Oplossingen sociaal domein. Project "Bunnikse Kwaliteit"

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oplossingen sociaal domein. Project "Bunnikse Kwaliteit""

Transcriptie

1 BUNNIKSE KWALITEIT OPLOSSINGEN SOCIAAL DOMEIN Oplossingen sociaal domein Project "Bunnikse Kwaliteit" Pagina 1

2 BUNNIKSE KWALITEIT OPLOSSINGEN SOCIAAL DOMEIN Inhoud 1. Inleiding Het proces Resultaten oplossingsfase 5 4. Ideeën voor de (nabije) toekomst 9 Bijlagen: I. Deelnemerslijst II. Voorstellen Pagina 2

3 BUNNIKSE KWALITEIT OPLOSSINGEN SOCIAAL DOMEIN 1. Inleiding Dit rapport beschrijft de oplossingsfase (proces) en oplossing(svoorstell)en (resultaten) vanuit de expertgroep sociaal domein die onderdeel uitmaakt van het project Bunnikse Kwaliteit. Het project komt voort uit het Plan van Aanpak bezuinigingen Bunnikse Kwaliteit, vastgesteld door de gemeenteraad op 31 oktober In het Plan van Aanpak bezuinigingen spreekt de gemeente Bunnik uit graag met de samenleving de bezuinigingsopgave te realiseren. Dit is niet om de makkelijke weg te kiezen: leg het probleem terug in de samenleving. Zij doet dit vanuit de oprechte wens om de in Bunnik aanwezige krachten, expertise en creativiteit aan te boren en hierbij te benutten. Zodat het vraagstuk over de inzet van de middelen die wél beschikbaar zijn gezamenlijk kan worden opgepakt. Voor dit proces is gekozen voor een zeer interactieve vorm van werken. In hoofdstuk 2 is het proces voor de Oplossingsfase beschreven. In hoofdstuk 3 staan de resultaten benoemd. In hoofdstuk 4 gaat staan ideeën genoemd voor de (nabije) toekomst. De concrete voorstellen zijn als bijlagen toegevoegd. Probleemstelling Het financiële meerjarenperspectief voor de gemeente Bunnik is slecht. Pagina 3

4 BUNNIKSE KWALITEIT OPLOSSINGEN SOCIAAL DOMEIN 2. Het proces De Gemeente Bunnik koos met het Plan van Aanpak bezuinigingen Bunnikse Kwaliteit voor een zeer interactieve vorm van werken. Deze kenmerkte zich door bij aanvang een zo breed mogelijke groep van experts met een mix van deskundigheid, ervaringen en herkomst/achterban uit de Bunnikse samenleving uit te nodigen tot participatie in een, in doorlooptijd en uitvoering, korte en krachtige themabijeenkomsten. Drie bijeenkomsten vormden de verkenningsfase. Evenzovele werden benut voor de daaropvolgende oplossingsfase. In de verkenningsfase is door de expertgroep een visie op de gemeente en haar (wenselijke) rol in de Bunnikse samenleving opgesteld. Aansluitend verkende de expertgroep het probleem, zoals opgetekend in Plan van Aanpak bezuinigingen Bunnikse Kwaliteit vanuit verschillende denkbare perspectieven. De visie heeft in de Oplossingsfase gediend als toetssteen bij de beoordeling van de oplossingsvoorstellen. Overigens kan deze visie volgens de expertgroep ook in de toekomst gebruikt worden als toetssteen bij problemen en hun oplossingen in het sociaal domein, als (wellicht) ook in andere domeinen. De themabijeenkomsten in de Oplossingsfase vonden plaats op: Dinsdag 13 mei in het Postillion hotel Utrecht-Bunnik Maandag 26 mei in het gemeentehuis Donderdag 5 juni bij Broekies Buiten in Odijk. De bijeenkomsten werden begeleid door procesbegeleiders vanuit de Gemeente, die de taak hadden om niet inhoudelijk te sturen, maar het proces zorgvuldig te doorlopen en te bewaken. Voor het sociaal domein waren dat Dorien Kruikemeijer en Annelies Weesing. VERVOLG Aan het einde van de Oplossingsfase worden de resultaten daarvan voorgelegd aan het college. Na instemming van het college worden de resultaten van de Oplossingsfase ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Voorafgaand aan de besluitvorming worden de voorstellen door de expertgroepen gepresenteerd aan de gemeenteraad in een werkbijeenkomst op 16 juli De gemeenteraad zal tijdens de begrotingsraad op 6 november 2014 een besluit nemen over de voorstellen. De gemeenteraad heeft de politieke vrijheid om bij de finale besluitvorming politieke afwegingen te maken, mits zorgvuldig beargumenteerd. Pagina 4

5 BUNNIKSE KWALITEIT OPLOSSINGEN SOCIAAL DOMEIN 3. Resultaten Oplossingsfase In het Plan van Aanpak bezuinigingen Bunnikse Kwaliteit, heeft de gemeenteraad inhoudelijke uitgangspunten geformuleerd. Eveneens is er per thema een bezuinigingsopgave geformuleerd. UITGANGSPUNTEN De gemeenteraad stelde de volgende inhoudelijke uitgangspunten: De thema s waarmee gewerkt wordt, zijn: sociaal domein, fysiek domein en dienstverlening. Wettelijk verplichte uitvoering van taken is leidend met dien verstande dat de ruimte in de invulling en uitvoering wordt opgezocht. Maatschappelijke gevolgen van de bezuinigingsvoorstellen moeten worden beschreven. TAAKSTELLING De gemeenteraad van Bunnik heeft de bezuinigingsopgave vastgesteld op voor 2017 en voor de jaren 2015 en 2016 op Deze taakstelling is als volgt over de drie thema s verdeeld: Thema Getal op basis van bezuinigingstaakstelling 2017 Sociaal domein Fysiek domein Dienstverlening Totaal VERTREKPUNT BEZUINIGINGSVOORSTELLEN Het vertrekpunt van de expertgroep Sociaal Domein was: het verbeteren van de Bunnikse Kwaliteit met maatregelen die de gemeente geld opleveren en perspectief bieden voor alle stakeholders en partners. De expertgroep heeft bij haar werkzaamheden voornamelijk de innovatieve en organisatiemethode gehanteerd. De expertgroep was er namelijk van overtuigd dat de gemeente fundamenteel moet veranderen om baten te generen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de samenleving. De noodzaak tot een cultuuromslag passend bij beginselen van de verzorgingstaat naar participatiesamenleving werd unaniem door de expertgroep onderschreven en gold als uitgangspunt bij het verwoorden van de visie. Pagina 5

6 BUNNIKSE KWALITEIT OPLOSSINGEN SOCIAAL DOMEIN Daarnaast geldt voor deze expertgroep dat de gemeente zichzelf veel meer gaat zien als een onderneming en dus ondernemender wordt. Daarbij moet de gemeente volgens de expertgroep radicale maatregelen niet schuwen, zonder daarbij overigens het credo perspectief voor allen uit het oog te verliezen. Voor deze expertgroep stond vast dat de ambtelijke organisatie zelf een forse cultuuromslag moet maken als voorwaarde om de voorgestelde omslag kans van slagen te geven. De expertgroep heeft 21 voorstellen gedaan waarin deze overtuigingen de basis vormen (zie bijlage II. Voorstellen). De voorstellen geven concrete maatregelen om te bezuinigen, maar ook om baten te genereren, maar in veel gevallen zijn die baten nog niet in te schatten, bijvoorbeeld omdat daarvoor nader onderzoek nodig is. Dit is volgens de expertgroep bij het hanteren van de innovatieve en organisatiemethode soms onvermijdelijk. De expertgroep adviseert bij dit nadere onderzoek gebruik te maken van de in de gemeente Bunnik aanwezige expertise: durf om die inzet te vragen. Op dit moment kan de expertgroep Sociaal Domein een bezuinigingsresultaat van leveren (2017) en nog niet de De expertgroep is er echter vast van overtuigd dat de voorstellen dit bedrag zullen kunnen opleveren. Van de 21 gedane voorstellen heeft de expertgroep onderstaande voorstellen als kansrijk aangeduid: Voorstel Omschrijving 0.1 Gezondheid ontschotting 0.2 Ondernemende ambtenaren 0.3 Innovatieve gemeente 0.4 Effecten regelgeving en besluitvorming 1.1 Subsidies herbeoordeling 1.2 Subsidies einddatum 1.3 Benutting andere geldstromen 2.1 Wijziging huisvesting coördinatie sociaal domein 2.2 Huurprijzen Multi Functionele Accommodaties (MFA s) 2.3 Verhoging baten gebouwen 3 Behoud/uitbreiding expertise jeugdzorg 4.1 Sport privatisering 4.2 Sport samenvoeging sportaccommodaties 5 Vermarkten toerisme 6 Inkoop 7 Externe expertise (8 Reserve: Tour de France 2015) Pagina 6

7 BUNNIKSE KWALITEIT OPLOSSINGEN SOCIAAL DOMEIN ITERATIEF PROCES TOTSTANDKOMING BEZUINIGINGSVOORSTELLEN De drie avonden hebben geleid tot het volgende iteratieve proces: In aanloop naar de eerste avond zijn 4 bezuinigingsvoorstellen door een expert ingediend. Vervolgens zijn deze tijdens de eerste avond verder aangescherpt in dialoog met alle experts. Bovendien zijn op deze avond nieuwe bezuinigingsvoorstellen door de experts aangedragen. Vervolgens zijn deze voorstellen door de ambtelijk begeleiders voorgelegd aan de ambtelijke organisatie voor een ambtelijke reactie die aansluitend teruggelegd zijn in de expertgroep. Tijdens de tweede avond heeft het proces van de eerste avond zich herhaald en zijn daarna de bezuinigingsvoorstellen wederom voorgelegd aan de ambtelijke organisatie. Op de derde avond is met als basis de visie en het vertrekpunt van de expertgroep een definitieve keuze gemaakt welke voorstellen als kansrijk zullen worden aangeboden aan de gemeenteraad. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in de volgende voorstellen: Bezuinigingsvoorstellen Nr Subsidies - einddatum Verhoging baten gebouwen Inkoop 6 pm pm pm Externe expertise Totaal Nog nader uit te werken voorstellen: Voorstellen Nr. Advies Effecten regelgeving en besluitvorming 0.4 Nader onderzoek Subsidies - herbeoordeling 1.1 Opnemen in subsidiebeleid. Benutting andere geldstromen 1.3 Nader onderzoek. Behoud/uitbreiding expertise jeugdzorg 3 Onderzoeken en betrekken in opzet organisatie sociaal domein. 1 Het gaat om het beëindigen van de huisvestingssubsidies aan instanties, die gebruik maken van de Multi Functionele Accommodaties (MFA s). In verband met de lopende contracten kan dit voorstel pas vanaf 2019 ingaan. Het kan totaal opleveren. Pagina 7

