Qiy pilot persoonlijk digitaal domein: de burger centraal.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Qiy pilot persoonlijk digitaal domein: de burger centraal."

Transcriptie

1 Qiy pilot persoonlijk digitaal domein: de burger centraal. 1. Inleiding. Kan een gemeente een persoonlijk digitaal domein uitgeven aan alle burgers? Dat is kortweg de vraag die beantwoord moet worden via een pilot met Qiy. In het kader van Doorbraak in Dienstverlening zijn de mogelijkheden al eens beschreven (zie bijlage). Op dat moment bleek de tijd nog niet rijp te zijn voor grootschalige invoering van een persoonlijk digitaal domein. Dat lijkt nu wel het geval te zijn. Immers de digitale wereld heeft een enorme vlucht genomen. Op allerlei plaatsen overal in de wereld worden gegevens verzameld over burgers. Deze worden opgeslagen, geanalyseerd en hergebruikt: burgers raken de controle over hun gegevens kwijt en worden niet zelden geconfronteerd met de uitwassen van het systeem. Burgers worden steeds meer geconfronteerd met digitale fraude en misbruik van identiteit: als zij eenmaal in een dergelijke situatie verzeild raken, is een uitweg moeilijk te vinden en is de ellende vaak niet te overzien. Een burger moet in de digitale wereld voortdurend op zijn hoede zijn. Als het aantal incidenten zich opstapelt, dreigt dat de betrouwbaarheid en veiligheid van het systeem te ondergraven. Daarom is het van belang, dat burgers meer grip krijgen op hun eigen gegevens. Dat kan door hen een persoonlijk digitaal domein te geven. 2. Qiy, een persoonlijk digitaal domein. Het idee om de burgers een persoonlijk digitaal domein te geven, stamt uit 2005 en is in de afgelopen jaren op vele plaatsen uitgedragen en toegelicht. Zij die er kennis van hebben genomen zijn enthousiast en zien mogelijkheden om het in hun eigen beleidsveld toe te passen. Of het nu gaat om jeugdzorg, cultuur, banken, telecombedrijven, burgerzaken; de specialisten zien de voordelen van de nieuwe filosofie. Deze worden in de bijlage beknopt beschreven. Maar de weg is lang. De filosofie leidt tot een omkering van de werkelijkheid. Niet de burger gaat naar allerlei websites waar versplinterde informatie over hem (of haar) is vastgelegd. Nee, de burger beschikt over zijn gegevens en beheert de gegevens zelf door de toegang tot zijn (of haar) gegevens bij bedrijven, overheden en instellingen. Middels zijn (of haar) Qiy domein kan de burger deze gegevens, anoniem en/of gevalideerd ook weer ter beschikking stellen van bedrijven, overheiden en instellingen. Zo houdt de burger grip op zijn digitale wereld. En omdat Qiy een extra laag is, die al het andere in tact laat, kan de overgang soepel verlopen. Uiteindelijk leidt een breed gebruik van Qiy wel tot verandering van het totale landschap. De burger heeft niet alleen meer grip op de gegevens, het beheer van gegevens kan een stuk efficiënter. Nu maken bedrijven allerlei profielen van hun klanten: bij het gebruik van Qiy kan een klant er voor kiezen om zijn profiel beschikbaar te stellen, zonder zijn identiteit prijs te geven. Bedrijven kunnen zo beschikken over actuele informatie en hoeven zaken niet langer duizendvoudig vast te leggen. Inmiddels is een project Qiy scheme gestart, dat op 5 januari 2015 gelanceerd is; grote bedrijven gaan Qiy in 2015 actief uitdragen naar hun klanten. Op 6 januari start een transitie programma voor de komende 3 jaar om de Qiy standaard, het afsprakenstelsel, de implementaties en applicaties door te blijven ontwikkelen. Een belangrijke factor is het toekennen van een Qiy aan een klant of burger. Een Qiy kan worden uitgegeven door een bank of een werkgever, maar het biedt natuurlijk meerwaarde als deze wordt uitgegeven door de instantie die primair verantwoordelijk is voor de persoonsgegevens; de gemeente. Vraag is dan ook, of de gemeente een Qiy zou kunnen uitgeven. Wat moet er geregeld worden om dit te doen, juridisch en praktisch? En hoe past het in het grote geheel? In de pilot zal dit nader onderzocht worden.

2 3. Perspectief voor het persoonlijk digitaal domein. Qiy vormt een extra laag op het internet. Als bedrijven, overheden en instellingen op die laag zijn aangesloten, kunnen zij contact leggen met de burger. En de burger kan natuurlijk contact leggen met bedrijven, overheden en instellingen. Vraag is dan natuurlijk, hoe Qiy in het systeem past? Hoe is de relatie met de basisregistratie personen (BRP)? Hoe is de relatie met Mijn Overheid? En hoe is de relatie met de nieuwe eid? In de pilot moet blijken, op welke wijze Qiy gekoppeld kan worden aan de BRP. Hoe gaan we dat doen? Met welke waarborgen moet uitgifte door de gemeente omkleed worden? Hoe gaan we de koppeling tussen Qiy en het Burgerservicenummer vormgeven? Wie gaat de koppeling beheren? Hoe wordt de veiligheid gegarandeerd? Zijn er kosten mee gemoeid en wie gaat die betalen? Als we deze vragen naar tevredenheid beantwoorden, ontstaat een mooi perspectief. Door de koppeling van Qiy aan het BRP, ontstaat tevens een verbinding met Mijnoverheid. Mijnoverheid is de site waar steeds meer individuele informatie samenkomt, die de overheid in beheer heeft. Mijnoverheid gaat in de komende jaren groeien, omdat de belastingdienst de aanslagen via deze berichtenbox gaat afwikkelen. Dus heeft een burger zijn informatie binnen Qiy verzameld, dan hoeft hij alleen een link te leggen met Mijnoverheid en dan heeft hij alles bij elkaar. Qiy en Mijnoverheid gaan dus prima samen. En als de brug er ligt tussen BRP en Qiy, dan zijn er veel toepassingen denkbaar: uitgifte van Qiy aan balie gemeentehuis; diverse burgerzaken, zoals vaststellen identiteit, geboorte-aangifte; vaststelling identiteit, authenticatie; aangifte BPR; aangifte verhuizen; paspoort, rijbewijs, formulierenwinkel; uittreksel; verhuizingen; vergunningen; parkeerplaatsen; aanvragen; dienstverlening op het terrein van de drie decentralisaties: werk, zorg en jeugd; werk en inkomen; aansluiting Mijnoverheid ; cultuur. Daarnaast is het de vraag hoe Qiy zich verhoudt tot de eid-stelsel dat momenteel door BZK ontwikkeld wordt. Het eid Stelsel wordt ontwikkeld als standaard voor online identificatie en vaststelling van bevoegdheden. Private en publieke organisaties maken afspraken met elkaar over eisen die ze stellen aan veiligheid, betrouwbaarheid en bescherming van privacy. Daarnaast komt er een beheerorganisatie die zorgt voor het beheer van de afspraken, met de overheid als toezichthouder. Het stelsel brengt publieke en private inlogmiddelen samen. In het stelsel worden bestaande inlogsystemen en authenticatiemiddelen opgenomen die aan de afspraken voldoen. Denk aan DigiD voor burgers, eherkenning voor ondernemers, logins bij banken en gebruikersnaam- en wachtwoord- combinaties voor webwinkels.

