19 november 2014 S.A.J. van der Horst, advocaat Financieringsmaatschappij Enkhuizen B.V. / Gemeente Haarlem D101172

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "19 november 2014 S.A.J. van der Horst, advocaat Financieringsmaatschappij Enkhuizen B.V. / Gemeente Haarlem D101172"

Transcriptie

1 POT J O N K E R advocaten Postbus AG HAARLEM Gemeente Haarlem T.a.v. commissie Samenleving Postbus PB HAARLEM Nieuwe Gracht NM HAARLEM 1+31(0) F +31(0) Tevens per Datum Van Dossiernaam Onze ref. Uw ref. Tel. direct 19 november 2014 S.A.J. van der Horst, advocaat Financieringsmaatschappij Enkhuizen B.V. / Gemeente Haarlem D Geachte leden van de commissie Samenleving, Ten behoeve van uw vergadering van 20 november a.s. breng ik u bijgevoegde brief onder de aandacht. Met vriendelijke groet, S.A.J. van der Horst Bijlage(n) Pot Jonker Advocaten N.V. is gevestigd te Haarlem en ingeschreven in het handelsregister onder nr Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met Pot Jonker Advocaten N.V. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing die zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Noord-Holland onder nummer 18/2012. De tekst van deze voorwaarden is afgedrum^og d achterzijde van d^za brief ep i^ ^^e, vinr^^b^ww^3tjq^>^.ec l 5l p.pe voorwaarden bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. IBAN-rekeningnummer derdengelden NL06RABO , BIC RABONL2U t.n.v. Stichting Derdengelden Pot Jonker Advocaten. Netlaw ^^ADVOCATENKANTOREN

2 Algemene voorwaarden Pot Jonker Advocaten 1. Pot Jonker Advocaten N.V. ("Pot Jonker") is een naamloze vennootschap die zich ten doel stelt om de praktijk van advocaat uit te oefenen, één en ander in de meest ruime zin. 2. Uitsluitend Pot Jonker geldt tegenover de opdrachtgever als opdrachtnemer ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW worden uitgesloten. De persoon die direct of indirect aandeelhouder is van Pot Jonker en die professionele werkzaamheden verricht ten behoeve van Pot Jonker zal kunnen worden aangeduid als "partner" of "vennoot". De als zodanig aangeduide persoon handelt uitsluitend voor rekening en risico van Pot Jonker 3. Pot Jonker heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die de door de Nederlandse Orde van Advocaten voorgeschreven bedragen te boven gaat. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het kader van deze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat op grond van de verzekering ten laste van Pot Jonker komt. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot drie maal het aan Pot Jonker m de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar door de opdrachtgever betaalde bedrag tot een maximumbedrag van ,00. Onverminderd het bepaalde m artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Pot Jonker aansprakelijk is. Het hiervoor gestelde in dit artikel geldt ook als de opdrachtgever schadevergoeding vordert op grond van een van een ander overgenomen of verkregen recht. 4. Indien zowel de opdrachtgever als een derde of derden schadevergoeding vorderen van Pot Jonker in verband met een door of vanwege Pot Jonker aan de opdrachtgever verleende dienst, komt de door de opdrachtgever zelf geleden schade niet voor vergoeding in aanmerking, voor zover het aan de opdrachtgever te betalen schadebedrag reeds zelf, of na vermeerdering met het aan de derde of derden toekomende schadebedrag, uitgaat boven de in artikel 3 vermelde limieten. 5. Niet alleen Pot Jonker maar ook alle personen die bij de uitvoering van een opdracht van een client zijn ingeschakeld kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor vroegere medewerkers met inbegrip van eventuele erfgenamen indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Pot Jonker hebben verlaten. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten. 6. Pot Jonker zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zal, behoudens m geval van deurwaardersbijstand, bij de selectie van deze derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. Iedere aansprakelijkheid van Pot Jonker voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Indien Pot Jonker derden inschakelt die daarbij een beperking van hun aansprakelijkheid bedingen, wordt een dergelijk beding door Pot Jonker mede namens de desbetreffende opdrachtgever van Pot Jonker aanvaard. 7. Tenzij anders overeengekomen is de diént van Pot Jonker honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals deze van tijd tot tijd door Pot Jonker worden vastgesteld. Naast het honorarium is de diént van Pot Jonker verschuldigd de verschotten die Pot Jonker ten behoeve van de dient betaalt en een vergoeding voor vaste kantoorkosten (zoals porti, telefoon, fax en fotokopieën) die op een percentage van het honorarium worden vastgesteld. Alle verschuldigde bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting tegen het geldende tarief. 8. Door Pot Jonker te verzenden declaraties dienen binnen 14 dagen te worden betaald bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. Na het verstrijken van de termijn kan aan de opdrachtgever een vergoeding in rekening worden gebracht van 1% per maand. Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort als geen voorschot ter dekking daarvan voorhanden is. 9. Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende 10 jaar worden bewaard waarna Pot Jonker het recht heeft het dossier te vernietigen. 10. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Pot Jonker is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Haarlem. Indien Pot Jonker als eisende partij optreedt, heeft zij de optie om het geschil aanhangig te maken bij een zonder dit beding bevoegde rechter. 11. De m de Nederlandse taal opgestelde versie van deze algemene voorwaarden heeft gelding boven de in de Engelse of andere taal opgestelde voorwaarden. Pot Jonker is gerechtigd te allen tijde deze algemene voorwaarden te wijzigen Pot Jonker Advocaten N.V. is gevestigd te Haarlem en is ingeschreven in het Handelsregister onder nr Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Noord-Holland op 31 oktober 2012 onder nummer 18/2012. General Terms and Conditions of Pot Jonker Advocaten 1. Pot Jonker Advocaten N.V. ("Pot Jonker") is a limited liability company, whose object is the practice of law as attorneys-at-law, in the broadest meaningofthe word. 2. All instructions ("opdrachten") from clients are solely accepted and carried out by Pot Jonker, even if the express or implied intention is for such instructions to be implemented by a specific person. Sections 7:404 and 7:407, subsection 2 of the Dutch Civil Code are excluded. The person who is a direct or indirect shareholder of Pot Jonker and who carnes out professional work on behalf of Pot Jonker may be referred to as a 'partner'. The person designated as such will act solely at the expense and risk of Pot Jonker. 3. Pot Jonker has taken out professional liability insurance that exceeds the amounts stipulated by the Netherlands Bar Association. Any and all liability is limited to the relevant amount that is paid out under the said insurance, increased with the amount of the deductible ("eigen risico") applicable to the insurance of Pot Jonker. The policy conditions are available for inspection upon request. lf for any reason whatsoever no benefïts are payable under this insurance, any and all liability is limited to three times the amount paid by the client to Pot Jonker in the matter concerned in the relevant calendar year, up to a maximum amount of 100, Without prejudice to Section 89 of Book 6 of the Dutch Civil Code, the right to compensation of damages will lapse in any case 12 months after the event that indirectly or directly gave rise to the damages and for which Pot Jonker is liable. This article also applies, if the dient claims damages on the grounds of rights acquired from a third party. 4. lf both the client and a third party or third parties claim damages from Pot Jonker in relation to services provided by or on behalf of Pot Jonker to the client, the damages incurred by the dient itself will not qualify for compensation, in so far as the amount of compensation to be paid to the dient, or after adding the amounts of compensation payable to a third party or third parties, already exceeds the limitations stated in article Not only Pot Jonker, but also all persons who have been engaged in the performance of an instruction of a client, may invoke these general terms and conditions The same applies to former employees, including any heirs, if they are held liable after they have left the firm of Pot Jonker.These general terms and conditions also apply to any additional or subsequent instructions. 6. Pot Jonker will exercise due care when engaging third parties and will consult with its dient about the selection of such third parties, other than for the assistance from local counsel and bailiffs, if and to the extent possible. Any liability of Pot Jonker for shortcomings on the part of these third parties is excluded. lf Pot Jonker engages third parties who stipulate a limitation of their liability, such a stipulation will be accepted by Pot Jonker, also on behalf of the client of Pot Jonker. 7. Unless agreed otherwise, the dient will pay Pot Jonker a fee that is calculated based on the number of hours worked, multiplied by the applicable hourly rate as will be established by Pot Jonker from time to time. In addition to the fee, the dient of Pot Jonker will also be charged the disbursements that Pot Jonker pays on behalf of the client, and a percentage of the professional fees shall be charged to cover general office costs (such as postage, telephone, fax and photocopies). All amounts payable will be increased by VAT at the prevailing rate. 8. Invoices sent by Pot Jonker will be paid within 14 days.the dient will be in default if it fails to do so. After the term of payment has lapsed, a fee of 1 % per month may be charged to the client. An advance may be demanded at any time for work performed or yet to be performed. Work may be deferred, if no advance to cover the costs has been provided. 9. The file created in connection with an instruction will be kept for 10 years, after which Pot Jonker is entitled to destroy the file. 10. The legal relationship between its clients and Pot Jonker is governed by Dutch law. Disputes will be decided exdusively by the competent court of Haarlem, lf Pot Jonker acts as the claimant, it has the option to submit the dispute to a court that would have jurisdiction without this provision. 11. The Dutch version of these general terms and conditions will take precedence over the terms and conditions drawn up in the English or another language. Pot Jonker is entitled to amend these general terms and conditions at any time. Pot Jonker Advocaten N.V., Haarlem, is registered with the trade register under no Filed at the registry of the district court of Noord-Holland on October under number 18/2012

3 --J ;v & ^-=4;- j.»= s i ï= ** < 5» 3-3 ~ "3 Si 3* POT J O N K E R advocaten Postbus AG HAARLEM Nieuwe Gracht 124 Gemeente Haarlem 2011 NM HAARLEM t.a.v. het college van burgemeester en wethouders 1+31(0) POStbUS 511 F+31(0) PB Haarlem Tevens per aan de wethouder, de heer J.Chr. van der Hoek: nl Datum : 19 november 2014 Van : S.A.J. van der Horst, advocaat Dossiernaam : Financieringsmaatschappij Enkhuizen/gemeente Haarlem Onze ref. : D Tel. direct : Geacht college, Namens cliënte, Financieringsmaatschappij Enkhuizen BV, voor deze zaak woonplaats kiezende aan mijn kantooradres, wend ik mij tot u in het verband met het door u genomen besluit d.d. 6 oktober 2014 om een omgevingsvergunning aan te vragen voor het realiseren van een dak- en thuislozenopvang met OGGZ indicatie in het pand gelegen aan de Wilhelminastraat Een afschrift van bedoeld besluit treft u hierbij aan (Bijlage). Cliënte is eigenaar van de kantoorpanden gelegen aan de Wilhelminastraat Deze panden zijn dus direct naast de te realiseren dak- en thuislozenopvang gelegen. Cliënte kan zich om de hierna volgende redenen niet verénigen met het door u genomen besluit. Planologisch regime In de plantoelichting behorende bij het pas vastgestelde bestemmingsplan "Oude Stad" (d.d. 29 mei 2014) wordt de Wilhelminastraat uitdrukkelijk genoemd als een straat met een kantoorachtig karakter. Tot de groep kantoren behoren volgens de plantoelichting onder meer adviesbureaus, notaris- of advocatenkantoren en kantoren van financiële instellingen. Om het kantoorachtige karakter te behouden is de functie gemengd opgenomen in het bestemmingsplan. Dit leidt ertoe dat het pand gelegen aan de Wilhelminastraat op grond van artikel van de planregels bestemd is voor wonen, kantoor, praktijkruimte, horeca tot en met categorie 2, horeca 4 waar dat is aangeduid en bij de bestemming behorende "andere bouwwerken", groenvoorzieningen, wegen en paden, tuinen, erven en Pot Jonker Advocaten N.V. is gevestigd te Haarlem en ingeschreven in het handelsregister onder nr Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met Pot Jonker Advocaten N.V. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing die zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Noord-Holland onder nummer 18/2012. De tekst van deze ^ SJ;-) voorwaarden is afgedrukt pp detachterzijdejvsnjezejbriefjenjjs oojktavjnde^jsjwiww.i^oite^^ voorwaarden bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. " f ^ G t l a W IBAN-rekeningnummer derdengelden NL06RABO , BIC RAB0NL2U t n.v. Stichting Derdengelden Pot Jonker Advocaten. ^ "'^ADVOCATENKANTOREN

4 POT ^> JONKER advocaten terrein, waterlopen en waterpartijen en (ondergrondse) parkeervoorzieningen. Een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid is enkel opgenomen voor het veranderen van een functie naar horeca 4. In de bij het bestemmingsplan behorende planologische toelichting en planregels wordt voor de Wilhelminastraat duidelijk het belang van het behouden van kantoren voorop gesteld. Met geen enkel woord wordt door de gemeente de mogelijkheid geopperd om het in de (nabije) toekomst planologisch toe te staan dat in het kantoorgebied een dak- en thuislozenopvang wordt gerealiseerd. Het is dan ook zeer opmerkelijk dat nog geen paar maanden na de vaststelling van het bestemmingsplan "Oude Stad", er een besluit van u komt om af te wijken van de eerder zorgvuldig, planologisch gemaakte afweging voor het gebied. Hoe in korte tijd tot een verandering van inzicht bent gekomen, komt op geen enkele wijze naar voren in de onderbouwing van uw besluit van 6 oktober Sterker nog, u refereert niet eens aan het feit dat onlangs een andere planologische afweging is gemaakt in het bestemmingsplan "Oude Stad". Deze vorm van besluitvorming is des te kwalijker, nu al ruimte tijd voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan "Oude Stad" een plan voor het realiseren van een nieuw dak- en thuislozenopvang speelde in de gemeente. Locatie Voorts is het toestaan van een dak- en thuislozenopvang op geen enkele wijze te verenigen met de visie van de gemeente om het kantoorkarakter te behouden van de Wilhelminastraat. De Wilhelminastraat is een top A-locatie voor kantoorpanden te Haarlem, een straat waar de gemeente (ook blijkens het bestemmingsplan "Oude Stad") trots op kan zijn. Het moge voor zich spreken dat het aan en aflopen van daklozen, verslaafden aan drugs en alcohol afbreuk doet aan het beeld van de Wilhelminastraat als kantoorstraat. Ondernemers zullen zich niet graag willen vestigen in een straat waar klanten tegen verslaafden oplopen. Omgekeerd zullen klanten niet graag naar een dergelijke straat toe willen gaan. Bovendien past de locatie zo midden in het centrum - vlakbij de veel gebruikte parkeergarage Raaks - ook niet bij het beleid van de gemeente om Haarlem als toeristenstad op de kaart te (blijven) zetten. Cliënte kan zich dan ook niet voorstellen dat geen betere locaties in de gemeente voorhanden zijn waarmee een gelijkwaardig resultaat - een dak- en thuislozenopvang - kan worden bereikt met aanmerkelijk minder bezwaren. U stelt in uw besluit d.d. 6 oktober 2014 dat op basis van een locatiescan alleen het pand aan de Wilhelminastraat als voldoende geschikt en beschikbaar is beoordeeld. Welke locaties zijn onderzocht en waarom andere locaties niet geschikt zijn, wordt door u niet inzichtelijk gemaakt. Cliënte voert dan ook als bezwaar tegen het plan aan dat geen deugdelijk onderzoek heeft plaatsgevonden naar de meest bruikbare locaties voor een dak- en thuislozenopvang. Veilige leefomgeving Cliënte voert verder als bezwaar aan dat onvoldoende door u de gevolgen van het plan voor de veiligheid en leefbaarheid in en om de voorziene opvang is onderzocht. Het is door u i? t S x ~ ~ '- =< ~ t «^ ; «" " ^ S * -* f" *5 f-

