Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening"

Transcriptie

1 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening (bedragen in duizenden euro s, behalve in tekst) Algemeen Triodos Fair Share Fund is opgericht op 9 december 2002, door middel van de akte Voorwaarden van beheer en bewaring. Deze jaarrekening betreft het twaalfde boekjaar. Triodos Fair Share Fund is een besloten fonds voor gemene rekening. Bij een fonds voor gemene rekening brengen de beleggers, de participanten, geld bijeen dat door een beheerder voor hun rekening en risico wordt belegd. De beleggingen en de overige tot het fonds behorende vermogensbestanddelen worden voor rekening van de participanten bewaard door een juridisch eigenaar, die onafhankelijk is van de beheerder. Het fonds is niet op enige effectenbeurs genoteerd. Participaties op naam worden door het fonds zelf uitgegeven. Het fonds is onder normale omstandigheden bereid tot in- en verkoop van participaties. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin de beheerder kan besluiten tijdelijk geen participaties uit te geven of in te kopen. Om tot op zekere hoogte te kunnen voldoen aan verzoeken tot terugkoop van participaties, zal het fonds minimaal 10% van haar vermogen hiertoe beleggen in direct opeisbare rentedragende tegoeden of zorgdragen voor voldoende andere waarborgen. AIFMD De beheerder van Triodos Fair Share Fund is Triodos Investment Management BV. Op 22 juli 2013 is de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD), een Europese richtlijn, geïmplementeerd in de Wet op het financieel toezicht (Wft). De AIFMD richt zich vrijwel uitsluitend tot de beheerder van Triodos Fair Share Fund. Omdat Triodos Investment Management op 21 juli 2013 over een Wft-vergunning beschikte voor het beheren van beleggingsinstellingen is deze vergunning op 22 juli 2014 van rechtswege omgezet in een AIFMD-vergunning. Als onderdeel van de AIFMD heeft Triodos Fair Share Fund een bewaarder moeten aanstellen. BNP Paribas Securities Services S.C.A. is als bewaarder aangesteld. De bewaarder heeft als taak het bewaren van de beleggingen. Daarnaast heeft de bewaarder een aantal toezichthoudende taken. Zo moet de bewaarder toezicht houden op de wijze van verkrijging en boeking van het vermogen. De bewaarder kijkt tevens toe op de kasstromen. In 2014 is de implementatie afgerond. Voor een beschrijving van de wijze waarop de aansprakelijkheid met betrekking tot de uitbesteding van de bewaring van de activa van de beleggingsentiteit is geregeld, verwijzen wij naar het prospectus van Triodos Fair Share Fund. Beloningsbeleid Op grond van artikel 22(2) van de Alternative Investment Fund Managers Directive ( AIFMD ) en sectie XIII (Guidelines on disclosure) van ESMA Guidelines on sound remuneration policies under the AIFMD, moeten beheerders minimaal hun beloningspraktijken voor medewerkers wier beroepswerkzaamheden haar risicoprofiel materieel beïnvloeden (zogenaamde identified staff ), aangeven. Alle medewerkers van Triodos Investment Management zijn in dienst van Triodos Bank. Triodos Bank hecht veel waarde aan een goede en passende beloning voor alle medewerkers. De kernelementen van het internationale beloningsbeleid van Triodos Bank zijn te vinden in de Principles of Fund Governance, via De onderstaande tabel bevat de totale beloning, onderverdeeld in vaste en variabele beloning, van alle medewerkers werkzaam voor Triodos Investment Management en tevens uitgesplitst naar senior management en overige identified staff. 32

2 (bedragen in euro s) Alle medewerkers Triodos Investment Management Identified staff in senior management functies Alle overige Identified staff Aantal medewerkers (gemiddeld over 2014) Beloning Totaal vaste beloning (over 2014) Totaal variabele beloning (over 2014) Overeenstemmingsverklaring De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen in Titel 9 Boek 2 BW, daar waar ze toegepast kunnen worden voor het fonds, met inachtneming van de aanvullende eisen volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft). Grondslagen voor de waardering Uitzettingen luidende in vreemde valuta worden opgenomen in euro s met inachtneming van de laatst bekende wisselkoersen van het boekjaar. De beleggingen worden gewaardeerd op basis van reële waarde. De reële waarde wordt als volgt bepaald. Criteria opname in de balans Het fonds neemt financiële instrumenten in de balans op zodra zij partij wordt in de contractuele bepalingen van het financiële instrument. De reële waarde van de financiële instrumenten bij eerste opname is gelijk aan de kostprijs van de financiële instrumenten. Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico s met betrekking tot het financieel instrument aan een derde worden overgedragen. Participaties Participaties, zijnde kapitaalbelangen die niet duurzaam zijn verbonden ten dienste van de eigen werkzaamheid, worden gewaardeerd tegen de laatst bekende beurskoers indien de participaties effecten betreffen met een notering aan een actieve effectenbeurs. Van participaties die geen effecten betreffen met een notering aan een actieve effectenbeurs of zonder regelmatige marktnotering kan de reële waarde op verschillende manieren worden bepaald. Ten eerste op basis van de meest recente marktnotering rekening houdend met inmiddels opgetreden marktontwikkelingen. Ten tweede aan de hand van de rentabiliteitswaarde, rendementswaarde en/of intrinsieke waarde, die al dan niet in combinatie, relevant kunnen worden geacht in relatie tot het doel waarvoor de belegging wordt aangehouden. Ten derde aan de hand van de marktwaarde van vergelijkbare beleggingen waarvoor wel een actieve markt bestaat met een regelmatige marktnotering. De eerste waardering bestaat uit de verkrijgingsprijs inclusief transactiekosten. Bij verkoop worden transactiekosten in mindering gebracht op de verkoopopbrengst. 33

3 Leningen Leningen u/g (uitgeleend geld) worden gewaardeerd op basis van reële waarde. Leningen die worden verhandeld op een effectenbeurs, worden gewaardeerd tegen de meest recente marktnotering. Over het algemeen bestaat voor de leningen geen actieve markt. Gezien de aard van de leningen, het feit dat er geen actieve markt is voor deze leningen, de subjectieve aannames ten aanzien van de rentebepaling en de relatief korte rentevaste perioden, heeft het renterisico een beperkte invloed op de waardering en zal de reële waarde nagenoeg gelijk zijn aan de nominale waarde na aftrek van eventuele voorzieningen en rekening houdend met valutakoersen. Indien gedurende de verslagperiode de marktrente naar het oordeel van de beheerder significant wijzigt zal de reële waarde worden berekend op basis van de contante waarde van de toekomstige kasstromen, waarbij de rentevastperiode in acht wordt genomen. De gehanteerde rekenrente is hierbij de marktrente voor vergelijkbare financieringen met een looptijd overeenkomstig de resterende rentevastperiode van de lening. Valutaderivaten Valuta-afdekkingsinstrumenten worden enkel afgesloten voor het afdekken van valutarisico. Valuta-afdekkingsinstrumenten worden gewaardeerd tegen reële waarde. Waardemutaties ten aanzien van deze posten worden via de winst- en verliesrekening verantwoord via ongerealiseerde waardeveranderingen. Waardering overige activa en passiva Overige activa worden gewaardeerd op te verwachten ontvangsten, waarbij voor vorderingen rekening wordt gehouden met een eventuele voorziening voor oninbaarheid. Overige passiva worden gewaardeerd op te verwachten betalingen. Herwaarderingen Mutaties als gevolg van (on)gerealiseerde herwaarderingen van beleggingen worden via de winst- en verliesrekening verwerkt. Het deel van de winst dat betrekking heeft op positieve ongerealiseerde herwaardering zal via de winstverdeling worden toegevoegd aan de herwaarderingsreserve. Negatieve herwaarderingen worden via de winstverdeling ten laste gebracht van de overige reserves. Mutaties van de voorzieningen voor verwachte oninbaarheid van leningen worden eveneens ten laste of ten gunste van het resultaat gebracht. Valutakoersresultaten Waardeverandering van beleggingen, inclusief valutaderivaten, worden via ongerealiseerde waardeveranderingen in het resultaat verwerkt. Hierbij worden de laatst bekende valutakoersen in het verslagjaar gebruikt. Het resultaat bij het aangaan van deze valutaderivaten wordt over de gehele looptijd van het contract geamortiseerd en ten laste of ten gunste van het resultaat gebracht. De omrekening van overige activa en passiva in vreemde valuta vindt plaats tegen de laatst bekende valutakoersen in het verslagjaar. De omrekening van mutaties in balansposten en van baten en lasten in vreemde valuta vindt plaats tegen de gemiddelde koers van de maand waarin de mutaties worden verantwoord. Hieruit voortvloeiende omrekeningsverschillen worden ten laste of ten gunste van het resultaat gebracht. 34

