REGLEMENT VAN ORDE HET MOLENHOF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT VAN ORDE HET MOLENHOF"

Transcriptie

1 REGLEMENT VAN ORDE HET MOLENHOF 1. INLEIDING Mevrouw, Mijnheer, U hebt de keuze gemaakt om in het serviceflatgebouw " Het Molenhof" te komen wonen. Wij hopen dat u er op een aangename wijze zult mogen verblijven. Omdat in "Het Molenhof" verscheidene mensen samenleven, dienen we enkele afspraken te maken. Met dit reglement van orde willen we u laten kennismaken met de leefsfeer in "Het Molenhof". Wij doen bovendien een oproep aan alle bewoners om in een geest van solidariteit en vriendschap met elkaar en met het personeel om te gaan. Op deze manier willen de directie en het personeel, in overeenstemming met de overheidsreglementering, een vriendelijk leefklimaat in ons huis verzekeren. We heten u in elk geval van harte welkom! De directie. 2. ALGEMENE SITUERING 2.1. Het serviceflatgebouw "Het Molenhof" wordt beheerd door de v.z.w. Het Volk van Leuven, K. Leopold I-straat 34 te 3000 Leuven. De dagelijkse leiding berust bij de directie van de v.z.w. De directie staat in voor de harmonieuze werking van de serviceflat "Het Molenhof" werd als serviceflatgebouw erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap onder nummer PE 2065 voor 90 wooneenheden. Het Decreet van 5 maart 1985 vormt het juridisch kader van de serviceflat Als christelijk initiatief staat "Het Molenhof" open voor valide, zelfredzame dames, heren en/of koppels die in principe de pensioengerechtigde leeftijd van 60 jaar bereikt hebben. De persoonlijke filosofische, godsdienstige of politieke opvatting van elke bewoner wordt volkomen gerespecteerd De bewoners betrekken een individuele serviceflat, waar zij zelfstandig wonen en kunnen genieten van een basisdienstenpakket. Bovendien zijn er in "Het Molenhof" gemeenschappelijke voorzieningen en vormen van dienstverlening waarop zij facultatief een beroep kunnen doen. 1

2 2.5. Om in "Het Molenhof" te mogen wonen moet men aan een aantal voorwaarden voldoen : - op het moment van het betrekken van de serviceflat dient men in principe de leeftijd van 60 jaar bereikt te hebben; voor koppels volstaat het dat één van de partners de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt bij aanvang van het contract. - men moet in staat zijn om individueel en zelfstandig te wonen. - U en/of uw familie staan persoonlijk in voor het beheer van gelden en/of goederen. - De serviceflats zullen bij voorrang toegewezen worden aan personen die in het arrondissement Leuven gedomicilieerd zijn. 3. HET WONEN 3.1. DE SERVICEFLAT De bewoner richt de flat in met eigen meubelen, naar eigen smaak, zo huiselijk en zo knus als hij dat wenst. Dit alles in samenspraak met de directie. Gelieve er wel op te letten dat u geen schade aanricht door het gebruik van krammen, nagels en plakband op de muren en de vloerbekleding Let er ook op dat u de nodige bewegingsruimte overhoudt. Als bijlage bij de woonovereenkomst wordt in tweevoud een plaatsbeschrijving opgemaakt en een inventaris van de bezittingen in de serviceflat, eigendom van de v.z.w. De serviceflat bestaat uit : inkomhal met vestiaireplaats; woonkamer met aansluitend een ingerichte keuken, noodoproepknop, aansluitingen voor TV-distributie en telefoon; kookgedeelte met een elektrisch fornuis met vier kookplaten aangesloten op een klok en voorzien van een veiligheidslampje, damp- en afzuigkap, koelkast met vriesvak, uitgietbak en afdruip, werktafel en de nodige bergkasten (met o.a. een ingebouwd geldkoffertje); slaapkamer met noodoproepknop en aansluiting voor telefoon en TV-distributie; badkamer met wastafel en toebehoren, verhoogd toilet, een douche en een noodoproepknop; afgesloten berging met elektrische boiler. De serviceflat is uitgerust met een degelijk noodoproepsysteem waardoor u te allen tijde in verbinding wordt gesteld met de huisbewaarder of de wachtdienst. Bewoners die het wensen kunnen extra een draagbaar alarmtoestel huren. Elke flat is voorzien van een telefoontoestel met een eigen telefoonnummer. U kan radio en T.V. meebrengen en aansluiten op de aanwezige kabeldistributie. 2

3 Let er wel op dat, omwille van de brandveiligheid, er in onze residentie enkel flatscreenlcd toestellen toegelaten zijn. We vragen u uw serviceflat te bewonen als een "goede huisvader" of een "zorgzame huismoeder" PRIVATE LEEFSFEER U beschikt over een sleutel van uw serviceflat, van de voordeur van de residentie, van uw persoonlijke brievenbus en van uw ingebouwde geldkoffer. Over uw briefwisseling en kranten kan u beschikken via een persoonlijke brievenbus in de inkomhal. Een dienstenbus is eveneens voorhanden. Uw naam zal op het infobord in de inkomhal en aan de deur van uw serviceflat worden aangebracht. De personeelsleden van de v.z.w. zullen uw privacy volledig respecteren. Enkel in gevallen bepaald in de "woonovereenkomst" of in dit "reglement van orde", zal daarop een uitzondering worden gemaakt. Op de serviceflat mogen geen dieren zoals katten, honden, vogels,... worden gehouden. U bent verantwoordelijk voor uw persoonlijke bezittingen VEILIGHEID Om zichzelf en anderen niet in gevaar te brengen is het nodig dat de bewoners een bijzondere inspanning leveren om alles te vermijden wat brandgevaar kan opleveren. Daarom zijn volgende veiligheidsvoorschriften uitgewerkt : Elektrische toestellen (zoals T.V., verlichtingstoestellen, enz.) mag u bijplaatsen op uw serviceflat indien ze, snoeren inbegrepen, beantwoorden aan de veiligheidsvoorschriften en nadat de aangeduide persoon van de v.z.w. ze gecontroleerd heeft. TV-toestellen met een beeldbuis mogen niet geïnstalleerd worden op de flat. De bewoner mag enkel een toestel met flatscreen LCD-scherm plaatsen. Het is niet toegestaan om kooktoestellen, verwarmingstoestellen en/of kachels op basis van elektriciteit, gassen of vloeibare brandstoffen bij te plaatsen, evenals aanpassingen uit te voeren aan de elektrische voorzieningen, leidingen en constructies. Defecten aan door de v.z.w. ter beschikking gestelde toestellen worden uitsluitend hersteld door de diensten aangewezen door de v.z.w. De bewoner zal ook zijn medewerking verlenen aan de periodieke controle van deze toestellen. Bij defect of beschadiging ervan zal de bewoner de v.z.w. onmiddellijk op de hoogte brengen. Het is verboden iets op de elektrische radiators te hangen of te plaatsen : deze materialen 3

