Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar H. Schaaphok, (t.a.v. H. Schaaphok)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar H. Schaaphok, 0595-447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Schaaphok)"

Transcriptie

1 Vergadering: 2 juli 2013 Agendanummer: 16 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar H. Schaaphok, (t.a.v. H. Schaaphok) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2012 Voorgestelde besluit: De jaarrekening en jaarverslag 2012 vaststellen Inleiding Separaat treft u aan de jaarrekening Het verslagjaar is in financiële zin positief geëindigd. Het daadwerkelijke resultaat is gunstiger dan de verwachting ten tijde van het opstellen van de tweede Bestuursrapportage. Verderop worden de verschillen ten opzichte van deze bestuursrapportage nader toegelicht. Een overzicht in hoofdlijnen geeft het volgende beeld: (Geraamd) Resultaat Uitvoering naar 2013 Totale invloed Begroting na Kadernota BeRap mutatie Jaarrekening afwijkingen Het bij de 2 e bestuursrapportage geprognosticeerde saldo van is hierin meegenomen. Dit gunstiger resultaat ad vertegenwoordigt 2,6% van onze totale (primaire) begroting ad 28 miljoen. In dit raadsvoorstel wordt een analyse gegeven van de belangrijkste oorzaken van het positief rekeningresultaat en de voorgestelde bestemming van dit resultaat. Accountantscontrole Controleverklaring Door onze accountant is een goedkeurende verklaring verstrekt voor zowel de getrouwheid als de rechtmatigheid. Pagina 1 van 20

2 Inhoudelijke toelichting Realisatie beleid 2012 Zonder volledig te willen zijn, willen wij hieronder enkele realisaties onder uw aandacht brengen. Voor de uitgebreide en gedetailleerde verslaglegging verwijzen wij u naar de bij de deelprogramma s gegeven toelichting in het jaarverslag. Brandweerzorg en Rampenbestrijding De brandweer is met een geslaagde wervingscampagne weer op operationele sterkte. Op 13 juli 2012 heeft het Veiligheidsbestuur de visie Brandweer Groningen over Morgen vastgesteld en op 7 december de Contourennota voor de inrichting van de nieuwe brandweerorganisatie. De gemeenteraad is gedurende dit proces tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de regionalisering van de brandweer, welke op 1 januari 2014 een feit zal zijn. De in de gemeente Winsum, onder regie van de regionale brandweer, gehouden brandveiligheidscampagne is succesvol geweest. Er is actief gecommuniceerd met burgers in de buitengebieden over de ontoereikende bluswatervoorziening. De voorlichtingscampagne en bijbehorende brandveiligheidscheck, uitgevoerd door Energiewacht, heeft een respons opgeleverd van 73% en is daarmee zeer succesvol geweest. Openbare orde en veiligheid De jongerenwerkers leggen en onderhouden de meeste contacten met jongeren. De politie betrekt in daarvoor geschikte gevallen de ouders van jeugdige overtreders. Een optie hierbij is een gezamenlijke brief van politie en de burgemeester. Het jongerenwerk participeert in het Centrum voor Jeugd en Gezin en is in dat verband aangesloten bij Zorg voor Jeugd Groningen. Ze hebben deelgenomen aan een provinciaal project tegengaan polarisatie en radicalisering. Volkshuisvesting Onze oorspronkelijke taakstelling van 60 woningen per jaar is niet gehaald. Deze taakstelling is in de Begroting 2012 al bijgesteld naar 18 woningen. In 2012 is deze taakstelling in de Regio Groningen-Assen bijgesteld naar gemiddeld 21 woningen per jaar tot Er zijn in totaal 10 woningen (volgens gereed meldingen bij Burgerzaken) aan onze voorraad toegevoegd. Dit lage aantal is vooral te wijten aan de woningmarktcrisis. In 2012 is Wierden & Borgen gestart met de bouw van diverse grondgebonden woningen en appartementen in Obergum-Noord. De eerste woningen zijn in januari 2013 opgeleverd. In 2012 is besloten om voor de gemeente Winsum het woonbeleid te actualiseren. Wierden & Borgen is daarbij zowel bestuurlijk als ambtelijk betrokken. De verwachting is deze nieuwe woonvisie medio 2013 af te ronden om er vervolgens ook prestatieafspraken aan te koppelen. In 2012 is BMW-verband tezamen met W&B structureel overleg geweest om te verkennen of het maken van gezamenlijke prestatieafspraken ook reëel is. In 2013 zal dit duidelijk worden. Pagina 2 van 20

3 Het innovatieteam van de Regio Groningen-Assen heeft eind 2012 de locatie BOBENCO bezocht. Dit om te beoordelen of er nog een alternatieve invulling van het gebied mogelijk is. In 2013 zullen de bevindingen van het innovatieteam aan de gemeente worden uitgereikt. Verkeer en vervoer In 2012 is verder invulling gegeven aan de planvorming van de herinrichting van de stationsomgeving. Het gaat daarbij om een nieuwe inrichting van het busplein, de aanleg van een hellingbaan om de toegankelijkheid voor minder validen te verbeteren, het uitbreiden van de fietsenstallingen en het upgraden van de tunnel. De voorbereiding bevindt zich in de eindfase, zodat uitvoering kan plaatsvinden in De uitbreiding van de parkeerplaatsen bij het station in Winsum en Baflo heeft in 2012 plaatsgevonden. De eerste fase van de reconstructie van de Onderdendamsterweg is voorbereid en aanbesteed. De uitvoering vindt plaats in Het opstellen van een gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) is gestart en zal zijn beslag krijgen in Door het organiseren van dorpstafels zijn bewoners in de gelegenheid gesteld om input te leveren voor het GVVP. Het wegenonderhoud is uitgevoerd conform het vastgestelde wegenbeheerplan. Dit betekent dat (achterstallig) onderhoud aan wegen heeft plaatsgevonden, en bermverharding in de vorm van graskeien, passeerstroken, (fiets)suggestiestroken en belijning zijn aangebracht. Milieu Om tegen de laagst maatschappelijk kosten een goed en efficiënt beheer- en onderhoudsbeleid te voeren op het gebied van afval-, hemel- en grondwater is de kanteling ingezet van theorie naar praktijk/werkelijkheid. Met het proces van afkoppelen van hemelwater is in Obergum-Noord begonnen. Dit proces wordt de komende jaren in deze wijk voortgezet. In 2012 is een vervolg gemaakt met het 2 e deel van het waterketenakkoord voor Groningen en Noord-Drenthe. In 2012 is gestart met het reinigen en inspecteren van het gehele rioolstelsel, om zo de algehele toestand van het stelsel vast te stellen en daarmee te sturen op de praktijk. Een gedifferentieerd tarief voor afval op basis van zowel gewicht als frequentie is op 1 januari 2013 ingevoerd. In de loop van 2013 zal klimaatbeleid worden geformuleerd. Op het gebied van duurzaam bouwen en duurzame mobiliteit lopen al projecten. In 2012 is openbare verlichtingsbeleid vastgesteld. Een concept beheerplan is in de maak. Het platform Samen Duurzaam wordt zowel financieel als ambtelijk ondersteund. In de loop van 2013 zullen inwoners worden voorgelicht om maatregelen op het gebied van duurzaam bouwen uit te voeren. Een onderzoek is gestart om de auto s van de gemeente op (groen) gas te laten rijden. In de loop van 2012 zijn er 2 elektrische oplaadpunten gerealiseerd. Pagina 3 van 20

