Beleidsplan Stichting Vietnam (SV)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan 2008-2013. Stichting Vietnam (SV)"

Transcriptie

1 Beleidsplan Stichting Vietnam (SV) Auteur: Bestuur Stichting Vietnam 2008 Versie: 1.0 Datum:

2 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 H1 Inleiding... 4 H2 Visie en doelstelling... 5 Visie en missie van Stichting Vietnam... 5 Doelstelling van Stichting Vietnam... 5 Hoe gaan wij ons doelstelling realiseren?... 5 H3 Organisatie Stichting Vietnam... 7 H4 Financieel, HRM, Marketing en ICT Mgmt... 8 Financieel Management... 8 Human Resource Management Marketing Management ICT Management H5 Omdat we het graag met u delen Stichting Vietnam

3 Stichting Vietnam. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag worden gereproduceerd, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. Stichting Vietnam

4 Voorwoord Het schrijven van een beleidsplan voor de komende jaren is voor een pas opgestarte organisatie geen eenvoudige zaak. De koers en richting wordt wel breed gedragen door al wie verantwoordelijkheid draagt voor het functioneren van Stichting Vietnam, maar de vertaling daarvan in concrete acties is niet vanzelfsprekend. Toch is het gelukt om een beleidsplan op te stellen dat houvast biedt aan de werking in de volgende vier jaar. Het is een onmisbaar instrument dat de Stichting toelaat om zijn inspanningen te sturen en de middelen goed in te zetten. Dit plan is in grote mate gerealiseerd door het bestuur. Er is veel werk gestoken in het verzamelen van basismateriaal en vooral in het scheppen van een draagvlak voor de verdere acties. Dat in een dergelijk proces zowel de zwaktes als de sterktes boven tafel komen is bij momenten nogal confronterend. Dat geldt ook voor de uitdagingen die voorliggen en de mogelijke bedreigingen op de weg. Het laat wel toe in te schatten wat haalbaar is en wat nog gedaan moet worden om de doelstellingen succesvol te realiseren. De opdracht is niet gering. Stichting Vietnam wil een (belangrijke) bijdrage leveren om in Vietnam de onderste laag van de bevolking de kans te geven zich staande te houden in deze turbulente tijd. Stichting Vietnam wil niet alleen individuen, maar ook groepen, organisaties en gemeenschappen deskundig ondersteunen, zodat ze kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van een meer humane samenleving. Met oprechte dank aan al wie zich heeft ingezet bij het tot stand komen van dit instrument. Namens het bestuur van Stichting Vietnam, S.K Pham Voorziter Stichting Vietnam Stichting Vietnam

5 H1 Inleiding Medio 2007 is gestart met de oprichting van Stichting Vietnam. Op 13 maart 2008 is vervolgens de notariële akte opgesteld ten kantore Pigmans Ras Janssen Notarissen te Eindhoven. Het huidige bestuur heeft Stichting Vietnam opgericht, omdat zij zich bevoorrecht voelen in Nederland te mogen wonen en werken. Het idee om anderen te laten profiteren van deze bevoorrechte positie, werd vorm gegeven in de Stichting Vietnam. De kernactiviteit van de Stichting bestaat uit het verstrekken van humanitaire hulp aan de bevolking van Vietnam, in de breedste zin van het woord. Stichting Vietnam heeft er bewust voor gekozen om niet één doelgroep maar meerdere doelgroepen een helpende hand te willen reiken. Deze keuze is gemaakt, omdat Stichting Vietnam geen onderscheid wil maken tussen de verschillende doelgroepen en deze allen even belangrijk vindt. Bij het maken van deze keuze realiseert het bestuur van Stichting Vietnam zich terdege de grote uitdaging die haar en de Stichting te wachten staat. Het team achter Stichting Vietnam durft deze uitdaging aan, maar is zich er ook van bewust dat ook zij een helpende hand nodig heeft van vele anderen. Stichting Vietnam

6 H2 Visie en doelstelling Visie en missie van Stichting Vietnam Stichting Vietnam opereert vanuit een visie die staat voor maatschappelijk betrokken, ondernemend en zingevend handelen. Stichting Vietnam is een humanitaire, nonprofit instelling die deze identiteit ook uitdraagt. Mede dankzij deze redenen bestaat de hele organisatie, inclusief het bestuur, uit vrijwilligers. Stichting Vietnam wil zich daarnaast onderscheiden van andere humanitaire organisaties door een hoog rendement van haar fondsen en een grote mate van transparantie van haar organisatie te bieden. Dit betekent niet alleen dat de Stichting ernaar streeft om een zo groot mogelijk deel van haar fondsen te besteden aan humanitaire hulp. Tevens is het voor eenieder te allen tijde mogelijk om inzicht te verkrijgen in de manier waarop de doelstellingen van de Stichting worden gerealiseerd. Doelstelling van Stichting Vietnam Doelstelling van Stichting Vietnam bevat drie belangrijke elementen: 1. Wij bieden alleen humanitaire hulp. 2. Wij bieden hulp m.b.t. basisvoorzieningen. 3. Wij bieden aanvullende hulp. Humanitaire hulp: Wij bieden hulp aan mensen en geen dieren, planten of iets anders. Basisvoorzieningen: Onder basisvoorzieningen worden o.a. voeding, kleding en scholing verstaan. Dus geen luxe voorzieningen. Aanvullende hulp: Hulp aan mensen die zelf niet of niet volledig zelfvoorzienend kunnen zijn. De algemene doelstelling van de Stichting kan daarom als volg worden geformuleerd: "Het bieden van humanitaire hulp door aanvullen en/ of verstrekken van basisvoorzieningen." Hoe gaan wij onze doelstelling realiseren? A. Uitvoering van projecten De Stichting heeft een projectmatige aanpak waarbij selectie en realisatie wordt getoetst op haalbaarheid. Het bestuur is verantwoordelijk voor selectie en toetsing van projecten. Projectvoorstellen kunnen zowel intern als extern worden ingediend. Na toetsing en selectie van het project is ten minste één lid van het bestuur betrokken bij de uitvoering ervan. Op deze manier garandeert het bestuur dat de verworven fondsen daadwerkelijk terecht komen waar deze horen: bij de (betrokkenen) mensen zelf. De projecten vinden plaats in Vietnam waarbij er eventueel hulp wordt ingeroepen van de lokale overheid en vrijwilligers van Stichting Vietnam wonend in Vietnam. B. Fondsenwerving In Nederland houdt Stichting Vietnam zich bezig met fondsenwerving om de projecten in Vietnam te kunnen steunen. We realiseren dit via een aantal kanalen; Stichting Vietnam

