Integraal Inkoopbeleidsplan Stadsdeel Zuidoost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integraal Inkoopbeleidsplan Stadsdeel Zuidoost"

Transcriptie

1 Definitief 17 maart 2008 Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuidoost Advies Integraal Inkoopbeleidsplan Stadsdeel Zuidoost van 17 maart 2008 Documentnummer: 3460 autorisatie naam paraaf datum opstelling controle vrijgave IBA (A. Bloem) Team P&A (R. Hooten) Sector Wijkbeheer (H.C. Koopman)

2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Aanleiding...4 Doel en ambitie van dit Integraal Inkoopbeleidsplan...5 Werkingssfeer van het inkoopbeleidsplan...5 Opzet van dit rapport, leeswijzer...5 Samenvatting... 7 DEEL I, INPUT Organisatiebeleid De missie van stadsdeel Zuidoost Vertaald in relevante beleidsuitgangspunten Wat betekent dit voor de inkoop? Wettelijk en gemeentelijk kader Europese richtlijnen voor aanbestedingen Nationale regelgeving Amsterdamse regels Nota Inkopen en Aanbesteden voor de gemeente Amsterdam Rechtmatigheidscontrole Inkoopbeleid Stadsdeel Zuidoost De positie van de stadsdelen binnen de gemeente Besluit tot vaststelling Nota Inkopen en Aanbesteden Beleidsuitgangspunten van de Nota Inkoop en Aanbesteden Aanvullende beleidsdoelen...18 Bijzondere aanbestedings- en contractvormen Borging beleid...19 DEEL II, Inkoopfunctie Toelichting op deel II De klant De organisatie Welke afdelingen kopen wat in? De markt De markt nader beschouwd

3 6.2. Leveranciersmanagement Inkooporganisatie Gecoördineerd inkoopmodel Rol inkoopcoördinator Rol bureau Planning & Aanbesteding Inkoopdiagnose Inkoopactieplan Functiescheiding Competenties Inkoophandboek Evaluatie inkoopfunctie Methoden en procedures, van klant naar markt De stappen in het inkoopproces Aanbesteden en inbesteden Selecteren Regels voor het aanbesteden van werken Regels voor het aanbesteden van Diensten en leveringen Selectie- en gunningscriteria Aanbestedingsdossier Geschillen Contracten Algemene voorwaarden bij inkopen Overzicht toe te passen regels en voorwaarden Interne procedures Informatievoorziening DEEL III, Output Prestatie-indicatoren Inleiding De beleidsdoelen en hun prestatie-indicatoren Uitvoering

4 BIJLAGEN 1. Drempelbedragen voor aanbestedingsprocedures onder de Europese drempels 2. Inhoudsopgave aanbestedingsdossier 3. Resultaten Scan inkoopfunctie 4. Selectie- en gunningcriteria bij aanbestedingen 5. Functiescheiding 6. Criteria voor prestatie-indicatoren 7. Voorbeelden toepassing social return 3

5 Inleiding Aanleiding De laatste jaren is er veel aandacht voor inkoop en aanbesteden bij de overheid: de nationale overheid deed onderzoek naar het al dan niet toepassen van Europese regelgeving, de procedurebereidheid bij leveranciers neemt toe en accountants controleren vanaf het jaar 2004 de rechtmatigheid van uitgaven. Tegelijkertijd heeft de overheid zich verdiept in besparingsmogelijkheden. Ook in de gemeente Amsterdam is deze ontwikkeling zichtbaar. De bouwfraude is de aanleiding geweest om een gemeentebreed inkoop- en aanbestedingsbeleid op te stellen. Dit beleid is verplicht gesteld voor de diensten en bedrijven. Stadsdelen conformeren zich er steeds meer aan. In 2003 startte stadsdeel Zuidoost een onderzoek naar de inkoopfunctie binnen haar organisatie. De conclusie uit dit onderzoek was dat inkoop van met name diensten en leveringen versnipperd plaatsvond en dat veel met (een groot aantal) huisleveranciers werd gewerkt. Naar aanleiding van dit onderzoek werd in 2004 besloten een verbetertraject in te zetten. Ook nieuwe ontwikkelingen en behoeften in de markt zijn aanleiding om de inkoopfunctie opnieuw te bezien. Zo zijn nieuwe contract- en aanbestedingsvormen in opkomst, die de aannemer meer verantwoordelijk maken voor het ontwerp en de organisatie van het werk. Tegelijkertijd is er steeds meer aandacht voor duurzaam en sociaal inkopen en aanbesteden. Het voornemen om uitvoering te geven aan social return is opgenomen in het collegeakkoord, DWI bereidt in opdracht van het college een voorstel social return voor en een aantal sociale aspecten, zoals het creëren van stageplekken en (leer)werktrajecten of het geven van een hogere beoordeling aan sociale ondernemingen die werkgelegenheid bieden aan doelgroepen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zijn al opgenomen in de gemeentelijke leidraad duurzaam inkopen, die in december vorig jaar is gelanceerd. Aansluitend en vooruitlopend hierop hebben DB en Raad vorig jaar besloten om per 1 november 2007 social return als beleidsuitgangspunt te benoemen. Met het consequent invoeren van social return wil stadsdeel Zuidoost sociale doelstellingen koppelen aan het besteden van middelen voor allerlei diensten, werken en producten, met als doel werkplekken en stageplekken te creëren voor inwoners van het stadsdeel die nu langs de kant staan en tegelijkertijd maatschappelijk verantwoord ondernemerschap ten behoeve van bewoners te stimuleren bij bedrijven en organisaties. Met dat al is behoefte aan een integraal inkoopbeleidsplan, toegeschreven naar de verschillende doelgroepen binnen het stadsdeel. In dit plan dienen zowel oude werkwijzen te worden heroverwogen als nieuwe ontwikkelingen worden ingebed in de inkoopfunctie van het stadsdeel. 4

6 Doel en ambitie van dit Integraal Inkoopbeleidsplan Met dit Inkoopbeleidsplan hebben we de volgende doelen voor ogen: 1 Het inkoopbeleid en -proces van stadsdeel Zuidoost integraal vast te leggen en te borgen; 2 door optimalisatie de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten; 3 financiële en juridische risico s te beperken. Optimaliseren van Inkoop is een groeiproces. Dit rapport wil een katalysator zijn voor dat proces. Het geeft een voorzet voor de inbedding van de inkoopfunctie in de organisatie. Continuïteit en consistentie zijn de belangrijkste aandachtspunten bij dit proces. Een eerste maar vooral belangrijke stap is om de verantwoordelijke medewerkers bewust te maken van inkoop en wat daarmee te maken heeft. Het resultaat moet zijn een meer efficiënte, effectieve en transparante inkooporganisatie binnen het stadsdeel Zuidoost. Werkingssfeer van het inkoopbeleidsplan Dit Inkoopbeleidsplan richt zich op alle inkoop van diensten, leveringen en werken binnen het stadsdeel Zuidoost en geldt voor de gehele organisatie. Onder inkoop wordt verstaan alle handelingen waar een externe factuur tegenover staat. Aanbesteden kan worden omschreven als de uitnodiging aan twee of meer ondernemers om deel te nemen aan een procedure, met als doel het doen van een aanbod (offerte) voor de uitvoering van een opdracht. Aanbesteding is een deel van het inkoopproces, en dient om een transparant proces van selectie van aanbieders te garanderen. Opzet van dit rapport, leeswijzer Het inkoopbeleidsplan is ingedeeld in drie delen. In deel I, de INPUT, is het organisatiebeleid en het Inkoopbeleid beschreven. In het inkoopbeleid is de geldende wet- en regelgeving geïntegreerd. Deel II, het Inkoopproces, beschrijft de klant en de markt (leveranciers). Bij de beschrijving van de klant wordt duidelijk waar en hoe in de organisatie inkoop plaatsvindt. Vervolgens wordt de inkoopfunctie en organisatie die beide verbindt beschreven. Deel III, de OUTPUT, vertaalt de beleidsuitgangspunten van deel I in prestatieindicatoren, om te kunnen toetsen of de gestelde doelen worden gehaald. 5

7 Samenvattingen De samenvattingen zijn toegeschreven naar het gewenste abstractieniveau voor de verschillende doelgroepen. Deze doelgroepen zijn: Het Dagelijks Bestuur: informatie op hoofdlijnen gericht op de input en de output. Zie hiervoor samenvattingen I en III. Het MT Zuidoost: voor hen is alle informatie van belang, zie hiervoor de samenvattingen I, II en III. De budgetverantwoordelijken / sectorhoofden en de inkoopcoördinator: zij hebben behoefte aan de gedetailleerde informatie van de drie delen. De inkopers zullen vooral focussen op de inkoopfunctie, deel II. 6

8 Samenvatting Deel I, Input Inkopen en aanbesteden door de overheid staat volop in de belangstelling. De bouwfraude, Europese regelgeving en besparingsmogelijkheden zijn de aanleiding. In dat kader heeft stadsdeel Zuidoost in 2003 onderzoek gedaan naar de inkoopfunctie binnen haar organisatie. De conclusie uit dit onderzoek was dat inkoop van met name diensten en leveringen binnen de organisatie van stadsdeel Zuidoost versnipperd plaatsvond en dat met een groot aantal huisleveranciers werd gewerkt. Het stadsdeel besloot een verbetertraject in te gaan om de inkoopfunctie te optimaliseren. Onderdeel van dit traject is het opstellen van een Integraal Inkoopbeleidsplan. Het inkoopbeleid is afgeleid van het organisatiebeleid van het stadsdeel Zuidoost. Relevante kernpunten van dit organisatiebeleid zijn: 1. relatie met centrale stad versterken, 2. versterking concernsturing, 3. integraal management en coördinatie, en 4. aandacht voor sociale aspecten. De hiervan afgeleide beleidsdoelstellingen van het inkoop- en aanbestedingsbeleid zijn: 1. beheersbaarheid en bestuurbaarheid, 2. rechtmatigheid, 3. transparantie en integriteit, 4. doelmatigheid, 5. social return, en 6. duurzaamheid. Ook bijzondere contractvormen spelen een rol bij de te maken keuze. Dit Integraal Inkoopbeleidsplan heeft tot doel het inkoopbeleid en proces vast te leggen en te borgen, om de beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten en financiële en juridische risico s te beperken. Het inkoopbeleid is daarom gebaseerd op de Europese regelgeving en de in het verlengde daarvan door de gemeente Amsterdam opgestelde Nota Inkopen en Aanbesteden van de gemeente Amsterdam. Stadsdeel Zuidoost stelt deze nota vast als eigen beleid en formuleert daarnaast een aantal eigen beleidsuitgangspunten. De Europese Richtlijnen voor overheidsaanbestedingen hebben als doel een vrij handelsverkeer tussen de Europese lidstaten te bewerkstelligen en te waarborgen dat overheden bij hun inkoop transparant zijn, niet discrimineren en hun geld 7

