Loftrompet voor de hoorn

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Loftrompet voor de hoorn"

Transcriptie

1 Loftrompt voor d hoorn st van 3 topsts D analoogdagn liggn al wr gruim tijd achtr ons. Hnk Nimijr gbld n ns gvraagd naar d ontwikklingn. U raadt ht al, Hnk wist wr n drmat nthousiast vrhaal nr t zttn n d nodig db n Watt fabls t ontznuwn dat n rit naar Audio lctif snl was grchtvaardigd. Afgsprokn wrd om n drital van d opgstld configuratis t tstn. n passant zou ik zlf ook n kuz makn om op n latr tijdstip n n andr ook in d ign omgving aan d tand t kunnn voln. Op naar nk. Hlaas troffn w ht nit. Wat wr btrft dan. Ook hir laat d zomr op zich wachtn. Grootzand 66, nk st van o.a.: Michll Orb ransrotor Orion Jan Allarts Myabi Blunot Ral Klipschorn Jubil BluAmp Blunot ignatur Blunot Phon 2 Gastvrouw Alida Gasthr Hnk Nimijr

2 I N R O D U C I Audi lctif In nk aan ht prachtig Grootzand, vlakbij d watrpoort, vindn w n zr gspcialisrd audio zaak. Zlf nomn z zich Audio lctif. Maar slctif? Dat zijn z nit. Althans, nit waar ht klantn btrft. Of imand nu voor n lmnt van 49 binnnkomt - zoals ik tijdns d tstsssi mmaakt - of voor n draaitafl van Hnk n Alida nmn voor idrn d tijd. n dat kan ik grust unik nomn. Mocht j trouwns rond lunchtijd binnnkomn dan mot j nit vrbaasd opkijkn als z vragn wat z voor jou kunnn mbrngn. M-tn dus. Ht om d hok glgn chins rstaurant dot god zakn. Bij ht wggaan mrkt dz klant - waarschijnlijk n studnt - op dat hij zoits nog nooit had mgmaakt. Zo vl tijd aan hm bstdt n ook nog ns mlunchn. Ik kan mij nit aan n glimlach onttrkkn. Dat is nu juist waar Audio lctif md bknd om is. Nit alln ht grot vakmanschap dat Hnk tntoonsprid maar ook ht social gburn. Oppassn, voordat j ht wt bn j n grot famili. Wg winst op ht lmntj trouwns als j d tijd n lunchkostn r tgn af zt. Maar blijkbaar gaat ht Hnk n Alida nit alln daarom. Contact mt d klant, ht als lrmstr uitdragn van knnis n bgrip. Plzir. Daar gaat ht om bij hn. Blijkbaar is dat wijd n zijd bknd. Want vl klantn n potntil klantn komn uit d Randstad of vrdr. Brabants gmutlichkit in Frisland. Vanuit d Randstad is nk brikbaar in n klin 1 1/2 uur. Fils zijn nog rdlijk onbknd in ht noordn. Oponthoud is dan ook nit t vrwachtn. Al in n van mijn voorgaand rcncis mocht ik opmrkn dat ht zr god vrtovn is in nk. Zkr als ht god wr is. Maar ook bij mindr wr is ht nit mindr gzllig druk n d bdining in d rstaurants voortrfflijk. Dz kr wrd mijn bzok inggvn door n aantal bijzondr luidsprkrs, draaitafls n lmntn di Hnk had staan. Uitraard wild ik wl ns horn of z ook cht zo bijzondr zijn. n dus sprakn w af dat ik mt n god bknd d systmn aan n luistrtst zou ondrwrpn. Vrog op pad dus n uitindlijk tot na sluitingstijd gblvn. Howl r in d zomr nog winig muzik zit, wordt dat dz dag mr dan god gmaakt door d luistrsssis bij Audio lctif. Kortom, ht was wr n uitrst intrssant n plzirig dag. rots toont Hnk ht crtificaat van d Klipschorn. Dz luidsprkr is in glimitrd oplag van 200 stuks gproducrd tr glgnhid van d 60 vrjaardag van d fabrikant.

