SERVICE VOORWAARDEN Retailer Today Koken BV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SERVICE VOORWAARDEN Retailer Today Koken BV"

Transcriptie

1 SERVICE VOORWAARDEN Retailer Today Koken BV 2. SERVICE VOORWAARDEN Dit zijn de Service Voorwaarden van Retailer Today Koken BV. De bepalingen uit dit document vormen samen met het door u getekende Service Contract de Overeenkomst die geldt tussen u ( Opdrachtgever, Verkoper, Adverteerder ) en Retailer Today Koken BV (en gelieerde ondernemingen). Lees de bepalingen hieruit dan ook goed door. De Service Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules, welke zijn toegespitst op de diverse vormen van dienstverlening die Retailer Today Koken BV aanbiedt. Er bestaan de volgende modules: Module A. Algemeen Module B. Leverancier voorwaarden Indien een specifieke module van toepassing is, prevaleert deze boven de Module Algemeen. Voor zover het algemeen deel niet strijdt met toepasselijke bepalingen uit specifieke modules, is het algemeen deel steeds tevens van toepassing. De definities van de met een beginhoofdletter geschreven termen zijn aan het begin van de Module Algemeen te vinden en zijn van toepassing op alle modules. MODULE A. Algemeen Artikel A.1 Artikel A.2 Artikel A.3 Artikel A.4 Artikel A.5 Artikel A.6 Artikel A.7 Artikel A.8 Artikel A.9 Koken BV Artikel A.10 Artikel A.11 Artikel A.12 Artikel A.13 Artikel A.14 Definities De Overeenkomst Inwerkingtreding, duur en beëindiging Betalingsvoorwaarden Uitvoering van de diensten Beheer-account Support Geheimhouding en privacy Intellectueel eigendom: Retailer Today Intellectueel eigendom: Opdrachtgever Aansprakelijkheid Overmacht Concurrentie Slotbepalingen Module B. Leverancier voorwaarden Artikel B.1 Artikel B.2 Artikel B.3 Artikel B.4 Artikel B.5 Artikel B.6 Artikel B.7 Artikel B.8 Artikel B.9 Artikel B.10 Artikel B.10 Artikel B.11 Gegevensuitwisseling Beheer-account Productinformatie, conformiteit en prijzen Betalingsvoorwaarden Stichting Topveilig Transport en opslag Transacties en levering Verkoop- en leveringsvoorwaarden Annulering en retouren Bepalingen over Retailer Today Koken BV Klantgegevens Beoordeling en feedback door Klanten Fulfilment en consignatie

2 Artikel A.1 Definities Hieronder volgt een lijst van te definiëren begrippen: Advertentie: een promotionele mededeling, zoals advertenties, wervende teksten, reclame uitingen, enquêtes, polls en dergelijke. API: de wijze waarop de systemen van Retailer Today Koken BV en die van Opdrachtgever geautomatiseerd met elkaar communiceren. Beheer-account: administratief webaccount ten behoeve van Opdrachtgever. Bedenktermijn: de termijn, wettelijk (o.g.v. 7:46a-j BW) dan wel contractueel, waarbinnen een Klant het recht heeft de overeenkomst met Verkoper kosteloos te ontbinden. Datafeed: methode voor automatische, periodieke overdracht van gegevens, zoals productinformatie. Dienst: iedere dienst die is aangeduid in de Overeenkomst. Duurovereenkomst: de overeenkomst waarbij ten minste één Partij zich verbindt om gedurende een zekere tijdsperiode continu of steeds opnieuw prestaties te verrichten. Fulfilmentpartij: de Partij die ten behoeve van logistieke taken met betrekking tot de Overeenkomst wordt ingeschakeld. Klant: degene die via de Website een koopovereenkomst met Verkoper sluit. Materialen: alle (product)afbeeldingen, (product)omschrijvingen, teksten, schetsen, logo s, belettering en andere voortbrengselen van de geest, inclusief de dragers waarop zij zich bevinden, die Opdrachtgever en Retailer Today Koken BV aan elkaar mochten verstrekken in het kader van de Overeenkomst. Service Contract: ieder document c.q. formulier afkomstig van Retailer Today Koken BV dat de titel 'Service Contract' draagt. Met het Service Contract wordt ook meervoud bedoeld, indien er meerdere door Verkoper ondertekende documenten getiteld Service Contract bestaan. Service Voorwaarden: de voorwaarden uit onderhavig document. Schriftelijk: onder Schriftelijk valt in deze Service Voorwaarden behalve op papier geschreven/gedrukte tekst ook en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaan. Transactie: de koopovereenkomst tussen Opdrachtgever en een Klant. Transactievergoeding: de vergoeding die Opdrachtgever verschuldigd is aan Retailer Today Koken BV voor iedere koopovereenkomst tussen Verkoper en een Klant. In geval van retour is deze niet van toepassing. Verkoper: de Opdrachtgever die via de Website producten aanbiedt aan Klanten. Voorstel: het Schriftelijke aanbod van Retailer Today Koken BV aan Verkoper tot het verrichten van dienstverlening. Website: website met hierin een Webwinkel welke gevoed wordt vanuit het Retailer Today Koken BV Platform. Webwinkel: gedeelte van een website waar Klanten bestellingen kunnen plaatsen. Werkdag: maandag tot en met vrijdag met uitzondering van de volgens de Nederlandse kalender algemeen erkende aangewezen feestdagen. Retailer Today Koken BV Platform: Het software matige platform waar vanuit een nader overeen te komen aantal webplatformen (Websites) kunnen worden voorzien van informatie en de daaraan gekoppelde Diensten. Brandshop: Een webwinkel welke beschikbaar kan worden gesteld onder de domeinnaam van de merknaam Artikel A.2 De Overeenkomst A.2.1 De volgende documenten maken integraal onderdeel uit van de Overeenkomst en kennen de volgende rangorde: 1. Service Contract 2. Service Voorwaarden 3. Voorstel (inclusief bijlagen) A.2.2 Bovenstaande documenten bevatten alle tussen Opdrachtgever en Retailer Today Koken BV gemaakte afspraken en treden in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en afspraken. Alles dat partijen Schriftelijk na inwerkingtreding van de Overeenkomst uitdrukkelijk overeenkomen, zal prevaleren boven de bovenstaande documenten. A.2.3 Indien Retailer Today Koken BV een door Opdrachtgever ondertekend en of elektronisch akkoord op het Service Contract heeft ontvangen en Retailer Today Koken BV zich met de inhoud akkoord bevindt, komt de overeenkomst tot stand op het moment van akkoord door Retailer Today Koken BV.