9 doelmatig besteden. Er zijn drempelbedragen vastgesteld waarboven Europees moet worden aanbesteed 1. Sinds 2004 controleert de ACAM (Accountantsdienst van de gemeente Amsterdam) de overheidsuitgaven niet alleen op doelmatigheid, maar ook op rechtmatigheid. Dit wil zeggen dat gecontroleerd wordt of uitgaven gedaan worden volgens de daarvoor geldende wetgeving en beleid. Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zuidoost heeft besloten tot: 1. het integraal vaststellen van de Nota Inkopen en Aanbesteden van de gemeente Amsterdam; 2. het vaststellen van de beleidsdoelstellingen voor inkopen en aanbesteden, te weten beheersbaarheid en bestuurbaarheid, rechtmatigheid, transparantie en integriteit, doelmatigheid, social return en duurzaamheid. Ook bijzondere contractvormen spelen een rol bij de te maken keuze; 3. het borgen van het vastgestelde beleid door een gecoördineerd inkoopmodel in samenwerking met een inkoopcoördinator, het opnemen van rapportages over inkopen en aanbesteden in de Planning & Control cyclus, en een jaarlijkse evaluatie van het inkoopbeleid. Deel II, Inkoopfunctie In dit deel II wordt de inkoopfunctie beschreven. Achtereenvolgens komen aan bod de klant (inkoopbehoefte), de markt (de leveranciers en aannemers), en het inkoopproces (organisatie, strategie, aansturing, standaarden en procedures) dat deze partijen met elkaar verbindt. Naar aanleiding van onderzoeksresultaten in 2003 en 2004 is de inkooporganisatie geoptimaliseerd. Dit resulteerde in: het inrichten van een gecoördineerd inkoopmodel; het aantrekken van een inkoopcoördinator; het vaststellen van een inkooptaakstelling voor De klant: Inkoop van diensten en leveringen vindt plaats in alle sectoren van het stadsdeel. Inkoop van werken vindt met name plaats in de sectoren Wijkbeheer, MO en REO. De markt: Een analyse van de markt voor de verschillende inkooppakketten (bijvoorbeeld het aantal potentiële leveranciers) leert ons welke inkooppakketten van 1 Daarnaast heeft stadsdeel Zuidoost drempelwaarden vastgelegd voor inkopen onder de Europese drempelwaarden. Zie bijlage 1. 8

10 strategisch belang zijn, en welke routine- of knelpuntproducten zijn. Hieruit kan worden afgeleid welke maatregelen getroffen moeten worden. Het managen van leveranciersgegevens en contracten is van groot belang voor de inkoopfunctie. De organisatie: Er is gekozen voor een gecoördineerde inkooporganisatie. De gecoördineerde inkooporganisatie is een mengvorm van een decentrale inkooporganisatie en een centrale inkooporganisatie. De strategische inkoop vindt plaats binnen de eigen sector. De inkoopcoördinator ondersteunt de sectorhoofden, die integraal verantwoordelijk zijn voor de inkoop binnen hun sector. De tactische inkoop vindt centraal dan wel decentraal plaats. De rol van de inkoopcoördinator en bureau Planning en Aanbestedingen van de Sector Wijkbeheer is nauwkeurig vastgelegd. Het proces: Jaarlijks wordt een inkoopdiagnose uitgevoerd van het afgelopen jaar. Hierbij wordt een kwantitatieve analyse van de inkoop uitgevoerd. (Hoeveel en wat wordt uitgegeven, door wie en bij wie?). Op basis daarvan wordt door de sectoren jaarlijks een aanbestedingsagenda en inkoopactieplan opgesteld. Hierin wordt vastgelegd welke producten (werken, leveringen en diensten) zullen worden ingekocht, hoeveel, en hoe ze worden ingekocht (aanbestedingsvorm). Ook wordt een raming van het hiervoor benodigde budget opgenomen. De inkoopcoördinator biedt hierbij ondersteuning. Doel van de inkoopdiagnose is om inzicht te krijgen in de mogelijkheden van gecoördineerd inkopen, om zo versnippering van inkoop door de sectoren te voorkomen. Hiermee wordt efficiënt en rechtmatig inkopen bevorderd. Het eenduidig beschrijven van het inkoopbeleid en dit vervolgens te vertalen in procedures, werkinstructies en inkoopinfrastructuur moet een basis bieden voor het uniformeren van het inkoopproces. Met andere woorden: de organisatie wordt ondersteund met procedures, standaarden, inkoopinformatie, checklists en richtlijnen. Dit is in een inkoophandboek vastgelegd. Het inkoopproces bestaat uit een aantal fasen, te weten: specificeren, selecteren, contracteren, bestellen, bewaken, nazorg. De eerste drie worden ook wel de tactische inkoopfuncties genoemd, de laatste drie zijn de operationele inkoopfuncties. In dit Inkoopbeleidsplan wordt met name aandacht besteed aan de fasen selecteren en contracteren. De daarbij geldende regels voor het inkopen en aanbesteden van Werken en van Diensten en Leveringen liggen vast in de Europese, nationale en Amsterdamse regelgeving, aangevuld met beleidskeuzes van het stadsdeel. De inkoopfunctie wordt jaarlijks geëvalueerd. Deel III, Output 9

11 De in deel I beschreven beleidsdoelen worden omgezet in meetbare prestatieindicatoren, om te kunnen toetsen of de gestelde beleidsdoelen worden gehaald. Als uit evaluatie blijkt dat de doelen niet (of onvoldoende) worden gehaald, moet worden nagegaan of de interne procesgang kan worden geoptimaliseerd. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan moeten het gestelde ambitieniveau en de geformuleerde doelen worden heroverwogen. Per beleidsdoel zijn prestatie-indicatoren (wat meten we?) benoemd. Vervolgens moet dan nog de norm worden bepaald (waaraan moet de prestatie voldoen?). Voorgesteld wordt een groeimodel te hanteren. Dat wil zeggen dat de sommige prestatie-indicatoren in het begin nog geen kwantitatieve norm krijgen toegekend, of een voorlopige (lagere). 10

12 DEEL I, INPUT 1 Organisatiebeleid Eind 2005 hebben het Dagelijks Bestuur en het MTZ gezamenlijk het organisatieontwikkelingsproces doorgesproken en de missie van het stadsdeel vastgesteld De missie van stadsdeel Zuidoost Zuidoost is een buitengewoon kleurrijk en levendig gebied, een stad van talent en dromen. Nergens anders in Amsterdam word je geconfronteerd met zo n grote diversiteit aan levensstijlen en zo n overdaad aan creativiteit. Nergens anders leven zoveel verschillende culturen in verbondenheid en gemeenschappelijkheid samen. Dat is de kracht van Zuidoost. De twee harten in het logo, het oude tai-ati-teken, symboliseren deze verbondenheid, kracht en gemeenschappelijkheid. In deze aantrekkelijke, uiterst groene omgeving werken dan ook veel kleine ondernemers. Maar ook grote ondernemingen, aangetrokken door de goede bereikbaarheid, vinden er hun weg. Tel daarbij op de vele recreatieve mogelijkheden op het gebied van theater, sport, kunst, muziek en dans Zuidoost ontwikkelt zich tot het tweede uitgaanshart van Amsterdam en je krijgt een aardig beeld van dit dynamische stadsdeel. De medewerkers van het stadsdeel zijn trots op deze extraverte loot aan de Amsterdamse stam. Met al hun kennis, kunde en betrokkenheid willen zij bewoners, bedrijven en bezoekers ten dienste staan zodat Zuidoost een levendig, creatief, ondernemend en gastvrij gebied blijft. Een gebied waarin saamhorigheid en samenwerking ervoor zorgen dat de gebruikers ervan optimaal kunnen wonen, werken of (recreatief) verblijven. 11

13 1.2. Vertaald in relevante beleidsuitgangspunten In de Kaderbrief Organisatieontwikkeling Stadsdeel Amsterdam Zuidoost 2006 volgen uit de missie een aantal hoofdlijnen voor het organisatiebeleid. Hier volgen de - voor het inkoopbeleid relevante - uitgangspunten: integrale beleidsontwikkeling en coördinatie; versterking concernsturing; integrale operationele verantwoordelijkheid voor de sectormanagers; relatie met centrale stad versterken; strategisch meer proactief opereren, gebruik maken van centraal ontwikkelde instrumenten; betere dienstverlening (één-loket-concept); schone en veilige openbare ruimte; sociale aspecten moeten een plaats krijgen in het selectie- en gunningsporces; management van processen Wat betekent dit voor de inkoop? Het inkoopbeleid, met name strategische inkoop, is een afgeleide van het algemene beleid. Inkoop geldt als een belangrijk instrument binnen de strategische organisatiedoelstellingen. De van het organisatiebeleid afgeleide beleidsuitgangspunten voor de inkoop van Zuidoost zijn: een gecoördineerde inkooporganisatie: de sectormanagers zijn verantwoordelijk voor de inkoop en worden ondersteund door de inkoopcoördinator; samenwerking met de centrale stad bijvoorbeeld in de vorm van raamcontracten en gezamenlijk inkoop; social return en duurzaamheidsaspecten worden nadrukkelijk meegenomen. Het stadsdeel wil door middel van social return zichzelf verplichtend opleggen om daar waar mogelijk actief en controleerbaar opdrachten, inkoop en aanbestedingen deels ten goede te laten komen aan in Zuidoost aanwezige (werkloze) bewoners, ondernemers en bedrijven. 12

14 2 Wettelijk en gemeentelijk kader 2.1. Europese richtlijnen voor aanbestedingen Sinds begin jaren negentig zijn de Europese Richtlijnen voor overheidsaanbestedingen van kracht. Hierin zijn aanbestedingsvormen vastgelegd waar de overheid voor haar inkoop gebruik van moet maken. De Europese Richtlijnen voor overheidsaanbestedingen hebben als doel een vrij handelsverkeer tussen de Europese lidstaten te bewerkstelligen en te waarborgen dat overheden bij hun inkoop transparant zijn, niet discrimineren en hun geld doelmatig besteden. Regels voor aanbestedingen van de overheid zijn vastgelegd in de Richtlijn 2004/18/EG van het Europese Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten. Voor de Nutssector geldt een aparte gewijzigde Richtlijn. Deze is niet relevant voor stadsdeel Zuidoost. Drempelbedragen Een belangrijk onderdeel van de Richtlijnen zijn de drempelbedragen, waarboven Europees aanbesteden verplicht is. Hieronder zijn de drempelbedragen voor het aanbesteden van Werken, Leveringen en Diensten door de overheid gegeven. Deze drempelbedragen gelden voor 2006 en en worden tweejaarlijks aangepast. Werken > Leveringen > Diensten > Jurisprudentie De Europese Richtlijnen beschrijven de hoofdlijnen. In de praktijk leidt dit ertoe dat er op diverse punten meerdere interpretaties mogelijk zijn. Daar waar er verschil van mening is over de uitvoering van de Richtlijnen moet jurisprudentie uitsluitsel geven. Voor de uitvoering van de Europese Richtlijnen is naast kennis van de Richtlijnen zelf dan ook kennis van de jurisprudentie vereist. Duurzaamheid en social return In Europees verband zijn harde afspraken gemaakt over duurzaam en sociaal inkopen: Per 2010 moeten overheden voor 100% duurzaam en sociaal inkopen. 2 Verordening (EG) nr. 2083/2005 van 19 december 2005 tot wijziging van de Richtlijnen 2004/17/EG en 2004/18/EG. 13

