Veiligheidsbeleid De Edelsteen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsbeleid De Edelsteen"

Transcriptie

1

2 Veiligheidsbeleid De Edelsteen 1. Inleiding In de afgelopen jaren is steeds meer aandacht gekomen voor veiligheid op scholen. Het gaat dan niet alleen om het feit dat leerlingen, ouders en onderwijspersoneel veilig zijn op school, maar er zich ook veilig voelen. OPOZ heeft als bestuur een aantal verantwoordelijkheden op zich genomen die verwoord staan in het bestuursbeleidsplan. In dit plan leest u hoe De Edelsteen werkt aan een zo groot mogelijke veiligheid in en rond het gebouw van de school. Het doel van schoolveiligheidsbeleid: Duidelijkheid creëren naar alle betrokken partijen; Een leesbaar document dat gemakkelijk te vinden is en nageslagen kan worden door leerkrachten en ouders als er vragen rijzen over hoe zaken geregeld zijn. Verantwoording kunnen afleggen naar ouders, bestuur en inspectie. 2. Een veilige school Allereerst gaat het daarbij om de fysieke veiligheid. Middels een regelmatige risicoinventarisatie, een plan van aanpak, het naleven van wettelijke veiligheidsbepalingen, en het maken van afspraken met leerkrachten, kinderen en ouders al dan niet naar aanleiding van incident- en ongevallenregistratie wordt hieraan gewerkt. Hierbij moet worden aangetekend dat een school nooit volledige veiligheid herbergt. Kinderen moeten zich kunnen exploreren en hebben daarbij uitdaging nodig zeker op plaatsen als een gymzaal en een speelterrein. Kinderen willen de grenzen kunnen verkennen van hun mogelijkheden. Als ieder risico wordt uitgesloten, is de uitdaging afwezig en doe je kinderen tekort. Naast deze fysieke veiligheid is ook sociale veiligheid belangrijk. Op een veilige school voelen leerlingen zich thuis. Ze komen graag naar school en voelen zich serieus genomen door de leraren. Leerlingen op een sociaal veilige school pesten niet, en dragen vanzelfsprekend geen wapens bij zich. De school tolereert geen discriminatie en seksuele intimidatie. De school heeft een pestprotocol, vertrouwenspersonen, er is een klachtenregeling. Ook werkt de school samen met Meerpunt en zo nodig met de (wijk)politie. De school gaat bestaand sociaal onveilig gedrag tegen, maar voorkomt dat gedrag ook door een actieve, positieve stimulering van sociaal gedrag door het invoeren van gedragsregels waar leerlingen, ouders, schoolleiders en leraren het over eens zijn geworden en aan onderwijs dat is afgestemd op de mogelijkheden van individuele leerlingen. Het veiligheidsbeleid van de school is niet alleen bedoeld om leerlingen een veilige plek te bieden. Leraren (en ander personeel) hebben vanzelfsprekend ook recht op een veilige omgeving. Geweld tegen leraren is ontoelaatbaar. De verantwoordelijkheid voor een veilig schoolklimaat ligt primair bij de school zelf. Zij moeten zorgen voor een veilige (leer)omgeving voor personeel en leerlingen. Wettelijke maatregelen zijn een sluitstuk op het veiligheidsbeleid dat de school voert. De

3 onderwijsinspectie ziet toe op de naleving van de wettelijke regels. De Edelsteen verantwoordt zich middels haar veiligheidsbeleid. 3. Eisen Inspectie In het toezichtskader van de inspectie is een aantal passages opgenomen dat over veiligheid op scholen gaat. De twee aspecten zijn: 1. Het pedagogisch handelen van de leraren leidt tot een fysiek en psychisch veilige en ondersteunende leeromgeving. De leraren geven de leerlingen positieve persoonlijke aandacht; De leraren tonen in gedrag en taalgebruik voor alle leerlingen respect; De leraren zorgen ervoor dat leerlingen op een respectvolle manier met elkaar omgaan; De leraren bevorderen het zelfvertrouwen van de leerlingen; De leraren maken weloverwogen gebruik van complimenten en correcties; 2. De sfeer op school is veilig en ondersteunend voor de leerlingen; De leerlingen tonen zich betrokken bij de school; Het personeel toont zich betrokken bij de school; De ouders/verzorgers tonen zich betrokken bij de school door de activiteiten die de school daartoe onderneemt; De leerlingen en het personeel tonen in gedrag en taal ook buiten de lessen respect voor elkaar; De leerlingen en het personeel voelen zich aantoonbaar veilig op school; De leerlingen, het personeel en de ouders/verzorgers ervaren dat de schoolleiding positief bijdraagt aan het schoolklimaat. In de toelichting geeft de inspectie het volgende aan. Van scholen wordt verwacht dat zij een actief beleid voeren op het gebied van de sociale veiligheid voor leerlingen en personeel. 1. Indicatief daarvoor is in de eerste plaats dat de school op de hoogte is van de feitelijke situatie. Dit houdt in dat de school inzicht heeft in de beleving van de sociale veiligheid door leerlingen en personeel en incidenten die zich op het gebied van de sociale veiligheid voordoen. 2. In de tweede plaats mag van de school worden verwacht dat zij aan preventie doet. Dit houdt in dat de school een uitgewerkt veiligheidsbeleid heeft, gericht op preventie van incidenten, dat zij gedragsregels handhaaft, dat zij in het onderwijsaanbod gericht aandacht besteedt aan aspecten van sociale veiligheid en dat zij op het gebied van sociale veiligheid structureel samenwerkt met relevante ketenpartners zoals schoolmaatschappelijk werk en GGD. 3. In de derde plaats moet de school incidenten adequaat kunnen aanpakken. Dit houdt in dat zij een uitgewerkt veiligheidsbeleid heeft, gericht op het optreden na incidenten en dat zij zorgt op de korte en langere termijn voor begeleiding van slachtoffers van incidenten. 4. Wat doet de school feitelijk aan veiligheid School is op de hoogte van de feitelijke situatie: Fysieke veiligheid Eens in de 4 jaar wordt een risico-inventarisatie uitgevoerd door de oudergeleding van de MR (middels de arbo-meester) en een leerkracht; De directie communiceert middels een plan van aanpak over de geconstateerde Risico s (naar de MR, het bestuur en de ouders); 5 x per jaar worden alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis, waarbij geconstateerde

