W Definiëren en verwijderen domeinwaarden uit domeintabel Waardebepalingstechniek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "W-1302-0044 - Definiëren en verwijderen domeinwaarden uit domeintabel Waardebepalingstechniek"

Transcriptie

1 W Definiëren en verwijderen domeinwaarden uit domeintabel Waardebepalingstechniek Algemeen Onderdeel Publicatiedatum 25 april 2014 Versienummer 0.4 Status Concept Impact: Fase update procedure Consultatieronde 2 Notitie van aandacht Commentaar dient voor 31 mei 2014 binnen te zijn. GROOT Inhoud Werkproces: Aquo-onderdelen Betreft: RfC nummer: Titel: Omschrijving aanvraag: Impact standaard: Afvalwaterketen, Watersysteembeheer (Chemie, Ecologie) Aquo-domeintabellen Er is een definitie opgesteld voor de Aquo-domeintabel Waardebepalingstechniek. Als gevolg daarvan is geconcludeerd dat een aantal domeinwaarden onterecht zijn opgenomen in deze domeintabel. W Definiëren en verwijderen domeinwaarden uit domeintabel Waardebepalingstechniek Er was geen definitie opgesteld voor de domeintabel Waardebepalingstechniek. Als gevolg van het ontbreken van een definitie zat er geen gedachte achter de domeinwaarden die in deze tabel zijn opgenomen. In dit wijzigingsvoorstel wordt een definitie opgesteld. En wordt voorgesteld de domeinwaarden die niet aan deze definitie voldoen te verwijderen uit de domeintabel. De impact van dit wijzigingsvoorstel is groot maar beperkt zich tot de Aquodomeintabel Waardebepalingstechniek. Indiening Naam indiener: Sylvia van Kuijck Organisatie IHW Datum indiening: 01 februari 2013 Functie en werkgebied Adviseur Aquo-standaard indiener Proces Start consultatie 1: 6 december 2013 Toelichting: Start consultatie 2: 25 april 2014 Toelichting: Datum definitief Toelichting: Datum doorvoeren Toelichting: Advies IHW Definitie zonder meer doorvoeren met aanscherpingen. Verwijderen domeinwaarden alleen indien het hiermee niet onmogelijk wordt onderscheid te maken binnen de waardebepalingsmethode voor wat betreft de bepaling van de meetwaarde.

2 Indienen Consultatie 1 Consultatie 2 Definitief Doorvoeren Cyclus juli/augustus december/januari april/mei juni juli Update Groot Waardebepalingstechniek pagina 2 van 19

3 Inhoud 1 Inleiding Aanleiding en Achtergrond Reikwijdte Opbouw wijzigingsvoorstel 4 2 Nota van Commentaar consultatieronde Ingediende commentaar Eindconclusie: 9 3 Wijzigingsvoorstel Aquo-lex Tekst Aquo-praktijkrichtlijn Aquo-domeintabellen Wijzingen op Aquo-Domeintabel Waardebepalingstechniek 11 4 Business case Voordelen Afbakening Impact 18 Tamar Bakker Rapport Uit 0.1 /CONCEPT Waardebepalingstechniek pagina 3 van 19

4 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en Achtergrond In juni 2011 is het UM Aquo Metingen uitgebreid met extra laboratoriumkenmerken. Een van de domeintabellen die destijds is toegevoegd is de domeintabel Waardebepalingstechniek, zie RfC De domeintabel Waardebepalingsmethode bevat normen en voorschriften die omschrijft hoe de analyse is uitgevoerd. De waardebepalingstechniek is de techniek die gebruikt is voor de analyse. De waardebepalingsmethode laat soms de keuze welke waardebepalingstechniek gebruikt wordt Bijvoorbeeld: In NEN-EN-ISO Water quality Gas-chromotographic determination of a number of monocyclic aromatic carbons, naphtalene and several chlorinated compounds using purge-and-trap and thermal desorption staat het volgende: The purge-and-trap apparatus should include: GC-MS or a GC with suitable detector(s). De gebruikte techniek kan significant zijn voor de meetwaarde die verkregen wordt. In juni 2011 is er goed nagedacht over welke domeinwaarden opgenomen zouden moeten worden in deze domeintabel. Daarna zijn er veel nieuwe domeinwaarden aan toegevoegd. Maar omdat er geen definitie bestond voor de domeintabel Waardebepalingstechniek zijn er naderhand domeinwaarden toegevoegd die er niet in thuishoren. In dit wijzigingsvoorstel wordt een definitie opgesteld. Tevens wordt voorgesteld de domeinwaarden die niet aan deze definitie voldoen te verwijderen uit de domeintabel. 1.2 Reikwijdte Het wijzigingsvoorstel beperkt zich tot de domeintabel Waardebepalingstechniek. 1.3 Opbouw wijzigingsvoorstel Het wijzigingsvoorstel start met een definitie voor de domeintabel Waardebepalingstechniek. De definitie met toelichting zal worden toegepast in de Aquo-praktijkrichtlijn Aquo-domeintabellen. Vervolgens is gecontroleerd of de huidige waarden in de domeintabel voldoen aan de nieuwe definitie. Daaruit komt een wijzigingsvoorstel om een aantal domeinwaarden te verwijderen. Waardebepalingstechniek pagina 4 van 19

5 2 Nota van Commentaar consultatieronde Ingediende commentaar Indiener Opmerking Reactie IHW indien van toepassing Frans Lüers (WS de Dommel) W Definiëren en verwijderen domeinwaarden uit domeintabel Waardebepalingstechniek Voorstel om een grote hoeveelheid analysetechnieken te VERWIJDEREN uit de landelijke lijst: AA, BACT, CUVT, DA, ELMSR, GC, GC-MS-PT, GC-MS-LV-PTV, GC-MS-PT, HPLC, HPLC-APCI-MS, HPLC-DAD, HPLC-MS-ESI, HPLC-UV, HPLC-UV-FL, LDO, MEMBF, MICTTPT, SEDI, TITM. OORDEEL: NIET akkoord. Deze standaard wordt reeds sinds jaar en dag gebruikt. Het verwijderen van deze analysetechnieken resulteert in een forse informatieverlies. Dit is onwenselijk. In de huidige analysetechniek kan eenvoudig worden nagegaan wat het verschil is tussen technieken. Elke techniek zegt nu ook iets. Deze informatie wordt in het voorstel allemaal aan elkaar gelijk getrokken. Onderscheid in analysetechniek wordt daarmee een wassen neus. Terwijl dit juist aangeeft wat de meest nauwkeurige analyse is. Ik blijf van mening dat de analysetechniek ook daadwerkelijk bruikbaar moet blijven om onderscheid tussen analyses te kunnen maken. Dat hoort niet alleen bij meetapparaat, waarbij je nog steeds verschillende typen hebt en ook binnen de oude analysetechnieken. Hou deze tabel ook aan en maak van de standaard geen papieren tijger. *Doorgesproken met Frans: Verwijderen van domeinwaarden uit de domeintabel heeft tot gevolg dat historische data niet meer uitgewisseld kunnen worden. Bij de historische data zouden we een groep kunnen toevoegen waarin wordt aangegeven dat deze niet meer gebruikt moeten worden. De waarden waarvan wordt voorgesteld om ze te verwijderen zullen in die groep moeten worden opgenomen. * Besproken in intern overleg IHW: is niet de juiste optie. Het levert niet de gewenste informatie dus horen deze waarden niet thuis in tabel. In RfC wordt stuk opgenomen over consequenties van verwijderen domeinwaarden. Nu wordt in de domeintabel onderscheid gemaakt tussen LC en HPLC. Het voorstel is om HPLC te vervangen door LC. Na overleg is besloten om juist HPLC handhaven en LC te vervangen. In de toekomst is de verwachting dat ook UPLC en NPLC opgenomen gaan worden. De druk bij LC heeft een significante invloed op de meetwaarde. Het wijzigingsvoorstel wordt hierop aangepast Het uitwisselen van een apparaat zonder detectietechniek als waardebepalingstechniek geeft geen informatie. Meetwaarden van Waardebepalingstechniek pagina 5 van 19

