- De voorzitter opent de vergadering om 20u. AGENDA *** OPENBARE VERGADERING ***

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- De voorzitter opent de vergadering om 20u. AGENDA *** OPENBARE VERGADERING ***"

Transcriptie

1 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 14 februari 2012 Aanwezig: Willy Kuijpers, burgemeester-voorzitter - Jos Bex, Jo De Clercq, Luk Draye, Arlette Caes, Maria Helena Schouteden, Chris Gielens, schepenen - Danny De Greef, Jos Renard, Philippe Scheys, Veer Dusauchoit, Lut Rampelbergh, Liesbeth Van Hemelrijck, Katleen D'Haese, Guido Claes, Annemie Legrand, Maarten Forceville, Katrien Put, Griet Lissens, Peter Janssens, Jean-Pierre Dekeyser, Chris Gielens, Delila Denivelle, Jos Vandikkelen, Marie Thérèse Vandebroeck, raadsleden - Herman Artois, gemeentesecretaris. Verontschuldigd: Rik Daems, raadslid. - De voorzitter opent de vergadering om 20u. AGENDA *** OPENBARE VERGADERING *** 1 Oprichting van een geïntegreerde dienst organisatiebeheersing voor de gemeente en het OCMW Herent. 2 Algemene beheersovereenkomst tussen de gemeente Herent en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de gemeente Herent. 3 Bibliotheekgebouw gebruiksovereenkomst. 4 De Kouter akte beëindiging opstalrecht. 5 Dienstverleningsovereenkomst inzake de uitbouw en het beheer van gemeentelijke afvalwaterzuiveringsinfrastructuur. 6 Verkaveling Meulenveld met kenmerk: 15/2011/951 Molenveld fase 1 tracé van de weg met grondplan, typeprofielen, lengte- en dwarsprofielen goedkeuring. 7 Rooilijnplan projectzone tussen Rijweg en Kouterstraat Molenveld fase 1 definitieve vaststelling. 8 Verkaveling Molenveld overeenkomst. 9 Verkaveling Molenveld overeenkomst met ontwerper. 10 Verkaveling Molenveld technisch dossier. 11 Aankoop en levering van verkeerssignalisatie in 2012 en 2013 goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. 12 Coördinatie en begeleiding van trage wegenprojecten te Herent. 13 Ruimingswerken aan waterlopen raamovereenkomst. 14 Huurovereenkomst voor de uitbating van cafetaria sporthal Ivo Van Damme: addendum. 1

2 15 Mededeling aan de gemeenteraad van de verslagen en einddocumenten van de raden en overlegstructuren georganiseerd door de gemeenteraad overeenkomstig artikel van het gemeentedecreet. 16 Onderwerp aan de agenda toegevoegd door raadslid D. De Greef: - Bushaltes Overstraat na de infovergadering. 17 Onderwerp aan de agenda toegevoegd door raadslid V. Dusauchoit: - Eindadvies Brusselsesteenweg ============= Raadslid M. Forceville vraagt of het niet mogelijk is de toegangsbadges voor de raadsleden zo te programmeren om toegang te hebben tot de tweede verdieping omdat daar op het secretariaat de postbakjes van de raadsleden staan. Schepen L. Draye stelt voor om de punten 1 en 2 op de agenda om te wisselen. 1 Algemene beheersovereenkomst tussen de gemeente Herent en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de gemeente Herent. Raadslid V. Dusauchoit vraagt over dit punt verslag vanuit de OCMW raad waar deze beheersovereenkomst ook geagendeerd stond ; zij vraagt of er rekening wordt gehouden met de bemerkingen inzake privacy. Schepen en OCMW voorzitter C. Gielens antwoordt dat dit dossier door de OCMW raad werd goedgekeurd ; inzake privacy werd rekening gehouden met de recente omzendbrief die deze materie regelt. Raadslid Ph. Scheys vraagt duidelijkheid over de externe audit. Schepen L. Draye en de gemeentesecretaris antwoorden dat in deze tekst niets werd opgenomen wat ingaat tegen bestaande regelgeving ; waar regelgeving mogelijks zal worden gewijzigd, zal nadien de tekst van de beheersovereenkomst worden aangepast. De gemeenteraad, Reglementaire motivering: het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 271, dat het mogelijk maakt voor gemeente en OCMW om samen te werken en de modaliteiten van deze samenwerking vast te leggen in een beheersovereenkomst het OCMW-decreet, meer bepaald artikel 271, dat gelijkluidend is de besluiten van het college van burgemeester en schepenen van 9 juni 2008 betreffende de opstart van de organisatieanalyse in functie van het NAC, van 30 juni 2008 betreffende het Nieuw Administratief Centrum te Herent, van 14 juli 2008 betreffende het Nieuw Administratief Centrum te Herent ( NAC ) gunning van de overheidsopdracht voor de conceptie, de bouw, de financiering en de exploitatie van een nieuw administratief centrum met inbegrip van organisatieadvies, informatica- uitrusting en meubilering en van 27 oktober Nieuw Administratief Centrum vlekkenplan het besluit van het Vast Bureau op 13 oktober 2008 houdende de goedkeuring van de visietekst Nieuw Administratief Centrum (NAC) het besluit van de OCMW-raad van 6 januari 2009 betreffende de globale visie inzake de 2

