Beleidskader Twinningfaciliteit Suriname-Nederland. Handleiding en uitgangspunten faciliteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidskader Twinningfaciliteit Suriname-Nederland. Handleiding en uitgangspunten faciliteit"

Transcriptie

1 Beleidskader Twinningfaciliteit Suriname-Nederland Handleiding en uitgangspunten faciliteit 28 januari 2014

2 Beleidskader Twinningfaciliteit Suriname-Nederland Handleiding en uitgangspunten faciliteit Inhoud Pagina 1. Wat is de Twinningfaciliteit Suriname-Nederland? Inleiding Doelstellingen Doelgroep Sectoren Financiële middelen Uitvoering 7 2. Hoe komt u in aanmerking voor een financiële bijdrage? Aanvraagprocedure Beoordeling Toekenning Afwijzing Uw projectaanvraag is goedgekeurd, en dan? Financiering en controle Monitoring 15 2

3 1. Wat is de Twinningfaciliteit Suriname-Nederland? 1.1 Inleiding Nederland en Suriname delen een lange geschiedenis. De gezamenlijke historie, taal, cultuur en familiebanden hebben geleid tot een bijzondere relatie tussen beide landen. Bij de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 heeft Nederland de zogeheten Verdragsmiddelen beschikbaar gesteld om Suriname te helpen in haar ontwikkeling als zelfstandige staat. In 2005 zijn Nederland en Suriname overeengekomen deze brede ontwikkelingssamenwerkingsrelatie af te bouwen. Deze traditionele samenwerking, vooral gericht op de samenwerking van overheid tot overheid, heeft plaatsgemaakt voor een nieuwe vorm van samenwerken, namelijk van samenleving tot samenleving; ofwel van maatschappij tot maatschappij. In lijn met deze nieuwe vorm van samenwerking, heeft de toenmalige Nederlandse minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Bert Koenders, de eerste Twinningfaciliteit Suriname -Nederland in 2008 in het leven geroepen. Met de Twinningfaciliteit wilde de Nederlandse overheid een bijdrage leveren aan de (verdere) ontwikkeling van het maatschappelijk middenveld in Suriname en wilde het verder vorm geven aan de nieuwe samenwerkingsrelatie; van maatschappij tot maatschappij, zonder (directe) inmenging van de politiek. De uitvoering, het beheer, van de Twinningfaciliteit was daarom overgedragen aan een onafhankelijke organisatie, de Uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit Suriname-Nederland (UTSN). UTSN is in 2008 gestart met de uitvoering van de eerste Twinningfaciliteit voor een periode van 4 jaar ( ). Deze eerste Twinningfaciliteit heeft ruim 100 maatschappelijke projecten in Suriname gefinancierd. De eerste faciliteit heeft overwegend positieve resultaten opgeleverd. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft mede daarom besloten om de Twinningfaciliteit met een tweede termijn te verlengen. Voor de tweede Twinningfaciliteit is een budget beschikbaar van 6,5 miljoen. Vanuit dit budget kunnen projecten financieel ondersteund worden die voldoen aan bepaalde eisen, een uitleg hiervan vindt u in dit document. Evenals bij de eerste faciliteit heeft het ministerie de uitvoering voor de faciliteit overgedragen aan UTSN. In dit document, het beleidskader, worden de uitgangspunten van de tweede Twinningfaciliteit Suriname-Nederland ( ) uitgelegd. U vindt hierin een beschrijving van de doelstellingen, doelgroep, sectoren, voorwaarden om voor een financiële bijdrage uit deze faciliteit in aanmerking te komen, hoe u een aanvraag kunt indienen en wat u moet weten als uw aanvraag is goedgekeurd. Verdere informatie over de openstelling (loketrondes) van de faciliteit en zijn aanvraagformulieren vindt u op de website De aanvraagformulieren kunt u downloaden via deze website of verkrijgen via het UTSN kantoor in Paramaribo tijdens de opening van het UTSN loket, zie verdere toelichting hierover in paragraaf 2.1. In de aanvraagformulieren vindt u duidelijke instructies over de informatie die u in de aanvraag moet invullen en hoe u de aanvraag moet indienen. Zowel de aanvraagformulieren als dit beleidskader zijn belangrijke documenten om te bestuderen voor iedere aanvrager. 3

4 1.2 Doelstellingen De Twinningfaciliteit kan alleen projecten financieren die passen bij de hieronder genoemde doelstellingen. Daarnaast gelden eisen ten aanzien van de doelgroep (zie paragraaf 1.3), sector (zie paragraaf 1.4) en een aantal specifieke (overige) drempel- en beoordelingscriteria (zie paragraaf 2.2). De centrale doelstellingen van de tweede Twinningfaciliteit zijn: de versterking van institutionele capaciteiten in Suriname en de bevordering van de sociale banden tussen Nederland en Suriname, door het faciliteren van contacten tussen Surinaamse en Nederlandse maatschappelijke organisaties in de vorm van kennisuitwisseling en samenwerking. Door deze contacten worden instituties ondersteund en capaciteitsopbouw van het maatschappelijk middenveld (in Suriname) versterkt. In de praktijk komt het neer op de volgende doelstellingen: Maatschappelijke organisaties in Suriname en Nederland in staat stellen om activiteiten uit te voeren ten behoeve van de versterking van wederzijdse organisaties. Deze activiteiten zijn verder gericht op kennisontwikkeling en de ontwikkeling van verschillende doelgroepen. De versterking van maatschappelijke organisaties in beide landen op basis van gelijkwaardigheid, wederkerigheid en (langdurig) partnerschap om concrete en praktische behoeften te ledigen van doelgroepen. Kennisontwikkeling en capaciteitsopbouw middels samenwerking tussen partners uit beide landen om duurzame verbeteringen neer te leggen in de sectoren Onderwijs en Opleiding, Zorg en Welzijn en Taal en Cultuur. 1.3 Doelgroep De doelgroep voor een financiële bijdrage uit de Twinningfaciliteit zijn duurzame samenwerkingsverbanden van tenminste één Surinaamse en één Nederlandse maatschappelijke organisatie (er mogen ook meer dan twee projectpartners deelnemen aan het samenwerkingsverband). Deze organisaties moeten behoren tot de non-profit sector. De Surinaamse lokale overheid en parastatale organisaties behoren ook tot de doelgroep. Voorbeelden zijn: NGOs, stichtingen, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, verenigingen, vakbonden, beroeps- en netwerkorganisaties, kerkgenootschappen, dorpsbesturen en lokale organisaties. Enkel de hierboven beschreven organisaties komen voor een financiële bijdrage in aanmerking. Wanneer één of meerder deelnemers in uw samenwerkingsverband niet voldoet aan de bovenstaande eisen, komt u niet voor een financiële bijdrage in aanmerking. 4

5 Indien uw organisatie en/of samenwerkingsverband valt in één van de onderstaande categorieën, komt u niet in aanmerking voor een financiële bijdrage uit de Twinningfaciliteit. Tijdelijke niet duurzame samenwerkingsverbanden tussen (maatschappelijke) organisaties; Nederlandse overheidsorganisaties (Rijk, provinciën en gemeenten); Surinaamse overheidsorganisaties op centraal niveau; Individuele personen; Organisaties die via hun project proselitisme 1 (mede) beogen; Organisaties met een commercieel oogmerk; Zuster of moeder-dochter organisaties (zijnde één en dezelfde organisatie met een vestiging in Nederland en in Suriname) en samenwerkingsverbanden, waarbij tussen een Nederlandse en Surinaamse partner anderszins een eigendoms - of bestuursrelatie in de ruimste zin is. 1 Het project heeft als doel om een geloofs- of levensovertuiging te verspreiden. 5

6 1.4 Sectoren De Twinningfaciliteit is bestemd voor projecten in de volgende drie sectoren: De bovenstaande opsomming is niet uitputtend en bedoeld om uw handvaten te geven voor het type project en organisatie wat in aanmerking zou kunnen komen voor een financiële bijdrage uit de Twinningfaciliteit. Echter, projecten die geen betrekking hebben op (één van) de voorgaande sectoren, komen niet in aanmerking voor financiering. 1.5 Financiële middelen De Twinningfaciliteit heeft voor de periode een budget van maximaal 6,5 miljoen beschikbaar voor het financieren van projecten. Iedere aanvraag voor een financiële bijdrage uit de Twinningfaciliteit moet voldoen aan de eisen voor een klein of een groot project, zie onderstaande tabel. De financiële bijdrage uit de Twinningfaciliteit is maximaal 85% of 95% van de totale projectkosten (zie ook onderstaande tabel). U dient het resterende bedrag, de eigen bijdrage, zelf in te brengen (zie ook paragraaf 3.1). 6

7 Minimaal gevraagde financiële bijdrage Maximaal gevraagde financiële bijdrage Maximale financiële bijdrage Minimale eigen bijdrage Klein project (maximale duur 12 maanden) Groot project (maximale duur 24 maanden) % van de totale projectkosten % van de totale projectkosten 5% 15% 1.6 Uitvoering De Uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit Suriname Nederland (UTSN) beheert namens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken de financiële middelen van de Twinningfaciliteit en zorgt voor de openstelling van de indieningsrondes (loketrondes), de beoordeling van aanvragen, de toekenningen van de financiële bijdragen en de monitoring van de gefinancierde twinningprojecten. De uitvoering van de Twinningfaciliteit is door het ministerie in handen gelegd van het Nederlandse adviesbureau Berenschot. Berenschot beheert de faciliteit samen met haar Surinaamse partner Nikos, een instituut voor kaderontwikkeling en onderzoek in Suriname. Berenschot en Nikos hebben hiertoe de Uitvoeringsorganisatie Twinningfaciliteit Suriname Nederland opgericht. UTSN is verantwoordelijk voor het rechtmatig en doelmatig beheren van de aan de Twinningfaciliteit ter beschikking gestelde financiële middelen. 7

8 2. Hoe komt u in aanmerking voor een financiële bijdrage? 2.1 Aanvraagprocedure Het totaal voor de Twinningfaciliteit beschikbare budget wordt verdeeld in drie rondes. Per ronde wordt door UTSN gedurende een aantal weken een loket geopend, zie voor actuele informatie hierover. In die periode kunnen samenwerkingspartners aanvragen voor projectfinanciering indienen voor een klein of groot project (zie paragraaf 1.5). Aanvragers dienen hiertoe gebruik te maken van een verplicht aanvraagformulier, dat op de website is gepubliceerd of welke via het UTSN kantoor in Paramaribo is te verkrijgen. De aanvraagprocedure is verdeeld in twee fasen. De eerste fase bestaat uit het indienen van een zogenaamd projectprofiel. Hierin geven de aanvragers aan in hoeverre het project en de partners voldoen aan de drempelcriteria en wordt een korte beschrijving van het project gegeven. Aanvragers van projectprofielen die voldoen aan de drempelcriteria en in deze fase voldoende scoren, worden door UTSN uitgenodigd voor de tweede fase: het indienen van een volledige aanvraag. Dit is een meer (gedetailleerd) uitgewerkt projectvoorstel. De betreffende geselecteerde aanvragers ontvangen hiervoor van UTSN een aanvraagformulier. Dit aanvraagformulier wordt niet op de website beschikbaar gesteld. Aanvragers van projectprofielen die onvoldoende scoren worden hiervan op de hoogte gesteld. Zij kunnen dus geen volledige aanvraag indienen. De totale procedure van aanvraag tot toekenning is schematisch als volgt uit te drukken: 8

9 2.2 Beoordeling Alle ontvangen aanvragen worden aan de hand van dezelfde criteria op uniforme wijze beoordeeld. Hierdoor kunnen de verschillende aanvragen onderling vergeleken en gerangschikt worden. Beoordelingscriteria 1 e fase (projectprofielen) Uw projectprofiel wordt getoetst aan de hand van zogenaamde drempelcriteria en (inhoudelijke) beoordelingscriteria. Het is mogelijk dat uw projectprofiel wel voldoet aan de drempelcriteria en inhoudelijk goed scoort, maar u niet wordt uitgenodigd voor het indienen van een volledige aanvraag. Dit heeft te maken met het per ronde beschikbare budget en de kwaliteit en/of doelstelling van de overige ontvangen projectprofielen; projectprofielen die voldoen aan de drempelcriteria worden inhoudelijk beoordeeld en gerangschikt. Drempelcriteria Uw projectprofiel wordt beoordeeld aan de hand van de onderstaande drempelcriteria. Voldoet uw project niet aan één of meerdere van deze criteria, dan wordt de aanvraag niet verder beoordeeld en ontvangt u een afwijzing. Uw aanvraag moet dus aan alle genoemde drempelcriteria voldoen. Drempel 1: a) Er is een samenwerkingsverband van ten minste één Nederlandse en één Surinaamse nonprofit organisatie, op het terrein van het maatschappelijk middenveld; b) en alle partners behoren tot de non-profit sector Drempel 2: Het projectvoorstel voldoet aan de criteria voor een klein of groot project De eisen voor een klein project zijn: gevraagde bijdrage minimaal en tot maximaal , looptijd maximaal 1 jaar De eisen voor een groot project zijn: gevraagde bijdrage hoger dan en maximaal , looptijd maximaal 2 jaar Drempel 3: Het projectvoorstel draagt bij aan de versterking van institutionele capaciteiten in Suriname en de bevordering van de sociale banden tussen Nederland en Suriname door middel van kennisuitwisseling en samenwerking Drempel 4: Het voorstel past binnen ten minste één van de sectoren: a) Onderwijs en opleiding b) Zorg en welzijn c) Taal en cultuur Drempel 5: Er wordt geen bijdrage gevraagd voor commerciële dienstverlening of commerciële activiteiten 9

10 Drempel 6: Het projectvoorstel betreft geen initiatieven die proselitisme (mede) beogen Drempel 7: Er wordt op het niveau van het samenwerkingsverband a) een eigen bijdrage van ten minste 5% geleverd voor een klein project of ten minste 15% voor een groot project; b) en deze eigen bijdrage is niet afkomstig van middelen van BZ en wordt gedekt uit eigen middelen of bijdragen van derden en de gevraagde financiering bedraagt maximaal 95% voor een klein project en maximaal 85% voor een groot project Drempel 8: Het aanvraagformulier is door elke afzonderlijke organisatie in het samenwerkingsverband ondertekend door een geautoriseerd persoon (mogen gescande handtekeningen zijn) Daarnaast wordt uw projectprofiel beoordeeld aan de hand van een aantal inhoudelijke criteria: Criterium 1: Context project: het project past binnen de sector en voorziet in een bestaande behoefte. Criterium 2 : Consistentie tussen doelstellingen, resultaten en activiteiten. Criterium 3 : Draagvlak: de mate waarin het project door partners gezamenlijk is ontwikkeld en aansluit bij de sectorontwikkelingen Criterium 4 : Beleidsrelevantie: de mate waarin het project bijdraagt aan de doelstellingen van de Twinningfaciliteit Criterium 5 : Samenwerkingsverband: de mate van aanwezigheid van voor het project relevante kennis en ervaring in het samenwerkingsverband, de rolverdeling binnen het samenwerkingsverband, de meerwaarde voor het project voor elke partner in het samenwerkingsverband en de wijze waarop duurzaamheid van het samenwerkingsverband is gewaarborgd. Criterium 6 : Duurzaamheid project: de mate waarin de lange termijn effecten voor de Surinaamse partner en de sector zijn gewaarborgd. Beoordelingscriteria 2 e fase (volledige projectvoorstellen) Ook de volledige aanvragen (alleen door te leveren door diegenen die daartoe worden uitgenodigd) worden getoetst aan de hand van een aantal beoordelingscriteria. Toekenning van financiering van deze aanvragen vindt plaats op basis van een rangschikking; de beste aanvragen komen in aanmerking voor financiering. Of uw volledige aanvraag voor financiering in aanmerking komt, hangt 10

11 dus af van de kwaliteit van de volledige aanvraag, de kwaliteit van de overige volledige aanvragen en het beschikbare budget. Vollledige voorstellen worden beoordeeld aan enerzijds een aantal met de organisatie(s) van het samenwerkingsverband samenhangende criteria (organisatie criteria) en anderzijds een aantal projectinhoudelijke criteria. Organisatiecriteria (volledige voorstellen) Criterium 1 : Track record over de afgelopen drie jaar tonen aan dat de samenwerkingspartners relevante ervaring hebben met de uitvoering van vergelijkbare projecten, in staat zijn om planmatig te werken en in staat zijn om beoogde doelen te halen en activiteiten uit te voeren Criterium 2 : Planning, monitoring en evaluatie (PM&E): De samenwerkingspartners passen een adequate systematiek toe voor de planning, monitoring en evaluatie, zowel op project- als op organisatieniveau en zijn in staat de informatie hieruit te gebruiken De wijze waarop de partners de PM&E uitvoeren past bij de omvang van de organisaties Criterium 3 : Kwaliteitsmanagement: De samenwerkingspartners hebben een systematisch aanpak om kwaliteit binnen de organisaties te garanderen De systematische aanpak voor kwaliteitsmanagement past bij de omvang van de organisaties Criterium 4 : Doelmatigheid: De samenwerkingspartners hebben adequate procedures en systemen operationeel om de inkomsten te begroten en uitgaven te beheren (financieel management) De procedures en organisatiestructuren passen bij de omvang van de organisaties Criterium 5 : Duurzaam samenwerkingsverband: Het samenwerkingsverband is logisch samengesteld, capabel en duurzaam De Nederlandse en Surinaamse partners hebben allen een (strategisch) belang bij dit project (wederkerigheid), beschikken over relevante ervaring en kennis van de sector (thematische overeenkomst) en hebben ieder meerwaarde in het samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband heeft voldoende capaciteit om de beoogde doelstellingen te halen. De samenwerkingspartners beogen een langdurige samenwerking Projectinhoudelijke criteria (volledige voorstellen) Criterium 6 : Contextanalyse: Het voorstel is gebaseerd op een grondige en relevante probleemanalyse, waaruit de kennis van de aanvragers in de sector en de behoefte c.q. noodzaak uit de sector duidelijk blijkt De doelgroep (begunstigden) en overige betrokken partijen (stakeholders) van het project zijn betrokken geweest bij het vormgeven van het projectvoorstel. 11

12 Criterium 7 : Consistentie doelstelling, resultaten en activiteiten: De doelstelling, resultaten en activiteiten zijn logisch, helder geformuleerd en passen in de context De doelstelling van het voorstel sluit aan bij de probleemanalyse. De beoogde resultaten van het project zijn zoveel mogelijk SMART 2 geformuleerd. De beoogde resultaten dragen bij aan de te behalen doelstellingen. De voorgestelde activiteiten dragen bij aan het behalen van de beoogde resultaten. Het voorstel noemt duidelijke, relevante, meetbare en realistische voortgangsindicatoren waarmee de voortgang bewaakt kan worden Criterium 8 : Beleidsrelevantie: Het voorstel draagt bij aan de doelstellingen van de Twinningfaciliteit Het voorstel draagt bij aan: a) versterking van de institutionele capaciteiten van Suriname b) en bevordert de sociale banden tussen Nederland en Suriname Er is sprake van samenwerking en kennisuitwisseling Criterium 9 : Draagvlak: Het voorstel is gezamenlijk door de samenwerkingspartners ontwikkeld en sluit aan bij andere initiatieven in de sector Twinning is het juiste instrument om het gedefinieerde probleem te adresseren Criterium 10 : Begroting: De begroting sluit aan bij de voorgestelde activiteiten en de getuigt van een sobere en kostenbewuste uitvoering van de activiteiten De eigen bijdrage is aannemelijk Criterium 11 : Risico s en monitoring: De aanvragers hebben een gedegen risicoanalyse uitgevoerd en hebben een passende methode voor projectmonitoring en -aanpassing De aanvragers presenteren een adequate procedure van de wijze waarop het financieel beheer van een mogelijke financiële bijdrage uit de Twinningfaciliteit wordt uitgevoerd Criterium 12 : Duurzaamheid van de activiteiten: Het project leidt tot langdurige effecten in de sector Het project levert positieve lange termijn effecten op voor de Surinaamse partner(s), de Surinaamse sector en het Surinaamse maatschappelijk middenveld. De projectresultaten worden ingebed en de opgezette activiteiten kunnen, na beëindiging van de UTSN-financiering, worden voortgezet 2.3 Toekenning Indien uw volledige aanvraag positief is beoordeeld en voldoende scoort om in aanmerking te komen voor financiering vanuit de Twinningfaciliteit, ontvangt u van UTSN een voorlopige 2 Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. 12

13 toekenning van financiering. Deze voorlopige toekenning moet dan nog omgezet worden in een definitieve toekenning van financiering. U ontvangt hiervoor van UTSN een uitnodiging voor een startgesprek. Tijdens dit gesprek wordt uw project besproken, worden eventuele vragen voorgelegd en worden er afspraken gemaakt over o.a. de planning en financiering van uw project. Dit kan ertoe leiden dat onderdelen van uw projectvoorstel of begroting worden gewijzigd. Wanneer deze afspraken voor alle partijen akkoord zijn, ontvangt u een financieringsovereenkomst en daarmee definitieve toekenning van financiering vanuit de Twinningfaciliteit. Maatschappelijke organisaties mogen in meer dan één samenwerkingsverband participeren, maar uit de aard van de wenselijke verdeling van de beschikbare middelen en de wenselijke spreiding van de uitgaven van de middelen vloeit voort dat het aantal bijdragen dat een organisatie als twinningpartner kan verkrijgen gemaximeerd is op twee bijdragen per organisatie per tenderronde. Dit is ongeacht het samenwerkingsverband waarin de partner deelneemt en de rol die hij daarin heeft (penvoerder of partner) en de inhoud van het projectvoorstel. 2.4 Afwijzing Indien uw projectprofiel of uw volledige aanvraag onvoldoende scoort (ten opzichte van de overige aanvragen), ontvangt u een afwijzingsbrief. Dit besluit is definitief: u kunt geen bezwaar of beroep tegen dit besluit aantekenen. 13

14 3. Uw projectaanvraag is goedgekeurd, en dan? Alle aanvragers die een definitieve toekenning hebben gekregen, worden door UTSN zowel financieel als inhoudelijk gevolgd (gemonitord). Aan ieder project wordt een UTSN monitoringsadviseur toegewezen. Indien u voor uw projectaanvraag een definitieve toekenning hebt ontvangen, wordt u hierover bij de start van uw project uitgebreid geïnformeerd. Hieronder vindt u alvast een korte toelichting hierop. 3.1 Financiering en controle Uw financiële bijdrage uit de Twinningfaciliteit is gemaximeerd op een vast bedrag. Daarnaast vragen wij van u een eigen bijdrage. De hoogte van de bijdrage uit de Twinningfaciliteit wordt bepaald op basis van de begroting van de kosten die nodig zijn voor de uitvoering van uw project. In het van de website (www.utsn.nl) te downloaden document Instructie projectbegroting wordt toegelicht hoe uw begroting moet worden opgebouwd. U geeft in uw begroting blijk van een sobere, kostenbewuste uitvoering van de activiteiten waarvoor de bijdrage is bestemd. De financiële bijdrage moet binnen de overeengekomen projectperiode worden besteed. Uw monitoringsadviseur houdt deze voortgang in de gaten. Uw eigen bijdrage kunt u in geld of natura inbrengen. Hoe u de eigen bijdrage wilt gaan financieren, heeft u aangegeven in de begroting van uw project. Tijdens de uitvoering van uw project, dient u aan te tonen dat u deze eigen bijdrage ook daadwerkelijk inbrengt Methoden van uitbetaling Bij de financiële afhandeling van de toegekende projectaanvragen heeft UTSN ervoor gekozen om niet te werken met het toekennen van voorschotten aan de projectpartners. In plaats daarvan vindt de uitbetaling van kosten voor een UTSN project op de volgende manieren plaats: 1) via declaraties van door de projectpartners gemaakte (en betaalde) kosten of 2) via directe betaling aan leveranciers door UTSN (facturen) Ad 1) Declaraties In dit geval financieren de samenwerkingspartners zelf de gemaakte kosten voor en declareren zij deze bij UTSN. UTSN controleert de ingediende declaraties (incl bonnen en betaalbewijzen) en betaalt deze uit. Ad 2) Direct betaling (facturen) In dit geval betaalt UTSN direct de kosten voor de aankoop van goederen en/of diensten (bijvoorbeeld de aankoop van computers of het inkopen van een training). De factuur van de leverancier van goederen en/of diensten wordt door de samenwerkingspartners rechtstreeks 14

15 ingediend bij UTSN. UTSN controleert de factuur en betaalt deze. Het samenwerkingsverband hoeft deze kosten dus niet zelf voor te financieren Accountantscontrole Het voorgaande betekent dat UTSN in hoofdzaak, met uitzondering van de eigen bijdrage, de financiële administratie van uw project voert. De accountantscontrole vindt dan ook bij UTSN plaats. Wij raden u wel aan om daarnaast een eigen financiële administratie te voeren en hiervoor iemand aan te wijzen binnen uw samenwerkingsverband. 3.2 Monitoring Uw monitoringsadviseur houdt ook de inhoudelijke voortgang van uw project in de gaten. Hij/zij onderhoudt hierover regelmatig contact met u. Dit kan zijn via of telefonisch, door middel van een persoonlijk gesprek of een veldbezoek. U wordt gevraagd uw monitoringsadviseur regelmatig in te lichten over de inhoudelijke voortgang van uw project, onder andere door het indienen van voortgangs- en eindrapportages. Bij vertraging of (grote) wijzigingen van uw project, neemt u contact op met uw adviseur. Hij/zij kan u adviseren over de (mogelijke) consequenties voor uw financiële bijdrage uit de Twinningfaciliteit en/of, voor zover mogelijk, inhoudelijk advies geven. 15

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22363 8 augustus 2013 Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 29 juli 2013,

Nadere informatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie

Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Meetlat Projectplanning, monitoring & evaluatie Managementsamenvatting/advies: Meetlat met toetscriteria Toetscriterium 1. Kansen en bedreigingen, behoefte- en omgevingsanalyse Door een analyse te maken

Nadere informatie

Alliantietoets. Laatst geactualiseerd 05/11/09

Alliantietoets. Laatst geactualiseerd 05/11/09 Alliantietoets Laatst geactualiseerd 05/11/09 Vraag: Wat doet een alliantie? Antwoord: Een alliantie in de zin zoals bedoeld in het MFS II subsidiebeleidskader is een samenwerkingsverband van één penvoerder

Nadere informatie

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het FCB-bestuur in afstemming met

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

Richtlijnen subsidieaanvraag Vereniging Bartiméus Sonneheerdt

Richtlijnen subsidieaanvraag Vereniging Bartiméus Sonneheerdt Richtlijnen subsidieaanvraag Vereniging Bartiméus Sonneheerdt I. Algemene bepalingen: 1. De aanvrager is een rechtspersoon. 2. Het project heeft een maximale looptijd van 24 maanden. Voor wetenschappelijke

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Regeling Scholing Jeugdzorg

Regeling Scholing Jeugdzorg Regeling Scholing Jeugdzorg Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang heeft het FCB-bestuur in afstemming met sociale partners besloten

Nadere informatie

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011:

Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Reglement Stimuleringsregeling MediaMosa 2011: Versie 1.0 Datum 29 maart 2011 SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet Innovatieprogramma wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie

Nadere informatie

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ sformulier voor de projectvoorstellen. sformulier projectvoorstellen KFZ Callronde: Versie 14-02-13 Instelling: Naam project: 1) Algemeen Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om de projectvoorstellen

Nadere informatie

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

Voorwaarden verbonden aan projectsubsidiëring door Stichting Pica (februari 2015)

Voorwaarden verbonden aan projectsubsidiëring door Stichting Pica (februari 2015) Voorwaarden verbonden aan projectsubsidiëring door Stichting Pica (februari 2015) Uitgangspunt bij het opstellen van een nieuwe projectaanvraag vormen allereerst de Criteria voor het toewijzen van middelen

Nadere informatie

Financieringsvoorwaarden ondersteuning regionale allianties 2014-2016

Financieringsvoorwaarden ondersteuning regionale allianties 2014-2016 1. Inleiding In september 2013 is door een groot aantal partijen, waaronder de Rijksoverheid, werkgevers- en werknemersorganisaties, natuur- en milieuorganisaties, financiële instellingen en de VNG, het

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor internationale projecten

Aanvraagformulier voor internationale projecten Aanvraagformulier voor internationale projecten Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering. U kunt

Nadere informatie

Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project

Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project Ondersteunende richtlijnen voor het indienen van een project Koolmijnlaan 31/3-4, 3580 BERINGEN tel: 011 45 66 15 fax: 011 43 22 72 E-mail: info@pwaberingen.be website: www.pwaberingen.be Laatste versie:

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

Regeling Kwalificerende opleidingen

Regeling Kwalificerende opleidingen Regeling Kwalificerende opleidingen Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

TKAO. Visie op samen opleiden. Samenwerking en organisatiestructuur. Professionalisering. Kwaliteitszorg. Regionale spreiding

TKAO. Visie op samen opleiden. Samenwerking en organisatiestructuur. Professionalisering. Kwaliteitszorg. Regionale spreiding Beoordelingscriteria aspirant-opleidingsscholen Hieronder treft u een samenvatting van de criteria aan, die op de volgende pagina s verder worden uitgewerkt. Elk van de criteria wordt uitgewerkt op drie

Nadere informatie

CALL FOR PROPOSALS. Die initiatieven versterken we met geld. Wij helpen ideeën te realiseren met financiële ondersteuning tot ,- per project.

CALL FOR PROPOSALS. Die initiatieven versterken we met geld. Wij helpen ideeën te realiseren met financiële ondersteuning tot ,- per project. CALL FOR PROPOSALS HET VOGIN FONDS STEUNT KANSRIJKE INNOVATIEVE INITIATIEVEN OP HET GEBIED VAN KENNIS- & INFORMATIE(TECHNOLOGIE) MET MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE Die initiatieven versterken we met geld.

Nadere informatie

STIMULERINGSREGELING VERNIEUWENDE HR-PROJECTEN

STIMULERINGSREGELING VERNIEUWENDE HR-PROJECTEN arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo STIMULERINGSREGELING VERNIEUWENDE HR-PROJECTEN Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: Het is toegestaan om (delen van) de informatie uit dit rapport

Nadere informatie

Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE

Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE Kennisdocument 5: DE CAPACITEIT VAN EEN ORGANISATIE Inhoud Het stappenplan: voor de capaciteitsanalyse van PI en PE 4 Uitvoering organisatieanalyse 5 Het opbouwen van de capaciteiten van een organisatie

Nadere informatie

Subsidieregels Cultuurfonds

Subsidieregels Cultuurfonds Subsidieregels Cultuurfonds Op deze subsidieregels is de algemene subsidieverordening Borger-Odoorn van toepassing. Deze subsidieregels horen als bijlage bij de Beleidsregels Cultuur en Welzijn 2004-2008

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID SERVICE FONDS Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor

Nadere informatie

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties

Tenders Flexibele subsidies 2015: Nieuwe Vrijwilligersorganisaties Tenders Flexibele subsidies 2015: Tender 4 Flexibele subsidies 2015 - Tender 4 U bent een nieuwe stichting of vereniging die (nog) geen beroep gedaan heeft op, of nog niet in aanmerking kan komen voor,

Nadere informatie

INNOVATIEVE PROJECTEN

INNOVATIEVE PROJECTEN BVA&O110705_12d STIMULERINGSREGELING INNOVATIEVE PROJECTEN A&O-fonds Provincies 1 Stimuleringsregeling: 1. Waarom de stimuleringsregeling Innovatieve projecten? P. 3 2. Wie kan subsidie aanvragen? P. 3

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Toelichting bij aanvraagformulier Ondernemersfonds Centrum s-hertogenbosch

Toelichting bij aanvraagformulier Ondernemersfonds Centrum s-hertogenbosch Algemeen: De Stichting (SOCH) beheert het budget van het Ondernemersfonds Binnenstad conform de werkwijze en voorwaarden zoals vastgelegd in: del 11 maart 2014 Deze documenten zijn beschikbaar op www.soch.nl

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17

SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17 SWV PASSEND ONDERWIJS 28-17 De beschrijving van de administratieve afspraken en procedures binnen het swv. (vastgesteld in het DB van 2 november 2015). 1. Ondertekening van brieven namens het dagelijks

Nadere informatie

Als het project dat u wilt presenteren voldoet aan bovengenoemde criteria, kunt u uw projectvoorstel sturen aan:

Als het project dat u wilt presenteren voldoet aan bovengenoemde criteria, kunt u uw projectvoorstel sturen aan: Programma Internationaal Cultuurbeleid (ICB) Uit het programma internationaal cultuurbeleid (afgekort ICB) ondersteunt de ambassade de presentatie van Nederlandse cultuuruitingen in Suriname die een impuls

Nadere informatie

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten

Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Booischotseweg 1 2235 Hulshout Tel: 015 22 40 17 www.hulshout.be hulshout@bibliotheek.be Bijzondere projectsubsidies socio-culturele projecten Artikel 1. Doelstelling en definitie Onder de hierna bepaalde

Nadere informatie

Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis

Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis Call 1: Meer Veerkracht, Langer Thuis Programma voor alleenstaande ouderen met een beperking om hen langer zelfstandig te kunnen laten wonen, zonder verlies van kwaliteit van leven. Oproep tot het indienen

Nadere informatie

Flexibele subsidies 2017: Thema - Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren

Flexibele subsidies 2017: Thema - Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren Flexibele subsidies 2017: Thema - Opgroeien in de buurt en zwerfjongeren Aanvraagperiode 15 juli tot en met 1 september 2017 In dit boekje vindt u meer informatie over de flexibele subsidie voor het thema

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden Maag Lever Darm Stichting. Wetenschappelijk Onderzoek Patiëntenverenigingen

Subsidievoorwaarden Maag Lever Darm Stichting. Wetenschappelijk Onderzoek Patiëntenverenigingen Subsidievoorwaarden Wetenschappelijk Onderzoek 2017 Patiëntenverenigingen INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE... 1 Doel 1 Wie kan subsidie aanvragen? 1 Eisen waaraan de aanvraag dient te voldoen 1 Wat bieden

Nadere informatie

Projectidee. Algemene gegevens. Inhoud. Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting:

Projectidee. Algemene gegevens. Inhoud. Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting: Projectidee Algemene gegevens Projecttitel: Geplande startdatum: Geplande duur: Datum indiener: Aanvrager: Samenwerking met: Samenvatting: Inhoud Probleemstelling: Beschrijf hier de aanleiding en achtergrond

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel.

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel. directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale

Nadere informatie

Succesvol subsidie aanvragen

Succesvol subsidie aanvragen Succesvol subsidie aanvragen MIT Succesvol subsidie aanvragen MIT Haalbaarheidsprojecten en R&Dsamenwerkingsprojecten Voordat je aan de slag gaat met een subsidieaanvraag, is het aan te raden om een goede

Nadere informatie

Life Sciences & Health TKI 2015

Life Sciences & Health TKI 2015 Life Sciences & Health TKI 2015 TKI LSH Match regeling voor publiek-private samenwerking Oproep tot het indienen van aanvragen voor de TKI- regeling voor de Topsector Life Sciences & Health 1. Regeling

Nadere informatie

REGLEMENT LOOPBAANCHECK

REGLEMENT LOOPBAANCHECK REGLEMENT LOOPBAANCHECK 2015-2016 Definitief vastgesteld op 2 december 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepaling blz. 03 Artikel 2 Algemeen blz. 04 Artikel 3 Doelgroep blz. 05 Artikel 4 Aanvraag loopbaancheck/scholing

Nadere informatie

Projectvoorstellen maken

Projectvoorstellen maken Projectvoorstellen maken 1. Kader 1.1. Gebruiksaanwijzing 1.2. Wat zijn de eisen aan een projectvoorstel? 2. Inleiding 2.1 Signalering 2.2 Vooronderzoek 2.3 Probleemsituatie 3. Doelstellingen en randvoorwaarden

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering.

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid Toelichting Duurzame Inzetbaarheid In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten en wat u van het

Nadere informatie

Vastenaktie 2015 Eigen Doel -voor parochies-

Vastenaktie 2015 Eigen Doel -voor parochies- Vastenaktie 2015 Eigen Doel -voor parochies- U overweegt of heeft al besloten de Vastenaktie 2015 in uw parochie voor een Eigen Doel te gaan voeren. Een Eigen Doel is een project waarmee u zelf een relatie

Nadere informatie

Regionaal Investeringsfonds mbo

Regionaal Investeringsfonds mbo Regionaal Investeringsfonds mbo Subsidieregeling voor publiekprivate samenwerking in het beroepsonderwijs Jonne Groot 19 mei Jaarconferentie Techniekpact Wat is het investeringsfonds? Subsidieregeling

Nadere informatie

Handleiding Projectadministratie

Handleiding Projectadministratie Handleiding Projectadministratie Subsidieregeling kinderopvang (thema b) Aanvraagtijdvak 2009 1 Handleiding Projectadministratie Subsidieregeling kinderopvang (thema b) Aanvraagtijdvak 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities De definities welke in dit uitbestedingsbeleid worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

WONINGSTICHTING WOENSDRECHT

WONINGSTICHTING WOENSDRECHT SPONSORBELEID WONINGSTICHTING WOENSDRECHT INLEIDING Woningstichting Woensdrecht is een non-profit organisatie. Een organisatie die streeft haar opbrengsten te investeren in haar werkgebied. Om onze doelen

Nadere informatie

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden

Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden Reglement Wetenschapscommissie Medisch Centrum Haaglanden 1 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingduur 4. Werkwijze en besluitvorming 5. Taken

Nadere informatie

Projectaanvraag implementatieproject

Projectaanvraag implementatieproject Aanvraag voor steun van Kom op tegen Kanker Projectaanvraag implementatieproject 1. Titel project. Projectvoorstel (in totaal niet meer dan 5 blz) a. Opzet Omschrijf het projectresultaat, het product,

Nadere informatie

Checklist strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad. mei 2014

Checklist strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad. mei 2014 strategisch opleidingsplan voor ondernemingsraad mei 2014 De zorg die algemene ziekenhuizen, categorale instellingen en revalidatiecentra moeten bieden wordt steeds complexer. De ligduur wordt in zijn

Nadere informatie

SOCIAAL HUIS GEEL - SUBSIDIEREGLEMENT INNOVATIEVE WELZIJNSPROJECTEN

SOCIAAL HUIS GEEL - SUBSIDIEREGLEMENT INNOVATIEVE WELZIJNSPROJECTEN SOCIAAL HUIS GEEL - SUBSIDIEREGLEMENT INNOVATIEVE WELZIJNSPROJECTEN Dit reglement werd goedgekeurd door de OCMW-raad in haar zitting van 15/12/2015 Artikel 1. Doelstelling Het Sociaal Huis van Geel wil

Nadere informatie

Aanvraagformulier projecten

Aanvraagformulier projecten Aanvraagformulier projecten Gebruik voor het invullen van dit aanvraagformulier de invulkaders. Kaders worden scrollbaar als u meer tekst wilt gebruiken dan het kader groot is. Projectnaam Aanvrager Geplande

Nadere informatie

Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds

Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds In het meerjarenbeleidsplan van de Stichting Zwollefonds Binnenstad is het organiseren en aanjagen van goede evenementen en activiteiten in

Nadere informatie

BELEID LEEFBAARHEIDSBIJDRAGEN. FidesWonen

BELEID LEEFBAARHEIDSBIJDRAGEN. FidesWonen BELEID LEEFBAARHEIDSBIJDRAGEN FidesWonen Versie 2.0 Sommelsdijk, 10 april 2014 Doel leefbaarheidsbijdragen Naamsbekendheid, een goede reputatie, het bereiken van specifieke doelgroepen en klantenbinding,

Nadere informatie

Publiek Private Partnerschap faciliteit. Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) Aad de Koning 26 april 2012

Publiek Private Partnerschap faciliteit. Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) Aad de Koning 26 april 2012 Publiek Private Partnerschap faciliteit Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV) Aad de Koning 26 april 2012 Onderwerpen in de presentatie Thema's en sub-thema's Drempelcriteria Procedures

Nadere informatie

Regionaal Investeringsfonds mbo

Regionaal Investeringsfonds mbo Regionaal Investeringsfonds mbo Concept Subsidieregeling voor publiek-private samenwerking in het beroepsonderwijs Amsterdam, 23 januari 2014 Jonne Groot Iris Binken Nb. Aan deze tekst kunnen geen rechten

Nadere informatie

stimuleringsregeling leiderschapsontwikkeling arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo

stimuleringsregeling leiderschapsontwikkeling arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo stimuleringsregeling leiderschapsontwikkeling arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: initiatief van sociale partners De sociale partners in het hbo hebben

Nadere informatie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie

Stichting VHAN. Reglement Wetenschapscommissie Stichting VHAN Reglement Wetenschapscommissie Aangepaste versie januari 2015 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Taakopdracht 3. Samenstelling commissie, benoeming en zittingsduur 4. Werkwijze en besluitvorming

Nadere informatie

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1 Provinciaal reglement houdende de toekenning van een opstart- of projectsubsidie aan initiatieven vanuit de sectoren Welzijn, Jeugd, Gelijke kansen en Wonen Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013

Nadere informatie

Subsidieregeling voor promotieactiviteiten van verenigingen, speciaalclubs en afdelingen

Subsidieregeling voor promotieactiviteiten van verenigingen, speciaalclubs en afdelingen 160 Subsidieregeling voor promotieactiviteiten van verenigingen, speciaalclubs en Subsidieregeling voor promotieactiviteiten van verenigingen, speciaalclubs en Activiteiten van speciaalclubs of activiteiten

Nadere informatie

REGLEMENT. Darna Express

REGLEMENT. Darna Express Darna vzw Vlaams-Marokkaans Culturenhuis Steenstraat 25-27 1000 Brussel REGLEMENT Darna Express Projectsubsidie voor de realisatie van culturele projecten ter stimulering van de dialoog tussen de Vlaams

Nadere informatie

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016;

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016; Subsidieregels lokaal innovatiefonds gemeente Lingewaard Burgemeester en wethouder van de gemeente Lingewaard; Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 06; Overwegende

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; besluit vast te stellen de volgende regeling:

Nadere informatie

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen

Subsidiereglement. 1 maart stad Antwerpen servicepunt verenigingen Subsidiereglement Reglement voor de subsidiëring van initiatieven ter bevordering van de maatschappelijke integratie en participatie van personen met een handicap 1 maart 2014 stad Antwerpen servicepunt

Nadere informatie

Call for proposals. NRO Kennisbenutting Plus. Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

Call for proposals. NRO Kennisbenutting Plus. Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek Call for proposals NRO Kennisbenutting Plus Den Haag, mei 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek Inhoud 1 Inleiding 1.1 Achtergrond 1.2 Beschikbaar

Nadere informatie

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d.

Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. Plan van aanpak Aanbesteding accountantsdiensten 2011-2014 gemeente Langedijk (behoort bij besluit van de raad d.d. 18 januari 2011) Inhoud Inleiding... 2 1. Instellen van de selectiecommissie... 2 2.

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling Cultuureducatie in het vmbo en het praktijkonderwijs

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling Cultuureducatie in het vmbo en het praktijkonderwijs STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12302 7 maart 2017 Regeling Cultuureducatie in het vmbo en het praktijkonderwijs Het bestuur van stichting Fonds voor

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands-

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

Regeling Cultuur en School voor de bve-sector 2003-2004

Regeling Cultuur en School voor de bve-sector 2003-2004 OCenW-Regelingen Regeling Cultuur en School voor de bve-sector 2003-2004 Bestemd voor: bekostigde bve-insellingen voor beroepsonderwijs. Algemeen verbindend voorschrift Datum: 11 augustus 2003 Kenmerk:

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van projecten ter uitvoering van het actieplan Clean power for transport DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het Energiedecreet van 8 mei 2009, artikel

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

RICHTLIJNEN INDIVIDUEEL ONDERZOEKSKREDIET 2013 ACLC (PhD KANDIDATEN)

RICHTLIJNEN INDIVIDUEEL ONDERZOEKSKREDIET 2013 ACLC (PhD KANDIDATEN) RICHTLIJNEN INDIVIDUEEL ONDERZOEKSKREDIET 2013 ACLC (PhD KANDIDATEN) Vooraf Voor PhD kandidaten geldt dat alle vormen van onderzoekskrediet gerelateerd moeten zijn aan het PhD project van de betrokkene

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 56469 6 oktober 2017 Beleidskader bijdrageregeling begeleiden van ex-gedetineerden voor wonen en werken 2018 1. Inleiding

Nadere informatie

Reglement. ter subsidiëring van initiatieven rond de herdenking van WOI door actoren uit het middenveld in de Ginterregio. - Projectsubsidie -

Reglement. ter subsidiëring van initiatieven rond de herdenking van WOI door actoren uit het middenveld in de Ginterregio. - Projectsubsidie - Reglement ter subsidiëring van initiatieven rond de herdenking van WOI door actoren uit het middenveld in de Ginterregio - Projectsubsidie - HERDENKING 100 JAAR GROOTE OORLOG 2014 2019 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden

Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden Aanvraag tot ondersteuning van een project in het zuiden DIS/AOPZ/18-06-2014 Internationale samenwerking Gemeenteplein 2, 8790 WAREGEM T 056 62 13 87 F 056 60 66 96 internationalesamenwerking@waregem.be

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; -./ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; besluit vast

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds NIBC Vastgesteld 11 november 2016 Artikel 1 Doel van het uitbestedingsbeleid 1.1 Het bestuur streeft de doelstellingen van het pensioenfonds na met betrekking

Nadere informatie

4 spot subsidies Algemene informatie

4 spot subsidies Algemene informatie 4 spot subsidies Algemene informatie De spot subsidies zijn bedoeld om de zichtbaarheid en presentatie van Haagse kunst en kunstenaars te versterken. Daarbij wordt rekening gehouden met nieuwe vormen van

Nadere informatie

Serie 1 - Augustus Informatiepakket Leerlabs Financiën & declaraties Voor Leerlabscholen serie 1

Serie 1 - Augustus Informatiepakket Leerlabs Financiën & declaraties Voor Leerlabscholen serie 1 Serie 1 - Augustus 2016 Informatiepakket Leerlabs Financiën & declaraties Voor Leerlabscholen serie 1 Inhoudsopgave Het Leerlab 3 Het Leerlabplan 3 Het activiteitenoverzicht en de begroting 3 Hoe wordt

Nadere informatie

Projectsubsidies organisaties: doel

Projectsubsidies organisaties: doel Projectsubsidies organisaties: doel De projectsubsidiëring is erop gericht organisaties die niet structureel ondersteund worden, de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en doelstelling, te realiseren.

Nadere informatie

Projectaanvraag. Gegevens aanvrager. Samenvatting project. Aanleiding aanvraag/project. Datum aanvraag. Naam organisatie.

Projectaanvraag. Gegevens aanvrager. Samenvatting project. Aanleiding aanvraag/project. Datum aanvraag. Naam organisatie. Projectaanvraag 1. Gegevens aanvrager Datum aanvraag Naam organisatie Contactpersoon Functie contactpersoon Telefoonnummer en/of 06-nummer E-mailadres Adres organisatie Postcode en plaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Het University Fund Wageningen (UFW) heeft als doel het bevorderen van de bloei van Wageningen UR.

Het University Fund Wageningen (UFW) heeft als doel het bevorderen van de bloei van Wageningen UR. Het University Fund Wageningen (UFW) heeft als doel het bevorderen van de bloei van Wageningen UR. STIMULERINGSREGELING STUDENTENACTIVITEITEN De stimuleringsregeling studentenactiviteiten van het UFW richt

Nadere informatie

Ontwerpbesluit van, houdende vaststelling van het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet (Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet)

Ontwerpbesluit van, houdende vaststelling van het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet (Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet) Ontwerpbesluit van, houdende vaststelling van het Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet (Tijdelijk besluit experimenten Participatiewet) Op de voordracht van van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ;

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr. 5365999; gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, artikel

Nadere informatie

Subsidieregeling VUvereniging / VCAS

Subsidieregeling VUvereniging / VCAS Subsidieregeling VUvereniging / VCAS Artikel 1 Afbakening subsidieregeling Deze regeling heeft betrekking op subsidies die door VUvereniging, of door tussenkomst van VUvereniging door de Van Coeverden

Nadere informatie

Beleidsplan. voor. de Stichting Collectieve Marorgelden Israël SCMI. Achtergrond

Beleidsplan. voor. de Stichting Collectieve Marorgelden Israël SCMI. Achtergrond OVEREENKOMSTIG DE BESLUITEN VAN NOVEMBER 2014 VERSIe 19/11/2014 Beleidsplan voor de Stichting Collectieve Marorgelden Israël SCMI Achtergrond De ter inleiding in het beleidsplan voor SCMI, respectievelijk

Nadere informatie

4 spot subsidies Algemene informatie

4 spot subsidies Algemene informatie 4 spot subsidies Algemene informatie De spot subsidies zijn bedoeld om de zichtbaarheid en presentatie van Haagse kunst en kunstenaars te versterken. Daarbij wordt rekening gehouden met nieuwe vormen van

Nadere informatie

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020)

Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) Toelichting Duurzame Inzetbaarheid (ESF-2014-2020) In deze toelichting leest u meer over de aanvraagprocedure van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid. Ook leest u hierin wat wij van u verwachten

Nadere informatie

Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013

Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013 Aanvraagformulier Tender 2013 Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013 Contact? Informatie kunt u vinden op onze website www.snn.eu/tender2013. Uiteraard kunt u ook telefonisch

Nadere informatie

Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard!

Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! > www.vrom.nl Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! 2e Tender Waddenfonds 8 september tot en met 17 oktober 2008 Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! 2e Tender

Nadere informatie

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 maart 2008, afdeling MOW, nummer: 2008int219494;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 maart 2008, afdeling MOW, nummer: 2008int219494; Verordening van Provinciale Staten van Utrecht van 19 mei 2008, registratienummer 2008int219494, houdende regels voor subsidiëring van projecten gericht op maatschappelijke ontwikkeling (Stimuleringsregeling

Nadere informatie

Richtlijnen Rubriek 1.5 Naar een Veiliger Sportklimaat

Richtlijnen Rubriek 1.5 Naar een Veiliger Sportklimaat Richtlijnen Rubriek 1.5 Naar een Veiliger Sportklimaat Subsidiejaar 2012 Dit is een addendum op de in mei 2011 aangenomen Richtlijnen Sportagenda 2012 AV versie (24 januari 2012) Inleiding Inleiding Naar

Nadere informatie

Aanvragen worden ingediend door:

Aanvragen worden ingediend door: Het budget voor bewonersinitiatieven wordt door de buurt en aan de buurt besteed. Bent u een bewoner en/of ondernemer van de wijken De Baarsjes, Oud-West of Westerpark en wilt u een bewonersinitiatief

Nadere informatie

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg I. Definities/begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: VGN: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. StAG: Stichting Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem,

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem, Uitvoeringsregeling Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod ingaande 1 april 2015 Het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

> voor het schrijven van een projectplan

> voor het schrijven van een projectplan Inleiding In beginsel hanteert de Foundation geen specifieke aanvraagformulieren. Om te voorkomen dat de Foundation te vaak aanvragers om extra aanvullende informatie moet vragen, hebben we een handleiding

Nadere informatie