8 BUNNIKSE KWALITEIT OPLOSSINGEN SOCIAAL DOMEIN Voorstellen Nr. Advies Sport privatisering 4.1 Nader onderzoek. Sport samenvoeging sportaccommodaties 4.2 Nader onderzoek. De expertgroep ziet graag dat de hierboven genoemde nog nader uit te werken voorstellen op dezelfde wijze als dit huidig traject de Bunnikse Kwaliteit worden uitgevoerd. Pagina 8

9 BUNNIKSE KWALITEIT OPLOSSINGEN SOCIAAL DOMEIN 4. Ideeën voor de (nabije) toekomst De expertgroep Sociaal Domein adviseert de gemeenteraad om de door de expertgroep opgestelde visie op het sociaal domein over te nemen en verder uit te werken en te implementeren door deze als toetssteen te gaan en blijven gebruiken bij toekomstige beslissingen en hun effectuering/uitvoering, alsook bij het (controleren van het) handelen van het gemeentelijk apparaat. De visie luidt: Het sociaal domein van Bunnik verbindt de gemeenschap, verhoogt betrokkenheid en bouwt op vertrouwen en eigen kracht. De gemeente is sociaal en zakenpartner, is ondernemend en schept voorwaarden. In het licht van deze visie is de expertgroep van mening dat de gemeente moet groeien naar een faciliterende rol in het sociaal domein. De ondernemende rol van de gemeente moet worden verstrekt. De voorstellen van de expertgroep focussen zich met name op deze rollen. De voorstellen zijn: Voorstellen Nr. Gezondheid - ontschotting 0.1 Ondernemende ambtenaren 0.2 Innovatieve gemeente 0.3 Wijziging huisvesting coördinatie sociaal domein 2.1 Huurprijzen Multi Functionele Accommodaties (MFA s) 2.2 Vermarkten toerisme 5 Tot slot wil de expertgroep graag op gezette tijden geïnformeerd worden over de verdere besluitvorming en eventuele effectuering van zijn voorstellen. Ook geeft een deel van de expertgroep aan graag verder betrokken te zijn bij de door de gemeente geambieerde iteratieve strategie van samenleving en gemeente. Pagina 9

10 BUNNIKSE KWALITEIT OPLOSSINGEN SOCIAAL DOMEIN Bijlagen I. Deelnemerslijst II. Voorstellen

11 BUNNIKSE KWALITEIT OPLOSSINGEN SOCIAAL DOMEIN Bijlage I - Deelnemerslijst NAAM Angelique Zwart Barbara Marechal Cobi Hendriks Dorien Spoelstra Erik Jan Ginjaar *) Heleen Schoenmakers Jenny Dirks Jeroen Straatman Mieke Moens *) Monique van Wielink Nico van Meeteren René Aernoudts Ria van Daalen Stefan Poelman Wessel Huppelschoten e ondersteuning: - Dorien Kruikemeijer - Annelies Weesing - Kees Kroes *) *) alleen in de Verkenningsfase Woonkern Odijk Bunnik Bunnik Bunnik Bunnik Odijk Bunnik Odijk Bunnik Bunnik Bunnik Werkhoven Bunnnik Odijk Bunnik

12 BUNNIKSE KWALITEIT OPLOSSINGEN SOCIAAL DOMEIN Bijlage II - Voorstellen

13 Thema Sociaal Domein.Gezondheid - ontschotting Voorstel 0.1 Voorstel (inhoud, kort) Regioconcept Gezondheid (of: vitaliteit; cf. Vitaal Vechtdal en Gesundes Kinzigtal) - Vorm: o Transitieproject op basis van Civic Driven Change (zie Change/Essays/Civic-Driven-Change-Citizen-s-Imagination-in-Action). - Doel: o Beter behoud van gezondheid/vitaliteit door cultuur-, infrastructuur- en professionaliteitsverandering van Beleid, Ondernemers, Praktijk en Onderzoek, met nadruk op preventie, personalisatie, predictie en participatie (cf. Hood et al, 2013). - Te ondernemen acties o Van aanbod naar vraagsturing; o Ontschotten AWBZ, WMO, ZWV; o Collectiviseren t.b.v. van regio-/populatiebekostiging; o Profit and loss regulering. Leesvoer: - Populair: o Jan Rotmans, In het oog van de orkaan. - Bestuurlijk: o RVZ: - Voorbeelden: o VWS:http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/rapporten/2014/03/20/landelijke-monitor-populatiemanagement.html. Leervoer: - Vitaal Vechtdal, Pauline Terwijn; - Blauwe zorg, Guy Schulpen; - Amsterdam Noord, Jolanda Buwalda; - Leidse proeftuin zorg en welzijn, Maarten van der Plas; - Etc. Onderbouwing - Collectieve veronachtzaming van preventie inzake gedrag en leefstijl en medische aanbodsturing en overconsumptie zijn impliciet onderdeel geworden van onze huidige maatschappij en cultuur, met alle gevolgen voor gezondheid/vitaliteit, participatie en zorgkosten van dien. Nu reeds, maar zeker op de (midden) lange termijn. Omkering van het ziekte naar gezondheids-/vitaliteitsdenken en -doen en eigenregie vergen een transitie in de burgers en gezondheid- en gezondheidsgerelateerde gremia en instituties. - De noodzakelijke transitie in de Gezondheidszorg is gaande, maar traag en veelal vleugellam. Om er de schwung in te krijgen en houden zijn game-changers gewenst die het tempo verhogen en tegelijkertijd ook meerdere transitiedoelen dienen, zoals regio en hun burgers in the lead, vraagsturing en meerjarige populatie-/regiobekostiging van gezondheid (en dus niét ziekte, zoals nu het geval is), met ontschotting van verschillende huidige bekostigingsopties, zoals awbz, zwv en wmo ; - Game-changers die bovenstaande mogelijk maken zijn onder andere: o Invoer van het persoonlijk gezondheidsdossier; o Formering van een regiocollectief dat zich op gezondheid voorstaat en haar demografische regioprognoses betrekt bij de door de regio/het regiocollectief gewenste en passende meerjaren verzekering en bekostiging (incluis risicoverevening);

14 o Voor het opdoen van ervaring met voornoemde transitie valt aan te raden te starten met quick wins/low haning fruits. Advies in die lijn: Start met reductie van gezondheidsschade bij major life events bij risicogroepen (voorbeelden: preconceptiepreventie, vechtscheidingbegeleiding van kinderen, partnerverliesbegeleiding, chirurgische ingrepen, valaftermath reductie, etc.); 1-op-1 in preventie en zorg. Maatschappelijke gevolgen, effecten, rendement - Vitale gemeente en vitale inwoners (Vita 16); - Reductie out of pocket kosten burgers. Kanttekeningen - Transities nemen tijd in beslag, leveren niet altijd directe winst op en vergen collectieve cultuur, infrastructuur en professionaliteitomslag; - Systeemwereld (verticale-as) moet zich aanpassen aan de leefwereld (horizontale-as) en niet meer andersom zoals nu het geval is. Als organisatie zijn we op dit moment nog in afwachting van richtinggevende uitspraken van het nieuwe college (via het collegeprogramma) over de invulling en prioritering van de burgerparticipatie. Daarnaast staat voor 2015 op de planning om te komen tot een integrale 'Nota Sociaal Domein', waarin alle sociaaldomein gerelateerde beleidsaspecten bijeengebracht worden. Daarom is het enerzijds lastig om nu een separaat onderwerp als Gezondheid ter hand te nemen, en anderzijds kunnen we dus nog geen uitspraak doen over het proces waarlangs de genoemde nota tot stand gaat komen. Mocht het komen tot een participatieve aanpak, dan is Civic Driven Change inderdaad een bekende aanpak die een plek zou kunnen krijgen in dit proces. Financieel Besparing p.m. p.m. p.m. Kosten p.m. p.m. p.m. Saldo p.m. p.m. p.m. Consequenties formatie Risico s Voorwaarden invoering Tijdspad

15 Thema Sociaal domein.ondernemende ambtenaren Voorstel 0.2 Voorstel (inhoud, kort) Geef 50% van de ambtenaren een taak om vanuit ondernemersperspectief te werken. De ambtenaren moeten baten genereren. Onderbouwing - Ambtenaren moeten zich zelf gaan terug verdienen; - Attitude verandering nodig ten aanzien van het eigen werk; - Er moet geïnvesteerd worden om omslag in denken en attitude van de ambtenaren te bewerkstelligen (ondernemerschap); - Ontwikkel visionair dienend leiderschap. Maatschappelijke gevolgen, effecten, rendement - Besparing op salaris. Kanttekeningen Vanuit ondernemerschap werken is zeker een issue. Dit wordt meer gezien als een competentie in de uitvoering van taken. Het is namelijk niet mogelijk zonder het schrappen van taken om uitvoering te geven aan dit voorstel. De uren van de organisatie gaan voor 85% naar reguliere taken en voor 15% naar projecten. Bij projecten moet gedacht worden aan grondexploitaties. Financieel Besparing p.m. p.m. p.m. Kosten p.m. p.m. p.m. Saldo p.m. p.m. p.m. Consequenties formatie Risico s Voorwaarden invoering Tijdspad

