Verplaatsing Timmer- en onderhoudsbedrijf van Dort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verplaatsing Timmer- en onderhoudsbedrijf van Dort"

Transcriptie

1 bestemmingsplan Verplaatsing Timmer- en onderhoudsbedrijf van Dort Gemeente Houten

2 Planstatus: Plan identificatie: ontwerp NL.IMRO BVERPLVDORT-OWBP Datum: Contactpersoon Buro SRO: Kenmerk Buro SRO: Opdrachtgever: J. van Nuland SR Timmer- en onderhoudsbedrijf van Dort Buro SRO 't Goylaan AA Utrecht BTW nummer: NL B01 KvK nummer: Rabobank rekeningnummer: t.n.v. Buro SRO B.V. te Utrecht 2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Aanleiding voor het bestemmingsplan Ligging van het plangebied Opbouw bestemmingsplan Leeswijzer Het initiatief Huidige situatie Toekomstige situatie Beleidskader Rijksbeleid Provinciaal beleid Gemeentelijk beleid Omgevings- en milieuaspecten Inleiding Bedrijven en milieuzonering Bodem Water Archeologie Externe veiligheid Geluid Luchtkwaliteit Ecologie Verkeer en parkeren Planbeschrijving Algemeen Verbeelding Planregels Wijze van bestemmen Uitvoerbaarheid Economische uitvoerbaarheid Maatschappelijke uitvoerbaarheid Voetnoten

4 4

5 1 Inleiding 1.1 Aanleiding voor het bestemmingsplan Timmer- en onderhoudsbedrijf van Dort heeft het initiatief genomen om zich op een nieuwe locatie te vestigen. Het bedrijf is momenteel gevestigd aan het Groenedijkje 5 in 't Goy. De nieuwe locatie ligt ruim een kilometer ten noordwesten van de huidige locatie, aan de Beusichemseweg 30. De huidige locatie aan het Groenedijkje zal met de verplaatsing van het bedrijf zijn bedrijfsbestemming verliezen. Zowel de huidige als de nieuwe locatie liggen in het buitengebied van de gemeente Houten. De gemeente en de provincie hebben reeds aangegeven in principe positief te staan tegenover de ontwikkelingen. De ontwikkelingen zijn in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan 'Buitengebied Houten'. Om de ontwikkelingen toch mogelijk te maken wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. In dit bestemmingsplan wordt zowel de nieuwe bedrijfsbestemming van de Beusichemseweg 30 als de te vervallen bedrijfsbestemming aan het Groenedijkje 5 meegenomen. 1.2 Ligging van het plangebied Het plangebied van voorliggend bestemmingsplan bestaat uit twee locaties in het buitengebied van de gemeente Houten: het Groenedijkje 5 en de Beusichemseweg 30. De ligging van de twee locaties is op de volgende afbeelding weergegeven. Ligging plangebied Groenedijkje 5 De huidige locatie van het timmer- en onderhoudsbedrijf is gelegen nabij de kruising van het Groenedijkje met de Wickenburghseweg. De woningen aan de Wickenburghseweg vormen een kleine woonenclave: het oude 't Goy ofwel 't Goyse Dorp. Aan de noordzijde wordt de locatie begrensd door de het Groenedijkje en twee woningen aan het Groenedijkje. Ten westen wordt het plangebied ook begrensd door een woning. De 5

6 overige zijden van het plangebied grenzen aan het landelijk gebied. Op de volgende afbeelding is de begrenzing van de locatie weergegeven. Begrenzing plangebied Groenedijkje 5 Beusichemseweg 30 De nieuwe locatie van het timmer- en onderhoudsbedrijf is circa 300 meter ten noorden van de Beusichemseweg gelegen. Via een toegangsweg vanaf de Beusichemseweg kan de kavel worden bereikt. De percelen rondom het plangebied zijn deels in gebruik als boomgaarden. Naast het oorspronkelijke perceel is een aangrenzend perceel in eigendom verworven. Op de volgende afbeelding is de begrenzing van de locatie weergegeven. Begrenzing plangebied Beusichemseweg 30 6

7 1.3 Opbouw bestemmingsplan Het bestemmingsplan is een bindend plan voor zowel overheid als burgers. In een bestemmingsplan wordt de bestemming, ofwel de functie van de grond aangewezen. Ook geeft het bestemmingsplan regels over het gebruik van de grond en hetgeen daarop gebouwd mag worden. Omgevingsvergunningen moeten worden getoetst aan het bestemmingsplan. Een bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, een verbeelding en planregels. Toelichting De toelichting wordt opgesteld overeenkomstig artikel van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In de toelichting is opgenomen: een verantwoording van de in het plan gemaakte keuze van bestemmingen; een beschrijving van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met de gevolgen voor de waterhuishouding; de uitkomsten van het in artikel Bro bedoelde overleg; de uitkomsten van het met toepassing van artikel 3.2 van de Algemene wet bestuursrecht verrichte onderzoek; een beschrijving van de wijze waarop burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding van het bestemmingsplan zijn betrokken; de inzichten over de uitvoerbaarheid van het plan. Indien bij de voorbereiding van het bestemmingsplan geen milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer wordt opgesteld, worden in de toelichting, conform artikel lid 2 Bro, ten minste neergelegd: een beschrijving van de wijze waarop met de in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden; voor zover nodig een beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met overige waarden van de in het plan begrepen gronden en de verhouding tot het aangrenzende gebied; een beschrijving van de wijze waarop krachtens hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer vastgestelde milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken. Verbeelding De verbeelding, een kaart, geeft de bestemming van de grond aan met daarbij eventuele aanduidingen zoals bijvoorbeeld bouwvlakken. Door op de verbeelding te kijken is te zien welke bestemmingen en mogelijke aanduidingen er gelden. De verbeelding omvat de laatste afspraken omtrent InformatieModel Ruimtelijke Ordening (IMRO) en Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen (SVBP) Planregels De planregels geven de gebruiksmogelijkheden aan van de grond en, vaak ook op welke wijze de gronden bebouwd mogen worden. In het vormgeven van de planregels wordt aangesloten bij de SVBP Leeswijzer Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 het initiatief beschreven. In hoofdstuk 3 is een beschrijving van het relevante Rijks-, provinciale-, en gemeentelijke beleid en de relevante wetgeving opgenomen. In hoofdstuk 4 wordt het project inhoudelijk op haalbaarheid getoetst aan de hand van het geldende beleid en (milieu)wetgeving. In hoofdstuk 5 wordt vervolgens een juridische planbeschrijving gegeven. Tot slot bevat hoofdstuk 6 de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan, waarbij de uitkomsten van de inspraak en overlegmomenten zijn opgenomen. 7

8 2 Het initiatief 2.1 Huidige situatie Groenedijkje 5 Het perceel aan het Groenedijkje is circa m2 groot. Momenteel staat er circa 365 m 2 aan bedrijfsbebouwing. Deze bebouwing bestaat uit meerdere kleine schuren en bedrijfshallen. Tevens is op het perceel een bedrijfswoning aanwezig. De locatie is in de huidige situatie vrijwel geheel verhard. Op deze locatie is momenteel het aannemersbedrijf gevestigd. De ontsluiting van het perceel gaat via het Groenedijkje en de Wickenburghseweg. Het bedrijf heeft in de afgelopen jaren een groei doorgemaakt. Beusichemseweg 30 Het perceel aan de Beusichemseweg is circa m2 groot. Op het terrein staat een oude woonboerderij met bijbehorende agrarische bedrijfsbebouwing en een bakhuis. Het totaal oppervlak aan bebouwing bedraagt in de huidige situatie m2. Op de volgende afbeelding is de huidige bebouwing weergegeven. Bebouwing huidige situatie Beusichemseweg 30 De boerderij (dwarshuistype) is een gemeentelijk monument en is ook wel bekend als boerderij Looyendaal. De boerderij was leegstaand en in vervallen staat. Vooruitlopend op de bestemmingswijziging is een eerste start gemaakt met het restaureren van de bestaande bebouwing. Dit alles gebeurt in zeer nauwe afstemming met de gemeente Houten en de gemeentelijke monumentencommissie. 8

9 2.2 Toekomstige situatie Groenedijkje 5 Op het huidige perceel van het timmer- en onderhoudsbedrijf wil initiatiefnemer bedrijfsbebouwing slopen. Daarnaast wil hij de bedrijfswoning omzetten in een burgerwoning. De bedrijfsbestemming komt in zijn geheel te vervallen. Met het wegvallen van de bedrijfsbestemming zal er een afname zijn van het aantal verkeersbewegingen. Dit komt ten goede aan het woongenot en de verkeersveiligheid van de kleine woonenclave. Het perceel en bebouwing wordt verkocht. De middelen welke hiermee vrij komen worden ingezet voor de restauratie van de bebouwing aan de Beusichemseweg 30. Beusichemseweg 30 Op de nieuwe locatie van het timmer- en onderhoudsbedrijf zal de woonboerderij, het bakhuis en de berging behouden blijven. Deze bebouwing is van monumentaal belang en dient vanuit dat oogpunt behouden te blijven. Om het behoud ook daadwerkelijk mogelijk te maken is een nieuwe functie wenselijk, behoud door ontwikkeling. De overige, niet monumentale of karakteristieke bedrijfsbebouwing wordt gesloopt. In plaats daarvan zal een nieuwe bedrijfshal van ca. 420 m 2 worden gebouwd. De nieuwe bedrijfshal wordt ten oosten van de bestaande bebouwing gesitueerd. Hiermee wordt het ensemble van de monumentale en karakteristieke bebouwing nog eens extra benadrukt. Naast het realiseren van de bedrijfshal willen initiatiefnemers van de bestaande woonboerderij twee bedrijfswoningen maken. Tevens zal het voormalige bakhuis getransformeerd worden naar een bedrijfswoonhuis. Met de transformatie van de woonboerderij en het bakhuis naar een bedrijfswoonfunctie is het mogelijk het oorspronkelijke karakteristieke wel samenhangen met de oorspronkelijke woonfuncties zoveel als mogelijk te bewaren. Daarnaast hebben de drie eigenaren, Van Dort sr. en zijn twee zoons, op deze wijze op locatie een woonverblijf. De realisatie van de drie bedrijfswoning is tevens noodzakelijk om het plan financieel haalbaar te maken. Zowel de restauratiekosten als de afschrijving van resterende boekwaarde van bedrijfsopstallen die op de voormalige locatie worden gesaneerd worden op deze wijze deels gecompenseerd. Voor de financiële haalbaarheid is het tevens noodzakelijk dat de bestaande woning, na omzetting van de bestemming, verkocht wordt. Met het toekennen van de nieuwe bedrijfsfuncties aan het perceel en de bebouwing is een financiële drager gevonden om de karakteristieke bebouwing in ere te herstellen. De nieuwe bedrijfsloods wordt zo gesitueerd en vormgegeven dat er een nieuw ensemble ontstaat waarbij kenbaar is dat de nieuwe loods een toevoeging is aan het oorspronkelijke ensemble. Het totaal oppervlak aan bebouwing zal in de toekomstige situatie m 2 bedragen. Wanneer de sloop en nieuwbouw voor beide locaties beschouwd wordt is er per saldo een afname van circa 200 m 2 aan bedrijfsbebouwing. Dit is aan te merken als een ruimtelijke verbetering. Op de volgende afbeelding is een mogelijke invulling van de nieuwe situatie weergegeven. 9

