Regeling spoedzorg GZ Zorgkantoorregio Noordoost Brabant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling spoedzorg GZ Zorgkantoorregio Noordoost Brabant"

Transcriptie

1 Regeling spoedzorg GZ Zorgkantoorregio Noordoost Brabant Originele versie: februari 2007 Laatst bijgewerkt: september 2012

2 1 Regeling spoedzorg Dit document beschrijft de regeling spoedzorg, zoals deze is overeengekomen en wordt uitgevoerd door de verschillende betrokken organisaties. Het document geeft eveneens in grote lijnen geprotocolleerde stappen weer die in het proces genomen dienen te worden, maar is niet uitputtend. Het document dient dan ook te worden beschouwd als een leidraad voor het uitvoeren van de regeling spoedzorg. 2 Definitie spoedzorg Niet uitstelbare zorg, waarbij de consequentie van uitblijvende zorg binnen 24 tot 48 uur zal leiden tot onaanvaardbare gezondheidsrisico s. De niet uitstelbare zorg kan gericht zijn op verblijfszorg binnen de AWBZ, maar kan ook extramurale zorg betreffen. 3 Uitvoering 1. Een beroep op spoedzorg als bedoeld kan worden gedaan voor cliënten woonachting (woonplaats ouders/verzorgers) in de zorgkantoorregio Noordoost Brabant, die zijn aangewezen op zorg voor verstandelijk gehandicapten; 2. De zorgaanbieders, die in deze regeling participeren, verbinden zich geen spoedopname te verrichten anders dan via deze procedure; 3. Een aanvraag voor spoedzorg wordt gericht aan MEE of zorgaanbieder; 4. Indien er voor de betreffende cliënt geen rechtsgeldig indicatiebesluit aanwezig is wordt het verlenen van de spoedstatus gelijk gesteld met het nemen van een indicatiebesluit voor AWBZ-zorg voor maximaal 14 kalenderdagen; 5. De spoedstatus zonder rechtsgeldig indicatiebesluit van het CIZ wordt op de dag van de spoedmelding of de eerstvolgende werkdag door de zorgaanbieder aangemeld bij het CIZ. De zorgaanbieder kan hiervoor gebruik maken van het door het CIZ beschikbaar gestelde formulier opgave inzet spoedzorg ; 6. Alle zorgaanbieders in de regio Noordoost Brabant verlenen spontaan hun medewerking, garanderen een integrale uitvoering in Noordoost Brabant en vrijwaren de zorgkantoren van individuele interventies; 7. Met inachtneming van hetgeen hieromtrent is vermeld in de overeenkomsten Zorgkantoor kunnen instellingen de zorg weigeren; 8. Er kan slechts sprake zijn van spoed als wordt voldaan aan de inhoud van de definitie voor spoed en met toepassing van de hierna gestelde punten: a. Er is sprake van een gehandicapt persoon, zoals onder 1) beschreven; b. De aanmelder heeft alle andere mogelijkheden en voorliggende voorzieningen om in de spoedsituatie te ondersteunen onderzocht, zoals opvang door familie/kennissen al dan niet in combinatie met andere zorgvormen dan 24-uurs zorg; c. De cliënt ontvangt nog géén verblijfszorg binnen een AWBZ-instelling; 9. De termijn waarvoor een spoedstatus geldt is vastgesteld op maximaal 6 weken. Zo nodig en gewenst kan een éénmalige verlenging met 6 weken worden toegestaan. De zorgaanbieder dient hiertoe altijd een onderbouwd verzoek in bij de afdeling zorgtoewijzing van het Zorgkantoor Noordoost Brabant; 10. Het is wenselijk dat de cliënt uiteindelijk door die zorgaanbieder in zorg wordt genomen waarvoor deze de primaire voorkeur heeft uitgesproken; 11. Op basis van het uitgebrachte besluit van het CIZ wordt binnen 6 dan wel 12 weken voor de cliënt een structurele oplossing gerealiseerd; 1

3 12. Het zorgkantoor Noordoost Brabant heeft de gelegenheid om, in redelijkheid en billijkheid, zorgaanbieders te verplichten cliënten in spoedzorg, een definitieve plaats aan te bieden; 13. In spoedsituaties geldt, voor zover niet in strijd met wet en regelgeving, dat door zorgvragers, ouders, familie, cliëntvertegenwoordigers of wie dan ook géén voorwaarden kunnen worden gesteld ten aanzien van de locatie waar de spoedzorg wordt verleend zonder de spoedstatus te verliezen; 14. Indien nodig wordt een BOPZ-procedure gestart; 15. Indien betrokken cliënt nog niet bij het CIZ bekend is, wordt door het CIZ binnen twee weken na aanvang van de spoedzorg een indicatiebesluit afgegeven op basis van de actuele situatie; 16. Een cliënt met een spoedstatus heeft altijd de hoogste urgentie en prioriteit bij de toewijzing van een structurele oplossing boven andere kandidaten; 17. Indien het niet mogelijk is de cliënt binnen 6 dan wel 12 weken, omwille van het niet beschikbaar zijn van een reguliere verblijfplaats, structureel te plaatsen dan vervalt de spoedstatus. De cliënt wordt met de hoogste urgentie en prioriteit als verhuizer op de wachtlijst geplaatst of blijft als verhuizer met de hoogste urgentie en prioriteit op de wachtlijst staan voor geïndiceerd verblijf. De cliënt zal worden voorgedragen aan de leden van de ZTC om tot een oplossing te komen; 18. De zorgaanbieder waarbij de cliënt op dat moment in zorg is zal, als second best oplossing, de hulpverlening continueren. Realisatie spoedplaatsing 19. Spoedopname wordt gerealiseerd onder de verantwoordelijkheid van de gezamenlijke zorgaanbieders binnen de termijn zoals die in de landelijke werkwijze spoedzorg is vermeld; 20. In samenwerking met MEE stelt de zorgaanbieder de zorg die de cliënt behoeft vast en start de zorgverlening direct; 21. De opnemende zorgaanbieder dient direct over de volgende informatie te kunnen beschikken: a. Medische gegevens (zoals b.v. over medicijngebruik), b. Het BZ-1-formulier (aanvraag voor verstrekking AWBZ), c. Indien voorhanden, recente rapportage, waaronder psychologische gegevens, waaruit de begeleidingsbehoefte kan worden afgeleid; 22. De reguliere administratieve procedures (aanmelding-machtiging-eigen bijdrage etc.) zijn eveneens van toepassing. Het passende zorgaanbod wordt gekenmerkt door een direct zorgaanbod gericht op het voorkomen van verdere escalatie. Het is een tijdelijk aanbod dat maximaal twee keer zes weken duurt. Indien mogelijk wordt door middel van acute zorg spoedinterventie) de gevolgen van spoed zoveel mogelijk beperkt. 2

4 4 Procesbeschrijving spoedzorg 4.1 Algemene informatie PROCESEIGENAAR DOEL VERSIE DATUM AUTEUR AANPASSING STATUS Ceresa n.a.v. opmerkingen overleg Concept 3

5 4.2 Procesmodel Spoedmelding Verwerking melding door zorgaanbieder Verwijzing Verwerking melding door MEE Verwijzing Verwerking melding door overige instanties Verwijzing Spoed/geen spoed? geen spoed Doorgeleiding naar zorgaanbieder Melding zorgkantoor Spoedzorg Indicatieaanvraag CIZ Definitieve zorg Indicatie CIZ 4