4 Cultuur Er zijn tal van activiteiten geweest om de culturele en educatieve functie van de bibliotheek onder de aandacht te brengen. In 2012 is Biblionet met de gemeente in discussie gegaan over de toekomst van de bibliotheekvoorziening in onder meer onze gemeente. Een visie op het bibliotheekwerk is, in samenwerking met de gemeente Eemsmond en De Marne in ontwikkeling. Er is een erfgoedcommissie opgericht waarmee concrete werkafspraken zijn gemaakt, opgenomen in een huishoudelijke reglement. Er is een intentie tot verkoop van de Aula uitgesproken. Een nader haalbaarheidsonderzoek volgt in Kinderboek cultuurbezit verkent de mogelijkheden voor een verhuizing naar de voormalige Aula. Onderwijs Peuterspeelzalen, kinderopvang en basisscholen van zowel bijzonder als openbaar onderwijs stellen jaarlijks samen met de gemeente een Lokale Educatieve Agenda samen en voeren deze uit. Er is door zeven gemeenten (BMWEDAL) en de Provincie Groningen een Kennisplatform geïntegreerde Kindvoorziening opgericht. Er is samen met de schoolbesturen een opdrachtformulering voor een nieuw Integraal Huisvestings Plan opgesteld, inclusief verkenning naar een brede school in Winsum en Baflo. Volksgezondheid Wmo-loket heeft Wmo-voorzieningen verstrekt waardoor mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en mee doen in de samenleving. De GGD heeft het basistakenpakket jeugdgezondheidszorg uitgevoerd (consultatiebureaus, huisbezoeken, rijksvaccinatieprogramma). Ook heeft de wijkverpleegkundige aanvullende huisbezoeken afgelegd bij gezinnen die extra preventieve zorg nodig hebben. Binnen het CJG werken GGD, maatschappelijk werk, jongerenwerk, MEE en BJZ samen om gezinnen samenhangende ondersteuning te bieden bij opvoeden en opgroeien. De algemene CJG-site is verder uitgebouwd. Voor (en door) jongeren is er een jongerensite (web 2.0), incl. links naar social media gebouwd (www.kwaitwel.nl). Het inlooppunt in het gezondheidscentrum Winsum is verder vorm gegeven. We hebben de belettering aangepast in CJG-stijl. Kernpartners CJG houden spreekuur in het gezondheidscentrum en ontmoeten elkaar daar tijdens netwerkbijeenkomsten. De telefonische advisering is uitgevoerd door de GGD. Startnotitie en discussienotitie over eigen bijdragen in de WMO zijn in de raad geweest. Drie scenario s zijn ontwikkeld. Verdere besluitvorming in Er is een start gemaakt met het ontwikkelen van lokaal gezondheidsbeleid. Hierbij is aangesloten bij de provinciale basisnota. Besluitvorming in Sociale Voorzieningen Sinds 1 januari 2012 werken de drie gemeenten Bedum, De Marne & Winsum samen in één afdeling Sociale Zaken en Werk. De integratie van de verschillende onderdelen en de medewerkers in één afdeling is op een natuurlijke wijze verlopen. Pagina 4 van 20

5 In de verantwoording in de jaarrekening wordt geprobeerd voor de drie gemeenten dezelfde tekst te gebruiken. SoZaWe komt ook nog met een afzonderlijk jaarverslag De belangrijkste resultaten voor 2012 zijn: 1. Het totale bestand uitkeringen voor de drie gemeenten is gedaald; 2. De processen voor intake zijn versneld; 3. Samenwerking tussen gemeenten BMWE onderling, met Ability en de samenwerking met andere organisaties zijn geïntensiveerd. Ad 1 Op 1 januari 2012 bedroeg het totale uitkeringsbestand van de gemeente Winsum nog 239 en op 31 december 2012 was het aantal gedaald naar 219. Dat is in deze tijd een opmerkelijke score en heeft te maken met: - Inzet op zo snel mogelijk toeleiden van werkzoekenden naar regulier werk; - Streng aan de poort en handhaving van de rechtmatigheid van uitkeringen; - Screening van het bestand op de voorliggende voorzieningen; Ad 2 In 2012 zijn de procedures voor intake aangepast. Nieuwe aanvragers worden binnen een week uitgenodigd voor de eerstvolgende intake. Elke dinsdag en als het nodig is ook elke donderdag worden de intakes gehouden. Nieuwe aanvragers krijgen op de intake-dag een voorlichting, een gesprek met het vacatureservicepunt, een gesprek met een werkconsulent en een gesprek inkomensconsulent. In één dag zijn alle formaliteiten afgehandeld en kan het traject naar werk starten en als het nodig is en alle gegevens voor handen zijn het recht op uitkering zijn bepaald. Ad 3 In april 2012 is in de raden van de vier gemeenten BMWE het visiedocument Werk aan de Winkel vastgesteld. Hoewel door diverse oorzaken de voortgang van de ontwikkeling van het Uitvoeringsplan is gestagneerd, is de samenwerking in de uitvoering tussen de vier gemeenten en Ability en andere organisaties geïntensiveerd. Op het werkplein Noord-Groningen worden alle medewerkers van de vier gemeenten ingezet voor burgers uit alle gemeenten (dat was dus niet zo). Samen met Ability is invulling gegeven aan de ontwikkeling van een gezamenlijk Test- en Trainingscentrum in Wehe-den Hoorn. Met werkgevers en andere organisaties zijn afspraken gemaakt voor de ontwikkeling van een werkleeraanbod dan wel werkervaringsplaatsen. Welzijn Accommodatiebeleid is in voorbereiding. Ad hoc zijn zaken opgepakt zoals bijvoorbeeld rondom het pand de Aula in het kader van de huisvesting van Kinderboek Cultuurbezit. Ook ten aanzien van de sportaccommodaties is onderzoek gedaan in het kader van de bestuursopdracht sport. Pagina 5 van 20

6 Huidige beleid rond de dorpshuizen is doorgezet. In 2012 heeft het dorpshuis Adorp, met cofinanciering van de gemeente, het dorpshuis beter geschikt gemaakt voor de doelgroepen ouderen. Ook is het initiatief Verzoamelstee in het dorpshuis Adorp verder ontwikkeld. Het Steunpunt Mantelzorg zoekt samenwerking met diverse partners. De positie van het steunpunt wordt hierdoor sterker. Het afgelopen jaar is er speciale aandacht geweest voor de jonge mantelzorger. Er zijn tal van initiatieven en projecten (groter en kleiner) waarbij inwoners werken aan de verbetering van de leefbaarheid van dorpen en wijken. We noemen hier: interactieve website Den Andel, Ontwikkeling dorpsvisie Adorp, Verzoamelstee Adorp, (her)inrichten speelvoorzieningen, activiteiten en evenementen op dorpsplein Winsum, tal van activiteiten in de dorpen. Sport Uit onderzoek van het Huis voor de Sport Groningen in het kader van de bestuursopdracht is gebleken dat een heel groot deel van de bewoners sport in verenigingsverband of ongebonden. Middels het instrument sportpas hebben we in 2012 ook weer veel kinderen bereikt (165). De samenwerking tussen DWA, Hockeyclub en VV Hunsingo heeft er toe geleid dat er gezamenlijk plannen zijn gemaakt en financiering is geregeld voor nieuwe accommodatie. De bouw hiertoe is inmiddels ver gevorderd. De doelstelling voor deelname aan de Artemisrun is gehaald. De helft (2) van het college heeft meegedaan. Van de raad deden 2 raadsleden mee. Eén minder dan het streven van 3. Er heeft een team van 3 ambtenaren meegedaan aan de Artemis run. Economie De Stichting Promotie Winsum is begin 2012 opgericht en heeft eind 2012 opnieuw voor meerdere jaren het vertrouwen en de financiering van de raad gekregen. Het ondernemersfonds is tegelijk met de oprichting van de Stichting Promotie ingesteld. In 2012 is het fonds voor het eerst gevoed met de opbrengsten van de reclamebelasting. Eind 2012 heeft de raad besloten de reclamebelasting ook de komende jaren te heffen. Daarmee is de voeding gegarandeerd. Op uitdrukkelijk verzoek van de ondernemers, zal het economisch beleidsplan niet zo zeer een beleidsstuk worden, maar meer een Actieplan zijn. Aanbieding vindt plaats voor de zomer van Voor 2013 is ondersteuning van het project MKB going verlengd. Veel ondernemers uit onze gemeente maken hier gebruik van. In de loop van 2013 afweging over al dan niet continuering Pagina 6 van 20

