Evaluatie ontwikkeling inkoopfunctie gemeente Borne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evaluatie ontwikkeling inkoopfunctie gemeente Borne"

Transcriptie

1 Evaluatie ontwikkeling inkoopfunctie gemeente Borne Zelfbeoordeling April 2013 Evaluatierapport, opgesteld op verzoek van het MT van de gemeente Borne Opgesteld door: Fons Olijve, inkoopcoördinator gemeente Borne Met ondersteuning van: Gerard Bijen, controller gemeente Borne Alex Buursema, managing consultant Significant (inkoopadvies- en onderzoeksbureau) 1

2 Achtergrond en doelstellingen van het evaluatieonderzoek Achtergrond Het MT van de gemeente Borne heeft opdracht gegeven voor het uitvoeren van een evaluatie over de ontwikkeling van de inkoopfunctie (inkoopprofessionalisering) in de gemeente in de jaren 2010 tot en met De beoogde professionalisering van de inkoopfunctie is mede geïnitieerd door de gemeente naar aanleiding van het rapport Quickscan Inkoopbeleid dat de Rekenkamercommissie (verder: RKC) in februari 2010 heeft opgesteld. Vervolgens is een notitie opgesteld om in 3 jaar de professionalisering aan te pakken. Deze 3 jaren zijn nu verstreken. De evaluatie wordt uitgevoerd door de gemeente zelf met ondersteuning van het inkoopadviesbureau Significant. De inkoopcoördinator is aangewezen als trekker van de evaluatie. Doelstelling De doelstellingen van de evaluatie zijn als volgt: 1.Onderzoek in welke mate de 12 aandachtspunten zijn gerealiseerd die de RKC in haar rapport opsomde; 2.Onderzoek in welke mate de 6 doelstellingen zijn gerealiseerd die medio 2010 zijn beschreven (mede) naar aanleiding van het rapport Quickscan Inkoopbeleid dat de RKC in februari 2010 heeft opgesteld. Aanpak De evaluatie heeft plaatsgevonden door de volgende aanpak: 1.Uitvoeren van dossieronderzoek: op basis van de in 2010 tot en met 2012 opgestelde documenten en acties is vastgesteld in welke mate de hiervoor genoemde doelstellingen zijn gerealiseerd; 2.Houden van interviews met 3 tactische inkopers, de afdelingsmanagers en de directeur waarbij het doel was: Toetsen van geconstateerde conclusies op basis van dossieronderzoek, 12 aandachtspunten en 6 doelstellingen; Ruimte geven voor eigen beeldvorming van geïnterviewden met betrekking tot de ontwikkelingen van de afgelopen jaren middels beantwoording van een aantal open vragen; Toelichting krijgen op de eigen rol en functie. Leeswijzer Het geheel van bevindingen is uitgewerkt in de onderliggende rapportage. In het eerste deel wordt voor de aandachtspunten (12) en doelstellingen (6) een toelichting gegeven of ze in meer of mindere mate zijn gerealiseerd. Per onderdeel volgt een weergave van de bevindingen, onderbouwd met een stoplicht (groen, oranje, rood). Tevens worden per onderdeel aandachtspunten vermeld van zaken die zijn opvallen of die punt van verbetering zijn. E.e.a. is te vinden op pagina 3 tot en met 11. Vervolgens volgen de conclusies en aanbevelingen op pagina 12 en 13. Deze conclusies en aanbevelingen zijn een samenvatting van de voorliggende punten, aangevuld met de algemene bevindingen die tijdens het evaluatieonderzoek naar voren zijn gekomen. Tot slot wordt een korte vooruitblik gegeven op de verdere (mogelijke) ontwikkelrichting voor de inkoopfunctie van de gemeente Borne. 2

3 Bevindingen 12 aandachtspunten n.a.v. RKC-onderzoek (1) 1. De nota inkoop- en aanbestedingsbeleid bekend maken bij alle inkopers van de gemeente. Dit kun je doen door bijeenkomsten te organiseren over de nota. Ook kan het management aandacht vragen voor de nota en kan het gebruik van de nota inkoop- en aanbestedingsbeleid vereisen. Daarnaast verdient het aanbeveling om de nota zichtbaar op intranet te plaatsen. Tot slot zou het gebruik van de nota vergemakkelijkt kunnen worden door een korte checklist op te stellen die gebruikt wordt bij het inkopen. De nota is bekend gemaakt : 1. Plaatsing op intranet, door informatieverstrekking van inkoopcoördinator en tactische inkopers aan afdelingsmanagers en productcoördinatoren/teamleiders, op de afdelingen via (presentatie in) het reguliere werkoverleg, via het reguliere Vakberaad van tactische inkopers (opgericht naar aanleiding van. RKC-onderzoek, zie verder bij punt 4); 2. Aanvullend zijn diverse nota s, een checklist en formulieren opgesteld waaronder een toelichting op drempelbedragen, nota Inkoopcontrol, inkoopbesturingsmodel, positionering tactische inkoop, contractrichtlijnen, raming contractwaarde, startformulier inkoop en inkoopvoorwaarden. Aandachtspunt: In de afgelopen 3 jaar zijn stappen gemaakt in de inkoopbewustwording. Documenten en spelregels zijn veelal bekend, de inhoud en betekenis ervan vaak nog niet; echter, er wordt onvoldoende conform inkoopbeleid en regelgeving gehandeld. Op zowel het gebied van rechtmatigheid als doelmatigheid kunnen en moeten nog verbeterstappen worden gemaakt. Tevens is het noodzakelijk blijvend aandacht te geven via structurele communicatie op intranet en tijdens overleggen (bila s en werkoverleggen). Het nakomen van het inkoopbeleid, de processen en richtlijnen dient expliciet te worden benadrukt omdat dit niet vanzelf goed gaat; Inkoop wordt door veel medewerkers als lastig en niet leuk wordt ervaren. Het wordt gezien als dissatisfier terwijl het nut maar vooral de noodzaak van professionele Inkoop voor de organisatie belangrijk zijn en niet kunnen worden genegeerd. 2. Verschaf duidelijkheid over de vraag of alle budgethouders ook inkoper moeten zijn (in Borne is dat het geval). 3. Stel een actuele budgethoudersregeling op, die afgestemd is op het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Het aantal budgethouders zou daarbij beperkt dienen te worden (is groot in relatie tot het totaal aantal medewerkers). 1. Duidelijkheid is gerealiseerd met de Regeling budgetbeheer gemeente Borne 2012 én Beleidsnota budgetbeheer gemeente Borne Deze is gericht op de bedrijfsvoering van de gemeente.; 2. De budgethoudersregeling is opgesteld. Het aantal budgethouders is teruggebracht van 53 naar 15 waarmee het aantal inkoopverantwoordelijken (impliciet) ook is afgenomen 3. De budgethoudersregeling kent nog geen aansluiting met het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Dit moet nog, mede naar aanleiding van het vastgestelde inkoopbesturingsmodel, worden opgepakt. Aandachtspunt 1: Belangrijk is dat er een 1-op-1-relatie bestaat tussen de financiële verantwoordelijkheid van de budgethouder en zijn verantwoordelijkheid als inkooppakketeigenaar vanuit inkoopbeleid. In Borne mist deze relatie nog waardoor (mede) als gevolg daarvan de rechtmatigheid en doelmatigheid onvoldoende geborgd zijn op dit moment. Aandachtspunt 2: Het komt nog voor dat opdrachten c.q. contracten worden ondertekend door niet bevoegde medewerkers (conform de Regeling Budgetbeheer), hetgeen onrechtmatig is. 3

4 Bevindingen 12 aandachtspunten n.a.v. RKC-onderzoek (2) 4. Omdat een deel van de inkopers slechts af en toe of zelfs sporadisch met inkopen te maken heeft, moet onderzocht worden of de inkoopwerkzaamheden geconcentreerd kunnen worden bij een kleiner aantal inkopers. 1. Het MT heeft eind 2010 het besluit genomen over de positionering van tactische inkoop; er zijn 9 tactische inkopers (TI s) benoemd die de organisatie moeten ondersteunen (vanaf januari 2011) bij inkoop -en aanbestedingsprocessen; 2. Voor de tactische inkopers is formatief 150 uren per jaar beschikbaar gesteld. Aandachtspunt: In de praktijk is de daadwerkelijke beschikbaarheid van tactische inkopers beperkt. Zij zien Inkoop als een extra belasting omdat zij andere taken niet hebben kunnen afstoten. Tevens geven zij veelal geen prioriteit aan de inkooptaken en besluiten zelfstandig hoeveel tijd (of; hoe weinig) zij aan Inkoop besteden. Zij voelen zich in de huidige situatie onvoldoende gefaciliteerd en komen effectief onvoldoende aan hun inkooptaken toe. Vanuit leidinggevenden vindt hierop geen aansturing plaats. Vanuit het MT wordt de verantwoordelijkheid met betrekking tot (zelf)sturing bij de tactische inkopers (terug) gelegd en wordt er uit gegaan van voldoende taakvolwassenheid bij deze medewerkers. 5. Stel eisen op waaraan elke inkoper moet voldoen. 6. Zorg ervoor dat alle inkopers beschikken over voldoende inkoopexpertise en aan de gestelde eisen voldoen. 1. Eind 2012 is een (deel)taakomschrijving tactische inkoper vastgesteld door het MT. Taken en verwachte output zijn vastgelegd evenals de functieeisen die aan TI s worden gesteld; 2. De algemene administratieve inkooptaken worden goed uitgevoerd. De specifieke inkoopexpertise (denk aan: opstellen van specificaties, beoordeling van offertes en leveranciers (prestaties), het opstellen van aanbestedingdocumenten is onvoldoende aanwezig. Dit wordt algemeen onderkend. Hiervoor is tot op heden geen opleiding aangeboden. Aandachtspunt: Enkele TI s geven aan behoefte te hebben aan inkoopopleidingen en zich verder te willen ontwikkelen, maar dit staat op gespannen voet met de werkelijk beschikbare tijd. Overigens is het een overweging om het aantal TI s (nog verder) terug te brengen en de vakinhoudelijke inkoopkennis te concentreren bij die kleinere groep. Dit mede omdat een aantal TI s onvoldoende inkoopactiviteiten heeft. Een andere mogelijkheid is de inkoopkennis en -kunde te concentreren en deze volledig centraal te plaatsen (zie verder bij aanbevelingen). In ieder geval wordt geadviseerd in het kader van nieuwe ontwikkelingen als de nieuwe Aanbestedingswet (per 1/4/2013) en het ontbreken van expertise een inkoopopleiding te verzorgen in