16 Thema Sociaal domein.innovatieve gemeente Voorstel 0.3 Voorstel (inhoud, kort) Stel een innovator/ambassadeur voor, bijvoorbeeld een wethouder, om gemeente Bunnik innovatief te maken. Onderbouwing - Laten bijstaan door deskundigen; - Niet het eigen wiel uitvinden (bijvoorbeeld WMO); - Gebruik elkaars expertise (buurgemeenten). Maatschappelijke gevolgen, effecten, rendement - Ja, dit is een goed idee. Het borduurt voort op het project Wij Bunnik. Hierin wordt spelenderwijs onderzocht wat een netwerksamenleving en netwerkorganisatie betekenen. Het is een project waarbij gestart werd zonder eerst kaders te stellen. Voor Bunnik een vuurdoop. Het zou mooi zijn, als er iemand het stokje overneemt, zodra het project afloopt; - Het ideaalbeeld zou zijn, dat de organisatie zelf innovatief is/wordt. Dat het in haar bloed kruipt; - Op dit moment zijn we in ieder geval met netwerken en expertise delen, in het innovatieve project Wij Bunnik, aan de slag gegaan. Ambtenaren moeten hun blik naar buiten richten, om kennis en ervaring van anderen op te doen. Om medewerkers van de gemeente daarmee te helpen is onder meer ingezet op het gebruik van LinkedIn. In maart dit jaar is een fotosessie georganiseerd om medewerkers te stimuleren een LinkedIn-account aan te maken of die (opnieuw) te gaan gebruiken, en heeft een betrokken netwerkpartner (om niet) een LinkedIn-training gegeven om medewerkers te leren om te gaan met het middel. Dit alles heeft als hoofddoel om te netwerken en netwerken te gebruiken om kennis en ervaring te delen; - In september wordt een netwerkfestival georganiseerd voor de medewerkers. Er wordt gezocht naar experts van buitenaf die (om niet) workshops willen geven om medewerkers beter te leren netwerken; - Ook is in het afgelopen jaar Pleio ingezet als experiment, om medewerkers kennis te laten delen. Als de gemeentelijke organisatie meer inzet om medewerkers te laten netwerken, verdient dit zich terug door: minder kennis in eigen huis, minder tijdsinzet voor het schrijven van plannen, minder opleidingskosten (of meer opleiding voor hetzelfde geld) en een efficiëntere werkwijze (door de valkuilen van anderen te vermijden). Kanttekeningen Financieel Besparing p.m. p.m. p.m. Kosten p.m. p.m. p.m. Saldo p.m. p.m. p.m. Consequenties formatie Risico s

17 Voorwaarden invoering Tijdspad

18 Thema Sociaal domein Effect regelgeving en besluitvorming Voorstel 0.4 Voorstel (inhoud, kort) Onderzoek de effecten van de eigen regelgeving en besluitvorming. Ga fysiek onderzoeken wat de effecten van de regelgeving en besluitvorming zijn. Als voorbeeld wordt genoemd: Laat alle betrokken medewerkers op het gebied van de WMO een paar dagen het veld in gaan om te zien wat de gevolgen van de besluitvorming zijn. Dit geldt voor alle domeinen in de gemeente. Onderbouwing - Veel besluitvorming pakt anders uit dan beoogd. Maatschappelijke gevolgen, effecten, rendement - Mogelijk inzicht in effect van brieven en besluiten en wat werkelijk nodig is; - Mogelijk inzicht in verspilling van verleende ambtelijke tijd en hulpmiddelen (en dus geld!). - Het naar buiten treden past helemaal in de lijn die is ingezet; - Door het houden van keukentafelgesprekken wordt duidelijk wat de daadwerkelijke behoefte van betrokkenen is en kan daar ook op ingezet worden; - Dit voorkomt verkeerde keuzes op basis van indicatie door anderen en het door betrokkenen anders inzetten van de vergoeding of hulpmiddel dan waarvoor het is toegekend; - De inzet aan de keukentafel verdient zichzelf terug. Kanttekeningen Financieel Besparing p.m. p.m. p.m. Kosten p.m. p.m. p.m. Saldo p.m. p.m. p.m. Consequenties formatie Risico s Voorwaarden invoering Tijdspad

19 Thema Sociaal domein.subsidies - herbeoordeling Voorstel 1.1 Voorstel (inhoud, kort) De subsidies in navolging van de visie van het sociaal domein, het gewenste imago en de strategie van gemeente Bunnik beoordelen op een dusdanige manier dat de subsidies nieuwe baten gaan genereren. Het voorstel is dan ook om alle subsidies te herbeoordelen en standaard te eisen dat hier tegenprestaties tegenover staan. Onderbouwing Uitgangpunt van het concept subsidiebeleid gaat lang niet ver genoeg Het uitgangspunt moet zijn dat er tegenprestaties geëist worden. Maatschappelijke gevolgen, effecten, rendement - Tegenprestaties leveren baten op; - Met de nieuwe visie wordt verwacht dat er minder subsidiegelden worden uitgekeerd. - Bij elke subsidie worden er prestaties geëist; - Deze zijn soms beperkt en abstract en leveren geen inkomsten op; - Eigen inkomsten worden nog niet geëist, aangezien hier in het huidige beleid geen handvatten voor zijn; - Dit kan worden toegevoegd voor die onderdelen waar dit mogelijk is; - Opnemen in nieuw subsidiebeleid. Het nieuwe beleid is aangehouden in afwachting van de resultaten van het project Bunnikse Kwaliteit; - De ambtelijke inschatting is, gebaseerd op ervaringen uit het voortraject voor het nieuwe subsidiebeleid, dat een versobering van het subsidiebeleid en een strengere houding van de gemeente echt wat oplevert. Hoewel het exacte cijfer niet in te schatten valt, valt er aardig wat te besparen. Kanttekeningen - Laat verenigingen met eigen vermogen dit aanspreken. Financieel Besparing p.m. p.m. p.m. Kosten p.m. p.m. p.m. Saldo p.m. p.m. p.m. Consequenties formatie Risico s Voorwaarden invoering Tijdspad

20 Thema Sociaal domein Subsidies - einddatum Voorstel 1.2 Voorstel (inhoud, kort) Zet bij de subsidiëring een einddatum. Bijvoorbeeld voor de vergoeding voor de huisvesting MFA van de bibliotheek en de muziekschool. Onderbouwing - Vergelijk het met een hypotheek voor 30 jaar. Maatschappelijke gevolgen, effecten, rendement - Besparing op subsidies. In de MFA s wordt nu onderscheid gemaakt in: - Scholen; - Gesubsidieerde instellingen: muziekschool, bibliotheek, Jong Nederland; - Commerciële instellingen zoals kinderopvanginstellingen. De gemeente stelt op basis van de onderwijs regelgeving ruimte MFA in gebruik aan de scholen. Zij betalen geen huur. De gesubsidieerde instellingen betalen een lagere huur dan de commerciële instellingen en ontvangen daarnaast een aanvullende huisvestingssubsidie zoals is vastgelegd in de huurcontracten. De hoogte van de bedragen zijn als volgt: Muziekschool: op jaarbasis. De kosten hiervan zijn voor een periode van 5 jaar, na oplevering, gedekt uit de exploitatie van de MFA. Bibliotheek: op jaarbasis. Jong Nederland: op jaarbasis. De kosten hiervan zijn voor een periode van 10 jaar na oplevering gedekt uit de exploitatie van de MFA. Indien zowel voor de muziekschool, de bibliotheek en Jong Nederland de subsidie na 5 jaar stop levert dit een bezuiniging op van 118,000 vanaf Kanttekeningen Financieel Besparing Kosten Saldo Consequenties formatie Risico s Voorwaarden invoering Tijdspad

21 Thema Sociaal domein Benutting andere geldstromen (alternatief gemeentesubsidie) Voorstel 1.3 Voorstel (inhoud, kort) Maak 1 of 2 ambtenaren vrij voor: - Het opsporen van alle subsidiemogelijkheden en geldstromen op regionaal, provinciaal, landelijk en Europees gebied; - Het doen van subsidie-aanvragen c.q. het ondersteunen van (Bunnikse) organisaties bij dergelijke aanvragen; - Het verantwoorden van dit subsidiegeld c.q. het ondersteunen van (Bunnikse) organisaties bij die verantwoording. Maak aan alle organisaties die op dit moment gesubsidieerd worden door de gemeente duidelijk dat in 2016 er wordt gekort op de subsidie (bijvoorbeeld 20%). Dat betrokken organisaties in die periode actief ondersteund worden door de onder a genoemde persoon/personen om elders geld te verwerven om zo die korting op de subsidie te compenseren. Onderbouwing Door gebruik te maken van subsidies uit andere bronnen kan de inbreng vanuit de gemeente teruggebracht worden. Maatschappelijke gevolgen, effecten, rendement - Gemeente faciliteert en ondersteunt; - Een ondernemende houding bij zowel gemeente als organisaties wordt gestimuleerd; - Deskundigheid in het aanboren van andere/nieuwe geldstromen wordt opgebouwd bij de gemeente en de Bunnikse organisaties - Door andere bronnen van inkomsten hebben bezuinigingen bij de gemeente minder/geen effect op de inkomsten van gesubsidieerde organisaties; - Het gemeentebudget kan voor andere zaken ingezet worden; - Samenwerking kan leiden tot een betere onderling verstandhouding en meer participatie. - Vrijmaken van werknemers/vrijwilligers van gesubsidieerde organisaties voor de hierboven beschreven taken kan kansen bieden. Vertrouwen op eigen kracht van de organisaties sluit aan bij de participerende samenleving. Mogelijk is voor de gemeente een rol als verbindende factor weggelegd. Kanttekeningen - Binnen de bestaande formatie is geen ruimte om tijd vrij te maken voor het opsporen van alternatieve financieringsbronnen. De beschikbare tijd is nodig voor beoordelingen aanvragen, maken van prestatieafspraken en controle verantwoording. Wellicht is het mogelijk derden hierbij te betrekken die op basis van no cure, no pay bereid zijn om verenigingen en instelling te ondersteunen bij het zoeken naar andere financieringsbronnen. - Deels wordt het subsidiebudget ingezet om (verplichte) gemeentelijke taken uit te voeren. Door de financiering in een subsidieregeling vorm te geven, hoeft er geen BTW afgedragen te worden. Dit is een efficiënte manier om de middelen in te zetten, maar zet een deel van het subsidiebudget vast. Bij korting op het totale budget is daarom nuancering nodig.