3 . Artikel A.3 Inwerkingtreding, duur en beëindiging A.3.1 De Overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening en geldt voor zolang als er nog Diensten op het Service Contract staan waarvan de einddatum nog niet is bereikt. Mocht er geen einddatum zijn vermeld, dan wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor een (1) jaar, waarna deze stilzwijgend met dezelfde termijn wordt verlengd, mits geen van de Partijen voor de einddatum en met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden Schriftelijk heeft opgezegd. A.3.2 De Overeenkomst kan in de volgende gevallen Schriftelijk onmiddellijk worden opgezegd: a) De andere Partij is in verzuim met betrekking tot een verplichting uit deze Overeenkomst; b) De overmachtssituatie zoals vermeld in artikel A.12 houdt langer dan drie (3) maanden aan; c) De andere Partij overlijdt, vraagt surseance van betaling aan of doet aangifte tot faillietverklaring. A.3.3 Indien Retailer Today Koken BV op grond van een van bovenstaande omstandigheden de Overeenkomst beëindigd, is Opdrachtgever volledige betaling van alle vooraf vastgestelde prijzen verschuldigd over de gehele duur die de Overeenkomst zou hebben gehad indien Retailer Today Koken BV niet zou hebben opgezegd. Het voorgaande doet geen afbreuk aan een eventueel recht van Retailer Today Koken BV op schadevergoeding jegens Opdrachtgever. Artikel A.4 Betalingsvoorwaarden A.4.1 De verschuldigde prijzen, als vermeld in het Voorstel en/of het Service Contract, zal Opdrachtgever betalen binnen 14 dagen nadat deze verschuldigd zijn geworden. Indien Opdrachtgever niet binnen deze betalingstermijn het volledige verschuldigde bedrag heeft voldaan, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. A.4.4 Indien een door Opdrachtgever aan Retailer Today Koken BV verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is Opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke rente dan wel art. 119a Boek 6 BW van toepassing per maand en 15 euro administratiekosten verschuldigd zonder dat daarvoor ingebrekestelling door Retailer Today Koken BV is vereist. A.4.5 Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. A.4.6 De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden. A.4.7 In bovenstaande gevallen heeft Retailer Today Koken BV voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Opdrachtgever die hierdoor mocht ontstaan. A.4.8 Uitsluitend betalingen aan Retailer Today Koken BV zelf werken bevrijdend. A.4.9 Retailer Today Koken BV is te allen tijde gerechtigd om hetgeen zij aan de Opdrachtgever verschuldigd is te verrekenen met enig bedrag dat Retailer Today Koken BV uit welken hoofde dan ook te vorderen heeft van Opdrachtgever. A.4.2 Indien niet het tegendeel is aangegeven, gelden alle op grond van de Overeenkomst door Opdrachtgever aan Retailer Today Koken BV verschuldigde bedragen als zijnde in Euro's en exclusief BTW. A.4.3 Indien de Overeenkomst een Duurovereenkomst is, is Retailer Today Koken BV gerechtigd de gehanteerde tarieven jaarlijks te wijzigen gebaseerd op CBS Loonindexcijfers + twee (2) %. Retailer Today Koken BV zal Opdrachtgever hiertoe ten minste één maand van tevoren op de hoogte stellen van tariefwijzigingen. Indien de prijsverhoging meer bedraagt dan 5% per jaar, is Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst op te zeggen. Dit recht tot opzegging geldt totdat de laatste prijsverhoging is doorgevoerd.

4 Artikel A.5 Uitvoering van de diensten A.5.1 Retailer Today Koken BV zal de overeengekomen Diensten naar beste kunnen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap verrichten. De verplichtingen van Retailer Today Koken BV jegens Opdrachtgever uit de Overeenkomst zullen worden opgevat als inspanningsverbintenissen en niet als resultaatsverbintenissen, tenzij de aard van de desbetreffende bepaling zich daar klaarblijkelijk tegen verzet. A.5.2 De overeengekomen datum waarop de levering van de Diensten zal starten, is altijd een streefdatum. A.5.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft Retailer Today Koken BV het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Deze Service Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten. A.5.4 Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Retailer Today Koken BV aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Retailer Today Koken BV worden verstrekt. A.5.5 Retailer Today Koken BV is te allen tijde gerechtigd om (technische) voorzieningen te treffen dan wel maatregelen te nemen tegen fraude en ander onrechtmatig handelen waaronder, maar niet uitsluitend, begrepen het op enigerlei wijze verstoren van de werking van de meetsystemen van Retailer Today Koken BV. A.5.6 Indien is overeengekomen dat een technische koppeling tussen de systemen van Retailer Today Koken BV en die van Opdrachtgever tot stand gebracht en in stand gehouden zal worden is Opdrachtgever steeds de eindverantwoordelijke voor het bestaan en functioneren van deze koppeling, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. A.5.7 Hoewel Retailer Today Koken BV zich maximaal inspant om de kans op zowel technische storingen als op misbruik te beperken, kan zij niet garanderen dat deze in het geheel niet voor zullen komen. A.5.8 Wanneer een derde fraude of anderszins misbruik heeft kunnen plegen ten aanzien van de Diensten en/of in het kader van de Overeenkomst gebruikte systemen, dan draagt Opdrachtgever zelf de eventuele financiële gevolgen die dit voor Opdrachtgever moge hebben. A.5.9 Reclames betreffende de uitvoering van de Diensten dienen, op straffe van verval, steeds binnen drie (3) weken te worden gedaan nadat de Dienst is (op)geleverd. Artikel A.6 Beheer-account A.6.1 Indien zulks onderdeel is van de Diensten, zal Retailer Today Koken BV Opdrachtgever een administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft Opdrachtgever toegang tot een Beheer-account, waarmee Opdrachtgever naar eigen inzicht levering van de Diensten kan beheren, zulks binnen de functionaliteiten van de software en eventuele in het Voorstel of andere voor Opdrachtgever toegankelijke en kenbare locatie aangegeven grenzen. A.6.2 Iedere actie die middels het Beheer-account gebeurt, wordt geacht onder verantwoordelijkheid en risico van Opdrachtgever te geschieden. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van de gegevens waarmee toegang kan worden verkregen tot het account of profiel. In geval van een vermoeden van misbruik van een Beheer-account dient Opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Retailer Today Koken BV te melden zodat deze maatregelen kan nemen. A.6.3 Opdrachtgever kan Retailer Today Koken BV nimmer aansprakelijk houden voor welke schade dan ook die Opdrachtgever mocht lijden doordat een onbevoegde handelingen heeft kunnen verrichten op het Beheer-account. A.6.4 Het Beheer-account kan gegevens bevatten omtrent de geleverde Diensten en betalingen. Deze gegevens zijn leidend voor de facturatie en gelden als bewijs, tenzij dit bewijs onomstotelijk opzij wordt gezet door tegenbewijs van Verkoper. A.6.5 Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook, is Retailer Today Koken BV gerechtigd om per direct na de datum waarop de Overeenkomst afloopt alle ten behoeve van Opdrachtgever opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts en/of profielen van Opdrachtgever op te heffen. Retailer Today Koken BV is daarbij niet verplicht Opdrachtgever uit eigen beweging een kopie van deze gegevens te verschaffen. Vóór de beëindiging kan Opdrachtgever wel om een kopie vragen. Artikel A.7 Support A.7.1 De medewerkers van Retailer Today Koken BV zijn voor Opdrachtgever bereikbaar op Werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur via de telefoon, . A.7.2 Retailer Today Koken BV spant zich in zijn medewerkers ten behoeve van het verlenen van support optimaal te instrueren, zodat zij Opdrachtgever zo effectief en zo snel mogelijk kunnen bijstaan.