7 particuliere donateurs, sponsoring via bedrijven en MFO s (medefinancieringsorganisaties, die geld krijgen van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking om initiatieven als de onze te ondersteunen. C. Publiciteit De Stichting zet zich in om de doelstellingen en activiteiten onder een zo breed mogelijk publiek bekend te maken. Enerzijds met als doel om fondsen te werven, anderzijds om te laten zien waar we de fondsen aan besteden. We gebruiken daarvoor een aantal kanalen; website, (digitaal) sociale en zakelijke netwerken en nieuwsbrieven. D. Samenwerking Vanwege onvoldoende mankracht en een brede doelstelling probeert de Stichting samenwerkingsverbanden aan te gaan met bestaande Stichtingen die tevens humanitaire hulp bieden aan Vietnam en al reeds projecten hebben gerealiseerd in Vietnam. Enkele eisen die wij stellen aan andere Stichtingen zijn: projectmatige aanpak en integriteit. E. Vrijwilligers Door het werven en behouden van actieve vrijwilligers kan de Stichting de kosten minimaal houden. Op deze manier heeft de Stichting kosten voor het maken van de logo en website kunnen besparen. Vrijwilligers worden ingezet op functies en werkzaamheden waar zij het meest bekwaam in zijn en/ of die zij het liefst doen. Stichting Vietnam

8 H3 Organisatie Stichting Vietnam Het bestuur van Stichting Vietnam is belast met een aantal kerntaken. Naast de kerntaken functioneert het bestuur tevens als actieve vrijwilliger bij projecten en/ of andere werkzaamheden voor de Stichting. De belangrijkste kerntaken van het bestuur zijn: 1. Het dagelijks bestuur van de Stichting 2. Waarborging continuïteit van de Stichting 3. Vorming en realisatie van de Visie, Missie en doelstellingen van de Stichting 4. Selectie, toetsing en realisatie van projecten 5. Werving en sturing van vrijwilligers 6. Voorbeeldfunctie Omdat ieder lid van het bestuur een eigen functie/rol heeft binnen de Stichting is hieronder van elk functie/rol een concrete omschrijving. Voorzitter Het overzicht houden van taken, activiteiten en verantwoordelijkheden. Het tijdig signaleren van knelpunten, bijsturen waar nodig is. Verantwoordelijk voor de voortgang van de dagelijkse gang van zaken. Vertegenwoordiger van de Stichting. Bestuurder Ondersteuner van de voorzitter met betrekking tot het specifieke vakgebied en medevertegenwoordiger van de Stichting. Penningmeester Het beheer van en verantwoordelijk voor alle financiële zaken van de Stichting. Secretaris Verantwoordelijk voor operationele activiteiten en administratieve zaken. HR Manager Draagt zorg en verantwoording voor het integrale personeelsbeleid. ICT Manager Verantwoordelijk voor alle ICT-gerelateerde zaken op operationeel en strategisch vlak. Marketing en Fondsenwerving Verantwoordelijk voor alle PR activiteiten en promotionele activiteiten. Webmaster / Functioneel beheerder Verantwoordelijk voor design, implementatie en onderhoud van de website. Vrijwilliger Iemand die op vrijwillige basis werkzaamheden verricht om een bepaald (individueel/ gezamenlijke) doel te bereiken. Een vrijwilliger heeft geen financiële/ strategische verantwoordelijkheden, maar kan wel verantwoordelijk gesteld worden voor haar werkzaamheden en activiteiten voor de Stichting. Stichting Vietnam

9 H4 Financieel, HRM, Marketing en ICT Mgmt Financieel Management De doelstellingen van Financieel Management dragen bij aan het waarborgen van de continuïteit van de Stichting alsmede aan het afleggen van financiële verantwoording aan de diverse stakeholders. De belangrijkste doelen van Financieel Management zijn: 1. Het bewaken van de inkomende en uitgaande geldstromen van de Stichting. De financiële administratie van de Stichting zal erop gericht zijn de inkomende en uitgaande geldstromen vast te leggen zodat de continuïteit van de Stichting gegarandeerd kan worden alsmede dat er verantwoording afgelegd kan worden naar de belanghebbende (externe) partijen. 2. Waarborgen van de continuïteit van de Stichting De financiële administratie van de Stichting dient zodanig te functioneren dat de Stichting op lange termijn kan opereren en de beoogde groei kan realiseren. 3. Afleggen van financiële verantwoording aan belanghebbende (externe) partijen. De financiële administratie zal zodanig opgezet dienen te worden dat alle belanghebbende partijen erop kunnen vertrouwen dat de Stichting in hun belang functioneert en dat de Stichting op langere termijn een bijdrage kan leveren aan het leven in Vietnam. 4. Administreren bezoldiging stichtingsbestuur alsmede vergoedingen voor vrijwilligers. De financiële administratie zal door middel van budgetten bepalen of er ruimte is tot bezoldiging van het stichtingsbestuur alsmede het vergoeden van werkzaamheden verricht door vrijwilligers. Indien besloten wordt tot bezoldiging van bepaalde partijen dient de financiële administratie zorg te dragen voor het administreren van deze salarisbetalingen / vergoedingen. De bovenstaande financiële doelen zijn zowel korte als lange termijn doelstellingen. De bovengenoemde doelen zullen continue nagestreefd dienen te worden om de continuïteit van de Stichting te waarborgen. Naar gelang de Stichting groeit kunnen de accenten verlegd worden op doelen die op korte termijn van ondergeschikt belang zijn. Het realiseren en optimaliseren van bovenstaande doelstellingen/processen draagt bij aan de continuïteit van de Stichting / zijn van cruciaal belang voor het voortbestaan de Stichting. Om de genoemde continuïteit te waarborgen dienen de volgende werkzaamheden / rapportages uitgevoerd/opgezet te worden: Het bijhouden van een kasboek (registreren inkomende en uitgaande geldstromen). Het publiceren van interne en externe rapportages ter verantwoording van de werkzaamheden van de Stichting. Het kasboek Het opzetten en bijhouden van een gedegen kasboek is op korte termijn als mede op lange termijn het belangrijkste onderdeel van de financiële administratie van de Stichting. In het kasboek dient exact te worden vastgelegd welke donaties / eigen vermogen er door de Stichting ontvangen worden alsmede waar de uitgaande gelden aan besteed worden. Hierbij worden de bedragen ontvangen en uitgegeven via het electronic banking pakket uiteraard meegenomen. De bestede en ontvangen bedragen dienen duidelijk in het kasboek naar voren te komen en gemaakte kosten dienen Stichting Vietnam

