Concept Jaarcijfers Van der Hoop bankiers N.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept Jaarcijfers 2005. Van der Hoop bankiers N.V."

Transcriptie

1 Bijlage 1, bij derde openbaar verslag van bewindvoerders/curatoren ex artikel 73a Fw. d.d. 31 juli 2006 Van der Hoop bankiers N.V. Concept Jaarcijfers 2005 Van der Hoop bankiers N.V. 1

2 Van der Hoop bankiers N.V.. Inhoud blad Inleiding 3 Jaarcijfers Grondslagen 5 Geconsolideerde staat van bezittingen en schulden per 31 december Geconsolideerde resultatenoverzicht over Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde staat van bezittingen en schulden per 31 December Toelichting op de onderscheiden posten van het geconsolideerde 14 resultatenoverzicht 2005 Overige gegevens 16 2

3 Inleiding Van der Hoop bankiers N.V. (Van der Hoop of de bank) was een algemene bank. Zij had daarvoor een vergunning, die op 18 maart 2005 door De Nederlandsche Bank (DNB) is verstrekt. Daarvoor stond Van der Hoop in het register, als bedoeld in de Wet toezicht kredietwezen, ingeschreven als effectenkredietinstelling. De wijziging weerspiegelde de ontwikkeling van de bancaire activiteiten van de bank, met name die van de kredietverlening, maar had materieel voor de solvabiliteit en liquiditeit van Van der Hoop geen betekenis omdat van der Hoop aan de eisen, die daarvoor voor een algemene bank zijn gesteld, reeds voldeed. Op 9 december 2006 heeft DNB voor Van der Hoop de noodregeling aangevraagd omdat DNB uit haar analyse concludeerde dat op dat moment de solvabiliteits- en liquiditeitspositie van Van der Hoop niet, althans onvoldoende, toereikend is om te kunnen (blijven) voldoen aan de verplichtingen ter zake van de verkregen gelden. Aanvullende financiering of verlichting anderszins van de liquiditeitsnood is niet onmiddellijk voorhanden. Het is onzeker of Van der Hoop zelfstandig van een financiële instelling voldoende geld kan lenen. Aan het eind van dezelfde dag heeft de rechtbank te Amsterdam verklaard dat Van der Hoop bankiers in een toestand verkeert welke in het belang van de gezamenlijke schuldeisers bijzondere voorziening behoeft en heeft twee bewindvoerders benoemd. De noodregeling was een feit. De noodregeling houdt in het kort in dat de vorderingen, van rekeninghouders en crediteuren, op de bank worden bevroren, zodat rekeninghouders niet meer het geld kunnen opnemen, dat zij op 9 december 2005 aan de bank hadden toevertrouwd. De noodregeling werkt terug naar het begin van de dag hetgeen met zich meebrengt dat de transacties die de dag waarop de noodregeling van toepassing is verklaard niet rechtsgeldig zijn, met uitzondering van de transacties die al in met name genoemde nationale en internationale betaal- en afwikkelingssystemen zijn opgenomen. De reactie van professionele partijen, waarmee de bank transacties was aangegaan, en van andere bancaire instituten, waarvan Van der Hoop afhankelijk was bij afhandeling van haar effecten- en betalingsverkeer, op de afkondiging van de noodregeling belemmerde de werkzaamheden van bewindvoerders zodanig dat voortzetting van de bank onmogelijk was. Bovendien bleek in de eerste week dat de verschillende biedingen van partijen op de activa van de bank een vermogenstekort zou opleveren van rond EUR 9 miljoen, welke tekort door gebrek aan inkomsten en doorlopende kosten nog zou kunnen oplopen. Op 16 december 2005 hebben de bewindvoerders de rechtbank verzocht de noodregeling om te zetten in een faillissement. Dit verzoek is op die dag door de rechtbank toegekend. Buiten het bovenstaande was 2005 al een turbulent jaar voor Van der Hoop. Daarover heeft de bank in persberichten en de halfjaarcijfers mededelingen gedaan. Meest opvallende zaken zijn: 1. Het overleg over de gevolgen van de belastingclaim voor de jaarrekening Vanaf eind 2004 beperking van de groei van de kredietverlening op grond van de solvabiliteits- en liquiditeitspositie. 3. Het zeker stellen van de financiering van de uitbouw van de kredietverlening door: a. het afsluiten van een zogenoemde warehouse-overeenkomst met NIB-Capital in de aanloop van de securitisatie van de hypothecaire leningen; 3