5 Artikel A.8 Geheimhouding en privacy A.8.1 Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende Partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. A.8.2 Wanneer een Partij persoonsgegevens van de andere Partij ontvangt betreffende Klanten dan wel andere derden, zullen deze gegevens in beginsel worden opgevat als vertrouwelijk. Uitsluitend indien en voor zover er duidelijke en rechtmatige afspraken zijn gemaakt over het verder verspreiden van dergelijke persoonsgegevens, zullen Partijen deze gegevens verder verspreiden. A.8.3 Opdrachtgever staat er jegens Retailer Today Koken BV voor in dat Opdrachtgever zich houdt aan de geldende (wettelijke) regels omtrent de privacy van natuurlijke personen en vrijwaart Retailer Today Koken BV tegen aanspraken van derden die zijn gebaseerd op de schending hiervan. A.8.4 Partijen leggen deze verplichtingen tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst. A.8.5 De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende Partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie. Artikel A.9 Intellectueel eigendom: Retailer Today Koken BV A.9.1 Alle rechten van intellectueel eigendom op de Website en op alle door Retailer Today Koken BV in het kader van de Diensten aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij Retailer Today Koken BV of diens licentiegevers. A.9.2 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Service Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins Schriftelijk expliciet worden toegekend. Voor het overige zal Opdrachtgever de programmatuur of andere Materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. Voornoemde lijdt uitzondering indien kennelijk per abuis is nagelaten aan Opdrachtgever een dergelijk recht te verstrekken. A.9.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit de Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen. A.9.4 Het is Retailer Today Koken BV toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Materialen. Indien Retailer Today Koken BV door middel van technische bescherming de Materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. A.9.5 Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de Materialen dat buiten de strekking van de Overeenkomst of anderszins verleende gebruiksrechten valt, vormt een inbreuk op het intellectueel eigendom van Retailer Today Koken BV. Opdrachtgever zal een onmiddellijk opeisbare boete van euro per inbreukmakende handeling en euro per opzettelijk inbreukmakende handeling betalen aan Retailer Today Koken BV, onverminderd het recht van Retailer Today Koken BV om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen en/of de schade te verhalen. Na het verstrijken van één werkdag nadat Retailer Today Koken BV Opdrachtgever in kennis heeft gesteld van een inbreuk, is Opdrachtgever tevens een boete verschuldigd van euro per dag dat de inbreuk niet is beëindigd. A.9.5 De gemaakte bedrijfsvideo s zijn alleen te gebruiken op de website van de opdrachtgever en blijven eigendom van Retailer Today Group BV en haar gelieerde ondernemingen. Artikel A.10 Intellectueel eigendom: Opdrachtgever A.10.1 Opdrachtgever staat er voor in dat de door haar aangeleverde Materialen op geen enkele wijze inbreuk maken op enige aan derden toekomende rechten, waaronder begrepen rechten van intellectueel eigendom. A.10.2 Opdrachtgever staat te allen tijde in voor de juistheid en geschiktheid van alle door Opdrachtgever aan Retailer Today Koken BV verstrekte Materialen. A.10.3 Opdrachtgever verstrekt de Materialen aan Retailer Today Koken BV in het (bestands)formaat en volgens de aanwijzingen en specificaties gegeven door Retailer Today Koken BV. Retailer Today Koken BV is steeds gerechtigd de instructies voor het aanleveren van Materialen naar goeddunken aan te passen. A.10.4 Opdrachtgever geeft Retailer Today Koken BV kosteloos een niet-exclusief, maar wel overdraagbaar recht om alle Materialen te verveelvoudigen en openbaar te maken ten behoeve van de uitvoering van de Diensten. A.10.5 Opdrachtgever geeft Retailer Today Koken BV hierbij toestemming om de in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtgever aan Retailer Today Koken BV geleverde Materialen te gebruiken voor marketing- en promotiedoeleinden in de breedste zin des woords. Opdrachtgever kan deze toestemming door middel van een Schriftelijke verklaring intrekken, mits daarbij een zwaarwegend belang wordt aangevoerd. A.10.6 Opdrachtgever staat er voor in dat diens verstrekking van Materialen en bijbehorende gebruiksrechten aan Retailer Today Koken BV op rechtmatige wijze geschiedt en vrijwaart Retailer Today Koken BV tegen alle aanspraken van derden die gegrond zijn op de (veronderstelde) onrechtmatigheid daarvan. A.10.7 Na afloop van de Overeenkomst zal Retailer Today Koken BV alle op dat moment bij Retailer Today Koken BV aanwezige Materialen op verzoek van Opdrachtgever teruggeven, dan wel vernietigen volgens de redelijke instructies van Opdrachtgever. A.10.8 Retailer Today Koken BV heeft te allen tijde het recht om aangeleverde Materialen niet te gebruiken indien zij deze ongeschikt acht.