4 kunnen vuur vatten of verschroeien. Ook niet brandbare materialen zijn verboden om op de radiatoren te plaatsen : daaronder kan zich een hitte ontwikkelen en deze hitte kan de verf verkleuren. Gebruik de verwarming zeker nooit als droogrek. Roken in bed of in lokalen/ruimtes waar een rookverbod geldt en het ledigen van asbakken in prullenmanden zijn handelingen die gemakkelijk tot brand leiden. Ze worden dan ook ten strengste verboden. De directie en het personeel zullen u vertrouwd maken met de veiligheidsvoorzieningen en u de wegen tonen waarlangs u in geval van nood de serviceflat en het gebouw kunt verlaten. We vragen u ook aandacht te besteden aan de diverse veiligheidsvoorzieningen in het gebouw. De richtlijnen die men dient te volgen in geval van brand worden duidelijk aangebracht op verschillende plaatsen in het gebouw. Er dient op gelet te worden dat de uitgangen (bv. evacuatiewegen) niet belemmerd worden. Indien u uw sleutel van uw flat of van de voordeur van de residentie verliest, of per vergissing uzelf hebt buitengesloten, dient u zich te wenden tot iemand van de v.z.w. Het is verboden zelf sleutels bij te laten maken GEMEENSCHAPPELIJKE PLAATSEN De gemeenschappelijke ruimten zoals de ontmoetingsruimte op het gelijkvloers, het wassalon, de kapel, de zithoekjes zijn er voor u. Uw fiets kan u plaatsen in de fietsenstalling. "Het Molenhof" voorziet een aantal parkings voor personenwagens; de modaliteiten worden in een afzonderlijke overeenkomst vastgelegd BEZOEK Vanzelfsprekend zijn de bezoekuren volledig vrij. De bewoner waakt erover dat bezoekers het privé-karakter van "Het Molenhof" respecteren. De voor- en achterdeur zijn steeds dicht zodat men het serviceflatgebouw enkel kan betreden met toestemming van één van de bewoners. Aan de bewoner, bezoekers en personeel wordt gevraagd de rust in het huis te eerbiedigen. Bij gebruik van muziekinstrumenten, radio en T.V. moet men er steeds op bedacht zijn de medebewoners geen hinder te veroorzaken. Het is niet toegelaten een tijdelijk of permanent verblijf aan derden te verschaffen BIJZONDERE VERBLIJFVOORWAARDEN 4

5 De prijsbepalingen werden op voorhand meegedeeld en worden contractueel vastgelegd in de "woonovereenkomst". Er wordt een individuele steekkaart opgesteld met de volledige identiteit van de bewoner, eventueel de naam van de huisarts evenals de naam, het adres en telefoonnummer van de persoon die in geval van nood moet verwittigd worden. De betrokkene kan vragen op die fiche ook zijn godsdienstige of filosofische overtuiging te vermelden. De bewoner moet nog voldoende zelfredzaam zijn. De grootst mogelijke zelfstandigheid wordt nagestreefd. Ieder woont er trouwens in zijn "huis". In noodsituaties kan men altijd terecht bij de permanentie langs het oproepsysteem. Technische problemen worden rechtstreeks gemeld aan de persoon aangeduid door de v.z.w. - dus niet via het oproepsysteem. Wanneer de bewoner elders overnacht of voor meer dagen zijn serviceflat verlaat (familiebezoek, reis, opname in ziekenhuis...) wordt hij verzocht de serviceflat af te sluiten en de directie op de hoogte te brengen. De directie kan aldus deze afwezigheid registreren. Indien mogelijk geeft de bewoner een adres of telefoonnummer van waar hij zonodig kan bereikt worden. Behoudens zijn uitdrukkelijk akkoord of om ernstige reden mag aan de bewoner geen andere serviceflat worden toegewezen dan die welke hem toegekend werd. Bij verandering zal de woonovereenkomst aangepast worden VERZEKERINGEN De bepalingen aangaande de verzekeringen/aansprakelijkheid kunt u terugvinden in de woonovereenkomst, artikel MODALITEITEN AANGAANDE HET BEËINDIGEN VAN DE OVEREENKOMST U kan in uw serviceflat blijven wonen zolang u dit wenst, rekening houdend met de voorwaarden in de woonovereenkomst, artikel 7.1. tot en met artikel VARIA Verhuizen gebeurt enkel op dagen en uren vooraf toegestaan in overleg met de directie. De lift wordt enkel gebruikt voor verhuizingen mits voorafgaandelijke toestemming van de directie en mits strikte naleving van de veiligheidsvoorschriften. Schade aan het gebouw of uitrusting in de gemeenschappelijke lokalen als gevolg van verhuizing wordt aangerekend aan de verhuizer of zijn opdrachtgever. 5

6 4. DE VERZORGING 4.1. DIENSTVERLENING Door de v.z.w. wordt in "Het Molenhof" een ruim pakket van diensten ter beschikking gesteld van de bewoners die er, naar eigen keuze, telkens als dit nodig is, een beroep op kunnen doen. Door de v.z.w. wordt in "Het Molenhof" geen permanente verpleeg-, gezins- en huishoudelijke hulp verstrekt. Wel wordt deze dienstverlening in het bereik gebracht van de bewoners die er naar keuze, telkenmale dit nodig is, beroep op kunnen doen. De directie zal, op uw vraag, bemiddelend optreden tussen de diensten en u zelf. Als u te zorgbehoevend wordt en te frequent de noodhulp moet inroepen zou het kunnen dat u niet langer in de serviceflat kan blijven. Toch wordt u bij ziekte niet meteen naar een ziekenhuis gebracht, tenzij uw behandelende geneesheer dit samen met u beslist. In dat geval wordt u overgebracht naar het ziekenhuis van uw keuze VEILIGHEID EN NOODHULP Verkeert u in nood, dan kan u zich bedienen van het noodoproepsysteem. Uw oproep zal zo vlug mogelijk beantwoord worden door iemand van de organisatie. We zorgen ervoor dat er dag en nacht iemand bereikbaar is. Om de kostprijs te beperken zullen hiervoor vrijwillige bewoners ingeschakeld worden MEDISCHE VERZORGING De bewoner is vrij de geneesheer van zijn keuze te raadplegen. Bij wijziging van geneesheer is het wenselijk dat men de directie hiervan op de hoogte brengt. Teneinde efficiënte noodhulp te bieden is het wenselijk dat de directie over de nodige (actuele) medische gegevens kan beschikken. De bewoner staat zelf in voor de betaling van zijn medische kosten VOEDING De bewoners van "Het Molenhof" beschikken over kookfaciliteiten op de serviceflat. In principe staat u immers zelf in voor de maaltijden. De v.z.w. kan eventueel bemiddelen om maaltijden te ontvangen van het O.C.M.W. of van andere leveranciers. 6

7 4.5. PERSOONLIJKE HYGIËNE Een goede hygiëne en persoonlijk verzorging bevorderen de leefsfeer. Wij vragen u daar steeds aandacht voor te hebben. Wij raden u ten zeerste aan om éénmaal per week gebruik te maken van het stortbad ONDERHOUD Het onderhoud van de serviceflat wordt in principe overgelaten aan de bewoner. De directie wenst dat de serviceflat net onderhouden wordt. Uw serviceflat blijft fris door het elke dag gedurende een halfuurtje te verluchten. Om de netheid te bevorderen vragen we u tijdig uw afval in de voorziene containers te deponeren. Papier en karton wordt in een speciaal hiervoor voorziene container verzameld. Met de sleutel van uw flat krijgt u toegang tot de gemeenschappelijke afvalberging GEHEIMHOUDING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS Uw persoonlijke gegevens zowel medische, familiale als financiële, zullen steeds met discretie behandeld worden. Het personeel is immers gebonden door beroepsgeheim, ook tegenover medebewoners. 5. LEVEN IN "HET MOLENHOF" 5.1. LEVENSBESCHOUWING "Het Molenhof" is een christelijke instelling die openstaat voor iedereen. Uw filosofische, politieke en godsdienstige opvatting wordt gerespecteerd. Ook van bewoners en hun bezoekers wordt verwacht dat zij de godsdienstige en politieke overtuiging van elkeen eerbiedigen TIJDSBESTEDING U woont uiteraard zelfstandig en beslist zelf over uw tijdsbesteding. U kunt ook - indien u dit wenst - deelnemen aan bepaalde activiteiten, georganiseerd door de v.z.w.. 7