10 Toekomstige situatie Beusichemseweg 30 Landschappelijke inpassing De boerderij Looyendaal stamt vermoedelijk uit de vroeg 19e eeuw en staat op een plek waar zeker al sinds het begin van de 17e eeuw bebouwing stond. Looyendaal beslaat een L-vormige plattegrond. Het woonhuis, dat in 1900 opnieuw is opgetrokken, ligt onder een pannendak met wolfseinden. In de voorgevel zijn vier schuifvensters met luiken aangebracht. Opvallend is het risalerende gedeelte van de rechtergevel ter hoogte van de voormalige kaaskamer. In 1938 is het woonhuis vergroot ten koste van het achterhuis. Uit deze tijd stamt ook de bepleistering van de zijgevels. Het achterhuis met zijn halfronde gietijzeren stalraampjes ligt onder een rieten kap. De boerderij vormt samen met de bijgebouwen een karakteristieke bebouwingsenclave. Aan weerszijden van de Beusichemseweg komen dergelijke monumentale bebouwingsenclaves voor. Het woonhuis heeft doorgaans een prominente plek op de kavel en de bedrijfsbebouwing staat achter de voorgevelrooilijn van het woonhuis. De kavels kenmerken zich tevens door een groene omranding. Het bebouwingsvoorstel past goed in het bestaande landschap omdat de opzet van het bestaande agrarische bebouwingscluster gehandhaafd blijft. De nieuwe bedrijfshal is dusdanig gesitueerd dat de monumentale woonboerderij haar prominente plek op het perceel behoudt en het agrarische karakter gewaarborgd blijft. Ook de groene omzooming van het perceel past in de karakteristiek van de agrarische bebouwingscluster in het gebied. 10

11 Ontsluiting De eigenaar van Beusichemseweg 28 heeft te kennen gegeven een voorkeur te hebben voor een alternatieve ontsluiting. Dit om eventuele hinder van verkeer langs de bedrijfswoning te voorkomen. Daarnaast kunnen de verkeersstromen conflicteren met de bedrijfsvoering van het voorgelegen fruitbedrijf. Ruimtelijk gezien is het niet bezwaarlijk de bestaande ontsluiting te gebruiken als ontsluitingsweg voor de bedrijfsvoering. Akoestisch is dit ook nader onderzocht, zie hiervoor paragraaf 4.7. Planologisch wordt dit ook niet met dit bestemmingsplan onmogelijk gemaakt. In overleg met de eigenaar van Beusichemseweg 28 en de gemeente Houten is ervoor gekozen een nieuwe ontsluiting aan te leggen. Zie hiervoor ook paragraaf 2.2. De gemeente Houten heeft ingestemd een alternatieve ontsluiting van het perceel onder voorwaarde dat gebruik gemaakt wordt van een bestaande uitrit op de Beusichemseweg. Deze nieuwe ontsluiting zal gebruikt gaan worden voor het 'bedrijfsmatige' verkeer. De bestaande ontsluiting langs Beusichemseweg 28 zal gebruikt worden voor het privé verkeer en indien noodzakelijk als calamiteiten route. Ten aanzien van het geluid is dit niet bezwaarlijk en onderzocht. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 4.7. In dit bestemmingsplan is de nieuwe ontsluiting opgenomen en juridisch planologisch vastgelegd. De onderstaande afbeelding geeft globaal de situering van de nieuwe ontsluiting weer. Daarnaast is ook een impressie opgenomen van het nieuwe ontsluitingspad. Hiermee is inzichtelijk wat de ruimtelijke gevolgen zijn. situering pad 11

12 impressie pad 12

13 3 Beleidskader 3.1 Rijksbeleid Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vastgesteld. De Structuurvisie vervangt een groot aantal verschillende beleidsnota s op het gebied van ruimte en mobiliteit zoals de Nota Ruimte (2006), Structuurvisie Randstad 2040 en de Structuurvisie voor de snelwegomgeving (2008). Door onder andere nieuwe politieke accenten, veranderende economische omstandigheden, klimaatverandering en toenemende regionale verschillen zijn de geldende beleidsnota's gedateerd. De visie heeft als doel dat Nederland in 2040 concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig is. Daarbij gaat de visie uit van het decentraal, tenzij... principe. Hiermee wordt de ruimtelijke ordening in toenemende mate neergelegd bij gemeenten en provincies. Een rijksverantwoordelijkheid kan aan de orde zijn indien: een onderwerp nationale baten en/of lasten heeft en de doorzettingskracht van provincies en gemeenten overstijgt; over een onderwerp internationale verplichtingen of afspraken zijn aangegaan; een onderwerp provincie- of landsoverschrijdend is en ofwel een hoog afwentelingsrisico kent ofwel in beheer bij het Rijk is. Nederland concurrerend Nederland heeft een goede ruimtelijke economische structuur voor een excellent vestigingsklimaat voor bedrijven en kenniswerkers. Dit betekent onder andere een uitstekende internationale bereikbaarheid van stedelijke regio s en optimale (logistieke) verbindingen van de mainports Rotterdam en Schiphol, de brainport Zuidoost Nederland en de greenports met Europa en de rest van de wereld. Nederland bereikbaar De groei van mobiliteit over de weg, spoor en vaarwegen zal worden gefaciliteerd. De ambitie is dat gebruikers beschikken over optimale ketenmobiliteit via multimodale knooppunten en door goede afstemming van infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling. Nederland leefbaar en veilig De woon- en werklocaties in steden en dorpen moeten aansluiten op de kwalitatieve vraag en de locaties voor transformatie en herstructurering worden zo veel mogelijk benut. Waterveiligheid en beschikbaarheid van voldoende zoetwater heeft ruimte nodig en stelt eisen aan de stedelijke ontwikkeling. Nederland behoudt haar unieke cultuurhistorische waarden en heeft een natuurnetwerk dat de flora- en faunasoorten in stand houdt. Het aandeel duurzame energiebronnen moet toenemen. Om een zorgvuldig gebruik van de schaarse ruimte te bevorderen, wordt een ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012 juridisch verankerd in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Dat betekent voor alle ruimtelijke plannen: 1. eerst kijken of er vraag is naar een bepaalde nieuwe ontwikkeling; 2. vervolgens kijken of het bestaande stedelijk gebied of bestaande bebouwing kan worden hergebruikt; 3. mocht nieuwbouw echt nodig zijn, dan altijd zorgen voor een optimale inpassing en bereikbaarheid. Planspecifiek Onderhavig plan betreft de verhuizing van een bedrijf en de herbestemming van een woning. Gezien de kleine schaal van het plan biedt toetsing aan de ladder van duurzame verstedelijking geen meerwaarde. 13

14 3.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening Op 30 december 2011 is het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) in werking getreden. Voortaan moeten gemeenten bij het vaststellen van bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen rekening houden met het Barro. Doel van het Barro is bepaalde onderwerpen uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte te verwezenlijken. In het Barro worden een aantal projecten die van Rijksbelang zijn met name genoemd en exact ingekaderd. Per project worden vervolgens regels gegeven, waaraan bestemmingsplannen zullen moeten voldoen. Het nationale belang dat het stellen van regels voor deze onderwerpen rechtvaardigt, is vastgelegd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Na de 1e aanvulling in het najaar van 2012 worden in het Barro vijftien onderwerpen beschreven: 1. Project Mainportontwikkeling Rotterdam; 2. Kustfundament; 3. Grote rivieren; 4. Waddenzee en Waddengebied; 5. Defensie; 6. Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde. 7. Rijksvaarwegen; 8. Hoofdwegen en landelijke spoorwegen; 9. Elektriciteitsvoorziening; 10. Ecologische hoofdstructuur; 11. Primaire waterkeringen buiten het kustfundament; 12. IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte); 13. Veiligheid rond rijksvaarwegen; 14. Verstedelijking in het IJsselmeer; 15. Toekomstige rivierverruiming van de Maastakken. Planspecifiek Gezien de schaal van het plan ontstaat er geen strijdigheid met het Barro. 3.2 Provinciaal beleid Beleidslijn nieuwe Wro Op 23 juni 2008 hebben Provinciale Staten van Utrecht de Beleidslijn nieuwe Wro vastgesteld. Doel van deze Beleidslijn is om, ook na inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) per 1 juli 2008, slagvaardig het Streekplan Utrecht als beleidskader te kunnen blijven toepassen. De Beleidslijn maakt daarbij duidelijk wat de partners in de buitenwereld onder de nieuwe Wro van de provincie mogen verwachten: het provinciaal belang wordt gemarkeerd en de inzet van de nieuwe Wro instrumenten wordt vastgelegd. Planspecifiek De beleidslijn nieuwe Wro is een beleidsneutrale omzetting van het Streekplan Utrecht De beleidslijn bevat geen nieuw beleid. De beleidsdoelen zoals deze zijn vastgelegd in het Streekplan worden niet gewijzigd. Het streekplan, zoals beschreven in de volgende paragraaf, blijft dus van toepassing Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie In de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie (PRS) beschrijft Provincie Utrecht haar ruimtelijk beleid voor de periode tot Daarbij wordt aangegeven welke doelstelling van provinciaal beleid wordt geacht, welk beleid bij deze doelstellingen hoort en hoe de provincie dit beleid gaat uitvoeren. Het beleid zal onder meer via de Provinciale Ruimtelijke Verordening uitgevoerd worden. De PRS is op 4 februari 2013 door de Provinciale Staten vastgesteld. 14