22 Financieel Besparing p.m. p.m. p.m. Kosten p.m. p.m. p.m. Saldo p.m. p.m. p.m. Consequenties formatie Risico s Voorwaarden invoering Tijdspad

23 Thema Sociaal domein Wijziging huisvesting coördinatie sociaal domein (centrale werk- en ontmoetingsplek) Voorstel 2.1 Voorstel (inhoud, kort) Creëer met coördinatoren die werkzaam zijn in het sociale domein (al of niet gesubsidieerd maar zeker ook met ondernemers die ontwikkelen en innovatief zijn) een flexibele werk- ontmoetingsplek in een MFA. Vestig daar ook het CJG. Laat de professionals bottom-up kijken hoe de plek wordt ingericht. De rol van de gemeente is die van facilitator.. Onderbouwing Dit levert korte(re) lijnen op, vergroot efficiency en vermindert de vergadertijd waardoor er meer uren beschikbaar zijn voor het uitvoerende, met name outreachende, werk (bijv. in kader transitie jeugdzorg). Coördinatoren werkzaam in zowel welzijns- als private sector (als ondernemer) bijvoorbeeld: Vitras, Vluchtelingenwerk, Humanitas, Maatjes Project, Mantelzorg Bunnik, Zonnebloem, Krachtig Kromme Rijn, taalondersteuning, Platform eenzaamheidsbestrijding. Zie verder gemeentegids. Niet uitsluitend toegespitst op de 3 Decentralisaties. Maatschappelijke gevolgen, effecten, rendement - Efficiencyvergroting; - Mogelijk kostenreductie op coördinatie; - Mogelijk winst op huurkosten en positief effect op exploitatie van een gebouw (MFA s); - Minder leegstand MFA; - Biedt de mogelijkheid elkaar te ontmoeten (winst in elkaar treffen); - Kortere lijnen, meer vreugde. (ontmoetingsplek in MFA) Het creëren van een ontmoetingsplek in MFA is een interessante gedachte. Een ontmoetingsplek kan zorgen dat vrijwilligers en medewerkers (coördinatoren) van diverse instanties elkaar op de hoogte kunnen brengen en houden, maar het kan ook resulteren in efficiëntere oplossingen van vraagstukken. Het is wel van belang om te onderzoeken of vrijwilligers en medewerkers (coördinatoren) van diverse instanties dat zelf ook zo zien. Signalen zijn bekend dat deze gedachte wordt gedragen. Hoe breed dit draagvlak is, is nog onduidelijk. In de gemeentelijke beleving is de locatie van de ontmoetingsplek van ondergeschikt belang. In de organisatorische voorbereiding op de 3 decentralisaties (3 D s) van het sociaal domein (AWBZ, Jeugdzorg en Participatiewet) wordt een Centrum voor Elkaar ingericht. Dit is een constructie die tegemoetkomt aan de gedachte van een ontmoetingsplek, maar dan wel geformaliseerd. Denkbaar is dat een dergelijk centrum wordt gehuisvest in een MFA.

24 Kanttekeningen Advies: ga in gesprek met (omliggende) gemeenten die beschikken over zo n werk- en ontmoetingsplek (bijvoorbeeld Wijk bij Duurstede: De Binding) om van hen te horen wat in de praktijk de voor- en nadelen zijn om van hun ontwikkelingen te leren. Onderschat niet het risico van verlies van reaching out. - Tot slot wordt opgemerkt dat uit de praktijk blijkt, dat voor het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) juist geen of weinig gebruik van een fysiek inlooppunt wordt gemaakt. Het blijkt dat daarvoor het schoolplein of de website veel beter gebruikte kanalen zijn. Financieel Besparing p.m. p.m. p.m. Kosten p.m. p.m. p.m. Saldo p.m. p.m. p.m. Consequenties formatie Risico s Voorwaarden invoering Tijdspad

25 Thema Sociaal domein.huurprijzen MFA s Voorstel 2.2 Voorstel (inhoud, kort) Maak de huurprijs van de MFA s flexibel naar draagkracht. Onderbouwing - MFA s kunnen zich zelf niet bedruipen; - MFA s worden te weinig benut. Maatschappelijke gevolgen, effecten, rendement - Meer gebruik van de MFA en breder geëxploiteerd (voor zowel meer als minder draagkrachtige instellingen). In de MFA s wordt nu onderscheid gemaakt in: - Scholen; - Gesubsidieerde instellingen: muziekschool, bibliotheek, Jong Nederland; - Commerciële instellingen zoals kinderopvanginstellingen. De gemeente stelt op basis van de onderwijs regelgeving ruimte MFA in gebruik aan de scholen. Zij betalen geen huur. De gesubsidieerde instellingen betalen een lagere huur dan de commerciële instellingen en ontvangen daarnaast een aanvullende huisvestingssubsidie zoals is vastgelegd in de huurcontracten. Kanttekeningen Financieel Besparing p.m. p.m. p.m. Kosten p.m. p.m. p.m. Saldo p.m. p.m. p.m. Consequenties formatie Risico s Voorwaarden invoering Tijdspad

26 Thema Sociaal domein verhoging baten gebouwen (zoals De Schoudermantel, Scouting, MFA s) Voorstel 2.3 Voorstel (inhoud, kort) Maak de exploitatie van gebouwen waarvoor de gemeente een bepaalde (financiële) verantwoordelijkheid heeft (zoals scouting), jongerenwerk, sportclubs), winstgevend door een actieve manier van verhuur (o.a. door verruiming van de huidige horecavergunning). Onderbouwing Welke maatregelen kunnen worden genomen om meer financieel rendement te halen uit MFA s en andere gebouwen t.b.v. het sociaal domein. Benut hiervoor een groepje van onafhankelijke experts uit de eigen gemeente die hun expertise gratis ter beschikking stellen. Door een beoordeling van de (winstgevendheid) van alle gebouwen in samenhang met elkaar kan blijken dat een andere invulling en/of verhuizingen leidt tot hogere baten/inkomsten. Maatschappelijke gevolgen, effecten, rendement - Verruimen mogelijkheden voor exploitatie geeft bijvoorbeeld De Schoudermantel, scouting, Jong Nederland een meer prominente positie in de samenleving; - Meer maatschappelijke, sociale cohesie door gezamenlijk gebruik (bij samenvoegen meer organisaties in grote gebouwen); - Terugbrengen tekorten betekent dat budget naar andere doelen kan. - Maatschappelijke functie gebouw is jongerenontmoeting centrum, binnen dit kader is er veel vrijheid om te exploiteren; - Bij gebruik van alcohol is de Drank en Horecawet van toepassing. Naast de wettelijke regels zijn er de beleidsregels. Er zijn 4 persoonlijke feesten (gericht op doelgroep) toegestaan per jaar; - Indien beleid D&H wet wordt vrijgegeven kunnen er meer feesten worden georganiseerd en daarmee meer inkomsten gegeneerd. Wij hebben geen gegevens over de extra inkomsten die een feest genereert, maar stel dat dit zo n zou zijn dan levert dit bij 10 feesten op; - Indien ook buiten de doelgroep wordt verruimd kunnen er andersoortige feesten worden georganiseerd (ouderen, bruiloften, etc.). Kanttekeningen - Kans op overlast voor de omwoners en vandalisme van gemeentelijke objecten (gemeentehuis, skatebaan, fietsenhok, graffiti, etc.); - D&H wet en het beleid zijn gericht op preventie alcohol door jongeren en het tegengaan van oneerlijke concurrentie voor commerciële horeca (para commercie); - Alternatief is volledig commerciële horecavoorziening van maken (andere eisen en criteria waaraan op basis van D&H wet moet worden voldaan). Ook bestemming moet aangepast worden; - Bestuurlijke wenselijkheid wordt betwijfeld (relatie met jongeren en preventie alcohol). Financieel

27 Besparing Kosten Saldo Consequenties formatie Risico s Voorwaarden invoering Tijdspad

28 Thema Sociaal domein Behoud/uitbreiding expertise jeugdzorg Voorstel 3 Voorstel (inhoud, kort) Geen aanwezige expertise wegbezuinigen, maar inzetten op uitbreiden met oog op toekomst. Specifiek: Jongerenwerk De Schoudermantel binnen het huidige subsidiebudget opdracht geven in overleg met CJG (sociaal team) uitvoerend werk gericht op preventie, voorlichting en (individuele) begeleiding te vergroten van 29% (nu) naar bijv. 50%. Onderbouwing - Invulling taken vanuit transitie jeugdzorg met aanwezige expertise; - Sturen met subsidies in de richting van gewenste prestaties, door verschuiving van taken. Maatschappelijke gevolgen, effecten, rendement - Bestaande expertise exploiteren; - Voorsorteren op ontwikkelingen; - Gebruik maken van bekende, geaccepteerd format (Jongerenwerk De Schoudermantel). - Helemaal eens met voorstel expertgroep. We hebben huidige basisvoorzieningen hard nodig om de transitie goed te kunnen opvangen. De huidige basisvoorzieningen moeten eerder versterkt worden dan dat er op bezuinigd wordt. Kanttekeningen - Voor de toename van de preventie, voorlichting en begeleiding bij het jongerenwerk zal de subsidie aan hen verhoogd moeten worden. Bekostiging kan gezocht worden in de extra gelden die met de transities naar de gemeenten gaan. Financieel Besparing p.m. p.m. p.m. Kosten p.m. p.m. p.m. Saldo p.m. p.m. p.m. Consequenties formatie Risico s Voorwaarden invoering Tijdspad