8 5.3. INSPRAAK a. Op initiatief van de v.z.w. wordt binnen "Het Molenhof" een bewonersraad opgericht. Deze raad komt éénmaal per trimester samen en brengt advies uit hetzij op eigen initiatief hetzij op verzoek van de v.z.w. over alle aangelegenheden die de algemene werking van de residentie aanbelangen. Van iedere vergadering wordt een verslag opgemaakt dat ter inzage ligt van alle bewoners van de residentie en dat ter kennisgeving aan de v.z.w. wordt doorgegeven binnen de maand daaropvolgend. b. Om de twee jaar wordt een bewonersraad verkozen - de uittredende leden zijn herkiesbaar. De raad kiest een voorzitter en een verslaggever. Het maximum mandaat van een voorzitter bedraagt vier achtereenvolgende jaren. c. In de ontmoetingsruimte wordt ter inzage gelegd : de samenstelling van de bewonersraad; het verslag van de laatste vergadering van de raad; Er is een ideeënbus voorzien waarin iedere bewoner suggesties, bemerkingen of klachten kan deponeren. De meldingen moeten steeds duidelijk de naam van de indiener en de datum van indiening vermelden. Aan de indiener wordt het gevolg dat gegeven wordt aan zijn suggesties of bemerking medegedeeld. 6. SLOTBESCHOUWINGEN Directie en personeel staan graag tot uw beschikking maar wij vragen u uw erkentelijkheid niet uit te drukken door het geven van geld of geschenken. Daarentegen zal uw vriendelijkheid ons steeds genoegen doen. De directie is niet verantwoordelijk voor enig verlies van waardevolle voorwerpen. Tot slot nog eventjes praktisch. Het algemene telefoonnummer van "Het Molenhof" is 016/ Uw nieuw adres wordt : Residentie "Het Molenhof"...(uw naam)... Burg. Stan. Derijcklaan 3 bus HEVERLEE Denk eraan uw adreswijziging door te geven aan : - stadhuis - familie en/of kennissen 8

9 - pensioendienst - andere uitbetalingsdiensten - financiële instellingen - ziekenfonds, post, krantenbezorger - diverse organisaties -... Dit reglement van orde werd goedgekeurd door de Vlaamse Executieve op 26/08/1999. Betwistingen in verband met de interpretatie of toepassing van dit reglement van orde kunnen via de bewonersraad geformuleerd worden. Elke wijziging of nieuwe bepaling heeft slechts uitwerking de dertigste dag volgend op de schriftelijke betekening ervan aan de bewoner. Deze betekening zal ten vroegste kunnen gebeuren vanaf de dag dat de goedkeuring van de Vlaamse Executieve werd gekregen of als verworven kan worden beschouwd. De goedgekeurde wijziging zal met ontvangstbewijs aan de bewoner worden overhandigd. Dit reglement van orde wordt aan de bewoner overhandigd na goedkeuring en ondertekening van het bijhorende ontvangstbewijs (nr....) op datum van.... 9

10 ONTVANGSBEWIJS (nr....) REGLEMENT VAN ORDE Ik, ondergetekende... verklaar hierbij het reglement van orde te hebben ontvangen. Ik ga akkoord met de inhoud ervan. de... Voor ontvangst en voor akkoord, Handtekening bewoner (eigenhandig te melden : 'gelezen en goedgekeurd') 10

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST

SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST OCMW Waregem Schakelstraat 41 8790 Waregem OCMW WAREGEM OVEREENKOMST VOOR HUISVESTING IN DE SENIORENWONINGEN KERNELLEPLEIN TE BEVEREN-LEIE Tussen het OCMW Waregem vertegenwoordigd

Nadere informatie

Service Residentie Vogelzang

Service Residentie Vogelzang SERVICE RESIDENTIE VOGELZANG TERVUURSESTEENWEG 290. 3001 HEVERLEE TELEFOON (016)27.97.11. FAX (016)27.97.55 WWW.HOMEVOGELZANG.BE Voor info kan u zich wenden tot de Sociale Dienst 016/27.97.13 016/27.97.55

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT O.C.M.W. Deken Darraslaan 17 8700 Tielt RESIDENTIE AMPE Deken Darraslaan 19 8700 Tielt HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RESIDENTIE AMPE BEHEERD DOOR HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK

Nadere informatie

Residentie Louise assistentiewoningen

Residentie Louise assistentiewoningen Residentie Louise assistentiewoningen Verhuizen naar een assistentiewoning is zoveel meer dan het verplaatsen van hebben en houden. U sluit een hoofdstuk af en begint een nieuwe fase in het leven. Zonder

Nadere informatie

INTERNE AFSPRAKENNOTA WOONZORGCENTRUM Ter Biest

INTERNE AFSPRAKENNOTA WOONZORGCENTRUM Ter Biest 1 INTERNE AFSPRAKENNOTA WOONZORGCENTRUM Ter Biest Statuut van de instelling Het woonzorgcentrum Ter Biest is eigendom van en wordt beheerd door het OCMW van Grimbergen. De dagelijkse leiding is in handen

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE m.b.t. SERVICEFLATS. I. Algemene situering. Juridisch statuut en de aard van de inrichting.

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE m.b.t. SERVICEFLATS. I. Algemene situering. Juridisch statuut en de aard van de inrichting. REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE m.b.t. SERVICEFLATS I. Algemene situering Juridisch statuut en de aard van de inrichting. 1.1 De Seniorie DE BRUG, gelegen Kalfortdorp 2 te 2870 PUURS, wordt beheerd door de

Nadere informatie

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N T I E W O N I N G E N

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N T I E W O N I N G E N WOONZORGCENTRUM HEILIG-HART-TEREKEN Tereken 14 9100 SINT-NIKLAAS Tel.: 03 780 53 40 fax : 03 780 53 59 E-mail : hhtereken@hhart.be www.hhart.be K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E A S S I S T E N

Nadere informatie

BEGELEIDING Seniorie 't Wallant biedt heel wat servicemogelijkheden:

BEGELEIDING Seniorie 't Wallant biedt heel wat servicemogelijkheden: CONCEPT Seniorie 't Wallant staat open voor zelfredzame personen, die de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben en biedt een stijlvolle en comfortabele woongelegenheid aan, met behoud van alle zelfstandigheid

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OCMW Beersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn 09.01.2014 Doel HUISHOUDELIJK REGLEMENT NOODOPVANGVOORZIENINGEN OCMW BEERSEL 1. De noodopvang wil een onmiddellijk onderkomen bieden aan Beerselaars die plotseling