3 Dienstverlenende organisaties die aansluiten kunnen via deze middelen toegang geven tot hun online dienstverlening. Burgers, consumenten en ondernemers kiezen zelf het middel waarmee ze bij een organisatie willen inloggen om een dienst af te nemen of informatie uit te wisselen. Het eid en Qiy zijn aanvullend op elkaar. Waar eid zich richt op een veilige en makkelijke inlog kan eid perfect worden ingezet om toegang te verkrijgen tot iemands Qiy domein. Middels het Qiy domein kan de burger vervolgens toegang verkrijgen zijn (of haar) gegevens bij bedrijven, overheden en instellingen. Dit kunnen dus ook identificierende gegevens zijn. 4. Het kader: de tijd is rijp. We hebben als overheid in de afgelopen jaren flinke progressie geboekt: in het kader van het Nationaal uitvoeringsprogramma (NUP) is een aantal basisregistraties ontwikkeld of deze staan in de steigers. Daarom heen ontstaat een infrastructuur die ertoe leidt, dat alle informatie verbonden is. Het voordeel is, dat burgers niet voortdurend dezelfde informatie hoeven op te lepelen en dat fraude lastiger wordt. Het nadeel is, dat een kleine onvolkomen-heid in één van de basisregistraties of misbruik van gegevens, enorme gevolgen kan hebben voor de persoon in kwestie. En omdat steeds meer gegevens overal vastliggen, is de kans steeds groter, dat daarin verschillen ontstaan die teruggemeld, beoordeeld en gecorrigeerd moeten worden. Dat wordt een enorme en steeds maar weer groeiende berg van gegevens, die gecontroleerd en gecheckt moet worden. Het komt overeen met het schrikbeeld dat opdoemt uit het WRR-rapport over de i-overheid. Het moet mogelijk zijn om daarvoor een alternatief te vinden. Daarnaast hebben gemeenten zich beter georganiseerd. Het principe ieder voor zich heeft plaats gemaakt voor samenwerking. Samenwerking tussen gemeenten op regionaal en subregionaal niveau, samenwerking in gebruikersverenigingen, samenwerking met netwerkpartners, maar zeker ook samenwerking op landelijk niveau. De oprichting van het Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten (KING) in Daar waar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zich grofweg richt op beleidsvoorbereiding en bestuur, is KING vooral actief ten aanzien van de verdere uitvoering. Het ontwerp van een basis-gemeente, het werken met een softwarecatalogus, de inup-academy, de uitwisseling van goede voorbeelden op het KING-platform zijn goede voorbeelden van een groeiende verantwoordelijkheid van gemeenten. De tijd is rijp om een stap verder te zetten. Standaardisering en uniformering kunnen leiden tot flinke besparingen en kan tijd, ruimte en energie vrij maken, om dat te doen waar een gemeente primair verantwoordelijk voor is: kwaliteit, maatwerk te leveren aan burgers en bedrijven door excellente dienstverlening. We staan aan de vooravond van een nieuwe tijd. Technologie ontwikkelt zich in hoog tempo en wij zullen daarin mee moeten. We zullen de basis die we aan het leggen zijn, verder moeten vervolmaken in de komende jaren. De basis op orde is een belangrijke voorwaarde om de dienstverlening verder te verbeteren. Maar het is niet genoeg. We zullen de snelheid van implementatie, vernieuwing en innovatie stevig moeten opvoeren om bij te blijven. We krijgen een stevige steun in de rug door het aantreden van de Digicommisaris, Bas Eenhoorn, die met alle overheden een generieke digitale infrastructuur gaat ontwerpen die in de komende vier jaar zal worden ingevoerd. En dat zal nog lastig genoeg zijn. Er ligt al heel veel digitaal vast. Het komt er vooral op aan een wij-gevoel te creëren een goed ontwerp te maken met een goede governance met inbreng van alle geledingen, heldere afspraken te maken over financiering en wetgeving et cetera. Maar ook dat is niet genoeg. We zullen de burger veel meer moeten betrekken bij het werk dat we doen. De burger moet meer grip en verantwoordelijkheid krijgen bij het beheer van zijn of haar digitale gegevens. De burger wordt op dit moment vooral benaderd als een doelgroep die zo goed mogelijk bediend moet worden. Maar of het nu ontwikkelingen in de ruimtelijke, de sociale of de bestuurlijke sfeer gaat, de burger wordt steeds meer medespeler en netwerkpartner.

4 We zullen de burger serieus moeten nemen en dat kan door hem een persoonlijk digitaal domein te geven. Qiy is geen product, maar open standaard voor het interoperabel uitwisselen van persoonlijke data in combinatie met een afsprakenstelsel, waarin burgers, bedrijven en overheden elkaar veel gemakkelijker kunnen vinden. Als gemeenten willen we de invoering van Qiy faciliteren door uitgifte van een digitale identiteit aan de balies van het gemeentehuis. Immers, gemeenten zijn de houders van de Basisregistratie Personen. Tijdens een startbijeenkomst op 30 september hebben de gemeenten Eindhoven, Tilburg, s- Hertogenbosch, Hollands Kroon, Molenwaard, Uden en Boxtel belangstelling getoond. Daarnaast waren vertegenwoordigers van de Manifestpartijen (SVB), BZK als toehoorder aanwezig. De Nederlandse Vereniging van Burgerzaken (NVVB) fungeert als kartrekker en heeft de eerste fase van Qiy-scheme mee geparticipeerd en wil het project verder uitbouwen en tot concrete actie komen. Voor een beschrijving: zie bijlage Pilotproject Persoonlijk digitaal domein: de burger centraal. Kan een gemeente een persoonlijk digitaal domein uitgeven aan alle burgers? Dat is kortweg de vraag die beantwoord moet worden via een pilot met Qiy. In het verlengde daarvan is het de vraag, of de functionaliteit zoals Gemboxx die biedt ten aanzien van de burgerzakenmodules ook ontsloten kan worden via het Qiy Trust Framework. Zodat de burger vanuit zijn persoonlijke domein de beschikking heeft over (gevalideerde) gegevens en deze ook weer ter beschikking kan stellen aan partijen - individuen en organisaties- die gebruik maken van Qiy. De burger wordt op deze manier deel van de digitale keten. Zowel Gemboxx als Qiy zien beiden de toegevoegde waarde om de bovenbedoelde koppeling realiseren. De gemeente Boxtel ziet de meerwaarde van het project en is bereid om een bedrag van ,- op tafel te leggen om de mogelijkheid te onderzoeken om te komen tot uitgifte van een Qiy aan de burger. We hebben minimaal nog twee partners (en als het kan meer) nodig die een zelfde bedrag op tafel leggen, zodat we in 2015 met de landelijk opererende partners van Qiy-scheme ten behoeve van de burger een doorbraak kunnen forceren op het persoonlijk digitale domein. Het wordt hoog tijd, dat de burger meer grip krijgt opde digitale wereld. Via dit project wordt dat mogelijk gemaakt. Wie doet er mee? Jan Fraanje, Boxtel, 21 november 2014