4 b. de uitgifte van een perpetuele lening, waarvan de opbrengsten voor de bepaling van de solvabiliteit volgens de toezichtsregels als eigen vermogen kon worden beschouwd; c. overleg met een potentiële financier en koper van een meerderheid van de aandelen van de bank. 4. De schikking van de belastingclaim met de fiscus in mei 2005 met als gevolg: a. een betaling van EUR 5,5 miljoen aan de fiscus en rond EUR 0,9 miljoen bijkomende kosten; b. het intrekken en aanpassen van de jaarrekening 2004, hetgeen, rekeninghoudende met een latente toekomstige belastingbate, resulteerde in een verlies van EUR 3,4 miljoen over dat jaar in plaats van een winst van EUR 0,8 miljoen; c. het intrekken van de perpetuele lening die ruim was overtekend en tussen EUR 30 en EUR 40 miljoen zou opbrengen; d. het terugtrekken van de potentiële meerderheidsaandeelhouder en financier (in samenhang met de uitkomsten van zijn onderzoek in boeken van de bank). Mede als gevolg van de publiciteit die het vorenstaande veroorzaakte waren de opnamen van tegoeden van de bank zo omvangrijk dat De Nederlandsche Bank in mei en juni 2005 korte tijd liquiditeitssteun moest geven, telkens voor een bedrag van 15 miljoen. Het tweede halfjaar 2005 heeft in het teken gestaan van de reorganisatie van de activiteiten en hebben gesprekken plaatsgevonden met andere partijen over samenwerking. In november 2005 was er met DeGroof, een vooraanstaande vermogensbeheerder uit België met een bankstatus, een vergaand gesprek gevorderd. Op 9 december 2005 haakte deze kandidaat op grond van de uitkomsten van zijn onderzoek naar Van der Hoop af. Het directieverslag en de jaarrekening voorafgaande aan het jaar van faillissement dient te worden opgesteld en openbaar te worden gemaakt. Dat is gebeurd door de publicatie van het jaarverslag 2004 van 31 mei De voorliggende overzichten behoeven en zijn, mede door de aard van de situatie en uit kostenoverwegingen, niet opgesteld overeenkomstig titel 9 BW2 maar de bepalingen daarvan zijn waar mogelijk in aanmerking genomen. Dit concept is nog niet besproken met bestuurders of commissarissen van Van der Hoop. Er is geen accountantscontrole op de cijfers en overzichten uitgevoerd. Het is niet uitgesloten dat in de gegevens en cijfers na het uitbrengen van dit verslag nog van belang zijnde wijzigingen nodig zullen zijn. Amsterdam, 31 juli 2006 Curatoren Van der Hoop bankiers N.V. 4

5 Van der Hoop bankiers N.V.. GRONDSLAGEN Algemeen Van der Hoop voerde algemene bancaire activiteiten uit, met name op het gebied van effectenbemiddeling, effectenadvisering, vermogensbeheer en (hypothecaire) kredietverlening. Zij is statutair gevestigd te Amsterdam. Op Van der Hoop is vanaf 9 december 2005 de noodregeling in het kader van de Wet toezicht kredietinstellingen van toepassing. Vanaf 16 december 2005 is de bank in staat van faillissement. De bankvergunning is nadien ingetrokken. Uit doelmatigheid en de afweging tussen nut en kosten zijn met instemming van de crediteurencommissie de werkzaamheden voor het opstellen van de financiële overzichten niet uitputtend geweest en is een accountantscontrole achterwege gebleven. Dit betekent dat met name bepaling van de transitoria globaal is geweest en dat ook de waardering van de kredieten en andere vorderingen, voor zover niet al verkocht voor balansdatum, maar ook vooruitbetaalde en nog te betalen bedragen kunnen afwijken van uiteindelijke opbrengst daarvan. De bedragen zijn x EUR 1000, voor zover niet anders is aangegeven. De opstelling van de jaarrekening is geschied met de uitgangspunten die zijn vermeld in de laatste alinea van de Inleiding. Wijziging resultaatbepaling Tot en met 2004 werd een deel van de rente-inkomsten van de handel in rentedragende waardepapieren, obligaties en vergelijkbare financiële instrumenten, opgenomen onder provisie omdat de inkomsten voor een deel werden beschouwd als ware het betrekking hebbend op de werkzaamheden voor de aan- en verkoop van effecten voor cliënten. Eveneens werden de waarderingsverschillen van deze waardepapieren opgenomen onder provisies. Overeenkomstig hetgeen gebruikelijk is in de bancaire jaarverslaggeving worden renteinkomsten verantwoord onder rentebaten en dienen waarderingsverschillen van handelsportefeuilles verantwoord te worden onder de post Resultaat uit financiële transacties. De desbetreffende bedragen zijn in de financiële overzichten geherrubriceerd. Herrubricering naar het geen gebruikelijk heeft de post provisiebaten over de periode januari tot en met november 2005 met EUR 3.488, het eerste halfjaar 2005 met EUR en over 2004 met EUR doen verlagen. De rente over genoemde perioden komen respectievelijk EUR 2.455, EUR en EUR hoger uit. De post Resultaat financiële transacties komt respectievelijk EUR 1.033, EUR 620 en EUR 905 hoger uit. De herrubricering heeft geen gevolgen voor het totaal van de baten en voor het netto resultaat over de desbetreffende perioden. 5