Nadere informatie

Assistentiewoningen Sint-Jozef

Assistentiewoningen Sint-Jozef Assistentiewoningen Sint-Jozef Wegvoeringstraat 63D - 9230 Wetteren Het project Het woonzorgcentrum Sint-Jozef beschikt over 33 assistentiewoningen. Valide personen met levenspartner of alleenstaanden

Nadere informatie

INTERNE AFSPRAKENNOTA woonzorgcentrum Ter Biest

INTERNE AFSPRAKENNOTA woonzorgcentrum Ter Biest A. Statuut van de instelling INTERNE AFSPRAKENNOTA woonzorgcentrum Ter Biest Het woonzorgcentrum is eigendom van en wordt beheerd door het OCMW van Grimbergen. De dagelijkse leiding is in handen van de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT jeugdverblijfplaats VZW Den Chiro Bijef te Klein-Vorst Adres van het LOKAAL: Jeugdverblijfplaats Chiro Klein-Vorst Lindestraat 15A 2430 LAAKDAL Voor vragen, informatie, toegang

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement opvangwoning. Opvangwoning gelegen Kwerpsebaan 358 te 3071 Kortenberg

Huishoudelijk reglement opvangwoning. Opvangwoning gelegen Kwerpsebaan 358 te 3071 Kortenberg OCMW KORTENBERG Kortenberg, 1/11/2014 Huishoudelijk reglement opvangwoning Opvangwoning gelegen Kwerpsebaan 358 te 3071 Kortenberg OPNAME 1) De woning staat open voor personen in Kortenberg gedomicilieerd,

Nadere informatie

INTERNE AFSPRAKENNOTA GROEP VAN ASSISTENTIEWONINGEN JOKER TE LEMBEKE VAN HET OCMW VAN KAPRIJKE

INTERNE AFSPRAKENNOTA GROEP VAN ASSISTENTIEWONINGEN JOKER TE LEMBEKE VAN HET OCMW VAN KAPRIJKE Bijlage 1 OCMW Kaprijke Groep van Assistentiewoningen Joker Kerkakkerstraat 4 9971 Kaprijke Tel. 09/376 82 10 Fax 09/376 82 17 INTERNE AFSPRAKENNOTA GROEP VAN ASSISTENTIEWONINGEN JOKER TE LEMBEKE VAN HET

Nadere informatie

RESIDENTIE LONGAEVITAS

RESIDENTIE LONGAEVITAS RESIDENTIE LONGAEVITAS Erkende serviceflats BANKSTRAAT 98 2811 HOMBEEK INFO: 0475/73.18.12 of 0473/39.32.85 INFOBROCHURE ALGEMENE INFO 1. CENTRALE RESIDENTIËLE LIGGING Het project residentie LONGAEVITAS

Nadere informatie

SERVICEFLATS HET KADER

SERVICEFLATS HET KADER CENTRUM OUDERENZORG EN THUISZORG HET GULLE HEEM SERVICEFLATS HET KADER Het Centrum ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem beschikt over: - een woonzorgcentrum met RVT erkenning - met daarin ook twee huizen

Nadere informatie

Het OCMW biedt huisvesting waarbij de filosofische, godsdienstige en politieke overtuiging van elke bewoner volkomen geëerbiedigd wordt.

Het OCMW biedt huisvesting waarbij de filosofische, godsdienstige en politieke overtuiging van elke bewoner volkomen geëerbiedigd wordt. HUISHOUDELIJK REGLEMENT SERVICEFLATGEBOUW KAREELOVEN OVERBROEKSTRAAT 15 9308 HOFSTADE ------------------------------------------------- 1. VOORSTELLING Het serviceflatgebouw gelegen Overbroekstraat 15,

Nadere informatie

ERKENDE ASSISTENTIEWONINGEN. De wachtlijst is geopend! Inschrijven via: Steven Versele 09/

ERKENDE ASSISTENTIEWONINGEN. De wachtlijst is geopend! Inschrijven via: Steven Versele 09/ Hof Ter Moere ERKENDE ASSISTENTIEWONINGEN De wachtlijst is geopend! Inschrijven via: Steven Versele 09/ 326 71 95 INFORMATIEBROCHURE OCMW Moerbeke, ASW Hof Ter Moere, Sportlaan 13, 9180 Moerbeke-Waas 1

Nadere informatie

SERVICEFLATS RESIDENTIE CARPE DIEM HESDINSTRAAT 5 3550 HEUSDEN-ZOLDER

SERVICEFLATS RESIDENTIE CARPE DIEM HESDINSTRAAT 5 3550 HEUSDEN-ZOLDER SERVICEFLATS RESIDENTIE CARPE DIEM HESDINSTRAAT 5 3550 HEUSDEN-ZOLDER Het OCMW verhuurt 28 serviceflats in een omgeving waar het aangenaam is om te wandelen of te verpozen, in de nabijheid van het dienstencentrum

Nadere informatie

Er wordt in het project gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen, zowel voor de binnen als buitenafwerking.

Er wordt in het project gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen, zowel voor de binnen als buitenafwerking. ALGEMENE INFO 1. CENTRALE RESIDENTIËLE LIGGING Het project residentie LONGAEVITAS situeert zich in de Bankstraat de belangrijkste hoofdweg van Hombeek op loopafstand van het dorp, vlakbij de parochiezaal

Nadere informatie

GROEP VAN ASSISTENTIEWONINGEN

GROEP VAN ASSISTENTIEWONINGEN GROEP VAN ASSISTENTIEWONINGEN De Drie Linden PE 3052 Hogeheerweg 10 9051 Sint-Denijs-Westrem 1 Een groep van assistentiewoningen is de meest recente vorm van de gekende serviceflats. Een assistentiewoning

Nadere informatie

BV-AD-DI-02 HUISHOUDELIJK REGLEMENT

BV-AD-DI-02 HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEJAARDENVOORZIENINGEN SERVICEFLATGEBOUW RESIDENTIE ELISABETH BV-AD-DI-02 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. ALGEMENE SITUERING 1.1. Het serviceflatgebouw "Residentie Elisabeth", gelegen Kouterstraat 3 te 9140

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE ASSISTENTIEWONINGEN (1-40)

REGLEMENT VAN ORDE ASSISTENTIEWONINGEN (1-40) REGLEMENT VAN ORDE ASSISTENTIEWONINGEN (1-40) DOCUMENT: 09/2010 JURIDISCH STATUUT VAN DE INRICHTING 1) Juridisch statuut en aard van de inrichting De assistentiewoningen gelegen te Bocholt, Kerkhofstraat

Nadere informatie

Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap

Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap Deze overeenkomst is geen huurovereenkomst en valt als dusdanig niet onder de toepassing van de huurwetgeving maar wel

Nadere informatie

Crisisopvang intern reglement

Crisisopvang intern reglement VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-26-01-2016 Inleiding De bewoning van de crisisstudio kan veroorzaakt zijn door verscheidene redenen. De redenen van de dakloosheid zijn meestal onder drie

Nadere informatie

WOONZORGCENTRUM HET GULLE HEEM

WOONZORGCENTRUM HET GULLE HEEM CENTRUM OUDERENZORG EN THUISZORG HET GULLE HEEM WOONZORGCENTRUM HET GULLE HEEM Het Centrum ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem beschikt over: - een woonzorgcentrum met RVT-erkenning, met daarin ook

Nadere informatie

Beschut Wonen Noord-Limburg V.Z.W.