10 verantwoord te worden door facturen die zijn afgetekend door het bestuur / de voorzitter van de stichting. In het geval er geld gebruikt wordt voor projecten in / voor Vietnam dient exact te worden vastgelegd welke bedragen waaraan zijn besteed zodat (potentiële) sponsors en (potentiële) donateurs duidelijk kunnen zien waar de ontvangen bedragen door de Stichting aan worden besteed. De gewenste situatie van de Stichting is dat iedere ontvangen Euro besteed worden aan projecten in / voor Vietnam. Het niet 1 op 1 aansluiten van de ontvangen bedragen met de bestede bedragen aan projecten kan veroorzaakt worden door declaraties gedaan door stichtingbestuurders, vergoedingen aan vrijwilligers alsmede de bezoldiging van stichtingbestuurders. De Stichting streeft er in beginsel naar om geheel op vrijwillige basis te functioneren en beoogd daarom zo min mogelijk geld uit te geven aan kosten die niet direct te relateren zijn aan de projecten. Declaraties zijn de meest waarschijnlijke geldstromen die een 1 op 1 relatie tussen ontvangen gelden en bestede gelden zullen verstoren. Het indienen van een declaratie dient te gebeuren op het daarvoor bestemde kostendeclaratieformulier en dient te zijn ondertekend door de voorzitter / de overige bestuursleden van de Stichting. De facturen m.b.t. de gemaakte kosten dienen aangehecht te worden aan de kostendeclaratie. Niet volledig ingevulde declaratieformulieren zullen niet uitbetaald worden. Interne en externe verslaggeving De interne alsmede de externe verslaggeving van de Stichting zal zich in eerste instantie met name beperken tot het overzichtelijk bijhouden van het kasboek zodat geïnteresseerde partijen desgewenst een beeld kunnen krijgen van het functioneren van de Stichting Vietnam. Het opzetten van een balans en Verlies- en winstrekening wordt met name van belang zodra de Stichting tot een zekere omvang gegroeid is en te maken krijgt met activa en passiva, zoals kantoren, eigen vermogen en leningen. In dit geval dient de penningmeester en/ of voorzitter er voor te zorgen dat de balans en verlies- en winstrekening een getrouw beeld geven van het financiële reilen en zeilen van de Stichting. Beoogd wordt een financieel 0-resultaat te draaien aangezien een Stichting in het algemeen geen winstoogmerk kent en de Stichting Vietnam beoogt alle voorhanden zijnde financiële middelen te besteden aan het doel: Vietnam. Administreren van de bezoldigingen en vergoedingen In het geval de Stichting besluit over te gaan tot de bezoldiging van bestuursleden en/of het vergoeden van werkzaamheden verricht door vrijwilligers dient de penningmeester en/ of voorzitter de hoogte van verantwoorde compensaties vast te stellen alsmede zorg te dragen voor de daadwerkelijke betalingen van deze bezoldigingen / vergoedingen. Beheer van het financiële pakket In overleg met de bestuurders en met name de afdeling ICT dient er besloten te worden welk electronic banking pakket gebruikt zal worden indien er besloten wordt een bankrekening te openen voor het ontvangen van donaties en sponsorgelden. Het gekozen pakket zal beheerd worden door de pennigmeester en voorzitter, en gebruikt worden voor het uitbetalen van declaraties, salarissen en vergoedingen. De in- en uitgaande geldstromen via electronic banking zullen gerapporteerd worden in het kasboek alsmede de interne en externe rapportages. Al met al dienen de werkzaamheden van de penningmeester zorg te dragen voor een gezonde financiële huishouding van de stichting waardoor het voortbestaan van de Stichting Vietnam op korte en lange termijn kan worden gewaarborgd. Stichting Vietnam

11 Human Resource Management De Stichting Vietnam is een humanitaire non-profit organisatie. Human Resource Management (HRM) draagt bij aan het bereiken van de missie van de Stichting Vietnam op de drie domeinen: de werkzaamheden, organisatie en medewerkers (vrijwilligers). Daarin heeft HRM de volgende doelstelling: Bereiken dat de Stichting Vietnam een vitale en vaardige onderneming is. Een vaardige organisatie is een organisatie die een zo goed mogelijke koppeling van organisatiedoelen en individuele wensen en capaciteiten nastreeft. Als bestuur en vrijwilligers hieraan consequent werken leidt dit tot een situatie waarbij zoveel mogelijk de juiste persoon het juiste werk doet. Een vitale organisatie is een organisatie waar medewerkers met plezier werken en waar de condities zodanig zijn dat men in een gezonde omgeving kan werken. Zij zijn betrokken bij hun werk en bij de besluitvorming daarover. Marketing Management Voor Stichting Vietnam zal marketing zowel op strategisch als operationeel niveau actief zijn. Op strategisch niveau worden doelstellingen geformuleerd die de Stichting wilt behalen. Deze doelen zullen op operationeel niveau worden getracht te realiseren. Marketing heeft voornamelijk te maken met de volgende stakeholders. Extern zijn dat de partners, investeerders, sponsors en donateurs. Intern zijn het de vrijwilligers en het bestuur van Stichting Vietnam. De Stichting streeft ernaar om zoveel mogelijk stakeholders te werven waarbij het bestuur constant zal blijven. De volgende marketing doelstelling kan worden geformuleerd: Het behalen van maximale werving van stakeholders. Er zijn twee hoofdlijnen met betrekking tot strategie. Zo is er strategie voor op korte termijn (binnen 12 maanden) en lange termijn (vanaf 12 tot 36 maanden). Korte termijn Op korte termijn is de voornamlijkste doel om meer naamsbekendheid voor Stichting Vietnam te creëeren. Daarnaast ook om awareness te creëeren over de stand van zaken in Vietnam én in het algemeen, de behoefte aan humanitaire steun over de hele wereld. Op korte termijn wordt er ook actief gezocht naar mogelijke sponsors. Hier wordt gedacht aan sponsors die voor een lange termijn Stichting Vietnam willen sponsoren, als het ware partners worden. Sponsors kunnen Stichting Vietnam steunen in de vorm van (financiële) middelen, informatie, tijd en energie, bijvoorbeeld, het kosteloos opzetten en beheren van internetsite, of informatie ruil. Hoewel het gaat om het aanbieden van humanitair hulp in Vietnam, hetgeen alleen mogelijk is door donaties, richt Stichting Vietnam in het eerste jaar niet op het werven van donateurs. Dat wil niet zeggen dat als er de mogelijkheid is om donaties te werven, deze genegeerd worden. Lange termijn Ook op langere termijn is het van belang om naamsbekendheid te onderhouden. En tevens uit te breiden naar een imago. Stichting Vietnam

