NOTA HORECABELEID DEELGEMEENTE HILLEGERSBERG-SCHIEBROEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTA HORECABELEID DEELGEMEENTE HILLEGERSBERG-SCHIEBROEK"

Transcriptie

1 NOTA HORECABELEID DEELGEMEENTE HILLEGERSBERG-SCHIEBROEK

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Looptijd van het horecabeleid 1.2 Opbouw van de nota 1.3 Begripsomschrijvingen 2 Doel en status van de nota 2.1 Inleiding. 2.2 Horecanota: Kader voor advisering bij vergunningaanvragen 2.3 Status van de horecanota 2.4 Afstemming 2.5 Communicatie 3 Analyse van de horeca in Hillegersberg-Schiebroek 3.1 Inleiding 3.2 Afstemming met ander beleid 3.3 Horeca in Hillegersberg-Schiebroek: omvang en spreiding 3.4 Vraag en aanbod in economisch perspectief 3.5 Overlast en hinder 3.6 Terrassenbeleid en Overige aspecten 4 Horecabeleid Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek 4.1 Doelstellingen van het beleid 4.2 Indeling in verschillende horecagebieden 4.3 Uitwerking per deelgebied 5 Uitvoering van het beleid 5.1 Inleiding 5.2 Uitgangspunten voor uitvoering van het beleid 5.3 Organisatie 6. Juridisch kader voor horecabeleid 6.1 Inleiding 6.2 Landelijke regelgeving 6.3 Gemeentelijke regelgeving Bijlage A: Horecabeleid per (winkel)gebied Bijlage B: Organisaties met exploitatievergunning 2

3 Voorwoord Hillegersberg-Schiebroek is een uniek stukje stad, zowel door haar historische ontwikkeling als haar situering binnen de stad Rotterdam. Onze deelgemeente kenmerkt zich door haar ligging tegen de A20 en door charme door haar aantrekkelijk dorpscentrum met haar hoogwaardige uitstraling en de nabijheid van de Bergse Plassen. Het beleid van de deelgemeente richt zich op de ontwikkeling van de detailhandelsgebieden. Hillegersberg Centrum, de Peppelweg en het Kleiwegkwartier zijn daarbij aangewezen als hoofdwinkelgebieden. De aantrekkelijkheid van deze winkelgebieden groeit als dit aantrekkelijke verblijfsgebieden en ontmoetingsplekken zijn. Mogelijkheden om tijdens het recreatieve winkelen een horecagelegenheid aan te doen, verlengen de verblijfsduur in het gebied en daarmee de levendigheid. Ons horecabeleid geeft dan ook ruimte voor groei en kwalitatieve versterking van het horeca-aanbod. De burgemeester heeft de bevoegdheid exploitatievergunningen te verlenen aan horecabedrijven. Dit wordt uitgevoerd door Bureau Vergunningen. Voordat een exploitatievergunning wordt verleend, wordt de deelgemeente om advies gevraagd. Deze horecanota is het kader waarbinnen de deelgemeente advies geeft bij de verlening van de exploitatievergunningen. 3

4 Hoofdstuk 1: Inleiding Voor u ligt de nieuwe deelgemeentelijke horecanota van Hillegersberg-Schiebroek. De deelgemeente wil met deze horecanota de mogelijkheden om ontspannen te genieten tijdens recreatief winkelen vergroten. In 1996 lag de nadruk van het horecabeleid nadrukkelijk op consolidatie van de bestaande horecafaciliteiten, waarbij slechts op onderdelen gemotiveerde afwijkingen mogelijk waren. In 2002 is door de gemeenteraad van Rotterdam de nieuwe stedelijke Horecanota goedgekeurd. Dit is mede aanleiding geweest voor het opstellen van een deelgemeentelijke horecanota. In de stedelijke nota zijn beleid en regelgeving verruimd om maximale ruimte te geven voor de ontwikkeling van horeca zonder daarbij de ambities om Rotterdam ook als woonstad aantrekkelijk te maken tekort te doen. In de Raamovereenkomst heeft de deelraad aangegeven in de randvoorwaardelijke sfeer een bijdrage te willen leveren die winkeliers en andere ondernemers in staat stellen duurzaam te ondernemen. De deelgemeentelijke horecanota wil dan ook meer mogelijkheden creëren voor winkelondersteunende horeca. De verblijfsduur wordt langer en de aantrekkelijkheid in een winkelcentrum groter als de mogelijkheid bestaat te recreëren in een horecagelegenheid. Hierbij is uiteraard steeds oog voor het weren van bedreigingen voor het woon- en leefklimaat. 1.1 Looptijd Omdat de maatschappij en de horeca in beweging zijn, kan deze nota geen definitief eindbeeld geven. In deze nota wordt dan ook het horecabeleid geschetst voor de periode Aan het eind van deze periode wordt het horecabeleid opnieuw herzien. 1.2 Opbouw van de nota Deze nota bestaat uit twee delen. Het hoofddeel, hoofdstuk één tot en met zes, geeft een overzicht van de visie en de doelstellingen voor het deelgemeentelijke horecabeleid voor de komende periode. Het hoofdonderdeel is als volgt opgebouwd: Allereerst wordt in hoofdstuk twee het doel en de status van deze nota uiteengezet. Hoofdstuk drie geeft een analyse van de horeca in Hillegersberg-Schiebroek. In het vierde hoofdstuk worden de analyse vertaald in doelstellingen van het horecabeleid van Hillegersberg-Schiebroek. In hoofdstuk vijf geeft de uitgangspunten voor de uitvoering van het horecabeleid weer en in hoofdstuk zes wordt het juridisch kader van het horecabeleid uiteen gezet. Het tweede deel bestaat uit twee bijlagen. In bijlage A wordt het horecabeleid zo concreet mogelijk vertaald naar de verschillende deelgebieden van Hillegersberg-Schiebroek. In Bijlage B wordt een overzicht gegeven van de verenigingen e.d. met een exploitatievergunning in onze deelgemeente. 4

5 1.3 Begripsomschrijvingen In de horecanota worden herhaaldelijk begrippen genoemd die enige uitleg nodig hebben. Hieronder worden de belangrijkste begrippen omschreven. Horeca-inrichting (artikel APV Rotterdam) a. een inrichting als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend, zomede de daarbij horende terrassen; b. alle voor publiek openstaande lokaliteiten, open plaatsen, tuinen of gedeelten daarvan, zomede de daarbij behorende terrassen en de daarmee gemeenschap hebbende vertrekken die niet uitsluitend als woning of winkel worden gebruikt, alsmede de niet voor publiek toegankelijke lokaliteiten welke voor het publiek op de weg bereikbaar zijn - uitgezonderd standplaatsen als bedoeld in artikel en in artikel , sub b -, voor zover daar regelmatig en/of op gezette tijden: 1. gelegenheid wordt gegeven anders dan om niet enigerlei eet- en/of drinkwaren te verkrijgen, af te halen en/of te verbruiken, dan wel 2. amusement of ontspanning wordt aangeboden, met uitzondering van een speelautomatenhal, als omschreven in hoofdstuk 3, paragraaf 4 van deze verordening, dan wel 3. voorstellingen en/of vertoningen van porno-erotische aard worden gegeven dan wel door middel van automaten dergelijke voorstellingen en/of vertoningen kunnen worden gegeven; c. buurt- of winkelondersteunende inrichting: een inrichting als bedoeld in lid A, onder a en b, sub 1, die zich heeft gevestigd na 1 februari 2002 waarvan de activiteiten als genoemd onder b, sub 1, zich echter beperken tot eetwaren die geen maaltijd vormen en niet- of zwakalcoholhoudende drank. Horecaoverlast Het nadelig beïnvloeden van het woon- en leefklimaat in de omgeving van een horeca-inrichting als gevolg van activiteiten in of vanuit horeca-inrichtingen en/of een concentratie van horecainrichtingen in een beperkt gebied. Ontwikkelen Het, binnen de algemene doelstelling van het streven naar kwalitatief goede horeca, bieden van nieuwe locaties, dan wel toestaan van uitbreiding van het aantal m 2 en het aantal horecainrichtingen op reeds bestaande locaties. Beperkt ontwikkelen Het, binnen de algemene doelstelling van het streven naar kwalitatief goede horeca toestaan van twee vormen van uitbreiding, die maar in beperkte mate zullen bijdragen aan verhoging van de druk op het woon- en leefklimaat. Dat zijn: a. Uitbreiding van het aantal horecavestingen met een winkel- en buurtondersteunende functie, met de hieraan gekoppelde afwijkende openingstijden (07.00 uur uur); b. Uitbreiding van het aantal nachtontheffingen van bestaande horecagelegenheden. Er kan gemotiveerd voor één van de twee uitbreidingsmogelijkheden gekozen worden. In deze nota zal voor de verschillende gebieden worden aangegeven wat de beleidskwalificaties zijn. Dit betekent dat ook gebieden worden aangewezen waarvoor de beleidskwalificatie beperkt ontwikkelen geldt. Daarbij zal alleen gekozen worden voor de variant van uitbreiding van het aantal horeca-vestigingen met een winkel- en buurtondersteunende functie, met de hieraan gekoppelde afwijkende openingstijden (07.00 uur uur). 5

6 Consolideren Het, binnen de algemene doelstelling van het streven naar kwalitatief goede horeca en het saneren van probleemhoreca, bevriezen van de bestaande situatie. Saneren, verplaatsen en ontwikkelen vinden plaats binnen de begrenzing van het totale reeds aanwezige aantal m 2 en het aantal aan horeca-inrichtingen. Uitsluitend in plangebieden met nieuwbouw is beperkte uitbreiding van horeca mogelijk. Verminderen Het, binnen de algemene doelstelling van het streven naar kwalitatief goede horeca en het saneren van probleemhoreca, bewust verminderen van het aantal horeca-inrichtingen. Beperkte ontwikkeling c.q. verplaatsing binnen het gebied is alleen mogelijk als dit per saldo leidt tot een vermindering van het aantal m 2 en het aantal horeca-inrichtingen. Marginale uitbreiding Het, binnen de algemene doelstelling van het streven naar kwalitatief goede horeca, toestaan van marginale uitbreidingen van bestaande horeca-inrichtingen in gebieden anders dan verminderingsgebieden. Hierbij wordt gekeken naar de specifieke omstandigheden van het geval. Er wordt een afweging gemaakt tussen de extra belasting van het woon- en leefklimaat en de verwachte kwalitatieve verbetering. Marginale uitbreiding wijkt niet af van de systematiek van uniforme openings- en sluitingstijden. Onder marginale uitbreiding wordt verstaan een uitbreiding met maximaal 10% van het vergunde aantal m 2 van de inrichting, inclusief terras. Niet toegestaan wordt het door middel van opeenvolgende aanvragen realiseren van een (meer dan marginale) uitbreiding van de inrichting. Buurt- en winkel ondersteunende horeca Buurt- of winkel ondersteunende inrichting: een inrichting als bedoeld in lid A onder a en b sub 1 die zich heeft gevestigd na 1 februari 2002 waarvan de activiteiten als genoemd in sub b onder 1 die zich beperken tot eetwaren die geen maaltijd vormen en niet- of zwakalcoholische drank. Terras Een terras is een in de directe omgeving van een horecabedrijf gelegen deel van de openbare weg waar zit gelegenheid kan worden geboden en waar bedrijfsmatig dranken worden geschonken en/of spijzen voor directe consumptie worden verstrekt. 6