6 Artikel A.11 Aansprakelijkheid A.11.1 De aansprakelijkheid van Retailer Today Koken BV voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Retailer Today Koken BV van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van Retailer Today Koken BV, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Opdrachtgever onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan euro (exclusief BTW). A.11.2 Aansprakelijkheid van Retailer Today Koken BV voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. A.11.3 De aansprakelijkheid van Retailer Today Koken BV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Retailer Today Koken BV onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Retailer Today Koken BV ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Retailer Today Koken BV in staat is adequaat te reageren. A.11.4 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Retailer Today Koken BV meldt. A.11.5 Opdrachtgever vrijwaart Retailer Today Koken BV voor aanspraken van derden Artikel A.12 Overmacht A.12.1 Geen van de Partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van Partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet. A.12.2 Onder deze omstandigheden kan bijvoorbeeld worden verstaan: (a) storingen van internet of andere telecommunicatiefaciliteiten, (b) misbruik of hacks gepleegd door derden tegen de infrastructuur van Retailer Today Koken BV, (c) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of Materialen waarvan Opdrachtgever het gebruik aan Retailer Today Koken BV heeft voorgeschreven, (d) overheidsmaatregelen, (e) tekortkomingen door Partijen van wie Retailer Today Koken BV bij de verlening van de Diensten afhankelijk is. A.12.3 Partijen dragen hun eigen schade voor zover deze is geleden wegens de overmachtssituatie, met dien verstande dat artikel A.3.3 ook geldt indien Opdrachtgever in overmacht verkeert Artikel A.13 Exclusiviteit A.13.1 Opdrachtgever spreekt met Retailer Today Koken BV af dat Opdrachtgever geen gebruik zal maken van de diensten van concurrenten van Retailer Today Koken BV, Opdrachtgever zal bij overtreding van deze afspraak een boetebedrag van euro per dag dat deze overtreding aanhoudt aan Retailer Today Koken BV verschuldigd zijn, onverminderd overige aanspraken en vorderingen welke aan Retailer Today Koken BV ten gevolge van deze overtreding mogen toevallen. A.13.2 Onder 'concurrent' zal in dit verband worden verstaan een natuurlijke persoon of rechtspersoon die diensten aanbiedt die dermate overeenstemmen met de Diensten van Retailer Today Koken BV dat zij als substituut zouden kunnen dienen. Dan wel de benoemde diensten in de overeengekomen overeenkomst. Artikel A.14 Slotbepalingen A.14.1 Van deze voorwaarden kan bij Schriftelijke overeenkomst worden afgeweken. A.14.2 Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Service Voorwaarden zijn voor Retailer Today Koken BV alleen bindend indien en voor zover deze door Retailer Today Koken BV uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard. A.14.3 Retailer Today Koken BV behoudt zich het recht voor deze Service Voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Retailer Today Koken BV of per elektronische berichtgeving dan wel per post. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. A.14.4 Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is. A.14.5 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. A.14.6 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven en tenzij beide Partijen instemmen met bindende arbitrage, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Utrecht. A.14.7 Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de

7 gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte wordt gegeven. A.14.8 De Nederlandse versie van deze Service Voorwaarden zal te allen tijde prevaleren boven iedere andere taalversie. MODULE B. Retailer Today Koken BV Leverancier voorwaarden Artikel B.1 Gegevensuitwisseling Artikel B.2 Beheer-account Artikel B.3 Productinformatie, conformiteit en prijzen Artikel B.4 Betalingsvoorwaarden Stichting Topveilig Artikel B.5 Transport en opslag Artikel B.6 Transacties en levering Artikel B.7 Verkoop- en leveringsvoorwaarden Artikel B.8 Annulering en retouren Artikel B.9 Bepalingen over Retailer Today Koken BV Artikel B.10 Klantgegevens Artikel B.10 Beoordeling en feedback door Klanten Artikel B.11 Fulfilment en consignatie Artikel B.1 Gegevensuitwisseling en beheer B.1.1 Retailer Today Koken BV zal Verkoper toegang bieden tot een Beheer-account. B.1.2 Verkoper staat steeds in voor de actualiteit en de juistheid van gegevens, ongeacht welke methode van aanlevering wordt gebruikt. Artikel B.2 Beheer-account B.2.1 In het Beheer-account, dat toegankelijk is middels door Retailer Today Koken BV aan Verkoper te verstrekken inloggegevens, wordt een overzicht getoond van de gegenereerde Transacties en bijbehorende omzet, inclusief eventuele door Klanten geannuleerde en retour gezonden bestellingen. Artikel B.3 Productinformatie, conformiteit en prijzen B.3.1 Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Verkoper steeds verantwoordelijk voor het aanleveren van productinformatie. Dit kan via de Datafeed of handmatig, en zal steeds gebeuren volgens de instructies van Retailer Today Koken BV. B.3.2 Verkoper zal de instructies van Retailer Today Koken BV naleven bij het aanleveren van productinformatie, -foto s en andere Materialen en informatie. Retailer Today Koken BV is gerechtigd de instructies voor het aanleveren van Materialen naar goeddunken aan te passen. B.3.3 Retailer Today Koken BV kan een minimum en/of maximum stellen aan het aantal producten dat Verkoper via de Website mag aanbieden. B.3.4 Verkoper staat ten opzichte van Klanten in voor de conformiteit van het product met de productinformatie op de Website en vrijwaart Retailer Today Koken BV tegen claims van Klanten uit hoofde van non-conformiteit. B.3.5 Verkoper staat jegens Retailer Today Koken BV in voor de juistheid van de prijzen waartegen producten via de Website worden aangeboden. Het kan zijn dat een concurrent van Verkoper een of meerdere dezelfde producten aanbiedt op Retailer Today Koken BV als Verkoper; Verkoper heeft nimmer het recht zulks te verhinderen, ook niet als de concurrent tegen lagere prijzen aanbiedt. B.3.6 Mocht er sprake zijn van een kennelijke verschrijving, dan is Verkoper zelf verantwoordelijk voor het eventueel ontbinden van de koopovereenkomst met een Klant. Artikel B.4 Betalingsvoorwaarden Stichting Topveilig B.4.1. Stichting Topveilig zal de betalingen van Klanten ontvangen, inclusief BTW en (eventuele) verzendkosten, middels de betaalmethodes die op de Website worden geboden. B.4.2 Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, zal de toepasselijke Transactievergoeding worden berekend op basis van de door Klant voor het product te betalen aankoopprijs inclusief BTW en exclusief verzendkosten. B.4.3 Onder de voorwaarden genoemd onder dit artikel, staat Stichting Topveilig ervoor in dat de ten behoeve van Verkoper ontvangen bedragen, na aftrek van de toepasselijke Transactievergoeding, commissies of andere in de Overeenkomst vastgelegde kosten, volledig aan Verkoper worden uitbetaald. B.4.4. Bij alle betaalmethodes zal Stichting Topveilig zo snel mogelijk binnen een termijn van twee (2) weken nadat de toepasselijke Bedenktermijn is verstreken, het verschuldigde bedrag overmaken naar Verkoper. B.4.5. Stichting Topveilig is nimmer gehouden rente te betalen over de termijn tussen ontvangst van de betaling van Klant en uitbetaling aan Verkoper. Artikel B.5 Transport en opslag B.5.1 Verkoper draagt het risico en de kosten voor het transport van producten naar de opslagruimte van de Fulfilmentpartij. B.5.2 Verkoper is verplicht de Fulfilmentpartij, minimaal één (1) Werkdag voorafgaand aan de aflevering van producten bij de opslagruimte, op de hoogte te stellen van de levering. B.5.3 Op basis van de uitgeleverde producten bij de Fulfilmentpartij wordt de fulfilmentvergoeding aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Artikel B.6 Transacties en levering B.6.1 Een Transactie komt tot stand wanneer een Klant op de Website een bestelling plaatst en deze leverbaar is gebleken. B.6.2 De Fulfilmentpartij draagt er de zorg en het risico voor dat de bestelling correct, onbeschadigd en zo snel mogelijk wordt geleverd. B.6.3 Levering zal geschieden ten minste binnen 2 werkdagen na bestelling door Klant, tenzij Verkoper expliciet anders met Klant is overeengekomen.