6 Spoedmelding BESCHRIJVING Een spoedmelding betreft een aanvraag voor AWBZ-zorg, waarbij wordt verondersteld dat de consequentie van uitblijvende zorg binnen 24 tot 48 uur zal leiden tot onaanvaardbare gezondheidsrisico s. De spoedmelding kan door iedereen worden afgegeven en kan bij verschillende organisaties worden ingediend (zorgaanbieders, zorgkantoren, MEE, huisartsen et cetera). De spoedmelding kan alleen betrekking hebben op cliënten die woonachtig zijn in de zorgkantoorregio Noordoost Brabant en waarbij géén sprake is van een huidige verblijfssituatie binnen de AWBZ. Verwerking melding door zorgaanbieder UITVOERENDE INPUT OMSCHRIJVING OUTPUT EXTRA GEGEVENS Spoedmelding Doorverwijzing overige instantie naar coördinerend zorgaanbieder De spoedmelding wordt onmiddellijk door de zorgaanbieder in behandeling genomen. In samenspraak met MEE (afhankelijk van bereikbaarheid MEE) wordt vastgesteld of daadwerkelijk sprake is van spoed. Mogelijk wordt de spoedmelding overgedragen aan MEE. Doorverwijzing zorgaanbieder naar MEE Voorlopige vaststelling spoed/geen spoed Werkinstructie verwerken spoedmelding Verwerking melding door MEE UITVOERENDE INPUT OMSCHRIJVING OUTPUT EXTRA GEGEVENS MEE Spoedmelding Doorverwijzing zorgaanbieder naar MEE Doorverwijzing overige instanties naar MEE De spoedmelding wordt onmiddellijk door MEE in behandeling genomen. MEE stelt in samenwerking met de zorgaanbieder (van voorkeur) vast of daadwerkelijk sprake is van spoed. Vaststelling spoed/geen spoed Werkinstructie verwerken spoedmelding 5

7 Verwerking melding door overige instanties UITVOERENDE INPUT OMSCHRIJVING OUTPUT EXTRA GEGEVENS Overige instanties Spoedmelding De spoedmelding wordt onmiddellijk door de overige instantie in behandeling genomen. Afhankelijk van de bereikbaarheid wordt ofwel met MEE, ofwel met de coördinerend zorgaanbieder contact opgenomen en wordt de spoedmelding overgedragen. Doorverwijzing overige instantie naar MEE Doorverwijzing overige instantie naar coördinerend zorgaanbieder Werkinstructie verwerken spoedmelding Vaststelling spoed/geen spoed BESCHRIJVING Op basis van de door het CVZ opgestelde definitie van spoedzorg wordt uiterlijk na één werkdag na de spoedmelding vastgesteld of daadwerkelijk sprake is van een aanvraag voor AWBZ-zorg, waarbij de consequentie van uitblijvende zorg binnen 24 tot 48 uur zal leiden tot onaanvaardbare gezondheidsrisico s. Spoedzorg UITVOERENDE INPUT OMSCHRIJVING OUTPUT EXTRA GEGEVENS MEE Vaststelling spoed Zodra vast is komen te staan dat het een spoedvraag betreft zorgt MEE in samenwerking met zorgaanbieders voor het tot stand komen van de juiste zorg (verblijf of extramurale zorg). Benodigde spoedzorg Werkinstructie vaststellen spoed 6

8 Melding zorgkantoor UITVOERENDE INPUT OMSCHRIJVING OUTPUT EXTRA GEGEVENS Spoedzorg Zodra spoedzorg tot stand is gebracht of wordt beëindigd wordt hiervan melding gemaakt bij het zorgkantoor. Melding van spoedzorg bij zorgkantoor Werkinstructie meldingen en indicatieaanvraag Indicatieaanvraag CIZ UITVOERENDE INPUT OMSCHRIJVING OUTPUT EXTRA GEGEVENS MEE Spoedzorg Zodra spoedzorg tot stand is gebracht wordt hiervan melding gemaakt bij het CIZ. Daarnaast wordt een reguliere indicatieaanvraag ingediend bij het CIZ. Spoedindicatie Indicatieaanvraag CIZ Meldingsformulier CIZ Werkinstructie meldingen en indicatieaanvraag Indicatie CIZ BESCHRIJVING Naar aanleiding van de indicatieaanvraag geeft het CIZ een indicatie af op basis van de actuele situatie. Definitieve zorg UITVOERENDE INPUT OMSCHRIJVING OUTPUT EXTRA GEGEVENS Indicatie CIZ Op basis van de door het CIZ afgegeven indicatie wordt de juiste zorg voor de cliënt vastgesteld. Definitieve zorg Werkinstructie definitieve zorg 7

9 4.3 Werkinstructies Werkinstructie verwerken spoedmelding PROCES ACTIVITEIT CONTACT DATUM VERSIE UITVOERING DOOR Regeling spoedzorg Verwerking melding door zorgaanbieder Verwerking melding door MEE Verwerking melding door overige instanties MEE Overige instantie NR OMSCHRIJVING HANDELINGEN HULPMIDDELEN 1. Spoedmeldingen kunnen binnenkomen bij zorgaanbieders, MEE of overige instanties. Verwerking spoedmeldingen door zorgaanbieder: A: Binnen kantooruren neemt contact op met MEE. Indien de cliënt de voorkeur heeft uitgesproken voor de zorgaanbieder wordt in samenwerking met MEE vastgesteld of daadwerkelijk sprake is van spoed (zie werkinstructie vaststellen spoed ). Is geen voorkeur uitgesproken voor de zorgaanbieder wordt de spoedmelding volledig overgedragen aan MEE. B: Buiten kantooruren beoordeelt of sprake is van spoed (zie werkinstructie vaststellen spoed ). De eerstvolgende werkdag wordt alsnog contact opgenomen met MEE (zie verder procedure hierboven). Verwerking spoedmeldingen door MEE: MEE neemt de spoedmelding onmiddellijk in behandeling. Indien de cliënt de voorkeur heeft uitgesproken voor een zorgaanbieder, wordt in samenwerking met díe zorgaanbieder vastgesteld of daadwerkelijk sprake is van spoed (zie werkinstructie vaststellen spoed ). Is geen voorkeur uitgesproken voor een zorgaanbieder neemt MEE contact op met de meest geschikte zorgaanbieder, ofwel díe zorgaanbieder die aan de beurt is op basis van gerealiseerde bezettingsgraad. Samen met de zorgaanbieder wordt vastgesteld of daadwerkelijk sprake is van spoed (zie werkinstructie vaststellen spoed ). Verwerking spoedmeldingen door overige instanties: Spoedmeldingen kunnen ook bij een derde instantie gemeld worden (bijvoorbeeld huisartsen). A: Binnen kantooruren De instantie neemt contact op met MEE. De spoedmelding wordt volledig overgedragen aan MEE. B: Buiten kantooruren De instantie neemt contact op met de zorgaanbieder waarvoor de cliënt voorkeur heeft uitgesproken. Heeft de cliënt geen voorkeur uitgesproken, neemt de instantie contact op met de zorgaanbieder die de spoedzorg voor de zorgkantoorregio Noordoost Brabant coördineert buiten kantooruren (zie bijlage zorgaanbieders en telefoonnummers) 8