6 Consolidatiegrondslagen In de consolidatie van de balans en winst- en verliesrekening in de financiële overzichten tot en met 2005 zijn de activa, passiva, baten en lasten van alle groepsmaatschappijen opgenomen. De geconsolideerde overzichten omvatten Van der Hoop bankiers N.V. en haar 100% dochterondernemingen. Balans Vorderingen op bankiers en klanten worden opgenomen tegen de nominale waarde onder aftrek van een voorziening van oninbaarheid. Alle vorderingen worden verkocht. De uiteindelijke opbrengstwaarde kan lager uitvallen. De afwijking ten opzichte van de ultimo 2005 getroffen voorziening wordt op het moment van verkoop verwerkt. Vorderingen die voor de balansdatum zijn verkocht aan de Rabobank zijn opgenomen voor de opbrengstwaarde. De opbrengst is opgenomen onder de post Bankiers (activa). De daaruit voortvloeiende resultaten zijn in het resultatenoverzicht opgenomen onder de bijzondere lasten. De daarop in het verleden getroffen voorzieningen zijn vrijgevallen inde post Waardeveranderingen. De handelsportefeuille omvat de in de posten Rentedragende waardepapieren en Aandelen opgenomen effecten bestemd voor de handelsactiviteiten voor het behalen van transactieresultaten. De portefeuille die voor de balansdatum is verkocht aan de SNS is opgenomen tegen de opbrengstwaarde. De opbrengst is opgenomen onder de post Bankiers (activa). Deelnemingen, zijnde de niet geconsolideerde deelnemingen, zijn van te verwaarlozen betekenis. Daarom zijn zij gewaardeerd op de boekwaarde per faillissementsdatum. Dat is voor deelnemingen met invloed op het beleid een waardering tegen de per 30 juni 2005 berekende nettovermogenswaarde en voor de overige deelnemingen per 30 juni 2005 vastgestelde actuele waarde. De bedrijfsmiddelen zijn gewaardeerd tegen de opbrengstwaarde. De liquide middelen zijn opgenomen voor de nominale waarde. De schulden zijn opgenomen voor de nominale waarde. Resultaten De baten en lasten zijn zo veel als mogelijk toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Waardeverminderingen als gevolg van het faillissement zijn, voor zover zichtbaar, verwerkt. Vanaf 16 december 2005 wordt geen rente vergoed over de per die datum bevroren schulden. De waardeverschillen van op de marktwaarde gewaardeerde handelsposities worden direct ten gunste of ten laste van het resultaat gebracht. 6

7 De vennootschapsbelasting wordt berekend over het Bedrijfsresultaat voor belastingen. Gelet op de discontinuïteit van de vennootschap is geen rekening gehouden met fiscaal compensabele verlies faciliteiten. Voor kosten van de faillissementsprocedure en voor de extra schulden die als gevolg van het faillissement ontstaan is geen voorziening opgenomen. Hiervoor kan geen redelijke schatting worden gemaakt. 7

8 Van der Hoop bankiers N.V.. Geconsolideerde staat van bezittingen en schulden per 31 DECEMBER 2005 (in duizenden euro s) In duizenden euro's 31 december november juni december 2004 Activa Kasmiddelen Bankiers Kredieten Rentedragende waardepapieren e.d Aandelen 467 Overige deelnemingen Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen Overige activa Overlopende activa Totaal activa Passiva Bankiers Toevertrouwde middelen Overige schulden Overlopende passiva Totaal niet achtergestelde schulden Achtergestelde schulden Gestort kapitaal Reserves Resultaat 2005, resp. 11 maanden 2005, 1 halfjaar 2005 en Eigen vermogen/ Groepsvermogen Totaal passiva Amsterdam, 31 juli 2006 Er heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. 8

9 Van der Hoop bankiers N.V.. Geconsolideerd resultaten overzicht over 2005 (in duizenden euro s,) 2005 januari november juni In duizenden euro's Baten rentebaten rentelasten Rente Resultaat uit effecten en deelnemingen provisiebaten provisielasten Provisie Resultaat uit financiële transacties Overige opertionele baten 440 Totaal baten Lasten personeelskosten andere beheerskosten Personeels en andere beheerskosten Afschrijvingen Totaal lasten Waardeveranderingen Baten en lasten uit gewone bedrijfsuitoefening Belastingen Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, na belastingen Buitengewone lasten Netto verlies Amsterdam, 31 juli 2006 Er heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. 9

10 Van der Hoop bankiers N.V.. Toelichting op de onderscheiden posten van de geconsolideerde staat van bezittingen en schulden ( in duizenden euro s) Kasmiddelen Hieronder zijn opgenomen wettige betaalmiddelen en onmiddellijk opeisbare tegoeden bij De Nederlandsche Bank N.V. Bankiers (activa) Onder dit hoofd zijn opgenomen de vorderingen op kredietinstellingen die onder het toezicht van de overheid op banken staan, voor zover niet belichaamd in obligaties of andere vastrentende waardepapieren. Per 31 december 2005 omvat deze post de vorderingen uit hoofde van: - rekeningen courant met banken (met name KasBank) verkoop handelsportefeuille obligaties e.d (KasBank) Euroclear en andere clearinginstituten een leencontract (ABN AMRO) verkoop van hypotheken (Rabobank) Per 30 juni 2006 zijn de vorderingen op de clearinginstituten, ABN AMRO en Rabobank geïncasseerd op een bedrag van 10 na, die als waarborg bij Euroclear Brussel moet worden aangehouden. De gelden zijn overgemaakt naar de rekening van curatoren bij de KasBank te Amsterdam. Die rekening bedraagt per 30 juni , waarvan is gezet op een deposito met een periode van 1 maand en op een deposito met een periode van 1 week. Kredieten Deze post omvat: - voorschotten tegen effecten hypothecaire leningen overige kredieten (grotendeels met ander onderpand dan hypotheken) nog af te wikkelen effectentransacties transporteren transport voorziening voor waardeverminderingen

11 Per 30 juni 2006 is van de onder deze post opgenomen bedragen nog niet afgewikkeld 3.476, waaronder de vordering op de statutaire directeur S.P.G.M, van Hooijdonk van 143. Rentedragende waardepapieren Deze post omvat waardepapieren met een vaste of van de rentestand afhankelijke rente en die de vennootschap voor eigen rekening en risico in bezit had. Alle waardepapieren zijn inmiddels verkocht. Aandelen Deze post betreft ter beurze genoteerde aandelen in een handelsportefeuille en is voor de balansdatum ten gelde gemaakt. Deelnemingen en vorderingen op (ex)deelnemingen Betreft niet geconsolideerde deelnemingen met activiteiten op het gebied van corporate finance en venture capital Aandeel in kapitaal 170 Vorderingen De deelnemingen zijn intussen verkocht voor 170. De vorderingen zijn nog niet afgewikkeld. Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen Deze post omvat de bedrijfsmiddelen die per 31 december 2005 zijn opgenomen voor het bedrag van de opbrengst van de veiling van de bedrijfsmiddelen in Overige activa De overige activa omvatten gekochte vorderingen op bedrijven in staat van faillissement, de financiering van lease-auto s personeel, waarborgsommen e.d. Overlopende activa De post betreft de nog te ontvangen rente, die in 2006 geheel is afgewikkeld, en de terug te ontvangen betalingen vennootschapsbelasting 2003 tot en met 2005 ten bedrage van In 2006 is inmiddels rond 900 aan vennootschapsbelasting terugontvangen. 11