12 De primaire doelstelling van Stichting Vietnam is het aanbieden van humanitair hulp, om dit te kunnen verwezenlijken is er een stroom van (financiële) middelen noodzakelijk. Dit betekent het werven van donaties. Hierbij wordt er gedacht aan individuele donateurs, en corporate donateurs. Naast het werven van donaties, blijft het van belang om sponsors te zoeken. ICT Management De stichting streeft ernaar om ICT middelen in te zetten zodat haar bestuurders en werknemers optimaal hun dagelijkse werkzaamheden kunnen uitvoeren. De volgende ICT doelstelling kan worden geformuleerd: Het realiseren van een goed beveiligde (IT) netwerk waarbij bestuurders en werknemers overal ter wereld haar werkzaamheden op een gebruiksvriendelijke manier kunnen verrichten. Om bovenstaande doelstelling te kunnen realiseren moet er aan een aantal aspecten worden voldaan. Denk bijvoorbeeld aan de manier van opslag van gegevens, software en hardware om te kunnen telewerken en het netwerk te beveiligen. Gegevens oftewel data wordt vaak verward met informatie. Data is informatie als deze betekenis heeft, oftewel nuttig wordt beschouwd door de ontvanger. De ontvanger is in dit geval degene die de data gebruikt. Een bestuurder of werknemer van de Stichting die de data gaat gebruiken is in dit geval de ontvanger. Voor het gemak en duidelijkheid qua benaming worden ze allen gebruiker(s) genoemd. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan het onderwerp informatie. Er wordt vooral gekeken hoe de Stichting omgaat met de beschikbare informatie en vooral hoe deze wordt beheerd. Dit wordt ook wel informatiemanagement genoemd. Rol van informatie Informatie moet ervoor zorgen dat gebruikers hun werkzaamheden goed kunnen verrichten. Om dit te kunnen realiseren moet informatie zodanig beheerd worden dat alle gebruikers over de juiste informatie kunnen beschikken. Informatie is in dit geval meestal in de vorm van documenten zoals handleidingen, wetenschappelijke artikelen over een bepaald onderwerp, wettelijke bepalingen van de overheid, etc. Daarnaast is het belangrijk dat de beschikbare informatie actueel moet zijn en niet redundant. Redundantie houdt in dat dezelfde informatie meerdere malen wordt bewaard. Opslag van informatie Voor zover mogelijk wordt alles gedigitaliseerd. Alles zal in digitale vorm beschikbaar moeten zijn. Zo wordt veel papierwerk voorkomen en wordt er naast kosten ook ruimte bespaart. Bepaalde documenten zullen echter altijd in hardcopy bewaard moeten worden. Denk hierbij aan contracten die afgesloten worden met externe bedrijven. Naast de kosten en ruimtevoordeel van digitale opslag is dit de eerste stap naar digitalisering waarbij het mogelijk is om informatie beschikbaar te stellen aan gebruikers overal ter wereld. Beheer van informatie Informatie van de stichting zal worden beheerd door de bestuurders en systeembeheerder. De rol van de bestuurders zal bestaan uit het actualiseren van de beschikbare informatie. De rol van de systeembeheerder is vooral gericht op het veilig stellen van digitale informatie en deze beschermen tegen aanvallen van buitenaf (bv. Virussen en hackers). Stichting Vietnam

13 Digitalisering Alle informatie zal digitaal beschikbaar worden gesteld aan gebruikers overal ter wereld. Informatie zal worden opgeslagen op een interne en/of externe Server. Gebruikers kunnen dan de beschikbare informatie op de Server raadplegen en eventueel muteren. Om dit te realiseren moet de Stichting beschikken over een computernetwerk. Hardware & Software De Stichting streeft ernaar om open source software te gebruiken en voornamelijk prive hardware en randapparatuur. Als dit niet mogelijk is, dan zal de Stichting een keuze moeten maken tussen andere commerciële aanbieders. De keuze voor open source is ingegeven door het feit dat deze software voornamelijk legaal en geheel gratis beschikbaar is. Daarnaast biedt open source software kwalitatief gezien evenveel waarde als commerciële varianten. Een ander reden waarom de Stichting bewust kiest voor open source is omdat de stichting op deze manier het monopolie van sommige aanbieders tegen willen gaan. Er wordt gekozen voor privé hardware en randapparatuur omdat zo de kosten kunnen worden beperkt. Mocht de Stichting rijp genoeg zijn en beschikken over voldoende financiële middelen dan zal in hardware en randapparatuur worden geïnvesteerd door de Stichting zelf. Trends en ontwikkelingen Trends en ontwikkelingen op ICT gebied komen en gaan met de jaren. Niet alle trends en ontwikkelingen garanderen succes in het bedrijfswereld of non-profit organisaties. In het verleden was het hebben van een website een nieuwe ontwikkeling. Tegenwoordig is dit haast een must voor een organisatie die een serieus wilt overkomen bij haar gebruikers en klanten. De Stichting zal daarom ook een website krijgen welke vooral dient als digitaal visitekaartje. Daarnaast zal de Stichting alle trends en ontwikkelingen op ICT gebied moeten volgen en juiste keuzes maken welke te gaan toe passen op zowel korte als lange termijn. Op het moment zijn vooral social communities zoals Hyves en Facebook ontzettend populair. Andere ontwikkelingen zijn bijvoorbeeld online (korte) films bekijken zoals YouTube. De Stichting zal dan goed moeten nadenken hoe deze waarde kunnen toevoegen voor de Stichting. Stichting Vietnam

14 H5 Omdat we het graag met u delen Algemeen Stichting Vietnam is notarieel opgericht op 13 maart 2008 en statutair gevestigd in Eindhoven. De Stichting is door de belastingdienst erkend als ANBI instelling. Het huidige bestuur bestaat op moment van schrijven uit 4 bestuursleden. Voorzitter: S.K. Pham Secretaris: P. Hermkens Penningmeester: P. Van der Sluis Personeelsfunctionaris: J. Koster Postadres en contactgegevens Maarten Trompstraat 44, 5666EL Geldrop Fiscaalnummer NL B01 KvK nummer Triodos bank Doneren aan Stichting Vietnam Stichting Vietnam leeft van giften. Deze blijven dan ook zeer gewenst. Dit kunt u doen door een gift per maand, per kwartaal, per jaar of eenmalig over te maken op onze Triodos bankrekening t.n.v. Stichting Vietnam. De Stichting hanteert het 1 EURO principe. Dit betekent dat een gift, hoe klein deze ook is, altijd welkom is. Voor 1 euro mag u zich donateur van Stichting Vietnam noemen. Namens het bestuur, S.K. Pham Voorzitter Stichting Vietnam Stichting Vietnam

Stichting Vietnam. Continuïteit. Bestuursleden. Jaarverslag 2012

Stichting Vietnam. Continuïteit. Bestuursleden. Jaarverslag 2012 Stichting Vietnam Jaarverslag 2012 Bestuursleden Continuïteit Het jaar 2012 stond voor continuïteit. Voor het eerst sinds de oprichting zag de stichting een daling in inkomsten, met name uit georganiseerde

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2013-2017 Stichting Maatschappelijke Betrokkenheid Zwijndrechtse Waard (hierna af te korten als MBZ) IJsselmeer27 3332EX Zwijndrecht info@mbz.nl http://www.stichtingmbz.nl 06 294 556 56 (Tineke

Nadere informatie

STICHTING GOEIE HOOP

STICHTING GOEIE HOOP MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING GOEIE HOOP Onderwerp Meerjarenbeleidsplan Stichting Goeie Hoop KvK 59032049 Opgesteld door Bestuur Stichting Goeie Hoop Datum januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

Beleidsplan 2013 2015 Stichting GeefGratis

Beleidsplan 2013 2015 Stichting GeefGratis Beleidsplan 2013 2015 Stichting GeefGratis Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1. DE ORGANISATIE KORT EN BONDIG... 3 1.1. WIE WE ZIJN / DE GESCHIEDENIS... 3 2. DE NORMEN EN WAARDEN VAN STICHTING GEEFGRATIS...

