INFORMATIEBUNDEL. Functiespecifiek aanwervingsexamen. DESKUNDIGE BOEKHOUDER (niveau B) INHOUDSTAFEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEBUNDEL. Functiespecifiek aanwervingsexamen. DESKUNDIGE BOEKHOUDER (niveau B) INHOUDSTAFEL"

Transcriptie

1 INFORMATIEBUNDEL Functiespecifiek aanwervingsexamen DESKUNDIGE BOEKHOUDER (niveau B) INHOUDSTAFEL VOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAPS- COMMISSIE ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK. KWALITEITEN VAN MENSEN ZIJN DOORSLAGGEVEND, ONGEACHT GESLACHT, LEEFTIJD, AFKOMST OF HANDICAP.

2 De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), als overheidsbestuur bevoegd voor cultuur, jeugd, sport, onderwijs, vorming, welzijn, gezondheid en gezin voor iedereen die toenadering zoekt tot de Nederlandstalige gemeenschap in Brussel, organiseert een Functiespecifiek aanwervingsexamen Deskundige-boekhouder De VGC De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) is een overheidsinstelling opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari Op het grondgebied van het Brussels hoofdstedelijk gewest is de VGC bevoegd voor culturele, onderwijs- en persoonsgebonden materies. De Vlaamse Gemeenschapscommissie is de basis en draaischijf voor de Vlaamse gemeenschap in Brussel en voor diegenen die bij haar aansluiting zoeken. Vanuit Nederlandstalig perspectief geeft ze aan de grootstad en het gebruik van haar mogelijkheden vorm en inhoud. De Vlaamse Gemeenschapscommissie maakt deze missie waar vanuit haar institutionele positionering en haar bevoegdheden inzake cultuur, onderwijs, welzijn en gezondheid. Door de ontwikkeling en ondersteuning van een open Nederlandstalig netwerk van diensten en voorzieningen op alle terreinen van haar bevoegdheden, wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie de kwaliteit van het leven in de stad in de diverse levensdomeinen verhogen en nieuwe kansen bieden aan mensen. De Vlaamse Gemeenschapscommissie staat voor een assertieve, open en zelfverzekerde Vlaamse gemeenschap die evident aanwezig is in het Brussels hoofdstedelijk gewest en die de stad mee uitbouwt. Als overheid stelt ze zich fundamenteel communicatief, grootstedelijk geëngageerd, coöperatief, toekomstgericht, direct, ondersteunend, dienstverlenend en innoverend op. VGC heeft als doel de levenskwaliteit in de stad te verhogen en mensen nieuwe kansen te geven. De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft lokale en intermediaire taken, oefent provinciale bevoegdheden uit en vervult gemeentelijke opdrachten als een overkoepeling voor het gewest wenselijk is of als gemeenten hun taken niet ten volle waarmaken. De Vlaamse Gemeenschapscommissie heeft structurele banden, van institutionele, financiële, politieke en/of inhoudelijke aard, met de Vlaamse Gemeenschap en met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 2

3 De politieke organen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie zijn de Raad en het College. De Raad is het beraadslagende orgaan en is samengesteld uit de 17 Nederlandstalige leden van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. Het uitvoerende orgaan is het College, dat bestaat uit de twee Nederlandstalige ministers en de Nederlandstalige staatssecretaris van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. Het Brusselse lid van de Vlaamse Regering woont de vergaderingen van het College met raadgevende stem bij. De administratie vervult een drievoudige taak voor het College: Zij bereidt het beleid voor. Zij voert de beslissingen van het College correct en nauwgezet uit. Zij evalueert de effecten van het gevoerde beleid. Organisatiestructuur van de administratie 3

4 De leidend ambtenaar De leidend ambtenaar staat aan het hoofd van de VGC-administratie en is verantwoordelijk voor het algemeen en strategisch management. De volgende diensten worden rechtstreeks door de leidend ambtenaar aangestuurd: Diensten leidend ambtenaar Hiertoe behoren de kanselarij (secretariaat van het College), de juridische dienst, het documentatiecentrum, de archiefwerking en het informatiemanagement. Cel stedelijk beleid De VGC wil bijdragen aan een kwaliteitsvolle, duurzame en democratische ontwikkeling van de stad. Binnen dit bredere beleidskader vervult de cel Stedelijk Beleid van de VGC drie verschillende opdrachten: Stedelijke ontwikkelingsprogramma s opvolgen en coördineren De cel Stedelijk Beleid coördineert het Stedenfondsprogramma Lander Loeckx 2019 van de VGC. Verder staat de cel Stedelijk Beleid in voor de opvolging van de Duurzame Wijkcontracten en andere stedelijke herwaarderingsprogramma s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Vlaamse Stadsvernieuwingsinstrumenten. De cel Stedelijk Beleid bouwt ook een werking rond Europese fondsen en projecten uit. Transversale interne en externe dynamiek ondersteunen De cel Stedelijk Beleid ondersteunt de transversale dynamiek in de VGC. Ze bevordert de samenwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen in de VGC, om zo te komen tot een meer geïntegreerd stedelijk beleid. De cel Stedelijk Beleid zoekt ook aansluiting bij het stedelijk beleid en de programma s van andere overheden en wil komen tot een beter gecoördineerd beleid. Het betreft samenwerking met Brusselse gemeenten, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse overheid en Vlaamse steden, o.a. via het Kenniscentrum Vlaamse Steden (KCVS). Inspraak, participatie en innovatie De cel Stedelijk Beleid bevordert de participatie van burgers, het middenveld en tal van andere actoren aan het stedelijk beleid van de VGC. Dat doet ze door diverse vormen van inspraak en participatie te organiseren, waaronder het inspraaktraject Stadspiratie. Met haar stedelijk beleid wil de VGC meewerken aan het Brussel van morgen. Kennisdeling, samenwerking en innovatie staan daarin centraal. Hiertoe lanceert de VGC ook een projectoproep Innoverende stedelijke netwerken. Meet- en weetcel De Meet- en Weetcel / Expertisecentrum staat in voor de wetenschappelijke onderbouw van het VGC-beleid. Haar kerntaken vallen uiteen in drie grote clusters: wetenschappelijk onderzoek, dataverzameling, meten en operationaliseren van (indicatoren in) beleidsplannen De meet- en weetcel verzorgt de wetenschappelijke begeleiding van onderzoeken die in opdracht van de VGC uitgevoerd worden. 4

5 Communicatie & ICT / Events De dienst Communicatie & ICT / Events staat in voor de ondersteuning, de dienstverlening en de aansturing van: ICT ICT is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het informaticabeleid van de VGC en bestaat uit twee ploegen: aan de ene kant Infrastructuur en aan de andere kant Ontwikkeling. Infrastructuur zorgt voor de aankoop, de installatie, het beheer en het onderhoud van alle ICT-hardware en telefonie én van het VGC-netwerk. De ontwikkelaars schrijven toepassingen en software en volgen projecten op. Bovendien kan de directie Personeel en HRM beroep doen op ICT om opleidingen informatica te geven. Ten slotte verzorgt ICT een servicedesk, waar u terecht kunt voor support op het netwerk, telefonie, hardware, programma s en applicaties, en met al uw vragen over informatica. Communicatie (& Events) Communicatie staat in voor enerzijds de interne communicatie zoals het intranet, interne personeelsnieuwsbrief, taalondersteuning, en anderzijds de externe bedrijfscommunicatie van de VGC. De Vlaamse Gemeenschapscommissie communiceert gericht en duidelijk. Ze helpt iedereen graag verder, of u nu Brusselaar of Brusselliefhebber bent, en speelt daarbij in op de behoeften met een kwalitatief aanbod. Facilitair beheer De facilitaire dienstverlening staat in voor : de uitleendienst de mobiele ploeg mobiliteit /het wagenpark het stock- en magazijnbeheer Preventiedienst en welzijn op het werk De preventieadviseur ondersteunt op onafhankelijke wijze de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers om de maatregelen uit de welzijnswet toe te passen. De preventieadviseur adviseert de VGC-administratie over: 1 de arbeidsveiligheid; 2 de bescherming van de gezondheid van de werknemer op het werk; 3 de psychosociale aspecten van het werk; 4 de ergonomie; 5 de arbeidshygiëne; 6 de verfraaiing van de arbeidsplaatsen; 7 de maatregelen van de onderneming inzake leefmilieu op de arbeidsomstandigheden. 5