Beschut Wonen Noord-Limburg V.Z.W. Beschut Wonen Noord-Limburg V.Z.W. Onze ref.: HHBW0000.2010 Overpelt, 23 januari 2012. HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEWONERS. 1. Afspraken met betrekking tot de begeleiding. a. Algemene regel. De begeleid(st)er

Nadere informatie

ASSISTENTIEWONINGEN PREMIUM

ASSISTENTIEWONINGEN PREMIUM In voege dd::02/03/2015 Informatiebrochure Documenteigenaar: Manu De Clercq ASSISTENTIEWONINGEN PREMIUM LUXUEUS WONEN MET ZORGGARANTIE Een nieuw project gerealiseerd door Wat is Premium? Premium is een

Nadere informatie

ASSISTENTIEWONINGEN HET KADER

ASSISTENTIEWONINGEN HET KADER CENTRUM OUDERENZORG EN THUISZORG HET GULLE HEEM ASSISTENTIEWONINGEN HET KADER Het Centrum ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem beschikt over: - een woonzorgcentrum met RVT erkenning - met daarin ook

Nadere informatie

Beschut Wonen Noord-Limburg V.Z.W.

Beschut Wonen Noord-Limburg V.Z.W. woensdag 20 juli 2016 BEGELEIDINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. De V.Z.W. Beschut Wonen Noord-Limburg, Burgemeester Laenenstraat 7 bus 25 3900 Overpelt, hier vertegenwoordigd door Fons Plas (ondergetekende),

Nadere informatie

Huisreglement. Stichting serviceflat Huize de Wijert

Huisreglement. Stichting serviceflat Huize de Wijert Huisreglement Stichting serviceflat Huize de Wijert Vastgesteld maart 2010 Stichting serviceflat Huize de Wijert Inhoud 1.1 : Serviceloket 2 : Directie 3 : Keuken 4 : Huishouding 5 : Avond en nachtdienst

Nadere informatie

INFOFOLDER VOOR DE RESIDENTEN VAN DE GROEP VAN ASSISTENTIEWONINGEN AVONDROOD

INFOFOLDER VOOR DE RESIDENTEN VAN DE GROEP VAN ASSISTENTIEWONINGEN AVONDROOD OPENBAAR CENTRUM MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Groep van Assistentiewoningen Avondrood Erkenning : CE 1890 Nieuwe Steenweg 2, 3840 BORGLOON INFOFOLDER VOOR DE RESIDENTEN VAN DE GROEP VAN ASSISTENTIEWONINGEN

Nadere informatie

Beschut Wonen Noord-Limburg V.Z.W.

Beschut Wonen Noord-Limburg V.Z.W. woensdag 20 juli 2016 VERBLIJFSOVEREENKOMST Tussen : 1. De V.Z.W. Beschut Wonen Noord-Limburg, Burgemeester Laenenstraat 7 bus 25 3900 Overpelt, hier vertegenwoordigd door Fons Plas (ondergetekende), in

Nadere informatie

WOONZORGCENTRUM HET GULLE HEEM

WOONZORGCENTRUM HET GULLE HEEM CENTRUM OUDERENZORG EN THUISZORG HET GULLE HEEM WOONZORGCENTRUM HET GULLE HEEM Het Centrum ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem beschikt over: - een woonzorgcentrum met RVT-erkenning, met daarin ook

Nadere informatie

uw RECHTEN en PLICHTEN als PATIËNT

uw RECHTEN en PLICHTEN als PATIËNT uw RECHTEN en PLICHTEN als PATIËNT Kroonveldlaan 50, 9200 Dendermonde Koevliet 5-6, 9240 Zele az Sint-Blasius geaccrediteerd 25.04.2015-24.04.2018 info@azsintblasius.be www.azsintblasius.be 1 Beste patiënt

Nadere informatie

WELKOM OP DE URGENTIE-EENHEID STEIGER

WELKOM OP DE URGENTIE-EENHEID STEIGER WELKOM OP DE URGENTIE-EENHEID STEIGER Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 033803011 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM

DE MEIDOORN. Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen OCMW WIJNEGEM OCMW WIJNEGEM www.ocmwwijnegem.be Koolsveldlaan 94 2110 Wijnegem TEL 03 355 32 90 INFORMATIENOTA DE MEIDOORN D E M E I D O O R N Koolsveldlaan 94 A 2110 Wijnegem appartementen voor ouderen Beheer van

Nadere informatie

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-26-08-2014 Artikel 1 Toepassingsgebied Dit is van toepassing op volgende lokalen: - algemene cafetaria met bar en terras - gelijkvloers - polyvalente zaal

Nadere informatie

Het voorziening is erkend door het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap onder het nummer: PE 1748.

Het voorziening is erkend door het Ministerie van de Vlaamse gemeenschap onder het nummer: PE 1748. INTERNE AFSPRAKENNOTA ASSISTENTIEWONING EN (41-58) 25/09/2017 JURIDISCH STATUUT VAN DE INRICHTING 1) Juridisch statuut en aard van de inrichting De assistentiewoningen gelegen te Bocholt, Kerkhofstraat

Nadere informatie

Het onderhavige reglement van orde bevat praktische inlichtingen, alsook de nodige basisafspraken die elke bewoner aanbelangen.

Het onderhavige reglement van orde bevat praktische inlichtingen, alsook de nodige basisafspraken die elke bewoner aanbelangen. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Serviceflats 'Ter Meersch' Deken Jonckheerestraat 20, 8560 Wevelgem Tel. 056/43.55.40 Erkenningsnummer : CE 1894 1. ALGEMENE SITUERING 1.1. Beheer van de instelling Het serviceflatgebouw

Nadere informatie

Daar in ons centrum vele mensen samen zijn dienen een aantal leefregels afgesproken.

Daar in ons centrum vele mensen samen zijn dienen een aantal leefregels afgesproken. INTERNE AFSPRAKENNOTA DOCUMENT: 09/2010 Wij heten U hartelijk welkom in D n Dambörg. Ons biedt voor de ganse regio, een gezellige en aangename dagopvang voor thuiswonende zorgbehoevenden. Er wordt hiervoor

Nadere informatie

Reglement. van inwendige orde

Reglement. van inwendige orde Reglement van inwendige orde Serviceflats Carpe Diem Hesdinstraat 5 3550 Heusden-Zolder Erkennningsnummer CE 2821 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE - SERVICE FLAT CARPE DIEM 2 REGLEMENT INWENDIGE ORDE SERVICEFLATS

Nadere informatie

PROTOCOL VAN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJK VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING/ RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH)

PROTOCOL VAN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJK VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING/ RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH) PROTOCOL VAN RECHTSTREEKS TOEGANKELIJK VERBLIJF, BEHANDELING OF BEGELEIDING/ RECHTSTREEKS TOEGANKELIJKE HULP (RTH) Dit Protocol wordt afgesloten tussen: Enerzijds het Koninklijk Instituut Woluwe Georges

Nadere informatie

Serviceflats Lanaken Riedi de Montaigne Europaplein 27-31 Lanaken

Serviceflats Lanaken Riedi de Montaigne Europaplein 27-31 Lanaken Serviceflats Lanaken Riedi de Montaigne Europaplein 27-31 Lanaken Serviceflats willen aan senioren een aangepaste huisvesting bieden waar ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. 1) Wie bouwde de