15 2.2. Nationale regelgeving De Europese regelgeving is onlangs verwerkt in een algemene maatregel van bestuur (AMVB), te weten het Besluit Aanbestedingsregels Overheidsopdrachten (BAO) voor het gunnen van overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten. Deze AMVB is per 1 december 2005 in werking getreden. Voor werken waarop de EG-richtlijnen niet van toepassing zijn, geldt de nationale wet- en regelgeving. Binnen het Nederlandse recht zijn geen bijzondere bepalingen opgenomen inzake aanbestedingen. Binnen afzienbare termijn wordt echter een integrale aanbestedingswet verwacht waarbij drempelbedragen en voorgeschreven procedures geïntroduceerd zullen worden voor aanbestedingen onder de Europese drempels. Actuele informatie hierover is te vinden op de intranetsite van het Loket Aanbesteden en Inkopen van de gemeente Amsterdam. Duurzaamheid en social return Per 1 januari 2010 moet het rijk 100% duurzaam en sociaal inkopen en gemeenten 50% Amsterdamse regels Nota Inkopen en Aanbesteden voor de gemeente Amsterdam De Parlementaire Enquête voor de Bouwnijverheid is de aanleiding geweest om een gemeentebreed inkoop- en aanbestedingsbeleid op te stellen. Dit is vastgelegd in de Nota Inkopen en Aanbesteden voor de gemeente Amsterdam. Het doel van deze nota is als gemeente een éénduidige, heldere en efficiënte werkwijze te bereiken, die tevens de toets der rechtmatigheid kan doorstaan. De Nota Inkopen en Aanbesteden voor de Gemeente Amsterdam is per 16 november 2005 gewijzigd en aangepast aan het BAO. Deze nota is vastgesteld door B&W van Amsterdam en verplicht gesteld voor de diensten en bedrijven. De stadsdelen zijn uitgenodigd de nota over te nemen als eigen beleid. Zoals verwacht kost de implementatie van het inkoop- en aanbestedingsbeleid tijd. De gemeente faciliteert deze implementatie via de minisite Aanbesteden en inkoop, het Loket en een fysieke vraagbaak die bemenst wordt door Concern Inkoop en Ingenieursbureau Amsterdam Rechtmatigheidscontrole Sinds 2004 controleert de ACAM de overheidsuitgaven niet alleen op doelmatigheid, maar ook op rechtmatigheid. Dit wil zeggen dat gecontroleerd wordt of uitgaven gedaan worden volgens de daarvoor geldende wetgeving en beleid. In het eerste jaar vond alleen een controle plaats op het daadwerkelijk en juist toepassen van de Europese Richtlijnen voor overheidsaanbestedingen. Vanaf 2005 wordt ook overige relevante wetgeving en beleid betrokken bij de controle, zoals bijvoorbeeld de Amsterdamse Nota Inkoop en Aanbesteden. 14

16 Duurzaamheid en social return Uiterlijk in 2010 wil Amsterdam milieu- en sociale aspecten meewegen in ieder inkooptraject. 15

17 3 Inkoopbeleid Stadsdeel Zuidoost 3.1. De positie van de stadsdelen binnen de gemeente De gemeente Amsterdam is een juridische eenheid en wordt als zodanig beschouwd als één aanbestedende dienst. De bevoegdheid tot het verrichten van aanbestedingen (zowel Europese als niet-europese) en het sluiten van overeenkomsten berust bij de stadsdelen op delegatie. Dit betekent dat de dagelijkse besturen van de stadsdelen een eigen, weliswaar van het College afgeleide, bevoegdheid hebben te besluiten tot een privaatrechtelijke rechtshandeling Besluit tot vaststelling Nota Inkopen en Aanbesteden In het overleg van 2 september 2004 tussen stadsdeelvoorzitters en de burgemeester hebben de stadsdelen toegezegd de instructie inzake inkoop en aanbesteden over te nemen. De stadsdelen stellen daartoe ieder afzonderlijk de Nota Inkopen en Aanbesteden vast. Besluit: Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zuidoost heeft de Nota Inkopen en Aanbesteden van de Gemeente Amsterdam van 16 november 2005 integraal overgenomen en vastgesteld. In de Nota komen onder meer de volgende onderdelen van het proces van inkopen en aanbesteden aan de orde: Integriteit en functiescheiding Samenwerking of gezamenlijk inkopen (aggregatieplicht) Europese Richtlijnen voor aanbesteden van werken, leveringen en diensten Aankondiging Selectiecriteria SBA en BIBOB Gunningcriteria Aanbestedingsdossier Duurzaamheidscriteria Borging Melding gunning Voor verdere informatie zie de minisite van Intranet Amsterdam. 16

18 3.3. Beleidsuitgangspunten van de Nota Inkoop en Aanbesteden Met het overnemen van de Nota Inkoop en Aanbesteden van de gemeente Amsterdam zijn de volgende beleidsdoelstellingen vastgesteld. Beheersbaarheid / bestuurbaarheid Het aanbrengen van een herkenbare structuur in het inkoopproces en het opstellen van managementrapportages, zodanig dat het inkoopproces bestuurbaar en beheersbaar wordt. Rechtmatigheid / transparantie / integriteit Het inkopen en aanbesteden volgens daarvoor geldende Europese en Nationale wetgeving en vigerend beleid. Het bieden van gelijke kansen aan aanbieders van werken, leveringen en diensten om mee te dingen naar opdrachten van de stadsdeelorganisatie (non-discriminatie). Dit houdt in dat het stadsdeel in beginsel streeft naar openbaar aanbesteden. Het bevorderen van de ambtelijke en bestuurlijke transparantie, de verantwoording over de geleverde aanbestedingsprestaties en de noodzakelijke beheersmaatregelen voor waarborging van de interne (ambtelijke) en externe integriteit (opdrachtnemers). Doelmatigheid / efficiency Het bevorderen van de doelmatigheid van de bestedingen van de stadsdeelorganisatie door het doel van een inkoop c.q. een aanbesteding vooraf te formuleren en daarbij een juiste strategie te kiezen. Gebruik maken van centrale inkoop (o.a. via raamcontracten) en gezamenlijke inkoop met andere stadsdelen. De gunningcriteria laagste prijs en economisch meest voordelige inschrijving worden - binnen het keuzeproces om te komen tot een geschikte aanbestedingsstrategie - tegen elkaar afgewogen. Hierbij wordt met de keuze voor een geschikte aanbestedingsstrategie niet het juist toepassen van de aanbestedingsregels en aanbestedingsdrempels bedoeld, maar het kiezen van een geschikte contractvorm tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Een geschikte contractvorm laat de contractrisico s bij die partij die daarvoor het meest geëquipeerd is c.q. daarvoor het best beheersmaatregelen tot zijn beschikking heeft. 17

19 3.4. Aanvullende beleidsdoelen In aanvulling op de Nota Inkopen en Aanbesteden heeft stadsdeel Zuidoost eigen beleidsuitgangspunten en eigen accenten gekozen. Met name zijn keuzes gemaakt over hoe de inkoop binnen het stadsdeel is georganiseerd. Ook wordt veel aandacht besteed aan duurzaamheid en sociale aspecten en bijzondere contract- en aanbestedingsvormen, en er wordt onderzocht of er op termijn opdrachtverlening aan starters in het Inkoopbeleidsplan kan worden opgenomen*. Duurzaamheid Het stellen van duurzaamheids criteria bij alle inkopen. In de specificaties, selectiecriteria en/of de gunningcriteria worden eisen gesteld aan de milieuprestatie van de inschrijver / gegadigde en de milieubelasting van het productieproces, het werk of geleverd product. Social Return Per 1 november 2007 is social return door DB en Raad formeel als beleidsuitgangspunt benoemd. Met social return wil het stadsdeel consequent sociale doelstellingen koppelen aan het besteden van middelen voor opdrachten, inkoop en aanbestedingen en zo werk- en stageplekken te creëren voor inwoners van Zuidoost en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap te stimuleren. Dit kan op allerlei manieren (zie bijlage 7). Bijzondere aanbestedings- en contractvormen Stadsdeel Zuidoost wil nieuwe ontwikkelingen op de voet volgen en de toepassing hiervan stimuleren. Het gaat hier bijvoorbeeld om de concurrentiegerichte dialoog, het dynamisch aankoopsysteem en om elektronische veiling. Het betreft vaak multidisciplinaire contracten. Door ervaring op te doen met nieuwe aanbestedingsen contractvormen zal de kennis hierover worden vergroot. Wel moet worden geborgd dat dit goed gebeurt. De werkmethoden staan o.a. beschreven in de ARW De keuze om een bijzondere aanbestedings- of contractvorm toe te passen wordt bepaald door nader te stellen regels of een bijzonder besluit (zie procedure inkopen en aanbesteden). *Stadsdeel Zuidoost is op dit moment bezig met het Overheid als launching customer onderzoek. Dit naar aanleiding van een op 15 november 2005 (Kamerstuk XIII, nr.20) aangenomen motie van de Tweede Kamer, waarin de Regering wordt verzocht een actieplan op te stellen met concrete voorstellen over hoe de overheid haar rol van launching customer invult binnen het innovatiebeeld en hierbij bijzondere aandacht te geven aan het MKB. Het doel van SDZO is om te kijken of de opdrachtverlening aan starters in het stadsdeel op termijn kan worden opgenomen in het Inkoopbeleidsplan.) 18

20 3.5. Borging beleid Het door het Dagelijks Bestuur vastgestelde beleid dient te worden geborgd in de organisatie. Hiervoor zijn de volgende besluiten genomen: de sectorhoofden zijn verantwoordelijk voor de inkoop en de borging van het inkoopbeleid in hun sector; de inkoopcoördinator ondersteunt de sectoren in het inkoopproces; Het door de inkoopcoördinator voor te zitten inkoopplatform binnen de stadsdeelorganisatie is het samenwerkingsmiddel om o.a. de thema s als duurzaamheid, social return, nieuwe contractvormen en verdere professionalisering van de inkoop- en aanbestedingsfunctie in de praktijk toe te passen, draagvlak voor te vinden, te monitoren en te evalueren; Rapportages over inkoop en aanbestedingen worden opgenomen in de Planning & Control cyclus; Jaarlijks vindt een evaluatie van het inkoopbeleid plaats. 19