6 De algemene beleidsdirecties De algemene beleidsdirecties hebben een centrale positie in het geheel van de organisatie. Ze staan in voor de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid op het vlak van: Cultuur, Jeugd en Sport Welzijn, Gezondheid en Gezin Onderwijs en Vorming De algemene directie Cultuur, Jeugd en Sport staat in voor de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid op het gebied van Cultuur, Jeugd en Sport: Cultuur Jeugd De algemene directie cultuur, jeugd en sport Algemeen cultuurbeleid: behandelt relevante dossiers voor de gehele algemene directie Cultuur. Subsidies worden voornamelijk toegekend voor: educatieve initiatieven, initiatieven rond cultuurcommunicatie, cultuurparticipatieprojecten. Kunsten: ondersteuning van initiatieven rond kunsteducatie, zoals bijv. Jeugd en Muziek. Lasso, het overkoepelend kunsteducatief netwerk, werd in opdracht van de VGC ontwikkeld om de krachten van verschillende kunsteducatieve werkingen te bundelen en te versterken. Erfgoed: de erfgoedcel is een actieve speler in het brede Brusselse erfgoedveld en stelt zich beschikbaar van diegenen die bewust met cultureel erfgoed bezig zijn. De erfgoedcel is het aanspreekpunt voor de Brusselse erfgoedsector. Musea en cultureel toerisme: het beleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de Brusselse musea bestaat hoofdzakelijk uit overkoepelende initiatieven die vaak gebeuren in samenwerking met de Brusselse Museumraad. Sociaal-cultureel werk ondersteunt sociaal-culturele en etnisch culturele verenigingen, en seniorenorganisaties en amateurkunsten De entiteit gemeenschapscentra volgt de werking op van de 22 Brusselse gemeenschapscentra, waarvan de VGC inrichtende overheid is. Streekgericht bibliotheekbeleid. Het lokaal cultuurbeleid ondersteunt de werking van de gemeentelijke diensten bevoegd voor Nederlandstalige cultuur. Jeugdbeleid: de opmaak van een jeugdbeleidsplan met strategische en operationele doelstellingen en daaraan gekoppelde acties. Van hieruit ondersteunt de Vlaamse Gemeenschapscommissie verschillende regionale partners en lokale jeugd(werk)initiatieven. Dit gebeurt niet alleen voor hun werking, maar ook voor infrastructuur, projecten en kadervorming. Ondersteuning jeugd (werk)aanbod: de Vlaamse Gemeenschapscommissie ondersteunt het Nederlandstalige aanbod voor kinderen en jongeren op vlak van communicatie en informatie. Beroepskrachten en vrijwilligers worden ondersteund via expertisedeling, onthaalmomenten en begeleiding op maat. Jeugdraad: de jeugddienst staat in voor het secretariaat van de jeugdraad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en haar werkgroepen. Eigen aanbod: de Vlaamse Gemeenschapscommissie organiseert een vrijetijds- en vakantieaanbod in jeugdcentrum Aximax. Daarnaast 6

7 Sport staat de Vlaamse Gemeenschapscommissie in voor een aanvullend vormingsaanbod voor jeugdwerkers en eigen events. Meer informatie of Het VGC-sportbeleid bestaat erin zoveel mogelijk Brusselaars zo regelmatig en zo lang mogelijk op een kwaliteitsvolle manier te laten bewegen en sporten, bij voorkeur in een Nederlandstalige omgeving. De VGC-sportdienst wil dit bereiken via sensibilisering, via het kenbaar maken, ondersteunen en het mee ontwikkelen en uitbouwen van een Nederlandstalige kwaliteitsvol en laagdrempelig sport- en bewegingsaanbod. De VGC-sportdienst neemt die actieve regierol op in het Brussels Nederlandstalig sportgebeuren zowel op het regionaal als het lokaal vlak en dit op een zichtbare manier, in complementariteit en samenspraak met tal van partners. Voor meer informatie: sportinbrussel.be / De algemene directie onderwijs en vorming In het Nederlandstalig onderwijs in Brussel volgen elke schooldag ongeveer kinderen, jongeren en volwassenen les. Elke leerling die kiest voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel heeft niet alleen recht op een stoel(tje) in de klas, maar mag ook excellent onderwijs verwachten. En daar werkt de algemene directie Onderwijs en Vorming van de VGC volop aan mee. De VGC positioneert zich daarbij als regisseur in het complexe veld van Onderwijs en Vorming vanuit twee invalshoeken: Enerzijds voert de VGC een netoverschrijdend onderwijs- en vormingsbeleid dat complementair is aan dat van de Vlaamse Gemeenschap en het lokale school- en vormingsbeleid ondersteunt. De algemene directie Onderwijs en Vorming stelt zich op als expertisecentrum, aanspreekpunt, spreekbuis en belangenbehartiger voor het Nederlandstalig onderwijs en de Nederlandstalige vormingssector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Concreet werkt het team onderwijs- en vormingsbeleid onder andere aan het volgende: nemen van maatregelen om de capaciteit in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel zoveel mogelijk af te stemmen op de vraag door subsidies aan te bieden voor capaciteitsuitbreiding voor het basis- en secundair onderwijs; zorgen voor een kwaliteitsvolle infrastructurele leeromgeving en materialen voor wie wil leren in Brussel door bijvoorbeeld subsidies aan te bieden voor energiezorg op school, uitdagende speelplaatswerking, uitrusting, renovaties, enz.; opzetten en ondersteunen van kwaliteitsbevorderende initiatieven voor een kwaliteitsvol onderwijs en vorming op maat van Brussel; ondersteunen van leerkrachten- en docententeams om met de Brusselse realiteit om te gaan. Bijvoorbeeld door het optimaliseren van taalcoaching in het volwassenonderwijs, het opstellen van een taalbeleidsplan per sector, ondersteunen van projecten die inspelen op de armoedeproblematiek, enz.; opzetten van acties om het Brusselse Nederlandstalige onderwijs- en vormingsaanbod bekend te maken; stimuleren van een brede leeromgeving voor wie wil leren in Brussel. Bijvoorbeeld: uitbouwen en ondersteunen van Brede Schoolinitiatieven, inhoudelijke ondersteunen van scholen om een uitdagende speelplaatswerking uit te bouwen, ontwikkelen van een speelpleinwerking in samenwerking met de scholen enz.; ondersteunen van projecten die een volledige leerloopbaan en een integraal ontwikkelingsproces van lerenden bevorderen, binnen het Nederlandstalig netwerk in Brussel. Bijvoorbeeld: acties ter preventie van spijbelen, uitbouwen van een leerwinkel, tweedekansonderwijs enz.; 7

8 faciliteren van de afstemming tussen onderwijs en de arbeidsmarkt in samenwerking met VDAB, ACTIRIS, Tracé, ; actief werken aan de positieve beeldvorming van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Bijvoorbeeld: organiseren van evenementen ter waardering van de leerkrachten- en docententeams zoals de Avond van het Nederlandstalig onderwijs, Dag van de leerkracht, enz.; Anderzijds is de Vlaamse Gemeenschapscommissie ook de inrichtende overheid van scholen, en heeft ze een onderwijsbeleid voor deze onderwijsinstellingen. Zaveldal, Buitengewoon Secundair Onderwijs o Zaveldal is een kleine multiculturele school voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het hartje van Brussel. Leerlingen secundair onderwijs met een licht verstandelijke beperking (type 1) of ernstige sociale en/of gedragsstoornissen (type 3) krijgen er een onderwijsaanbod OV3. Opleidingsvorm 3 heeft tot doel leerlingen voor te bereiden op een integratie in het gewone leef- en arbeidsmilieu. o Vanaf 1 september 2015 wordt het huidige aanbod voor type 1 en type 3 hervormd tot type basisaanbod. o De school biedt drie opleidingen aan: metselaar, boekbinder en onderhoudshulp in instellingen en professionele schoonmaak. o Zaveldal biedt ook GON-begeleiding aan (Geïntegreerd Onderwijs) waarbij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs ondersteuning krijgen. Kasterlinden, Buitengewoon Basis- en Secundair Onderwijs en Kasterlinden, Internaat o Kasterlinden is een groene moderne campus waar twee scholen voor buitengewoon onderwijs en een internaat zijn gehuisvest. Leerlingen met een visuele handicap (type 6), een auditieve beperking (type 7) of een spraak- of taalstoornis (type 7) krijgen er een onderwijs in OV1, OV2 of OV3. o De opleidingsvormen 1 en 2 bereiden leerlingen voor op zelfstandig wonen en werken in een beschermde leef- en werkomgeving. Opleidingsvorm 3 heeft tot doel leerlingen voor te bereiden op een integratie in het gewone leef- en arbeidsmilieu. o Vanaf 1 september 2015 organiseert de school ook onderwijs voor leerlingen met een autismespectrumstoornis (type 9). o Beide scholen bieden ook GON-begeleiding (Geïntegreerd Onderwijs) aan waarbij leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs ondersteuning krijgen. o Kinderen en jongeren die onderwijs volgen op de campus, maar ook kinderen met specifieke onderwijsbehoeften uit andere scholen in de buurt, kunnen zich inschrijven in het internaat van Kasterlinden. Kinderen tussen 3 en 21 jaar kunnen er verblijven in een aangepast leef- en leerklimaat en krijgen er zorg op maat. CLB Stedelijk en Gemeentelijk onderwijs o Dit Centrum voor Leerlingbegeleiding begeleidt een 75 tal basis- en secundaire scholen voor gewoon en buitengewoon onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Vlaams-Brabant. Elke leerling, ouder en school krijgt van het CLB gespecialiseerde begeleiding op de volgende vier domeinen: schoolloopbaan leren en studeren psychisch en sociaal functioneren preventieve gezondheidszorg De VGC werkt complementair met het aanbod van andere Brusselse scholen. De VGC maakt unieke keuzes wat betreft opleidingsaanbod, methodieken en doelstellingen. De VGC wil als inrichtende macht dagelijks innoverend en kwaliteitsvol onderwijs organiseren. 8

9 De algemene directie welzijn, gezondheid en gezin De algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin staat in voor de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid op het gebied van Welzijn, Gezondheid en Gezin. Daarnaast zijn er binnen de algemene directie twee operationele diensten actief: Logo Brussel en Revalidatiecentrum De Poolster. Welzijn en Gezondheid De Vlaamse Gemeenschapscommissie implementeert de Vlaamse beleidsopties voor Welzijn en Gezondheid in Brussel en voert een innoverend en aanvullend welzijns- en gezondheidsbeleid, afgestemd op de specifieke Brusselse situatie. Vanuit haar regierol tekent de VGC het algemene kader voor het welzijns- en gezondheidsbeleid uit. Voor de realisatie van dit beleid doet de Vlaamse Gemeenschapscommissie maximaal een beroep op partners en initiatiefnemers uit het werkveld. De VGC zet hierbij in op de ondersteuning en de subsidiëring van initiatieven op vlak van uitbouw, uitbreiding en vernieuwing van kwaliteitsvolle, laagdrempelige dienst- en hulpverlening waarbij de noden van de hulpvrager centraal staan. De Vlaamse Gemeenschapscommissie ontwikkelt een beleid op vlak van: De kwaliteit en de toegankelijkheid van het welzijns- en -gezondheidsaanbod; Gezondheidsbevordering en preventie in het basisonderwijs en de kinderopvang; Jeugdwelzijn en de bestrijding van schooluitval; Welzijn voor personen met een beperking; Woonzorg en ouderenwelzijn; Multidisciplinaire samenwerking, netwerking en afstemming van het welzijns- en gezondheidsaanbod, zowel op de eerste als de tweede lijn; Outreachend en empowerend werken naar kwetsbare doelgroepen. Daarnaast neemt de werkeenheid Welzijn en Gezondheid binnen de Vlaamse Gemeenschapscommissie enkele transversale thema s op: Vrijwilligerswerk: de ondersteuning van overkoepelende initiatieven en samenwerking met het steunpunt voor vrijwilligerswerk in Brussel. Armoedebestrijding: de ontwikkeling van een armoedebeleid vanuit een integrale visie en zorgt voor afstemming op het Vlaamse en Brusselse armoedebeleid. Integratie en Inburgering De VGC voert en ontwikkelt een gecoördineerd en transversaal beleid met betrekking tot integratie en inburgering dat een antwoord biedt op de reële noden in de stedelijke samenleving. De belangrijkste krijtlijnen van dit beleid zijn de volgende: Het hanteren van een beleidsinstrumentarium dat vertrekt vanuit de Brusselse realiteit en aansluit bij de Vlaamse regelgeving; Inzetten op interculturalisering en het voeren van een inclusief beleid gericht op toegankelijkheid van voorzieningen; Streven naar een evenredige participatie; Bevorderen van sociale cohesie en het samenleven in diversiteit. 9

10 Logo Brussel Logo Brussel werkt samen met een netwerk van organisaties aan de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Logo Brussel staat in voor informatie en advies en voert campagnes rond gezondheidspromotie op maat van Brussel. Logo Brussel werkt samen met Brusselse zorgverleners, welzijnsen gezondheidsorganisaties, scholen, CLB s, buurtwerkingen, sportorganisaties en externe diensten voor bescherming op het werk. Logo Brussel heeft extra aandacht voor de gezondheidsnoden van maatschappelijk kwetsbare en moeilijk te bereiken doelgroepen. Ook grootstedelijke gezondheidsproblemen zoals tbc, aids en toegang tot de preventieve gezondheidszorg krijgen aandacht. Logo Brussel is erkend en gesubsidieerd door De Vlaamse Gemeenschap. Revalidatiecentrum De Poolster Revalidatiecentrum 'De Poolster' onderzoekt en behandelt kinderen met uiteenlopende leer- en ontwikkelingsstoornissen, op vlak van spraak, taal, motoriek, gedrag, geheugen, concentratie,... Verder richt De Poolster zich op kinderen met meer specifieke problemen zoals verstandelijke beperking, gedragsmoeilijkheden, overbeweeglijkheid, ADHD of autisme. Ook kinderen en volwassenen met een gehoorverlies kunnen terecht in De Poolster. Zowel het onderzoek als de behandeling verlopen multidisciplinair en ambulant. Het centrum wil bijdragen tot een maximale ontplooiing van zijn bezoekers, teneinde een bevredigende sociale en/of professionele integratie mogelijk te maken. Het revalidatiecentrum bestaat uit een team van gespecialiseerde therapeuten: audiologen, ergotherapeuten, kinesist, logopedisten, maatschappelijk assistent, neus-keel-oorarts en psychologen. 10

11 De beleidsuitvoerende entiteiten De beleidsuitvoerende entiteiten staan naast de voorbereiding en evaluatie voornamelijk in voor de uitvoering van het beleid. De entiteiten ressorteren elk onder een algemene beleidsdirectie. Ze werken voor alle transversale thema s nauw samen met de cel Stedelijk beleid. Entiteit Gemeenschapscentra De Gemeenschapscentra willen Brusselaars ontmoetings- en ontplooiingskansen geven en hun stem laten horen. De 22 gemeenschapscentra doen actief en met succes aan gemeenschapsvorming. Het is op deze plaatsen in de stad dat sociaalculturele en sociaal-artistieke projecten ontstaan en kunnen groeien. De werking wordt gekenmerkt door een uitgebreid artistiek, sociaal, cultureel en educatief aanbod, zowel op lokaal als bovenlokaal niveau. GC Candelaershuys Ukkel GC De Kriekelaar Schaarbeek GC De Kroon Sint-Agatha-Berchem GC De Linde Haren GC De Maalbeek Etterbeek GC De Markten - Brussel GC De Pianofabriek Sint-Gillis GC De Platoo Koekelberg GC De Rinck - Anderlecht GC De Vaartkapoen Sint-Jans-Molenbeek GC De Zeyp Ganshoren GC Den Dam - Oudergem GC Elzenhof Elsene GC Essegem Jette GC Everna - Evere GC Heembeek-Mutsaard Neder-Over-Heembeek GC Kontakt Sint-Pieters-Woluwe GC Nekkersdal - Laken GC Op-Weule Sint-Lambrechts-Woluwe GC Ten Noey Sint-Joost-ten-Node GC Ten Weyngaert Vorst GC WaBo Watermaal-Bosvoorde Entiteit onderwijscentrum Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) wil de kansen van alle kinderen en jongeren in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel vergroten. Het OCB is een deskundige en professionele partner voor de vorming en ondersteuning van schoolteams binnen het Nederlandstalig onderwijs in Brussel op het vlak van taal en meertaligheid, ouder- en buurtbetrokkenheid, omgaan met diversiteit en Brede School. Daarnaast ondersteunt het OCB de speelpleinwerking in Brussel. 11

12 Ondersteuning: ondersteuning op maat van de Brusselse Nederlandstalige scholen. Op vraag van het schoolteam wordt er een ondersteuningstraject opgezet. Vorming en uitwisseling: organiseren van vormingen en uitwisselingsmomenten voor leerkrachten, directies en Brede Schoolcoördinatoren. Onderwijsbibliotheek: uitlenen en raadplegen van leermiddelen en documentatie omtrent onderwijs in een meertalige en grootstedelijke context. Studiedienst: zorgt voor de wetenschappelijke onderbouwing van de OCB-werking. Ze ontwikkelt en bundelt expertise en deelt die met het OCB-team en de ruimere onderwijswereld. Projecten: het OCB organiseert een aantal projecten vanuit de opgebouwde expertise (bv. Zomerschool). Entiteit gezin De Entiteit Gezin wil de kansen van gezinnen met (jonge) kinderen in de Nederlandstalige kinderopvang van baby s en peuters, buitenschoolse kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning vergroten. De Entiteit Gezin staat in voor de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het gezinsbeleid. De VGC zet daarbij, vanuit haar regierol, in op de volgende strategische inhoudelijke doelstellingen: De VGC zorgt voor de verdere uitbouw van een fijnmazig en behoeftedekkend aanbod (capaciteitsuitbreiding), met inbegrip van de begeleiding van bouwprojecten De VGC informeert ouders actief over het Nederlandstalig aanbod en zorgt voor maximale toegankelijkheid (evenwichtig opnamebeleid) De VGC ondersteunt de voorzieningen in verdere uitbouw van een kwaliteitsvolle werking De VGC stimuleert innovatieve projecten en initiatieven (laboratorium-functie) De Entiteit Gezin heeft ook een eigen ondersteuningsaanbod. Meer bepaald wordt gezorgd voor een vormingsaanbod voor medewerkers en/of vrijwilligers van initiatiefnemers en op maat van voorzieningen een ondersteuningstraject opgezet op het vlak van taalontwikkeling en het leren van Nederlands. De Entiteit Gezin realiseert deze opdrachten in partnerschap met het werkveld en streeft een goede samenwerking na met andere beleidsdomeinen (onderwijs, vrije tijd ) en met de Vlaamse Gemeenschap en met andere betrokken overheden. De algemene directie ondersteuning en facility De algemene directie Ondersteuning en Facility beheer staat in voor een geïntegreerd zakelijk beheer en bestaat uit drie directies: Personeel, HRM en Onthaal Financiën, Begroting en Aankoop Gebouwen en Patrimonium 12