Nadere informatie

Woonzorgcentrum KLOOSTERHOF

Woonzorgcentrum KLOOSTERHOF Woonzorgcentrum KLOOSTERHOF Wanneer alleen wonen als oudere niet langer kan, vind je in het woonzorgcentrum Kloosterhof een aangepaste woonomgeving. Deze folder wil je, in t kort, laten kennismaken met

Nadere informatie

Woonzorgcentrum SINT ANTONIUS

Woonzorgcentrum SINT ANTONIUS Woonzorgcentrum SINT ANTONIUS Wanneer alleen wonen als oudere niet langer kan, vind je in het woonzorgcentrum Sint Antonius een aangepaste woonomgeving. Deze folder wil je, in t kort, laten kennismaken

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement serviceflats Dry Coningen

Huishoudelijk reglement serviceflats Dry Coningen SERVICEFLATS Contactpersoon: Geert Gevers serviceflats@kortenberg.be Telefoon: 0491/996 224 Aanduiden voor wie: Exemplaar voor welzijnshuis Exemplaar voor rechthebbende Huishoudelijk reglement serviceflats

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Kanunnik Davidlaan 31 2500 Lier Tel. 03 480 32 35 Fax 03 488 85 94 rvt.paradijs@ocmwlier.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT Inleiding Zelfstandig wonen is voor u niet langer mogelijk of wenselijk. Daarom hebt

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. Serviceflats Ter Meersch. Deken Jonckheerestraat Wevelgem Tel. 056/ Erkenningsnummer : CE 1894

INFORMATIEBROCHURE. Serviceflats Ter Meersch. Deken Jonckheerestraat Wevelgem Tel. 056/ Erkenningsnummer : CE 1894 INFORMATIEBROCHURE Serviceflats Ter Meersch Deken Jonckheerestraat 20 8560 Wevelgem Tel. 056/43.55.40 Erkenningsnummer : CE 1894 Voorwoord. Met de oprichting van de serviceflats had het OCMW van Wevelgem

Nadere informatie

INFO BETREFFENDE STRUCTUUR GEBRUIKERSRAAD

INFO BETREFFENDE STRUCTUUR GEBRUIKERSRAAD Interne afsprakennota GAW Het Molenhof bijlage 2 INFO BETREFFENDE STRUCTUUR GEBRUIKERSRAAD 1. Waarom gebruikersraad Op initiatief van de V.Z.W. werd er binnen het Molenhof een gebruikersraad opgericht.

Nadere informatie

WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID STEIGER

WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID STEIGER WELKOM OP DE OPNAME-EENHEID STEIGER psychiatrisch ziekenhuis Bethaniënhuis Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel. 03 380 30 11 pzbethanienhuis@emmaus.be www.pzbethanienhuis.be Binnen en buiten met aandacht

Nadere informatie

Serviceflats en bejaardenwoningen

Serviceflats en bejaardenwoningen Serviceflats en bejaardenwoningen 2 sociaal OCMW Hoogstraten huis Hoogstraten informeert informeert - serviceflats - serviceflats en bejaardenwoningen Hoogstraten Waarom een serviceflat? Wanneer u een

Nadere informatie

INTERNE AFSPRAKENNOTA GROEP VAN ASSISTENTIEWONINGEN

INTERNE AFSPRAKENNOTA GROEP VAN ASSISTENTIEWONINGEN Assistentiewoningen De Ceder INTERNE AFSPRAKENNOTA GROEP VAN ASSISTENTIEWONINGEN Om alle bewoners van de assistentiewoningen van het woonzorgcentrum De Ceder een aangenaam verblijf te bieden en het gemeenschappelijk

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking gesteld

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG

HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG HUUROVEREENKOMST VERENIGINGEN ZILVERBERG TUSSEN ONDERGETEKENDEN: 1. VZW De Zilverlink met zetel te ZILVERMOLENSTRAAT 14, 8800 ROESELARE hierna vernoemd de VERHUURDER En 2. hierna vernoemd de HUURDER IS

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt Inhoud 1 Rechten: wat kan u van ons verwachten?...5 1.1 De zorgverlener biedt u kwalitatieve zorg...5 1.2 De zorgverlener geeft u duidelijke en volledige informatie..5

Nadere informatie

Referentiekader Initiatieven beschut wonen (IBW)

Referentiekader Initiatieven beschut wonen (IBW) Referentiekader Initiatieven beschut wonen (IBW) Algemeen (NC) Het initiatief van beschut wonen heeft een samenwerkingsverband afgesloten met een CGG én met een psychiatrisch ziekenhuis of een algemeen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NOODHUISVESTING OCMW

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NOODHUISVESTING OCMW HUISHOUDELIJK REGLEMENT NOODHUISVESTING OCMW Hoofdstuk 1 : algemene bepalingen Artikel 1 Het OCMW van Lubbeek kan in toepassing van artikel 1 in van de organieke wet van 8 juli 1976 materiële dienstverlening

Nadere informatie

Groep van Assistentiewoningen OCMW Waasmunster. Reglement van orde

Groep van Assistentiewoningen OCMW Waasmunster. Reglement van orde Groep van Assistentiewoningen OCMW Waasmunster Reglement van orde Welkom Namens de medewerkers en raadsleden van het OCMW Waasmunster willen wij u, geachte bewoner, ook op deze plaats van harte welkom

Nadere informatie

WELKOM. Om u meer vertrouwd te maken met uw nieuwe omgeving, hebben wij deze brochure gemaakt. U vindt hierin informatie over onze werking.

WELKOM. Om u meer vertrouwd te maken met uw nieuwe omgeving, hebben wij deze brochure gemaakt. U vindt hierin informatie over onze werking. Welkom op Psychiatrische spoedopname Deze zorgvoorziening maakt deel uit van de vzw Emmaüs. Maatschappelijke zetel: Edgard Tinellaan 1c - 2800 MECHELEN vzw Emmaüs Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VAKANTIEWONING ZEE EN POLDER. LOMBAARDSIJDELAAN 153, HUIS 73, WESTENDE (hierna de Vakantiewoning )

HUUROVEREENKOMST VAKANTIEWONING ZEE EN POLDER. LOMBAARDSIJDELAAN 153, HUIS 73, WESTENDE (hierna de Vakantiewoning ) HUUROVEREENKOMST VAKANTIEWONING ZEE EN POLDER LOMBAARDSIJDELAAN 153, HUIS 73, WESTENDE (hierna de Vakantiewoning ) BVBA El Niro, gevestigd te Schrieksesteenweg 74, 2221 Booischot, BTW BEO 842 830 921,

Nadere informatie

Huisregels Woonhotel Rotterdam

Huisregels Woonhotel Rotterdam Naam : Kamer : Aankomst : Vertrek : Huishoudelijk reglement Woonhotel Rotterdam Tijdelijk Thuis in een Wereldstad Welkom! Tijdens het verblijf in het Woonhotel Rotterdam dient de gast zich aan de Huisregels

Nadere informatie

Zelfstandig en zorgeloos wonen in een serviceresidentie

Zelfstandig en zorgeloos wonen in een serviceresidentie Loreto serviceresidentie Zelfstandig en zorgeloos wonen in een serviceresidentie Een nieuwe thuis Uw woning te groot, een tuin die te veel onderhoud vraagt, een badkamer op een verdieping die u nog moeilijk

Nadere informatie

INTERNE AFSPRAKENNOTA G.A.W. Het Molenhof

INTERNE AFSPRAKENNOTA G.A.W. Het Molenhof INTERNE AFSPRAKENNOTA G.A.W. Het Molenhof Wederzijdse rechten en plichten van de bewoners en de groep van assistentiewoningen. De interne afsprakennota met betrekking tot een verblijf in een assistentiewoning

Nadere informatie

Gastenverblijf UZ Leuven campus Pellenberg

Gastenverblijf UZ Leuven campus Pellenberg Gastenverblijf UZ Leuven campus Pellenberg informatie voor patiënten 2 Om familieleden of vrienden de kans te geven om in de omgeving van de patiënt te overnachten, beschikt UZ Leuven campus Pellenberg

Nadere informatie

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E W O O N Z O R G C E N T R U M H E I L I G H A R T T E R E K E N

K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E W O O N Z O R G C E N T R U M H E I L I G H A R T T E R E K E N WOONZORGCENTRUM HEILIG-HART-TEREKEN Tereken 14 9100 SINT-NIKLAAS Tel.: 03 780 53 40 fax : 03 780 53 59 E-mail : hhtereken@hhart.be www.hhart.be K E N N I S M A K I N G S B R O C H U R E W O O N Z O R G

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt Beste patiënt Tijdens uw behandeling in het ziekenhuis komt u in contact met veel verschillende zorgverleners. Van onze medewerkers mag u verwachten dat zij hun best

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Maria Boodschap Broeklei 1 2845 Niel Tel. (03)844 07 07 - Fax (03)844 49 46 - e-mail info@rvtmb.be

Woonzorgcentrum Maria Boodschap Broeklei 1 2845 Niel Tel. (03)844 07 07 - Fax (03)844 49 46 - e-mail info@rvtmb.be Woonzorgcentrum Maria Boodschap Broeklei 1 2845 Niel Tel. (03)844 07 07 - Fax (03)844 49 46 - e-mail info@rvtmb.be 2 VOORWOORD Deze brochure is in de eerste plaats bedoeld voor u die besloten heeft in

Nadere informatie

Tussen enerzijds de N.V. DE BRUG, vertegenwoordigd door hierna genoemd de N.V., en anderzijds DHR. en/of MEVR..

Tussen enerzijds de N.V. DE BRUG, vertegenwoordigd door hierna genoemd de N.V., en anderzijds DHR. en/of MEVR.. SCHRIFTELIJKE OVEREENKOMST BIJ OPNAME IN EEN SERVICEFLAT Tussen enerzijds de N.V. DE BRUG, vertegenwoordigd door hierna genoemd de N.V., en anderzijds DHR. en/of MEVR.... hierna de BEWONER genoemd, ofwel

Nadere informatie

Inleiding. Woon- en zorgcentrum 7 e Geniestraat 3, 8650 Houthulst T F Mevrouw, Mijnheer,

Inleiding. Woon- en zorgcentrum 7 e Geniestraat 3, 8650 Houthulst T F Mevrouw, Mijnheer, Woon- en zorgcentrum 7 e Geniestraat 3, 8650 Houthulst T 051 70 81 90 F 051 70 81 99 E-mail info@wzccassiers.be Inleiding Mevrouw, Mijnheer, U hebt de keuze gemaakt om in de groep van assistentiewoningen

Nadere informatie

Informatiebrochure. Wonen in Idesta Doarpshiem

Informatiebrochure. Wonen in Idesta Doarpshiem Informatiebrochure Wonen in Idesta Doarpshiem Idesta Doarpshiem Inhoud: Idesta Doarpshiem Dienstverlening, kennismaking en verhuizing Zorg- en huurovereenkomst Personele bezetting Medewerkers zorg Welzijnsactiviteiten

Nadere informatie

Uw rechten en plichten als patiënt

Uw rechten en plichten als patiënt Uw rechten en plichten als patiënt Beste patiënt Tijdens uw behandeling in het ziekenhuis komt u in contact met veel verschillende zorgverleners. Van onze medewerkers mag u verwachten dat zij hun best

Nadere informatie

AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst.

AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst. AFSPRAKEN- EN INFORMATIENOTA Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger stadsbestuur Turnhout dienst. Hoewel de wet het ons niet letterlijk verplicht om een informatienota op te stellen,

Nadere informatie

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN Document opgesteld door het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw. Huidig document betreft een voorbeeld ter duiding van bepaalde passages

Nadere informatie

Wegwijs assistentiewoningen CM Oostende Diksmuide

Wegwijs assistentiewoningen CM Oostende Diksmuide Wegwijs Uitgave 2017 assistentiewoningen CM Oostende Diksmuide De assistentiewoningen met * zijn erkend door de Vlaamse Overheid. Als bewoner kan je in deze voorzieningen rekenen op crisiszorg en overbruggingshulp,

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE POETSDIENST

INFORMATIEBROCHURE POETSDIENST OCMW ASSENEDE Hoogstraat 57 9960 Assenede Tel.: 09/341.72.72 Fax: 09/343.07.43 INFORMATIEBROCHURE POETSDIENST Verantwoordelijke poetsdienst Luc De Groote: 09/341.72.76 Mevrouw, Mijnheer, Ter gelegenheid

Nadere informatie

Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda!

Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda! De Wijmenier Ledezijdestraat 74 9340 Impe (Lede) BTW-BE 0848.291.526 Ter beschikkingstellingsvoorwaarden Veranda! Astrid Bauters, uitbaatster van het gebouwencomplex De Wijmenier, Ledezijdestraat 74 te

Nadere informatie

IN EEN SERVICE-FLAT KAN JE LANGER ZELFSTANDIG WONEN! SERVICE-FLATS STEENKAAI Vlaanderenstraat Vilvoorde

IN EEN SERVICE-FLAT KAN JE LANGER ZELFSTANDIG WONEN! SERVICE-FLATS STEENKAAI Vlaanderenstraat Vilvoorde Wonen in volle vrijheid maar toch geborgen, knus en veilig voelen 24 uur op 24 uur Wonen in een praktische flat met alle modern comfort Beroep kunnen doen op allerlei diensten die je het leven gemakkelijker

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEWONERS VALCKEBURG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEWONERS VALCKEBURG Huishoudelijk Reglement Versie datum 24/01/2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEWONERS VALCKEBURG 1. Voorwoord Er wordt gevraagd om deze richtlijnen zo goed mogelijk in acht te nemen om het samenleven zo aangenaam

Nadere informatie

info brochure Assistentiewoningen DE WINGERD

info brochure Assistentiewoningen DE WINGERD info brochure 9 15 Assistentiewoningen DE WINGERD Jaak Aertslaan 1, 2320 Hoogstraten - Tel. : 03/340 16 00 - Erkenningsnummer CE 2834 info brochure Geachte mevrouw Geachte heer Beste familie WIJ HETEN

Nadere informatie

ONTHAALBROCHURE ASSISTENTIEWONINGEN

ONTHAALBROCHURE ASSISTENTIEWONINGEN 2016 ONTHAALBROCHURE ASSISTENTIEWONINGEN De Beuken Oude Zandstraat 103 Hof Ter Noten Oude Zandstraat 100 1 INHOUD Welkom...2 Assistentiewoningen... 4 Algemene contactgegevens... 4 Hof Ter Noten... 4 De

Nadere informatie

SERVICEFLATS MET DIENSTVERLENING

SERVICEFLATS MET DIENSTVERLENING Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Hospicestraat 15 9180 MOERBEKE Tel. 09/346.81.61 SERVICEFLATS MET DIENSTVERLENING 1. Huishoudelijk reglement 1 Huishoudelijk reglement serviceflats met dienstverlening

Nadere informatie

Leefregels volpensiongroep:

Leefregels volpensiongroep: Leefregels volpensiongroep: Het onthaal Wanneer je aankomt in het Oud Klooster Dikkele, word je uitgenodigd je aan te melden aan de woning van de huisverantwoordelijke. Hij zorgt voor het onthaal en geeft

Nadere informatie

UW RECHTEN EN PLICHTEN ALS PATIËNT

UW RECHTEN EN PLICHTEN ALS PATIËNT UW RECHTEN EN PLICHTEN ALS PATIËNT Beste patiënt Tijdens uw behandeling in het ziekenhuis komt u in contact met veel verschillende zorgverleners. Van onze medewerkers mag u verwachten dat zij hun best

Nadere informatie

Opname - overeenkomst

Opname - overeenkomst Opname - overeenkomst Dagverzorgingscentrum Gasthuisstraat 2 1730 Asse 02/452.80.67 Secretaris: Nicole De Reuse Voorzitter: Micheline De Mol 1 Identificatiegegevens Tussen de ondergetekenden: Enerzijds:

Nadere informatie

BEJAARDENWONINGEN MET DIENSTVERLENING

BEJAARDENWONINGEN MET DIENSTVERLENING Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Hospicestraat 15 9180 MOERBEKE Tel. 09/346.81.61 BEJAARDENWONINGEN MET DIENSTVERLENING 1. Huishoudelijk reglement 2. Huurovereenkomst 1 Huishoudelijk reglement

Nadere informatie

ASSISTENTIEWONINGEN AFSPRAKENNOTA

ASSISTENTIEWONINGEN AFSPRAKENNOTA ASSISTENTIEWONINGEN AFSPRAKENNOTA Assistentiewoningen Boerenkrijghof Assistentiewoningen De Zilverberk Baron Tibbautstraat 31 Dorp 99 9290 Overmere 9290 Berlare Erkenningsnummer CE 1794 Erkenningsnummer

Nadere informatie

Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel

Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel Reglement voor verhuur zalen Dienstencentrum De Sleutel 1. Algemeen OCMW Lubbeek is eigenaar van zalen die zij ter beschikking stelt van verenigingen, scholen en bedrijven die de ruimte en materialen kunnen

Nadere informatie

Informatiebrochure. Hier komt titel van persbericht. Kinderafdeling Aalst. Pagina 1

Informatiebrochure. Hier komt titel van persbericht. Kinderafdeling Aalst. Pagina 1 Informatiebrochure Kinderafdeling Aalst Pagina 1 Hier komt titel van persbericht Inhoud Welkom op de kinderafdeling...3 Wat brengt u mee van thuis...4 Verzorging van de kinderen...4 Veiligheid...5 Doktersronde...5

Nadere informatie

AANLEUNWONINGEN DE PROCESSIEWEG

AANLEUNWONINGEN DE PROCESSIEWEG CENTRUM OUDERENZORG EN THUISZORG HET GULLE HEEM AANLEUNWONINGEN DE PROCESSIEWEG Het Centrum ouderenzorg en thuiszorg Het Gulle Heem beschikt over: - een woonzorgcentrum met RVT-erkenning, met daarin ook

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DOORGANGSWONINGEN OCMW GERAARDSBERGEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DOORGANGSWONINGEN OCMW GERAARDSBERGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT DOORGANGSWONINGEN OCMW GERAARDSBERGEN HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN Art. 1 Het OCMW Geraardsbergen met administratieve zetel te 9500 Geraardsbergen, Kattestraat 27, kan overeenkomstig zijn

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET OUDE SCHOOLGEBOUW VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking

Nadere informatie

INTERNE AFSPRAKENNOTA VOOR KORTVERBLIJF

INTERNE AFSPRAKENNOTA VOOR KORTVERBLIJF OCMW ZEMST WOONZORGCENTRUM RELEGHEM Lindestraat 60 1980 Zemst INTERNE AFSPRAKENNOTA VOOR KORTVERBLIJF 1. Het statuut van het woonzorgcentrum Releghem. Art. 1. - Art. 2. - Art. 3. - Art. 4. - Het centrum

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VOOR DE RUSTHUIZEN VAN HET OCMW AALST HOOFDSTUK I. ALGEMEENHEDEN - STATUUT VAN DE INRICHTING.

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VOOR DE RUSTHUIZEN VAN HET OCMW AALST HOOFDSTUK I. ALGEMEENHEDEN - STATUUT VAN DE INRICHTING. REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VOOR DE RUSTHUIZEN VAN HET OCMW AALST HOOFDSTUK I. ALGEMEENHEDEN - STATUUT VAN DE INRICHTING. ARTIKEL 1 - BEHEER VAN DE INSTELLING. De rusthuizen De Hopperank, Sint-job en

Nadere informatie

Denken aan de toekomst is een noodzaak voor iedereen.

Denken aan de toekomst is een noodzaak voor iedereen. Informatiefolder 1 Denken aan de toekomst is een noodzaak voor iedereen. In het centrum van het landelijke Pamel vindt u in drie bouwfasen, met een totaal van 53 wooneenheden, een groep van assistentiewoningen

Nadere informatie

HUISREGLEMENT. Het speelplein is open van 09h00 tot 20h00, met volledige verantwoordelijkheid voor de gebruikers.

HUISREGLEMENT. Het speelplein is open van 09h00 tot 20h00, met volledige verantwoordelijkheid voor de gebruikers. C I R A C FERNAND GOOSSE ASBL (Internationaal Centrum voor Ontmoetingen en Culturele Activiteiten) Vereniging zonder winstbejag Rue des Martyrs 13 6987 MARCOURT 1. Toegangsvoorwaarden HUISREGLEMENT Het

Nadere informatie

ONTWERP Huishoudelijk reglement Jeugdcentrum Prosperpolder

ONTWERP Huishoudelijk reglement Jeugdcentrum Prosperpolder ONTWERP Huishoudelijk reglement Jeugdcentrum Prosperpolder I. Algemeen Indien er inbreuken worden vastgesteld door de verantwoordelijke beheerder op het huurreglement of huishoudelijk reglement kan de

Nadere informatie

Serviceflatgebouw Residentie Cuesta. Reglement van orde

Serviceflatgebouw Residentie Cuesta. Reglement van orde Serviceflatgebouw Residentie Cuesta Reglement van orde Welkom Namens de medewerkers en raadsleden van het OCMW Waasmunster willen wij u, geachte bewoner, ook op deze plaats van harte welkom heten in de

Nadere informatie

Overeenkomst bij opname in het woon- en zorgcentrum De Ceder

Overeenkomst bij opname in het woon- en zorgcentrum De Ceder OCMW HARELBEKE Woon- en zorgcentrum De Ceder a/d Leie Woon- en zorgcentrum De Ceder a/d Gavers Vrijdomkaai 31 Dennenlaan 55 8530 Harelbeke 8530 Harelbeke 056/735 200 056/735 391 CE nr. 358 VZB 2235 CE

Nadere informatie