5 Bevindingen 12 aandachtspunten n.a.v. RKC-onderzoek (3) 7. Inventariseer per afdeling aan welke inkoopkennis behoefte bestaat en zorg ervoor dat deze kennis beschikbaar is. 1. De inkoopcoördinator heeft dit in 2011 tijdens verschillende afdelingsoverleggen geïnventariseerd. (Materie)kennis is niet altijd beschikbaar bij tactische inkopers en/of de inkoopcoördinator. In de gevallen dat er geen specifiek inhoudelijke expertise aanwezig is, wordt bezien of inzet vanuit de samenwerking Netwerkstad of Regio mogelijk is. Lukt dit niet, dan wordt externe expertise ingehuurd. Dit wordt overigens niet altijd centraal gecoördineerd ingekocht, wat wel wenselijk is. 2. Inkoop wordt als lastig ervaren. Er blijkt met name behoefte te zijn aan kennis met betrekking tot het (niet hoeven) toepassen van de strakke regelgeving bij EU-aanbestedingen, het toepassen aan het Bornse Inkoop- en Aanbestedingsbeleid én aan ondersteuning bij het opstellen van juridisch correcte contracten (m.a.w. tactische inkoopkennis). Aandachtspunt: Vanuit de inkoopcoördinatie is en wordt inkoopkennis aangereikt, mede door het beschikbaar stellen van formats en modellen. De inkoopcoördinator stemt hierover regelmatig af met tactische inkopers. Voor de verdere ontwikkeling van de inkoopfunctie moet de rol van de inkoopcoördinator verschuiven van operationeel/tactisch (aanjager, coördinerend) naar tactisch/strategisch (adviseur op tactisch inkoop (aanbestedings)gebied, ruime inhoudelijke inkoopkennis, mede bepalend voor de verdere ontwikkelrichting van Inkoop in Borne). Het beeld van slechts een aanjagende inkoopcoördinator doet de inkoopfunctie geen goed. De inkoopkennis en kunde van de inkoopcoördinator is momenteel niet voldoende ontwikkeld om deze verschuiving zondermeer te realiseren. 8. Investeer in kennisdelen op het gebied van inkopen. 1. De inkoopcoördinator wijst waar mogelijk Bornse tactische inkopers op samenwerkingsmogelijkheden in Netwerkstadverband, bijvoorbeeld met betrekking tot het aansluiten bij gezamenlijke aanbestedingen. In de praktijk wordt hier regelmatig gebruik van gemaakt. 2. In de inkoopsamenwerking in Netwerkstadverband wordt kennis op het gebied van inkopen gedeeld via participatie in de werkgroep Inkoop. De werkgroep, waarin de Bornse inkoopcoördinator zitting heeft, komt 2-wekelijks bijeen. Door de werkgroep zijn vier gezamenlijke projecten uitgevoerd: gezamenlijk opzetten van een inkoopscan, een Netwerkstadaanbestedingskalender, gezamenlijk digitaal aanbesteden en organiseren van het contractmanagement. De bereikte resultaten zijn wisselend. De bereidheid is er wel, maar het ontbreekt de werkgroep aan slagkracht. 3. In het Inkoopvakberaad van Borne wordt de inkoopkennis gedeeld, dit gebeurt echter niet optimaal. 4. Samenwerking wordt belangrijk geacht en gaat beter, ook in Netwerkstadverband. De integratie van de Bedrijfsvoeringsactiviteiten van de diverse regio gemeenten is in dit verband een logische ontwikkeling waarin tijd en geld wordt geïnvesteerd. In de praktijk blijkt in de Bornse situatie het vrijmaken van middelen niet zo eenvoudig te gaan (bijv. investeren in een gezamenlijke inkoopscan). Aandachtspunt: Kennisdeling vindt op diverse plaatsen en lagen plaats (denk aan Stuurgroep regio Twente, werkgroep Inkoop, Bedrijfsvoering Almelo, Enschede en Borne); de uitwisseling hiervan vraagt aandacht; structureel overleg en afstemming tussen de diverse initiatieven verbetert de goede en juiste inzet van die kennis Regelmatig laten tactische inkopers verstek gaan bij bijeenkomsten in verband met andere prioriteiten in hun werkzaamheden (zie ook bij punt 4). 5

6 Bevindingen 12 aandachtspunten n.a.v. RKC-onderzoek (4) 9. Stel een plan op ter verhoging van de bewustwording van het belang van inkoop. De inkoopcoördinator speelt hierin een centrale rol. 10. Betrek het management bij de verbetering van de inkoopfunctie. Het management speelt een centrale rol bij het formuleren van inkoopdoelen, het monitoren hiervan, het verhogen van de bewustwording van het belang van inkopen en het aanspreken van mensen op hun inkoopgedrag. 1. Er is geen specifiek plan opgesteld om de bewustwording te verhogen. Wel maakt sinds 2012 de inkoopcoördinator een inkoopactie(jaar)plan. Hierin worden inkoopactiviteiten van de gezamenlijke aanbestedingen in Netwerkstad, alsmede specifiek afdelingsactiviteiten benoemd. 2. Tevens kenden de afdelingsplannen in 2012 een paragraaf Inkoop. De doelen waren echter nog onvoldoende concreet en actiegericht. Er is niet actief gestuurd op het realiseren van de doelen. 3. Door de inkoopcoördinator en tactische inkopers wordt in de diverse (werk)overleggen nadrukkelijk gewezen op het inkoopbelang en de noodzaak hen (tijdig) in te schakelen bij inkooptrajecten. Dit gaat niet vanzelf goed. Medewerkers moeten er op worden gewezen dat zij vooraf en structureel inkoopkennis inschakelen. Tevens dienen zij aangesproken te worden op afwijkend gedrag. 4. Het management is betrokken bij de verbeteringen van de inkoopfunctie: In 2011 is met het MT een inkoopbesturingsmodel opgesteld waarin taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in de inkoopprocessen zijn belegd. Daarmee wordt impliciet duidelijk gemaakt wat de rol en functie van Inkoop inhoudt. In de praktijk is bewustwording van de gemaakte keuzes nog onvoldoende doorgedrongen in de verschillende lagen van de organisatie en wordt er niet expliciet op gestuurd. De inkoopcoördinator heeft hierin een sturende rol en houdt vanaf eind 2012 periodiek bilaterale overleggen met de afdelingsmanagers, teneinde de stand van zaken rondom inkoop te bespreken en de bewustwording te vergroten. Hij kan hier zijn stempel (nog) onvoldoende op drukken. In de managementletter van 2012 wordt geadviseerd om het management frequent en specifieker te informeren over het niet gebruiken van het startformulier zodat hier tijdig op kan worden gestuurd. Dit gebeurt ook door de inkoopcoördinator maar uit de interviews met MT-leden blijkt dat dit als niet wenselijk wordt ervaren. 5. Houding en (afwijkend, niet gewenst) gedrag rondom inkoop wordt niet besproken in de HR-cyclus (IWP, voortgangs-/functioneringsgesprek en beoordelingsgesprekken). Aanspreken van mensen gebeurt niet of nauwelijks. Aandachtspunt 1: Medewerkers krijgen geen/weinig terugkoppeling op het (niet) functioneren van de inkoopfunctie. Niet vanuit de inkoopcoördinator en ook niet door de afdelingsmanagers. Hierdoor blijven nut en noodzaak (waarom moeten we iets doen met Inkoop) onderbelicht en is het lerend vermogen van de organisatie beperkt. Overigens bestaat het beeld van de inkoopcoördinator dat dit de man van de lijstjes is, waarmee wordt bedoeld dat hij (vooral) degene is die fouten constateert. Dit is niet wenselijk vanuit een tactisch/ strategisch benadering en invulling van deze functie. Aandachtspunt 2: Vanuit de interviews blijkt er een duidelijke discrepantie in beleving; afdelingsmanagers staan in het algemeen relatief ver van het inkoopproces (andere prioriteiten, vinden dat medewerkers zelf(standig) moeten kunnen werken), terwijl medewerkers/tactische inkopers en inkoopcoördinator meer van het management verwachten qua aansturing en aanspreken van medewerkers op niet-naleving van de inkoopprocedures. Deze status quo moet worden doorbroken om verdergaande verbeteringen tot stand te brengen in de inkoopfunctie. 6

7 Bevindingen 12 aandachtspunten n.a.v. RKC-onderzoek (5) 11. In de organisatie dient duidelijk gemaakt te worden wie het aanspreekpunt is voor inkoop (inkoopcoördinator). 1. In 2010 is de inkoopcoördinator aangesteld (de heer Fons Olijve). Hij heeft zijn rol kenbaar gemaakt via werkoverleggen, Vakberaden, intranet informatie, et cetera. 2. Ondertussen weten veel medewerkers de inkoopcoördinator te vinden. De inkoopcoördinator is goed aanspreekbaar voor de tactische inkopers en omgekeerd. Indien de inkoopprocedures vanaf het begin conform de regels worden gedaan, levert dit correct uitgevoerde aanbestedingen en offertetrajecten op. Aandachtspunt (zie ook bij 9/10): Het is nodig om expliciet te maken wat met de inkoop wordt bedoeld en wat de rol van de inkoopcoördinator hierin is. Er blijkt hierover een verschil van opvatting: vanuit tactische inkopers wordt aangegeven dat leidinggevenden meer en harder moeten sturen. Door de inkoopcoördinator wordt dit onderschreven. Terwijl het beeld bij afdelingsmanagers is dat: inkoopcoordinator en tactische inkopers meer moeten verbinden en de afdelingsmanagers moeten worden verlost van hun inkooprol. 12. Wijs op ambtelijk niveau en op bestuurlijk niveau een eindverantwoordelijke aan. Op ambtelijk niveau is het verstandig om deze eindverantwoordelijkheid centraal te beleggen (bijvoorbeeld gemeentesecretaris). De inkoopcoördinator legt verantwoording af aan de gemeentesecretaris. 1. De burgemeester is bestuurlijk eindverantwoordelijk gemaakt voor inkoop, het hoofd Concernstaf is aangewezen als ambtelijk eindverantwoordelijke. 2. De inkoopcoördinator legt verantwoordelijkheid af aan het Hoofd Concernstaf. Aandachtspunt: In de praktijk blijkt dat niemand zich realiseert wie de ambtelijk eindverantwoordelijke is. Het hebben sec van een bestuurlijke en ambtelijk eindverantwoordelijke blijkt geen specifieke voor- of nadelen te hebben opgeleverd. Waar het om gaat is dat duidelijk is wie (eind)verantwoordelijk is voor de inkooporganisatie in Borne. Dit is in 2011 uitgewerkt in het inkoopbesturingsmodel waarin de verschillende inkoopverantwoordelijkheden zijn benoemd (zie onder). Dit geeft duidelijkheid voor de verschillende inkoopprocessen, maar in de praktijk wordt hier nog (te) weinig mee gedaan. 7

8 Bevindingen 6 doelstellingen, opgesteld naar aanleiding van RKC-onderzoek (1) 1. Het organiseren van inkoopcontrol (grip op de inkoop): inkoop moet strategisch worden ingebed in de processen, waardoor er grip komt op inkoop en op de inkoopfunctie. In de managementletter is ten aanzien van het proces inkoop vermeld, dat niet expliciet is gedocumenteerd hoe de werking van een bepaalde interne beheersingsmaatregel feitelijk is getest en welke informatie hiervoor gebruikt is. Wij adviseren u de documentatie die de verschillende interne controlefunctionarissen aan moeten leveren ter onderbouwing van de uitgevoerde controles te benoemen. 1. Voor de inkoopbeheerfunctie zijn in de vastgestelde notitie Organiseren inkoopcontrol gemeente Borne een toetsingskader en uitvoeringsrichtlijnen vastgelegd ten behoeve van de controle op rechtmatigheid en doelmatigheid. Het Startformulier maak hier onder andere deel van uit. 2. De relevante processen zijn beschreven en beheersmaatregelen zijn vastgelegd in de Procesbeschrijving Inkoop en Aanbesteding. 3. Uit de interviews blijkt dat het toetsingskader en de uitvoeringsrichtlijnen als zodanig niet bekend zijn bij medewerkers en management; tevens blijkt dat in de praktijk er deels conform toetsingskader en richtlijnen wordt gewerkt. 4. Van strategische inbedding van inkoop in de processen is nog geen sprake. In de managementletter van 2012 wordt aangegeven dat in slechts 35 % van de gevallen het Startformulier vooraf wordt gebruikt zoals het is bedoeld, waardoor controle op de juistheid van gevolgde procedures niet (eenvoudig) is vast te stellen. Dit dient achteraf te gebeuren. Gevolg is dat er daardoor rechtmatigheidsrisico s (blijven) bestaan. Daarnaast kost het achteraf controleren extra tijd en capaciteit voor medewerkers in de organisatie. Aandachtspunt: Over inkoopcontrol is de afgelopen 3 jaren voldoende op papier gezet; de vraag is of dit bedoeld werd met strategische inbedding. Echter, dit is minder relevant. Waar het primair aan ontbreekt, is het naleven van de afgesproken spelregels door medewerkers. Dit is en blijft uiteindelijk een kwestie van gewoon doen. 8

9 Bevindingen 6 doelstellingen, opgesteld naar aanleiding van RKC-onderzoek (2) 2. Het reduceren van kosten (doelmatigheid): inkoop kan een bijdrage leveren aan de gevolgen van de recessie voor de gemeente Borne. Het terugdringen van kosten ( minder-meer ) kan er toe bijdragen, dat de noodzakelijke middelen efficiënter besteed worden. 1. In de afgelopen jaren zijn diverse financiële voordelen behaald uit inkooptrajecten die (tot op heden ) doorlopen tot en met 2016 (als gevolg van meerjarige contracten). Het gerealiseerde bedrag hiervan is in totaal bruto. Dit betreft de besparingen voor zover deze inzichtelijk gemaakt konden worden door de inkoopcoördinator. Na aftrek van de professionaliseringskosten van Inkoop tot en met eind 2013 resteert een netto voordeel van De besparingen zijn grotendeels voortgekomen uit gezamenlijke aanbestedingen in/met Netwerkstad (schaalvergroting), door deelname aan landelijke contracten en door marktwerking (concurrentiestelling, momenteel is er sprake van een kopersmarkt ). In bijlage 1 is een verbijzondering van opbrengsten en kosten opgenomen. 3. De inkoopfunctie verdient zich dus terug. Het kan nog beter; een en ander kan verder worden gemaximeerd (en inzichtelijk gemaakt), onder andere door: Gerealiseerd inkoopvoordeel bij Werken als zodanig te benoemen. Tot nu toe wordt minderwerk niet als besparing erkend en geboekt waarmee de doelmatigheid onduidelijk blijft. Gerealiseerd inkoopvoordeel niet alleen als besparing te benoemen maar ook te incasseren. In diverse voorbeelden bij inhuur derden interimmanagement en energie is het inkoopvoordeel als minder-meer afgeroomd. Taakstellingen op te leggen zodat noodzaak tot kritisch specificeren van de behoefte groter wordt (voorkomen van de badkuip met de gouden kranen) en de verhouding tussen gewenste/noodzakelijke kwaliteit en maximale prijs beter kunnen worden gestuurd. Nut en noodzaak van te realiseren besparingen expliciet te maken en hier op te sturen. Bij het management is de wens sterk aanwezig doelmatigheid op alle terreinen meer en beter inzichtelijk te maken. Bij medewerkers en tactische inkopers is deze noodzaak minder voelbaar. E.e.a. vraagt om meer control voorafgaand én achteraf. Het optimaal gebruik van Startformulieren kan hier een wezenlijke bijdrage aan leveren. Aandachtspunt: Bij met name de grotere regulier terugkerende aanbestedingen (in NWS-verband) is naar verwachting de ruimte om de komende periode, bij het starten van nieuwe aanbestedingen verder te besparen, vrijwel nihil. Dit komt doordat de voordelen al zijn gerealiseerd in de eerdere aanbestedingen dan wel financieel zijn uitonderhandeld. 9

10 Bevindingen 6 doelstellingen, opgesteld n.a.v. RKC-onderzoek (3) 3. Het reduceren van risico s (rechtmatigheid): een gecoördineerde en logische werkwijze die overeenkomt met wat in het inkoopbeleid is beschreven, kan er zeker toe bijdragen dat risico s (juridisch/financieel) worden teruggedrongen. Te denken valt hierbij aan het feit of en in welke mate er binnen Borne inkoop geschiedt volgens het vastgestelde inkoopbeleid (bijvoorbeeld wel/niet Europees of onderhands aanbesteden en aanbestedingen volgens voorschrift publiceren). 1. (Zie ook hiervoor gaande punten waar een en ander is benoemd). Door het invullen van een Startformulier kan worden bepaald of er sprake is van rechtmatigheids-, financiële of juridische risico s. Gebeurt dit niet, dan zijn de risico s niet in te schatten. 2. Vaak is de tactische inkoper het eerste aanspreekpunt voor de aanvrager om te beoordelen of de juiste procedure wordt gevolgd. Hij wordt daarbij eventueel ondersteund door de inkoopcoördinator. Die heeft in die gevallen een sturende en controlerende rol (gehad). Uit de interviews blijkt dat de benodigde procedure/aanbestedingsrichtlijnen dan op de juiste wijze worden uitgelegd aan de medewerkers in de organisatie (of ze juist zijn toegepast, is niet onderzocht). Aandachtspunt 1: De kennis van de tactische inkopers op dit gebied is beperkt; ook de aanbestedingskennis van de inkoopcoördinator is niet optimaal; waar nodig schakelt hij met meer deskundige collega s uit de Netwerkstad. Aandachtspunt 2: Onder punt 1 Doelstellingen is al aangegeven dat volgens de laatste IC-memo 2012 in 65% van de gevallen een Startformulier niet of achteraf wordt ingevuld. Dit is niet wenselijk in het kader van het voorkomen van rechtmatigheidsrisico s. Overigens is er uit het onderzoek geen bewijs gekomen dat Borne daadwerkelijk risico s heeft gelopen. (Dit was geen expliciet onderdeel van het onderzoek, maar navraag bij de MT-leden heeft dit geleerd ). Tevens blijkt in Naris dat inkoop niet algemeen bekend staat als zijnde een risico: Inkoop komt in de top tien van grootste risico s niet voor. 4. Het professionaliseren van de relatie met leveranciers (leveranciermanagement): het is van belang, dat we als gemeente aangeven, hoe we met onze leveranciers willen omgaan. 1. Goed leveranciersmanagement begint bij goed contractbeheer. Dit is in Borne nog niet op orde. Volgens de managementletter van 2012 is het contractenbestand in Facilitor niet volledig. Van het professionaliseren van het leveranciersmanagement is nog geen sprake. 2. Het beeld over het op orde zijn van het contractbeheer is divers: De inkoopcoördinator heeft een monitoringsfunctie vanuit Facilitor, de tactische inkopers hebben een signaleringsfunctie. Zij geven echter aan geen politieagent te willen spelen, het sturen op de contractuitnutting zien zij als een rol van het management. Contracteigenaren (budgethouders) zijn formeel verantwoordelijk voor contractbeheer, maar in de praktijk geven zij veelal niet thuis. Zij worden daarop ook niet aangesproken. Contractbeheer wordt gezien als een administratief proces dat en lastig en overbodig is. Nut en noodzaak van het hebben van goede contracten en het bewaken ervan (uitnutting onder- of boven budget, kostenbeheersing, prestaties meten) wordt niet onderkend. Aandachtspunt: In het Inkoop- en aanbestedingsbeleid is nog geen aandacht gegeven aan het organiseren en inrichten van contract- en leveranciersmanagement. Denk hierbij aan zaken als: Wat zijn de belangrijkste leveranciers?; Op welke wijze worden zij procesmatig en prestatiegericht gestuurd?; Hoe wil Borne omgaan met aspecten als locaal ondernemerschap en welke wederzijdse verwachtingen spelen bij leveranciers en Borne? 10

11 Bevindingen 6 doelstellingen, opgesteld n.a.v. RKC-onderzoek (4) 5. Werk maken van inkoopsamenwerking (doeltreffendheid): het is voor inkoop van belang dat we gaan kijken naar verdergaande externe samenwerking. Niet alleen dient de al bestaande samenwerking binnen netwerkstad te worden uitgebreid, ook andere allianties buiten de netwerkstad kunnen een bijdrage leveren aan inkoop binnen Borne. 1. Er wordt werk gemaakt van samenwerking (zie punt 8 van de bevindingen naar aanleiding van het RKC-onderzoek). Investeer in kennisdelen op het gebied van inkopen. 2. Overigens wordt naast de samenwerking in Netwerkstad nu ook gewerkt aan verdere integratie met de Regio (14 gemeenten in totaal). Aandachtspunt: Is wel dat er binnen de Netwerkstad op verschillende niveaus (werkvloer, Werkgroep Inkoop Netwerkstad, Stuurgroep Bedrijfsvoering Netwerkstad, lokale bestuurders en plaatselijke politiek) geen integrale afstemming is over of, en zo ja de mate waarin gemeenten willen en kunnen samenwerken in inkoop. In de praktijk wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan uitbesteding van de Buitendienst waarmee ook veel inkoopactiviteiten naar buiten verdwijnen. Er wordt echter niet gekeken naar de impact of aansturing hiervan. Ook in de werkgroep inkoop wordt hier niet naar gekeken. 6. Bewust worden van nut en noodzaak van de inkoopfunctie bij management en medewerkers (bewustwording) en maken van resultaatafspraken (resultaatgericht): Op grond van het bovenstaande spreken we nu af om inkoop vanaf 2011 als vast thema op te nemen in het directieplan en de afdelingsplannen en waar nodig ook in de onderliggende productgroepplannen en individuele werkplannen. In deze plannen worden expliciete inkoopdoelstellingen opgenomen op grond waarvan de te behalen inkoopresultaten worden geconcretiseerd. Om daar een goede invulling aan te geven wordt benadrukt om inkoop vanaf nu niet alleen te borgen in reguliere werkoverleggen (zoals MT-overleg en afdelingsoverleg), maar ook worden leidinggevenden en medewerkers aangespoord om inspanningen te (willen) verrichten rond inkoop en de inkoopfunctie van de gemeente Borne, zodat deze professioneler wordt. Daarnaast wordt aangegeven, dat de betrokkenen hierop in de HR-cyclus (planningsgesprekken, functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken) aangesproken worden. Maken van resultaatafspraken (resultaatgericht): het maken van resultaatafspraken is van belang om te kunnen meten of de doelstellingen van het inkoopbeleid gerealiseerd worden en om verantwoording te kunnen afleggen aan en door de ambtelijke en bestuurlijke (eind)verantwoordelijken. 1. Zie ook hiervoor bij punt 9 van de bevindingen naar aanleiding van het RKC-onderzoek Aandachtspunt: Het proces van bewustwording is in gang gezet. Echter, er zijn nog een aantal zaken niet op orde, er is nog geen sprake van een resultaatgerichte organisatie op inkoopgebied. Voorbeelden zijn: Er zijn concrete afspraken gemaakt ten aanzien van het contractbeheer (vóór 1 april 2012 gerealiseerd), maar in praktijk is deze doelstelling niet gehaald, ondanks herhaalde rapportages hierover. Vanaf 2011 wilde Borne werken binnen de kaders van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. In de praktijk blijkt dat documenten, hulpmiddelen en richtlijnen vaak wel bekend zijn, maar er wordt nog in onvoldoende mate naar geleefd. Er zijn nog géén concrete afspraken gemaakt over een taakstelling om met inkoop een financieel voordeel te halen. 11

12 Conclusies Op grond van het uitgevoerde onderzoek zijn de volgende conclusies getrokken: 1. In de afgelopen 3 jaar is Inkoop op de kaart gezet in Borne. Er zijn stappen voorwaarts gemaakt. Een aantal aanbevelingen van de Rekenkamercommissie zijn gerealiseerd (8), een aantal in mindere mate (4). Van de doelstellingen is er een gerealiseerd (1), een aantal in mindere mate gerealiseerd (2) en een aantal niet (3). Zo is de Nota Inkoopbeleid bekend gemaakt, zijn diverse hulpmiddelen en formats ontwikkeld en beschikbaar gesteld, is het aantal budgethouders drastisch teruggebracht (van 53 naar 15), zijn er 9 tactische inkopers aangewezen en is de inkoopcoördinator in positie gekomen. Aanbevelingen die minder geslaagd zijn, betreffen het verbeteren van de inkoopkennis in de organisatie en de bewustwording van nut en noodzaak van de inkoop(functie). 2. Er is nog onvoldoende focus op rechtmatigheid en doelmatigheid in de gemeente Borne: Het inkoopproces is ingericht en de inkoopcoördinatie is ingeregeld waardoor de voorwaarden zijn gecreëerd om te kunnen werken aan (de verbetering van ) de rechtmatigheid. Vanuit de organisatie en de medewerkers wordt hier nog onvoldoende aandacht aan gegeven en de aanbestedingsrichtlijnen worden niet altijd gevolgd. De indruk bestaat bij de doelmatigheid dat het maximale nog niet uit de gerealiseerde besparingen wordt gehaald. Borne had zichzelf ten doel gesteld dat inkoop zichzelf moet kunnen terugverdienen; dit lukt, maar de lat kan (en moet) hoger worden gelegd 3. Er bestaat een discrepantie tussen tactische inkopers, inkoopcoördinator en het management met betrekking tot het invullen van de inkooprollen: Tactische inkopers en inkoopcoördinator zijn van mening dat zij meer/beter gefaciliteerd moeten worden om hun taken te kunnen uitvoeren. Tevens willen zij dat het management meer /strak(ker) sturend is op het (niet)nakomen van afspraken door medewerkers in de organisatie. Het management daarentegen staat meer op afstand van het (dagelijkse) inkoopvraagstuk en vinden dat zij ontzorgd moeten worden waarbij tactische inkopers en inkoopcoördinator meer eigenaarschap op zich moeten nemen. Kortom; er zijn meters gemaakt in de professionalisering van de inkoopfunctie in de gemeente Borne; echter is blijvende aandacht voor rechtmatigheid en doelmatigheid, verdere aanscherping en aansturing, verbetering/verduidelijking van verantwoordelijkheden en mogelijk een andere inrichting van de inkooptaken gewenst. In de aanbevelingen hierna wordt daar op ingegaan. Gegeven de in dit rapport genoemde bevindingen en de voorgaande conclusies komen wij tot een aantal aanbevelingen. Op de volgende pagina worden deze weergegeven. 12

13 Aanbevelingen 1. Zorg er voor dat de inkoopfunctie (op tactisch/strategisch niveau) meer aandacht krijgt in de organisatie: Laat de afdelingsmanagers en inkoopcoördinator gezamenlijk afspraken maken over hoe inkoop in de afdelingsplannen wordt opgenomen, zorg dat er topdown aandacht is voor inkoopbewustwording en zorg dat er (meer) gestuurd wordt op de voortgang en de resultaten; Zorg dat de inkoopcoördinator de afdelingsmanagers voldoende ondersteunt en zorg daarbij dat hij zijn functie en rol doorontwikkeld van operationeel/tactisch (van aanjager, de man van de lijstjes ) naar tactisch/strategisch (verbindende factor met inkoopkennis van zaken); Zorg voor blijvende informatie en communicatie via intranet, maak Inkoop structureel onderdeel van de diverse werkoverleggen en continueer de regelmatige (bilaterale) overleggen die de inkoopcoördinator heeft met afdelingsmanagers en tactische inkopers 2. Breng de budgethouders (teamleiders, PC ers en projectleiders) in positie en wijs ze op hun verantwoordelijkheden voor het inkoop- en aanbestedingsbeleid, met name in het kader van verbeteren van de rechtmatigheid en doelmatigheid: Laat de budgethoudersregeling aansluiten (financiële verantwoordelijkheid) bij de inhoudelijke verantwoordelijkheid (vanuit inkoopbeleid en inkoopbesturingsmodel) en maak het onderdeel van de reguliers planning- en controlcyclus;; Repareer onbevoegde ondertekening van opdrachten/contracten te allen tijde, ook al kan dit pas achteraf. Laat de lijn dit oplossen en gebruik niet de inkoopcoördinator als politieagent in dit soort situaties; 3. Zorg dat met betrekking tot doelmatigheid alle besparingen (directe besparingen, minder-meer en besparingen uit werken/projecten inzichtelijk worden gemaakt en in alle gevallen teruggaan naar de algemene middelen. 4. Onderken de toegevoegde waarde van decentrale tactische inkopers die beschikken over voldoende inkoop- en inhoudelijke (materie) kennis en gebruik hen als scharnierpunt voor het inkopen in de organisatie: Breng het aantal tactische inkopers verder terug naar maximaal 4 tot 5 en zorg ervoor dat deze tactische inkopers qua kennis beter worden geëquipeerd (en houdt er rekening mee dat ze op enig moment in Regio Twente verband ingezet kunnen worden zie ook volgende pagina) Zorg er voor dat de toegezegde tijd voor de inkooptaken daadwerkelijk kan worden ingezet door het afstoten van andere taken. 5. Investeer (tijd en geld) in de inkoopfunctie en de inkoopfunctionarissen in het kader van verdere inkoopontwikkeling en samenwerking in de Twentse regio: Houd rekening met de huidige ontwikkelingen voor het inrichten van een gezamenlijke bedrijfsvoering in de Regio Twente. Zorg er voor dat de inkoopkennis en kunde bij de inkoopcoördinator en de overblijvende tactische inkopers op het gewenste niveau worden gebracht zodat zij (op enig moment) ook in de Regio kunnen worden ingezet. Maak ruimte vrij in het kader van de verdergaande samenwerking, niet alleen in het kader van doelmatigheid( bijvoorbeeld gezamenlijke spendanalyse met inzicht in inkoopbesparingen en efficiency), maar ook in het kader van rechtmatigheid (delen van juridische en aanbestedingsexpertise. 13

14 Hoe nu verder? Een korte vooruitblik.. In de evaluatie is een doorkijk gegeven naar de stand van zaken vanaf De aanbevelingen richten zich met name op het aanbrengen van verbeteringen in de huidige inkoopfunctie vanuit de opgedane ervaringen. Daarnaast dient ook te worden gekeken naar de (nabije) toekomst. De gemeente Borne is in beweging. We worden een regisserende en op samenwerking gerichte organisatie. Ook hebben we te maken met taakstellingen en bezuinigingen in het traject en gaan we over naar een nieuwe hoofdstructuur. Daaronder vallen vele veranderingen. Ook met betrekking tot de inkoopfunctie zijn er reeds veranderingen in gang gezet en komen er nog meer veranderingen aan. Kennisdeling gaat steeds verder en levert voordeel op We hebben in Borne met betrekking tot inkoop al afgesproken zo veel mogelijk samen te werken, tenzij.. Voorbeelden hiervan zijn: Eind 2012 hebben de partners in de Netwerkstad gezamenlijk besloten om gelijke inkoopvoorwaarden (Model VNG) te hanteren; de 8 Twentse Landelijke Gemeenten (8TLG) zullen naar verwachting volgen; Er is een gezamenlijk voorstel in voorbereiding om in NWS + 8TLG het manifest Duurzaam Inkopen te ondertekenen, waardoor ook op dat terrein dezelfde spelregels gehanteerd worden; De Nieuwe Aanbestedingwet 2012 is per 1 april 2013 in werking getreden; dit betekent dat per gemeente het lokale inkoopbeleid moet worden aangepast aan deze wet. Vanuit de Werkgroep Inkoop NWS en vanuit de Werkgroep Inkoop 8TLG is voorgesteld om één gezamenlijk inkoopbeleid te realiseren voor alle NWS-partners en 8TLG, aangepast aan de Nieuwe Aanbestedingswet. Vanuit de Nieuwe Aanbestedingswet zijn gemeenten verplicht om een klachtencommissie in te stellen. Vanuit de samenwerking wordt een voorstel gedaan om te komen tot één regionale klachtcommissie. Alle bovengenoemde zaken hebben tot doel om per gemeente een inkoopbeleid te hebben : Dat geactualiseerd is aan de Nieuwe Aanbestedingswet; Waarmee gemeenten onderling gemakkelijker gezamenlijk kunnen aanbesteden en op inkoop kunnen doorontwikkelen; Dat voor de ondernemers in de regio transparantie en duidelijkheid geeft over hoe gemeenten en ander partners met inkoop omgaan. Delen van en uitbesteden van inkoopcapaciteit vraagt om een andere rolinvulling van Borne De gemeenten Enschede, Almelo en Borne hebben afgesproken om vanuit de bedrijfsvoering te kijken naar verdergaande samenwerking. Het ligt voor de hand dat er op termijn gestreefd wordt naar één SSC-achtig orgaan (vgl. Gemeentelijk Belastingkantoor Twente) dat voor de gehele regio uitvoering geeft aan de inkoopfunctie, onder andere door gezamenlijke inkoop en aanbestedingen te doen. Een andere ontwikkeling is die waarbij Borne een deel van de door haar uit te voeren werkzaamheden uitbesteedt aan een derde partij. In beide gevallen wordt Borne steeds meer een regie-organisatie. Deze andere rol vraagt vanuit inkoopperspectief specifieke aandacht. Borne moet nadenken over vragen als: welke kwaliteitsafspraken worden gemaakt met de Shared Services organisatie of derde partij, hoe worden dan de rechtmatigheid en doelmatigheid geborgd en (hoe) stromen gerealiseerde inkoopvoordelen terug naar de gemeente? Tot slot: voor Borne als kleine gemeente is het belangrijk dat alle stappen in de verbetering van de inkoopfunctie zo veel mogelijk worden gericht op de toekomst. Daarmee kan goed en gemakkelijk worden aangesloten bij de ontwikkelingen binnen de regio ( Met de wind mee lopen ). 14

15 Bijlage 1 NB: 1. In dit overzicht zijn niet de besparingen opgenomen op minder-meer en op de Werken. Deze zijn slechts indicatief te benoemen. 2. De structurele opbrengsten betreffen alle bekende bedragen (geboekt en (nog) niet-geboekt) 15

De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen.

De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen. Plan van Aanpak De rekenkamercommissie heeft in 2010 een onderzoek ingesteld naar het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen. In het naar aanleiding van dit onderzoek uitgebrachte rapport

Nadere informatie

===========================================================================

=========================================================================== Bijlage: behorende bij de nieuwe Nota Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Hilversum 2011-2015 Betreft: Overzicht op welke wijze de aanbevelingen van de rekenkamercommissie Hilversum (18-08-2009) in

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2013 gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis. Nummer: 9d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 10 december 2013 Aanleiding

Nadere informatie

Inkoopactieplan oktober 2004

Inkoopactieplan oktober 2004 Inkoopactieplan oktober 2004 Opgesteld door: Bestemd voor: Erik van der Kamp (inkoopcoördinator) DT, CMO Inleiding De strategische en commerciële betekenis van inkoop neemt steeds meer toe. Meer dan voor

Nadere informatie

Verbeterplan inkoopfunctie

Verbeterplan inkoopfunctie Verbeterplan inkoopfunctie Artikel 213a onderzoek team control Gemeente Goeree-Overflakkee Team Inkoop April 2017 In het kader van het periodiek onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van

Nadere informatie

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden.

Deze centrale vraag leidt tot de volgende deelvragen, die in het onderzoek beantwoord zullen worden. Aan: Gemeenteraad van Druten Druten, 27 juli 2015 Geachte voorzitter en leden van de gemeenteraad, In de eerste rekenkamerbrief van 2015 komt inkoop en aanbesteding aan bod. Dit onderwerp heeft grote relevantie,

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR OPSTELLER VOORSTEL: A. Buwalda AFDELING: AJZ PORTEFEUILLEHOUDER: M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /2012 Dokkum, 21-03-2013 ONDERWERP: inkoop- en aanbestedingsbeleid

Nadere informatie

Plan van aanpak 2009. Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden

Plan van aanpak 2009. Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden Plan van aanpak Optimalisatie doelmatigheid incidentele inhuur derden Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aanbevelingen en voorgestelde acties 4 3 Voortgang en terugkoppeling 8 2 1. Inleiding Dit Plan van Aanpak is

Nadere informatie

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004

Strategische inkoop. a. De behoefte en vraag van gebruikers is leidend bij de levering van. Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 Strategische inkoop Door Henk Rietveld en Leon-Paul de Rouw Augustus 2004 1. Inleiding Vanuit vraaggericht facility management streeft de facilitaire organisatie naar een optimale aansluiting tussen facilitaire

Nadere informatie

Concerninkoop. Contract- en leveranciersmanagement. Gàry Habets Hoofd Concerninkoop. Manage de markt! PIANOo okt/nov 2009 1

Concerninkoop. Contract- en leveranciersmanagement. Gàry Habets Hoofd Concerninkoop. Manage de markt! PIANOo okt/nov 2009 1 Concerninkoop Contract- en leveranciersmanagement Gàry Habets Hoofd Concerninkoop 1 Inhoud Actualiteit inkoop en aanbesteden utrecht Concerninkoop Feiten en cijfers 2008 inkooporganisatie Inkoopproces

Nadere informatie

Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0

Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet. Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Onderzoek Inkoop en aanbestedingen Onderzoeksopzet Rekenkamercommissie De Wolden September 2016 Status: definitief Versie: 1.0 Rekenkamercommissie De Wolden 1 A. Wat willen wij bereiken? 1. Aanleiding

Nadere informatie

Van bestellen naar inkopen

Van bestellen naar inkopen Van bestellen naar inkopen onderzoek naar de inkoopfunctie bij de gemeente Doetinchem verkorte versie Onderzoeksgegevens, bevindingen en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Doetinchem oktober 2005

Nadere informatie

Aan de commissie: Algemeen bestuur en Middelen Datum vergadering: 22 mei 2003 Agendapunt : 9. Aan de Raad. Made, 15 april 2003

Aan de commissie: Algemeen bestuur en Middelen Datum vergadering: 22 mei 2003 Agendapunt : 9. Aan de Raad. Made, 15 april 2003 Aan de commissie: Algemeen bestuur en Middelen Datum vergadering: 22 mei 2003 Agendapunt : 9 Aan de Raad Made, 15 april 2003 Onderwerp Voorstel Evaluatie samenwerking Stichting Inkoopbureau West Brabant

Nadere informatie

Back to the Future Business Alignement in Publieke Inkoop? Aan de hand van de inkooporganisatie van de Gemeente Amsterdam toen, nu en straks

Back to the Future Business Alignement in Publieke Inkoop? Aan de hand van de inkooporganisatie van de Gemeente Amsterdam toen, nu en straks Back to the Future Business Alignement in Publieke Inkoop? Aan de hand van de inkooporganisatie van de Gemeente Amsterdam toen, nu en straks 23 januari 2015 2 Inhoud 1. Trends: Toen Nu Straks 2. Hoe kun

Nadere informatie

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau.

Rapportage. Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008. Alphen-Chaam. Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau. 1 Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Rapportage Effectmeting naar onderzoek Weten waarom uit 2008 Alphen-Chaam 7 juli 2011 W E T E N W A A R O M A L P H E N - C H A A M 2 1 Inleiding De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Audit Inkoop- en aanbestedingsproces 2012

Audit Inkoop- en aanbestedingsproces 2012 Audit Inkoop- en aanbestedingsproces 2012 Aan: MT Van: Rianne van der Veen Datum: 5 juni 2013 Status: Defintief 1.0 Proceseigenaar/afdelingsmanager: Ron Zwart Inleiding en doelstelling Inleiding Deze rapportage

Nadere informatie

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012

Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek. Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Actieplan naar aanleiding van BDO-onderzoek Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. Woensdag 13 juni 2012 Inhoudsopgave - Actieplan GVB Raad van Commissarissen GVB Holding N.V. n.a.v. BDO-rapportage 13

Nadere informatie

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen

Inhoud 1. Inleiding Gemeentelijke doelen Dit inkoopbeleid is op 25 april 2013 vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Meppel en heeft zowel interne als, na openbaarmaking en inwerkingtreding daarvan, externe werking. Inhoud 1.. Inleiding

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012

Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Waterschap Vallei & Eem 2012 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID... 3 3. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN... 4 4. BEPALING AANBESTEDINGSPROCEDURE...

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk CC De gemeenteraad - 23 maart 2012 Interim-controle 2011 Deloitte Het college 112623 Paraaf Datum Controller RP 22-3-2012 Directie Geachte

Nadere informatie

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062

Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel (gewijzigd) 26 september 2013 AB13.00729 RV2013-062 Gemeente Bussum Besluit nemen over advies effectmeting Inkoop en inhuur van de rekenkamercommissie

Nadere informatie

Grip op inkoopresultaten met contract compliance NEVI-PIANOo congres 5 juni 2014

Grip op inkoopresultaten met contract compliance NEVI-PIANOo congres 5 juni 2014 Grip op inkoopresultaten met contract compliance NEVI-PIANOo congres 5 juni 2014 Natacha Naumann, Inkoop analist, Universiteit Twente Alex Buursema, Managing consultant, Significant INHOUD Even voorstellen

Nadere informatie

Financiële consequenties: Inkoopvoordeel maaien en rioolinspectie, is (deels) reeds verwerkt in de meerjarenbegroting.

Financiële consequenties: Inkoopvoordeel maaien en rioolinspectie, is (deels) reeds verwerkt in de meerjarenbegroting. Nota van B&W Onderwerp: inkoopvoordelenrapportage SP71 Portefeuillehouder:Bloemen Afdeling: Directie Registratienummer: 11-357 Samenvatting: Op 25 oktober ontvingen wij de inkoopvoordelenrapportage gemeente

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders de raad der gemeente EDE Behandelend ambtenaar Smit, N. Tel.nr. (0318) 680 449 Verzameling Raadsstukken registratienummer afdeling datum: 2012/96 724010 V&R 11-12-2012 Cie. AZ&M

Nadere informatie

Samenvatting bevindingen rapport. Wat is met de aanbevelingen gedaan? Aan Gemeente Giessenlanden t.a.v. De gemeenteraad Postbus ZG Hoornaar

Samenvatting bevindingen rapport. Wat is met de aanbevelingen gedaan? Aan Gemeente Giessenlanden t.a.v. De gemeenteraad Postbus ZG Hoornaar Aan Gemeente Giessenlanden t.a.v. De gemeenteraad Postbus 1 4223 ZG Hoornaar > Vught, 15 juni 2009 Betreft Doorwerking rekenkamerrapport aanbestedingen Bijlage Aanbevelingen uit rapport 2007 Stand van

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid. Versie 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid Versie 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 3 2. DOEL VAN HET INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID 3 3. ETHISCHE UITGANGSPUNTEN & DUURZAAMHEID 3 4. KADERS VAN INKOPEN EN AANBESTEDEN

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Inkoopbeleid 2017 Registratienummer: 00606873 Op voorstel B&W d.d.: 25 juli 2017 Datum vergadering: 26 september 2017 Portefeuillehouder: H.J. Mak Rol gemeenteraad:

Nadere informatie

ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT

ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT ROLVERDELING BIJ CONTRACTMANAGEMENT (onderdeel van Handboek voor contractmanagement bij DFB) 1. Inleiding. In het kader van het project leveranciersmanagement zijn ten behoeve van het beheer van contracten

Nadere informatie

Inleiding. Hoofdvraag van het onderzoek was:

Inleiding. Hoofdvraag van het onderzoek was: Inleiding Misbruik en oneigenlijk gebruik van het Persoonsgebonden budget (PGB), een onderdeel van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vormt voor gemeenten, zo blijkt uit verschillende onderzoeken,

Nadere informatie

RKC ONDERZOEKSPLAN. Ooststellingwerf. Inhuur externen. Februari 2016

RKC ONDERZOEKSPLAN. Ooststellingwerf. Inhuur externen. Februari 2016 ONDERZOEKSPLAN Inhuur externen Februari 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Motivatie onderzoek... 1 Doelstelling... 2 Vraagstelling... 2 Normenkader... 3 Afbakening... 3 Aanpak... 3 Planning... 3 Inleiding

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.1253, d.d. 7 december 2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Auditrapport 2009 Grip op de buitenboordmotor, sturing, toezicht en verantwoording bij Gemeenschappelijke Regelingen BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel

Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel Definitief Inkoop- en aanbestedingsbeleid provincie Overijssel 2010-2015 vastgesteld door gedeputeerde staten op 29 juni 2010 Zwolle, april 2010 Shared Service Center Inkoop Colofon Datum April 2010 Auteur

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen Raadsvergadering d.d. : 1 december 2011 Raadsbesluitnummer : R11.081 Carrousel d.d. : 17 november 2011 Onderwerp : Eindrapport Rekenkamercommissie kwaliteit Grondbeleid

Nadere informatie

Contractmanagement en contractbeheer

Contractmanagement en contractbeheer Ir. ing. D. Mostert, DME Advies If you are not in control of your contracts, you are not in control of your business (Gartner) Uitbesteding op diverse gebieden neemt een grote vlucht. Steeds vaker wordt

Nadere informatie

Amsterdamse Inkoop op de schop!

Amsterdamse Inkoop op de schop! Amsterdamse Inkoop op de schop! Hans Dussel, Hoofd Inkoop Gemeente Amsterdam PIANOo-congres 6 juni 2013 Resultaat: Een professionele inkooporganisatie die bijdraagt aan de (beleids)doelen en de (bezuinigings)opgave

Nadere informatie

Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker Aanbesteden OR SBD Afdelingen / Interne klant

Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker Aanbesteden OR SBD Afdelingen / Interne klant Inkoopprofielen Contractmanager (Senior/Medior) tactisch inkoper/ Stafmedewerker Aanbesteden OR INKOOPPROCESSEN 1. Ontwikkelen en beheren van inkoop- en aanbestedingsbeleid Team JZ, cluster I&A Stafmedewerker

Nadere informatie

Uitvoering inkoopbeleid tot heden

Uitvoering inkoopbeleid tot heden Voorstel : Vergadering Algemeen Bestuur d.d.: 23 november 2017 Agendapunt : Vertrouwelijk : Nee Aan het Algemeen Bestuur, De ODZOB huurt vanaf 2013 inkopers in van BIZOB voor met name de Europese aanbestedingen

Nadere informatie

: 14 oktober 2013 : 16 december : G.H.J. Weierink : L. Evers. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid / Inkoopvoorwaarden Gemeente Montfoort

: 14 oktober 2013 : 16 december : G.H.J. Weierink : L. Evers. Onderwerp: Inkoop- en aanbestedingsbeleid / Inkoopvoorwaarden Gemeente Montfoort RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering : 14 oktober 2013 : 16 december 2013 Documentnr. Zaaknummer : : 7931 Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid

Nadere informatie

Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis

Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis r Het nieuwe aanbestedend inkopen Een omwenteling met l de gebruiker als basis Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA o o o k a l e Symposium Het nieuwe werken, een schone taak Kaatsheuvel, 6 oktober

Nadere informatie

Contractmanagement in Nederland anno 2011

Contractmanagement in Nederland anno 2011 Contractmanagement in Nederland anno 2011 Samenvatting Mitopics Theo Bosselaers NEVI René van den Hoven Februari 2012 1 Periodiek onderzoekt Mitopics de professionaliteit waarmee Nederlandse organisaties

Nadere informatie

Inkoop Kalender Platform Shared Services bij de Overheid Wim Lousberg directeur SSC-ZL Cindy Rondas hoofd Inkoop SSC-ZL 4 oktober 2017

Inkoop Kalender Platform Shared Services bij de Overheid Wim Lousberg directeur SSC-ZL Cindy Rondas hoofd Inkoop SSC-ZL 4 oktober 2017 Inkoop Kalender 2018 Platform Shared Services bij de Overheid Wim Lousberg directeur SSC-ZL Cindy Rondas hoofd Inkoop SSC-ZL 4 oktober 2017 Het Shared Service Center Zuid-Limburg ontstaan Ontstaan Heerlen,

Nadere informatie

\ Raadsvoorstel Zaak 13971

\ Raadsvoorstel Zaak 13971 \ Raadsvoorstel Zaak 13971 Onderwerp: Nota Inkoopbeleid gemeente Voerendaal 2015 heid: Portefeuillehouder: Wethouder Leunissen Datum Raad: 18-12-14 Nummer: 2014/13/ \ Samenvatting In mei 2012 is de Nota

Nadere informatie

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak

Inhuur in de Kempen. Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden. Onderzoeksaanpak Inhuur in de Kempen Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 21 april 2014 1. Achtergrond en aanleiding In gemeentelijke organisaties met een omvang als

Nadere informatie

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C100/05.0016522. Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Directie Algemeen Aan de Commissie AB Korte Nieuwstraat 6 65 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 9 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 905 6500

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

Actiepunt: Uit: Producten Start Afronding Project/ Wie? Status per 01 juni 2006

Actiepunt: Uit: Producten Start Afronding Project/ Wie? Status per 01 juni 2006 Missie, visie, kernwaarden, Vaststellen visie en Augustus Januari mijlpaal 1 missie De notitie Visie, missie & Strategie is door de raad op 29-09 05 vastgesteld. De notitie is op basis van gesprekken in

Nadere informatie

Samenvatting businesscase gewenste inkooporganisatie d.d. 24 april 2009

Samenvatting businesscase gewenste inkooporganisatie d.d. 24 april 2009 Samenvatting businesscase gewenste inkooporganisatie d.d. 24 april 2009 Vooraf De businesscase gewenste inkooporganisatie is een vervolg op respectievelijk nadere uitwerking van het rapport Organiseren

Nadere informatie

Kadernota xteme inhuur

Kadernota xteme inhuur Kadernota Externe inhuur Stuknummer: b!07.00560 gemeente Den Helder Concept Kadernota xteme inhuur Inhoudsopgave Kadernota Externe inhuur 1. Inleiding 3 2. Kaders 3 2.1. Definitie 3 2.2. Reikwijdte van

Nadere informatie

Notitie Inkoop. Boxmeer, 14 maart 2013 O-ID/2013/151 / RIS

Notitie Inkoop. Boxmeer, 14 maart 2013 O-ID/2013/151 / RIS Notitie Inkoop Boxmeer, 14 maart 2013 O-ID/2013/151 / RIS 2013-121 1. Land van Cuijk Een van de eerste trajecten die opgestart zijn is de samenwerking op het gebied van inkoop in het Land van Cuijk. Een

Nadere informatie

ONDERZOEKSPLAN 2009 GEMEENTE HOOGEVEEN Volledigheid opbrengsten

ONDERZOEKSPLAN 2009 GEMEENTE HOOGEVEEN Volledigheid opbrengsten ONDERZOEKSPLAN 2009 GEMEENTE HOOGEVEEN Volledigheid opbrengsten 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. GEPLANDE ONDERZOEKEN... 3 2.1 BUDGET... 3 2.2 SELECTIE ONDERZOEKSOBJECTEN... 3 2.3 VOLLEDIGHEID OPBRENGSTEN...

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. P. Platt Telefoon 5115629 E-mail: plattp@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/935 Bijlagen kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Reg.nr. Vergadering DT d.d. 22 juni 2009 Ondernemingsraad N.v.t. Vergadering B&W 30 juni 2009 Woningcorporaties/ST Nee

Reg.nr. Vergadering DT d.d. 22 juni 2009 Ondernemingsraad N.v.t. Vergadering B&W 30 juni 2009 Woningcorporaties/ST Nee (kabinet) Reg.nr. Vergadering DT d.d. 22 juni 2009 Ondernemingsraad N.v.t. Vergadering B&W 30 juni 2009 Woningcorporaties/ST Nee d.d. RAK Datum 25 april 2009 Programma/nieuw beleid Nieuw beleid: Oude beleid

Nadere informatie

Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Gemeente Bergen (NH)

Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Gemeente Bergen (NH) Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Gemeente Bergen (NH) 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Concrete doelstellingen voor 2017... 4 Circulair aanbesteden van 2 trajecten... 4 SROI (Social Return on

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Meer Control met minder Instrumentarium?

Meer Control met minder Instrumentarium? financiële specialisten voor de non-profit www.jeconsultancy.nl Meer Control met minder Instrumentarium? Verslag van de workshop tijdens het Voorjaarscongres op dinsdag 20 mei in Apeldoorn JE Consultancy

Nadere informatie

gemeente BUPIISSIim 11

gemeente BUPIISSIim 11 gemeente BUPIISSIim 11 Oplegnotitie Inkoopbeleid Brunssum 2014 Registratiekenmerk 444478 Gemeenteblad nr. 2013/69 Rol van de raad De raad krijgt dit raadsvoorstel voorgelegd in het kader van de uitvoering

Nadere informatie

Gezamenlijk en professioneel inkopen

Gezamenlijk en professioneel inkopen Gezamenlijk en professioneel inkopen Inkoopsamenwerking gemeenten in West Brabant & de Hoeksche Waard & Zeeland Stichting Inkoopbureau West Brabant - Stichtingsvorm - Dagelijks bestuur, algemeen bestuur,

Nadere informatie

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid

Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Onderzoek naar de evalueerbaarheid van gemeentelijk beleid Plan van aanpak Rekenkamer Maastricht februari 2007 1 1. Achtergrond en aanleiding 1 De gemeente Maastricht wil maatschappelijke doelen bereiken.

Nadere informatie

Hoe volwassen is uw inkooporganisatie in de keten?

Hoe volwassen is uw inkooporganisatie in de keten? Hoe volwassen is uw inkooporganisatie in de keten? Ken de keten Ken jezelf Nikki Bruggeling & Remco Kramers Nevi Inkoopdag, 24 juni 2014 1 Ken jezelf Hoe volwassen is uw inkooporganisatie? Knowing yourself

Nadere informatie

Doorontwikkelingen Contractmanagement Sociaal Domein. H.C.A. (Eric) Zwitserloot Inkoopmanager A.R.P. (Ton) de Graaf Senior Contract Manager

Doorontwikkelingen Contractmanagement Sociaal Domein. H.C.A. (Eric) Zwitserloot Inkoopmanager A.R.P. (Ton) de Graaf Senior Contract Manager Doorontwikkelingen Contractmanagement Sociaal Domein H.C.A. (Eric) Zwitserloot Inkoopmanager A.R.P. (Ton) de Graaf Senior Contract Manager Wie zijn wij? Eric Zwitserloot Inkoopmanager BIZOB Bestuurslid

Nadere informatie

De meerwaarde van contractmanagement

De meerwaarde van contractmanagement De meerwaarde van contractmanagement Welke kansen zijn er voor u? Wouter Schipperheijn Directeur Het NIC 1 Agenda Voorstellen Contractmanagement Het NICV model Hoe volwassen is uw contractmanagement? Kansen

Nadere informatie

RSZK INKOOP. September 2014, Bas De Kinder

RSZK INKOOP. September 2014, Bas De Kinder RSZK INKOOP September 2014, Bas De Kinder INHOUD Deze presentatie bevat de volgende onderwerpen: INKOOPBELEID PIJLERS UITGANGSPUNTEN VERANTWOORDELIJKHEDEN INKOOPPROCES STRATEGISCH TACTISCH OPERATIONEEL

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid De Fryske Marren

Inkoop- en aanbestedingsbeleid De Fryske Marren Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2016 De Fryske Marren 1 Inleiding Inkoop vindt plaats in een dynamische omgeving. Hierdoor is het verbeteren van de inkoopprocessen en het verder professionaliseren van de

Nadere informatie

Wat betekent de Aanbestedingswet voor je organisatie? 22 mei 2013

Wat betekent de Aanbestedingswet voor je organisatie? 22 mei 2013 Wat betekent de Aanbestedingswet voor je organisatie? 22 mei 2013 1 Functie van inkoop Op de markt de beste partij vinden om de doelen van de organisatie te realiseren: Value for taxpayers money Dus niet:

Nadere informatie

NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT. Werkgroep Provinciaal Toezicht

NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT. Werkgroep Provinciaal Toezicht NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT Werkgroep Provinciaal Toezicht Inhoud Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Verschil toezicht op rechtmatigheid

Nadere informatie

Inkopen en aanbesteden. De stand van zaken bij de Nederlandse gemeenten

Inkopen en aanbesteden. De stand van zaken bij de Nederlandse gemeenten Inkopen en aanbesteden De stand van zaken bij de Nederlandse gemeenten Inkopen en aanbesteden De stand van zaken bij de Nederlandse gemeenten November 200 COLOFON Samenstelling Carla Vianen Masja van

Nadere informatie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie

ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST. Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie ONDERZOEKSPROTOCOL REKENKAMERCOMMISSIE STAPHORST Beschrijving werkwijze onderzoeken rekenkamercommissie 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onderwerpselectie.. 4 3. Onderzoeksopzet. 5 4. Aankondiging.. 5

Nadere informatie

Analyse van de inkoopfunctie

Analyse van de inkoopfunctie Ir. ing. D. Mostert, DME Advies Inkoopgebonden kosten zijn vaak een aanzienlijk deel van de totale kosten, hierdoor vormt de inkoopfunctie een belangrijke potentiële winstbron. Niet alleen door de invloed

Nadere informatie

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013

SiSa cursus 2013. Gemeente en accountant. 21 november 2013 SiSa cursus 2013 Gemeente en Welkom Even voorstellen EY: Stefan Tetteroo RA Page 1 Agenda Doelstelling Accountant en gemeente Onze visie inzake de betrokken actoren Coördinatie- en controlefunctie binnen

Nadere informatie

Verankeren van professioneel opdrachtgeverschap

Verankeren van professioneel opdrachtgeverschap Verankeren van professioneel opdrachtgeverschap Visie van NEVI op de hoofdlijnen voor een nieuwe Aanbestedingswet Februari 2009 NEVI voorstel Aanbestedingswet 1 Opzet visiedocument De uitgangspunten De

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 6 Onderwerp: Inkoop en aanbestedingsbeleid Datum: 17 maart 2015 Portefeuillehouder: Dhr. N.L. Agricola Decosnummer: 326 Informant:

Nadere informatie

Voorstel aan Door tussenkomst van Nummer Onderwerp Bijlage(n) Samenvatting Voorgestelde beslissing

Voorstel aan Door tussenkomst van Nummer Onderwerp Bijlage(n) Samenvatting Voorgestelde beslissing Voorstel aan : Gemeenteraad van 28 november 2011 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 15 november 2011 Nummer : Onderwerp : Inkoop- en aanbestedingsbeleid Bijlage(n) : 1. Kadernota Inkoop & Aanbesteding

Nadere informatie

Inkoop en contractmanagement

Inkoop en contractmanagement Syllabus Inkoop en contractmanagement Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief best practices bij onder meer Universiteit Twente, ING, provincie

Nadere informatie

V INK MV OOR OPTIMALISA OOP & CONTRA GM INK TIE V C TMANA AN UW CONTRA OOP GEMENT C TEN

V INK MV OOR OPTIMALISA OOP & CONTRA GM INK TIE V C TMANA AN UW CONTRA OOP GEMENT C TEN MVGM INKOOP INKOOP & CONTRACTMANAGEMENT VOOR OPTIMALISATIE VAN UW CONTRACTEN MVGM INKOOP INKOOP & CONTRACTMANAGEMENT VOOR OPTIMALISATIE VAN UW CONTRACTEN Afspraken van inkoop gaan steeds vaker over meer

Nadere informatie

Gemeente Hellendoorn. Aan de raad

Gemeente Hellendoorn. Aan de raad Punt (2 : Aanbevelingen onderzoek Rekenkamer West Twente: Onroerende zaken Gemeente Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: De Rekenkamer West Twente heeft onderzoek gedaan naar het beleid over - en het

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

agendapunt 04.B.05 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID

agendapunt 04.B.05 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID agendapunt 04.B.05 1289952 Aan Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering INKOOP- EN AANBESTEDINGSBELEID Voorstel Commissie Bestuur, organisatie en bedrijfsvoering 21-03-2017 I. Vaststellen van

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Oostzaan

Rekenkamercommissie Oostzaan Rekenkamercommissie Oostzaan Jaarplan 2015 Missie Rekenkamercommissie De rekenkamer heeft de ambitie om door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het bestuur

Nadere informatie

: Regeling budgethouderschap en leidraad budgethouders

: Regeling budgethouderschap en leidraad budgethouders MEMO INTERN Van Aan : Concernstaf : Afdelingshoofden/ budgethouders Datum : Betreft : Regeling budgethouderschap en leidraad budgethouders Collega s, Bijgevoegd vinden jullie de regeling budgethouderschap

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4

Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4 Energie Management Actieplan Mei 2015 Versie 4 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Raads Inforrnatiebrief

Raads Inforrnatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer O8. R2 543. OOI Inboeknummer o8bstoo4r8 Dossiernummer 8rz.4or zz april zoo8 Raads Inforrnatiebrief Betreft Onderzoeksrapportage collegeonderzoek (zxza van de Gemeentewet)

Nadere informatie

Zelfanalyse inkoopvolwassenheidsmodel

Zelfanalyse inkoopvolwassenheidsmodel pag.: van 7 code: STR-BEN-vra-00-bl versie. Zelfanalyse inkoopvolwassenheidsmodel Hieronder vindt u voor elk van de negen elementen uit het inkoopvolwassenheidsmodel (zie afbeelding) een aantal mogelijke

Nadere informatie

Nawoord Rekenkamercommissie (rkc) op de bestuurlijke reactie.

Nawoord Rekenkamercommissie (rkc) op de bestuurlijke reactie. Nawoord Rekenkamercommissie (rkc) op de bestuurlijke reactie. De rkc heeft de reactie van het college gelezen en geeft hieronder haar reactie op de noties van het college. Dit is als volgt opgebouwd. Eerst

Nadere informatie

Versiegeschiedenis. Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013.

Versiegeschiedenis. Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013. Inkoopbeleid 2013 Versiegeschiedenis Vaststelling door Raad van Bestuur 13 mei 2013. Goedkeuring van Actualisatie artikel 4.3 Actualisatie artikel 4.4 Toevoegen bijlage 7.1. 29 januari 2014. Samenvatting

Nadere informatie

PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl. Pro 10

PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl. Pro 10 Focus op contractbeheer PIANOo Congres 26 mei 2011 Mr. Pauline Bos tel. 070-3819724 E-mail bos@pro10.nl Pro 10 Partners in Procurement & Tendering Carolina van Nassaustraat 27 2595 TK Den Haag Nederland

Nadere informatie

Verbeterplan inkoop/aanbesteding en budgetbeheer op basis van rapport rekenkamercommissie (aanbiedingsnota) en bestuurlijke reactie

Verbeterplan inkoop/aanbesteding en budgetbeheer op basis van rapport rekenkamercommissie (aanbiedingsnota) en bestuurlijke reactie Verbeterplan inkoop/aanbesteding en budgetbeheer op basis van rapport rekenkamercommissie (aanbiedingsnota) en bestuurlijke reactie (P.J. Vonk, hoofd concernstaf, ism de organisatie) Het verbeterplan is

Nadere informatie

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant

Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Onderzoeksprotocol Rekenkamer West-Brabant Vastgesteld door de Rekenkamer West-Brabant in haar vergadering van 25 oktober 2010. Dit onderzoeksprotocol vloeit voort uit het Reglement van Orde, vastgesteld

Nadere informatie

Vergadering d.d. : 23 november 2011 Onderwerp. : Kaderstelling uitvoering werkzaamheden

Vergadering d.d. : 23 november 2011 Onderwerp. : Kaderstelling uitvoering werkzaamheden A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 23 november 2011 Onderwerp : Kaderstelling uitvoering werkzaamheden Agendapunt: 16a KORTE SAMENVATTING: Naar aanleiding van een aantal investeringsvoorstellen

Nadere informatie

Beleidsnotitie inkoopbesparing budgetbesparing

Beleidsnotitie inkoopbesparing budgetbesparing Beleidsnotitie inkoopbesparing budgetbesparing 1. Inleiding In het kader van de budgettaakstellingen bij haar opdrachtgevers wil Servicepunt71 de inkoopbesparingen maximaliseren. Teneinde dit te ondersteunen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Wat hebben we bereikt? Voortgangsrapportage Rechtmatigheid Stand van zaken per 1 juli Behoort bij brief met kenmerk - 50651 Voortgangsrapportage Rechtmatigheid, juli 1 FASE 1 WET EN REGELGEVING

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijdemeren

Rekenkamercommissie Wijdemeren Rekenkamercommissie Wijdemeren Protocol voor het uitvoeren van onderzoek 1. Opstellen onderzoeksopdracht De in het werkprogramma beschreven onderzoeksonderwerpen worden verder uitgewerkt in de vorm van

Nadere informatie

Professionaliseren inkoopfunctie. Een praktijkvoorbeeld

Professionaliseren inkoopfunctie. Een praktijkvoorbeeld Professionaliseren inkoopfunctie Een praktijkvoorbeeld Even voorstellen Hans de Krijger Interim inkoopadviseur Ruime inkoopervaring Inrichten inkoopfunctie 18 jaar werkzaam in publieke sector Nu werkzaam

Nadere informatie

Een essay over de nieuwe beleidscyclus voor de Gemeente Nuth.

Een essay over de nieuwe beleidscyclus voor de Gemeente Nuth. Eind maart 2014. Eind maart 2014: de uitslag van de gemeenteraad is bekend; de samenstelling van de raad staat in de krant, de omvang van de fracties staat vast en wie met wie wil samenwerken is ook geen

Nadere informatie

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Inkoopbeleid

Agendapunt: Meppel, Onderwerp: Inkoopbeleid Agendapunt: Meppel, Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. Onderwerp: Inkoopbeleid Voorgesteld besluit 1. Het inkoopbeleid vast te stellen. 2. Het inkoop- en aanbestedingsbeleid, vastgesteld op 11 december

Nadere informatie

Uitvoeringsplan organisatieontwikkeling 2014

Uitvoeringsplan organisatieontwikkeling 2014 Uitvoeringsplan organisatieontwikkeling 2014 Theo van Waes Interim-secretaris December 2013 1 Inleiding In het kader van de Koersnotitie een viertal programma s ontwikkeld, o.a. het Programma Organisatieontwikkeling.

Nadere informatie

Inhuur Derden Gemeente Vlagtwedde, mei 2009

Inhuur Derden Gemeente Vlagtwedde, mei 2009 Meningsvormende raad d.d. 23 maart 2010. Agendanr. 9. Rekenkamercommissie Bellingwedde-Vlagtwedde Inhuur Derden Gemeente Vlagtwedde, mei 2009 Korte Notitie Op basis van de conclusies en aanbevelingen uit

Nadere informatie

Tabellenboek Quick scan Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen

Tabellenboek Quick scan Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen Tabellenboek Quick scan Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen Tabellenboek Quick scan Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Terneuzen Bijlage bij rapport: Quick scan Inkoop-

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

B. Discussie Oud voor nieuw beleid kan gekoppeld worden aan de beleidsevaluatie;

B. Discussie Oud voor nieuw beleid kan gekoppeld worden aan de beleidsevaluatie; Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 20531 Datum : 26 november 2013 Programma : Alle programma's Blad : 1 van 5 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. R. de

Nadere informatie