13 Directie personeel, HRM en onthaal De directie Personeel en HRM is verantwoordelijk voor het sturen van het personeelsbeleid en personeelsbeheer, zodat de Vlaamse Gemeenschapscommissie waar nodig over het gepaste aantal medewerkers met de nodige competenties beschikt, om de opdrachten en de door het College genomen beleidsopties te realiseren. Wervingen en personeelsbewegingen examens en selecties interne mobiliteit vervangingspool Een geïntegreerd personeelsbeheer ziektebeheer dossierbeheer (verlofvormen ) salaris en pensioenen Personeelsontwikkeling competentiemanagement competentieontwikkeling (vorming, loopbaantrajecten, lerende organisatie) motivatie en valorisatie van de medewerkers evaluatie loopbaanbegeleiding vorming lerende organisatie diversiteitsbeleid HR-ontwikkelingen Sociaal overleg syndicaal overleg statutaire aangelegenheden Sociale dienst/werking Lander Loeckx Onthaal Catering Interne en externe verzending Directie financiën, begroting en aankoop De directie Financiën en Begroting staat in voor een goed beheer van de financiële middelen. Deze directie maakt de begroting op en zorgt voor het dagelijks beheer van de financiële middelen, de boekhouding en de thesaurie, de bestellingen, de facturering en het schuldbeheer. Begroting en rekening Financieel beleid Boekhouding Thesaurie Boekhoudkundige inventaris 13

14 Algemene financiële begeleiding Begeleiding en ondersteuning externe organisaties in de beleidsdirecties Financiële controles van de besteding van VGC-middelen bij externe organisaties en instellingen Aankoopdienst en contractbeheer (voor administratie + eventuele verzelfstandigde diensten) contractbeheer leveranciersmanagement Directie gebouwen en patrimonium De directie Gebouwen en Patrimonium ondersteunt het bevoegd VGC-collegelid om voor de administratiehuizen, de gemeenschapscentra, de jeugdhuizen en -centra, de bibliotheken, de kinderdagverblijven, en andere, zowel instandhoudingswerken als nieuwbouwwerken en verbouwingswerken uit te voeren. Naast het beheer van de eigen infrastructuur levert de directie studiewerk en advies aan interne en externe klanten in verband met gesubsidieerde infrastructuur. Beheer gebouwenpatrimonium Beheer huurcontracten Opvolging verbouwingen en renovaties eigen gebouwen Opvolging verbouwingen en renovaties aan gebouwen van derden Opvolgen infrastructuuraspecten bij investeringssubsidies Opmaak en opvolging investeringsplan 14

15 Het functiespecifiek aanwervingsexamen voor deskundige boekhouder niveau B Als deskundige aan het werk Als deskundige zorg je, in samenspraak met de (functioneel) leidinggevende, voor de operationele uitwerking van de beleidsondersteuning (beleidsvoorbereiding, beleidsuitvoering en beleidsevaluatie) binnen een beleidsdomein. Als deskundige in een statutaire functie doorloop je een stageperiode van 9 maanden. Tijdens deze periode word je driemaandelijks geëvalueerd en kan je intekenen op specifieke vormingen die je wegwijs maken in het werken voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie in het algemeen, en in je nieuwe functie in het bijzonder. Je legt de eed af en na een positieve evaluatie ben je statutair ambtenaar. Beschrijving De deskundige-boekhouder overheidsboekhouding (statutaire functie) zorgt voor de uitvoering van de taken opgelegd aan de boekhouder, van toepassing op het begrotings- en rekeningstelsel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Hij implementeert beleidsbeslissingen en staat in voor de interne en externe dienstverlening binnen het beleidsdomein. Hij ontwikkelt en optimaliseert de boekhoudkundige concepten, processen en procedures. Hij beheert op operationeel niveau de dossiers en projecten met betrekking tot een beleidsdomein (voorbereiden, analyseren en uitvoeren), volgt de kredieten op en voert boekhoudkundige verrichtingen uit. Hij zorgt ook voor de financiële analyse en controle op de verantwoording van gesubsidieerde verenigingen. Opdrachten Implementeren en opvolgen van beleidsbeslissingen Instaan voor interne en externe dienstverlening binnen het beleidsdomein Helpen van VGC-collega s in de aankoopsoftware Contactpersoon voor de verschillende leveranciers Toepassen, ontwikkelen en optimaliseren van boekhoudkundige concepten, werkprocessen en procedures Voorstellen uitwerken om deze processen en procedures uit te verbeteren Brainstormen over nieuwe procedures Operationeel beheren van dossiers en projecten met betrekking tot het beleidsdomein (voorbereiden, analyseren en uitvoeren) Verantwoordelijkheid voor de opvolging van bepaalde deelaspecten van de boekhouding met betrekking tot bepaalde kosten of ontvangsten Opvolgen van kredieten en uitvoeren van boekhoudkundige verrichtingen Dateren, scannen en boeken van verschillende boekhoudkundige documenten Maken van betaallijsten 15

16 Maken en opvolgen van rapporteringen zowel in het boekhoudprogramma, de rapporteringssite als in Excel. Competenties Waardegebonden competenties Gelden voor iedereen binnen de organisatie, voor alle niveaus en alle functies. dienstbaar zijn integer handelen betrokken zijn Niveaugebonden competenties Interactief gedrag mondeling vaardig zijn schriftelijk vaardig zijn samenwerken Omgaan met informatie problemen analyseren oordelen vormen Probleemoplossend gedrag resultaatgericht handelen klantgericht handelen De juiste competenties bij de juiste persoon op de juiste plaats Beheersmatig gedrag plannen en organiseren opvolgen van taken en processen Functiegebonden competenties cijfermatig denken vaktechnische kennis 16

17 Toelatingsvoorwaarden voor het functiespecifiek aanwervingsexamen van boekhouder Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking; de burgerlijke en politieke rechten genieten; aan de dienstplichtwetten voldoen; onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Vrijhandelsassociatie, behoudens door het College te verlenen vrijstelling; de lichamelijke geschiktheid bezitten die vereist is voor het uit te oefenen ambt; Specifieke toelatingsvoorwaarden een diploma van graduaat in boekhouding, uitgereikt door een school of leergang van het economisch hoger onderwijs; een diploma van het economisch hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van sociale promotie, van een afdeling handel, handelswetenschappen, boekhouding of accountancy, bedrijfsadministratie, boekhouden-informatica of boekhouden-fiscaliteit; een diploma van gegradueerde in het bedrijfsbeheer, optie accountancy-fiscaliteit, uitgereikt door een hogeschool met het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde van één cyclus; Kandidaten moeten aan de diploma- of ervaringsvoorwaarden voldoen op 30 september 2015 Laatstejaarsstudenten worden toegelaten. Zij kunnen pas in dienst treden vanaf de dag dat zij aan de directeur Personeel en HRM het vereiste diploma of studiegetuigschrift hebben voorgelegd; Houders van een buitenlands diploma dienen een academische gelijkwaardigheidserkenning, uitgereikt door NARIC Vlaanderen in naam van de Vlaamse minister van Onderwijs, voor te leggen op het moment van de inschrijving; Slagen in het vergelijkend aanwervingsexamen via een objectieve procedure. Selectieprocedure Het programma voor het functiespecifiek aanwervingsexamen voor deskundige-boekhouder niveau B bestaat uit een cv-screening, een schriftelijk en een mondeling gedeelte. Kandidaten dienen op de schriftelijke en de mondelinge proef 50% te behalen en 60% in het geheel. Het schriftelijk gedeelte bestaat uit een schriftelijk examen dat door de voorzitter, een intern en extern jurylid wordt opgesteld en beoordeeld. 17