3 W a t t & d c i b l D discussi ovr dcibls (db) Achtrgrond. D laatst maandn is in divrs hifi tijdschriftn, - wbsits n winkls n discussi aan ht opbloin ovr ht minimum aantal db s dat n installati mot kunnn lvrn. D dcibl (db) is d nhid waarin gluidstrkt wordt uitgdrukt. Niuw manirn van kijkn - ignlijk luistrn - naar db s wordn in dz discussis gintroducrd. Gstld wordt dat, om d volldig dynamik van n concrt zo natuurgtrouw moglijk in uw huiskamr t kunnn wrgvn, n pikgluidstrkt van 110 db vrist is. Nogal wat hifi lifhbbrs blijkn aan ht rknn t zijn gslagn mt als rsultaat dat vln drovig constatrn dat hun systm n drglijk nivau nit haalt. Hirdoor hbbn zij ht id gkrgn dat hun installati ht prdikaat hifi opns nit mr waardig is. Zlfs als zij jarnlang mt vl plzir hbbn gnotn van muzik op hun installati wordn zij itwat onrustig n gaan op zok naar d xtra dcibls. D mst voor d hand liggnd oplossing voor d mstn is dan ht aanschaffn van n zwaardr vrstrkr. Immrs, ho mr Watts j in n luidsprkr stopt, ho mr dcibls r uit komn. Howl dat op zich juist is dint mn daarbij chtr ook andr zakn in d gatn t houdn zoals vrvorming, gdrag van d luidsprkr n rndmnt van d luidsprkr. Ht is bslist onvrstandig om halsovrkop uw vrstrkr van 100 Watt, waar u altijd mt vl plzir m hft gluistrd, t gaan vrvangn door n vrstrkr di wliswaar 200 Watt lvrt, maar daarbij tvns 10% vrvorming producrt. Of dat vrmogn alln maar op papir kan lvrn binnn hl bprkt omgvingsfactorn, n uitindlijk di 200 Watt nit of nauwlijks kan waarmakn in combinati mt d rst van uw installati. U komt dan van d rgn in d drup. hori Om t wtn hovl db s r wordn gproducrd zijn tw zakn van blang: Ht rndmnt van d luidsprkr n ht vrmogn van uw vrstrkr. Ht rndmnt van n luidsprkr wordt opggvn in db pr Watt, oftwl: hovl db r uit komt bij 1 watt togvord vrmogn op 1 mtr afstand. Dit rndmnt vrschilt van luidsprkr tot luidsprkr n van luidsprkrtyp tot luidsprkrtyp. n hoornluidsprkr hft bijvoorbld n rlatif hoog rndmnt n zal dus winig vrstrkrvrmogn nodig hbbn om n blaaskapl op ralistisch nivau wr t gvn. Dz omrknvrhouding is voor idr vrstrkr htzlfd, want ht is alln maar n rknkunstj om db s op t kunnn tlln. Wannr u d dbw waard van d vrstrkr optlt bij d dbw waard van d luidsprkr krijgt u als rsultaat d maximal gluidsdruk in db di d installati kan producrn op 1 mtr afstand van d luidsprkr. Ondrstaand tablltj gft n voorbld van d rknwijz. U zit dat idr vrdubbling van ht vrstrkrvrmogn 3 dbw xtra gft. Wannr u tvns bdnkt dat u vrschilln van 3 db nog nt kunt waarnmn dan wordt duidlijk dat r stds grotr stappn in vrstrkrvrmogn motn wordn gnomn om hoorbaar rsultaat t bhaln. Wannr u in stro luistrt, komt r nog ns n glijk vrmogn bij n kunt u bij ht rsultaat in bovnstaand tabl 3 db optlln. Lt wl, w hbbn ht hir ovr d gluidstrkt op 1 mtr afstand van d luidsprkrs. Omdat d gluidsdruk zich bolvormig vrplaatst is dz op tw mtr in thori nog maar n vird. n op 4 mtr afstand wr n vird daarvan. Pr vrdubbling van d afstand nmt d gluidsdruk dus mt n vird af, oftwl - 6 db. Omdat luidsprkrs nooit xact puntbronnn zijn n r tvns allrli rflctis plaatsvindn is d afnam in d praktijk mindr. ommig luidsprkrfabrikantn spcificrn ht rndmnt zowl voor n dod kamr als voor n standaard huiskamr. Voor luidsprkrs di n lijnbron bnadrn zal d gluidsdruk cylindrisch afnmn n zodond stds slchts halvrn (- 3dB pr vrdubbling). tl nu dat u op 3 mtr afstand van uw stro wrgvrs zit n dat u daar n pikgluidsdruk van 110 db wilt kunnn horn bij d luidst passags. Dan zal op 1 mtr afstand d gluidsdruk ongvr 9 db hogr motn zijn, oftwl 119 db. Omdat u tw wrgvrs hft, wint u 3 db n mot idr wrgvr 116 db kunnn wrgvn. Wannr ht rndmnt van d luidsprkr 91 db is zal d vrstrkr d ontbrknd db = 25 dbw motn lvrn, oftwl 320 Watt. Hft u luidsprkrs mt n rndmnt van 94 db dan hft u nog maar 22 dbw aan vrstrkrvrmogn nodig, oftwl 160 Watt. Vrstrkrs wordn normaal gspcificrd in Watts, maar om ht rknn t vrnvoudign wordn dz Watts omgrknd naar db pr Watt. Zi ht ovrzicht op d volgnd pagina.

4 W a t t & d c i b l D discussi ovr dcibls (db) (vrvolg) Praktijk amngvat kunt u om d gluidsdruk t vrhogn dus of n zwaardr vrstrkr of luidsprkrs mt n hogr rndmnt nmn. U kunt natuurlijk ook allbi don. Dus latn w, nu w r toch zijn, Hnk ns vn aan ht woord latn ovr d praktisch uitwrking van bovnstaand thorin. Hnk wt t vrtlln dat d ovrhidsnorm mt btrkking tot gluidsdruk waaraan mnsn continu mogn wordn blootgstld rond d 80 db ligt gdurnd n tijdspriod van 8 uur. Dit lvrt dan gn ghoorschad op. Ondrstaand trft u n tabl aan mt d maximal luistrduur in rlati tot ht aantal dcibls luistrn zondr ghoorschad bij n continu gluidsdruk van x db Uit d tabl lidn w af dat ht nit vrstandig is al t lang naar hog gluidsvolums t luistrn. In discothkn n bij rockconcrtn in klin zaln wordn vaak onvrantwoord gluidsnivaus ghaald. Ook orkstldn krijgn vaak ghoorproblmn. Ht kan dus bst zijn dat d 100 Watt vrstrkr di u in huis hft btr is dan d 400 Watt vrstrkr di u godkoop in d uitvrkoop kunt bmachtign. Ht ligt r maar nt aan ho mn dat vrmogn mt n waar u ht voor nodig hft. Mt mn bij n gmakklijk frqunti of mt mn ovr n spctrum van 5 Hz tot 100 khz? Mt mn alln aan 8 ohm of ook aan 4 ohm, aan 2 ohm, aan 1 ohm? Hovl vrvorming trdt op bij dat vrmogn? Is dat % of is dat 10 %? Wat gburt r als r n lctrostaat op wordt aangslotn of n luidsprkr mt n complx wisslfiltr? U zit, r zijn nogal wat xtrmn t bdnkn waardoor n vrstrkr in d praktijk toch nit hlmaal kan waarmakn wat u in d foldr dnkt t lzn. Omgkrd kan n vrstrkr door d fabrikant zr consrvatif wordn gspcificrd maar toch spcial kwalititn hbbn zoals n bijzondr zwar voding waardoor ovr n strk varirnd impdantivrloop nog stds voldond vrmogn kan wordn glvrd. Wat Watt? Wannr u dsalnitmin toch op zok gaat naar n zwaardr vrstrkr kunt u op ht vrkrd bn wordn gzt door d wijz waarop vrstrkrfabrikantn ht vrmogn spcificrn. Dat kan namlijk op n hlbol manirn, vaak gbasrd op n van d divrs ondrling strk afwijknd intrnational normn. Zo kan ht voorkomn dat n vrstrkr di volgns d fabrikant 400 Watt muzikvrmogn hft, volgns d n norm nog maar als 50 Watt mag wordn aangprzn n volgns n andr norm als slchts 20 Watt. Volgns Hnk Nimijr wordn d in ondrstaand tabl gnomd normn in d industri ghantrd. voorbld: van d 100 Watt muzikvrmogn (MV 1 bij 8 ohm) had u volgns d Din nog 25 Watt ovr mt 10% vrvorming n volgns FC norm ignlijk maar 3,12 Watt aan 8 ohm. n Nu? Nu wt u dat r mr is dan sc ht aantal Watts n dcibls. Dat u btr of livr nit in n continu gluidsomgving zit van 109 db. Dat n mooi buiznvrstrkr van 30 Watt zlfs mr dan voldond kan zijn in combinati mt n luidsprkr mt n hoog rndmnt. Uitraard, n vrstrkr dint voldond vrmogn t kunnn lvrn om pikn in d muzik zondr clippn (vrvormn) t kunnn wrgvn. Maar ovrdrijf d bnodigd hadroom nit. n Bugatti Vyron ( pk afhanklijk van tmpratuur) haalt ruim 407 km pr uur. Van in 6,6 sc n van in ca 55 scondn. Als u slchts nu n dan onz lgal snlhid ovrschrijdt (indrdaad, di 80dB wt u nog?) hft u ht norm surplus aan vrmogn nit altijd cht nodig. Aan u d kuz. Mooi is di Bugatti ovrigns wl. Dus ja, rationl rdnn ( bhalv dat mijn klingld momntl ontoriknd is) zijn r nit om dz auto aan t schaffn, motionl ds t mr. U bgrijpt d analogi!