15 De PRS heeft als taak om te zorgen voor een blijvend aantrekkelijke provincie. De provincie met een kwalitatief hoogwaardige fysieke leefomgeving, waarin het ook in de toekomst plezierig wonen, werken en recreëren is. Deze uitgangspositie rust op drie pijlers, te weten: Utrecht ligt centraal, vanwege de centrale ligging is de provincie een aantrekkelijke vestigingsplaats voor wonen en werken; Utrecht heeft aantrekkelijke steden en landschappen, de rijke schakering van woon-, werk en natuurgebieden op korte afstand van elkaar zorgt voor een aantrekkelijke schaal van de leefomgeving; Utrecht is sterk in kennis en cultuur, inwoners hebben een relatief hoog opleidingsniveau en er zijn kansen voor een bloeiende kenniseconomie. De provincie wil de kracht van de regio verder ontwikkelen. Provincie Utrecht blijft alleen een sterke regio als het aantrekkelijk is en blijft om te wonen, werken en recreëren. Het beleid is erop gericht deze aantrekkelijkheid te ontwikkelen. In de Provinciale ruimtelijke structuurvisie zijn de volgende provinciale belangen vastgelegd: Duurzame leefomgeving o ontwikkelen van een robuust en duurzaam bodem- en watersysteem en een waterveilige provincie; o behoud van de strategische grondwatervoorraden; o ruimte voor duurzame energiebronnen; o anticiperen op de langetermijngevolgen van klimaatverandering; o behouden en versterken van de kernkwaliteiten van het landschap; o behouden en ontwikkelen van de kwaliteit van de cultuurhistorische hoofdstructuur en de aardkundige waarden. Vitale dorpen en steden o realiseren van voldoende en op de behoefte aansluitend woningaanbod, met een accent op binnenstedelijke ontwikkeling; o een vitale en innovatieve regionale economie, met voldoende en diverse vestigingsmogelijkheden; o optimaal gebruik van de binnenstedelijke ruimte; o een goede bereikbaarheid voor woon-, werk- en vrijetijdsverkeer. Landelijk gebied met kwaliteit o uitnodigende stadlandzones die stad en land verbinden en met een adequaat recreatieaanbod; o behouden en ontwikkelen van een vitaal en samenhangend stelsel van natuurgebieden; o een economisch vitale en duurzame landbouwsector; o behouden en ontwikkelen van de mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding (recreatie en toerisme); o behouden van gebieden waar rust en stilte kan worden ervaren. 15

16 Planspecifiek uitsnede provinciale contourenkaart (plangebieden nabij pijl) De huidige en nieuwe locatie van het timmer- en onderhoudsbedrijf is gelegen buiten de rode contour en buiten de Ecologische hoofdstructuur. Het landelijk gebied is een agrarisch gebied met zowel grondgebonden als niet-grondgebonden landbouw. Veel gebieden met grondgebonden landbouw hebben landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden en worden gekenmerkt door recreatief medegebruik. Het timmer- en onderhoudsbedrijf zal verhuizen naar een nieuwe locatie, eveneens buiten de rode contour in het landelijk gebied. Uit een beoordeling van het verzoek door de provincie (16 februari 2012) blijkt dat het provinciaal beleid in beginsel geen mogelijkheden biedt om zondermeer in te stemmen met de beoogde ontwikkeling. Echter, aangezien de monumentale dwarsboerderij 'Looyendaal' op het perceel Beusichemseweg 30 op dit moment in een vervallen staat verkeert, en het verzoek resulteert in het volledig herstellen van dit monument kan toch sprake zijn van een kwaliteitsverbetering van het landelijk gebied. Ten eerste is er per saldo sprake van ontstening van het buitengebied (-145 m2). Ten tweede wordt een vervallen monument opgeknapt en wordt de aanwezige ensemblewaarde versterkt. Dit blijkt mede uit het inrichtingsplan voor het perceel. Ruimtelijke gezien is de provincie van mening dat er zeker geen sprake is van een verslechtering van het landelijk gebied. Ook vanuit landschap gezien zijn er geen bezwaren aangezien het nieuwe perceel ca. 300 meter van de Beusichemseweg is gelegen. Daarnaast gaat het herstellen van de monumentale boerderij gepaard met forse investeringen en rechtvaardigt dit, in dit specifieke geval, de beoogde bedrijfsverplaatsing naar dit perceel Provinciale Ruimtelijke Verordening De Provinciale Staten van Utrecht hebben 4 februari 2013 de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV) vastgesteld. Het doel van de verordening is provinciale belangen op het gebied van de ruimtelijke ordening te laten doorwerken naar het gemeentelijk niveau. Dat betekent dat de gewenste ontwikkelingen in een gebied of regio op deze manier veilig gesteld worden. De basis van de verordening is de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie. Deze Structuurvisie in in de voorgaande paragraaf behandeld. De verordening is het toetsingskader met meetbare criteria als aanvulling op de Structuurvisie. In de verordening staat bijvoorbeeld op welke wijze ruimtelijke vraagstukken door provincie beoordeeld worden. 16

17 Planspecifiek Onderhavige plangebieden liggen in het door de verordening aangeduide gebied landelijk gebied. In de provinciale verordening worden ruimtelijke voorwaarden gesteld aan ontwikkelingen in het landelijk gebied. Onderhavig plan betreft in hoofdzaak een bedrijfsverplaatsing en daarmee geen ontwikkeling. De bedrijfsverplaatsing is daarmee niet in strijd met de provinciale verordening. In onderhavig plan worden wel extra bedrijfswoningen mogelijk gemaakt. In de verordening in lid 4.3 worden voorwaarden gesteld wanneer woningen worden toegevoegd in het landelijk gebied, namelijk: Een ruimtelijk plan bevat bestemmingen en regels die voorzien in een maximale inhoudsmaat van een bestaande woning onder de voorwaarde dat de woning landschappelijk goed inpasbaar is. Voorts bevat de toelichting op een ruimtelijk plan een ruimtelijke onderbouwing waaruit blijkt dat aan de genoemde voorwaarde is voldaan. Een beeldkwaliteitsparagraaf maakt onderdeel uit van de ruimtelijke onderbouwing indien het nieuwe ruimtelijk plan een substantieel grotere inhoudsmaat ten opzichte van het vigerende ruimtelijk plan mogelijk maakt. Voor onderhavig plan is in paragraaf 2.2 gemotiveerd hoe de woningen in de bestaande boerderij ingepast wordt met behoud van de bestaande landschappelijke structuur. De inhoudsmaat neemt niet toe. Voor de toevoeging is dan ook geen beeldkwaliteitsparagraaf noodzakelijk Structuurvisie Nationale Lanschappen (ontwerp) De ontwerp Structuurvisie Nationale Landschappen (SNL) is vastgesteld op 15 december De SNL is een partiële herziening van het Streekplan De structuurvisie bevat, ten opzichte van de provinciale belangen in het streekplan, uitgewerkte provinciale belangen voor de nationale landschappen in de provincie Utrecht. Het beleid hiervoor is strategisch van aard en gaat over de kwaliteit en de inrichting van de leefomgeving in deze gebieden. De provincie heeft in het Streekplan opgenomen dat het de landschappelijke kernkwaliteiten verder wil ontwikkelen en versterken en richtinggevend laten zijn bij de verdere ontwikkeling van de provincie. De doelen voor het landschap zijn: het behouden en versterken van de identiteit van de verschillende landschapstypen; het vernieuwen van het landschap, met herkenning van het verleden. Middels de Structuurvisie Nationale Landschappen zet de provincie zich in voor het behouden, versterken en ontwikkelen van de voor het betreffende nationaal landschap bepalende kernkwaliteiten. Planspecifiek Het plangebied is gelegen in het Nationaal Landschap Rivierengebied. Voor het Rivierengebied zijn in de Nota Ruimte drie kernkwaliteiten aangemerkt. Hiermee worden weliswaar belangrijke landschappelijke kwaliteiten van dit nationaal landschap beschreven, maar wordt voorbij gegaan aan de bijzondere historische ligging van het gebied. Daarom onderscheidt de provincie extra kernkwaliteiten. De kernkwaliteiten zijn: schaalcontrast van zeer open naar besloten; samenhangend stelsel van rivier - uiterwaard - oeverwal - kom; samenhangend stelsel van hoge stuwwal - flank - kwelzone - oeverwal - rivier; de Kromme Rijn als vesting en vestiging. Ontwikkelingen binnen het Nationaal Landschap dienen de kernkwaliteiten te behouden en te versterken. Mogelijkheden die in het bestemmingsplan worden geschapen dienen hieraan getoetst te worden. Het bestemmingsplan zal de bestaande landschappelijke waarden zo goed mogelijk moeten beschermen waardoor de aanwezige kernkwaliteiten behouden blijven. Derhalve is gezorgd voor een goede landschappelijke inpassing (zie hoofdstuk 2.2) Waterplan Het Provinciaal Waterplan is op 23 november 2009 vastgesteld door Provinciale Staten van de provincie Utrecht. Het Waterplan legt de hoofdlijnen vast van het waterbeleid van de 17

18 provincie Utrecht voor de betreffende periode. Het plan bevat beleid voor waterveiligheid, waterbeheer en gebruik en beleving van het water. Met dit plan voldoet de provincie aan de verplichting van de Waterwet om voor een periode van zes jaar een regionaal waterplan op te stellen. Het vervangt het Waterhuishoudingsplan , dat hiermee vervalt. Het waterplan heeft als doel om tot een robuust watersysteem te komen. Dit doel zal middels een gebiedsgerichte aanpak tot stand moeten komen. In het waterplan wordt per beleidsaspect (waterveiligheid, waterbeheer en gebruik en beleving van het water) beschreven welke acties er worden ondernomen om de doelstelling daadwerkelijk te bereiken. De provincie geeft met het Waterplan richting aan de rol van water in leefomgeving. De hoge belevingswaarde van de landschappen draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van Utrecht als woon- en werkmilieu. Derhalve werkt de provincie met het concept Watergedragen landschappen. Planspecifiek Om de beleidsdoelen te realiseren zullen gemeenten moeten zorgen voor ruimtelijke bescherming van water in bestemmingsplannen. In de waterparagraaf van voorliggend bestemmingsplan wordt hier nader op ingegaan. 3.3 Gemeentelijk beleid Ruimtelijke Visie Houten 2015: Leven-de Ruimte Op 26 april 2005 is de 'Ruimtelijke Visie Houten 2015: Leven-de Ruimte' vastgesteld door de raad van de gemeente Houten. In de visie zet de gemeente de vraag 'Hoe houden we onze stad en ons platteland leefbaar, nu en in de toekomst?' centraal. Daarmee beschrijft de gemeente haar ambities en de gewenste ruimtelijke dynamiek. In hoofdlijnen komt de visie neer op een stedelijke opgave van circa 1000 woningen binnen bestaand bebouwd gebied inclusief de kleine kernen en een investering in een vitaal platteland. Leefbare kleine kernen De gemeente Houten zet in op behoud van de leefbaarheid in de kleine kernen ('t Goy, Schalkwijk en Tull en 't Waal). Om kleine kernen vitaal te laten zijn en blijven is er om te beginnen een basisdorpsgemeenschap nodig: een minimaal aantal inwoners met voldoende variëteit in samenstelling en een evenwichtige leeftijdsopbouw. Individuele initiatieven voor inbreiding van woningen kunnen het dorpsleven versterken. Het 'beoordelingskader bouwen in kleine kernen' (zie hoofdstuk 3.3.2) is een toetsingsdocument op grond waarvan de gemeente bouwverzoeken in de kleine kernen kan beoordelen. Naast inbreiding kan het ook om transformatie of omvorming gaan. Vitaal platteland De ruimtelijke visie signaleert diverse ontwikkelingen voor het landelijk gebied. Een toenemende stedelijke druk in combinatie met sociaal-economische ontwikkelingen, zoals teruggang van de landbouw als economische sector, hebben invloed op het buitengebied. Gelet op de gunstige productieomstandigheden in het buitengebied zal de landbouw echter een belangrijke grondgebruiker blijven. De verwachting is wel dat er, doordat landbouwbedrijven stoppen, een grote hoeveelheid agrarische bebouwing vrij zal komen. Voor deze bebouwing is het vinden van een passende nieuwe bestemming belangrijk. Zo komt er ruimte voor andere activiteiten en zal de bebouwing behouden blijven dan wel worden opgeknapt. Dit is vooral van belang bij waardevolle gebouwen (monumenten). Zo wordt verpaupering voorkomen en blijft de leefbaarheid gewaarborgd. Wonen is een optie evenals kleinschalige bedrijvigheid. Planspecifiek De plannen voor de huidige locatie van het timmer- en onderhoudsbedrijf zullen bijdragen aan een verbetering van de leefbaarheid van de kern 't Goy. Doordat het bedrijf wordt verplaatst naar een locatie buiten de kern, zullen de belemmering, die door het bedrijf ontstaan, verdwijnen. In hoofdstuk zal 18