8 B.6.4 Verkoper vrijwaart Retailer Today Koken BV tegen aanspraken van Klant die zijn gegrond op een gebrek in de levering door Verkoper. Artikel B.7 Verkoop- en leveringsvoorwaarden Retailer Today Koken BV B.7.1 Teneinde een kwalitatief imago als verkoopplatform na te streven, is Retailer Today Koken BV gerechtigd eisen te stellen aan de verkoopvoorwaarden en handelswijze van Verkoper tegenover Klanten, bijvoorbeeld omtrent de verleende garanties, retourrecht, levering, etc. B.7.2 Verkoper garandeert aan Retailer Today Koken BV en aan de Klanten dat Verkoper alle door de wet aan Klanten toegekende rechten zal respecteren. B.7.3 Indien Verkoper niet of niet langer voldoet aan de door Retailer Today Koken BV gestelde eisen, is Retailer Today Koken BV gerechtigd de Overeenkomst ten aanzien van sommige of alle Diensten te beëindigen. Voordat dit recht bestaat, dient Retailer Today Koken BV Verkoper ten minste twee maal hebben gewezen op de tekortkoming en moet een termijn van minimaal drie (3) weken zijn verstreken waarin de tekortkoming niet is verholpen. B.7.4 Verkoper is volledig zelf verantwoordelijk voor de correcte naleving van de tussen Verkoper en Klanten geldende verkoopvoorwaarden en Verkoper vrijwaart Retailer Today Koken BV tegen aanspraken van derden met betrekking tot het niet of gebrekkig nakomen van de voorwaarden door Verkoper. B.7.5 Verkoper staat er jegens Klant voor in dat retouraanvragen in overeenstemming met de toepasselijke leveringsvoorwaarden en de wet worden afgehandeld. In het bijzonder garandeert Verkoper het volgende: a) om bij een geldig beroep op een Bedenktermijn door Klant het volledige bedrag binnen 30 dagen aan Klant terug te betalen. b) om het wettelijk recht van de Klant op een product dat aan zijn redelijke verwachtingen voldoet na te leven. B.7.6 Indien zulks is overeengekomen, zal Retailer Today Koken BV de verkoopvoorwaarden stellen die zullen gelden tussen Verkoper en Klanten. B.7.7 Verkoper wordt in dat geval geacht de verkoopvoorwaarden, nadat Retailer Today Koken BV deze aan Verkoper beschikbaar heeft gesteld, te hebben geaccepteerd en Verkoper zal daaraan steeds gebonden zijn wanneer deze voorwaarden via de Website op een juiste manier aan een Klant beschikbaar zijn gesteld. Artikel B.8 Annulering en retour B.8.1 Retailer Today Koken BV zal op de Website informatie verschaffen over hoe Klanten gebruik kunnen maken van de Bedenktermijn. B.8.2 Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, neemt de Fulfilmentdienstverlener waar Partijen mee samenwerken de door Klanten geretourneerde producten in ontvangst en inspecteert deze tevens de staat van de geretourneerde producten. Per ontvangen product en retour is Verkoper een vergoeding verschuldigd. B.8.3 Producten die niet beschadigd zijn en geen sporen van gebruik vertonen, zullen als retour worden geaccepteerd. B.8.4 Indien een Klant aan Retailer Today Koken BV heeft aangegeven gebruik te willen maken van de Bedenktermijn, zal Retailer Today Koken BV Verkoper daarvan onverwijld in kennis stellen. Na ontvangst van zulke kennisgeving, of indien Klant Verkoper rechtstreeks heeft benaderd, is Verkoper geheel zelf verantwoordelijk voor de correcte afhandeling daarvan. Daarbij dient Verkoper zich te houden aan de richtlijnen van Retailer Today Koken BV, indien aanwezig. B.8.5 Indien de Klant rechtsgeldig gebruik maakt van de Bedenktermijn, restitueert Retailer Today Koken BV de volledige aankoopsom, inclusief verzendkosten, aan Klant. De geretourneerde verzendkosten worden, tegen kostprijs, in rekening gebracht aan de Verkoper. B.8.6 De Transactievergoeding is wel verschuldigd in geval de Klant rechtsgeldig gebruik maakt van de toepasselijke Bedenktermijn. B.8.7 Indien de Klant de koopovereenkomst op andere gronden dan de Bedenktermijn, bijvoorbeeld vanwege een gebrek in het product dat niet kan worden hersteld, rechtsgeldig heeft kunnen ontbinden, dan blijft de Transactievergoeding wel verschuldigd. Artikel B.9 Bepalingen B.9.1 Retailer Today Koken BV is ten allen tijde gerechtigd de Website, inclusief de informatie van Verkoper, naar eigen goeddunken te presenteren en daarmee een coherente stijl na te streven voor de Website. Daarbij kan Retailer Today Koken BV er ook voor kiezen bepaalde door Verkoper aangeleverde materialen niet op de Website te plaatsen. B.9.2 De Website is van een zoekfunctie en filters voorzien, met behulp waarvan bezoekers producten, andere members, blogposts, content en shop-profielen kunnen vinden. De manier waarop de zoekfunctie werkt en de resultaten worden getoond, staat volledig ter discretie van Retailer Today Koken BV en kan ten allen tijde worden gewijzigd. B.9.3 Indien Verkoper meent dat de zoekfunctie onjuiste, irrelevante of anderszins onwenselijke resultaten toont, kan deze dit melen aan Retailer Today Koken BV, waarna Retailer Today Koken BV zal onderzoeken of dit inderdaad het geval is. Uitsluitend indien Retailer Today Koken BV meent dat de melding juist is, zal Retailer Today Koken BV gehouden zijn om te trachten de zoekfunctie te verbeteren. Ten aanzien van de resultaten worden echter geen garanties verstrekt. B.9.4 Retailer Today Koken BV zal zich inspannen de Website zo voortdurend mogelijk beschikbaar te stellen, maar is daarbij in grote mate afhankelijk van derden. De beschikbaarheid kan worden onderbroken door onderhoud of storingen, wat grotendeels buiten de controle van Retailer Today Koken BV valt. B.9.5 Indien Verkoper bemerkt dat de Website onbeschikbaar is, zal Verkoper daarvan melding doen aan Retailer Today Koken BV. Retailer Today Koken BV zal vervolgens, binnen de grenzen van hetgeen redelijkerwijs van haar kan worden gevergd, maatregelen nemen om de onbeschikbaarheid te verhelpen, dan wel om deze in de toekomst niet meer te laten voorvallen. Artikel B.10 Klantgegevens