5 h o v l D tstcombinatis D tstcombinatis di w hbbn boordld warn: Combinati 1: ransrotor Orion FMD ransrotor voding Ntztil Fin M V Jan Allarts Formula Blu Amp modl 42 spcial dition Gbalancrd ara labs tussn pr-amp n voorvrstrkr Voorvrstrkr: Bryston 26B mt loss voding indvrstrkr: Maranz MA24 mono blocks, volldig klass A Cardas intrlink Luidsprkrs: Blunot Ral ransrotor Fat Bob mt MD ransrotor Orion mt FMD Luidsprkrkabl: Kimbr 8C Ntfiltr Kmp, Fish v r m o g n Combinati 2: Michll typ Orb mt apart voding M 3500 transrotor Miyabi Labs MC MFL 3.5 Blu Amp modl 42 Voorvrstrkr: Accuphas C280 indvrstrkr: Bryston Cardas intrlink Luidsprkrs: Blunot Ral Luidsprkrkabl: Kimbr 8C Ntfiltr Kmp, Fish Combinati 3: Blunot Bllavista ignatur Blunot Borromo Arm mt Lyra Argo lmnt ransrotor Fat Bob mt R 2.6 arm mt Blunot Baldinotti ignatur lmnt ransrotor Fat Bob mt R 2.6 arm mt Bnz Micro Glidr lmnt Blunot Phon 2 Gïntgrrd buiznvrstrkr: Ayon unris 2 Klipschorn pcial dition Klipschorn 60th annivrsary Jubil Ntfiltr +A Michll - Orb Blunot - Bllavista n indrukwkknd productnrks. Grot namn. Maar d vraag is natuurlijk ho ht klinkt?

6 stcombinati 1 n 2 staan naast lkaar opgstld. Bidn wordn wrgvn op d Blunot Ral luidsprkr. 1 Allrrst bkijkn w combinati 1. Dz st knt n paar bijzondrhdn. Allrrst is daar d Orion mt FMD van ransrotor. n draaitafl di maar lifst zo n uro kost. Zondr arm n lmnt wl t vrstaan. Ht mag duidlijk zijn dat w hir in d high-nd sctor zijn aangland. In idr gval wat prijzn btrft. Maar is dat ook zo voor wat d kwalitit van ht gluid btrft? rug naar d Orion. Nog nit zo lang gldn introducrd ransrotor zijn MD lagr. Dit bstaat uit 2 dln. Ht ondrst gdlt wordt via d bknd snaar - vrbondn mt d losstaand motor - aangdrvn waarna ht bovnst gdlt waar ht draaiplatau op rust via n magntkoppling wordt mbwogn. Dit zorgt voor hoorbaar n mtbaar btr rsultatn. Mindr wow n fluttr is ht gvolg wat lidt tot n inktzwart achtrgrond. Nu hft ransrotor n volgnd stap gnomn n d volldig Fr Magntic Driv togpast in haar topmodlln. ot voor kort kondn d mst modlln wordn gupgrad naar n MD. ransrotor staat r bknd om dat voorgaand productn n sris vaak mt d niuwst ontwikklingn t upgradn zijn. Dit kan nit mt d FMD driv.althans, ht is nit aangkondigd. Ht princip is dat d aandrijving volldig wordt losgkoppld van ht draaiplatau. n dat wordt nog vn aangtoond door ht platau t latn draain n r n a4 tj tussn t stkn. Vrmd gzicht ovrigns. U bgrijpt, wow n fluttr bstaan nit mr bij dz wijz van aandrijvn. In idr gval is ht nit mr mtbaar. Vrvorming is n onbknd woord gwordn. Immrs, magntism is d aandrijvnd kracht. D niuw ransrotor Orion FMD was voorzin van n M V sris arm. n van d bst armn tr wrld. Ongknd prcisi. D M arm was voorzin van n Jan Allarts Formula. Audio lctif is uitgropn tot nig dalr in Ndrland voor d lmntn van Jan Allarts. Dit komt doordat Hnk Nimijr nit alln vl knnis hft van draaitafls n lmntn maar d lmntn ook nog ns op prfct wijz wt in t bouwn. n klusj dat toch al gauw 1 tot 1 1/2 uur in bslag nmt in n makklijk arm als d M. Ht Formula lmnt is d top van JA. Rkn op n klin uro voor dit lmnt. Voor vln brikbaardr zijn d CO of d Boron MK1 of II sri. Uit tstn - di JA op zijn sit hft staan - blijkt d CO n uitstknd lmnt. Wrlds bst lmntnmakr Miyabi blijft nipt winnaar in dz tst. Maar is dan ook aanzinlijk duurdr dan d CO. Wij zulln nu d Formula gaan vrglijkn mt n Miyabi lmnt, d MC MFL 3.5. In tstcombinati 3 zulln w d Blunot Baldinotti horn. Vrdr trffn w in tstcombinati 1 n bknd aan als pr-amp. Ht is d Blu Amp modl 42. Op dit momnt wl d nig in d wrld. In tstcombinati 2 trffn w d gwon modl 42 aan. D draaitafl wordt voorzin van n Ntztil Fin van ransrotor. Mtbaar zorgt dit apparaat - xtrn voding - r via microprocssorn voor dat ht torntal xact 33 1/3 is n blijft. n bijkomstighid is dat ook via dit kastj ovr t schakln is tussn 33 1/3 n 45 RPM. Dus gn gdo mt ht vrlggn van d snaar op d motorpully. Wl zo handig. st combinati 1 st combinati 2 Michll typ Orb ransrotor typ Orion FMD Ondrgrond draaitafl AI audio slctif inrtia volldig inrt matriaal