10 Werkinstructie vaststellen spoed PROCES ACTIVITEIT CONTACT DATUM VERSIE UITVOERING DOOR Regeling spoedzorg Vaststelling spoed/geen spoed Geen spoed Spoedzorg MEE NR OMSCHRIJVING HANDELINGEN HULPMIDDELEN 1. Op basis van de door het CVZ opgestelde definitie van spoedzorg wordt uiterlijk na één werkdag na de spoedmelding vastgesteld of daadwerkelijk sprake is van een aanvraag voor AWBZ-zorg, waarbij de consequentie van uitblijvende zorg binnen 24 tot 48 uur zal leiden tot onaanvaardbare gezondheidsrisico s. A: Binnen kantooruren De zorgaanbieder en MEE stellen gezamenlijk op basis van de door CVZ opgestelde definitie van spoedzorg vast of daadwerkelijk sprake is van spoed. Indien spoed wordt vastgesteld, ga verder naar 2. Indien geen spoed wordt vastgesteld, ga verder naar 3. B: Buiten kantooruren De zorgaanbieder stelt op basis van de door CVZ opgestelde definitie van spoedzorg voorlopig vast of daadwerkelijk sprake is spoed. Indien spoed wordt vastgesteld, ga verder naar 2. Indien geen spoed wordt vastgesteld, ga verder naar 3. De eerstvolgende werkdag wordt de toetsing door de zorgaanbieder voorgelegd aan MEE en wordt gezamenlijk definitief vastgesteld of daadwerkelijk sprake is van spoed. 2. Zodra vast is komen te staan dat sprake is van spoed, zorgt de zorgaanbieder voor het tot stand komen van de juiste zorg (extramuraal of verblijf), zo snel mogelijk, maar in ieder geval zo spoedig dat geen sprake is van onaanvaardbare gezondheidsrisico s als gevolg van het uitblijven van zorg. 3. Zodra vast is komen te staan dat geen sprake is van spoed, zorgt MEE (binnen kantooruren) of de zorgaanbieder (buiten kantooruren) voor een spoedige afwikkeling met de spoedaanvrager. Eventueel wordt ondersteuning geboden met het doorgeleiden naar andere instanties, indien noodzakelijk. 9

11 Werkinstructie meldingen en indicatieaanvraag PROCES ACTIVITEIT CONTACT DATUM VERSIE UITVOERING DOOR Regeling spoedzorg Melding zorgkantoor Indicatieaanvraag CIZ MEE NR OMSCHRIJVING HANDELINGEN HULPMIDDELEN 1. Zodra spoedzorg tot stand is gebracht, maar uiterlijk één werkdag na aanvang van de spoedzorg, wordt hiervan melding gemaakt bij het zorgkantoor door de zorgaanbieder. A: De cliënt heeft geen geldige verblijfsindicatie van het CIZ. De zorgaanbieder kan gebruik maken van het formulier opgave inzet spoedzorg van het CIZ. Daarnaast dient expliciet te worden aangegeven (in geval van verblijf) wáár de cliënt verblijft. Het formulier kan gefaxt worden naar het Zorgkantoor Noordoost Brabant (zie overzicht zorgaanbieders en telefoonnummers). Formulier opgave inzet spoedzorg CIZ B: De cliënt heeft al wel een geldige verblijfsindicatie van het CIZ. De zorgaanbieder mailt de volgende gegevens naar het zorgkantoor Noordoost Brabant (zie overzicht zorgaanbieders en telefoonnummers): Naam cliënt; Geboortedatum; Indien van toepassing: locatie verblijfzorg; Datum aanvang spoedzorg; Contactpersoon zorgaanbieder; Verwijzende instantie. 2. Zodra spoedzorg tot stand is gebracht, maar uiterlijk één werkdag na aanvang van de spoedzorg, wordt hiervan melding gemaakt bij het CIZ door de zorgaanbieder. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van het formulier opgave inzet spoedzorg van het CIZ. Formulier opgave inzet spoedzorg CIZ Eveneens uiterlijk één werkdag na aanvang van de spoedzorg, wordt door MEE in samenspraak met de zorgaanbieder, een reguliere indicatieaanvraag ingediend bij het CIZ. 10

12 Werkinstructie definitieve zorg PROCES ACTIVITEIT CONTACT DATUM VERSIE UITVOERING DOOR Regeling spoedzorg Definitieve zorg Indicatie CIZ NR OMSCHRIJVING HANDELINGEN HULPMIDDELEN 1. Het CIZ geeft maximaal twee indicaties af: A) een registratief besluit op basis van het formulier opgave inzet spoedzorg, indien de cliënt nog geen verblijfsindicatie heeft (uiterlijk één werkdag na ontvangst formulier) en B) een regulier indicatiebesluit op basis van de actuele situatie (indien de cliënt nog geen verblijfsindicatie heeft of de indicatie de zorgbehoefte van de cliënt onjuist weergeeft). A: Registratief besluit Het registratieve besluit wordt door het CIZ als indicatiebericht aan het zorgkantoor gestuurd. De cliënt ontvangt dit besluit niet. B Regulier indicatiebesluit Het reguliere indicatiebesluit wordt afgegeven op basis van de actuele indicatie, uiterlijk binnen twee weken na aanvraag. Indien de indicatie eerder wordt afgegeven dan het verstrijken van het registratieve besluit wordt de laatste overschreven en komt het recht op basis van het registratieve besluit te vervallen. Zodra de zorgaanbieder het reguliere besluit heeft ontvangen, wordt zorg én declaratie aangepast aan het indicatiebesluit. Voor wat betreft verblijf heeft de zorgaanbieder een periode van zes weken na aanvang van spoedzorg om interne dan wel externe doorplaatsing te realiseren. Indien beide opties niet gerealiseerd zijn heeft de zorgaanbieder de gelegenheid om uiterlijk voor de zesde week een onderbouwd verzoek in te dienen bij het zorgkantoor Noordoost Brabant om nogmaals zes weken de gelegenheid te krijgen om doorplaatsing te realiseren. In dit verzoek dient in ieder geval te worden aangegeven welke stappen de zorgaanbieder heeft ondernomen om interne of externe doorplaatsing te realiseren. Tijdens de tweede periode van zes weken zal een zorgtoewijzer van het zorgkantoor Noordoost Brabant actief participeren in het doorplaatsingstraject. Indien de cliënt na twaalf weken nog niet is doorgeplaatst, vervalt de spoedstatus. De cliënt wordt met de hoogste urgentie en prioriteit als verhuizer op de wachtlijst geplaatst of blijft als verhuizer met de hoogste urgentie en prioriteit op de wachtlijst staan voor geïndiceerd verblijf. Onmiddellijk nadat de spoedstatus is komen te vervallen, maar in ieder geval uiterlijk één werkdag na het vervallen van de spoedstatus, mailt de zorgaanbieder het zorgkantoor Noordoost Brabant in ieder geval de volgende gegevens: Naam cliënt; Geboortedatum; Datum vervallen spoedstatus; Indien vervolgzorg: waar en welke zorg; 11