9 B.10.1 In aanvulling op dan wel in afwijking van artikel A.8 gelden de volgende regels betreffende persoonsgegevens van Klanten: a) Retailer Today Koken BV bepaalt welke klantgegevens er tussen Partijen worden uitgewisseld; Verkoper mag klantgegevens nooit aan derden verstrekken anders dan ter uitvoering van de overeenkomst, tenzij Retailer Today Koken BV uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. b) Op aanvraag kan Retailer Today Koken BV extra gegevens (bijv. IP adressen) verstrekken aan Verkoper om bijv. fraude te kunnen voorkomen of om de Dienstverlening te verbeteren. c) Daarnaast staat Verkoper er te allen tijde voor in persoonsgegevens van Klanten en andere derden alleen op rechtmatige wijze te verwerken en te verstrekken.

10 Artikel B.11 Klantenservice B.11.1 Indien zulks schriftelijk is overeengekomen, zal Retailer Today Koken BV de klantenservice ten opzichte van Klanten voor haar rekening nemen. Dit zal naar beste inzicht en kunnen geschieden. B.11.2 De klantenservice zal bereikbaar zien op Werkdagen van 08:30 tot 17:30 uur. B.11.3 De contactgegevens van de klantenservice worden op de Website op een gemakkelijk vindbare plaats beschikbaar gesteld. Artikel B.12 Beoordelingen en feedback door Klanten B.12.1 Op de Website wordt aan (potentiële) Klanten een community geboden waarin ervaringen en meningen kunnen worden uitgewisseld. B.12.2 Indien Verkoper een dergelijke uiting op de Website onrechtmatig acht, kan deze een klacht indienen bij Retailer Today Koken BV. Retailer Today Koken BV zal vervolgens beoordelen of de uiting volgens de jegens bezoekers van de Website geldende Gebruiksvoorwaarden inderdaad niet geoorloofd is. B.12.3 Uitsluitend indien Retailer Today Koken BV meent dat een uiting (inderdaad) niet geoorloofd is, zal zij deze verwijderen of (doen) aanpassen. Artikel B.13 Fulfilment en consignatie B.13.1 De duur van de Overeenkomst ten aanzien van fulfilment en consignatie wordt in het Service Contract dan wel bijlagen of voorstel bepaald. te zijn aangegeven (volgens aanleverspecificaties van Fulfilmentpartij). B.13.6 Opdrachtgever verleent Retailer Today Koken BV gedurende de Overeenkomst, betreffende consignatie, een machtiging tot verkoop van de betreffende goederen op naam, op order en voor rekening van Opdrachtgever. B.13.7 Deze machtiging houdt tevens in dat Retailer Today Koken BV namens Opdrachtgever in rechte mag optreden tegenover Klanten die in gebreke blijven of derden die op andere gronden jegens de Opdrachtgever aansprakelijk zijn, indien deze aansprakelijkheid onlosmakelijk verbonden is met de Overeenkomst. B.13.8 Bij klachten aangaande de goederen, is Retailer Today Koken BV bevoegd deze op te lossen. Geschillen worden door Retailer Today Koken BV aan Opdrachtgever doorgegeven en Opdrachtgever dient deze op te lossen, eventueel in samenspraak. B.13.9 Indien het noodzakelijk is meer kosten te betalen dan het tegen de prijzen en tarieven die vooraf werden aangenomen door de betrokken dienstverleners van Retailer Today Koken BV, is Retailer Today Koken BV bevoegd en gerechtigd hiertoe zonder tussenkomst van de Opdrachtgever deze extra kosten bij de Opdrachtgever dan wel de Klant in rekening te brengen (door te berekenen). B De niet verkochte goederen en/of na afloop van de verkoopperiode worden uiterlijk binnen twee (2) weken na afloop van de Overeenkomst op een nader af te spreken datum door of namens de Opdrachtgever opgehaald. Retailer Today Koken BV draagt er zorg voor dat de goederen op die datum opgehaald kunnen worden. Opdrachtgever is verplicht deze goederen terug te nemen. Eventuele kosten die Retailer Today Koken BV moet maken ten aanzien van opslag worden bij Opdrachtgever in rekening gebracht. B.13.2 Tarieven worden eens per jaar (januari) aangepast conform het CBS-loonindexcijfer. Stijging in verzendkosten worden na aankondiging doorberekend aan Opdrachtgever. B.13.3 De werkelijke en actuele voorraad producten van Opdrachtgever die uit naam van Opdrachtgever aan Retailer Today Koken BV zijn geleverd, bij toelevering voor ontvangst zijn geaccordeerd en in opslag zijn genomen blijven eigendom van Opdrachtgever. Als Retailer Today Koken BV in surseance van betaling of faillissement geraakt of tot vrijwillige bedrijfsbeëindiging overgaat, is de werkelijke actuele voorraad van Opdrachtgever direct door Opdrachtgever opeisbaar, mits aan de lopende betalingsverplichtingen is voldaan. B.13.4 Opdrachtgever draagt de kosten en de verantwoordelijkheid voor de verpakking, het vervoer en de aflevering van de goederen bij de Fulfilmentpartij, tenzij Fulfilmentpartij hier zorg voor draagt. Dit omvat mede een eventuele transportverzekering. De momenten en wijze waarop de goederen worden aangeleverd, dienen volgens de aanleverspecificaties van Fulfilmentpartij te geschieden. B.13.5 Na aflevering van de goederen door Opdrachtgever worden de goederen door Opdrachtgever en de Fulfilmentpartij gezamenlijk gecontroleerd. Eventuele beschadigingen worden aangetekend op de begeleidingsbonnen of vrachtbrief. Retailer Today Koken BV is noch voor de inhoud van de in ontvangst genomen zaken, noch voor geborgen gebreken op welke wijze dan ook aansprakelijk. De inhoud en de hoeveelheid zaken per verpakking dient duidelijk op de begeleiding bon of vrachtbrief

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden poppenspecialsit / poppenspecialist is een onderdeel van Speelgoed de Betuwe

Algemene voorwaarden poppenspecialsit / poppenspecialist is een onderdeel van Speelgoed de Betuwe Algemene voorwaarden poppenspecialsit / poppenspecialist is een onderdeel van Speelgoed de Betuwe Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die gelden voor alle overeenkomsten die u met ons sluit. In deze

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8

Inhoudsopgave. Pagina 2 van 8 Algemene voorwaarden 2013 Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Algemene voorwaarden... 3 Artikel 1. Algemene voorwaarden tvtweb... 3 Artikel 2. Offertes en oriënterende gesprekken... 3 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verplichtingen SWINX.NL

Algemene Voorwaarden. Verplichtingen SWINX.NL Algemene Voorwaarden SWINX.NL Artikel 1. Definities 1.1. SWINX.NL: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17181829. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met SWINX.NL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V.

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf X B.V. te Amsterdam, Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Liteserver Algemene Voorwaarden

Liteserver Algemene Voorwaarden Liteserver Algemene Voorwaarden 1. Definities 1.1. Liteserver: Liteserver is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 18090797. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf BV Algemene voorwaarden Bedrijf BV Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf BV te Plaats, Kamer van Koophandel 12345678

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Saltini

Algemene Voorwaarden Saltini Algemene Voorwaarden Saltini Artikel 1. Definities 1.1 Saltini: Saltini staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53007107 en is de leverancier van de dienst. 1.2 Klant: de natuurlijke

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V.

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf X B.V. te Amsterdam, Kamer van Koophandel

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

VOORBEELD. Softwareresellingovereenkomst. De partijen, overwegende, dat. zijn het volgende overeengekomen:

VOORBEELD. Softwareresellingovereenkomst. De partijen, overwegende, dat. zijn het volgende overeengekomen: Softwareresellingovereenkomst De partijen, Leverancier, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12345678 (hierna te noemen Leverancier ), en Doorverkoper, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Ad Summa. Ad Summa is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 3020996 (Midden-Nederland) en bij de Belastingdienst onder nummer NL212420434B01.

Nadere informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

VOORBEELD. Softwareresellingovereenkomst. De partijen, overwegende, dat. zijn het volgende overeengekomen:

VOORBEELD. Softwareresellingovereenkomst. De partijen, overwegende, dat. zijn het volgende overeengekomen: Softwareresellingovereenkomst De partijen, Leverancier, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 1234578 (hierna te noemen Leverancier ), en Doorverkoper, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie

Eindgebruiker licentie overeenkomst Almanapp Applicatie Het downloaden, installeren en gebruiken van de mobiele applicatie is voor gebruikers van de applicatie niet mogelijk indien zij niet akkoord gaan met de Eindgebruiker overeenkomst van de Applicatie. Almanapp

Nadere informatie

Algemene- en Licentievoorwaarden van xqmail.eu ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 2. VERLENING VAN LICENTIE EN BEPERKINGEN

Algemene- en Licentievoorwaarden van xqmail.eu ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 2. VERLENING VAN LICENTIE EN BEPERKINGEN Algemene- en Licentievoorwaarden van xqmail.eu 2012 xqmail.eu Version 1.6 04/05/2012 ARTIKEL 1. DEFINITIES 1.1 xqmail.eu: xqmail.eu ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54646693.

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Wederverkoop software-as-a-service xsoft

Wederverkoop software-as-a-service xsoft Wederverkoop software-as-a-service xsoft xleverancier heeft het softwarepakket xsoft ontwikkeld dat als een software-as-a-service (SaaS) dienst inzetbaar is. xsoft kan door derden ("Wederverkoper") worden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mag marketing

Algemene voorwaarden Mag marketing Algemene voorwaarden Mag marketing Onder Mag marketing wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: Mag marketing, gevestigd en kantoorhoudende te Maststraat 36 2584 VJ te s-gravenhage. Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FotoLabKiekie

Algemene Voorwaarden FotoLabKiekie Algemene Voorwaarden FotoLabKiekie Artikel 1. Definities 1.1 FotoLabKiekie: Foto Lab Kiekie V.O.F., gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 33234166. 1.2

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Totstandkoming Overeenkomst

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Totstandkoming Overeenkomst Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Van Zijtveld Internet Services

Algemene voorwaarden Van Zijtveld Internet Services Algemene voorwaarden Van Zijtveld Internet Services Artikel 1 Definities 1.1 VZIS: Van Zijtveld Internet Services ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30208078. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WillWerkt!

Algemene voorwaarden WillWerkt! Algemene voorwaarden WillWerkt! creatieve communicatie 2013 Artikel 1. Definities 1.1. WillWerkt!: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55560121. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

true loyalty programs

true loyalty programs true loyalty programs Algemene Voorwaarden 1. Begripsbepalingen 1.1 true loyalty programs handelend onder de naam true loyalty programs gevestigd te Hilversum, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden (Laatste aanpassing: 1 juli 2015)

Algemene voorwaarden (Laatste aanpassing: 1 juli 2015) Algemene voorwaarden (Laatste aanpassing: 1 juli 2015) Artikel 1. Definities 1.1. LennMedia: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54268818 te s- Hertogenbosch. 1.2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

VOORBEELD. Softwareresellingovereenkomst. De partijen, zijn het volgende overeengekomen:

VOORBEELD. Softwareresellingovereenkomst. De partijen, zijn het volgende overeengekomen: Softwareresellingovereenkomst De partijen, Leverancier, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12345678 (hierna te noemen Leverancier ), en Doorverkoper, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZEKER ZICHTBAAR Algemene Voorwaarden van Zeker Zichtbaar, gevestigd te Scherpenzeel, gepubliceerd op de website www.zekerzichtbaar.nl. 1) Definities 1.1) Zeker Zichtbaar: de handelsnaam

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. LARTCRAFT, versie: 1/2014. concept design development. concept design development

Algemene voorwaarden. LARTCRAFT, versie: 1/2014. concept design development. concept design development Algemene voorwaarden LARTCRAFT, versie: 1/2014 concept design development concept design development Artikel 1. Definities 1.1. LARTCRAFT: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24382844.

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Totstandkoming Overeenkomst

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Totstandkoming Overeenkomst Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016)

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016) 1) Definities 1.1) Opdrachtgever: De partij die Delanie Sterken een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, en die op basis van deze algemene voorwaarden offertes ontvangt en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

2 Website: de website van VEILING BLOEMEN ONLINE, te raadplegen via www.veilingbloemenonline.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

2 Website: de website van VEILING BLOEMEN ONLINE, te raadplegen via www.veilingbloemenonline.nl en alle bijbehorende subdomeinen. Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres Algemene voorwaarden Accountantsonline.nl Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden AOL: Accountantsonline.nl Site Website:

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Reteracontrols Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid Schout Wernertslaan 11 5673RL Nuenen Versie geldig vanaf: 15 april 2010 Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Reteracontrols: de eenmanszaak Reteracontrols. Statutair gevestigd te Nuenen en ingeschreven

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Hoogdesign 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Hoogdesign goederen en/of diensten van welke

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Definities Algemene bepalingen Datum van ingang; wijziging Wijziging van de leveringsvoorwaarden Beëindiging Leveringstermijnen en voorbehoud van eigendom en rechten Prijzen

Nadere informatie

4. Prijzen 4.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (19% BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

4. Prijzen 4.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (19% BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Aanvullende voorwaarden Hosting 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Geev: Het bedrijf

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden LvdM (Webhosting) Productions

Algemene Voorwaarden LvdM (Webhosting) Productions Algemene Voorwaarden LvdM (Webhosting) Productions Artikel 1. Definities 1.1. LvdM (Webhosting) Productions in ingeschreven bij de KvK te Purmerend met nummer: 57119465. 1.2. De opdrachtgevende partij:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. 1. ALGEMEEN 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten, overeenkomsten en leveringen. 1.2. Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van m1chel wordt gesloten. Producten en diensten

Nadere informatie

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud.

Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. Algemene voorwaarden Bosma Direct Marketing Consultancy B.V. KvKnr. 60588659. Gedeponeerd dd. 5 mei 2011. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan webdevelopment opdraagt/opdragen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V.

Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V. Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V. Overstappen.nl Homeservices maakt het mogelijk om via haar Dienst de Producten van verschillende Aanbieders te vergelijken. Daarnaast kan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Bedrijven... 1 Algemeen... 2 Definities... 2 Toepassing... 2 Aansprakelijkheid... 3 Overmacht... 4 Huurovereenkomsten... 4 Plaatsing...

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Klippa Geldig vanaf mei 2015

Algemene Voorwaarden Klippa Geldig vanaf mei 2015 Artikel 1. Definities 1. Klippa: Klippa is een handelsnaam van Klipper Innovations B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61865184 en de leverancier van de Dienst. 2. Gebruiker: de

Nadere informatie

1.1 oflow: oflow, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30255424, leverancier van de Dienst.

1.1 oflow: oflow, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30255424, leverancier van de Dienst. Versie 20 juni 2009 Artikel 1 Definities 1.1 oflow: oflow, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30255424, leverancier van de Dienst. 1.2 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum

5. Duur en beëindiging 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum Algemene voorwaarden Cross Communications is een vennootschap gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aan het adres Assenstraat 14 7411JT Deventer, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 5. Duur en beeindiging 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Strategaweb wordt gesloten. 2. Producten en diensten van Strategaweb:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2.

Algemene voorwaarden ALGEMEEN TOEPASSELIJKHEID. Artikel 1. Artikel 2. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Jan de Jong Administratie en Advies 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden

Nadere informatie

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V.

VOORBEELD. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Algemene voorwaarden Bedrijf X B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Bedrijf X B.V. te Amsterdam, Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo.

Algemene voorwaarden. Versie September 2014 IMEZO. Huizermaatweg 19A 1273 NA Huizen Tel.: 06-57 77 87 70 Web: imezo.nl Mail: info@imezo. Algemene voorwaarden Versie September 2014 IMEZO 1 Definities 1.1 Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die met IMEZO een overeenkomst is aangegaan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Formulier:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies. 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN Wijma Juridisch Advies Definities Dienstverlener: Wijma Juridisch Advies Opdrachtgever: iedere partij (natuurlijke of rechtspersoon) die een overeenkomst met Wijma Juridisch Advies

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2.

Artikel 1. Artikel 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Linkbuildinggigant, welke is gevestigd te Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Algemene Voorwaarden Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright 2015, perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie,

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016

Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Algemene voorwaarden Numekaart.nl Versie geldig vanaf: 1 juni 2016 Inleiding. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de website van Numekaart.nl. Numekaart.nl dient als een gebruiksvriendelijk

Nadere informatie

Artikel 2. Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst

Artikel 2. Totstandkoming, duur en beëindiging overeenkomst Algemene Voorwaarden Reeldeal B.V. Artikel 1. Definities 1.1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden. 1.2. App: de app waarmee Klant kan adverteren en Spelers een Spel kunnen spelen

Nadere informatie

www.wijzeronline.nl Haagwinde 37 4844 HA Terheijden T: 076-7602802 E: info@wijzeronline.nl W: www.wijzeronline.nl

www.wijzeronline.nl Haagwinde 37 4844 HA Terheijden T: 076-7602802 E: info@wijzeronline.nl W: www.wijzeronline.nl Haagwinde 37 4844 HA Terheijden T: 076-7602802 E: info@wijzeronline.nl W: Kvk nummer: 18085364 te Breda BTW nummer: NL0475.53.972.B01 Algemene Voorwaarden Wijzeronline Artikel 1. Definities 1.1. Wijzeronline:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie