Economische Agenda Deel II. Detailhandel & Horeca

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Economische Agenda 2011 2014. Deel II. Detailhandel & Horeca"

Transcriptie

1 Economische Agenda Deel II

2

3 Economische Agenda Deel II 12 Economische Agenda

4 Inhoud Deel II Detailhandel en Horeca 1 Inleiding 3 2 Detailhandel Trends 2.2 Profiel 2.3 Actiepunten 3 Markten Profiel 3.2 Beleid 3.3 Actiepunten 4 Horeca Trends 4.2 Profiel 4.3 Ronde tafel 4.4 Nieuwe beleidsaccenten 4.5 Actiepunten 2

5 1. Inleiding Voor u ligt de Economische Agenda deel II Detailhandel & Horeca. Met deze agenda komt het college tegemoet aan de wens van bedrijfsleven en raad om ook voor deze bestuursperiode gezamenlijk een economische agenda uit te zetten. Tot die werkwijze hoort ook dat voortgang en resultaten jaarlijks worden geëvalueerd. Deze agenda stoelt op actuele trends en perspectieven in de locale en regionale economie, op de signalen uit de ronde tafelgesprekken met ondernemers, en op de economische paragraaf van het nieuwe collegeprogramma. De agenda kent 3 delen: deel I behandelt Haven & Industrie, deel II, deel III Toerisme & Recreatie. In dit deel van de economische agenda worden de thema s detailhandel, inclusief markten en horeca behandeld. Het onderdeel Horeca vertoont overigens nauwe samenhang met het deel Toerisme & Recreatie. In dit deel worden zoveel mogelijk de onderwerpen meegenomen die voor de sector als geheel gelden en niet samenhangen met toeristisch-recreatief beleid. In de volgende hoofdstukken worden trends en perspectieven voor achtereenvolgens de detailhandel, de markten en de horeca kort geschetst, uitmondend in actiepunten voor de komende jaren. Economische Agenda

6 2. Detailhandel; perspectieven en actiepunten 2.1 trends De brancheorganisatie Hoofd Bedrijfschap Detailhandel (HBD) heeft in 2009 vier toekomstscenario s uitgewerkt op basis van gesignaleerde trends. De vier scenario s wijzen uit dat de detailhandel in de nabije toekomst niet langer de vanzelfsprekende schakel is tussen producent en consument. Er is een ingrijpende verandering gaande die andere partijen kansen geeft om de functie van de detailhandel over te nemen. Dat kan gebeuren als de detailhandel zelf onvoldoende innoveert. Het HBD ziet de volgende kansen en bedreigingen: - veranderend consumentengedrag De consument van 2010 laat zich goed informeren vóór hij een keuze maakt. Dat doet hij niet op de eerste plaats bij de winkelier, maar veel eerder bij vrienden, kennissen en via internet. Hierdoor verandert de informatie-, verkoop- en service functie in de detailhandel. - kansen voor kleinschalige ondernemers Juist kleinschalige ondernemers kunnen prima inspelen op de gespecialiseerde vraag, mits ze de durf hebben over te schakelen naar een hoogwaardig aanbod, dienstverlening en een koopomgeving. Voorbeeld: kaas- en visspeciaalzaken. - meer verkoopkanalen Het winkelen via internet heeft een grote vlucht genomen (bv witgoed, elektronica, cd/dvd/boeken) en dwingt ondernemers tot aanpassingen van hun bedrijfsvoering. De noodzaak om zich te onderscheiden in prijs, kwaliteit en service wordt door deze ontwikkeling alleen maar sterker. De detailhandel zal andere verkoopkanalen dan alleen de winkel moeten aanboren. Of het nu internet is, mobiele telefoon, interactieve TV, markten, evenementen of nieuwe kanalen die we nu nog niet kennen. 2.2 profiel detailhandel Anders dan de historisch gegroeide Hollandse steden, kent Velsen geen stedelijke kern, waar winkels, kantoren, cultuurvoorzieningen en horeca-etablissementen zijn geconcentreerd. In onze gemeente zijn de winkels verspreid over verscheidene kernen en locaties. De kernen kennen een gevarieerd patroon van winkelcentra, winkels en markten. De grootste concentratie winkels bevindt zich in het centrum van IJmuiden. De nabijheid van andere winkelcentra en vooral Haarlem vormt voor de bewoners een voordeel, maar betekent voor de winkeliers geduchte concurrentie. - branchegrenzen vervagen Speciaalzaken die louter vanuit één branche-invalshoek blijven werken, krijgen het moeilijk. De consument heeft behoefte aan bedrijven die producten en diensten, die sfeer en beleving bieden. Aan branchegrenzen heeft hij geen boodschap. Voorbeelden: supermarkten, bouwmarkten. - filiaal- en franchisebedrijven worden sterk merk Filiaalketens en franchise bedrijven zullen zich als sterk merk moeten ontwikkelen en het merk moeten oprekken naar doelgroepverwante producten en diensten. Met de terugloop van bestedingen de afgelopen jaren en een broos economisch herstel vergt deze concurrentieslag veel inzet van de winkeliers. Door de bank genomen slagen zij daar goed in. Er zijn weinig bedrijfssluitingen als gevolg van de crisis en de leegstand van winkelpanden is nog steeds laag. En regelmatig melden Economische Agenda

7 ondernemers zich met plannen voor uitbreiding of een nieuwe vestiging en vragen de gemeente om medewerking. schaalvergroting Ook blijft de vraag naar schaalvergroting in verschillende segmenten actueel, met name vanuit supermarkten, maar ook vanuit andere sectoren als bouwmarkten en tuincentra. De ondernemers vragen de gemeente om schaalvergroting in het ruimtelijke beleid mogelijk te maken, zodat zij kunnen inspelen op veranderingen of nieuwe trends in de markt. verzoek uit de provinciale detailhandelvisie om grootschalige en perifere ontwikkelingen in de detailhandel op elkaar af te stemmen. Het gaat dan met name om grootschalige winkelcentrumontwikkelingen, de meubelboulevard, bouwmarkten, tuincentra en outletcentra. Dit voorjaar zal deze visie worden aangeboden aan de colleges van de IJmondgemeenten. 2.3 actiepunten Winkelcentrum IJmuiden Vernieuwing van het winkelcentrum blijft een belangrijke opgave. Met Multivastgoed is intussen een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de vernieuwing die volgens planning nog in deze collegeperiode wordt gerealiseerd. De winkeliersvereniging wordt actief betrokken bij lay out en branchering. Overigens zullen Multivastgoed en het college zich gezamenlijk inspannen om het bestaande winkelcentrum tijdens de bouw naar behoren te laten functioneren en naar winkeliers en klanten toe duidelijk communiceren over de werkzaamheden en eventuele overlast. Ook hierbij zullen de winkeliers actief worden betrokken. Voor de supermarkten wordt medewerking verleend als de uitbreiding kan worden ingepast in de stedelijke omgeving. Voor de tuincentra is inmiddels ruimte geboden in de Biezen en in Hofgeest. Voor de bouwmarkten is deze ruimte nog niet gegeven. winkelcentra Een goed functionerend winkelcentrum kenmerkt zich door een aantrekkelijk en geconcentreerd winkelbestand, dito sfeer en uitstraling van het winkelgebied, een goede bereikbaarheid annex parkeergelegenheid. De ondernemers hebben daar een scherp oog voor. Winkeliersverenigingen spreken de gemeente vooral aan op haar rol in het openbaar gebied, de bereikbaarheid en het parkeren. Om de sfeer en de openbare ruimte te verbeteren zoeken zij vaak zelf naar creatieve oplossingen. Het college erkent het belang van aantrekkelijke winkelgebieden en van enthousiaste winkeliers(verenigingen) en wil in samenspraak met de ondernemers bekijken hoe de aankleding van het openbaar gebied kan worden verbeterd. Omdat elk centrum een eigen karakter heeft, vraagt dit maatwerk. regionale detailhandelsvisie In 2010 heeft het PHC-economische zaken IJmond een extern bureau opdracht verstrekt tot het opstellen van de regionale detailhandelsvisie voor de IJmond. Dit initiatief vloeit voort uit het Santpoort-Noord Het winkelcentrum Santpoort-Noord heeft de afgelopen jaren haar positie als winkelgebied versterkt. De komst van nieuwe speciaalzaken en van horeca trekt bezoekers uit de hele regio. Dit zorgt voor extra parkeerdruk. Meer parkeergelegenheid zou wenselijk zijn, maar is door een gebrek aan ruimte niet te realiseren. Het college onderzoekt op dit moment in overleg met ondernemers en omwonenden de haalbaarheid van een blauwe zone in de Hoofdstraat. Velserbroek Winkelcentrum Velserbroek functioneert naar behoren maar kan een nieuwe impuls gebruiken. De vestiging van de HEMA zal dit Economische Agenda

8 jaar een belangrijke impuls aan het centrum geven. Het college is al enige tijd in overleg met de beide supermarkten en Corio (eigenaar van het vastgoed in het winkelcentrum) over hoe de gewenste schaalvergroting vorm kan krijgen. De verwachting is dat Corio dit jaar een plan zal presenteren. Het college wil deze schaalvergroting mogelijk maken. Kennemerlaan De Kennemerlaan is een bijzondere winkelstraat. De mix van winkels met food en non-food, horeca en dienstverlening geeft de straat een gevarieerd en levendig aanbod. De winkeliersvereniging heeft een aantal wensen en ideeën om de uitstraling van de winkelstraat en de samenhang met het Kennemerplein te versterken. Het gaat dan met name om de verlevendiging en het aantrekkelijker maken van het plein. Het college wil in overleg met de winkeliersvereniging bezien hoe de wensen en ideeën kunnen worden ingevuld. Wijkerstraatweg beter kan worden georganiseerd. De ondernemers vragen ook om aandacht voor de bereikbaarheid tussen het winkelcentrum en het bedrijventerrein De Grote Hout. Volgens de winkeliers zijn de werknemers belangrijk voor het functioneren van het winkelcentrum en zij vragen de bestaande verbinding te handhaven. Het college wil dit in overweging nemen. Santpoort-Zuid In Santpoort-Zuid blijft projectontwikkelaar VOF Nova proberen een plan van de grond te krijgen waarin uitbreiding van de supermarkt en een aantal nieuwe woningen een bij de omgeving passende schaal kunnen krijgen. Het plan moet kunnen rekenen op voldoende draagvlak bij de bewoners. Het college wacht met belangstelling het plan af. Zeewijk Winkelcentrum Zeewijk functioneert uitstekend. De goede bereikbaarheid en parkeergelegenheid, de aanwezigheid van een supermarkt in combinatie met een discountsupermarkt en speciaalzaken, zorgen voor een aantrekkelijk aanbod. Dreefbeheer, eigenaar van het vastgoed, heeft te kennen gegeven het centrum te willen vergroten (750m2) om ruimte te bieden aan schaalvergroting en verplaatsing van enkele winkels. Het college wil hieraan meewerken. Velsen-Noord De positie van Velsen-Noord als winkelgebied blijft kwetsbaar door de aantrekkingskracht van het winkelcentrum van Beverwijk. Met het realiseren van een kleinschalige weekmarkt heeft het winkelgebied van Velsen-Noord een nieuwe impuls gekregen. Met winkeliers wordt op dit moment bekeken hoe het parkeren op de Driehuis De positie van de winkels aan de Driehuizerkerkweg blijft kwetsbaar. Voor de supermarkt is het door zijn beperkte schaal lastig om behoorlijk te renderen. De ruimte voor vernieuwing en uitbreiding is er niet. Het college erkent dat het risico bestaat dat de winkelfunctie op termijn verdwijnt. Broekerwerf Op het bedrijventerrein Broekerwerf in Velserbroek zijn twee bouwmarkten gevestigd. Uit klant-herkomstonderzoek blijkt dat de bouwmarkten een verzorgingsfunctie voor de hele gemeente hebben en dat er ook veel klanten uit Haarlem-Noord afkomstig zijn. Het bouwmarktenaanbod is daar beperkt. De twee bouwmarkten voldoen qua omvang en uitstraling niet meer. Het college wil schaalvergroting van deze bouwmarkten mogelijk maken. Op dit moment vindt met de bedrijven overleg plaats hoe hun ambitie vorm kan krijgen en welke ruimte daarvoor beschikbaar kan komen. Economische Agenda

9 3. Markten 3.1 profiel De gemeente kent vier warenmarkten: dinsdag in Velserbroek en Velsen-Noord, donderdag in IJmuiden en vrijdag in Santpoort- Noord. De vitaliteit van de weekmarkten staat onder druk. Het aantal kramen en de instroom van nieuwe marktkooplieden loopt terug. Dat is een landelijke trend. In Velsen kan de situatie als volgt worden gekenschetst. De markt in IJmuiden heeft het moeilijk. Het aantal kramen loopt terug. De locatie wordt niet door hoog gewaardeerd. In Santpoort-Noord en Velserbroek loopt de markt goed. De markten zijn daar compact en hebben een goede wisselwerking met de winkels. Markten functioneren goed als het aantal marktkooplieden, het assortiment, openingstijden en het aantal marktdagen aansluit bij de potentiële verzorgingsfunctie van de warenmarkt. Dat is in de eerste plaats een zaak van de marktkooplieden. De rol van de gemeente in de weekmarkt is om deze te faciliteren. Voor de markt moet voldoende ruimte op een geschikte plek beschikbaar zijn en de markt moet goed bereikbaar en toegankelijk zijn. Marktkooplieden en gemeente bespreken deze en andere zaken in de Marktcommissie. 3.2 beleid Het college ziet de weekmarkten als meerwaarde voor het aanbod en de sfeer van een winkelcentrum en wil graag met de marktkooplieden meedenken om de vitaliteit van de markten te versterken. Met de marktkooplieden van de weekmarkt in IJmuiden is het college in gesprek over een mogelijke verplaatsing naar een betere plek. beheer van de markten een kwalitatief beter marktproduct kan worden bereikt. Professionalisering van de markt houdt in dat de marktkooplieden de organisatie en het beheer van de markten zelf, dwz met een daarop toegeruste organisatievorm ter hand nemen. De verwachting is dat de afstemming tussen markt en klant en tussen de marktkooplieden onderling verbeterd kan worden als de markt meer op afstand van de gemeente functioneert. De weekmarkt kan ook een goede plek zijn voor het opleiden van ondernemers in spé. Met name leerlingen van scholen als het Tender College zijn op zoek naar geschikte leerwerkplekken. Voor deze leerlingen is het meelopen op de markt een interessante mogelijkheid om ervaring op te doen in het omgaan met klanten en het verkopen van een product. 3.3 Actiepunten Verdere professionalisering van de markt. Kansen onderzoeken en uitwerken van een mogelijke private marktvorm waarbij de marktkooplieden meer verantwoordelijkheid krijgen en de overheid op meer afstand komt te staan. Meer samenwerking met de plaatselijke winkeliers. Samenwerking tussen plaatselijke middenstand en de marktkooplieden kan de lokale economie versterken. Gezamenlijke aanbiedingen en promotionele acties houden de markt én de plaatselijke middenstand levend. Dit speerpunt is in eerste instantie een taak van de marktkooplieden zelf; de gemeente kan hierbij een faciliterende rol spelen. Realiseren van leerwerkplekken (stageplaatsen) op de markt. Dit speerpunt moet in eerste instantie worden opgepakt door de marktkooplieden zelf; de gemeente kan ervoor zorgen dat partijen als PAO, Tender College en de markt bij elkaar worden gebracht. Op dit moment lopen er landelijk enkele pilots waarin wordt beproefd of met professionalisering van de organisatie en het Economische Agenda

10 Uitvoeren benchmark. Om te weten of we met de markten in Velsen op de goede weg zijn, wordt in overleg met de Marktcommissie een benchmark uitgevoerd. De benchmark zal in samenwerking met de Centrale Vereniging voor Ambulante Handel worden uitgevoerd. 4. Horeca 4.1 trends De horeca heeft de afgelopen twee jaar in vrijwel alle branches te maken gehad met een forse terugval van bestedingen. De hotelbranche heeft de hardste klappen gekregen, maar klimt wél weer als eerste uit het dal. De branche kende vorig jaar al een kleine stijging die dit jaar doorzet. Restaurants en cafés zullen pas dit jaar een kleine toename in bestedingen laten zien. De horeca heeft te maken met een sterk veranderende wensen van klanten. Vaste patronen verdwijnen. Nieuwe trends komen razendsnel op en verdwijnen weer. Vooral de jonge maar ook de oudere klant laat zich graag verrassen. De klant wil iets bijzonders beleven. Hij zoekt sfeer en nieuwe plekken op. En hij vraagt kwaliteit en goede service. Succesvolle horecaondernemers spelen in op de nieuwe trends en de veranderende wensen van de klant. Ze bieden nieuwe combinaties aan, mengen verschillende functies en verbreden de branche: hotels komen met wellness voorzieningen, cafés bieden leisure voorzieningen, winkels brengen horeca in hun zaak onder. Het gebruik van internet neemt toe bij het zoeken en boeken van vrijetijdsactiviteiten zoals logies, eet- en uitgaansgelegenheden. Dit maakt de markt transparanter en biedt de klant de mogelijkheid om het boeken uit te stellen. Want via internet is het aanbod heel snel te traceren en te vergelijken. 4.2 profiel locale horeca De gemeente kent een gevarieerd aanbod van horeca etablissementen op uiteenlopende locaties: de stranden, het havengebied, de stedelijke kernen, de landgoederen en ander historisch erfgoed en het recreatiegebied Spaarnwoude. In vergelijking met 10 jaar geleden is het aantal horecabedrijven weliswaar onge- Economische Agenda

11 veer gelijk gebleven, maar is er wél sprake van een sterke groei van horeca-aanbod in meters verkoopoppervlak. Dit proces van schaalvergroting heeft zich vooral voorgedaan als gevolg van de ontwikkeling van grotere op toeristen en recreanten gerichte horecabedrijven aan de kust en het strand. Ondanks het nieuwe en relatief grote aanbod aan de kust en het strand heeft Velsen vergeleken met gemiddeld in Nederland een relatief klein aanbod. Het is gemiddeld wel groter dan het aanbod in Nederlandse gemeenten met tot inwoners, maar kleiner dan gemiddeld elders in Noord-Holland (incl. Amsterdam) en in andere Noordzeekustplaatsen. De horeca in Velsen kenmerkt zich door een relatief grote spreiding over de gemeente, met een duidelijk zwaartepunt aan de kust (horeca vooral gericht op toeristisch-recreatieve bezoekers) en in wat mindere mate ook in de kern IJmuiden (meer gericht op het uitgaan en de verzorging van de inwoners). In de diverse andere gemeentelijke kernen, op bedrijventerreinen en in recreatie- en landelijk gebied, treffen we her en der vooral solitair of in kleine clusters gevestigde bedrijven. dure panden haalbaar maakt. Juist hier lopen ondernemers vaak aan tegen complexe regelgeving van verschillende overheden en in het algemeen een conserverend beleid gezien de vaak bijzondere ligging. Dit vraagt om creatieve oplossingen om ruimte te bieden aan enerzijds ontwikkelingen/vernieuwingen en anderzijds aandacht voor cultuurhistorisch erfgoed en natuurwaarden. Het havengebied is met de vele passanten van de ferry en cruisevaart en strandbezoek een interessante plek voor horeca. Ook appelleert de omgeving aan de trend van beleving. In de horecanota is concreet aangegeven dat horeca gestimuleerd en zoveel mogelijk geconcentreerd wordt van de terminal tot en met de Halkade. De afgelopen tijd komen echter ook regelmatig horecainitiatieven binnen voor de omgeving Dokweg. Om het gebied extra onder de aandacht te kunnen brengen bij de bezoekers aan het strand en de route naar het strand te verlevendigen wil het college het concentratiegebied verruimen met de Dokweg tot aan de rotonde Havenkade/Trawlerkade. Een ander belangrijk aandachtspunt is de vindbaarheid van de horecalocaties. Horecalocaties hebben vaak een duidelijke toeristische meerwaarde. Een verbetering van bewegwijzering en een duidelijkere koppeling van de horeca aan de verschillende routes kunnen zorgen voor een grotere vindbaarheid van de horeca in Velsen. Vele horecaondernemers in de gemeente spelen in op nieuwe trends en veranderde wensen van klanten. Strandpaviljoens functioneren steeds meer als een volwaardig restaurant en bieden zich met succes aan als locatie voor bijeenkomsten en evenementen. Cafés worden omgevormd tot eetcafés. Discotheken verdwijnen en worden vervangen door zalen voor evenementen en themafeesten. Ook het historische erfgoed is sterk in ontwikkeling. Juist deze plekken zijn geschikt om te appelleren aan het gewenste belevingsgevoel van de consument. Ze zijn bij uitstek geschikt voor verschillende horecaconcepten die tevens de exploitatie van zulke Economische Agenda

12 4.3 signalen ronde tafel horeca Verminder de regelgeving, digitaliseer zoveel mogelijk en probeer de termijnen zo kort mogelijk te houden, schaf de exploitatievergunning af. Heb meer vertrouwen in de ondernemer en geef hem meer verantwoordelijkheid. Globaler bestemmen en flexibeler omgaan met bestemmingsplannen; hiermee kan de ondernemer zelf bekijken welke horecavorm het beste aansluit op de ontwikkelingen en trends. Houd ook rekening met de brancheverruiming. Versoepel regelgeving evenementen. Gebruik de naam IJmuiden (aan Zee) voor de promotie van de hele gemeente Velsen en werk aan het verder verbeteren van de identiteit en het imago van IJmuiden. Moderniseer de marketing en promotiemiddelen; maak een interactieve website, gebruik sociale media. Verbeter bewegwijzering, bereikbaarheid en parkeren en koppel recreatieve routes aan horeca. Stimuleer het maken van package deals waardoor de samenwerking tussen het (regionale) bedrijfsleven wordt gestimuleerd. Stimuleer duurzaamheid/ Green Key bij ondernemers. 4.4 nieuwe beleidsaccenten Al deze nieuwe ontwikkelingen hebben ook gevolgen voor het horecabeleid. De gemeente heeft haar beleid voor de horecasector vastgelegd in de nota Horecabeleid Daarin is het doel als volgt omschreven: Het bevorderen van een zodanige ontwikkeling van de horeca dat deze de attractie en leefbaarheid van het wonen, werken en verblijven in de gemeente versterkt. In het ronde tafelgesprek hebben ondernemers aangegeven te willen inspelen op nieuwe trends en veranderde wensen van klanten. Zij vragen om meer fysieke ruimte voor hun investeringsplannen, een grotere flexibiliteit in regelgeving om hun initiatieven ook echt de ruimte te geven en een snelle afhandeling van de (evenementen-)vergunningen. In het horecalocatiebeleid zijn verschillende gebieden aangewezen waar bestaande en nieuwe marktpartijen voldoende ruimte krijgen om (ver)nieuw(end) op (nieuwe) doelgroepen gericht horeca-aanbod te introduceren. Als algemeen beleid liggen de volgende uitgangspunten daaraan ten grondslag; de gemeente streeft naar een evenwichtige ontwikkeling van de horeca, biedt zoveel mogelijk ruimte aan schaalvergroting, in principe geen solitaire horeca maar een duidelijke relatie met andere functies, geen uitbreiding van horeca in woongebieden en op bedrijven gerichte horeca wordt beschouwd als positieve stimulans. Economische Agenda

13 In het horecalocatiebeleid wordt meer ruimte voor de horeca geboden in de volgende gebieden: IJmuiden; het winkelcentrum, Oud IJmuiden (Thaliaplein, Ericsonstraat), havengebied (Sluisplein, Terminal, omgeving Kop van de Haven en de Halkade) en IJmuiden aan Zee (realisatie kustvisie). Velserbroek (op bedrijventerrein Broekerwerf grootschalige nachtvoorziening en lunchroom). Velsen Zuid (landgoederen en Oud Velsen). Spaarnwoude (Fort benoorden Spaarndam, Zuiderscheg). Santpoort-Noord en Santpoort-Zuid (ter ondersteuning van recreatieve functie). 4.5 actiepunten Ondernemers de ruimte geven om te kunnen ondernemen door o.a. globaler te bestemmen en verminderde regelgeving te realiseren. Onderzoeken of er ruimte geboden kan worden aan toeristisch overnachten op het strand Overnachten op bijzondere locaties faciliteren door initiatieven goed te begeleiden Horecaontwikkelingen (inclusief hotelaccommodaties) in het gebied Halkade/ Dokweg faciliteren. In samenwerking met Koninklijke Horeca Nederland onderzoeken hoe de horeca locaties met een toeristische meerwaarde beter gevonden kunnen worden. Economische Agenda

14 Economische Agenda

15 Colofon Economische Agenda Deel II Gemeente Velsen maart 2011

Economische Agenda 2011 2014. Deel II. Detailhandel & Horeca

Economische Agenda 2011 2014. Deel II. Detailhandel & Horeca Economische Agenda 2011 2014 Deel II Detailhandel & Horeca Inhoud Deel 2 detailhandel en horeca 1 inleiding 2. detailhandel 2.1 trends 2.2 profiel 2.3 actiepunten 3. markten 3.1 profiel 3.2 beleid 3.3

Nadere informatie

Economische Agenda 2011 2014. Deel II. Detailhandel & Horeca

Economische Agenda 2011 2014. Deel II. Detailhandel & Horeca Economische Agenda 2011 2014 Deel II Detailhandel & Horeca Voortgangsrapportage Colofon Economische Agenda 2011-2014 Voortgangsrapportage Gemeente Velsen Economische Agenda 2011 2014 Deel II Detailhandel

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Hoek van Holland. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Hoek van Holland. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Centrum 4 2.2 Verspreide bewinkeling 5 3 Koers detailhandelsstructuur

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

Detailhandelsvisie. Goeree-Overflakkee

Detailhandelsvisie. Goeree-Overflakkee Detailhandelsvisie Goeree-Overflakkee 2 trends en ontwikkelingen in de detailhandel (algemeen)! Economische stagnatie! Omzetverschuivingen van offline naar online winkels (internet winkelen)! Overcapaciteit

Nadere informatie

Economische Agenda Deel II. Detailhandel & Horeca

Economische Agenda Deel II. Detailhandel & Horeca Economische Agenda 2011 2014 Deel II Detailhandel & Horeca Economische Agenda 2011 2014 Deel II Detailhandel & Horeca voortgangsrapportage Inhoud Deel II 1. Detailhandel Detailhandel & Horeca 1.1 Trends

Nadere informatie

Herijking Nota Detailhandel Eindhoven. Marco Karssemakers Economie & Cultuur

Herijking Nota Detailhandel Eindhoven. Marco Karssemakers Economie & Cultuur Herijking Nota Detailhandel Eindhoven Marco Karssemakers Economie & Cultuur Tot zover.. Nieuwe foto stand van zaken detailhandel Eindhoven door extern bureau Gesprekken met marktpartijen Bijeenkomst met

Nadere informatie

Detailhandelsvisie A2-gemeenten. Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle

Detailhandelsvisie A2-gemeenten. Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle Detailhandelsvisie A2-gemeenten Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle Vraagstelling visie en uitvoering Regionale visie: Welke kansen zijn aanwezig om de detailhandelsstructuur in

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel

Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel 29 april 2014 Bestuur Winkeliersvereniging Heksenwiel DELA/DTZ Wijkraad BeKom SOAB Breda BV i.spape@soab.nl e.kalle@soab.nl Waarom een visie op Heksenwiel Leegstand,

Nadere informatie

Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor

Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor Boxtel 1 Inleiding De voorzitters van de ondernemersverenigingen

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Overschie. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Overschie. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Burgemeester Baumannlaan 4 2.2 Abtsweg 4 2.3 Park Zestienhoven

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Analyses detailhandelsvisie. 10 september 2015 Stefan van Aarle

Analyses detailhandelsvisie. 10 september 2015 Stefan van Aarle Analyses detailhandelsvisie 10 september 2015 Stefan van Aarle BRO Sinds 1962 Programma Ontwerp Ordenen Regionale en lokale Visies: samenwerking tot ontwikkelplan Supermarkten, PDV / GDV, internethandel,

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Noord. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Noord. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 erboulevard (Zwartjanstraat en molenstraat) 4 2.2 Zwaanshalsgebied

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

Hillegersberg - Schiebroek

Hillegersberg - Schiebroek Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Hillegersberg - Schiebroek Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in Hillegersberg-Schiebroek 4 2.1 Bergse Dorpsstraat

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Inleiding Het centrum van Alphen aan den Rijn is de ontmoetingsplaats, het culturele- en koopcentrum voor de inwoners van Alphen

Nadere informatie

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013 6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de Antwerpenaar alles

Nadere informatie

WINSCHOTER WERELDBAZAR PAPIERBAAN 80

WINSCHOTER WERELDBAZAR PAPIERBAAN 80 Geen bedreiging voor koopcentrum Winschoten Nieuw bloed voor de Winschoter bloedsomloop WINSCHOTER WERELDBAZAR PAPIERBAAN 80 WINSCHOTER WERELDBAZAR Overdekte markt 550 units inpandig van 30, 40 en 50m2

Nadere informatie

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN!

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! EEN KLOPPEND HART LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! ONS CENTRUM in beeld en cijfers WIST U DAT. wij ruim 50.000 m2 detailhandel hebben in ons centrum (vergelijk centrum Helmond,

Nadere informatie

Ondernemerskansen in sterk centrum met unieke kwaliteit

Ondernemerskansen in sterk centrum met unieke kwaliteit N I J V E R D A L Ondernemerskansen in sterk centrum met unieke kwaliteit V O O R W O O R D I N H O U D 1. Kengetallen 2. Het onderscheidend vermogen van Nijverdal 3. Winkelstructuur en beleid 4. Het winkelaanbod:

Nadere informatie

Lesbrief 6: Trends en ontwikkelingen

Lesbrief 6: Trends en ontwikkelingen Lesbrief 6: Trends en ontwikkelingen Iedere dag worden er nieuwe ontdekkingen gedaan en veranderen de gewoonten van mensen. Trends en ontwikkelingen vind je dan ook in ieder werkgebied terug. Ook in de

Nadere informatie

Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies

Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies inretail.nl vermeulensteenbergen.nl Juni 2016 1 AANBOD & DOELGROEPEN TOP 5 BENODIGD AANBOD TOEKOMST 1. Kinderspeelgelegenheid 2. Speelgoedwinkel 3. Restaurant

Nadere informatie

Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt

Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt In deze bijlage is het afwegingskader opgenomen voor de locatiekeuze van de supermarkt in Geertruidenberg. De locaties Venestraat en Schonckplein zijn

Nadere informatie

Informatieve notitie betreffende de economische paragraaf van Ondernemers Vereniging Someren Informatieve notitie

Informatieve notitie betreffende de economische paragraaf van Ondernemers Vereniging Someren Informatieve notitie Raadsnotitie Onderwerp: Soort: Opsteller: Portefeuillehouder: Zaaknummer: Documentnummer: Agenda nr. (bijlage bij agendapunt Kadernota) Informatieve notitie betreffende de economische paragraaf van Ondernemers

Nadere informatie

Verslag van de werksessies Winkelvisie Nieuwegein

Verslag van de werksessies Winkelvisie Nieuwegein Verslag van de werksessies Winkelvisie Nieuwegein Op 29 en 30 maart en 4 april 2016 vonden er werksessies op diverse locaties in de stad plaats over de Nieuwegeinse winkelcentra van de toekomst. Bewoners,

Nadere informatie

: Opzet detailhandels- en horecabeleid gemeente Boxtel

: Opzet detailhandels- en horecabeleid gemeente Boxtel Notitie : Opzet detailhandels- en horecabeleid gemeente Boxtel Datum : 6 januari 2014 Opdrachtgever : gemeente Boxtel Ter attentie van Projectnummer : A. van Schaaijk : 204x00523 Opgesteld door : Felix

Nadere informatie

Bijlage behorende bij het raadsvoorstel Winkeltijdenverordening met betrekking tot de belangenafweging en uitwerking van de verschillende varianten.

Bijlage behorende bij het raadsvoorstel Winkeltijdenverordening met betrekking tot de belangenafweging en uitwerking van de verschillende varianten. Bijlage behorende bij het raadsvoorstel Winkeltijdenverordening met betrekking tot de belangenafweging en uitwerking van de verschillende varianten. Belangen Bij een nieuwe Winkeltijdenverordening gelden

Nadere informatie

Bijlage 2: Staat van Horeca-Activiteiten

Bijlage 2: Staat van Horeca-Activiteiten Bijlage 2: Staat van Horeca-Activiteiten Type Categorie 1 Activiteit Zelfstandige horeca-inrichtingen, hoofdzakelijk gericht op spijsverstrekking en het verstrekken van alcoholvrije dranken aan bezoekers

Nadere informatie

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007

Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam. Februari 2007 Actieprogramma Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam Februari 2007 1. Inleiding Op 12 december 2006 is het onderzoek naar Toeristische Verblijfsaccommodaties Stadsregio Amsterdam aan

Nadere informatie

Burgerpanel Velsen Winkelen

Burgerpanel Velsen Winkelen Gemeente Velsen Burgerpanel meting winkelen Vragenlijst 6 september 2012 Introductie e-mail Geacht panellid, Op 25 en 26 juni heeft een aantal winkeliers, samen met medewerkers van de gemeente en woningcorporaties,

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Gemeente Den Haag DSO/2015.968 RIS 288643 HORECAVISIE DEN HAAG: UITWERKINGSPLAN 2016-2019 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag DSO/2015.968 RIS 288643 HORECAVISIE DEN HAAG: UITWERKINGSPLAN 2016-2019 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag DSO/2015.968 RIS 288643 HORECAVISIE DEN HAAG: UITWERKINGSPLAN 2016-2019 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - in het coalitieakkoord Vertrouwen op Haagse kracht

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 1. Vraag- en probleemstelling Het huidige meerjarenbeleidplan van de stichting loopt van 2011 tot en met 2014. Sinds een aantal jaren

Nadere informatie

Oosterhout, visie boodschappenstructuur. Presentatie gemeenteraad, 6 december 2016 Aiko Mein

Oosterhout, visie boodschappenstructuur. Presentatie gemeenteraad, 6 december 2016 Aiko Mein Oosterhout, visie boodschappenstructuur Presentatie gemeenteraad, 6 december 2016 Aiko Mein Achtergrond Detailhandel sterk in beweging Opkomst e-commerce Dalende bestedingen Omvallende ketens Leegstand

Nadere informatie

Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk

Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk Startbijeenkomst Felix Wigman, BRO 205X00691 Programma Opening wethouder Presentatie BRO Centrumschouw met 4 verhalen: verblijven, retail, cultuur en wonen

Nadere informatie

MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN

MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN 13 OKTOBER 2017 Status: Definitief Datum: 13 oktober 2017 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam 1E 1013

Nadere informatie

DE MARKT VAN MORGEN IN VEENENDAAL

DE MARKT VAN MORGEN IN VEENENDAAL DE MARKT VAN MORGEN IN VEENENDAAL SWOT 24 juni 2015 www.ioresearch.nl AGENDA 1. Bevolkingsontwikkeling 2. De markt in beeld 3. Bezoekers aan het woord 4. SWOT-analyse 5. Van kansen naar acties 6. Vervolg

Nadere informatie

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Koningin Wilhelminalaan 2 Leidschendam Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon 14 070 Fax (070) 320 13 02 www.leidschendam-voorburg.nl info@leidschendam-voorburg.nl

Nadere informatie

Olst-Wijhe 21 april 2017 doc. nr.: Nota zienswijzen Detailhandelsvisie Olst-Wijhe

Olst-Wijhe 21 april 2017 doc. nr.: Nota zienswijzen Detailhandelsvisie Olst-Wijhe Olst-Wijhe 21 april 2017 doc. nr.: 17.003816 Nota zienswijzen Detailhandelsvisie Olst-Wijhe 2017-2021 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Zienswijze en beantwoording Nota zienswijzen Detailhandelsvisie 2017-2021

Nadere informatie

De afdeling DAD/HBD. Even voorstellen. Olaf Busch, ruimtelijk economisch adviseur

De afdeling DAD/HBD. Even voorstellen.  Olaf Busch, ruimtelijk economisch adviseur De afdeling DAD/HBD Even voorstellen 1 www.hbd.nl Werkveld Adviseren en begeleiden van ondernemers- verenigingen bij ruimtelijke processen 9 adviseurs met eigen adviesrayon 2 www.hbd.nl Werkveld Herinrichting

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

Musea en VVV. Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) natuur

Musea en VVV. Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) natuur Welkom Opening door Mart Wijnen (wethouder) VVV, kansen voor Valkenswaard Door Peter Moezelaar (voorzitter VVV Valkenswaard) De LTA en haar doelstellingen door Henk Wessels (voorzitter LTA) Stijlgids Veelzijdig

Nadere informatie

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID

STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID STARTNOTITIE EVENEMENTENBELEID 2011-2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. UITGANGSPUNTEN, DOELSTELLINGEN en KADERS 3 3. HET PROCES 5 4. HET PRODUCT 6 5. DE RISICO S 6 6. TIJD en PLANNING 6 7. COMMUNICATIE 6 Startnotitie

Nadere informatie

Toekomst detailhandel Deventer

Toekomst detailhandel Deventer Toekomst detailhandel Deventer Binnenstadsavond 10 december Theo van Raaij, adviseur economie Gemeente Deventer Winnaars en verliezers Wanneer is de detailhandel kwetsbaar? Wanneer heeft de detailhandel

Nadere informatie

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010

Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid Welkom in Veendam. 3 December 2010 Actualisering Recreatief & Toeristisch Beleid 2011-2014 Welkom in Veendam 3 December 2010 Recreatief & Toeristisch beleid 1. Introductie 2. Recreatief en Toeristisch Product Veendam 3. College Programma

Nadere informatie

Toekomstbeeld De recreatieve en ontspannen stad

Toekomstbeeld De recreatieve en ontspannen stad 1 Toekomstbeeld De recreatieve en ontspannen stad Samenvatting In de meeste steden, zoals ook in Montfoort, heeft het centrum van de stad vooral een functie voor boodschappen, horeca en wonen. Dit verandert

Nadere informatie

Actualisatie Centrumvisie Rhenen

Actualisatie Centrumvisie Rhenen Actualisatie Centrumvisie Rhenen Vanavond: naar een actuele visie Visie 2009, stand 2016 Trends en middelgrote centrumgebieden Marktruimte Actualisatie van de visie In gesprek over het vervolg, hoe realiseren

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014

UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014 UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD 2014-2018 Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014 MOTIVATIE DEN HAAG BESTE BINNENSTAD (IN 250 WOORDEN) Den Haag werkt al vijftien jaar met hart

Nadere informatie

BELEIDSREGEL SUBSIDIE NIEUWE ONDERNEMERS ZEEHELDENKWARTIER

BELEIDSREGEL SUBSIDIE NIEUWE ONDERNEMERS ZEEHELDENKWARTIER Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2012.9 RIS 250206 BELEIDSREGEL SUBSIDIE NIEUWE ONDERNEMERS ZEEHELDENKWARTIER HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - krachtens de Haagse Kaderverordening

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

Zijdelwaard Uithoorn. Winkelen Wonen Verblijven

Zijdelwaard Uithoorn. Winkelen Wonen Verblijven Zijdelwaard Uithoorn Winkelen Wonen Verblijven Uithoorn is een aantrekkelijke, landelijke woongemeente. Direct gelegen aan de Amstel en onderdeel van het Groene Hart, maar toch ook op een steenworpafstand

Nadere informatie

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar

Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar Wonen Boven Winkels Vanuit het oogpunt van de eigenaar drs. O.J. van der Heijden o.heijden@marma.nl www.evbinnenstad.nl 1 Belang van Wonen in de Binnenstad Een juiste combinatie van functies in de binnen

Nadere informatie

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT?

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? Onderzoek naar Toerisme & Recreatie in Bedum AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK Onderwerp dat door burgers is aangedragen Veel beleidsvrijheid van de gemeente, passend in regionale

Nadere informatie

De enquête neemt tussen de 15 en 20 minuten in beslag. Ingevulde enquêtes kunt u sturen naar - SP Amsterdam - Amstel 1-1011 PN Amsterdam -

De enquête neemt tussen de 15 en 20 minuten in beslag. Ingevulde enquêtes kunt u sturen naar - SP Amsterdam - Amstel 1-1011 PN Amsterdam - I: UW ONDERNEMING 1. Welke onderneming vertegenwoordigt u? a. Uw naam.. b. Naam onderneming c. Adres onderneming straat...nr d. Telefoonnummer. e. E-mailadres 2. Uw onderneming betreft: 0 zelfstandige

Nadere informatie

Toeristische Visie 2015

Toeristische Visie 2015 Toeristische Visie 2015 Raadsinformatieavond 2 september 2015 www.regioalkmaar.nl Regio Alkmaar 7 gemeenten 288.000 inwoners Aanleiding Noodzaak en urgentie Merkkracht streken 2013 Bron: Hendrik Beerda.

Nadere informatie

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop!

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop! Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek Goor als winkelhart van de Hof van Twente aangevuld met muzikale elementen: Beeld bepalende elementen (muziekkoepel etc.); Muzikale evenementen (zie Bigband festival);

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar. Regioavond in het teken van ambities en dromen

Toeristische visie Regio Alkmaar. Regioavond in het teken van ambities en dromen Toeristische visie Regio Alkmaar Regioavond in het teken van ambities en dromen Programma 1. Inleiding: doel en proces (10 minuten) 2. Workshop dromen en ambities (1,5 uur) Presentatie Trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

» In gesprek op de weekmarkt. Gebiedsvisie Centraal Capelle Ontwikkelingen Stadshart

» In gesprek op de weekmarkt. Gebiedsvisie Centraal Capelle Ontwikkelingen Stadshart » In gesprek op de weekmarkt Gebiedsvisie Centraal Capelle Ontwikkelingen Stadshart Gebiedsvisie Centraal Capelle Op donderdag 18 juni 2015 presenteerden de wethouders Stedelijke Ontwikkeling en Economische

Nadere informatie

Stadsdeel Scheveningen

Stadsdeel Scheveningen Wijkprogramma 2016-2019 Stadsdeel Scheveningen NOORDELIJK SCHEVENINGEN SCHEVENINGEN-DORP HAVENKWARTIER & VISSENBUURT WITTEBRUG & DUTTENDEL VAN STOLKPARK DUINDORP ZORGVLIET STATEN- EN GEUZENKWARTIER DUINOORD

Nadere informatie

ONDERWERP: Detailhandelsvisie Arnhem

ONDERWERP: Detailhandelsvisie Arnhem Aan de gemeenteraad Documentnummer Zaaknummer ONDERWERP: Detailhandelsvisie Arnhem 2016-2021 Voorstel 1. richtinggevende kaders en concrete ambities voor de ontwikkeling van de detailhandel vast te stellen,

Nadere informatie

Toerisme en recreatie

Toerisme en recreatie Hoofdstuk 8 Toerisme en recreatie 8.1 Inleiding Toerisme en recreatie zijn belangrijke sectoren in een stad als. Mensen uit binnen- en buitenland bezoeken de stad om de historische sfeer te proeven, een

Nadere informatie

De binnenstad in 2020. Binnenstadsdebat Nijmegen 25 juni 2012 Felix Wigman Directeur BRO

De binnenstad in 2020. Binnenstadsdebat Nijmegen 25 juni 2012 Felix Wigman Directeur BRO De binnenstad in 2020 Binnenstadsdebat Nijmegen 25 juni 2012 Felix Wigman Directeur BRO Trends & Ontwikkelingen Consument Mobiel Goed geïnformeerd (internet) Kritisch, hoge verwachtingen Zoekt beleving,

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Toeristische agenda Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept

Toeristische agenda Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept Toeristische agenda 2016-2023 Een toekomstvisie op de vrijetijdseconomie op De Bevelanden & een marketing concept Waar we vandaan komen; visie uit 2005 De Bevelanden recreëert Thematische regiovisie (Wonen,

Nadere informatie

Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds

Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds In het meerjarenbeleidsplan van de Stichting Zwollefonds Binnenstad is het organiseren en aanjagen van goede evenementen en activiteiten in

Nadere informatie

Aanleiding voor het onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek Aanleiding voor het onderzoek Gemeente Heerlen, juni 2013, alle zondagen koopzondag; wekelijkse koopzondag Centrum gestart m.i.v. september 2013 Heroverweging wekelijkse koopzondag in 2015 Breed gedragen

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

Parkeren in binnensteden. Weg met die kip of ei discussie!

Parkeren in binnensteden. Weg met die kip of ei discussie! Parkeren in binnensteden Weg met die kip of ei discussie! Even voorstellen Even voorstellen Parkeren & Locatieontwikkeling Projectontwikkelaars, retailers, luchthavens, beleggers en gemeenten Bereikbaarheid

Nadere informatie

Projectplan Fruitrijk Fase 2

Projectplan Fruitrijk Fase 2 Projectplan Fruitrijk Fase 2 Ontwikkeling van een gebiedseigen attractie voor Rivierenland 1) Inleiding Uit de Monitor Vrijetijdseconomie, in opdracht van het RBT Rivierenland, is gebleken dat de economische

Nadere informatie

Verslag van het tweede werkatelier Visie en bestemmingsplan Binnenstad Wijk bij Duurstede d.d. 6 december 2016

Verslag van het tweede werkatelier Visie en bestemmingsplan Binnenstad Wijk bij Duurstede d.d. 6 december 2016 Verslag van het tweede werkatelier Visie en bestemmingsplan Binnenstad Wijk bij Duurstede d.d. 6 december 2016 Aanwezig: Buro Waalbrug: W. Haans en G. Perenboom. Gemeente Wijk bij Duurstede: W. Kosterman,

Nadere informatie

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad

dbruist Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad Zwolle Zwolle Bruist De Strategische agenda Binnenstad 2017-2022 Inleiding Zwolle heeft de ambitie om de meest aantrekkelijke binnenstad van Noordoost-Nederland te worden en te blijven. Daarvoor moeten

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 14 030 www.utrecht.nl Aan de leden van de commissie Stad en Ruimte Behandeld door M. van Dijk Doorkiesnummer 030-28 64569 Ons kenmerk 16.509975 E-mail

Nadere informatie

We zullen het samen moeten doen

We zullen het samen moeten doen Gezamenlijke aanpak stadshart E-Nieuwsbrief Stadshart Lelystad - Uitgave: januari 2015 Het college van Lelystad heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken rondom het stadshart. Welke initiatieven

Nadere informatie

Concept beleidsregels

Concept beleidsregels Concept beleidsregels Bed & Breakfast en verhuur (boven)woningen in centrumgebieden voor recreatief gebruik Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 Doel beleidsregels...

Nadere informatie

Mix & Match Monday #KvKmix. 15 juni 2015

Mix & Match Monday #KvKmix. 15 juni 2015 Mix & Match Monday #KvKmix 15 juni 2015 Programma Mix & Match 15 juni 2015 14:00-14:35 uur Inloop en ontvangst 14:35-15.05 uur 3 inspirerende presentaties INretail, Anna Hutten St. Retailplatform Brabant,

Nadere informatie

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst?

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Trots maakte wethouder Jan Goijaards van Veghel de resultaten bekend van de renovatie van het winkelgebied van Veghel: 22 nieuwe winkels erbij in

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Ruimte DSO/2014.1230 RIS 279665 070-353 46 19. 19 december 2014. Agenda Oude Centrum

Gemeente Den Haag. De voorzitter van Commissie Ruimte DSO/2014.1230 RIS 279665 070-353 46 19. 19 december 2014. Agenda Oude Centrum Wethouder van Binnenstad, Stadsontwikkeling en Buitenruimte en Wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur B.A. Revis en J. Wijsmuller Gemeente Den Haag De voorzitter van Commissie

Nadere informatie

Ontwikkelingen Centrum

Ontwikkelingen Centrum Informatiebrief Ontwikkelingen Centrum 21 juli 2015 Jong en oud, ondernemers, inwoners, toeristen, werknemers: alles komt samen in het Centrum van Boxtel. Dit betekent ook dat het Centrum een onderwerp

Nadere informatie

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014

SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 SAMENVATTING MONITOR VRIJETIJDSECONOMIE RIVIERENLAND 2014 In 2015 heeft het Regionaal Bureau voor Toerisme Rivierenland, in opdracht van Regio Rivierenland, de Monitor Vrijetijdseconomie over 2014 laten

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Vereniging van Commercieel Vastgoed Binnenstad Dordrecht. Jasper Mos, wethouder economie Dordrecht Dordrecht, 6 februari 2012

Vereniging van Commercieel Vastgoed Binnenstad Dordrecht. Jasper Mos, wethouder economie Dordrecht Dordrecht, 6 februari 2012 Vereniging van Commercieel Vastgoed Binnenstad Dordrecht Jasper Mos, wethouder economie Dordrecht Dordrecht, 6 februari 2012 Probleemanalyse (1996) Water als vervoersader wordt barrière Boot wordt auto

Nadere informatie

Ambitie Venestraat en omstreken

Ambitie Venestraat en omstreken Ambitie Venestraat en omstreken INHOUD Inleiding Relevante trends Nieuwe ambachten Branchering Realisatie visie MarketingCommunicatie (MarCom) Hoe verder Deze presentatie is vertrouwelijk en auteursrechtelijk

Nadere informatie

te vol? Raken populaire

te vol? Raken populaire Onderzoek Raken populaire strandtenten te vol? Het aanbod van strandpaviljoens is tussen 2006 en 2010 gestegen met 6,3%. Deze groei vond voornamelijk plaats buiten de top 10 strandgemeenten. Dat blijkt

Nadere informatie

PDV/GDV cluster Eijsden (Gronsveld)

PDV/GDV cluster Eijsden (Gronsveld) PDV/GDV cluster Eijsden (Gronsveld) Effecten op winkelgebieden in omgeving Opdrachtgever: Wyckerveste Adviseurs BV. Rotterdam, 4 november 2010 Over Ecorys Met ons werk willen we een zinvolle bijdrage leveren

Nadere informatie

Aangrijpingspunten voor beleid inzake streekproducten

Aangrijpingspunten voor beleid inzake streekproducten RAPPORTAGE QUICK SCAN Aangrijpingspunten voor beleid inzake streekproducten in de provincie Overijssel maart 2010 RAPPORTAGE QUICK SCAN Aangrijpingspunten voor beleid inzake streekproducten in de provincie

Nadere informatie

Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers

Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers Opbrengst Netwerkbijeenkomst en Werkateliers Beleef het Apeldoorns Kanaal September - November 2016 Inhoud 1. Inleiding 2. Opbrengst 3. Vervolg Let op: dit is een voorlopige opbrengst. We doorlopen samen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Detailhandelsvisie Voorstel 1. Vaststellen regionale

Nadere informatie

Beleidsregels. Bed & Breakfast en verhuur (boven)woningen in centrumgebieden voor recreatief gebruik. Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer

Beleidsregels. Bed & Breakfast en verhuur (boven)woningen in centrumgebieden voor recreatief gebruik. Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer Beleidsregels Bed & Breakfast en verhuur (boven)woningen in centrumgebieden voor recreatief gebruik Kaatsheuvel l Loon op Zand l De Moer INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 Doel beleidsregels... 3 1.2 Procedure

Nadere informatie

Ondernemen in. Moerdijk

Ondernemen in. Moerdijk Ondernemen in Moerdijk Colofon Gemaakt in opdracht van gemeente Moerdijk, d.d. maart 2009 Tekst: gemeente Moerdijk Ontwerp, opmaak en lay-out: afdeling Informatievoorziening en Facilitair, cluster Repro,

Nadere informatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Katendrecht-Wilhelminapier. Ambtelijke inventarisatie

Feijenoord. Gebiedsplan. Katendrecht-Wilhelminapier. Ambtelijke inventarisatie Feijenoord Gebiedsplan Katendrecht-Wilhelminapier Ambtelijke inventarisatie 2013 1 Maashaven O.z. 230 Inhoud 1....H uidige situatie...3 2....W at willen we bereiken...3 2.1 Beoogde doelen 2030...3 2.2

Nadere informatie

Toeristische visie Edam-Volendam

Toeristische visie Edam-Volendam Gemeente Edam-Volendam Toeristische visie Edam-Volendam Bijeenkomst bewoners lagroup 12 december 2012 - Stephen Hodes en Birte Querl 2011-137 pr 05 Inhoud Doel en kader van vanavond Sterktes + zwaktes,

Nadere informatie

22-10-2015. Parkeren in binnensteden. Weg met die kip of ei discussie! Jeroen Roelands Jroelands@goudappel.nl. www.goudappel.nl

22-10-2015. Parkeren in binnensteden. Weg met die kip of ei discussie! Jeroen Roelands Jroelands@goudappel.nl. www.goudappel.nl Parkeren in binnensteden Weg met die kip of ei discussie! Jeroen Roelands Jroelands@goudappel.nl www.goudappel.nl 1 Goudappel Coffeng Parkeren & Locatieontwikkeling Projectontwikkelaars, retailers, luchthavens,

Nadere informatie