13 4.4 Overzicht betrokken organisaties s: Telefoonnummer(s) Cello De La Salle Zonnehuizen Dichterbij Prisma NOB Zorgkantoor Noordoost Brabant Naam Afdeling/functie Telefoonnummer(s) Algemeen Zorgtoewijzing Gemeenten Naam Bernheze Boekel Boxmeer Boxtel Cuijk Graven Haaren s-hertogenbosch Landerd Lith Maasdonnk Oss Schijndel St. Anthonis St. Michielsgestel Uden St. Oedenrode Veghel Vught Zaltbommel Maasdriel Mill en Sint Hubert Overige instanties Naam Afdeling/functie Telefoonnummer(s) MEE Noordoost Brabant Consulent

14 4.5 Overzicht beschikbare verblijfscapaciteit spoed Type verblijf Hoeveelheid Cello VG volwassenen-jeugd 8 De La Salle LVG Jeugd-kind 18 Zonnehuizen VG Volwassenen-jeugd 1 Dichterbij VG volwassenen-jeugd-kind 6 Prisma NOB VG volwassenen-jeugd 6 13

Regeling spoedzorg Gehandicaptenzorg

Regeling spoedzorg Gehandicaptenzorg Regeling spoedzorg Gehandicaptenzorg Zorgkantoorregio Noordoost Brabant 1 Regeling spoedzorg Dit document beschrijft de regeling spoedzorg, zoals deze is overeengekomen en wordt uitgevoerd door de verschillende

Nadere informatie

PROCEDURE CRISISREGELING VG Zorgkantoren Provincie Limburg

PROCEDURE CRISISREGELING VG Zorgkantoren Provincie Limburg PROCEDURE CRISISREGELING VG Zorgkantoren Provincie Limburg DEFINITIE CRISIS Crisis is de tijdelijke situatie die kan ontstaan door het plotseling wegvallen van het zorgsysteem van een cliënt en/of door

Nadere informatie

Nieuwe Jeugdwet 1. Vanaf 01 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. Vanaf dat moment is de gemeente

Nieuwe Jeugdwet 1. Vanaf 01 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. Vanaf dat moment is de gemeente «Naam_» «Adres_Compleet» «PC_Woonplaats» Datum 02 december 2014 Onderwerp Aantal bijlagen Nieuwe Jeugdwet 1 Beste ouder(s), cliënt(en), Vanaf 01 januari 2015 geldt de nieuwe Jeugdwet. Vanaf dat moment

Nadere informatie

Zorgkantoor Zuid-Limburg Zorgkantoren Coöperatie VGZ Wilhelminastraat 39 Kennedyplein 300 Postbus 90152 Postbus 676 6131 KM Sittard 5600 AR Eindhoven

Zorgkantoor Zuid-Limburg Zorgkantoren Coöperatie VGZ Wilhelminastraat 39 Kennedyplein 300 Postbus 90152 Postbus 676 6131 KM Sittard 5600 AR Eindhoven Zorgkantoor Zuid-Limburg Zorgkantoren Coöperatie VGZ Wilhelminastraat 39 Kennedyplein 300 Postbus 90152 Postbus 676 6131 KM Sittard 5600 AR Eindhoven PROTOCOL CRISISREGELING VERSTANDELIJK GEHANDICAPTENZORG

Nadere informatie

MILL EN SINT HUBERT MAASDONK LANDERD HAAREN

MILL EN SINT HUBERT MAASDONK LANDERD HAAREN BERNHEZE BOEKEL BOXMEER BOXTEL CUIJK GRAVE Jeugd- en opvoedhulp (JHV) Versie 3 oktober '13 Oosterpoort (2012) Jeugdhulp indicatie 55 10 28 27 72 34 9 33 26 13 235 231 17 12 26 15 111 71 29 1054 Verblijf

Nadere informatie

MILL EN ST HUBERT MAASDONK LANDERD HAAREN GRAVE OSS

MILL EN ST HUBERT MAASDONK LANDERD HAAREN GRAVE OSS RTA_(L)VB_Jeugd_Totaal_Versie_3 okt '13 BERNHEZE BOEKEL BOXMEER BOXTEL CUYK GRAVE ZorgOkee (2012) Zorg thuis (individuele begeleiding) 7 9 19 3 3 6 26 26 11 46 14 45 17 232 Zorg thuis (dagbesteding met

Nadere informatie

Protocol crisisopvang (niet uitstelbare zorgvraag) VV&T

Protocol crisisopvang (niet uitstelbare zorgvraag) VV&T Inhoud Protocol crisisopvang (niet uitstelbare zorgvraag) VV&T...2 1. Definitie crisiszorg...2 1.1 Algemene definitie:...2 1.2 Grondslag:...2 2. Uitgangspunten crisiszorg in de VV&T...2 2.1 Scope...2 2.2

Nadere informatie

Rapportage 1 e halfjaar 2016 Veilig Thuis Noordoost Brabant

Rapportage 1 e halfjaar 2016 Veilig Thuis Noordoost Brabant Rapportage 1 e halfjaar 2016 Veilig Thuis Noordoost Brabant Op 1 januari 2016 is Veilig Thuis overgegaan op het registratiesysteem Clavis. De cijfers die uit deze rapportage voortkomen, komen uit de registratie

Nadere informatie

MILL EN SINT HUBERT MAASDONK BERNHEZE LANDERD BOXMEER BOXTEL CUIJK HAAREN BOEKEL GRAVE

MILL EN SINT HUBERT MAASDONK BERNHEZE LANDERD BOXMEER BOXTEL CUIJK HAAREN BOEKEL GRAVE BERNHEZE Jeugd- en opvoedhulp (JHV) Versie 3 oktober '13 Oosterpoort (212) Jeugdhulp Jeugdhulp indicatie 55 1 28 27 72 34 9 33 26 13 Verblijf deeltijd (dagbehandeling) * 5 2 4 2 2 Verblijf pleegzorg 14

Nadere informatie

Bij deze niet uitstelbare AWBZ-zorg kan het gaan om thuiszorg of om zorg met verblijf. Spoedzorg is altijd zorg in natura.

Bij deze niet uitstelbare AWBZ-zorg kan het gaan om thuiszorg of om zorg met verblijf. Spoedzorg is altijd zorg in natura. Crisiszorg Eigenaar: Gereviewd door: Naam medewerker Joost Husslage Geldig in jaar: 2011 Datum akkoord: Datum akkoord Versie: 1.0 Betrokken beleidsregels NZA: Inleiding Doelstelling van dit protocol is

Nadere informatie

Spoedzorg in de AWBZ Handboek voor de zorgkantoren

Spoedzorg in de AWBZ Handboek voor de zorgkantoren Bijlage 2 bij INK-13-199 Spoedzorg in de AWBZ Handboek voor de zorgkantoren Maart 2013 Bijlage bij zorginkoopgids AWBZ 2014 Zorgverzekeraars Nederland Inhoud MANAGEMENT SAMENVATTING... 3 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Concept-management-rapportage Werkgeversservicepunt t/m Q november 2017

Concept-management-rapportage Werkgeversservicepunt t/m Q november 2017 Concept-management-rapportage Werkgeversservicepunt t/m Q3 2017 9 november 2017 Inhoudsopgave Realisatie plaatsingen t/m Q3 versus t/m doelen Q3 totaal Realisatie plaatsingen vergelijking Q3 met voorafgaande

Nadere informatie

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging

Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Procesbeschrijving Begeleiding, Verblijf en Persoonlijke verzorging Opgesteld door: Anneke Renckens WMO kantoor Pagina 1 van 6 Dit is een procesbeschrijving van het administratieve systeem van het WMO