12 Bankiers (passiva) De schulden aan banken omvat: - rekening courant KasBank lening syndicaat ABN AMRO, Rabobank en NIB-Capital Deze schulden zijn in 2006 voldaan. Toevertrouwde middelen Onder dit hoofd zijn opgenomen alle niet achtergestelde schulden wegens toevertrouwde middelen niet zijnde schulden aan kredietinstellingen, voor zover niet belichaamd in schuldbewijzen. De post betreft met name de rekeningen-courant en spaargelden van klanten. Per 30 juni 2006 is aan toevertrouwde middelen terugbetaald ingevolge de eerste uitdeling uit het faillissement. Overige schulden Hieronder zijn opgenomen de schulden aan handels- en overige crediteuren, het UWV, de af te dragen premies sociale verzekeringen en loonbelasting alsmede de af te dragen dividendbelasting en Btw. Specificatie: - handels- en overige crediteuren UWV, loonbelasting, sociale verzekeringen, dividendbelasting en Btw Overlopende passiva Dit hoofd omvat nog te betalen interest en overige lasten. Ultimo 2004 is hieronder tevens begrepen de schikking met de Belastingdienst en bijkomende kosten van Achtergestelde leningen Onder deze post zijn opgenomen de achtergestelde leningen van 2 crediteuren, voor respectievelijk voor 500. Deze leningen zijn achtergesteld bij de andere verplichtingen van Van der Hoop bankiers N.V. De rente is voor zover niet betaald opgenomen onder de overlopende passiva als concurrente schuld. Eigen vermogen./ Specificatie: Kapitaal Agioreserve Overige Reserves Verlies boekjaar./ / /

13 Naast het verlies van het boekjaar 2005 zijn herwaarderingsresultaten van financiële instrumenten ad 576 door toepassing van IFRS rechtstreeks ten laste van het eigen vermogen gebracht. Kapitaal Het maatschappelijk kapitaal bedraagt en is verdeeld in prioriteitsaandelen, preferente aandelen en gewone aandelen, elk groot 0,50. Hiervan is geplaatst en volgestort: - prioriteitsaandelen 1 (2004: 1) - gewone aandelen (2004: 5.777) Opties op aandelen Aan medewerkers zijn optierechten toegekend met een looptijd naar keuze van 5, 8 of 10 jaar voor de verwerving van gewone aandelen. Per optierecht kan één aandeel Van der Hoop bankiers N.V. worden verkregen. Door twee medewerkers, in juni en oktober, is van het optierecht gebruik gemaakt. Afgerond bleef het kapitaal gelijk, de agioreserve nam per saldo toe met 6. 13

14 Van der Hoop bankiers N.V. Toelichting op de onderscheiden posten van het geconsolideerde resultatenoverzicht 2005 ( in duizenden euro s) Rentebaten Onder dit hoofd zijn opgenomen de opbrengsten uit kredietverlening en beleggingen, alsmede andere baten die het karakter van rente hebben. Specificatie: vastrente waardepapieren kredietverlening klanten repo-transacties met klanten overige rentebaten Rentelasten Hieronder zijn opgenomen de kosten uit het lenen van gelden, alsmede andere baten die het karakter van rente hebben. Specificatie rekeningen-courant en spaargelden klanten banken repo-transacties met banken achtergestelde leningen Provisiebaten Onder dit hoofd zijn begrepen de inkomsten uit aan- en verkopen van klanten en de advisering daaromtrent, de vergoedingen voor het vermogensbeheer en die voor het bewaren van de effecten van klanten Provisielasten Hieronder vallen de voornamelijk de kosten voor de clearing van effecten en de vergoedingen aan bewaarders voor het bewaren van effecten. 14