29 Thema Sociaal domein Sport, privatisering verenigingen Voorstel 4.1 Voorstel (inhoud, kort) Privatisering van de sportverenigingen, zo ver mogelijk Onderbouwing Cultuuromslag van verzorgings- naar participatiestaat geldt ook voor sport. De volgende vragen moeten beantwoord worden: - hoeveel geld steekt de gemeente in sport? - hoe ziet het convenant (de overeenkomst) met het Sporthuis er uit? - wat zijn de harde en zachte verplichtingen in de overeenkomst en over welk tijdsbestek zijn die afgesproken? - is er controle/inzicht op efficiency in besteding? - vanuit baten: hoe ziet de bezettingsgraad van verhuur buiten sportverenigingen er uit? - is het beheer door het Sporthuis via een openbare aanbesteding verkregen of via verworven recht? Maatschappelijke gevolgen, effecten, rendement - risico: werkeloosheid medewerkers Sporthuis; - privatisering beperkt invloed en risico gemeente eigen verantwoordelijkheid verenigingen, beheerorganisatie. - het synergie voordeel door het Sporthuis verdwijnt - het Sporthuis voert op basis van het sportbesluit een BTW-belaste exploitatie. Hierdoor hoeft het Sporthuis maar 6% BTW in rekening te brengen bij haar afnemers. In 2011 leverde dit een fiscaal voordeel op van Geprivatiseerde verenigingen betalen de reguliere BTW van 21%. - onzekerheid wat betreft de duurzaamheid van de vereniging (financiën, inzet vrijwilligers, etc.) - er is geen gemeentelijke budget om verenigingen een bruidsschat mee te geven - risico gemeente blijft bestaan: in geval van gevaar voortbestaan vereniging blijft de gemeente maatschappelijk betrokken. Kanttekeningen - idee: verenigingen bekijken op good practise ; - idee: Sporthuis s avonds bemannen door vrijwilligers & re-integratiebedrijven e.d.; - check: basis meerjarig onderhoudscontract (scherp ingekocht, creatief nagedacht regionale aanbesteding. - idee: overleg met sportverenigingen over hun mogelijkheden; - noot: in 2013 is er meerdere malen overleg geweest met de tennisverenigingen over initiatieven tot privatisering, de verenigingen hebben toen besloten hier van af te zien; - idee: gemeentelijke organisaties bekijken op good practise ;

30 Financieel Besparing Kosten Saldo Consequenties formatie Risico s Voorwaarden invoering Tijdspad Beantwoording vragen onderbouwing: 1. hoeveel geld steekt de gemeente in sport? Sportbudget gemeente Bunnik 2014 Posten Saldo Sporthuis Bewegingsonderwijs (schoolsport) Kosten sportaccommodaties (kapitaallasten, belastingen, verzekeringen) Overig sportbeleid (inzet formatie, schoolsport commissie, bijdrage Bunniks Mooiste, Sport verordeningen en projecten, buurtsportcoach, e.d.) Totale lasten hoe ziet het convenant (de overeenkomst) met het Sporthuis er uit? 3. wat zijn de harde en zachte verplichtingen in de overeenkomst en over welk tijdsbestek zijn die afgesproken? 4. is er controle/inzicht op efficiency in besteding? De antwoorden op vraag 2 t/m 4 komen terug in de geactualiseerde overeenkomst (2014). Deze overeenkomst heeft de navolgende strekking: - Het betreft een huur- en exploitatieovereenkomst tussen Sporthuis en gemeente. De overeenkomst loopt voor de duur van 10 jaar, tot en met 31 december Het Sporthuis huurt de gemeentelijke sportaccommodaties en betaalt hiervoor anno 2014 op jaarbasis aan de gemeente. Dit bedrag is gebaseerd op het aantal velden en sportzalen die het Sporthuis beheert. Een wijziging in het aantal sportvelden/sportzalen zal een wijziging opleveren van de huurprijs. - Daarnaast exploiteert het Sporthuis het gehuurde naar eigen inzicht en voor eigen risico. De gemeente verstrekt jaarlijks een exploitatiebijdrage die gebaseerd is op de meerjarige exploitatiebegroting met toelichting van het Sporthuis die onderdeel uitmaakt van de

31 overeenkomst. De exploitatiebijdrage aan het Sporthuis bedraagt anno 2014 op jaarbasis De hoogte van de exploitatiebijdrage is gebaseerd op alle uitgaven van het Sporthuis (personeel, onderhoudsvoorziening, huur aan de gemeente, etc.) minus alle inkomsten (verhuur sportverenigingen, incidentele verhuur, etc.). - Het Sporthuis is verantwoordelijk voor alle vormen van onderhoud (inclusief renovatie, vervanging, klein dagelijks onderhoud etc.). - Halverwege en zes maanden voor het einde van de looptijd van de overeenkomst evalueren de partijen het verloop van de exploitatie. Een opname van de kwalitatieve onderhoudsstaat van het gehuurde evenals een klanttevredenheidsonderzoek maken onderdeel uit van de evaluatie. 5. vanuit baten: hoe ziet de bezettingsgraad van verhuur buiten sportverenigingen er uit? De volgende gegevens heeft de gemeente via het Sporthuis verkregen: Buitensportaccommodaties - Het primaat voor gebruik van de complexen die in gebruik zijn bij de buitensportverenigingen ligt bij die verenigingen. Hun gebruik gaat voor. - Verhuur van de accommodaties aan derden is mogelijk (en zelfs wenselijk i.v.m. het sportbesluit BTW waarbij geëist wordt dat de complexen niet exclusief verhuurd worden). Dat gebeurt altijd in nauw overleg met de bespelers, zodat wij hen niet in het vaarwater zitten bij verenigingsactiviteiten en omdat zij de noodzakelijke faciliteiten open moeten stellen (kleedkamers, eventueel kantine met afspraken over schoonmaak e.d.). In de praktijk beperkt zich dat op dit moment tot enkele (bedrijfstoernooien) per jaar per complex. Binnensportaccommodaties - Onderstaand schema geeft weer de uren per zaal die door het hele seizoen heen gereserveerd zijn. Dat geeft een goed beeld van de bezetting, niet van de bezettingsgraad want die wordt namelijk zeer beïnvloed door de (school)vakanties. - In de overeenkomst met de gemeente staat dat gymnastiekonderwijs altijd voorgaat gevolgd door (sport)verenigingen uit de gemeente Bunnik. Met beiden wordt ieder jaar een jaarplanning opgesteld, vervolgens worden de leegstandsuren verhuurd aan verenigingen van buiten Bunnik. - Incidentele verhuur hebben we niet opgenomen, die passen we zoveel mogelijk in en leveren iedere week gemiddeld over de zalen zo n twintig uur op. Lindenhof* Irenezaal Kwartier Rijnzaal Maandag Dinsdag Woensdag ** Donderdag Vrijdag Zaterdag Iedere 14 dagen volleybal van Zondag

32 *in de periode van november tot en met februari worden praktisch alle leegstandsuren verhuurd aan hockeyverenigingen **deze dag wordt schoongemaakt 6. is het beheer door het Sporthuis via een openbare aanbesteding verkregen of via verworven recht? De overeenkomst met het Sporthuis is gebaseerd op de Aanbieding beheer en exploitatie binnenen buitensport gemeente Bunnik en is tot stand gekomen door een onderhandse uitnodiging en geen aanbesteding.

33 Thema Sociaal domein Sport, samenvoegen buitensportaccommodaties Voorstel 4.2 Voorstel (inhoud, kort) Samenvoegen van buitensportaccommodaties en mogelijk van verenigingen van dezelfde soort. Onderbouwing Het driekernen beleid is m.b.t. sport financieel niet vol te houden. Nu 3 x voetbal, 3 x tennis en binnen de gemeente. De samenvoeging moet niet top-down gebeuren maar bottom-up in een participatietraject met de verenigingen. Samenvoeging van verenigingen moet uit die verenigingen zelf komen. In dat proces moet geen besparingsbedrag als uitgangspunt worden genomen; daarmee wordt het creatieve proces belemmerd. Laat een deel van de opbrengsten in de kas van de sportverenigingen terugvloeien. Het voorstel aan de gemeente is in gesprek te gaan met de verenigingen en na te gaan of er draagvlak is om vervolgens op dezelfde wijze als het traject van de Bunnikse Kwaliteit hiermee aan de slag te gaan. Doelstelling is het realiseren van een kostenreductie /het vergroten van de baten. Aanbevolen wordt een waarde dan wel businesscase te laten uitvoeren en dit traject goed te laten begeleiden door in ieder geval zowel een financieel deskundige als een maatschappelijk betrokken expert. De meerwaarde moet worden uitgedrukt. Tijdens de laatste bijeenkomst heeft de expertgroep aangegeven de ambtelijk voorgestelde besparing niet op te nemen omdat deze te globaal is en dit niet overeenkomt met het hierboven genoemde voorstel, n.l. van het samenvoegen van buitensportaccommodaties en gelijksoortige verenigingen een apart traject te maken. Maatschappelijke gevolgen, effecten, rendement - Er is jaren geleden eerder een voorstel voor gedaan. Zijn er berekeningen m.b.t. kostenreductie gemaakt? (opm. ambtelijk: destijds zijn hiervoor geen berekeningen gemaakt) - kostenvoordelen bij renovatieplannen (voor gemeente, bij privatisering voor vereniging) - kostenvoordelen bij vaste lasten - betere benutting accommodatie - bredere inzet van vereniging vrijwilligers toelichting: een grotere vereniging kan betekenen dat er ook een grotere vijver is van mogelijke vrijwilligers. Vb. vereniging A heeft een timmerman als vrijwilliger en vereniging B een elektricien; als deze verenigingen samengaan dan hebben ze beiden binnen 1 vereniging. - bredere maatschappelijke rol vereniging toelichting: vanuit een grotere vereniging zijn er vaak meer mogelijkheden en verbindingen om samenwerking met scholen, zorginstellingen, woningbouwcorporaties e.d. aan te gaan. - kwaliteitsimpuls toelichting: het samengaan van verenigingen kan leiden tot verdere professionalisering van de vereniging door een bundeling van krachten (kennis, vrijwilligersinzet, financiën, resources, e.d.). Er ontstaan wellicht opties tot het aantrekken van (betere) professionele krachten (vb. verenigingsmanager, uitbater kantine, e.d.)