19 het plan voor de huidige locatie daarnaast nog getoetst worden het het 'beoordelingskader bouwen in kleine kernen'. Met betrekking tot de plannen voor de nieuwe locatie van het bedrijf kan gesteld worden dat het bijdraagt aan het voorkomen van verpaupering van het landelijk gebied. In plaats van dat de bebouwing leeg staat en verpaupert zullen de monumentale boerderij en de overige bebouwing hersteld worden. Hierdoor zal de leefbaarheid van het gebied verbeteren Beoordelingskader Bouwen in Kleine Kernen Leefbaarheid in de kleine kernen is een belangrijk onderwerp in de ruimtelijke visie Houten In deze visie wordt gesteld dat de gewenste leefbaarheid in de kleine kernen een passend woningbouwprogramma als vereiste heeft. Het 'Beoordelingskader Bouwen in Kleine Kernen' (2004) is een toetsingskader op grond waarvan de gemeente Houten verzoeken voor het oprichten van woningen in kleine kernen kan beoordelen. Algemeen uitgangspunt is dat het karakter van de kleine kern behouden blijft. Bebouwing moet daarmee passen in de structuur en architectuur van het dorp. 't Goy karakteriseert zich door twee kernen. Deze kernen mogen niet aan elkaar groeien. Behoud van de openheid van het kasteelterrein (westelijke kern) en van de 'brink' en de sportvelden (oostelijke kern) zijn voorwaarde. Belangrijke randvoorwaarde bij een plan is dat de ruimtelijke kwaliteit op een transformatie- of inbreidingsplek verbetert of gehandhaafd blijft. Transformatie naar wonen of andere bedrijvigheid is alleen mogelijk mits dit past binnen provinciale beleidskaders. Nieuwe bedrijvigheid moet van een lichtere categorie zijn, minder milieubelasting en minder mobiliteit genereren dan de huidige situatie. Betekenis voor het bestemmingsplan De huidige locatie van het timmer- en onderhoudsbedrijf is gelegen in de kern 't Goy. De geplande transformatie van bedrijvigheid naar wonen zal, door het volledig verdwijnen van de bedrijvigheid, leiden tot een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast is in hoofdstuk 3.2 reeds aangegeven dat het plan passend is binnen de provinciale beleidskaders Landschapsbeleidsplan De gemeente Houten heeft in september 2002 het Landschapsbeleidsplan herzien. In dit plan wordt per deelgebied een visie geformuleerd die specifiek ingaat op punten die voor dat gebied van toepassing zijn, aan de hand van de invalshoeken esthetisch, economisch en ecologisch. Het beleidsplan verdeelt het totale grondgebied van de gemeente Houten in een aantal deelgebieden. Voor alle deelgebieden geldt de visie dat natuurvriendelijke oevers, agrarisch natuurbeheer, vrijwillig landschapsbeheer, de aanleg en onderhoud van streekeigen erfbeplanting gestimuleerd en versterkt moet worden. Planspecifiek Het plangebied is gelegen in deelgebied 't Goy. In dit deelgebied gaat het met name om het handhaven en versterken van de ruimtelijke kleinschalige karakteristieken van de oeverwal, met name boomgaarden, (lint)bebouwing en landgoed Wickenburg. Ook speelt het stimuleren van de aanleg van kleine landschapselementen een belangrijke rol. Verder is de visie met name gericht op berm- en akkerrandenbeheer, het stimuleren van de combinatie landbouw en recreatie, zoals het openstellen van boomgaarden, aanbieden van streekeigen producten en kamperen bij de boer. De voorgenomen ontwikkelingen doe geen afbreuk aan de karakteristieken van het gebied. Er zal daarentegen sprake zijn van een versterking van de (lint)bebouwing doordat de bedrijfsactiviteiten in het lint worden beëindigd. 19

20 3.3.4 Notitie Beroep en Bedrijf aan huis De Notitie Beroep en Bedrijf aan Huis (vastgesteld op 1 mei 2012) fungeert als toetsingskader voor vergunningaanvragen die betrekking hebben op beroep of bedrijf aan huis. Dit toetsingskader wordt verwerkt in alle nieuw op te stellen bestemmingsplannen. Onder een beroep of bedrijf aan huis wordt het volgende verstaan: 'een beroep of bedrijf, waarop de Wet Milieubeheer niet van toepassing is, dat in een woning wordt uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate haar woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie verenigbaar is'. Hieronder wordt in ieder geval niet verstaan het voeren van een: horecabedrijf, met uitzondering van een bed en breakfast prostitutiebedrijf, en detailhandelsvestiging, met uitzondering van een webwinkel, waarbij de levering elders plaatsvindt waarbij niet afgehaald en ter plaatse betaald wordt en ondergeschikte beroepsgerelateerde detailhandel (verkoop gelijktijdig bij bijvoorbeeld behandeling). Uitzonderingen op de definitie worden gevormd door tandartspraktijken, muzieklespraktijken en cateringsbedrijven. Deze bedrijven vallen wel onder de Wet Milieubeheer (meldingsplicht) maar worden niet uitgesloten als beroep of bedrijf aan huis. Daarnaast wordt uitzondering gemaakt ten behoeve van gastouder- en kinderopvang. Opvang van kinderen aan huis, ook als dit niet het eigen woonhuis is, is toegestaan. Nadere voorwaarden De gemeente Houten heeft middels de notitie nadere voorwaarden gesteld: de beoefenaar van het beroep of bedrijf aan huis moet op dat adres in de gemeentelijke basis administratie (GBA) zijn ingeschreven; er mag maximaal gebruik worden gemaakt van 1/3 van het vloeroppervlak van de woning (incl. maximaal te realiseren aangebouwde bouwwerken) tot een maximum van 100 m 2 ; uitoefening vanuit een vrijstaand bijbehorend bouwwerk is, behalve bij kinderopvang, niet mogelijk; in verband met mogelijke overlast kan enkel per afwijking medewerking worden gegeven aan situaties waarbij meer dan drie personen in de woning werkzaam zijn; uitoefening mag geen waarneembaar nadelige invloed hebben op de verkeerssituatie (verkeersbewegingen en parkeerdruk) ter plaatse; reclame- en naamborden moet voldoen de bepalingen in het bestemmingsplan voor wat betreft bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Planspecifiek Het bestemmingsplan zal regels bevatten voor beroep en bedrijf aan huis, waarbij wordt aangesloten op bovenstaande notitie Geldend bestemmingsplan Ter plaatse van zowel het Groenedijkje 5 als de Beusichemseweg 30 geldt de artikel 30 herziening van het bestemmingsplan 'Buitengebied'. Deze herziening is op 19 februari 2008 vastgesteld door de gemeenteraad van Houten en op 21 oktober 2008 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht. Groenedijkje 5 Op de volgende afbeelding is een uitsnede van de verbeelding van het geldende bestemmingsplan ter plaatse van het Groenedijkje 5 weergegeven. 20

21 Verbeelding geldend bestemmingsplan Volgens de verbeelding geldt voor de gronden van het plangebied de bestemming 'dorpsgebied'. Daarnaast heeft het plangebied de aanduiding 'bedrijven'. Gronden met deze bestemming en deze aanduiding zijn in hoofdzaak bestemd voor wonen en niet-agrarische bedrijven, uitsluitend voorzover de gronden op de plankaart zijn aangegeven met 'bedrijven'. Gekeken naar de plannen voor de locatie is wonen slechts mogelijk indien gekoppeld aan een bedrijf. Doordat de bedrijfsbestemming op deze locatie geheel verdwijnt zal de woning omgezet moeten worden in een volwaardige burgerwoning. Derhalve wordt voorliggend bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. Beusichemseweg 30 Op de volgende afbeelding is een uitsnede van de verbeelding van het geldende bestemmingsplan ter plaatse van de Beusichemseweg 30 weergegeven. 21

22 Verbeelding geldend bestemmingsplan ter plaatse van Beusichemseweg 30 Volgens de verbeelding geldt voor de gronden van het plangebied de bestemming 'landelijk gebied 1'. Daarnaast zijn de aanduidingen 'agrarische nevenactiviteit' (een agrarische activiteit die binnen de bestemming 'wonen' mag worden uitgeoefend, mits de activiteit ondergeschikt blijft aan deze bestemming) en 'wonen' voor de locatie opgenomen. Gronden met deze bestemming zijn in hoofdzaak bestemd voor uitoefening van het agrarisch bedrijf en behoud en herstel van natuur- en landschapswaarden. Gekeken naar de plannen voor de locatie is een timmer- en onderhoudsbedrijf op de locatie niet mogelijk. Derhalve wordt voorliggend bestemmingsplan voor de locatie opgesteld. 22

