshaven, de Bestuursdienst (sector OOV), de Deelgemeente Delfshaven en het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam. Pagina 12

21 3 De telecomkolom 3.1 Inleiding In essentie is de belwinkel vooral een plek om te telefoneren. In dit hoofdstuk wordt de werking van het systeem achter het bellen beschreven. Dit wordt gedaan om inzicht te bieden in de plaats van de belwinkel binnen de sector en de plaats van andere ÂspelersÊ, die mogelijk ook een rol zouden kunnen spelen bij een regulering. Bij deze zogenaamde telecomkolom gaat het om het geheel aan bedrijven dat telefoneren mogelijk maakt. Het wordt een kolom genoemd, omdat het kan worden voorgesteld als een verticale ordening van deze bedrijven, waarbij de belwinkel onderaan staat, het dichtste bij de consument. De telecom is een technische bedrijfstak, waar veel specialistische termen worden gebruikt. Omdat het moeilijk is deze te vermijden in de beschrijving, zijn op de pagina hiernaast definities gegeven van enkele veelgebruikte begrippen. Toelichting op terminologie binnen de telecomsector Carrier Het bedrijf via wiens telefoonnetwerk het telefoongesprek loopt. Provider Het bedrijf dat gebruikers (consumenten en bedrijven) de mogelijkheid aanbiedt telefoongesprekken te voeren. De provider heeft afspraken gemaakt met de diverse carriers over het afhandelen van deze telefoongesprekken. Switch: Telefooncentrale (van een provider) die het netwerk van de ene carrier met het netwerk van de andere carrier verbindt en het daarmee mogelijk maakt een telefoongesprek van het ene netwerk naar het andere netwerk door te geven. Local switch Een telefooncentrale die delen van het netwerk van dezelfde carrier met elkaar verbindt. Carrierselect De methode om (een bepaald deel van) het telefoonverkeer via een andere provider te laten lopen dan de provider waar de gebruiker eigenlijk het abonnement mee heeft. PTT De carrier van het lokale telefoonverkeer in een bepaald (deel van een) land. Er is altijd maar één carrier voor het lokale telefoonverkeer, dat wil zeggen dat een consument een vaste telefoon altijd maar kan aansluiten op het netwerk van één carrier. Pagina 13

22 3.2 Bellen: werking en mogelijkheden Telefoneren van de ene naar de andere plek is technisch gezien het versturen en ontvangen van gegevens tussen telefoon A en B gedurende een bepaalde tijd. Die gegevens worden verzonden over een dataverbinding. Het gesprek volgt uiteindelijk een keten bestaande uit diverse verbindingen (telefoonlijnen) tussen telefooncentrales. Hierna zal de werking van het telefoneren worden beschreven, beginnend met het principe van het binnenlandse gesprek. Vervolgens komt het internationale telefoneren aan de orde. Naast het bellen met een vaste aansluiting of de eigen mobiele telefoon kan op twee andere veelgebruikte manieren naar het buitenland worden gebeld: via het bellen vanuit de belwinkel en via het bellen met een belkaart. Deze twee mogelijkheden worden tevens uitgebreid besproken. Binnenlands telefoonverkeer In Nederland heeft iedereen met een vaste telefoon een abonnement bij KPN (onze nationale PTT). Het eenvoudigste voorbeeld van een telefoongesprek is een binnenlands gesprek in Nederland van een vaste telefoon naar een vaste telefoon van iemand die alleen maar een KPN-abonnement heeft: Wijkcentrale Landelijke Centrale Wijkcentrale A (Local Switch) (Switch) (Local Switch) B Carrier: KPN KPN KPN KPN Provider: KPN KPN KPN Model 1: binnenlands, via KPN-abonnee In dit voorbeeld is KPN zowel provider als carrier. Sinds de liberalisering van de telecommarkt zijn er veel meer mogelijkheden ontstaan. Om te kunnen bellen met een vaste telefoon is men in Nederland nog steeds gedwongen een abonnement te nemen bij KPN, maar men kan nu kiezen voor een aanvullend abonnement (carrier select) bij andere providers. Het model voor binnenlands telefoneren via carrier select is als volgt: Switch A Wijkctl Switch Switch Wijkctl B Carrier: KPN KPN KPN KPN KPN KPN Provider: KPN KPN Tele 2 KPN KPN Model 2: binnenlands, via carrier select (Tele2) Pagina 14

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt In opdracht van: OPTA Project: 2010.047 Publicatienummer: 2010.047.1021 Datum: Utrecht, augustus 2010 Auteurs: ir. ing. Reg

Nadere informatie

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas

Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief. Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ) Definitief Ruud Berndsen Holmer Doornbos Marinka van Vliet Frank Maas 24 augustus 2012 Evaluatie Experimentenwet Bedrijven Investeringszones

