Leegstand en ruimte. in het bijzonder van kantoren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leegstand en ruimte. in het bijzonder van kantoren"

Transcriptie

1 Leegstand en ruimte in het bijzonder van kantoren

2

3 Leegstand en ruimte in het bijzonder van kantoren mr. M.A.Wintgens, advocaat bij AKD mr. J.J. Hoekstra, advocaat bij Straatman Koster mr. T.H.H.A. van der Schoot(eindredactie)

4 LEEGSTAND EN RUIMTE Berghauser Pont Publishing Postbus LB Amsterdam Grafisch vormgeving:zedline Druk:Scan Laser BV,Zaandam Omslagfoto: Ad Meskens/Wikimedia Commons 1ste druk 2012 ISBN: NUR: BerghauserPontPublishing BehoudensdeinofkrachtensdeAuteurswetvan1912gesteldeuitzonderingenmagnietsuitdezeuitgaveworden verveelvoudigd,opgeslagenineengeautomatiseerdgegevensbestand,ofopenbaargemaakt,inenigevormofop enigewijze,hetzijelektronisch,mechanisch,doorfotokopieën,opnamenofenigeanderemanier,zondervoorafgaande schriftelijketoestemmingvandeuitgever. Voorzoverhetmakanvanreprografischeverveelvoudigingenuitdezeuitgaveistoegestaanopgrondvanartikel16h Auteurswet1912dientmendedaarvoorwettelijkverschuldigdevergoedingentevoldoenaanStichtingReprorecht (Postbus3060,2130KBHoofddorp,www.reprorecht.nl).Voorhetovernemenvangedeelte(n) uitdezeuitgavein bloemlezingen,readersenanderecompilatiewerken(artikel16auteurswet1912) kanmenzichwendentotstichtingpro (StichtingPublicatie- enreproductierechtenorganisatie,postbus3060,2130kbhoofddorp,www.cedar.nl/pro). Hoewelaandetotstandkomingvandezeuitgavedeuiterstezorgbesteedis,aanvaardendeauteur(s),redacteur(en) en uitgevergeenenkeleaansprakelijkheidvooreventuele(druk) foutenenonvolledigheden,nochvoorgevolgenhiervan. Allrightsreserved.Nopartofthispublicationmaybereproducedinanyform,byprint,photoprint,microfilmoranyother means,withoutthepublisherspriorwrittenpemission.

5 VOORWOORD Voorwoord Bestrijding van leegstand en transformatie van leegstaande kantoren staan hoog op de lokale én landelijke politieke agenda. Dat is niet verwonderlijk:innederlandstaatanno2012bijna7miljoenm 2 kantoorruimte leeg. Voor de auteurs vormde dit aanleiding om in hetvoorjaarvan2011dekoppenbijelkaartestekenendejuridische (on)mogelijkheden om leegstand te bestrijden en transformatie van leegstaande kantoren te verkennen. Deze verkenning voerde auteurs langs verschillende onderdelen van het vastgoed- en omgevingsrecht enheeft(ondermeer)geresulteerdindevooruliggendeuitgaveuitde serie Ruimtelijk Relevant. Hetdoelvanditboekisomdelezers juristen,politici,planmakers, ontwikkelaars, beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening en economie, werkzaam bij de overheid(gemeenten, provincies en Rijksoverheid), adviesbureaus, de advocatuur en het bedrijfsleven op toegankelijke wijze inzage te bieden in de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van leegstand en de toepassing daarvan te schetsen aan de hand van praktijkvoorbeelden. De auteurs hebben daarbij niet de pretentie om uitputtend te zijn; sommige wet- en regelgeving(zoals de Leegstandwet) wordt gedetailleerd besproken, bij andere wet- en regelgeving(zoals de Huisvestingswet) volstaat een bespreking op hoofdlijnen. Daarnaast wordt in dit boek ingegaan op mogelijke(alternatieve) oplossingen voor het tegengaan van leegstand en het stimuleren van transformatie. De nadruk ligt op leegstand van kantoren, gezien de maatschappelijke prioriteit van dit onderwerp. Strafrechtelijke en fiscale aspecten van de leegstandwet- en regelgeving komen slechts summierlijk aan bod. v

6 VOORWOORD Wijhopenmetditboekeenbijdrageteleverenaan(hetdebatomtrent) de bestrijding van leegstand en het bevorderen van de transformatie van kantoren. Voor opmerkingen houden wij ons vanzelfsprekend van harte aanbevolen. Eindhoven/ Rotterdam, april 2012 Marc Wintgens en Joost Hoekstra vi

7 INHOUD Inhoud Voorwoord v Lijst van afkortingen xi 1 Inleiding Algemeen Leeswijzer 3 2 Instrumenten ter bestrijding van leegstand Inleiding Leegstandwet De Wet kraken en Leegstand Hoofdstuk V Leegstandwet Huisvestingswet Samenvatting 33 3 Beleid met betrekking tot transformatie van leegstaande gebouwen Inleiding Overheidsbeleid Gebieds- of projectgericht beleid Rijksbeleid Decentraal beleid Gemeentelijk beleid Samenvatting 55 4 Wetgeving met betrekking tot transformatie van leegstaande gebouwen Algemeen WroenWabo Het bestemmingsplan De omgevingsvergunning Flexibiliteitsmogelijkheden Wro en Wabo 65 vii

8 INHOUD Planologische instrumenten voor transformatie De moderniseringsregeling van artikel 3.5 Wro Planschade Crisis- en herstelwet Aanpassing bestuursprocesrecht Instrumenten van de Chw Bouwbesluit Bouwbesluit Bouwbesluit Wet geluidhinder Instrumentarium grondbeleid Algemeen Wet voorkeursrecht gemeenten Onteigeningswet Fiscale aspecten van transformatie De integratieheffing Fiscaal afschrijven tot onder de woz-waarde De aftrek van BTW Samenvatting Alternatieve instrumenten ter bestrijding van leegstand en met betrekking tot transformatie van leegstaande gebouwen Inleiding Alternatieve instrumenten met een wettelijke basis Algemeen Exploitatie- of gebruiksverplichting Alternatieve instrumenten zonder een wettelijke basis Algemeen Verhandelbare ontwikkelrechten Verwijderingsbijdrage Leegstandtaks Samenvatting 129 viii

9 INHOUD 6 Bijzondere onderwerpen Inleiding Publiek Private Samenwerking(PPS) Algemeen PPS:algemeen PPS mogelijkheden bij leegstand Aanbestedingsrecht en staatssteun Leegstandsfonds Algemeen Inhoud leegstandsfonds Samenvatting Epiloog 155 Literatuur 157 Bijlage 1 Leegstandswet(Wet kraken en leegstand) 159 Bijlage 2 Model Leegstandverordening VNG 169 Bijlage 3 Huisvestingswet(gedeeltelijk) 179 Bijlage 4 Wet ruimtelijke ordening(gedeeltelijk) 185 Bijlage 5 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht(gedeeltelijk) 201 Bijlage 6 Wet voorkeursrecht gemeenten(gedeelteijk) 205 Bijlage 7 Onteigeningswet(gedeeltelijk) 213 Trefwoordenregister 219 ix

10 INHOUD x

11 LIJST VAN AFKORTINGEN Lijst van afkortingen AB Administratiefrechtelijke Beslissingen ABRS Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State AMvB of AmvB Algemene Maatregel van Bestuur Awb Algemene wet bestuursrecht B en W Burgemeester en Wethouders B.V./BV besloten vennootschap BR Tijdschrift Bouwrecht Bao Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten Barro Besluit algemene regels ruimtelijke ordening BDU brede doeluitkering Bor Besluit omgevingsrecht Breeam/BREEAM Building Research Environmental Assessment Method Bro Besluit ruimtelijke ordening BTW Bruto Toegevoegde Waarde BW Burgerlijk Wetboek C.V./CV commanditaire vennootschap Chw Crisis- en herstelwet COM Europese Commissie D&B ontwerp en uitvoering DBFM(O)/DBFMO Design Build Finance Maintain(Operate) EHS Ecologische Hoofdstructuur EPC energieprestatiecoëfficiënt EVRM Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden Ffw Flora- en faunawet FIN Ministerie van Financiën GEM gemeenschappelijke grondexploitatiemaatschappij GOM gemeenschappelijke opstalontwikkelingsmaatschappij GS Gedeputeerde Staten Hvw Huisvestingswet ICT informatie- en communicatietechnologie IenM I&M Ministerie van Infrastructuur en Milieu xi

12 LIJST VAN AFKORTINGEN IPO LJN Luvo Lw m.e.r. m.nt. N.V. Nbw NEPROM NJ Interprovinciaal Overleg Landelijk Jurisprudentie Nummer Wet inzake de luchtverontreiniging Leegstandwet milieueffectrapportage met noot Naamloze Vennootschap Natuurbeschermingswet Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschapijen Nederlandse Jurisprudentie OPERA-criteria objectief bepaalbaar belang; een persoonlijk of individueel belang, waarmee de persoon zich onderscheidt van anderen; eeneigenbelang,niethetbelangvaneenander;een rechtstreeks belang(er moet voldoende causaal verband aanwezig zijn tussen de gevolgen van het besluit en het geraakte belang) en een actueel belang(belang dat niet gericht is op een toekomstige onzekere gebeurtenis). PbEG Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PPS publiek private samenwerking ROZ Raad voor Onroerende Zaken Ruddo Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden SER Sociaal Economische Raad SVIR Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte TBR Tijdschrift voor Bouwrecht UAV 1989 Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de Uitvoering van Werken 1989 VEU Verdrag betreffende de Europese Unie VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten vof/vof vennootschap onder firma VROM Ministerie van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu VwEU Verdrag inzake de werking van de Europese Unie Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht xii

13 LIJST VAN AFKORTINGEN Fido, Wet Wet Financering decentrale overheden Wgh Wet geluidhinder Wkl Wet kraken en leegstand Wm Wet milieubeheer woz/woz/woz Wet waardering onroerende zaken Wro Wet ruimtelijke ordening WRO Wet op de Ruimtelijke Ordening(oud) Wvg Wet voorkeursrecht gemeenten xiii

14 LIJST VAN AFKORTINGEN xiv

15 1.1 ALGEMEEEN 1 Inleiding 1.1 Algemeen InNederlandstaatanno2012bijna7miljoenm 2 kantoorruimteleeg. Indegrotestedenisdesituatiehetmeestalarmerend:zostaaternu in Amsterdam circa 17% van de kantoorruimte leeg. Het landelijk gemiddelde bedraagt bijna 14%. Leegstaande kantoorruimte bevindt zichmeestalinverouderdepanden,dienietmeeraandeeisenvande gebruikers van nu voldoen. De verwachting is dat deze situatie nog wel enige tijd zal voortduren. Wat daar ook van zijn mag: de leegstandsproblematiek staat hoog op de politieke agenda en zal daarvan de komende jaren niet verdwijnen. Op 25 mei 2010 vond een kantorentop plaats, waarbij verschillende vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, Rijk, beleggers, ontwikkelaars en gebruikers van kantoren aanwezig waren. Deslotverklaringvandezekantorentopluiddealsvolgt: 1 De grote omvang van de structurele leegstand van kantoren in Nederland neemt problematische vormen aan. Een hoge structurele leegstand is verspilling van ruimte en kapitaal en is ook voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling nadelig. Dit moet met vereende krachten worden aangepakt! Mede in vervolg op de hierboven geciteerde slotverklaring heeft Minister Schultz van Haegen(Infrastructuur en Milieu, welk ministerie de leegstandportefeuille van VROM heeft overgenomen) op 7 maart 2011 de Tweede Kamer het Actieprogramma Aanpak Leegstand Kantorentoegezonden. 2 DeaanpakvandeMinisterrustopdriepijlers: 1. herontwikkeling, transformatie en sloop; 2. maatregelen om het functioneren van de kantorenmarkt op lange termijn te verbeteren; en 1 De slotverklaring is downloaden van 2 Het Actieprogramma is te downloaden via 1

HANDREIKING. Leegstand te lijf HANDVATTEN VOOR LANGETERMIJNSTRATEGIE

HANDREIKING. Leegstand te lijf HANDVATTEN VOOR LANGETERMIJNSTRATEGIE HANDREIKING Leegstand te lijf HANDVATTEN VOOR LANGETERMIJNSTRATEGIE Handreiking Leegstand te lijf Handvatten voor langetermijnstrategie De digitale versie van deze handreiking geeft de mogelijkheid met

Nadere informatie

Convenant aanpak leegstand kantoren. Convenant aanpak leegstand kantoren 27 juni 2012. Partijen:

Convenant aanpak leegstand kantoren. Convenant aanpak leegstand kantoren 27 juni 2012. Partijen: Convenant aanpak leegstand kantoren 27 juni 2012 Partijen: 1. De minister van Infrastructuur en Milieu, mevrouw drs. Melanie Schultz van Haegen, te dezen handelend in de hoedanigheid van bestuursorgaan,

Nadere informatie

Kennisgids 1 Schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen

Kennisgids 1 Schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen Kennisgids 1 Schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen Voorwoord Voor u ligt de tweede editie van gids Schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen. Een gids die praktische informatie over

Nadere informatie

Het systeem van het ruimtelijke ordeningsrecht

Het systeem van het ruimtelijke ordeningsrecht Het systeem van het ruimtelijke ordeningsrecht Prof. mr. J. Struiksma Derde druk Amsterdam - 2007 Dit boek kan worden aangehaald als: J. Struiksma, Het systeem van het ruimtelijke ordeningsrecht, derde

Nadere informatie

Natuurwetgeving binnen het omgevingsrecht

Natuurwetgeving binnen het omgevingsrecht Alterra is onderdeel van de internationale kennisorganisatie Wageningen UR (University & Research centre). De missie is To explore the potential of nature to improve the quality of life. Binnen Wageningen

Nadere informatie

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden

Houd het simpel. Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling. met vlag en wimpel. Een handreiking voor marktpartijen en overheden Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling Houd het simpel met vlag en wimpel Een handreiking voor marktpartijen en overheden in het verlengde van de Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2011 1 Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

Waarom een Omgevingswet? Schets omgevingsrechtelijke problemen

Waarom een Omgevingswet? Schets omgevingsrechtelijke problemen Waarom een Omgevingswet? Schets omgevingsrechtelijke problemen Inhoudsopgave Inleiding 3 Ervaren knelpunten 7 A. Complexe en versnipperde regelgeving 9 B. Onbalans tussen zekerheid en dynamiek 13 Maatschappelijke

Nadere informatie

Tijdelijk Anders Bestemmen

Tijdelijk Anders Bestemmen Tijdelijk Anders Bestemmen Handreiking voor juristen Tijdelijk Anders Bestemmen Inleiding Nederland is een land waarin de omgeving constant in beweging is. Nieuwe ontwikkelingen worden door de overheid

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

Nota archeologiebeleid Schoonhoven

Nota archeologiebeleid Schoonhoven Schoonhoven J. Breimer AMZ Publicaties 2011-4 Colofon Titel: Nota archeologiebeleid, Projectnummer: 5261 Auteur: drs. J.N.W. Breimer Opdrachtgever: Status rapport: concept versie Datum: oktober 2011 ISSN:

Nadere informatie

Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Aan de leden van de vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Utrecht, 12 juni 2012 Betreft: Algemeen overleg van 26 juni 2012,

Nadere informatie

Risicomanagement. Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten

Risicomanagement. Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten Risicomanagement Een onderzoek naar risicomanagement bij 100.000+ gemeenten Nyenrode School of Accountancy & Controlling opleiding Master Accountancy Door : Patrick Schouten Studentnummer : 980723 Datum

Nadere informatie

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege

Nadere informatie

Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012

Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012 Interbestuurlijke Voortgangsrapportage Bevolkingsdaling 2012 Rijk, VNG, IPO Inhoudsopgave Samenvatting pag. 3 1. Inleiding pag. 5 2. Hoofdlijnen aanpak bevolkingsdaling pag. 6 3. Knelpunten wet- en regelgeving

Nadere informatie

Naar een andere verdeling verantwoordelijkheid in de bouw

Naar een andere verdeling verantwoordelijkheid in de bouw Naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de bouw Onderzoek naar privaatrechtelijke verbeteringsmogelijkheden van de bouwkwaliteit Instituut voor Bouwrecht Februari 2013 EINDRAPPORT INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Onderzoek flexibele bestemmingsplannen. drs. Wim Bomhof en mr. Jan Oosterkamp, BügelHajema Adviseurs

Onderzoek flexibele bestemmingsplannen. drs. Wim Bomhof en mr. Jan Oosterkamp, BügelHajema Adviseurs Onderzoek flexibele bestemmingsplannen drs. Wim Bomhof en mr. Jan Oosterkamp, BügelHajema Adviseurs Den Haag, 29 maart 2013 Uitgave Platform31 Den Haag, 29 maart 2013 Eindredactie: W. van Riet Tekst- &

Nadere informatie

Notitie m.e.r.- (beoordelings)plicht. U it b rei ding Jac ht haven W emeldin g e

Notitie m.e.r.- (beoordelings)plicht. U it b rei ding Jac ht haven W emeldin g e Notitie m.e.r.- (beoordelings)plicht U it b rei ding Jac ht haven W emeldin g e Februari 2011 1. I N L E I D I N G U heeft Partners RO gevraagd of het realiseren van de uitbreiding van de jachthaven Wemeldinge

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren

De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren De transformatie van leegstaand vastgoed naar woonruimte voor studenten en jongeren Wat leren we van de praktijk? 1 Thijs van Giezen Den Haag, februari 2013 1 Dit onderzoek maakt deel uit van het experiment

Nadere informatie

2 a.d. 2 8 OKT 2011. Bericht Page 1 of 1

2 a.d. 2 8 OKT 2011. Bericht Page 1 of 1 Bericht Page 1 of 1 Van: Melenhorst, D (Dennis) Verzonden: donderdag 27 oktober 201116:54 Aan: Olde Bijvank, M (Marcelle) Onderwerp: SER Overijssel advies Leegstand op de kantorenmarkt Dag Marcelle, *

Nadere informatie

Handboek Onderwijsinstellingen 2014 Een handreiking voor de praktijk

Handboek Onderwijsinstellingen 2014 Een handreiking voor de praktijk Handboek Onderwijsinstellingen 2014 Een handreiking voor de praktijk Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Lijst met afkortingen... 2 1 Inleiding en leeswijzer... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Leeswijzer...

Nadere informatie

Bibob en vastgoed. Handreiking voor de implementatie en toepassing van de Wet Bibob bij vastgoedtransacties van de overheid. 1 Bibob en vastgoed

Bibob en vastgoed. Handreiking voor de implementatie en toepassing van de Wet Bibob bij vastgoedtransacties van de overheid. 1 Bibob en vastgoed Bibob en vastgoed Handreiking voor de implementatie en toepassing van de Wet Bibob bij vastgoedtransacties van de overheid 1 Bibob en vastgoed Voorwoord Vastgoedtransacties waarbij de overheid partij is,

Nadere informatie

De oprichting van een locaal duurzaam energiebedrijf en het recht Casus energieweb Zuidplaspolder Jurgen van der Heijden 1

De oprichting van een locaal duurzaam energiebedrijf en het recht Casus energieweb Zuidplaspolder Jurgen van der Heijden 1 - Verschijnt medio 2010 in B. Krot, L. van Middelkoop (red.): Duurzame energie. Juridische kansen en belemmeringen. Centrum voor Milieurecht, Universiteit van Amsterdam. De oprichting van een locaal duurzaam

Nadere informatie

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden

Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Foto: Google Earth Bron: Google Streetview Binnendamseweg 26C, gemeente Giessenlanden Ruimtelijke onderbouwing Scholten Ruimtelijk Advies Opdrachtgever: Blokland Bouwpartners Project: Ruimtelijke onderbouwing

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Bureau-DNA als basis voor de toekomst

Bureau-DNA als basis voor de toekomst Bureau-DNA als basis voor de toekomst Een competentiematrix voor architectenbureaus TiasNimbas Executive Master of Real Estate Masterthesis Haarlem mei 2013 Auteur ing. J.M. van Tienhoven Begeleiders dr.

Nadere informatie

Inkopen met groene vingers: prioriteit in Den Haag en Brussel Voorpublicatie, augustus 2010

Inkopen met groene vingers: prioriteit in Den Haag en Brussel Voorpublicatie, augustus 2010 Inkopen met groene vingers: prioriteit in Den Haag en Brussel Voorpublicatie, augustus 2010 mr. Ann-Marie Kühler (Kenniscentrum Europa decentraal) mr. Jacobien Muntz-Beekhuis (PIANOo) drs. Lisa Vermeer

Nadere informatie