Jaarverslag 2010 Politiezone West-Limburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2010 Politiezone West-Limburg"

Transcriptie

1 1

2 Jaarverslag 2010 Politiezone West-Limburg 2

3 VOORWOORD Beste lezer 2010 was het jaar waarin een nieuwe korpsstructuur werd doorgevoerd. Die invoering zorgde voor toch wel een betrekkelijke omwenteling en diende nauwgezet opgevolgd te worden. In de loop van het jaar was het duidelijk dat er zeker moest bijgestuurd worden. Maar dat verhaal werd uitgewerkt in de loop van 2011 en is voer voor een volgend jaarverslag. De werkdruk wordt steeds hoger. Het aantal meldingen (de oproepen van de burger) is voor het zoveelste jaar op rij gestegen. En daarbij ook het aantal interventies (de effectieve tussenkomsten door een politieploeg). Ter vergelijking: in 2005 noteerden we ongeveer interventies, in 2010 zitten we boven Een verdriedubbelijking op 5 jaar tijd. Nog steeds vormen de diverse tussenkomsten met betrekking tot bijstand personen (en hier vallen de burgergeschillen, familieruzies en allerlei problemen tussen mensen onderling in) de veruit grootste brok van de meldingen. Ook de snelheidsovertredingen zijn licht gestegen. Snelheid is trouwens een hot item, de gemeentebesturen doen er alles aan om overdreven snelheid tegen te gaan. Onze snelheidscontroles bvb worden nu heel veel gestuurd via probleemanalyse: in heel veel straten wordt eerst niet-zichtbaar een tijdlang gemeten en waar het overtredingspercentage als hoger dan gemiddeld wordt ingeschat, worden er meer controles gehouden. Het aantal verkeersongevallen en het aantal verkeersslachtoffers is gelukkig dan weer gedaald, behalve de zeer betreurenswaardige stijging van het aantal verkeersdoden 6 in En al krijg je misschien een andere indruk als je de kranten leest, ook het aantal woninginbraken is, voor het tweede jaar op rij, licht gedaald. De rest is aan de lezer om te ontdekken, nog veel leesgenot Ivo Renders, korpschef ad interim. 3

4 Jaarverslag 2010 Politiezone West-Limburg INHOUD ORGANISATIE 7 Missie & Visie 8 Beheer & Beleid 9 Gerechtelijke overheid en bestuur 9 Politiecollege 10 Politieraad 11 Korpsch ef 12 Zonale Veiligheidsraad & Zonaal Veiligheidsplan 13 Organogram vanaf Diensten 15 Administratie en logistieke ondersteuning 16 Beleid 17 Gerechtelijk en verkeersbureel & systeembeheer 17 Operationele leiding 18 Onthaal 20 Wijkwerking 21 Wijkpost Halen 22 Wijkpost Lummen 24 Wijkpost Herk-de-Stad 25 Interventie en verkeer 27 Recherche 28 Slachtofferbejegening 29 PERSONEEL 31 Personeelsbestand 32 Personeelsverloop 34 Schadegevallen 36 Opleidingen 37 Ziekte 38 Speciale diensturen 39 Capaciteitsberekening 42 Communicatie met personeel 44 Psycho-sociale problemen 44 Motivatie van het personeel 45 4

5 WERKINGSMIDDELEN 47 Begroting + rekening 48 Voertuigen 52 Radiocommunicatie 53 Voornaamste aankopen 54 COMMUNICATIE 55 Persberichten 56 Spontane felicitaties & klachten 56 Brochures 56 Gemeentelijk infobord 56 Website Police-on-web 57 INITIATIEVEN 59 Intern 60 Onderwijs 61 Bedrijfswereld 64 Burgers 65 Samenwerkingen 69 RESULTATEN 71 Meldingen en interventies 72 Laterale steun 74 Verkeer 75 Gerechtelijke feiten 80 Ophelderingsgraad 91 Slachtofferzorg 92 APO 93 Evenementen en acties 94 Steun CIK 95 Honden 96 Diversen 97 Zonaal Veiligheidsplan 98 5

6 Blauw meer op straat geeft ons de kans een goede relatie op te bouwen met de inwoners. Dit bevordert de efficiëntie en voldoening van ons werk.

7 ORGANISATIE 7

8 Jaarverslag 2010 Politiezone West-Limburg MISSIE EN VISIE De politiezorg die een maximale veiligheid nastreeft en die steunt op de principes van de excellente politiezorg dient dus: Effectief; Efficiënt; Klantgericht; Kwaliteitsvol te zijn. De missie en visie moeten onze volledige werking en zelfs onze gedachtegang bepalen. Het zijn deze principes die zonder verdere regels al onze opdrachten en uitvoeringen moeten sturen. Buiten een klantgeoriënteerde visie en missie dient door de leiding ook de interne werking onderhouden te worden. Enkele onderdelen hiervan zijn: de motivatie van de personeelsleden, het welzijn, de diversiteit en de deontologische code, waarbij vooral de neutraliteit, de objectiviteit en de integriteit dienen gehandhaafd te worden terwijl men de werklast en het absenteïsme tracht te verminderen. Deze missie dient goed doordacht te zijn, duidelijk geformuleerd en toekomstgericht. 8

9 BEHEER & BELEID Bestuur Het beheer van een politiezone ligt in handen van de politieraad. Alle beslissingen met een financiële impact worden door haar goedgekeurd (aanwervingen, aankopen, begrotingen,..). De politieraad bestaat uit 17 gemeenteraadsleden van Halen, Herk-de-Stad en Lummen en de burgemeester van elke gemeente. Het dagelijks bestuur van de politiezone gebeurt door het politiecollege, de burgemeesters van Halen, Herk-de-Stad en Lummen, de korpschef en de secretaris. De leiding over het politiekorps ligt in handen van de korpschef. Voor de organisatie van het politiekorps en alles wat bestuurlijke politie inhoudt, legt hij rekenschap af aan de burgemeesters. Voor de taken van gerechtelijke politie legt hij verantwoording af aan de Procureur des Konings. Gerechtelijke overheid Strategische beleidsbeslissingen over de politiewerking worden genomen door de Zonale Veiligheidsraad, bestaande uit de bestuurlijke en gerechtelijke verantwoordelijken, alsook de korpsleiding. De politiezone behoort tot het gerechtelijk arrondissement Hasselt, dewelke onder leiding staat van Procureur des Konings dhr. Marc Rubens. 9

10 Jaarverslag 2010 Politiezone West-Limburg BEHEER & BELEID Politiecollege Het politiecollege bestaat uit de drie burgemeesters van de politiezone, de korpschef en de secretaris. Zij bespreken de organisatie en het dagelijks beheer van de politiezone. Het politiecollege bereidt daarbij de dossiers van de politieraad voor en ziet erop toe dat de beslissingen die de politieraad neemt, worden opgevolgd. De burgemeesters vervullen een leidende rol binnen de organisatie van de politiezone. Eén van de drie burgemeesters staat in voor het voorzitterschap van het politiecollege. Dit wordt om de 2 jaar via een beurtrol geregeld. Burgemeester Willy Neven was voorzitter van het politiecollege tot en met 31/12/2010. Vanaf 01/01/2011 zal Burgemeester Luc Wouters het voorzitterschap van de politiezone West-Limburg op zich nemen. Het politiecollege is het afgelopen jaar 22 keer samengekomen waarbij er 271 agendapunten behandeld werden. 10

11 Politieraad De politiezone West-Limburg is een meergemeentezone, bijgevolg wordt zij beheerd door een politieraad. Deze politieraad wordt evenredig samengesteld uit leden van de drie gemeenteraden op basis van hun respectievelijk bevolkingscijfer. Voor Halen zijn er 4 politieraadsleden, voor Herk-de-Stad 6 en voor Lummen 7. Willy Neven, burgemeester van Halen was voorzitter van de politieraad in Burgemeesters Paul Buekers (Herk-de-Stad) en Luc Wouters (Lummen) zijn als burgemeester van rechtswege lid van de politieraad. Hiernaast nemen ook nog de korpschef en de secretaris deel aan de vergaderingen, evenwel zonder beslissende stem. De raad beslist over de aanwervingen, begrotingen, aankopen voor en door het politiekorps, kortom alles wat een financiële impact heeft. De politieraad is 4 maal samengekomen in het afgelopen jaar en er werden 80 agendapunten besproken. 11

12 Jaarverslag 2010 Politiezone West-Limburg Korpschef De korpschef is de draaischijf tussen de politie en haar bestuur. Als leidinggevende staat hij in voor het beheer, de organisatie en de verdeling van de taken binnen de politiezone. Daarnaast is hij medeverantwoordelijk voor het lokale politiebeleid. Specifiek gezien bevat dit beleid het redigeren en uitvoeren van het zonaal veiligheidsplan. En verder is de korpschef verantwoordelijk voor: de uitvoering van de lokale en federale opdrachten; de opvolging van normen over de organisatie, werking en uitrusting van het korps; het deelnemen aan vergaderingen, onder meer: de Zonale Veiligheidsraad, de politieraad en het politiecollege; de leiding over opgevorderde politie-eenheden die niet tot het korps behoren. Wat zijn bedrijfsvoering betreft, evenals zijn proactief politieoptreden, staat hij onder het gezag van de burgemeesters. Het reactief politieoptreden daarentegen, voert hij uit onder leiding van de Procureur des Konings. 12

13 Zonale Veiligheidsraad en Zonaal Veiligheidsplan Elke politiezone heeft een eigen Zonale Veiligheidsraad. Deze is samengesteld uit de Procureur des Konings, de burgemeesters van de politiezone, de korpschef en de bestuurlijke directeur van de federale politie. Binnen ons arrondissement nemen ook de gerechtelijke directeur van de federale politie en de arrondissementscommissaris deel. Tenslotte wordt de Zonale Veiligheidsraad aangevuld met de diensthoofden van de politiezone. Voor de notulen van de vergadering zorgt de secretaris. Het zonaal veiligheidsplan benoemt de prioriteiten waar de politiezone bij voorrang aandacht aan moet besteden. Deze verschillen van politiezone tot politiezone. Meer informatie hierover is te lezen op pagina 98 De Zonale Veiligheidsraad bepaalt tevens voor elke prioriteit de ad-hoc doelstellingen die de politie zal nastreven. Wanneer deze resultaten ondermaats zijn, kan het mandaat van de korpschef beëindigd worden. Het mandaat is namelijk afhankelijk van de behaalde resultaten. De Zonale Veiligheidsraad komt jaarlijks samen om de resultaten te bespreken en de actieplannen eventueel aan te passen. 13

14 Jaarverslag 2010 Politiezone West-Limburg ORGANOGRAM VANAF 2010 Zuilhoofden In 2010 werd de korpsorganisatie gewijzigd. Waar voorheen de diensten naast elkaar bestonden op basis van de basisfunctionaliteiten, werd de versnippering van diensten tegengegaan door te kiezen voor een geïntegreerde korpswerking. De vroegere diensten werden geheroriënteerd en heden bestaan enkel nog de dienst operationele leiding, de dienst beleid en de dienst administratie en logistiek. Deze diensten worden telkens geleid door een diensthoofd en een adjunct-diensthoofd. 14

15 DIENSTEN Korpschef Hoofdcommissaris Armand Grootaers Operationele leiding Commissaris Benny Vanderheiden Beleid Adjunct-korpschef Commissaris Ivo Renders Administratie en Logistiek Politiesecretaris Stefaan Brillouet Secretariaat en dienstplanning Gerechtelijk en Verkeersbureel Personeel, verzekeringen en preventie Tweedelijnspolitie Recherche Systeembeheer Financiën, logistiek en aankopen Jeugd en Sociale Politiedienst Verkeers- en beleidsondersteuning Techniek en onderhoud Eerstelijnspolitie Wijkwerking Interventie en verkeer Receptie en onthaal 15

16 Jaarverslag 2010 Politiezone West-Limburg DIENSTEN Administratie en Logistiek Deze dienst staat in voor alle administratieve en logistieke taken. Door deze taken op zich te nemen, hebben de operationelen meer tijd om op het terrein aanwezig te zijn. Deze taken zijn zeer uiteenlopend en worden uitgevoerd door burgerpersoneelsleden. Zij beheren en volgen de personeelsdossiers en de financiële documenten op. De dienst beheert, ondersteunt en volgt het gebruik op van de infrastructuur, de documentatie, het collectief en individueel korpsmateriaal en de verbruiksgoederen. Ook het onderhoud hoort tot het takenpakket van deze dienst. Zij zorgen ervoor dat de hoofdpost te Herk-de-Stad er steeds piekfijn uitziet. De secretaris is verantwoordelijk voor de voorbereiding en de afwerking van de beslissingen van politieraad en -college. Daarnaast coördineert de secretaris de verschillende taken van de administratieve en logistieke dienst. 16

17 Beleid De dienst beleid staat in voor het beheren en opvolgen van de beleidslijnen in functie van de strategische doelstellingen. Hierbij horen onder andere de kwaliteitsopvolging, de stagiairs, de korpsrichtlijnen, het zonaal veiligheidsplan en haar actieplannen. Daarnaast wordt er gezorgd voor een goede uitvoering en sturing van de werkprocessen. Ook het interne toezicht en de voorbereiding van de tuchtdossiers worden hier behandeld. Tenslotte staan zij in voor de statistieken, onder andere voor het jaarverslag. Gerechtelijk en Verkeersbureel & Systeembeheer Het Gerechtelijk en Verkeersbureel controleert en volgt alle binnenkomende (van de parketten en andere politiediensten) en buitengaande (vaststellingen door eigen politiemensen en antwoorden op vragen van parketten en andere politiezones) politionele dossiers op. Deze dienst houdt zich verder voornamelijk bezig met de coördinatie van de uit te voeren onderzoekstaken en de kwaliteitsbewaking van de opgestelde stukken. De dienst Systeembeheer & Functioneel beheer zorgt enerzijds voor een correcte ingave van gegevens in de politionele databanken zoals de ANG (Algemene Nationale Databank) op basis van de gegevens van de processen-verbaal, anderzijds zorgen deze mensen voor een goede werking van de computers en voor alle verbindingen en beheer ervan. Het systeem ISLP (Integrated System for Local Police), dat alle lokale politiediensten in België gebruiken, wordt voor onze zone ook door deze dienst beheerd en opgevolgd. Tenslotte verzorgt het team VBO (Verkeers- en BeleidsOndersteuning) de externe communicatie. Hier wordt de website beheerd, de infogids en het jaarverslag opgemaakt en opgevolgd. 17

18 Jaarverslag 2010 Politiezone West-Limburg Operationele leiding De operationele leiding coördineert de werkingen op het terrein en de kwaliteitsbewaking van de uit te voeren taken. Coördinatie Dit houdt in dat deze dienst zorgt voor de operationele aansturing van de eerste- en tweedelijnspolitie in functie van de noodwendigheden. Ze maakt hiervoor een dienstplanning op en neemt de coördinatie op zich bij plotselinge gebeurtenissen. Dagelijks verzorgt de operationele leiding de briefing, zodat het korps op de hoogte is van de laatste gebeurtenissen. Kwaliteitsbewaking Hier wordt onder begrepen dat zij alle taken en werkingen van de operationelen opvolgen. Op deze manier wordt er gecontroleerd of alles correct en volledig uitgevoerd wordt. Desnoods kan de operationele leiding zorgen voor bijsturing. 18

19 19

20 Jaarverslag 2010 Politiezone West-Limburg Onthaal Het onthaal wordt uitgevoerd door de onthaler en de klachteninspecteur. Zij hebben volgende taken: Ontvangen van bezoekers Noteren van klachten en aangiften Afleveren van attesten Informatie inwinnen en verstrekken, eventueel doorverwijzen Afhandelen van gerechtelijke dossiers (dossiers parket) Beheer van registers aan het onthaal Telefooncommunicatie Op de achterflap vindt u de openingsuren en de contactgegevens terug van onze politieposten. 20

21 Wijkwerking De wijkwerking komt rechtstreeks in contact met de burgers. Het is belangrijk dat ze een goede hulpverlening kunnen bieden. Zij hebben volgende taken: Aanwezig en aanspreekbaar zijn Goede contacten met de inwoners onderhouden Algemeen toezicht Probleemoplossend werken en bemiddelen Informatie inwinnen en verstrekken, eventueel doorverwijzen Toezicht en ordehandhaving bij evenementen Bijwonen van buurtvergaderingen Onderricht in scholen Toezicht naleving van wetten en plaatselijke reglementen Afhandelen van gerechtelijke en administratieve dossiers Bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk Op de website van onze politiezone kan je jouw wijkagent opzoeken door je straat aan te duiden. Daar vind je alle contactgegevens met de foto van jouw wijkagent. 21

22 Jaarverslag 2010 Politiezone West-Limburg WIJKPOST HALEN Danny Timmermans (teamchef) Halen - onthaal en wapenvergunningen Gitte Oeyen Halen centrum Greet Lijnen Loksbergen - Halen Serge Roggeman Zelem - Zelk 22

23 Openingsuren Onthaal Maandag 13:00-19:00 Dinsdag 08:00-12:00 Woensdag 13:00-17:00 Donderdag 08:00-12:00 Vrijdag 08:00-12:00 Zaterdag Zon- en feestdagen gesloten gesloten 23

24 Jaarverslag 2010 Politiezone West-Limburg WIJKPOST LUMMEN Openingsuren Onthaal Maandag 13:00-20:00 Dinsdag 08:00-12:00 Woensdag 13:00-19:00 Donderdag 08:00-12:00 Vrijdag 08:00-12:00 en 13:00-16:00 Zaterdag gesloten Zon- en feestdagen gesloten Bart Dewulf (teamchef) Thiewinkel - Rekhoven - Molem Lummen-centrum 24

25 Karel Lahon Lummen - onthaal Guy Moons Meldert - Laren Mellaer - Groenlaren Willy Schepers Linkhout-Schalbroek Prelaat Knaepen- Goeslaer Danny Callens Genenbos Geneiken Gestel Wijk Broedersveld 25

26 Jaarverslag 2010 Politiezone West-Limburg WIJKPOST HERK-DE-STAD Jean-Louis De Graef (teamchef) Donk - Centrum binnen ring Industriezone Daelemveld Saskia Van Santen Schakkebroek - Centrum buiten ring Berbroek zuiden Steenweg An Dumon Schulen Berbroek noorden Steenweg 26

27 Interventie De dienst interventie staat steeds paraat voor dringende meldingen zoals verkeersongevallen, diefstallen, familiale geschillen, Ook voor minder dringende oproepen staan ze klaar. Daarnaast patrouilleren zij in het kader van woninginbraken, evenementen en projecten (bijvoorbeeld: rondhangende jongeren). Zij controleren ook de huisarresten. Verkeer De verkeersdienst zorgt voor georganiseerde controles (bijvoorbeeld gordel, alcohol, boorddocumenten, goederenvervoer, speciale transporten, de technische eisen van de voertuigen, ). Daarnaast hebben zij ook repressieve en preventieve taken. De repressieve taken bestaan uit het opstellen van processen-verbaal voornamelijk naar aanleiding van verkeersovertredingen. De preventieve taken zijn onder andere de projecten jongeren-pv en ouderen-pv. 27

28 Jaarverslag 2010 Politiezone West-Limburg Recherche De dienst lokale recherche bestaat uit 6 rechercheurs. Zij voeren gerechtelijke onderzoeken naar misdrijven binnen de politiezone zoals diefstallen, drugs, zedenfeiten, geweldpleging, financiële misdrijven, vreemdelingen en bedrogmisdrijven. Buiten de normale diensturen is er steeds 1 lid van de dienst recherche (samen met een Officier van de Gerechtelijke politie) bereikbaar en terugroepbaar om bij een belangrijk crimineel feit onmiddellijk de navolgende onderzoeksverrichtingen te kunnen overnemen. De recherche heeft een nauwe samenwerking en informatie-uitwisseling met het parket en de andere lokale en federale politiediensten. Dit gebeurt via een verbindingsambtenaar van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP). 28

29 Slachtofferbejegening Bij de dienst slachtofferbejegening vindt de meer gespecialiseerde bijstand plaats. Zij zorgen voor een goede en respectvolle opvang van slachtoffers, hun omgeving, naasten en nabestaanden. Daarnaast verzamelen zij basisinformatie en wordt er in de nodige gevallen een procesverbaal opgesteld. Tenslotte worden de slachtoffers doorverwezen naar gespecialiseerde hulpdiensten, zoals het CAW (het centrum voor algemeen welzijnswerk). Ze verlenen ook hulp in verband met de jongerenproblematiek. Dit wil zeggen dat zowel jongeren die het slachtoffer zijn, als jongeren die verdacht zijn, hier worden opgevangen. Tenslotte gaan zij zich ook concentreren op het intrafamiliaal geweld en de diverse daarmee samenhangende misdrijven als bvb weigeringen van bezoekrecht, slagen en verwondingen, Uiteraard wordt er ook hier proces-verbaal opgesteld en zal de dienst slachtofferbejegening de partijen opvolgen, de nodige inlichtingen geven en ze doorverwijzen naar hulpprojecten. De slachtofferbejegenaars zijn ook in het weekend en na de kantooruren bereikbaar door mee te draaien in een interzonale samenwerking. Ook audiovisueel verhoor behoort tot het takenpakket van de dienst slachtofferbejegening. 29

30 Een duidelijke structuur, takenverdeling en coördinatie in de organisatie is de basis voor goed teamwork.

31 PERSONEEL 31

32 Jaarverslag 2010 Politiezone West-Limburg PERSONEELSBESTAND Op 31 december 2010 telde de politiezone West-Limburg 53 operationele personeelsleden, verdeeld over Herk-de-Stad (hoofdpost), Lummen en Halen (bijposten). Daarnaast behoorden 15 CALOG ers (administratief en logistiek burgerpersoneel) tot het politiekorps. Elk personeelslid zijn/haar functie is uitgeschreven met een volledig functieprofiel en met een opsomming van de noodzakelijke bekwaamheden, een precieze functieomschrijving en de verwachte arbeidstijdregeling. Tabel opgemaakt op 31/12/

33 Personeelsbestand Arbeider 1 3 Bediende 1 Man Assistent 1 5 Vrouw Consulent Adviseur Inspecteur Hoofdinspecteur 9 1 Commissaris 4 Hoofdcommissa 1 33

34 Jaarverslag 2010 Politiezone West-Limburg PERSONEELSVERLOOP Stagiairs CALOG Stagiairs Operationeel van 04/01/2010 tot 14/02/2010 Tino Neiss van 04/02/2010 tot 12/02/2010 Nathalie Mathys van 16/11/2010 tot 19/11/2010 Floor Bertels van 19/01 tot 20/01 en van 01/04 tot 16/04 Dieter Vanhamel (aspirant-inspecteur) van 03/02 tot 16/02 en van 09/08 tot 17/09 Stijn Luts (aspirant-inspecteur) van 03/02 tot 16/02 en van 09/08 tot 17/09 Stoffel Schroyen (aspirant-inspecteur) van 03/02 tot 16/02 en van 09/08 tot 17/09 Svenja Vanwing (aspirant-inspecteur) van 11/03 tot 20/04 Gacoms Nico (aspirant-inspecteur) van 11/03 tot 20/04 Vincent Hauglustaine (aspirant-inspecteur) van 11/03 tot 20/04 Dieter Mangelschots (aspirant-inspecteur) van 01/04 tot 11/05 Bruno Caudron (aspirant-hoofdinspecteur) van 06/05 tot 18/06 Koen Ruymen (aspirant-hoofdinspecteur) van 31/05 tot 04/06 Jenny Matteus (opleiding wijkinspecteur) van 23/11 tot 24/11 Belgin Dincer (aspirant-inspecteur) van 23/11 tot 24/11 Ann Deprez (aspirant-inspecteur) van 23/11 tot 24/11 Domien Jacobs (aspirant-inspecteur) van 23/11 tot 24/11 Peter Tijskens (aspirant-inspecteur) WIJZIGING WERKREGIME Vrijwillige vierdagenweek vanaf 01/05/2010 Christophe Debevere vanaf 01/09/2010 Anne-Marie Buekers vanaf 01/12/2010 Christiane Engelen Loopbaanonderbreking wegens ouderschapsverlof deeltijds van 01/07/2010 tot 31/12/2010 Nancy Tielens van 01/07/2010 tot 31/08/2010 Anne-Marie Buekers Beëindiging vrijwillige vierdagenweek van 01/07/2010 tot 31/08/2010 Marleen Moons 34

35 PERSONEELSVERLOOP Aanwervingen via mobiliteit: Inspecteur Deborah Fornaro op 01/05/2010 Inspecteur Dionys Keldermans op 01/05/2010 Inspecteur Gitte Oeyen op 01/05/2010 Inspecteur Wim Waeben op 01/05/2010 Inspecteur Ruben Quetin op 01/11/2010 Externe aanwervingen: Assistent Atay Isra (GESCO) op 01/07/2010 Assistent Jochen Maenen (GESCO) op 01/10/2010 Detachering: Inspecteur Marleen Moons op 01/09/2010 (CIC Hasselt) Op pensioenstelling: Carla Minten op 01/01/2010 Carol Persoons op 01/04/2010 Robert Ceelen op 01/10/2010 Verandering van dienst via mobiliteit: Bevordering via mobiliteit: Uit dienst: Verlenging arbeidsovereenkomst: Inspecteur Wendy Vangeel op 01/05/2010 (van wijk Halen naar recherche) Inspecteur interventie Danny Timmermans werd bevorderd tot hoofdinspecteur wijk Halen op 01/06/2010 Inspecteur JSPD Bart Mondelaers werd bevorderd tot hoofdinspecteur JSPD op 01/06/ /04/2010 Dorine Gallo (Einde contract) 23/04/2010 Delphine Horembach (vrijwillige beëindiging contract) 30/09/2010 Isrâ Atay (einde contract) van 01/10/2010 tot 01/10/2011 Wendy Tullen (GESCO) van 01/10/2010 tot 01/10/2011 Carine Peeters 35

36 Jaarverslag 2010 Politiezone West-Limburg SCHADEGEVALLEN In 2010 werden in de zone 16 dossiers met betrekking tot schadegevallen geopend : Schadegevallen motorrijtuigenverzekering (enkel materiële schade) : 7 Arbeidsongevallen : 8 Schadegevallen/Brandverzekering (waterschade) : 2 ABR. : 1 36

37 OPLEIDINGEN In 2010 hebben de personeelsleden van de politiezone in totaal 3141 uren opleiding gevolgd t.o.v uren in 2009 (en komt neer op 4.13% van de werkcapaciteit). Hieronder vallen de opleidingen: informatica (59 uren), HYCAP (56 uren), slachtofferbejegening (63.5 uren), recherche (210 uren), wijk (424 uren), verkeer (173.5 uren), baremische opleidingen (56 uren), CALog opleidingen (324 uren), mentor (98 uren), technopreventie (48 uren), onthaal (15 uren), milieu (78 uren), schietoefeningen (942 uren), interventie (292.5 uren), recherche (218.5 uren) andere opleidingen (83 uren). 37

38 Jaarverslag 2010 Politiezone West-Limburg ZIEKTE Bradformnorm De Bradfordnorm meet het storingscijfer dat wordt veroorzaakt door de afwezigheden wegens ziekte (betreft enkel ziekte : geen afwezigheden wegens arbeidsongevallen, noch wegens zwangerschap, noch wegens privé-ongevallen waarbij derden verantwoordelijk zijn). Dit geldt voor alle grafieken op dit blad gemiddeld aantal dagen ziek per kader BRON : personeelsdienst Nulzieken aantal nulzieken gemiddelde aantal zieken officieren middenkader basiskader calog Aantal personeelsled en

39 SPECIALE DIENSTUREN Weekenduren jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt nov dec TOTAAL jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt nov dec BRON : model 9bis/personeelsdienst totaal aant WEuren Voor dit totaal van weekenduren dient de politiezone West-Limburg een totaal brutobedrag van ,51 aan extra weekend-vergoedingen te betalen 39

40 Jaarverslag 2010 Politiezone West-Limburg Avond en nachtdienst De vergoedingen voor de avond en nachtdiensten (in totaal uren) komen op een brutototaal van ,85 euro Overuren BRON : model 9bis/personeelsdienst Overuren Het totaal van 538 overuren, brengt een brutokost van ,60,00 met zich mee jan-feb mrt-apr mei-jun jul-aug sep-okt nov-dec 40

41 Uren bereikbaar en terugroepbaar De uren bereikbaar en terugroepbaar vertegenwoordigen in totaal een brutokostprijs van BRON : model 9bis/personeelsdienst 41

42 Jaarverslag 2010 Politiezone West-Limburg CAPACITEITSBEREKENING Brutocapaciteit Theoretisch zou een korpslid uren en 36 minuten per jaar moeten presteren (=aantal werkdagen op een jaar, na aftrek van de weekenddagen, wettelijke- en reglementaire feestdagen ). In onze zone wordt absoluut gestreefd naar het recupereren van overuren zodat deze theoretische brutocapaciteit principieel niet vermeerderd kan worden. Gelet op ons totaal van 67,05 FTE s (Full-time-equivalenten) zou het korps, nog altijd theoretisch gezien, dus u51m. aan arbeid moeten leveren. Verliescapaciteit Het totaal aantal verlies uren zijn de afwezigheden wegens : ziekte en privé-ongevallen, arbeidsongevallen, zwangerschap, bloedgeven, syndicaal verlof... Dit resulteert in een totale verlies capaciteit van u. Restcapaciteit Brutocapaciteit-verliescapaciteit geeft als resultaat dat binnen de politiezone West-Limburg voor het jaar 2010 in realiteit u51m. werd gepresteerd. Dit komt neer op een gemiddelde van uren per personeelslid FTE, oftewel 10% verliescapaciteit per personeelslid. Opmerking Voor een volledig begrip : het aantal uren besteed aan vorming/opleiding werd hier niet beschouwd als verliescapaciteit. 42

43 43

44 Jaarverslag 2010 Politiezone West-Limburg COMMUNICATIE MET PERSONEEL Overleg Dagelijks overlegt de korpschef met het managementteam. Dit bestaat uit het hoofd beleid, het hoofd operationele leiding en het diensthoofd administratie en logistiek. Wekelijks geven deze drie deelnemers feedback aan hun teamchefs via een kort overleg. Vervolgens overleggen deze teamchefs maandelijks met hun personeel. Ochtendbriefing Iedere ochtend vindt een briefing plaats voor alle operationele personeelsleden in de hoofdpost. Alle lopende meldingen en opdrachten worden hier meegedeeld. Daarnaast is er iedere maandag een uitgebreide briefing waarbij de personeelsleden van de bijposten aanwezig zijn. De dienst administratie houdt wekelijks een vergadering binnen haar dienst. Kijkbabbel In de refter wordt allerlei informatie meegedeeld aan de personeelsleden via een LCD-scherm, bijvoorbeeld: verjaardagen, actualiteitsnieuws, politiecartoons,... Deze kijkbabbels worden via doorgestuurd naar de bijposten te Halen en Lummen. INSPRAAK VAN PERSONEEL Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk werkt aan het sociaal overleg tussen de werkgever en werknemer (BOC). Zij staat in voor toezicht op de opvolging van de wetten en reglementen over voorkoming en bescherming in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. PSYCHO-SOCIALE PROBLEMEN Netwerk collegiale opvang Het Netwerk Collegiale Opvang staat in voor het begeleiden en opvangen van collega s die slachtoffer geworden zijn van een critical incident, vanuit een menselijke en collegiale bezorgdheid. Deze hulpverlening komt van de 11 zorgcollega s. Zij komen uit de verschillende diensten van de politiezone en verlenen hiervoor hun medewerking op vrijwillige basis: An Aerts, Gert D Huys, An Dumon, Ives Geldhof, Bart Mondelaers, Ivo Renders, Bieke Stinckens, Nancy Tielens, Danny Timmermans, Wendy Vangeel en Saskia Van Santen. De algemene coördinatie berust bij de dienst slachtofferbejegening. In 2010 was er 1 tussenkomst door het netwerk collegiale opvang. Vertrouwenspersoon In zware stresssituaties kunnen er zich soms onbedoeld spanningen manifesteren. Niet alleen tussen burgers en politie maar ook tussen personeelsleden onderling. Om dergelijke intercollegiale wrijvingen en moeilijkheden bespreekbaar te maken en op te lossen, kan ieder personeelslid beroep doen op de vertrouwenspersoon van de politiezone. Deze bemiddelaar heeft een speciale opleiding gevolgd om ieder probleem diplomatisch op te lossen. Soms kan een luisterend oor ook al volstaan. De vertrouwenspersoon binnen de politiezone West- Limburg is assistente Nancy Tielens. In 2010 waren er geen tussenkomsten van de vertrouwenspersoon nodig. 44

45 MOTIVATIE VAN PERSONEEL Nieuwjaar Om het nieuwe jaar stijlvol en smakelijk in te luiden organiseren we jaarlijks de nieuwjaarsreceptie. Dit biedt een goede gelegenheid aan de personeelsleden om elkaar de beste wensen over te maken en de interne relaties te versterken. Naast alle personeelsleden werden ook de leden van de politieraad en de zonale veiligheidsraad uitgenodigd. De voorziene locatie was het CC Oosterhof te Lummen. Kleine attenties Gezien de tevredenheid al in de kleine dingen kan zitten, voorziet de politie ook attenties om het comfort van de personeelsleden te vergroten. Zo wordt er dagelijks gratis koffie en thee aangeboden, voorziet de politiezone een attentie ter gelegenheid van Nieuwjaar, krijgen de personeelsleden die dienst hebben op Kerstmis en Nieuwjaar een versnapering aangeboden. Pensioenfeest Op 1/04/2010 werd de laatste werkdag van Inspecteur Carol Persoons gevierd en op 1 oktober 2010 die van Inspecteur Robert Ceelen. s Morgens werden zij onder politie-escorte begeleid naar de hoofdpost te Herk-de-Stad. Daar werden ze verwelkomd door hun collega s. De briefingruimte werd omgebouwd tot feestzaal waar een PowerPoint-voorstelling werd getoond. Achteraf was er een ontbijt voorzien voor alle aanwezige personeelsleden. Op 1 januari 2010 werd assistent Carla Minten wegens medische redenen op pensioen gesteld. 45

46 Een goede verstandhouding met de (goedlachse) collega s verlicht het werk op een zware dag...

47 WERKINGSMIDDELEN 47

48 Jaarverslag 2010 Politiezone West-Limburg 48 OVERZICHT BEGROTING EN REKENING 2010 Gewone dienst Algemeen resultaat begrotingsrekening ,00 Begroting 2010 Uitgaven dienstjaar ,00 Personeel ,00 Werkingskosten ,00 Overdracht 4.500,00 Schuld ,00 Ontvangsten dienstjaar ,00 Prestaties ,00 Overdracht 0,00 Federale dotatie ,00 Dotatie Herk-de-Stad ,00 Dotatie Halen ,00 Dotatie Lummen ,00 Schuld 6.000,00 Ontvangsten vorige jaren 5.095,00 Uitgaven vorige jaren ,00 Ontvangsten overboekingen 0,00 Uitgaven overboekingen ,00 Geraamd resultaat begroting ,00 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 0,00 Buitengewone dienst Algemeen resultaat begrotingsrekening ,00 Begroting 2010 Uitgaven dienstjaar ,00 Investering ,00 Onvangsten dienstjaar ,21 Schuld 0,00 Ontvangsten vorige jaren 0,00 Uitgaven vorige jaren 0,00 Ontvangsten overboekingen ,00 Uitgaven overboekingen 0,00 Geraamd resultaat begroting ,00 Geraamd algemeen begrotingsresultaat 0,00

49 Detail personeelskosten I PERSONEELS-KOSTEN Rekening Rekening Rekening Rekening Rekening I.A. Operationeel kader Bezoldigingen , , , , ,24 Vakantiegeld , , , , ,13 Patronale bijdragen , , , , ,21 Vergoedingen , , , , ,68 INKOMSTEN EN UITGAVEN I.B. Calog Bezoldigingen , , , , ,27 Vakantiegeld , , , , ,88 Patronale bijdragen , , , , ,65 Vergoedingen , , , , ,67 I.C. Gemeenschap-pelijke kosten Fietsvergoeding 1.698, , , , ,90 Verzekering arbeidsongevallen , , , , ,40 Arbeidsgeneeskundige dienst 6.289, , , , ,94 Gemeenschappelijke sociale dienst 3.131, , , , ,47 I.D. Mandaatvergoeding en presentiegelden Vergoeding secretaris, bijzonder rekenplichtige , , , , ,82 Patronale bijdragen 1.939, , , , ,45 Presentiegelden leden politieraad , , , , ,00 Bijdrage RSVZ leden politieraad 2.009, ,33 0, , ,00 TOTAAL PERSONEELSKOSTEN , , , , ,77 49

50 Jaarverslag 2010 Politiezone West-Limburg Gewone ontvangsten GEWONE ONTVANGSTEN Rekening Rekening Rekening Rekening Rekening I. Bijdragen gemeentebesturen Herk-de-Stad 32,97% , , , , ,00 Lummen 40,82% , , , , ,00 Halen 26,21% , , , , ,00 II. Bijdragen hogere overheid Federale sociale toelage I , , , , ,99 Federale sociale toelage II , , , , ,24 Premie hogere overheid voor Gesco's 3.120, , , , ,79 Federale basistoelage , , , , ,88 Uitrusting handhaving openbare orde 699,39 709,88 729,76 745,08 745,08 Bijkomende Federale basistoelage , , , , ,17 Federale toelage verkeersveiligheid , , , , ,00 Tussenkomst detachering CIC , , , , ,22 III. Andere ontvangsten , , , , ,59 IV. Overboekingen , ,00 0,00 V. Vorige dienstjaren , , , , ,00 50 TOTAAL GEWONE ONTVANG- STEN , , , , ,96

51 Gewone uitgaven GEWONE UITGAVEN Rekening Rekening Rekening Rekening Rekening I. Personeelskosten , , , , ,71 II. Werkingskosten , , , , ,45 III. Overdracht 2.746, , , , ,05 IV. Schuld , , , , ,31 V. Vorige dienstjaren - overdrachten , , , , ,52 - nieuw krediet , , ,86 0, ,19 VI. Overboekingen , , , , ,37 TOTAAL GEWONE UITGAVEN , , , , ,60 BUITENGEWONE UITGAVEN I. Investeringen Uitrusting gebouwen in uitvoering ,20 0, , , ,57 Erelonen architect 0, ,02 0,00 0, ,38 Bureaumeubilair 2.275, , , , ,65 Informaticamaterieel , , , , ,40 Fietsen, brom- en motorfietsen 0, ,75 0,00 0,00 0,00 Auto's en bestelwagens , ,06 223, ,63 0,00 Machines, exploitatiematerieel en uit ,05 0, , , ,86 Bewapening (wapens, kogelwerende 0, , , , ,18 II. Vorige dienstjaren - overdracht , , , , ,05 - nieuw krediet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAAL BUITENGEWONE DIENST , , , , ,09 51

52 Jaarverslag 2010 Politiezone West-Limburg VOERTUIGEN De politiezone West-Limburg beschikte in 2010 over onderstaande voertuigen. Eind 2010 werd de Ford Transit van 1996 buiten dienst gesteld wegens onbruikbaarheid voor de politiediensten. VIERWIELERS 12 4x4 voertuigen 1 9 vtgn met kentekens Anonieme voertuigen 52

53 Radiocommunicatie Basisstations 5 Mobiele stations 6 Draagbare radiostations 29 Abonnementen Astrid 37 Individuele oortjes 51 Astrid (All Round Semi-cellular Trunking Radio communication system with Integrated Dispatchings) is een geïntegreerd systeem in de radiocommunicatie waarop iedere hulpdienst binnen België is aangesloten. Het systeem wordt sinds 2005 integraal gebruikt. ASTRID is een telecom-operator die uitsluitend gebruikt wordt door alle Belgische hulp en veiligheidsdiensten. 53

54 Jaarverslag 2010 Politiezone West-Limburg VOORNAAMSTE AANKOPEN Aantal Omschrijving Totaal (incl. BTW) 5 Printer Lexmark 2.010,06 3 Laptop met office 2007pro 5.855,37 9 PC met 19 monitor 6.812,02 3 Copier/fax MP171 Ricoh 3.034,73 1 Printer Kyocera 417,39 2 Licentie informix 1.653,59 1 Vaatwasser 499,00 1 GSM-uitleestoestel 6.098,40 5 Draagbare radio 3.234,75 1 Archiefrekken 556,84 3 Kogelwerend vest 2.178,00 3 Pistool 1.589,94 4 Handschoen voor handhaving openbare orde 287,50 7 Helm voor handhaving openbare orde 2.299,27 1 Schild voor handhaving openbare orde 217,41 8 Sous-pull voor handhaving openbare orde 904,21 5 Bivakmuts voor handhaving openbare orde 171,81 8 Broek voor handhaving openbare orde 1.991,66 7 Vest voor handhaving openbare orde 2.489,59 TOTAAL ,55 54

55 COMMUNICATIE 55

56 Jaarverslag 2010 Politiezone West-Limburg PERSBERICHTEN Ook de pers wordt op regelmatige basis geïnformeerd over het reilen en zeilen van onze politiezone. Het team VBO stuurt wekelijks de resultaten van de snelheidscontroles door naar de pers. Daarnaast wordt dit per maand nogmaals gedaan, voor de maandelijkse resultaten. Bij speciale gebeurtenissen en omstandigheden wordt de pers ook op de hoogte gehouden van de stand van zaken. SPONTANE FELICITATIES EN KLACHTEN Een politiezone staat in dienst van de burger. Het gebeurt wel eens dat de burger in kwestie spontaan zijn of haar mening geeft over de verleende dienst. Zowel positieve als negatieve feedback zijn van grote waarde voor de politiezone. Positieve feedback schept voldoening en geeft de politie mee dat ze op het goede spoor zit. Waar klanten zijn, zijn jammer genoeg ook ontevreden klanten. Klachten van de burgers (of overheden) over onze werking worden uiteraard geregistreerd en onderzocht. In 2010 werden 6 rechtstreekse klachten behandeld. Daarnaast werden er ook verscheidene felicitaties ontvangen. De felicitaties worden geregistreerd in de persoonlijke dossiers van de personeelsleden en in de notulen van het Politiecollege BROCHURES Om een degelijk preventiebeleid te voeren, is het noodzakelijk om de burger zo goed mogelijk in te lichten. Een relatief eenvoudige manier om dat doel te bereiken, is de verspreiding van informatie via brochures. Deze worden onder beheer van de korpschef uitgegeven of worden veelal via de federale politie aangeleverd. COMMUNICATIE VIA DE GEMEENTEN Een lichtkrant is een vast elektronisch infobord. Deze vorm van communicatie wordt al een tijdje toegepast in stations, grote evenementzalen, schoolcomplexen,, en wordt eveneens gebruikt in de gemeenten Lummen en Herk-de-Stad. Ook enkele berichten van de politiezone West-Limburg waren hierop te lezen. Bovendien stuurt de politiezone voor elk te verschijnen gemeentelijk infoblad (zowel dus aan Halen, als aan Herk-de- Stad als aan Lummen) informatieve artikels toe voor publicatie. 56

57 WEBSITE Op onze website vind je naast het totaalbeeld van het korps ook regelmatig korte en actuele politieberichten terug. Verder kan je er terecht voor formulieren, het jaarverslag en de infogids. Via het adres kan iedereen de politiezone West-Limburg contacteren. Opmerkingen, suggesties en vragen zijn hier altijd welkom. De operationele leiding ontvangt alle mails die via deze weg binnenkomen en stuurt deze intern door naar de juiste dienst. De wijkinspecteur kan rechtstreeks gecontacteerd worden via de volgende adressen: Via Police-on-web kan je online een misdrijf melden, onder andere van vandalisme, fietsdiefstallen, Deze link vind je terug op onze website. OPGEPAST! Voor dringende en persoonlijke zaken kan je best telefonisch contact met onze diensten opnemen. Voor officiële klachten moet je nog steeds naar het politiekantoor komen. Je dient je verklaring te ondertekenen als onderdeel van het procesverbaal. 57

58

59 INITIATIEVEN 59

60 Jaarverslag 2010 Politiezone West-Limburg MILIEUBEWUSTE INITIATIEVEN Het gebruik van fietsen Het gebruik van fietsen wordt bij de personeelsleden aangemoedigd. Dit bevordert niet alleen de conditie van het personeel, maar is tevens milieuvriendelijk. Daarnaast beschikt de politiezone over infrastructuur dat het fietsengebruik stimuleert: fietsenstallingen en douches in de hoofdpost. Verder worden fietsenpatrouilles aangemoedigd. Daarom stelt de politiezone 12 fietsen ter beschikking. Intern milieubeheer Om het milieu en de lokale verenigingen te steunen, worden vertrouwelijke documenten versnipperd en aan de jeugdbewegingen gegeven. Zij brengen deze lading op hun beurt binnen voor recyclage. Indien mogelijk wordt het kladpapier herbruikt. In de refter en de bureaus zijn verschillende sorteerbakken voorzien voor papier, plastiek, glas, blik en restafval. Alles wordt maandelijks gescheiden naar het containerpark gebracht. Lege batterijen en inktpatronen worden op de dienst administratie ingezameld voor recyclage. Zuinig omgaan met energie Om energie te besparen zijn er voorzieningen getroffen zoals het automatisch uitschakelen van de verwarming indien niemand aanwezig is, spaarverlichting, de aanschaf van zuinige voertuigen, pc s uitzetten, Regelmatig worden hieromtrent nazichten verricht. De stijging ten opzichte van 2009 is zeer waarschijnlijk te verklaren door de uitbreiding van onze kantooroppervlakte met ongeveer 30%. Deze uitbreiding werd in gebruik genomen eind februari, begin april Meer verlichting, meer computers en randapparatuur, een grotere te verwarmen oppervlakte, een grotere keuken met toestellen, het zijn allemaal elementen die tot meer verbruik leiden. BRON : energieleverancier Electriciteitsverbruik verbruik 60

61 ONDERWIJS Schoolprotocol De politiezone West-Limburg sloot een protocol af met de Procureur des Konings, de secundaire schooldirecties binnen de politiezone en de burgemeesters van Herk-de-Stad en Lummen. Het idee achter het schoolprotocol is dat jongeren die binnen hun school een misdrijf begaan, niet noodzakelijk voor de jeugdrechter moeten verschijnen, op voorwaarde dat er voor hen een begeleidingstraject wordt voorzien. In dit hele project speelt de schoolagent een belangrijke rol. Hij/zij werkt mee aan de veiligheid in en rond scholen. Daarbij ondersteunen zij de scholen in hun inspanningen om jonge daders op te sporen en terug op het rechte pad te helpen. MEGA-lessen Het M.E.G.A.-project wil kinderen en jongeren uit het 5e en 6e leerjaar ondersteunen in hun zoektocht naar een eigen goed antwoord op de ingewikkelde maatschappelijke uitdagingen waarvoor zij staan. De doelstelling van het project is tweeledig: Persoonsgericht: men wil jongeren stimuleren in het maken van gezonde keuzes en hen ondersteunen in de ontwikkeling van de daarvoor vereiste vaardigheden. Structuurgericht: Het project heeft betrekking op het creëren van overleg en communicatiekanalen tussen de onderwijsgevenden, de lokale hulpverleningsinstanties en de justitiële diensten. In 2010 bereikten we hiermee 75 leerlingen van 4 verschillende klassen en aan het einde van de sessies ging er telkens een workshop door. 61

62 Jaarverslag 2010 Politiezone West-Limburg Verkeersvormingsklassen - alternatief sanctierecht Jongeren-PV Dit project is opgestart om jongeren tussen 12 en 18 jaar er op te wijzen dat iedereen de verkeersregels moet respecteren. Indien zij de verkeersregels niet opvolgen, krijgen zij een straf opgelegd. Deze straf bestaat uit het volgen van verkeerslessen op een woensdagnamiddag tussen 13u00 en 14u00 voor de 16-jarigen en tussen 14u00 en 16u00 voor de +16-jarigen. Op deze manier worden de jongeren op een constructieve manier geconfronteerd met hun overtredingen. Ouderen-PV Ook voor de volwassen overtreders ontwikkelde de politie in West-Limburg, als eerste in België, een alternatief sanctierecht voor volwassenen. De politiezone VLAS (Kortrijk) nam beide projecten over, zodoende dat men nu ook in West-Vlaanderen op een gelijkaardige manier werkt. Specifiek gaat het hier over volwassenen die bij het begin van het schooljaar een verkeersovertreding begingen in een schoolomgeving. Net zoals bij het jongeren-pv kunnen de overtreders kiezen tussen het volgen van een verkeersvormingsklas of een boete betalen. De resultaten van deze verkeersvormingsklassen jongeren- PV vindt u achteraan in het hoofdstuk Resultaten op pagina 78. Verkeersparken Het verkeerspark van de wegpolitie (Federale Politie) kan worden aangevraagd door de scholen van Halen, Herk-de- Stad en Lummen. Op deze manier kunnen de leerlingen op een leuke manier kennismaken met het verkeersreglement (met onder andere verkeersborden, voorrang, ). Autoluwe schoolweek Zoals voorgaande jaren werden ook in 2010 de scholen ondersteund bij hun acties inzake de autoluwe schoolweek. Die week ging er extra aandacht naar verkeerslessen. De korpsleden van de politiezone West-Limburg bezochten 18 scholen. De acties bestonden uit fietscontroles, verkeerstoezicht aan school of een voorstelling van een politievoertuig van de dienst verkeer. In totaal werkten 12 korpsleden mee aan de autoluwe schoolweek. Geleide bezoeken Scholen en verenigingen kunnen geleide bezoeken aanvragen. Via deze weg leren ze de werking en de structuur van de lokale politie kennen. Het programma wordt aangepast naargelang de leeftijdscategorie. Zo wordt het theoretisch overzicht en de rondleiding aangepast. Deze bezoeken kunnen aangevraagd worden via het volgende adres: In 2010 waren er 4 geleide bezoeken. 62

63 Gemachtigde opzichters Om de veiligheid binnen de schoolomgeving te verzekeren, werkt de politie samen met de PWAdienst van elke gemeente. Dit wil zeggen dat speciaal daartoe opgeleide PWA ers gemachtigd worden als opzichter op verkeersgevaarlijke plaatsen binnen de schoolomgeving. Hun taak bestaat erin om de schoolgaande jeugd op verkeersdrukke punten te helpen om veilig over te steken. De politiezone en de provincie staan samen in voor de opleiding en de uitrusting van de gemachtigde opzichters. In 2010 volgde 1 persoon die opleiding. De gemachtigde opzichters staan elke schooldag tijdens begin en einduren van de scholen op het hun toegewezen punt. In Lummen zijn er 4 PWA-opzichters operationeel, in Herk-de-Stad 2 en in Halen 0. Toch zijn in het straatbeeld meer gemachtigde opzichters dan deze zichtbaar, ook in Halen; zij worden ingezet op basis van andere formules dan via PWA en vanuit scholen, kinderdagverblijven, e.a. 63

64 Jaarverslag 2010 Politiezone West-Limburg BEDRIJFSWERELD Project e-cip De afkorting e-cip staat voor elektronische communicatie tussen industrie en politie. De fonetische betekenis is vergelijkbaar met het Franse woord équipe (=ploeg, team). Het project is vergelijkbaar met het buurtinformatienetwerk (BIN) met als verschil dat de interactie op elektronische wijze verloopt en dat de doelgroep bestaat uit de industriezones van de gemeenten Halen, Herk-de-Stad en Lummen. Het project werd bedacht door de korpschef en is opgestart in 2006, naar aanleiding van het stijgende aantal misdrijven tegen bedrijven. Eén van de redenen is de nabijheid van de verkeerswisselaar in Lummen. Dit maakt onze politiezone gemakkelijker bereikbaar voor rondtrekkende daders. Wat houdt het in? De bedrijven worden via op de hoogte gehouden van verdachte situaties, personen of voertuigen. Het wordt ook gebruikt om nieuwe en veel voorkomende fenomenen te melden (bijvoorbeeld: koperdiefstallen). Zo kunnen de bedrijven hun voorzorgen nemen. De bedrijven informeren op hun beurt de politie via dezelfde weg. Deze wisselwerking wordt doorgestuurd naar beide partijen zodat niemand achter de feiten aanloopt. Als er toch een misdrijf wordt gepleegd, kunnen de bedrijven actief relevante informatie doorsturen naar de politie. Dergelijke informatie verlicht het buurtonderzoek en maakt het efficiënter. In 2010 werden er 5 e-cip berichten verstuurd door de operationele leiding. Industrieterrein Herk-de-Stad 64

65 BURGERS Buurtinformatienetwerken Eindejaarspatrouilles Ook dit jaar zijn er extra patrouilles ingezet tijdens de eindejaarperiodes. Deze patrouilles vonden plaats in de omgeving van de handelszaken, zowel in uniform als burger. De extra manschappen bevonden zich rond de winkels, handelskernen, bedrijven en andere risicozaken. Op deze manier willen we mogelijke dieven, overvallers en zakkenrollers afschrikken. Van maandag 14 december 2009 tot maandag 11 januari 2010 vonden deze extra patrouilles plaats. In totaal werden er 15 patrouilles uitgevoerd van telkens 2 mensen voor een totaal van 110 uren. Het BIN (Buurtinformatienetwerk) is een samenwerking tussen politie en burger. Dit bestaat uit een interactie tussen de politie, het gemeentebestuur, een plaatselijke coördinator en een groot aantal BIN-leden (buurtbewoners). Dit initiatief heeft als doel een goede informatie-uitwisseling tussen de politie en de burgers te bewerkstelligen. Het eerste Buurtinformatienetwerk werd gerealiseerd in 2004 in Laren. Daarna volgde Gestel. Wat houdt het in? Een BIN-lid kan via een BIN-bericht een abnormale situatie melden aan de politie. Deze checkt de ontvangen informatie via haar databanken. Dit BIN-bericht is een telefonische melding die (via een voic -systeem) gelijktijdig aan alle BIN-leden wordt verspreid en waarbij de politie specifieke medewerking vraagt naar infoverzameling of preventief te nemen maatregelen door de BIN-leden. Ter ondersteuning worden er patrouilles gestuurd. De BIN-leden hebben geen bevoegdheid om zelf te patrouilleren of onderzoeken uit te voeren. Bin-flash Deze tweemaandelijkse folder vertelt wat er zich de voorbije maanden heeft afgespeeld en hoe de politie hierop heeft geanticipeerd. In 2010 werden er 13 BIN-berichten doorgestuurd. 65

66 Jaarverslag 2010 Politiezone West-Limburg Extra patrouilles In de zomermaanden vinden er meer activiteiten plaats buitenshuis. Om alles vlot te laten verlopen, werden er extra patrouilles ingelast: zowel te voet, met de fiets als met een politievoertuig. De politie was zowel in uniform als anoniem aanwezig op drukbezochte en afgelegen plaatsen. Tussen 1 juli en 31 augustus 2010 werden er (CIK) zomerpatrouilles uitgevoerd. Deze patrouilles vonden plaats tussen 13:00 en 21:30. In totaal werd er 400 uur gepatrouilleerd. Afwezigheidstoezicht Wanneer de burgers op vakantie willen gaan maar hun woning niet helemaal onbeheerd willen achterlaten, kunnen ze extra toezicht aanvragen. Dit wil zeggen dat de politie, in de mate van het mogelijke, de woning extra in de gaten zal houden om mogelijke inbraak te voorkomen en in te grijpen bij verdachte omstandigheden. Dit toezicht kan per mail aangevraagd worden. Het aanvraagdocument kan via onze website gedownload en verstuurd worden, of afgehaald/ingevuld worden op een onthaalpost van onze zone. In 2010 werden er 203 aanvragen ingediend. Technopreventief advies Met deze gratis dienstverlening wil men de woninginbraken tegen gaan. De politie geeft bij de burger thuis tips over het beveiligen van de woning, houdt een preventieve controle en maakt een objectieve beoordeling. Dit met het oog op het verkleinen van het risico op inbraak en mogelijke schade te beperken. De technopreventief adviseur analyseert de woonst op vraag van de burger, en informeert hem over de beveiliging van het huis. In 2010 werden volgende preventieve adviezen verleend : 20 adviezen op particuliere adressen Infosessie: Diefstal met list 25 personen Infosessie: BIN-Laren 62 personen Infosessie: Okra HdSt 43 personen 66

67 Sociale integratie In de politiepost van Herk-de-Stad krijgen we hulp van een buitengewone collega, Renaat. Hij maken deel uit van het initiatief om licht mentaal gehandicapten te werk te stellen. Dit initiatief loopt in samenwerking met vzw Het Hoeveke. Renaat komt wekelijks de politievoertuigen wassen. 67

68 Jaarverslag 2010 Politiezone West-Limburg Nieuwe inwoners van onze zone Herk-de-Stad mocht 473 nieuwe inwoners verwelkomen, Lummen 74 en Halen telde 99 nieuwe inwoners. Burgerstage Doorheen het jaar komen ook stagiairs uit burgerscholen onze politiezone verkennen. Het is niet de bedoeling om werk uit handen te geven maar om een meer veelzijdige kijk en aanpak te ontwikkelen en de positieve beeldvorming ten opzichte van de politie te versterken. In 2010 liepen Tino Neiss, Nathalie Mathijs en Floor Bertels stage bij de dienst Administratie en Logistiek (zie blz 34). Overlastproject in en rond discotheken Discotheken worden meestal geconfronteerd met specifieke problematieken, onder andere gerechtelijke feiten. Er zijn dan ook 8 processen-verbaal opgesteld en er zijn 16 interventies geweest. 4 PV s: Bezit verdovende middelen 1 PV: Diefstal, zonder geweld of bedreiging, zonder verzwarende omstandigheden (gewone diefstal) => fiets 1 PV: Inbraak 2 PV s: Opzettelijke slagen en verwondingen. 68

69 SAMENWERKINGEN Met externe betrokken partners In een samenwerking met externe betrokken partners is het niet enkel de bedoeling dat de politie en haar partners elkaar aanvullen in de dienstverlening. De bedoeling is om de externe betrokken partners te laten participeren in een integraal veiligheidsbeleid. De belangrijkste partners zijn: scholen OCMW (crisisopvang en cliëntoverleg) de gemeenten de organisatoren van allerhande activiteiten de buurtinformatienetwerken en de gemeentelijke verenigingen de vertegenwoordigers van de industrieterreinen en de discotheekuitbaters bedrijven gesitueerd in de industriezones (e-cip) samenwerking met De Lijn Administratie Wegen en Verkeer 69

70

71 RESULTATEN 71

72 Jaarverslag 2010 Politiezone West-Limburg MELDINGEN BRON : ISLP In 2010 waren er meldingen, wat een stijging van 14% betekent ten opzichte van De politie wordt blijkbaar steeds laag-drempeliger hetgeen tenslotte één van onze grootste strategische doelstellingen was bij de opstart van de politiehervorming. 72

73 BRON : ISLP 73

74 Jaarverslag 2010 Politiezone West-Limburg INTERVENTIES In 2010 waren er interventies wat een toename van 11.7% betekent ten opzichte van BRON : ISLP Oorzaak : meer meldingen leiden automatisch tot meer tussenkomsten Laterale steun BRON : CIC LImburg 2 West-Limburg 10 Onze zone heeft dus 12 keren bijstand geleverd en 27 keren zelf bijstand nodig gehad/ gekregen Houthalen-Helchteren Heusden-Zolder 74

75 TOTAAL AANTAL VERKEERSOVERTREDINGEN Verkeersovertredingen worden geverbaliseerd middels onmiddellijke inningen (is in principe directe betaling door een overschrijving zonder dat je voor de rechter verschijnt) of een gewoon proces-verbaal (dit gaat wel via een rechter die dan een boete oplegt). BRON : ISLP In 2010 werden er in totaal 3767 onmiddellijke inningen opgesteld, wat een stijging van 1 % is t.o.v De boetes voor snelheidsovertredingen zijn met 17% gestegen tegenover

76 Jaarverslag 2010 Politiezone West-Limburg PROCES-VERBAAL VAN WAARSCHUWING (VERKEER) In 2010 werden er 1298 waarschuwingen uitgeschreven wat een stijging van 31% betekent ten opzichte van BRON : ISLP 76

77 SNELHEIDSOVERTREDINGEN In 2010 zien we een stijging van 17% ten opzichte van 2009, wat een totaal geeft van 2762 snelheidsovertredingen in In 2010 werden in totaal 564 uren snelheidscontrole uitgevoerd, waarbij voertuigen werden gecontroleerd : in Halen in Herk-de-Stad in Lummen BRON : ISLP 77

78 Jaarverslag 2010 Politiezone West-Limburg Resultaten Jongeren-PV 2010 Les 03/02/ jarigen: 9 deelnemers +16-jarigen: 11 deelnemers Les 21/04/ jarigen: 8 deelnemers +16-jarigen: 9 deelnemers Les 02/06/ jarigen: 13 deelnemers +16-jarigen: 11 deelnemers Les 06/10/ jarigen: 9 deelnemers +16-jarigen: 8 deelnemers Les 24/11/ jarigen: 21 deelnemers +16-jarigen: 16 deelnemers Deze sessies vonden plaats in het politiebureel te Herk-de-Stad. BRON : BVO (Beleids- en VerkeersOndersteuning) 78

79 ONGEVALLEN In 2010 zijn er 123 verkeersongevallen met Lichamelijk Letstel vastgesteld, wat een afname van 12% weergeeft ten opzichte van BRON : ISLP Opmerking : niet beschikbaar in de verkeersveiligheidsbarometer - veel VKO SS worden niet geregistreerd omwille van onderlinge directe regeling aantal verkeersslachtoffers BRON : Verkeersveiligheidsbarometer FedPol Lichtgewond Zwaargewond Doden BRON : Verkeersveiligheidsbarometer FedPol 79

80 Jaarverslag 2010 Politiezone West-Limburg GERECHTELIJKE FEITEN In 2010 werden ongeveer 9% meer gerechtelijke processen-verbaal opgesteld dan in De geregistreerde criminaliteit steeg tegelijkertijd met ongeveer 4%. BRON : ISLP 80

81 DIEFSTALLEN BRON : ISLP Gewone diefstallen Halen Herk-de-Stad Lummen 81

82 Jaarverslag 2010 Politiezone West-Limburg BRON : ISLP Diefstal VAN wagens Halen Herk-de-Stad Lummen 82

83 BRON : ISLP 83

84 Jaarverslag 2010 Politiezone West-Limburg WONINGINBRAKEN BRON : ISLP 84

85 INBREUKEN MILIEUWETGEVING NB: In 2010 waren er meer vaststellingen i.v.m. sluikstorten VANDALISME BRON : ISLP 85

86 Jaarverslag 2010 Politiezone West-Limburg VERDOVENDE MIDDELEN BRON : ISLP 86

87 ILLEGALE VREEMDELINGEN BRON : ISLP 87

88 Jaarverslag 2010 Politiezone West-Limburg OPZETTELIJKE SLAGEN EN VERWONDINGEN BRON : ISLP 88

89 VERBODEN WAPENS EN MUNITIE BEDROGSMISDRIJVEN BRON : ISLP 89

90 Jaarverslag 2010 Politiezone West-Limburg ZEDENFEITEN BRON : ISLP 90

HALEN HERK-DE-STAD LUMMEN. Editie 2010. Politiezone West-Limburg - Guldensporenlaan 30-3540 Herk-de-Stad

HALEN HERK-DE-STAD LUMMEN. Editie 2010. Politiezone West-Limburg - Guldensporenlaan 30-3540 Herk-de-Stad HALEN HERK-DE-STAD LUMMEN Editie 2010 Politiezone West-Limburg - Guldensporenlaan 30-3540 Herk-de-Stad Colofon Verantwoordelijke uitgever: Armand Grootaers, Hoofdcommissaris-korpschef Politiezone West-Limburg

Nadere informatie

JAARVERSLAG POLITIEZONE WEST-LIMBURG HALEN HERK-DE-STAD LUMMEN

JAARVERSLAG POLITIEZONE WEST-LIMBURG HALEN HERK-DE-STAD LUMMEN JAARVERSLAG 2009 POLITIEZONE WEST-LIMBURG HALEN HERK-DE-STAD LUMMEN VOORWOORD Voor ons ligt alweer een jaarverslag. De resultaten van alweer een jaar lang inzet en gedienstigheid naar onze bevolking.

Nadere informatie

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013

De CALog ers waren gemiddeld 41 jaar en hadden gemiddeld 10 dienstjaren. Verdeling M/V op 31/12/2013 JAARVERSLAG 2013 PERSONEELSFORMATIE Op 31 december 2013 bestond het korps uit 55 mannen en 25 vrouwen. De gemiddelde leeftijd voor de operationele medewerkers bedroeg 42 jaar en ze hadden gemiddeld 17

Nadere informatie

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar.

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. Gewone dienst Uitgaven 9.018.817 : een verhoging van 248.420 of 2.83 % t.o.v. 2010. De uitgaven

Nadere informatie

Politiezone West-Limburg

Politiezone West-Limburg Politiezone West-Limburg JAARVERSLAG 28 Jaarverslag 28 Politiezone West-Limburg 5374 Halen / Herk-de-Stad / Lummen Woord vooraf Beste lezer Voor u ligt de zevende uitgave (editie 28) van het jaarverslag

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 april 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00330 Onderwerp: Politiezone Gent - Personeelsformatie van de Politiezone Gent - Wijziging.- Nieuw organogram

Nadere informatie

Omschrijving van de zone:

Omschrijving van de zone: Omschrijving van de zone: De politiezone Heist is een ééngemeentezone bestaande uit de hoofdgemeente Heist o/d Berg met haar deelgemeenten Itegem, Wiekevorst, Hallaar, Booischot en Schriek. De politiezone

Nadere informatie

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus; GR20120621 punt 1: politiezone Ninove - Openverklaring van een vacante betrekking in het operationeel kader - Hoofdinspecteur van politie - politieassistent DE RAAD, Gelet op de wet van 7 december 1998

Nadere informatie

Deel 6: Resultaten bij de medewerkers

Deel 6: Resultaten bij de medewerkers Deel : Resultaten bij de medewerkers Resultaten bij de medewerkers Gegevens personeel Personeelsdossiers De persoonlijke personeelsdossiers worden in onze zone behandeld. De lokale politie houdt rechtstreeks

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen Leiderschap : De weg die we bewandelen Missie, visie en waarden De missie, visie en waarden van de lokale politie Lier worden gebundeld in onze slagzin die uitdraagt waar we in deze organisatie voor staan

Nadere informatie

Deel 3 Middelen. Jaarrekening. Samenvatting (- = uitgave, + = ontvangst)

Deel 3 Middelen. Jaarrekening. Samenvatting (- = uitgave, + = ontvangst) Jaarrekening Samenvatting (- = uitgave, + = ontvangst) Gewone dienst uitgaven en ontvangsten 2016 Totaal uitgaven en ontvangsten 2016-11.626 EUR Overgedragen resultaat vh vorige jaar 936.151 Algemeen begrotingsresultaat

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van de zitting van 14 december 2010, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van 05.10.2010

Nadere informatie

Hoofdcommissariaat Overijse. Brusselsesteenweg 145 g, 3090 Overijse

Hoofdcommissariaat Overijse. Brusselsesteenweg 145 g, 3090 Overijse 7. Onze PZ Politiezone Druivenstreek is een meergemeentezone die wordt gevormd door de gemeenten Overijse en Hoeilaart. Beide gemeenten zijn gelegen in het Vlaams gewest, in de provincie Vlaams-Brabant,

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone...

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... 13 1.1 Historiek politiehervorming... 13 1.2 Een geïntegreerde politie op 2 niveaus... 14 1.2.1 Wat zijn de kenmerken van de geïntegreerde politie?...

Nadere informatie

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; GR20170622 punt 3: Politie - Personeel - Externe aanwerving - Openverklaring van een betrekking in het administratief en logistiek kader - Niveau B - Consulent - voor de dienst beleid, beheer & ondersteuning

Nadere informatie

P O L I T I E Z O N E

P O L I T I E Z O N E P O L I T I E Z O N E Z O T T E G E M / H E R Z E L E / S I N T - L I E V E N S - H O U T E M ( P Z 5 4 2 9 ) Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 INHOUD INLEIDING... 2 MISSIE - VISIE - WAARDEN... 3 Missie

Nadere informatie

Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010.

Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010. Lokale Politie PZ Grens 5350 Hoofdcommissariaat Kapellensteenweg 32 2920 Kalmthout Tel. 03/620.29.29 Fax 03/620.29.39 info@pzgrens.be Prioriteiten van de lokale politiezone GRENS 2010. Een politiekorps

Nadere informatie

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw De politiezone Politiereglementen Gemeentelijke administratieve sancties Isabelle Vincke 12-12-2012 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad

Nadere informatie

Lokale Politie Pajottenland. Persconferentie dd.. 27/12/2011

Lokale Politie Pajottenland. Persconferentie dd.. 27/12/2011 Lokale Politie Pajottenland Persconferentie dd.. 27/12/2011 Reorganisatie De voorbije maanden was Uw politiezone in beweging. Om het contact met de bevolking te optimaliseren, werden immers een aantal

Nadere informatie

Deel 3 Middelen. De begroting is in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten zijn realistisch en betaalbaar. Gewone dienst

Deel 3 Middelen. De begroting is in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten zijn realistisch en betaalbaar. Gewone dienst De begroting is in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten zijn realistisch en betaalbaar. Gewone dienst Uitgaven De uitgaven stijgen van 9.425.721 EUR naar 9.571.668 EUR. Een verhoging van 145.947

Nadere informatie

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd.

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd. Eisenbundel 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Onderhandelingskader... 3 1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden... 3 2. De herziening van de baremische schalen.... 3 2.1.

Nadere informatie

Telling interventieploegen + anpr. maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag

Telling interventieploegen + anpr. maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag Schriftelijke vraag van politieraadslid Steve Vanneste. Ik zou graag eens willen weten hoe het vandaag de dag zit met de aanwezigheid van blauw op straat. Dit kan gezien worden als een opvolging van mijn

Nadere informatie

Criteriummatrix criminaliteit

Criteriummatrix criminaliteit Criteriummatrix criminaliteit Fenomeen Objectieve bronnen Subjectieve bronnen Totaal Objectieve cijfers Wijkbevraging Bevraging leden politieraad Bevraging medewerkers 7 4 3 3 CRIMINALITEIT Inbraken woningen,

Nadere informatie

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel

Versie DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel Versie 04-03-2011 DEEL VII Titel II Toelage voor de secretaris Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke en reglementaire grondslagen 3. Begunstigden 3.1 Eengemeentepolitiezone 3.2 Meergemeentepolitiezone

Nadere informatie

POLITIEZONE WEST LIMBURG. Halen, Herk-de-Stad, Lummen INFOGIDS BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS : ZIE BLADZIJDE 24 & 44

POLITIEZONE WEST LIMBURG. Halen, Herk-de-Stad, Lummen INFOGIDS BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS : ZIE BLADZIJDE 24 & 44 POLITIEZONE WEST LIMBURG Halen, Herk-de-Stad, Lummen BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS : ZIE BLADZIJDE 24 & 44 INFOGIDS 2007 2008 2007 2008 De politie uw vriend Een gewone slogan of net zoveel meer Wat mag je

Nadere informatie

Politiezone NOORDERKEMPEN OVERZICHTSLIJST

Politiezone NOORDERKEMPEN OVERZICHTSLIJST Politiezone NOORDERKEMPEN OVERZICHTSLIJST Politieraadszitting d.d. 14 maart 2017 POLITIERAADSZITTING 14 maart 2017 OVERZICHTSLIJST POLITIEZONE NOORDERKEMPEN Zonecode 5363 Aanwezig: Tinne Rombouts, Dorien

Nadere informatie

Deel 2: Management van medewerkers

Deel 2: Management van medewerkers Deel 2: Management van medewerkers Management van medewerkers Personeelsbeleid:aanwervingen,toekomstperspectieven In 2013 hebben negen personeelsleden het korps verlaten. Acht nieuwe leden werden aangeworven.

Nadere informatie

ondersteunende processen: PIOFAM

ondersteunende processen: PIOFAM ondersteunende processen: PIOFAM PIOFAM De PIOFAM-functies hebben tot doel om een politiekorps op een gestructureerde manier inzicht te verschaffen in de ondersteunende processen, die gericht zijn op het

Nadere informatie

POLITIERAAD 14 maart 2013 Verslag

POLITIERAAD 14 maart 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 14 maart 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Sophie De Wit, Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Bart

Nadere informatie

INTEGRALE VEILIGHEID VRIJWILLIGERS

INTEGRALE VEILIGHEID VRIJWILLIGERS INTEGRALE VEILIGHEID in samenwerking met VRIJWILLIGERS Politiezone Regio Rhode & Schelde Hoofdcommissaris Yves Asselman, korpschef Commissaris Geert Van Hoecke, directie communicatie en beleid Menu Proud

Nadere informatie

Politie en Beleidsevaluatie

Politie en Beleidsevaluatie Politie en Beleidsevaluatie Enkele beschouwingen vanuit de politiepraktijk 9 juni 2006 Federale politie 1 1. Politie 2. Politie en veiligheid 3. Veiligheid en beleid 4. Beleid en evaluatie 9 juni 2006

Nadere informatie

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar.

We noemen 2010 dan ook : ons V-jaar. Vebeterende organisatie Onze T(h)ree filosofie Tijdens het eerste jaar van onze T(h)ree legden we de nadruk op : De goede dingen doen (effectief en doeltreffend te werk gaan). Als logisch gevolg daarom

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten Openbare zitting 11/10/11/A/1.01 DIRECTIE STEUN DIENST LOGISTIEK EEN, GESUBSIDIEERDE AANKOOP,

Nadere informatie

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN BEKENDMAKING Deinze, 17 oktober 2017 De vergadering van de politieraad vond plaats op 17 oktober 2017. De lijst met beknopte inhoud van de daarin geregelde aangelegenheden ligt ter inzage van het publiek

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN 12 DECEMBER 2011

POLITIERAAD VAN 12 DECEMBER 2011 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen POLITIERAAD VAN 12 DECEMBER 2011 AANWEZIG: Pardaen Alain, Voorzitter, De Baerdemaeker Ignace, Taylor Kenneth, Burgemeesters, Maes Gerritjan,

Nadere informatie

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker

FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL Administratief medewerker Algemene info Graad (functietitel): Functionele loopbaan: Administratief medewerker C1 C2 C3 Visie De gemeente Lovendegem streeft naar een optimale

Nadere informatie

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 7 OKTOBER 2013

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 7 OKTOBER 2013 Politie Lokale politie PAJOTTENLAND Bruneaustraat 101 1755 Kester BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 7 OKTOBER 2013 OPENBARE ZITTING Waren aanwezig: Doomst M., Voorzitter De Knop I.,

Nadere informatie

De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen en uur. Voor en na uur nam het aantal tussenkomsten af.

De hoogste interventiedruk deed zich voor tussen en uur. Voor en na uur nam het aantal tussenkomsten af. Lokale Politie Waasland-Noord Beveren Sint-Gillis-Waas - Stekene Gravendreef 1 9120 Beveren Tel. 03 750 14 11 Fax 03 750 14 10 contact@politiewano.be PERSNOTA Resultaten 2016 lokale politie Waasland-Noord

Nadere informatie

ZITTING VAN AANWEZIG.

ZITTING VAN AANWEZIG. ZITTING VAN 04.12.2014 AANWEZIG. Manu Claes, burgemeester Scherpenheuvel-Zichem, voorzitter Jan Laurys, burgemeester Diest, raadslid Peetermans, De Graef, Pauwels, Putseys, Overmeer, Buttiens, Verboven,

Nadere informatie

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen

Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche. Ik ben verheugd vandaag in de politiezone Het Houtsche aanwezig te mogen Verkeersveilige Week Bijwonen controle - PZ Het Houtsche Maandag 20 februari 2017 Geachte burgemeesters Geachte korpschef en leden van politiezone Het Houtsche Beste aanwezigen van de pers Ik ben verheugd

Nadere informatie

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Sophie De Wit, Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Bart

Nadere informatie

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds

Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds Functiebeschrijving Administratief medewerker dienst Burgerzaken Voltijds 1. FUNCTIE Concrete functie: administratief medewerker dienst Burgerzaken Niveau: C1 - C3 Brutomaandwedde volgens barema (min.

Nadere informatie

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN

namens het politiecollege W. DEN TANDT J. VERMEULEN BEKENDMAKING Deinze, 15 juni 2017 De vergadering van de politieraad vond plaats op 15 juni 2017. De lijst met beknopte inhoud van de daarin geregelde aangelegenheden ligt ter inzage van het publiek van

Nadere informatie

Lokale Politie Brussel-Hoofdstad-Elsene Sylvia Mattens Adviseur/Psycholoog POLITIONELE SLACHTOFFERBEJEGENING

Lokale Politie Brussel-Hoofdstad-Elsene Sylvia Mattens Adviseur/Psycholoog POLITIONELE SLACHTOFFERBEJEGENING Lokale Politie Brussel-Hoofdstad-Elsene Sylvia Mattens Adviseur/Psycholoog POLITIONELE WIE WORDT AANZIEN ALS SLACHTOFFER? geen eenduidige definitie ieder vanuit eigen invalshoek voor iedereen verschillend

Nadere informatie

POLITIERAAD 19 november 2009 Verslag

POLITIERAAD 19 november 2009 Verslag POLITIERAAD 19 november 2009 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem Aanwezig: Luc Blommaerts, burgemeester-voorzitter. Koen Snyders, Luc Vuylsteke de Laps, burgemeesters. Joost Fillet, Jos Bergmans,

Nadere informatie

Visie. Heist samen. elke partner E venwaardig is.

Visie. Heist samen. elke partner E venwaardig is. Deel 9: Leiderschap Leiderschap Visie en missie Dit wordt samengevat in de Heist samen. leuze kwaliteitsvollee politiezorg doen we in De korpsleiding heeft gekozen voor politiewerk op mensenmaat, met speciale

Nadere informatie

Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche

Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche Sinds: september 2013 Commissaris Vanlerberghe Rudi 050/25.26.29-0498/93.92.87 rudi.vanlerberghe@hethoutsche.be PZ Het

Nadere informatie

#! $ % &!! ' ( )$* &+$,-' ". /,+012,3%4,+012--3!. 5. 6 & 7 8 "3* &+3,-' " ! " ! "

#! $ % &!! ' ( )$* &+$,-' . /,+012,3%4,+012--3!. 5. 6 & 7 8 3* &+3,-'  !  ! ! #! $ % &!! ' ( )$* &+$,-' " /,+012,3%4,+012--3! 5 6 & 7 8 "3* &+3,-' " 9 %!" # $% % & ' $% % & $% (% ) ( * ( (*+ ' $ $*, + ' - -*+ ) / / ' 0 0* * 1 2 3 ' & &*, 1 3 ) $% % & $% % 4 ' ) 5 1 3$% % 0 $%

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 14.10.2008 Openbare zitting 1. Zonaal veiligheidsplan 2009 2012. Goedkeuring van de delen die behoren tot de bevoegdheid

Nadere informatie

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder.

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Secretariaat Subdienst:

Nadere informatie

Persmap Politiezone Westkust

Persmap Politiezone Westkust Persmap Politiezone Westkust Agendapunten Jaarverslag 2013 Geplande snelheids-en alcoholcontroles maand oktober Verkeerslessen voor de laatste graad van de lagere school Startschot campagne Veilig fietsen

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS COD24_BROCH BlauwOK2deV_NL 26-09-2005 14:33 Page 1 BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS OPSTART - PROCEDURE Preventie ter bevordering van veiligheidsgevoel en sociale betrokkenheid Stap mee

Nadere informatie

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 23.04.2013 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter

NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 23.04.2013 ===================== Aanwezig: burgemeester Bornem - voorzitter NOTULEN van de POLITIERAAD ZITTING van 23.04.2013 ===================== Aanwezig: De boeck L., burgemeester Bornem - voorzitter Van Hoeymissen P., burgemeester Sint-Amands Aerts D., De Blaiser R., De Keersmaecker

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: Voorafgaande aan de zitting zullen volgende personeelsleden verzocht

Nadere informatie

INHOUD 1 Situering van de politiezone

INHOUD 1 Situering van de politiezone INHOUD 1 Situering van de politiezone 15 1.1. Historiek politiehervorming 17 1.2. Een geïntegreerde politie op 2 niveaus 18 1.2.1. Wat zijn de kenmerken van de geïntegreerde politie? 19 1.2.1.1. Lokale

Nadere informatie

Samenwerkingsakkoord tussen Parket lokale politie Halse secundaire scholen CLB s - stad Halle

Samenwerkingsakkoord tussen Parket lokale politie Halse secundaire scholen CLB s - stad Halle Samenwerkingsakkoord tussen Parket lokale politie Halse secundaire scholen CLB s - stad Halle 1. Doelstellingen 1.1. Dit samenwerkingsakkoord dient om de veiligheid en de bescherming van personeelsleden

Nadere informatie

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG PERSONEEL BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

DEEL I DE GEVOLGEN VOOR SLACHTOFFERS VAN VERKEERSONGEVALLEN, DE REGELGEVING EN DE VOORZIENINGEN

DEEL I DE GEVOLGEN VOOR SLACHTOFFERS VAN VERKEERSONGEVALLEN, DE REGELGEVING EN DE VOORZIENINGEN INLEIDING 1. Aanleiding en doelstelling van het onderzoek 1.1. De aanleiding 1.2. De doelstelling 1.3. De uitwerking 1.4. De rapportage 2. De problematiek ingeleid 2.1. Enkele cijfers 2.2. Het ontstaan

Nadere informatie

Deel 6 Resultaten. Verkeersveiligheid

Deel 6 Resultaten. Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid (Legende : NV = vorig jaar niet vermeld) Overdreven en onaangepast snelheid 2015 Onbemande camera s Overtredingen rood licht 204 153 Overtredingen snelheid 3213 121 Bemande camera s

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: DEELTIJDS CONTRACTUEEL BODE NIVEAU D1 D3 (28/38) INHOUD: 1. VACATURE 2. FUNCTIEBESCHRIJVING

Nadere informatie

Communicatie. Informatie. Juridische normen. Geschillen. Menselijke gezondheid / Dierenzorg. Informatieen. Communicatietechnologie

Communicatie. Informatie. Juridische normen. Geschillen. Menselijke gezondheid / Dierenzorg. Informatieen. Communicatietechnologie Budgettaire materies Communicatie en Informatie Algemeen Beheer Logistiek, economaat en technische steun Juridische normen en Geschillen Personeel en Organisatie Politie Menselijke gezondheid / Dierenzorg

Nadere informatie

Politieraad. Zitting van 20 december 2006, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Zitting van 20 december 2006, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Zitting van 20 december 2006, 20 uur Agenda en verslag In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag Politieraad van 26.09.2006 2. Goedkeuring drie

Nadere informatie

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk.

JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. JAARVERSLAG VAN DE IDPB DEEL VII Bis : Inlichtingen betreffende de preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. Doel Toelichting Het jaarverslag heeft enerzijds tot doel een samenvatting

Nadere informatie

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS PROFICIAT! U HEBT ZOPAS EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA DE GESPECIALISEERDE DIENSTEN VAN HAYS! hays.be Meteen willen wij u graag wat wegwijs maken in de wereld van de

Nadere informatie

uitgave september 2013

uitgave september 2013 uitgave september 2013 Ook als minderjarige (persoon jonger dan 18 jaar) kom je soms in aanraking met de politie. Bijvoorbeeld omdat je een verkeersovertreding begaan hebt, als je bestolen werd, wanneer

Nadere informatie

WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK. Pedagogische studiedag. Vrijdag 28 januari 2011 31-01-11 POLITIEZONE VLAS

WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK. Pedagogische studiedag. Vrijdag 28 januari 2011 31-01-11 POLITIEZONE VLAS WETGEVING DRUGS CDO KORTRIJK Pedagogische studiedag Vrijdag 28 januari 2011 SPREKER : BART COUSSEMENT Commissaris van Politie Politiezone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) Directie Risicomanagement Voetbalcel

Nadere informatie

Gelet op de beschikbaarheid van de nodige kredieten in de begroting;

Gelet op de beschikbaarheid van de nodige kredieten in de begroting; GR20160922 Punt 7. Politie - personeel - mobiliteit - openverklaring van een vacante betrekking in het administratief en logistiek kader - niveau B - maatschappelijk assistent - gerechtelijke dienst -

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 :

KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 : KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 : REGELING VAN DE STRUCTURELE DETACHERINGEN VAN PERSONEELSLEDEN VAN DE POLITIEDIENSTEN EN VAN SOORTGELIJKE TOESTANDEN EN TOT INVOERING VAN DE VERSCHILLENDE MAATREGELEN

Nadere informatie

ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 05 OKTOBER 2016 OM 20U00 UUR. Gelet op art. 21 en 21bis van de wet op de geïntegreerde politie;

ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 05 OKTOBER 2016 OM 20U00 UUR. Gelet op art. 21 en 21bis van de wet op de geïntegreerde politie; ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 05 OKTOBER 2016 OM 20U00 UUR Aanwezig : Denis DIERICK, voorzitter, Danny CLAEYS, Hilde CLAEYS, Agnes LANNOO-VAN WANSEELE, Antoine VAN NIEUWENHUYZE, Nadine DE STERCKE, Linda

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u.

TOELICHTINGSNOTA. zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u. TOELICHTINGSNOTA zitting van de politieraad politiezone Kortrijk - Kuurne - Lendelede maandag 22 oktober 2012 om 18.30u. Openbare zitting: Goedkeuring van het verslag van de zitting van de politieraad

Nadere informatie

Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van gemeenschapswacht Activa PVP

Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van gemeenschapswacht Activa PVP Selectieprocedure voor het aanleggen van een wervingsreserve voor de graad van gemeenschapswacht Activa PVP Selectieprocedure De selectieprocedure bestaat uit een praktisch gedeelte en een mondeling gedeelte.

Nadere informatie

Deel 2: Management van medewerkers

Deel 2: Management van medewerkers Deel 2: Management van medewerkers Management van medewerkers Personeelsbeleid:aanwervingen,toekomstperspectieven In 2012 hebben zeven personeelsleden het korps verlaten. Acht nieuwe leden werden aangeworven.

Nadere informatie

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE

MECHANISMEN EN ORGANEN VAN INTERNE EN EXTERNE CONTROLE OP DE POLITIE Inzake de toegang tot www.poldoc.be kan worden verwezen naar het Infonieuws Nr. 1719 van 19 oktober 2006 met als titel: " PolDoc, de documentaire site van de politie, voor iedereen toegankelijk op internet!

Nadere informatie

POLITIERAAD 31 januari 2013 Verslag

POLITIERAAD 31 januari 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 31 januari 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Rudy Van Onckelen,

Nadere informatie

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20

Donderdag 28-jan 6:30 8:27 11:54 12:54 15:34 17:23 19:20 Januari 2016 Vrijdag 1-jan 6:44 8:50 11:41 12:44 14:55 16:41 18:45 Zaterdag 2-jan 6:44 8:50 11:41 12:45 14:56 16:42 18:46 Zondag 3-jan 6:44 8:50 11:42 12:45 14:57 16:43 18:47 Maandag 4-jan 6:44 8:49 11:42

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE

OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE OPVANG LEERLINGEN BIJ INCIDENTEN M.B.T. AGRESSIE, GEWELD OF (SEKSUELE) INTIMIDATIE Apeldoorn, 1 december 2006 Auteur M.H. Luikinga Afdeling Personeel & Organisatie December 2006 INHOUD blz. 1 Inleiding...

Nadere informatie

Welkom bij de politie

Welkom bij de politie Welkom bij de politie Persoonlijke gegevens Naam: Functie: Dienst of zone: Onthaalbrochure van de geïntegreerde politie September 2007 Realisatie: Dienst interne communicatie Directie interne relaties

Nadere informatie

Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS

Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS Buurt Informatie Netwerk LIEZEBOS Uw rechten als slachtoffer van een misdrijf 7 rechten van het slachtoffer Recht op een correcte en tactvolle behandeling Recht op het krijgen van informatie Recht op het

Nadere informatie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie uitgave juni 2015 Minderjarigen kunnen volgens de Belgische wet geen misdrijven plegen. Wanneer je als jongere iets ernstigs mispeutert, iets wat illegaal is, pleeg je een als misdrijf omschreven feit

Nadere informatie

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 25 juni 2012

BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 25 juni 2012 Politie Lokale politie PAJOTTENLAND Bruneaustraat 101 1755 Kester BEKNOPT OVERZICHT VAN DE ZITTING VAN DE POLITIERAAD VAN 25 juni 2012 Waren aanwezig : Deneyer P.: waarnemend Voorzitter Poelaert K., De

Nadere informatie

Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? STELLINGEN PROJECT: POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING EN POLITIE

Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? STELLINGEN PROJECT: POLITIËLE SCHADEBEMIDDELING EN POLITIE Herstelgericht werken: een politiële tijdsinvestering die opbrengt? Sigrid Van Grunderbeeck Wim D haese Congres Restorative Policing - Blankenberge 14-15 mei 2009 STELLINGEN Politie moet zich afhouden

Nadere informatie

Klachten en felicitaties over de werking van het korps

Klachten en felicitaties over de werking van het korps Resultaten bij klanten en partners Klachten en felicitaties over de werking van het korps Klachten worden behandeld door de Korpschef hierin bijgestaan door de officier Intern Toezicht, vorig jaar zijn

Nadere informatie

Visietekst aanwezigheidsbeleid. Gemeente Knokke-Heist

Visietekst aanwezigheidsbeleid. Gemeente Knokke-Heist Visietekst aanwezigheidsbeleid Gemeente Knokke-Heist «Als jij er bent, wint iedereen!» Deze visietekst werd opgesteld door een stuurgroep bestaande uit: Kristof Schotsmans, diensthoofd personeelszaken

Nadere informatie

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar.

SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE. De leden van het Auditcomité worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van twee jaar. SOLVAY NV HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET AUDITCOMITE I. SAMENSTELLING VAN HET AUDITCOMITÉ 1. Aantal leden - Duur van de mandaten Het Auditcomité telt minstens vier leden. De leden van het Auditcomité

Nadere informatie

Lokale verkeersbarometer januari februari maart (eerste trimester 2016)

Lokale verkeersbarometer januari februari maart (eerste trimester 2016) Lokale verkeersbarometer januari februari maart (eerste trimester 2016) De lokale verkeersbarometer is een periodiek opgestelde statistiek op basis van de door de lokale politie geregistreerde verkeersfeiten:

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

Beschikbare data en het belang van een goede registratie. Karen Penneman strategisch analist lokale politie Antwerpen

Beschikbare data en het belang van een goede registratie. Karen Penneman strategisch analist lokale politie Antwerpen Beschikbare data en het belang van een goede registratie Karen Penneman strategisch analist lokale politie Antwerpen Inhoud Kennismaking met mogelijke bronnen Toepassing op kerntaak Datacleaning Gegevensverwerking

Nadere informatie

Bijlage bij de VACANTVERKLARING

Bijlage bij de VACANTVERKLARING Bijlage bij de VACANTVERKLARING gaat over tot de aanwerving en aanleg wervingsreserve van een deskundige Financiën en overheidsopdrachten (m/v) : functiebeschrijving en competenties 1. Algemene informatie

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015

ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015 ACTIVITEITENVERSLAG PZ RONSE - FEBRUARI 2015 1 VERKEER prioriteit Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 1.1 Verkeersongevallen dodelijke afloop 0 gekwetsten zwaar gewond 3 gekwetsten licht gewond 7 gekwetsten

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van de zitting van 20 december 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van de zitting van 20 december 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van de zitting van 20 december 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: In openbare zitting 1. Goedkeuring verslag politieraad van 18.10.2011

Nadere informatie

LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2014

LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER. Jaarverslag 2014 Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 214 1 LOKALE POLITIE HEUSDEN-ZOLDER Jaarverslag 214 ( foto s teambuilding 214) Politiezone Heusden-Zolder jaarverslag 214 2 Voorwoord van de korpschef Dit jaarverslag

Nadere informatie

Contractuele betrekking Niveau C Ref n: G 6029 N 11 05

Contractuele betrekking Niveau C Ref n: G 6029 N 11 05 Vacature voor: Burgerpersoneel Voltijds (38u/week) Vlaams-Brabant Secundair onderwijs Van Arlon tot Zeebrugge! De politie rekruteert. PRESENTATIE VAN DE DIENST LOKALE POLITIE VAN DE POLITIEZONE HERKO (Ecode

Nadere informatie

We sommen hieronder enkele initiatieven op die onze wil tot samenwerking tonen op niveau burgerparticipatie:

We sommen hieronder enkele initiatieven op die onze wil tot samenwerking tonen op niveau burgerparticipatie: 4. Burgerparticipatie & preventie Een actieve deelname van burgers aan het veiligheidsgebeuren is cruciaal en steeds meer van belang in de aanpak van een aantal criminaliteitsfenomenen. We sommen hieronder

Nadere informatie

VEILIGHEIDSPROTOCOL Gerechtelijk Arrondissement Kortrijk

VEILIGHEIDSPROTOCOL Gerechtelijk Arrondissement Kortrijk VEILIGHEIDSPROTOCOL Gerechtelijk De procureur des Konings van het gerechtelijk arrondissement Kortrijk, Dhr. Frits Verhaeghe De hierna vermelde burgemeesters, Dhr. Stefaan De Clerck, Dhr. Luc Martens,

Nadere informatie

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van

Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Draaiboek voor een geïntegreerde aanpak van Versie 01.07.2015 Aanleiding Hoe kwam dit initiatief tot stand? N aar aanleiding van de dodelijke verkeersongevallen tijdens het oogstseizoen van het jaar 2000

Nadere informatie

POLITIERAAD 23 juni 2011 Verslag

POLITIERAAD 23 juni 2011 Verslag POLITIERAAD 23 juni 2011 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem Aanwezig: Luc Vuylsteke de Laps, burgemeester- voorzitter. Koen Snyders (vanaf punt 4), Luc Blommaerts, burgemeesters. Joost Fillet,

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN 17.02.2009 Openbare zitting 1. Aktename einde mandaat politieraadslid. Op de politieraad van 01.02.2007 werd de Heer André Vanassche,

Nadere informatie

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht

DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Versie van 04-03-2011 DEEL V Titel II Hoofdstuk I Toelage voor dienstprestaties uitgevoerd op een zaterdag, een zondag, een feestdag of tijdens de nacht Inhoudsopgave 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

Missie Visie Waarden Politiezone HAZODI

Missie Visie Waarden Politiezone HAZODI Missie Visie Waarden Politiezone HAZODI Lokale politie HAZODI Thonissenlaan 15 3500 Hasselt Tel.: 011 22 29 82 - fax: 011 22 10 80 politie@hazodi.be - www.hazodi.be Twitter: @pzhazodi - facebook: politie

Nadere informatie