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN

BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN BELEIDSPLAN STICHTING VRIENDEN VAN MSVN-FRYSLÂN Meerjarenbeleidsplan 2016 2019 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2016-2019 van Stichting Vrienden van MSVN-Fryslân. In dit beleidsplan staan de activiteiten

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Coming Home!

Strategisch beleidsplan Coming Home! Strategisch beleidsplan Coming Home! 2 maart 2015 v1.2 defiitief pagina 1 1. Inleiding In dit document wordt het strategisch beleid van de stichting Coming Home! beschreven. In dit strategisch beleid beschrijven

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING ALLFORLIFE

BELEIDSPLAN STICHTING ALLFORLIFE BELEIDSPLAN STICHTING ALLFORLIFE 2016-2019 KvK-nummer 66162726 RSIN 856422289 Postadres Roentgenstraat 16A 3071 TB Rotterdam E-mail info@allforlife.eu Website www.allforlife.eu Telefoon +31651108628 (Ömer

Nadere informatie

Beleidsplan. Save the Waterberg Rhino Nederland. Krystle Bijman Lotte van de Lustgraaf Jeanine Schoonemann. waterbergrhino@gmail.

Beleidsplan. Save the Waterberg Rhino Nederland. Krystle Bijman Lotte van de Lustgraaf Jeanine Schoonemann. waterbergrhino@gmail. Beleidsplan Save the Waterberg Rhino Nederland Krystle Bijman Lotte van de Lustgraaf Jeanine Schoonemann waterbergrhino@gmail.com Inhoud Inleiding... 3 Strategie... 4 Kernprincipes en uitgangspunten van

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting 99%RIDE

Beleidsplan Stichting 99%RIDE Beleidsplan Stichting 99%RIDE Voor de jaren 2013-2015 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting 99%RIDE. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen. 1 oktober 2015

Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen. 1 oktober 2015 Beleidsplan Stichting Kledingbank Teylingen 1 oktober 2015 Voorwoord Veel burgers in Nederland verkeren in een onwenselijke situatie met een zeer laag netto inkomen waardoor zij niet genoeg geld hebben

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Stichting Maaltijd voor een Kind

Stichting Maaltijd voor een Kind Beleidsplan 2015-2019 Stichting Maaltijd voor een Kind Beleidsplan 2015-2019 Wassenaar, april 2015 Inhoudsopgave Beleidsplan 2015-2019 Activiteiten Werving van gelden Het vermogen van de stichting Beleidsplan

Nadere informatie

Dit is het beleidsplan van De Stichting Ambulante Dagbesteding, opgesteld voor de periode 2015-2016. De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 22 juli 2015 en gevestigd te Utrecht. Dit beleidsplan

Nadere informatie

De Stichting LUSTHOFxl is opgericht en notarieel geregistreerd op 29 november 2013 en gevestigd in Den Haag.

De Stichting LUSTHOFxl is opgericht en notarieel geregistreerd op 29 november 2013 en gevestigd in Den Haag. ANBI BELEIDSPLAN 2014-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 3. Beleid... 2 3.1 Werkzaamheden... 2 3.2 Werving en beheer van gelden... 3 3.3 Vermogen... 3 3.4 Bestedingsbeleid en activiteiten...

Nadere informatie

HART VOOR HET TWISKE. Beleidsplan

HART VOOR HET TWISKE. Beleidsplan STICHTING HART VOOR HET TWISKE Beleidsplan Versie 1.01 maart 2013 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Hart voor het Twiske. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten

Beleidsplan 2014-2017. Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Beleidsplan 2014-2017 Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten Februari 2014 Inhoudsopgave 1 Onze stichting 3 1.1 Visie, missie, strategie, kernwaarden 3 1.1.1 Missie 1.1.2 Strategie 1.1.3 Kernwaarden

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Volg de Wens

Beleidsplan. Stichting Volg de Wens Beleidsplan Stichting Volg de Wens 16-02-2014 Rotterdam Versie : 0.9 Auteur : Bob Arkema Datum : 16 februari 2014 Inhoud Voorwoord 3 1. De organisatie 4 1.1 Wie zijn we 4 1.2 Visie, Missie, Kernwaarden

Nadere informatie

Meerjarig beleidsplan

Meerjarig beleidsplan Meerjarig beleidsplan (2014-2019) 1 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor projecten... 4 2.3 Overige waarden en overtuigingen...

Nadere informatie

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020 fa ir frie n d s 1. Inleiding Dit beleidsplan is opgesteld om vast te leggen wat de toekomstvisie is van de Stichting Fairfriends Foundation. Hierin willen

Nadere informatie

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Brummelhof 37 7045 AB Azewijn 1 1. Ontstaan, missie, visie en doelstellingen. 1.1 Ontstaan Stichting 100% voor dieren is 2

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING SFO

BELEIDSPLAN STICHTING SFO BELEIDSPLAN STICHTING SFO 1. Inleiding De Stichting SFO, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41154952, en bij de Belastingdienst Registratie en Successie te 's-hertogenbosch

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1

Beleidsplan. Beleidsplan Orissa Zal Leven pag. 1 Beleidsplan Stichting ORISSA ZAL LEVEN! Spelt-oord 18 3991 XH Houten Telefoon: 030-6343167 Website: www.orissazalleven.nl Emailadres: info@orissazalleven.nl Kamer van Koophandel: 51405229 Bankrekeningnr:

Nadere informatie

Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017

Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017 Stichting Mag ik meedoen? Beleidsplan 2017 Stichting Mag ik meedoen? KvK nummer 66828090 info@magikmeedoen.org IBAN NL72RABO 0375 229 000 1 Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 Doelstelling... 3 Werkzaamheden...

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015

Beleidsplan 2014-2015 Beleidsplan 2014-2015 Sunny Side Up Foundation Weleveld 18, 2151 JR Nieuw-Vennep www.sunnysideupfoundation.com KvK: 60369698 RSIN: 853879497 Bankrekeningnummer: NL34 INGB 0006482112 De inhoud 1. Het idee...