5 Bijlage 2: De gemeente van de toekomst; eid en regie op eigen gegevens (notitie van de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken (NVVB)) Inleiding Zonder innovatie geen toekomst. Ook de NVVB tracht de maatschappelijke ontwikkelingen in het juiste perspectief te plaatsen en te relateren aan de beoogde veranderingen binnen en buiten de vereniging. Nooit eerder hebben zoveel (publieke en private) partijen, waaronder de NVVB. zich gecommitteerd om samen de toekomst vorm te geven. De middelen zijn schaars en de Nederlandse burger wil vaker een dienstverleningsvorm welke aansluit bij zijn of haar behoefte. De vele veranderingen vragen binnen de gemeentelijke muren om innovatie en creativiteit. Gemeenten geven aan dat hun burgers hebben steeds meer behoefte hebben aan plaatsonafhankelijke dienstverlening via het daarvoor best beschikbare kanaal. Om aan deze behoefte te voldoen is een veilige en gevalideerde digitale identiteit nodig. Gelet op de diverse Rijksprogramma s (eid, Digitaal 2017, Mijnoverheid.nl, ejustice etc.) zullen de gemeenten in de nabije toekomst geconfronteerd worden met nieuwe wet- en regelgeving en nieuwe vormen van organiseren. Een aantal gemeenten zijn klaar om het meervoudig gebruik van gegevens, het bieden van één overheidsportaal, een digitale kluis, het digitaliseren van informatie en transacties etc. op te nemen in haar gemeentelijke bedrijfsvoering. Deze zogenaamde koplopergemeenten zijn bereid hun productenen dienstenaanbod te digitaliseren en af te stemmen op de keten, maar vooral op haar lokale burgers en bedrijven. Om dat te kunnen doen is er ruimte nodig, ruimte in wetgeving, in financiële ondersteuning en qua doorlooptijd. Vraag Diverse gemeenten willen vooruitlopend op de uitgifte van een digitale identiteit (eid) en om onder andere te voldoen aan Europese richtlijnen in relatie tot data protectie (welke voorschrijven dat burgers beschikkingsrecht hebben, inzicht moeten krijgen in eigen gegevens en correctierecht hebben op de eigen gegevens) starten met een pilot. Een pilot die zich richt op deze nieuwe identiteit en het bijbehorende afsprakenstelsel en de relatie met de huidige processen waarbij een fysieke identiteit moet worden vastgesteld. Enerzijds om de dienstverlening vanuit de lokale overheid te verbeteren en anderzijds om het gevaar van identiteitsfraude terug te dringen. Uitgangspunten voor de pilot zouden kunnen zijn: Meervoudig gebruik van gegevens; Burgers en bedrijven beschikken, hebben inzicht, corrigeren en dus beheren zelf de eigen gegevens (privacy by design); Gemeenten hebben de rol als kwaliteitsbewaker en toetser; De fysieke identiteit is direct gekoppeld aan de digitale identiteit (One ID); Toetsing van de One ID vindt regelmatig plaats door middel van nog te bepalen identificatiemiddelen/methoden; De gemeentelijke producten en dienstenaanbod worden gedigitaliseerd; Er is een directe koppeling met andere digitale diensten en producten van de overheid (Belastingdienst, UWV ec.); Mijnoverheid.nl is de plek waar alles samenkomt en vanuit georganiseerd kan worden.

Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht

Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht Alstublieft, een cadeautje van uw gemeente! Maak gebruik van het Nieuwe Internet en geef uw burgers een eigen veilige plek in de

Nadere informatie

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1 eid Platform Programma eid www.eidstelsel.nl Contactpersoon Gerrit Jan van t Eind - Carlo Koch T 06-54 33 43 05 Contouren Launching Plan 1e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan`,

Nadere informatie

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties

Digitaal 2017. Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Digitaal 2017 Janine Jongepier Afdelingshoofd Informatie Directie Burgerschap en Informatie Directoraat Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Kick-off kleine uitvoerders 3 juni 2014 Digitaal 2017: regeerakkoord

Nadere informatie

Betrouwbaar, veilig en gebruiksvriendelijk inloggen bij overheid en bedrijfsleven

Betrouwbaar, veilig en gebruiksvriendelijk inloggen bij overheid en bedrijfsleven Betrouwbaar, veilig en gebruiksvriendelijk inloggen bij overheid en bedrijfsleven Inhoud Online toegang; waar gaat het over? Waarom Idensys Hoe realiseren? Hoe werkt Idensys? Wat levert het op? Planning

Nadere informatie

Idensys & BankID IN VOGELVLUCHT DE ONTWIKKELING VAN DE STELSELS IDENSYS EN BANKID. What s SURFconext d.d. 24 november Bart Kerver

Idensys & BankID IN VOGELVLUCHT DE ONTWIKKELING VAN DE STELSELS IDENSYS EN BANKID. What s SURFconext d.d. 24 november Bart Kerver Idensys & BankID IN VOGELVLUCHT DE ONTWIKKELING VAN DE STELSELS IDENSYS EN BANKID What s next @ SURFconext d.d. 24 november Bart Kerver Agenda Idensys BankID Relatie met onderwijs / SURFconext Oproep voor

Nadere informatie

KLOOSTERHOEVE BERAAD VDP KWARTAALBIJEENKOMST 31 MAART 2016

KLOOSTERHOEVE BERAAD VDP KWARTAALBIJEENKOMST 31 MAART 2016 KLOOSTERHOEVE BERAAD 1 VDP KWARTAALBIJEENKOMST 31 MAART 2016 1 2 3 4 5 6 7 2 Gebruik generieke voorzieningen Kloosterhoeve pilots Pilots manifestgroep Contact Agenda 3 Gebruik generieke voorzieningen Agenda