Nadere informatie

Monitorrapportage Gezamenlijke WMO-taken & Beschermd Wonen

Monitorrapportage Gezamenlijke WMO-taken & Beschermd Wonen 11 mei 2017 Monitorrapportage Gezamenlijke WMO-taken & Beschermd Wonen Brabant Noordoost-Oost 2016 Dr. Ir. Jing Zhang Team: Contractmanagement en Inkoop Doelen van de monitorrapportage WMO regio Gebruik:

Nadere informatie

BERNHEZE BOEKEL BOXMEER BOXTEL CUYK

BERNHEZE BOEKEL BOXMEER BOXTEL CUYK BERNHEZE BOEKEL BOXMEER BOXTEL CUYK GRAVE HAAREN LANDERD MAASDONK MILL EN ST HUBERT OSS S HERTOGENBOSCH SCHYNDEL SINT ANTHONIS SINT-MICHIELSGESTEL RTA_GGZ_Jeugd_Totaal_Versie 3 okt '13 GGZ Oost Brabant

Nadere informatie

Monitorrapportage Gezamenlijke WMO-taken & Beschermd Wonen Brabant Noordoost-Oost Januari t/m juni 2016

Monitorrapportage Gezamenlijke WMO-taken & Beschermd Wonen Brabant Noordoost-Oost Januari t/m juni 2016 1 oktober 2016 Monitorrapportage Gezamenlijke WMO-taken & Beschermd Wonen Brabant Noordoost-Oost Januari t/m juni 2016 Inhoud Inleiding 2 Deel 1: Gezamenlijke WMO-taken (WMO) 3 Zorg In Natura (ZIN) 4 Persoonsgebonden

Nadere informatie

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN

NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN. Februari 2009. Zorgkantoor DWO/NWN NOTITIE PALLIATIEVE TERMINALE ZORG VOOR DE REGIO S DWO EN NWN Februari 2009 Zorgkantoor DWO/NWN Inhoudsopgave Voorwoord 2 Hoofdstuk 1: Wat is palliatieve terminale zorg? 3 Hoofdstuk 2: Uitgangspunten palliatieve

Nadere informatie

MILL EN ST HUBERT MAASDONK LANDERD HAAREN GRAVE OSS

MILL EN ST HUBERT MAASDONK LANDERD HAAREN GRAVE OSS BERNHEZE BOEKEL BOXMEER BOXTEL CUYK RTA_GGZ_Jeugd_Totaal_Versie 3 okt '13 GGZ Oost Brabant (2012) Langdurige zorg (zorg met verblijf/klin.) 1 2 1 1 8 3 1 1 1 2 1 22 Langdurige zorg (voortgezet verblijf/klin.

Nadere informatie

Primair proces. Levering

Primair proces. Levering Primair proces Levering Kan een zorgaanbieder weigeren een cliënt na 1-1-2015 te begeleiden (als er te weinig cliënten in een regio zijn)? Mag een Wlz-cliënt die de zorg geleverd krijgt middels een Vpt

Nadere informatie

Locatierapport WSW-statistiek op UO-nummer

Locatierapport WSW-statistiek op UO-nummer Locatierapport WSW-statistiek op UO-nummer GR Wvs oordoost-brabant 1 e halfjaar 2007 UO-nummer 10080 Maart 2008 B3256 VOORWOORD Voor de Wsw-statistiek worden elk halfjaar gegevens verzameld van alle personen

Nadere informatie

Crisisregeling Verstandelijk Gehandicaptenzorg Gelderland-Zuid

Crisisregeling Verstandelijk Gehandicaptenzorg Gelderland-Zuid Crisisregeling Verstandelijk Gehandicaptenzorg Gelderland-Zuid Versie 2 mei 2016 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. GEBIED EN DOELGROEP 3. DEFINITIE CRISIS 4. UITGANGSPUNTEN 5. WERKWIJZE 5.1 Aanmelding en toetsing

Nadere informatie

Protocol Spoedzorg. Protocol betreffende inzet spoedzorg in de regio Midden IJssel.

Protocol Spoedzorg. Protocol betreffende inzet spoedzorg in de regio Midden IJssel. Protocol Spoedzorg Protocol betreffende inzet spoedzorg in de regio Midden IJssel. Zorgcategorieën: Verpleging, verzorging en Thuiszorg; Gehandicaptenzorg. Zorginkoop 2014 1 Inhoud 1. Algemeen... 3 1.1

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw In dit overzicht staan alleen de (onderdelen van) artikelen uit de regeling met een inhoudelijke

Nadere informatie

NOTITIE. : Yvonne Roelands E-mailadres : yroelands@dsw.nl Datum : Maart 2013. : Beleid instellingsvreemde ZZP s

NOTITIE. : Yvonne Roelands E-mailadres : yroelands@dsw.nl Datum : Maart 2013. : Beleid instellingsvreemde ZZP s NOTITIE Van : Yvonne Roelands E-mailadres : yroelands@dsw.nl Datum : Maart 2013 Betreft : Beleid instellingsvreemde ZZP s Het kan voorkomen dat een cliënt bij een instelling wordt aangemeld met een andere

Nadere informatie

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden

Inhoud. ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden. ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden Inhoud 1. Algemeen ARTIKEL 1 - Definities ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid ARTIKEL 3 - Bekendmaking algemene voorwaarden ARTIKEL 4 - Afwijking van de algemene voorwaarden ARTIKEL 5 - Duidelijke informatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf blz. 1. Algemeen 1 2. Overeenkomst 1 3. Betaling 3 4. Zorgplan 3 5. Meerdere medewerkenden 3 6. Wijziging/beëindiging van de zorgverlening 3 7. Privacy 4

Nadere informatie

Protocol Wachtlijstbeheer Gehandicaptenzorg Zorgkantoor Friesland. Bijlage 1. Inleiding

Protocol Wachtlijstbeheer Gehandicaptenzorg Zorgkantoor Friesland. Bijlage 1. Inleiding Bijlage 1 Inleiding Algemeen In dit protocol wordt een nadere uitwerking gegeven van de procedures rondom het bemiddelen van de zorg door Zorgkantoor Friesland. In specifieke situaties, waarin het protocol

Nadere informatie

Zorgweigering. Eenzijdige Zorgbeëindiging

Zorgweigering. Eenzijdige Zorgbeëindiging PROTOCOL Zorgweigering en Eenzijdige Zorgbeëindiging Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Leiden, januari 2013 Inhoud 1. Doel van het protocol... 3 2. Achtergrond... 4 3. Procedure zorgweigering... 6 4. Procedure

Nadere informatie

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren

OVERBRUGGINGSZORG. versie augustus 2011. Achmea Zorgkantoren OVERBRUGGINGSZORG versie augustus 2011 Achmea Zorgkantoren Inleiding Per 1 augustus 2011 is de overbruggingsnotitie aangepast. Landelijk is AZR 3.0 uitgevoerd. Hierdoor zijn er een aantal veranderingen

Nadere informatie

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 vs AZR 3.2

Mutatieoverzicht iwlz 1.0 vs AZR 3.2 Algemeen Tekstuele aanpassingen In alle documentatie is AWBZ vervangen door Wlz en AZR vervangen door iwlz. Voor de overzichtelijkheid van dit document zijn deze wijzigingen niet opgenomen in dit mutatierapport.