7 stcombinati 1 n 2 staan naast lkaar opgstld. (vrvolg 1) Bidn wordn wrgvn op d Blunot Ral. Vrstrking wordt vrzorgd door Bryston n Marantz. Nit vrwondrlijk d Marantz in dz combinati t zin. Audio lctif is Marantz dalr n dan mag j vrwachtn n van d topproductn hirvan trug t zin in n uitstknd st. 2 Dan d uitdagr: tstcombinati 2. Dz bstaat uit n Michl Orb draaitafl. Voorzin van n handgschrvn kattblltj: nit aankomn Ht blijkt dus om n bijzondr xmplaar t gaan. Wat opvalt is d grot apart voding. Dz draaitafl is voorzin van d ransrotor M 3500 arm. Dit is n door ransrotor gmodificrd arm di ondrdln van d IV sri gbruikt. Maar wl n stuk btaalbaar is. Dz arm ruilt van ignaar voor ca uro. Ht gbruikt lmnt is van Miyabi Labs n wl ht door d japans mstr Haruo akda ontwikkld MFL 3.5 Carbon lmnt. Dit is n limitd dition. Ht handgmaakt moving coil lmnt is van carbon. Carbon dint om vibrati t vrmindrn, d rond vorm zou d laagst moglijk rsonanti bwrkstllign. r wordt gbruik gmaakt van n zr kort aluminium cantilvr n Alnico magntn. Vrglijkn w dit mt d lmntn van JA dan zin w ovrnkomstn. Uitraard handgmaakt, n zr kort cantilvr waarbij voor d stijfhid hir boron wordt togpast. JA hantrt n virkant body. Dit wrkt als d kooi van Faraday. toorvldn van buitnaf hbbn gn invlod op ht JA lmnt. D naaldvorm is trouwns ook bijzondr. n FG- naald knt n bijzondr slijpvorm. Dit maakt ht moglijk dat d naald dipr n ook brdr d grof aftast. n daarm n ongrpt gbid uit d grof wt t haln. Daardoor klinkn oud LP s vaak nog bijzondr god. Ht is alsof z voor ht rst wordn afgtast. rug naar combinati 2. W trffn n mooi Accuphas voorvrstrkr aan n n Bryston indvrstrkr. Ook hir zoals gzgd d Blu Amp, modl 42. Maar nu in nvoudig uitvoring. D sparat vodingn zorgn voor n xact loop Loss voding Michll Loss voding ransrotor ijd om ns wat t gaan luistrn. Want hirna hbbn w nog n tstst t bluistrn. In idr gval zijn w ondr d indruk van d bid combinatis. W gaan nit vrdr in op d tchnisch vrschilln tussn d systmn. Of r mr of mindr watt word glvrd, of r mr of mindr complianc is, of r.... Waar ht om gaat is ho ht klinkt. Of u mgnomn wordt in d muzik. Maakt ht moti los? W bginnn mt combinati 2. hortisch zou dit d mindr motn zijn. W draain vrschillnd nummrs van tockfisch Rcords / Vinyl Collction 180 gr Audiophil Vinyl Prssing, Dirct Mtal Mastr Cut Vinyl ris. Nit dirct mijn muzik. Mr n voor idr wat wils LP. Maar omdat d kwalitit god is, r vrschillnd soortn muzik op zijn t bluistrn n om op lk tstcombinati htzlfd t draain om n god vrglijk t hbbn, is gkozn voor dz niuw uit d vrpakking ghaald LP.