Nadere informatie

Ik ga op reis en ik neem mee

Ik ga op reis en ik neem mee Ik ga op reis en ik neem mee ibestuur 2015 Bob van Os projectleider pilots eid Stelsel Doel Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen en organisaties online zaken kunnen doen met de overheid en het

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Website:

Website: Website: https://seniorenacademie.hcc.nl/ DigiD Uw beveiligde link met de overheid Auteur(s): Rob van Geuns Presentator(en):. Overzicht Wat is DigiD? Waarvoor gebruik je DigiD? Hoe vraag je het aan? Aanvraag

Nadere informatie

Veilige en eenvoudige toegang tot uw online dienstverlening. Connectis Identity Broker

Veilige en eenvoudige toegang tot uw online dienstverlening. Connectis Identity Broker Veilige en eenvoudige toegang tot uw online dienstverlening Connectis Identity Broker Hoe weet u zeker dat uw klanten zijn wie ze zeggen? Hoe verleent u veilig toegang tot hun gegevens? Een goed beheer

Nadere informatie

Kloosterhoeveberaad Status projecten

Kloosterhoeveberaad Status projecten Kloosterhoeveberaad Status projecten 31 maart 2016 1 Dienstverlening aan ZZP ers: Behoeftepeiling van doelgroep en positie van gemeenten tov van andere belangenbehartigers. Digitale aangifte van overlijden:

Nadere informatie

Bijlage II: De werking en de stapsgewijze uitrol van de multimiddelenaanpak

Bijlage II: De werking en de stapsgewijze uitrol van de multimiddelenaanpak Bijlage II: De werking en de stapsgewijze uitrol van de multimiddelenaanpak In deze bijlage wordt de werking van de multimiddelenaanpak in het BSN domein geschetst. Daarna wordt de uitrol van de multimiddelenaanpak

Nadere informatie

De reis naar de toekomst van onze paspoorten en identiteitskaarten

De reis naar de toekomst van onze paspoorten en identiteitskaarten De reis naar de toekomst van onze paspoorten en identiteitskaarten Aart Verloop Willem van Ravesteijn 1 Wat we gaan doen vandaag: 1 2 Introductie op beleid Actuele beleidsontwikkelingen en stand van zaken

Nadere informatie

1 Qiy pilot persoonlijk digitaal domein: de burger centraal.

1 Qiy pilot persoonlijk digitaal domein: de burger centraal. 1 Qiy pilot persoonlijk digitaal domein: de burger centraal. Dit projectplan is opgesteld in opdracht van Jan Fraanje (gemeentesecretaris Boxtel) en afgestemd met Qiy. Het plan beschrijft de verschillende

Nadere informatie

Wat betekent dit voor de zorg?

Wat betekent dit voor de zorg? Het nieuwe eid-stelsel Wat betekent dit voor de zorg? Merik Seven & Melissa Obermann 26 June 2017 Aanleiding Toenemende online dienstverlening zorgt voor een groeiende behoefte aan veilige digitale toegang

Nadere informatie

Congres Publiek Private Samenwerking en Identity Management Op het juiste spoor met eherkenning

Congres Publiek Private Samenwerking en Identity Management Op het juiste spoor met eherkenning Congres Publiek Private Samenwerking en Identity Management Op het juiste spoor met eherkenning Marije Jurriëns, business consultant eherkenning & Idensys, Logius Agenda 1. Wat is eherkenning, hoe werkt

Nadere informatie

Wat is Mijn Overheid? Welke gegevens liggen er vast en waarom De verschillende instellingen Privacy gegarandeerd? Controle door u zelf

Wat is Mijn Overheid? Welke gegevens liggen er vast en waarom De verschillende instellingen Privacy gegarandeerd? Controle door u zelf Wat is Mijn Overheid? Welke gegevens liggen er vast en waarom De verschillende instellingen Privacy gegarandeerd? Controle door u zelf Computer Club Bodegraven Wat is MijnOverheid? MijnOverheid is uw persoonlijke

Nadere informatie

Afsprakenstelsel ElD. september 2013. 26-09-2013 Kennisplatform Administratieve Software

Afsprakenstelsel ElD. september 2013. 26-09-2013 Kennisplatform Administratieve Software Afsprakenstelsel ElD september 2013 26-09-2013 Kennisplatform Administratieve Software Wat zijn de feiten 2012.10.26 Publicatie Strategische verkenning EID-stelsel 2013.06.07 Publicatie Werking EID-stelsel

Nadere informatie

Ons kenmerk z Contactpersoon

Ons kenmerk z Contactpersoon Autoriteit Persoonsgegevens Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag T 070 8888 500 - F 070 8888 501 autoriteitpersoonsgegevens.nl Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

Nadere informatie

Dienstverlening

Dienstverlening Dienstverlening 2010 2015 13-04-2010 Agenda Ontwikkelingen en de opgaven voor 2010-2015 (5 beloften aan de burger) De stand van zaken in Dordrecht Regionale samenwerking De opgaven voor 2010-2014 Dienstverlening

Nadere informatie

Welkom. Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen altijd en veilig online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven.

Welkom. Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen altijd en veilig online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven. Welkom Goed om te weten: de informatie in deze presentatie mag niet hergebruikt worden door derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de Rijksoverheid. Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen

Nadere informatie

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina

Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bijlage 1 Toelichting op de functies en de werking van de Persoonlijke Internet Pagina Bij de diverse overheidsorganisaties in Nederland is veel informatie aanwezig over de individuele burgers en bedrijven.