5 advocaten onvoldoende inzichtelijk gemaakt of de opvang voor daklozen zal leiden tot meer drugsgebruik en criminaliteit in de omgeving. U stelt alleen dat één voorziening voor daklozen en verslaafden minder overlast zal opleveren dan drie voorzieningen. Of er echter meer overlast c.q. onveiligheid is te verwachten in de omgeving, is (kennelijk) niet door u onderzocht. Cliënte vindt deze gang van zaken onbegrijpelijk gelet op het feit dat juist uit eerdere stukken blijkt dat sprake is van overlast op de huidige locatie van de dak- en thuislozenopvang door onder meer drinken in de openbare ruimte, schreeuwen, spugen, wildplassen en het achterlaten van rommel (zie p. 9 van de "Uitwerking scenario 24-uursopvang dak- en thuislozen"). Het is dus redelijkerwijs te verwachten dat de realisatie van de dak- en thuislozenopvang tot overlast zal leiden op de nieuwe locatie. Dit betekent voor cliënte dat direct naast zijn panden genoemd overlast zal gaan plaatsvinden. Uiteraard kan cliënte zich niet bij deze overlast neerleggen. Elke (toekomstige) huurder van kantoorruimte zal hierdoor worden afgeschrikt. Bovendien meent cliënte dat zonder een gedegen onderzoek naar de te verwachten overlast, geen sprake kan zijn van een zorgvuldig genomen besluit. Belang cliënte De panden van cliënte zijn - zoals gezegd - direct naast de gekozen locatie gelegen. Cliënte wordt zodoende direct geconfronteerd met de gevolgen van de dak- en thuislozenopvang. Uit de stukken blijkt echter op geen enkele wijze hoe u het belang van cliënte heeft meegenomen in de afweging voor het kiezen van het pand aan de Wilhelminastraat. Uw onderbouwing ziet volledig op het nastreven van het belang voor een nieuwe dak- en thuislozenopvang en niet op de gevolgen voor de leefbaarheid in de directe omgeving. Van een zorgvuldige besluitvorming is dan ook geen sprake. In dit verband merkt cliënte nog op dat een dak- en thuislozenopvang logischerwijs ook tot een waardedaling van de panden zal leiden en tot verlies van huurinkomsten, nu zij de (leegstaande ruimten van de) panden nimmer meer voor dezelfde huurprijs te huur kan aanbieden aan ondernemers die op zoek zijn naar een kantoorpand in de binnenstad van Haarlem. Financiële onderbouwing Tot slot voert cliënte nog als bezwaar tegen het voorgenomen plan aan dat uit de financiële begroting blijkt dat u meent het pand onder te verhuren teneinde de huurkosten te dekken. Voor cliënte is het raadsel op basis van welke feiten u meent het pand onder te kunnen verhuren. Het pand is uiteraard niet aantrekkelijk om gedeeltelijk te huren voor kantooractiviteiten wanneer daarin een opvang is gerealiseerd. De financiële begroting is dus niet dragend voor het uitvoeren van het plan. Conclusie Op grond van het voorgaande meent cliënte dat u niet in redelijkheid tot het besluit d.d. 6 oktober heeft kunnen komen. Ik verzoek u, namens cliënte, alsnog af te zien van uw besluit

6 P O T ^JONKER advocaten om een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen voor de vestiging van een dak- en thuislozenopvang in het pand aan de Wilhelminastraat Hoogachtend, j.a.j. van der Horst Bijlagen

7 POT JONKER Postbus AG HAARLEM Gemeente Haarlem T.a.v. commissie Samenleving Postbus PB HAARLEM Nieuwe Gracht NM HAARLEM T+31 (0) F+31(0) Tevens per Datum Van Dossiernaam Onze ref. Uw ref. Tel. direct 19 november 2014 S.A.J. van der Horst, advocaat Financieringsmaatschappij Enkhuizen B.V. / Gemeente Haarlem D Geachte leden van de commissie Samenleving, Ten behoeve van uw vergadering van 20 november a.s. breng ik u bijgevoegde brief onder de aandacht. Met vriendelijke groet. S.AJ. van der Horst Bijlage(n) Pot Jonker Advocaten N.V. is gevestigd te Haarlem en ingeschreven in het handelsregister onder nr Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht met Pot Jonker Advocaten N.V. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing die zgn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Noord-Holland onder nummer 18/2012. De tekst van deze voorwaarden Is afgedrukt op de achterzijde van deze brief en is ook te vinden op De voorwaarden bevatten een aansprakelijkhadsbeperking IBAN-rekeningnummer derdengelden NL06RABO , BIC RA80NL2U t.n v. Stichting Derdengelden Pot Jonker Advocaten., jïjj '-' ^.ladvocatenkantohen ; fl! iï.-i 4. 1 KU rc S «M f. 4L 3\ f=

8 POT JONKER Postbus AG HAARLEM Nieuwe Gracht NM HAARLEM Gemeente Haarlem t.a.v. het college van burgemeester en wethouders 1+31(0) POStbUS 511 F +31(0) PB Haarlem Tevens per aan de wethouder, de heer J.Chr. van der Hoek: Datum Van Dossiernaam Onze ref. Tel. direct 19 november 2014 S.A.J. van der Horst, advocaat Financieringsmaatschappij Enkhuizen/gemeente Haarlem D Geacht college, Namens cliënte, Financieringsmaatschappij Enkhuizen BV, voor deze zaak woonplaats kiezende aan mijn kantooradres, wend ik mij tot u in het verband met het door u genomen besluit d.d. 6 oktober 2014 om een omgevingsvergunning aan te vragen voor het realiseren van een dak- en thuislozenopvang met OGGZ indicatie in het pand gelegen aan de Wilhelminastraat Een afschrift van bedoeld besluit treft u hierbij aan (Bijlage). Cliënte is eigenaar van de kantoorpanden gelegen aan de Wilhelminastraat Deze panden zijn dus direct naast de te realiseren dak- en thuislozenopvang gelegen. Cliënte kan zich om de hierna volgende redenen niet verenigen met het door u genomen besluit. Planologisch regime In de plantoelichting behorende bij het pas vastgestelde bestemmingsplan "Oude Stad" (d.d. 29 mei 2014) wordt de Wilhelminastraat uitdrukkelijk genoemd als een straat met een kantoorachtig karakter. Tot de groep kantoren behoren volgens de plantoelichting onder meer adviesbureaus, notaris- of advocatenkantoren en kantoren van financiële instellingen. Om het kantoorachtige karakter te behouden is de functie gemengd opgenomen in het bestemmingsplan. Dit leidt ertoe dat het pand gelegen aan de Wilhelminastraat op grond van artikel van de planregels bestemd is voor wonen, kantoor, praktijkruimte, horeca tot en met categorie 2, horeca 4 waar dat is aangeduid en bij de bestemming behorende "andere bouwwerken", groenvoorzieningen, wegen en paden, tuinen, erven en Pot Jonker Advocaten N.V. Is gevestigd te Haarlem en ingeschreven in het handelsregister onder nr Alle diensten en (andere) werkzaamheden worden verricht uit hoofde van een overeenkomst van opdracht rnet Pot Jonker Advocaten N.V. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing die zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Noord-Holland onder nummer 18/2012. Oe tekst van deze ;-^- ; 'r voorwaarden is afgedrukt op de achterzijde van deze brief en Is ook te vinden op wwwpotjonker.nl. De voorwaarden bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. ^.MAf IJIUT IBAN-rekeningnummer derdengelden NL06RABO , BIC RAB0NL2U t.n.v Stichting Derdengelden Pot Jonker Advocaten. "f;adv0catenkantorem

9 POT JON K E R terrein, waterlopen en waterpartijen en (ondergrondse) parkeervoorzieningen. Een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid is enkel opgenomen voor het veranderen van een functie naar horeca 4. In de bij het bestemmingsplan behorende planologische toelichting en planregels wordt voor de Wilhelminastraat duidelijk het belang van het behouden van kantoren voorop gesteld. Met geen enkel woord wordt door de gemeente de mogelijkheid geopperd om het in de (nabije) toekomst planologisch toe te staan dat in het kantoorgebied een dak- en thuislozenopvang wordt gerealiseerd. Het is dan ook zeer opmerkelijk dat nog geen paar maanden na de vaststelling van het bestemmingsplan "Oude Stad", er een besluit van u komt om af te wijken van de eerder zorgvuldig, planologisch gemaakte afweging voor het gebied. Hoe in korte tijd tot een verandering van inzicht bent gekomen, komt op geen enkele wijze naar voren in de onderbouwing van uw besluit van 6 oktober Sterker nog, u refereert niet eens aan het feit dat onlangs een andere planologische afweging is gemaakt in het bestemmingsplan "Oude Stad". Deze vorm van besluitvorming is des te kwalijker, nu al ruimte tijd voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan "Oude Stad" een plan voor het realiseren van een nieuw dak- en thuislozenopvang speelde in de gemeente. Locatie Voorts is het toestaan van een dak- en thuislozenopvang op geen enkele wijze te verenigen met de visie van de gemeente om het kantoorkarakter te behouden van de Wilhelminastraat. De Wilhelminastraat is een top A-locatie voor kantoorpanden te Haarlem, een straat waar de gemeente (ook blijkens het bestemmingsplan "Oude Stad") trots op kan zijn. Het moge voor zich spreken dat het aan en aflopen van daklozen, verslaafden aan drugs en alcohol afbreuk doet aan het beeld van de Wilhelminastraat als kantoorstraat. Ondernemers zullen zich niet graag willen vestigen in een straat waar klanten tegen verslaafden oplopen. Omgekeerd zullen klanten niet graag naar een dergelijke straat toe willen gaan. Bovendien past de locatie zo midden in het centrum - vlakbij de veel gebruikte parkeergarage Raaks - ook niet bij het beleid van de gemeente om Haarlem als toeristenstad op de kaart te (blijven) zetten. Cliënte kan zich dan ook niet voorstellen dat geen betere locaties in de gemeente voorhanden zijn waarmee een gelijkwaardig resultaat - een dak- en thuislozenopvang - kan worden bereikt met aanmerkelijk minder bezwaren. U stelt in uw besluit d.d. 6 oktober 2014 dat op basis van een locatiescan alleen het pand aan de Wilhelminastraat als voldoende geschikt en beschikbaar is beoordeeld. Welke locaties zijn onderzocht en waarom andere locaties niet geschikt zijn, wordt door u niet inzichtelijk gemaakt. Cliënte voert dan ook als bezwaar tegen het plan aan dat geen deugdelijk onderzoek heeft plaatsgevonden naar de meest bruikbare locaties voor een dak- en thuislozenopvang. Veilige leefomgeving Cliënte voert verder als bezwaar aan dat onvoldoende door u de gevolgen van het plan voor de veiligheid en leefbaarheid in en om de voorziene opvang is onderzocht. Het is door u S rt ri s.«ii C fj rt : rt»j ;i5 5 rt ïf n f - ^ si pj?»

10 POT JONK ER onvoldoende inzichtelijk gemaakt of de opvang voor daklozen zal leiden tot meer drugsgebruik en criminaliteit in de omgeving. U stelt alleen dat één voorziening voor daklozen en verslaafden minder overlast zal opleveren dan drie voorzieningen. Of er echter meer overlast c.q. onveiligheid is te verwachten in de omgeving, is (kennelijk) niet door u onderzocht. Cliënte vindt deze gang van zaken onbegrijpelijk gelet op het feit dat juist uit eerdere stukken blijkt dat sprake is van overlast op de huidige locatie van de dak- en thuislozenopvang door onder meer drinken in de openbare ruimte, schreeuwen, spugen, wildplassen en het achterlaten van rommel (zie p. 9 van de "Uitwerking scenario 24-uursopvang dak- en thuislozen"). Het is dus redelijkerwijs te verwachten dat de realisatie van de dak- en thuislozenopvang tot overlast zal leiden op de nieuwe locatie. Dit betekent voor cliënte dat direct naast zijn panden genoemd overlast zal gaan plaatsvinden. Uiteraard kan cliënte zich niet bij deze overlast neerleggen. Elke (toekomstige) huurder van kantoorruimte zal hierdoor worden afgeschrikt. Bovendien meent cliënte dat zonder een gedegen onderzoek naar de te verwachten overlast, geen sprake kan zijn van een zorgvuldig genomen besluit. Belang cliënte De panden van cliënte zijn - zoals gezegd - direct naast de gekozen locatie gelegen. Cliënte wordt zodoende direct geconfronteerd met de gevolgen van de dak- en thuislozenopvang. Uit de stukken blijkt echter op geen enkele wijze hoe u het belang van cliënte heeft meegenomen in de afweging voor het kiezen van het pand aan de Wilhelminastraat. Uw onderbouwing ziet volledig op het nastreven van het belang voor een nieuwe dak- en thuislozenopvang en niet op de gevolgen voor de leefbaarheid in de directe omgeving. Van een zorgvuldige besluitvorming is dan ook geen sprake. In dit verband merkt cliënte nog op dat een dak- en thuislozenopvang logischerwijs ook tot een waardedaling van de panden zal leiden en tot verlies van huurinkomsten, nu zij de (leegstaande ruimten van de) panden nimmer meer voor dezelfde huurprijs te huur kan aanbieden aan ondernemers die op zoek zijn naar een kantoorpand in de binnenstad van Haarlem. Financiële onderbouwing Tot slot voert cliënte nog als bezwaar tegen het voorgenomen plan aan dat uit de financiële begroting blijkt dat u meent het pand onder te verhuren teneinde de huurkosten te dekken. Voor cliënte is het raadsel op basis van welke feiten u meent het pand onder te kunnen verhuren. Het pand is uiteraard niet aantrekkelijk om gedeeltelijk te huren voor kantooractiviteiten wanneer daarin een opvang is gerealiseerd. De financiële begroting is dus niet dragend voor het uitvoeren van het plan. Conclusie Op grond van het voorgaande meent cliënte dat u niet in redelijkheid tot het besluit d.d. 6 oktober heeft kunnen komen. Ik verzoek u, namens cliënte, alsnog af te zien van uw besluit

11 P O T J O N K E R om een aanvraag omgevingsvergunning in te dienen voor de vestiging van een dak- en thuislozenopvang in het pand aan de Wilhelminastraat Hoogachtend,.A.J. van der Horst Bijlagen

12 Tom Reerink Van: Griffiebureau Verzonden: donderdag 20 november :37 Aan: registratie Onderwerp: FW: toezending kopie brief aan college van burgemeester en wethouders [D ] Bijlagen: pdf Beste collega, Graag de BIJLAGE registeren als ingekomen externe brief en in werkbak griffie zetten. Bedankt, groet, Griffiebureau Van: Sanne van der Horst Verzonden: woensdag 19 november :29 Aan: Griffiebureau CC: Sanne van der Horst Onderwerp: toezending kopie brief aan college van burgemeester en wethouders [D ] Betreft: Dossier: toezending kopie brief aan college van burgemeester en wethouders* Financieringsmaatschappij Enkhuizen B.V. / Gemeente Haarlem (D101172) Geachte leden van de commissie Samenleving, Op verzoek van mr. Van der Horst zend ik u bijgaand een brief met bijlage. Ik verwijs u naar de inhoud daarvan. Met vriendelijke groet, José de Bree-Kobesen secretaresse P O T ^ J O N K E R 3 ^, i H T F +31(0) E debree(apotionker.nl Postbus 280, 2000 AG HAARLEM W ***************************************************************** * This message may contain information which is pnvileged or confidential. If you are not the named addressee of this message please destroy it without reading, using, copymg or disclosing its contents to any other person. Any addressee should be aware that Internet e- mail is subject to risks; Pot Jonker Advocaten N.V. therefore denies any responsibility for damages resultmg from the use of Internet e- mail. Pot Jonker Advocaten N.V., Haarlem, is registered with the Chamber of Commerce Haarlem/Amsterdam under number All services and other work are carried out under an agreement of instruction ("overeenkomst van opdracht") with Pot Jonker Advocaten N.V. The general conditions of Pot Jonker Advocaten N.V. contaming a limitation of liability are applicable. These conditions are available for inspection at our office and on our website On request a copy of these conditions will be supplied free of charge. ************************************************************************************************ * 1

VAr\ cclvy\-öoiibüs28o 18.MRT2016*

VAr\ cclvy\-öoiibüs28o 18.MRT2016* POT JONKER advocaten VAr\ cclvy\-öoiibüs28o 18.MRT2016*000 180 AANTEKENEN MET HANDTEKENING RETOUR Gemeente Emmen t.a.v. de gemeenteraad Postbus 30.001 7800 RA EMMEN Datum Van Dossiernaam Onze ref. Uw ref.

Nadere informatie

General Terms and Conditions Warendorf

General Terms and Conditions Warendorf Description of the Warendorf partnership General Terms and Conditions Warendorf 1. Warendorf ('the Firm') is a partnership of private companies with limited liability. A list of partners will be provided

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Schurman Juristen Online

Algemene Voorwaarden Schurman Juristen Online Algemene Voorwaarden Schurman Juristen Online Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tot het verlenen van juridische bijstand of advies die natuurlijke- of rechtspersonen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN LOTH RUPERT DE BOER ADVOCATEN

ALGEMENE VOORWAARDEN LOTH RUPERT DE BOER ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN LOTH RUPERT DE BOER ADVOCATEN 1. Loth Rupert de Boer advocaten is een combinatie van de maatschap Loth Rupert de Boer advocaten en vier zelfstandige advocaten: mr. H. Loth, D.M. Rupert,

Nadere informatie

kopie van de polis van de aansprakelijkheidsverzekering ligt ter inzage ten kantore van Kroes Advocaten. 8. Indien en voorzover de

kopie van de polis van de aansprakelijkheidsverzekering ligt ter inzage ten kantore van Kroes Advocaten. 8. Indien en voorzover de Algemene Voorwaarden 1. Kroes Advocaten Immigration Lawyers (hierna te noemen: Kroes Advocaten) is een maatschap waarvan de vennoten natuurlijke personen dan wel besloten vennootschappen zijn. Een lijst

Nadere informatie

Artikel 2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan De Boer Advies & Notariaat worden verstrekt.

Artikel 2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan De Boer Advies & Notariaat worden verstrekt. Algemene Voorwaarden De Boer Advies & Notariaat Artikel 1 1. De Boer Advies & Notariaat is een naar Nederlands recht opgerichte onderneming, in overeenstemming met alle Nederlandse en notariële wet- en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten

Algemene voorwaarden van Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten Algemene voorwaarden van Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten 1.1 Gresnigt & Van Kippersluis Advocaten, tevens handelende onder de naam GVK Advocaten, hierna ook het kantoor genoemd, is een maatschap naar

Nadere informatie

Lexence advocaten notarissen

Lexence advocaten notarissen 0203201592093356003 advocaten notarissen AANGETEKEND, PER FAX 0495 633 245 EN PER EMAIL INFO@NEDERWEERT.NL Gemeenteraad van de gemeente Nederweert Postbus 2728 6030 AA Nederweert Plaats, datum: Amsterdam,

Nadere informatie

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven.

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. Algemene Voorwaarden van DijkmansBergJeths Advocaten I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. 2. Deze Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden General terms and conditions R & W notariskantoor

Algemene voorwaarden General terms and conditions R & W notariskantoor R & W notariskantoor te Rotterdam Algemene Voorwaarden 1. De notaris is opdrachtnemer. De opdrachtgever is de cliënt: een of meer natuurlijke personen of rechtspersonen, die de notaris opdracht geven tot

Nadere informatie

Nota van B&W. Portefeuilehouder J.C.W. Nederstigt

Nota van B&W. Portefeuilehouder J.C.W. Nederstigt gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp instellen van (hoger) beroep tegen de beslissing (op bezwaar) van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland inzake de geweigerde ontheffing voor Windpark Haarlemmermeer

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Telefoon: 020-3120520 Fax: 0847-453078 info@koopmanslaw.nl. De opdrachtgever van Advocatenkantoor R.H.J. Koopmans.

Telefoon: 020-3120520 Fax: 0847-453078 info@koopmanslaw.nl. De opdrachtgever van Advocatenkantoor R.H.J. Koopmans. Hoogoorddreef 9 1101 BA Amsterdam Telefoon: 020-3120520 Fax: 0847-453078 Email: info@koopmanslaw.nl ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATENKANTOOR R.H.J. KOOPMANS Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rotterdam Legal B.V. Artikel 1: Definities

Algemene voorwaarden Rotterdam Legal B.V. Artikel 1: Definities Algemene voorwaarden Rotterdam Legal B.V. Artikel 1: Definities 1.1 Rotterdam Legal B.V.: de besloten vennootschap Rotterdam Legal B.V. met als doel het beoefenen van de advocatuur. 1.2 Cliënt: de opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Smit & Smit Advocaten. De onderneming. Toepasselijkheid. Artikel 1:

Algemene Voorwaarden Smit & Smit Advocaten. De onderneming. Toepasselijkheid. Artikel 1: Algemene Voorwaarden Smit & Smit Advocaten De onderneming Artikel 1: Smit & Smit Advocaten is een vennootschap onder firma, waarvan de vennoten de heer J.J.M. Smit en de heer C.M. Smit zijn. (hierna: de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MR M.B. VAN DEN AKKER, L.L.M. ADVOCAAT ARBEIDSZAKEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MR M.B. VAN DEN AKKER, L.L.M. ADVOCAAT ARBEIDSZAKEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MR M.B. VAN DEN AKKER, L.L.M. ADVOCAAT ARBEIDSZAKEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten die

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl.

mr. Beutener en mr. Staal hebben ieder hun eigen algemene voorwaarden die zijn te raadplegen op de website www.beutenerstaal.nl. Algemene voorwaarden van mr. M.B.W.G. Beutener, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, gevestigd in Deventer, en mr.

Nadere informatie

I. Definities II. Toepasselijkheid III. Opdracht IV. Honorarium en verschotten

I. Definities II. Toepasselijkheid III. Opdracht IV. Honorarium en verschotten Algemene voorwaarden voor dienstverlening van de maatschap Reijnders Vreugdenhil Bottinga Advocaten, gevestigd te Haarlem met nevenvestiging te Amsterdam. I. Definities In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators

Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemene Voorwaarden Van Ekelen & Poort advocaten & mediators Algemeen 1. Van Ekelen & Poort advocaten & mediators is een kostenmaatschap, ingeschreven bij de KvK onder nummer 56945744, van twee zelfstandig

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HBN LAW HOLDING B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN HBN LAW HOLDING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN HBN LAW HOLDING B.V. 1. HBN Law Holding B.V. ( HBN ) is een op Curaçao gevestigde besloten vennootschap, opgericht naar het recht van Curaçao, met als doel het beoefenen van de advocatuur.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat

Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat Algemene voorwaarden van mr. J.W. Post, advocaat Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten is een kantoorcombinatie, geen maatschap, tussen mr. M.B.W.G. Beutener, mr. L.M.J Leerkes en mr. J.W. Post,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van mr. W.A.J.M. Staal, advocaat en mediator

Algemene voorwaarden van mr. W.A.J.M. Staal, advocaat en mediator Algemene voorwaarden van mr. W.A.J.M. Staal, advocaat en mediator Artikel 1 Algemeen Beutener Staal advocaten zijn twee zelfstandige advocatenkantoren: de eenmanszaak mr M.B.W.G. Beutener, gevestigd in

Nadere informatie

http://www.loyensloeff.nl/partners/rien_meppelink.html

http://www.loyensloeff.nl/partners/rien_meppelink.html Loyens & Loeff > Partners > Curriculum Vitae http://www.loyensloeff.nl/partners/rien_meppelink.html Page 1 of 1 28/05/2007 > english home > partners > curriculum vitae trefwoord... > zoeken profiel L&L

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl)

Nederlandse voornorm NAD-NVN-ENV 1995-1-1. (nl) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Algemene voorwaarden KMS Advocaten te Rotterdam. Artikel 1: Definities

Algemene voorwaarden KMS Advocaten te Rotterdam. Artikel 1: Definities Algemene voorwaarden KMS Advocaten te Rotterdam. Artikel 1: Definities 1.1 KMS Advocaten: de oprichter en de medewerkers van het kantoor 1.2 Cliënt: de opdrachtgever van KMS Advocaten 1.3 Honorarium: de

Nadere informatie

Onderwerp Toelichting Keuze/aandachtspunt 1. Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst

Onderwerp Toelichting Keuze/aandachtspunt 1. Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst NOTITIE Aan VGN Van Marg Janssen/Cees Jan de Boer Referentie 15501142 / VGN / algemene adviezen - 3855721/1 Inzake Checklist aanpassingen voor toepassing Jeugdwet en Wmo 2015 Datum 22 december 2014 In

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Novitarius Novitarius is een notariskantoor in de vorm van een maatschap, waarvan natuurlijke personen of vennootschappen ( praktijkvennootschappen ) deel kunnen uitmaken. 2.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1. GEBRUIKTE DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de contractspartijen als volgt aangeduid: Raetsluy : de maatschap Raetsluy Advocaten, alsmede alle bij haar krachtens een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

Algemene voorwaarden First Legal B.V.

Algemene voorwaarden First Legal B.V. Algemene voorwaarden First Legal B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. First Legal BV is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, geregistreerd in het Handelsregister van de kamer van koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Horne Advocaten

Algemene Voorwaarden Van Horne Advocaten Algemene Voorwaarden Van Horne Advocaten 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, gewijzigde of aanvullende opdrachten, vervolgopdrachten en weigering van opdrachten van Vles

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam. mr. MJ.E.Geradts, rechter-commissans Postbus BN AMSTERDAM

Rechtbank Amsterdam. mr. MJ.E.Geradts, rechter-commissans Postbus BN AMSTERDAM Jachthavenweg 121 1081 KM Amsterdam Postbus 75265 1070 AG Amsterdam Rechtbank Amsterdam P.R.W. Schaink Team Handel, afdeling Insolventie Curator De Edelachtbare Vrouwe schaink@vandoorne.com mr. MJ.E.Geradts,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag.

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor dienstverlening Advocatenkantoor Tamer, gevestigd te Den Haag. 1. Definitie In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Advocaten: is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Advocatenkantoor T de Deugd

Algemene Voorwaarden Advocatenkantoor T de Deugd Algemene Voorwaarden Advocatenkantoor T de Deugd 1. Advocatenkantoor T de Deugd is een eenmanszaak van mr. T de Deugd die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34341073 Opdracht 2. Alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mens-wens

Algemene Voorwaarden Mens-wens 1 Algemene Voorwaarden Mens-wens www.mens-wens Algemene Voorwaarden (AV) 2 Artikel 1. Mens-wens. Mens-wens is een VOF gedreven door de wil om mensen verder te helpen in hun leven door mediation, training,

Nadere informatie

Kühn c.s. Advocaten. Algemene Voorwaarden van dienstverlening van Kühn c.s. Advocaten kantoorhoudende te Amsterdam

Kühn c.s. Advocaten. Algemene Voorwaarden van dienstverlening van Kühn c.s. Advocaten kantoorhoudende te Amsterdam Kühn c.s. Advocaten Algemene Voorwaarden van dienstverlening van Kühn c.s. Advocaten kantoorhoudende te Amsterdam Kühn Advocaten 1 Kühn c.s. Advocaten is een samenwerkingsverband van zelfstandige advocaten,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRENTH ADVOCAAT B.V. (h.o.d.n. Drenth Strafrechtadvocaten)

ALGEMENE VOORWAARDEN DRENTH ADVOCAAT B.V. (h.o.d.n. Drenth Strafrechtadvocaten) ALGEMENE VOORWAARDEN DRENTH ADVOCAAT B.V. (h.o.d.n. Drenth Strafrechtadvocaten) Artikel 1. Algemeen Drenth Advocaat B.V., h.o.d.n. Drenth Strafrechtadvocaten, is een besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten

Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten ALGEMENE VOORWAARDEN DUUPDEMUNNIK ADVOCATEN Artikel 1. DuuPdeMunniK Advocaten Wij zijn een openbare maatschap, gevestigd en kantoorhoudende te Doorn, met als doel het beoefenen van de advocatuur, in het

Nadere informatie

---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017

---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017 ---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017 ------------------------------------------------------------------------------------------- TOEPASSELIJKHEID De algemene voorwaarden

Nadere informatie

L U X E M B O U R G N E T H E R L A N D S S WIT Z E R L A N D U N I T E D K I N G D O M U N I T E D S T A TES

L U X E M B O U R G N E T H E R L A N D S S WIT Z E R L A N D U N I T E D K I N G D O M U N I T E D S T A TES THE NETHERLANDS Keplerstraat 34 1171 CD Badhoevedorp The Netherlands T +31 (0)20 305 5700 F +31 (0)20 305 5788 W wvant.com In Nederland wordt de rechtspraktijk van Weidema van Tol uitgeoefend door Weidema

Nadere informatie

Voorbeeld. Preview. NEN-IEC /A2 (en; fr) Wijzigingsblad. Nederlandse

Voorbeeld. Preview. NEN-IEC /A2 (en; fr) Wijzigingsblad. Nederlandse Nederlandse norm Meeraderige en symmetrische paar- /vierling-kabels voor digitale communicatie - Deel 3-1: Bekabeling op de werkplek - Raamspecificatie (IEC 61156-3-1:1995/A2:2001,IDT) Wijzigingsblad NEN-IEC

Nadere informatie

Advocatenkantoor Spangesekade

Advocatenkantoor Spangesekade ALGEMENE VOORWAARDEN van Advocatenkantoor (januari 2017) Artikel 1 Advocatenkantoor 1.1 Advocatenkantoor, verder te noemen het kantoor is de handelsnaam van mr. M. ter Haar-Bas, die als eenmanszaak de

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN :2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en)

Vervangt NEN-EN :2000 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en) Vervangt NEN-EN 13920-10:2000 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Froombosch Frans N. Stokman frans.stokman@grunnegerpower.nl 28 mei 2013 Hoe realiseren wij duurzaamheid? Decentrale duurzame

Nadere informatie

SCHERP ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN

SCHERP ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN SCHERP ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Scherp Advocaten verstrekte en door Scherp Advocaten aanvaarde opdrachten,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1/5

Algemene voorwaarden 1/5 Algemene voorwaarden Definities Artikel 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. De cliënt: de contractspartij van PrivateLife bv die de opdracht geeft. b. Honorarium: de financiële vergoeding

Nadere informatie

Vervangt NEN-EN :1997; NEN-EN :1999 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en)

Vervangt NEN-EN :1997; NEN-EN :1999 Ontw. Nederlandse norm. NEN-EN (en) Vervangt NEN-EN 1780-3:1997; NEN-EN 1780-3:1999 Ontw. Nederlandse norm Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van toepassing op alle door of vanwege Mr. P.M. Kroes verleende diensten

Algemene voorwaarden van toepassing op alle door of vanwege Mr. P.M. Kroes verleende diensten Algemene voorwaarden van toepassing op alle door of vanwege Mr. P.M. Kroes verleende diensten 1. Toepassing 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de eenmanszaak

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verhaar Advocatuur & Mediation

Algemene Voorwaarden Verhaar Advocatuur & Mediation Algemene Voorwaarden Verhaar Advocatuur & Mediation 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Verhaar Advocatuur & Mediation: de advocaat of op basis van een arbeids-, uitzend-

Nadere informatie

!!! Algemene voorwaarden Spijker Strafrechtadvocaten. 1. Algemeen

!!! Algemene voorwaarden Spijker Strafrechtadvocaten. 1. Algemeen Algemene voorwaarden Spijker Strafrechtadvocaten 1. Algemeen a. Spijker Strafrechtadvocaten (verder: de maatschap) is een maatschap van natuurlijke personen. b. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Ortec Finance. Tips & Trucs Gebruikersdag 19 juni 2012

Ortec Finance. Tips & Trucs Gebruikersdag 19 juni 2012 Ortec Finance Tips & Trucs Gebruikersdag 19 juni 2012 Tips en trucs Algemene tips - Werkmethode - Status - Afschermen gebruik - Sneltoetsen Inhoudelijke tips - Gebruik - Rapporten - Vastgoed - Balans 2

Nadere informatie

Nederlandse norm NEN Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geïnstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen.

Nederlandse norm NEN Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geïnstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geïnstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen toegestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Advocaat mr. L.W. Plantenga

Algemene voorwaarden Advocaat mr. L.W. Plantenga Algemene voorwaarden Advocaat mr. L.W. Plantenga Artikel 1 Advocaat mr. L.W Plantenga Advocaat mr. L.W. Plantenga (hierna te noemen: Plantenga ) is een eenmanszaak, gevestigd in Utrecht, waarvan de doelstelling

Nadere informatie

Kennerschap en juridische haken en ogen. Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp

Kennerschap en juridische haken en ogen. Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp Kennerschap en juridische haken en ogen Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp De Emmaüsgangers () Lucas 24, 13-35 Juridische haken en ogen Wat te doen als koper

Nadere informatie

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst Wat moet worden begrepen onder full disclosure? - Full disclosure van alle informatie die tussen de verkoper en zijn adviseurs werd overlegd gedurende

Nadere informatie

1.1. These general terms and conditions apply to any and all engagements of or verleend aan of rechtsbetrekking die legal relations by Herreveld Van

1.1. These general terms and conditions apply to any and all engagements of or verleend aan of rechtsbetrekking die legal relations by Herreveld Van ALGEMENE VOORWAARDEN GENERAL TERMS AND CONDITIONS 1. Toepassingsgebied 1. Applicability 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die wordt 1.1. These general terms and conditions

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemene bepalingen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Algemene bepalingen 1.1. Patentwerk B.V. ( Patentwerk ) is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt om de praktijk van octrooigemachtigde uit te oefenen, een en ander in

Nadere informatie

Tips en tricks WALS/FMP. Corporatiedag maart

Tips en tricks WALS/FMP. Corporatiedag maart Tips en tricks WALS/FMP Corporatiedag 2017 9 maart Inhoud 1. Introductie 2. WALS/FMP binnen de organisatie 3. Actualiteiten 4. Invoer en controlemogelijkheden 5. Afsluiting 2 Introductie 3 WALS/FMP binnen

Nadere informatie

Het bezwaar is afgewezen omdat het een gemeente verordening betreft waar geen bezwaar tegen gemaakt kan worden.

Het bezwaar is afgewezen omdat het een gemeente verordening betreft waar geen bezwaar tegen gemaakt kan worden. From: Stephanie Boom (Gemeente Oosterhout) Sent: vrijdag 7 maart 2014 9:05:20 To: #Servicepunt PIM Cc: Subject: svp inboekenfw: Brief gemeente Oosterhout Van: Hans Knol [mailto:h.knol@gnk-group.com] Verzonden:

Nadere informatie

Van: Hoogendoorn, Ilona (NL Rotterdam) [mailto:ihoogendoorn@deloitte.nl] Namens Wiersma, Reinder (NL Rotterdam)

Van: Hoogendoorn, Ilona (NL Rotterdam) [mailto:ihoogendoorn@deloitte.nl] Namens Wiersma, Reinder (NL Rotterdam) A.van Beerendonk Van: Griffie Verzonden: dinsdag 1 december 2015 13:17 Aan: A.van Beerendonk Onderwerp: FW: Cursus van BBV naar Vpb 18 januari 2016 Bijlagen: image013.wmz Digitale leeszaal Van: Hoogendoorn,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van dienstverlening Maatschap Kan Vlassenroot advocaten kantoorhoudende te Haarlem

Algemene Voorwaarden van dienstverlening Maatschap Kan Vlassenroot advocaten kantoorhoudende te Haarlem Algemene Voorwaarden van dienstverlening Maatschap Kan Vlassenroot advocaten kantoorhoudende te Haarlem Kan Vlassenroot advocaten 1.1. Kan Vlassenroot advocaten is een maatschap naar Nederlands burgerlijk

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 12 (1974) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 202 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek tot het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

reg.nr.-./z'.i>^p9^^9 procesverantw.: ^ j"] $ ^ 1 8 APR. 2012 ..A 7-31 afysci&ai'k

reg.nr.-./z'.i>^p9^^9 procesverantw.: ^ j] $ ^ 1 8 APR. 2012 ..A 7-31 afysci&ai'k A Keizers Advocaten bezoekadres: Fellenoord 230, Eindhoven «f postadres: Postbus 1040, 5602 BA Eindhoven Aan de Raad van de Gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN aantekenen reg.nr.-./z'.i>^p9^^9

Nadere informatie

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47

Nieuwsbrief NRGD. Editie 11 Newsletter NRGD. Edition 11. pagina 1 van 5. http://nieuwsbrieven.nrgd.nl/newsletter/email/47 pagina 1 van 5 Kunt u deze nieuwsbrief niet goed lezen? Bekijk dan de online versie Nieuwsbrief NRGD Editie 11 Newsletter NRGD Edition 11 17 MAART 2010 Het register is nu opengesteld! Het Nederlands Register

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Muntjewerf Advocatuur

ALGEMENE VOORWAARDEN. Muntjewerf Advocatuur ALGEMENE VOORWAARDEN Muntjewerf Advocatuur 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 december 2012; 1.2. advocaat: mr.

Nadere informatie

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland

Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland Informatie voor niet verzekerde patiënten en/of in het buitenland verzekerde patiënten Ook als u geen ziektekostenverzekering heeft of in het buitenland verzekerd bent, kunt u voor behandeling terecht

Nadere informatie

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX CORPORATE EVENT NOTICE: Toewijzing van aandelen REED ELSEVIER N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150610_04040_EUR DATUM: 10/06/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM - Change of Issuer name and trading

Nadere informatie

BLENHEIM. address / adres: Westerdoksdijk 40 1013 AE AMSTERDAM The Netherlands

BLENHEIM. address / adres: Westerdoksdijk 40 1013 AE AMSTERDAM The Netherlands DIRECTIONS TO THE OFFICES and CONTACT INFORMATION ROUTEBESCHRIJVING en CONTACTINFORMATIE address / adres: 40 1013 AE AMSTERDAM The Netherlands T + 31 - (0)20 521 01 00 F + 31 - (0)20 521 01 01 http://www.blenheim.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Daamen, advocaat.

Algemene voorwaarden Daamen, advocaat. Algemene voorwaarden Daamen, advocaat. Versie april 2012 I. Toepasselijkheid 1. Daamen, advocaat. (hierna: het kantoor) is de in Maastricht gevestigde eenmanszaak van mr. H.M.W. Daamen en is ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OST MEDIATION

ALGEMENE VOORWAARDEN OST MEDIATION ALGEMENE VOORWAARDEN OST MEDIATION Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan OST Mediation worden verstrekt (inclusief aanvullende opdrachten

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

VAN LANSCHOT N.V. DATUM: 11/03/2015 EURONEXT AMSTERDAM. Assimilation of Structured Note

VAN LANSCHOT N.V. DATUM: 11/03/2015 EURONEXT AMSTERDAM. Assimilation of Structured Note CORPORATE EVENT NOTICE: Assimilatie VAN LANSCHOT N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150311_01776_EUR DATUM: 11/03/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM From 16/03/2015 the 5000 Structured Note (ISIN code

Nadere informatie

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12

Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Collegenota Onderwerp: Vestiging opvanglocatie voor dak- en thuislozen met OGGZindicatie aan de Wilhelminastraat 10-12 Reg.nummer: 2014/360708 1 Inleiding Het college zoekt een geschikte locatie voor de

Nadere informatie

(en; fr) Matten van isolerend materiaal voor elektrotechnische doeleinden (IEC 61111:1992,MOD,IEC 61111:1992/C1:2000,MOD)

(en; fr) Matten van isolerend materiaal voor elektrotechnische doeleinden (IEC 61111:1992,MOD,IEC 61111:1992/C1:2000,MOD) Nederlandse praktijkrichtlijn NPR-ENV-IEC 61111 (en; fr) Matten van isolerend materiaal voor elektrotechnische doeleinden (IEC 61111:1992,MOD,IEC 61111:1992/C1:2000,MOD) Matting of insulating material

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Haan & Hilbers B.V.

Algemene Voorwaarden van De Haan & Hilbers B.V. Ref:// Blad 1 Algemene Voorwaarden van De Haan & Hilbers B.V. 1. De Haan Hilbers notarissen en De Haan & Hilbers notarissen zijn handelsnamen van De Haan & Hilbers B.V. (hierna DHHN ), een besloten vennootschap

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Mr M.J. MEIJER NOTARISSEN N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Mr M.J. MEIJER NOTARISSEN N.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Mr M.J. MEIJER NOTARISSEN N.V. Vennootschap 1. Mr M.J. Meijer Notarissen N.V. is een naamloze vennootschap, waarvan notarissen bestuurder zijn. Werkingsfeer voorwaarden 2. Deze algemene

Nadere informatie

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door of vanwege advocaten kantoor Stouthart c.s. aangaat.

1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door of vanwege advocaten kantoor Stouthart c.s. aangaat. 1 Definities: Opdrachtgever: natuurlijke of rechtspersoon met wie de maatschap, hierna te noemen advocaten kantoor Stouthart c.s., een ( of meerdere) overeenkomst(en) heeft gesloten. Opdrachtnemer: Advocatenkantoor

Nadere informatie

Nederlandse norm. NEN /A1 (nl)

Nederlandse norm. NEN /A1 (nl) Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

De nieuwe Wet Werk & Zekerheid Werkgevers opgelet!

De nieuwe Wet Werk & Zekerheid Werkgevers opgelet! De nieuwe Wet Werk & Zekerheid Werkgevers opgelet! Vanaf 1 januari 2015 zal het arbeidsrecht op een groot aantal onderdelen wijzigen. Vooral voor werkgevers is het van cruciaal belang om exact te weten

Nadere informatie

Tarieven en algemene voorwaarden 2015

Tarieven en algemene voorwaarden 2015 Tarieven en algemene voorwaarden 2015 Tarieven Inleiding Betrokkenheid bij uw zaken kan niet zonder duidelijkheid, bijvoorbeeld over de kosten van onze werkzaamheden. Van Veen Advocaten geeft u vóóraf

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 1 De prijzen kunnen gebaseerd zijn op de koers van een buitenlandse munteenheid. Deze wordt, indien van toepassing, vermeld op de offerte. De definitieve prijs

Nadere informatie

Analyse. Teksten op documenten. Microsoft Dynamics NAV dvision Automatiseringsbureau.

Analyse. Teksten op documenten. Microsoft Dynamics NAV dvision Automatiseringsbureau. Microsoft Dynamics NAV 2008 dvision Automatiseringsbureau. All Rights Reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11

Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 QUICK GUIDE B Registratie- en activeringsproces voor de Factuurstatus Service NL 1 Registration and activation process for the Invoice Status Service EN 11 Version 0.14 (July 2015) Per May 2014 OB10 has

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso

Algemene voorwaarden Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso Algemene voorwaarden Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso Artikel 1. Toepassingsgebied: A. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Kroep Gerechtsdeurwaarder en Incasso verstrekte opdrachten

Nadere informatie