6 verschillende laboratoria kunnen niet worden vergeleken als niet bekend is welke detectietechniek gebruikt is. Vandaar het voorstel om GC, (FID, MS, ECD?), HPLC, AA, DA (UV, FOTM,..) niet als actuele parameters op te nemen.. TITTM en VOL zijn géén synoniemen van elkaar. Titrimetrie is wel Volumetrie maar Volumetrie kan meer zijn dan titrimetrie. Dus beide behouden. ELMSR en LDO zijn meetapparaten daar is een aparte tabel voor. Deze horen dus niet thuis in Waardebepalingstechniek maar moeten worden opgenomen in de domeintabel Meetapparaat. Duidelijk in RfC opnemen dat Gegevensbeheerder dit moet doorvoeren. CUVT, MEMBF en SEDI zijn niet de technieken waarmee de numerieke waarde wordt vastgesteld. In het geval van MICTTPT is dat anders: het aantal bacteriën op de plaat wordt geteld. Je kunt ook een andere techniek gebruiken (zwemwater) die geeft een ander resultaat. MICTTPT blijft daarom gehandhaafd. Ook obv commentaar van RWS heeft IHW besloten om de injectietechniek te handhaven in de domeintabel mits in combinatie met de detectietechniek. Dat betekent dat GC-MS-PT en GC-MS-PT V gehandhaafd kunnen blijven. GC-MS-LV-PTV zal wel worden verwijderd omdat niet eenduidig gedefinieerd kan worden wanneer de toevoeging LV bij GC-MS-PTV wel of niet gebruikt wordt. In de waardebepalingsmethode staat Waardebepalingstechniek pagina 6 van 19

7 beschreven wat het injectievolume is. RWS gebundeld. Definitie en toelichting voor waardebepalingstechniek niet akkoord. De definitie is heel specifiek voor labanalyse, terwijl er best in het veld gemeten kan zijn. Dit zal naar onze mening generieker moeten. We voorzien problemen met de samenhang van de afzonderlijke domeinen. Er is een waardebepalingsmethode, een waardebepalingstechniek en een monsterbewerkingsmethode (maar geen monsterbewerkingstechniek). akkoord met nieuwe definitie. Toelichting aanvullen met: Deze laatst genoemde technieken worden alleen opgenomen in de domeintabel Waardebepalingstechniek in combinatie met een detectietechniek. Het vastleggen van de waardebepalingstechniek is met name van belang als in normen meerdere waardebepalingstechnieken worden benoemd. Waar leg je de grens en hoe maak je dit identificeerbaar? Bijvoorbeeld als er zowel een extractie als een scheidingstechniek gebruikt en een ionisatie- en een detectietechniek wordt gebruikt. Een ontsluiting of extractie valt niet onder een van de genoemde domeinen. In de domeintabellen staat dat verwijzen naar de normmethode voor analyse (detectie) voldoende is om ook de voorbewerking te definiëren. Dat is in verscheidene gevallen niet correct. Bij het bepalen van metalen is het van groter belang te weten welke ontsluiting is gebruikt dan welke detectietechniek. Verder wordt gesuggereerd dat het vastleggen van de waardebepalingstechniek er eigenlijk weinig toe doet als de waardebepalingsmethode slechts 1 techniek bevat. De waardebepalingstechniek zou dan niet vermeld hoeven te worden. Lijkt ons dat je die altijd vermeld, omdat je anders moet zoeken in de normmethode zelf. Waardebepalingstechniek pagina 7 van 19

8 Voorstel voor nieuwe definitie: de techniek die gebruikt wordt om de numerieke waarde van de beoogde grootheid, al dan niet in combinatie met een chemische stof of object te bepalen. Voorstel voor toelichting: De gebruikte detectietechniek heeft de grootste invloed op de meetwaarde. Een injectietechniek, filtratiemethode of extractietechniek hoort in de meeste gevallen ook bij een waardebepalingstechniek omdat deze invloed hebben op de meetwaarde. Guus Zijdenbos (RWS) Er zal eerst bepaald moeten worden hoe met bovenstaande omgegaan moet worden gezien de voorgestelde definitie en toelichting voordat bepaald kan worden welke domeinwaarden thuis horen in de domeintabel. Vooralsnog gaan wij dus ook niet akkoord met de voorgestelde opschoning van de domeintabel. Bij beoordelen merk ik dat de genoemde domeinwaarden niet compleet zijn, waardoor beoordeling niet 100% kan worden uitgevoerd. Zo ontbreekt AES-F, AES-KD en GAMMAS. Constatering is juist. De hier genoemde waardebepalingstechnieken zijn al getoetst aan de nieuwe definitie en zullen dus behouden blijven in de domeintabel. In de tweede versie zal de tabel in het RfC bijgewerkt worden. Waardebepalingstechniek pagina 8 van 19

9 2.2 Eindconclusie: Het IHW gaat het wijzigingsvoorstel aanpassen. In het wijzigingsvoorstel worden de volgende wijzigingen doorgevoerd: De definitie en toelichting (met kleine aanvulling door IHW) die RWS heeft voorgesteld worden overgenomen in het wijzigingsvoorstel. De domeinwaarden die een injectietechniek, extractietechniek of filtratietechniek in combinatie met een detectietechniek hebben zullen niet worden verwijderd uit de domeintabel Waardebepalingstechniek. Dit wordt bijgewerkt in het voorstel. De lijst met domeinwaarden wordt bijgewerkt met de domeinwaarden die op het moment van schrijven zijn opgenomen in de domeintabel. Bij het beoordelen van het nieuwe wijzigingsvoorstel mag worden aangenomen dat domeinwaarden die na zijn opgenomen in de domeintabel behouden blijven in de domeintabel. Het voorstel blijft om een aantal domeinwaarden uit de domeintabel te verwijderen om de volgende redenen: Meetapparaten horen thuis in de domeintabel Meetapparaat en niet in de domeintabel Waardebepalingstechniek. Een apparaat zonder detectietechniek hoort niet thuis in de domeintabel omdat hiermee niet de numerieke waarde wordt bepaald. HPLC en LC worden voor dezelfde toepassing uitgewisseld. De druk is van invloed op resultaat dus keuze maken voor HPLC ipv LC. Het injectievolume hoort niet in de waardebepalingstechniek thuis maar staat in de waardebepalingsmethode. In het wijzigingsvoorstel zal de motivatie worden toegevoegd. Waardebepalingstechniek pagina 9 van 19

10 3 Wijzigingsvoorstel In dit wijzigingsvoorstel wordt een definitie voor de domeintabel Waardebepalingstechniek gegeven. Deze definitie zal, mits geaccepteerd, worden opgenomen in het Aquo-lex. Ook zal deze worden toegepast in de Aquo-praktijkrichtlijn Aquo-domeintabellen. Als gevolg van de nieuwe definitie is geconcludeerd dat een aantal domeinwaarden niet thuis horen in de domeintabel Waardebepalingstechniek. Er wordt voorgesteld deze te verwijderen. 3.1 Aquo-lex In Aquo-lex komt de term Waardebepalingstechniek niet voor. Voorgesteld wordt om onderstaande informatie op te nemen: Term Definitie Toelichting Waardebepalingstechniek De techniek die gebruikt wordt om de numerieke waarde van de beoogde grootheid, al dan niet in combinatie met een chemische stof of object te bepalen. De gebruikte detectietechniek heeft de grootste invloed op de meetwaarde. Een injectietechniek, filtratiemethode of extractietechniek hoort in de meeste gevallen ook bij een waardebepalingstechniek omdat deze invloed hebben op de meetwaarde. Deze laatst genoemde technieken worden alleen in combinatie met een detectietechniek als een waardebepalingstechniek beschouwd. Het vastleggen van de waardebepalingstechniek is met name van belang als in normen meerdere waardebepalingstechnieken worden benoemd. Categorie UM Aquo Metingen Waardebepalingstechniek pagina 10 van 19