4 hoofdluis/neten gevolgd worden tot ze niet meer worden geconstateerd. (behandeling is en blijft een zaak van de ouders); Het schoolgebouw dient hygiënisch te zijn en onderhouden; De school houdt incident- / ongevallen-registratie bij, deze zal bijgehouden worden door de preventiemedewerker van de school; deze is in te zien voor zover het belanghebbenden betreft. Sociale veiligheid Leerkrachten laten zich informeren door ouders over de ervaren veiligheid van hun kinderen; Om de 2 jaar vullen kinderen vanaf groep 5 De veiligheidsenquête voor de leerlingen in; Deze wordt besproken door de directie met de leerkrachten en de leerlingen van de leerlingenraad; Zo nodig worden vervolggesprekken gevoerd; De school houdt incident- / ongevallenregistratie bij. Wat wordt hier geregistreerd?: Alle ongelukken waarbij een arts bij te pas komt; hetzij meteen; hetzij achteraf; Alle incidenten die, nadat ze op school uitgepraat zijn, nog niet opgelost zijn en waarbij anderen dan de ouders en de leerkrachten betrokken zijn; Alle incidenten die, nadat ze op school uitgepraat zijn, verder besproken moeten worden met de ouders van meerdere kinderen; Alle incidenten waar de politie bij betrokken is; Alle incidenten waar sprake is van materiële schade; Vandalisme-problemen worden door de directie rechtstreeks met de gemeente Zoetermeer opgenomen. Wie registreert? De betrokken leerkracht, hulpouder of preventie-medewerker van de school (is als taak opgenomen in taakbeleid); Ook anderen kunnen een incident registreren en dit melden bij de directie. Het formulier is te vinden op de L-schijf van de computer en in de map ongevallen registratie bij de administratie. Hoe ziet de registratie eruit? Naast wat er gebeurd is, gaat het ook om wie de betrokkenen zijn, hoe er gecommuniceerd is en wat er zo mogelijk van geleerd zou kunnen worden. Voor wie is de registratie in te zien? Voor direct betrokkenen Voor de directie Wat gebeurt er met de registratie? Wordt gebruikt bij de evaluatie van dit plan (evt. aanpassing van het veiligheidsbeleid); Kan gebruikt worden bij het invullen van de risico-inventarisatie (ARBO); Materiaal wordt 4 jaar bewaard en dan vernietigd. 5. Preventie: Fysieke en sociale veiligheid Kinderen zijn onder toezicht van leerkrachten;

5 De voor de school geldende afspraken gelden altijd ook in de diverse pauzes. Kinderen gaan niet van het terrein af. Alleen als er een begeleider mee gaat en dit is overlegd met de directie kan hier van afgeweken worden; Goed en veilig gebouw met regelmatig onderhoud van verbandtrommels en technische apparatuur en installaties; Er is een ontruimingsplan dat twee keer per jaar wordt uitgevoerd; Er is een brandmeldinstallatie met een overzichtelijk schema en dagboek; Een gecertificeerd bedrijf (Complex) test een aantal keer per jaar de brandalarmapparatuur; Er is een gebruikersvergunning voor school i.v.m. brandveiligheid en milieuwetgeving; In de klassen hangen CO2 meters. Leraren nemen maatregelen als deze rood aangeeft. Mocht dit regelmatig gebeuren wordt dit gemeld bij de directie; In de school zijn onderhoudsafspraken gemaakt met de gemeente t.a.v. legionellabestrijding; Er zijn onderhoudscontracten t.a.v. speeltoestellen op het plein en in de speelzaal; Kinderen mogen op school niet skeeleren, waveboarden en steppen. T.a.v. ander en nieuw mee te nemen speelgoed wordt naar inzicht gehandeld; Er zijn goed opgeleide en gecertificeerde bedrijfshulpverleners; Modern uitgevoerd verkeersonderwijs met in groep 7 een praktische en theoretische verkeersproef; School doet mee met het traject school op Seef. Hier ontvangen alle leerlingen praktisch verkeerslessen; Jaarlijks schenkt de leerkracht aandacht aan digipesten in de groepen 5 t/m 8; Sociaal emotionele methode Methode Goed gedaan wordt wekelijks ingezet in de klas. Dit bevordert de vaardigheden rondom sociale ontwikkeling; Twee maal per jaar vult de leerkracht het leerlingvolgsysteem Scoll in en neemt passende maatregelen n.a.v. het resultaat; In iedere klas hangen de schoolregels op een duidelijk herkenbare poster en worden de omgangsregels opgesteld, door de klas, die gelden voor de klas; De school is een partner in Meerpunt, hierin zitten ketenpartners die d.m.v. IHI (integraal handelingsgericht indiceren) verbonden zijn en gezinnen ondersteunen met een gezin een plan. Arbeidsomstandigheden Het meubilair voor de medewerkers is arbo-proof ; Er is taakbeleid vastgesteld en jaarlijks wordt in samenspraak met de leerkrachten een verdeling van de schooltaken vastgesteld; Er zijn afspraken gemaakt t.a.v. de rusttijden; iedere medewerker houdt dagelijks pauze van uur tot uur of van 12:30-13:00; Er zijn duidelijke bij alle werknemers bekende afspraken t.a.v. ziekmeldingen; Er is een contract met een gecertificeerde ARBO-dienst, namelijk Tredin; Leerkrachten vullen eens in de 4 jaar de enquête De arbeidsomstandigheden Deze wordt besproken tijdens een teamvergadering en n.a.v. de uitslag een plan van aanpak gemaakt. Aanpak van incidenten en ongelukken: Fysiek (ongelukken) Kleine ongelukjes worden door de aanwezige leerkracht afgehandeld; Als er twijfel over de ernst is, wordt de bedrijfshulpverlener ingeschakeld, e.h.b.o. toegepast en zonodig de huisarts bezocht dan wel de ambulance gebeld.