Nadere informatie

Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN. Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl

Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN. Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Toekomst wooninitiatieven met PGB of ZIN Dorien Kloosterman algemeen@naar-keuze.nl Dorien Kloosterman Sinds 1988 werkzaam bij Ouderverenigingen Sinds 2008 werkzaam als beleidsmedewerker bij Platform VG/

Nadere informatie

BERNHEZE BOEKEL BOXMEER BOXTEL CUYK

BERNHEZE BOEKEL BOXMEER BOXTEL CUYK RTA_GGZ_Jeugd_Totaal_Versie 3 okt '13 GGZ Oost Brabant (212) Diagnostiek Kortdurende behandeling Langdurige zorg (zorg met verblijf/klin.) 1 2 1 1 Langdurige zorg (voortgezet verblijf/klin. AWBZ) Eerstelijns

Nadere informatie

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014

Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Declaratieprotocol Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder AWBZ Juni 2014 Definitieve versie Declaratieprotocol juni 2014 1 Reikwijdte van het document: Alleen declaraties die via de AW319

Nadere informatie

Aanvulling op Landelijk Protocol Crisiszorg in de Wlz 2015.

Aanvulling op Landelijk Protocol Crisiszorg in de Wlz 2015. Aanvulling op Landelijk Protocol Crisiszorg in de Wlz 2015. Betreffende uitvoering en inzet van de crisiszorg in de regio Midden IJssel. Zorgcategorieën: Verpleging, verzorging en Thuiszorg; Gehandicaptenzorg.

Nadere informatie

Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 2013 aanvragen per gemeente per week. week 13 (t/m 29-3) week 11 (t/m 15-3) week 12 (t/m 22-3)

Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 2013 aanvragen per gemeente per week. week 13 (t/m 29-3) week 11 (t/m 15-3) week 12 (t/m 22-3) Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 203 aanvragen per gemeente per 4- ) 2 -) 3 8-) 4 25-) 5 6-8- 2) 2) 7 5-2) 8 22-2) 9-0 8-5- 2 22-3 29-4 5-4 7-5 4-6 2-7 28-8 5-5) 9 2-5) 20 9-5) West

Nadere informatie

Klachtenreglement. Zorgkantoor DWO/NWN

Klachtenreglement. Zorgkantoor DWO/NWN Klachtenreglement Zorgkantoor DWO/NWN 1. Algemene bepalingen 1.1 Inleiding Zorgkantoor DWO/NWN streeft ernaar de AWBZ volgens alle geldende regels en tot tevredenheid van de cliënt uit te voeren. Toch

Nadere informatie

Crisiszorg in de Wlz 2016 Regionale invulling van de Wlz-crisisregeling in de regio Amstelland en de Meerlanden, sector Verpleging en Verzorging

Crisiszorg in de Wlz 2016 Regionale invulling van de Wlz-crisisregeling in de regio Amstelland en de Meerlanden, sector Verpleging en Verzorging Crisiszorg in de Wlz 2016 Regionale invulling van de Wlz-crisisregeling in de regio Amstelland en de Meerlanden, sector Verpleging en Verzorging Dit document geldt als aanvulling op het document Crisiszorg

Nadere informatie

Crisiszorg in de Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder Wlz

Crisiszorg in de Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Zorgaanbieder Wlz Crisiszorg in de Wlz 2015 Addendum bij overeenkomst 2015 Zorgkantoor Wlz Zorgverzekeraars Nederland November 2014 Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige

Nadere informatie

Bijlage C: Leveringsstatus

Bijlage C: Leveringsstatus Bijlage C: Leveringsstatus Geldend voor de Melding Aanvang Zorg Situatie Cliënt ontvangt alle toegewezen zorg. Geleverde klasse (en opslag) is gelijk aan ZTW Cliënt ontvangt deel van toegewezen zorg, maar

Nadere informatie

Vraag en antwoord op de grootste veranderingen in AZR 3.0

Vraag en antwoord op de grootste veranderingen in AZR 3.0 Vraag en antwoord op de grootste veranderingen in AZR 3.0 Aangepaste zorgtoewijzing Wie mag een aangepaste zorgtoewijzing aanvragen? Wat is de samenstelling van een mutatiebericht dat een aanvraag voor

Nadere informatie

Zorgkantoor: Instelling die in overeenstemming met wettelijke bepalingen verantwoordelijk is voor de zorgtoewijzing.

Zorgkantoor: Instelling die in overeenstemming met wettelijke bepalingen verantwoordelijk is voor de zorgtoewijzing. ALGEMENE VOORWAARDEN Inleiding Hierbij treft u de algemene voorwaarden aan van Breederzorg Thuiszorg. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Breederzorg alsmede de

Nadere informatie

RTA_(L)VB_Jeugd_Totaal_Versie_3 okt '13 MILL EN ST HUBERT MAASDONK BERNHEZE BOEKEL LANDERD BOXMEER BOXTEL CUYK HAAREN GRAVE

RTA_(L)VB_Jeugd_Totaal_Versie_3 okt '13 MILL EN ST HUBERT MAASDONK BERNHEZE BOEKEL LANDERD BOXMEER BOXTEL CUYK HAAREN GRAVE RTA_(L)VB_Jeugd_Totaal_Versie_3 okt '13 ZorgOkee (212) Zorg thuis (individuele begeleiding) 7 9 19 3 3 7 11 22 2 1 2 1 Zorg thuis (gespecialiseerde behandeling en begeleiding BERNHEZE BOEKEL BOXMEER BOXTEL

Nadere informatie

Crisiszorg in de Wlz 2016 Regionale invulling van de Wlz-crisisregeling in de regio Zuid-Holland Noord, sector Verpleging en Verzorging

Crisiszorg in de Wlz 2016 Regionale invulling van de Wlz-crisisregeling in de regio Zuid-Holland Noord, sector Verpleging en Verzorging Crisiszorg in de Wlz 2016 Regionale invulling van de Wlz-crisisregeling in de regio Zuid-Holland Noord, sector Verpleging en Verzorging LET OP: de Wlz-crisisregeling in Zuid-Holland Noord wijzigt op 01-02-16.

Nadere informatie

Protocol Crisiszorg V&V

Protocol Crisiszorg V&V Protocol Crisiszorg V&V Inleiding In acute situaties is het van belang dat de cliënt zo snel mogelijk de juiste zorg op de juiste plek krijgt. Zorgkantoor DSW heeft in samenwerking met Careyn en Zorgorganisatie

Nadere informatie

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost

Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) Tel: 14040 Brabant Noordoost Routing aanmelding EED gemeenten Regio Gemeenten Aanmelding EED Dommelvallei + Geldrop-Mierlo * (zie bijlage onderaan pagina), Nuenen, Son en Breugel, Waalre Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD)

Nadere informatie

Voorstel. Algemene toelichting AGP 10. Pagina 1 van 2

Voorstel. Algemene toelichting AGP 10. Pagina 1 van 2 Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 25 juni 2014 Bijlage : 2 Steller : F. Libregts\H.Linzel Onderwerp : Vervanging IBS registratie Algemene toelichting Momenteel gebruiken de gemeenten en GGZ-instellingen

Nadere informatie

de behandelaar of huisarts mee te sturen. In deze verklaring moet het volgende worden vermeld: een

de behandelaar of huisarts mee te sturen. In deze verklaring moet het volgende worden vermeld: een Toelichting bij aanvraagformulier AWBZ-indicatie (PGB/ZIN) U dient deze aanvraag bij Bureau Jeugdzorg in, omdat u uw kind in aanmerking wilt laten komen voor zorg die bekostigd wordt op basis van de Algemene