18 CV-screening De CV-screening wordt georganiseerd om na te gaan of de kandidaten in aanmerking komen om deel te nemen aan het aanwervingsexamen. Schriftelijk gedeelte De jury organiseert een schriftelijk gedeelte met functierelevante situaties en vragen, waarbij de waarden-, niveau- en functiegebonden competenties bevraagd worden. De proef zal afgenomen worden in het gebouw van de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Voor de schriftelijke proef dient men ten minste 50% van de punten (50/100) te behalen om te slagen, waarna men opgenomen wordt in een reserve voor functies op niveau B. Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 4 jaar. Kandidaten die slaagden voor het schriftelijk gedeelte, worden uitgenodigd voor het mondelinge gedeelte. Dit gedeelte bestaat uit een interview met de jury waarbij de specifieke competenties voor de functie van deskundige-boekhouder getoetst worden. Indien men slaagt voor het mondelinge gedeelte wordt men opgenomen in een functiegebonden reserve. Deze reserve heeft een geldigheidsduur van 4 jaar. Interview Mondeling gedeelte Het mondelinge gedeelte bestaat uit een jurygesprek (interview). Hier gebeurt de evaluatie van het profiel van de kandidaat met de specifieke vereisten van de functie evenals van zijn/haar motivatie en professionele verwachtingen. Het gesprek wordt schriftelijk voorbereid aan de hand van een situatieschets. De kandidaten worden geïnterviewd door de jury. Men dient minstens 50% van de punten te behalen om te slagen. Eindrangschikking Om te slagen dienen kandidaten 50% te behalen op het schriftelijke gedeelte, 50% te behalen op het mondelinge gedeelte en 60% op het schriftelijke en het mondelinge gedeelte samen. De examenjury De jury wordt gevormd door: Voorzitter: de heer Thierry Delrue, directeur Financiën en Begroting; Intern jurylid: mevrouw Soetkin Suetens, directeur Personeel en HRM; Intern jurylid-expert: de heer Koen Peirlinck, deskundige Financiën en Begroting; Extern jurylid: de heer Patrick Braet, financieel beheerder provincie West-Vlaanderen; Secretariaat: personeelslid van de directie Personeel en HRM. 18

19 Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie keurt, op voorstel van de jury, de aanwervingsreserve goed. Mogelijkheid tot beroep Je hebt de mogelijkheid om tegen de beslissing van de examenjury beroep aan te tekenen bij de Raad van State. Dit kan via een verzoekschrift tot nietigverklaring; je kan tevens een verzoekschrift tot schorsing van de beslissing van de examenjury indienen. Een verzoekschrift tot nietigverklaring en tot schorsing moet per aangetekend schrijven verstuurd worden aan de Raad van State Griffie afdeling bestuursrechtspraak, Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel telefoon: Dit beroep bij de Raad van State moet ingediend worden binnen de zestig dagen nadat de brief met de beslissing van de examenjury je werd betekend, zoniet zal de Raad van State jouw beroep als onontvankelijk (wegens laattijdige indiening) verwerpen. Timing De schriftelijke proef zal doorgaan op dinsdag 6 oktober 2015 (19u tot 20u30) Het interview met de examenjury is gepland op maandag 19 oktober 2015 (eventueel ook woensdag 21 oktober 2015). Gelieve bovenstaande data zeker vrij te houden. Beslissing door het College op 26 november

20 Ons aanbod Naast een uitdagende functie in een dynamische omgeving biedt de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de functie van deskundige een niet-geïndexeerde jaarwedde tussen EUR en EUR (geïndexeerde maandwedde ongehuwd geen personen ten laste 0 jaar anciënniteit: 2270,52 EUR bruto en 1 511,88 EUR netto), aangevuld met andere voordelen. Voltijdse relevante en aantoonbare beroepservaring in de privésector en/of als zelfstandige kan voor maximaal 10 jaar in rekening worden gebracht bij de salarisvaststelling. Voordelen Abonnement woon-werkverkeer bij gebruik van het openbaar vervoer: NMBS en De Lijn; MIVB-abonnement; hospitalisatieverzekering; fietsvergoeding; maaltijdcheques; verhuispremie voor werknemers die naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verhuizen; stadspremie voor werknemers die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen goede balans werk-privé: 35 vakantiedagen bij voltijdse tewerkstelling, flexibele werkuren, mogelijkheid tot verkorte werkweek (afhankelijk van de functie), sluiting tussen Kerst en Nieuwjaar Inschrijving Solliciteren kan door het standaard-cv en het kandidatuurstellingsformulier volledig en correct in te vullen en een kopie van het vereiste diploma toe te voegen uiterlijk op woensdag 30 september 2015 en dit via De online registratie geldt als indieningsdatum. Het diploma dient als bijlage toegevoegd te worden. Zoniet is je kandidatuur ongeldig. Uiterste inschrijvingsdatum: woensdag 30 september 2015 Meer informatie Voor meer informatie over deze examenprocedure, neem contact op met mevrouw Lin Thimpont, adjunct van de directeur bij de directie Personeel en HRM of op het nummer Voor meer informatie over de functie, neem contact op met de heer Thierry Delrue, directeur Financiën en Begroting of op het nummer Voor meer informatie over de Vlaamse Gemeenschapscommissie, raadpleeg 20

INFORMATIEBUNDEL. Functiespecifiek aanwervingsexamen. Boekhouder (niveau B) INHOUDSTAFEL

INFORMATIEBUNDEL. Functiespecifiek aanwervingsexamen. Boekhouder (niveau B) INHOUDSTAFEL INFORMATIEBUNDEL Functiespecifiek aanwervingsexamen Boekhouder (niveau B) INHOUDSTAFEL VOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAPS-COMMISSIE ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK. KWALITEITEN VAN MENSEN ZIJN DOORSLAGGEVEND,

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. Technicus (niveau C) Functiespecifiek aanwervingsexamen INHOUDSTAFEL THEATERTECHNICUS CULTUURCENTRUM BRUSSEL

INFORMATIEBUNDEL. Technicus (niveau C) Functiespecifiek aanwervingsexamen INHOUDSTAFEL THEATERTECHNICUS CULTUURCENTRUM BRUSSEL INFORMATIEBUNDEL Functiespecifiek aanwervingsexamen Technicus (niveau C) INHOUDSTAFEL THEATERTECHNICUS CULTUURCENTRUM BRUSSEL De Vlaamse Gemeenschapscommissie stelt een wervingsreserve samen voor theatertechnicus

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. Functiespecifiek aanwervingsexamen. Directeur Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) INHOUDSTAFEL

INFORMATIEBUNDEL. Functiespecifiek aanwervingsexamen. Directeur Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) INHOUDSTAFEL INFORMATIEBUNDEL Functiespecifiek aanwervingsexamen Directeur Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) INHOUDSTAFEL VOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAPS- COMMISSIE ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK. KWALITEITEN VAN

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. Architect Ingenieur-Architect (niveau A) Functiespecifiek aanwervingsexamen INHOUDSTAFEL

INFORMATIEBUNDEL. Architect Ingenieur-Architect (niveau A) Functiespecifiek aanwervingsexamen INHOUDSTAFEL INFORMATIEBUNDEL Functiespecifiek aanwervingsexamen Architect Ingenieur-Architect (niveau A) INHOUDSTAFEL De Vlaamse Gemeenschapscommissie stelt een wervingsreserve samen voor architect (niveau A) en ingenieur-architect

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. Onderwijsondersteuner (niveau B) Functiespecifiek aanwervingsexamen INHOUDSTAFEL

INFORMATIEBUNDEL. Onderwijsondersteuner (niveau B) Functiespecifiek aanwervingsexamen INHOUDSTAFEL INFORMATIEBUNDEL Functiespecifiek aanwervingsexamen Onderwijsondersteuner (niveau B) INHOUDSTAFEL VOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAPS- COMMISSIE ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK. KWALITEITEN VAN MENSEN ZIJN DOORSLAGGEVEND,

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. Functiespecifiek aanwervingsexamen: Schrijnwerker Logistiek assistent. (Niveau D)

INFORMATIEBUNDEL. Functiespecifiek aanwervingsexamen: Schrijnwerker Logistiek assistent. (Niveau D) INFORMATIEBUNDEL Functiespecifiek aanwervingsexamen: Schrijnwerker Logistiek assistent (Niveau D) De Vlaamse Gemeenschapscommissie stelt een wervingsreserve samen voor volgende functies als technisch assistent

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. Boekhouder (niveau B) Vergelijkend aanwervingsexamen INHOUDSTAFEL

INFORMATIEBUNDEL. Boekhouder (niveau B) Vergelijkend aanwervingsexamen INHOUDSTAFEL INFORMATIEBUNDEL Vergelijkend aanwervingsexamen Boekhouder (niveau B) INHOUDSTAFEL De Vlaamse Gemeenschapscommissie stelt een wervingsreserve samen voor boekhouder (niveau B). Bij de directie Financiën,