23 4 Omgevings- en milieuaspecten 4.1 Inleiding De uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan moet ingevolge de Wet ruimtelijke ordening (Wro) aangetoond worden (artikel 3.1 lid 3 van de Wro). Daaronder valt zowel de onderzoeksverplichting naar verschillende ruimtelijk relevante aspecten (geluid, bodem, ect.). 4.2 Bedrijven en milieuzonering Het aspect bedrijven en milieuzonering gaat in op de invloed die bedrijven kunnen hebben op hun omgeving. Deze invloed is afhankelijk van de afstand tussen een gevoelige bestemming en de bedrijvigheid. Milieugevoelige bestemmingen zijn gebouwen en terreinen die naar hun aard bestemd zijn voor het verblijf van personen gedurende de dag of nacht of een gedeelte daarvan (bijvoorbeeld woningen). Daarnaast kunnen ook landelijke gebieden en/of andere landschappen belangrijk zijn bij een zonering tot andere, minder gevoelige, functies zoals bedrijven. Bij een ruimtelijke ontwikkeling kan sprake zijn van reeds aanwezige bedrijvigheid en van nieuwe bedrijvigheid. Milieuzonering zorgt er voor dat nieuwe bedrijven een juiste plek in de nabijheid van de gevoelige functie krijgen en dat de (nieuwe) gevoelige functie op een verantwoorde afstand van bedrijven komen te staan. Doel hiervan is het waarborgen van de veiligheid en het garanderen van de continuïteit van de bedrijven als ook een goed klimaat voor de gevoelige functie. Milieuzonering beperkt zich tot milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie zoals: geluid, geur, gevaar en stof. De mate waarin de milieuaspecten gelden en waaraan de milieucontour wordt vastgesteld, is voor elk type bedrijvigheid verschillend. De 'Vereniging van Nederlandse Gemeenten' (VNG) geeft sinds 1986 de publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' uit. In deze publicatie is een lijst opgenomen, met daarin de minimale richtafstanden tussen een gevoelige bestemming en bedrijven. Indien van deze richtafstanden afgeweken wordt dient een nadere motivatie gegeven te worden waarom dat wordt gedaan. Het belang van milieuzonering wordt steeds groter aangezien functiemenging steeds vaker voorkomt. Hierbij is het motto: 'scheiden waar het moet, mengen waar het kan'. Het scheiden van milieubelastende en milieugevoelige bestemmingen dient twee doelen: het reeds in het ruimtelijk spoor voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij gevoelige bestemmingen; het bieden van voldoende zekerheid aan de milieubelastende activiteiten (bijvoorbeeld bedrijven) zodat zij de activiteiten duurzaam, en binnen aanvaardbare voorwaarden, kunnen uitoefenen. Planspecifiek Groenedijkje 5 Het plan voor deze locatie betreft het omzetten van een bedrijfswoning naar een burgerwoning. Omdat wonen in het kader van bedrijven en milieuzonering gezien wordt als een milieugevoelige bestemming moet bepaald worden of de herbestemming geen hinder oplevert voor de bedrijfsvoering van mogelijk omliggende bedrijven. Gekeken naar de verbeelding van het geldende bestemmingsplan blijkt dat er geen bedrijven in de directe omgeving van de locatie aanwezig zijn. De omgeving laat de herbestemming toe. Tevens wordt een woonfunctie niet gezien als een milieubelastende activiteit. De herbestemming past, vanuit het oogpunt van bedrijven en milieuzonering, in de omgeving. 23

24 Planspecifiek Beusichemseweg 30 Het plan voor deze locatie betreft de realisatie van drie bedrijfswoningen en bedrijfsbebouwing ten behoeve van een timmer- en onderhoudsbedrijf. Een dergelijk bedrijf wordt in het kader van bedrijven en milieuzonering aangemerkt als een bedrijf met milieucategorie 3.2 (Timmerwerkfabriek, vervaardiging overige artikelen van hout). Dit betekent dat de aan te houden richtafstand tot gevoelige functies maximaal 100 meter is. Binnen deze afstand van 100 meter rondom de bedrijfsbebouwing zijn geen gevoelige functies aanwezig of voorzien. De ontwikkelingen zijn derhalve passend in de omgeving. Spuitzones Het plangebied is omgeven door agrarische percelen. Deze agrarische percelen zijn hoofdzakelijk in gebruik voor fruitboomgaarden. De drift van gewasbeschermingsmiddelen die op deze percelen worden toegepast kan invloed hebben op het woon- en leefklimaat in het plangebied. Omgekeerd kan het realiseren van een nieuwe gevoelige bestemming (bedrijfswoningen) belemmerend werken op de bedrijfsvoering van de betreffende agrariërs. Er zijn geen wettelijke bepalingen voor de minimaal aan te houden afstand tussen een gevoelige bestemming en percelen met akkerbouwgewassen of boomgaarden. In het algemeen wordt een afstand van 50 meter aangehouden om een mogelijk schadelijke blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen te voorkomen. De Raad van State heeft deze richtafstand in verschillende uitspraken bevestigd. Van deze richtafstand kan gemotiveerd worden afgeweken. De onderstaande afbeelding geeft de afstand van de omliggende fruitpercelen tot de 'gevoelige' bebouwing weer. Bij de bepaling van de benodigde afstand tussen een gevoelige bestemming en een perceel waarop gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast, wordt uitgegaan van de begrenzing van de gevoelige functie binnen het betreffende perceel. Maatgevend zijn de buitenruimten behorende bij de bedrijfswoningen. Deze zijn nader aangeduid op de verbeelding middels een aanduiding 'tuin'. Binnen deze aanduiding zijn de buitenruimten behorende bij de woningen gelegen. Onderzoek van de universiteit van Wageningen [voetnoot] naar de driftblootstelling door het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij boomgaardbespuitingen en bespuitingen van veldgewassen toont aan dat het, afhankelijk van de omstandigheden en eventueel getroffen maatregelen, verantwoord is de afstand tussen een gevoelige bestemming en een agrarisch perceel terug te brengen van 50 meter tot minimaal 5 tot 35 meter. De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden om de situatie ter plaatse van het plangebied te toetsen. 24

25 De afstand tussen de nieuwe gevoelige bestemming in het plangebied en de omliggende agrarische percelen varieert. Er wordt niet voldaan aan de richtafstand van 50 meter. De kortste afstand tot een boomgaard is 19 meter. Uit onderzoek is gebleken dat windhagen op de rand van het perceel de emissie uit de boomgaard aanzienlijk kunnen beperken, tot 70% reductie in de kale boom situatie en 90% in de volblad situatie. De afstand tot omstanders en bebouwing kan verkleind worden door het gebruik van een windhaag. Hiervoor is door de Universiteit van Wageningen berekend dat dan de benodigde veiligheidszone 5 m van de perceelrand is. In directe aansluiting op de bestaande watergang geldt dat een standaard driftarme bespuiting verplicht is volgens het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij. Daarmee kan uitgegaan worden van een kleinere richtafstand. Volgens het onderzoek van de universiteit Wageningen is de dan aan te houden afstand 35 meter (gemeten op een hoogte van 3 tot 6 meter). Op een afstand van 32 meter is de eerste gevoelige bebouwing gelegen. Tussen het 'emissiepunt' en deze bebouwing is een bestaande opslagloods aanwezig welke instand gehouden wordt. Met deze bebouwing is voorzien in een gebouwde afscherming en kan een aanvaardbaar leefklimaat worden gegarandeerd. Om de eventuele drift van gewasbeschermingsmiddelen te beperken wordt aan de zuid en westzijde een wintergroene windhaag gerealiseerd. Hiermee is ook voor de bedrijfswoningen en de daarbij behorende buitenruimten een aanvaardbaar woon- en leefklimaat gegarandeerd. Omgekeerd is het zo dat de nieuwe gevoelige bestemming in het plangebied niet leidt tot beperkingen voor de bedrijfsvoering van de betreffende agrariërs. In de regels van dit bestemmingsplan zijn de hiervoor genoemde uitgangspunten door vertaald. Binnen de algemene gebruiksregels is dwingend voorgeschreven dat binnen de groene bufferzone een wintergroene windhaag gerealiseerd moet worden om een voldoende beperking van drift te waarborgen. 4.3 Bodem In het kader van een bestemmingsplan dient aangetoond te worden dat de kwaliteit van de bodem en het grondwater in het plangebied in overeenstemming zijn met het beoogde gebruik. Dit is geregeld in de Wet Bodembescherming. De bodemkwaliteit kan namelijk van invloed zijn op de beoogde functie van het plangebied. Indien sprake is van een functiewijziging zal er in veel gevallen een bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd op de planlocatie. Middels dit onderzoek kan in beeld worden gebracht of de bodemkwaliteit en de beoogde functie van het plangebied bij elkaar passen. Planspecifiek Groenedijkje 5 Op basis van artikel 8 van de Woningwet dient te worden voorkomen dat er wordt gebouwd op verontreinigde grond, zodanig dat er schade en/of gevaar is te verwachten voor de gezondheid van de gebruikers. Op de locatie Groenedijkje 5 zal de bestemming van de gronden van deze locatie wijzigen van bedrijf naar wonen. Vanwege de bestemmingswijziging is derhalve een bodemonderzoek uitgevoerd, zie bijlage [1]. Het onderzoek concludeert dat er enkele lichte verontreinigingen in de bodem aanwezig zijn. Het is echter gezien de algehele milieuhygiënische kwaliteit niet bezwaarlijk om de bestemming te wijzigen naar wonen. Planspecifiek Beusichemseweg 30 In het kader van de herontwikkeling van de locatie is ter plaatse van de Beusichemseweg 30 een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd, zie bijlage[2]. Uit dit onderzoek volgt dat de bodem over het algemeen niet tot licht verontreinigd is. Uitzondering hierop betreft een matig tot sterke verontreiniging in de puinhoudende zandlaag waarvan niet bekend is in hoeverre de verontreiniging richting de voorziene nieuwbouwlocatie reikt. Om de mate van vervuiling in de zandlaag te bepalen is een aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd, zie bijlage [3]. In het onderzoek wordt geconcludeerd dat het om drie zogenaamde puntverontreinigingen gaat, allen per stuk kleiner dan 25 m 2. Deze verontreinigingen behoeven niet gesaneerd te worden mits er bovenop gebouwd gaat worden. Voor twee van de drie verontreinigingen is dit het geval. 25

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE

Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE Format Ruimtelijke Onderbouwing (versie 1, aug 2014) INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1. Algemeen 1.2. Aanleiding en doel 1.3. Plangebied 1.4. Leeswijzer 2. PLANBESCHRIJVING 2.1. Bestaande situatie 2.2. Gewenste