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG. Advisering Besluit langdurige zorg. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Staatssecretaris van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Bijlage 6 CRISISZORG IN DE WLZ TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016

Bijlage 6 CRISISZORG IN DE WLZ TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Bijlage 6 CRISISZORG IN DE WLZ TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 Inhoud MANAGEMENT SAMENVATTING... 3 1 INLEIDING... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Opbouw

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost Nummer: 7b. de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 18 november 2014

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost Nummer: 7b. de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 18 november 2014 Gemeente Boxmeer Onderwerp: Centrumregeling Wmo Brabant Noordoost-oost 2015. Nummer: 7b. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 18 november 2014 Aanleiding Voor de transitie AWBZ werken we samen

Nadere informatie

KIND & jeugd Noordoost Brabant

KIND & jeugd Noordoost Brabant KIND & jeugd bant a r B t s o Noordo nleiding Kind&Jeugd Oost Brabant in transformatie Op 1 januari 2015 is de nieuwe Jeugdwet ingegaan. Vanaf die datum valt de zorg en ondersteuning voor kinderen en jongeren

Nadere informatie

Vanuit de Wlz afmaken van behandeltraject met verblijf (vanwege combinatie licht verstandelijke handicap en gedragsproblemen)

Vanuit de Wlz afmaken van behandeltraject met verblijf (vanwege combinatie licht verstandelijke handicap en gedragsproblemen) Onderwerp Type interventie Standpunt/advies in het kader van Advies/standpunt Betrokken commissie Vanuit de Wlz afmaken van behandeltraject met verblijf (vanwege combinatie licht verstandelijke handicap

Nadere informatie

Declaratieprotocol jeugdhulp

Declaratieprotocol jeugdhulp H-10 inkoopbureau Declaratieprotocol jeugdhulp Procesbeschrijving voor het indienen van declaraties voor jeugdhulp voor de H-10 gemeenten H-10 inkoopbureau 19-2-2015 Inhoudsopgave Context... 2 Toewijzing...

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

o Het externe bureau buiten schooltijd

o Het externe bureau buiten schooltijd Behandeling door externen onder schooltijd 1. Inleiding Basisscholen krijgen in toenemende mate te maken met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe hulp inschakelen om

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoering regionaal Educatieplan en budget volwassenen educatie 2017

Stand van zaken uitvoering regionaal Educatieplan en budget volwassenen educatie 2017 Bijlage 5-3 POHO 21 september 2017 Stand van zaken uitvoering regionaal Educatieplan en budget volwassenen educatie 2017 POHO: Huib van Olden Opdrachtgever RSA: Leida Rasing Van: Asya van Wamel (gemeente

Nadere informatie

Datum: 30 augustus 2010 Uitgebracht aan: Onderstaand de volledige uitspraak.

Datum: 30 augustus 2010 Uitgebracht aan: Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Indicatie voor verblijf van Bureau Jeugdzorg (BJz) BJz is de bevoegde instantie om een indicatie af te geven voor minderjarige verzekerden met psychiatrische problematiek.

Nadere informatie

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0

SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S. Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 SECTORVREEMDE EN INSTELLINGSVREEMDE ZZP S Eigenaar: Gereviewd door: Geldig in jaar: 2011 Versie: 1.0 Betrokken beleidsregels NZA: Laura Mostert Saskia Hartendorp CA-392 Invoering Zorgzwaartepakketten CA-437

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE 2015 JEUGDHULP NO-BRABANT

JAARRAPPORTAGE 2015 JEUGDHULP NO-BRABANT JAARRAPPORTAGE 2015 JEUGDHULP NO-BRABANT INHOUD VAN DE PRESENTATIE Cijfers en aantallen Hoe staan wij er financieel voor? Zorggebruik en aantal cliënten per gemeente Overzicht gecontracteerde instellingen

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw BELEIDSREGEL Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk. 1 november 2016

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk. 1 november 2016 Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk 1 november 2016 Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant GR Veiligheidsregio MWB Tilburg Colleges van

Nadere informatie

Regionaal Inkoopplan Regio Noordoost Brabant

Regionaal Inkoopplan Regio Noordoost Brabant Regionaal Inkoopplan Regio Noordoost Brabant Inkoopbeleid Langdurige Zorg 2015 www.vgz-zorgkantoren.nl VGZ Zorgkantoor BV, KvK 09167532, gevestigd te Nijmegen, Univé Zorgkantoor BV, KvK 37122493, gevestigd

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2016 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning, locatie... gevestigd te..., bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door mevrouw M.A.C. van der Valk, hierna te noemen de zorgaanbieder en mevrouw/de

Nadere informatie

HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN

HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN HET PODIUMFONDS LAND VAN CUIJK & MAASDUINEN Richtlijnen Raadpleeg eerst de richtlijnen voordat u het formulier invult. Inleiding Financiële ondersteuning kan worden verleend aan concrete culturele en maatschappelijke

Nadere informatie

Klachtenreglement 2015

Klachtenreglement 2015 Klachtenreglement 2015 1.0 Doel & toepassingsgebied Doel Toepassingsgebied Datum opstellen Januari 2015 Frequentie evaluatie Dit reglement beschrijft de wijze waarop de organisatie en zorgverleners omgaan

Nadere informatie

Samenvatting: Onderstaand de volledige uitspraak.

Samenvatting: Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Indicatiestelling voor verblijf Sinds 1 januari 2011 heeft de verzekerde, die is aangewezen op verblijf, aanspraak op zorg die is opgenomen in het ZZP, behorend bij het cliëntprofiel

Nadere informatie

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS

Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS Inhoudelijke veranderingen per 1 januari 2013 in de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ van het ministerie van VWS Korte inhoud In dit document worden de veranderingen weergegeven in de Beleidsregels

Nadere informatie

Regeling crisisopvang voor cliënten met een verstandelijke beperking binnen de Wet langdurige zorg

Regeling crisisopvang voor cliënten met een verstandelijke beperking binnen de Wet langdurige zorg Regeling crisisopvang voor cliënten met een verstandelijke beperking binnen de Wet langdurige zorg Januari 2016 Zilveren Kruis Zorgkantoor en zorgaanbieders GZ Inhoud Regeling crisisopvang voor cliënten

Nadere informatie

PROTOCOL SCHOOLVERZUIM

PROTOCOL SCHOOLVERZUIM PROTOCOL SCHOOLVERZUIM Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint

Nadere informatie

Crisiszorg in de Wlz 2016

Crisiszorg in de Wlz 2016 Crisiszorg in de Wlz 2016 Regionale invulling van de Wlz-crisisregeling in de regio Zuid-Holland Noord, sector Verpleging en Verzorging per 01-02-2016 Dit document geldt als aanvulling op het document

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Experiment regelarme instellingen Wlz CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT

BELEIDSREGEL CA-BR Experiment regelarme instellingen Wlz CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT BELEIDSREGEL CONCEPT / PUBLICATIE VOORGENOMEN BESLUIT Experiment regelarme instellingen Wlz Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 2, vierde lid, van het Besluit zorgaanspraken AWBZ; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26775 21 december 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, Z-3145524,

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN)

Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN) Registratiekenmerk: Datum vergadering: Agendapunt: Onderwerp: Portefeuillehouder: Jaarrekening 2014 en begroting 2016 en meerjarenraming 2017-2019 van de OmgevingsDienst Brabant Noord (ODBN) Aan: De raad

Nadere informatie

Zorgleveringsovereenkomst. Stichting Kalorama

Zorgleveringsovereenkomst. Stichting Kalorama Zorgleveringsovereenkomst Stichting Kalorama Versie: 7 maart 2016 Datum vaststelling door bestuurder Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Ondergetekenden komen overeen etc. 4 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen

Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen Waarvoor is dit formulier? Met dit formulier vraagt u bij GGD Gelderland-Zuid (regio Nijmegen en regio Rivierenland) een indicatie voor Beschermd Wonen aan.