Nadere informatie

Eindhoven, maart 2012 Inhoudsopgave

Eindhoven, maart 2012 Inhoudsopgave Beleidsplan 1 Eindhoven, maart 2012 Inhoudsopgave 1. Doelomschrijving Sollicite 2. Bestuur en correspondentieadres 3. Boekjaar, administratie en jaarrekening 4. ANBI status 5. Geldstromen 6. Projecten

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Voor Door Met Elkaar

Beleidsplan. Stichting Voor Door Met Elkaar Beleidsplan Stichting Voor Door Met Elkaar Plaats S'Hertogenbosch Datum 3 februari 2015 Opgesteld door N. Remkes-Nienhuis nanda.remkes@voordoormetelkaar.nl R. Oosterbaan ron.oosterbaan@voordoormetelkaar.nl

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013)

Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017. Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) Beleidsplan Stichting Jorisvrienden & Meerjarenbeleidsplan 2014-2017 Stichting Jorisvrienden (opgericht 6 november 2013) INHOUDSOPGAVE: 1. HET ONTSTAAN VAN DE STICHTING JORISVRIENDEN... 3 2. BELEIDSKEUZES...3

Nadere informatie

STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017

STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017 STICHTING DE SINTERKLAASBANK BELEIDSPLAN 2014-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Inleiding 3 2. Stichtinginfo en ANBI status 3 3. Doelstelling 3 4. Bezoldiging 4 5. Werkzaamheden 4 6. Organisatie 4

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Werkplan HRM Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM Pagina 1 van 5

Werkplan HRM Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM Pagina 1 van 5 Werkplan HRM 2017 Datum: 16 november 2016 Auteur: Jolanda de Jong Versie 2.0 Werkplan HRM 2017 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave: Inleiding 3 1. Human Resource Management en Personeel & Organisatie 2016 3 2.

Nadere informatie

Stichting Koppie-Au. Voorwoord

Stichting Koppie-Au. Voorwoord Voorwoord Stichting Koppie-Au heeft een intensief tweede jaar achter de rug. Een jaar waarin veel energie is gestopt in het bouwen van het crowdfunding platform koppie-au.nl en waarin een begin is gemaakt

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020

Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Beleidsplan Stichting Pole Position 2016-2020 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013. Inmiddels hebben 70 mensen mogen genieten

Nadere informatie

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477

Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa. KvK: 41003000. Tel: 070-5178477 Beleidsplan ANBI. Stichting Vrienden van Adesa KvK: 41003000 Adres: Postbus 490, 2240 AL Wassenaar Tel: 070-5178477 Inhoudsopgave. Het Beleidsplan....2 Werkzaamheden van de Stichting....3 Stichting Vrienden

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Binnentuin over God

Beleidsplan Stichting Binnentuin over God Beleidsplan 2017-2020 Stichting Binnentuin over God Inhoud Inleiding 1. Doelstelling Stichting Binnentuin over God 1.1 Doel 1.2 Verwezenlijking 2. Realisatie en doelstelling 2.1 De binnentuin; een indrukwekkende

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Zorgboerderij De Molenhoeve

Stichting Vrienden van Zorgboerderij De Molenhoeve Stichting Vrienden van Zorgboerderij De Molenhoeve Beleidsplan 2016 Stichting Vrienden van Zorgboerderij de Molenhoeve Dreef 15 2959 BH Streefkerk RSIN 8562.40.771 Inleiding De stichting Vrienden van Zorgboerderij

Nadere informatie

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014

VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 VRIENDEN VAN DE FIRMA VAN DRIE BELEIDSPLAN 2011 2014 november 2011 Inleiding Op 26 oktober 2011 is de stichting Vrienden van de Firma van Drie, afgekort Vrienden van De Firma, opgericht. De vriendenstichting

Nadere informatie

Bisschop Bluyssen Fonds

Bisschop Bluyssen Fonds INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Missie en doelstellingen 3. Visie en ambitie 4. Interne ontwikkelingen en organisatie 5. Externe ontwikkelingen en activiteiten 6. Kansen en bedreigingen 7. Strategische keuzes

Nadere informatie

Beleidsplan. Eviont Foundation

Beleidsplan. Eviont Foundation Beleidsplan Eviont Foundation Voorwoord Dit is het beleidsplan van de Eviont Foundation. De Foundation is opgericht en notarieel geregistreerd op 15 juli 2015 en gevestigd te Geldermalsen. De Eviont Foundation

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Stichting Hersentumor.nl

BELEIDSPLAN. Stichting Hersentumor.nl BELEIDSPLAN Stichting Hersentumor.nl 2016-2018 1 VOORAF Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Hersentumor.nl. Het beleidsplan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht

Nadere informatie

: Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland

: Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland ANBI GEGEVENS Naam : Stichting Taalcoaches Zuid-Kennemerland RSIN- nummer : 857383772 KvK-nummer : 68305028 Secretariaat : Molenlaan 6 2103 AE Heemstede telefoon : 06 46352564 e-mailadres : taalcoacheszuidkennemerland@gmail.com

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo Jaarverslag 2011 Stichting Vrienden van Umthombo Inhoudsopgave Jaarverslag 2011... 1 Stichting Vrienden van Umthombo... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Huidig beleid... 4 Missie... 4 Doelstelling...

Nadere informatie

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015

STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 STICHTING BLIND VERTROUWEN BELEIDSPLAN 2014-2015 Voorwoord: Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Blind Vertrouwen 2014-2015 De stichting is opgericht en notarieel geregistreerd op 13 Juni 2014 en

Nadere informatie

KINGDOM BUILDERS HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN

KINGDOM BUILDERS HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN KINGDOM BUILDERS HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN VERSIE: 22 OKTOBER 2015 Hoofdlijnen Beleidsplan DoorBrekers, v. 30/11/2015 1 HOOFDLIJNEN BELEIDSPLAN STICHTING KINGDOM BUILDERS Versie: 22 oktober 2015 Laatst bijgewerkt

Nadere informatie

Algemene gegevens Strategie Visie en missie Doelstelling Actueel beleidsplan

Algemene gegevens Strategie Visie en missie Doelstelling Actueel beleidsplan Algemene gegevens Stichting Fiat Lux is gerangschikt als Algemeen Nut Beogende Instelling onder RSIN 807328649. Kamer van Koophandel: 33299616 Sector: Maatschappelijke en Sociale doelen Contactgegevens:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W

BELEIDSPLAN 2011-2012. Stichting De Burght CT&W BELEIDSPLAN 2011-2012 Stichting De Burght CT&W 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inleiding 3 Visie en doelstelling 4 Beleid en bestedingen 6 Fondsenwerving en financieel beheer 8 Nawoord 9 3 Voorwoord

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2011 2016

Meerjarenbeleidsplan 2011 2016 Meerjarenbeleidsplan 2011 2016 Inhoud Pagina 1: KaliTaman Foundation Meerjaren Beleidsplan Pagina 2: Inhoud Pagina 3: Inleiding Pagina 4: Introductie Pagina 5: Missie en Visie Pagina 6: Werving Pagina

Nadere informatie

!!! Stichting Vrienden op Aarde. Versie 12 januari 2014

!!! Stichting Vrienden op Aarde. Versie 12 januari 2014 Stichting Vrienden op Aarde Beleidsplan 2014-2015 Versie 12 januari 2014 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Vrienden op Aarde ('de Stichting'). In dit beleidsplan legt de Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN.

Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN. Beleidsplan 2016 EEN OVERZICHT VAN www.stichtingsamenvoorelkaar.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 3 2. Het doel van de instelling... 3 2.1.Ontstaan, achtergrond en toekomst... 3 2.2 Missie/visie...

Nadere informatie

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor

Inleiding 3. Bestuur 3. Doelstelling 3. Ontstaan van de Stichting 3. Werkwijze 4. Behaalde resultaten Plannen voor JAARVERSLAG 2016 Inhoudsopgave Blz Inleiding 3 Bestuur 3 Doelstelling 3 Ontstaan van de Stichting 3 Werkwijze 4 Behaalde resultaten 2016 5 Plannen voor 2017 5 Bijlage: Financieel Jaarverslag 2016 2 1.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014. Stichting Vrienden van AMOS uniq. Amsterdam oktober 2014. Namens het stichtingsbestuur,

Beleidsplan 2014. Stichting Vrienden van AMOS uniq. Amsterdam oktober 2014. Namens het stichtingsbestuur, Beleidsplan 2014 Stichting Vrienden van AMOS uniq Amsterdam oktober 2014 Namens het stichtingsbestuur, Sandra Krikke Wouter Beishuizen Annemieke van der Groen Werner Toonk 1 2 Voorwoord Als voorzitter

Nadere informatie

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018

November 2015. Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 November 2015 Beleidsplan Stichting UICF 2015-2018 Voorwoord Dit beleidsplan bevat de omschrijving van de activiteiten en doelstellingen van Stichting UICF. Dit beleidsplan is geschreven voor alle betrokkenen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan

BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan BELEIDSPLAN STICHTING GOEDE DOELEN WEEK BUDEL Meerjarenplan Datum: 1 januari 2016 Stichting Goede Doelen Week Budel Wollenhoekstraat 7 6021 JJ Budel info@goededoelenweekbudel.nl/ www.goededoelenweekbudel.nl

Nadere informatie

Beleidsplan. Telefoon: +31 (0) Postadres: Beetke van Rasquertstraat JB Leek

Beleidsplan.  Telefoon: +31 (0) Postadres: Beetke van Rasquertstraat JB Leek Beleidsplan E-mail: info@waardigwonen.nl Website: www.waardigwonen.nl Telefoon: +31 (0)6 292 165 68 Postadres: Beetke van Rasquertstraat 61 9351 JB Leek KvK-nummer: 66882370 RISN: 856738712 Bankrekening

Nadere informatie

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011 Beleidsplan 2009-2011 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege

Nadere informatie

Beleidsplan Versie oktober 2015

Beleidsplan Versie oktober 2015 Beleidsplan Versie oktober 2015 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Wooninitiatief de Blauwe Parel Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2020 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding 1. Missie, visie en doelstelling a. Missie b. visie c. Doelstelling 2. Achtergrond en toekomst 3. Doelgroepen 4. Activiteiten en projecten 5. Communicatie

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Vliegramp Tripoli

Beleidsplan Stichting Vliegramp Tripoli Beleidsplan Stichting Vliegramp Tripoli 2011-2015 Dit is het beleidsplan van de Stichting Vliegramp Tripoli. De bedoeling van het beleidsplan is om inzicht te geven in: de doelstelling en het beleid van

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

Beleidsplan 2017 Stichting BernerCare RSIN: , KVK:

Beleidsplan 2017 Stichting BernerCare RSIN: , KVK: 1. Inleiding In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van de stichting Bernercare het actuele beleid vast. Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 14-04-2017 goedgekeurd door het

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2016/2017

BELEIDSPLAN 2016/2017 BELEIDSPLAN 2016/2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Organisatie... 3 2.1 Bestuur... 3 2.2 Vrijwilligers... 3 2.3 Contactgegevens... 3 2.4 Anbi-status... 3 2.5 Financiële verantwoording... 4 2.6 Vergadering...

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018

Beleidsplan. Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 Beleidsplan Stichting Hart voor Cambodja 2015-2018 beleidsplan 2015-2018 pagina 1 Inleiding. In dit beleidsplan legt de Stichting Hart voor Cambodja (Stichting HvC) haar beleidsvoornemens vast voor de

Nadere informatie

Stichting Hartige Samaritaan

Stichting Hartige Samaritaan Stichting Hartige Samaritaan Beleidsplan 2016-2018 Auteurs: Heleen Baksteen Corné van den Brink Joanne Dekker Jan Willem van Galen Jan Maarten Verzendaal René van der Weijden Delft, november 2016 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Beleidsplan Versie oktober 2012

Beleidsplan Versie oktober 2012 Beleidsplan Versie oktober 2012 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Twarne. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Move For Health - Hooglanderveen

Beleidsplan Stichting Move For Health - Hooglanderveen Beleidsplan Stichting Move For Health - Hooglanderveen Inleiding Stichting Move For Health is een initiatief voortgekomen uit een aantal actieve leden van de hardloop groep verbonden aan healthclub Fit2Move

Nadere informatie

Beleidsplan 2016-2018

Beleidsplan 2016-2018 Stichting De Zeven Werken Beleidsplan 2016-2018 Eindhoven, november 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 2 2. Stichting De Zeven Werken... 3 2.1. Visie... 3 2.2. Doelstelling... 3 2.3. Werkzaamheden... 3 3. Het

Nadere informatie

Beleidsplan IISAH Foundation

Beleidsplan IISAH Foundation Beleidsplan IISAH Foundation 2017 Stichting IISAH Keizersgracht 560 1017 EM Amsterdam www.iisah.org info@ iisah.org Kvk: 62782746 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Missie... 4 Visie... 4 Strategie...

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019

Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Beleidsplan Stichting Pole Position 2015-2019 Voorwoord Voor u ligt het 1 e beleidsplan van stichting Pole Position. De stichting is opgericht op 2 augustus 2013 en heeft in het ruime jaar waarin het bestaat

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Shade Children Foundation 2014

Beleidsplan Stichting Shade Children Foundation 2014 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Strategie 2 2.1. Kernprincipes 2 2.1.1. Statutaire doelstelling 2 2.1.2. Afwezigheid winstoogmerk 2 3. Beleid 2 3.1. Werkzaamheden SCF NL 2 3.2. Werving en beheer van gelden 2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie 1.0 Status Definitief 1 November 2011 Pagina 1

Inhoudsopgave. Versie 1.0 Status Definitief 1 November 2011 Pagina 1 Inhoudsopgave Introductie... 2 Missie en visie... 3 Doelstellingen 2010-2015... 4 Fondswerving... 5 Financieel beleid beheerskosten... 6 Verhouding tot ondersteuningscommissies... 7 Versie 1.0 Status Definitief

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

Beleidsplan. Everybody Needs Somebody. Datum:

Beleidsplan. Everybody Needs Somebody. Datum: Beleidsplan Everybody Needs Somebody Datum: 16-10-2017 Het beleidsplan geeft inzicht in de missie, doelstelling en strategie en de hieruit voortvloeiende taken van Stichting Button4life. Een overzicht

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2014 2018

Meerjarenbeleidsplan 2014 2018 Meerjarenbeleidsplan 2014 2018 Inhoud Pagina 1: KaliTaman Foundation Meerjaren Beleidsplan Pagina 2: Inhoud Pagina 3: Inleiding Pagina 4: Introductie Pagina 5: Missie en Visie Pagina 6: Basis Beleid KaliTaman

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie 0.1 Status Concept 27 November 2015 Pagina 1

Inhoudsopgave. Versie 0.1 Status Concept 27 November 2015 Pagina 1 Inhoudsopgave Introductie... 2 Missie en visie... 3 Doelstellingen 2016-2020... 4 Fondswerving... 5 Financieel beleid beheerskosten... 6 Verhouding tot ondersteuningscommissies... 7 Versie 0.1 Status Concept

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016

Beleidsplan 2015-2016 Beleidsplan 2015-2016 Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid, onder alle natiën zijn wonderen. Psalm 96:3 Beleidsplan Strijen, juni 2015 Inhoudsopgave Voorwoord...1 1 Stichting Hope 4 the Nations...2

Nadere informatie

Beleidsplan Careyn Zorgfonds

Beleidsplan Careyn Zorgfonds Beleidsplan Careyn Zorgfonds Priscilla Loor Fondsenwerver Careyn Zorgfonds Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding... 3 2. Careyn Zorgfonds... 3 3. Activiteiten... 4 3.1 Fondsenwerving... 4

Nadere informatie

Beleidsplan. Februari 2010

Beleidsplan. Februari 2010 Beleidsplan 2010 Februari 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Missie en doelen... 4 2.1 Missie en visie... 4 2.2 Uitgangspunten voor de projecten... 4 2.3 Overige waarden en overtuigingen... 5 3. Doelen

Nadere informatie

STICHTING AARDE-WERK DE STEGGE. beleidsplan

STICHTING AARDE-WERK DE STEGGE. beleidsplan ! STICHTING AARDE-WERK DE STEGGE beleidsplan 2016-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Strategie Doel en Visie Winstoogmerk 3. Beleid Uitbouw scholenproject Verduurzaming toekomst Verwerving en beheer van

Nadere informatie

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland 15-8-2017 Inhoud Achtergrond stichting... 2 Bestuur & Directie... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 3 Strategische doelstellingen...

Nadere informatie

Stichting Angelus Custos

Stichting Angelus Custos Stichting Angelus Custos te Zeist Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag 2 Bestuur Stichting Angelus Custos 3 Jaarrekening Balans per 31 December 2012 4 Staat van baten en lasten over 2012 5 Grondslagen

Nadere informatie

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane In dit plan wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Het geeft inzicht in de manier waarop de Stichting Masibambisane haar doelstellingen

Nadere informatie

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016

Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe. Beleidsplan 2015 2016 Stichting WAG Kootwijkerbroek Stroe Beleidsplan 2015 2016 Inhoudsopgave De doelstelling en het werk van de stichting De wijze waarop de stichting geld werft Het beheer en de besteding van het vermogen

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc

Beleidsplan. Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc Beleidsplan Stichting Steun Alzheimercentrum VUmc 2013 2015 Aanleiding Alzheimer is de epidemie van de toekomst: het aantal patiënten groeit razendsnel. De ziekte is dramatisch voor de patiënt én voor

Nadere informatie

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015

Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Beleidsplan fondsenwerving HagaVrienden 2013-2015 Opgesteld door: Helene Marcus-Baart, coördinator HagaVrienden I.s.m: Hans de Sonnaville, secretaris HagaVrienden (Beknopt) beleidsplan HagaVrienden 2013-2015

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016

Beleidsplan. Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Beleidsplan Resi Smit Foundation 2015 & 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Strategie... 3 2.1 Kernprincipes van de Resi Smit Foundation Statutaire doelstelling Afwezigheid van winstoogmerk Bestemming

Nadere informatie

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren

Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting ter bevordering van het onderwijs aan Hoogbegaafde kinderen en jongeren Stichting Secundum www.secundum.nl info@secundum.nl Postadres: Secundum Postbus 2311 2002 CH Haarlem 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018

Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018 Beleidsplan Stichting Paardkrachtig 2014-2018 Geachte lezer, Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Paardkrachtig, opgesteld voor de periode 2014 tot 2018. Stichting Paardkrachtig is opgericht en notarieel

Nadere informatie

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT

STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT STICHTING DARE TO SHARE FOUNDATION UW GELD VOOR DERDE WERELD, FLEXIBEL IN TE ZETTEN, VOLLEDIG TRANSPARANT JAARVERSLAG 2016 GEDEMPTE SCHALBURGERGRACHT 99 2021AK Haarlem info@daretosharefoundation.com 06-81318513

Nadere informatie

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009

Beleidsplan. Voor de jaren 2008-2009 Beleidsplan Voor de jaren 2008-2009 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Doe Wat. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

Beleidsplan 2016-2017

Beleidsplan 2016-2017 Beleidsplan 2016-2017 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal 4 Health. Het plan omvat een overzicht van de missie, doelstellingen, activiteiten en geeft inzicht in de werving en het

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Stepping Stone Liberia. Investeerders in Ambitie

Beleidsplan. Stichting Stepping Stone Liberia. Investeerders in Ambitie Beleidsplan Stichting Stepping Stone Liberia Investeerders in Ambitie Beleidsplan Stichting Stepping Stone Liberia 1. Doelstellingen, visie en werkwijze van Stepping Stone Liberia (SSL) 2. Organisatie

Nadere informatie

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017

Normen Erkenningsregeling - versie 9 december Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 Normen Erkenningsregeling - versie 9 december 2016 Vastgesteld door de (Tijdelijke) Commissie Normstelling Geldig vanaf 1 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Bijsluiter bij de normen... 3 Categorie A: 1. Missie/maatschappelijke

Nadere informatie

Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan. Opzet van het beleidsplan

Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan. Opzet van het beleidsplan Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan Om te kunnen worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (hierna: ANBI) dient de instelling onder andere te beschikken over een actueel beleidsplan.

Nadere informatie

Stichting Present de Bevelanden

Stichting Present de Bevelanden Jaarplan 2017 Stichting Present de Bevelanden MISSIE Stichting Present de Bevelanden wil de makelaar zijn die groepen mensen die best eens een keer wat voor een ander willen doen, verbindt aan hen die

Nadere informatie

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN

BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN BELEIDSPLAN STICHTING HAARWENSEN 2015 2018 Stichting Haarwensen Industrieweg 15 3641 RK Mijdrecht 0297-745300 www.haarwensen.nl info@haarwensen.nl KvK 34290369 Inleiding In dit beleidsplan beschrijft Stichting

Nadere informatie

STICHTING MAANDA. Stichting Maanda Deventer

STICHTING MAANDA. Stichting Maanda Deventer Stichting Maanda Deventer 1 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN...3 SAMENSTELLINGSVERKLARING...3 BESTUURSVERSLAG...4 VISIE STICHTING MAANDA:...4 MISSIE STICHTING MAANDA:...4 BELEID STICHTING MAANDA...4 INFORMATIE OVER

Nadere informatie