34 - meer leden per vereniging toelichting: een grote bekende vereniging trekt veel leden. Ook mogelijk leden buiten Bunnik (noot: begin 2013 stonden er in Utrecht kinderen op een wachtlijst voor voetbal). - hoger spelniveau toelichting: de beste spelers samenvoegen van beide verenigingen leidt tot een hoger spelniveau vb. vereniging A heeft 1 junioren A-team, vereniging B heeft 1 junioren A-team; als deze verenigingen samengaan kunnen er 2 A-teams worden gevormd op orde van niveau. - verenigingen aantrekkelijker voor sponsoren. toelichting: een grote vereniging met een ruime naamsbekendheid en een wijd bereik is interessant voor lokale én regionale sponsoren. Nb. Bovenstaande is gebaseerd op het samenvoegen van gezonde verenigingen zoals in het geval van de verenigingen (van bovenstaande sporten) uit Bunnik. Kanttekeningen - burgers zullen soms verder moeten reizen om te sporten (gemeente zou kunnen ondersteunen in zake vervoer); - de oude sportaccommodaties dienen een andere bestemming te krijgen - kapitaalvernietiging van de bestaande sportaccommodaties die niet meer worden gebruikt - mogelijk Sporthuis geen bestaansrecht meer - verlies van eigen identiteit bij leden en/of vrijwilligers bij samenvoegen verenigingen - een omni-sportvereniging per kern wellicht alternatief (m.n. Tolhuislaan) - de plaats van de samengevoegde vereniging kan een breekpunt zijn Financieel Besparing p.m. p.m. p.m. Kosten Saldo Om een indicatie te geven van de mogelijke besparingen is lastig. Daarvoor is nader onderzoek noodzakelijk. Het onderhoud van een grasveld voor bijvoorbeeld voetbal bedraagt ongeveer op jaarbasis. Dit bedrag wordt voor een deel ook door de verenigingen betaald vanuit hun bijdrage. Het te besparen bedrag per veld is dus lager. Er zijn nog meerdere componenten van de totale kosten waarop bespaard kan worden. Hierover valt nog niets te zeggen. De drie verenigingen hebben nu 10,5 velden ter beschikking. Onderzocht moet worden hoeveel velden kunnen vervallen bij één complex. Op basis van de huidige ledenbestanden zou waarschijnlijk met 3 velden minder toekunnen. De besparing wordt dan ingeschat op Handbal en korfbal zijn al geprivatiseerd. Eén van de drie tennisverenigingen (Werkhoven) is ook geprivatiseerd. De bezettingsgraad bij tennis is hoger. Daarom kan er naar verwachting niet op velden worden bespaard. Consequenties formatie Risico s Voorwaarden invoering Tijdspad

35 Thema Sociaal domein.vermarkten toerisme Bunnik Voorstel 5 Voorstel (inhoud, kort) Zet gemeente Bunnik meer op de kaart als ondernemer. Laat de burgemeester als ambassadeur gemeente Bunnik promoten en inkomsten genereren. Stel beschikbaar en een gelijk bedrag publiek/privaat. Vraag een PR bureau uit de omgeving om op basis van no cure no pay een promotieplan voor gemeente Bunnik op te stellen. Onderbouwing - Ontwikkel een eigen identiteit en investeer daarin; - Exploiteer dit en positioneer dit in de omgeving; - Maak hier iemand/ambtenaar voor verantwoordelijk (gebiedsontwikkelaar/marketeer) na opstellen promotieplan voor verdere uitvoering: - Maak gemeente aantrekkelijker zodat er meer inwoners komen: - Ondernemers uitnodigen de gemeente te helpen een ondernemende gemeente te worden. Maatschappelijke gevolgen, effecten, rendement - Door gemeente Bunnik aantrekkelijker te maken wordt het voor ondernemers aantrekkelijker zich te vestigen in de gemeente. Dit genereert werkgelegenheid waardoor aantal uitkeringen kan dalen. - Begin dit jaar is de ontwikkelingsagenda recreatie en toerisme gemeente Bunnik vastgesteld. Onderdeel hiervan is een klein budget dat ondernemers kunnen gebruiken voor gedeelde thema s ( 7.000). Voorstel was ook om een ondernemersplatform op te starten omdat daar behoefte aan was (initiatief gemeente, verder op te pakken en uit te bouwen door ondernemers zelf). Het budget is bedoeld om hiermee meer privaatgeld te genereren. Dit vanuit dezelfde gedachte als bij het voorstel hierboven aangegeven; - Als onderbouwing van de ontwikkelingsagenda hebben we een leefstijlenonderzoek (Recron) gedaan om vraag en aanbod in beeld te krijgen en ondernemers een beeld te geven van elkaars kwaliteiten (ten behoeve van arrangementontwikkeling). Dit alles samen met ondernemers; - Naast dit gemeentelijke traject is er begin dit jaar het project Kracht en Pracht Kromme Rijnstreek van start gegaan waarin de ondernemers in de vrije tijdssector (maar ook banken als Rabo, overheden, natuurorganisaties, e.d.) gezamenlijk aan de slag gaan met de promotie van de Kromme Rijnstreek. Tijdens het project Kracht en Pracht is vanzelf een eerste ondernemersplatform ontstaan door en voor de ondernemers in Bunnik, eigenlijk zonder dat de gemeente hieraan hoefde te trekken. (Dit in relatie tot het eerste gedachtestreepje); - De burgemeester als ambassadeur is goed mogelijk. Niet om meer toeristen te trekken, maar om ondernemers te stimuleren in deze sector meer te investeren en op te starten; - Het promotieplan moet volgen uit de ondernemers zelf. Het PR-bureau zou lid moeten zijn van het ondernemersplatform. Dan kan men elkaar versterken en ontstaat er ruimte voor promotie. Kanttekeningen

Totaaloverzicht toets voorstellen expertgroepen

Totaaloverzicht toets voorstellen expertgroepen Totaaloverzicht toets voorstellen expertgroepen Bezuinigingsvoorstellen 2015 2016 2017 DIENSTVERLENING 1 Gemeentehuis 16.600 16.600 16.600 Dit voorstel betreft de extra huuropbrengst ( 15.000) in het kader

Nadere informatie

Totaaloverzicht voorstellen expertgroepen

Totaaloverzicht voorstellen expertgroepen Totaaloverzicht voorstellen expertgroepen Bezuinigingsvoorstellen 2015 2016 2017 DIENSTVERLENING 1 Gemeentehuis 16.600 16.600 16.600 Dit voorstel betreft de extra huuropbrengst ( 15.000) in het kader van

Nadere informatie

Raadsvergadering. Grondslag De Mededingingswet en de Wet Markt en Overheid die daar een onderdeel van uitmaakt.

Raadsvergadering. Grondslag De Mededingingswet en de Wet Markt en Overheid die daar een onderdeel van uitmaakt. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 27 november 2014 14-106 Onderwerp Wet Markt en Overheid Aan de raad, Onderwerp Wet Markt en Overheid Gevraagde beslissing De volgende economische activiteiten aan

Nadere informatie

Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam

Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam Stappenplan op weg naar een beleidsplan Dorpscentrum Spaarndam April 2015 Aanleiding In onder meer het Subsidieprogramma 2015 is aangegeven dat het college aan het eind van 2014 een beleidsplan aan zou

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2011 11-063 Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Gevraagde beslissing 1. Instemmen

Nadere informatie

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed.

Vastgoed. Plan van Aanpak. Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-2014 Voor akkoord: Plan van aanpak: Vastgoed. Vastgoed Plan van Aanpak Plan van aanpak: Vastgoed Bestuurlijk L. van Rekom opdrachtgever L. Mourik opdrachtgever Naam projectleider L. van Hassel Versie: Definitief Bestandsnaam: Datum opgesteld: 20-06-

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

EVALUATIE VERORDENING OP DE PARACOMMERCIE VENRAY 2014

EVALUATIE VERORDENING OP DE PARACOMMERCIE VENRAY 2014 EVALUATIE VERORDENING OP DE PARACOMMERCIE VENRAY 2014 Oktober 2016 1 Inhoudsopgave Aanleiding 3 Evaluatie 4 Proces 4 KHNV 5 Dorps- en wijkaccommodaties 5 Overige paracommerciële instellingen 6 Gemeente

Nadere informatie

RAADSCOMMISSIE. Nummer: Datum vergadering: 24 november Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties

RAADSCOMMISSIE. Nummer: Datum vergadering: 24 november Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties RAADSCOMMISSIE Onderwerp: Nummer: Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties Datum vergadering: 24 november 2015 Conceptbesluit: 1. In te stemmen met de nota "Uitgangspunten maatschappelijke accommodaties';

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

Raadsvergadering. 1 oktober Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met het proces van de totstandkoming van de Strategische Agenda.

Raadsvergadering. 1 oktober Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met het proces van de totstandkoming van de Strategische Agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 1 oktober 2015 15-061 Onderwerp Proces totstandkoming Strategische Agenda Aan de raad, Onderwerp Proces totstandkoming Strategische Agenda Gevraagde beslissing 1.