Nadere informatie

Klantcase. Applicatiebeheer Dennis van Noort van HDSR: Met eherkenning kunnen wij mensen veel beter van dienst zijn

Klantcase. Applicatiebeheer Dennis van Noort van HDSR: Met eherkenning kunnen wij mensen veel beter van dienst zijn Klantcase Applicatiebeheer Dennis van Noort van HDSR: Met eherkenning kunnen wij mensen veel beter van dienst zijn Klantcase Samenwerking met Connectis Met eherkenning kunnen wij mensen veel beter van

Nadere informatie

Programma ibewustzijn sessie 4 november Maastricht

Programma ibewustzijn sessie 4 november Maastricht Programma ibewustzijn sessie 4 november Maastricht 09:30 10:00 Inloop 10:00 10:30 Opening en presentatie Digitale Agenda 2020 door Jan Fraanje, commissielid D&I 10:30 11:15 Lezing over de informatiemaatschappij

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

Foto: JanfolkerT Muizelaar. MANIFESTgroep

Foto: JanfolkerT Muizelaar. MANIFESTgroep Foto: JanfolkerT Muizelaar MANIFESTgroep De Manifestgroep, een netwerk van 16 uitvoeringsorganisaties, trekt gezamenlijk op om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. In recente brieven

Nadere informatie

Authenticatie en autorisatie SBR-stromen

Authenticatie en autorisatie SBR-stromen Authenticatie en autorisatie SBR-stromen 6 juni 2012 Jeroen van Hulten Inhoud Waar staan we Waar gaan we naar toe Authenticeren Autoriseren Gebruik binnen SBR Waar staan we? Authenticatie veel soorten

Nadere informatie

Algemene ontwikkelingen IAM Onderwijs Jaap Kuipers Platform Identity Management Nederland Utrecht 2013-03-12

Algemene ontwikkelingen IAM Onderwijs Jaap Kuipers Platform Identity Management Nederland Utrecht 2013-03-12 Algemene ontwikkelingen IAM Onderwijs Jaap Kuipers Platform Identity Management Nederland Utrecht 2013-03-12 Algemene ontwikkelingen Authenticatie en autorisatie buiten applicaties Onderscheid in micro-

Nadere informatie

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden

Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken, gevolgen en status binnen de Drechtsteden Laatst bijgewerkt/ Versie: 8 oktober 2010 Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten,

Nadere informatie

Wet DO en de zorg. Kerngroep informatieberaad Juliët Trouwborst, Ruben de Boer Directie Informatiebeleid / CIO en Nictiz

Wet DO en de zorg. Kerngroep informatieberaad Juliët Trouwborst, Ruben de Boer Directie Informatiebeleid / CIO en Nictiz Wet DO en de zorg Juliët Trouwborst, Ruben de Boer Directie Informatiebeleid / CIO en Nictiz Kerngroep informatieberaad 12-2-2019 21 februari 2019 Voettekst EID randvoorwaardelijk voor realiseren e-health

Nadere informatie

Het nieuwe eid-stelsel Wat betekent dit voor de zorg?

Het nieuwe eid-stelsel Wat betekent dit voor de zorg? Het nieuwe eid-stelsel Wat betekent dit voor de zorg? Ons beleid (2) Aanleiding. Algemeen : Toenemende online dienstverlening en een groeiende behoefte aan veilige publieke en private online dienstverlening

Nadere informatie

eid Stelsel NL Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen altijd en veilig online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven

eid Stelsel NL Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen altijd en veilig online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven eid Stelsel NL Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen altijd en veilig online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven Programma eid Hans-Rob de Reus ECP Jaarcongres 2013 Ontwikkeling

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft Pilotvoorwaarden

Nadere informatie

Digitale Agenda Borne. 6 maart 2017

Digitale Agenda Borne. 6 maart 2017 Digitale Agenda 2020 Borne 6 maart 2017 Menu Voorstellen Aanleiding DA2020 Pilotstarter Projecten Q&A 2 Even voorstellen Edwin Boender Accountmanager Implementatieondersteuning Digitale Agenda 2020 06

Nadere informatie

In control op privacy en beveiliging? Instituut voor business research 22 maart 2016

In control op privacy en beveiliging? Instituut voor business research 22 maart 2016 In control op privacy en beveiliging? Instituut voor business research 22 maart 2016 Agenda Persoonsinformatie en wettelijke kaders Actuele ontwikkelingen in wetgeving en praktijk De risico s: juridisch

Nadere informatie

VDP-Eindejaarscongres. MijnOverheid & Almelo. Eric Legtenberg & Peter ter Telgte

VDP-Eindejaarscongres. MijnOverheid & Almelo. Eric Legtenberg & Peter ter Telgte VDP-Eindejaarscongres MijnOverheid & Almelo Eric Legtenberg & Peter ter Telgte 16 december 2015 Wet EBV aangenomen op 13 okt 2015 In het kort: De Wet EBV is ingegaan op 1 november 2015 Vanaf 1 november

Nadere informatie

Authenticatie en autorisatie. 31 mei 2012

Authenticatie en autorisatie. 31 mei 2012 Authenticatie en autorisatie 31 mei 2012 Inhoud Wat is het Waarom belangrijk Het speelveld Waar gaan we naar toe Invulling voor Belastingdienst eid Stelsel NL Wat is het? Authenticatie: ben je, die je

Nadere informatie

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering

Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren Vliegwiel voor verbinden en versnellen van gezamenlijke gemeentelijke uitvoering Samen Organiseren: waar staat het voor? Samen organiseren is een nieuwe werkwijze, vormgegeven vanuit

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Publieksdienstverlening De gemeente Utrecht wil excelleren in publieksdienstverlening die past bij de wettelijke kaders en de ambities van de stad. Wat willen we bereiken? Wat gaan

Nadere informatie

Digitaal Aanvraag Rijbewijs

Digitaal Aanvraag Rijbewijs Digitaal Aanvraag Rijbewijs Veel gestelde vragen NVVB Geldend op 8 nov 2016 Veel gestelde vragen 1) Hoe weet dat een deel van de foto s niet voldoen niet aan de fotomatrix-eisen? 2) Wat zijn dan de typische

Nadere informatie

Eerste voorstel businessmodel eid Stelsel

Eerste voorstel businessmodel eid Stelsel Contactpersoon Nicole Damen T 06 46 87 92 55 nicole.damen@logius.nl Eerste voorstel businessmodel eid Stelsel Aantal pagina's 5 Onderwerp Status Eerste voorstel businessmodel eid Stelsel Ter informatie

Nadere informatie

Doorbraak akkoord Doorbraak in dienstverlening, systeemsprong in de publieke sector

Doorbraak akkoord Doorbraak in dienstverlening, systeemsprong in de publieke sector Doorbraak akkoord Doorbraak in dienstverlening, systeemsprong in de publieke sector hoe Nederland de klant veel beter kan bedienen, effectiever beleid kan maken en forse efficiency kan bereiken in de uitvoering

Nadere informatie

Toetsingskader. 1. Onderbouwing nut en noodzaak

Toetsingskader. 1. Onderbouwing nut en noodzaak Aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer drs. R.W. Knops Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Datum 6 november 2017 Onderwerp Wet GDI Uw kenmerk Ons kenmerk MvH/RvZ/HS/RS/bs/

Nadere informatie

Samen Organiseren. Chris Batist, Den Haag. Papieren Tijger Netwerk, 27 maart 2018

Samen Organiseren. Chris Batist, Den Haag. Papieren Tijger Netwerk, 27 maart 2018 Samen Organiseren Chris Batist, Den Haag Papieren Tijger Netwerk, 27 maart 2018 Samen Organiseren is: Door gezamenlijke aanpak meer gemeentelijke doelen bereiken betere dienstverlening voor bewoners, bedrijven,

Nadere informatie

Digitale Agenda september 2017

Digitale Agenda september 2017 Digitale Agenda 2020 26 september 2017 Even voorstellen Ellen Koster Accountmanager Implementatieondersteuning Digitale Agenda 2020 06 52 28 28 90 Ellen.Koster@kinggemeenten.nl www.kinggemeenten.nl 2 Even

Nadere informatie

Digitale post van de Belastingdienst

Digitale post van de Belastingdienst Belastingdienst Digitale post van de Belastingdienst Steeds meer mensen regelen via internet allerlei zaken. Denk bijvoorbeeld aan het bestellen van een boek, het boeken van een vakantie en internetbankieren.