7 Toerisme Meerdere routes zijn toegevoegd aan het aanbod, zoals de fietsknooppunten, de Waddenwandelroutes en ommetjes in een aantal dorpen (Garnwerd en Baflo). Een vorm van gezamenlijkheid met vele R&T ondernemers en het toeristisch platform is in de loop van 2012 ontstaan. Hierbinnen hebben we het vooral over een breder aanbod voor dagrecreatie. In 2013 is het streven te komen tot een toeristische kaart voor de hele gemeente. De Toeristische informatievoorziening is nog onderdeel van onderzoek. Overigens is al een begin gemaakt met een haalbaarheidsonderzoek in ons deel van het Middag-Humsterland. Onderzoek naar de meest gewenste Pieterpad-route loopt nog binnen het kader van de Gebiedscommissie Reitdiepgebied. Over de toekomst van de VVV Lauwersland is intensief overleg gevoerd met alle partners. De huidige samenwerking wordt beëindigd. Of, en zo ja, in welke vorm er een doorstart plaats vindt is onderwerp van verder overleg. Er komt, op nadrukkelijk verzoek van de sector, geen beleidsplan recreatie en toerisme, maar een Actieplan. Inmiddels is met de uitwerking van een TOP-10 begonnen. Aanbieding van het Actieplan R&T zal in de loop van 2013 geschieden. De gebiedscommissies Reitdiep en Middag Humsterland hebben hun met name uitvoerende werkzaamheden voortgezet. Dit heeft onder meer geleid tot restauratie van het Wetsingerzijl en de realisatie van een fietsknooppuntensysteem in onze gemeente. In het kader van de verwerving Europese Subsidiestromen voor plattelandsontwikkeling zetten het Regioteam Hoogeland en de LAG zich in om een toekomstbestendige werk- en organisatie structuur vorm te geven (het Netwerk Vitaal Hoogeland). Grondbeleid Er is gewerkt aan strategische aankopen t.b.v. Winsum Oost. De grondexploitaties van Boogplein, Sauwerd-Groenlanden en Winsum-Oost zijn naar de actualiteit bijgesteld. Natuur- en groenbeheer Het bomenbeleidsplan is in 2012 door de raad vastgesteld. De kaders voor zowel het te voeren beleid als de uitvoering zijn hierin opgenomen. Naar aanleiding van tijdens een informatieavond ingebrachte reacties, vindt er in 2013 nog een evaluatie plaats. Als uitwerking van het Bomenbeleidsplan is er een lijst met Waardevolle bomen vastgesteld, deze bomen genieten middels de APV extra bescherming. Zonder akkoord van het college mogen ze niet worden gekapt. Om het onderhouden van waardevolle bomen in particulier eigendom te stimuleren, is er een subsidieregeling vastgesteld. Er is in 2012 twee keer gebruik van gemaakt. In 2012 zijn een tweetal afspraken gemaakt over beheer van groen door bewoners. Naast het structurele onderhoud aan watergangen (schouwplicht) zijn een aantal waterpartijen op adhoc basis extra uitgemaaid. Pagina 7 van 20

8 Ruimtelijke ordening In 2012 werden de bestemmingsplannen van Sauwerd, Ezinge en bedrijventerrein Baflo geactualiseerd. De nog niet geactualiseerde plannen zijn in procedure gebracht. In 2013 worden de bestemmingsplannen Buitengebied, Den Andel, Baflo-Rasquert, Feerwerd, Garnwerd en Adorp vastgesteld. Het overleg met Wierden & Borgen over projecten in Baflo (Gebr. Gootjesstraat en Wilhelminalaan) en Ezinge (Schoolstraat) is in 2012 voortgezet. Er is gewerkt aan een structuurvisie en visies op het gebied van wonen, verkeer en vervoer, sport en klimaat. Voor economische zaken en recreatie en toerisme is geschreven aan uitvoeringsplannen. Ook is gewerkt aan een actueel welstandsbeleid. Communicatie / bewonerscontacten Op de website en in de publicaties in de krant wordt ruim aandacht besteed aan de mogelijkheid voor de burgers om zich te laten horen op raadsvergaderingen en informatieavonden. De website is als informatie- en dienstverleningskanaal in 2012 verder ontwikkeld. Nota burgerparticipatie is in concept gereed. Evaluatie lopende projecten wordt meegenomen in definitieve nota (2013). De vergadersystematiek van de raad is zodanig ingericht dat burgers de gelegenheid krijgen om hun stem te laten horen. Ook in 2012 is het aantal digitale producten in onze webwinkel aanzienlijk uitgebreid. In de nieuwe Wiekslag verschijnt periodiek een in beeld pagina. Op deze pagina wordt informatie gegeven over specifieke thema s. Publiekszaken In 2012 zijn door de Werkgroep Dienstverlening verschillende deelplannen uitgewerkt om te komen tot de inrichting van een KlantContactCentrum (KCC). Hierin zijn o.a. meegenomen: het werken op afspraak, het inrichten van een snelbalie en het aanpassen van de openingstijden. Het KCC is begin februari 2013 van start gegaan en zal in de komende jaren verder uitgebouwd worden. Alle graven op de begraafplaatsen worden ter plekke geïnventariseerd en in kaart gebracht. De grafgegevens van de begraafplaatsen Baflo en Feerwerd zijn inmiddels verzameld en de gravenadministratie wordt momenteel geactualiseerd en bijgewerkt. In veel gevallen zijn de gegevens van rechthebbenden echter niet in de oude (papieren) grafregisters of in het archief te achterhalen. In 2013 worden aanvullende acties ondernomen om te proberen alsnog zoveel mogelijk actuele gegevens te verkrijgen. De inventarisatie van de algemene begraafplaats Winsum is inmiddels ook gestart. De digitale gemeentewinkel is ook dit jaar weer uitgebreid met een aantal nieuwe digitale producten en diensten. In 2012 is een Redactiestatuut Internet en Intranet Gemeente Winsum vastgesteld om te borgen dat de informatie over de producten en diensten actueel gehouden wordt. Dit is een continue actiepunt. Pagina 8 van 20