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 2 februari 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN ZORGBOERDERIJ BROEK 4, MARIAHOUT 2 februari 2016 vastgesteld 52-007 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3 Plangebied... 6 1.4

Nadere informatie

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 19 oktober 2010 Projectnummer

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Bûtewei 14A Ureterp (agrarische bedrijfswoning) Gemeente Opsterland

Ruimtelijke onderbouwing Bûtewei 14A Ureterp (agrarische bedrijfswoning) Gemeente Opsterland Ruimtelijke onderbouwing Bûtewei 14A Ureterp (agrarische bedrijfswoning) Gemeente Opsterland INHOUDSOPGAVE pagina HOOFDSTUK 1 INLEIDING 5 1.1 Aanleiding voor het plan 5 1.2 Plangebied 5 1.3 Leeswijzer

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24

Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 1 van 5 Ruimtelijke onderbouwing kleinschalige uitbreiding olfantenstal Heiderschoor 24 te Mierlo Luchtfoto perceel Heiderschoor 24 Pagina 2 van 5 Inleiding Op donderdag 3 april 2014 is door Dierenrijk

Nadere informatie

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland)

Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) Aanvraag om afgifte van een ontheffing op grond van artikel 2.5 (Ruimtelijke Verordening Gelderland) De gemeente Berkelland vraagt voor het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied, Kieftendijk Haaksbergseweg

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg

Ruimtelijke onderbouwing. Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a, Nederhorst den Berg In opdracht van G.C. Nagel december 2013 Ruimtelijke onderbouwing Plattelandswoning Eilandseweg 18 a Nederhorst den Berg

Nadere informatie

bestemmingsplan Correctieve herziening Zilvervakschool Schoonhoven Noord

bestemmingsplan Correctieve herziening Zilvervakschool Schoonhoven Noord bestemmingsplan Correctieve herziening Zilvervakschool Schoonhoven Noord Planstatus: Plan identificatie: ontwerp NL.IMRO.1931.BP1509DK003-ON01 Datum: 23 maart 2015 Contactpersoon Buro SRO: Kenmerk Buro

Nadere informatie

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleiding

HOOFDSTUK 1 Inleiding HOOFDSTUK 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel In 2010 is het voormalige perceel Strijbeekseweg 23 te Ulvenhout gesplitst in twee percelen, te weten Strijbeekseweg 23 met daarop een boerderij (rijksmonument),

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3 Vigerende bestemmingsplan 5 2. Bestaande situatie 6 2.1 ruimtelijke

Nadere informatie

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering

Oude Tempel Soesterberg Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Notitie Project: Oude Tempel Soesterberg Onderwerp: Milieukundige onderzoeken luchtkwaliteit en bedrijven en milieuzonering Referentie: 16M8024 Datum: 18 juli 2016 Auteur: Mevrouw ing. N.J.W. Pirovano

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord Ruimtelijke onderbouwing project Vlietweg 16 te Santpoort-Noord W12/000758/ OLO271413 INHOUD 1 Beschrijving

Nadere informatie

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG 1 Algemeen De uitbreiding van het plangebied met de locatie Boomsweg omvat deels een nieuwe ontwikkelingslocatie, Boomsweg 12, en deels het overnemen van

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen Ruimtelijke onderbouwing Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen 1 2 Hoofdstuk 1 1.1 Aanleiding INLEIDING Op 4 maart 2011 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor het

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg

Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg Ruimtelijke onderbouwing voor de bouw van een woning aan Laurens Stommespad 2 te Middelburg Middelburg, 8 januari 2014 Inhoud 1. Inleiding 2. Locatie en project 2.1 Ligging plangebied 2.2 Geldend bestemmingsplan

Nadere informatie

Beleidskader Vrijkomende Agrarische Bebouwing

Beleidskader Vrijkomende Agrarische Bebouwing GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Haaren. Nr. 21696 15 februari 2017 Beleidskader Vrijkomende Agrarische Bebouwing 1. Inleiding 1.1 Aanleiding De afgelopen decennia is het aantal agrarische bedrijven

Nadere informatie

Wijzigingsplan Buitengebied Sint Anthonis, Hank 39. Gemeente Sint Anthonis

Wijzigingsplan Buitengebied Sint Anthonis, Hank 39. Gemeente Sint Anthonis Wijzigingsplan Buitengebied Sint Anthonis, Hank 39 Gemeente Sint Anthonis Gegevens over het plan: Plannaam: Buitengebied Sint Anthonis, Hank 39 Identificatienummer: NL.IMRO.1702.8BPWhank39-VA01 Status:

Nadere informatie

Duinkampen 23 te Paterswolde

Duinkampen 23 te Paterswolde Duinkampen 23 te Paterswolde Projectgebied. Duinkampen 23 Paterswolde 1. Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het bouwen van een bijgebouw, het plaatsen van een schutting en twee kunstwerken

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Toetsing aan de wijzigingsregels Teckop 11 in Kamerik

Gemeente Woerden. Toetsing aan de wijzigingsregels Teckop 11 in Kamerik Gemeente Woerden Toetsing aan de wijzigingsregels Teckop 11 in Kamerik Verantwoording Titel Toetsing aan de wijzigingsregels ten behoeve van het wijzigen van de agrarische bestemming van het perceel Teckop

Nadere informatie

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn

memo Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg 63 en 65 te Doorn memo aan: van: c.c.: Inge Eising Gemeente Utrechtse Heuvelrug Mariël Gerritsen Pieter Birkhoff Van Wijnen Groep N.V. datum: 14 december 2015 betreft: Verlegging rode contour ter plaatse van de Driebergsestraatweg

Nadere informatie

Akoestiek en bestemmingsplan Sotaweg Roelofarendsveen. Gemeente Kaag en Braassem

Akoestiek en bestemmingsplan Sotaweg Roelofarendsveen. Gemeente Kaag en Braassem Akoestiek en bestemmingsplan Sotaweg 134-150 Roelofarendsveen Gemeente Kaag en Braassem 26 februari 2013 Auteur: Westerdiep Adviseur Milieu en Ruimte John Westerdiep Thomas a Kempisstraat 26 7009 KT Doetinchem

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2

Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2 Landelijk gebied, percelen rond Kiebergerweg 2 NL.IMRO.0037.BP1303-vs01 25 augustus 2014 blz. 2 Gemeente Stadskanaal Inhoudsopgave Toelichting 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Plangebied

Nadere informatie

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning

Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Wijzigingsplan Grootweg 13a, Berkhout Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Beschrijving initiatief

Nadere informatie

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel

Milieu I Management I Advies Postbus ZG Cadier en Keer Tel Opdrachtgever: EDOK Contactpersoon: De heer E. Dokter Uitgevoerd door: WINDMILL Milieu I Management I Advies Postbus 5 6267 ZG Cadier en Keer Tel. 043 407 09 71 www.adviesburowindmill.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw havenkantoor naast Botterwerf. Behorende bij omgevingsvergunning nieuwbouw havenkantoor

Ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw havenkantoor naast Botterwerf. Behorende bij omgevingsvergunning nieuwbouw havenkantoor Ruimtelijke onderbouwing nieuwbouw havenkantoor naast Botterwerf Behorende bij omgevingsvergunning nieuwbouw havenkantoor Februari 2017 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Ligging plangebied... 4 1.2

Nadere informatie

Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning

Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning Wijzigingsplan Baarsdorpermeer 4, Zuidermeer Bestemmingsplan Landelijk Gebied Koggenland, wijziging bedrijfswoning naar plattelandswoning *D14.001905* D14.001905 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Onderstaand is uitsluitend de voor het onderhavige plan relevante regelgeving weergegeven.

Onderstaand is uitsluitend de voor het onderhavige plan relevante regelgeving weergegeven. Betreft : Bijlage 7: Toets aan het bestemmingsplan Locatie : Krite 23-25 te Boornbergum Van : J.M. Miellet, Exlan Datum : Februari 2016 Ter plaatse van het plangebied vigeert het bestemmingsplan Buitengebied

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem GEMEENTE BUREN Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem Projectnr. 061-076 / 27 januari 2016 INHOUD BLZ 1 INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding en doelstelling... 3 1.2 Plangebied... 4 1.3 Geldend

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Inleiding Bij besluit van 28 juli 2010 hebben burgemeester en wethouders van Lochem aan Sport & Science

Nadere informatie

Bestemmingsplan buitengebied

Bestemmingsplan buitengebied Bestemmingsplan buitengebied Voorontwerp Informatieavond dinsdag 26 juni 2012 Wat is een bestemmingsplan? Plan met regels over het gebruik van de ruimte Waar en hoe mag wat worden gebouwd? Welke functies

Nadere informatie

Wijzigingsplan Wyldpaed West 3 te Twijzelerheide ONTWERP

Wijzigingsplan Wyldpaed West 3 te Twijzelerheide ONTWERP Wijzigingsplan Wyldpaed West 3 te Twijzelerheide ONTWERP 1 INHOUDSOPGAVE Toelichting 3 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Begrenzing plangebied 3 1.3 Geldende bestemmingsplan / moederplan 4 1.4 Bestaande

Nadere informatie

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse

Landschappelijk advies. Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse Landschappelijk advies Ontwikkeling Heereweg 460/460a, Lisse Landschapsbeheer Zuid-Holland Landschappelijke Advies ontwikkeling Waddinxveen, 12 september 2011 Opdrachtgever : Familie Bergman Tekst : Pieter

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK

GEMEENTE OLDEBROEK PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN STRUCTUURVISIE CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK GEMEENTE OLDEBROEK STRUCTUURVISIE PERMANENTE BEWONING VAN RECREATIEWONINGEN CONCEPT, DECEMBER 2014 KENMERK 188197 Inhoudsopgave 1 Beleidskader 5 1.1 Aanleiding 5 1.2 Beleidsmatige aspecten 5 2 Toetsingskader

Nadere informatie

Beleidsregel omgekeerde werking: woon- en leefklimaat

Beleidsregel omgekeerde werking: woon- en leefklimaat Beleidsregel omgekeerde werking: woon- en leefklimaat Kenmerk: BELEIDSREGEL OMGEKEERDE WERKING: WOON- EN LEEFKLIMAAT. Aanleiding. Er zijn meerdere redenen aanwezig om een beleidsregel omgekeerde werking

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

Wijzigingsplan It Oast 2 Augustinusga. Ontwerp

Wijzigingsplan It Oast 2 Augustinusga. Ontwerp Wijzigingsplan It Oast 2 Augustinusga Ontwerp Toelichting Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Begrenzing plangebied 3 1.3 Geldende bestemmingsplan/moederplan 3 1.4 Bestaande en toekomstige