8 stcombinati 1 n 2 staan naast lkaar opgstld. Bidn wordn wrgvn op d Blunot Ral. Allrrst luistrn w naar combinati 2. W hbbn 4 nummrs gkozn di w zulln bluistrn. rst draain w dz om t wnnn aan ht gluid op combinati 2. Daarna dzlfd procdur op combinati 1. Vrvolgns schakln w rglmatig tussn bid combinatis. 3 D koffi wordt ingschonkn. W startn mt ara K - tars. Ht klinkt, zoals ht mot klinkn dnk ik. D stm staat god los, d instrumntn staan gplaatst n zijn t volgn. D gitaar klinkt zoals n gitaar hoort t klinkn. och bn ik nit hlmaal bgistrt. Zlf n high-nd installati bzittnd mis ik its. Ik vrmod zlf dat ht aan d luidsprkrs ligt. D Ral lijkt achtr t blijvn bij d rst van d st. Ht middn- n hoog wordt wrggvn. Zkr, zondr schrpt mt voldond mat van dtail. Ht laag blijft chtr achtr. Ht is r. Maar dat mot btr kunnn. Zo horn w vrvolgns d tgnhangr van ara K - ugn Ruffolo - langskomn. n wr voor mij htzlfd bld. Dan komt wn Carruthrs langs. Ht Frans sfrtj wordt indrdaad tot lvn gbracht. W indign mt Mik ilvr. D bvinding na dz sssi is dat r n prachtig installati staat. Zkr. Maar ht blaast j nit omvr, wat ovrwldiging btrft dan. Lt wl, w zijn kritisch want w hbbn ht hir ovr n nit gring systm n bijhornd budgt. Daar mag j wl ht n n andr van vrwachtn. Wat duidlijk is, is dat d mst systmn door dz combinati naar huis zulln wordn gstuurd. Mijn nig twijfl zit in d luidsprkrs di hirbij zijn gbruikt. God maar nit uitstknd. Of btr gzgd, nit passnd bij d rst van d st. Jan Allarts Formula Miyabi Labs MFL 3.5 Carbon Dan gaan w ovr naar combinati 2. Hir d Orion mt JA lmnt. Ht is natuurlijk jammr dat d st nit ghl glijk is. Vrstrkrs vrschilln n ook d pr-amp ligt op n hogr nivau. Wat dan wl wr god is, is dat ht ovr dzlfd luidsprkrs mt Kimbr 8C luidsprkrkabl wordt afgspld. n, r wordt ntfiltring togpast.zowl Kmp als Fish staan opgstld. W draain in dzlfd volgord. n nu tot vrbazing lft ht vl mr. Opns latn d spakrs mr horn. Mr dtail, opnr, transparantr. Ht laag is nu ook mr gdfinird. Als nu wn Carruthrs zingt tast of win and coff n w horn d accordon dan zin w ht trras op n frans dorpsplintj voor ons. Mooi. Als Mik ilvr daarna zingt : Havn must b a long way from hr dan dnk ik Havn is in d buurt. Maar nog nt nit hlmaal. Ht is duidlijk, combinati 1 ovrtuigt, slpt j d muzik in. Waar ligt dat nu aan? Blijkbaar toch aan d ransrotor Orion mt JA Formula. D Blu Amp mod 42. n d Maranz blokkn zijn blijkbaar ook bijzondr in dz combinati. jsa, ik wt ht wl. D kuz valt op..., tnminst als ik ht gld r voor had. Want hir rijdt u ook n hl, hl mr dan dikk Duits bovn-middnklass auto voor. N, nog gn Bugatti. Maar mt st combinati 2 wordt u ook vast blij. n dan hbbn w nog combinati 3 t tstn. Mt ht klankbld vrs in ht ghoor bgvn w ons naar d andr zaal. D LP gaat m om dzlfd nummrs t latn horn.

9 4 Waar bstaat dz combinati uit? W bginnn mt d Ayon unris II. Dit is n gïntgrrd buiznvrstrkr. n paar ggvns. ingl ndd, pur Klass A vrstrkr. Zs buizn in voor- n indvrstrkrgdlt. n vrmogn van maar lifst... 25Watt aan 8 ohm. Bandbrdt 5Hz-90kHz, /N 98 db n n gwicht van 31 kg. Ht rst wat u zich zult afvragn is n vrmogn van maar 25 Watt. Dat hb ik in ht bgin uitglgd. Ht gaat nit om ht aantal Watts. Ht gaat rom dat di onvoorwaardlijk blijft lvrn, ook als d impdanti vrandrt. Daarnaast is ht van blang wlk rndmnt d luidsprkr hft. Wt u nog: ht rndmnt in db op 1 mtr afstand bij n input van 1 Watt. Houdt u vast. Ondrstaand luidsprkr lvrt maar lifst n rndmnt van105 db. n di wordn dus aangstuurd door d 25Watt lvrnd Klass A Ayon. Mr dan voldond om d grot zaal van gluid t voorzin blijkt latr. Di luidsprkr is d spcial dition Klipschorn 60th annivrsary Jubil. Dit is n cornr horn zoals Klipsch ht zlf nomt. Dz uitvoring is in n glimitrd oplag van 200 stuks gmaakt. U krijgt r uitraard n mooi crtificaat bij. In dz uitvoring is o.a. d filtring vrdr ondr handn gnomn. D kast is prachtig uitgvord. n als z nmaal in d hok staan dan zulln z nit gauw vrplaatst wordn. Z wgn maar lifst 100 kg pr stuk. Nu mot ik rlijk ht volgnd bknnn. D Horn s di ik tot nu to hb ghoord hbbn mij gn van alln kunnn bkorn. Op di luidsprkrs spl j hoorn- n blaasmuzik. Zoits als d hompapa muzik van al di kaplln di bij lkaar komn. Nits mis m, maar nit my pic of cak. Hnk Nimijr zag mijn twijfl. n trcht gaf hij aan om straks onbvooroordld t luistrn. Uitraard, als rcnsnt is dat j taak. n dus had ik mij voorghoudn gn bvstiging t zokn als w zo mtn d Hoorn in wrking zoudn horn. Ik kon nit nalatn vn ht gluid van n hoorntj t imitrn. Klonk nrgns naar natuurlijk. Maar dat was wat ik van di luidsprkrs vind... of zou ik motn zggn vond? Wat trffn w vrdr aan? D Blunot Bllavista ignatur mt Blunot Borrmo arm (uni pivot mt Lyra Argo lmnt, Aqvox Phono 2 CU Phono Pr. Maar waar w d st m gaan tstn is d ransrotor Fat Bob mt armn van ransrotor (2.6) n d lmntn van Blunot Baldinotti n van Bnz Micro Glidr. r wordt ook n ntfiltr van +A togpast. Als luidsprkr kabl is d Nord-Ost Blu Havn gbiwird togpast. Intrlinks zijn d Audio lctif L-100. Wat namn btrft is dz st dus zondr mr klass. Zo gauw zijn w natuurlijk nit tvrdn. Proof of th pudding is in th ating. Dus in ons gval: luistrn n nog ns luistrn. n ding is zkr, dz st zal n dobbr krijgn aan d combinatist nummr 1. Wliswaar trffn w d onvolprzn ransrotor Fat Bob aan. Maar kan di ht opnmn tgn d Orion FMD? Ayon unris 2 Fat Bob dl van d st combinati 3 - Ayon, Fat Bob Blunot Bllavista ignatur