9 Openbaar bestuur In het streven naar vermindering van regels en administratieve lasten zijn in 2012 veel bestemmingsplannen gedigitaliseerd. Dit proces dient voor 1 juli 2013 te zijn afgerond. Het bouwproces is in 2012 nader geanalyseerd en verbeteringen zullen in 2013 worden doorgevoerd. Ook het rofje (rechtmatigheids onderzoeks formulier) bij sociale zaken is afgeschaft. Verder zal bij de ontwikkeling van het KCC bezien worden of werkprocessen voor de burger efficiënter kunnen worden ingericht. In 2012 zijn in BMW-verband zowel afdeling ICT als afdeling P&O samengevoegd. De medewerkers van Bedum zijn gedetacheerd naar het samenwerkingsverband Sozawe. Het is niet gelukt om in BMW-verband taken over te brengen naar de RUD. In de paragraaf Bedrijfsvoering geven wij een nadere toelichting op de kostenverrekeningen die zijn voortgevloeid uit de gemeentelijke samenwerking, waaronder die van de ICT-kosten. Belastingen Uit de halfjaarlijkse onderzoeken en de periodieke inspectie ter plaatse door de Waarderingskamer naar de voortgang uitvoering Wet WOZ blijkt dat de uitvoering goed verloopt. De nieuwe woz-waarden zijn binnen de vastgestelde termijn van 8 weken na het begin van het kalenderjaar aan de wettelijke afnemers geleverd. Met dagtekening 31 januari 2012 zijn voor 5823 woningen en 740 niet-woningen de gecombineerde aanslagen gemeentelijke belastingen en WOZbeschikkingen opgelegd. Er zijn 107 bezwaarschriften binnengekomen tegen 103 woningen en 23 niet-woningen. Het bezwaarpercentage bedraagt 1,92%, landelijk 2,45%. Alle bezwaarschriften zijn afgehandeld, waarvan 81 binnen 3 maanden. Van 37 objecten is de waarde gehandhaafd en van 89 de waarde verlaagd. Het aantal gestarte beroepsprocedures bij het Gerechtshof tegen de beschikkingen op de bezwaarschriften bedraagt 3. Alle 3 de beroepszaken zijn ingetrokken. In 2012 zijn voor het eerst 114 aanslagen reclamebelasting opgelegd. Er zijn 24 bezwaren tegen ingediend, waarvan 15 zijn toegekend en 9 zijn afgewezen. 4 aanslagen zijn opnieuw opgelegd n.a.v. ontvangen bezwaren. In 2012 is een leges onderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn bijna alle individuele tarieven vallende onder titel 1 en titel 3 beredeneerd berekend. Pagina 9 van 20

10 Rekeningresultaat 2012 in grote lijnen Het rekeningsaldo is als volgt te specificeren: Omschrijving Primaire begroting Gewijzigde begroting Realisatie VERSCHIL realisatie - gewijzigd Lasten Deelprogramma's V Baten Deelprogramma's V Saldo voor bestemming V Mutaties reserves Lasten V Baten N N Resultaat na reservemutaties Niet uitgevoerd Afwijkingen V V V V Het rekeningresultaat is op te delen in een bedrag van aan (nog) niet-bestede werkzaamheden en een bedrag van met daadwerkelijke afwijkingen. In de 2 e bestuursrapportage zijn een aantal ramingen ook al verlaagd met een bedrag van in verband met nog niet-bestede werkzaamheden. In totaliteit is er dus een bedrag van ± 0,9 miljoen aan resultaat doordat budgetten niet zijn besteed. Werkzaamheden die niet konden worden afgerond in 2012 Allereerst een overzicht van nog niet uitbetaalde subsidies, nog niet-uitgevoerde maar wel lopende werkzaamheden, meerjarig te besteden budgetten c.q. niet gebruikte budgetten: (V = Voordeel/ N =Nadeel) Verschil begroting rekening Resultaatbestemming Brandweerzorg In 2012 is een extra budget beschikbaar gesteld voor opleidingskosten voor nieuw brandweerpersoneel. Het gaat hierbij om tweejarige opleidingskosten die doorlopen in Pagina 10 van 20

11 Cultuur Bij de kadernota 2012 is een bedrag van beschikbaar gesteld voor de actualisering van de welstandsnota. De uitvoering hiervan vindt plaats in Voor het opstellen en de uitwerking van de erfgoednota resteren resp. nog budgetten van en ,-. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. In 2012 was een budget beschikbaar voor het afstoten van de muziektempel. Dit is in 2012 niet gelukt. De onderhandelingen hierover lopen nog en worden naar verwachting in 2013 afgerond Volksgezondheid De kosten in 2012 waren lager dan het budget dat we van het rijk hebben ontvangen voor invoeringskosten transitie jeugdzorg. We nog steeds bezig zijn met voorbereiding van deze decentralisatie. Deze gelden moeten in elk geval beschikbaar blijven. Sport In 2012 is een subsidie ontvangen van het rijk ad voor sportstimulering (sportbuurtcoach). Hieraan is in 2012, in afwachting van het nieuwe sportbeleid, geen invulling gegeven. Verder zouden in 2012 ballenvangers op een sportcomplex moeten worden vervangen en is dat niet gebeurd. De kosten hiervan worden geraamd op Openbaar bestuur Dit bedrag houdt verband met de live-uitzending van raadsvergaderingen waartoe de raad in 2012 besloot. De feitelijke uitvoering is in 2013 gepland. In 2012 derhalve nog geen kosten, maar deze schuiven door naar Kostenverdeelstaat Secretarie De werkzaamheden voor wat betreft de herinrichting van het terrein van de werkplaats zouden in 2012 worden afgerond. Dit is niet gelukt. De kosten bedragen nog en het werk wordt uitgevoerd in De kosten van de secretarie zijn tot een bedrag van lager dan geraamd wegens uitvoering van taken die doorlopen in Wij stellen uw raad voor dit bedrag bij de resultaatbestemming beschikbaar te stellen in Het betreft doorlopende (ELO-Grunn-)projecten die niet direct jaargebonden zijn. Het betreft: - Modernisering GBA: afronding implementatie BAG: Beheer/ontwikkeling website: Totaal NIET UITGEVOERD Pagina 11 van 20

12 Afwijkingen 2012 Naast deze lijst van niet afgerond werk, is een lijst van afwijkingen gemaakt, waarin niet alle afwijkingen zijn genoemd, maar alleen de grote afwijkingen ( > ) die gevolgen hebben voor het resultaat. Op tal van deelprogramma s zijn bijvoorbeeld afwijkingen te zien in bijv. toegerekende kosten (uren), dit geeft wel een afwijking in de verdeling van lasten, maar geen afwijking in het resultaat. Verder is soms sprake van afwijkingen in kosten die worden gedekt door opbrengsten, en door afwijkingen die worden geëgaliseerd vanuit reserves en/of voorzieningen. Al deze afwijkingen hebben geen gevolgen voor het resultaat en zijn daarom niet meegenomen in onderstaand overzicht. (V = Voordeel/ N =Nadeel) Verschil begroting rekening Bedrag V/N I(nc.)/ Brandweerzorg De betaalde vergoedingen voor de vrijwillige brandweer zijn lager dan geraamd als gevolg van vacatureruimte en minder aanspraken op loondervingsafspraken ( ). Daarnaast is minder besteed aan onderhoud (voordeel ) en is meer ontvangen wegens gemaakte uren voor de brandweerregio en terugontvangen kosten van brandweerkleding ( ). S(tr.) V I Volkshuisvesting N S De werkelijke opbrengst aan bouwleges is lager uitgevallen dan geraamd. Verkeer en vervoer N S Er zijn overschrijdingen geweest op het gebied van het bermenonderhoud (nadeel ) en kleine wegenonderhoud (nadeel 7.000). Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de inflatiecorrectie niet is verdeeld. Milieu V I Op het gebied van de milieusamenwerking is sprake van lagere kosten. Dit komt vooral door efficientere uitvoering van controlebezoeken (voordeel ). Ook is sprake van een lichte overschrijding ( 2.000) bij de bodembeschermingsmaatregelen. Pagina 12 van 20

13 Onderwijs V I De kosten op het gebied van de leerplicht zijn incidenteel lager uitgekomen ( ). Verder is sprake van voordelen op het gebied van de verzekeringen en bij de overschrijding van de normvergoedingen (minder overschrijding openbaar onderwijs en dus ook minder betaling fin.gelijkstelling bijzonder onderwijs: voordeel ). Volksgezondheid V I Op het gebied van de ondersteunende begeleiding psychosociaal is een bedrag van niet besteed. Daarnaast is op het gebied van het Centrum voor Jeugd en Gezin sprake van een voordelig resultaat van Daarnaast zijn de ontvangen begraafrechten hoger dan de (sterk verlaagde) raming. Op het gebied van de WMO is afgesproken dat alle kosten op functie 622 Huishoudelijke verzorging en functie 652 Individuele voorzieningen jaarlijks worden vergeleken met het zogenaamde Fictieve budget zoals dat onderdeel uitmaakt van de totale gemeentefondsuitkering. Het overschot / tekort wordt gestort / onttrokken aan de egalisatiereserve WMO. Per saldo heeft dit geen invloed op het rekeningsresultaat. Sociale Zaken V I/S In 2012 is voor een bedrag van minder beroep gedaan op bijzondere bijstand en minimaregelingen dan verwacht. Daarnaast is het tekort op het wsw-bedrijf Ability veel lager uitgekomen dan geraamd (voordeel ). De afrekeningen voor regelingen op het gebied van inburgering over de periode zijn vastgesteld door het rijk. Hier resteert een incidenteel voordeel van De kosten voor de bedrijfsvoering sociale zaken (De Beurs) zijn hoger dan de geraamd. Dit heeft voor een bedrag van te maken met de gewijzigde doorbelasting van automatiseringskosten (nu op basis van kosten per werkplek) en voor voor aanpassing van het binnenklimaat in het gebouw. De kosten voor het eigen aandeel van Winsum in de facilitaire kosten van het werkplein bedragen Pagina 13 van 20

14 Welzijn V I/S Het totaal voordelige saldo bedraagt Dit bedrag bestaat uit een hele serie afwijkingen, waarbij de belangrijkste zijn: - btw-voordeel jongerenwerk ( voordeel) - lagere kosten ouderenwerk ( voordeel) - decentralisatie jeugdzorg ( voordeel) - kosten voorschoolse voorzieningen ( voordeel) - budget buurtinitiatieven ( voordeel) - budget voor vrijwilligers ( voordeel) - subsidies jeugd en leefbaarheid ( voordeel) - subsidies ouderen en zorg ( voordeel) - overige kleine voordelen ( voordeel) Sport V I/S Ook dit voordelige saldo bestaat uit een aantal afwijkingen: - energiekosten sportzalen en kunstgrasveld ( V) - lagere kap.lasten kleedaccomm. ( voordeel) - lagere kosten klachtenonderhoud ( voordeel) - lagere kosten verzekeringen ( voordeel) - lagere kosten onderhoud speeltuinen ( voordeel) Grondbeleid N I/S In de begroting gaan we er vanuit dat er tot een bedrag van aan uren kan worden toegerekend aan grond-exploitaties. Dit bedrag is ten laste gebleven van de lopende exploitatie. Op grond van nieuwe voorschriften heeft een heroverweging plaatsgevonden van de niet in exploitaties opgenomen gronden. Het ging om een drietal herwaarderingen: grond Adorp-Noord, grond Ezinge en grond Boogplein. De grondwaarde van het plan Adorp- Noord is hierdoor afgewaardeerd met een bedrag van Dit verlies is ten laste van de exploitatie gebracht. Daarnaast is de grond overgeheveld naar het onderdeel gemeentelijke gronden en terreinen. Bij de overige gronden was een afwaardering niet nodig. Verder zijn er nog wat kosten gemaakt welke niet waren geraamd (nadeel 7.000). Natuur- en groenbeheer N I In 2011 is besloten om het openbaar groen op een lager kwaliteitsniveau te onderhouden. Het invoeringstraject voor deze wijziging heeft meer impact gehad dan gedacht. Het is ons niet gelukt om hierover sluitende afspraken te maken met onze onderhoudspartners. Voor het jaar 2013 zijn er wel goede afspraken gemaakt. Pagina 14 van 20

15 Ruimtelijke ordening N I/S In totaal is sprake van een nadeel van Dit saldo is ontstaan uit de volgende invloeden: - hogere kosten bestemmingsplannen ( nadeel) - hogere kosten planschades ( nadeel) - lagere opbrengst leges ( nadeel) Publieke dienstverlening N I De inkomsten voor secretarieleges en met name rijbewijzen zijn lager dan geraamd (nadeel ). De aanvragen voor rijbewijzen verlopen in een bepaalde cyclus. Op dit moment bevinden we ons in de zogenaamde magere jaren. Daarnaast is de opbrengst van leges voor uittreksels lager dan geraamd door een lager aantal aanvragen. Openbaar bestuur V I/S Hier is sprake van een voordelig resultaat van Dit wordt tot een bedrag van veroorzaakt door lagere lasten bij de griffie (kosten cursussen, opleidingen en kosten raadsbezoeken). Verder bestond er nog een raming voor een bijdrage aan de Regioraad van Deze is niet besteed. Integendeel, wij hebben uit de liquidatie van de regioraad een bedrag ontvangen van Verder is sprake van btw-voordelen op onze bijdrage aan de regiovisie en de VGG (voordeel ). Daarnaast nog kleine nadelige afwijkingen. Financiën V I Er is hier sprake van een voordeel van , terwijl bij algemene dekkingsmiddelen (saldo financieringsfunctie) er sprake is van een nadeel van Beide bedragen hebben een relatie met elkaar. Feitelijk komt het er op neer dat er een echt voordeel is van Dit wordt veroorzaakt door lagere rentelasten. Tevens is zichtbaar gemaakt, door middel van een administratieve boeking, dat we een hogere "opbrengst" hebben gehaald uit eigen financieringsmiddelen. Algemene dekkingsmiddelen Bij de algemene dekkingsmiddelen zijn een aantal grote afwijkingen ontstaan: Algemene uitkering: V I Pagina 15 van 20