6 Op basis van professioneel pedagogisch handelen: Een incident is een leermoment; Niet het kind wordt afgekeurd, maar eventueel zijn/haar gedrag; Er wordt teruggekoppeld naar de omgangsregels in de school en de klas; Er wordt gewerkt op basis van 3 partijen: slachtoffer, dader, omstanders; Het gewenst gedrag is omschreven voor leerlingen, leerkrachten en ouders. (Dit is met ouders, leerlingen en leerkrachten tot stand gekomen); Incidenten worden genoteerd en gecommuniceerd met ouders; Als er sprake is van pesten, worden incidenten aangepakt op basis van het Pestprotocol. De afspraken die gemaakt worden gaan altijd in overleg met ouders. Communicatie: Ouders die een incident opmerken waar hun kind slachtoffer van is, nemen met de leerkracht contact op; Mocht dit niet tot een acceptabel resultaat leiden, dan kan de ouder contact opnemen met de directie; Leerkrachten nemen met de ouders contact op als er incidenten hebben plaats gevonden. Bij incidenten van wat grotere omvang wordt een kort verslag gemaakt t.b.v. de incident-registratie. Wapenbezit: Het is verboden wapens mee te nemen naar school. Dat geldt voor alles wat door de wet is verboden. Meestal zal het niet om feitelijke wapens gaan, maar om dingen waar anderen mee te verwonden zijn. Wat in die zin een wapen is, is ter beoordeling aan de leerkracht. Op overtreding staan sancties. Zo nodig wordt de politie ingeschakeld; Het is verboden lucifers of aanstekers mee te nemen naar school; Ouders die gevaarlijke situaties waarnemen, nemen daarover contact op met de leerkracht of de directie; Klachtencommissie (incl. klachten op het gebied van seksuele intimidatie); Er is een aanname-, schorsings- en verwijderingsbeleid (in te zien via de website) Dit beleid wordt jaarlijks doorgenomen met het team in de eerste weken van het jaar. 6. Regelgeving Scholen hebben te maken met huisvestingseisen uit de volgende regelgeving: De Arbo-wet. De eisen daarin zijn onder andere gericht op een verantwoorde inrichting van het gebouw, omgang met gevaarlijke stoffen, brandveiligheid en algemene veiligheid; Het landelijk Bouwbesluit van het Ministerie van VROM. Dit richt zich op regels voor nieuwbouw en verbouw, maar ook op bestaande gebouwen. Ook voor schoolgebouwen zijn er regels opgenomen. De gemeentelijke bouwverordening. De richtlijnen daarin verschillen per gemeente. Het Ministerie van Onderwijs vaardigt géén richtlijnen meer uit voor voorzieningen in schoolgebouwen. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van primair en voortgezet onderwijs. 7. Overige eisen Eisen aan speeltoestellen

7 De Edelsteen gaat uit van de wettelijke regeling. De school en het schoolplein is eigendom van de gemeente Zoetermeer. Deze draagt de verantwoording hiervoor. De directie en het Bestuur onderhouden contact hierover met de gemeente. Legionella Controle op legionella met name bij de gymnastieklokalen gebeurt onder verantwoordelijkheid van de de gemeente Zoetermeer. 8. Aansprakelijkheid Wanneer een leerling onder schooltijd een ongeval krijgt, is het afhankelijk van de omstandigheden waaronder het ongeluk gebeurde om te bepalen wie hier nu aansprakelijk voor gesteld kan worden. Als het ongeval op het terrein van de school gebeurt, kunnen verschillende partijen aansprakelijk zijn: De school, een leerkracht of een leerling. In deze gevallen schakelt het schoolbestuur van De Edelsteen een adviseur in om het ongeval met verzekeringsmaatschappijen af te handelen. De grootste verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid van leerlingen ligt bij de school zelf. Deze verantwoordelijkheid houdt in dat de school zich aan een aantal regels en wetten houdt op het gebied van veiligheid. Een belangrijke wet op het gebied van veiligheid is de Arbo-wet en het daaruit volgende Arbo-besluit. Als de school de wet overtreedt, en dit heeft een ongeluk tot gevolg, dan kan de school hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Als een kind individueel en zonder begeleiding het schoolterrein af moet, zijn daar vooraf afspraken over gemaakt met de ouders. De individuele leerkracht De leerkracht werkt mee aan het veiligheidsbeleid van de school, ondermeer door het opvolgen van bepaalde veiligheidsinstructies. Als een leerkracht hiervan afwijkt en er gebeurt toch een ongeluk, dan bestaat de kans dat de leerkracht hiervoor persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld. De leerling Leerlingen hebben de plicht actief mee te werken aan het realiseren van een veilige school, vb. wat betreft het opvolgen van bepaalde veiligheidsinstructies. Als een leerling het veiligheidsbeleid frustreert (vb. het moedwillig gevaarlijk omgaan met gymtoestellen), en er gebeurt daardoor een ongeluk, dan kan de leerling hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Overigens kan de leerling NIET worden vervolgd voor overtreding van de Arbo-wet.

8 9. Klachtenregeling Bij klachten dient een ieder in eerste instantie contact op te nemen met de betreffende persoon waar de klacht tegen ingediend wordt. Is het niet mogelijk om de klacht met desbetreffende persoon te bespreken of geeft de persoon geen oplossing of betreft het vragen over de algemene gang van zaken op de school kan er contact gezocht worden met de directie van de school. Wordt er geen passende oplossing gevonden voor de klacht met de directie kunt u zich desgewenst wenden tot het College van Bestuur. In aanvulling op dit algemene beleid op de school geldt er sinds 1 augustus 1998 een officiële klachtenregeling. Een klachtenregeling voor alle soorten klachten, dus ook op het gebied van de ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie, geweld en pesten. De klachtenregeling geldt ook voor gedragingen van de leden van de Permanente Commissie Leerlingenzorg (PCL) in het kader van Weer Samen Naar School. Er is voor alle openbare scholen voor Primair Onderwijs in Zoetermeer één klachtenregeling vastgesteld, waarin onder meer is vastgelegd, dat er op elke school twee Contactpersonen klachtenregeling zijn; op het niveau van het Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer een Vertrouwenspersonen klachtenregeling is en het Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer zich heeft aangesloten bij de landelijke klachtencommissie. Bij de directeur van de school is een exemplaar van de klachtenregeling (met een toelichting) verkrijgbaar. De Contactpersonen klachtenregeling hebben uitsluitend de bevoegdheid om een klager te verwijzen naar de vertrouwenspersoon. Op onze school zijn de volgende Contactpersonen klachtenregeling benoemd: Ingrid Bijloo ( contactpersoon klachtenregeling van school) of Olaf André (vader van Quinn, groep 1/2A en Tara groep 4) De Vertrouwenspersoon klachtenregeling gaat na of een klager geprobeerd heeft de klacht met de aangeklaagde, met de directeur van de betrokken school of met het College van Bestuur op te lossen. Als dat niet het geval is, zal zij bekijken of eerst voor die weg gekozen kan worden. Het bevoegd gezag heeft voor het Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer de volgende Vertrouwenspersoon klachtenregeling benoemd: Mevr. L.M. Huijzer, De Landelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht door onder andere de klager, de aangeklaagde en eventuele getuigen en/of deskundigen te horen. Het adres van de klachtencommissie luidt: Stichting Onderwijsgeschillen, t.a.v. Landelijke Klachtencommissie, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht, telefoon ;