7 2. Doel en status van de nota 2.1 Inleiding. De horecanota dient als beleidskader voor de ontwikkelingen op horecagebied in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. De doelstellingen van de nota Horecabeleid kunnen als volgt worden geformuleerd: Verruiming van de mogelijkheden voor horeca-inrichtingen in de hoofdwinkelgebieden. Het actualiseren van en inzicht geven in het deelgemeentelijke horecabeleid en de relatie tot het stedelijke geformuleerde horecabeleid. Het geven van inzicht in de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot openbare inrichtingen. Het vormen van een juridisch toetsingskader voor de beoordeling van aanvragen voor ontheffingen, exploitatievergunningen en andere vergunningen voor horecabedrijven; Het creëren van een dynamisch, doch stabiel evenwicht tussen de bescherming van het woon- en leefklimaat en het zo goed mogelijk aanwenden van de sociaal-recreatieve en economische waarde van horeca in de deelgemeente; De nota heeft als uitgangspunt dat de horeca in de deelgemeente een belangrijke (winkelondersteunende) functie vervult 2.2 Horecanota: Kader voor advisering bij vergunningaanvragen Om een horeca-inrichting te exploiteren is een exploitatievergunning nodig. Een exploitatievergunning heeft het doel te voorkomen dat de openbare orde en het woon- en leefklimaat door de aanwezigheid van een horeca-inrichting nadelig wordt beïnvloed. Exploitatievergunningen worden namens de burgemeester door Bureau Vergunningen afgegeven. De burgemeestersinstructie bij de APV schrijft voor dat het deelgemeentebestuur bij de vergunningaanvraag om advies wordt gevraagd. De deelgemeente wint voordat zij haar advies uitbrengt eerst advies in bij de brandweer en politie. De horecanota heeft o.a. tot doel een kader te vormen waaraan de vergunningaanvragen kunnen worden getoetst. De nota geeft daarom een overzicht van de huidige situatie op horecagebied en de doelstellingen van het horecabeleid van Hillegersberg-Schiebroek. De nota richt zich op bedrijven die horeca als hoofdfunctie hebben. Organisaties die in aanvulling op hun hoofdactiviteit dranken of etenswaren aan hun leden verstrekken, worden buiten beschouwing gelaten. De verenigingen moeten wél voldoen aan de eisen die de Drank- en Horecawet stelt. In Bijlage B wordt een overzicht gegeven van de verenigingen met een exploitatievergunning in onze deelgemeente. 2.3 Status van de horecanota De horecanota dient als kader voor het horecabeleid in Hillegersberg-Schiebroek voor de periode Daarmee sluit de nota aan bij de looptijd van de Horecanota Rotterdam en de horecanota s van diverse andere deelgemeenten. De horecanota dient ook als kader voor de afgifte van exploitatievergunningen Als gevolg hiervan zal de nota moeten worden bekrachtigd door de burgemeester van Rotterdam. De deelraad stelt de nota vast. Beleidsvaststelling is kaderstelling. Als gevolg van Wet Dualisering Gemeentebestuur ligt deze bevoegdheid bij de deelraad. 7

8 2.4 Afstemming De horecanota staat niet op zich: bij het opstellen heeft een actieve afstemming plaatsgevonden met beleidsstukken op andere terreinen die direct of indirect met de horeca geconfronteerd worden. Een aantal van de meest relevante zijn: - Het concept Horecanotitie Kern en Plassen, Advies ten aanzien van grootschalige horecalocaties. - De Horecanota Rotterdam; - De Wijkveiligheidsactieprogramma s van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek; - Het Masterplan Winkelgebied Hillegersberg-centrum; - Rapport Toeristische-recreatieve activiteiten in Hillegersberg-Schiebroek: Hillegonda herleeft ; - Locatieonderzoek & Concentratietraject Winkelcentrum Peppelweg. - Onderzoek Commerciële voorzieningenstructuur in Hillegersberg-Schiebroek In het streven naar een integrale horecaontwikkelingsvisie worden in deze nota uitgangspunten beschreven ten aanzien van de volgende beleidsterreinen (in relatie tot de horeca): - economische ontwikkeling - openbare orde en veiligheid Ook bij de uitvoering van de in deze nota uitgesproken voornemens zal continu gestreefd worden naar afstemming met activiteiten op andere beleidsterreinen om zo effectief mogelijk op te kunnen treden. 2.5 Communicatie De conceptnota is aan de volgende instellingen/diensten toegezonden: ds+v, OBR, DCMR Rijnmond, Bureau Vergunningen, Politie Hillegersberg-Schiebroek, district de Noordhoek, Brandweer, winkeliersverenigingen en Horeca Nederland afdeling Rotterdam. 8

9 3 Analyse van de horeca in Hillegersberg-Schiebroek 3.1 Inleiding Om tot een helder en realistisch horecabeleid te komen is het essentieel inzicht te verkrijgen in het huidige horeca-aanbod en het functioneren hiervan mede in relatie tot de omgeving. Om inzicht te krijgen in het huidige horeca-aanbod is gebruik gemaakt van de inventarisatie die de dienst Stedebouw en Volkshuisvesting in samenwerking met het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam heeft opgesteld. 3.2 Afstemming met ander beleid De Horecanota Rotterdam De Horecanota Rotterdam heeft als centrale ambitie Rotterdam als uitgaansstad te versterken en de economische positie van de horeca beter te benutten. Om deze ambitie te ondersteunen wordt onder meer het volgende voorgesteld: - In het centrumgebied daar waar mogelijk het consoliderende beleid omzetten in een ontwikkelingsbeleid; - In gebieden in Rotterdam waarvoor een consolidatiebeleid geldt, kan de winkel- en buurtondersteunende horeca worden uitgebreid. Hier zullen de openingstijden uur gelden ( beperkt ontwikkelen ); - Om tegemoet te komen aan de wens voor een gedifferentieerd horecabestand en meer maatwerk in het beleid is er ruimte gecreëerd voor kleine gewenste uitbreidingen van bestaande horecazaken ( marginale uitbreiding of maatwerk ); - Mogelijkheden voor nachthoreca zijn uitgebreid. Onder andere door de verdubbeling (van 5 naar 10) van het aantal te verlenen nachtelijke ontheffingen ( verlaatjes ). - Deelgemeenten worden gestimuleerd meer ruimte aan horecaontwikkeling te geven. In de deelgemeentelijke nota s zal hieraan verder invulling worden gegeven. Marginale uitbreiding (maatwerk) horeca Ja Ja Ja Ja of Nee Nee Bovenstaande stedelijke informatie wordt overzichtelijk weergegeven in onderstaande tabel. Tabel 1. Verlenging van exploitatievergunningen per beleidskwalificatie Ontwikkelingsgebietiegebied Beperkt ontwikkelingsgebied Consolida- Verminderingsgebied Meer exploitaties Meer nacht ontheffingen bestaande Verlaatjes Ja Ja Ja Ja Ja Nachtontheffingen Ja Nee Ja Ja Ja De belangrijkste consequenties voor het beleid in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek zijn: - Ten aanzien van de marginale uitbreiding (maatwerk) heeft de deelgemeente beperkte vrijheid om dit zelf in te vullen. Als de deelgemeente een gebied aanwijst als verminderingsgebied, dan is marginale uitbreiding uitgesloten. Daarnaast kan zij in een goede omschrijving van een consolidatiegebied ook gemotiveerd aangeven dat iedere vorm van uitbreiding voor overlast zorgt; 9

10 - Wanneer een deelgemeente een gebied aanwijst voor beperkt ontwikkelen, moet zij aangeven welke variant zij kiest (beperkt ontwikkelen met beperkte openstelling of beperkt ontwikkelen door uitbreiding van het aantal nachtontheffingen van bestaande gelegenheden). Hillegersberg- Schiebroek kiest in principe voor de variant beperkte openstelling. Het concept Horecanotitie Kern en Plassen, Advies ten aanzien van grootschalige horecalocaties. Deze notitie is in opdracht van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek opgesteld en geeft de verschillende scenario s weer voor horecaontwikkeling gerelateerd aan mogelijke locaties binnen de deelgemeente voor grootschalige horeca. Ontwikkelingen in de horeca Landelijk: Recente economische ontwikkelingen hebben geleid tot een omzetdaling van 3% in het afgelopen jaar, jarenlang was er sprake van een omzetstijging van 3 %. Schaalverkleining restaurants Opkomst van de beleveniseconomie (veelal grootschalig) Actieve ouderen vormen een steeds grotere doelgroep, vooral gebruik overdag Populariteit buitenlandse keuken stijgt; bijv. aantal Turkse restaurants met 20 % gestegen Vervaging marktsegmenten: horeca, detailhandel en tankstations vertonen steeds meer overeenkomsten 75% van het winkelend publiek benut horeca Rotterdam: Er is een redelijke vraag naar grotere horecabedrijven voor diverse horecaconcepten. Het is onbekend of dit ook geldt voor onze deelgemeente. Er is een grotere behoefte aan zaalruimte. Dit betreft zowel feestzalen voor feesten en partijen voor bedrijven en particulieren. 10

11 3.3 Horeca in Hillegersberg-Schiebroek: omvang en spreiding Onderstaand overzicht geeft een quick-scan van de differentiatie aan horecaondernemingen, cafetaria s/afhaalcentra in Hillegersberg-Schiebroek. Tabel 2 PANDADRES ZAAKNAAM LOCATIE TYPE HORECA Bergse Dorpsstraat 138 Lebbink Bergse Dorpsstraat 142 Van Eijk C.N.A. Looslaan 23-II Rustwat Bergse Dorpsstraat 82 IJspaleis Adriaen van der Doeslaan 30 Bistro de Buren Bergse Dorpsstraat Nieuwe Chinese Muur Bergse Dorpsstraat 65 La Salute Kern en Plassen 4 eetcafé/cafetaria s Freericksplaats Kam Sang 16 ondernemingen 12 restaurants Kerkstraat 10 Oude Raadhuis C.N.A. Looslaan 7-9 Restaurant Plaswijck C.N.A. Looslaan 23 St. Amfitheater Plaswijckpark Straatweg 107 Restaurant Chung Ching Weissenbruchlaan 2 Hill-Inn Weissenbruchlaan 8 Facet Weissenbruchlaan 149 Gauchos Bergse Dorpsstraat 75 theesalon For All Seasons Bergweg 4 Café t Viaduct Kleiweg 12a Bartels Kleiweg 249 Kleiweg Kleiweg 325 t Halve maatje Kleiwegkwartier Kootsekade 1 De smartlap 29 ondernemingen 14 cafés / bars Kootsekade 14 t Hoekje Straatweg 49 Automatiekhal Straatweg Straatweg 56 Op Staande Voet Straatweg 60 Vredehof Straatweg 65 Feestcafe De Zaak Pr. Margrietlaan 93 Poops Taverne Ph. Willemstraat 38 Welkom 11

12 Uitweg 1 De Stal Ceintuurbaan 4 cafe/bar 't Viaduct Bergpolderplein 7a Eethuis Hillegersberg Bergpolderplein 10 De Snor 6 eetcafés/cafetar. Kleiweg 203 De Nieuwe Hollandse Pot Bergpolderplein 6a Door 't Lint Kleiweg De Gouden Snor Straatweg 112 Thais Eethuis Whan Song Bergpolderplein 5A San Marco Bergse Rechter Rottekade 1 Kitsch en Kunst aan de Rotte 9 Restaurants Kleiweg 87 De nieuwe Lampion Kleiweg 6c Jaffo Kleiweg 87a Zin in Zen Kleiweg 89 St. Pauls Straatweg 99 Lommerrijk Straatweg 114 Zotte Eten & Drinken Rozenlaan 85a Jorgos Taverne Molenlaan Grindweg 650 Dewi Sri Bistro 1 onderneming 1 restaurant Rododendronplein 10 Le Bon Vivant 1 cafe / bar Hoge Limiet De Eethoek Kerstroosstraat 11 A-Yee Meijersplein Noord 37 Tim Hong Schiebroek Meijersplein Noord 39 De Luifel 14 ondernemingen 9 eetcafes/cafetar. Peppelweg 68a Cafetaria Montana Peppelweg 150a Verhage Fastfood Peppelweg 168a Cafetaria Luxe Star Teldersweg 175 Shoarma pizzeria Metropool Teldersweg 257 Teldersweg Rododendronplein 16 Monte Bianco 1 IJssalon Meidoornhoek 7 Marsala Peppelweg 56a - 58a Nieuw Hapy Palace 3 restaurants Teldersweg De Mandarijn Bergse Linker Rottekade 304b "Willem" 2 eetcafés/cafetar. Ommoordseweg 34 Racket Taveerne 12

13 Bergse Linker Rottekade 323 De Prins van Terbregge Terbregge 2 restaurants Ommoordsehof 10-I Restaurant Bal-lorig 4 ondernemingen Argonautenweg 13 The Corner 110-Morgen 2 eetcafés Minervalaan 14 Happy House 2 ondernemingen 13

14 Uit bovenstaand overzicht kunnen de volgende conclusies worden getrokken: Spreiding /horecavolume In de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek bevinden zich momenteel 63 horecaondernemingen. Ca. 1/3e van de ondernemingen ligt in het Kern + Plassen gebied, 1/3e in het Kleiwegkwartier en een 1/4e in Schiebroek. De overige ondernemingen liggen in Terbregge en 110-Morgen. Horecadichtheid ten opzichte van de rest van Rotterdam: In vergelijking met andere deelgemeenten in Rotterdam heeft Hillegersberg-Schiebroek relatief weinig horecaondernemingen: ca. 1,7 per 1000 inwoners. In Kralingen-Crooswijk bevinden zich ca. 2,5 ondernemingen per 1000 inwoners; het gemiddelde in heel Rotterdam is 2,1 ondernemingen per 1000 inwoners. Hier staat tegenover dat de totale horecaoppervlakte in onze deelgemeente overeenkomt met het gemiddelde van vijf andere deelgemeenten in Rotterdam-Noord binnen of net buiten de ring. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door de aanwezigheid van grote horecaondernemingen (Lommerrijk, Plaswijck). Zonder deze grote ondernemingen zou de horecaoppervlakte per inwoner lager zijn dan het gemiddelde in Rotterdam. Kenmerken per deelgebied In het gebied Kern+Plassen bevinden zich relatief weinig café's; het grootste deel van de horeca bestaat uit restaurants. In het Kleiwegkwartier bevinden zich meer café's; het grootste deel bestaat uit cafés/bars en goedkopere eetcafés en cafetaria s. Er zijn relatief weinig restaurants. In Schiebroek ligt de nadruk vooral op cafetaria s en afhaalrestaurants. In Terbregge bevindt zich weinig horeca, slechts vier ondernemingen. Grootschalige horeca In de deelgemeente bevinden zich enkele grote horecaondernemingen. De meeste daarvan zijn gesitueerd aan de Straatweg/Weissenbruchlaan/C.N.A. Looslaan Dit past uiteraard bij het hybride karakter van het oude lint dat in de loop der geschiedenis veel van dergelijke en relatief grote functies in zich heeft opgenomen. 14

15 3.4 Vraag en Aanbod in economisch perspectief Inleiding Is er nu teveel of te weinig horeca in de deelgemeente? Om deze vraag te beantwoorden is een cijfermatig overzicht nodig van de omzet van de horeca in onze deelgemeente in zijn totaliteit en per soort horeca-inrichting. Door deze cijfers te vergelijken met die van andere steden of deelgemeenten zou bekeken kunnen worden hoe de horecabestedingen binnen onze deelgemeente zich verhouden tot die van vergelijkbare steden of deelgemeenten. Hier doet zich echter een probleem voor. Bij detailhandel bijvoorbeeld is gedetailleerde informatie voorhanden met betrekking tot bestedingen van consumenten per productgroep, de kooporiëntatie en de benodigde omzetten van de verschillende soorten winkels. Voor de horeca zijn weliswaar de benodigde cijfers beschikbaar via de bestanden van het CBS, het bedrijfschap horeca en de Kamer van Koophandel, maar het probleem is dat ieder van hen de horeca verschillend definieert. Een onderlinge vergelijking en koppeling van de bestanden wordt daardoor bemoeilijkt. Door het Bedrijfschap Horeca is echter een rekensleutel ontwikkeld waarmee op basis van het aantal horecabedrijven en de verkoop/vloeroppervlakte per bedrijfsgroep een indicatie is te krijgen van de horecaomzet op regionaal niveau. Daarmee is ook indicatief de omzet per m2 te bepalen. Op basis van dit rekenmodel is de totale omzet in de Rotterdamse horeca geschat. Geconcludeerd wordt dat het economisch functioneren van de horeca in Rotterdam over de gehele linie in redelijke mate overeenstemt met de landelijke cijfers 1. Hiermee is echter nog niet duidelijk hoeveel horecavoorzieningen en van welke soort economisch mogelijk zijn in Hillegersberg- Schiebroek. Hierover kan geen absolute duidelijkheid gegeven worden. Er is echter geen reden om aan te nemen dat het functioneren van de horeca in onze deelgemeente wezenlijk verschilt met dat van de Rotterdamse horeca als geheel Masterplan Winkelgebied Hillegersberg Het winkelcentrum Hillegersberg omvat de bewinkelde gedeelten van de Bergse Dorpsstraat, Weissenbruchlaan, Streksingel en Freericksplaats. Deze straten huisvesten ruim 100 winkels en een groot aantal andere publieksvoorzieningen en vormen daarmee het belangrijkste winkelgebied van Hillegersberg. Het winkelaanbod kent relatief sterke vertegenwoordiging van kwalitatief hoogwaardige zaken in de kleding- en modeaccessoires en heeft zich daarmee een positie op de regionale markt veroverd. Het winkelcentrum Hillegersberg is in het Masterplan benoemd als recreatief winkelcentrum. Winkelcentrum Hillegersberg heeft twee unique selling points ten opzichte van de concurrentie: Het eerder genoemde uitzonderlijk grote en hoogwaardige (kleding)aanbod is uniek in Nederland op stadsdeelniveau en het oorspronkelijke karakter van Hillegersberg binnen de grenzen van de stad Rotterdam. Het Masterplan is een plan van aanpak om de concurrentiepositie van dit winkelcentrum als recreatief winkelcentrum te behouden en te versterken en daarmee het centrum op te waarderen. Hiervoor is een versterking nodig van de recreatieve branches door een beperkte groei en kwalitatieve versterking van het horeca-aanbod, met aandacht daarbij voor de parkeerproblematiek van het gebied. Immers, horeca verlengt de verblijfsduur in een winkelcentrum. De ruimte hiervoor kan gecreëerd worden door terrassen bij horecagelegenheden bijvoorbeeld aan de Bergse Voorplas, op de Freericksplaats, de Weissenbruchlaan en ter hoogte van de kruising Bergse Dorpsstraat/Weissenbruchlaan. De Freericksplaats kan mede door de aanwezigheid van aantrekkelijke horeca tot een winkelpromenade worden. 1 Bron: Horecanota Rotterdam

16 Het zuidelijke deel van de Bergse Dorpsstraat kan plaats bieden aan één of twee daghorecabedrijven zonder terras. Op de volgende punten wordt de horeca gestuurd; Ontwikkeling in plaats van consolidatie Differentiatie van het aanbod Locatiebeleid: Minimaal aansturen op behoud van het volume, uitbreiding op termijn mogelijk maken Daarnaast is een flankeren kwaliteitsbeleid noodzakelijk: - regulering: door middel van vergunningen en terrassenbeleid aansturen op kwaliteit. - Actieve ontwikkeling: bij het ontwikkelen van nieuwe locaties waarbij de grond in eigendom is van de gemeente zijn de mogelijkheden groter om te sturen in de kwaliteit van de ondernemingen Economische Visie Kleiwegkwartier De Economische Visie Kleiwegkwartier is een onderzoek naar de ontwikkeling van de bedrijvigheid op de Kleiweg en aansluitende straten. De Kleiweg is een winkelstraat met een buurtverzorgend karakter waar rond de 130 bedrijven gevestigd zijn en kan gezien worden als het centrum van het zuidelijke deel van Hillegersberg. De opbouw van de bedrijvigheid aan de Kleiweg en omgeving is grillig. Er is grotendeels sprake van detailhandel, maar deze wordt afgewisseld met horeca, zakelijke dienstverlening, kappers/schoonheidsverzorging en woningen. Er zijn enkele concentratiepunten van bedrijvigheid te noemen: De kruising Kleiweg/Straatweg, de omgeving van het Bergpolderplein, een eenzijdige concentratie voorbij het kruispunt Kleiweg/Uitweg en aan de Kleiweg ter hoogte van de nummers De bedrijvenstructuur strekt zich uit van Kleiweg Over de Straatweg heen is er een uitloop in de Kootsekade t/m huisnummer 20. Uitloop is m.n. te vinden in de kop van de Rozenlaan en de Uitweg. Tussen de bedrijven bevinden zich een groot aantal woningen. De presentatie van de winkels blijft achter bij die van andere winkelstraten in de deelgemeente. De ondernemingen zijn veelal traditionele detailhandelsbedrijven. In de Economische Visie wordt het winkelcentrum Kleiwegkwartier gepositioneerd als een wijkwinkelcentrum. Het beleid van de deelgemeente is gericht op het vitaal maken van dit winkelgebied door toevoeging van bovenwijkse voorzieningen, zoals horeca, als trekkers van het winkelgebied. Dit verhoogt de attractiviteit van het winkelgebied. Hierdoor worden consumenten gestimuleerd om naar het Kleiwegkwartier te komen en wordt de verblijfsduur vergroot Onderzoek Commerciële voorzieningenstructuur in Hillegersberg-Schiebroek Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag hoe de commerciële voorzieningenstructuur in Hillegersberg-Schiebroek er in de toekomst uit dient te zien. De volgende winkelgebieden zijn onderscheiden als concentratiegebieden: Hillegersberg-Centrum, de Peppelweg en het Kleiwegkwartier. In deze gebieden dient in het kader van een wenselijke voorzieningenstructuur de detailhandelsfunctie gehandhaafd en waar mogelijk versterkt te worden. Hillegersberg-Centrum vervult een sterk recreatieve functie. Het horeca-aanbod is vrij beperkt van omvang en dient uitgebreid te worden, met name met lunchroom- en grand caféachtige gelegenheden. Hierdoor wordt de recreatieve functie van het centrum versterkt. Het horeca-aanbod aan de Peppelweg zou meer geclusterd kunnen worden op het Rododendronplein, waardoor een horecaplein ontstaat. In de zomer kan een deel van het Rodondendronplein buiten de markturen gebruikt worden voor terrassen. In het concentratiegebied Kleiwegkwartier zou de clustering van horeca op het Bergpolderplein verder versterkt moeten worden zodat een levendig horecaplein ontstaat. 16

17 3.4.5 Locatieonderzoek & Concentratietraject Winkelcentrum Peppelweg Ten behoeve van de revitalisering van de Peppelweg is onderzoek gedaan naar het ontwikkelingsproces voor dit winkelgebied. De Peppelweg is eerder door de deelgemeente aangewezen als één van de hoofdwinkelgebieden binnen de deelgemeente. Het winkelgebied wordt door de Meidoornsingel en de Kastanjesingel verdeeld in twee stukken. De Peppelweg loopt daar als een verbindende lijn doorheen. Binnen de twee singels komen de hoofdlijnen rond het Rododendronplein bij elkaar. De Peppelweg heeft een verzorgende functie voor de wijk Schiebroek. De Peppelweg biedt een gevarieerd aanbod en heeft tot nog toe gefunctioneerd. De positie van de Peppelweg kan verbeterd worden als de aantrekkelijkheid van het recreatief winkelmilieu vergroot wordt. Minpunt is het huidige aanbod in de horeca. Deze is hoofdzakelijk gericht op de avond en werkt niet ondersteunend aan het winkelgebied. Vestiging van horeca helpt mee aan de revitalisering van het winkelgebied. Van belang is hiervoor dat de horeca binnen het winkelgebied overdag geopend is. Dit vergroot de aantrekkelijkheid van het winkelgebied en daarmee de verblijfsduur Rapport toeristische-recreatieve activiteiten in Hillegersberg-Schiebroek: Hillegonda herleeft De deelgemeente heeft in dit rapport een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van toeristische/recreatieve ontwikkeling in de cultuurhistorische context van Hillegersberg. Bij stimulering van een toeristische/recreatieve ontwikkeling wordt de aandacht gericht op vergroting van de bezoekerstroom. Hierdoor komt n.l. bezoekverlenging tot stand wat belangrijk is voor de realisatie van bestedingseffecten. De bezoekersstroom wordt groter als sprake is van een aantrekkelijk centrum met voorzieningen die afgestemd zijn op recreatief winkelen. Meer en hoogwaardige horeca vergroot de attractiviteit van het centrum. Hierbij kan de Bergse Voorplas en de Weissenbruchlaan-oever benut worden bij het scheppen van een aantrekkelijk gezicht Overlast en hinder De horeca levert een belangrijke bijdrage aan de aantrekkelijkheid van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek door zijn belangrijke sociale en winkelondersteunende functie, zijn economische betekenis en door zijn bijdrage aan de levendigheid door bijvoorbeeld de terrassen in de zomer. Dezelfde horeca kent echter ook een keerzijde doordat het woon- en leefklimaat in negatieve zin beïnvloed kan worden. In het algemeen zal de kans op overlast van horeca-inrichtingen toenemen wanneer er meerdere inrichtingen op één locatie geconcentreerd zijn. Het streven van de deelgemeente ligt in uitbreiding van de winkelondersteunende horeca in de hoofdwinkelgebieden binnen de deelgemeente. Dit betreft de zgn. daghoreca. Dit soort horeca veroorzaakt weinig tot geen overlast voor omwonenden, waarbij nauwelijks van een bedreiging van het woon- en leefklimaat gesproken kan worden. Eventuele hinder als gevolg van de aanwezigheid van horeca zal tot op zekere hoogte geaccepteerd dienen te worden (= beheersbaar houden in relatie tot de omgeving). Eventuele overlastklachten worden geagendeerd in het Bestuurlijk-Politioneel Overleg (BPO), waarna controle plaatsvindt. Voordat de deelgemeente haar advies uitbrengt, wint zij eerst advies in bij de politie en de brandweer. 3.6 Terrassenbeleid en Overige aspecten Terrassenbeleid Openingstijden terrassen Terrassen kunnen een bijdrage leveren aan de verlevendiging van de deelgemeente en de aantrekkelijkheid van de openbare buitenruimte. Dit effect kan alleen worden bereikt indien terrassen qua aantal, omvang, situering en verschijningsvorm zijn afgestemd op de publieksfuncties van de openbare weg en de inrichting van de openbare buitenruimte waarin zij zijn of worden geplaatst. 17

18 Daarnaast hebben terrassen ook een economische functie voor de horeca omdat zij de exploitatiemogelijkheden van horeca-inrichtingen verruimen en daarmee het economisch rendement van de inrichting verhogen. Bij het beleid ten aanzien van terrassen zal daarom enerzijds de versterking van het winkelklimaat en het economische belang voor de horeca en anderzijds het belang van de andere publieksfuncties en de afstemming op de inrichting van de openbare buitenruimte voor ogen moeten worden gehouden naast de belangen van de openbare orde en het woon- en leefklimaat. Het terrassenbeleid heeft tot doel: - het bijdragen aan de verlevendiging en ondersteuning van de winkelgebieden - het waarborgen van de openbare orde en het woon- en leefklimaat; - het economische belang van de horeca en de werkgelegenheid; - het afstemmen van terrassen op de inrichting van de openbare buitenruimte. De toegestane openingstijden van terrassen zijn gelijk aan die van de inrichting. Voor nachtzaken is echter de maximale openstelling van terrassen tot uur van zondag tot en met donderdag en tot uur op vrijdag en zaterdag. De Algemene Plaatselijke Verordening biedt de burgemeester de mogelijkheid om in het belang van de openbare orde en het woon- of leefklimaat voor een inrichting of het daarbij behorende terras de sluitingstijden te beperken. Soorten terrassen en regelgeving Een terras is een ruimte, veelal op de openbare weg, behorende bij een horecainrichting ingericht voor het consumeren van etenswaren en dranken die bedrijfsmatig worden verstrekt vanuit de inrichting. Terrassen worden onderscheiden naar ligging en naar uitvoering. Naar ligging worden de volgende terrassen onderscheiden: * Gevelterrassen die rechtstreeks aan de inrichting grenzen. * Overterrassen die van de inrichting gescheiden zijn door een gedeelte openbare weg. * Een combinatie van gevel- en overterrassen. * Terrassen op binnenterreinen. Naar uitvoering zijn terrassen te onderscheiden naar terrassen met en zonder bouwvergunningplichtige elementen. Deze elementen, veelal schotten of vlonders en overkappingen, zijn geheel of gedeeltelijk aard- en nagelvast verbonden met de grond of met het gebouw waarin de inrichting zich bevindt. Indien er sprake is van deze elementen dient naast een exploitatievergunning ook een bouwvergunning te worden verleend. Bij de beoordeling van de bouwaanvraag worden zaken als welstand en bestemmingsplan getoetst. Het onderscheid in de verschillende soorten terrassen is van belang omdat om redenen van de andere publieksfuncties en de afstemming op de inrichting van de buitenruimte het ene soort terras de voorkeur kan verdienen boven een ander soort terras. Regelgeving Een aanvraag voor een terrasvergunning wordt door Bureau Vergunningen op basis van de volgende regelgeving beoordeeld: * het gebiedsgerichte horecabeleid zoals dat in de deelgemeentelijke horecanota is neergelegd * hoofdstuk 2, openbare orde en veiligheid, paragraaf 3, toezicht op openbare inrichtingen, van de Algemene Plaatselijke Verordening. * het uitvoeringsbesluit APV 1998 inzake horeca-inrichtingen (burgemeestersinstructie). * het Besluit horeca-, sport- en recreatie-inrichtingen milieubeheer, bijlage B voorschrift aanhef en sub c. * Bestemmingsplan en Bouwverordening voor zover er sprake is van bouwvergunningplichtige elementen 18

19 Voor de goede orde zij opgemerkt, dat een aanvraag voor een terrasvergunning nooit op zich zelf wordt behandeld maar altijd wordt gekoppeld aan de beoordeling van de exploitatievergunning. Toetsing van de vergunningaanvraag vindt plaats aan de hand van de volgende criteria die zijn opgenomen in de artikelen en van de APV: * In het belang van de openbare orde en het woon- en leefklimaat (art APV) * Indien het terras schade toebrengt aan de weg dan wel gevaar oplevert voor de bruikbaarheid van de weg of voor het doelmatig en veilig gebruik daarvan ( a.APV) * Indien het terras een belemmering kan vormen voor het doelmatig beheer en onderhoud van de weg ( b. APV) * Indien het terras afbreuk doet aan andere publieke functies van de openbare ruimte, inclusief de bescherming van het uiterlijk aanzien daarvan ( c. APV) Het beleid is gebaseerd op de formulering van algemene toetsingscriteria met nadere uitwerking in voorschriften. Algemene toetsingscriteria terrassen Naast de weigeringsgronden ten behoeve van bescherming van de openbare orde en woon- en leefklimaat zal toetsing van een aangevraagde exploitatievergunning voor een terras expliciet plaats dienen te vinden aan de hand van de volgende criteria. 1. Voorkomen van schade De plaatsing van een terras mag niet gepaard gaan met beschadiging van het wegdek, bomen, beplanting of straatmeubilair. Het is verboden wijzigingen of aanpassingen aan te brengen in bestrating of schotten, palen of andere afzettingen te bevestigen of te verankeren in de bestrating of aan bomen of straatmeubilair. 2. Ruimtelijke omstandigheden De situering en afmeting van het terras moet afgestemd zijn op de frontbreedte van de inrichting, de beschikbare ruimte in de straat of op het plein, de aanwezigheid van straatmeubilair en andere permanente commerciële objecten zoals standplaatsen, winkeluitstallingen, reclameborden en andere publieksfuncties van de openbare buitenruimte. De breedte van het terras mag niet breder zijn dan de frontbreedte van de inrichting en dient er een minimale doorloopruimte voor het publiek te zijn van 2 meter. 3. Verkeersvrijheid- en veiligheid De intensiteit van met name het voetgangersverkeer en de loopstromen mogen niet worden belemmerd of verstoord worden. Gehandicapten-routes dienen uiteraard vrij gehouden te worden. De aanwezigheid van een terras mag niet leiden tot verkeersonveilige of gevaarlijke situaties. 4. Brandveiligheid Het terras mag niet op brandkranen van de brandweer zijn gesitueerd. Een terras mag niet de aanrijroutes van hulpverleningsdiensten belemmeren. 5. Uiterlijk aanzien Het uiterlijk aanzien van een terras dient redelijk passend te zijn in het straatbeeld. Het gaat hierbij om uiterlijk aanzien van een terras, meer in het bijzonder de kwaliteit en de uitvoering van het terrasmeubilair in relatie tot het uiterlijk aanzien van de deelgemeente. Detonerende terraselementen kunnen niet worden toegestaan, zeker niet daar waar de deelgemeente veel aandacht heeft besteed aan de kwaliteit van de buitenruimte. Ook mag het terras niet worden gebruikt als opslagplaats. 19

20 Ten overvloede zij opgemerkt dat de hiervoor vermelde toetsingscriteria kunnen worden toegepast voor zover het terrassen betreft die zich op de openbare weg bevinden. Ten aanzien van het vergunnen van terrassen op binnenterreinen zal een indringende toetsing dienen plaats te vinden aan de criteria zoals gesteld in artikel leden 1 t/m 3 APV. Een exploitatievergunning mede ten behoeve van een terras kan worden ingetrokken als een van de intrekkingsgronden van lid 4 APV van toepassing is of als door veranderde ruimtelijke omstandigheden de weigeringsgronden van lid 2 APV van toepassing zijn. Overgangsregeling De invoering van het toetsingskader van het beleid zal direct werking hebben voor nieuwe vergunningaanvragen. Nieuwe vergunningaanvragen zullen op basis van het toetsingskader worden beoordeeld. Rechten verkregen door reeds verleende exploitatievergunningen blijven bestaan tot deze vergunning is vervallen. Als peildatum geldt de dag van vaststelling van de nota door de deelgemeenteraad. Schematische weergave openingstijdenregeling Standaard uur door de weeks uur vrijdag- en zaterdagnacht Terrassen uur door de weeks uur vrijdag- en zaterdagnacht Winkel/woonondersteunend uur gehele week maandag t/m zaterdag Nachtontheffing uur gehele week Ochtendontheffing voor uur (uiterl.voor 04.00) gehele week Verlaatje tot uur éénmalig (10x mogelijk) Oneerlijke mededingen (Para-commercie) Verenigingen en stichtingen hebben veelal een specifiek (ideëel) doel. Toch komt het voor dat om bijvoorbeeld de verenigingskas te spekken, commerciële activiteiten worden ontwikkeld. Hierdoor wordt de eigenlijke, commerciële horeca beconcurreerd. De commerciële horeca zou hierdoor negatieve gevolgen, waaronder omzetverlies en verlies van werkgelegenheid kunnen ondervinden. Verenigingen en instellingen kennen een doorgaans lagere kostenstructuur, waardoor concurrentie oneerlijke vormen kan aannemen. Deze verenigen e.d. richten zich echter specifiek op hun eigen achterban en leden. Zie bijlage C voor een overzicht van de verenigingen. Gezien de doelgroep en het ontbreken van klachten wordt het thema paracommercie hier niet verder behandeld. Nachtzaken/24-uurszaken Binnen de deelgemeente is 1 nachtzaak 2. Ochtendontheffingen Er is in Hillegersberg-Schiebroek 1 inrichting met een ochtendontheffing 3. 2 Jaffo, Kleiweg 6-c 3 café het Viaduct, Ceintuurbaan 4 20

21 4 Horecabeleid Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek 4.1 Doelstellingen van het beleid Doelstelling1: Het ontwikkelen, stimuleren en ondersteunen van initiatieven die de kwaliteit van de horeca verbeteren in de aangewezen hoofdwinkelgebieden. De verbetering van de kwaliteit van de horeca moet gezocht worden in het leggen van nadruk op winkel- en buurtondersteunende horeca. De deelgemeente heeft zelf weinig instrumenten voorhanden waarmee gericht de kwaliteitsverbetering gestimuleerd kan worden. Zij kan initiatieven in de opstartfase ondersteunen, maar een sterke betrokkenheid van andere partijen is hierbij noodzakelijk. (ondernemers, pandeigenaren). Doelstelling 2: Het concentreren van het horeca-aanbod in de daartoe aangewezen hoofdwinkelgebieden waardoor bijgedragen kan worden aan het recreatieve karakter dat onze deelgemeente kenmerkt. De deelgemeente streeft ernaar het horeca-aanbod binnen onze deelgemeente binnen de aangegeven beperkingen per deelgebied te (beperkt)ontwikkelen danwel te consolideren. Een belangrijk doel is dat gestreefd wordt naar detailhandel ondersteunende horeca. Hillegersberg-Centrum vervult een sterk recreatieve functie. Het horeca-aanbod is vrij beperkt van omvang en dient uitgebreid te worden, met name met lunchroom- en grand caféachtige gelegenheden. Hierdoor wordt de recreatieve functie van het centrum versterkt. Het horeca-aanbod aan de Peppelweg dient meer geclusterd te worden op het Rododendronplein, waardoor een horecaplein ontstaat. In de zomer kan een deel van het Rodondendronplein buiten de markturen gebruikt worden voor terrassen. In het concentratiegebied Kleiwegkwartier moet de clustering van horeca op het Bergpolderplein verder versterkt worden zodat een levendig horecaplein ontstaat. Doelstelling 3: Het voorkomen van overlastsituaties in en rond de horeca. Van belang is dat naast reguliere controles op de naleving van de op de horeca toepasselijke wetgeving, ook periodieke integrale controles plaatsvinden om alle aspecten van de bedrijfsvoering van horeca-inrichtingen door te lichten en op te treden tegen onvolkomenheden daarin. Uitgangspunt daarbij is dat iedere deelnemer zich aan de regels dient te houden. Bedrijven worden bij gezamenlijke controleacties, uitgevoerd door de Brandweer, DCMR Milieudienst Rijnmond en de Dienst Stedebouw en Volkshuisvesting, gecontroleerd op milieu- en brandveiligheid 4. Ter voorkoming van overlast zal de deelgemeente als volgt adviseren bij het verlenen van ontheffingen van de sluitingstijden voor horeca-inrichtingen (nachtzaken en ochtendontheffingen): - In het algemeen kan gesproken worden van een terughoudend beleid bij het verlenen van de ontheffingen. - In de woongebieden binnen de deelgemeente wordt negatief geadviseerd bij aanvragen voor ontheffingen. - Bij aanvragen voor ontheffingen binnen de overige gebieden zal het advies afhangen van de specifieke situatie en de adviezen van de brandweer en politie. 4 Jaarverslag Handhavingscampagne

22 4.2 Indeling in verschillende horecagebieden Het is de functie en het karakter van de omgeving die bepaalt hoeveel en welk soort horeca in een bepaald gebied gewenst is. In deze paragraaf wordt een gebiedsindeling van de Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek gemaakt. 1. Woongebied-vooroorlogs In de vooroorlogse woongebieden is de woonfunctie sterk overheersend. Men treft gemengde bedrijvigheid, horeca en winkels aan. De woongebieden hebben een hoge bebouwingsdichtheid, smalle straten en weinig parkeerruimte. Deze woongebieden zijn overlastgevoelig. Beleid Gezien het belang van deze gebieden als woongebieden en de grote overlastgevoeligheid, dient het aantal horecagelegenheden in deze gebieden te worden geconsolideerd of daar waar nodig in verband met het woon- en leefklimaat, verminderd te worden. Ook uitbreiding van bestaande horeca-inrichtingen met een terras, nacht- of ochtendontheffing is vanwege de overlastgevoeligheid ongewenst. Per deelgebied kunnen limitatief een of meerdere uitzonderingen gelden waar beperkt ontwikkelen van de horecafunctie kan worden toegestaan. Woongebied-naoorlogs De naoorlogse woongebieden kenmerken zich door een sterk dominerende woonfunctie en evt. geconcentreerde voorzieningencentra. De gebieden zijn ruim van opzet, goed bereikbaar en kennen in mindere mate het parkeerprobleem. Vanwege de woonfunctie zijn deze gebieden overlastgevoelig. Door de stedebouwkundige opzet is de overlastgevoeligheid echter minder dan in het oude vooroorlogse gebied. Beleid De horeca dient gesitueerd te worden op niet-hindergevoelige plekken in het woongebied of gekoppeld te worden aan bestaande voorzieningenconcentraties. In principe is in deze wijken alleen horeca toegestaan die het woonklimaat veraangenaamt, zoals een buurtcafé, een snackbar of een buurtrestaurant (met openingstijd tot uiterlijk uur) of die ondersteunend is voor de detailhandel en kantoren in de wijk/ Nachtzaken en ochtendontheffingen zijn ongewenst. Met terrassen zal de nodige terughoudendheid worden betracht. Per deelgebied kunnen limitatief een of meerdere uitzonderingen gelden waar beperkt ontwikkelen van de horecafunctie kan worden toegestaan. 2. Bedrijvengebieden De bedrijfsfunctie is het belangrijkst, alleen horeca die gerelateerd is aan aanwezige bedrijfsactiviteiten is toegestaan. 3. Sport- en recreatiegebieden Publieksintensieve recreatiegebieden zijn Het Plaswijckpark, het Wilgenplaspark, het Kernen plassengebied, het Schiebroekse Park en het Melanchtonpark. Beleid Uitbreiding is slechts toegestaan voor zover dit aansluit bij de ruimtelijke-economische ontwikkeling van het gebied. De horeca dient te passen bij de buitenrecreatie en dient bestemd te zijn voor een breed publiek. Horeca dient ondersteunend te zijn aan de functie van het gebied. Nachtzaken zijn ongewenst. 22

23 4. Winkelgebieden en -strips Deze worden gekenmerkt door een mix van functies: wonen, kantoren, detailhandel, cultuur en horeca. In de meeste gevallen functioneren de centra als knooppunt voor openbaar vervoer. Uitbreiding van horeca is in principe toegestaan. Overlastbeperkende voorwaarden dienen te worden gesteld. Hieronder worden de verschillende gebieden kort weergegeven. 1) Woongebied vooroorlogs en naoorlogs: - De hele deelgemeente met uitzondering van de onder 2 t/m 4 genoemde gebieden. 2) Bedrijvengebieden: - Bedrijventerrein Schiebroek - Ceintuurbaan en omgeving - Ziekenhuislocatie 3) Sport- en recreatiegebieden: - Schiebroekse Park e.o. - Wilgenplaspark e.o. - Melanchtonpark e.o. - Plaswijckpark - Kern en Plassengebied 4) Hoofdwinkelgebieden - Peppelweg/Rodondendronplein - Kleiweg - Winkelcentrum Hillegersberg 4.3 Uitwerking per deelgebied De algemene doelstellingen, zoals deze in paragraaf 4.2 zijn geformuleerd, gelden voor de deelgemeente als geheel. Per deelgebied worden echter accenten gelegd of worden de doelstellingen gedetailleerd. Gelet op de specifieke kenmerken van straten, bijvoorbeeld qua overlastgevoeligheid of ligging, wordt in voorkomende gevallen per straat op de gewenste ontwikkeling ingegaan. In bijlage A wordt het beleid in de verscheidene gebieden uitgewerkt 23

Parapluherziening Terrassen

Parapluherziening Terrassen Ontwerpbestemmingsplan Parapluherziening Terrassen Opgesteld door Stadsontwikkeling Ruimte en Wonen Bureau Bestemmingsplannen Galvanistraat 15 Postbus 6575 3002 AN ROTTERDAM. Vastgesteld d.d Onherroepelijk

Nadere informatie

Bijlage 2: Staat van Horeca-Activiteiten

Bijlage 2: Staat van Horeca-Activiteiten Bijlage 2: Staat van Horeca-Activiteiten Type Categorie 1 Activiteit Zelfstandige horeca-inrichtingen, hoofdzakelijk gericht op spijsverstrekking en het verstrekken van alcoholvrije dranken aan bezoekers

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Exploitatievergunning horecabedrijf

AANVRAAGFORMULIER Exploitatievergunning horecabedrijf Aanvraag voor het verkrijgen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe Ondergetekende, ondernemer van de hieronder genoemde

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk De exploitatievergunning is bestemd voor: ondernemers die een (horeca)inrichting

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk

Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk Aanvraagformulier exploitatievergunning horecabedrijf Als bedoeld in artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk De exploitatievergunning is bestemd voor: ondernemers die een (horeca)inrichting

Nadere informatie

ONTWERP Locatievisie terrassen binnenstad Gemeente Weesp 2017

ONTWERP Locatievisie terrassen binnenstad Gemeente Weesp 2017 ONTWERP Locatievisie terrassen binnenstad Gemeente Weesp 2017 Ontwerp Locatievisie terrassen binnenstad Z.61961/D.32939 1 van 7 Inleiding Terrassen zijn een belangrijk onderdeel van de horeca. Ze zorgen

Nadere informatie

Beleidsregel Ondergeschikte horeca op locaties zonder horecabestemming

Beleidsregel Ondergeschikte horeca op locaties zonder horecabestemming Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; B E S L U I T : vast te stellen de Beleidsregel ondergeschikte horeca op locaties

Nadere informatie

Ontwerp Beleidsregel Ondergeschikte horeca bij Detailhandel 24 februari 2015

Ontwerp Beleidsregel Ondergeschikte horeca bij Detailhandel 24 februari 2015 Ontwerp Beleidsregel Ondergeschikte horeca bij Detailhandel 24 februari 2015 1. Waar gaat deze beleidsregel over? Op welke wijze gaat de gemeente Bergen om met ondergeschikte (ondersteunende) horeca of

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning openbare inrichting Als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Houten

Aanvraagformulier exploitatievergunning openbare inrichting Als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Houten Aan de burgemeester van de gemeente Houten Postbus 30 3990 DA Houten Aanvraagformulier exploitatievergunning openbare inrichting Als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente

Nadere informatie

BELEIDSNOTA ONDERSTEUNENDE HORECA

BELEIDSNOTA ONDERSTEUNENDE HORECA BELEIDSNOTA ONDERSTEUNENDE HORECA Beleidsregels voor ondersteunende horeca in de gemeente Bloemendaal Gemeente Bloemendaal Registratienummer: 2014013223 Augustus 2014 Inhoudsopgave Samenvatting beleidsregels

Nadere informatie

De Rotterdamse horeca uitgelicht Vijf ambities voor een aantrekkelijke stad

De Rotterdamse horeca uitgelicht Vijf ambities voor een aantrekkelijke stad De Rotterdamse horeca uitgelicht Horeca is van groot belang voor de Rotterdamse economie. Niet alleen groeit de sector enorm, horeca bepaalt ook in belangrijke mate of Rotterdam een aantrekkelijke stad

Nadere informatie

Bed and Breakfast 2010

Bed and Breakfast 2010 Beleidsnotitie Bed and Breakfast 2010 Een nadere uitwerking voor de toepassing van de ontheffingsbevoegdheid als omschreven in artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 4.1.1 van het

Nadere informatie

1. AANLEIDING. Kleinschalige proef. Ervaring en evaluatie 2014. Uitgangspunten terrasvlonders

1. AANLEIDING. Kleinschalige proef. Ervaring en evaluatie 2014. Uitgangspunten terrasvlonders Terrasvlonders 2015 INHOUDSOPGAVE 1. AANLEIDING 3 Kleinschalige proef 3 Ervaring en evaluatie 2014 3 Uitgangspunten terrasvlonders 3 2. TERRASVLONDERS 2015 5 Voorwaarden 5 Proces van vergunningverlening

Nadere informatie

Beleid inzake sluitingstijden Gemeente Leidschendam-Voorburg

Beleid inzake sluitingstijden Gemeente Leidschendam-Voorburg Beleid inzake sluitingstijden 2011 Gemeente Leidschendam-Voorburg 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1 Juridisch kader 4 1.1 Algemene Plaatselijke Verordening 4 1.2 Beleid 4 2 Het sluitingstijdenbeleid

Nadere informatie

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad,

Onderwerp: Beleidsnota horeca Gastvrij Bergen. Aan de raad, Agendapunt : 11 Voorstelnummer : 06-33 Raadsvergadering : 29 juni 2010 Naam opsteller : Sipke Diepbrink Informatie op te vragen bij : Sipke Diepbrink Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014

VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 VERORDENING DRANK- EN HORECAWET BUSSUM 2014 De raad van de gemeente Bussum; gelezen het voorstel van de burgemeester d.d. xxx, nummer xxx; gelet op de artikelen

Nadere informatie

Deregulering in het fysiek domein

Deregulering in het fysiek domein Deregulering in het fysiek domein 4. Sluitingstijden horeca AFDELING 8: TOEZICHT OP HORECABEDRIJVEN Artikel 2:27 Begripsomschrijvingen In deze afdeling wordt verstaan onder: 1. Horecabedrijf: a. de voor

Nadere informatie

Terrasvlonders

Terrasvlonders Terrasvlonders 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1. AANLEIDING 3 Voortzetten van terrasvlonders 3 Uitgangspunten terrasvlonders 3 2. TERRASVLONDERS 2016 5 Voorwaarden 5 Proces van vergunningverlening 6 Toezicht en

Nadere informatie

Hillegersberg - Schiebroek

Hillegersberg - Schiebroek Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Hillegersberg - Schiebroek Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in Hillegersberg-Schiebroek 4 2.1 Bergse Dorpsstraat

Nadere informatie

: kaderstellende notitie voor het opstellen van een integraal horecabeleid

: kaderstellende notitie voor het opstellen van een integraal horecabeleid Raad : 10 februari 2004 Agendanr. : 7 Doc.nr : B200316470 Afdeling: : Bestuursondersteuning RAADSVOORSTEL Onderwerp : kaderstellende notitie voor het opstellen van een integraal horecabeleid Inleiding

Nadere informatie

feestdagen: Nieuwjaarsdag, eerste en tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag;

feestdagen: Nieuwjaarsdag, eerste en tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, eerste en tweede Pinksterdag, eerste en tweede Kerstdag; Intitulé Verordening winkeltijden Leidschendam-Voorburg 2014 (CONCEPT) Verseonnummer 973732 De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg, Bijeen in openbare vergadering op. Gelezen het voorstel van het college

Nadere informatie

Pilot verlengde openingstijden horeca in de centra van Sittard en Geleen

Pilot verlengde openingstijden horeca in de centra van Sittard en Geleen Pilot verlengde openingstijden horeca in de centra van Sittard en Geleen (vanaf 1 december 2012 t/m 1 december 2013) Pagina 1 van 5 Inleiding Op 15 december 2010 heeft de gemeenteraad van de gemeente Sittard

Nadere informatie

Verordening Winkeltijden Nijmegen 2013

Verordening Winkeltijden Nijmegen 2013 De raad van de gemeente Nijmegen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2013, gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet; besluit vast te stellen: Verordening

Nadere informatie

Exploitatievergunning

Exploitatievergunning Exploitatievergunning Als u in Kapelle een horecabedrijf wilt exploiteren, heeft u in de meeste gevallen een exploitatievergunning nodig. De horecabedrijven die in het bezit zijn van een rechtsgeldige

Nadere informatie

VERORDENING DRANK EN HORECAWET

VERORDENING DRANK EN HORECAWET VERORDENING DRANK EN HORECAWET Gooise Meren 2017 Versie definitief 1.0 14 maart 2017 1 Kerngegevens Op grond van de Drank- en Horecawet zijn gemeenten verplicht om in ieder geval ten aanzien van de schenktijden

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Agendanummer Registratienummer raad 6755 Behorend bij het Burgemeester-advies met registratienummer 6087 Moet in elk geval behandeld zijn in de raadsvergadering van de gemeente

Nadere informatie

Notitie sluitingstijden horeca tijdens zon- en feestdagen 2014 t/m 2017, gemeente Deurne

Notitie sluitingstijden horeca tijdens zon- en feestdagen 2014 t/m 2017, gemeente Deurne Gemeenteblad nr. 75, 23 oktober 2013 Notitie sluitingstijden horeca tijdens zon- en feestdagen 2014 t/m 2017, gemeente Deurne Deurne, 10 oktober 2013. Versie 1.0. Colofon: Portefeuillehouder : H.J. Mak,

Nadere informatie

Nummer : : Drank- en Horecaverordening Eemsmond

Nummer : : Drank- en Horecaverordening Eemsmond Nummer : 12-17.2013 Onderwerp : Drank- en Horecaverordening Eemsmond Korte inhoud : Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet in werking getreden. Op grond van deze wet dient de gemeenteraad voor

Nadere informatie

: 6e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV): sluitingstijden horeca

: 6e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV): sluitingstijden horeca Raad : 5 oktober 2004 Agendanr. : Doc.nr : B200410086 Afdeling: : Bestuursondersteuning RAADSVOORSTEL Onderwerp : 6e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV): sluitingstijden horeca Inleiding

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning terrassen

Aanvraagformulier vergunning terrassen Aanvraagformulier vergunning terrassen In artikel 2.10 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is geregeld dat het zonder vergunning verboden is voorwerpen te plaatsen op of aan een openbare plaats

Nadere informatie

Gegevens van de inrichting waar het horecabedrijf zich zal vestigen: adres: postcode en vestigingsplaats: telefoonnummer:

Gegevens van de inrichting waar het horecabedrijf zich zal vestigen: adres: postcode en vestigingsplaats: telefoonnummer: Publiekshal Het Rond 1, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.nl Postbus 513, 3700 AM Zeist www.zeist.nl www.twitter.com/gemeentezeist Gemeente Zeist AANVRAAGFORMULIER DRANK- EN HORECAVERGUNNING / EXPLOITATIEVERGUNNING

Nadere informatie

VERORDENING WINKELTIJDEN GEMEENTE BUNNIK 2013. Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 29 oktober 2013 nr..

VERORDENING WINKELTIJDEN GEMEENTE BUNNIK 2013. Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 29 oktober 2013 nr.. gemeente Bunnik Kenmerk: 2013-volgnummer raad] VERORDENING WINKELTIJDEN GEMEENTE BUNNIK 2013 De raad van de gemeente Bunnik; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 29 oktober

Nadere informatie

Terrassen in Zwolle, versie 30 januari 2008. Opgesteld door de afdeling AFJ

Terrassen in Zwolle, versie 30 januari 2008. Opgesteld door de afdeling AFJ Terrassen in Zwolle, versie 30 januari 2008 Opgesteld door de afdeling AFJ 1 1.0 Juridisch kader Deze notitie bevat nadere regels voor de terrassen in Zwolle. 1.1 Formaliteiten en bevoegdheden. Het terrassenbeleid

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIEREN HORECA (gemeente Middelburg)

AANVRAAGFORMULIEREN HORECA (gemeente Middelburg) Zaaknummer:... Horecabedrijf:... Adres:... Telefoonnummer/GSM:... In te vullen door gemeente AANVRAAGFORMULIEREN HORECA (gemeente Middelburg) drank- en horecavergunning (schenken alcoholische dranken)

Nadere informatie

BELEIDSREGELS ONTHEFFING AVONDWINKELS OP ZON- EN FEESTDAGEN

BELEIDSREGELS ONTHEFFING AVONDWINKELS OP ZON- EN FEESTDAGEN BELEIDSREGELS ONTHEFFING AVONDWINKELS OP ZON- EN FEESTDAGEN Inleiding Met de vaststelling van een nieuwe verordening inzake de winkeltijden ontstaat de noodzaak tot het vaststellen van beleidsregels ten

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening

Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening Uitvoeringsbesluit artikel 2:28a, tweede lid Algemene Plaatselijke Verordening (vastgesteld door de burgemeester van Alphen aan den Rijn op 29 augustus 2012) Nadere regels voor het hebben van een terras

Nadere informatie

Raadsvergadering: 22 mrt 2016 Besluit: Unaniem Aangenomen

Raadsvergadering: 22 mrt 2016 Besluit: Unaniem Aangenomen Raadsvergadering: 22 mrt 2016 Besluit: Unaniem Aangenomen Agendanr.: 7 Voorstelnr.: RB2016016 Onderwerp: aanpassing Algemene Plaatselijke Verordening Programma: programma 2 Reden van agendering: ter besluitvorming

Nadere informatie

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies:

Samenvatting: Inleiding: Afweging: Advies: Cafetaria Friet & zo, gevestigd aan de Engstraat 8 Heusden heeft het verzoek ingediend om de bestemming van het pand waarin de caftaria is gevestigd, om te zetten van detailhandel naar horeca. Samenvatting:

Nadere informatie

Regels uitstallingen en losse reclameborden Leeuwarden

Regels uitstallingen en losse reclameborden Leeuwarden Regels uitstallingen en losse reclameborden Leeuwarden Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd APV Leeuwarden 2.10 Regels uitstallingen en losse reclameborden Leeuwarden

Nadere informatie

Nadere regels op basis van de APV Nummer; /in. Nadere regels Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor terrassen en uitstallingen

Nadere regels op basis van de APV Nummer; /in. Nadere regels Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor terrassen en uitstallingen Nadere regels op basis van de APV Nummer; 2014-009904/in Nadere regels Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor terrassen en uitstallingen Inleiding De gemeentelijke verordening (APV) is een regeling

Nadere informatie

FHP Konings. Telefoonnummer:

FHP Konings. Telefoonnummer: Raadsvergadering Volgnummer 78-2016 Onderwerp Programmanummer 2 Integrale veiligheid Registratienummer 2016-23704 Collegevergadering 19 juli 2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Burgemeester Penn-te

Nadere informatie

Kenmerk: / gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet;

Kenmerk: / gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet; Kenmerk: 210761 / 211308 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van; gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet en artikel 149 van de Gemeentewet; B E S L

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Ondersteunende horeca. Cranendonck. Team Vergunningen J.M.P. Vermeulen,

Beleidsnotitie. Ondersteunende horeca. Cranendonck. Team Vergunningen J.M.P. Vermeulen, Beleidsnotitie Ondersteunende horeca Cranendonck Portefeuillehouder: Samensteller: Burgemeester B.P. Meinema Team Vergunningen J.M.P. Vermeulen, Budel, februari 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding...1 2 Wat

Nadere informatie

MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET.

MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET. MODELVERORDENING AFDELING 8A MODEL-APV: BIJZONDERE BEPALINGEN OVER HORECABEDRIJVEN ALS BEDOELD IN DE DRANK- EN HORECAWET. De raad van de gemeente Loon op Zand gelet op de artikelen 4, eerste tot en met

Nadere informatie

Aanvraagformulier Exploitatie- Terrasvergunning

Aanvraagformulier Exploitatie- Terrasvergunning Aanvraagformulier Exploitatie- Terrasvergunning 1. Ondernemingsvorm Naam inrichting Handelsnaam KvK Dossiernummer Kamer van Koophandel Natuurlijk(e) persoon/personen (b.v. eenmanszaak, V.O.F.) Rechtspersoon/rechtspersonen

Nadere informatie

Uitgangspunten voor beleid speelautomatenhallen. Discussienota

Uitgangspunten voor beleid speelautomatenhallen. Discussienota Uitgangspunten voor beleid speelautomatenhallen Discussienota 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De gemeenteraad heeft besloten om het nulbeleid voor wat betreft de vestiging van speelautomatenhallen te verlaten.

Nadere informatie

Terrassen in de Gemeente Losser Nadere regels terrassen gemeente Losser 2011

Terrassen in de Gemeente Losser Nadere regels terrassen gemeente Losser 2011 Terrassen in de Gemeente Losser Nadere regels terrassen gemeente Losser 2011 besluit d.d. 6-7-2011, datum bekendmaking 19-7-2011, datum inwerkingtreding 1-8-2011, gewijzigd 7 augustus 2017 1 Nadere regels

Nadere informatie

Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad

Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad Beleidsregel Bed & Breakfast in Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Beleid inzake Terrassen Gemeente Leidschendam-Voorburg. Kenmerk: 2009/22240

Beleid inzake Terrassen Gemeente Leidschendam-Voorburg. Kenmerk: 2009/22240 Gemeente Leidschendam-Voorburg Kenmerk: 2009/22240 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Aanleiding en doel 4 2. Juridisch kader 5 2.1 Drank- en Horecawet 5 2.2 Algemene Plaatselijke Verordening 5 2.3 Woningwet,

Nadere informatie

Beleidsregels Terrassen April 2017

Beleidsregels Terrassen April 2017 Beleidsregels Terrassen 2017 April 2017 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijving 5 Artikel 2 Inrichten van een terras 5 Artikel 3 Terrasmeubilair 5 Artikel 4 Openingstijden 5 Artikel 5 Gebruik gemeentegrond

Nadere informatie

Gemeente Almere. Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit. Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten

Gemeente Almere. Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit. Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Besluit Verseon 16 oktober 2015 Pagina 6/6 Vergaderdatum 13 oktober 2015 Besluit conform voorstel B en W besluit Aanwijzingsbesluit uitstallingen, reclameborden,

Nadere informatie

Aanvraagformulier Exploitatievergunning

Aanvraagformulier Exploitatievergunning Aanvraagformulier Exploitatievergunning Aanvraag ter verkrijging van een vergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf zoals bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening. 1.

Nadere informatie

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras)

Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) BIJLAGE 1D Exploitatievergunning horecabedrijf (incl. terras) Exploitatievergunning ex artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke verordening van de gemeente Sittard-Geleen De burgemeester van Sittard-Geleen;

Nadere informatie

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Raadsvergadering : 15 september 2003 Agendapunt : 23. Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Aan de Raad, In het coalitieprogramma

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gorinchem

AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gorinchem AANVRAAGFORMULIER EXPLOITATIEVERGUNNING als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Gorinchem 1. Ondernemingsvorm: 0 natuurlijk persoon/ personen (u kunt onderdeel 5 overslaan)

Nadere informatie

Rechtspersoon / rechtspersonen (u kunt vraag 7 overslaan) o Besloten vennootschap o Naamloze vennootschap o Anders

Rechtspersoon / rechtspersonen (u kunt vraag 7 overslaan) o Besloten vennootschap o Naamloze vennootschap o Anders AANVRAAGFORMULIER Drank- en horecavergunning en/of exploitatievergunning voor een horecabedrijf Model A Kruis aan welke vergunning(en) u met dit formulier aanvraagt: Een vergunning op grond van artikel

Nadere informatie

5. BINNENSTAD EN HORECA

5. BINNENSTAD EN HORECA - 25-5. BINNENSTAD EN HORECA Horecavestigingsbeleid in de binnenstad kan niet alleen maar over horeca gaan. Ook moet de gewenste ontwikkeling van ons centrum als geheel aan de orde komen. Het gaat immers

Nadere informatie

BELEIDSNOTITIE BED AND BREAKFAST 2012

BELEIDSNOTITIE BED AND BREAKFAST 2012 BELEIDSNOTITIE BED AND BREAKFAST 2012 Vastgesteld door de gemeenteraad d.d. 18 december 2012 Pagina: 1 van 5 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Definitie Bed and Breakfast 3 2. Wettelijke kaders 3 2.1 Algemene

Nadere informatie

Beroep en Bedrijf aan huis. Beleidsnota

Beroep en Bedrijf aan huis. Beleidsnota Beroep en Bedrijf aan huis Beleidsnota juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doelstelling... 3 Definitie beroep of bedrijf aan huis... 4 Bestemmingsplantoets... 4 Vrij beroep... 4 Criteria bij de toetsing

Nadere informatie

Aanvraagformulier Horecavergunning

Aanvraagformulier Horecavergunning Aanvraagformulier Horecavergunning Aanvraag ter verkrijging van een gecombineerde horecavergunning voor het exploiteren van een horecabedrijf zoals bedoeld in artikel 2.11 van de Algemene Plaatselijke

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Ons kenmerk: 13RB000204 Nr. 7 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Verordening Winkeltijden Ede 2014 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 september 2014; gelet op artikel 3, tweede en derde lid, van de Winkeltijdenwet;

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad

Voorstel aan de gemeenteraad Voorstel aan de gemeenteraad Aan de raad van de gemeente Gouda dienst Recht en Veiligheid afdeling Veiligheid en Handhaving steller Caroline Groothuis onderwerp Winkeltijdenverordening Gouda 2011 telefoon

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING EXPLOITATIE OPENBARE INRICHTING

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING EXPLOITATIE OPENBARE INRICHTING gemeente Hardinxveld-Giessendam AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING EXPLOITATIE OPENBARE INRICHTING NADERE INLICHTINGEN Gemeente Hardinxveld-Giessendam, Afdeling BurgerBalie, cluster Vergunningen & Handhaving

Nadere informatie

NADERE REGELS TERRASSEN Artikel 2:10 Apv

NADERE REGELS TERRASSEN Artikel 2:10 Apv NADERE REGELS TERRASSEN Artikel 2:10 Apv Vastgesteld door het college Gepubliceerd in de Zandvoortse Courant Inwerkingtreding Registratienr: 2013/09/001579 Auteur: Telefoon: Fax: E-mail: Internet: Postadres:

Nadere informatie

Evaluatie kapsalons aan huis Handhaven of loslaten van het verbod op nieuwe kapsalons aan huis?

Evaluatie kapsalons aan huis Handhaven of loslaten van het verbod op nieuwe kapsalons aan huis? 1 Evaluatie kapsalons aan huis Handhaven of loslaten van het verbod op nieuwe kapsalons aan huis? Dronten, februari 2012 2 1. Inleiding Binnen de gemeente Dronten is sinds 2003 discussie gevoerd over het

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen; gelezen het voorstel van afdeling Bestuurszaken d.d.1 juni 2016, nummer 1918;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen; gelezen het voorstel van afdeling Bestuurszaken d.d.1 juni 2016, nummer 1918; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Dalfsen. Nr. 90219 6 juli 2016 Nadere regels voor het hebben van uitstallingen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dalfsen; gelezen het

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen. Toelichting / voorstel van het college aan de gemeenteraad zaaknummer 72173 Gevraagd besluit De raad van de gemeente Molenwaard besluit de Drank- en Horecaverordening 2014 Gemeente Molenwaard vast te stellen.

Nadere informatie

HORECAGEBIEDSPLAN. Rozenburg 2015-2016

HORECAGEBIEDSPLAN. Rozenburg 2015-2016 HORECAGEBIEDSPLAN Rozenburg 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Gebruikte begrippen... 3 1.2 Leeswijzer... 3 2. Gebiedsbeschrijving Rozenburg... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Wijkprofiel... 4 2.3 Horeca

Nadere informatie

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Openbaar Onderwerp Nachtwinkels Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees / H. Bruls Samenvatting Bij raadsbesluit van 20 november 2013 is de Verordening Winkeltijden Nijmegen

Nadere informatie

Beleid inzake ondersteunende horeca in detailhandel. Gemeente Leidschendam-Voorburg. Kenmerk 638757, Gemeente Leidschendam-Voorburg

Beleid inzake ondersteunende horeca in detailhandel. Gemeente Leidschendam-Voorburg. Kenmerk 638757, Gemeente Leidschendam-Voorburg Beleid inzake ondersteunende horeca in detailhandel 2011 Gemeente Leidschendam-Voorburg 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Aanleiding en doelstelling van de totstandkoming van het beleid 4 Bevindingen

Nadere informatie

(Ontwerp)Verordening winkeltijden 2014

(Ontwerp)Verordening winkeltijden 2014 (Ontwerp)Verordening winkeltijden 2014 De raad van de gemeente Heerenveen gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.. 2014 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan

Nadere informatie

Aanvraagformulier exploitatievergunning & drank- en horecavergunning horecabedrijven

Aanvraagformulier exploitatievergunning & drank- en horecavergunning horecabedrijven Aanvraagformulier exploitatievergunning & drank- en horecavergunning horecabedrijven Aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

Nadere informatie

Algemene beleidsuitgangspunten

Algemene beleidsuitgangspunten Richtlijnen terrassen en zitgelegenheden RIS109479b_20-10-2003 Algemene beleidsuitgangspunten De doelstellingen van het terrassenbeleid waren en zijn: - verlevendiging van de stad door toename terrassen;

Nadere informatie

De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2016; gelet op de bepalingen in de Winkeltijdenwet;

De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2016; gelet op de bepalingen in de Winkeltijdenwet; De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 juni 2016; gelet op de bepalingen in de Winkeltijdenwet; b e s l u i t : 1. De Verordening Winkeltijden Loppersum

Nadere informatie

Aanvraagformulier Exploitatievergunning

Aanvraagformulier Exploitatievergunning Dit formulier zenden aan: Gemeente Bunnik Burgemeester van Bunnik Postbus 5 3980 CA Bunnik Voor meer informatie kunt u bellen met: 030-659 4872 Niet beschrijven ruimte voor dagstempel 1 Ondernemingsvorm

Nadere informatie

Voorstel van het college inzake wijziging Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Den Haag (APV).

Voorstel van het college inzake wijziging Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Den Haag (APV). rv 34 Bestuursdienst BSD/2009.5162 RIS 170627_100212 Gemeente Den Haag RIS170627_12-FEB-2010 Voorstel van het college inzake wijziging Algemene Plaatselijke Verordening voor de gemeente Den Haag (APV).

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Burgemeester van de gemeente Overbetuwe; overwegende, dat het in verband met een efficiënte en duidelijke afdoening van aanvragen voor terrasvergunningen gewenst is over te gaan tot vaststelling van beleidsregels,

Nadere informatie

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur -Burgemeester -Ellen Zegers / Mark goossens -Start interactief gedeelte -Korte pauze -Discussie modelverordening n.a.v. uitkomst interactief

Nadere informatie

Gemeente Den Haag DSO/2015.968 RIS 288643 HORECAVISIE DEN HAAG: UITWERKINGSPLAN 2016-2019 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,

Gemeente Den Haag DSO/2015.968 RIS 288643 HORECAVISIE DEN HAAG: UITWERKINGSPLAN 2016-2019 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gemeente Den Haag DSO/2015.968 RIS 288643 HORECAVISIE DEN HAAG: UITWERKINGSPLAN 2016-2019 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - in het coalitieakkoord Vertrouwen op Haagse kracht

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Hoek van Holland. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Hoek van Holland. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Centrum 4 2.2 Verspreide bewinkeling 5 3 Koers detailhandelsstructuur

Nadere informatie

VARIANT 1. Verordening winkeltijden Wormerland 2014. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. De raad van gemeente Wormerland;

VARIANT 1. Verordening winkeltijden Wormerland 2014. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. De raad van gemeente Wormerland; VARIANT 1 Verordening winkeltijden Wormerland 2014 De raad van gemeente Wormerland; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 januari 2014 gelet op artikel 3 van de Winkeltijdenwet; besluit

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR388095_1. Beleidsregel reclameborden en uitstallingen

CVDR. Nr. CVDR388095_1. Beleidsregel reclameborden en uitstallingen CVDR Officiële uitgave van Almelo. Nr. CVDR388095_1 3 juni 2016 Beleidsregel reclameborden en uitstallingen Beleidsregel reclameborden en uitstallingen Algemeen Deze beleidsregel is gebaseerd op het bepaalde

Nadere informatie

Artikel 3 Regels voor het plaatsen van reclameborden en uitstallingen

Artikel 3 Regels voor het plaatsen van reclameborden en uitstallingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Almelo. Nr. 128724 29 december 2015 Beleidsregel reclameborden en uitstallingen Algemeen Deze beleidsregel is gebaseerd op het bepaalde in artikel 2:10 van de

Nadere informatie

Nadere regels terrassenbeleid

Nadere regels terrassenbeleid Nadere regels terrassenbeleid De Burgemeester van de gemeente Boxmeer en het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Boxmeer; Ieder voor zover het zijn/haar bevoegdheden betreft; Gelet op

Nadere informatie

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort

Collegebesluit. Gemeente Amersfoort Gemeente Amersfoort Collegebesluit Org. onderdeel: SOB/EW Opsteller: R. Hoogzaad User-id: HOOB Tel: 4716 Onderw erp: HORECANOTA AMERSFOORT Toelichting: De 'Horecanota Amersfoort - Ruimte voor ondernemers'

Nadere informatie

Uittreksel uit concept APV Schagen 2016 onderdeel Toezicht op openbare inrichtingen.

Uittreksel uit concept APV Schagen 2016 onderdeel Toezicht op openbare inrichtingen. Uittreksel uit concept APV Schagen 2016 onderdeel Toezicht op openbare inrichtingen. A. Uittreksel uit het concept-raadsvoorstel: Samenvatting Het voorstel is om de Algemene plaatselijke verordening (verder

Nadere informatie

Aanvraagformulier Horeca exploitatievergunning (voor een bedrijf waar geen alcohol wordt geschonken) tevens aanvraagformulier voor een terras

Aanvraagformulier Horeca exploitatievergunning (voor een bedrijf waar geen alcohol wordt geschonken) tevens aanvraagformulier voor een terras Vergunningen, Toezicht en Handhaving Afdeling Vergunningen Postadres Postbus 8406, 3503 RK Utrecht Telefoon 030-286 48 02 Fax 030-286 36 00 www.utrecht.nl/horecaloket Aanvraagformulier Horeca exploitatievergunning

Nadere informatie

Aanvraagformulier Exploitatievergunning

Aanvraagformulier Exploitatievergunning Gemeente Barneveld Postbus 63 3770 AB Barneveld postregistratie@barneveld.nl Aanvraagformulier Exploitatievergunning 1. KvK-nummer 2. Ondernemingsvorm Natuurlijke persoon / personen (u kunt vraag 5 en

Nadere informatie

Memo. aan. Gemeenteraad Handhaving terrassenbeleid. van. College 17 november Inleiding

Memo. aan. Gemeenteraad Handhaving terrassenbeleid. van. College 17 november Inleiding Memo aan onderwerp van datum Gemeenteraad Handhaving terrassenbeleid College 17 november 2015 I Inleiding De terrassen op de Markt hebben sinds de invoering van het terrassenbeleid in 2008 een impuls gegeven

Nadere informatie

Uitgangspunten en richtingen van de raad voor programma 5.2. integrale veiligheid thema sluitingstijden horeca.

Uitgangspunten en richtingen van de raad voor programma 5.2. integrale veiligheid thema sluitingstijden horeca. 342794 Raadsvoorstel Raadsvergadering : 5 februari 2013 Voorstel : 2013-008 Agendapunt : Zaaknummer : 1894/2012/86525 Documentnummer : 1894/2012/137267 Datum : 9 januari 2013 Onderwerp Uitgangspunten en

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikelen 2:27, 2:28, 2:29 en 2:34b van de Algemene Plaatselijke Verordening;

GEMEENTEBLAD. Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikelen 2:27, 2:28, 2:29 en 2:34b van de Algemene Plaatselijke Verordening; De burgemeester van de gemeente Houten; Overwegende; - dat de gemeenteraad het kader voor sluitingstijden heeft bepaald; - dat de burgemeester ontheffing kan verlenen van de sluitingstijd en dat het daarvoor

Nadere informatie

NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID. Gemeente Aalsmeer

NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID. Gemeente Aalsmeer NOTA PARACOMMERCIEEL BELEID Gemeente Aalsmeer Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (hierna: DHW) in werking getreden. De DHW kent een aantal verplichte en niet-verplichte bepalingen. De gemeente

Nadere informatie

Nadere regels voor terrassen 2013

Nadere regels voor terrassen 2013 Nadere regels voor terrassen 2013 Het college van Waalwijk, gelezen het voorstel van afdeling RSO d.d. 27 november 2012; overwegende dat het wenselijk is ter bescherming van het bepaalde in artikel 2:10

Nadere informatie

Gemeentebreed Interventieteam

Gemeentebreed Interventieteam Gemeentebreed Interventieteam Team Toezicht en Handhaving 1 teammanager 8 coördinatoren (1 toezichthouder Drank- en Horecawet) 4 juristen 30 toezichthouders BOA gecertificeerd (3 toezichthouders Drank-

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Zondagopenstelling. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 8 december 2009

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Zondagopenstelling. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 8 december 2009 Gemeente Boxmeer Onderwerp: Zondagopenstelling. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 8 december 2009 Steeds meer gemeenten staan permanent koopzondagen toe daar er vraag is van winkeliers

Nadere informatie

Voorstel aan Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Voorstel aan Burgemeester en Wethouders Voorblad Onderwerp Programma Portefeuillehouder(s) Soort Stuk Voorgesteld besluit Uitstallingen, reclameborden, speeltoestellen en overige objecten Openbare Ruimte,

Nadere informatie

Ons kenmerk: Montfoort: oktober 2013 Onderwerp: Nieuwe Drank- en Horecawet Verzonden: Bijlagen: 2

Ons kenmerk: Montfoort: oktober 2013 Onderwerp: Nieuwe Drank- en Horecawet Verzonden: Bijlagen: 2 Aan de commerciële en para commerciële horecaondernemers van Montfoort Uw kenmerk: Uw BSN: Ons kenmerk: 12968 Montfoort: oktober 2013 Onderwerp: Nieuwe Drank- en Horecawet Verzonden: Bijlagen: 2 Geachte

Nadere informatie

Onderstaand volgt een korte beschouwing over de stand van zaken en over het te volgen beleid in de komende jaren.

Onderstaand volgt een korte beschouwing over de stand van zaken en over het te volgen beleid in de komende jaren. 1. WIJKWINKELCENTRA, BEDRIJVENTERREINEN EN SOLITAIRE HORECA Een overzicht is van het horeca-aanbod in onze gemeente buiten de binnenstad is niet eerder gemaakt. Toch gaat het om voorzieningen, die er echt

Nadere informatie