16 In de laatste maanden van 2012 hebben er nog verrekeningen plaats gevonden tot een bedrag van positief. Voor een belangrijk deel waren de verrekeningen een gevolg van aangepaste aantallen op het gebied van de lage inkomens en de bedrijfsvestigingen en een aanpassing van de uitkeringsfactor. Dividend: V I Het voordeel is vooral het gevolg van een behoorlijk hoger ontvangen dividend van Enexis over het jaar De aandeelhoudersvergadering van Enexis heeft besloten om 50% van het netto resultaat als contant dividend uit te keren. Dat gaf voor ons een hoger resultaat van Het ontvangen dividend van de BNG is iets lager uitgekomen dan geraamd (nadeel 3.000). Saldo financieringsfunctie: N I Zie ook de toelichting bij het deelprogramma financiën. Onvoorziene uitgaven: V I/S Het saldo op dit onderdeel bestaat uit 4 onderdelen. 1. Het restant vande post onvoorzien ( ) vermeerderd met een toevoeging van vanuit amendement 8 van de kadernota De stelpost loon- en prijsstijgingen van die niet is verdeeld. 3 Het restant van de post voor nieuw beleid ( ) en 4 Een niet volledig ingevuld bezuinigingstaakstelling van (betreft inkoopsamenwerking). Kostenverdeelstaten B&O, Secretarie De kosten van Beheer en Onderhoud zijn in totaal lager dan geraamd. Dit heeft tot een bedrag van te maken met zaken die doorschuiven naar 2013 en tot een bedrag van aan overige voordelige afwijkingen. Dit bedrag is een saldo van vele kleinere afwijkingen, waarvan voor lagere tractiekosten V I Pagina 16 van 20

17 Het resultaat op personeel secretarie bedraagt per saldo nadelig. Het gaat hierbij om een incidenteel nadeel van op het gebied van samenwerking P&O(zie paragraaf E Bedrijfsvoering) en een nadeel van wegens lasten voormalig personeel en een hogere opbrengst (voordeel ) als gevolg van een liquidatie-uitkering IZA en een korting op de loonheffing 2011 i.v.m. opleidingen. Het resultaat op het onderdeel automatisering resteert een nadeel van Deze overschrijding is het gevolg van hogere automatiseringskosten voor de BMW samenwerking (zie paragraaf E Bedrijfsvoering) welke niet was geraamd N I/S Diverse afwijkingen < , niet nader toegelicht N Totaal positieve afwijkingen V Totaal negatieve afwijkingen N Totaal afwijking V Totaalbedrag Niet-uitgevoerd : resultaatbestemming V Totaal saldo jaarrekening V Het bedrag van nadeel wegens kleine afwijkingen is overigens een saldo tussen een hoger bedrag aan kleinere afwijkingen en een aantal minder zichtbare nadelen. Dit gaat om lagere doorberekening aan met name uren aan functies waarvan het saldo wordt geëgaliseerd met een reserve. Dit gaat vooral om de functie Reiniging en Riolering. Afgesproken is dat deze functies met een 100% kostendekkend worden afgewikkeld met de reserves. Als er bijv. een lagere doorbelasting is van uren betekent dit dat dit voordeel via een hogere reservestorting wordt geëgaliseerd. De extra uren komen ten laste van een ander product en veroorzaken een nadeel. Meerjarig effect van het resultaat Als het totale resultaat van het verslagjaar 2012 ad wordt gesplitst in afwijkingen met een incidenteel dan wel een structureel effect, blijkt het volgende: incidenteel effect : voordelig; en structureel effect : voordelig. Pagina 17 van 20

18 In onderstaande tabel hiervan een overzicht: Overzicht invloeden div. rapportages: Incidenteel Structureel Voordeel Nadeel Voordeel Nadeel Kadernota e bestuursrapportage e bestuursrapportage naar Jaarrekening Jaarrekening naar Hierbij moet het volgende worden aangetekend. Niet altijd kan met zekerheid worden aangegeven of iets een incidenteel c.q. structureel karakter heeft. Als het niet zeker was, is in bovenstaande tabel gekozen voor een incidenteel effect. Toelichting geraamd begrotingssaldo: In onderstaand overzicht ziet u de ontwikkeling van de begrotingspositie gedurende het jaar 2012: Ontwikkeling begrotingspositie gedurende het jaar 2012 Begrotingspositie Mutatiebedrag na mutatie Omschrijving Voordelig Nadelig Voordelig Nadelig Begroting 2012 (Rbs ) Begroting aanbiedingsbrief (Rbs ) Gevolgen BeRap (Rbs ) Gevolgen BeRap (Rbs ) Kadernota 2012 (Rbs ) BeRap (Rbs ) Na de 2 e bestuursrapportage 2012 werd een voordelige invloed op het begrotingssaldo geraamd van bijna , waarvan een bedrag van is gestort in de reserve overlopende verplichtingen. Het resterende bedrag van werd beschouwd als het te verwachten voordelige saldo over Dit voordelige saldo is niet alleen geraamd als een storting in de algemene reserve, maar deze storting is ook daadwerkelijk gepleegd. In de verklaring van de verschillen vormt dit nu geen onderdeel meer van het resultaat. In de jaarrekening is opnieuw een voordelig resultaat ontstaan. Dit resultaat ad is tot een bedrag van voordelig beïnvloed door taken die doorschuiven naar Er resteert dan een feitelijk (extra) resultaat van Resultaatbestemming Gebruikelijk is om het rekeningsresultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Pagina 18 van 20

19 Wij willen u voorstellen om het deel dat niet kon worden gerealiseerd in 2012 opnieuw beschikbaar te stellen in 2013 en een bedrag van (zoals genoemd in de paragraaf bedrijfsvoering) te bestemmen voor ICT uitgaven Voorgesteld wordt het resultaat dat wordt veroorzaakt door afwijkingen bij de realisatie, minus bovengenoemde , toe te voegen aan deze algemene reserve. Resumerend stellen wij u het volgende voor: om het rekeningsresultaat ad als volgt te bestemmen: budgetten beschikbaar te stellen tot een bedrag van voor de uitvoering c.q. voortzetting van het ingezette beleid 2012; een bedrag van te bestemmen voor ict uitgaven 2013; en het restantbedrag ad te storten in de algemene reserve. Bijlagen: Jaarverslag en jaarrekening 2012 Verslag van bevindingen controle jaarrekening 2012 door Deloitte Accountants Reactie van het college op het verslag van bevindingen Ter inzage - Jaarrekening 2012 bijlagen Burgemeester en wethouders van Winsum, M.A.P. Michels, burgemeester drs. R.J. Bolt, secretaris Bijlagen: 3 Pagina 19 van 20

20 Agendanummer: 16 Vergadering: 2 juli 2013 De raad van de gemeente Winsum; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op het bepaalde in artikel 198 van de gemeentewet: b e s l u i t : 1. De jaarrekening en het jaarverslag over het jaar 2012 vast te stellen. 2. Het positief resultaat van als volgt te bestemmen: a. budgetten beschikbaar te stellen tot een bedrag van voor de uitvoering c.q. voortzetting van het ingezette beleid 2012; b. een bedrag van te bestemmen voor ict uitgaven 2013; c. het restantbedrag ad te storten in de algemene reserve. 3. Het verslag van bevindingen van Deloitte Accountants voor kennisgeving aan te nemen. 4. De begroting 2013 overeenkomstig te wijzigen. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Winsum in zijn openbare vergadering van 2 juli 2013 De raad voornoemd, voorzitter, griffier Pagina 20 van 20

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok) Vergadering: 7 februari 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar H.Schaaphok, 0595 447724 gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Venema)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar H.Schaaphok, 0595 447724 gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Venema) Vergadering: 3 juli 2012 Agendanummer: 11 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar H.Schaaphok, 0595 447724 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Venema) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, (t.a.v. C.F.M. Veltman) Vergadering: 5 november 2013 Agendanummer: 5b Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar C.F.M. Veltman, 0595-447777 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. C.F.M. Veltman) Aan

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006.

b. Wettelijk- of beleidskader: Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2006. Vergadering: 12 januari 2010 Agendanummer: 8 Status: opiniërend Portefeuillehouder: J. Steen Behandelend ambtenaar A. Hamersma, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Hamersma) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top) Vergadering: 7 juni 2012 Agendanummer: 4 Status: Informerend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar L. TopL.W. Top, 0595 447737737 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. L. Top L.W. Top) Aan de

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Onderwerp: De inkomensafhankelijke eigen bijdrage en het inkomensafhankelijk eigen aandeel in de gemeente Winsum in de Wmo

Onderwerp: De inkomensafhankelijke eigen bijdrage en het inkomensafhankelijk eigen aandeel in de gemeente Winsum in de Wmo Vergadering: 4 februari 2014 Agendanummer: 8 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar, 0595 447 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. ) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: De inkomensafhankelijke

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 gemeente@winsum.nl (t.a.v.j.