11 3.2 Tekst Aquo-praktijkrichtlijn Aquo-domeintabellen In de Aquo-praktijkrichtlijn Aquo-domeintabellen zal de volgende tekst worden opgenomen: Doel van detabel: Bij de meetwaarde kan worden vastgelegd welke waardebepalingstechniek, die in de waardebepalingsmethode is genoemd, gebruikt is. N.B.: Als in de waardebepalingsmethode slechts één waardebepalingstechniek genoemd wordt, is het vastleggen van de waardebepalingstechniek niet nodig. Inhoud van de domeintabel: De domeintabel met Waardebepalingstechniek bevat alleen die waarden die voldoen aan de definitie en aan de volgende (aanvullende) voorwaarden: Een injectietechniek, filtratiemethode of extractietechniek wordt alleen opgenomen in combinatie met een detectietechniek én als de waardebepalingstechniek van invloed is op de meetwaarde. Schrijfwijze De domeintabel Waardebepalingstechniek bestaat uit een Code en een Omschrijving: Als code worden zoveel mogelijk de algemeen geldende afkortingen gebruikt. Bij nieuwe codes wordt aangesloten op de codes die al zijn opgenomen in de domeintabel. De omschrijving is waar mogelijk in het Nederlands en is maximaal 60 karakters. De omschrijving moet een duidelijk beeld geven van de gebruikte techniek. N.B.: de code wordt niet herhaald in de omschrijving. 3.3 Wijzingen op Aquo-Domeintabel Waardebepalingstechniek De bestaande domeinwaarden zijn in gedeeld in vier verschillende categorieën: Verwijderen. In deze categorie zijn de domeinwaarden opgenomen die niet voldoen aan de hierboven gegeven definitie. Per domeinwaarde wordt gemotiveerd waarom deze moet worden verwijderd. Indien mogelijk zal de gegevensbeheerder moeten achterhalen welke techniek gebruikt is/wordt. Voor de volledigheid kan hier nog vermeld worden dat een voorstel tot verwijdering uit de Aquo standaard in de praktijk het volgende inhoud voor het interne systeem. De waarde wordt historisch in de Aquo standaard en is daarmee nog altijd raadpleegbaar. Voor bestaande gegevens heeft dit geen verdere betekenis; eenmaal ingevoerde gegevens kunnen opgeslagen blijven en blijven voldoen aan de Aquo-standaard op het moment van opname. Uitwisseling van deze gegevens naar en van andere systemen is in principe mogelijk op basis van de historische waarde maar moet ontraden worden; immers de waarde was onjuist ten tijde van de opname en is alleen als archief bewaard. In feite zou bij uitwisseling zowel het verzendende systeem Waardebepalingstechniek pagina 11 van 19

12 als het ontvangende systeem deze waarde niet mogen accepteren als geldige waarde. Kortom, verwijderen heeft geen impact op de historie maar wel op de actualiteit. Wijzigen. In deze categorie vallen de domeinwaarden die beginnen met LC. LC staat voor vloeistofchromatografie. Bij vloeistofchromatografie loopt vloeistof door een analytische kolom. De druk (high pressure of ultra pressure) waarmee dat gebeurt, is van invloed op de numerieke waarde. Het is wenselijk om dit onderscheid te kunnen maken bij de meetwaarde. De domeinwaarden die nu met LC zijn opgenomen worden daarom gewijzigd in HPLC. De gegevensbeheerder zal dit moeten doorvoeren. Verplaatsen naar andere domeintabel. Sensoren zijn meetapparaten en geen waardebepalingstechnieken. De domeinwaarden zullen derhalve in de domeintabel Meetapparaat worden opgenomen. De gegevensbeheerder zal dit moeten doorvoeren. Behouden. Deze domeinwaarden voldoen aan de definitie. Voor het overzicht worden de deze domeinwaarden wel getoond wijzigingsvoorstel. Domeinwaarden met een publicatiedatum na 25 februari 2014 zijn niet verwerkt in het RfC. Er mag vanuit worden gegaan dat deze waarden behouden blijven in de domeintabel. Waardebepalingstechniek pagina 12 van 19

13 Categorie - Verwijderen Code Omschrijving Gebruik Motivatie AA Autoanalyser AA mét detectietechniek Dit is een apparaat en geen detectietechniek; is onderdeel van de Waardebepalingsmethode. CUVT Cuvettentest Type spectrometer mét detectietechniek Dit is geen detectietechniek; is onderdeel van Waardebepalingsmethode. DA Discreetanalyser DA mét detectietechniek Dit is een apparaat en geen detectietechniek. GC Gaschromatografie GC mét een detectietechniek Dit is een scheidingstechniek en geen detectietechniek. GC-MS- LV-PTV Gaschromatografie - massaspectrometrie - groot volume - PTV GC-MS-PTV Groot volume is niet eenduidig. Staat beschreven in de waardebepalingsmethode. HPLC Hoge druk vloeistofchromatografie HPLC mét een detectietechniek Dit is een scheidingstechniek en geen detectietechniek. MEMBF Membraanfiltratie MEMBF mét een detectietechniek Dit is geen detectietechniek; is onderdeel van de waardebepalingsmethode. Filtratietechniek wordt alleen in combinatie met detectiemethode opgenomen. SEDI Sedigraaf RONTGTM Dit is dezelfde techniek. Categorie - Wijzigen Waardebepalingstechniek pagina 13 van 19

14 Code oud Omschrijving oud Code nieuw Omschrijving nieuw LC-FL Vloeistofchromatografie - fluorescentie HPLC-FL Hoge druk vloeistofchromatografie-fluorescentie. LC-GC-MS Vloeistofchromatografie - gaschromatografie - massaspect. HPLC-GC-MS Hoge druk vloeistofchromatografie-gaschromatografie - massaspect. LC-MS Vloeistofchromatografie - massaspectrometrie HPLC-MS Hoge druk vloeistofchromatografie- massaspectrometrie. LC-MS-MS Vloeistofchromatografie - massaspectrometrie - massaspect. HPLC-MS-MS Hoge druk vloeistofchromatografie- massaspectrometrie - massaspect. LC-TQMS Vloeistofchromatografie - tandem quadrupool massaspect. HPLC-TQMS Hoge druk vloeistofchromatografie- tandem quadrupool massaspect. Categorie Verplaatsen naar andere domeintabel Code Omschrijving Opnemen in Code* Omschrijving ELMSR Electromagnetische sensor Meetapparaat Electromagnetische sensor LDO Luminescentie opgelost zuurstof sensor Meetapparaat Luminescentie opgelost zuurstof sensor * de code zal worden opgenomen in het wijzigingsvoorstel bij het doorvoeren van de wijziging in de domeintabellen Waardebepalingstechniek pagina 14 van 19

15 Categorie - Behouden Code AA-FOTM AAS AAS-F AAS-GF AAS-HG AAS-KD AERO AES-F AES-KD AF AF-KD BACT CALO COND COUL DA-S ELCH FL FOTM GAMMAS GC-ECD Omschrijving Autoanalyser - fotometrie Atomaire absorptie spectrometrie Atomaire absorptie spectrometrie - flame Atomaire absorptie spectrometrie - grafietoven Atomaire absorptie spectrometrie - hydride generatie Atomaire absorptie spectrometrie - koude-damptechniek Aerometrie Atomaire emissie spectrometrie - vlam Atomaire emissie spectrometrie - koude-damptechniek Atomaire fluorescentie Atomaire fluorescentie - koude-damptechniek Bacteriologie Calorimetrie Conductometrie Coulometrie Discreetanalyser - spectrometrie Electrochemie Fluorescentie Fotometrie Gammaspectrometrie Gaschromatografie - electron capture detector GC-ECD/ECD Gaschromatografie - electron capture detector / el.capt.det. GC-ECD/MS GC-FID Gaschromatografie - electron capture detector / massaspect. Gaschromatografie - flame ionisation detector Waardebepalingstechniek pagina 15 van 19