15 Resultaat uit financiële transacties Onder dit hoofd zijn opgenomen de al dan niet gerealiseerde waardeverschillen op de voor eigen rekening aangehouden effecten bestemd voor handelsdoeleinden. Personeelskosten Specificatie: salarissen, vakantiegeld, tantièmes e.d sociale lasten en pensioenpremies afvloeiingskosten reorganisatie 2 e halfjaar kosten leaseauto s personeel uitzendkrachten, inhuur personeel en overige personeelskosten Andere Beheerkosten Hieronder zijn begrepen huisvestingskosten, automatiseringskosten, communicatiekosten en overige algemene kosten. In 2004 is hieronder verantwoord de kosten die betrekking hebben op de schikking met de belastingdienst inclusief de bijkomende kosten van in totaal In 2005 is onder dit hoofd eveneens begrepen de kosten van curatoren en hun advocatenteam over december 2005 voor in totaal 284. Afschrijvingskosten Deze bedragen betreffen de afschrijvingen op de bedrijfsmiddelen in overeenstemming met de in het verleden gehanteerde afschrijvingregels. De afwaardering per 31 december 2005 naar opbrengstwaarde is opgenomen onder de Bijzondere lasten. Waardeveranderingen./ Betreft de per 30 juni 2006 getroffen voorziening voor oninbaarheid van vorderingen. Deze post is voor 993 vrijgevallen door verkoop van de hypothecaire leningen en overige leningen. De vrijval is in mindering gebracht van het verlies op de verkoop, dat opgenomen is onder de buitengewone lasten. Belastingen (last respectievelijke bate)./ Betreft over 2005 de afboeking van de ultimo geactiveerde latente belastingvordering. 15

16 Buitengewone lasten Specificatie: - verlies verkoop hypotheken en leningen afwaardering bedrijfsmiddelen resultaat handelsportefeuille deels door verkoop op basis van reële waarde verlies door vroegtijdige beëindiging hedge-instrumenten, zoals swaps en opties afkoop voortijdige beëindiging leaseauto s personeel afwaardering op nog niet verkochte leningen afwaardering deelneming First Dutch Capital Het verlies ad op de verkoop van hypothecaire leningen en andere leningen is na aftrek van een vrijval van 993 van de voorziening voor oninbaarheid op die leningen. Het verlies komt uit op rond 4 1/2 % van het totaal van de verkochte leningen. Amsterdam, 28 juli 2006 Curatoren Van der Hoop bankiers N.V. OVERIGE GEGEVENS Status jaarcijfers 2005 De jaarcijfers 2005 zijn gebaseerd op de informatie die curatoren hebben ontleend aan de administratie van Van der Hoop en naar beste weten hebben opgesteld. Curatoren hebben geen onderzoek gedaan naar de juistheid, betrouwbaarheid en getrouwheid van de cijfers. Dit betekent dat de in dit verslag opgenomen gegevens nog aanpassing zouden kunnen behoeven indien onbekende feiten bekend worden. Aan dit verslag kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Accountantsverklaring Er heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. Amsterdam, 31 juli 2006 Curatoren Van der Hoop bankiers N.V. 16

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

ROI am B.V. gevestigd te Apeldoorn. Rapport inzake de 30 juni 2017 cijfers

ROI am B.V. gevestigd te Apeldoorn. Rapport inzake de 30 juni 2017 cijfers gevestigd te Apeldoorn Rapport inzake de 30 juni 2017 cijfers Inhoudsopgave Jaarrekening Pagina Balans per 30 juni 2017 3 Winst-en-verliesrekening t/m 30 juni2017 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Pagina Rapport Balans per 30 juni 2015 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 11 december 2007 t/m 30 juni 2008

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 11 december 2007 t/m 30 juni 2008 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen Over de periode 11 december 2007 30 juni 2008 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 11 december 2008 30 juni 2008 3 2 Balans per 30 juni 2008

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5

Nadere informatie

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE

boekhouding - belastingen - bedrijfsadvies Jaarverslag 2014 Stichting 070watt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Jaarverslag Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE T.a.v. Mevr. H. Weisfelt Pletterijkade 15-28 2515 SG 'S-GRAVENHAGE Voorburg, 30 september 2015 Geachte mevrouw Weisfelt Dit rapport bevat de resultaten

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1998 in miljoenen guldens euro's 1998 1997 mutatie in % 1998

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1998 in miljoenen guldens euro's 1998 1997 mutatie in % 1998 Bijlage 1 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 1997 mutatie in % Rente 15.862 13.871 14,4 7.198 Opbrengsten uit effecten en deelnemingen 768 630 21,9 348 Betalingsverkeer 1.716 1.503 14,2 779

Nadere informatie

SPO. Jaarrekening 2015

SPO. Jaarrekening 2015 SPO Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave 1. Inhoud 1.Jaarverslag... 3 1. Oprichting... 3 2. Samenwerking Proper Stok... 3 3. Personeel... 3 4. Fiscale positie... 3 2.Jaarrekening... 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

SPO B.V. Jaarrekening 2016

SPO B.V. Jaarrekening 2016 SPO B.V. Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE pagina 1. Jaarverslag 1 2. Jaarrekening Balans 2 Winst- en verliesrekening 4 Toelichting op de jaarrekening 5 Ondertekening 10 3. Overige gegevens 11 1. Jaarverslag

Nadere informatie

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM

PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM PUBLICATIESTUKKEN 2013 VAN OSTRICA B.V. TE AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 31 december 2013 1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 3 Toelichting op de balans 6 Overige informatie 6

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016

OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 OPTIMIX VERMOGENSBEHEER NV PUBLICATIEVERSLAG PER 30 JUNI 2016 BALANS PER 30 JUNI 2016 (VÓÓR WINSTVERDELING) 30 juni 2016 2015 30 juni 2015 * ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1.245.612 1.321.629

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2013

Finles N.V. Halfjaarverslag 2013 Finles N.V. Halfjaarverslag 2013 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel CiRoPack Holding B.V. gevestigd te Heiloo Publicatiestukken 2014 Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 37119367 Inhoudsopgave Pagina Enkelvoudige publicatiestukken Enkelvoudige balans per 31 december

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014

DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2014 DUINWEIDE I INVESTERINGEN N.V. TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Fiscale positie 2 JAARREKENING Balans per 31 december 2014 4 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud

Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes. Amersfoort. Inhoud Financieel Verslag 2014 Protestante Stichting Filalethes Amersfoort Inhoud Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS AMSTERDAM

JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS AMSTERDAM JAARREKENING 2015 STICHTING HEEMSCHUT HULPFONDS te AMSTERDAM INHOUD ALGEMEEN 1. Algemeen... 3 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2015... 4 2. Staat van baten en lasten over 2015... 6 3. Grondslagen

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda

Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda Jaarrekening 2016 Stichting Piloot met Missie Gouda Mei 2017 (vaststelling jaarrekening) Stichting Piloot met Missie, Gouda Pagina 1 van 6 Inhoud Balans per 31 december 2016 3 Toelichting op de balans

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten

Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Jaarverslag 2010 Rhodenborg Beleggingen I BV Houten Inhoudsopgave pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2010 2 Algemene toelichting 3 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 4 Grondslagen

Nadere informatie

HALFJAARSVERSLAG. AEFIDES Vastgoed X CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARSVERSLAG. AEFIDES Vastgoed X CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARSVERSLAG AEFIDES Vastgoed X CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 30 juni 2016 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Staat van baten en lasten over 2016 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV

TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV TESLIN CAPITAL MANAGEMENT BV Halfjaarcijfers De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV BALANS PER 30 JUNI 2015 Activa (Vóór winstbestemming, alle bedragen zijn in ) 30-06-2015

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Good Works gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Good Works gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Stichting Good Works gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Rapport Pagina 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Resultaten 3 3 Financiële positie 4 Jaarrekening Balans per 31

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V.

HALFJAARBERICHT. Geen accountantscontrole toegepast. 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. HALFJAARBERICHT 2012 1 De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N.V. Inhoud PROFIEL... 3 ACTIVITEITEN... 4 CORPORATE GOVERNANCE... 5 VERANTWOORDELIJKHEIDSVERKLARING... 5 VERSLAG VAN DE

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017 Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Financieel verslag 2013

Financieel verslag 2013 Financieel verslag 2013 Ecovallei B.V. Wageningen Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2013 3 Winst- en verliesrekening over periode 25 oktober 2013 31 december 2013 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Hierbij doen wij u toekomen de publicatiestukken over het jaar 2007 van de vennootschap:

Hierbij doen wij u toekomen de publicatiestukken over het jaar 2007 van de vennootschap: Kamer van Koophandel en Fabrieken Afdeling Handelsregister Postbus 6004 4330 LA MIDDELBURG Middelburg, 24 april 2008 Betreft: jaarstukken 2007 ter deponering Geachte heer, mevrouw, Hierbij doen wij u toekomen

Nadere informatie

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden

Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden Rapport inzake jaarstukken 2015 van Stichting Jazz NL Leusden INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Jaarverslag van het bestuur 3 JAARSTUKKEN 2015 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016

SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 SPECIALISTERREN B.V. KOBALTWEG 11 3542CE UTRECHT PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Woerden, dossiernummer 24396392. Vastgesteld door de algemene vergadering d.d. 14 augustus

Nadere informatie

Halfjaarcijfers. Teslin Capital Management BV. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV

Halfjaarcijfers. Teslin Capital Management BV. De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV Halfjaarcijfers Teslin Capital Management BV 2014 De directie: Cassaforte BV Nellestein Management BV Happy Acres BV Balans per 30 juni 2014 (Vóór winstbestemming, alle bedragen zijn in ) Activa 30-06-2014

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 , te Rapport inzake jaarstukken 2014 18 mei 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 64108503 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis VASTGOED BV

JAARREKENING 2014. thuis VASTGOED BV JAARREKENING 2014 thuis VASTGOED BV Inhoudsopgave 1. DOELSTELLING 5 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 6 3. WINST- EN VERLIESREKENING 2014 8 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 9 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10 6. TOELICHTING

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Jaarrapport 2016 Haarlem Jaarrapport 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Winst-en-verliesrekening over

Nadere informatie

VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS

VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS VAN GASTEL EN NEIJNENS ACCOUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS STICHTING ICONE RESEARCH EN ONTWIKKELING te Nuenen Rapport inzake de jaarrekening 2012 Vaktechnisch verantwoordelijken: M.J.W.M. van Gastel, Federatie

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 JAARVERSLAG 2013 Mijndomein.nl Services BV Jaagpad 20 2802 AZ Gouda KvK: 52972712 Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN ANALYSES 2 Financiele positie

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V.

Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Jaarrekening 2012 Brand New Day Premiepensioeninstelling N.V. Het jaarverslag 2012 is vastgesteld op de algemene vergadering van aandeelhouders van 8 april 2013 Inhoud Verkorte balans en toelichting 1.

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 3 2 Balans per

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== IMMATERIËLE VASTE ACTIVA JAARREKENING 2016 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ====================== 31-12-2016 ---------------- 31-12-2015 ---------------- activa: IMMATERIËLE VASTE ACTIVA 5.375 6.875 MATERIËLE

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015

EValuation Capital Management B.V. Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM. Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 Postbus 79005 1070 NB AMSTERDAM Tussentijdse cijfers 1 januari tot en met 30 juni 2015 INHOUD Pagina TUSSENTIJDSE CIJFERS 1 JANUARI TOT EN MET 30 JUNI 2015 Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 TUSSENTIJDSE

Nadere informatie

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2013/2014 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 19 januari

Nadere informatie

STICHTING THE DREAMS IN AFRICA FOUNDATION CUIJK JAARREKENING 2010

STICHTING THE DREAMS IN AFRICA FOUNDATION CUIJK JAARREKENING 2010 STICHTING THE DREAMS IN AFRICA FOUNDATION CUIJK JAARREKENING 2010 INHOUD RAPPORT BLZ. 1. Samenstellingsverklaring 1 2. Algemeen 2 3. Fiscale positie 2 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 JAARREKENING 2010 Balans

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Milieu-Educatief Centrum Maarssen t.a.v. het stichtingsbestuur Endelhovenlaan GR Maarssen UITGEBRACHT AAN:

JAARREKENING Stichting Milieu-Educatief Centrum Maarssen t.a.v. het stichtingsbestuur Endelhovenlaan GR Maarssen UITGEBRACHT AAN: JAARREKENING 2015 UITGEBRACHT AAN: Stichting Milieu-Educatief Centrum t.a.v. het stichtingsbestuur Endelhovenlaan 1 3601 GR KVK NUMMER: 41184853 DATUM: 14 maart 2016 Freen & Co bv Oosterpark 77-78 1092

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. thuis HOLDING BV

JAARREKENING 2014. thuis HOLDING BV JAARREKENING 2014 thuis HOLDING BV INHOUDSOPGAVE 1. DOELSTELLING 4 2. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 5 3. WINST- EN VERLIESREKENING 2014 7 4. WAARDERINGSGRONDSLAGEN 8 5. TOELICHTING OP DE BALANS 10 6. TOELICHTING

Nadere informatie