21 DEEL II, Inkoopfunctie 4 Toelichting op deel II In deel I van dit Inkoopbeleidsplan zijn de wettelijke kaders en de beleidsdoelen van het stadsdeel vastgelegd: de INPUT van het inkoopproces. In dit deel II zal nu de inkoopfunctie worden beschreven. Achtereenvolgens komen aan bod de klant (inkoopbehoefte), de markt (de leveranciers en aannemers), en het inkoopproces (organisatie, strategie, aansturing, standaarden en procedures) dat deze partijen met elkaar verbindt. Na de in 2003 uitgevoerde interne audit van de inkoopsituatie werd geconcludeerd dat er een gebrekkige infrastructuur voor de inkoop van diensten en leveringen was en de rechtmatigheid hiervan onvoldoende geborgd was. In februari 2004 heeft adviesbureau Significant een scan uitgevoerd naar de inkoopfunctie van Stadsdeel Zuidoost (zie bijlage 3). Conclusie hiervan was dat: de sectoren veel met huisleveranciers werkten waaraan één op één offerte werd gevraagd; inkoop niet werd gebundeld om samen in te kopen; informatievoorziening over de mogelijkheden ontbrak grotendeels; door deze versnipperde inkoop niet werd herkend wanneer een Europese aanbesteding verplicht was. Geconstateerd werd het bureau Planning & Aanbestedingen, dat zich richt op de aanbesteding van werken, een sterk punt in de organisatie was. Een dergelijke centrale coördinatie werd ook aanbevolen voor de inkoop van leveringen en diensten. Naar aanleiding van deze onderzoeken werd in 2004 besloten tot: het inrichten van een gecoördineerd inkoopmodel; het aantrekken van een inkoopcoördinator; het vaststellen van een inkooptaakstelling Het (beoogde) resultaat van dit verbetertraject is in de hierna beschreven inkoopfunctie beschreven. 20

22 5 De klant 5.1. De organisatie Het Stadsdeel Zuidoost is onderverdeeld in de volgende Sectoren: Sector Wijkbeheer Sector Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) Sector Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling (REO) Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer Sector Middelen Concernstaf Sector Publiekszaken 5.2. Welke afdelingen kopen wat in? Werken Met name in Sectoren Wijkbeheer, Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) en Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling (REO) worden werken en werkgerelateerde diensten aanbesteed. Het gaat hierbij om werken in de openbare ruimte (groot- en klein onderhoud, bouw- en woonrijpmaken, scholen, kunstwerken, sloopwerken). Diensten Alle sectoren kopen diensten in. Te denken valt aan schoonmaakdiensten, catering, adviezen, etc. Leveringen In alle sectoren worden leveringen ingekocht, zoals op facilitaire zaken (meubilair, papier, computers incl. software, etc.) en voor werken bijvoorbeeld materialen voor werken in de openbare ruimte. 21

23 6 De markt 6.1. De markt nader beschouwd De markt kan worden beschouwd in een matrix, die het onderscheid zichtbaar maakt tussen belang van de inkooppakketten en complexiteit van de markt. (Hoeveel aanbieders zijn er? Hoeveel concurrentie is er?). Zo kan helder worden gemaakt welke inkooppakketten van strategisch belang zijn en waar de knelpunten liggen en kan de strategie hierop worden aangepast. Hieronder is dit in de matrix van Kraljic weergegeven: groot belang inkoop (waarde) Kraljic matrix hefboomproducten strategische producten streven naar standaardoplossingen maatwerk routineproducten knelpuntenproducten standaardisering / kostenreductie risico analyse / levering veilig stellen / gering vereenvoudiging logistiek / adm Alternatieven achter de hand hebben veel Weinig Aantal potentiële leveranciers 22

24 In onderstaande tabel zijn de belangrijkste inkooppakketten van stadsdeel Zuidoost volgens de matrix van Kraljic verdeeld in routineproducten, knelpuntenproducten, hefboomproducten en strategische producten. Sector Markt / product Plek in diagram Wijkbeheer Werken Groot / klein onderhoud Bouw- en woonrijp maken Kunst- en sloopwerken Inrichten openbare ruimte Diensten Adviezen Leveringen Wagenpark Strategisch / hefboom MO Werken Nieuwbouw scholen Diensten Adviezen, uitzendkrachten, gebouw onderhoudsdiensten Hefboom / knelpunt REO Diensten Adviezen Hefboom / knelpunt Middelen Diensten schoonmaak, catering, energie Leveringen Kantoorartikelen, ICT, meubilair Routine / hefboom Publiekszaken Diensten Adviezen, uitzendkrachten Hefboom Projectbureau Vernieuwing Bijlmermeer Diensten Adviezen Hefboom Concernstaf Diensten Adviezen Hefboom 23

25 6.2. Leveranciersmanagement Een belangrijk onderdeel van de inkoopfunctie is leveranciersmanagement. Leveranciersmanagement is het onderhouden van de relatie met de gecontracteerde leveranciers en het optimaliseren van het leveranciersbestand. Hierbij wordt het juiste aantal meest geschikte leveranciers voor de organisatie vastgesteld, waaronder een shortlist met sociale bedrijven. Dit bestand dient actueel te worden gehouden. Er wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel omzet er omgaat bij bepaalde leveranciers of inkooppakketten. Voor de diverse inkooppakketten en leveranciers worden onderscheidende strategieën en acties ontwikkeld. Een onderscheid wordt gemaakt tussen strategische, hefboom-, routine- en knelpuntproducten, en in het verlengde daarvan tussen strategische en niet-strategische leveranciers. Per inkooppakket wordt het maximale aantal leveranciers vastgelegd. Per leverancier wordt een leveranciersprofiel opgesteld (algemene gegevens van de leverancier, zoals naam en adres, organisatiestructuur, producten, processen, kwaliteit, garantie en ervaringen, maar ook sociale aspecten, bijvoorbeeld in de vorm van een simpele social return on investment: dit is mijn omzet en voor dit bedrag doe ik iets terug voor het stadsdeel / lever ik arbeid aan bepaalde doelgroepen. Eenduidige vastlegging van de prestatie-indicatoren van de leveranciers, zodanig dat de leveranciers gemeten kunnen worden op hun prestatie. Zoals leverbetrouwbaarheid, kwaliteit van de service, innovatie kracht, financiële positie, social return en duurzaamheid. In een nog te bepalen frequentie, worden de leveranciers geëvalueerd door middel van gebruikersgroepen en rapportages. De evaluatie gegevens worden door de sectoren gebruikt om verbeter trajecten op te starten. Daarnaast moet ieder contract administratief goed beheer worden. De administratieve afspraken rondom contractuitputting, prestatiemeting en eventuele verlenging dienen geregistreerd en bewaakt te worden. Voor verdere uitwerking wordt verwezen naar de Notitie hoofdlijnen leveranciers- en contractmanagement (Handboek Inkoop). 24

26 7 Inkooporganisatie In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de inkoopfunctie binnen stadsdeel Zuidoost is georganiseerd. Waar en door wie wordt ingekocht? De rol van de inkoopcoördinator en van bureau Planning & Aanbestedingen wordt beschreven. En hoe verloopt de cyclus van inkoopactieplan, doen, evaluatie en bijsturen? Welke competenties hebben we daarvoor nodig en hoe houden we dat in stand? De sectormanagers zijn integraal verantwoordelijk voor de uitvoering van het organisatiebeleid van Zuidoost. De inkoopfunctie heeft ten doel de sectoren hierbij te ondersteunen. Basiswaarden voor het inrichten en functioneren van de inkoopfunctie zijn dan ook: Respect voor inkoopbeleid van stadsdeelraad en de sectoren. Dienstbaarheid aan de sectoren. Integriteit naar zowel interne klant als de externe leverancier. Nastreven van perfectie op inkoopgebied in de meest brede zin en dienstverlening in het bijzonder. Nastreven van een open houding zowel intern als extern. Actief in het ondersteunen van de interne klant Gecoördineerd inkoopmodel Stadsdeel Zuidoost heeft gekozen voor een gecoördineerde inkooporganisatie. Argumenten hiervoor zijn integraal management (de managers van de sectoren zijn verantwoordelijk voor de inkoop van hun sector) en de benodigde inhoudelijke deskundigheid per sector. De inkoopcoördinator ondersteunt de sectorhoofden, die integraal verantwoordelijk zijn voor de inkoop binnen hun sector. De gecoördineerde inkooporganisatie De gecoördineerde inkooporganisatie is een mengvorm van een decentrale inkooporganisatie en een centrale inkooporganisatie. De strategische inkoop vindt centraal plaats binnen een daarvoor bestemde sector / afdeling. De tactische inkoop vindt centraal dan wel decentraal plaats. Voor elk inkooppakket kan een multidisciplinair inkoopteam samengesteld worden onder leiding van de inkoopcoördinator (inkoopdeskundigheid) in samenwerking met de bij het betreffende inkooppakket betrokken sectoren (materiedeskundigheid). Op deze wijze kan de tactische inkoopactiviteiten worden uitgevoerd. Deze organisatievorm bundelt de voordelen van zowel de decentrale als centrale organisatie en kent eigenlijk geen fundamentele nadelen. In het schema wordt aangegeven welke inkooppakketten centraal en welke decentraal moeten worden benaderd. 25

27 De operationele bestelactiviteiten worden decentraal uitgevoerd, zoals het plaatsen van bestellingen alsmede het bewaken van levertijden, vaak binnen de kaders zoals deze op centraal niveau zijn vastgesteld. De inbreng van de inkoopcoördinatie kan schematisch als volgt worden weergegeven: Sectoroverstijgend maar met een lage gevoelswaarde Volledig centraal Infrastructuur centraal coördineren Sectoroverstijgend maar met een hoge gevoelswaarde (de sector wil directe invloed hebben op het selectietraject) Sectorspecifiek (de sector bouwt zelf wel genoeg kennis en ervaring op met betrekking tot deze inkoop) Gecoördineerd Met een vorm van inkoopcoördinatie Volledig decentraal Inbreng inkoopcoördinator is uiterst gering Bij inkoopbehoeftes van leveringen en diensten boven de ,- waar geen raamcontract tegenover staat, dient de initiatiefnemer vooraf advies in te winnen over de aanpak van het inkoopproces bij de inkoopcoördinator. Voor de aanbesteding van werken is dit bepaald op ,- en loopt de adviesaanvraag via het team P&A. Het advies is gebaseerd op de nationale of EU-richtlijnen en de kaders van het vastgestelde inkoopbeleid Rol inkoopcoördinator De inkoopcoördinator brengt de inkoopfunctie van de sectoren van het stadsdeel Zuidoost als professie op een hoger niveau door zijn werk- en handelswijze en streeft hierbij perfectie na. Hij is een professional die actief, open, integer en innovatief werkt. De inkoopcoördinator heeft een ondersteunende rol naar de medewerkers die zijn belast met een inkooptaak. Hij ondersteunt de tactische inkoopteams en voorziet hen van de benodigde inkoop- en aanbestedingsexpertise. Dit gebeurt in de vorm van adviezen en een door hem opgesteld inkoophandboek dat na vaststelling bindend is voor alle sectoren van het stadsdeel. 26