16 Code GC-FID/ECD GC-FID/IR GC-FPD GC-HRMS GC-LRMS GC-MS GC-MS-HS GC-MS-MS GC-MS-PT GC-MS-PTV GC-MS-TD GC-NPD GRAV Omschrijving Gaschromatografie - flame ionisation detector / el.capt.det. Gaschromatografie - flame ionisation detector / infrarood Gaschromatografie - flame photometric detector Gaschromatografie - hoge resolutie massaspectrometrie Gaschromatografie - lage resolutie massaspectrometrie Gaschromatografie - massaspectrometrie Gaschromatografie - massaspectrometrie - headspace Gaschromatografie - massaspectrometrie - massaspectrometrie Gaschromatografie - massaspectrometrie - purge-and-trap Gaschromatografie - massaspectrometrie - PTV Gaschromatografie - massaspectrometrie - thermal desorption Gaschromatografie - stikstof-fosfor detector Gravimetrie HPLC-APCI-MS Hoge druk vloeistofchromatografie - atm.press.chem.ion. - MS HPLC-DAD HPLC-MS-ESI HPLC-UV HPLC-UV-FL IC ICP-AES ICP-HRMS ICP-MS IR IR-FT JODM Hoge druk vloeistofchromatografie - diode array detector Hoge druk vloeistofchromatografie - electrospray - massasp. Hoge druk vloeistofchromatografie - UV-detector Hoge druk vloeistofchromatografie - UV- en fluoresc.detector Ionchromatografie Inductie gekoppeld plasma - atomaire emissie spectrometrie Inductie gekoppeld plasma - hoge resolutie massaspect. Inductie gekoppeld plasma - massaspectrometrie Infrarooddetectie Infrarood - fourier transmission Jodometrie Waardebepalingstechniek pagina 16 van 19

17 Code LSC MICCOUL MICSCOP MICTTPT NEFLMTE ORGNLTSCH POTM RONTGDF RONTGTM STER/POLMIC THERMG TITM UV/VIS VISL VOL qpcr Omschrijving vloeistofscintillatie Microcoulometrie Microscopie Microtiter-plaat Nefelometrie Organoleptisch Potentiometrie Röntgendiffractie Röntgentransmissie Stereo- en polarisatiemicrosopie Thermografie Titrimetrie Spectrofotometrie Visueel Volumetrie Kwantitatieve polymerase-kettingreactie Waardebepalingstechniek pagina 17 van 19

18 4 Business case 4.1 Voordelen Door het definiëren van de domeintabel kan beter bepaald worden welke domeinwaarden wel/niet thuishoren in de domeintabel Waardebepalingstechniek. 4.2 Afbakening Het wijzigingsvoorstel beperkt zich tot de domeintabel Waardebepalingstechniek 4.3 Impact IHW heeft in overleg met gebruikers een impactmatrix opgesteld. De impact van dit wijzigingsvoorstel is hieronder beschreven. Onderdeel Aquo-standaard Voorgesteld wijziging Impact Aquo-lex Domeintabel Waardebepalingstechniek Uitwisselmodel (UM) Aquo Metingen Term Waardebepalingstechniek toevoegen Verwijderen en wijzigen domeinwaarden Verwijderen en wijzigen domeinwaarden in gekoppelde XSD voor Waardebepalingstechniek Klein Groot Groot Parameterlijst geen wijziging geen impact Praktijkrichtlijn Paragraaf domeintabel Waardebepalingstechniek toevoegen Klein Waardebepalingstechniek pagina 18 van 19

19 Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging Sylvia van Kuijck Opstellen document Hinne Reitsma Adviseur standaarden Steven IJzer Volzinnen en tekstuele aanvullingen Sylvia van Kuijck Aanpassingen naar aanleiding van review Sylvia van Kuijck Verwerken nota van commentaar Review intern uitgevoerd Datum Versie Reviewer Functie Steven IJzer Adviseur/Specialist standaardisatie Hinne Reitsma Adviseur/Specialist Aquo standaard Controle en vrijgave Datum Versie Controleur Functie H-J. Lekkerkerk Informatie Coördinator Waardebepalingstechniek pagina 19 van 19

W Uniformeren schrijfwijze metastabiele parameters

W Uniformeren schrijfwijze metastabiele parameters W-1306-0026 - Uniformeren schrijfwijze metastabiele parameters Algemeen Publicatiedatum 19-09-2014 Versienummer 1.1 Onderdeel Status Definitief Impact: Fase update procedure Notitie van aandacht - Inhoud

Nadere informatie

W Foutherstel CSV encoding UM Aquo Metingen

W Foutherstel CSV encoding UM Aquo Metingen W-1401-0005 - Foutherstel CSV encoding UM Aquo Metingen Algemeen Onderdeel Publicatiedatum 19-09-2014 Versienummer 1.0 Status Definitief impact: Fase update procedure Doorgevoerd Notitie van aandacht Middel

Nadere informatie

Foutherstel (trans-)fluoxastrobin vervallen 2-butoxyacetaat pyraflufen / pyraflufen-ethyl

Foutherstel (trans-)fluoxastrobin vervallen 2-butoxyacetaat pyraflufen / pyraflufen-ethyl Groot foutherstel in de domeintabellen algemeen Publicatiedatum 10 juli 2013 Status Definitief na doorvoeren van het RfC in de Aquo standaard Fase update procedure Doorgevoerd Notitie van aandacht De dummywaarden

Nadere informatie

W Definitie waterstand, waterpeil, waterhoogte

W Definitie waterstand, waterpeil, waterhoogte W-1302-0001 Definitie waterstand, waterpeil, waterhoogte algemeen onderdeel: Publicatiedatum 18-4-2013 versienummer 0.5 Status definitief impact: Fase update procedure Notitie van aandacht inhoud Werkproces:

Nadere informatie

Aanduiding Laboratorium vs In-situ meting MIDDEL

Aanduiding Laboratorium vs In-situ meting MIDDEL Aanduiding Laboratorium vs In-situ meting algemeen onderdeel: Publicatiedatum 14 januari 2013 UM Aquo metingen Status Definitie impact: Fase update procedure - Notitie van aandacht Definitief voorstel

Nadere informatie

Publicatiedatum 18 juni 2013 Aquo Domeintabellen Status definitief impact: Fase update procedure

Publicatiedatum 18 juni 2013 Aquo Domeintabellen Status definitief impact: Fase update procedure Foutherstel binnen de Aquo domeintabellen algemeen onderdeel: Publicatiedatum 18 juni 2013 Aquo Domeintabellen Status definitief impact: Fase update procedure Notitie van aandacht Dit RfC is nog niet in

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstel (RfC) voor de Aquo domeintabellen Classificatie KRW Biologie en Classificatie KRW Chemie

Wijzigingsvoorstel (RfC) voor de Aquo domeintabellen Classificatie KRW Biologie en Classificatie KRW Chemie Wijzigingsvoorstel (RfC) voor de Aquo domeintabellen Classificatie KRW Biologie en Classificatie KRW Chemie Indiener: Willem Faber (RWS- Waterdienst) / IDsW Kenmerk: W-0804-0026 Documentbeheer Wijzigingshistorie

Nadere informatie

Wijziging omschrijving parameters MGETAL en PGETAL GROOT

Wijziging omschrijving parameters MGETAL en PGETAL GROOT Wijziging omschrijving parameters MGETAL en PGETAL algemeen onderdeel: Publicatiedatum 18 juni 2013 Aquo Domeintabel;Parameter Status Definitief impact: Fase update procedure Notitie van aandacht Voorgestel

Nadere informatie

Uitbreiding van UM Aquo cluster metingen, toevoegen optioneel attribuut Identificatie waarnemingssoort aan klasse WaardeReeks MIDDELGROOT

Uitbreiding van UM Aquo cluster metingen, toevoegen optioneel attribuut Identificatie waarnemingssoort aan klasse WaardeReeks MIDDELGROOT Uitbreiding van UM Aquo cluster metingen, toevoegen optioneel attribuut Identificatie waarnemingssoort aan klasse WaardeReeks algemeen onderdeel: Publicatiedatum 1 mei 2012 UM Aquo - metingen Status concept

Nadere informatie

RfC W-1204-008 Foutherstel Termen Aquolex MIDDELGROOT

RfC W-1204-008 Foutherstel Termen Aquolex MIDDELGROOT RfC W-1204-008 Foutherstel Termen Aquolex algemeen onder: Publicatiedatum 18 juni 2013 Aquo-lex Status definitief impact: Fase update procedure Notitie van aandacht dit RfC is in zijn geheel doorgevoerd.

Nadere informatie

Afvalwaterketerbeheer Procestechnologie Het wijzigen van de definitie Legger conform voorstel.