Nadere informatie

Wmo-raad Maastricht ADVIES NR. 27 3D S CONCEPT RAADSVOORSTEL. bijbehorende stukken:

Wmo-raad Maastricht ADVIES NR. 27 3D S CONCEPT RAADSVOORSTEL. bijbehorende stukken: Wmo-raad Maastricht ADVIES NR. 27 3D S CONCEPT RAADSVOORSTEL bijbehorende stukken: Advies nr. 27.A Beleidskader Wmo 2015 Advies nr. 27.B Beleidskader Participatiewet Advies nr. 27.C Beleidsplan Jeugd Bijlage

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73

Raadsvergadering. Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 09-10-2014 14-090 Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld en gedeeltelijke privatisering Bunnik 73 Aan de raad, Onderwerp Gemeentelijke bijdrage kunstgrasveld

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442

Raadsstuk. Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 Raadsstuk Onderwerp: Verhuur en exploitatie multifunctionele sporthal Duinwijck BBV nummer: 2013/520442 1. Inleiding De gemeenteraad heeft middelen gereserveerd voor de bouw van een multifunctionele badmintonhal

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

INFORMATIE AVOND. Herziening Accommodatiebeleid

INFORMATIE AVOND. Herziening Accommodatiebeleid Herziening Accommodatiebeleid Agenda voor vanavond Aanleiding herziening Totstandkomen huidig accommodatiebeleid Constateringen huidige tijdgeest Onderbouwing toekomst bestendige kaders voor beleid Insteek

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 15 december Door tussenkomst van : Raadscommissie van 2 december Nummer : 71

Voorstel aan : Gemeenteraad van 15 december Door tussenkomst van : Raadscommissie van 2 december Nummer : 71 Voorstel aan : Gemeenteraad van 15 december 2014 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 2 december 2014 Nummer : 71 Onderwerp : Bezuinigingsmogelijkheden 2016 Bijlage(n) : 1. Schermprints website Begrotingswijzer.nl

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Raadsvoorstel Sportvisie

Raadsvoorstel Sportvisie gemeente Eindhoven 16R7018 Raadsnummer Inboeknummer 16bst01331 Beslisdatum B&W 18 oktober 2016 Dossiernummer 16.42.751 Raadsvoorstel Sportvisie Inleiding We bieden u bijgaand de nieuwe Sport en Beweegvisie

Nadere informatie

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen

Accommodatiebeleid Maatschappelijke Voorzieningen Maatschappelijke Voorzieningen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Hilversum 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 8 2 Huisvestingsstrategie en eigendomsstrategie 10 3 Cultuur 15 4 Sociale voorzieningen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda

RAADSVOORSTEL. TITEL Toekomstgerichte media-agenda RAADSVOORSTEL Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 3802123v2 Aan : Gemeenteraad Datum : 14 juni 2011 Portefeuillehouder : Wethouder M.C. Barendregt Agendapunt : HB-6 B&W-vergadering : 31-05-2011

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel Reg. nr.: Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling 15-1 Collegevoorstel 1410136 Afdeling: Maatschappelijke Ontwikkeling Onderwerp Toekomst huisvesting bibliotheek en Podium Boxtel Samenvatting De cultuur sector is vanwege de economische situatie volop

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat.

b Onvermijdelijk Ambtelijke huisvesting is onvermijdelijk onderdeel van het ambtelijke apparaat. gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst00096 Beslisdatum B&W 28 januari 2014 Dossiernummer 14.05.451 Raadsvoorstel Ambtelijke huisvesting lange termijn vanaf 2020 Inleiding In juni 2012 heeft de raad besloten

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp

Raadsvergadering. Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht en Lokaal beleidsplan jeugdhulp RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-013 Onderwerp Regionaal beleidskader transitie jeugd Zuidoost Utrecht 2014-2018 en Lokaal beleidsplan jeugdhulp Aan de raad, Onderwerp Regionaal beleidskader

Nadere informatie

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'

Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics' Voor u ligt de beleidsregel tussentijdse aanvragen 'Back to Basics'. Dit betreft een tijdelijke beleidsregel voor de periode 2014 en 2015, tot de aanvang

Nadere informatie

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris

OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014. Inzet combinatiefunctionaris BIJLAGE 2 OVERZICHT MAATREGELEN IN HET KADER VAN DE BEZUINIGINGS- TAAKSTELLING ONDERWIJS EN WELZIJN 2012-2014 Taakstelling 2012 2013 2014 totale taakstelling 484.500,00 610.000,00 660.000,00 al ingevuld

Nadere informatie

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : P. Haker Datum

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/51

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/51 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 23-9-2014 Nummer voorstel: 2014/51 Voor raadsvergadering d.d.: 07-10-2014 Agendapunt: 10 Onderwerp:

Nadere informatie

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 10 november 2014 10 2014/69 22 september 2014 wethouder A.G.J. Bosch

Nadere informatie

Bijeenkomst Sport en Accommodatiebeleid - 10 mei 2016

Bijeenkomst Sport en Accommodatiebeleid - 10 mei 2016 Bijeenkomst Sport en Accommodatiebeleid - 10 mei 2016 Aanwezig: wethouder G. van Dijk, wethouder J. Berkhoff, G. van der Meijden, T. Smit en E. Palland (namens gemeente Heerde) 16 sportverenigingen: Gymnastiekvereniging

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 181726 Afdeling: Leefomgeving Registratiedatum: Agendapunt: 29-03-00 Openbaar: Ja X Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Garantstelling Tennisvereniging Gennep Het college besluit: 1. Een

Nadere informatie

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201

1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 1 1 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1111 111 Ons kenmerk: 2013/280201 N Visie op hoofdlijnen op het 1 gebruik van buurthuizen Betere bezetting van accommodaties, meer zelfstandige buurthuizen en minder gesubsidieerde

Nadere informatie

Registratienummer collegebesluit:

Registratienummer collegebesluit: Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Raadsvoorstel Portefeuillehouder: J.W.M. Pietersen Opgesteld door: Stefanie Peters, afdeling Sociaal Domein en Veiligheid Besluitvormende vergadering:

Nadere informatie

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt

Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt Datum vergadering gemeenteraad Voorstelnummer Agendapunt 15 december 2015 RV/15/00633 19 Voorstel ingebracht door Portefeuillehouder Begrotingsprogramma Beheerproduct Onderwerp J.W. Schipper, fractie VVD

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen,

Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO. Geachte heer Thommassen, Archiefexemplaar Theater de Maaspoort De heer L. Thommassen Postbus 333 5900 AH VENLO Gemeentebestuur uw kenmerk 2013.04/LT/mw uw brief d.d. 26 september 2013 ons kenmerk REWLE / 13-13371 behandeld door

Nadere informatie

Nieuw beleid bewegen en sporten Schiedam. VSG Kennisdag. Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond...

Nieuw beleid bewegen en sporten Schiedam. VSG Kennisdag. Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond... Nieuw beleid bewegen en sporten Schiedam VSG Kennisdag 16 februari 2017 Plaats over deze achtergrondfoto uw eigen [kleuren]foto op de voorgrond......gebruik vervolgens onderstaande tool om uw foto op maat

Nadere informatie

13 oktober /58 8 september 2014 wethouder H.G. Engberink

13 oktober /58 8 september 2014 wethouder H.G. Engberink Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 13 oktober 2014 12 2014/58 8 september 2014 wethouder H.G. Engberink

Nadere informatie

brede welzijnsinstelling. MA 2. Projectplan/subsidieaanvraag Steller:

brede welzijnsinstelling. MA 2. Projectplan/subsidieaanvraag Steller: Aan de Raad Made, 30 augustus 2012 Agendapuntnummer: 7 Raadsvergadering: 30 augustus 2012 Onderwerp: Onderzoek naar 1 brede welzijnsinstelling Registratienummer: 12int02383 Casenr: 12.00919 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit 2. Memo m.b.t. aanbesteding.

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : 1. Raadsbesluit 2. Memo m.b.t. aanbesteding. Aan de Raad Made, 3 februari 2009 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 26-02-2009 Nummer raadsnota: 12 Onderwerp: Sociaal-culturele accommodaties Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING financiële bijdragen uit het leefbaarheidsbudget 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Hellendoorn heeft enkele budgeten overgedragen aan de dorpen en wijken in de

Nadere informatie

Zienswijzen + gesprekken n.a.v. stopzetten van de subsidies

Zienswijzen + gesprekken n.a.v. stopzetten van de subsidies Zienswijzen + gesprekken n.a.v. stopzetten van de subsidies Toelichting. In het najaar van 2014 zijn maatschappelijke partijen in de gelegenheid gesteld om hun mening te geven of vragen te stellen over

Nadere informatie

Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020

Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020 Procesaanpak Sportbeleid gemeente Lingewaard 2015-2020 1 1. Inleiding. De huidige sportnotitie Sportbeleid beweegt door! is in december 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze notitie heeft betrekking

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-118 Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Gevraagde beslissing 1. Het Beleidsplan

Nadere informatie

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 4.

Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 4. Raadsvoorstel AGENDAPUNT NO. 4. Voorstel tot het verstrekken van een eenmalige bijdrage aan Paardensportvereniging Aalten ten behoeve van de realisatie van een rijhal AAN DE RAAD Samenvatting De Paardensportvereniging

Nadere informatie

Sportbesluit. Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling 16 februari 2015

Sportbesluit. Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling 16 februari 2015 Sportbesluit Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling 16 februari 2015 1 Sportbesluit op 2 februari 2010 Het Sportbesluit vloeit voort uit drie belangrijke wensen van de toenmalige gemeenteraad: 1.