Nadere informatie

Centrumverantwoordelijke (gemeenschapscentrum De Linde) & regionaal stafmedewerker (regio noord)

Centrumverantwoordelijke (gemeenschapscentrum De Linde) & regionaal stafmedewerker (regio noord) Adjunct van de directeur (niveau A) Centrumverantwoordelijke (gemeenschapscentrum De Linde) & regionaal stafmedewerker (regio noord) Algemene directie Cultuur Jeugd en Sport - entiteit Gemeenschapscentra

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. Niveau D technisch assistent/ assistent en assistent-onthaal. Algemene situering

INFORMATIEBUNDEL. Niveau D technisch assistent/ assistent en assistent-onthaal. Algemene situering INFORMATIEBUNDEL De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), als overheidsbestuur bevoegd voor cultuur, jeugd, sport, onderwijs, vorming, welzijn, gezondheid en gezin voor iedereen die toenadering zoekt tot

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. Functiespecifiek aanwervingsexamen: Medewerker jeugdcentrum Aximax (Niveau C)

INFORMATIEBUNDEL. Functiespecifiek aanwervingsexamen: Medewerker jeugdcentrum Aximax (Niveau C) INFORMATIEBUNDEL Functiespecifiek aanwervingsexamen: Medewerker jeugdcentrum Aximax (Niveau C) De Vlaamse Gemeenschapscommissie stelt een wervingsreserve samen voor volgende functies als medewerker (niveau

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL _ SELECTIEPROCEDURE. Entiteitsverantwoordelijke Gemeenschapscentra

INFORMATIEBUNDEL _ SELECTIEPROCEDURE. Entiteitsverantwoordelijke Gemeenschapscentra INFORMATIEBUNDEL _ SELECTIEPROCEDURE Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie organiseert in samenwerking met Jobpunt Vlaanderen een selectieprocedure voor de mandaatfunctie van Entiteitsverantwoordelijke

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE-COÖRDINATOR / HOOFD VAN DE FINANCIËLE DIENST INHOUDSTAFEL

INFORMATIEBUNDEL SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE-COÖRDINATOR / HOOFD VAN DE FINANCIËLE DIENST INHOUDSTAFEL INFORMATIEBUNDEL SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE DESKUNDIGE-COÖRDINATOR / HOOFD VAN DE FINANCIËLE DIENST INHOUDSTAFEL VOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAPS-COMMISSIE ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK. KWALITEITEN

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. Selectieprocedure mandaatfunctie Entiteitsverantwoordelijke Gezin

INFORMATIEBUNDEL. Selectieprocedure mandaatfunctie Entiteitsverantwoordelijke Gezin INFORMATIEBUNDEL Selectieprocedure mandaatfunctie Entiteitsverantwoordelijke Gezin VOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAPS- COMMISSIE ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK. KWALITEITEN VAN MENSEN ZIJN DOORSLAGGEVEND, ONGEACHT

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. Selectieprocedure mandaatfunctie Directeur Gebouwen en Patrimonium

INFORMATIEBUNDEL. Selectieprocedure mandaatfunctie Directeur Gebouwen en Patrimonium INFORMATIEBUNDEL Selectieprocedure mandaatfunctie Directeur Gebouwen en Patrimonium VOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAPS- COMMISSIE ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK. KWALITEITEN VAN MENSEN ZIJN DOORSLAGGEVEND, ONGEACHT

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL _ SELECTIEPROCEDURE. deskundige-coördinator/hoofd van de financiële dienst

INFORMATIEBUNDEL _ SELECTIEPROCEDURE. deskundige-coördinator/hoofd van de financiële dienst INFORMATIEBUNDEL _ SELECTIEPROCEDURE Het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie organiseert in samenwerking met Jobpunt Vlaanderen een selectieprocedure voor de mandaatfunctie van deskundige-coördinator/hoofd

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. Aanwervingsexamen. Niveau A - Adjunct van de directeur INHOUDSTAFEL

INFORMATIEBUNDEL. Aanwervingsexamen. Niveau A - Adjunct van de directeur INHOUDSTAFEL INFORMATIEBUNDEL Aanwervingsexamen Niveau A - Adjunct van de directeur INHOUDSTAFEL VOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAPS- COMMISSIE ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK. KWALITEITEN VAN MENSEN ZIJN DOORSLAGGEVEND, ONGEACHT

Nadere informatie

AANWERVINGS- EN BEVORDERINGSEXAMEN VOOR

AANWERVINGS- EN BEVORDERINGSEXAMEN VOOR INFORMATIEBUNDEL De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), als overheidsbestuur bevoegd voor cultuur, jeugd, sport, onderwijs, vorming, welzijn, gezondheid en gezin voor iedereen die toenadering zoekt tot

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. Selectieprocedure mandaatfunctie Deskundige-coördinator Communicatie, ICT en Media

INFORMATIEBUNDEL. Selectieprocedure mandaatfunctie Deskundige-coördinator Communicatie, ICT en Media INFORMATIEBUNDEL Selectieprocedure mandaatfunctie Deskundige-coördinator Communicatie, ICT en Media VOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAPS- COMMISSIE ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK. KWALITEITEN VAN MENSEN ZIJN DOORSLAGGEVEND,

Nadere informatie

AANWERVINGS- EN BEVORDERINGSEXAMEN VOOR

AANWERVINGS- EN BEVORDERINGSEXAMEN VOOR INFORMATIEBUNDEL De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), als overheidsbestuur bevoegd voor cultuur, jeugd, sport, onderwijs, vorming, welzijn, gezondheid en gezin voor iedereen die toenadering zoekt tot

Nadere informatie

AANWERVINGS- EN BEVORDERINGSEXAMEN VOOR

AANWERVINGS- EN BEVORDERINGSEXAMEN VOOR INFORMATIEBUNDEL De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), als overheidsbestuur bevoegd voor cultuur, jeugd, sport, onderwijs, vorming, welzijn, gezondheid en gezin voor iedereen die toenadering zoekt tot

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 ONTWERP Verordening nr. 13-04 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE ENTITEITSVERANTWOORDELIJKE GEMEENSCHAPSCENTRA INHOUDSTAFEL

INFORMATIEBUNDEL SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE ENTITEITSVERANTWOORDELIJKE GEMEENSCHAPSCENTRA INHOUDSTAFEL VOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAPS- COMMISSIE ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK. KWALITEITEN VAN MENSEN ZIJN DOORSLAGGEVEND, ONGEACHT GESLACHT, LEEFTIJD, AFKOMST OF INFORMATIEBUNDEL SELECTIEPROCEDURE MANDAATFUNCTIE

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. Aanwervingsexamen. Niveau B - Deskundige INHOUDSTAFEL

INFORMATIEBUNDEL. Aanwervingsexamen. Niveau B - Deskundige INHOUDSTAFEL INFORMATIEBUNDEL Aanwervingsexamen Niveau B - Deskundige INHOUDSTAFEL VOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAPS- COMMISSIE ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK. KWALITEITEN VAN MENSEN ZIJN DOORSLAGGEVEND, ONGEACHT GESLACHT,

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. Aanwervings- en bevorderingsexamen. Niveau B - Deskundige INHOUDSTAFEL

INFORMATIEBUNDEL. Aanwervings- en bevorderingsexamen. Niveau B - Deskundige INHOUDSTAFEL INFORMATIEBUNDEL Aanwervings- en bevorderingsexamen Niveau B - Deskundige INHOUDSTAFEL VOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAPS- COMMISSIE ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK. KWALITEITEN VAN MENSEN ZIJN DOORSLAGGEVEND,

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 ONTWERP Verordening nr. 11-01 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. (Niveau A) Functiespecifiek aanwervingsexamen: Erfgoedwerker publieks- en netwerking. Sociaal-Cultureel Werker in GC De Markten

INFORMATIEBUNDEL. (Niveau A) Functiespecifiek aanwervingsexamen: Erfgoedwerker publieks- en netwerking. Sociaal-Cultureel Werker in GC De Markten INFORMATIEBUNDEL Functiespecifiek aanwervingsexamen: Erfgoedwerker publieks- en netwerking * Sociaal-Cultureel Werker in GC De Markten * Pedagoog kwaliteit en communicatie (Niveau A) De Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 VACATURE Innoviris is op zoek naar een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 Wetenschappelijke Directie Cel Innovatief Ecosysteem Innoviris Instelling van openbaar nut Charleroisteenweg

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab. Referentie: AFN201604

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab. Referentie: AFN201604 VACATURE Innoviris is op zoek naar een wetenschappelijke Adviseur gespecialiseerd in Living Lab Referentie: AFN201604 Wetenschappelijke Directie Cel strategisch onderzoek Innoviris Instelling van Openbaar

Nadere informatie

b) Welke projecten werden in het verleden door de VGC ingediend? Welke werden goedgekeurd? Voor welk bedrag?

b) Welke projecten werden in het verleden door de VGC ingediend? Welke werden goedgekeurd? Voor welk bedrag? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 109 van KARL VANLOUWE datum: 6 februari 2015 aan SVEN GATZ VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL Toepassing sectorale decreten - Brussel Om tegemoet te komen aan

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. Functiespecifiek aanwervingsexamen:

INFORMATIEBUNDEL. Functiespecifiek aanwervingsexamen: INFORMATIEBUNDEL Functiespecifiek aanwervingsexamen: Ondersteuner jeugdprojecten Deskundige ondersteuning speelpleinen Teamleider Techniek Gezondheidspromotor (Niveau B) De Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. Onderwijsondersteuner Ondersteuner Gezin (niveau B) Functiespecifiek aanwervingsexamen INHOUDSTAFEL

INFORMATIEBUNDEL. Onderwijsondersteuner Ondersteuner Gezin (niveau B) Functiespecifiek aanwervingsexamen INHOUDSTAFEL INFORMATIEBUNDEL Functiespecifiek aanwervingsexamen Onderwijsondersteuner Ondersteuner Gezin (niveau B) INHOUDSTAFEL VOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAPS- COMMISSIE ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK. KWALITEITEN

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 1. Inleiding Tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw KOCB Projectomschrijving

Nadere informatie

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a)

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) A. Algemene toelatingsvoorwaarden Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

Stafmedewerker Brusselwerking

Stafmedewerker Brusselwerking Stafmedewerker Brusselwerking Je wil je inzetten voor een diverse samenleving met gelijke kansen? Het Minderhedenforum (www.minderhedenforum.be) is de luidspreker van de meeste interculturele verenigingen.

Nadere informatie

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek 1 Inleiding 2 Op 15 juni 2015 verzamelden de leden van de advieswerkgroep Sociaal-Cultureel Werk en vertegenwoordigers van regionale koepelverenigingen

Nadere informatie

Teamleader van de financiële diensten

Teamleader van de financiële diensten Vacature Teamleader van de financiële diensten Instelling van Openbaar Nut Charleroisesteenweg, 110 1060 Brussel INNOVIRIS en RIB Heb jij de ambitie om een carrière uit te bouwen bij een innovatieve en

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Subdienst:

Functiekaart. Dienst: Subdienst: Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Projectmedewerker Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijdszaken Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Jeugd Subdienst: Code:

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening -

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening - De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Voltijds deskundige Personeel (m/v)

Voltijds deskundige Personeel (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Vacature hoofdmedewerker administratie en planning. (C4-C5, contractueel) Met aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar

Vacature hoofdmedewerker administratie en planning. (C4-C5, contractueel) Met aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar Vacatures Hoofdmedewerker administratie en planning Omschrijving Vacature hoofdmedewerker administratie en planning (C4-C5, contractueel) Met aanleggen aanwervingsreserve, geldig voor 2 jaar CC De Factorij

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve

Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve Vacatures Vacature Sportpromotor (B1-B3) Omschrijving Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve 1. Wat zijn de toelatingsvoorwaarden? Om toegelaten te worden tot de vacante functie

Nadere informatie

Functietitel: HR-medewerker Werving & Selectie en Preventie & Bescherming. Bedrijfsnaam: De Vlaamse Milieumaatschappij

Functietitel: HR-medewerker Werving & Selectie en Preventie & Bescherming. Bedrijfsnaam: De Vlaamse Milieumaatschappij SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: HR-medewerker

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) financiën

Voltijds deskundige (m/v) financiën De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Selectiereglement dossierbeheerder personeel

Selectiereglement dossierbeheerder personeel 1. Functiebeschrijving De dossierbeheerder maakt deel uit van de afdeling Personeel & Organisatie en werkt voor het personeelsbeheer en de loonadministratie nauw samen met de verantwoordelijke personeelsadministratie.

Nadere informatie

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V)

Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker Buitenlandse zendingen

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds 1. FUNCTIE Concrete functie: administratief medewerker dienst Burgerzaken Niveau: C1 - C3 Brutomaandwedde volgens barema (min.

Nadere informatie

Verantwoordelijke ICT B1-B3

Verantwoordelijke ICT B1-B3 A. Algemene toelatingsvoorwaarden Verantwoordelijke ICT B1-B3 een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Voltijdse statutaire functie (A1 A3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Je coördineert en leidt de afdeling maatschappelijke

Nadere informatie

Coördinator psychosociaal welzijn (M/V)

Coördinator psychosociaal welzijn (M/V) Scholengroep 19 Dender wenst op korte termijn volgende vacature in te vullen: Coördinator psychosociaal welzijn (M/V) Als coördinator psychosociaal welzijn ben je begaan met welzijn op het werk. In dat

Nadere informatie

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3)

Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) Diensthoofd interne werking en burgerzaken (B1-B3) A. Algemene toelatingsvoorwaarden een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en

Nadere informatie

een wervingsreserve stafmedewerker online communicatie,

een wervingsreserve stafmedewerker online communicatie, EXAMENREGLEMENT 1 Selectieprocedure voor contractuele werving en op termijn mogelijks statutaire benoeming via 0. Ter situering een wervingsreserve stafmedewerker online communicatie,. Dit selectiereglement

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER HRM (B1-B3) (CONTRACTUEEL)

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER HRM (B1-B3) (CONTRACTUEEL) SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER HRM (B1-B3) (CONTRACTUEEL) BRANDWEERZONE MIDWEST AANWERVINGSPROCEDURE 1. Doel - wat is de unieke bijdrage van deze functie tot de organisatie Instaan voor een kwaliteitsvol

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. COÖRDINATOR (m/v)

INFORMATIEPAKKET. COÖRDINATOR (m/v) INFORMATIEPAKKET COÖRDINATOR (m/v) FUNCTIECONTEXT Werkplus is de naam van zowel een sociale werkplaats als een lokaal diensteneconomiebedrijf (LDE) binnen Waregem. Beide bedrijven, actief binnen de sociale

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Functie Graadnaam: Afdelingshoofd Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Dienst: / algemene zaken Functiegroep: Leidinggevend Subdienst: / Functionele loopbaan: A4a-A4b Doel van de entiteit

Nadere informatie

Adjunct-coördinator HRM (A4a-A4b)

Adjunct-coördinator HRM (A4a-A4b) Adjunct-coördinator HRM (A4a-A4b) Brandweer Zone Antwerpen streeft naar een degelijke bescherming voor haar burgers, bedrijven en andere maatschappelijke partners. Om een goede dienstverlening te kunnen

Nadere informatie

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING BI JLAGE Bijlage nr. 04/ 02 Besluit houde nde het indiene n van de VGC actieplanne n 2005 Cultuur, Cultuurce ntrum Brussel, Hoofdstedelijke Ope nbare Bibliotheek en Streekgericht Bibliotheekbeleid met

Nadere informatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie

Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Kelly Frison Attaché selectie Kelly.frison@just.fgov.be Boekhouder/Financieel Deskundige (m/v) Voltijds - Nederlandstalig Bij de steundienst van het hof van cassatie Inhoud van de functie Profiel Werkgever

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige sport Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: vrije tijd en zorg Dienst: vrije tijd en verenigingen (sport) Functiefamilie: administratief coördinerend/deskundig

Nadere informatie

SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN. BESTUURSSECRETARIS PATRIMONIUM m/v VOLTIJDS STATUTAIR NIVEAU A1a-b, A2a AANLEG WERVINGSRESERVE 2 JAAR, VERLENGBAAR 2 JAAR

SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN. BESTUURSSECRETARIS PATRIMONIUM m/v VOLTIJDS STATUTAIR NIVEAU A1a-b, A2a AANLEG WERVINGSRESERVE 2 JAAR, VERLENGBAAR 2 JAAR OCMW AALST SAMEN ZORGEN VOOR WELZIJN BESTUURSSECRETARIS PATRIMONIUM m/v VOLTIJDS STATUTAIR NIVEAU A1a-b, A2a AANLEG WERVINGSRESERVE 2 JAAR, VERLENGBAAR 2 JAAR JE FUNCTIE: Plaats in het organogram Staat

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Diploma van bachelor Ervaring op vlak van coördineren en leiding geven in een keukenomgeving

FUNCTIEPROFIEL. Diploma van bachelor Ervaring op vlak van coördineren en leiding geven in een keukenomgeving Functie: Verantwoordelijke grootkeuken FUNCTIEPROFIEL A. Functiebeschrijving 1. Doel van de functie Je bent verantwoordelijk voor het coördineren, opvolgen en bijsturen van de algemene werking van de drie

Nadere informatie

5. ACTIEPLAN CULTUURCENTRUM BRUSSEL Deel II ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP HET BEHEER, DE ORGANISATIESTRUCTUUR EN DE MIDDELEN

5. ACTIEPLAN CULTUURCENTRUM BRUSSEL Deel II ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP HET BEHEER, DE ORGANISATIESTRUCTUUR EN DE MIDDELEN 5. ACTIEPLAN CULTUURCENTRUM BRUSSEL Deel II ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP HET BEHEER, DE ORGANISATIESTRUCTUUR EN DE MIDDELEN ACTIEPLAN 2003 REALISATIE ACTIEPLAN 2003 ACTIEPLAN 2004 ACTIES DIE BETREKKING

Nadere informatie

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken)

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING 1

FUNCTIEBESCHRIJVING 1 FUNCTIEBESCHRIJVING 1 Functie Hoofddoel van de functie Diensthoofd personeel A1a-A3a U bent verantwoordelijk voor en efficiënte organisatie en werking van de personeelsdienst. U geeft leiding aan team

Nadere informatie

Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid

Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid Voltijdse contractuele functie (B1 B3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Als projectwerker lokaal cultuurbeleid werk je mee aan de doelstellingen

Nadere informatie

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen

2 deeltijds front-office medewerkers (m/v) Ruimte en Wonen De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Aan de personeelsleden van de Nederlandstalige schoolse en bijschoolse instellingen,

Aan de personeelsleden van de Nederlandstalige schoolse en bijschoolse instellingen, AP 2014-2015/ 01-47 Brussel, 22 mei 2015 Aan de personeelsleden van de Nederlandstalige schoolse en bijschoolse instellingen, Betreft : Interne oproep tot pedagogisch inspecteur van het Nederlandstalig

Nadere informatie

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK)

ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) ICT VERANTWOORDELIJKE (B4-B5 CONTRACTUEEL VOLTIJDS 38U/WEEK) De staat voor de samensmelting van de brandweer- en ambulancediensten van de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren

Nadere informatie

hoofdmedewerker boekhouding (M/V)

hoofdmedewerker boekhouding (M/V) De Managementondersteunende Diensten van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie gaan via de interne arbeidsmarkt over tot een bevordering in de graad van: Hoofdmedewerker boekhouding (M/V) Afdeling,

Nadere informatie

Om aangeworven te worden in deze betrekking gelden volgende toelatings- en aanwervingsvoorwaarden:

Om aangeworven te worden in deze betrekking gelden volgende toelatings- en aanwervingsvoorwaarden: Bundel aanwervingsexamen voor het vaststellen van een wervingsreserve voor 2 jaar Administratieve medewerker C1-C3 voltijds/deeltijds onbepaalde/bepaalde duur/vervanging Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden

Nadere informatie

PROJECTVERANTWOORDELIJKE SOCIALE WONINGEN EN OMGEVINGSWERKEN REGIO VLAAMS-BRABANT

PROJECTVERANTWOORDELIJKE SOCIALE WONINGEN EN OMGEVINGSWERKEN REGIO VLAAMS-BRABANT De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) zoekt: ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// PROJECTVERANTWOORDELIJKE

Nadere informatie

Functieomschrijving ankerpersonen en contactpersonen gezondheidsbeleid. onderwijs. van de Vlaamse Gemeenschap

Functieomschrijving ankerpersonen en contactpersonen gezondheidsbeleid. onderwijs. van de Vlaamse Gemeenschap Functieomschrijving ankerpersonen en contactpersonen gezondheidsbeleid onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ankerpersonen en contactpersonen gezondheidsbeleid Inleiding 1 Ankerpersonen gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd vrije tijd.

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd vrije tijd. Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Jeugdconsulent Functionele loopbaan: B1-B3 Code: Afdeling: Vrije tijd en welzijn Dienst: Jeugd-en sportdienst Subdienst: FB-09-02-01 Doel van de entiteit De afdeling

Nadere informatie

Artikel 1,- De gewone begroting over het dienstjaar 2008 wordt als volgt vastgesteld:

Artikel 1,- De gewone begroting over het dienstjaar 2008 wordt als volgt vastgesteld: Verordening nr. 07/05 16 november 2007 Ontwerp van verordening tot vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2008 VERORDENING Artikel 1, De gewone begroting over het dienstjaar 2008 wordt als volgt

Nadere informatie

Meer informatie over de afdeling Applicaties en de positionering in het Vlaams ministerie Financiën en Begroting vind je op fin.vlaanderen.be.

Meer informatie over de afdeling Applicaties en de positionering in het Vlaams ministerie Financiën en Begroting vind je op fin.vlaanderen.be. SELECTIEREGLEMENT Deskundige Functionele Ondersteuning (M/V) Statutaire functie, rang B1 Graad: deskundige Departement Financiën en Begroting Afdeling Applicaties Standplaats Brussel Selectienummer 20597

Nadere informatie

functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme

functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd dienst : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme niveau : A weddenschaal : A4a-A4b prestatie : 1/1 bezetting

Nadere informatie

Selectiereglement Financieel manager

Selectiereglement Financieel manager 1. Functiebeschrijving 1.1 Doel van de functie Coördineert mee de financiële afdeling en is verantwoordelijk voor een tijdige en kwaliteitsvolle oplevering van alle vereiste wettelijke documenten en rapporteringen.

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER LOOPBAAN (B1-B3) (CONTRACTUEEL)

SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER LOOPBAAN (B1-B3) (CONTRACTUEEL) SELECTIEREGLEMENT STAFMEDEWERKER LOOPBAAN (B1-B3) (CONTRACTUEEL) BRANDWEERZONE MIDWEST AANWERVINGSPROCEDURE 1. Doel - wat is de unieke bijdrage van deze functie tot de organisatie Instaan voor een kwaliteitsvol

Nadere informatie

Vlaamse Regering ~~. =

Vlaamse Regering ~~. = VR 2012 0911 DOC.1119/2 Vlaamse Regering ~~. = >>J - n= Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk jeugdbeleid DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

Vacature. Jurist GO! Technische gegevens vacature. Doel van de functie. Jobinhoud

Vacature. Jurist GO! Technische gegevens vacature. Doel van de functie. Jobinhoud Vacature Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is een Vlaamse openbare instelling belast met de organisatie van het onderwijs van de Vlaamse overheid en streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen.

Nadere informatie

Afsluiten van verzekeringsportefeuille van VGC. Inschrijvingsformulier Verzekeraar. De onderneming ofwel (1) De ondergetekende:. (naam en voornaam)

Afsluiten van verzekeringsportefeuille van VGC. Inschrijvingsformulier Verzekeraar. De onderneming ofwel (1) De ondergetekende:. (naam en voornaam) De kandidaat-verzekeraar Inschrijvingsformulier Verzekeraar De onderneming ofwel (1) De ondergetekende:. (naam en voornaam) Bekwaamheid of beroep: Nationaliteit: Wonende te:.. (Land, woonplaats, straat,

Nadere informatie

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v)

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Graad Controleur (m/v) Functie Controleur leidinggevend (m/v) Doelstelling van de functie Leiden van een team medewerkers en aansturen van de werkzaamheden

Nadere informatie

PROJECTMEDEWERKER G-SPORT

PROJECTMEDEWERKER G-SPORT WERVING & SELECTIE G-sport Vlaanderen zoekt voor het steunpunt: PROJECTMEDEWERKER G-SPORT In opdracht van G-sport 1 Vlaanderen en de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP) gaat het Autonoom Provinciebedrijf

Nadere informatie

Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI)

Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) Selectiereglement: Afdelingshoofd ad interim bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI) Afdeling Scholen Basisonderwijs, CLB en Deeltijds Kunstonderwijs Functiefamilie middenkader 1. Kandidatuurstelling

Nadere informatie

Welkom op campus Kasterlinden

Welkom op campus Kasterlinden www.kasterlinden.be Welkom op campus Kasterlinden Buitengewoon basisonderwijs (kleuter en lager) Buitengewoon secundair onderwijs (OV1-OV2 OV3) Internaat voor eigen scholen GON Inrichtende macht: Vlaamse

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool

Vlaamse Trainersschool Vlaamse Trainersschool DOSSIER KANDIDAAT SPORTGEKWALIFICEERDE AMBTENAAR MET ELDERS VERWORVEN COMPETENTIES BINNEN HET SPORTBELEID Dossier in te dienen bij: Vlaamse Trainersschool t.a.v. Paul Eliaerts, afdelingshoofd

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

SELECTIEREGLEMENT ADMINISTRATIEF BEDIENDE (C1-C3) (CONTRACTUEEL)

SELECTIEREGLEMENT ADMINISTRATIEF BEDIENDE (C1-C3) (CONTRACTUEEL) SELECTIEREGLEMENT ADMINISTRATIEF BEDIENDE (C1-C3) (CONTRACTUEEL) BRANDWEERZONE MIDWEST AANWERVINGSPROCEDURE 1. Doel - wat is de unieke bijdrage van deze functie tot de organisatie De organisatie van de

Nadere informatie