9 10. Seksuele intimidatie Op 28 juli 1999 is de wetswijziging bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs in werking getreden. De wet bevat een aangifteplicht voor het bevoegd gezag (schoolbestuur) en een meldplicht voor het personeel bij een zedenmisdrijf. Het gaat in de wet om strafbare vormen van seksuele intimidatie en seksueel misbruik: zedenmisdrijven, zoals ontucht, aanranding en verkrachting, gepleegd door een medewerker van de onderwijsinstelling jegens een minderjarige leerling. Schoolbesturen die vermoeden dat er sprake is van een geval van ontucht met een minderjarige leerling door een personeelslid, moeten contact opnemen met een vertrouwensinspecteur. Als uit overleg met de vertrouwensinspecteur blijkt dat het een redelijk vermoeden betreft moet het schoolbestuur aangifte doen bij Justitie. Voorafgaand aan de aangifte, moet de school aan de ouders van desbetreffende leerling en aan de (mogelijke) dader melden dat tot aangifte wordt overgegaan. Om de drempel om een vertrouwensinspecteur in te schakelen zo laag mogelijk te houden, heeft deze zelf geen aangifteplicht. Het personeelslid dat weet heeft van een seksueel misdrijf heeft een meldingsplicht richting schoolbestuur. Wat doet de leerkracht met signalen van ouders en/of kinderen? Hij/zij probeert zich op discrete wijze te laten informeren en neemt contact op met de directie van de school. Deze laat zich desgewenst adviseren door de vertrouwensarts en in overleg wordt gehandeld. 11. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Als leerkracht, kun je te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dat brengt altijd schrik en zorg met zich mee. Daarom is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. Vanaf 1 juli 2013 zijn beroepskrachten vanuit de rijksoverheid verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat bijvoorbeeld een huisarts, leerkracht, verpleegkundige, begeleider in de kinderopvang of hulpverlener moet doen bij vermoedens van geweld. Organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren stellen een eigen meldcode op, gebaseerd op de 5 stappen: Stap 1: in kaart brengen van signalen. Stap 2: overleggen met een collega en eventueel raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG). Stap 3: gesprek met de cliënt. Stap 4: wegen van het geweld of de kindermishandeling. Stap 5: beslissen: hulp organiseren of melden. De school zal hiervoor een eigen meldcode gaan opstellen. 12. Evaluatie Eens per jaar zal het beleidsplan Veiligheid besproken worden in de medezeggenschapsraad. Hierbij zal besproken moeten worden in hoeverre afspraken toereikend zijn. Middels de incident- en ongevallenregistratie zullen wellicht aspecten toegevoegd moeten worden. Datgene wat toegevoegd, aangevuld of aangepast wordt, zal met name genoemd worden in de nieuwsbrief van De Edelsteen. Dit protocol is opgesteld in juni 2013 De MR heeft met dit protocol ingestemd tijdens de vergadering van 15 april 2014

1. Inleiding. 2. Hoe ziet een veilige school eruit? R.K.Basisschool de Caegh Laan van Meerweijde 2 1713 BM Obdam tel: 0226-451375

1. Inleiding. 2. Hoe ziet een veilige school eruit? R.K.Basisschool de Caegh Laan van Meerweijde 2 1713 BM Obdam tel: 0226-451375 R.K.Basisschool de Caegh Laan van Meerweijde 2 1713 BM Obdam tel: 0226-451375 1. Inleiding In de afgelopen jaren is steeds meer aandacht gekomen voor veiligheid op scholen. Het gaat dan niet alleen om

Nadere informatie

CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO

CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO CHECKLIST KLACHTAFHANDELING BINNEN NUOVO Onderstaande tekst is gericht op ouders en leerlingen (te bewerken voor in de schoolgids). De klachtenregeling is echter óók opengesteld voor klachten van personeel.

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst

Wij gaan er vanuit dat betrokkenen van onze school klachten en verschillen van inzicht altijd eerst Klachtenregeling Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in eerste instantie in goed overleg tussen leerlingen, ouders, leerkrachten (en/of overig personeel) en

Nadere informatie

I.a Beleid klachtenregeling

I.a Beleid klachtenregeling I.a Beleid klachtenregeling Regelgeving CAO-PO art. 11.5 lid 2 onder a en b ARBO-wet Wet op de Kwaliteitszorg Wet preventie en bestrijding van seksueel geweld en seksuele intimidatie in het onderwijs GMR:

Nadere informatie

Seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs: Centraal meldpunt Vertrouwensinspecteurs 0900-111 3 111

Seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs: Centraal meldpunt Vertrouwensinspecteurs 0900-111 3 111 Voorlichtingsbrochure over de wettelijke richtlijnen voor bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs (wetswijziging 28 juli 1999 - Staatsblad 313). Deze brochure gaat over

Nadere informatie

11 Visie op schoolveiligheid. Clusius College Purmerend. Clusius College Purmerend Versie 091126

11 Visie op schoolveiligheid. Clusius College Purmerend. Clusius College Purmerend Versie 091126 11 Visie op schoolveiligheid Clusius College Purmerend Clusius College Purmerend Versie 091126 Inhoudsopgave Visie op schoolveiligheid... 1 1. Beleidsmatige aspecten... 2 2. Sociale aspecten... 3 3. Grensoverschrijdende

Nadere informatie

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie.

Protocol 2: het vermoeden van seksuele intimidatie tussen kinderen onderling in de schoolsituatie. Pagina 1 van 7 2.2.10. PROTOCOL PREVENTIE MACHTSMISBRUIK Bron:: JGZ protocol PMM - concept 4 GGD Hart voor Brabant Moet iedereen het weten? Draaiboek bij crisissituaties seksuele intimidatie in het primair

Nadere informatie

Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen

Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen Stroomschema: klachtenroutes bij Ongewenste Omgangsvormen De Wet schrijft voor dat elke school een klachtenregeling heeft. Iedereen binnen de school (leerlingen, ouders, docenten, leidinggevenden, overige

Nadere informatie

1. Inleiding 2. Elementen van sociale veiligheid: A. Inzicht:

1. Inleiding 2. Elementen van sociale veiligheid: A. Inzicht: 1. Inleiding Dit beleidsplan is een integraal beleidsplan voor sociale veiligheid. Dit wil zeggen dat het beleidsplan zich richt op alle vormen van agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie

Nadere informatie

Klachtenregeling PO OPOO

Klachtenregeling PO OPOO Klachtenregeling PO OPOO Het bevoegd gezag van het Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest (OPOO) gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Overleg- en aangifteplicht

Overleg- en aangifteplicht 1.e. Op 28 juli 1999 is de Wet bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs in werking getreden. Deze wet is een uitwerking van de voorstellen die de toenmalige staatssecretaris

Nadere informatie

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE

GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE GEDRAGSCODE/REGELING TER VOORKOMING VAN SEKSUELE INTIMIDATIE, AGRESSIE, GEWELD (WAARONDER PESTEN) EN DISCRIMINATIE Breda, maart 2013 1 Voorwoord In artikel 1 van de grondwet is te lezen: Allen die zich

Nadere informatie

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND

SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN MONTESSORISCHOOL ELZENEIND Inhoudsopgave Inleiding Onderzoek Visie schoolveiligheidsplan Montessorischool Elzeneind Doelstelling beleidsplan Preventief beleid Curatief beleid Registratie

Nadere informatie

Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf

Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf Klachtenprotocol Montessori Scholengemeenschap Amsterdam voor klachten inzake vermoeden tot zeden misdrijf 24 november 2015 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. stroomschema 3. de rol van de medewerker

Nadere informatie

C. (Klachten)regeling voor (een vermoeden van) seksueel misbruik en/of (een vermoeden van) seksuele intimidatie in de basisscholen en de kinderopvang.

C. (Klachten)regeling voor (een vermoeden van) seksueel misbruik en/of (een vermoeden van) seksuele intimidatie in de basisscholen en de kinderopvang. C. (Klachten)regeling voor (een vermoeden van) seksueel misbruik en/of (een vermoeden van) seksuele intimidatie in de basisscholen en de kinderopvang. Het bestuur van de SKPR heeft het College van Bestuur

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

Het werk van de vertrouwensinspecteur (VI) Presentatie 3 e Nationaal Congres Pesten

Het werk van de vertrouwensinspecteur (VI) Presentatie 3 e Nationaal Congres Pesten Het werk van de vertrouwensinspecteur (VI) Presentatie 3 e Nationaal Congres Pesten Bijeenkomst 28 januari 2016 Jet ten Brinke Coördinerend Inspecteur Vertrouwensinspecteurs Waar gaat het over? Maar ook:

Nadere informatie

PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE

PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE PROTOCOL SEKSUELE INTIMIDATIE EN SEKSUEEL GEWELD - SCALA COLLEGE INLEIDING Op elke school voor voortgezet onderwijs is sinds 1 augustus 1998 een klachtenregeling verplicht. Deze garandeert een zorgvuldige

Nadere informatie

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

Inleiding. 1. Taak van de werkgever. 2. Klachtenregeling

Inleiding. 1. Taak van de werkgever. 2. Klachtenregeling Inhoud Inleiding 1. Taak van de werkgever volgens de Arbo-wet 2. Klachtenregeling 3. Pedagogisch klimaat 4. Samenwerking met andere instellingen 5. Belangrijke beleidsonderdelen 5.1. Seksuele intimidatie

Nadere informatie

Plan Sociale Veiligheid

Plan Sociale Veiligheid Plan Sociale Veiligheid OPENBAAR ONDERWIJS AAN DE AMSTEL 15 e montessorischool Maas en Waal 1 Voorwoord Volgens de Arbeidsomstandighedenwet is iedere instelling in Nederland - en dus ook elke school -

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven:

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven: De klachtenregeling Elke school is verplicht een klachtenregeling te hebben, waarin staat hoe de school omgaat met klachten. Een goed informatiebeleid voorkomt klachten. Wij informeren ouders, leerlingen

Nadere informatie

Protocol ongewenste intimiteiten tussen leerlingen Juni 2012

Protocol ongewenste intimiteiten tussen leerlingen Juni 2012 Protocol ongewenste intimiteiten tussen leerlingen Juni 2012 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begripsbepaling... 3 3 Eigen waarneming van ongewenste intimiteiten... 3 4 Vermoeden van ongewenste intimiteiten...

Nadere informatie

Factsheet meldingen Vertrouwensinspecteurs Inspectie van het Onderwijs over het schooljaar

Factsheet meldingen Vertrouwensinspecteurs Inspectie van het Onderwijs over het schooljaar Factsheet meldingen Vertrouwensinspecteurs Inspectie van het Onderwijs over het schooljaar 2015-2016 Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwens kunnen de vertrouwensinspecteur

Nadere informatie

Veiligheidskaart. Checklist voor een veilige school. Naam school/locatie:

Veiligheidskaart. Checklist voor een veilige school. Naam school/locatie: eiligheidskaart Checklist voor een veilige school Naam school/locatie: Inleiding In 2008 is het project Kwaliteitsteams eiligheid van start gegaan. Deze vijf regionale teams zijn ingesteld in opdracht

Nadere informatie

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost.

Jaarlijks doet Stichting VSNON verslag van het aantal en het soort klachten en geeft aan op welke wijze de klachten zijn opgelost. Klachtenbeleid 1 Waarom een klachtenbeleid? Stichting VSNON vindt het belangrijk dat het onderwijs aan onze leerlingen naar tevredenheid van ouders/leerlingen en van onze medewerkers verloopt. Daar doen

Nadere informatie

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege 2014 INSPIREREND BETROKKEN - ONDERNEMEND Inhoudsopgave Voorwoord 3 Wat is wat 4 Handelingskaart wapenbezit 6 Handelingskaart opname maken zonder toestemming

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD

MELDCODE HUISELIJK GEWELD MELDCODE HUISELIJK GEWELD status Definitief 11 februari 2014 pagina 1 van 7 Het bevoegd gezag van SPO de Liemers; overwegende dat SPO De Liemers verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening

Nadere informatie

Klachtenregeling Primus

Klachtenregeling Primus Klachtenregeling Primus INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 2 WIE KUNNEN EEN KLACHT INDIENEN?... 2 WAAR KUNNEN KLACHTEN ZOAL OVER GAAN?... 2 WAAR KUNT U NAAR TOE MET UW KLACHT?... 2 KLACHTEN... 2 WAT GEBEURT ER

Nadere informatie

Protocol Hulp aan leerling en personeel

Protocol Hulp aan leerling en personeel Protocol Hulp aan leerling en personeel IV PROTOCOL Agressie, geweld, seksuele intimidatie, discriminatie en pesten binnen de school (Dit protocol is gebaseerd op het beleidsplan in bijlage I) Hieronder

Nadere informatie

KLACHTENPROCEDURE Stichting Prisma

KLACHTENPROCEDURE Stichting Prisma KLACHTENPROCEDURE Stichting Prisma Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Klachten over schoolorganisatorische zaken... 3 2. Klachten over agressie, geweld en discriminatie... 5 3. Klachten

Nadere informatie

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF

VERSIE 1.0 (DEFINITIEF Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland BESTUURSBUREAU VERSIE 1.0 (DEFINITIEF 3-9-2014) Opgesteld door: André Last Klachtenbeleid Stichting Vrije Scholen Noord- en Oost-Nederland

Nadere informatie

Melding incidenten op school protocol + formulier

Melding incidenten op school protocol + formulier Wettelijke basis: Artikel 3 Arbowet. Relatie met overige documenten: - Schoolregels; - Gedragregels; - Arbo-beleidsplan; - Pestprotocol; - Klachtenprocedure. Begripsomschrijving Volgens Van Dale is een

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs

Regeling Vertrouwenspersonen. Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Regeling Vertrouwenspersonen Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs Preambule Steeds meer scholen gaan over tot het inschakelen van één of meerdere vertrouwenspersonen. Op grond van Arbo-wet en de CAO

Nadere informatie

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau

Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding. 1 Mondelinge klachten. 2 schriftelijke klachten. 2.1 Interne afhandeling op locatieniveau Klachtenregeling Stedelijk Dalton Lyceum Inleiding Uitgangspunt van het Stedelijk Dalton Lyceum is klachten zoveel mogelijk te voorkomen. In een schoolomgeving waarin zoveel mensen met elkaar samen leven

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs 2012 M E L D C O D E H U I S E L I J K G E W E L D E N K I N D E R M I S H A

Nadere informatie

Protocol seksueel misbruik

Protocol seksueel misbruik Protocol seksueel misbruik Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Begripsomschrijvingen... 3 2.1 Seksuele intimidatie en seksueel misbruik... 3 2.2 Medewerkers... 3 2.3 Ouders... 4 2.4 Reikwijdte... 4 3 Verbodsbepaling

Nadere informatie

Protocol seksuele intimidatie

Protocol seksuele intimidatie Protocol seksuele intimidatie Vastgesteld door het College van Bestuur: 19 november 2013 Instemming GMR Primair Onderwijs: 25 november 2013 Instemming GMR Voortgezet Onderwijs: 17 december 2013 Inwerkingtreding:

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL STICHTING PROCON. versie: 09-01-2009 revisie: 09-01-2013 PROTOCOL BIJ ONAANVAARDBAAR EN ANTISOCIAAL GEDRAG

GEDRAGSPROTOCOL STICHTING PROCON. versie: 09-01-2009 revisie: 09-01-2013 PROTOCOL BIJ ONAANVAARDBAAR EN ANTISOCIAAL GEDRAG GEDRAGSPROTOCOL STICHTING PROCON versie: 09-01-2009 revisie: 09-01-2013 PROTOCOL BIJ ONAANVAARDBAAR EN ANTISOCIAAL GEDRAG Onder onaanvaardbaar gedrag verstaan wij over het algemeen alle gedrag dat niet

Nadere informatie

Protocol veilig klimaat

Protocol veilig klimaat Protocol veilig klimaat Onze school wil een veilige school zijn voor iedereen. Kernwoorden hierbij zijn respect voor en acceptatie van elkaar. Een goede samenwerking tussen personeel, ouders/verzorgers

Nadere informatie

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING

MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING Achtergrond: Op grond van een nieuw artikel 3a WVO (Wet Voortgezet Onderwijs) is ook de onderwijssector (naast gezondheidszorg, maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

GSR Protocol Melding, Klacht of Incident 2015

GSR Protocol Melding, Klacht of Incident 2015 GSR Melding, Klacht of Incident 2015 1. Op het moment dat een incident van welke aard dan ook heeft plaatsgevonden, dient de betrokkene (klager) dit te melden bij de manager onderwijs van de eigen afdeling.

Nadere informatie

Veiligheidsplan. Versie: apr.2014. Veiligheidsplan Pagina 1 van 6

Veiligheidsplan. Versie: apr.2014. Veiligheidsplan Pagina 1 van 6 Veiligheidsplan Versie: apr.2014 Veiligheidsplan Pagina 1 van 6 Inhoud blz. 2 Inleiding blz. 3 1. Informatie bestuur blz. 3 2. Fysieke veiligheid: inspectie van de accommodatie blz. 3 Stappenplan inspectie

Nadere informatie

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden.

Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. Protocol ongewenst gedrag Stichting Mensen Met Mogelijkheden. 1. DOEL Deze procedure is bedoeld om zorgvuldig handelen te waarborgen bij constatering van ongewenst gedrag op de werkplek. 2. REIKWIJDTE

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden

Beleidsplan Arbeidsomstandigheden Vastgesteld 2 december 2010, in revisie oktober 2016 1. Inleiding Het College van Bestuur (CvB) van CSG De Waard en de directies van de scholen zijn verantwoordelijk voor het arbobeleid. Dit beleidsplan

Nadere informatie

De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd als uitvloeisel van de kwaliteitswet (invoering schoolplan, schoolgids, klachtrecht).

De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd als uitvloeisel van de kwaliteitswet (invoering schoolplan, schoolgids, klachtrecht). Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders, leerlingen, werknemers of bezoekers. De klachtenregeling in het onderwijs is in 1998 ingevoerd als uitvloeisel van

Nadere informatie

Ongewenst gedrag? Meld dit! Informatiefolder over onze: Contactpersoon Vertrouwenspersoon Aandachtsfunctionaris

Ongewenst gedrag? Meld dit! Informatiefolder over onze: Contactpersoon Vertrouwenspersoon Aandachtsfunctionaris Ongewenst gedrag? Meld dit! Informatiefolder over onze: Contactpersoon Vertrouwenspersoon Aandachtsfunctionaris Op school, in de zorg of in de hulpverlening: overal kunnen helaas ongewenste omgangsvormen

Nadere informatie

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

Omgaan met agressie en geweld

Omgaan met agressie en geweld Omgaan met agressie en geweld Pagina: 2 I N H O U D S O P G A V E 1. Agressie en geweld... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Sanctiebeleid... 3 1.3 Preventie... 3 1.4 Handelingsprotocol... 4 1.4.1 Algemeen uitgangspunt...

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Lucas Onderwijs

Klachtenregeling Stichting Lucas Onderwijs GMRVO/11/046B Klachtenregeling Stichting Lucas Onderwijs Hoofdstuk 1. Algemeen Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair

Nadere informatie

Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag

Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag Protocol ongewenst/grensoverschrijdend gedrag Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Hoe werken wij aan een positief klimaat 3. Wat verstaan wij onder ongewenst gedrag 4. Wat doen leerkrachten bij ongewenst gedrag

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS

KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS KLACHTENREGELING STICHTING KPO SINT ANTONIUS Inleiding Stichting KPO Sint Antonius heeft de klachtenregeling geactualiseerd. Deze klachtenregeling streeft ernaar zorgvuldig met klachten van een klager

Nadere informatie

KLACHTEN OP SCHOOL. Klachten op school

KLACHTEN OP SCHOOL. Klachten op school KLACHTEN OP SCHOOL Klachten op school KLACHTEN OP SCHOOL Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden problemen mee hebben. Bij ons op school zet iedereen zich

Nadere informatie

Klachtenregeling St.-Jozefmavo

Klachtenregeling St.-Jozefmavo Klachtenregeling St.-Jozefmavo Inhoud 1 Aanhef pagina 2 2 Begripsbepalingen 3 3 Behandeling van de klachten 4 4 Slotbepalingen 9 5 Schema klachtenprocedure 10 6 Klachtroutes 11 1 klachtenregeling St.-Jozefmavo

Nadere informatie

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar

Jeugd gezond heids zorg. 0-19 jaar Jeugd gezond heids zorg 0-19 jaar Ongewenst gedrag binnen het onderwijs Meldingsregeling Vertrouwenspersoon Inleiding Meldingen van machtsmisbruik Soms is er sprake van meldingen over een vorm van machtsmisbruik

Nadere informatie

INLEIDING Wat verstaan we onder ongewenst gedrag en seksueel misbruik?

INLEIDING Wat verstaan we onder ongewenst gedrag en seksueel misbruik? In Veilige Handen - Het voorkómen van seksueel misbruik en ander ongewenst gedrag INLEIDING IVN-activiteiten worden door beroepskrachten en vrijwilligers uitgevoerd. Natuurlijk moet dat in een plezierige

Nadere informatie

de veilige school veiligheidsplan TOF Onderwijs Vastgesteld juli 2006, herzien september 2011, geldig tot september 2015 www.tofonderwijs.

de veilige school veiligheidsplan TOF Onderwijs Vastgesteld juli 2006, herzien september 2011, geldig tot september 2015 www.tofonderwijs. de veilige school veiligheidsplan TOF Onderwijs Vastgesteld juli 2006, herzien september 2011, geldig tot september 2015 www.tofonderwijs.nl 1 Inhoud Inleiding 1. Beleidsaspecten 1.1 Visie op schoolveiligheid..

Nadere informatie

omgaan met klachten en bezwaren

omgaan met klachten en bezwaren omgaan met klachten en bezwaren Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders en/of verzorgers, leerlingen, directieleden, medewerkers, vrijwilligers, kortom al

Nadere informatie

ROC LEEUWENBORGH MAASTRICHT/SITTARD REGLEMENT ONGEWENST GEDRAG

ROC LEEUWENBORGH MAASTRICHT/SITTARD REGLEMENT ONGEWENST GEDRAG ROC LEEUWENBORGH MAASTRICHT/SITTARD REGLEMENT ONGEWENST GEDRAG Inhoudsopgave Voorwoord 1 Reglement inzake ongewenst gedrag 2 Klachtenregeling ongewenst gedrag 4 VOORWOORD In deze nota Preventie en bestrijding

Nadere informatie

Veiligheidsbeleid BELEID ASKA

Veiligheidsbeleid BELEID ASKA Veiligheidsbeleid BELEID ASKA Veiligheidsbeleid ASKA 1. Visie op veiligheid... 2 2. Doelgroep veiligheidsbeleid... 2 3. Preventieve maatregelen... 3 3.1. Veiligheid omgeving... 3 3.2. Risico inventarisatie...

Nadere informatie

Veiligheid in het primair onderwijs

Veiligheid in het primair onderwijs Veiligheid in het primair onderwijs 1 april 2009 Maarssen 8 april 2009 Amsterdam 9 april 2009 Den Haag 21 april 2009 Eindhoven 22 april 2009 Assen Marij Bosdriesz, Cecile Godefrooy, Marina Moerkens Programma

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Taak/ functiebeschrijving vertrouwenspersoon versie 01 datum 22-01-2016 Pagina 1 of 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Doel van aanstelling

Nadere informatie

Klachtenregeling CSG Dingstede

Klachtenregeling CSG Dingstede Klachtenregeling CSG Dingstede Voorfase Klachtenprocedure Seksuele intimidatie Agressie, geweld en pesten op school Discriminatie 1. Preambule Preventiebeleid Een school is een socialiserende instelling,

Nadere informatie

Aan: alle ouders / verzorgers van de kinderen op de basisscholen van SKBO

Aan: alle ouders / verzorgers van de kinderen op de basisscholen van SKBO Juni 2013 Aan: alle ouders / verzorgers van de kinderen op de basisscholen van SKBO Onderwerp: Seksueel gedrag op de basisschool; normale ontwikkeling of incident? Beste ouders / verzorgers, Met deze brief

Nadere informatie

Klachtenregeling INHOUDSOPGAVE. 1. Begripsbepalingen. 2. Behandeling van de klacht

Klachtenregeling INHOUDSOPGAVE. 1. Begripsbepalingen. 2. Behandeling van de klacht 1 Het bevoegd gezag van de Eerste Leidse Schoolvereniging stelt de volgende Klachtenregeling vast, ten behoeve van de door haar in stand gehouden school. Klachtenregeling INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Klachtenformulier Spectrum-SPCO

Klachtenformulier Spectrum-SPCO Klachtenformulier Klachtenformulier Spectrum-SPCO REGIE Aangezien niemand bij het hele traject is betrokken vanuit de school wordt het formulier door de contactpersoon doorgegeven aan de directeur. Naam

Nadere informatie

Inhoudsopgave Klachtenregeling Winkler Prins 2014

Inhoudsopgave Klachtenregeling Winkler Prins 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Soorten klachten... 3 1.2. Verschil klacht, bezwaar en beroep... 3 2. Begripsbepalingen... 4 3. Klachtenprocedure... 5 3.1. Vertrouwenspersoon: aanstelling en taken...