Nadere informatie

Datum: 30 augustus 2010 Uitgebracht aan: Onderstaand de volledige uitspraak.

Datum: 30 augustus 2010 Uitgebracht aan: Onderstaand de volledige uitspraak. Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Tijdelijk verblijf en toepassing van de 18-dagdelenregel uit de beleidsregels Anders dan het CIZ acht het College aannemelijk dat het indiceren van twee etmalen

Nadere informatie

Monitor Wmo-nieuwe taken & Beschermd wonen Brabant Noordoost-Oost. 5 e monitorrapportage januari t/m december 2015

Monitor Wmo-nieuwe taken & Beschermd wonen Brabant Noordoost-Oost. 5 e monitorrapportage januari t/m december 2015 Monitor Wmo-nieuwe taken & Beschermd wonen Brabant Noordoost-Oost 5 e monitorrapportage januari t/m december 2015 1 Monitorrapportage Wmo BNOO-O Inhoud Inleiding 1 Deel 1: Gezamenlijke taken Wmo 4 - Stand

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen

Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen Aanmeldingsformulier Toegang Beschermd Wonen Waarvoor is dit formulier? Met dit formulier vraagt u bij GGD Gelderland-Zuid (regio Nijmegen en regio Rivierenland) een indicatie voor Beschermd Wonen aan.

Nadere informatie

De Bosbes. Algemene Voorwaarden. Versie 2

De Bosbes. Algemene Voorwaarden. Versie 2 De Bosbes Algemene Voorwaarden Versie 2 10-08-2016 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Algemeen... 4 Artikel 3 Eerste inschrijving... 4 Artikel 4 Reserveringssom... 5 Artikel 5 Betaling...

Nadere informatie

CIZ bereikbaar voor zorgaanbieders

CIZ bereikbaar voor zorgaanbieders Nummer 79 31 maart 2015 In deze nieuwsbrief > CIZ bereikbaar voor zorgaanbieders > Handtekening Wlz-aanvraag CIZ bereikbaar voor zorgaanbieders Vanwege de overheveling van grote delen van de AWBZ naar

Nadere informatie

Beleid ten aanzien van Toelating en Toewijzing

Beleid ten aanzien van Toelating en Toewijzing Stichting Bij Elkaar - Maar Apart p/a project Ensemble Belvederelaan 439 8043 VD Zwolle Mobiel: 06-17155952 email: info@be-mazwolle.nl Beleid ten aanzien van Toelating en Toewijzing Toelating en Toewijzing

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier Dienstverlening & Zorg IJburg

Aanmeldingsformulier Dienstverlening & Zorg IJburg In te vullen door mid-office DZIJ Aanmeldingsformulier Dienstverlening & Zorg IJburg Datum binnenkomst; Voor een goede afhandeling van uw aanmelding verzoeken wij U het basisformulier volledig in te vullen

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

De Lichtenvoorde. Postbus AD Lichtenvoorde Tel

De Lichtenvoorde. Postbus AD Lichtenvoorde Tel De Lichtenvoorde De Lichtenvoorde Postbus 169 7130 AD Lichtenvoorde Tel. 0544-371130 Aanmeldformulier Zorg Ter informatie voor het invullen van dit formulier: Hoe concreter de hulpvraag, hoe duidelijker

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN. 5) Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN. 5) Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN Toelichting Overzicht aantal leden en aan te wijzen door wie Overzicht leden voor de periode 2014-2018 Gemeenschappelijke regelingen 1) Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nadere informatie

BELEIDSREGEL CA-BR Knelpuntenprocedure Bijlage 8 bij circulaire Care/Wlz/15/07c

BELEIDSREGEL CA-BR Knelpuntenprocedure Bijlage 8 bij circulaire Care/Wlz/15/07c Bijlage 8 bij circulaire Care/Wlz/15/07c BELEIDSREGEL Knelpuntenprocedure 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl CARE/AWBZ/12/01c 12D0000176

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk directie Zorgmarkten Care 0900 770 70 70 vragencare@nza.nl CARE/AWBZ/12/01c 12D0000176 Aan de besturen van AWBZ-instellingen en de zorgkantoren Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer

Nadere informatie

Werkbijeenkomst 29 maart raden Land van Cuijk Netwerk: Wapen. ww: wapen2012

Werkbijeenkomst 29 maart raden Land van Cuijk Netwerk: Wapen. ww: wapen2012 Werkbijeenkomst 29 maart 2017 raden Land van Cuijk Netwerk: Wapen ww: wapen2012 Programma werkbijeenkomst 19.30-19.35 uur: Opening, Marleen Sijbers 19.35-19.45 uur: Inleiding: belang van het onderzoek,

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Handleiding CAK voor zorgaanbieders

Handleiding CAK voor zorgaanbieders Handleiding CAK voor zorgaanbieders Versie 3.2 01-01-2014 Nijmegen Waardenland Midden-Holland Midden-Brabant Noordoost-Brabant Noord-Holland Noord Noord- en Midden-Limburg Inhoudsopgave 1. Toewijzing...

Nadere informatie

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016 Overzicht bekostiging van behandeling bij -cliënten in 2016 Waarom dit overzicht? Naar aanleiding van de vragen die de NZa heeft gekregen over de bekostiging van behandeling bij verzekerden die zorg op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg

Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Algemene voorwaarden Stichting Jade Zorg Artikel 1: toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Stichting Jade Zorg (hierna: de Zorgaanbieder

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noordoost-Brabant

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noordoost-Brabant Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noordoost-Brabant Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband

Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband Onderwerp: Samenvatting: Dagbehandeling individueel aanvullend op dagbehandeling in groepsverband Het onderwerp van dit geschil is of en zo ja, in welke situaties, een verzekerde aangewezen kan zijn op

Nadere informatie

Stand van zaken Q-koorts

Stand van zaken Q-koorts Stand van zaken Q-koorts 22-11-2010 Dit is een Q-koortsnieuwsbrief van de GGD Hart voor Brabant en GGD West-Brabant. Meldingen GGD Hart voor Brabant in 2010 De GGD Hart voor Brabant kreeg in de afgelopen

Nadere informatie

Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Noordoost Brabant

Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Noordoost Brabant Regionaal Werkbedrijf arbeidsmarktregio Noordoost Brabant AWBZ/WMO Participatiewetdoelgroepen: wsw-doelgroep, nieuwe doelgroep, klassieke doelgroep Dagbesteding 15.580 aanspraak AWBZ extramuraal 416 Wachtlijst

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk 20-1-2015 Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant GR Veiligheidsregio MWB Tilburg College van Waalwijk

Nadere informatie