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 gemeente@winsum.nl (t.a.v.j. Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 5 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. de Boer-Pontier, 0595-447767 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v.j. de Boer-Pontier)

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

BESTUURSRAPPORTAGE 2014 I (PERIODE JANUARI T/M APRIL 2014)

BESTUURSRAPPORTAGE 2014 I (PERIODE JANUARI T/M APRIL 2014) BESTUURSRAPPORTAGE 2014 I (PERIODE JANUARI T/M APRIL 2014) 1 2 Inleiding Voor u ligt de eerste bestuursrapportage over 2014. In het kader van een verdergaande vereenvoudiging van de Planning & Control-cyclus

Nadere informatie

Portefeuillehouder: H. Blok Behandelend ambtenaar H. Schaaphok, 0595-447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Schaaphok)

Portefeuillehouder: H. Blok Behandelend ambtenaar H. Schaaphok, 0595-447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Schaaphok) Vergadering: 1 juli 2014 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: H. Blok Behandelend ambtenaar H. Schaaphok, 0595-447721 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Schaaphok) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans van den Dries)

Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans van den Dries) Vergadering: 20 november 2012 Agendanummer: 11 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: P. Broeksma Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries, 0595 447784 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

25 juni 2012 11 2012/34 n.v.t wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg

25 juni 2012 11 2012/34 n.v.t wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg Aan de raad van de gemeente Olst-Wijhe. Raadsvergadering d.d. Agendapunt Voorstelnummer Opiniërend besproken d.d. Portefeuillehouder 25 juni 2012 11 2012/34 n.v.t wethouder C.M.A. (Cor) van den Berg Kenmerk

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend

Aan de Raad. BV - Financiën / SH Besluitvormend Aan de Raad Agendapunt: 6b Onderwerp: Jaarverslag 2012 Kenmerk: Status: BV - Financiën / SH Besluitvormend Kollum, 28 mei 2013 Samenvatting Het jaar 2012 wordt door de gemeente Kollumerland c.a. afgesloten

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 31 mei 2011 Registratienummer: 2011/45 Agendapunt nummer: 16 Onderwerp Programmabegroting 2012 Samenwerkingsverband Regio

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het afvalwaterbeleidsplan BMWE/NZV. Vergadering: 15 10 2013 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar R. Lamein, 0595 447749 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. R. Lamein) Gewijzigd Raadsvoorstel

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit:

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit: gemeente roerdalen Raadsvoorstel ~- --_ -- - -- - -- ---l-- ------- - - Onderwerp:. Jaarstukken 2015 ~-_------- - ----,----- --- ~ - - - ---------- ------------------1 Indiener agendapunt: College van

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Raadsvoorstel Concept Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 29 maart 2011 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten april 2011 Voorgesteld besluit: De comptabiliteitsbesluiten voor april

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 25 september 2012 in de raadzaal Voorzitter: M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: PvdA: J.W. Nanninga, W.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:

Nadere informatie

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN R1 9111001 Algemene Reserve Algemene buffer voor de exploitatie en voor de opvang van (negatieve) rekeningssaldi. Rekeningsvoordelen. In de afgelopen jaren is het rekeningsresultaat toegevoegd /onttrokken.

Nadere informatie

Verder werd in 2013 duidelijk dat er vanaf 2015 niet aan een derde ombuigingstranche is te ontkomen.

Verder werd in 2013 duidelijk dat er vanaf 2015 niet aan een derde ombuigingstranche is te ontkomen. G E M E E N T E B O R N E Raadsvoorstel raadsvergadering 20-5-2014 agendapunt nummer 14int00903 onderwerp Jaarstukken 2013 Aan de gemeenteraad. Samenvatting voorstel 2013: De verandeńng in volle gang Vanuit

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar J.H. Appelhof, (t.a.v. J.H. Appelhof)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar J.H. Appelhof, (t.a.v. J.H. Appelhof) Vergadering: 23 4 2013 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar J.H. Appelhof, 0595 447779 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.H. Appelhof) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2013-008473 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Katwijk, 18 februari 2014. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken?

Raadsvoorstel. 2.Wat willen we bereiken? Raadsvoorstel Agendanr: CS5 Kenmerk: 15-0120932 Datum collegevergadering: 26 mei 2015 Onderwerp: jaarverslag en jaarrekening 2014 en de concept meerjarenbegroting 2016-2019 van Baanbrekers 0.Samenvatting:

Nadere informatie

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject

Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet IBAproject Aan de Gemeenteraad Raad Status 26 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp Beschikbaar stellen krediet IBAproject Punt no. 15b Korte toelichting Het voorstel dat voor u ligt is gebaseerd op de uitkomsten van

Nadere informatie

Addendum jaarverslag en -rekening 2015

Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Aan de gemeenteraad, Wij hebben de jaarstukken, inclusief de jaarrekening, over 2015 op 19 mei 2016 ter bespreking en behandeling in de vergadering van 30 juni 2016

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

7.4 Over te hevelen budgetten

7.4 Over te hevelen budgetten 7.4 Over te budgetten Grootboeknr. Omschrijving Over te lasten Over te baten Motivering 600100 434701 Raad & Commissies :raadsexcursie 1.850,00 Raadsexcursie 2010 is niet doorgegaan. Voorgesteld wordt

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Bedrag 2019 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0

Bedrag 2019 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0 Begrotingswijziging Najaarsnotitie geen programma Activiteit Subcategorie Inc Kenmerk 5000100 Huisvesting secretarie 4343999 Overige kosten Ja 0 0 3.298 0 0 0 0 Totaal lasten 0 3.298 0 0 0 0 Activiteit

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

w gemeente QoSterhOUt

w gemeente QoSterhOUt O O ca o c Ui WW gemeente QoSterhOUt BI.0110035 -O OTA VOOR DE RAAD Datum: 20mei 2011 ummer raadsnota: BI.011II035 Ondererp: Jaarverslag en jaarrekening 2010 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Programmarekening

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad. Vergadering: 17 februari Agendanummer: 14

Aan de gemeenteraad. Vergadering: 17 februari Agendanummer: 14 Vergadering: 17 februari 2009 Agendanummer: 14 Status: Hamerstuk Portefeuillehouder: N.R. Werkman Behandelend ambtenaar W.J. de Boer, 0595-447725 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. W.J. de Boer) Aan de

Nadere informatie

: Verantwoording hertaxtie Wet WOZ en kostenverrekening ten behoeve van WOZ-periode 1 januari 2001 tot en met 31 december 2004