28 De inkoopcoördinator richt zich voornamelijk op het aanbesteden van goederen en diensten. Naast het ondersteunen of uitvoeren van tactische inkooptrajecten heeft de inkoopcoördinator de volgende hoofdtaken: Ontwikkelen en implementeren van inkoopbeleid (inclusief klanten- en leveranciersbeleid) en het ontwikkelen van het inkoophandboek; vormgeven van de infrastructuur van inkoop binnen het stadsdeel; Verbetertrajecten op het gebied van inkoop signaleren, initiëren, begeleiden en uitvoeren; Inkoop op de kaart te zetten binnen het stadsdeel; Verspreiden van inkoopinformatie binnen het stadsdeel; Het leveren van inkoopkennis aan alle sectoren; Ondersteuning bieden aan de sectoren bij het opstellen van een inkoopactieplan en aanbestedingsagenda; Oog hebben voor en deelnemen aan initiatieven binnen andere stadsdelen (bijvoorbeeld gezamenlijk afsluiten van mantelcontracten); Attent zijn op synergie binnen de gemeente Amsterdam als geheel. De inkoopcoördinator heeft de expertise om de procedures rondom het Europees aanbesteden op een juiste wijze te doorlopen. Bij het uitvoeren van Europese aanbestedingsprocedures door de sectoren dient hij dan ook altijd vanaf de start van het project betrokken te worden. De inkoopcoördinator is ondergebracht binnen de sector Middelen Rol bureau Planning & Aanbesteding Bureau Planning & Aanbesteding (P&A) voert de aanbestedingen van werken voor de verschillende sectoren uit. Daarnaast vormt ze de kennisbank over inkoop- en aanbestedingsaangelegenheden. P&A levert expertise op het terrein van aanbesteden van werken en werkgerelateerde leveringen en diensten. Het levert een actieve bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het eigen functioneren en van kennisnetwerken binnen de gemeente Amsterdam. Zo levert P&A bijvoorbeeld, ter bevordering van de werkgelegenheid in de regio, een bijdrage aan het opstellen van een protocol sociaal return en voor het opnemen van sociale en economische aspecten in aanbestedingsprocedures (bijv. in selectiecriteria). De belangrijkste taken van de aanbestedingsfunctie binnen het bureau P&A zijn: Registreren en coördineren; Aanbestedingsbeleid ontwikkelen en evalueren; Adviseren; Het begeleiden van de aanbesteding; 27

29 Het participeren in het kennisnetwerk van de gemeente Amsterdam Inkoopdiagnose Jaarlijks wordt een inkoopdiagnose uitgevoerd van het afgelopen jaar. Hierbij wordt een kwantitatieve analyse van de inkoop uitgevoerd. De kwantitatieve analyse richt zich op het vaststellen van: 1. Hoeveel wordt uitgegeven, 2. Wat wordt ingekocht, 3. Bij wie wordt wat uitgegeven, 4. Door wie wordt uitgegeven. De inkoopdiagnose wordt uitgevoerd in acht stappen: 1. bepaal de scope van de inkoopdiagnose; 2. de doelstellingen van de inkoopdiagnose; 3. zorg voor commitment aan de doelstellingen aan de inkoopdiagnose; 4. regel de periodieke download van gegevens voorde inkoopdiagnose; 5. regel de bewerkingen van de download tot de kwantitatieve analyse; 6. leg vast welke informatie de kwantitatieve analyse moet bevatten; 7. voer de inkoopdiagnose uit; 8. bepaal hoe je die uitkomst van de inkoopanalyse presenteert binnen de organisatie. Zie ook Checklist Inkoopdiagnose voor professioneel inkopen in het Inkoophandboek. Naar aanleiding van analyses van de inkoopdiagnose kunnen verbetertrajecten worden gedefinieerd voor elk van de (strategische en ondersteunende) inkoopprocessen en een onderbouwd besparingspotentieel. Dit kan worden verwerkt in het inkoopactieplan voor het komende jaar Inkoopactieplan De inkoopfunctionarissen 3 van de sectoren stellen jaarlijks een aanbestedingsagenda en inkoopactieplan op (de inkoopcoördinator biedt hierbij ondersteuning). Hierin wordt vastgelegd welke producten zullen worden ingekocht, hoeveel, en hoe ze worden ingekocht (aanbestedingsvorm), en er wordt een raming van het hiervoor benodigde budget opgenomen. De gegevens worden gecategoriseerd in inkooppakketten. Bij sectoroverschrijdende inkooppakketten zal er samengewerkt worden met andere sectoren of stadsdelen of met concerninkoop. 3 Inkoopfunctionarissen zijn medewerkers die (tijdelijk) belast zijn met een inkooptaak/project. 28

30 7.6. Functiescheiding Functiescheiding is een organisatorische maatregel waarbij functies zodanig worden verdeeld dat iedere medewerker slechts een deel van het totale proces kan beïnvloeden en de mogelijkheid ontstaat tot elkaar wederzijds controlerende verantwoordingsverslagen. Bij controletechnische functiescheiding worden bewust belangentegenstellingen gecreëerd in de verdeling van taken en bevoegdheden. Bij controletechnische functiescheiding gaat het om het waar mogelijk voorkómen van ongewenste functievermenging. Kort gezegd: functies zijn zo ingericht dat degene die bestelt, niet zelf kan bepalen welke leverancier hij of zij kiest, kan tekenen voor ontvangst en ook nog de betaling autoriseert. Strategische en tactische inkoop enerzijds en operationele inkoop anderzijds zijn functioneel gescheiden. In de tabel van bijlage 5 zijn de functies nader uitgewerkt die controletechnisch zijn te onderscheiden. Het is daarom van belang dat goed wordt vastgelegd welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden de bij de inkoop betrokken medewerkers hebben. In de inkoopprocedure worden de volgende rollen onderscheiden. Niet alle rollen komen voor bij elke procedure. De rollen zijn: Aanvrager: Medewerker met inkoopbehoefte; Inhoudelijk deskundige: Medewerker met voor de betreffende inkoop relevante product- en marktkennis; Inkoopleider: Medewerker die verantwoordelijk is voor het doorlopen van het inkoopproject; Inkoop- en aanbestedingsdeskundige: Medewerkers met deskundigheid op het gebied van inkoop en aanbesteden; Budgethouder: Medewerker met voor de betreffende inkoop relevante (beleids)doelstellingen en een daarvoor beschikbaar budget; Tekenbevoegde: Medewerker met de bevoegdheid te tekenen voor het betreffende bedrag dat met de opdracht gemoeid is; Contractbeheerder: Medewerker die na ondertekening van doorlopende contracten verantwoordelijk is voor het beheer van dat contract en de contacten met de leverancier. In het document Management Control Matrix (Procedure Inkopen & Aanbestedingen Goederen en diensten / werken) is aangegeven welke potentiële risico s worden onderkend in de procedure aanbestedingen en welke maatregelen worden genomen ter voorkoming of verkleining van het risico Competenties Voor het werken conform het in dit plan vastgelegde inkoopproces zijn specifieke competenties van de betrokken medewerkers noodzakelijk. Daarbij spelen integriteitprincipes en specifieke kennis een rol. De manager is verantwoordelijk voor de kwaliteit van medewerkers en processen binnen zijn sector en moet deze 29

31 aspecten meenemen in zijn beslissingen betreffende werving, selectie, training en beloning. Ondersteunend hieraan worden: functiebeschrijvingen en functieprofielen hierop aangepast; De sleutelposities in Inkoop geïdentificeerd en meegenomen in opvolgingsplanning; specifieke opleidingen en trainingen gericht op de inkoopfunctie Inkoophandboek Binnen het stadsdeel wordt op allerlei plaatsen ingekocht en aanbesteed. Hierdoor bestaat het risico dat het stadsdeel als organisatie niet eenduidig handelt. Om al deze veelvormige processen, die gezamenlijk het inkoop- en aanbestedingsproces van het stadsdeel maken, zo goed mogelijk te beheersen is een aantal praktische beheersmaatregelen van belang. De aard, omvang en toepassing van deze maatregelen kunnen niet in dit beleidsstuk worden vastgelegd. Deze zaken zijn vastgelegd in de Procedure Inkopen & aanbestedingen Goederen en diensten / werken. Het eenduidig beschrijven van het inkoopbeleid en dit vervolgens te vertalen in procedures, werkinstructies en inkoopinfrastructuur moet een basis bieden voor het uniformeren van het inkoopproces. De organisatie wordt ondersteund met procedures, standaarden, inkoopinformatie, checklists en richtlijnen. Dit is in een inkoophandboek vastgelegd. Het Inkoophandboek bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Procedure Inkopen & Aanbestedingen Goederen en diensten / werken; 2. Checklist Inkoopdiagnose voor professioneel inkopen. 3. Inkooptoolbox (verzameling standaarddocumenten) 7.9. Evaluatie inkoopfunctie De inkoopfunctie wordt jaarlijks geëvalueerd volgens het principe van de Deming Circle: Plan, Do, Check, Act: Plan: het inkoopactieplan wordt opgesteld (zie par. 7.5). Do: de inkoop vindt plaats volgens het inkoopactieplan. Check: jaarlijks wordt de inkoop geëvalueerd door middel van een inkoopdiagnose (zie par. 7.4) en gerapporteerd. Act: naar aanleiding van deze rapportage worden voorstellen gedaan om de inkoopfunctie te verbeteren. 30

