Van leegstand naar inkomsten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van leegstand naar inkomsten"

Transcriptie

1 Va leegstad aar ikomste (tijdelijke) verhuur va wooruimte i Katoorpade Schole & Verzorgigshuize Joop Geesikweg AT Amsterdam postbus EL Amsterdam T +31 (0) ABN AMRO KVK Amsterdam BTW r NL B01

2 Ihoudsopgave Ileidig 2 Publiekrechtelijke mogelijkhede tijdelijke verhuur 3 Privaatrechtelijke mogelijkhede tijdelijke verhuur vaker mogelijk 5 Huurprijze, heffige & toeslage 7 Diestverleig Wolf Huisvestigsgroep 14 Coclusie e offerte 16 Bijlage 1A: Bradveiligheidstekeig (voorbeeld) 18 Bijlage 1B: Bradveiligheidsrapport (voorbeeld) 19 Bijlage 1C: Te eme maatregele (voorbeeld) 31 Bijlage 2: Demostratie webbased database 35 Joop Geesikweg AT Amsterdam postbus EL Amsterdam T +31 (0) ABN AMRO KVK Amsterdam BTW r NL B01 1

3 Ileidig Wolf Huisvestigsgroep streeft eraar om het redemet va vastgoedeigeare te optimalisere, hu admiistratieve laste te miimalisere e het woogeot e gemak va huurders te optimalisere. Wij staa beked om oze opeheid, iovatie, ambitie, trasparatie, sociale e persoolijke omgagsvorme. Wij zij als eige marktpartij actief i (tijdelijke) huisvestig, door de Tweede Kamer e door de grote gemeetes uitgeodigd om als ervarigsdeskudige ee visie te geve over tijdelijke verhuur e de aapak va leegstad. Wij zie dat veel va oze advieze i de praktijk worde overgeome. Dat oze visie aaslaat blijkt uit de tevredeheid va oze opdrachtgevers e bewoers. Ook komt dit aar vore doordat wij volges het Fiacieele Dagblad drie jaar op rij tot de selst groeiede bedrijve va Nederlad behore. Oze groei is mede tot stad gekome door oze automatiserigsgraad. Via oze webbased database achter doe wij het beheer e zij we i staat oze bewoers e opdrachtgevers volledig te iformere. Daaraast is oze groei mede tot stad door de marktomstadighede. Woigood e leegstad spele hieri ee belagrijke rol. De woigood (oder studete e starters) is i veel regio s groot, terwijl er aa de adere kat veel leegstad is i katore, schole e zorgpade. Er zij meerdere maiere om op deze kas i te spele. Zeker vaaf 1 juli 2013, wat sidsdie is de verieuwde leegstadswet i werkig getrede. De maximale termij voor tijdelijke verhuur va wooruimte i leegstaade katore, ziekehuize, verpleeghuize, hotels e schole zal va vijf aar tie jaar gaa. Idie er ozelfstadige wooruimte wordt verhuurd (met gedeelde douches, wc s e keukes), variëre de potetiele huurikomste va 114,- tot 144,- per meter per jaar. Kamers va zo 20 vierkate meter koste da tusse de 191,- e 348,- per maad. Va pad tot pad verschilt het sterk a hoeveel maade de ivesterige terug verdied zij, maar ee terugverdietijd va zo vier of vijf maade is ormaal. Idie er zelfstadige wooruimte wordt verhuurd, moet er meer worde geïvesteerd e duurt het lager om de ivesterige terug te verdiee, maar zulle de ikomste ogeveer het dubbele kue zij. I deze presetatie zulle we de volgede mogelijkhede uitwerke: sids is de verieuwde leegstadswet va kracht huurikomste va tusse de 115,- e 239,- per verhuurde vierkate meter per jaar gedurede 10 jaar ka ee pad bie 3 maade leeg opgeleverd worde terugverdietijde vaaf 5 maade is mogelijk Joop Geesikweg AT Amsterdam postbus EL Amsterdam T +31 (0) ABN AMRO KVK Amsterdam BTW r NL B01 2

4 Publiekrechtelijke mogelijkhede tijdelijke verhuur I verbad met (tijdelijke) bewoig i ee her te bestemme pad is ee omgevigsverguig voor afwijkig va het bestemmigspla, da wel om ee gedoogbeschikkig i verbad met de tijdelijke bewoig gewest. Aavraag afwijke bestemmigspla voor tijdelijke bewoig Het bestemmigspla staat het gebruik te behoeve va tijdelijke bewoig i veel pade met leegstadsrisico iet toe. Idie het pad bie de bebouwde kom staat, er gee uitpadige werkzaamhede plaats vide, e de tijdelijke bewoig betrekkig heeft op ee oppervlakte va i totaal mider da m2, is legaliserig mogelijk door verleig va ee omgevigsverguig met toepassig va artikel 2.12, lid 1, oder a, sub 2 va de Wabo i combiatie met artikel 4, lid 9 va het Besluit omgevigsrecht (voorhee ee otheffig voor kruimelgevalle op basis va de Wet ruimtelijke ordeig - Wro). Aders is legaliserig mogelijk door verleig va ee omgevigsverguig met toepassig va artikel 2.12, lid 1, oder a, sub 3 va de Wabo (voorhee ee projectbesluit op basis va de Wet ruimtelijke ordeig - Wro). Legaliserig is ook mogelijk met ee herzieig va het bestemmigspla ex artikel 3.1 Wro of op basis va ee tijdelijke omgevigsverguig als bedoeld i artikel 2.12, lid 2 va de Wabo. Met het defiitief make va de Crisis- e herstelwet wordt het mogelijk tijdelijk af te wijke va ee bestemmigspla voor ee periode va 10 i plaats va 5 jaar. De procedure voor het aavrage va ee tijdelijke afwijkig wordt bovedie verkort va 26 aar acht weke. Aavraag gedoogverklarig Het verstrekke va ee gedoogverklarig is ee adere bevoegdheid va de gemeete, op basis va de discretioaire bevoegdheid uit artikel 125 va de Gemeetewet, de Algemee wet bestuursrecht e hoofdstuk 5 va de Wabo. Idie hier seller toe ka worde overgaa da de adere opties, is het verkrijge va ee gedoogverklarig voor de tijdelijke bewoig ook ee optie. Verruimig va de leegstadswet Wat de iwerkigtredig va de wetswijzigig m.b.t. verruimig va de leegstadswet ihoudt, staat hieroder uitgewerkt. Systeem va 2 oodzakelijke toestemmige overaderd De wijzigig va de Leegstadwet wijzigt het systeem iet. Om ee leegstaade ruimte i bijvoorbeeld ee katoor als woig te kue verhure, zij og steeds 2 toestemmige vereist: 1. Toestemmig op basis va bestemmigspla (òf woe is toegestaa bie het bestemmigspla òf je hebt hiervoor ee omgevigsverguig voor ee bestemmigsplaafwijkig odig) 2. Verguig op basis va Leegstadwet Met ee Leegstadwet-verguig (toestemmig #2) wordt het bestemmigspla (toestemmig #1) iet automatisch opzij gezet. Nog steeds zij beide toestemmige dus odig. Joop Geesikweg AT Amsterdam postbus EL Amsterdam T +31 (0) ABN AMRO KVK Amsterdam BTW r NL B01 3

5 Wat is er da wel gewijzigd? Eé va de wijzigige i de Leegstadwet heeft betrekkig op de duur waarvoor ee Leegstadwetverguig (toestemmig #2) ka worde verleed. Deze is u voor direct gekoppeld aa de duur waarvoor ee tijdelijke omgevigsverguig met bestemmigsplaafwijkig (toestemmig #1) is verleed. Stel dus dat er ee omgevigsverguig met tijdelijke bestemmigsplaafwijkig voor 4 jaar is verleed, da bepaalt de Leegstadwet u dat ook de Leegstadwet-verguig automatisch voor diezelfde periode (dus 4 jaar) wordt verleed. Maximale duur tijdelijke bestemmigsplaafwijkig is u og 5 jaar (iet 10 jaar) Op dit momet ka ee omgevigsverguig met tijdelijke bestemmigsplaafwijkig og steeds voor slechts maximaal 5 jaar worde verleed. De wetgever heeft imiddels wel de deur geoped aar ee verhogig tot maximaal 10 jaar, maar die verhogig is og steeds iet i werkig getrede. Waeer dit wel gebeurt, is os helaas og iet beked. Omdat de omgevigsverguig met tijdelijke bestemmigsplaafwijkig (toestemmig #1) u og steeds slechts voor max 5 jaar ka worde verleed, ka i de gevalle waari zo' tijdelijke bestemmigsplaafwijkig is verleed óók de Leegstadwet-verguig u og iet voor ee lagere periode worde verleed. Proceduretijd voor tijdelijke bestemmigsplaafwijkig is u og steeds 26 weke (iet 8 weke) Ook de proceduretijd is og steeds iet verkort. De wetgever heeft ook hiervoor de deur geoped, maar ook dit deel va de ieuwe wetgevig is og iet i werkig getrede. Aastaade versoepelig Op dit momet is de Wet algemee bepalig omgevigsrecht (Wabo) e Besluit omgevigsrecht (Bor) og iet gewijzigd. E dat beteket oder adere dat de proceduretijd voor de beslissig op aavrage omgevigsverguig die voorzie i ee tijdelijke afwijkig va het bestemmigspla og steeds 26 weke bedraagt e gee 8. E dat de termij gedurede welke ka worde afgeweke va de plaregels og steeds maximaal 5 jaar is. Dat eemt iet weg dat veraderig aastaade is. Het cocept besluit tot aapassig va het Besluit omgevigsrecht is begi mei 2013 igedied bij de tweede kamer. De vaste commissie voor Ifrastructuur & Milieu heeft op 26 jui 2013 over het oderwerp vergaderd e gee opmerkige gemaakt. Als het goed is wordt het ieuwe besluit spoedig i het Staatsblad gepubliceerd. E dat beteket dat i het kader va de voorbereidig va aavrage om omgevigsverguige u al geaticipeerd ka worde op de te wijzige regelgevig. Het is raadzaam om met de idieig va de aavrage af te wachte tot het zover is. Joop Geesikweg AT Amsterdam postbus EL Amsterdam T +31 (0) ABN AMRO KVK Amsterdam BTW r NL B01 4