Nadere informatie

Technische herziening Buitengebied, Zeelberg 47

Technische herziening Buitengebied, Zeelberg 47 bestemmingsplan Technische herziening Buitengebied, Zeelberg 47 Gemeente Valkenswaard Planstatus: Plan identificatie: ontwerp NL.IMRO.0858.BPZeelberg47-ON01 Datum: 20 april 2016 Contactpersoon Buro SRO:

Nadere informatie

Datum: 21 april 2011 Kenmerk: M-JHS /002 Versie: 2

Datum: 21 april 2011 Kenmerk: M-JHS /002 Versie: 2 Aan: Timmerfabriek Groothuis Bedrijven & milieuzonering Van: Aveco de Bondt afdeling Ruimte & Milieu 1 INLEIDING De heer Groothuis is voornemens om de gelijknamige timmerfabriek aan de Demmersdwarsweg

Nadere informatie

OEGSTGEEST Huge de Vrieslaan 4 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

OEGSTGEEST Huge de Vrieslaan 4 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING OEGSTGEEST Huge de Vrieslaan 4 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Oegstgeest Hugo de Vrieslaan 4 ruimtelijke onderbouwing identificatie planstatus projectnummer: datum: status: 057900.201506.39 22 09 2015 definitief

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Leudal Postbus ZG Heythuysen. Geacht College,

College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Leudal Postbus ZG Heythuysen. Geacht College, Bergs Advies B.V. Leveroyseweg 9a 6093 NE Heythuysen Telefoon (0475) 49 44 07 Fax (0475) 49 23 63 E-mail info@bergsadvies.nl Internet www.bergsadvies.nl BIC code: RABONL2U IBAN: NL76RABO0144217414 K.v.K.

Nadere informatie

od205sl wijzigingsplan De Volgerlanden-Oost, 2e wijzigingsplan gebied B1 Toelichting Wijzigingsprocedure Opzet van het wijzigingsplan Milieuaspecten

od205sl wijzigingsplan De Volgerlanden-Oost, 2e wijzigingsplan gebied B1 Toelichting Wijzigingsprocedure Opzet van het wijzigingsplan Milieuaspecten GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT ONTWERP WIJZIGINGSPLAN DE VOLGERLANDEN-OOST, 2E WIJZIGINGSPLAN GEBIED B1 Toelichting 16 juni 2017 projectnummer: 002-WP-01 status: ontwerp datum: 16 juni 2017 IMRO-IDN: NL.IMRO.0531.VolgerlOst2eWPB1-2001

Nadere informatie

*Z04630B9E6E* Ruimtelijke onderbouwing. Bouwen van een loods op het perceel Westerweg 21 Ouddorp. Initiatiefnemer: Maatschap Aleman-Sperling

*Z04630B9E6E* Ruimtelijke onderbouwing. Bouwen van een loods op het perceel Westerweg 21 Ouddorp. Initiatiefnemer: Maatschap Aleman-Sperling *Z04630B9E6E* Registratienummer: Z -14-38204 / 39321 Ruimtelijke onderbouwing Bouwen van een loods op het perceel Westerweg 21 Ouddorp Initiatiefnemer: Maatschap Aleman-Sperling Opgemaakt: 16 april 2015

Nadere informatie

Beleidsregel Plattelandswoningen 2014

Beleidsregel Plattelandswoningen 2014 Beleidsregel Plattelandswoningen 2014 Foto: Ellen Koelewijn Registratienummer: 13bwb00094 december 2013 1. Inleiding Agrarische bedrijven beschikken meestal over één of meerdere bedrijfswoningen. De gemeente

Nadere informatie

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve

Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Toelichting correctieve Toelichting Ontwerp correctieve herziening bestemmingsplan Landelijk Gebied NL.IMRO.0342.CHLG0001-0201 10 juni 2014 Raad op dd maand jjjj) 1 Raad op dd maand jjjj) 2 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING...

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld

WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT GEMEENTE LAARBEEK. 30 augustus 2016 vastgesteld WIJZIGINGSPLAN NATUURONTWIKKELING BOSRAND 25 EN OMGEVING, LIESHOUT 30 augustus 2016 vastgesteld 52-027 GEMEENTE LAARBEEK 2 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 5 1.1 Algemeen... 5 1.2 Aanleiding en doel... 5 1.3

Nadere informatie

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten

Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing Aanleg paardenbak Het Zuid 34 Drachten Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak Het Zuid 34 te Drachten 1 Ruimtelijke onderbouwing voor de aanleg van een paardenbak

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN Versie 2, d.d. 18 augustus 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker Inhoud 1.

Nadere informatie

Namens cliënte, familie Van Kessel, woonachtig aan de Kwadestaartweg 10 te (5752 PV) Deurne, richt ik mij tot u met het volgende.

Namens cliënte, familie Van Kessel, woonachtig aan de Kwadestaartweg 10 te (5752 PV) Deurne, richt ik mij tot u met het volgende. Afz. Kerkstraat 2, 6095 BE Baexem College van Burgemeester en Wethouders van Deurne Postbus 3 5750 AA DEURNE Datum Betreft Ons kenmerk 4 februari 2014 Verzoek om omgevingsvergunning t.b.v. mantelzorg T19221.02.001/HAR

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen

Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Ruimtelijke onderbouwing Leveroyseweg 14, Heythuysen Inleiding Initiatiefnemer heeft een agrarisch bouwvlak aan Leveroyseweg 14 te Heythuysen. Op deze locatie worden varkens gehouden op extensieve wijze.

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

Toelichting behorende bij de binnenplanse wijziging van het. bestemmingsplan ex. Artikel 3.6 Wro. Middelkoop 96 in Leerbroek

Toelichting behorende bij de binnenplanse wijziging van het. bestemmingsplan ex. Artikel 3.6 Wro. Middelkoop 96 in Leerbroek Toelichting behorende bij de binnenplanse wijziging van het bestemmingsplan ex. Artikel 3.6 Wro Middelkoop 96 in Leerbroek Planstatus: Identificatienr: ontwerp NL.IMRO.0707.WPLRBMiddelkoop96.ONT1 Datum:

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Schalkwijkseweg 22 2 10 COLOFON TITEL: Ruimtelijke Onderbouwing Schalkwijkseweg 22 STATUS: Definitief PROJECTNUMMER: NL.IMRO.0321.0012PBSCHLKWSWG22 DATUM: 11 februari 2010 AUTEUR:

Nadere informatie

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b)

Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP Oosteindsepolder en Warmoeziersweg (caravanstalling Oosteindseweg 155b) 29 juli 2014 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan 1e partiële herziening BP

Nadere informatie

Ontwerpbestemmingsplan Plattelandswoningen Someren Gemeente Someren

Ontwerpbestemmingsplan Plattelandswoningen Someren Gemeente Someren Inhoud Hoofdstuk 1 Inleidende regels 3 Artikel 1 Begrippen 3 Artikel 2 Toepassingsbereik 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 5 Artikel 3 Herziening bestemmingsplan Buitengebied Someren 5 Artikel 4 Herziening

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden. concept

Omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden. concept Omgevingsvergunning Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden concept Ruimtelijke onderbouwing Duifhuizerweg perceel Uden, P, 983 te Uden DLV Dier Groep B.V. Adviseur / projectleider

Nadere informatie

Wijzigingsplan Pypkewei 1, 3 en 5 te Augustinusga (vml. Pypketsjerke)

Wijzigingsplan Pypkewei 1, 3 en 5 te Augustinusga (vml. Pypketsjerke) Wijzigingsplan Pypkewei 1, 3 en 5 te Augustinusga (vml. Pypketsjerke) ONTWERP 1 TOELICHTING Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Begrenzing plangebied 3 1.3 Geldende bestemmingsplan / moederplan

Nadere informatie

Bijlage 1: kwaliteitsverbetering

Bijlage 1: kwaliteitsverbetering Bijlage 1: kwaliteitsverbetering Aanleiding De kwaliteit van het landelijk gebied is belangrijk voor een hoogwaardig leef- en vestigingsklimaat en draagt daardoor bij aan de economische ontwikkeling van

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RUIMTELIJKE ONDERBOUWING PROJECT: Uitbreiding woning aan de Broekdijk 3 Kesteren PROJECTNR: 12025 OPDRACHTGEVER: Fam. M. Heijnis Broekdijk 3 4041 CT Kesteren DATUM: 8 april 2013 Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten

Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten. Gemeente Eijsden-Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Ruimtelijke onderbouwing Clermontstraat 10 te Margraten Datum: 7 april 2014 Projectgegevens: ROB01-0252620-01B TEK01-0252620-01A Identificatienummer:

Nadere informatie

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45

2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex. Houtensewetering naast 45 2 e Plan van wijziging Globaal Bestemmingsplan Houten Vinex Houtensewetering naast 45 2 Toelichting 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Vigerend bestemmingsplan 1.3 Bestemmingsplan 2 Gebieds- en projectbeschrijving

Nadere informatie

1. Aanleiding. 2. Omgevingsaspecten

1. Aanleiding. 2. Omgevingsaspecten 1. Aanleiding De aanleiding voor het opstellen van een facetbestemmingsplan Ruimte-voorbedrijfsruimte is de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied door middel van een beheersverordening. Hiertoe

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde

Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Projectbesluit Watermolendijk 3 Eelde Gemeente Tynaarlo Oktober 2011 NL.IMRO.1730.PBWatermolendijk3-0401 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P

Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P Bestemmingsplan voormalige steenfabriek te Valthermond O N T W E R P Inhoud Toelichting Regels en bijlagen Verbeelding 16 juli 2013

Nadere informatie

De Haal 78A en 78B. te Oostzaan. Dorpsstraat 60. te Watergang

De Haal 78A en 78B. te Oostzaan. Dorpsstraat 60. te Watergang Project : Herbouw Kaakberg + stallen De Haal 78A en 78B te Oostzaan Opdrachtgever : fam. K.S. Mol Dorpsstraat 60 te Watergang Foto oude opstallen aan de Haal 78A en 78B en naast gelegen percelen. Onderwerp

Nadere informatie

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:1.000 Vastgesteld: 25 september

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening (RO) in Nederland Vanuit de geschiedenis is RO al belangrijk in Nederland, denk bijvoorbeeld aan landinrichting en optimaliseren van de waterhuishouding.