Afvalwaterketerbeheer Procestechnologie Het wijzigen van de definitie Legger conform voorstel. W-1205-0029 Wijziging Aquo-lex Algemeen onderdeel:aquo-lex Publicatiedatum 14 januari 2013 Status Definitief impact: Fase update procedure Definitief Notitie van aandacht Op dit voorstel zijn geen reacties

Nadere informatie

Aanvulling en wijziging op Aquo-lex

Aanvulling en wijziging op Aquo-lex Aanvulling en wijziging op Aquo-lex algemeen onderdeel: Publicatiedatum 23 december 2011 Aquo-lex Status Definitief impact: Fase update procedure Notitie van aandacht Middelgroot inhoud Werkproces: Monitoring,

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstel op het Uitwisselmodel (UM) Aquo UM Aquo versie 1.1

Wijzigingsvoorstel op het Uitwisselmodel (UM) Aquo UM Aquo versie 1.1 Wijzigingsvoorstel op het Uitwisselmodel (UM) Aquo UM Aquo versie 1.1 Indiener: Acceptatie: Werkgroep UM Aquo Hinne Reitsma Kenmerk W-0610-0028 Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging

Nadere informatie

Dit memo bevat een overzicht van het commentaar dat gegeven is op de grote wijzigingsvoorstellen voor de Aquo-update van juni 2011.

Dit memo bevat een overzicht van het commentaar dat gegeven is op de grote wijzigingsvoorstellen voor de Aquo-update van juni 2011. Memo Onderwerp Reacties op grote wijzigingsvoorstellen voor de Aquo-update van december 2011 nota van commentaar [consultatieronde 1] Kenmerk - Datum 22 december 2011 Aan CC Van Aquo-gebruikers en belanghebbenden

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstel (RfC) op Aquo-lex Aanpassen begrip Waarnemingssoort

Wijzigingsvoorstel (RfC) op Aquo-lex Aanpassen begrip Waarnemingssoort Wijzigingsvoorstel (RfC) op Aquo-lex Aanpassen begrip Waarnemingssoort Auteur: Kenmerk: W 0703-0012 Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging 2007-03-30 1.0 Hinne Reitsma Initieel

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstel (RfC) op Aquo-lex Wijzigen diverse definities

Wijzigingsvoorstel (RfC) op Aquo-lex Wijzigen diverse definities Wijzigingsvoorstel (RfC) op Aquo-lex Wijzigen diverse definities Auteur: IDsW> Kenmerk: W 0908-0026> Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging 18 aug 2009 0.9 Hinne Reitsma Initieel

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstel (RfC) op het Logische Model Aquo (LMA) Extra attributen voor Gedraineerd gebied

Wijzigingsvoorstel (RfC) op het Logische Model Aquo (LMA) Extra attributen voor Gedraineerd gebied Wijzigingsvoorstel (RfC) op het Logische Model Aquo (LMA) Extra attributen voor Gedraineerd gebied Auteur: Waterschap Zeeuwse Eilanden Kenmerk: W-0810-0037 Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstel op de Aquo domeintabellen TCN vervangen door Taxa Waterbeheer Nederland (TWN)

Wijzigingsvoorstel op de Aquo domeintabellen TCN vervangen door Taxa Waterbeheer Nederland (TWN) Wijzigingsvoorstel op de Aquo domeintabellen TCN vervangen door Taxa Waterbeheer Nederland (TWN) Auteur: IDsW Kenmerk: W 0608-0055 Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging 2007-03-30

Nadere informatie

RfC W-1402-0031 - Definitie van waterbodem up-to-date maken

RfC W-1402-0031 - Definitie van waterbodem up-to-date maken RfC W-1402-0031 - Definitie van waterbodem up-to-date maken Algemeen Update ronde Status Publicatiedatum Sluitingsdatum Impact December 2014 Doorgevoerd 17-12-2014 MIDDELGROOT Inhoud Onder Werkveld (Kennisgebied)

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstel (RfC) voor de Aquo domeintabel Monsterbewerkingsmethode

Wijzigingsvoorstel (RfC) voor de Aquo domeintabel Monsterbewerkingsmethode Wijzigingsvoorstel (RfC) voor de Aquo domeintabel Monsterbewerkingsmethode Indiener: IDsW Kenmerk: W-0802-0045 Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging 2008-03-21 0.9 H. Reitsma

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstel op het Logisch Model Aquo Wijziging specificatie Wanddikte (ZATWANDD)

Wijzigingsvoorstel op het Logisch Model Aquo Wijziging specificatie Wanddikte (ZATWANDD) Wijzigingsvoorstel op het Logisch Model Aquo Wijziging specificatie Wanddikte (ZATWANDD) RfC-W-0901-0027 Indiener A. Meerkerk, Nieuwland Datum 09-03-2009 Kenmerk RfC W-0901-0027 Documentbeheer Wijzigingshistorie

Nadere informatie

Reacties op middelgrote wijzigingsvoorstellen voor de Aquo-update van december 2012 nota van commentaar

Reacties op middelgrote wijzigingsvoorstellen voor de Aquo-update van december 2012 nota van commentaar Onderwerp Reacties op middelgrote wijzigingsvoorstellen voor de Aquo-update van december 2012 nota van commentaar Kenmerk - Datum 6 december 2012 Aan Aquo-gebruikers en belanghebbenden CC Van Het Informatiehuis

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstel op het Logisch Model Aquo

Wijzigingsvoorstel op het Logisch Model Aquo Wijzigingsvoorstel op het Logisch Model Aquo Wijzigen veldlengte Voornamen natuurlijk persoon (SNPVRNM) RfC W-0901-0014 Indiener Datum 09-03-2009 Kenmerk W. Baumgartner, Waterschap Vallei en Eem RfC W-0901-0014

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstel (RfC) voor de Aquo domeintabel KRW-typologie (KRW-watertypes)

Wijzigingsvoorstel (RfC) voor de Aquo domeintabel KRW-typologie (KRW-watertypes) Wijzigingsvoorstel (RfC) voor de Aquo domeintabel KRW-typologie (KRW-watertypes) Indiener: IDsW / KRW - nationale werkgroep Doelstellingen Oppervlaktewater Kenmerk: W-0803-0006 Documentbeheer Wijzigingshistorie

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstel (RfC) op het Logische Model Aquo (LMA)

Wijzigingsvoorstel (RfC) op het Logische Model Aquo (LMA) Wijzigingsvoorstel (RfC) op het Logische Model Aquo (LMA) Verlenging Straatnaam tot 80 tekens Auteur: Nieuwland Automatisering, Arent van Boetzelaer Kenmerk: W-0906-0004 Documentbeheer Wijzigingshistorie

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstel op het Logisch Model Aquo 2 kabel-elementen uit IMKL overnemen RfC-W-0901-0031

Wijzigingsvoorstel op het Logisch Model Aquo 2 kabel-elementen uit IMKL overnemen RfC-W-0901-0031 Wijzigingsvoorstel op het Logisch Model Aquo 2 kabel-elementen uit IMKL overnemen RfC-W-0901-0031 Indiener A. Meerkerk, Nieuwland Datum 9-3-2009 Kenmerk RfC W-0901-0031 Documentbeheer Wijzigingshistorie

Nadere informatie

Specificaties UM Aquo CSV-encoding

Specificaties UM Aquo CSV-encoding Specificaties UM Aquo CSV-encoding Auteur: Informatiehuis Water Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging 22 mrt. 0.33 Informatiehuis Initiële versie in memo-sjabloon 2012 Water 12

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstel op het Logisch Model Aquo Damwand

Wijzigingsvoorstel op het Logisch Model Aquo Damwand Wijzigingsvoorstel op het Logisch Model Aquo Damwand Indiener A.Teunissen, Nieuwland Datum 19-03-2010 Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Auteur Versie Wijziging 10-11-2009 A.Teunissen (Nieuwland)

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstel (RfC) voor de Aquo domeintabellen Waardebepalingsmethode

Wijzigingsvoorstel (RfC) voor de Aquo domeintabellen Waardebepalingsmethode Wijzigingsvoorstel (RfC) voor de Aquo domeintabellen Waardebepalingsmethode oktober Indiener: IDsW Kenmerk: W-0710-0011 Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging 2007-10-19 0.9 H.