32 8 Methoden en procedures, van klant naar markt 8.1. De stappen in het inkoopproces Het inkoopproces is in onderstaande figuur schematisch weergegeven. Tactische inkoopfunctie Operationele inkoopfunctie 1. Specificeren (wat) 2. Selecteren (wie) 3. Contracteren (hoe) 4. B estellen 5. Bewaken 6. Nazorg marktonderzoek uitvoeren programma van eisen opstellen inkoopstromen analyseren, acties initiëren leveranciers selectie offertes aanvragen offertes beoordelen onderhandelen (m antel)contracten afsluiten orders plaatsen contract bewaken individuele bestelling bewaken facturering verifiëren claims afhandelen meer-/minderwerk contractherziening opstarten Een specifieke vorm en fase van inkopen is aanbesteden. In de volgende paragraaf worden de begrippen aanbesteden en inbesteden gedefinieerd. Vervolgens wordt ingezoomd op de stappen Selecteren en Contracteren Aanbesteden en inbesteden Wat is aanbesteden? Onder aanbesteden wordt verstaan het uitnodigen van twee of meer ondernemers om deel te nemen aan een procedure, met als doel het doen van een aanbod (offerte) voor de uitvoering van een opdracht. Aanbesteden heeft dus betrekking op de wijze waarop de inkoper de (externe) markt benadert. Wat is inbesteden? In geval van inkoop bij diensttakken van de gemeente Amsterdam kan er sprake zijn van een interne (in-house) aanbesteding, ook wel inbesteding genoemd, of van een externe aanbesteding. In het laatste geval valt de inkoop onder de werking van de Europese Richtlijnen inzake aanbesteding, als het bedrag dat met de opdracht/inkoop is gemoeid, boven de drempelbedragen ligt, als genoemd in de Europese richtlijnen. 31

===========================================================================

=========================================================================== Bijlage: behorende bij de nieuwe Nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Hilversum 2011-2015 Betreft: Overzicht op welke wijze de aanbevelingen van de rekenkamercommissie Hilversum (18-08-2009) in

Nadere informatie

Zaken doen met de gemeente Oldambt

Zaken doen met de gemeente Oldambt Zaken doen met de gemeente Oldambt een nieuw inkoopbeleid Inkoopteam Oldambt Esther Pontjodikromo-Gol 30-09-2016 Waar gaan we het wel en niet over hebben? Wel: Inkoopbeleid en toegankelijkheid regionaal

Nadere informatie

Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013

Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013 Inkoopbeleid Gemeente Uden 2013 28-08-2013 INKOOPBELEID GEMEENTE UDEN 2013 PAGINA 1 28-08-2013 INKOOPBELEID GEMEENTE UDEN 2013 PAGINA 2 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 4 1. Doelstellingen

Nadere informatie

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen Dit inkoopbeleid is op 25 april 2013 vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Meppel en heeft zowel interne als, na openbaarmaking en inwerkingtreding daarvan, externe werking. Inhoud 1.. Inleiding

Nadere informatie

Inkoopbeleid Gemeente Oirschot

Inkoopbeleid Gemeente Oirschot Inkoopbeleid Gemeente Oirschot 2010-2013 Copyright BIZOB. Alle rechten voorbehouden. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten 2013 Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Druten Besluit B&W d.d. 10-9-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Definities... 3 2. Gemeentelijke doelstellingen... 4 3. Uitgangspunten... 5 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Versiegeschiedenis. Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013.

Versiegeschiedenis. Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013. Inkoopbeleid 2013 Versiegeschiedenis Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013. Goedkeuring van Actualisatie artikel 4.3 Actualisatie artikel 4.4 Toevoegen bijlage 7.1. 29 januari 2014. Samenvatting

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2016 Versie 1 Juli 2016 1 Inleiding... 3 2 Gemeentelijke uitgangspunten... 4 2.1 Algemene uitgangspunten... 4 2.2

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel Definitief Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel 2010-2015 vastgesteld door gedeputeerde staten op 29 juni 2010 Zwolle, april 2010 Shared Service Center Inkoop Colofon Datum April 2010 Auteur

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2007

Inkoop- en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2007 Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2007 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel 13a van de Financiële Verordening Overbetuwe; b e s l u i t e

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701

Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701 Functieprofiel: Medewerker Inkoop Functiecode: 0701 Doel Afsluiten van (raam)contracten en overeenkomsten alsmede het voorbereiden en uitvoeren van eenmalige opdrachten, op basis van de behoefte van de

Nadere informatie

Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker Aanbesteden OR SBD Afdelingen / Interne klant

Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker Aanbesteden OR SBD Afdelingen / Interne klant Inkoopprofielen Contractmanager (Senior/Medior) tactisch inkoper/ Stafmedewerker Aanbesteden OR INKOOPPROCESSEN 1. Ontwikkelen en beheren van inkoop- en aanbestedingsbeleid Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek 1 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Samenwerkingsverband Oost-Achterhoek Hoofdstuk 1 Inleiding Bij het inkopen en aanbesteden door de overheid worden publieke gelden aangewend. Hierop rust de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Aanbestedingswet. Jeroen Zegveld/Marcel Stuijts Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant j.zegveld@bizob.nl/m.stuijts@bizob.

Aanbestedingswet. Jeroen Zegveld/Marcel Stuijts Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant j.zegveld@bizob.nl/m.stuijts@bizob. Hoe stelt u uw (inkoop)organisatie in op de Jeroen Zegveld/Marcel Stuijts Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant j.zegveld@bizob.nl/m.stuijts@bizob.nl 6 DECEMBER 2012 Agenda Inleiding Inkooporganisatie?

Nadere informatie

RSZK INKOOP. September 2014, Bas De Kinder

RSZK INKOOP. September 2014, Bas De Kinder RSZK INKOOP September 2014, Bas De Kinder INHOUD Deze presentatie bevat de volgende onderwerpen: INKOOPBELEID PIJLERS UITGANGSPUNTEN VERANTWOORDELIJKHEDEN INKOOPPROCES STRATEGISCH TACTISCH OPERATIONEEL

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID... 3 3. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN... 4 4. BEPALING AANBESTEDINGSPROCEDURE...

Nadere informatie

Back to the Future Business Alignement in Publieke Inkoop? Aan de hand van de inkooporganisatie van de Gemeente Amsterdam toen, nu en straks

Back to the Future Business Alignement in Publieke Inkoop? Aan de hand van de inkooporganisatie van de Gemeente Amsterdam toen, nu en straks Back to the Future Business Alignement in Publieke Inkoop? Aan de hand van de inkooporganisatie van de Gemeente Amsterdam toen, nu en straks 23 januari 2015 2 Inhoud 1. Trends: Toen Nu Straks 2. Hoe kun

Nadere informatie

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 Strategische inkoop Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 1. Inleiding Vanuit vraaggericht facility management streeft de facilitaire organisatie naar een optimale aansluiting tussen facilitaire

Nadere informatie

Motivering bij inkoopbeslissingen

Motivering bij inkoopbeslissingen Motivering bij inkoopbeslissingen Amsterdam, 17 november 2011 Congres NVvA Annelies Soede, hoofd Concern Inkoop Agenda 1. Amsterdamse inkoop 2. Het inkoopproces 3. Een case uit de praktijk 4. Proportionaliteit

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid De Fryske Marren

Inkoop- en aanbestedingsbeleid De Fryske Marren Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2016 De Fryske Marren 1 Inleiding Inkoop vindt plaats in een dynamische omgeving. Hierdoor is het verbeteren van de inkoopprocessen en het verder professionaliseren van de

Nadere informatie

Inkopen bij de gemeente Winterswijk

Inkopen bij de gemeente Winterswijk Inkopen bij de gemeente Winterswijk door Erny Hogenkamp, inkoopcoördinator auteur: Erny Hogenkamp 1 Inkopen bij de gemeente Winterswijk Wat zijn de regels? Wat is het beleid van de Achterhoekse gemeenten?

Nadere informatie

Amsterdamse Inkoop op de schop!

Amsterdamse Inkoop op de schop! Amsterdamse Inkoop op de schop! Hans Dussel, Hoofd Inkoop Gemeente Amsterdam PIANOo-congres 6 juni 2013 Resultaat: Een professionele inkooporganisatie die bijdraagt aan de (beleids)doelen en de (bezuinigings)opgave

Nadere informatie

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Stichting Accent

Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Stichting Accent 1 Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Stichting Accent Hoofdstuk 1: Inleiding Bij het inkopen en aanbesteden door de overheid worden publieke gelden aangewend. Hierop rust de verantwoordelijkheid deze gelden

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stichting Onderwijs Midden Limburg

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stichting Onderwijs Midden Limburg Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stichting Onderwijs Midden Limburg Juli 2016 1 Inleiding In dit document is het inkoop- een aanbestedingsbeleid van Stichting Onderwijs Midden Limburg (SOML) weergegeven.

Nadere informatie

Kies voor de kansen!'

Kies voor de kansen!' Workshop aanbesteden Kies voor de kansen!' Het inkopersperspectief belicht Drs. Joep Steffes Purmerend 25 september 2009 Ter introductie Drs. Joep Steffes Ondernemende MKB-er, medeoprichter en voorheen

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2009 geconsolideerde tekst Nota Inkoopbeleid 2009 en Aanbestedingsprotocol 2009

Inkoopbeleid 2009 geconsolideerde tekst Nota Inkoopbeleid 2009 en Aanbestedingsprotocol 2009 Inkoopbeleid 2009 geconsolideerde tekst Nota Inkoopbeleid 2009 en Aanbestedingsprotocol 2009 Documentgegevens onderwerp omschrijving titel Inkoopbeleid 2009 geconsolideerde tekst Nota Inkoopbeleid 2009

Nadere informatie

: 14 oktober 2013 : 16 december : G.H.J. Weierink : L. Evers. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid / Inkoopvoorwaarden Gemeente Montfoort

: 14 oktober 2013 : 16 december : G.H.J. Weierink : L. Evers. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid / Inkoopvoorwaarden Gemeente Montfoort RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 14 oktober 2013 : 16 december 2013 Documentnr. Zaaknummer : : 7931 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE

INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID STICHTING MARKLAND COLLEGE Vastgesteld door het College van Bestuur op 2 oktober 2014 1 1 ALGEMEEN De taak van inkoop is de aanschaf van de benodigde diensten, leveringen

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Smit, N. Tel.nr. (0318) 680 449 Verzameling Raadsstukken registratienummer afdeling datum: 2012/96 724010 V&R 11-12-2012 Cie. AZ&M

Nadere informatie

Zo doet de gemeente Heerenveen zaken

Zo doet de gemeente Heerenveen zaken Zo doet de gemeente Heerenveen zaken Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Heerenveen op.. 2015 1. Inleiding Deze nota is opgesteld vanuit de gedachte, dat iedere inkoopactie maatwerk behoeft,

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis. Nummer: 9d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 10 december 2013 Aanleiding

Nadere informatie

Wat is inkoop? Dit artikel geeft een eenvoudige uitleg van de basiselementen van de inkoopfunctie en de inkooporganisatie.

Wat is inkoop? Dit artikel geeft een eenvoudige uitleg van de basiselementen van de inkoopfunctie en de inkooporganisatie. Ir. ing. D. Mostert, DME Advies Dit artikel geeft een eenvoudige uitleg van de basiselementen van de inkoopfunctie en de inkooporganisatie. Definities inkoop terminologie Definitie inkoop: Inkoop is alles

Nadere informatie

Inkoopbeleid- en aanbestedingsbeleid

Inkoopbeleid- en aanbestedingsbeleid CS Vincent van Gogh Inkoopbeleid- en aanbestedingsbeleid 2013 Bas Groenwold 15-4-2013 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Stagiair Facility Management April 2013, Assen In opdracht van de CS Vincent van Gogh

Nadere informatie

Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente).

Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). Aanbesteden door de lokale overheid (gemeente). presentatie 30 mei 2016 regionale marktdag Stedendriehoek Jan Teunis Hartgers inkoopadviseur, team inkoop gemeente Apeldoorn Inkoopplatform Stedendriehoek

Nadere informatie

Inkoopbeleid Gemeente Assen

Inkoopbeleid Gemeente Assen Inkoopbeleid Gemeente Assen 29 april 2005 Inhoud 1. Beleidskaders 3 1.1. Inleiding 3 1.2. Beleidskeuze 3 2. Wettelijk kader inkoop 4 2.1. Gemeentewet 4 2.2. Nederlandse aanbestedingsregelgeving 4 2.3.

Nadere informatie

Beschrijving van de thans in gebruik zijnde procedures voor: Leveringen, Diensten en Werken.

Beschrijving van de thans in gebruik zijnde procedures voor: Leveringen, Diensten en Werken. Beschrijving van de thans in gebruik zijnde procedures voor: Leveringen, Diensten en Werken. Hoofdstuk 1: Uitvoering van het inkoopbeleid: "Leveringen en Diensten". Hoofdstuk 2: Uitvoering van het inkoopbeleid:

Nadere informatie

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit

Eisen conform artikel 10 inzake aanbesteding en marktconformiteit. Inkoop en aanbesteding. Marktconformiteit Bijlage 2 Behorend bij artikel 10, vijfde lid van de Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 maart 2006, nr. PO/ZO-2006/10847, houdende voorschriften van OCW inzake dagarrangementen

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 DEEL 1 NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 3 1.2 Doelstellingen nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016...

Nadere informatie

\ Raadsvoorstel Zaak 13971

\ Raadsvoorstel Zaak 13971 \ Raadsvoorstel Zaak 13971 Onderwerp: Nota Inkoopbeleid gemeente Voerendaal 2015 heid: Portefeuillehouder: Wethouder Leunissen Datum Raad: 18-12-14 Nummer: 2014/13/ \ Samenvatting In mei 2012 is de Nota

Nadere informatie

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Haaren

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Haaren Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Haaren Kenmerk: Bizob2012MVI Opdrachtgever: Gemeente Haaren Versie: 2.1 Datum: 14 januari 2014 Status: Definitief Inleiding De gemeente spant zich continu

Nadere informatie

Kadernota Inkoop Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR)

Kadernota Inkoop Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Kadernota MGR Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) Ingangsdatum 1 januari 2015 Datum: 18-12-2014 Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 Doelstellingen... 3 Relatie met andere beleidsterreinen... 3 Borging van

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: A. Buwalda AFDELING: AJZ PORTEFEUILLEHOUDER: M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /2012 Dokkum, 21-03-2013 ONDERWERP: inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 DEEL 1 NOTA INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2016... 3 1 Inleiding... 3 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 3 1.2 Doelstellingen nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2016...

Nadere informatie

Inkoopactieplan oktober 2004

Inkoopactieplan oktober 2004 Inkoopactieplan oktober 2004 Opgesteld door: Bestemd voor: Erik van der Kamp (inkoopcoördinator) DT, CMO Inleiding De strategische en commerciële betekenis van inkoop neemt steeds meer toe. Meer dan voor

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Versie 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 3 3. ETHISCHE UITGANGSPUNTEN & DUURZAAMHEID 3 4. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

De waterschappen als publieke opdrachtgever

De waterschappen als publieke opdrachtgever De waterschappen als publieke opdrachtgever (periode 2014-2016) Voor iedereen die met de waterschappen te maken krijgt als opdrachtgever voor de realisatie van, of het beheer en onderhoud aan, (waterschaps)werken,

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2015 Versiegeschiedenis

Inkoopbeleid 2015 Versiegeschiedenis Inkoopbeleid 2015 Versiegeschiedenis Vaststelling door Raad van Bestuur 21 december 2015. Samenvatting 1. Het inkoopbeleid is een raamwerk met handelingskaders... 3 1.1 Het doel van het inkoopbeleid is

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2009 / 108. Naam Kadernota Inkoop Nijmegen (2009) Publicatiedatum 4 november 2009.

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2009 / 108. Naam Kadernota Inkoop Nijmegen (2009) Publicatiedatum 4 november 2009. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2009 / 108 Naam Nijmegen (2009) Publicatiedatum 4 november 2009 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 23

Nadere informatie

OP WEG NAAR PROFESSIONEEL INKOPEN (Samen contracteren, samen incasseren) Inkoopbeleid van de gemeente Leidschendam- Voorburg

OP WEG NAAR PROFESSIONEEL INKOPEN (Samen contracteren, samen incasseren) Inkoopbeleid van de gemeente Leidschendam- Voorburg OP WEG NAAR PROFESSIONEEL INKOPEN (Samen contracteren, samen incasseren) Inkoopbeleid van de gemeente Leidschendam- Voorburg 2005 Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg op

Nadere informatie

Analyse van de inkoopfunctie

Analyse van de inkoopfunctie Ir. ing. D. Mostert, DME Advies Inkoopgebonden kosten zijn vaak een aanzienlijk deel van de totale kosten, hierdoor vormt de inkoopfunctie een belangrijke potentiële winstbron. Niet alleen door de invloed

Nadere informatie

Borging van duurzaamheid in contract & leveranciersmanagement UWV. Presentatie Contract- en Leveranciersmanagement UWV 2011 Pianoo

Borging van duurzaamheid in contract & leveranciersmanagement UWV. Presentatie Contract- en Leveranciersmanagement UWV 2011 Pianoo Borging van duurzaamheid in contract & leveranciersmanagement UWV Presentatie Contract- en Leveranciersmanagement UWV 2011 Pianoo Waar willen wij het vandaag over hebben? Positionering Contract & Leveranciersmanagement

Nadere informatie

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden.

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden. Aan: Gemeenteraad van Druten Druten, 27 juli 2015 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, In de eerste rekenkamerbrief van 2015 komt inkoop en aanbesteding aan bod. Dit onderwerp heeft grote relevantie,

Nadere informatie

Inleiding en algemeen

Inleiding en algemeen I Inleiding en algemeen 1 Inleiding en omschrijving aanbestedingsrecht Aanbestedingsrecht Het aanbestedingsrecht is enerzijds een onderdeel van het economisch ordeningsrecht, wat op zijn beurt valt onder

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 16 05/144 Dienst: PCFO Afdeling: DIR Steller: C. Hagesteijn ((0591) )

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 16 05/144 Dienst: PCFO Afdeling: DIR Steller: C. Hagesteijn ((0591) ) o~~çëîççêëíéä låçéêïéêéw Inkoop- en aanbestedingsbeleid Portefeuillehouder: J. Kuper Dienst: PCFO Afdeling: DIR Steller: C. Hagesteijn ((0591)68 55 39) ^~å=çé=öéãééåíéê~~ç sççêöéëíéäç=äéëäìáí In te stemmen

Nadere informatie

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Eersel

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Eersel Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Eersel Kenmerk: Versie: Status: Bizob2012MVI 1.01 Definitief Opdrachtgever: Datum: Gemeente Eersel 12-07-2013 1 Inleiding De gemeente spant zich continu

Nadere informatie

Ondernemersbijeenkomst Aanbesteden 050. Aanbesteden 050

Ondernemersbijeenkomst Aanbesteden 050. Aanbesteden 050 Ondernemersbijeenkomst Agenda Basisprincipes (EU) Aanbesten Art. 2.82 SW Kansen voor (lokale) ondernemers Interactie-Discussie Wat is een aanbesteding een aanbesteding is een bijzondere wijze van totstandkoming

Nadere informatie

Regeling inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX

Regeling inkoop- en aanbestedingsbeleid. Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX Regeling inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX REGELING INKOOP- EN AANBESTEDING AVALEX Inhoud INLEIDING...3 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...4

Nadere informatie

Regeling Inkoop- en aanbestedingsprocedures gemeente Cromstrijen 2013

Regeling Inkoop- en aanbestedingsprocedures gemeente Cromstrijen 2013 Regeling Inkoop- en aanbestedingsprocedures gemeente Cromstrijen 20 Inleiding Artikel 26 van de Verordening financieel beleid, beheer en organisatie gemeente Cromstrijen, vastgesteld door de raad op 4

Nadere informatie

Presentatie Raad 4 februari INKOOP. Neem me aan de hand en loods me door Inkoopland

Presentatie Raad 4 februari INKOOP. Neem me aan de hand en loods me door Inkoopland Presentatie Raad 4 februari 2016 - INKOOP Neem me aan de hand en loods me door Inkoopland Even voorstellen Aanleiding: N.a.v. de nieuwsbrief waarin verslag werd gedaan over de evaluatie van het inkoop-

Nadere informatie

Inkoopbeleid. Stichting Vervangingsfonds en Stichting Participatiefonds

Inkoopbeleid. Stichting Vervangingsfonds en Stichting Participatiefonds Inkoopbeleid Stichting Vervangingsfonds en Stichting Participatiefonds Stichting Vervangingsfonds KvK 41157213 Stichting Participatiefonds KvK 41134697 Blaak 22 3011 TA Rotterdam Januari 2017 Versiebeheer

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard 2015.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard 2015. Inkoop- en aanbestedingsbeleid Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard 2015 Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard besluit, gelet op artikel 18 van de Financiële verordening gemeenschappelijke

Nadere informatie

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Samenwerking Kempengemeenten

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Samenwerking Kempengemeenten Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Samenwerking Kempengemeenten Vastgesteld door Dagelijks Bestuur SK op 17-12-2013. In werking getreden met terugwerkende kracht tot 1-4-2013. 1 Inleiding De Samenwerking

Nadere informatie

Aanbestedingen zo zit dat!

Aanbestedingen zo zit dat! D A T U M 17-2-2009 P A G I N A 0 White paper Serie Acquisitie in Re-integratie deel 3 Aanbestedingen zo zit dat! Versie december 2008 D A T U M 17-2-2009 P A G I N A 1 Wat kunt u er wel en niet van verwachten?

Nadere informatie

www.crics.com -Basisrichtlijnen voor contractmanagement- door Wim van Eck 1/10

www.crics.com -Basisrichtlijnen voor contractmanagement- door Wim van Eck 1/10 www.crics.com -Basisrichtlijnen voor contractmanagement- door Wim van Eck 1/10 Contract- en leveranciersmanagement is een vak in opkomst. Om dit vakgebied in uw organisatie in een keer goed op de kaart

Nadere informatie

Aanbestedingsregeling Bestuurskantoor

Aanbestedingsregeling Bestuurskantoor Aanbestedingsregeling Bestuurskantoor aangepast op 1 juni 2013 Aanbestedingsregeling 2013 1 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 A) INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID NADER OMSCHREVEN... 4 Het specificeren van werken,

Nadere informatie

Reglement voor aanbestedingen van de gemeente Ferwerderadiel 2010

Reglement voor aanbestedingen van de gemeente Ferwerderadiel 2010 Reglement voor aanbestedingen van de gemeente Ferwerderadiel 2010 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ferwerderadiel; overwegende dat: - de gemeente een groot aantal taken tijdelijk

Nadere informatie

Menu. Menu AANLEIDING & SCOPE VOORSTELLEN KERNWAARDEN & MODEL AANPAK PROJECTTEAM PROCES INKOOP. Menu

Menu. Menu AANLEIDING & SCOPE VOORSTELLEN KERNWAARDEN & MODEL AANPAK PROJECTTEAM PROCES INKOOP. Menu Menu Menu VOORSTELLEN AANLEIDING & SCOPE KERNWAARDEN & MODEL AANPAK PROJECTTEAM PROCES INKOOP Inkoopprocedure in 4 stappen Stap 1 INKOOPBELEID A.d.h.v. de inkoopscan kan MVGM u adviseren om een inkoopbeleid

Nadere informatie

Zelfanalyse inkoopvolwassenheidsmodel

Zelfanalyse inkoopvolwassenheidsmodel pag.: van 7 code: STR-BEN-vra-00-bl versie. Zelfanalyse inkoopvolwassenheidsmodel Hieronder vindt u voor elk van de negen elementen uit het inkoopvolwassenheidsmodel (zie afbeelding) een aantal mogelijke

Nadere informatie

Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0

Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken? 1. Aanleiding

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2017 1 P a g i n a Inhoudsopgave DEEL I... 4 INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 2017... 4 1 Inleiding... 4 1.1 Professioneel opdrachtgeverschap... 4 1.2 Doelstellingen inkoop-

Nadere informatie

Regeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid Inleiding

Regeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid Inleiding Regeling Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014 Inleiding Artikel 19 van de Financiële Verordening Gemeente Oud-Beijerland bepaalt dat het college zorg draagt voor de interne regels voor de inkoop en aanbesteding

Nadere informatie

Van bestellen naar inkopen

Van bestellen naar inkopen Van bestellen naar inkopen onderzoek naar de inkoopfunctie bij de gemeente Doetinchem verkorte versie Onderzoeksgegevens, bevindingen en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Doetinchem oktober 2005

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen.

De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen. Plan van Aanpak De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen. In het naar aanleiding van dit onderzoek uitgebrachte rapport

Nadere informatie

Pro Mereor. Inkoopanalyse. Pro Mereor Inkoopanalyse pagina 1 van 8

Pro Mereor. Inkoopanalyse. Pro Mereor Inkoopanalyse pagina 1 van 8 Pro Mereor Inkoopanalyse Pro Mereor Inkoopanalyse pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. De analyse... 3 2.1 Kwantitatieve inkoopanalyse... 3 2.2 Kwalitatieve inkoopanalyse... 6 3. Verbetertraject...

Nadere informatie

Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010

Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010 Social Return (on Investment) Nevi PIANOo, 18 maart 2010 Annelies Soede, hoofd Concern Inkoop Agenda 1. Amsterdamse inkoop 2. Social Return invulling 3. Resultaten en ervaringen 4. Vervolgstappen 1. Amsterdamse

Nadere informatie

MEMO. Auditcommissie P. van der Veer. februari 2017)

MEMO. Auditcommissie P. van der Veer. februari 2017) MEMO Documentnummer 2017\9792 Aan Kopie aan Auditcommissie P. van der Veer Van Bertha Achterberg Telefoonnummer (0318) 538256 Afdeling Griffie Datum 21 februari 2017 Onderwerp Startdocument inkooptraject

Nadere informatie

Kaderregeling inkoop van werken, leveringen en diensten van de provincie Zuid-Holland 2007

Kaderregeling inkoop van werken, leveringen en diensten van de provincie Zuid-Holland 2007 Kaderregeling inkoop van werken, leveringen en diensten van de provincie Zuid-Holland 2007 Inleiding In deze kaderregeling geeft de Provincie Zuid-Holland de beleidskaders aan die gelden voor alle inkopen

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Gemeente Hoorn. Vastgesteld d.d. 8 oktober 2013 door de gemeenteraad.

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Gemeente Hoorn. Vastgesteld d.d. 8 oktober 2013 door de gemeenteraad. Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2013 Gemeente Hoorn Vastgesteld d.d. 8 oktober 2013 door de gemeenteraad. Inhoud Inleiding...3 1 Definities...4 2 Gemeentelijke doelstellingen...5 2.1 Inkoopdoelstellingen...5

Nadere informatie

Doorontwikkelingen Contractmanagement Sociaal Domein. H.C.A. (Eric) Zwitserloot Inkoopmanager A.R.P. (Ton) de Graaf Senior Contract Manager

Doorontwikkelingen Contractmanagement Sociaal Domein. H.C.A. (Eric) Zwitserloot Inkoopmanager A.R.P. (Ton) de Graaf Senior Contract Manager Doorontwikkelingen Contractmanagement Sociaal Domein H.C.A. (Eric) Zwitserloot Inkoopmanager A.R.P. (Ton) de Graaf Senior Contract Manager Wie zijn wij? Eric Zwitserloot Inkoopmanager BIZOB Bestuurslid

Nadere informatie

opzet onderzoek aanbestedingen

opzet onderzoek aanbestedingen opzet onderzoek aanbestedingen 1 inleiding aanleiding In het onderzoeksplan 2014 van de Rekenkamer Barendrecht is aangekondigd dat in 2014 een onderzoek zal worden uitgevoerd naar aanbestedingen van de

Nadere informatie

INKOOP- EN AANBESTEDINGBELEID

INKOOP- EN AANBESTEDINGBELEID INKOOP- EN AANBESTEDINGBELEID Professionaliseren facilitaire zaken Project Opdrachtgever Adviseur : Almeerse Scholen Groep (ASG) : de heer Hank de Jong : Martine de Kok Periode : juni 2010 Projectnummer

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Inkoop- en aanbestedingsbeleid Gemeente Drimmelen Vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 6 oktober 2011 1/8 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Kaders voor inkopen & aanbesteden 1.1 Aanleiding 1.2 Wettelijke

Nadere informatie

Adviespunt Social Return

Adviespunt Social Return Social Return Maatwerk in Social Return adviseert (semi-)overheidsinstellingen en bedrijven, die een professioneel inkoopbeleid hanteren, over het toepassen van. Na gunning ondersteunt zij opdrachtnemers

Nadere informatie

ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT

ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT (onderdeel van Handboek voor contractmanagement bij DFB) 1. Inleiding. In het kader van het project leveranciersmanagement zijn ten behoeve van het beheer van contracten

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid BghU 2014

Inkoop- en aanbestedingsbeleid BghU 2014 Inkoop- en aanbestedingsbeleid BghU 2014 Inleiding Voor het professioneel uitvoeren van alle inkoop- en aanbestedingsprocessen is een helder inkoop- en aanbestedingsbeleid noodzakelijk. Het beleid formuleert

Nadere informatie

Verbeterplan inkoop/aanbesteding en budgetbeheer op basis van rapport rekenkamercommissie (aanbiedingsnota) en bestuurlijke reactie

Verbeterplan inkoop/aanbesteding en budgetbeheer op basis van rapport rekenkamercommissie (aanbiedingsnota) en bestuurlijke reactie Verbeterplan inkoop/aanbesteding en budgetbeheer op basis van rapport rekenkamercommissie (aanbiedingsnota) en bestuurlijke reactie (P.J. Vonk, hoofd concernstaf, ism de organisatie) Het verbeterplan is

Nadere informatie

Inkoop en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2013

Inkoop en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2013 Onderwerp: Inkoop en aanbestedingsbesluit gemeente Overbetuwe 2013 Ons kenmerk: 13BWB00062 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op artikel(en) 13a van de Financiële verordening

Nadere informatie

Inkoop en contractmanagement

Inkoop en contractmanagement Syllabus Inkoop en contractmanagement Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief best practices bij onder meer Universiteit Twente, ING, provincie

Nadere informatie

Contractmanagement en contractbeheer

Contractmanagement en contractbeheer Ir. ing. D. Mostert, DME Advies If you are not in control of your contracts, you are not in control of your business (Gartner) Uitbesteding op diverse gebieden neemt een grote vlucht. Steeds vaker wordt

Nadere informatie

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Heeze-Leende

Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Heeze-Leende Beleid Maatschappelijk Verantwoord Inkopen gemeente Heeze-Leende Kenmerk: Bizob2012MVI Versie: 1.1, d.d. 18-2-2014 Status: vastgesteld Inleiding De gemeente spant zich continu in voor een (verdere) professionalisering

Nadere informatie

mensen, die het maken PRAKTISCHE CHECKLIST OM KOSTEN TE BESPAREN

mensen, die het maken PRAKTISCHE CHECKLIST OM KOSTEN TE BESPAREN PRAKTISCHE CHECKLIST OM KOSTEN TE BESPAREN Hoe kan ik in deze tijd kosten besparen, zonder mijn bedrijfsvoering te reorganiseren? De bedrijfskundige experts in de zorg, facility, inkoop en logistiek van

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis

Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis r Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA o o o k a l e Symposium Het nieuwe werken, een schone taak Kaatsheuvel, 6 oktober

Nadere informatie

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting

Inkoop- & Aanbestedingsbeleid. Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting Inkoop- & Aanbestedingsbeleid Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting 1 INLEIDING De SEV stimuleert de ontwikkeling van praktische, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied

Nadere informatie

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Hoorn. gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Hoorn. gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Hoorn Nr. 46444 22 maart 2017 Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid gemeente Hoorn gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders d.d.

Nadere informatie

Inkoop-en aanbestedingsbeleid. Raadsinformatieavond

Inkoop-en aanbestedingsbeleid. Raadsinformatieavond Inkoop-en aanbestedingsbeleid Raadsinformatieavond Agenda 1. Aanleiding 2. De Aanbestedingswet 2012 3. Doelstellingen beleid 4. Maatregelen 5. Vragen oktober 13 2 Aanleiding Per 1 april 2013 nieuwe Aanbestedingswet.

Nadere informatie