Nadere informatie

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten

Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten Eindgebruikersonderzoek zakelijke marktsegmenten In opdracht van: OPTA Project: 2010.130 Publicatienummer: 2010.130-1109 Datum: Utrecht, 2 mei 2011 Auteurs: ir. ing. Reg Brennenraedts ir. ing. Jurgen Verweijen

Nadere informatie

Onderzoek Bewaren Verkeersgegevens door Telecommunicatieaanbieders

Onderzoek Bewaren Verkeersgegevens door Telecommunicatieaanbieders Onderzoek Bewaren Verkeersgegevens door Telecommunicatieaanbieders Eindrapport Uitgebracht aan het Wetenschappelijk Onderzoeken Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie Uitgebracht door: Stratix

Nadere informatie

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO

Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Naar een succesvolle implementatie van de digitale adaptieve centrale eindtoets PO Stand van zaken ict infrastructuur en verwachtingen over ontwikkelingen Kennisnet, juli 2014 1 Inhoud INLEIDING EN DOEL...

Nadere informatie

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland

Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland rapport Onderzoek naar Consumentenkrediet in Nederland Uitgevoerd door Tilburg University bij gelegenheid van het 85-jarig bestaan van de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Onderzoek

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING

EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING EVALUATIE VAN DE DURFKAPITAALREGELING Eindrapport Uitgebracht in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken Amersfoort, 8 april 2005 VOORWOORD Het Ministerie van Economische Zaken heeft in juli

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Handleiding aanvraag & implementatie 14+netnummer Antwoord versie 19 - augustus 2013 1 Handleiding aanvraag & implementatie

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband

Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Vergunningvrij gebruik voormalige DECT guardband Rapport uitgebracht aan het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. door Stratix Consulting November 2010 Management samenvatting Sinds

Nadere informatie

De Staatsruif en de Fata Morgana

De Staatsruif en de Fata Morgana De Staatsruif en de Fata Morgana Verslag van een onderzoek naar fraudeconstructies voor het Nationaal dreigingsbeeld 2008 KLPD - Dienst IPOL De Staatsruif en de Fata Morgana Een onderzoek naar fraudeconstructies

Nadere informatie

ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER

ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER ZZP TUSSEN WERKNEMER EN ONDERNEMER EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken SEOR Kees Zandvliet José Gravesteijn Olivier Tanis ReflecT Ronald Dekker Daniela Skugor Met medewerking van

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Leefbaarheid door de tijd

Leefbaarheid door de tijd Leefbaarheid door de tijd 4 Titel Inhoudsopgave Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 10 2 De landelijke trend in leefbaarheid 17 3 Conjunctuurgevoeligheid en gevolgen van de recessie 34 4 Regionale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 638 Mensenhandel Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2002

Nadere informatie

HET ONDERNEMERSCHAP IN HET OUDE NOORDEN ONDER DE LOEP

HET ONDERNEMERSCHAP IN HET OUDE NOORDEN ONDER DE LOEP HET ONDERNEMERSCHAP IN HET OUDE NOORDEN ONDER DE LOEP Een analyse naar het functioneren van ondernemingen in het winkelgebied Noorderboulevard-Zwaanshals In opdracht van Rabobank Rotterdam Deelgemeente

Nadere informatie

Information Risk Management. Forum Standaardisatie. Verkenning Authenticatie. Roeien met de riemen die je hebt? ADVISORY

Information Risk Management. Forum Standaardisatie. Verkenning Authenticatie. Roeien met de riemen die je hebt? ADVISORY Information Risk Management Forum Standaardisatie Verkenning Authenticatie Roeien met de riemen die je hebt? ADVISORY Roeien met de riemen die je hebt? Dit rapport heeft 25 pagina s AvZ/PP/JS/nv Inhoudsopgave

Nadere informatie

Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie

Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Amsterdam, oktober 2007 In opdracht van NMa/DTe Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Barbara Baarsma Simon Bremer Michiel de Nooij Joost

Nadere informatie

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl COLOFON Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011 Auteur: Dhr. N. Kornegoor Studentnummer: S1835408 E mail: n.j.h.kornegoor@student.rug.nl Onderwijsinstelling: Rijksuniversiteit Groningen

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Herintreding van vroeggepensioneerden

Herintreding van vroeggepensioneerden Harry van Dalen, Kène Henkens, Bert Lokhorst, Joop Schippers Herintreding van vroeggepensioneerden Onderzoek uitgevoerd door het OSA Institute for Labour Studies, Nederlands Interdisciplinair Demografisch

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Leasing en factoring: kansrijke. financieringsinstrumenten. Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB

Leasing en factoring: kansrijke. financieringsinstrumenten. Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB Leasing en factoring: kansrijke financieringsinstrumenten Onderzoek naar de beleving en ervaringen van ondernemers in het MKB Tommy Span MSc. Johan Snoei MSc. Lia Smit Zoetermeer, 21 januari 2013 ISBN:

Nadere informatie

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling. Augustus 2013 Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Voor wie is dit format? 3 1.2 Leeswijzer 4 8. Doelen, resultaten en verantwoording 27 8.1

Nadere informatie