Nadere informatie

Toelichting op de Monitor Digitale Overheid 2019

Toelichting op de Monitor Digitale Overheid 2019 Toelichting op de Monitor Digitale Overheid 2019 Bijgevoegd treft u de jaarlijkse Monitor Digitale Overheid 2019 aan. De monitor geeft inzicht in de voortgang en implementatie van de voorzieningen en bouwstenen

Nadere informatie

We zijn transparant over de kwaliteit van en tussen gegevensregistraties, geven inzicht in de betekenis van gegevens en we herstellen fouten in de

We zijn transparant over de kwaliteit van en tussen gegevensregistraties, geven inzicht in de betekenis van gegevens en we herstellen fouten in de We zijn transparant over de kwaliteit van en tussen gegevensregistraties, geven inzicht in de betekenis van gegevens en we herstellen fouten in de bronregistraties." Ter bevordering van de privacy wordt

Nadere informatie

eid Stelsel NL & eid Wenkend perspectief

eid Stelsel NL & eid Wenkend perspectief eid Stelsel NL & eid Wenkend perspectief Authenticatiemiddelen volgens de Strategische Verkenning Groeiende behoefte aan veilige(re) elektronische dienstverlening in private en publieke sector Hoog betrouwbare

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

Bring Your Own ID HET NIEUWE INLOGGEN VOOR OVERHEID EN BEDRIJFSLEVEN

Bring Your Own ID HET NIEUWE INLOGGEN VOOR OVERHEID EN BEDRIJFSLEVEN Bring Your Own ID HET NIEUWE INLOGGEN VOOR OVERHEID EN BEDRIJFSLEVEN 2 Digitale Transformatie Het aantal manieren om in te loggen voor online dienstverlening groeit. We gaan toe naar een situatie waarin

Nadere informatie

Wat als.? U met één aansluiting zowel online diensten voor burgers als organisaties kunt aanbieden, zowel in het publieke als private domein?

Wat als.? U met één aansluiting zowel online diensten voor burgers als organisaties kunt aanbieden, zowel in het publieke als private domein? Het Veilig nieuwe inloggen inloggen bij overheid bij zorg, en bedrijfsleven overheid en private organisaties Mariska Volkmaars, Marije Jurriens, Logius Maak kennis met eid 30 mei 2017 Wat als? Wat als.?

Nadere informatie

SBR Platform. Inhoud. 5 juni 2012. Indra Henneman Jeroen van Hulten. Waar staan we. Waar gaan we naar toe. Gebruik certificaten binnen SBR

SBR Platform. Inhoud. 5 juni 2012. Indra Henneman Jeroen van Hulten. Waar staan we. Waar gaan we naar toe. Gebruik certificaten binnen SBR SBR Platform 5 juni 2012 Indra Henneman Jeroen van Hulten Inhoud Waar staan we Waar gaan we naar toe Authenticeren Autoriseren Gebruik certificaten binnen SBR 1 Waar staan we? Authenticatie veel soorten

Nadere informatie

eidas voor de SURF-doelgroep

eidas voor de SURF-doelgroep eidas voor de SURF-doelgroep INFORMATIEBIJEENKOMST VOOR UNIVERSITEITEN 26 september 2017 Peter Clijsters Bart Kerver Tine de Mik Frank Schasfoort Agenda Introductie en toelichting op de agenda (Peter Clijsters

Nadere informatie

Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen altijd en veilig online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven.

Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen altijd en veilig online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven. eid Stelsel NL Het eid Stelsel maakt het mogelijk dat mensen altijd en veilig online zaken kunnen doen met de overheid en het bedrijfsleven Programma eid Hans Rob de Reus Ontwikkeling eid in Nederland

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

Digitaal Werken in Purmerend

Digitaal Werken in Purmerend Digitaal Werken in Purmerend Stand van zaken en vervolgstappen 5 januari 2016 Bedrijfsvoering Purmerend 0. Doel informatiebijeenkomst 5 januari Informatie over bedoeling en aanpak digitaal werken. Stand

Nadere informatie

Deze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens

Deze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens Privacyverklaring Privacyverklaring Deze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten en gebruikers van onze websites, waaronder het contact

Nadere informatie

Ondernemers ronden een aanvraag nu veel sneller af

Ondernemers ronden een aanvraag nu veel sneller af Klantcase Connectis sluit gemeente Duiven, Westervoort, Zevenaar en RSD de Liemers aan op eherkenning Ondernemers ronden een aanvraag nu veel sneller af Klantcase Connectis sluit gemeente Duiven, Westervoort,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 363 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Nr. 371 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Workshop verwerking persoonsgegevens en BSN voor gemeentelijke taken met een privaatrechtelijk karakter

Workshop verwerking persoonsgegevens en BSN voor gemeentelijke taken met een privaatrechtelijk karakter Workshop verwerking persoonsgegevens en BSN voor gemeentelijke taken met een privaatrechtelijk karakter Op 14 december 2016 organiseerde de afdeling Basisinformatie in samenwerking met Waternet een workshop

Nadere informatie

Architectuur bij DNB. Voor NORA gebruikersraad. Martin van den Berg, Gert Eijkelboom, 13 maart 2018

Architectuur bij DNB. Voor NORA gebruikersraad. Martin van den Berg, Gert Eijkelboom, 13 maart 2018 Architectuur bij DNB Voor NORA gebruikersraad Martin van den Berg, Gert Eijkelboom, 13 maart 2018 Agenda 1. Algemeen DNB Informatievoorziening en ICT bij DNB Architectuurfunctie 2. RANBA Wat is RANBA Hoe

Nadere informatie

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding Nota IPP Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding In de huidige maatschappij neemt het gebruik van data een grote vlucht. Termen als open data, big data en