10 5 Nog vn wat fitn ovr dz Horn uitvoring. n 3-wg systm mt n frquntirang di loopt van 33Hz - tot 17kHz =/- 4 db. D drivr and cabint constructi - vn voor d puristn - zijn htzlfd gblvn. Wat in dz uitvoring voor ht rst gtoond n togpast wordt zijn d schottn achtr, d moglijkhid om nu tospoor t gvn. ignlijk dus om nu nit afhanklijk t zijn van hokplaatsing, Daar stondn z om bknd, door d hokplaatsing wrd ht bass gluid opgkrikt. Dat is vanzlfsprknd, d murn gaan dan m don. Dat kan toch al gauw 1 a 2 db schln. Intrn bdrading is van VDHull. n aansluiting gschidt via top of th lin WB trminals. r valt natuurlijk mr ovr t zggn. Maar dat kunt u zlf wl vindn. Ht is nu zo langzaam tijd om di LP op d Fat Bob t lggn. n ons t latn vrrassn. W bginnn mt ara K. W zggn nits. Luistrn. Hnk kijkt ons vol vrwachting aan. N, ik zg nits. rst vn d andr nummrs horn. Dit kan nit waar zijn. W komn uitindlijk wr bij wn Carruthrs mt ht nummr Paris aan. Als hij zingt tast of win and coff n ik hoor d accordon dan zi ik ht trras op n frans dorpsplintj voor ons.ik zi d mnsn zittn, zi hn aan hun koffi n wijn nippn. trkr. Ik zit r zlf ook. Wat? Ja, ik zit r tussnin. Maak dl uit van ht nummr. Als Mik ilvr daarna zingt : Havn must b a long way from hr dan dnk ik n hoor, Havn is dit. Wat kan ik r nog mr ovr zggn? Nits. Dat ht vrmogn van d vrstrkr n schlmil 25Watt afgft? Dat d spcificatis van di Horn spakr nu nit cht om ovr naar huis t schrijvn zijn? Dat r gn Orion aanhangt maar n simpl Fat Bob? Dat.... Ja wat? Dit is ovrtuignd, hir splt muzik n moti. D makklijk manir waarop ht wordt wrggvn. Prachtig middn n hoog, spranklnd n snl als van n lktrostaat (n ik hb d bst di ik op dit momnt kn - d van Mdvoort R8.5 - in huis). Dynamik, laag gdfinird, aanwzig in n mat di mr dan uitstknd is. oplss, opnhid n... Ach wat, wt u wat. Gaat u zlf maar bluistrn of di wrggvn Watts van voldond kwalitit zijn. n ding wt ik zkr, Als dz luidsprkrs aan d combinati st 1 wordn aangslotn is d prfcti brikt. Howl ik di vrstrkr - Ayon unris - r wl aan zou houdn. Hlaas hbbn w dat nit kunnn don. D paar hondrd kilogrammn aan luidsprkrs latn zich nit makklijk vrplaatsn. O ja, voor u nu snl naar d winkl loopt om dz Horn s aan t schaffn. Z kostn ca , pr stuk wl t vrstaan. n ik? Ik bn bkrd. Ik gf ht to. Dit is d rst kr dat n hoornluidsprkr mij hft kunnn imponrn. n ho! Ik stk d loftrompt voor d Horn. Maar r zijn mr zr god luidsprkrs in dz prijsklass. Idr mt hun ign wrgav karaktristik. n dan gaat ht r om wat u mooi vindt klinkn. Vl luistrn naar vrschillnd luidsprkrs n luidsprkrsystmn is ht advis. n Audio lctif hft daarvoor vl god luidsprkrsystmn in huis. Ht was dus d moit waard om d vrschillnd systmn t tstn. Klipschorn 60th Annivrsary Jubil dl van d st combinati 3 Crtificaat

11 ot slot nog d vraag waarom lmntn van nu btr klinkn dan vrogr. r warn kristal lmntn, kramisch lmntn, magnto dynamisch lmntn, moving coil lmntn, moving iron lmntn. In d high-nd wordn voornamlijk moving coil lmntn gbruikt. W zin dat d cantilvr stijvr n stuggr is gwordn waarbij matrialn als boron wordn gbruikt. 6 W haddn vrogr al rond, sfrisch, lliptisch naaldn, shibata naaldn n vdh naaldn. Ht grot vrschil van d aftastnaaldn van hdn mt di van vrogr is dat d zijkantn van d btr naaldn langr zijn. D grof kan dipr wordn afgtast. r is sprak van n grotr aanrakingsopprvlakt. Hnk vrglijkt dit mt n karrnwil n n klin wil. Als j ovr slcht wgdk rijdt mt vl kuiln dan zal n klin wil dit volldig doorgvn - ht wil vrdwijnt namlijk grotndls in d kuil - trwijl n karrnwil n groot dl van d kuil nit kan doorgvn maar r dls ovr hn gaat. Ht karrnwil hft n grotr aanrakingsopprvlakt n hirdoor mindr last van onffnhdn. Dit is analoog aan god naaldn. Dz hbbn n grotr aanrakingsopprvlakt. Ht gvolg is dat bij ht afspln van platn tikkn, spttrs n knttrs mindr hoorbaar zijn. Ht mooi is dat ook oud LP s btr klinkn. Dit komt omdat d niuw naaldn ignlijk n andr gdlt van d grof aftastn wat rsultrt in n btr krak-tik signaalvrhouding aldus Hnk. n dat ls j ook in vl rcnsis. Mn staat vrbaasd van d kwalitit van d oud LP s. Mn hoort dingn di tot voorhn nit aan ht vinyl wrdn onttrokkn. Dat kan rdn voldond zijn om ns stil t staan bij ht huidig lmnt dat u hft. Mt n rlatif klin invstring in n hdndaags god lmnt (Grado bijv. hft lmntn vanaf 39) kunt u uw oud LP s wr god wrgvn. Maar om r cht alls uit t haln hft Audio lctif d top in high-nd lmntn (doorlopnd tot zo n voor n JA Formula 1). Vanzlfsprknd alln zinvol als d rst van d installati dit rchtvaardigt. voorbldn originl snijkop n afsplnaald fig. 1 fig. 2 Audio lctif hft high-nd systmn staan. In n prijsklass di hlaas voor mnign onbrikbaar is. Als dalr van ondr mr Marantz, Blunot, Jan Allarts, ransrotor n binnnkort van ht bfaamd vrstrkrmrk Croft kan Audio lctif u hlpn n passnd combinati t vindn. Vl draaitafls mt divrs lmntn staan splklaar opgstld. Naast d gtst lmntn zin w lmntn van ondr andr Grado, Dnon, Bnz, Lyra, ransfiguration. Daarnaast is zij ook lvrancir van divrs luidsprkrsystmn n vrstrkrs. n bzok aan Audio lctif zal u dan ook nit tlurstlln. Al was ht alln maar om ns d sop van d Chins t probrn. bron:

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

De pe lletketel. De pelletketel. PiccoPELLO. Efficïent en spaarzaam verwarmen met houtpellets. spaarzaam verwarmen met houtpellets.

De pe lletketel. De pelletketel. PiccoPELLO. Efficïent en spaarzaam verwarmen met houtpellets. spaarzaam verwarmen met houtpellets. D p lltktl D plltktl PiccoPELLO Efficïnt n spaarzaam vrwarmn mt houtpllts spaarzaam vrwarmn mt houtpllts Gproducrd door Vrwarmn mt houtpllts vrmindrt ht - broikasffct. Ht vrbrandn van pllts is CO2 nutraal

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken projct ONTWERP O DE WATERTOREN Novmbr 2004 ontmotn Bob Custrs n Michil Haas lkaar voor ht rst doordat n oud studignoot van Bob n mdwrkr van NIBE n ontmoting arrangrt. Bid hrn wordn ht al snl ns dat z d

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken: Brukn optlln n ftrkkn Vrknnn Opgv 1 Ton n Hns stlln smn n grot pizz. Ton t d hlft vn d pizz op, Hns t 3 dl vn d pizz. 8 Wlk dl vn d pizz tn z smn op? Wlk dl vn d pizz t Ton mr op dn Hns? nm: Imgs/R1003.jpg

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

De testbrochure voor de nieuwe Foliodrape Protect en Foliodrape Protect Plus OK-afdekdoeken.

De testbrochure voor de nieuwe Foliodrape Protect en Foliodrape Protect Plus OK-afdekdoeken. D tstbrochur voor d niuw Foliodrap Protct n Foliodrap Protct Plus OK-afdkdokn. Btr wil zggn: mr dan god. D prfct combinati voor mr fficiënti n kwalitit. Ht is bknd dat OK-afdkdokn van HARTMANN bhorn tot

Nadere informatie

Rekenen met procenten

Rekenen met procenten W4 Rknn mt procntn Dolstllingn Na ht doorlopn van dz modul kan d studnt rknn mt procntn, zoals: d btw n d brutoprijs brknn bij n ggvn nttoprijs; bpaln hovl procnt n bdrag is van n andr bdrag; d procntul

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Renoveren en Ventileren

Renoveren en Ventileren Elk typ roost in F1, in lk R Duco s zonw Natuurlijk vntilati én zonwring Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Vntilati én Zonwring: n intgral aanpak God vntilati zorgt r voor dat d

Nadere informatie

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23 juni 2012 (rctificati 02-07-2012) NIEUWSBRIEF JEUGD V.V. VOLHARDING / S.V.D. Bst splrs n oudrs, vrzorgrs van onz jugdldn, Op 4 n 5 mi 2012 spld d jugd van SVD/Volharding hun 2 ign jugdtornooi, ht zgn.

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal,

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal, Vrslag zsd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Storytlling / Bok Andrs Wrkn 8 april 2014 bij CAOP t Dn Haag Na n kort opning door Aukj start sprktrainr Erik Dkkr samn

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Ventilatie vraagt om een totaalconcept!

Ventilatie vraagt om een totaalconcept! Vntilati vraagt om n totaalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van nrgivrbruik is in d bstaand woningvoorraad van cruciaal blang. aarbij strft uco naar d kwalititsisn di ook bij niuwbouw gldn. at

Nadere informatie

Machten. Inhoud Machten

Machten. Inhoud Machten Mchtn Inhoud Mchtn Mchtn n mchtsvrhffn Evn n onvn mchtn Vrmnigvuldign vn mchtn Dln vn mchtn Mcht vn n mcht Mchtn vn productn 7 Mchtn vn rukn Sustiturn vrvngn vn n lttr door n gtl Wortls n mchtn mt grokn

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

Christmas time 2.0! Lesbrief

Christmas time 2.0! Lesbrief Lsbrif Christms tim 2.0! En updt vn ht succsvoll Tumult krstspl vn vorig jr. In smnwrking mt Musicbox is d muzikrond nu n krstmuzikquiz gwordn di j klssikl ls fsluiting vn ht spl dot: vl plzir n lvst hl

Nadere informatie

De inhoud in vogelvlucht

De inhoud in vogelvlucht D inhoud in voglvlucht Ovr d autur... xix Dankwoord... xx Inliding... 1 Dl I: Voorbridingn... 5 Hoofdstuk 1: Totsinstrumntn: n knnismaking... 7 Hoofdstuk 2: Wat j oudrs nooit hbbn vrtld ovr houding...