Nadere informatie

Klachtenregeling Jan Ligthartgroep Tilburg

Klachtenregeling Jan Ligthartgroep Tilburg Klachtenregeling Jan Ligthartgroep Tilburg Document omschrijving Titel Klachtenregeling Versie- en revisie 0.2 Status definitief Auteur / Eigenaar Hans Tijssen Datum van bespreken - Datum laatst bewerkt

Nadere informatie

Protocol betreffende de behandeling van seksueel misbruik en seksuele intimidatie

Protocol betreffende de behandeling van seksueel misbruik en seksuele intimidatie Protocol betreffende de behandeling van seksueel misbruik en seksuele intimidatie Pre-ambule 1. Doel van dit protocol Dit protocol wil ertoe bijdragen dat het College van Bestuur (bevoegd gezag) in haar

Nadere informatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Sint Clemensschool School

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Lucas Onderwijs

Klachtenregeling Stichting Lucas Onderwijs Klachtenregeling Stichting Lucas Onderwijs Hoofdstuk 1. Algemeen Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs

Nadere informatie

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon

Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon Functie en taakomschrijving vertrouwenspersoon VEILIG SPORTKLIMAAT Budovereniging Asahi Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 2 Doel van aanstelling van een vertrouwenscontactpersoon 2 3 Taken en bevoegdheden van

Nadere informatie

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail)

12 mei 2009, c.q. 18 mei 2009 (per mail) Naam document: Schoolreglement Versie 4 Voorstel van AD d.d. 12-02-2009 (versie 3) Behandeling in directieoverleg d.d. 24-02-2009 (versie 3) Aangeboden aan GMR of MR: GMR Aangeboden d.d.: 10-03-2009 Gehele

Nadere informatie

Regeling Ongewenste omgangsvormen Gilde Opleidingen

Regeling Ongewenste omgangsvormen Gilde Opleidingen Regeling Ongewenste omgangsvormen Gilde Opleidingen Vastgesteld door College van Bestuur 13 februari 2015 Instemming Studentenraad 13 maart 2015 Instemming Ondernemingsraad 20 april 2015 Inleiding Definitie

Nadere informatie

Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden

Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Reikwijdte Artikel 3 Contactpersoon en vertrouwenspersoon Artikel

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG GERRIT RIETVELD ACADEMIE

KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG GERRIT RIETVELD ACADEMIE KLACHTENREGELING ONGEWENST GEDRAG GERRIT RIETVELD ACADEMIE Seksuele intimidatie, verbale intimidatie en discriminatie, agressie en geweld, pesten, e.d.) Klachtenregeling ongewenst gedrag Gerrit Rietveld

Nadere informatie

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG PROTOCOL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG Op de Lidwinaschool gelden algemene gedragsregels voor leerlingen, leerkrachten, ouders, schoolleiding en andere medewerkers. Die staan beschreven in een gedragscode.

Nadere informatie

TWISKESCHOOL SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN

TWISKESCHOOL SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN 2016 TWISKESCHOOL SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN INHOUDSOPGAVE BLZ 1 Algemeen 2 2 Sociale Veiligheid 2 2.1 Wat vraagt veiligheid van een school 2 Hoe ziet een sociaal veilige school eruit? 2 2.2 Missie van het

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

Pestprotocol SWS de Wending

Pestprotocol SWS de Wending Pestprotocol SWS de Wending Dit protocol is onderdeel van het Aves-protocol sociale en fysieke veiligheid Waarom een pestprotocol? SWS De Wending wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden,

Nadere informatie

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen

Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Regeling Vertrouwenspersonen Leerlingen Preambule Op grond van Arbo-wet en de CAO Voortgezet Onderwijs heeft de werkgever de plicht om beleid te voeren dat is gericht tegen seksuele intimidatie, pesten,

Nadere informatie

Als u een klacht heeft.

Als u een klacht heeft. DEVENTER LEERSCHOOL 89 Als u een klacht heeft. Klachten op school, hoe los je dat op? Erna de Gelder 2011 B r i n k p o o r t s t r a a t 7 D e v e n t e r Als u een klacht heeft... Alle medewerkers en

Nadere informatie

omgaan met klachten en bezwaren

omgaan met klachten en bezwaren omgaan met klachten en bezwaren Inleiding Deze brochure over het omgaan met klachten en bezwaren is bedoeld voor ouders, leerlingen, werknemers of bezoekers. De klachtenregeling in het onderwijs is in

Nadere informatie

Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs

Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Stichting Lucas Onderwijs 1/12 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Reikwijdte 3 Hoofdstuk 2 Behandeling van de

Nadere informatie

Wet Veiligheid op school

Wet Veiligheid op school Wet Veiligheid op school Verplichtingen wet Veiligheid Op School: De volgende 9 vragen in www.digitaalveiligheidsplan.nl betreffen wettelijke verplichtingen. De nummers verwijzen naar de vragen in digitaalveiligheidsplan.

Nadere informatie

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD

CONVENANT. Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD CONVENANT Veiligheid op scholen van het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs in LELYSTAD Partijen komen het volgende overeen: De scholen zijn op grond van de Wet op de Arbeidsomstandigheden verantwoordelijk

Nadere informatie

KLACHTEN-, BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES 1 voor leerlingen en ouders

KLACHTEN-, BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES 1 voor leerlingen en ouders KLACHTEN-, BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURES 1 voor leerlingen en ouders PCC2016/mr klachtenregeling leerlingen en ouders.docx mr 14 maart 2016 PCC-Klachtenregeling Het is een bekend spreekwoord: "Waar gehakt

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn:

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn: Anti-pestprotocol Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Wij vinden dit ontzettend vervelend, want ieder kind dat gepest wordt is er één teveel. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 1 pagina 2 SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 3 Problematiek pagina 4 Omvang van de problematiek 45% van de Nederlandse bevolking ooit/vaker slachtoffer

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG. Datum 8 juli 2013

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG. Datum 8 juli 2013 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst. Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013

Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst. Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013 Meldcode huiselijk geweld en (kinder-)mishandeling Groenhorst Aantal bijlagen: 2 Vastgesteld: 19-09-2013 1 Inhoud 1 TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 DEFINITIES... 3 3 ACHTERGROND... 4 4 UITVOERING... 4 5 VERANTWOORDELIJKHEDEN...

Nadere informatie

Protocol Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen

Protocol Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen Protocol Opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen Doel Door een goede opvang en nazorg bij schokkende gebeurtenissen wordt het risico op psychische overbelasting verminderd. Er is sprake van een schokkende

Nadere informatie

Cijfers huiselijk geweld en kindermishandeling

Cijfers huiselijk geweld en kindermishandeling Cijfers huiselijk geweld en kindermishandeling In Nederland heeft 40% van de bevolking ooit te maken gehad met huiselijk geweld Jaarlijks 200.000 mensen in Nederland slachtoffer van huiselijk geweld In

Nadere informatie

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO

STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO STICHTING BASISVOORZIENING PEUTERSPEELZAALWERK ERMELO INTERNE WERKWIJZE SBPE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING juli 2014 Inhoud MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING... 3 1. ALGEMEEN...

Nadere informatie

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen Bijlage 1 a klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klachtencommissie:

Nadere informatie