Nadere informatie

ICT-ontwikkelingen. Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city

ICT-ontwikkelingen. Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city ICT-ontwikkelingen Gemeentelijke Informatievoorziening op weg naar de Smart city Wouter van de Kasteele, Hoofd van de sector I&B en Johannes van Veen, Strategisch adviseur, CIO office, sector Strategie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 CVIII Rol van de overheid bij digitale dataverwerking en -uitwisseling II; privacy en toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten Q BRIEF

Nadere informatie

#/type Domein Naam Bron

#/type Domein Naam Bron #/type Domein Naam Bron 30 alle Regie op eigen gegevens VDP & NVvB 40 Lokale Economie Generieke Transactievoorziening gemeenten 51 Burgerzaken Herontwerp verstrekking Rijbewijzen UO & NVvB 52 Werk & Inkomen

Nadere informatie

eid in de zorg Wat betekent dit voor u? Bob van Os Nictiz Ruben de Boer - Ministerie van VWS 20 juni 2019

eid in de zorg Wat betekent dit voor u? Bob van Os Nictiz Ruben de Boer - Ministerie van VWS 20 juni 2019 eid in de zorg Wat betekent dit voor u? Bob van Os Nictiz Ruben de Boer - Ministerie van VWS 20 juni 2019 Warming up 1. Ga naar www.menti.com 2. Vul de code 79 37 36 in 3. Voer uw naam of pseudoniem in

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan. Status Informerend. Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan

Commissienotitie. Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan. Status Informerend. Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan Onderwerp ICT beleids en uitvoeringsplan Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de nota ICT beleids- en uitvoeringsplan Inleiding In 2011 is u toegezegd een ICT-beleidsplan op te stellen. Dit

Nadere informatie

KWALITATIEF HOOGWAARDIG IDENTIFICEREN BIJ BURGERZAKEN WTI DEN HAAG 8 MEI 2018

KWALITATIEF HOOGWAARDIG IDENTIFICEREN BIJ BURGERZAKEN WTI DEN HAAG 8 MEI 2018 KWALITATIEF HOOGWAARDIG IDENTIFICEREN BIJ BURGERZAKEN WTI DEN HAAG 8 MEI 2018 JOHN DE RUITER SECRETARIS NVVB PORTEFEUILLEHOUDER: IDENTITEITSMANAGEMENT VOORZITTER LANDELIJK WTI Wat is de rol van de NVVB?

Nadere informatie

Bijlage I - Introductie: authenticatie en eid

Bijlage I - Introductie: authenticatie en eid Bijlage I - Introductie: authenticatie en eid In het Algemeen Overleg (AO) van 25 november 2015 is gevraagd uiteen te zetten hoe de pilots voor de gebruiker er uit gaan zien. Onder het kopje introductie

Nadere informatie

HET DIGITALE MIJNENVELD

HET DIGITALE MIJNENVELD HET DIGITALE MIJNENVELD Van een mijnenveld aan portalen naar het portaal van de toekomst Wouter Welling Coördinerend beleidsmedewerker Digitale Overheid Inspiratiebijeenkomst een menswaardig portaal @

Nadere informatie

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN.

WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. WWW.CAGROUP.NL COMPLIANCE RADAR HET MEEST COMPLETE BESTURINGSSYSTEEM VOOR GEMEENTEN. COMPLIANCE RADAR De Compliance Radar helpt gemeenten een brug te slaan tussen beleidsdoelstellingen en uitvoering. Door

Nadere informatie

De toekomst van online authenticatie. SIDN Connect 29 november 2018 KNVB Campus Zeist

De toekomst van online authenticatie. SIDN Connect 29 november 2018 KNVB Campus Zeist De toekomst van online authenticatie SN Connect 29 november 2018 KNVB Campus Zeist 1 Even voorstellen Esther Makaay Digital identities professional Expert op het gebied van afsprakenstelsels, e schemes

Nadere informatie

Werkgroep Stuurinformatie Digitale Dienstverlening. Fijn dat jullie er weer zijn!!

Werkgroep Stuurinformatie Digitale Dienstverlening. Fijn dat jullie er weer zijn!! Werkgroep Stuurinformatie Digitale Dienstverlening Fijn dat jullie er weer zijn!! Agenda 9.30-9.35 Welkom en mededelingen 9.35-9.45 Releases (Jeroen) 9.45-10.15 Succesratio status (Rick) 10.15-10.30 De

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Programma eid. In dit Jaarplan eid leest u welke activiteiten in 2015 worden uitgevoerd door het programma eid. Publicatieversie 1.

Jaarplan 2015. Programma eid. In dit Jaarplan eid leest u welke activiteiten in 2015 worden uitgevoerd door het programma eid. Publicatieversie 1. Directoraat-Generaal Programmabureau eid Wonen, eidstelsel@minbzk.nl Bouwen en Integratie www.eid-stelsel.nl Jaarplan 2015 Datum 24 maart 2015 Versie 1.0 Aantal pagina's 8 Programma eid In dit Jaarplan

Nadere informatie

Menno Stigter Informatie Architect, Gemeente Den Haag 18 april 2018

Menno Stigter Informatie Architect, Gemeente Den Haag 18 april 2018 23-04-18 Introductie Yvonne Brink Themacoördinator Identiteits- en Toegangsdiensten Digitale Identiteit en eid middelen Twee jaar bij VNG Realisatie Drie jaar bij Logius Tien jaar diverse (online) projecten

Nadere informatie

Dit beeld getransformeerd naar de politieke agenda anno 2014 geeft het motto voor het uitvoeringsprogramma digitaal 2017:

Dit beeld getransformeerd naar de politieke agenda anno 2014 geeft het motto voor het uitvoeringsprogramma digitaal 2017: Bijlage 03 Streefbeeld van Digitaal 2017 Anno 2017 is de overheid een compacte, efficiënte overheid waarin taken zijn gedecentraliseerd. Het openbaar bestuur staat ten dienste van de zelfredzame burgers

Nadere informatie

Elektronisch berichtenverkeer (EBV) Presentatie n.a.v. bijeenkomsten maatschappelijk dienstverleners

Elektronisch berichtenverkeer (EBV) Presentatie n.a.v. bijeenkomsten maatschappelijk dienstverleners Elektronisch berichtenverkeer (EBV) Presentatie n.a.v. bijeenkomsten maatschappelijk dienstverleners Waarom EBV? De Belastingdienst sluit aan bij ontwikkelingen in de samenleving. We doen onze bankzaken

Nadere informatie

1. Het GBI concept: wat houdt het in? 2. Het strategisch belang van GBI: waarom doen we het? 3. Het GBI concept: Hoe ziet het eruit? 4.

1. Het GBI concept: wat houdt het in? 2. Het strategisch belang van GBI: waarom doen we het? 3. Het GBI concept: Hoe ziet het eruit? 4. Introductie GBI 1. Het GBI concept: wat houdt het in? 2. Het strategisch belang van GBI: waarom doen we het? 3. Het GBI concept: Hoe ziet het eruit? 4. Waar staan we nu? 5. Wall of Results 2 Zorgt voor:

Nadere informatie

Uw burgerservicenummer

Uw burgerservicenummer Uw burgerservicenummer Uniek persoonsnummer U heeft een sofinummer. Voortaan is dit uw burgerservicenummer (BSN). Het burgerservicenummer is een uniek persoonsnummer. Om het BSN te krijgen hoeft u niets

Nadere informatie

Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg

Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg 1 Burgerservicenummer Eén nummer is genoeg I. Ruiter Programmabureau BSN 1 Eén nummer is genoeg 1. Historie en context 2. Hoofdlijnen BSN-stelsel 3. Betekenis BSN 4. Beheervoorziening BSN en Architectuur

Nadere informatie

Programmabegroting 2016 14

Programmabegroting 2016 14 1. Dienstverlenend Centraal in ons denken en handelen staat een goede dienstverlening aan alle inwoners, ondernemers en instellingen. We staan voor een eenvoudige en efficiënte dienstverlening. Onze gemeente

Nadere informatie

Zoals we het nu zien, zouden we de vraagstelling voor jullie als volgt formuleren:

Zoals we het nu zien, zouden we de vraagstelling voor jullie als volgt formuleren: Vraagstelling Zoals we het nu zien, zouden we de vraagstelling voor jullie als volgt formuleren: 1. Beschrijf / definieer het begrip digitale identiteit. In het rapport van het World Economic Forum, A

Nadere informatie

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten

SIMkcc. SIM klant contact centrum. Digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMkcc SIM klant contact centrum Digitale dienstverlener voor e-gemeenten klacht/melding belscripts kennisbank status aanvraag direct bestellen kosten antwoorden KCC openingstijden beleidsinformatie online

Nadere informatie

Digitale post van de Belastingdienst

Digitale post van de Belastingdienst Belastingdienst Digitale post van de Belastingdienst Steeds meer mensen regelen via internet allerlei zaken. Denk bijvoorbeeld aan het bestellen van een boek, het boeken van een vakantie en internetbankieren.

Nadere informatie

Hypotheken Data Netwerk

Hypotheken Data Netwerk Memo ter informatie Aan Van Datum Onderwerp HDN gebruikersgroep HDN 22 juni 2012 Wrap-up HDN gebruikersdag werksessie: De financiële foto 1. Inleiding Op 21 juni jl. heeft de HDN gebruikersgroep een werksessie

Nadere informatie

Adviescommissie Authenticatie en Autorisatie Bedrijven (A3 Bedrijven)

Adviescommissie Authenticatie en Autorisatie Bedrijven (A3 Bedrijven) Adviescommissie Authenticatie en Autorisatie Bedrijven (A3 Bedrijven) EINDRAPPORTAGE Cor Franke Voorzitter Achtergrond steeds meer contacten tussen overheid en bedrijven vinden langs elektronische weg

Nadere informatie

Dienstverlening door de Gemeente Sint-Michielsgestel Tabellenrapportage

Dienstverlening door de Gemeente Sint-Michielsgestel Tabellenrapportage Dienstverlening door de Gemeente Sint-Michielsgestel 2004 Tabellenrapportage Gemeente Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Team Onderzoek & Informatie Augustus 2004 Hoofdstuk 1 Bezoek aan balies gemeentehuis

Nadere informatie

makkelijke en toch veilige toegang

makkelijke en toch veilige toegang voor wie? makkelijke en toch veilige toegang Matthijs Claessen Nausikaä Efstratiades Eric Brouwer Beurs Overheid & ICT 2012 Graag makkelijk voor ons allemaal: 16,7 miljoen inwoners (burgers)! waarvan meer

Nadere informatie

MijnOverheid Berichtenbox Casus Rotterdam

MijnOverheid Berichtenbox Casus Rotterdam MijnOverheid Berichtenbox Casus Rotterdam Marco Smit Peter ter Telgte 2 Logius, dienst digitale overheid 26 juni 2015 Digitale Overheid 2017 - Visiebrief 1. Informatie moet online beschikbaar zijn 2. Burgers

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie

Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Het college van Burgemeester en Wethouders Inspectie Werk en Inkomen Wilhelmina van Pruisenweg 52 drs. C.H.L.M. van de Louw D a t u m 2 6 OKT. 2011 Betreft Aanbieding Programmarapportages

Nadere informatie

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden

De kracht van Middelgroot. Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van Middelgroot Klik hier voor praktijkvoorbeelden De kracht van het programma e-dienstverlening Wat is: Het programma e-dienstverlening? In de gemeente Waalwijk wordt gewerkt met een elektronisch

Nadere informatie

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042

2 3 MEI 28H. uw kenmerk. ons kenmerk. Lbr. 14/042 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad 2 3 MEI 28H Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum tel. (070) 373 8393 uw kenmerk bījlage(n) betreft Voortgang Informatieveiligheid ons

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft Pilotvoorwaarden

Nadere informatie

De wereld van de zorg op zijn kop met blockchain Mijn Zorg Log: Een werkende blockchain voor de zorg Zorginstituut Nederland

De wereld van de zorg op zijn kop met blockchain Mijn Zorg Log: Een werkende blockchain voor de zorg Zorginstituut Nederland De wereld van de zorg op zijn kop met blockchain Mijn Zorg Log Een werkende blockchain voor de zorg VWS Den Haag Idius Felix & Jeroen van Megchelen 26 juni 2017 Vraagstelling-aanleiding Is blockchain toepasbaar

Nadere informatie

Introductie op het eid Stelsel. programma eid. Versie: 1.0. Datum: 21 januari 2014. Status: Definitief. Pagina 1 van 18

Introductie op het eid Stelsel. programma eid. Versie: 1.0. Datum: 21 januari 2014. Status: Definitief. Pagina 1 van 18 Introductie op het eid Stelsel programma eid Versie: 1.0 Datum: 21 januari 2014 Status: Definitief Pagina 1 van 18 Colofon Programma eid Deelproject Afsprakenstelsel Bezoekadres: Herman Gorterstraat 5

Nadere informatie

MijnOverheid in het zorgdomein 2020

MijnOverheid in het zorgdomein 2020 MijnOverheid in het zorgdomein 2020 IZO-klantmiddag 4 juni 2015 Paul Zeef Logius / Afdeling Portaaldiensten Wat kunt u verwachten? intro: MijnOverheid - wat is en doet het? Hoe ontwikkelt MijnOverheid

Nadere informatie