4 Grondslagen voor de resultaatbepaling De grondslag voor de bepaling van het resultaat berust op toerekening van baten en lasten aan de periode waarop zij betrekking hebben. De baten uit hoofde van betalingen van winstuitkeringen op participaties worden in het jaar van betaalbaarstelling verantwoord. Bij de bepaling van de kosten wordt rekening gehouden met nog te betalen en vooruitbetaalde kosten. Transactiekosten bij aan- en verkopen van participaties worden direct in de aan- en verkoopprijs verwerkt. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. Beheersing financiële risico s Door het fonds worden diverse financiële risico s gelopen. Het door de beheerder van Triodos Fair Share Fund gevoerde beleid ten aanzien van deze risico s wordt hieronder uiteengezet. Marktrisico Marktrisico betreft het risico dat de waarde van een investering fluctueert als gevolg schommelingen van de volgende externe factoren, zoals: I. valutakoers (valutarisico) II. rentestand (renterisico) III. marktprijs (marktprijsrisico) ad I: Ultimo 2014 is 18,1% van het fondsvermogen van Triodos Fair Share Fund verstrekt in lokale valuta die niet zijn afgedekt middels valutatermijncontracten (2013: 14,5%). Het merendeel van de financieringen wordt nog steeds in euro s of Amerikaanse dollars verstrekt, waarbij het risico voor de Amerikaanse dollar door middel van valutatermijncontracten wordt afgedekt. Een verdeling over de verschillende valuta s is vermeld op pagina 17. ad II: Het rendement van Triodos Fair Share Fund is deels afhankelijk van de ontwikkelingen op de kapitaalmarkt. Afhankelijk van de samenstelling van de portefeuille zal een verandering van de rentevoet op de kapitaalmarkt een positief of negatief effect kunnen hebben op de resultaten van Triodos Fair Share Fund. Gezien de aard van de leningen, het feit dat er geen actieve markt is voor deze leningen, de subjectieve aannames ten aanzien van de rentebepaling en de relatief korte rentevaste perioden, heeft het rentewijzigingen een beperkte invloed op de waardering. Hierdoor is het door Triodos Fair Share Fund gelopen renterisico ook beperkt. ad III: Er is bij investeringen in participaties sprake van marktprijsrisico. De waarde van deze investeringscategorie wordt beïnvloed door een veelheid van externe factoren, waaronder de vooruitzichten met betrekking tot de macro-economische groei en inflatietempo. Hoe groter de fluctuatie in de ontwikkeling van deze factoren, des te groter het marktrisico is. Het fonds kan zich niet verweren tegen macroeconomische factoren die het waardeverloop van beleggingen beïnvloeden. 35

5 Debiteurenrisico Debiteurenrisico (ook wel bekend als kredietrisico) betreft het risico dat de tegenpartij niet aan haar verplichtingen kan voldoen, waardoor verlies kan worden geleden. Het fonds verstrekt vrijwel uitsluitend risicodragende financieringen, waaraan veelal geen hypothecaire of andere zekerheden ten grondslag liggen. Triodos Fair Share Fund heeft als beleid om in principe maximaal 10,0% van het fondsvermogen te investeren in één organisatie of instelling. Daarnaast is het beleid om de investeringen in een land te beperken tot maximaal 20,0% van het fondsvermogen. Een uitgebreide toelichting op debiteuren- en concentratierisico is vermeld op pagina 23. Liquiditeitsrisico Liquiditeitsrisico is het risico dat Triodos Fair Share Fund niet de mogelijkheid heeft om de financiële middelen te verkrijgen die benodigd zijn om op een bepaald moment aan financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Dit scenario is van toepassing als er op korte termijn veel participanten hun participaties verkopen. De meeste financieringen die Triodos Fair Share Fund verstrekt kunnen niet op korte termijn tegen een redelijke prijs liquide gemaakt worden. Dit zou dan betekenen dat Triodos Fair Share Fund de terugkoop van participaties (gedeeltelijk) moet opschorten. Het fonds houdt minimaal 10% van het fondsvermogen liquide aan. Triodos Fair Share Fund kende per ultimo 2014 een liquiditeitspercentage van 22,5% (EUR 56,6 miljoen) en kan daarmee als zeer liquide beschouwd worden. De liquide middelen worden grotendeels aangehouden op spaarrekeningen bij Rabobank en Triodos Bank en zijn derhalve direct liquide. Triodos Fair Share Fund beheert de door haar toegezegde uitkeringen actief. Voor nog niet uitgekeerde toezeggingen kan het fonds waar mogelijk andere oplossingen zoeken. Daarnaast kent het fonds een natuurlijke liquiditeit van leningen. Per 31 december 2014 geldt dat 24,6% van de leningen binnen een jaar afgelost worden. De beheerder kan er voor kiezen deze middelen niet (allemaal) uit te zetten in nieuwe leningen, waardoor additionele liquiditeiten worden gegenereerd. De investeringen van het fonds zijn illiquide maar kunnen wel verkocht worden. In de leningovereenkomsten is standaard een zogeheten assignment right opgenomen voor Triodos Fair Share Fund. Dit is het recht van de leninggever om de lening over te dragen (te verkopen) aan een andere partij zonder dat hiervoor toestemming van de leningnemer is vereist en zonder dat de leningnemer dit kan tegenhouden. Daarnaast kan het fonds onderhandelen over vervroegde terugbetaling. De beheerder heeft in 2014 geen gebruik willen en hoeven maken van de optie tot het verkopen van leningen. Triodos Fair Share Fund heeft bovendien voor haar beleggingen een hold strategie. Het beleggingsbeleid van het fonds is er op gericht om voor de gehele looptijd van de lening de financiering aan te houden en deze niet te verkopen, tenzij dit omwille van het management van het fonds (liquiditeisrisico) uitdrukkelijk noodzakelijk is. Kasstroomrisico Kasstroomrisico betreft het risico dat toekomstige kasstromen verbonden aan een belegging zullen fluctueren in omvang. De toekomstige opbrengsten uit participaties zijn moeilijk voorspelbaar en kunnen flucturen. Gezien de relatief bescheiden omvang van dividendbaten is dit kasstroomrisico voor het fonds zeer beperkt. Het fonds heeft geen leningen waarbij sprake is van een variabele rente en is hierdoor niet blootgesteld aan een significant kasstroomrisico. De toekomstige rentebaten zijn wel afhankelijk van renteherzieningen bij het einde van rentevastperiodes. De verdeling van de rentevastperiodes van de leningen zijn te vinden op pagina

6 Leverageratio Leverageratio s geven inzicht in de mate waarin het Fonds gebruik maakt van vreemd vermogen afgezet tegen de Intrinsieke Waarde, in het Fonds zal, berekend op grond van de zogenaamde commitment method of calculation onder normale omstandigheden 100% zijn en in uitzonderlijke gevallen maximaal 110% bedragen. Waarbij 100% betekent dat er geen leverage is. De leverageratio op basis van commitment method of calculation bedraagt per ultimo 2014: 99,8%. Fiscale status Het fonds heeft de fiscale status van een besloten fonds voor gemene rekening voor toepassing van de vennootschapsbelasting. Dit houdt in dat het fonds zelf niet onderworpen is aan vennootschapsbelasting, maar fiscaal transparant is. In fiscale zin worden de activa en passiva, alsmede de baten en lasten van het fonds naar rato van hun kapitaaldeelname in het fonds rechtstreeks toegerekend aan de participanten. Toelichting op de balans per 31 december 2014 Activa 1. Beleggingen Voor een verdeling naar type financiering in de beleggingsportefeuille wordt verwezen naar het overzicht op pagina 16. Het verloop van de beleggingen in het boekjaar 2014 was als volgt: Participaties Achtergestelde leningen Leningen Valuta afdekkingsinstrumenten* Totaal Stand Aankopen/verstrekkingen/ dotaties Verkopen/aflossingen/ onttrekkingen Voorziening Mutatie termijnpunten Herwaardering Herwaardering als gevolg van koersverschillen Stand * Dit betreft het saldo van de positieve (EUR ) en negatieve (EUR ) valuta-afdekkingsinstrumenten. 37

7 Het verloop van de beleggingen in het boekjaar 2013 was als volgt: Participaties Achtergestelde leningen Leningen Valuta afdekkingsinstrumenten* Totaal Stand Aankopen/ verstrekkingen/ dotaties Verkopen/ aflossingen/ onttrekkingen Afboeking Mutatie termijnpunten Herwaardering Herwaardering als gevolg van koersverschillen Stand *Dit betreft het saldo van de positieve (EUR ) en de negatieve (EUR ) valuta-afdekkingsinstrumenten. De verkrijgingprijs van de participaties bedraagt ultimo 2014 EUR (2013: EUR ). Gezien het illiquide karakter van de participaties is de waarde op basis van de rentabiliteitswaarde, rendementswaarde en/of intrinsieke waarde bepaald. De verkrijgingprijs van de achtergestelde leningen bedraagt ultimo 2014 EUR (2013: EUR ). Het nominale rentepercentage op de achtergestelde leningen is ultimo 2014 gemiddeld 9,93% (2013: 12,27%) per jaar. De resterende looptijd van deze leningen varieert van 36 tot 72 maanden (2013: van 49 tot 70 maanden). Het betreft met name risicodragende financieringen waaraan geen hypothecaire of andere zekerheden ten grondslag liggen. Voor een lening van EUR is een voorziening getroffen van EUR (90% van de verkrijgingsprijs). De verkrijgingprijs van de leningen bedraagt ultimo 2014 EUR (2013: EUR ). Het nominale rentepercentage op de leningen is ultimo 2014 gemiddeld 9,03% (2013: 8,54%) per jaar. De resterende looptijd van deze leningen varieert van 0 tot 80 maanden (2013: 0 tot 43 maanden). Het betreft met name risicodragende financieringen waaraan geen hypothecaire of andere zekerheden ten grondslag liggen. De overige beleggingen hebben betrekking op een leningenportefeuillepool verkregen uit de liquidatie van een reeds volledig afgewaardeerde investering (waarde ultimo 2014 EUR ). In verband met grote onzekerheden omtrent toekomstige kasstromen uit deze pool, is de waardering hiervan op nihil gezet. 38

8 2. Valuta-afdekkingsinstrumenten Te vorderen EUR/USD Te betalen vreemde valuta Koersverschil Termijnpunten De looptijd is als volgt verdeeld: Korter dan één jaar Eén tot vijf jaar Vijf tot tien jaar Dit betreft contracten waarin Triodos Fair Share Fund overeenkomt tot het leveren van de overeengekomen vreemde valuta (ultimo 2014: USD, INR, GHS, KGS, KZT, NGN, PEN en TJS) bedragen op de overeengekomen data. Deze valutatermijncontracten zijn afgesloten ter afdekking van het koersrisico op de beleggingen in vreemde valuta. De contracten zijn afgesloten met Triodos Bank en met MFX Solutions LLC. De looptijd van de valutatermijncontracten ultimo 2014 varieert tussen 0 en 72 maanden (2013: tussen 0 en 70 maanden). 3. Overige vorderingen en overlopende activa Te vorderen rente leningen* Te vorderen rente liquide middelen Te vorderen omzetbelasting 8 35 Diversen * Ultimo 2014 bedraagt de totale rentevordering inzake leningen EUR Hiervan is EUR voorzien. Deze vordering is toegenomen door toename van de leningen en door relatief veel rentebetalingen in de maand januari. 39

9 4. Liquide middelen Triodos Bank rekening-courant (EUR) Triodos Bank spaarrekeningen (EUR) Rabobank rekeningen-courant (EUR) Rabobank spaarrekeningen (EUR) Rabobank rekening-courant (USD) BRAC Bank (BDT) Kotak Mahindra Bank (INR) De saldi op rekeningen-courant en spaarrekeningen zijn direct opvraagbaar. Op de rekening-courant bij Triodos Bank wordt geen rente vergoed. Op de spaarrekeningen bij Triodos Bank werd ultimo ,15% rente vergoed tot EUR 1 miljoen. Op de rekeningen bij Rabobank werd ultimo 2014 geen rente vergoed. Passiva 5. Kortlopende schulden Te betalen beheervergoeding Vooruit ontvangen inzake uit te geven participaties Te betalen bestandsprovisie Te betalen marketing- en publiciteitskosten Te betalen uit hoofde van valuta-afdekkingsinstrumenten 41 Te betalen advieskosten inzake verkopen 41 Crediteuren 9 4 Te betalen algemene kosten Participatievermogen Stand per 1 januari Geplaatste participaties Ingekochte participaties Stand per 31 december

10 Mutatie in het aantal participaties: (x 1.000) Stand per 1 januari Geplaatste participaties Ingekochte participaties Stand per 31 december Herwaarderingsreserve De herwaarderingsreserve betreft de per balansdatum ultimo vorig boekjaar positieve ongerealiseerde waarderingsveranderingen van de beleggingen Stand per 1 januari Mutatie positieve herwaarderingen beleggingen Stand per 31 december Overige reserves Onder deze post zijn opgenomen de negatieve herwaarderingen en niet uitgekeerde resultaten Stand per 1 januari Mutatie Stand per 31 december Onverdeeld resultaat Het betreft het nog niet verdeelde resultaat over het boekjaar Stand per 1 januari Uitgekeerd dividend Onttrokken/ toegevoegd aan de herwaarderingsreserve Onttrokken aan de overige reserves Afrondingsverschil -1 Onverdeeld resultaat boekjaar Stand per 31 december De voorgestelde resultaatverdeling is vermeld op pagina 48.

11 Niet uit de balans blijkende activa, verplichtingen en regelingen Toegezegde leningen en participaties Triodos Fair Share Fund heeft toezeggingen gedaan voor vijf participaties voor een totaal van EUR 10,6 miljoen en zes leningen voor een totaal van EUR 10,9 miljoen. De uitkeringen vinden, indien aan alle leningen participatievoorwaarden is voldaan, in 2015 plaats. Toelichting op de winst- en verliesrekening over 2014 Bedrijfsopbrengsten 10. Opbrengsten uit beleggingen in participaties Dit betreft ontvangen dividend. 11. Opbrengsten uit beleggingen in (achtergestelde) leningen Dit betreft rente inzake leningen en vergoedingen voor administratiekosten. 12. Gerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen De volgende resultaten zijn gedurende het boekjaar gerealiseerd: Gerealiseerde positieve resultaten participaties Gerealiseerde positieve resultaten leningen Gerealiseerde negatieve resultaten participaties -1 Gerealiseerde negatieve resultaten leningen De gerealiseerde resultaten worden berekend op basis van de daadwerkelijke verkooptransactie in vergelijking met de historische kostprijs. Bij niet-volledige verkoop van participaties wordt de gemiddelde kostprijs gehanteerd. 42

12 13. Ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen Ongerealiseerde positieve resultaten participaties Ongerealiseerde positieve resultaten achtergestelde leningen Ongerealiseerde positieve resultaten leningen Ongerealiseerde positieve resultaten valuta-afdekkingsinstrumenten Ongerealiseerde negatieve resultaten participaties Ongerealiseerde negatieve resultaten achtergestelde leningen -283 Ongerealiseerde negatieve resultaten leningen Ongerealiseerde negatieve resultaten valuta-afdekkingsinstrumenten De ongerealiseerde resultaten worden berekend als verschil tussen de waarde per einde boekjaar en de waarde per begin van het boekjaar. Bij een verkooptransactie worden de cumulatieve ongerealiseerde resultaten gecorrigeerd in de winst- en verliesrekening. De ongerealiseerde negatieve resultaten participaties ad EUR bestaat geheel uit terugboeking van ongerealiseerde positieve resultaten tot en met ultimo 2013 wegens verkopen van participaties in Waardeveranderingen van vorderingen Het betreft de voorziening van de onbetaalde rente van een lening. 15. Overige baten Het betreft ontvangsten uit een volledig afgewaardeerde overige belegging. Bedrijfslasten 16. Beheerkosten Beheervergoeding Bestandsprovisie Marketingkosten Publiciteitskosten Accountantskosten Advieskosten 41 3 Kosten toezichthouder Beloning leden Raad van Toezicht Advieskosten desinvesteringen Overige lasten

13 Beloning leden Raad van Toezicht (in EUR) Peter Cornet Marleen van den Horst* Maartje van Putten Jacqueline Rijsdijk (voorzitter) Jan Willem van der Velden * Afgetreden in april Overige kosten Registratiekosten participaties op naam 6 7 Bewaarloon 7 3 Vergoeding werkzaamheden Algemene Vergadering van Participanten Valutakoersresultaten Hieronder worden verantwoord: - koersverschillen liquide middelen, overige vorderingen en schulden in vreemde valuta; - aan het boekjaar toegerekende transactieresultaten van valutaderivaten. Kostenstructuur Beheervergoeding Triodos Fair Share Fund heeft geen medewerkers of directieleden in dienst. Het beheer van Triodos Fair Share Fund wordt gevoerd door Triodos Investment Management tegen een vergoeding per kwartaal van 0,625% van het fondsvermogen exclusief het onverdeelde resultaat met uitzondering van de ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen. Uit deze vergoeding worden alle kosten van het management van Triodos Fair Share Fund betaald zoals de kosten van het beheer van de beleggingen, de administratie en automatisering. De beheervergoeding bedraagt over 2014 EUR (2013: EUR ). Bestandsprovisie Vanaf 1 januari 2014 geldt er een provisieverbod voor beleggingsondernemingen. Als gevolg hiervan mogen financiële dienstverleners geen bestandsprovisie meer ontvangen van een beleggingsfonds. Derhalve wordt door Triodos Fair Share Fund met ingang van 1 januari 2014 geen bestandsprovisie meer verstrekt. Het per 31 december 2013 teveel gereserveerde bedrag ad EUR is in 2014 vrijgevallen. 44

14 Transactiekosten Kosten die verband houden met beleggingstransacties van het fonds zijn, in het geval van het verstrekken van leningen, voor rekening van de instelling die een krediet ontvangt. Indien het fonds aandelenparticipaties verwerft, zijn de kosten die verband houden met deze transactie deels voor rekening van de instelling waarin wordt geparticipeerd en deels voor rekening van het fonds. Transactiekosten bij aan- en verkopen van participaties zijn in de aan- en verkoopprijs verwerkt. Kosten van uitgifte en terugkoop van participaties Aan het plaatsen of terugkopen van eigen participaties door Triodos Fair Share Fund zijn voor Triodos Fair Share Fund geen kosten verbonden. Er wordt derhalve geen op- of afslag op de intrinsieke waarde gehanteerd. De distributeur van Triodos Fair Share Fund kan zelf een vergoeding vaststellen. Totale bedrijfslasten De totale bedrijfslasten van het fonds bedragen over 2014 EUR (2013: EUR ). Totale kosten De totale kosten van het fonds bedragen over 2013 EUR (2012: EUR ). Kostenvergelijking kosten 2014 kosten conform prospectus Beheervergoeding (0,625%)* Bestandsprovisie** -31 Bewaarloon*** 7 7 Kosten bewaarders Kosten externe accountant Kosten toezichthouder Marketingkosten Overige fondskosten Publiciteitskosten Registratiekosten participaties op naam**** 6 6 De kosten liggen binnen de kaders van het prospectus. * De beheervergoeding bedraagt 0,625% per kwartaal ultimo over het fondsvermogen exclusief het onverdeelde resultaat over het lopende boekjaar met uitzondering van de ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen. ** Vanaf 1 januari 2014 geldt er een provisieverbod voor beleggingsondernemingen. Als gevolg hiervan mogen beleggingsondernemingen (distributeurs) geen bestandsprovisie meer ontvangen van een beleggingsfonds. De per 31 december 2013 teveel gereserveerde bestandsprovisie (EUR ) is in 2014 vrijgevallen. *** Het bewaarloon wordt jaarlijks geïndexeerd. **** De registratiekosten participaties op naam bedraagt 0,10% over het ingebrachte vermogen derden distributeurs met een minimum van EUR Honorarium accountant De accountantskosten hebben betrekking op controle van de jaarrekening ad EUR en de kosten met betrekking tot de aan de controle verwante opdrachten (controle prospectus) ad EUR De accountant heeft geen werkzaamheden verricht die adviesgevend van aard zijn. 45

15 Kostenratio s De lopende kostende ratio betreft de totale kosten gedurende de afgelopen 12 maanden exclusief de kosten van de beleggingstransacties, interestkosten en de kosten die verband houden met het toe- en uittreden van deelnemers die niet vergoed worden uit de op- of afslag gerelateerd aan de gemiddelde intrinsieke waarde gedurende de desbetreffende periode. Bij deze berekening wordt iedere calculatie en publicatie van de intrinsieke waarde in beschouwing genomen. De LKR over 2014 bedraagt 2,59% (2013: 3,09%). Omloopfactor De omloopfactor bedraagt in ,2% (2013: 17,5%). De omloopfactor betreft het totaalbedrag van alle beleggingstransacties minus het totaal bedrag aan transacties in het geplaatste kapitaal, gerelateerd aan de gewogen gemiddelde intrinsieke waarde. Triodos Fair Share Fund belegt in aandelenparticipaties en leningen. De gemiddelde looptijd van aandelenparticipaties ligt tussen zeven en tien jaar, de looptijd van de achtergestelde leningen ligt tussen de vijf en zes jaar en de looptijd van leningen varieert van een maand tot ruim vier jaar. Door het specifieke karakter van Triodos Fair Share Fund kan de omloopfactor niet zonder meer worden vergeleken met andere beleggingsfondsen. Gelieerde partijen Triodos Fair Share Fund heeft relaties met de volgende rechtspersonen: 1 Triodos Investment Management BV - Triodos Investment Management BV voert sinds 1 januari 2008 het beheer over Triodos Fair Share Fund waarvoor zij per kwartaal een beheervergoeding van 0,625% over het fondsvermogen exclusief het onverdeelde resultaat met uitzondering van de ongerealiseerde waardeveranderingen van beleggingen ontvangt. - Triodos Investment Management BV voert de administratie van Triodos Custody BV waarvoor zij in 2014 een vergoeding van EUR ontvangt van Triodos Fair Share Fund. 2 Triodos Bank NV - Triodos Bank NV is enig aandeelhouder van Triodos Investment Management BV. - Triodos Fair Share Fund houdt een deel van de liquide middelen aan bij Triodos Bank NV tegen marktconforme tarieven. - Triodos Fair Share Fund sluit valutatermijncontracten af met Triodos Bank NV tegen marktconforme tarieven. In 2014 zijn 131 valutatermijncontracten afgesloten. De balanswaarde van alle afgesloten contracten is ultimo 2014 EUR 13,0 miljoen credit. - Triodos Bank NV beheert het participantenregister en ontvangt hiervoor in 2014 een vergoeding van EUR Over het ingebrachte vermogen van derdedistributeurs wordt 0,10% berekend met een minimum van EUR Triodos Bank NV voert diverse werkzaamheden uit voor de Algemene Vergadering van Participanten en ontvangt hiervoor in 2014 een vergoeding van EUR Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. 3 Triodos Custody BV bewaart het fondsvermogen voor rekening en risico van Triodos Fair Share Fund waarvoor zij per jaar een bewaarvergoeding van EUR ontvangt. Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. 4 De aandelen in Triodos Custody BV zijn in handen van Stichting Administratiekantoor Triodos Custody, die tegenover elk aandeel één certificaat heeft uitgegeven aan Triodos Bank NV. Stichting 46

16 Administratiekantoor Triodos Custody heeft het stemrecht op de aandelen en daarmee onder meer het recht de bestuurders van de bewaarder te benoemen en te ontslaan. Met deze constructie is de onafhankelijkheid van de bewaarder ten opzichte van de beheerder gewaarborgd. 5 Triodos Fair Share Fund verstrekt samen met Stichting Triodos Sustainable Finance Foundation (voorheen Stichting Triodos-Doen), Stichting Hivos-Triodos Fonds en Triodos SICAV II-Triodos Microfinance Fund financieringen (syndicaatleningen). Triodos Investment Management treedt hierbij op als syndicaatsleider. 6 Triodos Fair Share Fund neemt gezamenlijk met Stichting Triodos Sustainable Finance Foundation, Stichting Hivos-Triodos Fonds en Triodos SICAV II-Triodos Microfinance Fund participaties. Deze partijen wijzen samen een director in de Board of Directors aan. 7 Triodos Fair Share Fund verstrekt leningen aan financiële instellingen die eerder door Stichting Triodos Sustainable Finance Foundation en/of Stichting Hivos-Triodos Fonds werden gefinancierd. Er kunnen afspraken worden gemaakt om kasstromen tussen de fondsen te laten lopen. Dit bespaart transactiekosten en leidt tot een gunstiger middenkoers. Uitbesteding van kerntaken De onderstaande kerntaken zijn door Triodos Fair Share Fund uitbesteed: - Het beheren van het participantenregister is uitbesteed aan Triodos Bank NV. - Uitgiftes en terugkopen van participaties via de Stichting Triodos Beleggersgiro is uitbesteed aan Triodos Bank NV. Zeist, 8 april 2015 Fondsmanager Jacco Minnaar Beheerder Directie Triodos Investment Management BV Marilou van Golstein Brouwers Michael Jongeneel Juridisch eigenaar Directie Triodos Custody BV Jan Pieter Postma Daniël Povel 47

Jaarrekening 2014 Triodos Fair Share Fund

Jaarrekening 2014 Triodos Fair Share Fund Jaarrekening 2014 Triodos Fair Share Fund Pagina Balans per 31 december 2014 29 Winst- en verliesrekening over 2014 30 Kasstroomoverzicht over 2014 31 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening (bedragen in duizenden euro's) Algemeen Triodos Cultuurfonds NV is een beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal in de zin van artikel 2:76a van

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening Algemeen Triodos Groenfonds NV is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal in de zin van artikel 2:76a van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VII te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni 2012

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Triodos Cultuurfonds NV

Jaarrekening 2014 Triodos Cultuurfonds NV Jaarrekening 2014 Triodos Cultuurfonds NV Pagina Balans per 31 december 2014 21 Winst- en verliesrekening over 2014 22 Kasstroomoverzicht over 2014 23 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed VI te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 Doordat er geen halfjaarverslag is gemaakt over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 zijn in dit verslag geen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XV/RETAIL RESIDENTIAL FUND C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2016 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2016 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2017 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht Juli 2017 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2017 2 Winst en verliesrekening van 1 januari 2017 tot en met 30 juni

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2013. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2013 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2013 2 Winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2013 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed III CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 3 2 Balans per

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013

Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Jaarrekening Stichting Bewaarder Mn Services Levensloop Fonds 2013 Inhoud Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Statutaire doelstelling en personalia 4 Balans per 31 december 2013 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2016 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht augustus 2016 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2016 2 Winst- en verliesrekening van 1 januari 2016 tot en met 30

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed V te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. C.V. S2 Vastgoed V te Groningen. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG C.V. S2 Vastgoed V te Groningen Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni 2011

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XII CV te Groningen Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Pagina Rapport Balans per 30 juni 2015 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Staat van baten en lasten 2013 4 3 Activiteiten van de stichting 5 4 Grondslagen voor

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XI CV te Groningen Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam. Jaarrekening 2014 Stichting Alfred Heineken Fondsen Amsterdam Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten 2014 4 3 Activiteiten van de stichting 5 4 Grondslagen voor

Nadere informatie

HALFJAARSVERSLAG. AEFIDES Vastgoed X CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARSVERSLAG. AEFIDES Vastgoed X CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARSVERSLAG AEFIDES Vastgoed X CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2009. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP XVI/WINKELFONDS C.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2009 Balans per 30 juni 2009 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2009 31 december 2008 Beleggingen Terreinen en gebouwen

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening per 30 juni 2011 2 Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening eerste halfjaar 2011 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Triodos Groenfonds NV

Jaarrekening 2014 Triodos Groenfonds NV Jaarrekening 2014 Triodos Groenfonds NV Pagina Balans per 31 december 2014 29 Winst- en verliesrekening over 2014 30 Kasstroomoverzicht over 2014 31 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen. Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed XIV CV te Groningen Over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Wijs & Van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016

Wijs & Van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 Wijs & Van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 30 juni 2016 2 Winst-en-verliesrekening over de periode

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed IX CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 3 2 Balans per 30 juni

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2013 t/m 30 juni 2013 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 3 2 Balans per 30

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012

HALFJAARVERSLAG. AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN. Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 HALFJAARVERSLAG AEFIDES Vastgoed V CV te GRONINGEN Over de periode 1 januari 2012 t/m 30 juni 2012 INHOUD Pagina HALFJAARVERSLAG 1 Resultaat over 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 3 2 Balans per 30

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Holland Immo Group Insinger de Beaufort Beheer B.V.

Holland Immo Group Insinger de Beaufort Beheer B.V. Holland Immo Group Insinger de Beaufort Beheer B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Financieel verslag Jaarverslag van de directie 1 Jaarrekening 3 Balans per 2013 3 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie