Handhavingsbeleid horeca Boxtel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handhavingsbeleid horeca Boxtel"

Transcriptie

1 Handhavingsbeleid horeca Boxtel Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen 3. Meldingenbeleid 4. Nadere eisen 4.1 Geluidsbegrenzer 4.2 Deuren en ramen 5. Afspraken gebruik terrassen dagen regeling 6.1 Collectieve festiviteiten 6.2 Incidentele festiviteiten 7. Handhavingsbeleid 7.1 Inleiding 7.2 Beleidslijn handhaving overtreding geluidsnormen 7.3 Beleidslijn handhaving nadere eis geluidsbegrenzer 7.4 Beleidslijn handhaving nadere eis gesloten deuren en ramen 7.5 Beleidslijn terrasse n 8. Bestuurlijke handhaving, sanctiemiddelen 8.1 Waarschuwing 8.2 Dwangsom Hoogte van de dwangsom Intrekking dwangsombeschikking 9. Controles

2 1. Inleiding In 1999 is naar aanleiding de inwerkingtreding van het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer het project horeca en milieu in de gemeente Boxtel van start gegaan. Het project was vooral gericht op het via het (desgewenst gefaseerd) treffen van geluidsmaatregelen, horecabedrijven te laten voldoen aan de geluidsnormen van het Besluit. Horecabedrijven hebben ruim (tot 2004) de tijd gehad om maatregelen te treffen. Een aantal bedrijven heeft hierop niet adequaat ingespeeld en om uiteenlopende redenen (vooral kosten voor bouwkundige maatregelen) geen maatregelen getroffen. Bij de natte horecabedrijven zijn daarom nadere eisen opgelegd. Deze bestonden vooral uit het plaatsen van een geluidsbegrenzer en het, tijdens het ten gehore brengen van muziek, gesloten houden van deuren en ramen. In maart 2004 heeft uw college het project geëvalueerd en besloten om actief te gaan handhaven. Tevens is besloten de vrijstellingsregeling (van 12 naar 3 vrij opneembare dagen) aan te passen. In het kader van het actieve handhavingsbeleid worden gerichte controles (mede naar aanleiding van klachten) uitgeoefend op de juiste werking van de geluidsbegrenzer en het gesloten houden van deuren en ramen. In 2004 en dit jaar zijn controles ook in de avond en nacht van weekenden verricht. De controles worden uitgevoerd door toezichthoudende ambtenaren van de gemeente, afdeling Wonen en Milieu. De controles worden altijd uitgevoerd door 2 toezichthouders. Van elke controle wordt een rapport opgesteld waarin de bevindingen zijn weergegeven. Op basis van de bevindingen zijn diverse handhavingtrajecten (dwangsom) ingezet. De kosten van het actieve handhavingsbeleid, indertijd geraamd op euro, worden bekostigd uit het budget handhaving geïnde dwangsommen. 2. Ontwikkelingen Vanuit de gezamenlijke horecaondernemers, ook via de pers, is fel gereageerd op de wijze waarop de gemeente de horecacontroles uitvoert en de uit de controles voortvloeiende sanctiemaatregelen i.c. het opleggen van dwangsommen. Naar aanleiding hiervan zijn met diverse exploitanten over de problematiek gesprekken gevoerd. Daarnaast is te verwachten dat ook andere horeca-exploitanten behoefte hebben aan een bestuurlijk standpunt m.b.t. de ontstane onrust. In onderhavig advies wordt getracht een overzicht te geven van regelgeving en huidige werkwijze bij de handhavi ng en worden voorstellen gedaan hierin verbeteringen aan te brengen, rekening houdende met het (maatschappelijk) belang van een goed functionerende horeca voor Boxtel.

3 3. Meldingenbeleid Horeca-inrichtingen vallen in Boxtel allen onder de werkingssfeer van het Besluit horeca-, sport-, en recreatie-inrichtingen milieubeheer, verder te noemen het Besluit. Op grond van de Wet milieubeheer (artikel 8.41) en het Besluit (artikelen 6 en 8) moet, voor de daarvoor in aanmerking komende horeca-inrichtingen (artikel 2 en 3 Wm), degene die een inrichting opricht of veranderd dit 4 weken van tevoren melden. Het ontbreken van een melding is een overtreding van de Wet milieubeheer (artikel 8.41) en het Besluit (artikel 6) In het Besluit zijn een groot aantal voorschriften opgenomen ten aanzien van o.a. geluid, lucht, verlichting, veiligheid, waterbesparing en afval. Het bevoegde gezag, de gemeente, heeft de mogelijkheid om voor daarvoor in het Besluit aangegeven (hoofdstuk 4, nadere eisen) onderdelen een nadere eis te stellen. Een ieder die de inrichting drijft dient er zorg voor te dragen (artikel 4 en 5 Besluit) dat aan de voorschriften en eventuele nadere eisen wordt voldaan. Het overtreden van de voorschriften of de opgelegde nadere eis is een overtreding van het Besluit. Daarnaast zijn in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), vanuit het aspect openbare orde, regels opgenomen m.b.t. tot (de exploitatie van) horeca-inrichtingen. 4. Nadere eisen Zoals al aangegeven zijn bij diverse horeca-inrichtingen nadere eisen gesteld, vooral om te voldoen aan de geluidsnormen. Deze nadere eisen betreffen onder andere het hebben van een geluidsbegrenzer en het gesloten houden van ramen en deuren. 4.1 Geluidsbegrenzer Met een akoestisch onderzoek wordt uitgaande van de norm het maximale toelaatbare geluidsniveau in de inrichting bepaald. Dit geschiedt bij gesloten deuren en ramen. De geluidsbegrenzer wordt op dit niveau afgesteld en verzegeld. De aanwezigheid van een geluidsbegrenzer laat onverlet dat aan de geluidsnormen uit het Besluit moet worden voldaan, het is slechts een hulpmiddel hiervoor. De juiste werking en afstelling van de geluidsbegrenzer is primair de verantwoordelijkheid van de ondernemer. Door of namens de exploitant wordt de geluidsbegrenzer ingeregeld en door de gemeente verzegeld, waarbij (indicatief) het ingestelde niveau wordt gecontroleerd. Het verzegelen houdt daarbij niet in dat de gemeente enige verantwoordelijkheid (over)neemt voor het juist functioneren van de geluidsbegrenzer of het daardoor voldoen aan de normen. Immers ook andere omstandigheden zoals bouwkundige wijzigingen, het open zetten van deuren en ramen kan aanleiding geven tot hogere geluidsniveaus. Voor elke keer dat muziek ten gehore wordt gebracht zonder dat aan deze nadere eis wordt voldaan wordt een dwangsom opgelegd.

4 4.2 Deuren en ramen Om ongehinderde uitstraling van het geluid en daarmee een overschrijding van de norm te voorkomen wordt bij horeca-inrichtingen normaliter de volgende nadere eis, of eis van gelijke strekking, opgenomen: Als toegang naar het café dient een zogenaamde geluidsluis aanwezig te zijn. Een geluidsluis is een constructie waarbij de buitendeur uitkomt in een ruimte (sluis) waarin zich behalve een deur naar het café en de buitendeur zich geen openingen bevinden. De deuren van de geluidsluis dienen voorzien te zijn van deurdrangers en behoudens het onmiddellijk doorlaten van personen en/ of goederen gesloten te zijn. Bij het café Le Temps Perdu is in verband met de brandveiligheid (monumentaal pand) een bijzondere regeling getroffen waarbij de buitendeur als meer dan 180 personen aanwezig zijn geopend mag worden gehouden. Hierbij wordt Le Temps Perdu niet ontslagen van haar verplichting te voldoen aan de normen uit het Besluit. Voor elke keer dat muziek ten gehore wordt gebracht zonder dat aan deze nadere eis wordt voldaan wordt een dwangsom opgelegd. Deze nadere eisen kunnen niet gemist worden omdat: Gebruikers van de openbare weg behoeven niet, ook niet van uit een oogpunt van klantenwerving, geconfronteerd te worden met ongevraagde en ongewenste muziek. Het centrum van Boxtel heeft naast een openbare functie ook een zekere woonfunctie. Deze functie zal door bebouwing in het gat van de Markt nog worden versterkt. De woningen bevinden zich op (relatief) geringe afstand van horeca-inrichtingen; Door het steeds op een later tijdstip bezoeken van horeca-inrichtingen, vooral door de jeugd, heeft een verschuiving plaatsgevonden van de horeca-activiteiten en mogelijke overlast naar de nachtelijke uren. Door de openstelling van bedrijven tot uur is mede hierop ingespeeld; Bij moderne cafés welke zijn gericht op een (jongeren) doelgroep behoort een bepaalde muziekstijl of trend. Muziek is voor dergelijke cafés erg belangrijk; De Boxtelse horeca-inrichtingen in het centrum zijn op (relatief) korte afstand van elkaar gelegen. Door geluidsversterking en verschillende muziekstijlen en nummers ontstaat een ongewenste kakofonie van muziekgeluid; De openbare ruimte en vooral de Markt behoort toe aan alle burgers van Boxtel. Het kan niet zo zijn dat de huiskamer van Boxtel een grote open horeca-inrichting wordt waar bedrijven met harde muziek voor klantenwerving elkaar proberen te overstemmen. De Markt (publiek domein) moet geen verlengde horeca-inrichting worden. 5. Afspraken gebruik terrassen Naar aanleiding van een brief van de Koninklijke Horeca Nederland en een bezoek van een aantal horecaondernemers aan de burgemeester, betreffende de bediening op terrassen en het gesloten houden van de deuren en ramen, heeft het college met de horecaondernemers het volgende afgesproken: Tot uur mag muziekgeluid op het terras hoorbaar zijn. Het muziekgeluid mag niet uitkomen boven het geluid van de terrasbezoekers en niet buiten het terras hoorbaar zijn. Hierbij mag de deur of pui open staan; Vanaf uur mag geen muziekgeluid meer op het terras hoorbaar zijn. De ondernemer is vrij in de keuze of hij dit wil bereiken door het muziekgeluid in zijn horecagelegenheid zachter te

5 zetten of ervoor te kiezen de deur dicht te doen en het muziekgeluid weer op het oorspronkelijke niveau in te stellen. Vorenstaande betekent dus dat bij gebruik van het terras de deuren en ramen geopend mogen zijn mits het geluidsniveau in de horecagelegenheid hierop is afgestemd i.c. het muziekgeluid niet buiten het terras hoorbaar is. Van belang is verder nog dat terrassen (normaliter) geopend mogen zijn tot uur, dit is geregeld in de terrasvergunning. Op te merken is dat de milieucontroles beperkt zijn tot het aspect geluid en (nog) niet op het aspect gebruik (openingstijd en omvang) van de terrassen dagen regeling Het Besluit horeca-, sport en recreatie-inrichtingen zegt hierover het volgende: "De geluidnormen genoemd in voorschrift zijn niet van toepassing op dagen of delen van dagen in verband met de viering van festiviteiten (die bij of krachtens een gemeentelijke verordening zijn aangewezen) en andere festiviteiten of activiteiten die plaatsvinden binnen de inrichting, waarbij het aantal bij of krachtens een gemeentelijke verordening aan te wijzen dagen of delen van dagen niet meer mag bedragen dan twaalf per kalenderjaar". Deze regeling wordt meestal aangeduid als de "12- dagenregeling". Op deze dagen zijn de geluidsvoorschriften uit het Besluit Horeca- sport en recreatieinrichtingen niet van kracht. In het Besluit is wel bepaald dat overmatige geluidhinder tijdens festiviteiten te allen tijde moet worden voorkomen. 6.1 Collectieve festiviteiten De regeling over de aanwijzing van en kennisgeving van festiviteiten is opgenomen in hoofdstuk 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Jaarlijks worden, in overleg met de horeca, een aantal evenementen collectief vastgesteld. Voor 2006 zijn dit: - Carnaval: vrijdag 24 februari tot en met dinsdag 28 februari 2006; - Eerste Paasdag: zondag 16 april 2006; - Oranjefeesten /Koninginnedag: vrijdag 28, zaterdag 29 april en zondag 30 april 2006; - Hemelvaart: donderdag 25 mei 2006; - Pinksteren: zondag 4 juni 2006 en maandag 5 juni 2006; - Beachvolleybaltoernooi: zaterdag 1 juli 2006 en zondag 2 juli Kermis Liempde: kern Liempde van zaterdag 5 augustus 2006 tot en met woensdag 9 augustus 2006; - Kermis Boxtel: kern Boxtel van vrijdag 18 augustus 2006 tot en met woensdag 23 augustus 2006; - Bockesprongen: zondag 17 september 2006; - Herfstfestijn: zaterdag 30 september 2006 en zondag 1 oktober 2006; - Tweede Kerstdag. dinsdag 26 december Incidentele festiviteiten De huidige regeling voorziet in maximaal 3 incidentele festiviteiten per jaar per inrichting. Koninklijke Horeca Nederland Afdeling Boxtel/ Liempde heeft verzocht om het maximale aantal incidentele festiviteiten te verhogen van 3 naar 9. Om te kunnen inspelen op veranderende omstandigheden wordt aansluiting gezocht bij de bevoegdheid van de burgemeester om de collectieve festiviteiten aan te wijzen. De APV zal worden aangepast zodat de burgemeester de bevoegdheid krijgt om jaarlijks het aantal incidentele festiviteiten vast te stellen, met als minimum 3 incidentele festiviteiten per jaar en

6 als maximum 12 incidentele festiviteiten per jaar. Daarnaast zal het mogelijk worden om naast de vrijdag en de zaterdag ook op zondag tot uiterlijk uur incidentele festiviteiten te organiseren. De voorwaarde dat de inrichting niet verwikkeld mag zijn in een handhavingprocedure met betrekking tot geluidsvoorschriften blijft onverminderd bestaan. Het is belangrijk dat de gemeente grip houdt op de geluidssituatie waarop de 12-dagenregeling van toepassing is. Het is daarom wenselijk dat voor de handhaving door de gemeente wordt vastgesteld welk geluidniveau nog acceptabel is en bij welk niveau er sprake is van overmatige geluidhinder door horeca-inrichtingen voor omwonenden en de omgeving. Een overschrijding van de geluidnormen uit het Besluit tot 15 db(a) is nog toelaatbaar. Bij een verdere overschrijding is er in het algemeen sprake van overmatige en dus ontoelaatbare geluidhinder. 7. Handhavingsbeleid Gelet op de onrust die in de zomermaanden is ontstaan betreffende het project Horeca in Boxtel en de in dit kader door de burgemeester tijdens de overleggen toegezegde evaluatie van het (huidige) handhavingsbeleid rondom de horeca wordt het te voeren beleid hieronder duidelijk verwoord. 7.1 Inleiding De problematiek speelt vooral bij horeca-inrichtingen waar vanwege een akoestisch gezien slecht pand niet een voor de exploitatie wenselijke geluidsniveau ten gehore kan worden gebracht. In het kader van het horecaproject is ernaar gestreefd om de exploitanten ertoe te bewegen door het aanbrengen van geluidsisolatie alsnog het pand voldoende te isoleren. Maar een beperkt aantal bedrijven heeft hier gevolg aan gegeven. Een belangrijk aantal exploitanten/eigenaren heeft, vooral vanwege de vaak hoge kosten bij de doorgaans oude panden, er bewust voor gekozen onvoldoende of geen maatregelen te treffen. Bij deze horeca-inrichtingen zijn via een nadere eis geluidsbegrenzers verplicht gesteld. Deze zijn: Le Temps Perdu Becoloth Hart van Boxtel Oude Nest De Beurs Nan s café Wiemelhoek Fellenoord Geluidsbegrenzers geven vaak spanning: of bij de exploitant die met een voor zijn bedrijf (te) laag geluidsniveau moet werken of in de handhavende sfeer als er toch een hoger als toegestaan geluidsniveau ten gehore wordt gebracht. Dit kan te maken hebben met een incidenteel evenement (levende muziek) of het (al of niet bewust) omzeilen van de geluidsbegrenzer. Voor een incidentele festiviteit bestaat er de gelegenheid 3 keer per jaar te melden. In de praktijk is het aantal meldingen door de horeca beperkt, al wordt hiervan nu hierover meer bekendheid bestaat en de aangescherpte controles, meer gebruik van gemaakt.

7 7.2 Beleidslijn handhaving overtreding geluidsnormen Het niet voldoen aan het geluidsniveau binnen de inrichting waardoor de norm wordt overschreden en waarvoor geen kennisgeving heeft plaatsgevonden wordt gezien als een categorie II overtreding van de door het college in het kader van de professionalisering van de handhaving vastgestelde sanctiestrategie. Toelichting: Er wordt alleen bestuursrechtelijk opgetreden (geen kernbepaling) en een termijn gesteld waarbinnen de overtreding moet zijn opgeheven. Bij voortduring van de overtreding wordt een definitieve sanctiebeschikking (dwangsombeschikking) verzonden. Na afloop van de begunstigingstermijn en bij voortduring van de overtreding wordt de sanctiebeschikking geëffectueerd. 7.3 Beleidslijn handhaving nadere eis geluidsbegrenzer In geval van het bewust omzeilen van de geluidsbegrenzer, zoals een bypass of het doelbewust verbreken van het zegel, wordt vanwege het calculerende en malafide karakter de overtreding gezien als categorie 1 overtreding van de sanctiestrategie. In dit geval wordt naast de bovenbeschreven bestuurlijke handhaving ook een verzoek aan de politie tot onmiddellijk (lik op stuk beleid) strafrechtelijk optreden. Overtredingen moeten door meting worden vastgesteld (immers het gaat over de overschrijding van de norm). Het verbreken van het zegel is een directe overtreding van de nadere eis waartegen, onmiddellijk en zonder meting zal worden opgetreden. Ook het, zonder deugdelijke melding, ten gehore brengen van (levende)muziek buiten de geluidsbegrenzer om met een geluidsniveau hoger als waarop de geluidsbegrenzer is ingesteld, waardoor een overschrijding van de norm optreedt, is een overtreding waartegen direct wordt opgetreden. 7.4 Beleidslijn handhaving nadere eis gesloten deuren en ramen De problematiek richt zich vooral op de deuren. Het gesloten houden van deuren is geen doel op zich maar noodzakelijk om geluidshinder door een onbelemmerde uitstraling van muziek tegen te gaan en te voldoen aan de norm. De handhaving richt zich hier ook op. Het niet voldoen aan het gesloten houden van deuren en ramen wordt gezien als een categorie II overtreding van de sanctiestrategie. In dit kader wordt gehandhaafd als, anders dan voor het onmiddellijk doorlaten van personen en/ of goederen, de deur(en) openstaan of bewust worden opengehouden en tevens muziekgeluid buiten de inrichting waarneembaar is. Het duidelijkste voorbeeld van het bewust hebben openstaan van de deur(en) is als deze met een spie of draad is vastgezet of door het loskoppelen van de deurdranger. Van het bewust openhouden van deuren is sprake als bijvoorbeeld door de portier de deur wordt opengehouden voor het aantrekken van publiek. Van het bewust openhouden van deuren door de portier is in Boxtel bijna

8 geen sprake. Tijdens de handhaving wordt nadrukkelijk gelet op het bewust hebben openstaan en het bewust openhouden van de deur(en). Indien de deur korte tijd wordt opengehouden door een bezoeker wordt dit niet gezien als een overtreding. Onder een waarneembaar muziekgeluid wordt verstaan: geluid wat op de openbare weg (ontvanger) met een duidelijk waarneembaar muziekkarakter (toon en ritme) hoorbaar is. (noot: Volgens de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (IL-HR-13-01) dient als geluid met een duidelijk waarneembaar muziekkarakter een straffactor van 10 db(a) te worden aangehouden.) Buiten beschouwing blijft hierbij het geluid van het komen en gaan van bezoekers (tijdelijk verhoogd muziekgeluidsniveau vanwege het onmiddellijk doorlaten van personen en/of goederen) en stemgeluid van bezoekers. Omdat door horecaondernemers is aangegeven dat in sommige gevallen uit veiligheidsoverwegingen de deuren geopend moeten worden is een het noodzakelijk hier op in te spelen. Met de politie is de afspraak gemaakt dat horecaondernemers zich kunnen melden als er sprake is van het openen van deuren uit veiligheidsoverwegingen. Als er geconstateerd wordt dat een deur open staat zal altijd gecontroleerd worden bij de politie of er sprake is geweest van een melding betreffende een veiligheidsituatie. Indien dit het geval is zal niet handhavend worden opgetreden. 7.5 Beleidslijn terrassen Met betrekking tot tijdstip en plaats van constatering wordt aansluiting gezocht bij de afspraak zoals deze is gemaakt met de horeca t.a.v. het gebruik van terrassen. Tot uur mag muziekgeluid op het terras hoorbaar zijn. Het muziekgeluid mag niet uitkomen boven het geluid van de terrasbezoekers en niet buiten het terras hoorbaar zijn. Hierbij mag de deur of pui openstaan; Vanaf uur mag geen muziekgeluid meer op het terras hoorbaar zijn. De ondernemer is vrij in de keuze of hij dit wil bereiken door het muziekgeluid in zijn horecagelegenheid zachter te zetten of ervoor te kiezen de deur dicht te doen en het muziekgeluid weer op het oorspronkelijke niveau in te stellen. Na uur, of zoveel eerder als in de terrasvergunning aangegeven dat het terras gesloten moet zijn, moeten deuren en ramen gesloten worden gehouden. Bedrijven zonder terrasvergunning of een opengesteld terras: Deuren en ramen dienen gesloten te zijn indien een dergelijke nadere eis is opgelegd en het muziekgeluid mag niet op de openbare weg hoorbaar zijn. 8. Bestuurlijke handhaving, sanctiemiddelen Door het college van Burgemeester en Wethouders is in het kader van de professionalisering van de handhaving de Handreiking bestuurlijke sanctiemiddelen vastgesteld. Deze handreiking is opgesteld om binnen de provincie afstemming te bevorderen in uniformiteit in werkwijzen en uitvoeringsdocumenten. De handleiding is een logisch vervolg op de handhavingstrategie Zo handhaven we in Brabant en is vooral gericht op het optreden tegen voortdurende overtredingen. De handleiding bevat hiervoor algemene kaders en voorbeelden.

9 8.1 Waarschuwing Indien een eerste keer wordt geconstateerd dat er sprake is van een overtreding zal, zo op dat moment redelijkerwijze mogelijk is, een mondelinge waarschuwing worden gegeven om de overtreding direct op te heffen. Indien mogelijk zal telefonisch contact worden opgenomen met de exploitant van de inrichting zodat deze direct op de hoogte is gesteld van de geconstateerde overtreding. Deze waarschuwing zal schriftelijk worden bevestigd. Wordt aan deze waarschuwing geen gehoor gegeven of is er sprake van recidive dan zal bestuurlijk worden opgetreden. 8.2 Dwangsom De last onder dwangsom wordt opgelegd aan de overtreder, in principe is dat de houder (exploitant) van de inrichting. Deze heeft het namelijk in zijn macht de last onder dwangsom uit te voeren of na te komen. Indien regelmatig de voornoemde voorschriften worden overtreden (recidive) ligt het voor de hand een dwangsom te bepalen per overtreding Hoogte van de dwangsom De hoogte van de dwangsom dient in redelijke verhouding te staan tot de zwaarte van het geschonden belang en de beoogde werking van het opleggen van de dwangsom. Indien blijkt dat van de opgelegde dwangsom onvoldoende dreiging uitgaat, kan deze worden ingetrokken en een nieuwe dwangsombeschikking met een hoger bedrag worden genomen. De wet vereist dat in de beschikking ook een maximaal te verbeuren eindbedrag wordt genoemd. In de Handreiking bestuurlijke sanctiemiddelen zijn voor de hoogte van dwangsommen en begunstigingstermijn richtinggevende voorbeelden opgenomen: Omschrijving Overtreding Hoogte Maximum Begunstigingst dwangsom ermijn GELUID Overlast geluid door ventilator, airco e.d maanden Overtreding geluidsvoorschriften Muziekbegrenzer niet aangebracht maand Werken met open deuren (geluidsoverlast) per constatering week Overlast, in werking buiten vergunde uren dag In elke situatie zal de hoogte van de dwangsom gemotiveerd moeten worden vastgesteld. Wel te stellen dat de huidige dwangsomhoogte voor het gesloten houden van deuren en ramen (2000 euro met een maximum van euro) aan de forse kant zijn. Dit heeft te maken met het feit dat de richtinggevende bedragen niet gericht zijn op de horeca specifiek. Het open hebben staan of het bewust openhouden van deuren is een van de grootste oorzaken van geluidsoverlast. Het maximaal toelaatbare binnenniveau in horeca-inrichtingen wordt bepaald met deuren en ramen gesloten. In een normale bedrijfssituatie kan, indien de deuren en ramen niet gesloten zijn, niet worden voldaan aan de geluidsnormen uit het Besluit. Gelet op het feit dat het gesloten houden van deuren en ramen eenvoudig te realiseren is, en het niet gesloten houden van deuren en ramen veel overlast kan veroorzaken, moet de hoogte van de dwangsom ertoe leiden dat de overtreding wordt voorkomen. De lasten onder dwangsom die in het verleden zijn opgelegd zullen middels een nieuw besluit worden

10 gewijzigd zodat het te verbeuren bedrag per overtreding wordt verlaagd van 2000 euro naar 500 euro. De inmiddels verbeurdverklaarde, maar nog niet geïnde dwangsommen worden meegenomen in deze verlaging. Nieuw op te leggen lasten onder dwangsom zullen deze nieuwe lijn volgen Intrekking dwangsombeschikking Indien gedurende 1 jaar na het opleggen van een last onder dwangsom geen constatering van een overtreding wordt gedaan zal in principe deze worden ingetrokken. Hierbij wordt uitdrukkelijk het algemene naleefgedrag door de exploitant betrokken. 9. Controles Ten aanzien van de controles worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: Het actieve handhavingsbeleid t.a.v. de (natte) horeca blijft van kracht, wat betekent dat periodieke controles ook in de avond en nacht van weekenden worden uitgevoerd. De controles worden verricht door daartoe aangewezen ambtenaren van de Afdeling Wonen en Milieu met een toezichthoudende bevoegdheid. De rapportages dienen duidelijk aan te geven wat geconstateerd is tijdens de controle; een inrichtinghouder dient te weten waar hij aan toe is en wat hij moet doen (of laten). Onderdelen van de rapportage zijn in ieder geval: o naam van de controleur en controlerende instantie; o NAW-gegevens van de inrichting; o datum van de controle; o wet- en regelgeving waarop gecontroleerd is; o geconstateerde overtredingen; korte omschrijving van wat is geconstateerd; plaats van constatering (geluid), indien nodig met een tekening; tijdstip van overtreding. o eventuele bijzondere (maatschappelijke) omstandigheden in relatie tot de constatering; afwijkende activiteiten in inrichting; een wegens omstandigheden bijzondere drukte; is een kennisgeving festiviteit gedaan. o eventueel mondelinge gegeven waarschuwing en vervolgactie; o ondertekening door toezichthouder (naam, functie en datum). Per constatering dient een rapportage te worden ingevuld. Ingeval van een constatering van een overtreding wordt het rapport ter beschikking gesteld aan de overtreder.

Bevoegdheid burgemeester/college

Bevoegdheid burgemeester/college Vergunning / ontheffing Artikel 1:4, tweede lid, van de Apv - Voorschriften De aan de vergunning/ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen worden niet nagekomen. Exploitatie openbare inrichtingen

Nadere informatie

1. Inleiding Inrichtingen Festiviteiten Evenementen Overige geluidhinder

1. Inleiding Inrichtingen Festiviteiten Evenementen Overige geluidhinder Toezichtplan Geluid Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Toezicht geluidsnormen... 4 2.1 Aanleiding geluidsmetingen... 4 2.2 Uitvoering geluidsmetingen... 4 2.2.1 Meetmethode... 4 2.2.2 Meetapparatuur...

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0041 Rv. nr.: 09.0041 B&W-besluit d.d.: 21-4-2009 B&W-besluit nr.: 09.0194 Naam programma +onderdeel: Omgevingskwaliteit Onderwerp: Wijziging artikelen 4.1.1 tot en met 4.1.4 Algemene

Nadere informatie

1. Aanleiding Conclusie... 7

1. Aanleiding Conclusie... 7 F 1. Aanleiding... 3 2. Uitgangspunten... 4 Wettelijk kader...4 Akoestische situatie uitgaangsgebied...5 Uitwerking Achtergrondniveaus...5 3. Geluidsuitbreiding horeca inrichtingen... 6 4. Conclusie...

Nadere informatie

Notitie sluitingstijden horeca tijdens zon- en feestdagen 2014 t/m 2017, gemeente Deurne

Notitie sluitingstijden horeca tijdens zon- en feestdagen 2014 t/m 2017, gemeente Deurne Gemeenteblad nr. 75, 23 oktober 2013 Notitie sluitingstijden horeca tijdens zon- en feestdagen 2014 t/m 2017, gemeente Deurne Deurne, 10 oktober 2013. Versie 1.0. Colofon: Portefeuillehouder : H.J. Mak,

Nadere informatie

BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER

BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER DEFINITIEF Afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving Registratiekenmerk: VVH/vr/615324 BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VLISSINGEN ONDERWERP Op 1 januari 2008 is het Besluit

Nadere informatie

I I. OóijÉ^1!^ Het betreft de navolgende geringe aanpassingen ten opzichte van de laatste model-apv van VNG.

I I. OóijÉ^1!^ Het betreft de navolgende geringe aanpassingen ten opzichte van de laatste model-apv van VNG. I I BEEK NUTH INTERQEMEENTELIJKE STEIN MILIEUDIENST College van B en W Gemeente Nuth t.a.v. de heer E.Berger Postbus 22000 6360 AA Nuth GEMEENTE NUTH Volgnr...2 ï Q(2^./..3.5r.7.^. Ingek. j 6 mi 2009 Verzonden

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2014

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2014 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2014 Nr. x Herziening vrijstellingsverordening inrichtingen milieubeheer (raadsbesluit van 26 juni 2008, waarin opgenomen de eerste wijziging, besluit van 9 april 2009) De raad

Nadere informatie

Beleidsregels Terrassen April 2017

Beleidsregels Terrassen April 2017 Beleidsregels Terrassen 2017 April 2017 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving 5 Artikel 2 Inrichten van een terras 5 Artikel 3 Terrasmeubilair 5 Artikel 4 Openingstijden 5 Artikel 5 Gebruik gemeentegrond

Nadere informatie

Betreft: Ambtshalve besluit tot het stellen van maatwerk voor het aspect Geluid

Betreft: Ambtshalve besluit tot het stellen van maatwerk voor het aspect Geluid Omgevingsdienst NZKG POSTBUS 209, 1500 EE ZAANDAM Taksim Bar dhr. R. Özkara Rozengracht 105 1506 SE Zaandam Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl KvK 56989695

Nadere informatie

Handhaving@horeca Breda

Handhaving@horeca Breda Handhaving@horeca Breda 1. Inleiding Breda is een Bourgondische en gezellige uitgaansstad. De haven is opgeknapt waardoor er een groot aantal terrassen aan het water is verschenen. Door de komst van de

Nadere informatie

Beleid inzake sluitingstijden Gemeente Leidschendam-Voorburg

Beleid inzake sluitingstijden Gemeente Leidschendam-Voorburg Beleid inzake sluitingstijden 2011 Gemeente Leidschendam-Voorburg 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1 Juridisch kader 4 1.1 Algemene Plaatselijke Verordening 4 1.2 Beleid 4 2 Het sluitingstijdenbeleid

Nadere informatie

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2

Inhoudsopgave B E L E I D S R E G E L H O R E C A H A N D H A V I N G 2 0 0 2 12 juni 2002 Inhoudsopgave Geregistreerd onder nummer BIVO/2010/29815 Wettelijke grondslag: Drank- en horecawet 1 1. Inleiding Een bestuursorgaan kan beleidsregels vaststellen. Titel 4.3 van Algemene

Nadere informatie

-! - è-!^e. EMEiEVINGiEiDIENEiT BESCHIKKING. Cafébedrijf Bordeaux Grote Markt 93 in Almere. Opleggen maatwerkvoorsch riften. ' 6 t', Et l0l{ -)J

-! - è-!^e. EMEiEVINGiEiDIENEiT BESCHIKKING. Cafébedrijf Bordeaux Grote Markt 93 in Almere. Opleggen maatwerkvoorsch riften. ' 6 t', Et l0l{ -)J l@ è-!^e J_ -)J -! - _-- I. - EMEiEVINGiEiDIENEiT FLEVoLAND & GooI EN VEtrHÏETÏREEK ' 6 t', Et l0l{ BESCHIKKING Opleggen maatwerkvoorsch riften Cafébedrijf Bordeaux Grote Markt 93 in Almere Kenmerk: 140514/Cwl/kbe-010

Nadere informatie

Bijlage 3. Toelichting en procedures sanctiemiddelen

Bijlage 3. Toelichting en procedures sanctiemiddelen Bijlage 3 Toelichting en procedures sanctiemiddelen 1. Aanwijzing Grond : het niet voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet Kinderopvang. Wettelijke basis : artikel 65,

Nadere informatie

Handhavingsstrategie muziekgeluid horeca Handhavingsstappen op grond van Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer en APV 2008 (hoofdstuk 3, Horeca)

Handhavingsstrategie muziekgeluid horeca Handhavingsstappen op grond van Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer en APV 2008 (hoofdstuk 3, Horeca) Handhavingsstrategie muziekgeluid horeca Handhavingsstappen op grond van Activiteitenbesluit Wet Milieubeheer en APV 2008 (hoofdstuk 3, Horeca) Inhoud Inleiding... 3 1 Juridisch kader... 4 1.1 Het Activiteitenbesluit...

Nadere informatie

pagina 1 van 8 Activiteitenbesluit milieubeheer, Afdeling 8 (Tekst geldend op: ) Afdeling 8. Geluidhinder Artikel 16b Deze afdeling is van toepassing op degene die een inrichting type A of een inrichting

Nadere informatie

STAPPENPLAN HANDHAVING GELUIDSOVERLAST HORECA- INRICHTINGEN EN EVENEMENTEN

STAPPENPLAN HANDHAVING GELUIDSOVERLAST HORECA- INRICHTINGEN EN EVENEMENTEN STAPPENPLAN HANDHAVING GELUIDSOVERLAST HORECA- INRICHTINGEN EN EVENEMENTEN juli 2009 Versiedatum 20 juli 2009 Versie : Definitief Auteur : G.J. van Veen Registratienummer : Documentnaam : Stappenplan handhaving

Nadere informatie

ȕft IJsselstein. Raadsvoorstel. Agendapunt 10

ȕft IJsselstein. Raadsvoorstel. Agendapunt 10 Raadsvoorstel ^ ^ _ Gemeente Gerne ent eȕft IJsselstein Agendapunt 10 r Aan de raad van de gemeente IJsselstein onderwerp Wijziging van afd 4:1 APV productnaam datum 15 december 2009 Geluidshinder en

Nadere informatie

(Geluids-)overlast evenementen

(Geluids-)overlast evenementen (Geluids-)overlast evenementen Inleiding Het huidige evenementenbeleid van de gemeente Asten is op 19 december 2006 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin zijn ook de geluidsnormen voor evenementen opgenomen.

Nadere informatie

U Dienstverlening

U Dienstverlening Zuídplas Brasserie Geen Idee V.O^F^ T.a.v, de heer R.J. Ouwendijk en mevrouw G. Ouwendijk Klein Hitland 2 2911 BR NIEUWERKERKAAN DEN IJSSEL lil li III lil verzenddatum afdeling 9 FEB 2016 U16.001245 Dienstverlening

Nadere informatie

BELEIDSREGEL VERGUNNINGEN EN HANDHAVING SLUITINGSTIJDEN HELMOND 2008

BELEIDSREGEL VERGUNNINGEN EN HANDHAVING SLUITINGSTIJDEN HELMOND 2008 Jaar: 2007 Nummer: 110 Besluit: Burgemeester 11 december 2007 Gemeenteblad BELEIDSREGEL VERGUNNINGEN EN HANDHAVING SLUITINGSTIJDEN HELMOND 2008 De burgemeester van Helmond; b e s l u i t vast te stellen

Nadere informatie

Handhavingsmodel horeca en alcohol

Handhavingsmodel horeca en alcohol Handhavingsmodel horeca en alcohol Inleiding De Drank- en Horecawet (DHW) die op 1 januari 2013 inging, geeft aan dat er in 2013 een handhavingsmodel met betrekking tot de DHW moet worden vastgesteld.

Nadere informatie

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK

LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK LOKAAL HORECACONVENANT OLDEBROEK Ondergetekenden: de burgemeester van de gemeente Oldebroek; hierna te noemen 'de burgemeester'; de politie Oost Nederland, team Veluwe Noord, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Nota operationele richtlijn vergunningverlening en handhaving van geluidsnormen bij buitenevenementen 2016

Nota operationele richtlijn vergunningverlening en handhaving van geluidsnormen bij buitenevenementen 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Beemster. Nr. 60044 12 mei 2016 Nota operationele richtlijn vergunningverlening en handhaving van geluidsnormen bij buitenevenementen 2016 Inleiding Hoe is het

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING

BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING BELEIDSREGEL HANDHAVING HELINGBESTRIJDING 1. Inleiding Het tegengaan van heling is één van de speerpunten in het Integraal Veiligheidsplan van de gemeente. Het is onderdeel van de aanpak van woninginbraak

Nadere informatie

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel

Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel Sanctietabel behorend bij Alcohol- en Horecasanctiebeleid Sint-Michielsgestel : Algemene Plaatselijke Verordening Sint-Michielsgestel 2014 : Drank- en Horecawet, geldend per 1-1-2014 Regelgeving Artikel

Nadere informatie

Nota operationele richtlijn vergunningverlening en handhaving van geluidsnormen bij buitenevenementen

Nota operationele richtlijn vergunningverlening en handhaving van geluidsnormen bij buitenevenementen Nota operationele richtlijn vergunningverlening en handhaving van geluidsnormen bij buitenevenementen 8 april 2014 Inhoud Inleiding... 3 Hoe is het op dit moment geregeld?... 3 Waarom een Nota?... 3 Vergunningverlening

Nadere informatie

Besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. Het Ontwerp-watersanctiebesluit 2015 voor de inspraak vast te stellen.

Besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. Het Ontwerp-watersanctiebesluit 2015 voor de inspraak vast te stellen. B en W-nummer 15.0036; besluit d.d. 20-1-2015 Onderwerp Inspraak Watersanctiebesluit 2015 Besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. Het Ontwerp-watersanctiebesluit 2015 voor de inspraak vast te stellen.

Nadere informatie

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Watersanctiebesluit Besluiten:

B en W-nummer ; besluit d.d Onderwerp Watersanctiebesluit Besluiten: B en W-nummer 15.0460; besluit d.d. 19-5-2015 Onderwerp Watersanctiebesluit 2015 Besluiten: 1. Het Watersanctiebesluit 2015 vast te stellen. Perssamenvatting: Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

2. Plan van aanpak. Schema e melding overlast Politie voert een controle uit.

2. Plan van aanpak. Schema e melding overlast Politie voert een controle uit. Plan van aanpak van en door de burgemeester van de gemeente Hattem om op te treden bij verstoring van de openbare orde rondom horecabedrijven in de gemeente Hattem. 1. Inleiding In de omgeving van horecabedrijven

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 42/2013 Datum : 11 april 2013 B&W datum : Portefeuillehouder : Onderwerp : beantwoording vragen gesteld in de RTG B&F/Ruimte d.d. 2 april 2013 inzake voorstel tot vaststellen

Nadere informatie

Gemeente Grootegast Notitie evenementen en festiviteiten - Concept

Gemeente Grootegast Notitie evenementen en festiviteiten - Concept Gemeente Grootegast Notitie evenementen en festiviteiten - Concept 1. Inleiding In de gemeente Grootegast vinden jaarlijks een groot aantal evenementen en festiviteiten plaats. Dergelijke activiteiten

Nadere informatie

Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA:

Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA: Bijlage 1. Stappenschema met toelichting: geen vergunning groot evenement SCHEMA: 1 TOELICHTING: De gemeentelijk toezichthouder of de gemeentelijke opsporingsambtenaar constateert, veelal naar aanleiding

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER Maatwerk Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer besluit

WET MILIEUBEHEER Maatwerk Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer besluit WET MILIEUBEHEER Maatwerk Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer besluit Datum : Nummer beschikking : Gegevens inrichting Naam inrichting : C.V.V. Be Fair Adres : Toernooiweg 101 Postcode

Nadere informatie

Geluid bij horeca, horeca gerelateerde festiviteiten en evenementen 2013

Geluid bij horeca, horeca gerelateerde festiviteiten en evenementen 2013 versie: definitief 2013 Regeling Geluid bij horeca, horeca gerelateerde festiviteiten en evenementen 2013 Op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) en

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning terrassen

Aanvraagformulier vergunning terrassen Aanvraagformulier vergunning terrassen In artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is geregeld dat het zonder vergunning verboden is voorwerpen te plaatsen op of aan een openbare plaats

Nadere informatie

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. xxx, nummer xxx; gelet op de artikelen

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing

Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Akoestisch onderzoek evenementen Landgoed kasteel de Berckt te Baarlo ten behoeve van een ruimtelijke onderbouwing Datum 14 mei 2012 Referentie 20120487-04 Referentie 20120487-04 Rapporttitel Akoestisch

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018

Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Preventie en handhavingsplan alcohol De Friese Waddeneilanden 2014-2018 Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen 3 1. Inleiding 3 2. Toezicht 4 3. Resultaten 4 Deel 2 Sanctiebeleid 5 3. Sanctiecategorieën 5 4. Handreiking

Nadere informatie

Horecawijzer. Goed geregeld

Horecawijzer. Goed geregeld Horecawijzer Goed geregeld Voor startende en zelfs ervaren horecaondernemers kan het lastig zijn om uit te vinden welke regels er zijn. In deze folder geeft stadsdeel Centrum u daarom een kijkje in de

Nadere informatie

Verordening Winkeltijden Nijmegen 2013

Verordening Winkeltijden Nijmegen 2013 De raad van de gemeente Nijmegen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2013, gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet; besluit vast te stellen: Verordening

Nadere informatie

Uitgangspunten en richtingen van de raad voor programma 5.2. integrale veiligheid thema sluitingstijden horeca.

Uitgangspunten en richtingen van de raad voor programma 5.2. integrale veiligheid thema sluitingstijden horeca. 342794 Raadsvoorstel Raadsvergadering : 5 februari 2013 Voorstel : 2013-008 Agendapunt : Zaaknummer : 1894/2012/86525 Documentnummer : 1894/2012/137267 Datum : 9 januari 2013 Onderwerp Uitgangspunten en

Nadere informatie

collectieve festiviteiten (12-dagenregeling)

collectieve festiviteiten (12-dagenregeling) College Onderwerp: V200901387 collectieve festiviteiten (12-dagenregeling) Samenvatting: Inleiding: Jaarlijks wijst het college acht dagen of dagdelen aan, waarop de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit

Nadere informatie

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras)

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) BIJLAGE 1D Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) Exploitatievergunning ex artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke verordening van de gemeente Sittard-Geleen De burgemeester van Sittard-Geleen;

Nadere informatie

Overlastmeldingen adequaat behandeld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid

Overlastmeldingen adequaat behandeld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Overlastmeldingen adequaat behandeld Gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid 18 juni 2013 RA131070 Samenvatting Een vrouw ondervindt geluidsoverlast van een ondergelegen kapsalon.

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening

Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening (vastgesteld door de burgemeester van Alphen aan den Rijn op 29 augustus 2012) Nadere regels voor het hebben van een terras

Nadere informatie

PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG

PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG Doel van de beleidsregel preventieve dwangsom bij overlastgevend gedrag. Met deze preventieve dwangsom wordt getracht het gedrag van overlastgevende personen

Nadere informatie

Mandaatbesluit van de gemeente Maastricht aan de Directeur van de RUD Zuid- Limburg

Mandaatbesluit van de gemeente Maastricht aan de Directeur van de RUD Zuid- Limburg BIJLAGE 2 Mandaatbesluit van de gemeente Maastricht aan de Directeur van de RUD Zuid- Limburg Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht Gelet op: - afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad U kunt uzelf op www.sintanthonis.nl aanmelden voor de bekendmakingenservice van Overheid.nl. U krijgt dan alle bekendmakingen die voldoen aan de door u opgegeven criteria in uw e-mailbox. Bekendmaking:

Nadere informatie

Brabants Alcoholen. Horecasanctiebeleid

Brabants Alcoholen. Horecasanctiebeleid Brabants Alcoholen Horecasanctiebeleid Brabantse werkgroep nieuwe Drank- en Horecawet Vastgesteld in het Bestuurlijk Provinciaal Handhavingsoverleg op 28 maart 2013, V03 Voorwoord Voor u ligt het Brabants

Nadere informatie

HANDHAVING GELUID HORECA

HANDHAVING GELUID HORECA HANDHAVING GELUID HORECA Inleiding Dit informatiepakket gaat over de handhaving van de geluidsnormen bij de horeca in de gemeente s-hertogenbosch. Het bevat uitleg over: o de van toepassing zijnde regelgeving;

Nadere informatie

LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE

LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE foto provincie Utrecht Versie: maart 2015 Inhoud Inleiding... 3 Gebruik van de Leidraad... 3 Bestuursrecht... 3 Naamgeving... 3 Stappen... 4 Last onder dwangsom

Nadere informatie

Horeca-interventiedraaiboek. Afdeling Ruimte

Horeca-interventiedraaiboek. Afdeling Ruimte Horeca-interventiedraaiboek Afdeling Ruimte Inleiding Voor u ligt het horeca-interventiedraaiboek. In dit stuk staat beschreven hoe en door wie overtredingen door (horeca-)s worden opgemerkt en welke maatregelen

Nadere informatie

Behandeld door de heer G.J. Ambachtsheer Afdeling Toezicht en Handhaving

Behandeld door de heer G.J. Ambachtsheer Afdeling Toezicht en Handhaving A A N T E K E N E N B.V. Vurense Snack Industrie t.a.v. de directie Gildenstraat 36 4143 HS LEERDAM Uw brief van Verzenddatum 14 juli 2016 Uw kenmerk Dossier D-00026929 Reactie op Zaaknummer Z-16-304957

Nadere informatie

er in de gemeente Kapelle jaarlijks diverse evenementen worden georganiseerd, variërend van straatbarbeque

er in de gemeente Kapelle jaarlijks diverse evenementen worden georganiseerd, variërend van straatbarbeque GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Kapelle. Nr. 8540 18 januari 2017 Evenementenbeleid gemeente Kapelle De burgemeester van de gemeente Kapelle; overwegende dat ; er in de gemeente Kapelle jaarlijks

Nadere informatie

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen

Integraal Handhavingsbeleidsplan De Ronde Venen, 26 september 2012. Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen Bijlage VI Toelichting op de bestuursrechtelijke sanctiemiddelen 76 Bestuursrechtelijke sanctiemiddelen De gemeente De Ronde Venen kan tegen overtreders met meerdere verschillende sanctiemiddelen, al dan

Nadere informatie

Een luisterend oor bij sensibiliseren en controleren van muziekgeluidsnormen

Een luisterend oor bij sensibiliseren en controleren van muziekgeluidsnormen Een luisterend oor bij sensibiliseren en controleren van muziekgeluidsnormen Ine Ruttens, directeur Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu Veronique Vandenberghe, afdelingshoofd Milieutoezicht 1 Milieutoezicht

Nadere informatie

Raadsvergadering: 22 mrt 2016 Besluit: Unaniem Aangenomen

Raadsvergadering: 22 mrt 2016 Besluit: Unaniem Aangenomen Raadsvergadering: 22 mrt 2016 Besluit: Unaniem Aangenomen Agendanr.: 7 Voorstelnr.: RB2016016 Onderwerp: aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening Programma: programma 2 Reden van agendering: ter besluitvorming

Nadere informatie

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011

ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011 1 ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 14 juli 2011 OPSTELLER VOORSTEL: AFDELING: PORTEFEUILLEHOUDER: G. Snapper FJZ/AJZ M.C.M. Waanders Agendapunt: No. /'11 Dokkum, 27 mei 2011 ONDERWERP: Sluitingstijden

Nadere informatie

Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016

Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016 Beleidsregel Victoriabeleid Valkenburg aan de Geul 2016 Beleidsregels van de burgemeester van Valkenburg aan de Geul voor de uitvoering van artikel 174a van de Gemeentewet, dat de burgemeester de bevoegdheid

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013

Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Vaststelling 19 december 2013 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 123 Naam Beleidsregel handhaving Drank- en Horecawet (2013) Publicatiedatum 18 december 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregel bij besluit van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27433 1 oktober 2014 Beleidsregel houdende vaststelling van regels voor de naleving en toezicht op de veiligheidsadviseur

Nadere informatie

Nadere regels voor terrassen 2013

Nadere regels voor terrassen 2013 Nadere regels voor terrassen 2013 Het college van Waalwijk, gelezen het voorstel van afdeling RSO d.d. 27 november 2012; overwegende dat het wenselijk is ter bescherming van het bepaalde in artikel 2:10

Nadere informatie

Notitie Handhaving hinderlijk overhangend groen gemeente Voorschoten

Notitie Handhaving hinderlijk overhangend groen gemeente Voorschoten Notitie Handhaving hinderlijk overhangend groen gemeente Voorschoten Gemeente Voorschoten Auteur(s): Patrick Spiegeler en Ralph Pitlo Notitie: Handhaving hinderlijk overhangend groen gemeente Voorschoten

Nadere informatie

Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014

Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014 Sanctiestrategie Drank en Horecawet Almere 2014 Deze sanctiestrategie uit 2014 is in 2015 ongewijzigd bijgevoegd aan het Werkplan, om de volgende reden: Bij het optreden tegen ernstige en mag van de gemeente

Nadere informatie

Geluid. Dag 2 12.30 13.15

Geluid. Dag 2 12.30 13.15 Geluid Dag 2 12.30 13.15 1 2 De leerdoelen zijn de relatie met andere wet- en regelgeving de wijzigingen t.o.v. oude regelgeving de recente ontwikkelingen t.a.v. geluid(beleid) 3 5 Thema Geluid 5.1 5.2

Nadere informatie

BB.nr d.d

BB.nr d.d houdens advies van de commissie BB.nr. 12.069 d.d. 2-10-2012 Onderwerp Algemene beleidsregel en mandaatbesluit Burgemeester inzake gebiedsontzeggingen 2012 Besluit:B 1. Vast te stellen bijgaande Algemene

Nadere informatie

Verordening winkeltijden Zoetermeer

Verordening winkeltijden Zoetermeer Verordening winkeltijden Zoetermeer Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2001 Nr. 25 Standplaatsverordening 2001 (raadsbesluit van 31 mei 2001) De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 14 mei 2001 Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet

Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Handhavingsmodel Drank- en Horecawet Inleiding Dit handhavingsmodel is opgesteld naar aanleiding van de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW). Deze maakt de burgemeester verantwoordelijk voor het toezicht op

Nadere informatie

Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder. bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b

Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder. bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Toelichting op Beleidsregels voor de toepassing van een last onder bestuursdwang en bestuurlijke waarschuwing ingevolge artikel 13b Opiumwet (de wet Damocles) Het Nederlandse drugsbeleid richt zich op

Nadere informatie

Winkeltijdenverordening Valkenswaard 2017

Winkeltijdenverordening Valkenswaard 2017 Winkeltijdenverordening Valkenswaard 2017 De raad van de gemeente Valkenswaard, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 oktober 2017; gezien het verslag van de commissievergadering van

Nadere informatie

Activiteitenbesluit: Geluid

Activiteitenbesluit: Geluid Activiteitenbesluit: Geluid Januari 2008 De geluidsvoorschriften in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, ofwel het Activiteitenbesluit, komen grotendeels overeen met de geluidsvoorschriften

Nadere informatie

Hoogte van dwangsommen lengte van b egunstigingstermijn opgenomen in tabellen

Hoogte van dwangsommen lengte van b egunstigingstermijn opgenomen in tabellen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 77550 14 juni 2016 Uitvoeringsbeleid hoogte dwangsommen en lengte begunstigingstermijnen Wabo, APV, Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen,

Nadere informatie

Notitie regulering nachtelijke overlast Schiermonnikoog (Algemene Plaatselijke Verordening).

Notitie regulering nachtelijke overlast Schiermonnikoog (Algemene Plaatselijke Verordening). Notitie regulering nachtelijke overlast Schiermonnikoog (Algemene Plaatselijke Verordening). 1. Aanleiding. De afgelopen drie zomerseizoenen is een aantal klachten binnengekomen over nachtelijke geluidsoverlast

Nadere informatie

1. AANLEIDING. Kleinschalige proef. Ervaring en evaluatie 2014. Uitgangspunten terrasvlonders

1. AANLEIDING. Kleinschalige proef. Ervaring en evaluatie 2014. Uitgangspunten terrasvlonders Terrasvlonders 2015 INHOUDSOPGAVE 1. AANLEIDING 3 Kleinschalige proef 3 Ervaring en evaluatie 2014 3 Uitgangspunten terrasvlonders 3 2. TERRASVLONDERS 2015 5 Voorwaarden 5 Proces van vergunningverlening

Nadere informatie

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders

Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders Informatienotitie AAN VAN Raadsleden College van Burgemeester en Wethouders ONDERWERP. DATUM 3 februari 2010 KOPIE AAN J. Spijkerman BIJLAGE. REGISTRATIENUMMER 107967 Geachte raadsleden, Burgemeester en

Nadere informatie

Drank- en Horecawet 2013

Drank- en Horecawet 2013 Onderwerp : Bijlage02: Handhavingsprotocol Drank- en Horecawet 2013 Registratienummer : at13003237 Registratiecode : *at13003237* Auteur : Saskia Wilmink Drank- en Horecawet 2013 Handhavingsprotocol gemeenten

Nadere informatie

Sanctiebesluit Leiderdorp 2016 Drank en horeca

Sanctiebesluit Leiderdorp 2016 Drank en horeca GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leiderdorp. Nr. 282 2 januari 2017 Sanctiebesluit Leiderdorp 2016 Drank en horeca Inleiding Een eerder Sanctiebesluit van gemeente Leiderdorp, relatief kort

Nadere informatie

Bijlage 2: Maatwerkbeleid in het kader van het Activiteitenbesluit

Bijlage 2: Maatwerkbeleid in het kader van het Activiteitenbesluit Bijlage 2: Maatwerkbeleid in het kader van het Activiteitenbesluit Deze bijlage maakt deel uit van de Beleidsregel VTH 2016 provincie Groningen Algemeen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregel

Nadere informatie

Oud (voor zover relevant) Nieuw Toelichting. Artikel 1 Artikel 1:1 Leesteken aangepast. Artikel 1.2 Artikel 1:2 Leesteken aangepast

Oud (voor zover relevant) Nieuw Toelichting. Artikel 1 Artikel 1:1 Leesteken aangepast. Artikel 1.2 Artikel 1:2 Leesteken aangepast Deze bijlage maakt integraal deel uit van de verordening tot wijziging van de APV 2012, vastgesteld door de raad op 28-11-2013 Artikel 1 Artikel 1:1 Leesteken aangepast Artikel 1.2 Artikel 1:2 Leesteken

Nadere informatie

Voorgesteld besluit De verordening Paracommercie gemeente Wijk bij Duurstede 2013 vast te stellen.

Voorgesteld besluit De verordening Paracommercie gemeente Wijk bij Duurstede 2013 vast te stellen. Raadsvergadering, 19 november 2013 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Verordening Paracommercie Nr.: 20131112 10 RV Agendapunt: 10 Datum: 22 oktober 2013 Onderdeel raadsprogramma: Portefeuillehouder: Tjapko

Nadere informatie

Beleid Geluidsnormering bij evenementen

Beleid Geluidsnormering bij evenementen Beleid Geluidsnormering bij evenementen Inleiding In dit beleidsstuk worden onze overwegingen over geluid bij evenementen en geluidsregels geformuleerd. De regels gelden binnen de gemeente Horst aan de

Nadere informatie

Donderdag 1 oktober 2015, week 40 GEMEENTEBLAD

Donderdag 1 oktober 2015, week 40 GEMEENTEBLAD Donderdag 1 oktober 2015, week 40 GEMEENTEBLAD Het afdelingshoofd van de Afdeling Klantcontactcentrum heeft op 24 september 2015 besloten de bevoegdheid tot alle handelingen met betrekking tot de uitvoering

Nadere informatie

Werkgroep Sanering Oostelijk Stadsdeel 1 Secr.: PJ.J. van der Lee Verdronkenoord 77 1811BC Alkmaar e-mail : info@oostelijkstadsdeelalkmaar.

Werkgroep Sanering Oostelijk Stadsdeel 1 Secr.: PJ.J. van der Lee Verdronkenoord 77 1811BC Alkmaar e-mail : info@oostelijkstadsdeelalkmaar. Secr.: PJ.J. van der Lee Verdronkenoord 77 1811BC Alkmaar e-mail : info@oostelijkstadsdeelalkmaar.nl Aan: Het college van B&W van de gemeente Alkmaar Ter attentie van mw. M. Hartog Postbus 53 1800 BC Alkmaar

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Agendanummer Registratienummer raad 6755 Behorend bij het Burgemeester-advies met registratienummer 6087 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de gemeente

Nadere informatie

Notitie Geluid en Evenementen Apeldoorn. In werking getreden op 28-5-2008. Geluid en evenementen Apeldoorn

Notitie Geluid en Evenementen Apeldoorn. In werking getreden op 28-5-2008. Geluid en evenementen Apeldoorn Notitie Geluid en Evenementen Apeldoorn In werking getreden op 28-5-2008 Geluid en evenementen Apeldoorn 1 1. Inleiding Apeldoorn is een levendige stad waar vele evenementen worden georganiseerd. Deze

Nadere informatie

Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal bijlagen Datum _ november 2016

Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal bijlagen Datum _ november 2016 AANTEKENEN Handelsonderneming Bepo B.V. T.a.v. de directie Ceintuurbaan 124 3051 KD ROTTERDAM Parallelweg 1 Postbus 843 3100 AV Schiedam T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E info@dcmr.nl W www.dcmr.nl Ons

Nadere informatie

Alcohol- en Horecasanctiebeleid gemeente Bergeijk. gelet op het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

Alcohol- en Horecasanctiebeleid gemeente Bergeijk. gelet op het bepaalde in artikel 125 van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergeijk. Nr. 122091 16 december 2015 Alcohol- en Horecasanctiebeleid gemeente Bergeijk Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk; gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen:

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen: 1. 1 van 5 Bureau Beleid en Juridische Ondersteuning Contactpersoon : T.J. Ton Telefoonnr. : 0229-252497 E-mail : gemeente@hoorn.nl Uw brief van : - Uw kenmerk : Ons kenmerk : 09.58919 Bijlage(n) : 1 Onderwerp

Nadere informatie

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen

Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Handhavingsbeleid drank en horeca gemeente Schagen Inleiding Het toezicht op en de handhaving van de Drank- Horecawet (DHW) is per 1 januari 2013 overgedragen aan de gemeente. Voorheen werd deze taak

Nadere informatie

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator

4édMP BERNHEZE MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT. Let op! Lever uw formulier zo vroeg mogelijk in!!!! 1. Naam van de aanvrager/organisator ~c 4édMP BERNHEZE 111ç. 111 MELDINGSFORMULIER KLEIN EVENEMENT Artikel 2.24, 2.25 van de Algemeen plaatselijke verordening Bernheze (APV) Artikel 35 van de Drank- en Horecawet Let op! Lever uw formulier

Nadere informatie

Bijlage 6 - Beleidslijn Dwangsom en invordering

Bijlage 6 - Beleidslijn Dwangsom en invordering Bijlage 6 - Beleidslijn Dwangsom en invordering 1. Algemeen Een bestuursorgaan komt bij het bepalen van de hoogte van de dwangsom en het maximum van het te verbeuren bedrag een ruime mate van beleidsvrijheid

Nadere informatie

vast te stellen de volgende beleidsregels voor het toepassen van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, onder de naam

vast te stellen de volgende beleidsregels voor het toepassen van artikel 13b, eerste lid van de Opiumwet, onder de naam Gemeente Loon op Zand De Burgemeester van Loon op Zand, overwegende: dat artikel 13b, eerste lid, van de Opiumwet de burgemeester de bevoegdheid geeft om een last onder bestuursdwang toe te passen indien

Nadere informatie

Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen

Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen Zó handhaven we in Laarbeek Regels, overtredingen en de gevolgen Regels, overtredingen en de gevolgen De overheid heeft regels gemaakt om de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren zo schoon, mooi

Nadere informatie

Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten

Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten KADER Nieuwe geluidsnormen voor muziekactiviteiten PRINCIPE TOEPASSING LEUVEN POLITIEREGLEMENT ARGUMENTATIE VOLGENDE STAPPEN KADER Wetgeving voor 1 januari

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2003:AL8988

ECLI:NL:RVS:2003:AL8988 ECLI:NL:RVS:2003:AL8988 Instantie Raad van State Datum uitspraak 15-10-2003 Datum publicatie 15-10-2003 Zaaknummer 200302570/1 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Doetinchem, 31 mei 2017

Doetinchem, 31 mei 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 10.11 ALDUS VASTGESTELD 8 JUNI 2017 Aanpassingen Algemene plaatselijke verordening op basis van de evaluatie horecaconvenant Te besluiten om: 1. Artikel 2:29 sluitingstijd van

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d Vertrouwelijk

Besluitenlijst d.d. d.d Vertrouwelijk 1/ 6 Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS_VT_VG Aanwijzing collectieve festiviteiten 2011 (vrijstelling geluids- en lichtvoorschriften) 1- Notagegevens Notanummer 470732

Nadere informatie