Nadere informatie

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019)

Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Bestuursopdracht beleidsplan zorg voor jeugd (2015-2019) Heerenveen, juli 2013 Bestuursopdracht beleidsplan Zorg voor jeugd gemeente Heerenveen 1.Aanleiding De zorg voor de jeugd valt vanaf 2015 onder

Nadere informatie

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma

Raadsvergadering, 2 februari 2010. Voorstel aan de Raad. Onderwerp: Economisch Actie Programma Raadsvergadering, 2 februari 2010 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Economisch Actie Programma Nr.: 369 Agendapunt: Voorbespreking & 15 Datum: 19 januari 2010 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder:

Nadere informatie

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo

het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Aan: Namens: Onderwerp: Wmo adviesraad het college van Burgemeester en Wethouders van Winsum. Drie scenario s voor het invoeren van een eigen bijdrage in de Wmo Geachte Leden van de Wmo Adviesraad, De

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Beleidsplan WMO Jeugd Aanleiding

Plan van Aanpak. Beleidsplan WMO Jeugd Aanleiding Plan van Aanpak A Beleidsplan WMO Jeugd 2020 1. Aanleiding Bij de totstandkoming van plannen is het belangrijk om hier op een goede manier de juiste mensen bij te betrekken. Dit geldt voor onze inwoners,

Nadere informatie

Thijplein KM Rossum Tel

Thijplein KM Rossum Tel Thijplein 1 7596 KM Rossum Tel. 0541-625824 www.kulturhus-de-cocer.nl Inhoud 1. Het Kulturhus.... 2 1.1. Doelstelling... 2 1.2. Organisatie... 2 1.3. Huisvesting... 2 1.4. Beheer en openingstijden... 2

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 24 mei 2016 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 24 mei 2016 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 24 mei 2016 Corr. nr.: 2016.17323 Onderwerp : Voorstel inzake gerechtelijke uitspraak inzake exploitatievergoedingen buitensportverenigingen

Nadere informatie

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask*

Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I. Aan de gemeenteraad. Roden, 10 april 2013. Bask* Aan de gemeenteraad Roden, 10 april 2013 G E M E E N T E t N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.2/17042013 Documentor.: RV12.0825 Raad d.d. I Bask* Onderwerp Experiment "Met de post Peize naar de brandweer

Nadere informatie

De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s

De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s De Wmo, De Kanteling & decentralisaties: ontwikkelingen, kansen, risico s Aanleiding (concept)beleidsplan Wmo 2013-2016: Duurzaam, Dynamisch, Verbindend, opmaat naar toekomst bestendige Maatschappelijke

Nadere informatie

De slimste route? Vormgeven toegang

De slimste route? Vormgeven toegang De slimste route? Vormgeven toegang Grote veranderingen in zorg en ondersteuning Taken vanuit AWBZ, Jeugdzorg, Werk en inkomen. Passend onderwijs (toegang tot onderwijs) De slimste route (voor Hengelo)

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren 1 Prestatieveld Sociale Samenhang en Leefbaarheid Doel: Versterken van het zorgzaam samenleven Wat deden we al en blijven

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere regels bewonersinitiatieven Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van de directeur Activering & Welzijn van het cluster Maatschappelijke

Nadere informatie

Voorstel/alternatieven. Inhoud aanvraag/aanleiding ambtshalve besluit. Wettelijke grondslag. Inhoud extern advies

Voorstel/alternatieven. Inhoud aanvraag/aanleiding ambtshalve besluit. Wettelijke grondslag. Inhoud extern advies Raadsvergadering d.d. 29 augustus 2013 Aan de raad Voorstraat 31, 4491 EV Wissenkerke Postbus 3, 4490 AA Wissenkerke Tel 14 0113 Fax (0113) 377300 No. 14. Wissenkerke, 11 juli 2013 Onderwerp: Notitie Uitgangspunten

Nadere informatie

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant

GEMEENTE BOEKEL. Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! en Werkbedrijf Noordoost Brabant GEMEENTE BOEKEL VOORSTEL AAN DE RAAD Datum : 5 april 2016 Voorstel van : college van burgemeester en wethouders Onderwerp : Regionaal arbeidsmarktprogramma AgriFood Capital Werkt! 2016-2020 en Werkbedrijf

Nadere informatie

Onderwerp: Subsidie inloopfunctie Rivierduinen tweede halfjaar Besluitvormend

Onderwerp: Subsidie inloopfunctie Rivierduinen tweede halfjaar Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 30 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00527 Onderwerp: Subsidie inloopfunctie Rivierduinen tweede halfjaar 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: In december 2014

Nadere informatie

Onderzoeksopdracht naar de haalbaarheid van een brede dagbestedingsvoorziening in de gemeente Harlingen

Onderzoeksopdracht naar de haalbaarheid van een brede dagbestedingsvoorziening in de gemeente Harlingen Onderzoeksopdracht naar de haalbaarheid van een brede dagbestedingsvoorziening in de gemeente Harlingen Harlingen, 8 augustus 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor dagbesteding

Nadere informatie

Beleidsregels nieuw subsidiebeleid Gemeente Oude IJsselstreek concept 26 mei 2015 1. Inleiding. Op initiatief van de gemeenteraad en het college van burgemeesters en wethouders zijn op 3 maart en 25 maart

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling van de tarieven voor de gemeentelijke sportaccommodaties 2011

Onderwerp Vaststelling van de tarieven voor de gemeentelijke sportaccommodaties 2011 Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling van de tarieven voor de gemeentelijke sportaccommodaties 2011 Datum voorstel 29 oktober 2010 Datum raadsvergadering 14 december 2010 Bijlagen Ter inzage

Nadere informatie

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam,

Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Geachte collega raadsleden, Dagelijks bestuur, Publiek op de tribune, En misschien ook publiek thuis via de webcam, Deze voorjaarsnota is de eerste stap naar drastische bezuinigingen voor de komende jaren.

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding

FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC. Inleiding FINANCIËLE BIJLAGE VOORSTEL MFC Inleiding Om een solide financiële basis onder het Multifunctioneel Centrum (hierna: MFC) te realiseren is gezocht naar aanvullende partners. Inmiddels zijn de deelnemende

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'.

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de regeling 'Haarlemmermeer doet mee!'. gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder S. Bak Collegevergadering 2 juli 2013 Inlichtingen Rob Kouwenhoven Registratienummer 2013.0050749 1. Samenvatting Wat willen we bereiken?

Nadere informatie

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016;

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016; Subsidieregels lokaal innovatiefonds gemeente Lingewaard Burgemeester en wethouder van de gemeente Lingewaard; Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 06; Overwegende

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 17 december 2012 Agenda nr: 17 Onderwerp: Privatisering bedrijfsvoering Gemeentegrot. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 17 december 2012 Agenda nr: 17 Onderwerp: Privatisering bedrijfsvoering Gemeentegrot. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 17 december 2012 Agenda nr: 17 Onderwerp: Privatisering bedrijfsvoering Gemeentegrot Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Uw raad

Nadere informatie

COMMISSIEVOORSTEL Opiniërend BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/008032

COMMISSIEVOORSTEL Opiniërend BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/008032 COMMISSIEVOORSTEL Opiniërend BIJ ZAAKNUMMER: AST/2016/008032 Voorstel voor de vergadering van de Commissie Burgers op 13 juni 2016 Agendanummer : 12 Onderwerp: Opsteller: Portefeuillehouder: Uitgangspunten

Nadere informatie

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen.

Er is voldaan aan de verplichting in de Jeugdwet om een beleidsplan en een verordening vast te stellen. Datum: 28-10-14 Onderwerp Beleidsplan jeugd en verordening jeugdhulp Status Besluitvormend Voorstel 1. het regionale beleidsplan jeugd vast te stellen 2. het lokale beleidsplan jeugd gemeente Boxtel 2015

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045

Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (Gewijzigd) 26 mei 2011 AB11.00400 RV2011.045 Gemeente Bussum Aanleggen kunstgrasvelden ten behoeve van BFC Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Notitie tarieven (multifunctionele) binnen- en buitensportaccommodaties

Notitie tarieven (multifunctionele) binnen- en buitensportaccommodaties Notitie tarieven (multifunctionele) binnen- en buitensportaccommodaties 1. Aanleiding De aanleiding voor deze notitie tarieven binnen- en buitensportaccommodaties is drieledig: Tarieven buitensport Uit

Nadere informatie

Onderwerp: verhard voetbalveld en Jongerenontmoetingsplaats voor de jongeren in Egmond aan de Hoef

Onderwerp: verhard voetbalveld en Jongerenontmoetingsplaats voor de jongeren in Egmond aan de Hoef Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 9 december 2010 Naam opsteller : Jitske Bakx Informatie op te vragen bij : Jitske Bakx Portefeuillehouders : J.Luttik-Swart Onderwerp: verhard voetbalveld

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2015

Raadsvergadering. Onderwerp Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2015 RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 oktober 2014 14-101 Onderwerp Verordening jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 en Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Bunnik 2015 Aan de raad, Onderwerp

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo. Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo. Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 13 maart 2014 14-014 Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo Aan de raad, Onderwerp Transitienota decentralisatie AWBZ/Wmo Gevraagde beslissing De Transitienota

Nadere informatie

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik;

Raadsvergadering. Inleiding In 2012 is door het cluster Facilitaire Zaken onderzoek gedaan naar de huisvestingskosten in Bunnik; RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-07-2014 14-068 Onderwerp krediet t.b.v. realisatie bezuinigingen door Het Nieuwe Werken Aan de raad, Onderwerp Krediet voor de realisatie bezuinigingen door Het

Nadere informatie

003. Beleidsnota "Internationale Samenwerking", schakelen naar een hogere versnelling

003. Beleidsnota Internationale Samenwerking, schakelen naar een hogere versnelling 003. Beleidsnota "Internationale Samenwerking", schakelen naar een hogere versnelling Inhoudsopgave 003. Beleidsnota "Internationale Samenwerking", schakelen naar een hogere versnelling... 2 Raadsvoorstel

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D * D

RAADSVOORSTEL *D * D RAADSVOORSTEL *D14.005150* D14.005150 DATUM 6 oktober 2014 AGENDAPUNT 9 ONDERWERP Beleidsplan Sociaal Domein 'Koggenland voor elkaar' 2015-2016 INLEIDING Op 1 januari 2015 decentraliseert het Rijk een

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar

voorstel Beslisnota voor de raad Openbaar Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Beslisnota voor de raad Openbaar Onderwerp Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Versienummer v 3.0 Portefeuillehouder Nelleke Vedelaar Informant Suzanne Bruns Eenheid/Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

A D V I E S N O T A AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

A D V I E S N O T A AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS A D V I E S N O T A AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS COSA nummer Z2014 12696 DATUM 08 december 2014 naam redacteur mw. M. Bakker/ M. Yacoub afdeling SLB portefeuillehouder G. Postma onderwerp

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen De gemeenteraad - Brede Welzijnsvisie Het college 121560 1 Controller Directie Paraaf Datum CC Samenvatting Op 3 juli 2012 heeft

Nadere informatie

Concept raadsbesluit

Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 24 juni 2013 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 11 juni 2013 Nummer : Onderwerp : Vaststelling basistarieven Huishoudelijke hulp/wmo Bijlage(n) : Onderzoek basistarieven

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie