Scholengroep Domein Speelhof CONCRETE AFSPRAKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scholengroep Domein Speelhof CONCRETE AFSPRAKEN"

Transcriptie

1 Scholengroep Domein Speelhof MIDDENSCHOOL 2 CONCRETE AFSPRAKEN In het schoolreglement staan algemene rechten en plichten van de leerling, hun ouders en de school. Dit schoolreglement met bijlagen vind je terug op onze website Indien je een papieren versie wil kan dit steeds worden gevraagd op het secretariaat. Om echter de praktische uitvoering van dit reglement mogelijk te maken en zo de algemene gang van zaken op onze school naar behoren te laten verlopen, volgt deze afsprakennota: 1. Van 's morgens tot 's avonds Verplaatsing naar en van school: Je neemt de kortste weg naar en van school. Ook onderweg gedraag je je zoals het hoort. Rondhangen, vechten, roken, aanstootgevend gedrag en vrijen in de buurt van de school, voor of na de lessen, kunnen niet, want dergelijke feiten schaden de goede naam en faam van onze school. Indien je gebruik maakt van het openbaar vervoer, kom je rechtstreeks naar school. De school is toegankelijk vanaf 7.45u. Rondhangen in de buurt van het station en de bushalte is niet toegestaan. 1.2 Toegang tot de school: Je komt de school uitsluitend binnen langs de ingang aan de fietsenstalling. Zo is het voor de school mogelijk om controle uit te voeren op leerlingen die te laat komen. Voor je eigen veiligheid werd hier trouwens extra verlichting, verkeersborden en een zebrapad aangelegd.

2 Gebruik van de stallingplaatsen voor fietsen: Fietsen horen thuis in de fietsenstalling. Rondslingerende fietsen maken immers een slordige indruk op buitenstaanders en het vergroot het risico op diefstal. + Alle fietsen moeten zorgvuldig gesloten worden. De school is NIET verantwoordelijk bij eventuele diefstal. 1.3 Morgenopvang: Leerlingen die voor ACHT uur op school toekomen kunnen in de polyvalente zaal terecht vanaf 7u., weliswaar zonder begeleiding. Om 8u10 gaan zij onmiddellijk naar de speelplaats tenzij bij regenweer of strenge koude. 1.4 Vóór het belsignaal: Leerlingen die na ACHT uur op school toekomen gaan onmiddellijk naar de speelplaats (of bij zeer slecht weer naar de polyvalente hal). In de gangen rondhangen, naar lokalen gaan, e.d. is niet toegestaan. Enkel administratieve verplichtingen (afgeven van document op het leerlingensecretariaat) kunnen een uitzondering zijn. Vraag hiervoor ook toelating aan de toezichthoudende leerkracht. Enkele ogenblikken vóór het belsignaal vraagt de opvoeder of de leerkracht die toezicht heeft aan de leerlingen zich alvast naar de speelplaats te begeven.

3 1.5 De belsignalen: 's Morgens wordt er, voor de aanvang van de lessen, om 8.20u gebeld. Bij het eerste belsignaal ga je onmiddellijk in de rij staan en dan vertrek je samen met je leerkracht in stilte naar je lokaal, zodat de lessen tijdig kunnen starten om 8.25u. Petten en mutsen worden afgezet! Op elk moment dat je op de trap of in de gang bent, gedraag je je rustig en ordelijk. Tenzij om medische redenen en na toelating van de directie wordt de lift niet gebruikt door de leerlingen. 1.6 Te laat komen: Telaatkomers melden zich steeds op het secretariaat voor een nota in de agenda. Zonder deze nota laat een leraar een laatkomer niet toe in de les. Van de ouders verwachten wij dat zij nagaan welke autobus of trein hun zoon/dochter moet nemen om op tijd te komen. Het moedwillig te laat komen wordt door de school niet aanvaard. 1.7 Tijdens de lessen: Het verlaten van een lokaal mag NOOIT gebeuren zonder toestemming van de leerkracht. Het is niet toegelaten tijdens de lesuren naar het toilet te gaan. In uitzonderlijke omstandigheden kan de leerkracht hiervoor toestemming geven. De sleutel van de toiletten wordt afgehaald op het leerlingensecretariaat. Indien je door je gedrag in de klas de les erg stoort, kan je leraar je voor de rest van het lesuur uit de klas verwijderen. Je zult je dan onder begeleiding van een medeleerling melden op het leerlingensecretariaat, bij de directeur.

4 Ongehoord gedrag zowel in als buiten de les wordt niet aanvaard. Indien nodig neemt de school maatregelen. Eten, snoepen en drinken gebeurt enkel tijdens de pauzes; niet meer ná het belsignaal en zeker niet in een leslokaal. Hieruit volgt dan ook dat de frisdrank- en snoepautomaat tijdens de lessen of tijdens het wisselen van lokalen NIET gebruikt mag worden! Ook kauwgom is niet toegelaten tijdens de lessen. 1.8 Wisselen van lokalen: Het wisselen van lokalen gebeurt in alle rust en orde. Lessen die gewoon doorlopen mogen immers niet gestoord worden door andere leerlingen. Steeds wordt de kortst mogelijk weg gevolgd. 1.9 Speeltijden: Tijdens de speeltijd verlaten de leerlingen de lokalen en de gangen en gaan onmiddellijk naar de speelplaats of de polyvalente hal. Het is NIET toegestaan zonder begeleiding van een leerkracht in een klaslokaal of in de gangen te verblijven. Gebruik van de polyvalente hal: De snoep- en frisdrankautomaten mogen enkel tijdens de pauzes gebruikt worden. Alleen bij zeer slecht weer (regen, hagel, sneeuw, zeer strenge vorst, enz.) mogen de leerlingen in de polyvalente hal blijven tijdens de pauze. De speelplaats: Tijdens de speeltijd verlaten de leerlingen de leslokalen en begeven zich naar de speelplaats. De leraar sluit de deur van het leslokaal. Je plaatst je boekentas in de rekken. Op de speelplaats vind je korven om lege blikjes in te gooien, groene vuilnisbakken om allerlei afval (verpakkingen van wafels, papier, fruitrestanten, ) in te gooien. Werp je kauwgom niet op de grond! Wij houden niet van deze vieze troep! Op de speelplaats mag wel gevoetbald worden met zachte ballen, die afgehaald kunnen worden op het leerlingensecretariaat.

5 De banken op de speelplaats dienen om op te zitten, de rugleuningen niet. Na de korte voormiddag-en namiddagpauze, ga je na het belsignaal onmiddellijk in de rij staan en wacht je op de leerkracht om naar de klas te gaan. Het onderhouds- en poetspersoneel zorgt elke dag voor een propere school. Het minste wat je kan doen is respect hebben voor hun werk. Hou dus je klaslokaal, de gang, de speelplaats en de toiletten schoon. Voor het opruimen van de speelplaats wordt een beurtrol opgesteld De middagpauze: ALLE LEERLINGEN BLIJVEN TIJDENS DE MIDDAGPAUZE OP SCHOOL De leerlingen kunnen frisdranken, broodjes of een volledig middagmaal bekomen tegen democratische prijzen. De bonnetjes worden telkens verkocht op maandag tijdens de speeltijd om 10.55u en dit telkens voor de week nadien. De invulformulieren voor de maaltijden dienen ten laatste op dinsdag ingeleverd te worden. De broodjes kan je dagelijks bestellen tot 9.00u Einde der lessen: Als je de school om een (gegronde) reden vervroegd wil verlaten, schrijven je ouders een nota in je agenda. Na akkoord van het secretariaat of directeur komen ze je dan, in de mate van het mogelijke, persoonlijk op school afhalen. Indien dit niet kan, neem je de kortste weg terug naar huis. Bij plotse ziekte of bij ongeval worden je ouders verwittigd door het leerlingensecretariaat. De leerling mag enkel de school verlaten indien de ouders of een ander familielid de leerling kunnen afhalen. Passende opvang of doorverwijzing is verzekerd. In geen enkel geval, mogen leerlingen op eigen houtje zonder verwittiging van het leerlingensecretariaat vroeger naar huis.

6 1.12 Uitstappen en extra activiteiten: De school organiseert heel wat educatieve uitstappen om het lesgebeuren aangenamer en interessanter te laten verlopen. Wanneer deze uitstappen gebeuren tijdens de normale lesuren, is deelname verplicht. Leerlingen zijn ook buiten de normale lesuren bereid zich een tweetal keren per schooljaar in te zetten voor een extra schoolactiviteit: (opendeuravond, sportdag,.) Leerlingen die omwille van een gegronde reden niet kunnen deelnemen aan uitstappen of extra activiteiten, vragen hiervoor vooraf schriftelijke toestemming te vragen aan de directeur. 2. Gedrag en houding 2.1 Sociaal gedrag: Onze school werkt elke dag aan de opvoeding van jongeren. Veel aandacht wordt besteed aan het sociale gedrag van jongeren. Persoonlijke smaak en overtuiging worden door de school positief gewaardeerd, maar het mag in geen geval de bedoeling zijn om uit te dagen, inbreuk te plegen op de goede zeden of de vrijheid van anderen te belemmeren. Respect, beleefdheid, voorkomen tegenover directeur, leerkrachten, opvoeders en andere personeelsleden worden extra benadrukt. Ook tijdens extra muros activiteiten gedraag je je voorbeeldig. Schelden, pesten, brutaal taalgebruik,. wordt nooit aanvaard. Bij beeld- geluidsopname met een GSM-toestel volgt steeds een schorsing van 1 dag en mogelijk een gerechtelijke vervolging. Elke handeling, in of buiten de school, die de naam en faam van de school in het gedrang brengt, zal aanleiding geven tot aangepaste sancties. Het is verboden om op het even welke manier politieke propaganda te voeren op onze school. Het is niet toegestaan duidelijke tekenen van je levensovertuiging te dragen. Het is niet toegelaten om abnormaal en/of aanstootgevend gekleed naar school te komen. Het dragen van sieraden die voor kwetsuren kunnen zorgen bij jezelf of andere leerlingen, is verboden. De omgang tussen de leerlingen dient op een behoorlijke wijze te gebeuren.

7 Om redenen van hygiëne en/of veiligheid wordt in sommige lessen aangepaste kleding gedragen. In sommige gevallen zal het dragen van haarnetjes, badmutsen of beschermkleding aangewezen of zelfs verplicht zijn. DRESSCODE: Het is voor iedereen verboden om het even welk hoofddeksel te dragen in het schoolgebouw. 2.2 Persoonlijke bezittingen: De school zorgt ervoor dat praktijkmateriaal zorgvuldig kunnen opgeborgen worden in kasten en lockers. Wat je niet nodig hebt voor de lessen, zoals, gsm's, i-pods, laat je best thuis. Dit geldt ook voor boeken, tijdschriften en politieke propaganda en kostbare bezittingen zoals dure juwelen,. Bij eventueel verlies van deze voorwerpen kan de school niet verantwoordelijk gesteld worden. Het gebruik van een gsm is niet toegelaten in de school, ook niet op de speelplaats of het toilet. Bij het betreden van de school schakel je de gsm uit. Indien de gsm toch gebruikt wordt, neemt de leerkracht hem onmiddellijk in beslag. Enkel met uitdrukkelijke toestemming van de leerkracht mag de gsm gebruikt worden. Wanneer iemand je dringend wil bereiken op school, kan hij of zij dat doen op het nummer of Roken op school: In toepassing van de wettelijke bepalingen is het VERBODEN te roken op school. Druggebruik is vanzelfsprekend ontoelaatbaar. Dit verbod geldt niet alleen in alle lokalen maar ook in de gangen, polyvalente hal, speelplaats, refter, toiletten en de buitenoppervlakten van het domein. 2.4 Beschadigingen: We dulden niet dat onze mooie school met haar modern meubilair en uitrusting moedwillig bevuild of beschadigd wordt. Wij denken dan meer speciaal aan:

8 het beschrijven van gangen, sanitair, muren, banken, tafels, het vernielen van meubilair, radiatoren, sanitaire installaties, het beschadigen van de versieringen in de gangen; het beschadigen van handboeken het beschadigen van didactisch materiaal, Tegen leerlingen die dergelijke vandalenstreken uithalen, zal zeer streng opgetreden worden. Dat houdt in dat: de dader streng zal gestraft worden. de politie verwittigd zal worden bij ernstige gevallen. de moedwillig veroorzaakte schade door de ouders zal moeten vergoed worden. de dader in ernstige gevallen van school zal gestuurd worden. 2.5 Pesten en cyberpesten Pesten van medeleerlingen wordt niet geduld op onze school. De school wil investeren in een positief leer-, werk- en leefklimaat. Op een formele en informele manier wil de school het welbevinden en de betrokkenheid van alle mensen versterken. De school kadert het pestgedrag binnen de algemene aanpak van probleemgedrag. Bij pestgedrag zullen regels afgesproken worden over hoe je met elkaar omgaat. (antipest-contract) Pestgedrag wordt beschouwd als een zware overtreding, waar een aangepaste tuchtstraf bijhoort. Cyberpesten kunnen wij moeilijk opvolgen, maar ook deze vorm van pesten wordt niet aanvaard. 2.6 Diefstal: In zo'n geval kan je onmiddellijk definitief van school gestuurd worden. Om te vermijden dat je van diefstal het slachtoffer wordt, zal je geld en andere dure zaken steeds bij je houden. Of nog beter: laat ze zoveel mogelijk thuis. Laat waardevolle dingen ook nooit onbeheerd in je boekentas of jas. Bij ernstige gevallen wordt de politie verwittigd.

9 Bij vermoeden van drugsbezit of diefstal, zal je gevraagd worden, datgene wat zich in je kledingsstukken, boekentas, persoonlijke bagage en lessenaar kastje bevindt, te tonen en te overhandigen. Dit gebeurt steeds in het bijzijn van een derde persoon en in een lokaal waar je privacy gewaarborgd is. Indien je dit weigert, wordt de politie ingeschakeld. 2.7 Vechten op school: Een meningsverschil laten uitmonden in een vechtpartij is nooit een goede oplossing voor een conflict. Daarom zullen vechtpartijen ernstig gesanctioneerd worden en soms ook leiden tot definitieve verwijdering uit de school. 2.8 Punten van gedrag: Je gedrag wordt in alle schoolse situaties beoordeeld. Niet alleen je houding en medewerking in de klas en op school zijn belangrijk, ook tijdens de studie-uitstappen en andere buitenschoolse activiteiten wordt je gedrag beoordeeld. A-stroom Het cijfer "GEDRAG" wordt op de klassenraad bepaald en genoteerd op je rapport. Dit wordt omgezet in een cijfer tussen 0 en 10 (dit gebeurt viermaal per jaar). Daarbij wordt het cijfer 5 als nipt voldoende beschouwd. Dit cijfer wordt op het rapport vermeld onder dagelijks werk (DW), en kan bij een onvoldoende ernstige gevolgen hebben. B-stroom Er wordt voor elk vak een waardecijfer voor GEDRAG ( ) op je rapport genoteerd. 10: zeer goed 8: goed 6: voldoende 4: onvoldoende 2: totaal onvoldoende

10 Vanaf een eerste tekort wordt voor de betrokken leerlingen een tuchtdossier samengesteld, dat indien de feiten ernstig genoeg zijn, kan leiden tot de definitieve verwijdering uit de school. De punten van gedrag kunnen een bezwarend element zijn bij het nemen van een eindbeslissing. Voor de leerlingen van het tweede leerjaar A en het tweede leerjaar B betekent een onvoldoende voor gedrag dat zij eveneens niet zullen toegelaten worden in het KTA - Speelhoflaan Sint-Truiden. Indien leerlingen op uitstap gaan zal de begeleidende leerkracht een afsprakennota opstellen die de ouders, leerlingen en betreffende leerkracht ondertekenen. Hiermee verklaren zij zich akkoord dat de afspraken nageleefd moeten worden. Indien dit niet gebeurt, zal de leerkracht sancties treffen. 3. Afwezigheden Voor wat betreft het aantal dagen afwezigheid en het wettigen ervan, verwijzen wij naar het schoolreglement MS2 Sint-Truiden Domein Speelhof voor het schooljaar en de brief met antwoordstrook betreffende de afwezigheden van leerlingen in het begin van het schooljaar. Ben je een volledige dag afwezig wegens ziekte: altijd bellen naar het secretariaat vóór 8.30u op het nummer 011/ Het is zeer belangrijk de afwezigheden te wettigen. Dit kan op basis van een geldig bewijsstuk dat ingediend wordt bij de schooldirectie. De problematische afwezigheid, zoals spijbelen, kan voortaan enkel door de school gewettigd worden op basis van een concrete leerlingbegeleiding. Of de leerling het statuut van regelmatige leerling behoudt, hangt bijgevolg af van de bewijzen die de school kan voorleggen. (= bewijzen van de ernstige inspanningen die zij geleverd heeft om in samenwerking met het begeleidend CLB de vastgelopen situatie van de leerling te begeleiden en te remediëren). Afwezigheden tijdens de examenperiode moeten op

11 de dag zelf en voor de aanvang van het examen telefonisch gemeld worden aan het leerlingensecretariaat. Op de dag van terugkeer op de school moet deze afwezigheid gewettigd worden met een doktersattest. 4. Communicatie met de school 4.1Agenda: Is voor de leerling een middel om het werk te plannen en is voor de school een middel om te communiceren met de ouders. Het gebruik van eenzelfde agenda, geleverd door de school, is verplicht. In de agenda worden genoteerd: - de lessen en taken - de behaalde cijfers voor overhoringen en taken - de vooraf aangekondigde herhalingstoetsen (met paraaf van de leerkracht) - de mededelingen aan de ouders - de mededelingen van de ouders aan de leerkrachten en directie Gezien het belang ervan breng je steeds je agenda mee naar school. De agenda kan immers, indien nodig, door iedere leerkracht of ieder personeelslid opgevraagd worden. De agenda houd je met de meeste zorg bij en je laat hem tenminste éénmaal per week door de ouders ondertekenen. De agenda blijft blank of netjes gekaft, indien de agenda beklad wordt met tekeningen, stickers, moet een nieuwe agenda aangekocht worden die helemaal opnieuw ingevuld moet worden. 4.2 Modelagenda: In elke klas is één leerling verantwoordelijk voor het bijhouden van een modelagenda. Zo kan je na een afwezigheid je agenda onmiddellijk en correct aanvullen.

12 4.3 Overige correspondentie met de school: Gebeurt per brief via een antwoordstrook. Wij vinden de persoonlijke contacten tussen ouders en de school zeer belangrijk. Het spreekt vanzelf dat je ouders zich gedurende de normale lesuren tot de directeur of een van de opvoeders kunnen wenden, liefst na afspraak. 5. Taak van de klasafgevaardigde In elke klas wordt een klasafgevaardigde en een vervanger aangeduid. Bij de aanvang van elk lesuur geeft hij/zij het afwezigheidsschrift aan de leerkracht die de namen van de afwezige leerlingen noteert. Wanneer bij een leswisseling een leerkracht niet komt opdagen, gaat de klasafgevaardigde onmiddellijk naar het secretariaat. Bijhouden van fardje met documenten voor afwezige leerlingen. 6. Smartschool Via het gebruik van het intranetsysteem SMARTSCHOOL kan je communiceren met je medeleerlingen en leerkrachten. Pas op: handelingen die in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving of netetiquette worden door de school niet aanvaard. Je ouders hebben steeds de mogelijkheid om je punten via smartschool (internet) te bekijken. 7. Examens permanente evaluatie A-stroom De punten voor het Dagelijks Werk zijn het resultaat van mondelinge en schriftelijke overhoringen, taken, inzet, huiswerk, Elk vak krijgt een punt op 10. Je krijgt vier keer per jaar een rapport met de behaalde resultaten voor het Dagelijks Werk. De punten voor de EXAMENS geven weer of de leerstof van de voorbije maanden voldoende gekend is. Elk vak krijgt een punt op 100. Je krijgt twee keer per jaar een rapport met de behaalde resultaten voor de Examens.

13 B-stroom De punten voor het Dagelijks Werk zijn het resultaat van mondelinge en schriftelijke overhoringen, taken, inzet, huiswerk, Elk vak krijgt een punt op 10. Permanente evaluatie leerlingen hebben GEEN EXAMENS. Je krijgt vier rapporten per jaar. De punten behaald voor het vak zijn belangrijk maar bij de eindbeslissing wordt er evenzeer rekening gehouden met volgende attitudes/houding: 1. ORDE 2. GEDRAG 3. STIPTHEID 4. INZET De leerlingen kunnen voor deze attitudes volgende punten behalen: 10: zeer goed 8: goed 6: voldoende 4: onvoldoende 2: totaal onvoldoende 8. Directie / secretariaat Leerlingen die de directie wensen te spreken, melden zich eerst op het secretariaat aan. Zij kunnen de directeur ook contacteren om bijvoorbeeld een afspraak te maken via berichten op smartschool. 9. Leerlingensecretariaat Formulieren en documenten kunnen op het secretariaat afgehaald of binnengebracht worden tijdens de speeltijden of na het beëindigen van het laatste lesuur. Gevonden voorwerpen worden op het secretariaat afgegeven.

14 10. Toiletten Tijdens de lesuren zal je slechts in uitzonderlijke gevallen de toelating krijgen om naar het toilet te gaan. De sleutel van de toiletten wordt afgehaald op het secretariaat. Tijdens de speeltijden zal je niet langer dan noodzakelijk in de toiletten blijven. Het spreekt voor zich dat sanitaire installaties, WC -papier, handdoek,...niet mogen misbruikt worden. 11. Leerlingenkastjes Enkel tijdens de pauze, dus niet tussen de wisseling van uren kan men gebruik maken van de kastjes. Bij verlies van de sleutel zal men een nieuwe moeten betalen. De kastjes zijn geen excuus om je materiaal niet in de klas bij je te hebben. Nadine Kempeneers directeur

Scholengroep Domein Speelhof CONCRETE AFSPRAKEN

Scholengroep Domein Speelhof CONCRETE AFSPRAKEN Scholengroep Domein Speelhof MIDDENSCHOOL 2 CONCRETE AFSPRAKEN www.scholengroepdomeinspeelhof.be In het schoolreglement staan algemene rechten en plichten van de leerling, hun ouders en de school. Dit

Nadere informatie

Scholengroep Domein Speelhof CONCRETE AFSPRAKEN

Scholengroep Domein Speelhof CONCRETE AFSPRAKEN Scholengroep Domein Speelhof MIDDENSCHOOL 2 CONCRETE AFSPRAKEN www.scholengroepdomeinspeelhof.be In het schoolreglement, dat je ouders moeten ondertekenen, staan algemene rechten en plichten. Om echter

Nadere informatie

Schoolinterne afspraken kleuterafdeling

Schoolinterne afspraken kleuterafdeling G E M E E N T E S C H O O L S I N T D E N I J S Dalestraat 40-8554 Zwevegem Sint-Denijs T 056 45 57 72 F 056 45 57 72 E < stdenijs@scarlet.be> Schoolinterne afspraken kleuterafdeling Samen leven, samen

Nadere informatie

L E E F R E G E L S 2015-2016 VTI KORTRIJK-HARELBEKE-GULLEGEM

L E E F R E G E L S 2015-2016 VTI KORTRIJK-HARELBEKE-GULLEGEM 2015-2016 L E E F R E G E L S VTI KORTRIJK-HARELBEKE-GULLEGEM Inleiding Waar mensen samenkomen en willen samenleven, moeten er afspraken gemaakt worden. Hoe groter de groep, hoe duidelijker de afspraken

Nadere informatie

Leefregels. Vrije Basisschool De Wegwijzer Poststraat 10a 9860 Balegem

Leefregels. Vrije Basisschool De Wegwijzer Poststraat 10a 9860 Balegem Vrije Basisschool De Wegwijzer Poststraat 10a 9860 Balegem Tel./fax : 09/362.68.17 e-mail : contact@vbbdewegwijzer.be www.vrijebasisschooldewegwijzer.be Leefregels september 2014 Dag lieve kapoen, Samen

Nadere informatie

Schoolinterne afspraken eerste leerjaar

Schoolinterne afspraken eerste leerjaar G E M E E N T E S C H O O L S I N T D E N I J S Dalestraat 40-8554 Zwevegem Sint-Denijs T 056 45 57 72 F 056 45 57 72 E < stdenijs@scarlet.be Schoolinterne afspraken eerste leerjaar Samen leven, samen

Nadere informatie

Wetboek van Schatjesland

Wetboek van Schatjesland Wetboek van Schatjesland Als je aardig kan zijn Dan is dat reuzefijn Alsof een kleurig lint mij aan jou verbindt maar als je scheldt dan ben je geen held en liggen we overhoop in een dikke knoop die je

Nadere informatie

LEZEN Toetstaak schoolreglement (Richtgraad 2.1)

LEZEN Toetstaak schoolreglement (Richtgraad 2.1) LEZEN Toetstaak schoolreglement (Richtgraad 2.1) Verspreid over de duur van de lessen Nederlands laat de taallesgever de cursisten een aantal keer deze toetstaak uitvoeren. Hij/zij kan een eventuele vooruitgang

Nadere informatie

10.10u Speeltijd. 5de lesuur 12.05u Middagpauze. 14.35u Speeltijd

10.10u Speeltijd. 5de lesuur 12.05u Middagpauze. 14.35u Speeltijd 1P 1ste lesuur Welkom 2de lesuur Zoekspel 10.10u Speeltijd 3de lesuur Zoekspel 4de lesuur Zoekspel 5de lesuur 12.05u Middagpauze 6de lesuur Bezinning kapel 7de lesuur Bundel / schoolagenda 14.35u Speeltijd

Nadere informatie

- De klassen beginnen stipt om 8u.45 en 13u.15. Telaatkomers storen de beginactiviteit. WEES DUS TIJDIG AANWEZIG OP SCHOOL AUB.

- De klassen beginnen stipt om 8u.45 en 13u.15. Telaatkomers storen de beginactiviteit. WEES DUS TIJDIG AANWEZIG OP SCHOOL AUB. - De klassen beginnen stipt om 8u.45 en 13u.15. Telaatkomers storen de beginactiviteit. WEES DUS TIJDIG AANWEZIG OP SCHOOL AUB. - De lln mogen pas om 8u15 de speelplaats betreden. Indien de lln vroeger

Nadere informatie

Afsprakenboekje Instituut Mevrouw Govaerts BUSO t Paviljoen OV2. Mechelsesteenweg 76B 2220 Heist-op-den-Berg

Afsprakenboekje Instituut Mevrouw Govaerts BUSO t Paviljoen OV2. Mechelsesteenweg 76B 2220 Heist-op-den-Berg Afsprakenboekje 2017-2018 Instituut Mevrouw Govaerts BUSO t Paviljoen OV2 Mechelsesteenweg 76B 2220 Heist-op-den-Berg Tel. 015/63 94 64 img.ov2@img-heist.be Aanwezig zijn op school en op tijd komen Ik

Nadere informatie

WELKOM OP HET GIB. Gemeentelijk Instituut Brasschaat. JAAR : JAAR : u 9.00u 8.10u 9.00u u 9.50u 9.00u 9.

WELKOM OP HET GIB. Gemeentelijk Instituut Brasschaat. JAAR : JAAR : u 9.00u 8.10u 9.00u u 9.50u 9.00u 9. WELKOM OP HET GIB Gemeentelijk Instituut Brasschaat JAAR : 1 5 6 JAAR : 2 3 4 1 8.10u 9.00u 8.10u 9.00u 2 9.00u 9.50u 9.00u 9.50u SPEELTIJD SPEELTIJD 3 10.00u 10.50u 10.00u 10.50u 4 10.50u 11.40u 10.50u

Nadere informatie

Deel 8: Leefregels voor het schoolkind

Deel 8: Leefregels voor het schoolkind Deel 8: Leefregels voor het schoolkind ( exemplaar ouders en kind) Inhoud 1. Taal 2. Te laat komen 3. Schoolpoort 4. Goeiedag 5. De speelplaats 6. Schoolgerei 7. Agenda 8. Kledij 9. Geld 10. Speelgoed

Nadere informatie

1. Openstellen van de school en studiegelegenheid voor niet-interne leerlingen

1. Openstellen van de school en studiegelegenheid voor niet-interne leerlingen Addendum bij schoolreglement 1 september 2013 1. Openstellen van de school en studiegelegenheid voor niet-interne leerlingen Op schooldagen is de school van 8.00 tot 17.00 uur of tot het einde van de avondstudie

Nadere informatie

Leefregels Atheneum Wispelberg

Leefregels Atheneum Wispelberg Atheneum Wispelberg Pagina 2 Hieronder vind je de voornaamste leefregels die op onze school gelden. Niet om je het leven zuur te maken, geen regels omwille van de regels. Wel hulpmiddelen om het samenleven

Nadere informatie

ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE LEERLINGEN

ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE LEERLINGEN ONS SCHOOLREGLEMENT VOOR DE LEERLINGEN NAAM :.. 1. Algemeen Ik: - heb respect en begrip voor anderen; - heb eerbied voor de natuur; - durf mijn eigen mening te uiten; - heb orde en ben steeds beleefd;

Nadere informatie

GO! atheneum Campus Kompas

GO! atheneum Campus Kompas Visie op ons sanctioneringsbeleid 1. Onze houvast: 10 leefregels We volgen steeds de richtlijnen van de personeelsleden op. We betreden het gebouw enkel via de deuren die toegang geven tot de speelplaats.

Nadere informatie

Papebrugstraat 8A, 8820 TORHOUT TEL. 050 23 15 15 FAX 050 23 15 25

Papebrugstraat 8A, 8820 TORHOUT TEL. 050 23 15 15 FAX 050 23 15 25 Papebrugstraat 8A, 8820 TORHOUT TEL. 050 23 15 15 FAX 050 23 15 25 vti@sint-rembert.be www.sint-rembert.be/vti/ Addendum bij het algemeen schoolreglement van de Scholengroep Sint-Rembert 1 september 2015

Nadere informatie

Leefregels. We hopen dat ook de ouders deze leefregels kunnen respecteren en willen meewerken aan de realisatie ervan.

Leefregels. We hopen dat ook de ouders deze leefregels kunnen respecteren en willen meewerken aan de realisatie ervan. Leefregels Samen leven, samen leren moet geleerd worden aan kinderen. Aansluitend bij ons pedagogsich project hebben we daarom met heel het team, schooleigen leefregels samengesteld. Als uitgangspunt nemen

Nadere informatie

Welkom p. 2. Voor leerlingen en ouders p. 3

Welkom p. 2. Voor leerlingen en ouders p. 3 Wat lees je hier? Welkom p. 2 Voor leerlingen en ouders p. 3 - Wat doe je de eerste schooldagen? p. 3 - Hoe ziet je dagindeling eruit vanaf 2 september? p. 3 - Je dagelijkse to do-lijstje p. 4 - Wat kun

Nadere informatie

Zo doen wij het hier.

Zo doen wij het hier. Zo doen wij het hier. Afspraken ISW Lage Woerd Hieronder vind je een aantal afspraken, die wij met elkaar maken om alles in en rond de school zo goed mogelijk te laten verlopen. Wij willen graag dat er

Nadere informatie

SCHOOLREGLEMENT VOOR ONZE KINDEREN SCHOOLJAAR 2014 2015. Met de medewerking van Kids Choice

SCHOOLREGLEMENT VOOR ONZE KINDEREN SCHOOLJAAR 2014 2015. Met de medewerking van Kids Choice SCHOOLREGLEMENT VOOR ONZE KINDEREN SCHOOLJAAR 2014 2015 Met de medewerking van Kids Choice Ons schoolreglement versie 2014-2015 In onze school zijn we samen met veel mensen. Om ervoor te zorgen dat alles

Nadere informatie

1. Algemene bepalingen en organisatorische afspraken

1. Algemene bepalingen en organisatorische afspraken 1. Algemene bepalingen en organisatorische afspraken Regelmatige leerling Een leerplichtige leerling die ingeschreven is in onze school moet, behoudens wettige afwezigheid, aanwezig zijn in de school en

Nadere informatie

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Stedelijke Basisschool De Panda A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Reglement van de kleuterschool Indien uw kind in het begonnen schooljaar 6 jaar wordt, vraag ook een reglement van de lagere school! 1. Algemene

Nadere informatie

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail)

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail) Naam document: Schoolreglement Versie 4 Voorstel van AD d.d. 12-02-2009 (versie 3) Behandeling in directieoverleg d.d. 24-02-2009 (versie 3) Aangeboden aan GMR of MR: GMR Aangeboden d.d.: 10-03-2009 Gehele

Nadere informatie

1AT. 5de lesuur 12.05u Middagpauze

1AT. 5de lesuur 12.05u Middagpauze 1AT 1ste lesuur Welkom 2de lesuur Schoolagenda 10.10u Speeltijd 3de lesuur Bezinning 4de lesuur Afspraken 5de lesuur 12.05u Middagpauze 6de lesuur Zoekspel 7de lesuur Zoekspel 14.35u Speeltijd 8ste lesuur

Nadere informatie

Leefregels op onze school 2015-2016

Leefregels op onze school 2015-2016 Verplaatsingen van en naar de school Leefregels op onze school 2015-2016 Bij het naar school komen en het naar huis gaan, volg je de veiligste weg. Vóór het begin en na het beëindigen van de lessen blijf

Nadere informatie

Concrete leefregels voor onze leerlingen

Concrete leefregels voor onze leerlingen Concrete voor onze leerlingen Onze school is een gemeenschap. Men leeft, werkt en studeert er samen. Zoals in elke groep bestaan er gezonde afspraken. Elk lid van onze schoolgemeenschap dient zijn of haar

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen fietsenstalling en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het schoolterrein. De fietsen

Nadere informatie

INFORMATIE OVER DE SCHOOL Afsprakennota

INFORMATIE OVER DE SCHOOL Afsprakennota Stedelijke Basisschool Koekoekstraat 26 8793 Sint-Eloois-Vijve 056/60.65.85 info@vijve.be INFORMATIE OVER DE SCHOOL Afsprakennota 2014-2015 0 Afsprakennota. 1. Algemene regels 1.1 Regelmatige leerling

Nadere informatie

Schoolafspraken. voor. leerlingen 1-2-3

Schoolafspraken. voor. leerlingen 1-2-3 Schoolafspraken voor leerlingen 1-2-3 Wanneer kan ik in de school binnen? s Morgens om 8.00u. s Middags om 13.00u. Wanneer beginnen en eindigen de lessen? s Morgens starten we om 8.30u. s Middags stoppen

Nadere informatie

INFO SCHOOLJAAR 2014-2015

INFO SCHOOLJAAR 2014-2015 INFO SCHOOLJAAR 2014-2015 MIDDENSCHOOL BRUGGE CENTRUM GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap H. LOSSCHAERTSTRAAT 5A 8000 BRUGGE Tel.: 050/33.09.64 Fax: 050/34.74.80 E-mail: ms.bruggecentrum@g-o.be Geachte

Nadere informatie

A f s p r a k e n Lagere school 2 0 1-2 0 1 W E L K O M

A f s p r a k e n Lagere school 2 0 1-2 0 1 W E L K O M A f s p r a k e n Lagere school 2 0 1-2 0 1 W E L K O M Versie 4.0 Schoolreglement Lagere School 1 Welkom: vanaf 8u30 Ik word met de auto naar school gebracht, en kom binnen langs de blauwe poort. Ik kom

Nadere informatie

INFO SCHOOLJAAR 2015-2016

INFO SCHOOLJAAR 2015-2016 INFO SCHOOLJAAR 2015-2016 MIDDENSCHOOL BRUGGE CENTRUM GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Hugo Losschaertstraat 5A 8000 BRUGGE Tel. 050 33 09 64 Fax 050 34 74 80 E-mail ms.bruggecentrum@g-o.be 1 Geachte

Nadere informatie

Zijn mijn boterhammen op, toon ik mijn brooddoos aan de juf/meester en vraag toestemming om de zaal te verlaten.

Zijn mijn boterhammen op, toon ik mijn brooddoos aan de juf/meester en vraag toestemming om de zaal te verlaten. Wij eten in twee groepen: Groep 1: 1 ste, 4 de en 6 de leerjaar. Groep 1 zet om 12u15 de boterhammenbak en de drankbak bij het pictogram van hun klas in de refter. Om 12u15 gaat groep 1 eten. Zij staan

Nadere informatie

Informatie bij de start van het nieuwe schooljaar 1 september 2015

Informatie bij de start van het nieuwe schooljaar 1 september 2015 Ouderinfo bestemd voor leerlingen van de 1 ste graad Informatie bij de start van het nieuwe schooljaar 1 september 2015 Beste ouder(s), beste leerling In deze ouderinfo bundelen we enkele mededelingen

Nadere informatie

De leerlingen kennen de afspraken i.v.m. hun aanwezigheid op school tijdens schriftelijke examens en studie-uren.

De leerlingen kennen de afspraken i.v.m. hun aanwezigheid op school tijdens schriftelijke examens en studie-uren. 30 mei 2017 Organisatie einde schooljaar eerste leerjaar A Beste ouder(s) Beste leerling Het einde van het schooljaar nadert zeer snel. Daarom willen wij u op de hoogte brengen van de organisatie van deze

Nadere informatie

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar.

Allerlei Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. Allerlei 2012-2013 Hierbij geven we graag klare afspraken en regels geldig voor het ganse schooljaar. De klas begint s morgens om 8u35 en eindigt om 11u30 ; in de namiddag is er les vanaf 12u50 tot 15u30.

Nadere informatie

Schoolreglement van het Cambreur College

Schoolreglement van het Cambreur College Schoolreglement van het Cambreur College In het schoolreglement (of ordereglement) wordt geregeld hoe de dagelijkse gang van zaken op school gaat. Waar ouders staat wordt bedoeld ouder(s)/verzorger(s).

Nadere informatie

Bijlage 9A: Onze leefregels

Bijlage 9A: Onze leefregels Bijlage 9A: Onze leefregels Met deze leefregels willen we een zo gunstig mogelijk klimaat scheppen voor de opvoeding en de vorming van de leerlingen, en de verstandhouding en samenwerking tussen directie,

Nadere informatie

Schoolreglement specifiek gedeelte. Campus Wemmel Middenschool. www.campuswemmel.be. Frank.willems@ringscholen.be

Schoolreglement specifiek gedeelte. Campus Wemmel Middenschool. www.campuswemmel.be. Frank.willems@ringscholen.be Schoolreglement specifiek gedeelte Campus Wemmel Middenschool www.campuswemmel.be Zijp 14-16 Tel: 02/456 01 01 1780 Wemmel Frank.willems@ringscholen.be schooljaar 2015-2016 1 Principe: Schoolreglement

Nadere informatie

Om alles in goede banen te laten verlopen, hebben we daarom de volgende leefregels opgesteld:

Om alles in goede banen te laten verlopen, hebben we daarom de volgende leefregels opgesteld: KONINKLIJK TECHNISCH ATHENEUM JETTE LEEFREGELS Waar mensen samenleven, worden afspraken gemaakt. Ook op het KTA Jette zijn duidelijke afspraken nodig om het leren en samenleven mogelijk te maken en goed

Nadere informatie

ONZE LEEFREGELS. Corneliusschool. Dit boekje is van. Corneliusschool Parkstraat Overpelt

ONZE LEEFREGELS. Corneliusschool. Dit boekje is van. Corneliusschool Parkstraat Overpelt ONZE LEEFREGELS Corneliusschool Dit boekje is van Corneliusschool Parkstraat 15 3900 Overpelt www.corneliusschool.be Thuis, in het verkeer, bij de sportclub, in de jeugdbeweging, Overal zijn regels nodig

Nadere informatie

Leefregels. We hopen dat ook de ouders deze leefregels kunnen respecteren en willen meewerken aan de realisatie ervan.

Leefregels. We hopen dat ook de ouders deze leefregels kunnen respecteren en willen meewerken aan de realisatie ervan. Leefregels Samen leven, samen leren moet geleerd worden aan kinderen. Aansluitend bij ons pedagogisch project hebben we daarom met heel het team, schooleigen leefregels samengesteld. Als uitgangspunt nemen

Nadere informatie

Koninklijk Atheneum Keerbergen

Koninklijk Atheneum Keerbergen Koninklijk Atheneum Keerbergen SANCTIEBELEID Gids voor leerlingen, ouders en personeel 1 HET SANCTIEBELEID 1 Inhoudstafel 1 INHOUDSTAFEL 2 2 VOORWOORD 3 3 ORDEMAATREGELEN 4 3.1 MONDELINGE VERMANING 4 3.2

Nadere informatie

dan één lade voorkomt. de gemeenschap is de beste preventie van ongewenst gedrag.

dan één lade voorkomt. de gemeenschap is de beste preventie van ongewenst gedrag. Het 4 lademodel Het nieuwe sanctiebeleid is een 4 lademodel, dat werkt met vier categorieën van overtredingen, in combinatie met vier opvoedingsstrategieën. Het moet voor iedereen voor elke overtreding

Nadere informatie

Erasmusatheneum Deinze Campusreglement Volhardingslaan

Erasmusatheneum Deinze Campusreglement Volhardingslaan Erasmusatheneum Deinze Campusreglement Volhardingslaan De school vindt het belangrijk dat jongeren op eigen benen leren staan. Dit betekent ook verantwoordelijkheid leren opnemen. Het is belangrijk om

Nadere informatie

Een leuke school : goede afspraken! Schooljaar 2014-2015

Een leuke school : goede afspraken! Schooljaar 2014-2015 Stedelijke Basisschool Rotem De Horizon Haagstraat 19 Vaartstraat 2 3650 Dilsen-Stokkem tel. 089/75 60 02 tel. 089/79 22 76 fax 089/50 10 88 e-mail:horizonrotem@dilsen-stokkem.be Een leuke school : goede

Nadere informatie

Zo is er het officiële schoolreglement dat je ouders en jij goed moeten doornemen en handtekenen.

Zo is er het officiële schoolreglement dat je ouders en jij goed moeten doornemen en handtekenen. Ik voel me goed op school In onze school brengen iedere dag meer dan 1000 mensen (jongeren en volwassenen) samen de dag door. We vinden het belangrijk dat iedereen zich hier goed voelt : leerlingen, leraars,

Nadere informatie

De leerlingen kennen de afspraken i.v.m. hun aanwezigheid op school tijdens schriftelijke examens en studie-uren.

De leerlingen kennen de afspraken i.v.m. hun aanwezigheid op school tijdens schriftelijke examens en studie-uren. 30 mei 2017 Organisatie einde schooljaar 3e jaar ASO Beste ouder(s) Beste leerling Het einde van het schooljaar nadert zeer snel. Daarom willen wij u op de hoogte brengen van de organisatie van deze laatste

Nadere informatie

Heilig-Grafinstituut. internaatsreglement. (1 september 2013)

Heilig-Grafinstituut. internaatsreglement. (1 september 2013) Heilig-Grafinstituut internaatsreglement (1 september 2013) Inleiding Al ruim driehonderd jaar biedt het Heilig Graf in Turnhout internaat voor meisjes aan. Als interne van deze school behoor je dan ook

Nadere informatie

Intern reglement voor jeugdspelers en hun ouders van KFC Houtvenne

Intern reglement voor jeugdspelers en hun ouders van KFC Houtvenne Intern reglement voor jeugdspelers en hun ouders van KFC Houtvenne 1. ALGEMEEN 1.1. Elke speler en ouder (of verantwoordelijke) van deze speler wordt geacht bij het aangaan van het lidmaatschap kennis

Nadere informatie

Inlichtingen en Afspraken

Inlichtingen en Afspraken Inlichtingen en Afspraken 1. Leefregels 1. Gedragsregels Speelplaats: de speelplaats dient om zich even te kunnen ontspannen. De boekentassen worden s morgens op de voorziene plaatsen gezet. Jassen worden

Nadere informatie

Schoolinterne afspraken Lagere afdeling 2 e t/m 6 e lj.

Schoolinterne afspraken Lagere afdeling 2 e t/m 6 e lj. G E M E E N T E S C H O O L S I N T D E N I J S Dalestraat 40-8554 Zwevegem Sint-Denijs T 056 45 57 72 F 056 45 57 72 E < stdenijs@scarlet.be> gemeenteschool.sintdenijs@gszwevegem.be Schoolinterne afspraken

Nadere informatie

Schikkingen einde derde trimester voor de 1ste graad

Schikkingen einde derde trimester voor de 1ste graad Dilbeek, 29 mei 2015 Schikkingen einde derde trimester 2014-2015 voor de 1ste graad Geachte heer/mevrouw Beste leerling Graag willen we u informeren over de organisatie van de laatste weken van dit schooljaar.

Nadere informatie

Afspraken voor de kinderen van De Kraal Centrum lagere school

Afspraken voor de kinderen van De Kraal Centrum lagere school Afspraken voor de kinderen van De Kraal Centrum lagere school 2016-2017 ONTHAAL Voor kinderen die naar school gaan in De Kraal Centrum is er een korte opvang in de school zelf vanaf 7.30 uur en tot 17.30

Nadere informatie

Afspraken voor de kinderen in Van Bladelstraat 28 lager onderwijs

Afspraken voor de kinderen in Van Bladelstraat 28 lager onderwijs Afspraken voor de kinderen in Van Bladelstraat 28 lager onderwijs 2013-2014 ONTHAAL Voor kinderen die naar school gaan in SG De Kraal in de Van Bladelstraat 28 en 29, is er een korte opvang in de school

Nadere informatie

Keukenreglement. 1. Persoonlijke gezondheid. 2. Persoonlijke hygiëne

Keukenreglement. 1. Persoonlijke gezondheid. 2. Persoonlijke hygiëne Keukenreglement 1. Persoonlijke gezondheid Medisch attest Lichamelijke geschiktheidsverklaring omgang met voedingswaren. Nieuwe leerlingen dienen dit attest aan te vragen bij de huisarts en dient uiterlijk

Nadere informatie

30 mei Organisatie einde schooljaar 4e jaar ASO. Beste ouder(s) Beste leerling

30 mei Organisatie einde schooljaar 4e jaar ASO. Beste ouder(s) Beste leerling 30 mei 2017 Organisatie einde schooljaar 4e jaar ASO Beste ouder(s) Beste leerling Het einde van het schooljaar nadert zeer snel. Daarom willen wij u op de hoogte brengen van de organisatie van deze laatste

Nadere informatie

Reglement KCL Kappers College Limburg b.v. versie: 14-01-2014

Reglement KCL Kappers College Limburg b.v. versie: 14-01-2014 Reglement KCL Kappers College Limburg b.v. versie: 14-01-2014 Materialen en studieboeken; Elke deelnemer dient te beschikken over een materialenset, dat aangeschaft is bij KCL. De materialenset dient tijdens

Nadere informatie

SINT-PIETERSINSTITUUT

SINT-PIETERSINSTITUUT vzw Katholiek Onderwijs Regio Turnhout SINT-PIETERSINSTITUUT Jubileumlaan 1-2300 TURNHOUT tel. 014 63 99 11 - fax 014 63 99 12 info@sint-pietersinstituut.be - www.sint-pietersinstituut.be Turnhout, 23

Nadere informatie

VADEMECUM van de leerling

VADEMECUM van de leerling Koninklijk Atheneum Steensedijk 495 8400 Oostende Telefoon: 059/50 52 61 Telefax: 059/70 66 85 Email: info@pegasusoostende.be Website: www.pegasusoostende.be VADEMECUM van de leerling Vademecum van de

Nadere informatie

Dilbeek, 1 maart 2013. Schikkingen einde tweede trimester 2012-2013 Eerste graad

Dilbeek, 1 maart 2013. Schikkingen einde tweede trimester 2012-2013 Eerste graad Dilbeek, 1 maart 2013 Schikkingen einde tweede trimester 2012-2013 Eerste graad Geachte heer/mevrouw Beste leerling Graag willen we u informeren over de organisatie van de laatste weken van dit trimester.

Nadere informatie

Regeling einde eerste trimester 2013 2014 voor het zesde jaar

Regeling einde eerste trimester 2013 2014 voor het zesde jaar Dilbeek, 21 november 2013 Geachte heer/mevrouw Beste leerling Regeling einde eerste trimester 2013 2014 voor het zesde jaar Graag willen we u informeren over de organisatie van de laatste weken van dit

Nadere informatie

Campus Zeebrugge. Light versie van het schoolreglement

Campus Zeebrugge. Light versie van het schoolreglement Light versie van het schoolreglement In deze paar bladzijden geven we een vereenvoudigde versie met de belangrijkste afspraken uit het schoolreglement. Dit zal zonder twijfel bijdragen tot een aangenaam

Nadere informatie

School van De Lovie vzw Buitengewoon Secundair Onderwijs Opleidingsvorm 1 & 2 type 2 en type 3 Krombeekseweg 82 8970 Poperinge Tel.

School van De Lovie vzw Buitengewoon Secundair Onderwijs Opleidingsvorm 1 & 2 type 2 en type 3 Krombeekseweg 82 8970 Poperinge Tel. School van De Lovie vzw Buitengewoon Secundair Onderwijs Opleidingsvorm 1 & 2 type 2 en type 3 Krombeekseweg 82 8970 Poperinge Tel. & fax 057/33 49 69 email: info@schoolvandelovie.be Schoolbusreglement

Nadere informatie

LEEFREGELS voor KINDEREN van Basisschool Don Bosco Heverlee

LEEFREGELS voor KINDEREN van Basisschool Don Bosco Heverlee LEEFREGELS voor KINDEREN van Basisschool Don Bosco Heverlee Dag jongen, dag meisje, Je bent echt WELKOM in dit grote huis. Heel wat uurtjes per dag ben je hier aanwezig. Het is zo een beetje een tweede

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als iemand zich

Nadere informatie

Samen levings contract

Samen levings contract Het samenlevingscontract voor de kinderen van VLS Paal De Buiteling-onderbouw Samen levings contract Wat een moeilijk woord! En toch is het niet zo moeilijk. In een samen levings contract staan de afspraken

Nadere informatie

Intern reglement leerlingen

Intern reglement leerlingen Intern reglement leerlingen Schooljaar 2012-2013 Laatste update: 30/08/2013 1. DAGINDELING Wanneer heb je les? Wanneer heb je pauze? maandag, dinsdag donderdag en vrijdag woensdag 8.30 9.20 8.30 9.20 9.20

Nadere informatie

Keukenreglement. 1. Persoonlijke gezondheid. 2. Persoonlijke hygiëne

Keukenreglement. 1. Persoonlijke gezondheid. 2. Persoonlijke hygiëne Keukenreglement 1. Persoonlijke gezondheid Medisch attest Lichamelijke geschiktheidsverklaring omgang met voedingswaren. Nieuwe leerlingen dienen dit attest aan te vragen bij de huisarts en dient uiterlijk

Nadere informatie

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek Afsprakenboekje De Diken Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek 2015-2016 Doel Afsprakenboekje In dit boekje zijn de afspraken op de school De Diken beschreven. Op school zijn we samen verantwoordelijk

Nadere informatie

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe

Schoolregels en de uitwerking ervan Christelijk College Nassau-Veluwe Schoolregels en de uitwerking ervan 2017-2018 Christelijk College Nassau-Veluwe 1. De leefregels van het CCNV 2017-2018 zijn: Wij gaan respectvol met elkaar om Wij gebruiken de wifi op onze devices volgens

Nadere informatie

1.6.1 Vastleggen van rechten en plichten

1.6.1 Vastleggen van rechten en plichten 1.6. AFSPRAKEN AFDELING SOMBEKE 1.6.1 Vastleggen van rechten en plichten Onze maatschappij neemt meer en meer een streng juridisch geregelde vorm aan. Dat maatschappelijk verschijnsel manifesteert zich

Nadere informatie

Goede afspraken goede vrienden! Kerkplein 1 1755 Gooik-Oetingen Tel. 054/56 60 23 Fax. 054/56 98 08

Goede afspraken goede vrienden! Kerkplein 1 1755 Gooik-Oetingen Tel. 054/56 60 23 Fax. 054/56 98 08 Kerkplein 1 1755 Gooik-Oetingen Tel. 054/56 60 23 Fax. 054/56 98 08 Goede afspraken goede vrienden! 1 2 1. Samen leven op onze school 1. Ik en mijn houding Mijn kledij, schoeisel en haartooi zijn verzorgd

Nadere informatie

Reglement DivisionGaming LanParty

Reglement DivisionGaming LanParty 1. Reglement DivisionGaming LanParty versie 1.0 Om het evenement Divisio Gaming LanParty in goede banen te laten verlopen is dit reglement van toepassing. Tijdens het evenement Division Gaming LanParty

Nadere informatie

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE. Ordereglement Penta 2016

ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE. Ordereglement Penta 2016 1 ORDEREGLEMENT PENTA DR. NASSAU COLLEGE April 2016 2 Inleiding Wij vinden het belangrijk dat er op onze school goede afspraken zijn over hoe we met elkaar omgaan, wat mag en niet mag, en wat we doen als

Nadere informatie

Praktische afspraken. Spelen bij de kleuters: o 4A: A-week o 4B: B-week

Praktische afspraken. Spelen bij de kleuters: o 4A: A-week o 4B: B-week Praktische afspraken Spelen bij de kleuters: o 4A: A-week o 4B: B-week o Er wordt enkel tussen 12u30 en 13u15 bij de kleuters gespeeld. o De vierdeklassers die bij de kleuters spelen, krijgen die dag een

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN HET ICT-LOKAAL VAN DE STEDELIJKE BASISSCHOOL STAAKTE Artikel 1 Op de Stedelijke Basisschool Staakte, Hoogstraat 192 9160 Lokeren, wordt volgende ruimte ter beschikking gesteld

Nadere informatie

Algemene schoolregels PrO Assen

Algemene schoolregels PrO Assen PrO Assen, School voor Praktijkonderwijs, Zwartwatersweg 202, 9406 NN Assen, 0592-340973, stage@proassen.nl Algemene schoolregels PrO Assen Om het klimaat dat wij op onze school nastreven te waarborgen,

Nadere informatie

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek

Afsprakenboekje De Diken. Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek Afsprakenboekje De Diken Samenwerkende scholen voor praktijkonderwijs Sneek Doel Afsprakenboekje In dit boekje zijn de afspraken op de school De Diken beschreven. Op school zijn we samen verantwoordelijk

Nadere informatie

Infoboekje. Maastrichtersteenweg Hasselt

Infoboekje. Maastrichtersteenweg Hasselt Infoboekje Maastrichtersteenweg 23 3500 Hasselt 011 22 41 19 directie@hetkleineatheneum.be 1. Schooluren Kleuter: Voormiddag van: 8u45 tot 11u40 Namiddag van: 12u40 tot 15u15 Woensdag van: 8u45 tot 12u20

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Locatie JdJ

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Locatie JdJ HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2015-2016 Locatie JdJ Wist je dat wij samen de school zijn? Op onze school: Hebben wij samen de regels in het paspoort gemaakt en kennen wij en onze ouders deze regels. Respecteren

Nadere informatie

Nieuwsbrief GO! De Sprong

Nieuwsbrief GO! De Sprong Nieuwsbrief GO! De Sprong Beste ouders, De zomervakantie loopt stilaan ten einde Wij hopen dan ook dat jullie genoten hebben van een deugddoende vakantie. KALENDER Opendeurdag 31.08.2013 van 13u30 15u30

Nadere informatie

Almtopper één Op basisschool De Alm zijn wij beleefd en aardig tegen elkaar

Almtopper één Op basisschool De Alm zijn wij beleefd en aardig tegen elkaar Tilburg, februari 2014 Almtopper één Op basisschool De Alm zijn wij beleefd en aardig tegen elkaar Wanneer ik iets nodig heb, vraag ik daar vriendelijk om Ik begroet de leerkrachten en mijn klasgenootjes

Nadere informatie

Uittreksel verkorte versie schoolreglement

Uittreksel verkorte versie schoolreglement Uittreksel verkorte versie schoolreglement Beste ouders, Deze bijlage is een uittreksel, met de meeste praktische afspraken die op onze school toegepast worden, uit het volledige schoolreglement van onze

Nadere informatie

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld.

Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. 1 Dit is een voorlopige versie van de schoolregels. Over een paar maanden gaan we de schoolregels evalueren en worden ze opnieuw vastgesteld. In elke organisatie hebben de mensen die daar werken met elkaar

Nadere informatie

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015

De leef- & schoolregels van Groot Goylant. Schooljaar 2014-2015 Hoofdregels De leef- & schoolregels van Groot Goylant Schooljaar 2014-2015 Respect voor jezelf Respect voor de ander Respect voor je eigen spullen en die van een ander De omgeving Het is niet toegestaan

Nadere informatie

Schoolafspraken. voor leerlingen 1-2-3

Schoolafspraken. voor leerlingen 1-2-3 Schoolafspraken voor leerlingen 1-2-3 Inhoud Wanneer kan ik in de school binnen?... 3 Wanneer beginnen en eindigen de lessen?... 3 Wat doe ik met mijn materiaal als ik aankom?... 3 Wat moet ik doen als

Nadere informatie

1.6.1 Vastleggen van rechten en plichten

1.6.1 Vastleggen van rechten en plichten 1.6. AFSPRAKEN AFDELING HEIDE 1.6.1 Vastleggen van rechten en plichten Onze maatschappij neemt meer en meer een streng juridisch geregelde vorm aan. Dat maatschappelijk verschijnsel manifesteert zich ook

Nadere informatie

AFSPRAKENBOEKJE. Vrije basisschool De Lettertrein, Engsbergen. Beste ouders,

AFSPRAKENBOEKJE. Vrije basisschool De Lettertrein, Engsbergen. Beste ouders, Beste ouders, In dit boekje kan je de afspraken lezen die we met de kinderen maakten om er een fijn schooljaar van te maken. Mogen wij vragen dat u het boekje doorleest en tekent voor kennisname. Vrije

Nadere informatie

Schoolreglement Academie Hamme

Schoolreglement Academie Hamme Schoolreglement Academie Hamme Inschrijving Een inschrijving is pas definitief na ondertekening voor akkoord van het schoolreglement, het artistiek pedagogisch project en na betaling van het wettelijke

Nadere informatie

BUSREGLEMENT WILGENDUIN

BUSREGLEMENT WILGENDUIN BUSREGLEMENT WILGENDUIN Scholengroep 2 Forum Type basisaanbod-2-4-7-9 Vogelenzangstraat 115 2920 Kalmthout 03/666 60 24 Fax 03/666 39 18 bsbo.kalmthout@g-o.be www.wilgenduin.be Schoolreglement Bijlage

Nadere informatie

Klassenregels. Algemene regels: Bij een gesprek in de klas:

Klassenregels. Algemene regels: Bij een gesprek in de klas: 1 Klassenregels Algemene regels: Bij binnenkomst hang ik meteen m n jas e.d. op. Ik ga direct naar mijn eigen plaats. Ik heb geen snoep bij me. Mijn telefoon, I-pod is in de school uit en in mijn kluis.

Nadere informatie

INFO SCHOOLJAAR

INFO SCHOOLJAAR ! INFO SCHOOLJAAR 2016-2017 MIDDENSCHOOL BRUGGE CENTRUM GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Hugo Losschaertstraat 5A 8000 BRUGGE Tel. 050 33 09 64 Fax 050 34 74 80 E-mail ms.bruggecentrum@g-o.be Geachte

Nadere informatie

Schoolreglement. Het schoolreglement bepaalt in schoolverband de relatie tussen leerlingen, ouders, leerkrachten en de inrichtende macht.

Schoolreglement. Het schoolreglement bepaalt in schoolverband de relatie tussen leerlingen, ouders, leerkrachten en de inrichtende macht. Schoolreglement Het schoolreglement bepaalt in schoolverband de relatie tussen leerlingen, ouders, leerkrachten en de inrichtende macht. Algemeen Gedragscode Wij verwachten van de leerlingen dat zij strikt

Nadere informatie

Huisregels voor leerlingen Samen gaat het beter

Huisregels voor leerlingen Samen gaat het beter Jouw wereld Huisregels voor leerlingen Samen gaat het beter Dagelijks gebruiken we ons Heister- en Essenpasgebouw met verschillende mensen. Om dit drukke verkeer op een goede manier te laten verlopen,

Nadere informatie

Wij samen. méér dan gewoon! Kleuterschool

Wij samen. méér dan gewoon! Kleuterschool Wij samen méér dan gewoon! Kleuterschool In dit boekje staan enkele afspraken zodat Wij samen méér dan gewoon zijn! Als we in een groep prettig willen samenleven, is het nodig dat we enkele Ze staan in

Nadere informatie

Intern reglement

Intern reglement Intern reglement 2016-2017 Richtlijnen voor de gymnasten (m/v) Algemeen De gymnast is tenminste 5 minuten voor de les aanwezig. Indien er nog een andere groep aan het trainen is, wacht hij buiten tot wanneer

Nadere informatie

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we

Dit laten we zien vanuit 3 kernwaarden: RELATIE. Op het Elzendaalcollege hebben we Entree Kluisjes Schoolpas Schoolafspraken (wat we willen zien) De leerlingen uit de onder- en bovenbouw gebruiken hun eigen ingang, fietsenstalling, en toiletblokken. Er wordt alleen overgebleven op het

Nadere informatie