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Participatie van patiënt en familie

Participatie van patiënt en familie Participati van patiënt n famili n opn dbatcultuur. Ho vr staan w nu cht in d zorg? Sabin Buntinx, OPZC Rkm Jan Van Spybrock, VVGG Rinhild Vandrlindn, OPZC Rkm Jan Dlvaux, Uilnspigl slid 2 Via Bld > Kop-

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Wrkinstructi : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Introducti 3.2 Vrpakking radioactiv matrialn 3.2.1 Radioactif bsmtt installati-ondrdln 3.2.2 Radioactif afval: 3.2.3

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Deelexamen Calculus 1 21/10

Deelexamen Calculus 1 21/10 Dlxamn Calculus 1 21/10 1. Ggvn d functi y(x) waarvoor y y = x+1 (a) Brkn d afglid y voor n punt (x, y) dat voldot aan ht functivoorschrift. (b) Gbruik d gvondn uitdrukking om d vrglijking van d raaklijn

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO -invntarisati Vilighid NSO Urgnti c Entr Kind valt doordat ht nit bij d trapluning kan Acti / Maatrgln (of aangvn dat ht nit van topassing is) B.v. huisrgls Kind valt doordat d trapluning nit g vastzit

Nadere informatie

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk Risicoinvntarisati Dit risico invntarisatiformulir is n hulpmiddl voor u om d risico s van d ondrnmr inzichtlijk t makn. Ht formulir is zr algmn van aard n bidt daarom gn complt bld voor all bdrijvn. Lt

Nadere informatie

Voorbeeld ISSO-publicatie 53

Voorbeeld ISSO-publicatie 53 Voorbld ISSO-publicati 53 6. VOORBEELD Ht (kantoorgbouw is wrggvn in figuur 6.1. Fig. 6.1 Gvlaanzicht n plattgrond van ht kantoorgbouw. Ht (kantoorgbouw kan wordn bstmpld als n middlgroot modulnkantoor.

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Voorbeelden ISSO-publicatie 57

Voorbeelden ISSO-publicatie 57 Voorbldn ISSO-publcat 7. VOORBEELDEN Voorbld Ht btrft n nuw, vrjstaand, doosvormg hal mt als hoofdafmtngn 80 0 7, m. D dur hft n afmtng van 4 mtr n n U-waard van W/(m K. D wandn hbbn n U-waard van 0, W/(m

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Brühl veiligheidshefdeuren voor machines. brühl veiligheidsdeuren voor machines. veiligheidsdeuren

Brühl veiligheidshefdeuren voor machines. brühl veiligheidsdeuren voor machines. veiligheidsdeuren 181 vilighidsdurn brühl vilighidsdurn voor machins Brühl vilighidshfdurn voor machins volgns d Machinrichtlijn 2006/42/EG, DIN EN ISO 12100, DIN EN 12453 n DIN EN 12604 www.vilighidshkwrk.nl 182 brühl

Nadere informatie

Pote ntie el. B e la n g rijk!!!!! Let o p d e n. Ondernemer. Markt. Concurrentie. Aanbod en faciliteiten. Prijsstrategie

Pote ntie el. B e la n g rijk!!!!! Let o p d e n. Ondernemer. Markt. Concurrentie. Aanbod en faciliteiten. Prijsstrategie zo m rditi d in is a m th it D Too ls a a n bod van d N w g ko m n. Pot nti l Ondrnmr Markt Uw bdrijf bvindt zich in n bpaald markt. Hir lft n bpaald aantal mnsn van n bpaald lftijd. Mt n bpaald inkomn,

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

Uniek in woonbeleving

Uniek in woonbeleving Unik in woonblving Top locati h c s o B n D! P unt Unik in Brabant 7 dagn pr wk gopnd Gratis parkrn Punt! woonwarnhuis Ht Punt! Op ht RtailPark in Dn Bosch opnt Punt! En 6000 m² groot woonwarnhuis mt n

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

Geschiedenis van de stad. atypische. stedelijkheid in. Analyse. Haarlemmermeer

Geschiedenis van de stad. atypische. stedelijkheid in. Analyse. Haarlemmermeer Fornsn zorgn ook wr voor mr filproblmn Gschidnis van d stad Analys A En (fictiv) middluws cathdraal D zr onglijk social structuur wordt door stadsbwonrs aanvaard als vanzlfsprknd, want door God ggvn. Strft

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Damwâld, een wereldplaats!

Damwâld, een wereldplaats! Colofon Damwâld, n wrldplaats En mondial spurtocht door Damwâld voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj

Nadere informatie

MKBA. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 1. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 2 MKBA. Meer weten?

MKBA. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 1. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 2 MKBA. Meer weten? Voorbld van ht montarisrn van ysik ctn: 1 Voorbld van ht montarisrn van ysik ctn: 2 Mr wtn? En Maatschapplijk Kostn-BatnAnalys () gt ht rndmnt van n invstring voor d ghl maatschappij wr. D kracht van d

Nadere informatie

Kollum, een wereldplaats!

Kollum, een wereldplaats! Colofon Kollum, n wrldplaats En mondial spurtocht door Kollum voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj voor

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

...aan de slag dan maar!

...aan de slag dan maar! initiatif van d knkf...aan d slag dan maar! Thori n wrkvormn voor ht comptntigricht bglidn van jongrn Inliding initiatif van d knkf Voor u ligt ht cursusbok Osh? Aan d slag dan maar. Ht cursusbok maakt

Nadere informatie

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College Voor all studntn van ROC ID Collg Intrviw Club ID Fitgams http://clubid.idcollg.nl Mbo-uitblinkr van ht jaar dapa één grot famili Summr 2008 must havs n nog vl mr... Alls ovr ht spttrnd schoolfst o JUNI

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 D ldn van d gmntraad van Haarlmmrmr Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bzokadrs Raadhuisplin 1 Hoofddorp Tlfoon 0900 1852 Tlfax 023 563 95 50 clustr Handhaving n Tozicht Contactprsoon Schramalvan d Molgraaf

Nadere informatie

Dokkum, een wereldstad!

Dokkum, een wereldstad! Colofon Dokkum, n wrldstad En mondial spurtocht door Dokkum voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj voor

Nadere informatie

op gebouw- en wijkniveau

op gebouw- en wijkniveau projct A ADVIES Enrgibsparing n nrgivrduurzaming op gbouw- n wijknivau EPC vrlaging Toolnburg Zuid Ymr is n woningbouwcorporati mt hog ambitis op ht gbid van nrgi. Dz ambitis sluitn god aan bij d ambitis

Nadere informatie

Etektrische autofiets

Etektrische autofiets Etktrisch autofits Soms vroorzaakt niuw tchnologi n rvolutionair vrbtring van oud productn. Wat t dnkn van d Twik? D Twik lijkt op n ovrdkt ligf its voor tw prsonn. Ook al hft d Twik fitspdaln, ht is gn

Nadere informatie