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bouwplan Kievitsham 9, Kerkdriel

Ruimtelijke onderbouwing bouwplan Kievitsham 9, Kerkdriel Ruimtelijke onderbouwing bouwplan Kievitsham 9, Kerkdriel Aan: Gemeente Maasdriel Van: CroonenBuro5 Betreft: Kievitsham 9, Kerkdriel Datum: 30 november 2015 1 Aanleiding Op 5 juni 2014 is het bestemmingsplan

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Buitengebied West, 1 e herziening. Ontwerp

Bestemmingsplan. Buitengebied West, 1 e herziening. Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied West, 1 e herziening Ontwerp 2 Toelichting 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Op 14 oktober 2015 heeft de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk het bestemmingsplan Buitengebied West

Nadere informatie

Afzonderlijke bijlage bij Nota van beantwoording zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Lint Oude Leede 2

Afzonderlijke bijlage bij Nota van beantwoording zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Lint Oude Leede 2 Afzonderlijke bijlage bij Nota van beantwoording zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Lint Oude Leede 2 Bijlage 1 - Staat van wijzigingen t.o.v. ontwerpbestemmingsplan Lint Oude Leede 2 Staat van wijzigingen

Nadere informatie

Planregels. wijzigingsplan Buitengebied Midden 1 ste wijziging. Oktober 2016

Planregels. wijzigingsplan Buitengebied Midden 1 ste wijziging. Oktober 2016 Planregels wijzigingsplan Buitengebied Midden 1 ste wijziging Oktober 2016 HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN ARTIKEL 1 Begripsbepalingen plan (digitaal) het wijzigingsplan Buitengebied Midden 1 ste wijziging

Nadere informatie

Wijzigingsplan Landgoed De Horst

Wijzigingsplan Landgoed De Horst Gemeente Leusden Wijzigingsplan Landgoed De Horst Nota zienswijzen Maart 2016 Kenmerk 0327-06-N03 Projectnummer 0327-06 Nota zienswijzen Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Ingediende zienswijzen 2 3. Aanpassingen

Nadere informatie

Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant

Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant Bijlage 3 Relevante artikelen Verordening ruimte Noord-Brabant Artikel 2.1 - Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit 1. Een bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk

Nadere informatie

Toelichting op het bestemmingsplan. 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne. Stadsontwikkeling Dordrecht

Toelichting op het bestemmingsplan. 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne. Stadsontwikkeling Dordrecht Toelichting op het bestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne Stadsontwikkeling Dordrecht Augustus 2009 1. Inleiding Het bestemmingsplan Leerpark is op 1 maart 2005

Nadere informatie

Toelichting Wijzigingsplan Sint Jan ten Heereweg 1 Aagtekerke

Toelichting Wijzigingsplan Sint Jan ten Heereweg 1 Aagtekerke projectnr. 264311 revisie 2.0 22 april 2014 auteur(s) M. Fransen Opdrachtgever Dhr. J. van der Heijden Buxusplaats 89 5038 HK Tilburg datum vrijgave beschrijving revisie 2.0 goedkeuring vrijgave 22 april

Nadere informatie

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing.

Nieuwe woning van 750 m³ met bijgebouw van 75 m² - sloop van 850 m² bebouwing. Wijzigingen nieuw en huidig Rood voor Rood beleid In het nieuwe Rood voor Rood beleid 2015 zijn een aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte van het in 2011 vastgestelde beleid. Dit betreffen wijzigingen

Nadere informatie

Parapluherziening wijzigingsbevoegdheid Uitbreiding Kampeerterreinen V A S T G E S T E L D

Parapluherziening wijzigingsbevoegdheid Uitbreiding Kampeerterreinen V A S T G E S T E L D Parapluherziening wijzigingsbevoegdheid Uitbreiding Kampeerterreinen V A S T G E S T E L D Parapluherziening wijzigingsbevoegdheid Uitbreiding Kampeerterreinen V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting

Nadere informatie

Planregels. Wijzigingsplan Buitengebied Noord 1e wijziging. augustus 2016

Planregels. Wijzigingsplan Buitengebied Noord 1e wijziging. augustus 2016 Planregels Wijzigingsplan Buitengebied Noord 1e wijziging augustus 2016 HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN ARTIKEL 1 Begripsbepalingen plan: (digitaal) het wijzigingsplan 'Buitengebied Noord 1e wijziging'

Nadere informatie

BEANTWOORDING INGEKOMEN ZIENSWIJZEN SAMENVATTING ZIENSWIJZE. Wijzigingsplan Zijderveldselaan te Zijderveld

BEANTWOORDING INGEKOMEN ZIENSWIJZEN SAMENVATTING ZIENSWIJZE. Wijzigingsplan Zijderveldselaan te Zijderveld Wijzigingsplan Zijderveldselaan 76-78 te Zijderveld INLEIDING Het wijzigingsplan voorziet in het veranderen van de agrarische bestemming op het perceel Zijderveldselaan 76 78 te Zijderveld in Wonen en

Nadere informatie

Betreft Klant Van Datum Besluit ruimtelijke ordening: Ladder voor duurzame verstedelijking

Betreft Klant Van Datum Besluit ruimtelijke ordening: Ladder voor duurzame verstedelijking MEMO Betreft : Motivering ladder voor duurzame verstedelijking t.b.v. realisatie kinderdagverblijf Klant : J.P.M. Langelaan, Buitenbrinkweg 81, Ermelo Van : J.M. Miellet, Exlan Datum : Oktober 2016 Besluit

Nadere informatie

Kan de gemeente aantonen dat er wordt voldaan aan de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit?

Kan de gemeente aantonen dat er wordt voldaan aan de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit? Bijlage Vragenlijst Definitie Bestemmingsplan: Bestemmingsplan buitengebied Bunnik 2011 1 Op bladzijde 29 van het bestemmingsplan staat: Bij niet-agrarische bedrijven in het buitengebied en op verspreide

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing

Ruimtelijke onderbouwing Ruimtelijke onderbouwing Project: Vergroten woning Oudelandseweg 6 te Sint-Maartensdijk September 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Projectbeschrijving 2 3. Vigerend bestemmingsplan 3 4. Omgevingsplan

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE

BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE Vastgesteld op 15 december 2011 BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE CODE 110505 / 15-12-11 GEMEENTE HET BILDT 110505

Nadere informatie

1e partiële herziening Hoofdwinkelcentrum

1e partiële herziening Hoofdwinkelcentrum 1e partiële herziening Hoofdwinkelcentrum Huizen bestemmingsplan identificatie planstatus identificatiecode: datum: status: NL.IMRO.0406.BPHWC2011H01-VG01 03-04-2014 ontwerp 26-06-2014 vastgesteld projectnummer:

Nadere informatie

Bestemmingsplan Hoofdweg 237 te Paterswolde V O O R O N T W E R P

Bestemmingsplan Hoofdweg 237 te Paterswolde V O O R O N T W E R P Bestemmingsplan Hoofdweg 237 te Paterswolde V O O R O N T W E R P Bestemmingsplan Hoofdweg 237 te Paterswolde V O O R O N T W E R P Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 24 oktober 2012 Projectnummer

Nadere informatie

GEMEENTE CRANENDONCK. Stedenbouwkundig en landschappelijk inrichtingsplan Meemortel ong, Budel

GEMEENTE CRANENDONCK. Stedenbouwkundig en landschappelijk inrichtingsplan Meemortel ong, Budel GEMEENTE CRANENDONCK Stedenbouwkundig en landschappelijk inrichtingsplan Meemortel ong, Budel Stedenbouwkundig en landschappelijk inrichtingsplan Meemortel ong Budel Projectnr. 009-036 / januari 2015 INHOUD

Nadere informatie

Gemengd gebied. V073255aa id versie 03_001 3 juni

Gemengd gebied. V073255aa id versie 03_001 3 juni Notitie Datum: 3 juni 2015 Uw kenmerk: - Locatie: Losplaatsweg te Noordwijk Ons kenmerk: V073255aa.00001.id Betreft: Bedrijven en milieuzonering Losplaatsweg Versie: 03_001 Noordwijk Inleiding Thunissen

Nadere informatie

GEMEENTE FERWERDERADIEL WIJZIGINGSPLAN BURDAARD DS. R.H. KUIPERSSTRAAT 9

GEMEENTE FERWERDERADIEL WIJZIGINGSPLAN BURDAARD DS. R.H. KUIPERSSTRAAT 9 GEMEENTE FERWERDERADIEL WIJZIGINGSPLAN BURDAARD DS. R.H. KUIPERSSTRAAT 9 INHOUDSOPGAVE TOELICHTING HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Planologische regeling 2 1.3 Leeswijzer 3 HOOFDSTUK 2 HUIDIGE

Nadere informatie

Ruimtelijke motivering. Molenstraat 1a te s-hertogenbosch. Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel

Ruimtelijke motivering. Molenstraat 1a te s-hertogenbosch. Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel Ruimtelijke motivering Molenstraat 1a te s-hertogenbosch Functiewijziging van wonen naar kleinschalig hotel Januari 2017 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Aan de Molenstraat 1a is nu op de begane grond

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Dordrecht, 10 september 2012 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding Op het perceel aan de Rijksstraatweg

Nadere informatie

Wijzigingsbesluit artikel 3.6, eerste lid onder a, Wet ruimtelijke ordening. Teckop 11 in Kamerik

Wijzigingsbesluit artikel 3.6, eerste lid onder a, Wet ruimtelijke ordening. Teckop 11 in Kamerik Gemeente Woerden 12i.04584 Wijzigingsbesluit artikel 3.6, eerste lid onder a, Wet ruimtelijke ordening Teckop 11 in Kamerik bestemmingsplan 'Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld' Op 29 maart 2012

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kleine kernen Bergakker, tweede herziening

Bestemmingsplan Kleine kernen Bergakker, tweede herziening Bestemmingsplan Kleine kernen Bergakker, tweede herziening status: ontwerp idn: NL.IMRO.0281.BP00024-on01 gemeente Tiel datum: september 2015 Bestemmingsplan Kleine kernen Bergakker, tweede herziening

Nadere informatie

Partiële herziening bestemmingsplan "Buitengebied" Ondergeschikte horeca. Gemeente Onderbanken Ontwerp

Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied Ondergeschikte horeca. Gemeente Onderbanken Ontwerp Partiële herziening bestemmingsplan "Buitengebied" Ondergeschikte horeca Gemeente Onderbanken Ontwerp Partiële herziening bestemmingsplan "Buitengebied" Ondergeschikte horeca Gemeente Onderbanken Ontwerp

Nadere informatie

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd op de voorontwerp-omgevingsvergunning Oirschotsedijk 52, Wintelre.

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd op de voorontwerp-omgevingsvergunning Oirschotsedijk 52, Wintelre. Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 Gemeente Eersel Postbus 12 5520 AA EERSEL info@brabant.nl www.brabant.nl IBAN NL86INGB0674560043 3825558

Nadere informatie