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstel (RfC) op het Logische Model Aquo (LM Aquo) Extra attributen voor Kabel/Leiding

Wijzigingsvoorstel (RfC) op het Logische Model Aquo (LM Aquo) Extra attributen voor Kabel/Leiding Wijzigingsvoorstel (RfC) op het Logische Model Aquo (LM Aquo) Extra attributen voor Kabel/Leiding Auteur: André Meerkerk (Nieuwland) Kenmerk: W-0808-0035 Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie

Nadere informatie

Uitbreiding UM Aquo cluster KRW. Middel

Uitbreiding UM Aquo cluster KRW. Middel Uitbreiding UM Aquo cluster KRW algemeen onderdeel: Publicatiedatum 23 december 2011 UM Aquo - KRW Status Definitief impact: Fase update procedure Notitie van aandacht Middel inhoud Werkproces: Kennisgebied

Nadere informatie

Aquo Informatiemodellen, Uitwisselformaten en objecten

Aquo Informatiemodellen, Uitwisselformaten en objecten Aquo Informatiemodellen, Uitwisselformaten en objecten Overzicht van kwaliteitseisen Auteur: IHW Publicatiedatum: 1 april 2016 Versie: 1.0 Kenmerk: Zaakdossier/documentnummer Documentbeheer Wijzigingshistorie

Nadere informatie

Laat data stromen. Aquo-dag 23 april 2012

Laat data stromen. Aquo-dag 23 april 2012 Laat data stromen Aquo-dag 23 april 2012 Wat is dat? Aquo-dag Amersfoort 23 april 2012 ir. Hinne Reitsma Zoekt en gij zult vinden De Aquo-standaard Uit Wikipedia: De semantiek of betekenisleer is een

Nadere informatie

Geen reacties / allen akkoord. Nota van commentaar - Groot. Rfc nummer: W Vislengte klassen - groot

Geen reacties / allen akkoord. Nota van commentaar - Groot. Rfc nummer: W Vislengte klassen - groot Onderwerp Reacties op grote wijzigingsvoorstellen voor de Aquo-update van juni 2013 nota van commentaar Kenmerk - Datum 6 december 2012 Aan Aquo-gebruikers en belanghebbenden CC Van Het Informatiehuis

Nadere informatie

Aquo Domeintabellen Services (Aquo DS) Handleiding Webservice

Aquo Domeintabellen Services (Aquo DS) Handleiding Webservice Aquo Domeintabellen Services (Aquo DS) Handleiding Webservice handleiding voor de programmeur Auteur: Informatiehuis Water Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging Aat van den Heuvel

Nadere informatie

Implementatieplan IMWA Waterveiligheid

Implementatieplan IMWA Waterveiligheid Implementatieplan IMWA Waterveiligheid van pre Aquo naar Aquo-standaard Auteur: Jeroen Overbeek Publicatiedatum: 12 maart 2015 Kenmerk: /CONCEPT 23-1-2015 Rapport Uit Documentbeheer Wijzigingshistorie

Nadere informatie

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für:

De accreditatie werd uitgereikt aan/ L'accréditation est délivrée à/ The accreditation is granted to/ Die akkreditierung wurde erteilt für: Bijlage bij accreditatie-certificaat Annexe au certificat d'accréditation Annex to the accreditation certificate Beilage zur Akkreditatierungszertifikat 029-TEST Versie/Version/Fassung 21 Uitgiftedatum

Nadere informatie

Overgang naar IM Metingen

Overgang naar IM Metingen Overgang naar IM Metingen Samen verder IHW Netwerkdag 3-10-2013 Roeland Heuff SIKB Steven IJzer IHW Tamar Bakker - IHW Inhoud Hoe het allemaal begon: Roeland Heuff UM Aquo Metingen IM Metingen: Steven

Nadere informatie

Forum Standaardisatie. Consultatiedocument IPv6. Datum 6 augustus 2010

Forum Standaardisatie. Consultatiedocument IPv6. Datum 6 augustus 2010 Forum Standaardisatie Consultatiedocument IPv6 Datum 6 augustus 2010 Colofon Projectnaam Versienummer Locatie Organisatie Consultatiedocument IPv6 1.0 (final) Forum Standaardisatie Postbus 84011 2508 AA

Nadere informatie

Analysemethoden voor voeding

Analysemethoden voor voeding Analysemethoden voor voeding Recente ontwikkelingen 170 x 240 mm ca. 240 pagina s verschijnt in september 2005 prijs: 34,95 euro ISBN 90 209 6140 3 INHOUD Hoofdstuk 1. Monstervoorbereiding 1.1 Belang van

Nadere informatie

Analyse & Support. Centraal Laboratorium. Bayer Antwerpen Comm.V

Analyse & Support. Centraal Laboratorium. Bayer Antwerpen Comm.V Analyse & Support Centraal Laboratorium Bayer Antwerpen Comm.V Centraal Laboratorium Bayer Antwerpen Comm.V Het Centraal Laboratorium omvat een volledig uitgerust analytisch labo en een labo voor productie-

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

HPLC- UV- screening: geharmoniseerde analysemethode voor efficiënte waterkwaliteitsbewaking

HPLC- UV- screening: geharmoniseerde analysemethode voor efficiënte waterkwaliteitsbewaking HPLC- UV- screening: geharmoniseerde analysemethode voor efficiënte waterkwaliteitsbewaking Annemieke Kolkman (KWR), Erik Emke (KWR), Gerard Stroomberg (Rijkswaterstaat), Henk Ketelaars (Evides) Bij een

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8768 10 juni 2010 Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 2 juni 2010, nr. 127994, houdende

Nadere informatie

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave

PlanCare Dossier V11.4 Carrouselkaarten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 2 maken... 2 Matrixkaart... 3 Open vragen kaart... 5 wijzigen... 6 verwijderen... 7 gebruiken... 7 Handelingen met huidige selectie... 8 PlanCare Dossier V11.4 - Pagina 1 van

Nadere informatie

Beheer van de EML_NLstandaard

Beheer van de EML_NLstandaard Beheer van de EML_NLstandaard versie 1.1 oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 EML_NL 4 2. Organisatie 4 2.1 Stuurgroep EML_NL 4 2.2 Publicatie 5 2.3 Financiering 5 2.4 Rechtenbeleid 5 2.5 Klachtenafhandeling

Nadere informatie

Beheer en onderhoud GPH

Beheer en onderhoud GPH Beheer en onderhoud GPH Afkomstig van: Sandra van Beek-Jacobs Versie: 1.0 Datum: 25-7-2014 Inhoudsopgave 1. Documenthistorie 3 2. Inleiding 4 2.1 Opbouw document 4 2.2 Doel document 4 2.3 Beheer van het

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Uitbreiding codelijst in domein 65.22 en commentaar 65.23. Datum: 27 maart 2007 Bijlage(n): 2

WAARDERINGSKAMER NOTITIE. Betreft: Uitbreiding codelijst in domein 65.22 en commentaar 65.23. Datum: 27 maart 2007 Bijlage(n): 2 WAARDERINGSKAMER NOTITIE Betreft: Uitbreiding codelijst in domein 65.22 en commentaar 65.23 Datum: 27 maart 2007 Bijlage(n): 2 1. Inleiding In het Gegevenswoordenboek WOZ zijn in het domein van het gegevensnummer

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstel (RfC) voor het UM Aquo - metingen Verticaal reeksen

Wijzigingsvoorstel (RfC) voor het UM Aquo - metingen Verticaal reeksen Wijzigingsvoorstel (RfC) voor het UM Aquo - metingen Verticaal reeksen Indiener: IDsW Datum: 21 november 2007 Kenmerk W-0710-0027 Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging 2007-10-23

Nadere informatie

Intrekking van de DigiNotar PKIoverheid sub CA certificaten

Intrekking van de DigiNotar PKIoverheid sub CA certificaten Intrekking van de DigiNotar PKIoverheid sub CA certificaten Versie 1.0 Datum 23 september 2011 Status Definitief Colofon Projectnaam Intrekken DigiNotar PKIoverheid sub CA certificaten Versienummer 1.0

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Bepaling van de totale organische koolstof (TOC) en/of de opgeloste organische koolstof (DOC) in water

Bepaling van de totale organische koolstof (TOC) en/of de opgeloste organische koolstof (DOC) in water Bepaling van de totale organische koolstof (TOC) en/of de opgeloste organische koolstof (DOC) in water september 2009 Pagina 1 van 5 WAC/III/D/050 INHOUD 1 DOEL EN TOEPASSINGSGEBIED... 3 2 DEFINITIES...