: Verantwoording hertaxtie Wet WOZ en kostenverrekening ten behoeve van WOZ-periode 1 januari 2001 tot en met 31 december 2004 Commissie : ABZ 2 juni 2003 Agendanr. : 7 Doc.nr : B200306212 Afdeling: : Financiën COMMISSIEVOORSTEL Onderwerp : Verantwoording hertaxtie Wet WOZ en kostenverrekening ten behoeve van WOZ-periode 1 januari

Nadere informatie

Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries ( ) (t.a.v. J. Koomans van den Dries)

Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries ( ) (t.a.v. J. Koomans van den Dries) Vergadering: 10 januari 2012 Agendanummer: 7 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar J. Koomans van den Dries (0595-447784) E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. Koomans

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

HoogheemTaadschap van Delfland

HoogheemTaadschap van Delfland HoogheemTaadschap van Delfland Beleidsveld: Aard voorstel: Ondersteunend organisatie Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 4 juni 2009 B.02 749936 4 Aan de verenigde vergadering

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 18 december 2012

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 18 december 2012 Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering datum 18 december 2012 agendapunt Onderwerp 3e raadsrapportage 2012 Portefeuillehouder(s) ir. J.L.M. Smolenaars Inhoudelijk voorstel - 3e raadsrapportage 2012 voor

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop aandelen Bouwfonds r p gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsbijlage nummer 135 Inboeknummer OOQ001816 Beslisdatum BBrW 30 mei 2000 Dossiernummer 022.305 Raadsbijlage Voorstel over de besteding van de opbrengst van de verkoop

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status.

Aan de Gemeenteraad. Raad. Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project. 5 maart 2009. Status. Aan de Gemeenteraad Raad Status : : 5 maart 2009 Besluitvormend Onderwerp : Beschikbaar stellen krediet en wijze van financiering IBA-project Punt no. : 12 Korte toelichting Op de agenda voor uw vergadering

Nadere informatie

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties

AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS. Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties AAN BURGEMEESTER & WETHOUDERS Kenmerk: 129862 Sector: Inwonerszaken Team : Sport, Economische Zaken & Recreatie Onderwerp: Taakstellende bezuiniging accommodaties Besluit: 1. Vast te stellen dat de accommodaties

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Onderwerp: Gelden regio Groningen/Assen verbindingsweg Winsumerdiep

Onderwerp: Gelden regio Groningen/Assen verbindingsweg Winsumerdiep Vergadering: 26 maart 2013 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: J. Hoekzema Behandelend ambtenaar A. Spier, 0595-447793 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Spier) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

** documentnr.: zaaknr.:

** documentnr.: zaaknr.: ** documentnr.: zaaknr.: Raadsvoorstel Onderwerp Datum college : Richtinggevend document Programmabegroting 2015-2018 : n.v.t. Portefeuillehouder : Raadswerkgroep Takendiscussie Contactpersoon : Afdeling

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 25 juni 2013 Agendanummer : 16 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : E. Plomp Voorstel aan

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.3

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.3 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.3 Raadsvergadering van 6 maart 2008 Onderwerp: 1e integraal afwegingsmoment 2008 Verantwoordelijke portefeuillehouder: M.G. de Wit-Greuter SAMENVATTING Tot op heden waren er

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: 11 Sliedrecht, 14 september 2007 Onderwerp: Comptabiliteitsbesluiten september 2007 Samenvatting: Hierbij ontvangt u een voorstel

Nadere informatie

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN)

Advies. Jaarverslag Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Advies Jaarverslag 2013 Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Afvalverwerking Regio Nijmegen (MARN) Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Peggy van Gemert April 2014 1

Nadere informatie

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend

Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 29 maart 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00263 Onderwerp: Raadsmededeling over: Voorlopig saldo Jaarrekening 2015 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Vooruitlopend op

Nadere informatie

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten: Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer collegebesluit 13.10608 vergaderdatum raad 30 mei 2013 jaar/nummer 2013-060 Frans

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Toetsing aan de richtlijnen. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp toetsing restant kredieten 2005

1. Inleiding. 2. Toetsing aan de richtlijnen. gemeente Haarlemmermeer. Onderwerp toetsing restant kredieten 2005 gemeente Haarlemmermeer l Onderwerp toetsing restant Poriefeuillehouder J.J. Nobel Steiler Mw. C. Vredenburg-Timmer (023-5676314)l Mw. M. van de Kerkhof (023-5676723) Collegevergadering 9 mei 2006 Raadsvergadering

Nadere informatie

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: B Agendapunt: 14 Onderwerp: Wavin-gelden Commissie: 30-1-, nr. 5 Raadsvoorstel: 7-2-, nr. 132 Portefeuillehouder : Beleidsterrein: Programma: dhr. J. Ophoff - Financiën 1. Bestuur

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0075 Rv. nr.: 12.0075 B en W-besluit d.d.: 19-6-2012 B en W-besluit nr.: 12.0638 Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Begrotingswijziging naar aanleiding van de werkbegroting

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Voorgestelde besluit: Inhoud:

Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Voorgestelde besluit: Inhoud: Vergadering: 16 mei 2006 Agendanummer: 10 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar H. Vlessert, 0595-447794 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. H. Vlessert) Aan de gemeenteraad, Onderwerp: Aanleg van

Nadere informatie

10.0. Maandelijkse begrotingswijziging november 2015

10.0. Maandelijkse begrotingswijziging november 2015 1.. Maandelijkse begrotingswijziging november 215 Inhoudsopgave 1.. Maandelijkse begrotingswijziging november 215... 2 Bijlage: maandelijkse begrotingswijziging november 215... 3 Raadsvoorstel Maandelijkse

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND , 8 a ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 19 december 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 070114/201 afdeling: Kabinet en Communicatie

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1126366 Datum: Behandeld door: 28 april 2014 MJ. Prins Afdeling / Team: SO/BMO Onderwerp: Raadsvoorstel Zienswijze jaarrekening 2013 GGD Zaanstreek-Waterland

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 17 12 2013 Agendanummer: 9

Aan de gemeenteraad, Vergadering: 17 12 2013 Agendanummer: 9 Vergadering: 17 12 2013 Agendanummer: 9 Status: Opiniërend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar A. Lont, 0595 447709 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. A. Lont) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar J.H.Appelhof, (t.a.v. J.H.Appelhof)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar J.H.Appelhof, (t.a.v. J.H.Appelhof) Vergadering: 23 april Agendanummer: 4 Status: Informerend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar J.H.Appelhof, 0595 447779 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.H.Appelhof) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording Financiële verordening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Beesel 2017 Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

Nr Houten, 12 april 2011

Nr Houten, 12 april 2011 Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2011-021 Houten, 12 april 2011 Onderwerp: Jaarstukken 2010 - resultaatbestemming Beslispunten: 1. In te stemmen met het opheffen van de voorziening Straatmeubilair per

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Herschikking van de reserves Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein

Nadere informatie

Nieuw beleid en niet gedekte voorstellen

Nieuw beleid en niet gedekte voorstellen Nieuw beleid en niet gedekte voorstellen Eerste burap 2013 Nr. Omschrijving 2013 2014 2015 2016 I/S 1 Diverse budgetten voor de raad, nl: 21.100 I Vertrek burgemeester 3.500 Werving nieuwe burgemeester

Nadere informatie

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013.

1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende begroting 2013. RAADSVOORSTEL Besluitvormend Aan de Raad Instemmen met reactie provincie op programmabegroting 2013. Agenda nr.6 1. Samenvatting In dit voorstel wordt ingegaan op de reactie van de provincie bij de ingediende

Nadere informatie