6 Privaatrechtelijke mogelijkhede tijdelijke verhuur vaker mogelijk Er zij drie verschillede cotractsvorme om tijdelijke bewoig mogelijk te make. Wat de verschille (voor- e adele, risico s e kase) zij tusse verhuur op basis va de Leegstadwet, aar zij aard va korte duur, e atikraak cotracte, lichte we hier toe. I alle gevalle is het mogelijk ee campus clausule op te eme idie het gewest is studete te huisveste. Huur op basis va de Leegstadswet De meest gebruikelijke maier om woige die gesloopt of gereoveerd gaa worde tijdelijk te verhure, is het sluite va ee huurovereekomst op basis va de Leegstadwet. De aavagshuurprijs va sloop- e reovatiewoige wordt gebaseerd op het woigwaarderigsstelsel. De maximale huurprijs wordt i de leegstadverguig opgeome, tezij sprake is va ee geliberaliseerde huurprijs. De prijs ka gedurede de huurperiode bevrore worde, maar mag ook met bijvoorbeeld ee idexerigsclausule verhoogd worde. De opzegtermij voor de verhuurder is 3 maade, e de miimale verhuurtermij is 6 maade. Huur aar zij aard va korte duur I de situatie waari gee leegstadverguig ka worde verkrege of de maximale termij voor de verguig is verstreke, ka afhakelijk va de feitelijke situatie gekoze worde voor tijdelijke verhuur met ee huurovereekomst aar zij aard va korte duur. De Hoge Raad heeft i zij uitspraak va 13 april 2012 waarbij het gig om de tijdelijke verhuur va (ozelfstadige) wooruimte i ee complex dat gesloopt zou worde, geoordeeld dat de huurovereekomst gekwalificeerd ko worde als "huur aar zij aard va korte duur" i de zi va art. 7: 232 lid 2 BW. Hierdoor kode huurders gee beroep op huurbeschermig doe. Dit is ee bijzodere uitspraak omdat juist het uitgagsput is dat huurders va wooruimte zeer beschermd moete worde. De uitzoderigssituatie va art 7:232 lid 2 BW moet zeer restrictief toegepast worde, aldus de wetgever. Dat komt ook duidelijk terug i de jurisprudetie. De Hoge Raad heeft met deze uitspraak weer wat meer duidelijkheid gegeve. De aard va het gebruik ka bepaald zij door de aard va de betreffede wooruimte e dat zal i het bijzoder het geval zij, als door de aard va de ruimte de duur va het gebruik begresd is (bijv. ee slechte woig wordt op termij gesloopt). Ook speelt de bedoelig va partije met betrekkig tot de duur die voor oge staat ee rol. Bij het aagaa va de huurovereekomst moet voor de huurder redelijkerwijs duidelijk zij dat het ee tijdelijke huurovereekomst is vawege aastaade herotwikkelig / sloop va de wooruimte. Dat ka het beste duidelijk gemaakt worde door dat i de voorfase al te melde e vervolges ook adrukkelijk i de huurovereekomst op te eme. Voorts is va belag dat vaaf de aavag va de huurovereekomst duidelijk is geweest dat de door de huurder gehuurde wooruimte bie afziebare tijd gesloopt zal worde. Bij voorkeur diet die periode iet te lag te zij. Als de plaig va ee project echter aagepast moet worde waardoor er vertragig optreedt e de huurovereekomst lager duurt, hoeft dat gee probleem te zij. I de rechtspraak wordt algemee aageome dat plaig vaak iet gehaald worde. Er moet vervolges ook og aar de tijdelijke Joop Geesikweg AT Amsterdam postbus EL Amsterdam T +31 (0) ABN AMRO KVK Amsterdam BTW r NL B01 5

7 aard va het cotract gehadeld worde. Dus iet iees adere wooruimte i het complex regulier verhure of aageve dat het tijdelijke karakter vervalt. Het ligt da ook voor de had om de huurprijs daar op aa te passe e uit te gaa va +- 80% va wat op basis va de wet gevraagd zou moge worde. De vooroverwegige bij de huurovereekomst zij ook zeer belagrijk. Hieruit zal de tijdelijke aard, de tijdelijk duur, de lage huur e de hele achtergrod va de huursituatie moete blijke. Ook het expliciet beoeme va het soort cotract is i dergelijke situaties aa te rade. Is de huurovereekomst goed uitgewerkt e ee huurder beroept zich toch op huurbeschermig, da zou u vawege de uitspraak va de Hoge Raad via ee kort gedig eevoudiger tot otruimig gekome moete kue worde. Bij huur aar aard va korte duur is er gee miimale huur- of opzegtermij. Atikraak overeekomste Bij ee ati-kraak-overeekomst is sprake va gebruik, waarbij gee huur maar slechts ee vergoedig voor servicekoste mag worde gevraagd. Die vergoedig moet aasluite bij de feitelijke koste, om te voorkome dat de vergoedig als ee verkapte huurprijs wordt gezie. I ee dergelijke situatie is de kas klei dat ee gebruiker ee beroep op huurbeschermig ka doe. Er zij gee miimale opzegtermije. Tot slot Rechters hebbe bij schrijede gevalle og wel ees de eigig om op grod va de redelijkheid e billijkheid ee lagere otruimigstermije aa te houde ook al hebbe de bewoers gee recht op huurbeschermig. Om dat te voorkome zou alteratieve huisvestig elders aagebode kue worde, al bestaat daartoe gee plicht. Voorkome dat er sprake is va ee schrijed geval is beter da geeze. Al met al, mits goed uitgewerkt, zij er positieve otwikkelige wat betreft de mogelijkhede voor tijdelijke verhuur. Joop Geesikweg AT Amsterdam postbus EL Amsterdam T +31 (0) ABN AMRO KVK Amsterdam BTW r NL B01 6

8 Huurprijze, heffige & toeslage Maximale huurprijs Mometeel is het zo dat de maximale huurprijs va zowel zelfstadige als va ozelfstadige wooruimte wordt bepaald aa de had va het woigwaarderigstelsel (WWS). Allee bove de liberalisatiegres va 681,- voor zelfstadige wooruimte bepale iet de pute uit dit stelsel, maar vraag e aabod de prijs. Idie ee woig wordt verhuurd tege ee huurprijs oder deze maximale gres, zij er mogelijkhede om jaarlijks de huurprijs te verhoge. Huurprijs verhogig, tot de maximale huurprijs, zelfstadige wooruimte I het wooakkoord va 2013 is opgeome dat de maximale jaarlijkse huurverhogig voor zelfstadige wooruimte iet meer gelijk hoeft te zij aa de iflatie, zoals dit wel het geval was i de jare Vaaf 1 juli 2013 zij de percetages voor de maximale huurverhogig als volgt: iflatie + 1,5% voor huishoudikomes tot ; iflatie + 2,0% voor middeikomes. Dit zij huishoudikomes va tot ; iflatie + 4,0% voor hogere ikomes. Dit zij huishoudikomes bove De iflatie over 2012 was 2,5%. Hierdoor gelde per 1 juli 2013 de volgede percetages voor de maximale huurverhogig: 4% voor huishoudikomes tot ; 4,5% voor middeikomes (0,5% extra); 6,5% voor hogere ikomes (2,5% extra Huurprijs verhogig, tot de maximale huurprijs, ozelfstadige wooruimte Voor ozelfstadige woige (kamers), woowages e woowagestadplaatse is de maximale huurverhogig per 1 juli 2013 gelijk aa het iflatiepercetage over 2012 vermeerderd met 1,5%, te wete 4%. Het ikome va de huurder heeft dus gee ivloed op de maximale huurverhogig, terwijl dit wel zo is bij zelfstadige wooruimte. Cotractskoste Over de hoogte va de vergoedig voor cotractskoste is de jurisprudetie iet eeduidig. Bij cotracte voor zelfstadige wooruimte is terughoudedheid hieri aa te rade. Bij de verhuur va ozelfstadige wooruimte echter is ee vergoedig ter hoogte va ee maad huur i ieder geval toegestaa. Joop Geesikweg AT Amsterdam postbus EL Amsterdam T +31 (0) ABN AMRO KVK Amsterdam BTW r NL B01 7

9 Verhuurdersheffig? Tegeover de huurverhogige waar we hierbove op i zij gegaa staat de verhuurdersheffig. Hoe deze er exact uit zal kome te zie is og obeked. Wel lijkt het er zeer sterk op dat deze heffig iet zal gelde voor ozelfstadige wooruimte. Het is daarom iteressat om te wete dat ee verguig voor verhuur op basis va de leegstadswet i pricipe ook geldt als ee omzettigsverguig om ozelfstadig te moge verhure. Daaraast is het i de meeste gemeetes zo dat ee omzettigsverguig iet odig is als er ee woig aa maximaal twee persoe ozelfstadig wordt verhuurd. De ikomestoets die corporaties moete doe, is echter ook va toepassig op ozelfstadige kamerverhuur. Foute huurcommissie Op de site va de huurcommissie staat het model va het woigwaarderigstelsel dat voor huurders e verhuurders izichtelijk zou moete make wat de toegestae huurprijs is. Het model is echter zeer bewerkelijk e wij hebbe otdekt dat er meerdere foute i staa. Bovedie zegt het iets over mogelijke huurtoeslage. Om de busiess case va trasformaties e herbestemmige alsog izichtelijk te make biedt het model va Wolf Huisvestigsgroep uitkomst: Wij hebbe hieroder drie verschillede woigwaardige uitgewerkt. ee basic kamer (kamer met 20 m2 pp, 191,- huur per maad, 115,- per meter per jaar) ee luxe kamer (kamer met 29m2 pp, 348,- huur per maad, 144,- per meter per jaar) ee zelfstadige studio (studio va 29m2, 577,- per maad, 239,- per meter per jaar) De huurprijs/ vierkat meter bij ozelfstadige wooruimte varieert iet meer da ogeveer 30,- per jaar, terwijl deze prijs bij zelfstadige wooruimte afhakelijk va meerdere factore sterk ka variëre. Deze woigwaarderige zult u i de volgede 3 bladzijdes aatreffe. Huurtoeslage worde allee toegeked aa zelfstadige woige. Afhakelijk va de woig e de fiaciële daadkracht va ee huurder, ka de heffig variëre va ee kleie 100,- tot ruim 300,- per maad. Achter de drie hierbove besproke woigwaarderige treft u hieroder ee overzicht aa va de huurtoeslage die iemad per type zelfstadige woig ka krijge. Dit overzicht is met behulp va os model bereked. Joop Geesikweg AT Amsterdam postbus EL Amsterdam T +31 (0) ABN AMRO KVK Amsterdam BTW r NL B01 8

10 Ozelfstadige wooruimte Objecttype: Pute per object / maximale huurprijs: 100 pt Basic kamer 191,66 Oppervlakte woowaarderig Eige kamers (EK's) Gemeeschappelijke kamers (GK's) Aatal eige 1 kamers Aatal verwarmd 0 kamers (excl. evt. keuke) (excl. evt. keuke) 100 pt EK idelig CV? Opp. GK idelig Opp. # w.e. 1e Kamer Ja 20,00 m2 1e Kamer 19,36 m2 3 2e Kamer Ja 0,00 m2 2e Kamer 1,00 m2 2 3e Kamer Ja 12,00 m2 3e Kamer 0,00 m2 6 4e Kamer 14,00 m2 4e Kamer 0,00 m2 2 Overig tezame 20,00 m2 Overig tezame 0,00 m2 2 Totaal EK's 20,00 m2 Totaal GK's - m2 Keuke 8,00 m2 Verwarmde keuke 6,86 m2 3 EK's icl. Keuke 20,00 m2 GK's icl. Keuke - m2 Basiselemete woowaarderig Wooeigeschappe Cetrale verwarmig? Keuke Aarechtblad > 1m Warmwateraasluitig? Kookplaat e/of ijskastaasluitig? Saitair Toilet Badkamer (douche of bad) Wastafel Buiteruimte Fietsebergig D -, gee gasaasl. & rookgasafvoer G - Overig / Gee keuke Ja Ja Ja C - Gee toilet of > 5 w.e. C - Gee badkamer of > 8 w.e C - Gee afsluitbare wastafel, of > 5 w.e. E - Overig / gee (volges vereiste) C - Overig / gee (volges vereiste) 0 pt 9

11 Ozelfstadige wooruimte Objecttype: Pute per object / maximale huurprijs: 183 pt Luxe kamer 347,92 Oppervlakte woowaarderig 160 pt Eige kamers (EK's) Gemeeschappelijke kamers (GK's) Aatal eige 1 kamers Aatal verwarmd 2 kamers (excl. evt. keuke) (excl. evt. keuke) EK idelig CV? Opp. GK idelig Opp. # w.e. 1e Kamer Ja 20,00 m2 1e Kamer 15,00 m2 5 2e Kamer Ja 9,49 m2 2e Kamer 40,00 m2 10 3e Kamer Ja 12,00 m2 3e Kamer 0,00 m2 6 4e Kamer 14,00 m2 4e Kamer 0,00 m2 2 Overig tezame 20,00 m2 Overig tezame 0,00 m2 2 Totaal EK's 20,00 m2 Totaal GK's 55,00 m2 Keuke 8,00 m2 Verwarmde keuke 10,00 m2 5 EK's icl. Keuke 20,00 m2 GK's icl. Keuke 65,00 m2 Basiselemete woowaarderig 23 pt Wooeigeschappe Cetrale verwarmig? Keuke Aarechtblad > 1m Warmwateraasluitig? Kookplaat e/of ijskastaasluitig? Saitair Toilet Badkamer (douche of bad) Wastafel Buiteruimte Fietsebergig A - Ja, met thermostaat op radiator E - Gemeeschappelijk (t/m 5 w.e.) Ja Ja Ja B - Gemeeschappelijk toilet (t/m 5 w.e.) B - Gemeeschappelijk (t/m 8 w.e.) B - Afsluitbaar, t/m 5 w.e. D - Gemeeschappelijk, > 10m2 B - Gemeeschappelijk >2m2 per w.e. Mipute e uitzoderigspute 0,00 pt Uitzoderigspute Omschrijvig 0,00 pute Mipute Erstige overlast Gee warme maaltijde i woo é GK's Gevelwad bie 5m va grootste raam Laagste raamkozij <1,6m bove vloer Raam hoofdwoovertrek <0,75m2 Toilet via slaap/woo adere bewoer Totaal woo- & slaapoppervlak <10m2 Wooruimte 5e etage of hoger, zoder lift 10

12 Zelfstadige wooruimte Objecttype: Berekede WWS pute: Huidige huurprijs plus servicekoste Mogelijke huurtoeslag Werkelijke laste huidig.b. huidig.b. Zelfstadige studio 119 pt 625,28 273,36 351,92 Type e oppervlakte woowaarderig 54 pt Soort Categorie Lift Type woig B - Meergezis A - Begae grod C - > 16 w.e., liftstop Schaarstegebied Amsterdam WOZ/m2: B - > Beschermd / serviceflat A - Niet beschemd Serviceflat: Kamers Opp. Overige vertrekke Opp. Wookamer 21,00 m2 Kelder 0,00 m2 Keuke 4,00 m2 Bijkeuke 0,00 m2 Badkamer met toilet 4,00 m2 Etree e/of gag 0,00 m2 Slaapkamer 0,00 m2 Was- e/of bergruimtes 1 w.e. 0,00 m2 2e slaapkamer 0,00 m2 Vaste- of Ibouwkaste 0,00 m2 3e slaapkamer 0,00 m2 Garage, schuur, PP 1 w.e. 0,00 m2 Overige slaapkamers 0,00 m2 * Zolder: gee 0,00 m2 Totaal kamers 29,00 m2 Totaal overige vertrekke - m2 Buiteruimte e carport Buiteruimte A - Gee of ekel gemeeschappelijk Carport Gemeesch. buiteruimte Ja Aatal m2 e w.e. --> 75 m2 100 w.e. Faciliteite 27 pt Keuke voorzieige Saitaire voorzieige Aarecht legte B - Va 1 tot 2 meter Toilet (waterspoelig, icl. evt. toilet badkamer) 1 Wastafel/bidet/lavet/foteitje 1 Extra kwaliteit keuke (bedrag OF selectie): 0 Badkamer A - Aparte douche of lavet met douche Kookplaat A -, of gee va oderstaade Extra kwaliteit badkamer (bedrag OF selectie): 0 Ibouw ove A - Scheerwadcotactdoos Ibouw koel-/vrieskast A - Bubbelbad Ibouw afzuigkap Schuif- of vouwwad i alumiium frame Ibouw vaatwasmachie Toiletkastje A -, of zoder wastafel e verlichtig Ibouw magetro Megkraa A -, of iet luxe / thermostaat Wadbetegelig 5,00 m2 Megkraa A -, of iet luxe / thermostaat Wastafelkeukeblok <1m2 met apparatuur 0 Dubbele spoelbak Extra kaste 0 Voorzieige & plus- e mipute Omgevig 4,5 afgetopt Wadbetegelig 1,00 m2 Omgevigspute (icl. evt aftoppig) 19 pt Vloerbetegelig 0,00 m2 Overige plus/mipute 0 pt Algehele luxe uitvoerig (max 2 pt) 0,00 pt Omschrijvig voorzieig gehadicapte 0 Eergielabel (ieuwe WWS) e vergelijkig oude WWS 38,00 pt Maximaal mogelijke huurtoeslag Totale huur Ruimteverwarmig CV Stadsverw. Aasl. doorber? Kale huur 577,28 Aatal kamers 3 0 Servicekoste 48,00 Overige vertrekke 0 0 Huur (evt. rekehuur vs totale huur) 625,28 625,28 Eergielabel A3 - Label A Recht evt. huurgresoverschrijdig? Oude WWS berekeig > pt huur: Persoos / situatiegebode berekeig? Ja Cetrale verwarmig F - Collectieve HR & doorstroommeter # vertrek radiator therm. 3 Klimaattechiek 2,00 pt Leeftijd e leefsituatie C - 23 jaar of ouder, gee hadicap Huishoude A - EP (Eepersooshuishoude) Isolatie Woige i pad: 100 w.e. Aatal persoe A - Huishoude va 1 of 2 persoe Dubbelglas of vergelijkb. voorzetrame? Ja 6,00 m2 65+ e hadicapaapassig i woig? Pui- of spouwisolatie voor/achtergevel? Ja Spaargeld / beleggige Pui- of spouwisolatie zij(kop)gevels? Ja Miderjarige kidere - Vloerisolatie aawezig? Ja Dakisolatie aawezig? Ja Toetsigsikome aavrager (p.j.) Gevelisolatie voor- e achtergevel? Ja Toetsigsikome parter & medebewoers (p.j.) - Gevelisolatie zij(kop)gevels? Ja Rekeikome Huurprijs t.o.v. werkelijke koste algemee verloop 800,00 600,00 400,00 200,00-200,00-400,00- Huursubsidie Uitwoed voordeel Rekehuur Werkelijke koste Huurprijs t.o.v. werkelijke koste object specifiek (op hele euro's aar beede afgerod) Rekehuur Huursubsidie Uitwoed voordeel 352- Otvagst / te betale 11

13 Persoosgebode berekeig maximaal mogelijke huurtoeslag WWS iflatieopslag t.o.v. Datareeks (2,5% per juli)? Recht op studiefiacierig? Persoos / situatiegebode berekeig? Recht huurgresoverschrijdig? Ja A - Ja Leeftijd e leefsituatie aavrager C - 23 jaar of ouder, gee hadicap Huishoude A - EP (Eepersooshuishoude) Aatal persoe B - Huishoude va A - Huishoude 3 t/m 7 persoe va 1 of 2 persoe AOW medebewoer? Hadicapaapassige e/of aagepast op 8 persoe of meer? Bepalede situatie maximale vermoge A - Joger da AOW Vermoge (gezamelijk idie meerpersooshuishoude) Toetsigsikome aavrager (p.j.) Toetsigsikome parter & medebewoers (p.j.) Toetsigsikome iwoede kidere <23 (meetelle idie > 4627,- per kid p.j.) - - Rekeikome Maximale huurgres 681 Basishuur 222 Iputbasis Pute 2 Huur 12

14 Servicekoste (ivulle verplicht, max. 12,- per categorie telt mee) Huisummer Pute Huur Nuts Schoomaak Huismeester Diest- e recreatie Overige koste service Bruto huur Huurtoeslag Uitwoed voordeel Netto huur Rekehuur Toeslag deel A Toeslag deel B Toeslag deel C 1 102,00 490,00 47,00 14,50 31,88 0,00 26,61 609,99 250,77-359,22 526,00 152,26 98,51 0, ,00 490,00 47,00 14,50 31,88 0,00 26,61 609,99 250,77-359,22 526,00 152,26 98,51 0, ,00 495,00 47,00 14,50 31,88 0,00 26,61 614,99 254,02-360,97 531,00 152,26 101,76 0, ,00 520,00 47,00 14,50 31,88 0,00 26,61 639,99 265,25-374,74 556,00 152,26 104,96 8, ,00 540,00 47,00 14,50 31,88 0,00 26,61 659,99 273,25-386,74 576,00 152,26 104,96 16, ,00 545,00 47,00 14,50 31,88 0,00 26,61 664,99 275,25-389,74 581,00 152,26 104,96 18, ,00 555,00 47,00 14,50 31,88 0,00 26,61 674,99 279,25-395,74 591,00 152,26 104,96 22, ,00 560,00 47,00 14,50 31,88 0,00 26,61 679,99 281,25-398,74 596,00 152,26 104,96 24, ,00 565,00 47,00 14,50 31,88 0,00 26,61 684,99 283,25-401,74 601,00 152,26 104,96 26, ,00 570,00 76,22 14,50 31,88 0,00 27,40 720,00 285,25-434,75 606,00 152,26 104,96 28, ,00 580,00 76,22 14,50 31,88 0,00 27,40 730,00 289,25-440,75 616,00 152,26 104,96 32, ,00 595,00 76,22 14,50 31,88 0,00 27,40 745,00 295,25-449,75 631,00 152,26 104,96 38, ,00 600,00 76,22 14,50 31,88 0,00 27,40 750,00 297,25-452,75 636,00 152,26 104,96 40, ,00 605,00 76,22 14,50 31,88 0,00 27,40 755,00 299,25-455,75 641,00 152,26 104,96 42, ,00 635,00 76,22 14,50 31,88 0,00 27,40 785,00 311,25-473,75 671,00 152,26 104,96 54, ,00 650,00 76,22 14,50 31,88 0,00 27,40 800, ,00 686,00 0,00 0,00 0, ,00 660,00 76,22 14,50 31,88 0,00 27,40 810, ,00 696,00 0,00 0,00 0,00 13

15 Diestverleig Wolf Huisvestigsgroep Verguige & cosultacy Opstelle bradveiligheidrapport t.b.v. (tijdelijke) trasformatie Aavraag gedoogbeschikkig e afwijke bestemmigspla Aavraag verguig te moge verhure op basis va de leegstadswet Cosultacy m.b.t. ivesterige & opbregste defiitieve trasformatie Juridisch advies Advies m.b.t. soorte huurovereekomste: BW 230a, aar zij aard va korte duur, op basis va de leegstadswet, bruiklee, zelfstadig of ozelfstadig, medehuurderschap of iet? Rekeig houded met recete jurisprudetie va Hoge Raad e rechtbak Bemiddelig & Verhuur Verzorge va (olie) marketig via Iformere e advisere va geïteresseerde over huurprijs, servicekoste, e subisdies Up to date houde ischrijvige (webbased e real time) Screee & selectere geïteresseerde Orgaisere va bezichtigige ook i het weeked e buite katoortijde Opstelle e tekee va de overeekomst Verzorge voor proces-verbaal va opleverig bij aavag va de overeekomst Fiacieel beheer Het icassere va huurpeige e (voorschotte) servicekoste Debiteurebeheer (volges ee strak protocol alle werkzaamhede die va os als beheerder gevraagd kue worde, tot e met het evetueel ischakele va ee deurwaarder) Admiistrere va voorschotheffige izake de door of ames de eigeaar verzorgde leverige e dieste Het cotrolere e admiistrere e betaalbaar stelle va facture die betrekkig hebbe op leverige e dieste e/of door derde uitgevoerde werkzaamhede aa de oroerede zaak Het tijdig opmake va de afrekeig va de servicekoste zoals de wet e overige regelgevig bepaalt e zulks met de huurders te commuicere Admiistratief & cotract beheer Het bewake va de expiratiedatum va de overeekomste e de evetuele opzeggig va de overeekomst Het bewake va de akomig va de overeekomst, meer i het bijzoder de bijzodere bepalige Alle commuicatie met huurders Joop Geesikweg AT Amsterdam postbus EL Amsterdam T +31 (0) ABN AMRO KVK Amsterdam BTW r NL B01 14

16 Techisch beheer & service Uitvoere va werkzaamhede om overeegekome gebruik mogelijk te make zoals het plaatse va douches, e idie odig mure e deure. Het 24/7 i behadelig eme e afhadele va storige, schademeldige e klachte die door huurders bij os worde gemeld (ook idie het dagelijks oderhoud betreft waar bewoer voor veratwoordelijk is) Begeleide e cotrolere va de werkzaamhede die door derde zij uitgevoerd e zo odig zorge voor ee correctie akomig door de derde (e via servicekoste bij huurders i rekeig brege idie het bijvoorbeeld tui, lift of service oderhoud betreft) Sociaal beheer Toezie op orde & etheid Proactief veiligheidsbeleid Het creëre va saamhorigheidsgevoel tusse de (tijdelijke) huurders Ikomste optimalisere Doorvoere va de beste huurprijs, servicekoste e bezettigsgrade, rekeig houded met flexibele opzegtermije. Oduidelijkhede va huurcommissie losse we op Eergie e fiscale koste miimalisere/ compesere Duurzaam eergie beleid voere Fiscaal advies m.b.t. OZBG e itegratieheffig Maagemet rapportage & persoolijk cotact Het per maad verschaffe va ee overzicht va de otvage huurpeige e servicekoste, e idie va toepassig betaalde laste. Met behulp va de olie database va Wolf Huisvestigsgroep, zulle de rapportages i overzichtelijke e flexibele Excel overzichte worde gepreseteerd Moitore e progosticere ikomste sceario s Verschaffe va toegag aa de eigeaar tot oze olie database waarmee de eigeaar zelf toezicht ka houde op het beheer Cotiue persoolijk cotact tusse de eigeaar e os Joop Geesikweg AT Amsterdam postbus EL Amsterdam T +31 (0) ABN AMRO KVK Amsterdam BTW r NL B01 15

17 Coclusie e offerte Het aatal vierkate meters vastgoed dat leegstaat i Nederlad is eorm. De vraag aar betaalbare wooruimte is dat echter ook. Mede hierom is sids de verieuwde leegstadswet va kracht. Meer da ooit zij er mogelijkhede om, al da iet tijdelijk e of gedeeltelijk, pade her te bestemme aar wooruimte. Eigeare va zowel leeg maatschappelijk- als va leeg bedrijfs oroered goed, hebbe kase om huurikomste va tusse de 115,- e 239,- per verhuurde vierkate meter per jaar te realisere. Eerzijds ka de strategie worde gebaseerd op ee mix va tijdelijke e reguliere huurovereekomste, aderzijds op zelfstadige e ozelfstadige huurovereekomste. Expertise va de huurprijze e toeslage is hierbij va groot belag, eveals privaat- e publiekrechtelijke huurkeis. Daaraast speelt ook ee modere e trasparate maier va werke om het verhuur & beheerproces te maage ee grote rol. Wij kue zowel met ee vaste beloig per wooruimte per maad werke, als met ee prestatie afhakelijke beloig. De bezettigsgraad, het debiteuresaldo e de huurderstevredeheid zij da va ivloed op oze beloig. Ook werke we i de praktijk met het model waari wij oze opdrachtgever ikomste garadere e het leegstads- e debiteurerisico op ee veratwoorde maier overeme. Daaraast kue we bereid zij om de koste voor de bouwkudige aapassige zelf te betale. Oze beloig varieert va 20,- per woig per maad, tot 20% va de ikomste. De afgesproke vergoedig is afhakelijk va het aatal woige, de afgesproke samewerkigstermij e uw wese t.a.v. oze diestverleig. Graag make we biekort keis met u om hier verder op i te gaa. Joop Geesikweg AT Amsterdam postbus EL Amsterdam T +31 (0) ABN AMRO KVK Amsterdam BTW r NL B01 16

18 Bijlage Bijlage 1A: Bijlage 1B: Bijlage 1C: Bradveiligheidstekeig (voorbeeld) Bradveiligheidsrapport (voorbeeld) Te eme maatregele (voorbeeld) Joop Geesikweg AT Amsterdam postbus EL Amsterdam T +31 (0) ABN AMRO KVK Amsterdam BTW r NL B01 17

19 18

20 VOORBEELD BRANDVEILIGHEIDRAPPORT Herbestemmig katoorgebouw voor bewoig Datum : Kemerk : Versie : A Status : Defiitief I opdracht va : Wolf Huisvestigsgroep 19

21 Herbestemmig katoorgebouw voor bewoig INHOUDSOPGAVE 1. UITGANGSPUNTEN 1.1 Projectgegeves 1.2 Toetsigskader 1.3 Gebruiksfuctie(s) 1.4 Overige uitgagspute 2. BOUWBESLUITTOETS 2.1 Bouwkudige eise 2.2 Istallatietechische eise 3 BRANDVEILIGHEIDTEKENINGEN (los toegevoegd aa dit rapport): BR BR02 Datum : Kemerk : Versie : A Status : Defiitief 20

22 VOORBEELD Herbestemmig katoorgebouw voor bewoig 1. UITGANGSPUNTEN 1.1 PROJECTGEGEVENS Object Adres Korte projectomschrijvig : Herbestemmig katoorgebouw voor bewoig : XXX : Wijzigig va gebruiksfuctie va ee bestaad (gezodheid)gebouw te behoeve va (tijdelijke) bewoig. Bouwjaar : TOETSINGSKADER Dit rapport beperkt zich uitsluited tot bradveiligheidaspecte. Bij de toetsig va bradveiligheid zij daarbij de volgede kaders als uitgagsput geome: Toetsigskader: Bouwbesluit 2012 Stb. 2011, 416 (Bouwbesluit 2012), laatstelijk gewijzigd bij Stb. 2011, 676 (Veegbesluit); i werkig getrede 1 april 2012 Toetsigscriterium: Bestaade bouw Ee gereed e i gebruik geome bouwwerk, evetueel met wijzigig va gebruiksfuctie zoder verbouwigswerkzaamhede. Getoetste oderdele: Bouwkudige e istallatietechische eise 1.3 GEBRUIKSFUNCTIES Het gebouw is getoetst aa oderstaade gebruiksfuctie(s): Gebouwdeel Gebruiksfuctie Begae grod e eerste verdiepig Woofuctie - gelege i ee woogebouw Defiitie Bouwbesluit : Gebruiksfuctie voor het woe waarbij meerdere woofucties zij aageweze op ee gezamelijke verkeersroute. Begae grod e eerste verdiepig Woofuctie - voor kamergewijze verhuur Defiitie Bouwbesluit : Niet-gemeeschappelijk deel va ee woofuctie waari zich vijf of meer wooeehede bevide; 1.4 OVERIGE UITGANGSPUNTEN - Alle persoe i dit gebouw zij zelfredzaam. - I dit gebouw zij gee bradgevaarlijke stoffe aawezig, zoals bedoeld i Bouwbesluit artikel Dimesioerig va trappe e helligsbae voldoe aa de eise va het Bouwbesluit afdelig 2.5 e Souterai e tweede verdiepig blijve buite gebruik VOORBEELD bradveiligheidrapport woogebouw BLAD 3 VAN 12 21

23 VOORBEELD Herbestemmig katoorgebouw voor bewoig 2. BOUWBESLUITTOETS Woofuctie - gelege i ee woogebouw Woofuctie - voor kamergewijze verhuur 2.1 BOUWKUNDIGE EISEN Afdelig 2.2 Sterkte bij brad Ee te bouwe bouwwerk ka bij brad gedurede redelijke tijd worde verlate e doorzocht, zoder dat er gevaar voor istortig is. Artikel 2.14 Tijdsduur bezwijke Ee vloer, trap of helligbaa, waarover of waaroder ee beschermde route voert, bezwijkt iet bie 20 miute bij brad i ee subbradcompartimet waari die beschermde route iet ligt. Voldoet. De vloere zij va hout met aa de oderzijde gipsplate (i de woige) da wel stuc op riet. Beide toepassige hebbe ee bradweredheid va circa 25 miute. Artikel 2.15 Bepaligsmethode Bij het bepale va het bezwijke va ee bouwcostructie als bedoeld i artikel 2.14 wordt uitgegaa va de buitegewoe belastigscombiaties die volges NEN 8700 kue optrede bij brad. Va toepassig De tijdsduur va het bezwijke als bedoeld i artikel 2.14 wordt bepaald volges NEN Va toepassig. Afdelig 2.8 Beperkig va het otstaa va ee bradgevaarlijke situatie Ee te bouwe bouwwerk is zodaig dat het otstaa va ee bradgevaarlijke situatie voldoede wordt beperkt. Artikel 2.63 Stookplaats Het bradgedrag va materiaal ter plaatse va of abij ee stookplaats is obradbaar, bepaald volges NEN 6064, idie: a. op het materiaal ee itesiteit aa warmtestralig ka optrede die, bepaald volges NEN 6061, groter is da 2 kw/m², of b. i het materiaal ee temperatuur ka optrede die, bepaald volges NEN 6061, hoger is da 90 ºC. Aadachtsput voor de ruimte met de cv-ketels (op de begae grod liks aast de hoofdetree) Bij toepassig va het eerste lid ka i plaats va obradbaar, bepaald volges NEN 6064 worde uitgegaa va bradklasse A1, of A1fl, bepaald volges NEN-EN Artikel 2.64 Rookgasafvoer Ee afvoervoorzieig voor rookgas is bradveilig. Of de afvoervoorzieig bradveilig is ka worde bepaald volges NEN Va toepassig VOORBEELD bradveiligheidrapport woogebouw BLAD 4 VAN 12 22

24 VOORBEELD Herbestemmig katoorgebouw voor bewoig 2. BOUWBESLUITTOETS Woofuctie - gelege i ee woogebouw Woofuctie - voor kamergewijze verhuur Afdelig 2.9 Beperkig va het otwikkele va brad e rook Ee te bouwe bouwwerk is zodaig dat brad e rook zich iet sel kue otwikkele. Artikel 2.76 Bieoppervlak Ee zijde va ee costructieoderdeel die grest aa de bielucht heeft ee volges NEN 6065 bepaalde bijdrage tot bradvoortplatig, die voldoet aa de i tabel 2.75 aagegeve bradklasse e ee rookproductie met ee volges NEN 6066 bepaalde rookdichtheid va te hoogste 10 m -1. Voldoet. De wadafwerkig zij va stee, de plafods va gipsplaat dawel stucwerk. beschermde vluchtroute overig Woofuctie - gelege i ee woogebouw 2 4 Woofuctie - voor kamergewijze verhuur I afwijkig va het eerste lid heeft ee zijde va ee costructieoderdeel die grest aa de bielucht i ee beslote ruimte waardoor ee beschermde route voert ee rookproductie met ee volges NEN 6066 bepaalde rookdichtheid va te hoogste 5,4 m -1. Aadachtsput voor de gage waari slechts i éé richtig ka worde gevlucht. Artikel 2.77 Buiteoppervlak Ee zijde va ee costructieoderdeel die grest aa de buitelucht heeft ee volges NEN 6065 bepaalde bijdrage tot bradvoortplatig, die voldoet aa de i tabel 2.75 aagegeve bradklasse. Voldoet, de gevel is va stee. beschermd e vluchtrout overig Woofuctie - gelege i ee woogebouw 2 4 Woofuctie - voor kamergewijze verhuur I afwijkig va het eerste lid hebbe ee deur, ee raam, ee kozij of ee daaraa gelijk te stelle costructieoderdeel ee volges NEN 6065 bepaalde bijdrage tot bradvoortplatig die voldoet aa klasse 4. De buitekozije zij va hout Het eerste lid geldt iet voor de bovezijde va ee dak. Artikel 2.78 Beloopbaar vlak I afwijkig va artikel 2.76 heeft de bovezijde va ee voor persoe bestemde vloer, ee trap of ee helligbaa ee volges NEN 1775 bepaalde bijdrage tot bradvoortplatig va klasse T3 e ee rookproductie met ee volges NEN 6066 bepaalde rookdichtheid va te hoogste 10 m -1. Aadachtsput. Artikel 2.79 Vrijgesteld Op te hoogste 5% va de totale oppervlakte va de costructieoderdele va elke afzoderlijke ruimte, waarvoor volges de artikele 2.76 tot e met 2.78 ee eis geldt, is die eis iet va toepassig VOORBEELD bradveiligheidrapport woogebouw BLAD 5 VAN 12 23

25 VOORBEELD Herbestemmig katoorgebouw voor bewoig Woofuctie - gelege i ee woogebouw Woofuctie - voor kamergewijze verhuur 2. BOUWBESLUITTOETS Artikel 2.80 Toepassig Euroklasse 2.80 Bij toepassig va de artikele 2.76 tot e met 2.78 ka i plaats va: a. bradklasse 1 e bepaald volges NEN 6065 worde uitgegaa va bradklasse B bepaald volges NEN-EN ; b. bradklasse 2 bepaald volges NEN 6065 i ee beslote ruimte worde uitgegaa va bradklasse B e i ee iet beslote ruimte va bradklasse C beide bepaald volges NEN-EN ; c. bradklasse 3 bepaald volges NEN 6065 worde uitgegaa va bradklasse C bepaald volges NEN-EN ; d. bradklasse 4 bepaald volges NEN 6065 worde uitgegaa va bradklasse D bepaald volges NEN-EN ; e. bradklasse T1 bepaald volges NEN 1775 worde uitgegaa va bradklasse C fl, bepaald volges NEN-EN ; f. bradklasse T3 bepaald volges NEN 1775 worde uitgegaa va bradklasse D fl, bepaald volges volges NEN-EN , e g. ee rookproductie met ee rookdichtheid va te hoogste 10 m -1 of 5,4 m -1 bepaald volges NEN 6066 worde uitgegaa va rookklasse s2 bepaald volges NEN-EN VOORBEELD bradveiligheidrapport woogebouw BLAD 6 VAN 12 24

26 VOORBEELD Herbestemmig katoorgebouw voor bewoig 2. BOUWBESLUITTOETS Woofuctie - gelege i ee woogebouw Woofuctie - voor kamergewijze verhuur Afdelig 2.10 Beperkig va uitbreidig va brad Ee te bouwe bouwwerk is zodaig dat de kas op ee selle uitbreidig va brad voldoede wordt beperkt. Artikel 2.88 Liggig Ee beslote ruimte ligt i ee bradcompartimet. Voldoet. Artikel 2.89 Omvag Ee bradcompartimet heeft ee gebruiksoppervlakte die iet groter is da de i tabel 2.87 aagegeve waarde. Voldoet, alle woige zij kleier da 2000 m2. eis Woofuctie - gelege i ee woogebouw 2000 m² Woofuctie - voor kamergewijze verhuur 2000 m² Ee bradcompartimet strekt zich uit over iet meer da ee perceel. Voldoet (door ruime afstad rodom het gebouw) I ee bradcompartimet ligge te hoogste ee woofuctie e evefucties daarva. Voldoet, iedere woig is ee bradcompartimet I afwijkig va het vijfde lid is ee gemeeschappelijk verblijfsgebied toegestaa, idie dat verblijfsgebied ee afzoderlijk bradcompartimet is. Voldoet, de gemeeschappelijke keukes zij apart bradcompartimete. Artikel 2.90 Weerstad tege braddoorslag e bradoverslag De volges NEN 6068 bepaalde weerstad tege braddoorslag e bradoverslag va ee bradcompartimet aar ee ader bradcompartimet e ee beslote ruimte waardoor ee extra beschermde vluchtroute voert is te miste 20 miute. Voldoet. De wade zij va stee.. De vloere zij va hout met aa de oderzijde gipsplate (i de woige) da wel stuc op riet. Beide toepassige hebbe ee bradweredheid va circa 25 miute VOORBEELD bradveiligheidrapport woogebouw BLAD 7 VAN 12 25

27 VOORBEELD Herbestemmig katoorgebouw voor bewoig 2. BOUWBESLUITTOETS Woofuctie - gelege i ee woogebouw Woofuctie - voor kamergewijze verhuur Afdelig 2.11 Verdere beperkig va uitbreidig va brad e beperkig va verspreidig va rook Ee te bouwe bouwwerk is zodaig dat uitbreidig va brad i verdergaade mate wordt beperkt da is beoogd met paragraaf e dat veilig ka worde gevlucht. Artikel 2.98 Liggig Ee bradcompartimet is igedeeld i ee of meer subbradcompartimete of ruimte waardoor ee beschermde route voert. Iedere woig = bradcompartimet = subbradcompartimet Ee beschermde route ligt iet i het subbradcompartimet waari de vluchtroute begit. Voldoet Ee verblijfsruimte ligt i ee beschermd subbradcompartimet. Gemeeschappelijke keuke is bradcompartimet = subbradcompartimet. Artikel 2.99 Omvag Ee beschermd subbradcompartimet heeft ee gebruiksoppervlakte va te hoogste de i tabel 2.97 aagegeve waarde. Voldoet, alle woige zij kleier da 1000 m2. eis eeh eid Woofuctie - gelege i ee woogebouw 1000 m² Woofuctie - voor kamergewijze verhuur 1000 m² Artikel Weerstad tege rookdoorgag of braddoorslag e bradoverslag De volges NEN 6075 bepaalde weerstad tege rookdoorgag va ee beschermd subbradcompartimet aar ee beslote ruimte i het bradcompartimet is te miste 20 miute. Zie artikel 2.90 lid De volges NEN 6068 bepaalde weerstad tege braddoorslag e bradoverslag va ee beschermd subbradcompartimet als bedoeld i artikel 2.99 aar ee adere ruimte i het bradcompartimet is te miste 20 miute. Voldoet, de wade tusse de de woige e de gage die slechts éé vluchtrichtig hebbe zij va stee. De toegagsdeure aar de woige zij bradwered (e zelfsluited) VOORBEELD bradveiligheidrapport woogebouw BLAD 8 VAN 12 26

28 VOORBEELD Herbestemmig katoorgebouw voor bewoig 2. BOUWBESLUITTOETS Woofuctie - gelege i ee woogebouw Woofuctie - voor kamergewijze verhuur Afdelig 2.12 Vluchtroutes Ee te bouwe bouwwerk heeft zodaige vluchtroutes dat bij brad ee veilige plaats ka worde bereikt. Artikel Vluchtroute Op elk put va ee voor persoe bestemd gedeelte va ee vloer begit ee vluchtroute die leidt aar het aasluitede terrei e vadaar aar de opebare weg. Va toepassig De loopafstad tusse ee put i ee gebruiksgebied e ee uitgag va het subbradcompartimet waari dat gebruiksgebied ligt, is iet groter da de i tabel aagegeve waarde. Voldoet, de loopafstad is i gee ekele woig groter da 10 meter. Woofuctie - gelege i ee woogebouw Woofuctie - voor kamergewijze verhuur eis 45 m 45 m Artikel Beschermde route Ee vluchtroute is vaaf de uitgag va het subbradcompartimet waari de vluchtroute begit ee beschermde route, tezij die uitgag direct grest aa het aasluitede terrei. De gage waari slechts i éé richtig ka worde gevlucht diee te worde uitgevoerd als beschermde routes. Artikel Tweede vluchtroute Idie op ee vluchtroute ee tweede vluchtroute begit, zij de artikele 2.113, eerste e tweede lid, e iet va toepassig vaaf het put dat de twee vluchtroutes door verschillede ruimte voere. De trappehuize diee iet te voldoe aa de eise die gesteld worde aa beschermde vluchtroutes omdat deze als tweede vluchtmogelijkheid zij aa te merke I afwijkig va het eerste lid kue de twee vluchtroutes vaaf de uitgag va het subbradcompartimet waari de eerste vluchtroute begit door dezelfde ruimte voere idie: a. de ruimte grest aa de uitgag va het subbradcompartimet; b. de vluchtroutes i de ruimte aar verschillede uitgage voere, e c. de ruimte ee beslote ruimte is, is de loopafstad i die ruimte gemete over de vluchtroute te hoogste 30 m e idie de route ee beschermde route is te hoogste 70 m. Va toepassig voor de gage waari i twee richtige ka worde gevlucht. Er wordt voldaa aa het criterium te aazie va de loopafstad: de grootste loopafstad (tusse twee bradscheidige) is 23 meter De volges NEN 6068 bepaalde weerstad tege braddoorslag e bradoverslag tusse twee vluchtroutes als bedoeld i de artikel 2.116, eerste lid, is te miste 20 miute. Voldoet Ee vluchtroute heeft ee vrije doorgag met te miste de i tabel aagegeve breedte e hoogte. Voldoet. eeheid breedte hoogte Woofuctie - gelege i ee woogebouw m 0,5 1,7 Woofuctie - voor kamergewijze verhuur m 0,5 1, VOORBEELD bradveiligheidrapport woogebouw BLAD 9 VAN 12 27

29 VOORBEELD Herbestemmig katoorgebouw voor bewoig 2. BOUWBESLUITTOETS Woofuctie - gelege i ee woogebouw Woofuctie - voor kamergewijze verhuur 2.2 INSTALLATIETECHNISCHE EISEN Afdelig 6.1 Verlichtig Ee bouwwerk heeft ee zodaige verlichtigsistallatie dat het bouwwerk veilig ka worde gebruikt e verlate. Artikel 6.2 Verlichtig Ee beslote ruimte waardoor ee beschermde vluchtroute voert heeft ee verlichtigsistallatie die ee op de vloer e het tredevlak gemete verlichtigssterkte ka geve va te miste 1 lux. De gagdele waari slechts i éé richtig ka worde gevlucht moete worde voorzie va adequate verlichtig. Afdelig 6.5 Tijdig vaststelle va brad Ee bouwwerk heeft zodaige voorzieige dat brad tijdig ka worde otdekt zodat veilig ka worde gevlucht Bij ee woofuctie voor kamergewijze verhuur heeft ee beslote ruimte waardoor ee vluchtroute voert tusse de uitgag va ee verblijfsruimte e de uitgag va de woofuctie ee of meer rookmelders die voldoe aa e zij geplaatst volges de primaire irichtigseise als bedoeld i NEN Dit geldt iet voor ee woofuctie met ee bradmeldistallatie als bedoeld i artikel Gezie dat er gezamelijk gebruik wordt gemaakt va voorzieige (wookamer,keuke,toilet e/of douche) is er sprake va kamergewijze verhuur e diee de gage e trappehuize te worde voorzie va rookmelders coform irichtigseise NEN Ee verblijfsruimte heeft ee of meer rookmelders die voldoe aa e zij geplaatst volges de primaire irichtigseise als bedoeld i NEN Dit geldt iet voor ee verblijfsruimte i ee wooeeheid idie elke wooeeheid i de woofuctie i ee afzoderlijk subbradcompartimet ligt met ee volges NEN 6068 bepaalde weerstad tege braddoorslag e bradoverslag vauit dat subbradcompartimet aar ee adere ruimte i het bradcompartimet va te miste 30 miute. De wade zij va stee e voldoe dus ruim aa de 30 miute bradweredheideis. De toegagsdeure aar de kamers zij eveees 30 miute bradwered. I aamerkig emede dat de gipsplate plafods i de kamers miimaal 12,5 mm zij mag ook aa deze costructie ee 30 miute bradweredheid worde toegeked. Derhalve zij rookmelders i de kamers iet vereist VOORBEELD bradveiligheidrapport woogebouw BLAD 10 VAN 12 28

30 VOORBEELD Herbestemmig katoorgebouw voor bewoig 2. BOUWBESLUITTOETS Woofuctie - gelege i ee woogebouw Woofuctie - voor kamergewijze verhuur Afdelig 6.6 Vluchte bij brad Ee bouwwerk heeft zodaige voorzieige dat het otvluchte goed ka verlope Ee automatisch werkede deur e ee voorzieig voor toegags- of uitgagscotrole i ee vluchtroute moge het vluchte iet belemmere. Voldoet, de elektrische schuifdeur ter plaatse va de hoofdetree voorzijde wordt iet gebruikt voor vluchte. Artikel 6.26 Zelfsluitede deure Ee beweegbaar costructieoderdeel i ee iwedige scheidigscostructie waarvoor ee eis aa de weerstad tege braddoorslag e bradoverslag of weerstad tege rookdoorgag geldt, is zelfsluited. De zelfsluitedheid is voor vrijwel alle bradwerede deure aawezig. Veel deure i verkeersruimte staa echter i geopede toestad vast aa kleefmagete. Getest diet te worde of deze bij brad(meldig) loslate. De deur aar der stookruimte diet og te worde voorzie va ee deurdrager. Aadachtsput is verder wel dat de kiere tusse sommige dubbele bradwerede deure > 5 mm zij e moete worde voorzie va bradwerede deuraalde Het eerste lid geldt iet voor ee deur i ee iet-gemeeschappelijke doorgag. De toegagsdeure aar de woige hoeve iet zelfsluited te zij, maar i de bestaade situatie zij deze veelal wel aawezig. Geadviseerd wordt daarom gee afbreuk te doe aa het aawezige veiligheidsiveau e de zelfsluitedheid va ook deze deure te behoude. Afdelig 6.7 Bestrijde va brad Ee bouwwerk heeft zodaige voorzieige voor de bestrijdig va brad, dat brad bie redelijke tijd ka worde bestrede. Artikel 6.30 Bluswatervoorzieig Ee bouwwerk heeft ee toereikede bluswatervoorzieig. Dit geldt iet idie de aard, liggig of het gebruik va het bouwwerk dat aar het oordeel va het bevoegd gezag iet vereist. Nader aa te geve door het bevoegd gezag. Artikel 6.31 Blustoestelle Voor zover daari iet reeds voldoede door de aawezigheid va bradslaghaspels is voorzie, is ee gebouw voorzie va voldoede draagbare of verrijdbare blustoestelle om ee begiede brad zo sel mogelijk door i het gebouw aawezige persoe te late bestrijde. Het gebouw is adequaat voorzie va (goedgekeurde) bradslaghaspels. Artikel 6.36 Bradweerigag Ee bouwwerk voor het verblijve va persoe heeft ee bradweerigag. Dit geldt iet idie de aard, de liggig of het gebruik va het bouwwerk dat aar het oordeel va het bevoegd gezag iet vereist. Nader aa te geve door het bevoegd gezag. Artikel 6.38 Opstelplaatse voor bradweervoertuige Bij ee bouwwerk voor het verblijve va persoe zij zodaige opstelplaatse voor bradweervoertuige dat ee doeltreffede verbidig tusse die voertuige e de bluswatervoorzieig ka worde gelegd. Nader aa te geve door het bevoegd gezag VOORBEELD bradveiligheidrapport woogebouw BLAD 11 VAN 12 29

31 VOORBEELD Herbestemmig katoorgebouw voor bewoig 2. BOUWBESLUITTOETS Woofuctie - gelege i ee woogebouw Woofuctie - voor kamergewijze verhuur Afdelig 7.2 Veilig vluchte bij brad Het gebruik va ee bouwwerk is zodaig dat bij brad veilig ka worde gevlucht. Artikel 7.12 Deure i vluchtroutes Ee deur op ee vluchtroute is bij aawezigheid va persoe i het bouwwerk uitsluited geslote idie die deur tijdes het vluchte, zoder gebruik te moete make va ee sleutel omiddellijk over de te miste vereiste breedte ka worde geoped. Aadachtsput: ee aatal buitedeure moete worde voorzie va draaikopciliders VOORBEELD bradveiligheidrapport woogebouw BLAD 12 VAN 12 30

32 Memo Object Oderwerp Opgesteld door Kemerk Datum : Katoor/ Schoolgebouw XXX te.. : Advies te eme bradveiligheidmaatregele voor (tijdelijke) bewoig : XXX : M01 : XXX 1 Ileidig Door Wolf Huisvestiggroep is opdracht verstrekt om het bestaade gebouw XXX te... te behoeve va (tijdelijke) (kamer)bewoig te toetse aa de bradveiligheidregelgevig. Voorafgaad aa de toetsig is het gebouw op ter plaatse visueel opgeome. Deze memo is ee begeleided schrijve bij het opgestelde bradveiligheidrapport met kemerk R01 e bijbehorede bradveiligheidtekeige met kemerk BR01 e BR02. I deze memo is op praktische wijze omschreve welke maatregele er cocreet diee te worde geome. 2 Bradveiligheidcocept Bouwkudig De bradcompartimetscheidige zoals aagegeve op tekeige diee aawezig te zij. Iedere idividuele wooeeheid is gelege i ee separaat bradcompartimet. De gagdele waari slechts i éé richtig ka worde gevlucht zij beschermde vluchtroutes. Het otstaa va brad (e rook) moet i deze ruimte worde uitgeslote door toepassig va obradbare plafod -e wadafwerkige. Voor alle bradcompartimetscheidige geldt dat deze mistes 20 miute bradwered moete zij (bestaade bouw). Istallaties Rookmelders moete er voor te zorge dat bij brad slapede persoe vroegtijdig worde gewaarschuwd. Daaraast diee er i het gebouw voldoede blusmogelijkhede aawezig te zij. 1/4 31

33 3 Beoordelig bestaade situatie Het gebouw is gebouwd i 19. Het gebouw ket bakstee gevels. De itere wade zij va steeachtig materiaal. De deure die uitkome op de gage zij circa 30 miute bradwered e zelfsluited. De vloere zij va hout. De trappe i de trappehuize zij va steeachtig materiaal. De afstad tusse de bove elkaar gelege raamopeige is voldoe om bradoverslag i verticale richtig te voorkome. I het gebouw is ee bradmeldistallatie aawezig. Op diverse plaatse zij rookmelders aawezig. Teves zij bradslaghaspels, oodverlichtig e vluchtrouteaaduidig waargeome. 4 Te eme maatregele Bouwkudig De bestaade itere bradcompartimeterig is voldoede om het vereiste bradveiligheidiveau te behale. Alle deure i bradcompartimetscheidige zij bradwered e zelfsluited. Ofschoo zelfsluitedheid va de deure aar de idividuele wooeehede gee wettelijke eis is, advisere wij deze te hadhave e zodoede gee afbreuk te doe aa het aawezige veiligheidsiveau. De vloere zij i de gage aa de oderzijde afgewerkt met stuc op riet e i de wooeehede zij gipsplate plafods waareembaar. Toepassige met stuc op riet hebbe ee bradweredheid va circa 25 miute. Toepassige met (ogewapede) gipskartoplate hebbe afhakelijk va de dikte (9,5 of 12,5 mm) ee bradweredheid va 25 tot 30 miute. Beide toepassige voldoede omdat de eis 20 miute bradweredheid is. Op ekele plaatse zij kleie beschadigige (gate) i de plafodafwerkig te zie, deze diee adequaat te worde afgedicht. Bij ekele (dubbele) bradwerede deure i de gage zij kiere waargeome groter da 1,0 cm. Deze diee bradwered te worde afgedicht (met bradwerede deuraalde) Ee deurdrager diet te worde aagebracht op de deur aar de cv-ruimte op de begae grod. Op meerdere plaatse ee systeemwad met aa beide zijde ee gipsplaat. Goed voor 30 miute bradweredheid. Ter plaatste waar rame i gevels oder ee hoek met elkaar staa bestaat er ee risico op bradoverslag i horizotale richtig tusse wooeehede. Op bijgaade bradveiligheidtekeig hebbe we derhalve ee aatal bradlije 2/4 32

34 (rode lije) doorgetrokke over de gevelkozije. De betreffede raamopeige zulle aa de biezijde moete worde afgedicht met (gips)beplatig. Met betrekkig tot veilig vluchte diet ervoor te worde gewaakt dat alle buitedeure zij voorzie va sluitwerk dat door iederee va bieuit zoder tussekomst va ee los voorwerp (zoals sleutel) eevoudig is te opee. Bij ee tweetal buitedeure diet het sluitwerk als geoemd i bovestaade te worde aagebracht (huidige sluitwerk voldoet hier iet). Istallaties Alle gage e trappehuize moete worde voorzie va (gekoppelde) rookmelders overeekomstig de primaire irichtigseise va NEN Uitgagsput daarbij is dat de idividuele wooeehede zij gelege i (sub)bradcompartimete die mistes 30 miute bradwered zij. (Idie dit iet het geval is diee ook alle kamers te worde voorzie va rookmelders). Het gebouw is vier jaar gelede voorzie va ee ieuwe bradmeldistallatie dat volges het istallatiebedrijf wat het jaarlijkse oderhoud doet (Iso beveiligigstechiek) voldoet aa de (fuctiebehoud) eise va de NEN Wij advisere deze bestaade bradmeldistallatie uit te breide met rookmelders i de gage e trappehuize (daar waar deze og iet voldoede aawezig zij) om aa bovegeoemde eise te voldoe. Het gebouw beschikt over voldoede bradslaghaspels. Deze zij olags og gekeurd. Noodverlichtig e vluchtrouteaaduidige zij iet vereist maar i het bestaade gebouw wel aawezig. We advisere deze te hadhave e zodoede gee afbreuk te doe aa het aawezige bradveiligheidiveau. Gebruik De volgede pute zij aadachtspute waarop gedurede de volledige gebruikperiode frequet op diet te worde gecotroleerd door de beheerder va het gebouw: 1) De bewoers diee middels ee tekst op de deure erop te worde geweze dat het iet is toegestaa bradwerede zelfsluitede deure i ope stad vast te zette. Ee dergelijke situatie verlaagt de veiligheid va alle i het gebouw aawezige persoe aazielijk omdat ee brad zich da via de trappehuize ogecotroleerd ka uitbreide e vluchtroutes obegaabaar worde. 2) De gage e trappehuize moete te alle tijde volledig vrij zij va los ivetaris (losse spulle, meubels, doze, rommel, etc) omdat deze het vluchte kue belemmere e/of brad veroorzake. I de verblijfsruimte mag uiteraard ivetaris aawezig zij, mits het gaat om ivetaris wat kemerked is voor ee woofuctie. De ruimte moge iet worde gebruikt voor bewerkig of opslag va materiale e/of goedere. 3) Deure i vluchtroutes e buitedeure moge immer op slot gezet worde of vergredeld worde, met als gevolg dat vluchtroutes obruikbaar worde. 3/4 33

35 5 Coclusie & aabevelige Met het uitvoere va voorgeoemde maatregele wordt het gebouw gebracht op het wettelijk bradveiligheidiveau dat geldt voor ee bestaad woogebouw. Ter volledigheid merke we op dat dit ee veiligheidsiveau betreft dat oder het veiligheidsiveau ligt voor ee ieuw woogebouw. De overheid hateert hier ee gedoogbeleid omdat het ecoomisch iet haalbaar is alle bestaade gebouwe i Nederlad aa te passe aa ieuwbouweise, vooral als het ee tijdelijk gebruik betreft. We advisere de opdrachtgever deze memo, tezame met het bradveiligheidrapport (kemerk R01) e bijbehorede bradveiligheidtekeige ( BR01 e BR02) ter goedkeurig voor te legge aa het bevoegd gezag alvores over te gaa tot uitvoerig va de door os geoemde maatregele. Uiteraard zij we bereid evetuele vrage uwerzijds of vrage va het bevoegd gezag over deze memo da wel het rapport te beatwoorde. Amsterdam,XXX, Bradveiligheidadviseur 4/4 34

36 Bijlage Bijlage 2: Demostratie webbased database Joop Geesikweg AT Amsterdam postbus EL Amsterdam T +31 (0) ABN AMRO KVK Amsterdam BTW r NL B01 35

37 Het overzicht waarmee ee opdrachtgever volledig geïformeerd wordt over de stad va zake va zij vastgoedportefeuille, Ee willekeurige woig ka direct worde gezocht. Op al deze variabele va ee object ka de lijst va objecte worde georded. Alle lichtblauwe tekste zij liks aar het item. I dit geval aar deze woig. Demostratie 36

38 Ee lik aar de weergave op google maps va de woig. Ee lik aar de bewoer (s) va de woig. Demostratie 37

39 Per bezichtigig va de woig, bijvoorbeeld i verbad met mutatie, iteresse va ee makelaar, of i verbad met ee repartie, kue hier de opgeslage foto s e documete worde bekeke. Demostratie 38

40 Op al deze variabele va ee bewoer ka de lijst met bewoers worde georded. De bewoer waar de muis overhee gaat, wordt voor de overzichtelijkheid geel gemaakt. De details va ee bewoer zij gelijk aa de details va ee kadidaat (die hieroder getood zal worde) Demostratie 39

41 Op al deze variabele va ee betalig ka de lijst met betalige worde georded. Alle variabele va de opgevraagde betalige kue i Excel worde geëxporteerd. Alle betalige of juist ee willekeurige selectie ka worde opgevraagd.. Demostratie 40

42 De detail pagia va ee betalig.alle variabele die hier worde getood, kome i de hierbove geoemde Excel export terug. Demostratie 41

43 Ook de lijst met woigzoekede kadidate ka op meerdere kemerke worde georded. Demostratie 42

44 De detail pagia va ee kadidaat die dus gelijk is aa de detail pagia va ee bewoer. Demostratie 43

45 De harde e zachte criteria op basis waarva er bepaald ka worde of iemad i aamerkig komt voor ee woig. Ee woigzoekede ka iet allee op de shortlist kome voor ee specifieke woig, maar ook voor ee type woig: ee object sjabloo.. Demostratie 44

46 Demostratie 45

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw

Vuilwaterafvoersystemen voor hoogbouw Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw 1.2 Vuilwaterafvoersysteme voor hoogbouw Nu er steeds hogere e extremere gebouwe otworpe worde, biedt ee ekelvoudig stadleidigsysteem de mogelijkheid om gemakkelijker

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn

Kwaliteit van de persoonsgegevens. Resultaten Gemeente Alpen aan den Rijn Kwaliteit va de persoosgegeves Resultate Gemeete Alpe aa de Rij Klik Ted om Dicks, de titelstijl Hek-Ja va Wieseekker het model te bewerke Ageda Doel va het oderzoek Irichtig va het oderzoek Resultate

Nadere informatie

VOORBEELD. BRANDVEILIGHEIDRAPPORT Herbestemming kantoorgebouw voor bewoning

VOORBEELD. BRANDVEILIGHEIDRAPPORT Herbestemming kantoorgebouw voor bewoning BRANDVEILIGHEIDRAPPORT Herbestemmig katoorgebouw voor bewoig Datum : Kemerk : 12.0175 Versie : A Status : Defiitief I opdracht va : Wolf Huisvestigsgroep Herbestemmig katoorgebouw voor bewoig INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten

Aanvullende Voorwaarden Webdiensten en Producten a G Silvesterstraat 19 6603 DW Wijche T 024 66 90 558 E ifo@rapolie.l Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte 1 Ileidig Deze Aavullede Voorwaarde Webdieste e Producte ( AVWP ) vorme ee aavullig op de

Nadere informatie

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs.

Bindend advies. Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. c. d. Partijen. : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. c. d. Stichtig Zorgverzekerige f I- I J /' Bided advies Partije, Zaak Zaakummer Zittigsdatum : A te B, i deze vertegewoordigd door C vs. D te E : Hulpmiddelezorg, MOTOmed : 2006,02175 : 2 mei 2007 Geschillecommissie

Nadere informatie

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering

WOONHUISVERZEKERING. In de voorwaarden van de Thomas Assuradeuren Woonhuisverzekering Cambuur Fapolis Pakket Uw Woohuisverzekerig I de voorwaarde va de Thomas Assuradeure Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934

DEN HOLLANDER ADVOCATEN anno 1934 ao 1934 Per telefax vooraf: 0167-54 34 99 Aatal pagia's: 4 AANTEKENEN gemeete Steeberge Postbus 6 4650 AA STEENBERGEN Behadeld door : A.P. Corelisse E-Mail B Gem.STEENBERGEN apcorelisse@dehollader.l 7

Nadere informatie

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING

REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING REAAL GOED GEREGELD PAKKET UW WOONHUISVERZEKERING I de voorwaarde va de REAAL Woohuisverzekerig leest u: Wat u va os mag verwachte e wat wij va u verwachte (pagia 2). Voor welke schade wij wel e iet betale

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1,2 (nieuwe stijl) Wiskude B, (ieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereided Weteschappelijk Oderwijs 0 0 Tijdvak Izede scores Uiterlijk op jui de scores va de alfabetisch eerste vijf kadidate per school op de daartoe

Nadere informatie

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder.

Het onderhoud. Elke woning heeft onderhoud nodig. Wie precies. welk onderhoud uitvoert leest u in deze folder. Het oderhoud Het oderhoud Elke woig heeft oderhoud odig. Wie precies welk oderhoud uitvoert leest u i deze folder. Wat doet ProWoe? Groot oderhoud Reovatie e groot oderhoud bregt veel overlast voor u met

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Buren en overlast. waar je thuis bent...

Buren en overlast. waar je thuis bent... Bure e overlast waar je thuis bet... Goed wooklimaat HEEMwoe vidt het belagrijk dat bewoers prettig woe i ee fije buurt. De meeste buurtbewoers kue het goed met elkaar vide. Soms gaat het sameleve i ee

Nadere informatie

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval

Betrouwbaarheid. Betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid Ee simulatie beoogt éé of i.h.a. twee of meerdere sceario s te evaluere e te vergelijke, bij Mote Carlo (MC) simulatie voor ee groot aatal istelwaarde, voor éé of meerdere parameters. Hierbij

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd

bewaarexemplaar Alles over ophogen Informatie voor als uw wijk wordt opgehoogd bewaarexemplaar Alles over ophoge Iformatie voor als uw wijk wordt opgehoogd Wat doet de gemeete? Ihoudsopgave Pagia 2 Ileidig Alles over ophoge Ophoogprogramma Pagia 3/4 Wat doet de gemeete? Samewerkig

Nadere informatie

Kompakt 2.0-serie. Slimme en eigentijdse oplossingen voor dakhellingen 15-55!

Kompakt 2.0-serie. Slimme en eigentijdse oplossingen voor dakhellingen 15-55! Kompakt 2.0-serie Slimme e eigetijdse oplossige voor dakhellige 15-55! BRILJANTE OPLOSSINGEN VOOR ALLE DAKHELLINGEN 15-55! Als tooaageved producet va dakdoorvoere heeft Ubbik de beproefde e oderscheide

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

SPELREGELS BIJ ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN

SPELREGELS BIJ ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN SPELREGELS BIJ ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN Zelf uw woig aapasse? 2 ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN Ihoud AANPASSINGEN AAN UW HUURWONING Aapassige aa uw 2 huurwoig Voorwaarde 3 Oderhoud 3 Verhuizig

Nadere informatie

Zelf uw. Woning isoleren

Zelf uw. Woning isoleren Zelf uw Woig isolere 2 Bij zelf klusse komt soms heel wat kijke. E ee goede voorbereidig is vaak het halve werk. I deze Kluswijzer leest u alles over de meest voorkomede klusse e geve wij u volop tips

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech arbodienst imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke imtech arbodiest Wat is legioella? Legioella is ee bacteriefamilie die voorkomt i alle mogelijke waters: riviere, mere e ook i leidigwater. Waeer waterdruppeltjes

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft

TAF GoedGezekerd AOV. De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes in handen heeft TAF GoedGezekerd AOV De eerste AOV waarmee u zelf de touwtjes i hade heeft Als zelfstadig oderemer bet u gewed aa het eme va risico s. Daarbij beoordeelt u per situatie hoe groot het risico is dat u wilt

Nadere informatie

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 5 november 2013 Agendapunt:

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 5 november 2013 Agendapunt: Aa de gemeeteraad Registratieummer: GF13.20085 Datum collegebesluit: 5 ovember 2013 Agedaput: Portefeuillehouder: Mevrouw C. va der Laa Behadeled ambteaar: De heer C. Tiemersma Oderwerp: Activerig ivesterig

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning

Alles wat u moet weten over asbest in en om uw woning Alles wat u moet wete over asbest i e om uw woig is meestal iet gevaarlijk. Maar waeer da wel? Dat kut u leze i deze folder. We legge uit wat asbest precies is, welke soorte er zij, welke gezodheidsrisico

Nadere informatie

TE HUUR Exclusieve appartementen en penthouses met terras aan het water in De Groote Wielen, Rosmalen

TE HUUR Exclusieve appartementen en penthouses met terras aan het water in De Groote Wielen, Rosmalen WONEN IN DE MUZE INSPIRATIE AAN HET WATER TE HUUR Exclusieve appartemete e pethouses met terras aa het water i De Groote Wiele, Rosmale WONEN IN DE MUZE, INSPIRATIE AAN HET WATER Aa de oever va het water

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen:

We kennen in de wiskunde de volgende getallenverzamelingen: Masteropleidig Fiacial Plaig Kwatitatieve Methode Relevate wiskude We kee i de wiskude de volgede getalleverzamelige: De atuurlijke getalle: N = {0,,,,4, } De gehele getalle: Z = {, -,-,-,0,,,, } (egels:

Nadere informatie

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend

Sponsoring Best Vooruit sportief en ondernemend Sposorig Best Vooruit sportief e oderemed Sposorpakkette Stersposorpakket RKVV Best Vooruit is ee voetbalvereigig waar het sportieve elemet wordt verbode met ee sociaal maatschappelijk gezie belagrijke

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Het college acht de bezwaarfase vanwege de volledige bestuurlijke heroverweging in beginsel onmisbaar.

Het college acht de bezwaarfase vanwege de volledige bestuurlijke heroverweging in beginsel onmisbaar. A 027 B003 B004 B012 B013 B014 Rechtstreeks beroep rechtbak Igagsdatum a afwijzig WW Igetrokke aavrage Legeskoste verblijfsverguig e aturalisatie Vaste laste gedetieerde Reiskoste bezoek gedetieerde Het

Nadere informatie

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH

DROOM.NH. Wedstrijdprogramma voor de openbare ideeënprijsvraag DROOM.NH P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d S T R U C T U U r V I S I E DROOM.NH OKTOBER 2008 Wedstrijdprogramma voor de opebare ideeëprijsvraag DROOM.NH Ileidig De groeiede ruimtebehoefte e het veraderede

Nadere informatie

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017

Een samenvatting van de CAO voor Uitzendkrachten 2012-2017 Ee samevattig va de CAO voor Uitzedkrachte 2012-2017 Uitgave juli 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 5 2. Fasesysteem 5 2.1 Fase A 6 2.2 Fase B 6 2.3 Fase C 6 2.4 Oderbrekigsregels 7 2.5 Overgagsregelig fase

Nadere informatie

Naar een werkbare verhouding tussen gemeenten en corporaties. Lessen uit het SEV-experiment Bod op de woonvisie

Naar een werkbare verhouding tussen gemeenten en corporaties. Lessen uit het SEV-experiment Bod op de woonvisie Naar ee werkbare verhoudig tusse gemeete e corporaties Lesse uit het SEV-experimet Bod op de woovisie Dit is ee publicatie uit het SEV-programma: Woe e Orgaisatie U kut SEV-publicaties vide op www.sev.l

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I

Eindexamen wiskunde A vwo 2010 - I Eidexame wiskude A vwo - I Beoordeligsmodel Maratholoopsters maximumscore 3 uur, 43 miute e 3 secode is 98 secode De selheid is 495 98 (m/s) Het atwoord: 4,3 (m/s) maximumscore 3 Uit x = 5 volgt v 4,4

Nadere informatie

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam Ee adere kijk op Fiaciële Rekekude Wim Pijls, Erasmus Uiversiteit Rotterdam. Ileidig Het vak Fiaciële Rekekude levert vawege zij sterk wiskudig karakter ogal wat probleme op i het oderwijs. Veel leerlige

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 22 FEBRUARI 2011 MET BETREKKING TOT DE A POSTERIORI GOEDKEURING VAN DE TARIEFVERHOGINGEN VAN DE AANGEWEZEN

Nadere informatie

Medisch Centrum Oude Singel

Medisch Centrum Oude Singel E e u i t g a v e v a Wo i g b o u w v e re i g i g O u d e w a t e r Jaargag 15 r. 2 jui 2012 Medisch Cetrum Oude Sigel I verbad met de ieuwbouwplae voor ee Medisch Cetrum e 14 appartemete wordt de Immauëlschool

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014

www.rocspiegel.nl Zadkine dienstverlening bij Zadkine Zadkine Online Evaluatie Instrument locatie: Marconistraat april 2014 diestverleig bij Zadkie Pagia 1 va 10 www.rocspiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Zadkie Zadkie diestverleig bij Zadkie locatie: Marcoistraat april 2014 Alle rechte voorbehoude. CopyRight 2014 DigiDoc ROCspiegel.l

Nadere informatie

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen

Catering. >> Vragen en antwoorden. CNV Catering is een onderdeel van CNV Vakmensen Caterig >> Vrage e atwoorde CNV Caterig is ee oderdeel va CNV Vakmese Caterig Aa deze uitgave kue gee rechte worde otleed. Het is puur ee samevattig e uitleg va de regelige. Werkemers e werkgevers kue

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting

Op zoek naar een betaalbare starterswoning? Koop een eigen huis met korting Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Op zoek aar ee betaalbare starterswoig? Koop ee eige huis met kortig Pagia Ee eige huis waar u zich helemaal thuis voelt. Dat wil iederee!

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie.0) veilig e gezod werke Wat is beeldschermwerk? Vrijwel alle katoormedewerkers va Imtech verrichte regelmatig beeldschermwerk. Oder ivloed va ee verdere automatiserig va werktake

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: "Translease") 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten

Translease Holding B.V. (hierna te. noemen: Translease) 07 /267 F. 23 mei 2007. mr. R.M. Vermaire. mr. A.C. Schroten vocate FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 juli 2007 Gegeves failliet Traslease Holdig B.V. (hiera te oeme: "Traslease") Faillissemetsummer Datum uitspraak Curator R-C 07 /267 F 23 mei 2007 mr. R.M.

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 16 nov 2015

Jaarplan 2016 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 16 nov 2015 Jaarpla 2016 Vastgesteld door het Algemee Bestuur op 16 ov 2015 Ihoudsopgave 1. Ileidig 2. Terugblik 2015 3. Speerpute voor 2016 4. Fiacië I. uitgagspute e aaames II. operatioele koste MA.l 2016 III. liquiditeit/fiacierig

Nadere informatie

1. Weten dat in het geval van compressoren rekening moet gehouden worden met thermische effecten

1. Weten dat in het geval van compressoren rekening moet gehouden worden met thermische effecten Hoofdstuk 4 Compressore Doelstellige 1. Wete dat i het geval va compressore rekeig moet gehoude worde met thermische effecte 2. Wete dat er ee gres is aa het verhoge va de druk va ee gas 3. Wete welke

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1)

imtech Arbodienst asbestregelgeving (versie 2.1) imtech Arbodiest asbestregelgevig (versie 2.1) veilig e gezod werke Wat is asbest? Asbest is de verzamelaam voor ee zestal vezelachtige stoffe. Veel toegepaste soorte zij chrysotiel (wit asbest), crocidoliet

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 009 tijdvak wiskude B, Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordelig Algemee regels Vakspecifieke regels Beoordeligsmodel 5 Izede scores Regels voor de beoordelig

Nadere informatie

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl Ziekteprotocol Avoturij: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 45 81 35 Fax (0573) 45 81 33 ifo@avoturij-ruurlo.l www.avoturij-ruurlo.l KvK 41040789 Rabobak 35.67.59.865 Ziekteprotocol Op verzoek

Nadere informatie

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012

Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties 09/2012 Mobile Busiess Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties 9040413 09/2012 Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige eme, odersteud door ee optimale commuicatie.

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEIDRAPPORT Herbestemming Tramsingel 27 Breda

BRANDVEILIGHEIDRAPPORT Herbestemming Tramsingel 27 Breda BRANDVEILIGHEIDRAPPORT Herbestemmig Tramsigel 27 Breda Datum : 27-5-2016 Opgesteld door : BRAVEA adviesbureau Kemerk : 15.0221 Ja va Heelustraat 30 Eidhove Versie : A Tel : 040 25 123 43 Status : Defiitief

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28.

PUBAS, een vernieuwd systeem voor arbeidsbegroting In: Agro Informatica 4 (oktober 1999), p. 25 28. PUBAS, ee verieuwd systeem voor arbeidsbegrotig I: Agro Iformatica 4 (oktober 999), p. 25 28. Aet Vik, tel. 037-476452 Gerrit Kroeze, tel. 037-476459 Istituut voor Milieu- e Agritechiek, Cluster Systeemkude

Nadere informatie

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl

Scootmobiel rijden. Vertrouwd, veilig en zelfverzekerd deelnemen aan het verkeer. rijbewijs rijbewijs. www. scootmobielrijden.nl Scootmobiel rijde S S rijbewijs rijbewijs Vertrouwd, veilig e zelfverzekerd deeleme aa het verkeer. www. scootmobielrijde.l Overal ka het gedrag va weggebruikers verschille. Let daarop bij voetgagerspromeades.

Nadere informatie

Examen PC 2 onderdeel 4A

Examen PC 2 onderdeel 4A Exame PC 2 oderdeel 4A Istructieblad Betreft: exame: PC 2 oderdeel 4A leergag 3 oderdeel: Fiaciële Rekekude datum: 30 mei 2012 tijdsduur: 90 miute (09:30-11:00 uur) Deze aawijzige goed leze voor u met

Nadere informatie

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik

Handleiding RCA-24. Artikel-Nr. 45-02247. 24-voudige RailCom-display. tams elektronik Hadleidig Artikel-Nr. 45-02247 24-voudige RailCom-display tams elektroik Nederlads Ihoudsopgave 1. Starte...3 2. Veiligheidsvoorschrifte...4 3. Achtergrod iformatie: RailCom...5 4. Werkig va de...7 5.

Nadere informatie

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen

consultancy ontwerp project management exploitatie onderhoud audits optimalisatie opleidingen Uw bedrijfswater in ervaren handen cosultacy otwerp project maagemet exploitatie oderhoud audits optimalisatie opleidige Uw bedrijfswater i ervare hade Over Aquaplus Als dochteroderemig va de Vlaamse waterzuiveraar Aquafi, heeft Aquaplus

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood

Ubiflex, de slimme voordelige loodvervanger. Ik stel me niet bloot aan lood Ubiflex, de slimme voordelige loodvervager Ik stel me iet bloot aa lood Met de Ubiflex loodvervager valt veel wist te behale! Ubiflex va Ubbik is dé loodvervager die wordt toegepast i alle bouwdetails

Nadere informatie

Rekenen met levensduurkosten

Rekenen met levensduurkosten Colibri Advies www.colibri-advies.l Rekee met levesduurkoste ir. Martie va de Boome MBA Colibri Advies -4-25 Pagia va 5 Rekee met levesduurkoste Auteur: Martie va de Boome - Colibri Advies BV. Materiaal

Nadere informatie

1) Levenscyclus kosten

1) Levenscyclus kosten Titel va de presetatie 7-6- 10:08 Eergie e koste i de tijd. Doel va de presetatie sta klerks Izicht e vaardighede bijbrege over eergiebesparig, meerivesterig e terugverdiee. idelig 1) Levescyclus koste

Nadere informatie

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector FNV Bouw & Ifra is ee oderdeel va FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector 2 Maifest Op aar ee gezode mortelsector Ihoudsopgave 1. Waarom ee maifest?........................................................

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties

Mobile Business Efficiënt communiceren met uw zakenrelaties Mobile Busiess Efficiët commuicere met uw zakerelaties Uiek! Exteded Fleet Obeperkt belle aar alle Mobistar-ummers e vaste lije! Ik kies voor mij bedrijf Het geheim achter efficiët zakedoe? De juiste beslissige

Nadere informatie