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Gezond en Veilig Werken t.a.v. mevrouw Simone Wiers Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Gezond en Veilig Werken t.a.v. mevrouw Simone Wiers Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Gezond en Veilig Werken t.a.v. mevrouw Simone Wiers Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Meteren, 11 maart 2015 Rijksstraatweg 69 4194 SK METEREN Postbus

Nadere informatie

AFO 417 Beheer betalingen / vrije ontvangsten

AFO 417 Beheer betalingen / vrije ontvangsten AFO 417 Beheer betalingen / vrije ontvangsten 417.1 Inleiding Met AFO 417 kunt u bedragen terug betalen en 'vrije' ontvangsten regelen. Het systeem onderscheidt binnen deze AFO drie mogelijke transacties:

Nadere informatie

Forum Standaardisatie. Consultatiedocument IFC. Datum 5 augustus 2011

Forum Standaardisatie. Consultatiedocument IFC. Datum 5 augustus 2011 Forum Standaardisatie Consultatiedocument IFC Datum 5 augustus 2011 Colofon Projectnaam Consultatiedocument IFC Versienummer 1.0 Locatie Organisatie Forum Standaardisatie Postbus 96810 2509 JE Den Haag

Nadere informatie

W09-18 v0.4 Aanscherping BSN regels

W09-18 v0.4 Aanscherping BSN regels W09-18 v0.4 Aanscherping BSN regels 1 PROBLEEM 1.1 Omschrijving Na de invoering van BSN op 26 november 2007 is een aantal zaken geconstateerd die in het LO-GBA niet scherp genoeg gedefinieerd zijn. Daarnaast

Nadere informatie

KUC021 Wijzigen naam en/of geslacht

KUC021 Wijzigen naam en/of geslacht KUC021 Wijzigen naam en/of geslacht Versie 3.0.0 08-06-2015 Definitief Versiehistorie Datum Versie Omschrijving Auteur 27-10-2010 0.1 Initiële versie Z. Kovacevic 01-11-2010 0.2 Bijgewerkt review opmerkingen

Nadere informatie

Klaar voor IMWA metingen IHW. Hoe maak ik mijn systeem IMWA metingen-proof?

Klaar voor IMWA metingen IHW. Hoe maak ik mijn systeem IMWA metingen-proof? Klaar voor IMWA metingen IHW Hoe maak ik mijn systeem IMWA metingen-proof? Agenda Wat gaan we doen in deze workshop? Aanleiding: van UM Aquo naar IMWA metingen Voorstelronde Wie bent u en wat verwacht

Nadere informatie

Handleiding Punch out (SAP OCI)

Handleiding Punch out (SAP OCI) Handleiding Punch out (SAP OCI) Koppeling webshop leveranciers met DigiInkoop Versie 1.1 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam DigiInkoop Versienummer V1.1 Contactpersoon Centraal Functioneel

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.:

Deze bijlage is geldig van: tot Vervangt bijlage d.d.: Eemland 1A 9405 KD Assen Nederland Locatie(s) waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd Hoofdkantoor Monsterneming a Oppervlaktewater Monsterneming t.b.v. fysisch en chemisch onderzoek (alle

Nadere informatie

Moderne Instrumentele Analyse

Moderne Instrumentele Analyse Moderne Instrumentele Analyse Niels Jonker Massa Spectrometrie Techniek waarbij de te onderzoeken stof wordt geïoniseerd en waarbij vervolgens van de gevormde (fragment)ionen de massa wordt bepaald. Klopt

Nadere informatie

Werkinstructie Voorgangsverslag maken

Werkinstructie Voorgangsverslag maken Werkinstructie Voorgangsverslag maken In Mijn Rechtspraak Toezicht Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden

Nadere informatie

Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9. 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens

Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9. 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens Aandachtspunten en vragen en antwoorden LO3.9 1 Aandachtspunten met betrekking tot nationaliteitsgegevens Let op! Alles in het navolgende gedeelte gaat over de bijhouding van gegevens na 31 januari 2015.

Nadere informatie

Verslag Expertgroep chemie

Verslag Expertgroep chemie Verslag Expertgroep chemie Opsteller woensdag 18 mei 2016 Maria Rosendal Onderwerp Verslag Expertgroep Chemie Notulist Maria Rosendal Datum en plaats overleg 25 april 2016, Informatiehuis Water, Stationsplein

Nadere informatie

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0 Handleiding Simon 5 juni 2015 Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal Versienummer 1.0 2 Schouw Informatisering BV. behoudt zich het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren.

Nadere informatie

Service Pack notes CRM SPE SP4

Service Pack notes CRM SPE SP4 Service Pack notes CRM SPE SP4 V1.0 INHOUD Agendarechten... 3 Nieuw uiterlijk... 3 Link tussen de offerte en activiteit... 4 Functies en persoonsindeling... 6 Conversie... 6 Upload documenten vanuit de

Nadere informatie

Praktijkrichtlijn domeintabellen

Praktijkrichtlijn domeintabellen Praktijkrichtlijn domeintabellen Auteur: Maria Rosendal Publicatiedatum: 20 november 2017 Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging 2007-10-15 0.1c H-J. Lekkerkerk Eerste versie

Nadere informatie

Interscience. Innovatie Update. Stand 2B047

Interscience. Innovatie Update. Stand 2B047 Interscience Innovatie Update Analytisch Advies Apparatuur Instrumentmakerij Applicaties Accessoires Detachering Opleidingen Onderhoud en Service tel: 076 5411800 www.interscience.nl Frank Koudijs Een

Nadere informatie

Addendum op Programma van Eisen en XSD s elektronische gegevensuitwisseling tussen PO-instellingen en DUO

Addendum op Programma van Eisen en XSD s elektronische gegevensuitwisseling tussen PO-instellingen en DUO (1) DUO BRON pagina : 1 van 7 Addendum op Programma van Eisen en XSD s elektronische gegevensuitwisseling tussen PO-instellingen en DUO Sector: PO Addendum: WV_0213 Versie: 1.0 Datum: 27-10-2015 Status:

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 8 april 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Wijzigingsvoorstel op Waarnemingssoorten Verwijderen non-actieve WNS

Wijzigingsvoorstel op Waarnemingssoorten Verwijderen non-actieve WNS Wijzigingsvoorstel op Waarnemingssoorten Verwijderen non-actieve WNS Indiener: Acceptatie: IDsW Martin Dijkink Kenmerk W-0608-0052 Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging 11 okt.

Nadere informatie

Forum Standaardisatie. Consultatiedocument

Forum Standaardisatie. Consultatiedocument <project> FS 36-02-6A5 Forum Standaardisatie Consultatiedocument Datum Colofon Projectnaam Versienummer Locatie Organisatie Forum Standaardisatie Postbus 96810 2509 JE Den Haag

Nadere informatie

2. FederaalLaboratoriumvoorde

2. FederaalLaboratoriumvoorde 2. FederaalLaboratoriumvoorde VoedselveiligheidGentbrugge (FLVVG) Mieke Van de Wiele Belgian Federal Agency for the Safety of the Food Chain 1 FAVV laboratoriumflvvg-mijlpalen 1875: oprichting Rijksontledingslaboratorium

Nadere informatie

Opnameadvies. EI standaarden. Dennis Krukkert (TNO Informatie- en Communicatietechnologie) 5 oktober 2009. Versie 0.2. Concept versie.

Opnameadvies. EI standaarden. Dennis Krukkert (TNO Informatie- en Communicatietechnologie) 5 oktober 2009. Versie 0.2. Concept versie. Opnameadvies EI standaarden Auteur(s) Dennis Krukkert (TNO Informatie- en Communicatietechnologie) Datum 5 oktober 2009 Versie Versie 0.2 Status Concept versie 1/8 Inhoudsopgave Managementsamenvatting...

