Leegstand en ruimte. in het bijzonder van kantoren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leegstand en ruimte. in het bijzonder van kantoren"

Transcriptie

1 Leegstand en ruimte in het bijzonder van kantoren

2

3 Leegstand en ruimte in het bijzonder van kantoren mr. M.A.Wintgens, advocaat bij AKD mr. J.J. Hoekstra, advocaat bij Straatman Koster mr. T.H.H.A. van der Schoot(eindredactie)

4 LEEGSTAND EN RUIMTE Berghauser Pont Publishing Postbus LB Amsterdam Grafisch vormgeving:zedline Druk:Scan Laser BV,Zaandam Omslagfoto: Ad Meskens/Wikimedia Commons 1ste druk 2012 ISBN: NUR: BerghauserPontPublishing BehoudensdeinofkrachtensdeAuteurswetvan1912gesteldeuitzonderingenmagnietsuitdezeuitgaveworden verveelvoudigd,opgeslagenineengeautomatiseerdgegevensbestand,ofopenbaargemaakt,inenigevormofop enigewijze,hetzijelektronisch,mechanisch,doorfotokopieën,opnamenofenigeanderemanier,zondervoorafgaande schriftelijketoestemmingvandeuitgever. Voorzoverhetmakanvanreprografischeverveelvoudigingenuitdezeuitgaveistoegestaanopgrondvanartikel16h Auteurswet1912dientmendedaarvoorwettelijkverschuldigdevergoedingentevoldoenaanStichtingReprorecht (Postbus3060,2130KBHoofddorp, uitdezeuitgavein bloemlezingen,readersenanderecompilatiewerken(artikel16auteurswet1912) kanmenzichwendentotstichtingpro (StichtingPublicatie- enreproductierechtenorganisatie,postbus3060,2130kbhoofddorp, Hoewelaandetotstandkomingvandezeuitgavedeuiterstezorgbesteedis,aanvaardendeauteur(s),redacteur(en) en uitgevergeenenkeleaansprakelijkheidvooreventuele(druk) foutenenonvolledigheden,nochvoorgevolgenhiervan. Allrightsreserved.Nopartofthispublicationmaybereproducedinanyform,byprint,photoprint,microfilmoranyother means,withoutthepublisherspriorwrittenpemission.

5 VOORWOORD Voorwoord Bestrijding van leegstand en transformatie van leegstaande kantoren staan hoog op de lokale én landelijke politieke agenda. Dat is niet verwonderlijk:innederlandstaatanno2012bijna7miljoenm 2 kantoorruimte leeg. Voor de auteurs vormde dit aanleiding om in hetvoorjaarvan2011dekoppenbijelkaartestekenendejuridische (on)mogelijkheden om leegstand te bestrijden en transformatie van leegstaande kantoren te verkennen. Deze verkenning voerde auteurs langs verschillende onderdelen van het vastgoed- en omgevingsrecht enheeft(ondermeer)geresulteerdindevooruliggendeuitgaveuitde serie Ruimtelijk Relevant. Hetdoelvanditboekisomdelezers juristen,politici,planmakers, ontwikkelaars, beleidsmedewerkers ruimtelijke ordening en economie, werkzaam bij de overheid(gemeenten, provincies en Rijksoverheid), adviesbureaus, de advocatuur en het bedrijfsleven op toegankelijke wijze inzage te bieden in de belangrijkste wet- en regelgeving op het gebied van leegstand en de toepassing daarvan te schetsen aan de hand van praktijkvoorbeelden. De auteurs hebben daarbij niet de pretentie om uitputtend te zijn; sommige wet- en regelgeving(zoals de Leegstandwet) wordt gedetailleerd besproken, bij andere wet- en regelgeving(zoals de Huisvestingswet) volstaat een bespreking op hoofdlijnen. Daarnaast wordt in dit boek ingegaan op mogelijke(alternatieve) oplossingen voor het tegengaan van leegstand en het stimuleren van transformatie. De nadruk ligt op leegstand van kantoren, gezien de maatschappelijke prioriteit van dit onderwerp. Strafrechtelijke en fiscale aspecten van de leegstandwet- en regelgeving komen slechts summierlijk aan bod. v

6 VOORWOORD Wijhopenmetditboekeenbijdrageteleverenaan(hetdebatomtrent) de bestrijding van leegstand en het bevorderen van de transformatie van kantoren. Voor opmerkingen houden wij ons vanzelfsprekend van harte aanbevolen. Eindhoven/ Rotterdam, april 2012 Marc Wintgens en Joost Hoekstra vi

7 INHOUD Inhoud Voorwoord v Lijst van afkortingen xi 1 Inleiding Algemeen Leeswijzer 3 2 Instrumenten ter bestrijding van leegstand Inleiding Leegstandwet De Wet kraken en Leegstand Hoofdstuk V Leegstandwet Huisvestingswet Samenvatting 33 3 Beleid met betrekking tot transformatie van leegstaande gebouwen Inleiding Overheidsbeleid Gebieds- of projectgericht beleid Rijksbeleid Decentraal beleid Gemeentelijk beleid Samenvatting 55 4 Wetgeving met betrekking tot transformatie van leegstaande gebouwen Algemeen WroenWabo Het bestemmingsplan De omgevingsvergunning Flexibiliteitsmogelijkheden Wro en Wabo 65 vii

8 INHOUD Planologische instrumenten voor transformatie De moderniseringsregeling van artikel 3.5 Wro Planschade Crisis- en herstelwet Aanpassing bestuursprocesrecht Instrumenten van de Chw Bouwbesluit Bouwbesluit Bouwbesluit Wet geluidhinder Instrumentarium grondbeleid Algemeen Wet voorkeursrecht gemeenten Onteigeningswet Fiscale aspecten van transformatie De integratieheffing Fiscaal afschrijven tot onder de woz-waarde De aftrek van BTW Samenvatting Alternatieve instrumenten ter bestrijding van leegstand en met betrekking tot transformatie van leegstaande gebouwen Inleiding Alternatieve instrumenten met een wettelijke basis Algemeen Exploitatie- of gebruiksverplichting Alternatieve instrumenten zonder een wettelijke basis Algemeen Verhandelbare ontwikkelrechten Verwijderingsbijdrage Leegstandtaks Samenvatting 129 viii

9 INHOUD 6 Bijzondere onderwerpen Inleiding Publiek Private Samenwerking(PPS) Algemeen PPS:algemeen PPS mogelijkheden bij leegstand Aanbestedingsrecht en staatssteun Leegstandsfonds Algemeen Inhoud leegstandsfonds Samenvatting Epiloog 155 Literatuur 157 Bijlage 1 Leegstandswet(Wet kraken en leegstand) 159 Bijlage 2 Model Leegstandverordening VNG 169 Bijlage 3 Huisvestingswet(gedeeltelijk) 179 Bijlage 4 Wet ruimtelijke ordening(gedeeltelijk) 185 Bijlage 5 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht(gedeeltelijk) 201 Bijlage 6 Wet voorkeursrecht gemeenten(gedeelteijk) 205 Bijlage 7 Onteigeningswet(gedeeltelijk) 213 Trefwoordenregister 219 ix

10 INHOUD x

11 LIJST VAN AFKORTINGEN Lijst van afkortingen AB Administratiefrechtelijke Beslissingen ABRS Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State AMvB of AmvB Algemene Maatregel van Bestuur Awb Algemene wet bestuursrecht B en W Burgemeester en Wethouders B.V./BV besloten vennootschap BR Tijdschrift Bouwrecht Bao Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten Barro Besluit algemene regels ruimtelijke ordening BDU brede doeluitkering Bor Besluit omgevingsrecht Breeam/BREEAM Building Research Environmental Assessment Method Bro Besluit ruimtelijke ordening BTW Bruto Toegevoegde Waarde BW Burgerlijk Wetboek C.V./CV commanditaire vennootschap Chw Crisis- en herstelwet COM Europese Commissie D&B ontwerp en uitvoering DBFM(O)/DBFMO Design Build Finance Maintain(Operate) EHS Ecologische Hoofdstructuur EPC energieprestatiecoëfficiënt EVRM Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden Ffw Flora- en faunawet FIN Ministerie van Financiën GEM gemeenschappelijke grondexploitatiemaatschappij GOM gemeenschappelijke opstalontwikkelingsmaatschappij GS Gedeputeerde Staten Hvw Huisvestingswet ICT informatie- en communicatietechnologie IenM I&M Ministerie van Infrastructuur en Milieu xi

12 LIJST VAN AFKORTINGEN IPO LJN Luvo Lw m.e.r. m.nt. N.V. Nbw NEPROM NJ Interprovinciaal Overleg Landelijk Jurisprudentie Nummer Wet inzake de luchtverontreiniging Leegstandwet milieueffectrapportage met noot Naamloze Vennootschap Natuurbeschermingswet Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschapijen Nederlandse Jurisprudentie OPERA-criteria objectief bepaalbaar belang; een persoonlijk of individueel belang, waarmee de persoon zich onderscheidt van anderen; eeneigenbelang,niethetbelangvaneenander;een rechtstreeks belang(er moet voldoende causaal verband aanwezig zijn tussen de gevolgen van het besluit en het geraakte belang) en een actueel belang(belang dat niet gericht is op een toekomstige onzekere gebeurtenis). PbEG Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PPS publiek private samenwerking ROZ Raad voor Onroerende Zaken Ruddo Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden SER Sociaal Economische Raad SVIR Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte TBR Tijdschrift voor Bouwrecht UAV 1989 Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de Uitvoering van Werken 1989 VEU Verdrag betreffende de Europese Unie VNG Vereniging van Nederlandse Gemeenten vof/vof vennootschap onder firma VROM Ministerie van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu VwEU Verdrag inzake de werking van de Europese Unie Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht xii

13 LIJST VAN AFKORTINGEN Fido, Wet Wet Financering decentrale overheden Wgh Wet geluidhinder Wkl Wet kraken en leegstand Wm Wet milieubeheer woz/woz/woz Wet waardering onroerende zaken Wro Wet ruimtelijke ordening WRO Wet op de Ruimtelijke Ordening(oud) Wvg Wet voorkeursrecht gemeenten xiii

14 LIJST VAN AFKORTINGEN xiv

15 1.1 ALGEMEEEN 1 Inleiding 1.1 Algemeen InNederlandstaatanno2012bijna7miljoenm 2 kantoorruimteleeg. Indegrotestedenisdesituatiehetmeestalarmerend:zostaaternu in Amsterdam circa 17% van de kantoorruimte leeg. Het landelijk gemiddelde bedraagt bijna 14%. Leegstaande kantoorruimte bevindt zichmeestalinverouderdepanden,dienietmeeraandeeisenvande gebruikers van nu voldoen. De verwachting is dat deze situatie nog wel enige tijd zal voortduren. Wat daar ook van zijn mag: de leegstandsproblematiek staat hoog op de politieke agenda en zal daarvan de komende jaren niet verdwijnen. Op 25 mei 2010 vond een kantorentop plaats, waarbij verschillende vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, Rijk, beleggers, ontwikkelaars en gebruikers van kantoren aanwezig waren. Deslotverklaringvandezekantorentopluiddealsvolgt: 1 De grote omvang van de structurele leegstand van kantoren in Nederland neemt problematische vormen aan. Een hoge structurele leegstand is verspilling van ruimte en kapitaal en is ook voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling nadelig. Dit moet met vereende krachten worden aangepakt! Mede in vervolg op de hierboven geciteerde slotverklaring heeft Minister Schultz van Haegen(Infrastructuur en Milieu, welk ministerie de leegstandportefeuille van VROM heeft overgenomen) op 7 maart 2011 de Tweede Kamer het Actieprogramma Aanpak Leegstand Kantorentoegezonden. 2 DeaanpakvandeMinisterrustopdriepijlers: 1. herontwikkeling, transformatie en sloop; 2. maatregelen om het functioneren van de kantorenmarkt op lange termijn te verbeteren; en 1 De slotverklaring is downloaden van 2 Het Actieprogramma is te downloaden via 1

Grondexploitatiewet. vraag & antwoord

Grondexploitatiewet. vraag & antwoord Grondexploitatiewet vraag & antwoord Grondexploitatiewet vraag & antwoord drs. P.C. van Arnhem J.W. Santing Msc RE MRICS mr. G.I. Sheer Mahomed GRONDEXPLOITATIEWET - VRAAG & ANTWOORD Berghauser Pont Publishing

Nadere informatie

Leegstand kantoren. Met artikelen over financiële, juridische en strategische aspecten bij leegstaande kantoren

Leegstand kantoren. Met artikelen over financiële, juridische en strategische aspecten bij leegstaande kantoren Leegstand kantoren Met artikelen over financiële, juridische en strategische aspecten bij leegstaande kantoren Inhoud Voorwoord 3 Financiële en juridische aspecten bij leegstaande kantoren Juridische aspecten

Nadere informatie

Awb en ruimte. mr. L.H.J. Baars. mr. T.H.H.A. van der Schoot (eindredactie)

Awb en ruimte. mr. L.H.J. Baars. mr. T.H.H.A. van der Schoot (eindredactie) Awb en ruimte Awb en ruimte mr. L.H.J. Baars mr. T.H.H.A. van der Schoot (eindredactie) awb en ruimte Berghauser Pont Publishing Postbus 14580 1001 LB Amsterdam www.berghauserpont.nl Grafisch vormgeving:

Nadere informatie

Handhaving. naleving, toezicht en sanctionering na de wabo

Handhaving. naleving, toezicht en sanctionering na de wabo Handhaving naleving, toezicht en sanctionering na de wabo Handhaving naleving, toezicht en sanctionering na de wabo Mr.drs.D.vanderMeijden Mr. T.H.H.A. van der Schoot(eindredactie) HANDHAVING Berghauser

Nadere informatie

De ruimtelijke beheersverordening. het bevroren bestemmingsplan als levend ruimtelijk instrument

De ruimtelijke beheersverordening. het bevroren bestemmingsplan als levend ruimtelijk instrument De ruimtelijke beheersverordening het bevroren bestemmingsplan als levend ruimtelijk instrument De ruimtelijke beheersverordening het bevroren bestemmingsplan als levend ruimtelijk instrument Prof. dr.

Nadere informatie

Planschade en nadeelcompensatie

Planschade en nadeelcompensatie Planschade en nadeelcompensatie schadevergoeding bij rechtmatig overheidshandelen op het gebied van ruimtelijke ordening, openbare ruimte en infrastructuur Planschade en nadeelcompensatie schadevergoeding

Nadere informatie

Milieu en ruimte in het buitengebied

Milieu en ruimte in het buitengebied Milieu en ruimte in het buitengebied Milieu en ruimte in het buitengebied mr. P.P.A. Bodden mr. T.J.H. Verstappen mr. H.J.M. Wingens mr. T.H.H.A. van der Schoot (eindredactie) milieu en ruimte in het

Nadere informatie

Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht

Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht Prof. mr. P.J.J. van Buuren Prof. mr. A.G.A. Nijmeijer Mr. J. Robbe Hoofdlijnen ruimtelijk bestuursrecht Tiende druk Deventer 2017 ISBN 978 90 13 14010 1 NUR 823-305

Nadere informatie

Leegstand kantoren. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen

Leegstand kantoren. Syllabus. Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen Syllabus Leegstand kantoren Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen Met artikelen over financiële, juridische en strategische aspecten bij leegstaande

Nadere informatie

M.e.r. en ruimte. mr. drs. G.A.J.M. Hoevenaars. mr. T.H.H.A. van der Schoot (eindredactie)

M.e.r. en ruimte. mr. drs. G.A.J.M. Hoevenaars. mr. T.H.H.A. van der Schoot (eindredactie) M.e.r. en ruimte M.e.r. en ruimte mr. drs. G.A.J.M. Hoevenaars mr. T.H.H.A. van der Schoot (eindredactie) m.e.r. en ruimte Berghauser Pont Publishing Postbus 14580 1001 LB Amsterdam www.berghauserpont.nl

Nadere informatie

Introductie Ruimtelijke Ordening

Introductie Ruimtelijke Ordening Introductie Ruimtelijke Ordening Introductie Ruimtelijke Ordening Op weg naar het omgevingsrecht Mevr. mr. T.H.H.A. van der Schoot COLOFON Berghauser Pont Publishing Postbus 14580 1001 LB Amsterdam www.berghauserpont.nl

Nadere informatie

Cultureel erfgoed en ruimte. gebieds- en ontwikkelingsgerichte erfgoedzorg in de ruimtelijke ordening

Cultureel erfgoed en ruimte. gebieds- en ontwikkelingsgerichte erfgoedzorg in de ruimtelijke ordening Cultureel erfgoed en ruimte gebieds- en ontwikkelingsgerichte erfgoedzorg in de ruimtelijke ordening Cultureel erfgoed en ruimte gebieds- en ontwikkelingsgerichte erfgoedzorg in de ruimtelijke ordening

Nadere informatie

De Kleine Gids Omgevingsvergunning 2011

De Kleine Gids Omgevingsvergunning 2011 De Kleine Gids Omgevingsvergunning 2011 Kluwer 2010 Tekst: mw. mr. Maaike Bekooy, mw. mr. Janneke van Loenen, mr. ing. Luurt Wildeboer Mr. Maaike Bekooy en mr. ing. Luurt Wildeboer zijn advocaat en mr.

Nadere informatie

Hij is (vooral) werkzaam voor overheden, ontwikkelaars, bouwers en woningcorporaties.

Hij is (vooral) werkzaam voor overheden, ontwikkelaars, bouwers en woningcorporaties. Joost Hoekstra (1979) is gespecialiseerd in grondverwerving (onteigening, Wet voorkeursrecht gemeenten), projectontwikkeling, omgevingsrecht (waaronder de Grondexploitatiewet) en bodemverontreiniging.

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het omgevingsrecht

Hoofdlijnen van het omgevingsrecht Ronald de Waard Bart Oortwijn 2014 Berghauser Pont Publishing, Amsterdam Hoofdlijnen omgevingsrecht 1e druk: 2014 ISBN 978-94-91073-XX-X NUR 820 Copyright 2014 Berghauser Pont Publishing, Amsterdam Alle

Nadere informatie

Bestuursrechtspraak op thema e geheel herziene en geactualiseerde druk

Bestuursrechtspraak op thema e geheel herziene en geactualiseerde druk Bestuursrechtspraak op thema 2014 3e geheel herziene en geactualiseerde druk Bestuursrechtspraak op thema 2014 3e geheel herziene en geactualiseerde druk Mr. Olaf Schuwer 2014 Berghauser Pont Publishing,

Nadere informatie

Een verkenning van de mogelijkheden om leegstand van kantoren te bestrijden, anno 2011

Een verkenning van de mogelijkheden om leegstand van kantoren te bestrijden, anno 2011 TBR 2011/95 Een verkenning van de mogelijkheden om leegstand van kantoren te bestrijden, anno 2011 Mr. M.A. Wintgens en mr. J.J. Hoekstra 1 1. Inleiding 1.1 Leegstandproblematiek De grote omvang van de

Nadere informatie

Naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de bouw

Naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de bouw Naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de bouw Naar een andere verdeling van verantwoordelijkheid in de bouw Onderzoek naar privaatrechtelijke verbeteringsmogelijkheden van de bouwkwaliteit

Nadere informatie

Leegstand Kantoren. Jobinside 5 november 2010. Sacha Klinkhamer Floor Schipper

Leegstand Kantoren. Jobinside 5 november 2010. Sacha Klinkhamer Floor Schipper Leegstand Kantoren Jobinside 5 november 2010 Sacha Klinkhamer Floor Schipper Presentatie Jobinside Inleiding door Sacha Klinkhamer (Infrastructuur & Milieu) Aanleiding, cijfers, probleemanalyse, oorzaken,

Nadere informatie

Inleiding Doorwerking van internationaal en Europees recht in het omgevingsrecht

Inleiding Doorwerking van internationaal en Europees recht in het omgevingsrecht inhoudsopgave Voorwoord bij de eerste druk Voorwoord bij de tweede druk Voorwoord bij de derde druk Voorwoord bij de vierde druk Voorwoord bij de vijfde druk Inhoudsopgave Afkortingen Auteurs v v vi vii

Nadere informatie

Inleiding. Wat is het probleem 1? Waar willen we naar toe? Actieprogramma Aanpak Leegstand Kantoren

Inleiding. Wat is het probleem 1? Waar willen we naar toe? Actieprogramma Aanpak Leegstand Kantoren Inleiding De grote omvang van de structurele leegstand van kantoren in Nederland neemt problematische vormen aan. Een hoge structurele leegstand is verspilling van ruimte en kapitaal en is ook voor de

Nadere informatie

Cultureel erfgoed en ruimte

Cultureel erfgoed en ruimte Cultureel erfgoed en ruimte gebieds- en ontwikkelingsgerichte erfgoedzorg in de ruimtelijke ordening Mr. J. Poelstra, Ir. A. E. de Graaf en Ir. R.J.M.M. Schram Mr. T.H.H.A. van der Schoot (eindredactie)

Nadere informatie

Het bestemmingsplan en het Activiteitenbesluit. Supplement Leergang Op dezelfde leest

Het bestemmingsplan en het Activiteitenbesluit. Supplement Leergang Op dezelfde leest Het bestemmingsplan en het Activiteitenbesluit Supplement 2013-2 Leergang Op dezelfde leest Den Haag, december 2013 Het bestemmingsplan en het Activiteitenbesluit Supplement 2013-2 Leergang Op dezelfde

Nadere informatie

Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik

Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik Opstal en erfpacht als juridische instrumenten voor meervoudig grondgebruik mr. B.C. Mouthaan s-gravenhage - 2013 1 e druk ISBN

Nadere informatie

Model Inkoopbeleid voor de (semi)overheid

Model Inkoopbeleid voor de (semi)overheid Model Inkoopbeleid voor de (semi)overheid Model Inkoopbeleid voor de (semi)overheid Mr. drs. T.H.G. Robbe model inkoopbeleid voor de (semi)overheid Berghauser Pont Publishing Postbus 14580 1001 LB Amsterdam

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid mevrouw I.M. Gyomorei. sv RIS Regnr. DSO/ Den Haag, 22 maart 2011

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid mevrouw I.M. Gyomorei. sv RIS Regnr. DSO/ Den Haag, 22 maart 2011 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van het raadslid mevrouw I.M. Gyomorei sv2011.126 RIS179346 Regnr. DSO/2011.383 Den Haag, 22 maart 2011 Inzake: Leegstand kantoren De gemeenteraad Het

Nadere informatie

Jurisprudentie Ruimtelijke Ordening& Bouw

Jurisprudentie Ruimtelijke Ordening& Bouw Jurisprudentie Ruimtelijke Ordening& Bouw Jurisprudentie Ruimtelijke Ordening& Bouw mr. C.W.M. van Alphen Vijfde geheel herziene druk 2011 Berghauser Pont Publishing, Amsterdam Jurisprudentie Ruimtelijke

Nadere informatie

2.1 Inleiding / Bevoegdheid / Doel en inhoud / Bijzonderheid totstandkoming en rechtsbescherming / 20

2.1 Inleiding / Bevoegdheid / Doel en inhoud / Bijzonderheid totstandkoming en rechtsbescherming / 20 INHOUDSOPGAVE Lijst van gebruikte afkortingen / XVII HOOFDSTUK 1 Algemene inleiding /1 1.1 Ruimtelijk bestuursrecht en het recht van de ruimtelijke ordening / 1 1.2 Karakteristieken van het ruimtelijk

Nadere informatie

Omgevingswet en de Gemeenteraad

Omgevingswet en de Gemeenteraad Omgevingswet en de Gemeenteraad Beeldvormende Avond gemeenteraad Veenendaal mr. Merel Holtkamp advocaat 14 april 2016 Introductie» Motto Omgevingswet» Kerninstrumenten - Omgevingsvisie - Omgevingsplan

Nadere informatie

Permanente bewoning van recreatiewoningen. handhaving en vergunningverlening

Permanente bewoning van recreatiewoningen. handhaving en vergunningverlening Permanente bewoning van recreatiewoningen handhaving en vergunningverlening Permanente bewoning van recreatiewoningen handhaving en vergunningverlening mr. P.W.M. de Laat mr. T.H.H.A. van der Schoot (eindredactie)

Nadere informatie

Voorwoord. Mevr. mr. T.H.H.A. van der Schoot Roermond, april 2014 Zie voor informatie over de auteur achterin dit boek en

Voorwoord. Mevr. mr. T.H.H.A. van der Schoot Roermond, april 2014 Zie voor informatie over de auteur achterin dit boek en Voorwoord RO voor bestuurders, raadsleden e.a. VOORWOORD Voorwoord In 2008 verscheen mijn boek met de titel De gemeenteraad en de (nieuwe) Wro. Aanleiding was de uitlating van een raadslid, dat ze mijn

Nadere informatie

Natuur en ruimte. Mr. L. Boerema en Mr. E.T. de Jong. Mr. T.H.H.A. van der Schoot (eindredactie)

Natuur en ruimte. Mr. L. Boerema en Mr. E.T. de Jong. Mr. T.H.H.A. van der Schoot (eindredactie) Natuur en ruimte Natuur en ruimte Mr. L. Boerema en Mr. E.T. de Jong Mr. T.H.H.A. van der Schoot (eindredactie) natuur en ruimte Berghauser Pont Publishing Postbus 14580 1001 LB Amsterdam www.berghauserpont.nl

Nadere informatie

Aanwijzingsbesluit toezichthouders RUD Limburg-Noord

Aanwijzingsbesluit toezichthouders RUD Limburg-Noord GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 35215 29 maart 2016 Aanwijzingsbesluit toezichthouders RUD Limburg-Noord Het college van burgemeester en wethouders van Roermond besluit gelet

Nadere informatie

Rechtsbescherming in het omgevingsrecht

Rechtsbescherming in het omgevingsrecht Rechtsbescherming in het omgevingsrecht Preadviezen voor de Vereniging voor Bouwrecht Nr. 37 095708_Deel_0_Voorwerk.indd 1 09-10-2009 11:50:53 095708_Deel_0_Voorwerk.indd 2 09-10-2009 11:50:53 Rechtsbescherming

Nadere informatie

Gemeente en recht. Wegwijzer voor beleidsmedewerkers bij de gemeente. Y.M. Denissen-Visscher G.J.J. van den Hof

Gemeente en recht. Wegwijzer voor beleidsmedewerkers bij de gemeente. Y.M. Denissen-Visscher G.J.J. van den Hof GEMEENTE EN RECHT Gemeente en recht Wegwijzer voor beleidsmedewerkers bij de gemeente Y.M. Denissen-Visscher G.J.J. van den Hof Gemeente en recht 1e druk: 2012 ISBN: 978 94 91073 46 5 NUR: 820 Copyright

Nadere informatie

Ruim baan voor tijdelijke functies bij transformatie van gebouwen

Ruim baan voor tijdelijke functies bij transformatie van gebouwen Ruim baan voor tijdelijke functies bij transformatie van gebouwen mr. E.A. Minderhoud 1 1. Inleiding Op 28 maart 2013 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanvaard tot wijziging van de Crisis- en herstelwet

Nadere informatie

Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw

Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw Handboek Ruimtelijke Ordening & Bouw op weg naar het omgevingsrecht mr. T.H.H.A. van der Schoot 2013 Berghauser Pont Publishing, Amsterdam Handboek Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Voorwoord. Mei 2015. Edward Stigter, Directeur Eenvoudig Beter

Voorwoord. Mei 2015. Edward Stigter, Directeur Eenvoudig Beter Voorwoord Op 17 juni 2014 is het wetsvoorstel regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) aan de Tweede Kamer aangeboden. De Omgevingswet bundelt, harmoniseert, vernieuwt

Nadere informatie

Handreiking voor de praktijk. Mr. A.P. Cornelissen en mr. M.I.J. Toonders Den Hollander Advocaten gevestigd in Middelharnis

Handreiking voor de praktijk. Mr. A.P. Cornelissen en mr. M.I.J. Toonders Den Hollander Advocaten gevestigd in Middelharnis Handreiking voor de praktijk Mr. A.P. Cornelissen en mr. M.I.J. Toonders Den Hollander Advocaten gevestigd in Middelharnis Totstandkoming van de Handreiking Doel van de Handreiking De paardenhouderij in

Nadere informatie

Leidraad inbrengwaarde (2 e druk) drs. ing. F.H. de Bruijne MRICS RTsv ir. ing. T.A. te Winkel MRICS RTsv RMT

Leidraad inbrengwaarde (2 e druk) drs. ing. F.H. de Bruijne MRICS RTsv ir. ing. T.A. te Winkel MRICS RTsv RMT Leidraad inbrengwaarde (2 e druk) drs. ing. F.H. de Bruijne MRICS RTsv ir. ing. T.A. te Winkel MRICS RTsv RMT ISBN: 978-90-78066-96-5 NUR 820-823 2015, Instituut voor Bouwrecht Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

RUD UTRECHT. MANDAATLIJST Gemeente, BEPERKT MANDAAT BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING

RUD UTRECHT. MANDAATLIJST Gemeente, BEPERKT MANDAAT BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING Mandaten voor combi Basis en Plustaken Mandaten voor Basistaken Mandaten voor Plustaken MANDAATLIJST Gemeente, BEPERKT MANDAAT Algemeen A01 Besluiten op grond van: A02 A03 a. art. 4:5 en 4:6 Awb (vereenvoudigde

Nadere informatie

Register bij het Ondermandaatbesluit Wabo-bevoegdheden stadsdeelsecretaris Nieuw-West

Register bij het Ondermandaatbesluit Wabo-bevoegdheden stadsdeelsecretaris Nieuw-West Register bij het Ondermandaatbesluit Wabo-bevoegdheden stadsdeelsecretaris Nieuw-West Grondslag voor de bevoegdheden: Collegebesluit d.d. 21 juli 2015 (Nr. BD2015-010563), verlenging van het tijdelijk

Nadere informatie

Structurele leegstand van kantoren en het ruimtelijk ordeningsrecht. Mr. M.H.J. van Driel LL.M.

Structurele leegstand van kantoren en het ruimtelijk ordeningsrecht. Mr. M.H.J. van Driel LL.M. Structurele leegstand van kantoren en het ruimtelijk ordeningsrecht Mr. M.H.J. van Driel LL.M. Structurele leegstand van kantoren Massale leegstand van kantoren: ca. 6 miljoen m2 leeg ca. 2 miljoen m2

Nadere informatie

Supplement bij Stibbe/VNG-brochure Nieuwe Crisis- en herstelwet. (uitgave nr )

Supplement bij Stibbe/VNG-brochure Nieuwe Crisis- en herstelwet. (uitgave nr ) Supplement bij Stibbe/VNG-brochure Nieuwe Crisis- en herstelwet (uitgave nr. 2010-068) 37 37 Algemeen Op 31 maart 2010 is de Crisis- en herstelwet (Chw) van kracht geworden. Een deel van de Chw had een

Nadere informatie

Wethouder van Financiën en Stadsbeheer

Wethouder van Financiën en Stadsbeheer Wethouder van Financiën en Stadsbeheer Sander Dekker Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag De voorzitter van de Commissie Bestuur De voorzitter van de Commissie Ruimte Uw brief

Nadere informatie

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied

DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD. Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied DE NIEUWE OMGEVINGSVERGUNNING OP WEG NAAR ÉÉN INTEGRALE VERGUNNING IN DE GEMEENTE BARNEVELD Presentatie 15 oktober 2009 Raadscommissie Grondgebied WAAROM OMGEVINGSVERGUNNING? huidige stelsel is opgebouwd

Nadere informatie

Rb. Noord-Holland, , HAA 13/1804, ECLI:NL:RBNHO:2013:12968, BR Mr. J.M. Janse van Mantgem. Tijdelijke omgevingsvergunning

Rb. Noord-Holland, , HAA 13/1804, ECLI:NL:RBNHO:2013:12968, BR Mr. J.M. Janse van Mantgem. Tijdelijke omgevingsvergunning Rb. Noord-Holland, 31-12-2013, HAA 13/1804, ECLI:NL:RBNHO:2013:12968, BR Mr. J.M. Janse van Mantgem Tijdelijke omgevingsvergunning Tijdelijke omgevingsvergunning Omgevingsvergunning met instandhoudingstermijn

Nadere informatie

Ingezonden bijdrage; De kruimelvergunning en het begrip stedelijk ontwikkelingsproject: voorstel tot een praktische toetsingsmaatstaf

Ingezonden bijdrage; De kruimelvergunning en het begrip stedelijk ontwikkelingsproject: voorstel tot een praktische toetsingsmaatstaf Actualiteiten Bouwrecht Nieuws Ingezonden bijdrage; De kruimelvergunning en het begrip stedelijk ontwikkelingsproject: voorstel tot een praktische toetsingsmaatstaf Publicatiedatum: 24-11-2016 En weer

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

De ladder voor duurzame verstedelijking

De ladder voor duurzame verstedelijking De ladder voor duurzame verstedelijking Jacqueline H.P. Vrolijk Adviseur ruimtelijk beleid en omgevingsjurist Inleiding seminar 10 maart 2015 Waarom de ladder? Andere tijden: Einde aan decennia van groei

Nadere informatie

De ruimtelijke beheersverordening. het bevroren bestemmingsplan als levend ruimtelijk instrument

De ruimtelijke beheersverordening. het bevroren bestemmingsplan als levend ruimtelijk instrument De ruimtelijke beheersverordening het bevroren bestemmingsplan als levend ruimtelijk instrument De ruimtelijke beheersverordening het bevroren bestemmingsplan als levend ruimtelijk instrument Prof. dr.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015-2016 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) A herdruk 1 GEWIJZIGD

Nadere informatie

Crisis- en herstelwet permanent, mr. Nijboer. 8 mei 2013 CRISIS- EN HERSTELWET PERMANENT CRISIS EN HERSTELWET

Crisis- en herstelwet permanent, mr. Nijboer. 8 mei 2013 CRISIS- EN HERSTELWET PERMANENT CRISIS EN HERSTELWET CRISIS- EN HERSTELWET PERMANENT CRISIS EN HERSTELWET 1. Wetgeving tot 1 januari 2013 2. Wijzigingen per 1 januari 2013 3. Nieuw wetsvoorstel, inclusief wijzigingen andere wetgeving, deels in werking getreden

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord VII. Ten geleide. Lijst van afkortingen. I INLEIDING D. van Tilborg en S. Bakhtari

INHOUDSOPGAVE. Voorwoord VII. Ten geleide. Lijst van afkortingen. I INLEIDING D. van Tilborg en S. Bakhtari INHOUDSOPGAVE Voorwoord Ten geleide Lijst van afkortingen V VII XV I INLEIDING D. van Tilborg en S. Bakhtari 1. De overheid en de markt vanuit Europees perspectief 3 2. De overheid en de markt vanuit nationaal

Nadere informatie

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2012I02088

Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2012I02088 Pagina 1 van 6 Versie Nr. 2 Definitief Afdeling: Beleid Leiderdorp, 3-01-2013 Onderwerp: RVS Transformatie naar wonen Elisabethhof 1 ( Astellas) Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord te gaan met transformatie

Nadere informatie

Leidraad inbrengwaarde

Leidraad inbrengwaarde Leidraad inbrengwaarde Leidraad inbrengwaarde drs. ing. F.H. de Bruijne RT ir. ing. T.A. te Winkel RT ISBN: 978-90-78066-47-7 NUR 820-823 2010, Instituut voor Bouwrecht Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Algemene Fiscale Politiek Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Nadere informatie

Crisis- en herstelwet: Vragen en antwoorden

Crisis- en herstelwet: Vragen en antwoorden Crisis- en herstelwet: Vragen en antwoorden Datum Februari 2012 Status Definitief in opdracht van Agentschap NL Colofon Projectnaam Projectnummer Versienummer Publicatienummer Locatie Projectleider Contactpersoon

Nadere informatie

Perspectieven nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening Als bestuurders willen kan er veel

Perspectieven nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening Als bestuurders willen kan er veel Ook in licht gewijzigde vorm verschenen als artikel in tijdschrift ROM jrg. 25 (2007) nr.5 pp 34-36 Perspectieven nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening Als bestuurders willen kan er veel Rienk Kuiper Milieu-

Nadere informatie

Altijd actueel. Versnellen procedures na de Wabo en Crisis- en herstelwet

Altijd actueel. Versnellen procedures na de Wabo en Crisis- en herstelwet Altijd actueel Cursuskalender Berghauser Pont Academy Berghauser Pont Academy is een nieuwe en innovatieve opleider voor juridisch Nederland. Zij verzorgt voor u als professional hoogwaardige en praktijkgerichte

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Inhoud presentatie 1. Impact Wabo o o o Doelstellingen Verplichtingen Kansen 2. Inzicht in de inhoud o o o o Inhoud en reikwijdte Procedures Aandachtspunten Inwerkingtreding

Nadere informatie

27 juni 2011 - Seminar Wabo

27 juni 2011 - Seminar Wabo 27 juni 2011 - Seminar Wabo DE CLERCQ ONS KANTOOR - veelzijdig, multidisciplinair - 32 advocaten, 8 (kandidaat)notarissen - sedert 1850: 160 jaar jong - creatief, proactief - aantrekkelijk alternatief

Nadere informatie

ARCHIEF. Beleidsregels Afwentelen planschade en daarmee samenhangende kosten I Inleiding

ARCHIEF. Beleidsregels Afwentelen planschade en daarmee samenhangende kosten I Inleiding Beleidsregels Afwentelen planschade en daarmee samenhangende kosten 2014 I Inleiding ARCHIEF Als ten behoeve van een bouwplan, een project of een ander verzoek wordt afgeweken van een bestemmingsplan of

Nadere informatie

De Taxateur als Scheidsrechter. vastgoed en geschil

De Taxateur als Scheidsrechter. vastgoed en geschil De Taxateur als Scheidsrechter vastgoed en geschil De Taxateur als Scheidsrechter vastgoed en geschil Drs. P.C. van Arnhem DE TAXATEUR ALS SCHEIDSRECHTER Berghauser Pont Publishing Postbus 14580 1001

Nadere informatie

Werken met de Wabo. Actualiteit rond de Wabo en uitvoering en uitvoerbaarheid van het daaruit voortvloeiende stelsel

Werken met de Wabo. Actualiteit rond de Wabo en uitvoering en uitvoerbaarheid van het daaruit voortvloeiende stelsel Werken met de Wabo Actualiteit rond de Wabo en uitvoering en uitvoerbaarheid van het daaruit voortvloeiende stelsel Opzet sessie 1. De theorie, wat heeft 5 jaar Wabo aan echte wijzigingen opgeleverd 2.

Nadere informatie

Crisis- en herstelwet. Leo Jacobs NSG-middag 2 juni 2010

Crisis- en herstelwet. Leo Jacobs NSG-middag 2 juni 2010 Crisis- en herstelwet Leo Jacobs NSG-middag 2 juni 2010 Er was eens. MIG 1996-2002 Swung 200? Swung I Swung II Swung II IL GPP s s rijksinfra GPP s s provinciale infra Wgh-plus voor gemeenten GPP s s voor

Nadere informatie

1. Bevolkingsontwikkeling (demografie):

1. Bevolkingsontwikkeling (demografie): PLANOLOGIE VAN STAD & LAND BNB Huub Hooiveld Eikelhof, 2017 Wat hebben we de vorige keer gedaan? Praktisch: www.planvanhuub.nl Literatuur Handout colleges Definitie van ruimtelijke ordening Wensen Afwegen

Nadere informatie

Water en ruimte. de bescherming van watersysteembelangen in het ruimtelijk spoor. H.K. Gilissen J. Kevelam H.F.M.W. van Rijswick

Water en ruimte. de bescherming van watersysteembelangen in het ruimtelijk spoor. H.K. Gilissen J. Kevelam H.F.M.W. van Rijswick Water en ruimte Water en ruimte de bescherming van watersysteembelangen in het ruimtelijk spoor H.K. Gilissen J. Kevelam H.F.M.W. van Rijswick mr. T.H.H.A. van der Schoot (eindredactie) water en ruimte

Nadere informatie

Beschermingsregimes EHS, Natura 2000 en overige natuurgebieden

Beschermingsregimes EHS, Natura 2000 en overige natuurgebieden Internetbijlage bij rapport Compensatie van schade aan natuurgebieden' Beschermingsregimes EHS, Natura 2000 en overige natuurgebieden 16 april 2014 Algemene Rekenkamer, Lange Voorhout 8, Postbus 20015,

Nadere informatie

Vergunningvrij bouwen

Vergunningvrij bouwen Vergunningvrij bouwen NIEUWE REGELS 2014 Vergunningvrij bouwen NIEUWE REGELS 2014 Henk Veenstra vergunningvrij bouwen nieuwe regels 2014 Berghauser Pont Publishing Postbus 14580 1001 LB Amsterdam www.berghauserpont.nl

Nadere informatie

Vergaderdatum Gemeenteblad 2011 / Agendapunt. Aan de Raad

Vergaderdatum Gemeenteblad 2011 / Agendapunt. Aan de Raad Betreft: Het delegeren van bevoegdheden zoals bedoeld in de Wabo en het Bor (door aanwijzing van categorieën van gevallen waarvoor in het kader van de Wabo geen verklaring van geen bedenkingen is vereist)

Nadere informatie

over het normaal maatschappelijk risico zich verder uitgekristalliseerd. Veel gemeenten worstelen nog steeds met de mogelijkheden van kostenverhaal

over het normaal maatschappelijk risico zich verder uitgekristalliseerd. Veel gemeenten worstelen nog steeds met de mogelijkheden van kostenverhaal 2 daagse Conferentie Omgevingsrecht 29 en 30 oktober 2014 Locatie: Hotel Van der Valk te Cuijk Kosten: 500,- per deelnemer, excl diner/overnachting ( 100,-) Voor JBA-service-abonnementhouders 3 e persoon

Nadere informatie

Altijd actueel. Versnellen procedures na de Wabo en Crisis- en herstelwet

Altijd actueel. Versnellen procedures na de Wabo en Crisis- en herstelwet Altijd actueel Cursuskalender Berghauser Pont Academy Berghauser Pont Academy is een nieuwe en innovatieve opleider voor juridisch Nederland. Zij verzorgt voor u als professional hoogwaardige en praktijkgerichte

Nadere informatie

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Energietransitie Structuurvisie windenergie op land Windpark Fryslân

Waarom windenergie? Steeds meer schone energie Energietransitie Structuurvisie windenergie op land Windpark Fryslân Waarom windenergie? Steeds meer schone energie De overheid werkt aan een CO2-arme energievoorziening, die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. Hierover zijn in het energieakkoord tussen Rijk en provincies

Nadere informatie

Wetgeving grondexploitatie in vogelvlucht

Wetgeving grondexploitatie in vogelvlucht Wetgeving grondexploitatie in vogelvlucht Hendrik van Sandick Projectcoördinator grondbeleid Ministerie van I&M 1 inhoud Wabo Crisis- en herstelwet afdeling grondexploitatie Wro ministeriële regeling plankosten

Nadere informatie

Format normen- en toetsingskader gemeente Utrechtse Heuvelrug Bijlage behorende bij controleprotocol voor de jaarrekening 2017

Format normen- en toetsingskader gemeente Utrechtse Heuvelrug Bijlage behorende bij controleprotocol voor de jaarrekening 2017 Format normen- en toetsingskader gemeente Utrechtse Heuvelrug Bijlage behorende bij controleprotocol voor de jaarrekening 2017 Programma Specifieke activiteit Wetgeving extern Regelgeving intern 1. Bestuurlijke

Nadere informatie

JURILOGIE paul van appeven- juridische boeken info (pvappeven@wxs.nl) Nieuwe boeken en nieuwe edities vanaf 2012, geselecteerd voor de praktijk

JURILOGIE paul van appeven- juridische boeken info (pvappeven@wxs.nl) Nieuwe boeken en nieuwe edities vanaf 2012, geselecteerd voor de praktijk JURILOGIE paul van appeven- juridische boeken info (pvappeven@wxs.nl) Nieuwe boeken en nieuwe edities vanaf 2012, geselecteerd voor de praktijk 18 a: rui bestuursrecht Nieuw 2015: 18) RUIMTELIJKE ORDENING

Nadere informatie

De Ronde Tafel van SKa Actualiteiten omgevingsrecht. Onderdeel Grondexploitatie Joost Hoekstra

De Ronde Tafel van SKa Actualiteiten omgevingsrecht. Onderdeel Grondexploitatie Joost Hoekstra De Ronde Tafel van SKa Actualiteiten omgevingsrecht Onderdeel Grondexploitatie Joost Hoekstra Agenda Hoofdlijnen Grondexploitatiewet Actualiteiten anterieure overeenkomst Actualiteiten exploitatieplan

Nadere informatie

VastgoedTrain. Opleiding tot Rentmeester NVR. Aanvullende theorie Rentmeester. seizoen 2011-2012. www.vastgoedtrain.nl

VastgoedTrain. Opleiding tot Rentmeester NVR. Aanvullende theorie Rentmeester. seizoen 2011-2012. www.vastgoedtrain.nl VastgoedTrain Opleiding tot Rentmeester NVR Aanvullende theorie Rentmeester seizoen 2011-2012 www.vastgoedtrain.nl Inleiding De structuur van het Nederlandse platteland is de laatste jaren voortdurend

Nadere informatie

Actualiteitenseminar bestuursrecht en omgevingsrecht. Actualiteiten ruimtelijke ordeningsrecht

Actualiteitenseminar bestuursrecht en omgevingsrecht. Actualiteiten ruimtelijke ordeningsrecht Actualiteitenseminar bestuursrecht en omgevingsrecht Actualiteiten ruimtelijke ordeningsrecht Plan van behandeling 1. Leegstand: detailhandel en kantoren 2. Milieunormen in bestemmingsplannen 3. Ontwikkelingen

Nadere informatie

De Wabo (on)geschonden in de Omgevingswet. Wico Ankersmit

De Wabo (on)geschonden in de Omgevingswet. Wico Ankersmit De Wabo (on)geschonden in de Omgevingswet Wico Ankersmit Met de Wabo. Omgevingsvergunning = Uitvoeringsvergunning Met de Omgevingswet. In de Omgevingswet komt dat wat in de Wabo nog niet is meegenomen.

Nadere informatie

Cursuskalender. Altijd actueel. Berghauser Pont Academy. Omgevingsrecht. Basiscursus Omgevingsrecht

Cursuskalender. Altijd actueel. Berghauser Pont Academy. Omgevingsrecht. Basiscursus Omgevingsrecht Altijd actueel Cursuskalender Berghauser Pont Academy Berghauser Pont Academy is een nieuwe en innovatieve opleider voor juridisch Nederland. Zij verzorgt voor u als professional hoogwaardige en praktijkgerichte

Nadere informatie

Actualiteiten Ruimtelijk Bestuursrecht

Actualiteiten Ruimtelijk Bestuursrecht Actualiteiten Ruimtelijk Bestuursrecht VNG Juridische tweedaagse 2013 Prof. mr. G.A. van der Veen AKD Advocaten en Notarissen Rotterdam Milieurecht Rijksuniversiteit Groningen 29 oktober 2013 Inleiding

Nadere informatie

STAD & LAND in de ruimtelijke ordening

STAD & LAND in de ruimtelijke ordening STAD & LAND in de ruimtelijke ordening BNB Huub Hooiveld Eikelhof, 2015 Wat hebben we de vorige keer gedaan? Organisatie & instrumentarium van plannen komen plannen! 3 overheidsniveaus Bestemmingsplan

Nadere informatie

De Omgevingswet en externe veiligheid. Jos Dolstra Daniëlla Nijman

De Omgevingswet en externe veiligheid. Jos Dolstra Daniëlla Nijman De Omgevingswet en externe veiligheid Jos Dolstra Daniëlla Nijman Programma Inleiding Wat gaat in de Omgevingswet op Ontwerpprincipes Zes kerninstrumenten Planning STELLING De Omgevingswet is een goede

Nadere informatie

Gemeente Heerde. cittamow. Advies aan het college

Gemeente Heerde. cittamow. Advies aan het college Gemeente Heerde cittamow Advies aan het college Datum 24 maart 2015 Portefeuillehouder W.R.J.M. Pijnenburg Besproken met pfh? ja Auteur(s) G. Nikkels Afdeling / team PB/VH Commissievergadering n.v.t. Raadsvergaderi

Nadere informatie

ZELFREALISATIE BIJ ONTEIGENING IN VLAANDEREN EN NEDERLAND

ZELFREALISATIE BIJ ONTEIGENING IN VLAANDEREN EN NEDERLAND ZELFREALISATIE BIJ ONTEIGENING IN VLAANDEREN EN NEDERLAND ZELFREALISATIE BIJ ONTEIGENING IN VLAANDEREN EN NEDERLAND Erika Rentmeesters Willem J.E. van der Werf Antwerpen Cambridge Zelfrealisatie bij onteigening

Nadere informatie

De Wereld van Renovatie en Transformatie

De Wereld van Renovatie en Transformatie De Wereld van Renovatie en Transformatie De Wereld van Renovatie en Transformatie EEN STAALKAART Hoofdredactie: Ir. F. Ph. Bijdendijk & Mr. ing. A.T. Alderliesten Drs. W.J.A. Ambergen Ir. F. Ph. Bijdendijk

Nadere informatie

Wijzigen van het bestemmingsplan

Wijzigen van het bestemmingsplan 1 Wijzigen van het bestemmingsplan Toelichting. Voor u ligt een beleidsnota waarin de gemeente Edam-Volendam verwoordt waaraan een ruimtelijke onderbouwing of een ruimtelijke motivatie moet voldoen. Het

Nadere informatie

WABO EN DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING

WABO EN DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING WABO EN DE NIEUWE WET RUIMTELIJKE ORDENING LEESWIJZER Voor u ligt de notitie van de provincie Fryslân. In deze notitie wordt beschreven hoe de provinciale Wro-taak eruit komt te zien onder de Wabo. Ook

Nadere informatie

leegstand en herbestemming

leegstand en herbestemming leegstand en herbestemming Gerben van Dijk, 17 maart 2011, KNX : gebruik #leegst in uw tweets programma introductie motto SBR, prettig kennis te maken focus duurzame ontwikkeling van de gebouwde omgeving

Nadere informatie

* *

* * ontwerp omgevingsvergunning brandveilig gebruiken van een school brandveilig gebruiken van een school Beschikking 265718 *16.151899* 16.151899 ONTWERP-OMGEVINGSVERGUNNING nr. 265718 Uitgebreide procedure

Nadere informatie

De Omgevingswet: kansen en bedreigingen voor het Erfgoed

De Omgevingswet: kansen en bedreigingen voor het Erfgoed De Omgevingswet: kansen en bedreigingen voor het Erfgoed SIKB Jaarcongres 27 september 2012 Thomas van den Berg Senior beleidsmedewerker Rijksdienst voor het cultureel erfgoed Inhoud - Waarom een nieuwe

Nadere informatie

ANTICIPEREN OP DE OMGEVINGSWET (BOUWRECHT 2016/49)

ANTICIPEREN OP DE OMGEVINGSWET (BOUWRECHT 2016/49) ANTICIPEREN OP DE OMGEVINGSWET (BOUWRECHT 2016/49) Door C.M.P. Julicher Zegers en B. Weekers is een artikel geschreven voor het tijdschrift Bouwrecht. Gemeenten krijgen te maken met een nieuwe actualisatieronde

Nadere informatie

Veehouderij en volksgezondheid

Veehouderij en volksgezondheid Veehouderij en volksgezondheid Stand van zaken wetgeving en jurisprudentie Peter Bokelaar Inleiding Gezondheidseffecten veehouderij nog steeds een actueel thema. Q-koorts uitbraak in 2008/2009: bewustwording

Nadere informatie

RECHT EN EFFICIENTIE

RECHT EN EFFICIENTIE RECHT EN EFFICIENTIE Een inleiding in de economische analyse van het recht Eindredactie: dr. B.C.J. van Velthoven dr. P.W. van Wijck Met bijdragen van: dr. C.P. van Beers mw. mr. drs. A.E.H. Huygen prof.

Nadere informatie

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening. Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening Ruimtelijke Ordening Ruimtelijke ordening (RO) in Nederland Vanuit de geschiedenis is RO al belangrijk in Nederland, denk bijvoorbeeld aan landinrichting en optimaliseren van de waterhuishouding.

Nadere informatie

Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht http://wetten.overheid.nl/bwbr0027474/geldigheidsdatum_25-09-20.. 1 van 8 25-9-2010 11:41 Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Tekst geldend op: 25-09-2010) Wet van 25 maart 2010 tot vaststelling

Nadere informatie

Normenkader 2010, deel 1 Overzicht wettelijke kaders inzake de rechtmatigheidscontrole van de gemeente Coevorden

Normenkader 2010, deel 1 Overzicht wettelijke kaders inzake de rechtmatigheidscontrole van de gemeente Coevorden Normenkader 2010, deel 1 Overzicht wettelijke kaders inzake de rechtmatigheidscontrole van de In onderstaand overzicht is een inventarisatie gegeven van de relevante algemene wet- en regelgeving in het

Nadere informatie