Nadere informatie

voor werkgevers Handleiding Benefits-Plaza

voor werkgevers Handleiding Benefits-Plaza Handleiding Benefits-Plaza voor werkgevers 1. Indienstmelding 2. Uitdienstmelding 3. Wijziging bestaande werknemer 4. Documenten toevoegen 5. Verzenden wijzingen 6. Samenstellen overzichten 7. Historie

Nadere informatie

Geschikt voor grote monsteraantallen

Geschikt voor grote monsteraantallen ELISA (mg eiwit/kg) immunologische test PCR Flowcytometrische methoden (niet het eiwit zelf maar het DNA wordt gedetecteerd, moleculairbiologische test), DNA kwantitatieve analytische methode Specifieke

Nadere informatie

W2105 Import Externe Bestanden

W2105 Import Externe Bestanden W2105 Import Externe Bestanden www.mpluskassa.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Toevoegen artikel import...4 3 Wijzigen artikel import...9 W2105 Import Externe Bestanden 2 1 Inleiding In deze handleiding

Nadere informatie

AFO Vergelijken van documenten

AFO Vergelijken van documenten AFO 114 - Vergelijken van documenten 114.1 Inleiding Met behulp van AFO 114 kunt u titelbeschrijvingen vergelijken als voorbereiding op het samenvoegen van gelijke records. Gebruik deze AFO voor: Het opsporen

Nadere informatie

KUC052 Registreren inschrijving op grond van aangifte verblijf en adres

KUC052 Registreren inschrijving op grond van aangifte verblijf en adres KUC052 Registreren inschrijving op grond van aangifte verblijf en adres Versie 3.0.0 08-06-2015 Definitief Versiehistorie Datum Versie Omschrijving Auteur 05-11-2010 0.0.1 Initiële versie S. Jansen 16-11-2010

Nadere informatie

Voorstel Hygiëne SIKB0101-protocol

Voorstel Hygiëne SIKB0101-protocol Voorstel Hygiëne SIKB0101-protocol CSO Adviesbureau Contactpersonen CSO: Johannes Battjes (j.battjes@cso.nl) Versiebeheer Versie Datum doelgroep aanleiding 0.1 8 februari 2007 GO plus Eerste opzet 0.2

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS

BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS Copyright BMW GROUP Belux / Revisie 0 BIJLAGE BIJ DE HANDLEIDING NAVISION INCADEA DOSSIERBEHEER SALES REVIEW & TOOLS Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Business Case. <>

Business Case. <<Naam project>> Business Case SYSQA B.V. Almere Versie : Datum : Status : Opgesteld door : Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1.1 Doel van dit document...

Nadere informatie

Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing

Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing Datamanagement in de vierde toetsronde: naar een efficiënte koppeling tussen dagelijks gegevensbeheer en de toetsing Huibert-Jan Lekkerkerk (IHW) Kin Sun Lam (Deltares) Beter informatiemanagement kan!

Nadere informatie

Online ServiceDesk. www.heutink-ict.nl

Online ServiceDesk. www.heutink-ict.nl Online ServiceDesk De Online ServiceDesk, kortweg OSD, gebruikt u voor het registreren en bijhouden van service aangelegenheden. Zo kunt u de tool gebruiken voor het aanvragen van een serviceverzoek, maar

Nadere informatie

Titel: Keuring en inspectie van aardingsgarnituren (TenneT GS) Procesdeskundige: Procesbeheerder: (Sr)IV (KEV) IV (KEV) Afdeling:

Titel: Keuring en inspectie van aardingsgarnituren (TenneT GS) Procesdeskundige: Procesbeheerder: (Sr)IV (KEV) IV (KEV) Afdeling: Keuring en inspectie van aardingsgarnituren (TenneT GS) Omschrijving Titel: Keuring en inspectie van aardingsgarnituren (TenneT GS) Proceseigenaar: Procesdeskundige: Procesbeheerder: (Sr)IV (KEV) IV (KEV)

Nadere informatie

Regeling zorgvuldig omgaan met informatie

Regeling zorgvuldig omgaan met informatie DE NEDERLANDSCHE BANK N.V. Regeling zorgvuldig omgaan met informatie Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. DNB: De Nederlandsche Bank N.V.; b. digitale bedrijfsmiddelen: de door DNB aan de

Nadere informatie

Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 16: Toets of nummer een BSN is

Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 16: Toets of nummer een BSN is Beheervoorziening BSN - Use Case Specificatie 16: Toets of nummer een BSN is Versie 3.1 Datum 3 maart 2015 Inhoud Inhoud 2 Inleiding 4 1 Hoofdscenario 4 1.1 Initiatie 4 1.1.1 Ontvang bericht toets of nummer

Nadere informatie

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2).

Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). Les 15 : updaten van gegevens in de database (deel2). In de volgende reeks lessen zal alle vorige leerstof uitgebreid aan het bod komen. Zie ook de vorige lessen en documenten om informatie op te zoeken

Nadere informatie

Kwaliteitsbeleid metadata ontsloten in het NGR

Kwaliteitsbeleid metadata ontsloten in het NGR Kwaliteitsbeleid metadata ontsloten in het NGR In het overleg van het GI-beraad van juni 2014 is het verbeterplan metadata besproken. De voorzitter concludeert dat het belang van metadata door iedereen

Nadere informatie

BEPALING VAN LASALOCID-NATRIUM IN DIERENVOEDERS (HPLC)

BEPALING VAN LASALOCID-NATRIUM IN DIERENVOEDERS (HPLC) Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Bestuur Laboratoria I-MET-FLVVT-005 I-MET-FLVVT-005 BEPALING VAN LASALOCID-NATRIUM IN DIERENVOEDERS (HPLC) Versie 04 Datum van toepassing 2014-01-27

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

GC of HPLC, that s the question?!

GC of HPLC, that s the question?! GC of HPLC, that s the question?! door Ir. Nico Vonk Avans+ Breda. Toepassingsgebied van de chromatografische technieken WP HT- GC Monster matrix Mengbaarheid met de mobiele fase (HPLC) Vluchtig (GC,

Nadere informatie

Forum Standaardisatie. Consultatiedocument Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) versie 2.0

Forum Standaardisatie. Consultatiedocument Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) versie 2.0 Forum Standaardisatie Consultatiedocument Open Archives Initiative - Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) versie 2.0 Datum 3 februari 2010 Colofon Projectnaam Versienummer Locatie Organisatie Consultatiedocument

Nadere informatie

Wijzigingen in (radio)activiteit parameters

Wijzigingen in (radio)activiteit parameters algemeen Publicatiedatum 10 juli 2013 Status Definitief na doorvoeren in Aquo standaard Fase update procedure Doorgevoerd Notitie van aandacht Definitieve waarnemingssoortennummers en definitieve coderingen

Nadere informatie

Archie CRM Koppeling Outlook JANUARI 2002 AICA

Archie CRM Koppeling Outlook JANUARI 2002 AICA Archie CRM Koppeling Outlook JANUARI 2002 AICA HANDLEIDING Archie CRM Outlook Connection Pack copyright 2002 by Automatiserings- en Informatieverwerkings Centrum Amstel bv (AICA bv) Gorslaan 10 1441 RG

Nadere informatie

Reglement overleg Informatiehuis Water

Reglement overleg Informatiehuis Water Reglement overleg Informatiehuis Water Documentbeheer Wijzigingshistorie Datum Versie Auteur Wijziging 19-09-2012 0.1 T.Bakker Eerste concept 6-03-2013 0.2 T.Bakker Aanpassingen naar aanleiding eerste

Nadere informatie

Quick Reference Card Atos e-suite

Quick Reference Card Atos e-suite Contacten Een gebruiker heeft de beschikking over de volgende contact-functionaliteiten: Acties vanuit KCC-tabblad: Registreren nieuwe anonieme en niet-anonieme contacten Registreren nieuw contact en direct

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: O3 Ontwikkelen, implementeren en beheren van SOP s Distributielijst : STZ Datum : 15-10-2012 Revisiedatum : 15-10-2013 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies

Nadere informatie

AFO 423 Beheer exemplaren

AFO 423 Beheer exemplaren AFO 423 Beheer exemplaren 423.1 Inleiding AFO 423 stelt u in staat de status van een exemplaar te bekijken en een aantal gegevens bij het exemplaar te wijzigen. Gegevens die gewijzigd kunnen worden: er

Nadere informatie