3 algemene organisatie in het Nieuw Administratief Centrum het besluit van de gemeenteraad van 13 januari 2009 betreffende het Nieuw Administratief Centrum globale visie inzake de algemene organisatie. het besluit van de OCMW-raad van 3 mei 2011 en het besluit van de gemeenteraad van 10 mei 2011 houdende de oprichting en werking van het overkoepelend managementteam van gemeente en OCMW het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 30 januari 2012 waarbij de ontwerptekst van de beheersovereenkomst gemeente OCMW wordt goedgekeurd Feitelijke motivering: Er is in Herent een lange traditie van samenwerking tussen gemeente en OCMW. Een gemeenschappelijke missie, visie en doelstellingen liggen aan de basis hiervan. Deze doorgedreven samenwerking komt bijgevolg niet uit de lucht vallen. Deze samenwerkingsovereenkomst is een volgende stap in een proces dat door de realisatie van het dienstencentrum de Kouter wel in een stroomversnelling is gebracht. Het uiteindelijke doel van deze beheersovereenkomst is het opzetten van een structuur waarbinnen gemeente en OCMW de mogelijkheden die het samenzitten in één gebouw geeft, optimaal benutten zodat dit uiteindelijk leidt tot een beter eindproduct, de dienstverlening aan de inwoners van Herent. Tevens wordt via een verhoogde synergie tussen de ondersteunende diensten een grotere efficiëntie en effectiviteit van deze diensten nagestreefd. Tenslotte willen OCMW en gemeente schaalvoordelen realiseren die hiervan het resultaat zullen zijn. Als samenwerkingsdomeinen worden vermeld: het beleid, werking van de informatie-, loketen doorverwijsfunctie, en de ondersteunende diensten ( secretariaat, ICT, personeel, financiën, organisatiebeheersing, informatie en communicatie, technisch ondersteunende diensten, archief, documentatie en aankoopdienst). gemeenteraadsbesluit: Art 1. de algemene beheersovereenkomst tussen de gemeente en het OCMW wordt goedgekeurd. Tussen: de GEMEENTE HERENT, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent voor wie optreden de heer Willy Kuijpers, burgemeester, en de heer Herman Artois, gemeentesecretaris, handelend in uitvoering van de gemeenteraadsbeslissing van 14 februari 2012, hierna genoemd de gemeente, en het OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent vertegenwoordigd door mevrouw Chris Gielens, OCMW-voorzitter, en de heer Dirk Billen, OCMW-secretaris, handelend in uitvoering van de raadbeslissing van 7 februari 2012, hierna genoemd het OCMW, wordt hiernavolgende OVEREENKOMST afgesloten: ACHTERGROND 1 VROEGERE SITUATIE De administratieve diensten van gemeente en OCMW waren gehuisvest in verschillende gebouwen. Elk bestuur stond in voor het onderhoud van zijn vestigingen en droeg zijn eigen werkingskosten. Tijdens de legislatuur maakte de OCMW-voorzitter geen deel uit van het college van burgemeester en schepenen. Overeenkomstig artikel 26 2 van de OCMW-wet vond er driemaandelijks een overleg plaats in het overlegcomité. 3

4 2 NIEUWE SITUATIE VANAF 2007 Vanaf 2 januari 2007 maakt de OCMW-voorzitter deel uit van het college van burgemeester en schepenen en werd het overlegcomité OCMW - gemeente afgeschaft. Het college van burgemeester en schepenen diende dan voorafgaandelijk advies te geven in de aangelegenheden bepaald in het vroegere artikel 26 2 van de OCMW-wet en thans opgenomen in artikel van het OCMW-decreet van 19 december Doordat de OCMW-voorzitter deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen wordt het beleid van beide lokale besturen beter op elkaar afgestemd. De administratieve diensten van gemeente en OCMW Herent zijn vanaf november 2011 gehuisvest op één locatie te Herent, Spoorwegstraat 6. De voorbereiding hiervan heeft een doorgedreven dynamiek doen ontstaan inzake samenwerking tussen de besturen. 3 REALISATIES De jongste jaren is al een aantal eenmalige of duurzame initiatieven te vermelden waarbij de samenwerking tussen gemeente en OCMW tot positieve resultaten heeft geleid: - op 4 maart 2002 werd een bestuursakkoord tussen gemeente en OCMW ondertekend, waarbij de gemeente en het OCMW van Herent overeenkwamen om in de legislatuur een geïntegreerd lokaal welzijnsbeleid te voeren - gelijkekansenraad GELIJK - stuurgroep toegankelijkheid, die zich hoofdzakelijk bezig hield met het uitdenken van het Sociaal Huis in Beweging - Lokaal Sociaal Beleidsplan , goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 23 november 2005 en door de Gemeenteraad op 13 december Lokaal Sociaal Beleidsplan , goedgekeurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 4 maart 2008 en door de Gemeenteraad op 11 maart 2008; - samenwerking in stuurgroep ICT rond nieuwe website, e-loket en intranet; - overleg financiële dienst gemeente en sociale dienst OCMW rond invordering gemeentebelastingen; - overleg personeelsdiensten naar aanleiding van het in werking treden van de rechtspositieregeling; - gezamenlijk organiseren van aankopen - oprichting van een overkoepelend managementteam van gemeente en OCMW voor gemeente en OCMW; - beslissing van gemeente en OCMW om vanaf 2012 samen in te stappen in het pilootproject van de nieuwe Beleids- en Beheerscyclus, met eenzelfde indeling in beleidsdomeinen; - vanaf 2012 komen één maal om de drie maanden de leden van het college en vast bureau samen rond gemeenschappelijke dossiers. MISSIE EN DOELSTELLINGEN 4 ALGEMEEN Het gemeentebestuur heeft in zijn Algemeen Beleidsprogramma zijn missie en visie uiteengezet. De OCMW-raad zet jaarlijks zijn missie en visie uiteen in zijn strategisch meerjarenplan dat telkens over een periode van drie jaren loopt. Die missie en visie worden vertaald in een aantal strategische en operationele doelstellingen, onder andere in verband met de samenwerking tussen de gemeente en het OCMW. Het uitgangspunt is dat een geïntegreerd lokaal welzijnsbeleid moet worden gedragen zowel door het OCMW als de gemeente als complementaire instellingen. Dit kan alleen bereikt worden 4

5 via een intensieve samenwerking. In het Lokaal Sociaal beleidsplan worden die doelstellingen verder geconcretiseerd. Zo luidt strategische doelstelling 5: Het verbeteren van de toegankelijkheid van de dienstverlening naar de bevolking door een betere afstemming tussen gemeente en OCMW. Operationele doelstelling 5 betreft het werk maken van een betere communicatie en samenwerking tussen de diensten van de gemeente en het OCMW. Operationele doelstelling 6 verwijst naar het concept Sociaal Huis. Nadruk wordt gelegd op het belang van een geïntegreerde visie op Lokaal Sociaal Beleid. Gemeente en OCMW hebben er alle belang bij goed samen te werken. Een gezamenlijke visieontwikkeling, geconcretiseerd in een duidelijke taakverdeling die gebaseerd is op complementariteit moet daarom het streefdoel zijn. 5 CONCRETE UITWERKING In een besluit van 30 juni 2008 in verband met het Nieuw Administratief Centrum te Herent (NAC) stelde het college van burgemeester en schepenen dat met het oog op het voeren van de onderhandelingen met de geprefereerde groep het aangewezen is om... de volledige integratie van de gemeente- en OCMW-diensten waar dit mogelijk is, na te gaan met name: één personeelsdienst, één onthaal, één secretariaat, één financiële dienst, één technische dienst, één informatiedienst...;. De OCMW-raad heeft op 6 januari 2009 deze visie onderschreven in een besluit betreffende het Nieuw Administratief Centrum: goedkeuring globale visie inzake de algemene organisatie. Op 9 juni 2008 gaf het college aan de BOEG de opdracht een organisatieanalyse te maken in functie van het NAC. Deze organisatieanalyse moest worden beschouwd als een voorbereiding van het organisatieadvies. Bij de opmaak van de visienota NAC - algemeen organisatieadvies werd gestreefd naar de implementatie van de volgende vier doelstellingen: een eerstelijnsonthaal dat de toegankelijkheid ook inzake infrastructuur maximale aandacht geeft ; een eenduidige interne en externe communicatie, ondersteund door een elektronisch loket / één-loket, en anderzijds een aangename en moderne werkomgeving voor alle medewerkers een moderne organisatie en werkomgeving, een moderne ICT uitbouw en ondersteuning, met een voortdurende vorming van de medewerkers, in een administratief centrum dat aangepast is aan de hedendaagse dienstverleningsnormen en dat een kwaliteitsvolle dienstverlening alleen maar ten goede kan komen de modernisering van het besluitvormingsproces en administratieve vereenvoudiging, waarbij de efficiëntie en de effectiviteit van de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering centraal staan een logische samenhang van de bevoegdheden van de diensten, m.a.w. de taken onderbrengen bij de diensten waar ze thuishoren; in die zin kan worden gedacht aan een thematische benadering van de bevoegdheden. 6 FINALITEIT Het lokale bestuur Herent levert met de bouw van het dienstencentrum De Kouter een grote inspanning. Het samenzitten in één gebouw geeft enorme mogelijkheden maar houdt ook een grote uitdaging in: deze mogelijkheden optimaal benutten zodat dit uiteindelijk leidt tot een beter eindproduct, de dienstverlening aan de inwoners van Herent. Via een verhoogde synergie tussen de ondersteunende diensten wordt een grotere efficiëntie en effectiviteit van deze diensten nagestreefd. Onder efficiëntie wordt verstaan dat de dienstverlening tegen een aanvaardbare kostprijs gebeurt. Effectiviteit betekent hier dat de dienstverlening tegemoet komt aan de behoeften van de gebruiker en dat ze de gewenste 5

6 effecten voortbrengt. De synergievoordelen die de ondersteunende diensten nastreven hebben ook onrechtstreeks ook een positieve weerslag op de operationele diensten. Met de ver doorgedreven samenwerking van de ondersteunende diensten willen OCMW en gemeente tenslotte schaalvoordelen realiseren die hiervan het resultaat zullen zijn. GRENZEN VAN DE SAMENWERKING 7 AFBAKENING De gemeente is een territoriaal gedecentraliseerd bestuur met een open belangensfeer die alles regelt wat van gemeentelijk belang is in zoverre het niet door de hogere overheden verboden is. Het OCMW-bestuur is een functioneel gedecentraliseerd bestuur met een toegewezen of gebonden bevoegdheid. Het betreft twee afzonderlijke juridische entiteiten, met eigen personeel, eigen reglementering, eigen bevoegdheden, eigen dienstverlening. Deze beheersovereenkomst doet niet in het minst afbreuk aan de decretaal vastgelegde taken en bevoegdheden van beide besturen en hun bestuursorganen. Maar tegelijk ook opereren de beide besturen op hetzelfde grondgebied, worden zij bestuurd door dezelfde politieke families en zijn zij financieel nauw verbonden. Bovendien hebben zowel gemeente als OCMW een taak op het vlak van welzijn en sociaal beleid. Samenwerking tussen beide is in die optiek niet meer dan een toepassing van het beginsel van behoorlijk bestuur. OVEREENKOMST Hoofdstuk I - Voorwerp van de overeenkomst 8 PRINCIPES De gemeente en het OCMW opteren, binnen de mogelijkheden geboden door de regelgeving en de rechtspositieregeling van het personeel, voor het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten, het gebruik van elkaars personeel, een onmiddellijke of fasegewijze geïntegreerde werking van de ondersteunende diensten en verdere afstemming op elkaar op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Wat de ondersteunende diensten betreft, is het doel om op termijn tot een volledige integratie te komen. De samenwerking kan voorlopig op sommige gebieden eerder vrijblijvend zijn en op andere meer structureel. Zij kan ook onmiddellijk de volledige integratie van bepaalde diensten inhouden. Ieder bestuur organiseert zijn werking voorlopig zo dat er voldoende personeelsleden voorhanden zijn om in normale omstandigheden zijn eigen taken te verzekeren. De volgende uitgangspunten gelden bij deze samenwerking: vanuit een gezamenlijke missie versterken beide besturen elkaar met als doel de dienstverlening te optimaliseren; een aanpak op maat, aangepast aan ieder samenwerkingsdomein afzonderlijk; een stapsgewijze implementatie van de samenwerking met de nodige terugkoppeling naar de bestuursorganen en het personeel, zodat op beide niveaus het noodzakelijke draagvlak ontstaat voor de hervormingen; respect voor de eigenheid van ieder bestuur en zijn personeel, met oog voor de verschillen in organisatiecultuur. Op die manier zijn de gemeente en het OCMW op weg naar een verregaande samenwerking en een geïntegreerde dienstverlening en organisatie. Op korte termijn zal dit leiden tot een hertekening van de organisatiestructuur van beide besturen en een geïntegreerd doelorganogram. Het geïntegreerd doelorganogram wordt uitgewerkt in uitvoering van de visienota die door beide raden werd goedgekeurd in januari Het stramien dat hiervoor wordt gebruikt is de indeling in beleidsdomeinen in overeenstemming met de nieuwe beleids- en beheerscyclus, 6

7 m.n. Algemene financiering, Beleid en organisatie, Vrije tijd en leren, Algemeen maatschappelijk werk, Thuis- en ouderenzorg, Leven en welzijn, Wonen en leefomgeving en Ondernemen en werken. De functiebenaming diensthoofd vervalt in het nieuwe organogram; in de plaats komen domeinverantwoordelijke en domeindeskundige. 9 KADEROVEREENKOMST Deze samenwerkingsovereenkomst is een kaderovereenkomst met algemene afspraken over de samenwerking. Per samenwerkingsdomein worden de afspraken verder uitgewerkt en ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau, na advies van het overkoepelend managementteam van gemeente en OCMW. Zij geven de manier van samenwerken aan, alsook de taken die samen uitgevoerd worden, evenals de taken die afzonderlijk uitgevoerd worden, maar waarvoor het personeel van het ene bestuur een back-up vormt voor dat van het andere bestuur. Hierbij wordt het einddoel niet uit het oog verloren. De samenwerkingsdomeinen worden opgesomd in hoofdstuk III tot V van deze overeenkomst. Hoofdstuk II Algemeen Kader 10 JURIDISCH KADER. Het juridisch kader voor deze samenwerkingsovereenkomst is onder meer vastgelegd in art. 271 van het gemeentedecreet en artikel 271 van het OCMW-decreet, die identiek zijn: Tussen de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn kunnen beheersovereenkomsten worden gesloten over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten. In de beheersovereenkomst kan tevens opgenomen worden dat de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn voor bepaalde functies een beroep kunnen doen op elkaars personeelsleden. De algemene principes inzake samenwerking tussen gemeente en OCMW waarnaar verwezen wordt in punt 8 van deze overeenkomst werden door de OCMW-raad en de gemeenteraad goedgekeurd op respectievelijk 4 en 11 oktober FINANCIEEL KADER Het gemeente- en OCMW-bestuur zullen in de toekomst prestaties voor elkaar leveren op diverse vlakken. Gezien een administratieve vereenvoudiging nagestreefd wordt en om uitgebreide wederzijdse facturatie te vermijden, zullen de loonkosten voor deze wederzijdse prestaties niet worden aangerekend. Facturatie is wel mogelijk indien de personeelskost via betoelagingsmodaliteiten kan worden gerecupereerd van externe instanties. De wederzijdse prestaties worden wel geïnventariseerd, met het oog op de latere evaluatie en eventuele bijsturing ( zie punt 32 van deze overeenkomst). Materiaalkosten en kosten van externe dienstverleners worden wel doorgerekend. Indien bij wederzijdse facturatie van aankopen, materiaalkosten, consultancy of investeringen deze kosten niet specifiek toewijsbaar zijn aan de gemeente of OCMW worden verdeelsleutels toegepast. Het vaststellen van de verdeelsleutels van de op te splitsen kosten gebeurt door de gemeente- en OCMW-raad. 12 ORGANISATORISCH KADER De secretarissen en de leden van het overkoepelend managementteam van gemeente en OCMW spelen een coördinerende rol in het veranderingsproject. Dit houdt onder meer het volgende in: sturing en initiatie van de activiteiten; opvolging van de projectdoelstellingen; terugkoppeling van voorstellen en beslissingen naar de managementteams van beide besturen; ter goedkeuring voorleggen van de voorstellen aan de bevoegde bestuursorganen. De personeelsleden van de diensten met geïntegreerde werking van gemeente en OCMW 7

8 worden actief betrokken bij het veranderingsproces en dit niet alleen voor datgene wat voor hen persoonlijk wijzigt. Zij zorgen zelf voor het opzetten van de verandering binnen hun dienst, binnen het kader dat aangereikt wordt door de secretarissen. De domeinverantwoordelijken en domeindeskundigen spelen hierbij een trekkersrol. Hoofdstuk III Beleid 13 OCMW-DECREET Het decreet van19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (het OCMW-decreet) gaat uit van een grote samenhang tussen gemeente en OCMW. Het ligt daarom voor de hand om ook de organisatie en de werking van de beide lokale besturen maximaal op elkaar af te stemmen en de onderlinge samenwerking te versterken. Het decreet regelt de rol van het gemeentebestuur in de organisatie en werking van het OCMW, voorziet in een verplichte adviesverlening van gemeente aan OCMW in bepaalde materies, en omgekeerd, en omschrijft de rol die het gemeentebestuur speelt in het administratief toezicht op het OCMW. 14 LOKAAL SOCIAAL BELEID Beide besturen nemen een actieve en gelijkwaardige rol op in de totstandkoming en coördinatie van het lokaal sociaal beleid zoals bedoeld in het decreet van 19 maart 2004 houdende het lokaal sociaal beleid. Dit resulteerde tot op heden in het Lokaal Sociaal Beleidsplan en het Lokaal sociaal beleidsplan MANAGEMENTTEAM Het managementteam van beide besturen kent een geïntegreerde werking in de vorm van een gezamenlijke vergadering van de burgemeester, die kan delegeren aan een schepen, de OCMW-voorzitter, de secretarissen, de financieel beheerders, de beleidsmedewerker algemene zaken van de gemeente en de beleidsmedewerker van het OCMW. De uiteindelijke doelstelling moet zijn dat de beleidskeuzes die het lokale bestuur van Herent gezamenlijk neemt, voldoende onderbouwd zijn inzake personeel, financiën en organisatie, waaronder eveneens ICT. De oprichting en werking van dit overkoepelend managementteam van gemeente en OCMW werd goedgekeurd door de OCMW- en gemeenteraad op respectievelijk 3 en 10 mei Hoofdstuk IV Sociaal Huis 16 ONTHAAL Met de ingebruikneming van het nieuw administratief centrum werd ook het Sociaal Huis in Herent ook visueel en de facto gerealiseerd. Het decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid bepaalt dat het lokaal sociaal beleid gericht is op een maximale toegankelijkheid van de dienstverlening voor elke inwoner en een optimaal bereik voor de beoogde doelgroep. Elk lokaal bestuur heeft de opdracht een Sociaal Huis te realiseren dat minimaal een informatie-, loket- en doorverwijsfunctie heeft: - informatiefunctie: het zo ruim mogelijk verstrekken van informatie over opvang- en hulpvormen van bestaande voorzieningen op het lokale en regionale niveau; - loketfunctie: het inrichten van een gezamenlijk loket dat op geïntegreerde wijze toegang verschaft tot de sociale dienstverlening van het lokaal bestuur; - doorverwijsfunctie: het tot stand brengen van een ruime samenwerking met lokale actoren (vakbonden, ziekenfondsen, welzijnsorganisaties, ). In die optiek wordt er blijvend naar gestreefd om deze opdrachten zoveel mogelijk aan het onthaal te verzorgen en een zo groot mogelijk aantal producten via het onthaal aan te bieden. De onthaalfunctie wordt in De Kouter onmiddellijk op een geïntegreerde manier ingevuld. Hoofdstuk V Ondersteunende diensten 8

9 17 SECRETARIAAT Het OCMW maakt met zijn eigen code gebruik van de frankeermachine van de gemeente, die zorgt voor het opladen ervan. De frankeringskosten van het OCMW worden door de gemeente doorgefactureerd aan het OCMW op basis van de tellerstand. Gemeente en OCMW maken op termijn gebruik van hetzelfde notuleringsprogramma en hetzelfde briefwisselingsprogramma. Het secretariaat verzorgt het economaat voor de beide besturen. De geïntegreerde werking van het secretariaat wordt onmiddellijk opgestart. 18 ICT De gemeente en het OCMW voeren een gezamenlijk beleid inzake verwerving en exploitatie van toepassings-, bureautica- en systeemsoftware, hardware (pc s, printers, servers, ) netwerkapparatuur, datalijnen en alle hieraan gerelateerde onderhouds- en beheerscontracten. In het kader van een positieve samenwerking en om te vermijden dat de besturen met verschillende snelheden worden geïnformatiseerd, zal een gecoördineerd beslissingsbeleid gevoerd worden door de bevoegde organen van gemeente en OCMW, na voorafgaandelijk advies van de stuurgroep - ICT en het overkoepelend managementteam van gemeente en OCMW. Het gezamenlijk beleid houdt in: het vaststellen van de ICT-behoeften op basis van het strategisch ICT- plan, het beoordelen van de aanvragen van de diensten, het voorbereiden van het budget voor gezamenlijke aankopen (aankopen bruikbaar voor beide besturen die financieel worden verdeeld op basis van vast te leggen verdeelsleutels), aankopen eigen aan de gemeentediensten (bvb bevolking, GIS, ) en aankopen eigen aan OCMW. De ICT-dienst staat in voor de deelbudgetten van gemeente en OCMW. Er wordt gebruik gemaakt van gemeenschappelijke servers. Op die servers worden de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen worden opdat enkel geautoriseerde personen toegang hebben tot de voor hen bestemde gegevens en bestanden De geïntegreerde werking van de ICT-diensten wordt onmiddellijk opgestart. 19 PERSONEELSZAKEN De personeels- en de vormingsfunctie worden in beide besturen van elkaar losgekoppeld. Beide diensten krijgen een afzonderlijk takenpakket toebedeeld maar zullen voor beide besturen werken. De personeelsleden van gemeente en OCMW maken gebruik van hetzelfde tijdregistratiesysteem. Er wordt ervoor geopteerd om de rechtspositieregelingen, reglementeringen en de interpretaties ervan op elkaar af te stemmen en initiatieven te nemen rond bepaalde thema s ter verbetering van de bestaande werking (functiebeschrijvingen, evaluatiesysteem, sociale dienst, ziekteverzuimbeleid, ). Zowel het personeelsbeheer (lonen, opvolging van prestaties, afwezigheden, ), de HRMwerking (selectie, competentiemanagement, evaluatie, ziekteverzuimbeleid, ) als de vorming zullen op een uniforme en geïntegreerde wijze gebeuren. De geïntegreerde werking van de personeelsdiensten en de vormingsdienst wordt onmiddellijk opgestart. 20 COMMUNICATIE De gemeente en het OCMW maken voor hun externe communicatie gebruik van dezelfde website en van het infoblad Info Herent. De communicatieambtenaren van de gemeente verzorgen tevens de interne en externe communicatie voor het OCMW. Zij streven naar een uniforme definiëring van de communicatiefunctie in het lokale bestuur, waken over de gemeenschappelijke toepassing van externe communicatiekanalen en huisstijl en werken een beleid- en actieplan uit rond interne 9

10 communicatie (omgangsvormen, personeelskrant, intranetprikbord, personeelscommunicatie, ) Een performante externe en interne communicatie bij beide besturen is de doelstelling. 21 FINANCIËLE ZAKEN De nieuwe beheers- en beleidscyclus (BBC) wordt gelijktijdig voorbereid en ingevoerd. De gemeente en het OCMW opteren voor het gebruik van dezelfde indeling in beleidsdomeinen. De voorbereidingen worden zoveel mogelijk gezamenlijk aangepakt: studiedagen, draaiboek invoering, informatie naar personeel en mandatarissen. De rapportering gebeurt op een uniforme manier en de maatregelen van interne controle worden gezamenlijk ontwikkeld. Er is overleg tussen gemeente en OCMW over het liquiditeitenbeheer en het leningenbeheer. o.a. met het oog op de schaalvoordelen. De budgetcycli van beide besturen worden op elkaar afgestemd. Voor de opmaak van budget en meerjarenplan wordt er overlegd. Budgetwijzigingen gebeuren, indien mogelijk gezamenlijk. De geïntegreerde werking van de financiële diensten wordt onmiddellijk opgestart. 22 ORGANISATIEBEHEERSING De dienst Organisatiebeheersing ondersteunt de secretarissen bij de uitbouw van een systeem van interne controle voor de gemeente en het OCMW conform de bepalingen van het gemeente- en OCMW-decreet, bij voortdurende evaluatie van het systeem met bijzonder oog voor de risico s en bij de rapportering naar de externe auditcommissie, de beleidsverantwoordelijken en het personeel inzake het intern controlesysteem. De dienst ondersteunt verder het overkoepelend managementteam bij de uitbouw van een geïntegreerde werking van het lokale bestuur Herent en bij de uitoefening van zijn overige taken zoals die omschreven werden in het oprichtingsbesluit. De dienst kan op verzoek van de beleidsverantwoordelijken van het lokaal bestuur Herent of op eigen initiatief, na overleg met de secretarissen, advies verlenen over iedere aangelegenheid die verband houdt met de werking van de organisatie, de dienstverlening van de besturen en de integrale kwaliteitszorg. De dienst kan op verzoek van de beleidsverantwoordelijken van het lokaal bestuur Herent of op eigen initiatief, na overleg met de secretarissen, advies verlenen over de samenwerking met andere lokale actoren zoals o.a. het autonoom gemeentebedrijf De Kouter, de politiezone Herko, de kerkfabrieken en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden De dienst werkt onder leiding van de secretarissen en rapporteert aan hen, met volledige transparantie naar het overkoepelend managementteam van gemeente en OCMW. De dienst behoort niet tot de lijnorganisatie maar wordt in staf toegevoegd aan de secretarissen. De geïntegreerde werking van de dienst Organisatiebeheersing wordt onmiddellijk opgestart. 23 TECHNISCH ONDERSTEUNENDE DIENSTEN De gemeente en het OCMW beschikken elk over technisch uitvoeringsmaterieel. Indien nodig kan in overleg gebruik gemaakt worden van materieel van het andere bestuur. De gemeente en het OCMW beschikken elk over een eigen wagenpark voor de uitvoering van hun opdrachten. Indien nodig kan in overleg gebruik gemaakt worden van rollend materiaal van het andere bestuur. Personeelsleden van OCMW en gemeente kunnen worden ingeschakeld in het onderhoud van elkaars patrimonium. 24 ARCHIEF De gemeentelijke archivaris beheert het archief van gemeente en OCMW in toepassing van het decreet van 9 juli 2010 betreffende de bestuurlijk - administratieve archiefwerking. Een kwaliteitsvol archiefbeheer wordt uitgebouwd met het oog op een vlotte werking van de 10

11 administratie. Tevens is het de basis van de verantwoording die het bestuur moet afleggen tegenover de burger en de hogere overheid. Het archief vormt immers de documentaire weerslag van het overheidshandelen. Ook de toepassing van de regelgeving met betrekking tot de openbaarheid van bestuur is slechts mogelijk wanneer het bestuur zijn informatiehuishouding op orde heeft. Er wordt gestreefd naar digitale archiefwerking met bijzondere aandacht voor de informatieveiligheid ( zie punt 28 van deze overeenkomst). 25 DOCUMENTATIE Publicaties en abonnementen van gemeente en OCMW worden ter beschikking gesteld van elkaars personeel. Alle documentatie wordt centraal beheerd: het is een wezenlijk element voor de werking van de besturen en de vorming van het personeel. 26 AANKOOPDIENST Op verschillende domeinen zal worden overgegaan tot gezamenlijke aankopen. Overheidsopdrachten. Er zal zoveel mogelijk een beroep gedaan worden op gezamenlijke aanbestedingen voor gemeente en OCMW samen, in toepassing van artikel 19 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken. De gemeente en het OCMW zullen zoveel mogelijk raamovereenkomsten afsluiten waardoor gezamenlijke bestellingen en leveringen van materialen en diensten kunnen gebeuren op afroep door elk bestuur. Voorraadbeheer en economaat Hieronder wordt onder meer verstaan alle kantoorbenodigdheden en alle benodigdheden die noodzakelijk zijn om de dagelijkse dienstverlening aan de bevolking te kunnen garanderen, met inbegrip van papier voor de copiërs en de printers. Deze benodigdheden worden aangekocht door de gemeente, behoudens de kantoorbenodigdheden specifiek te gebruiken door het OCMW, zoals bv. enveloppen, briefhoofd en dergelijke meer. De kosten worden aan het OCMW doorgerekend op basis van een verdeelsleutel. Hoofdstuk VI - Gezamenlijke inzet van personeel in gemeente en OCMW Gevolgen 27 TAAKVERDELING De dienstverlening op een plaats die bemand wordt zowel door gemeente- als OCMWpersoneel dient beperkt te blijven tot administratieve dienstverlening en niet-privacygevoelige vragen. Indien het lijkt te gaan over een niet-administratieve vraag, van sociale aard en privacygevoelig, dan dient de vraagverduidelijking zeker te gebeuren door een maatschappelijk werker van het OCMW en in een ruimte die een privacygevoelig gesprek toelaat. Naast de algemene dienstverlening wordt er ook OCMW-dienst- en hulpverlening aangeboden. Daardoor kunnen medewerkers toevallig, zelfs buiten hun wil om, in aanraking komen met privacygevoelige informatie. Zij zijn gebonden tot geheimhouding. Daartoe wordt een clausule in de deontologische code voor het personeel opgenomen. 28 INFORMATIEVEILIGHEID De gemeente en het OCMW streven naar een maximale informatieveiligheid, zonder dat dit de samenwerking op het inhoudelijke vlak of op het vlak van de ondersteunende diensten in het gedrang brengt. Alle nodige maatregelen zullen genomen worden om de informatieveiligheid te verzekeren. Informatieveiligheid heeft in de context van de werking van een lokaal bestuur betrekking op de beveiliging van gegevens van persoonlijke aard, van geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen. Deze gegevens kunnen zowel software zijn als digitale bestanden, documenten enz. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan de correcte toepassing van alle wetgeving die 11

12 verband houdt met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, en in het bijzonder de wetgeving inzake het Rijksregister der natuurlijke personen en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Hierbij wordt uitgegaan van de nota ISMS Informatieveiligheid bij de integratieoefening OCMW gemeente van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 21 december JURIDISCH WERKGEVERSCHAP Het juridisch werkgeverschap behoort toe aan de aanstellende overheid (gemeente of OCMW). Bijgevolg blijft dit bestuur verantwoordelijk voor: - de aanstelling van het eigen personeel - de vaststelling van de bezoldiging van de werknemer en de uitbetaling ervan - de sociale bijdragen en de sociale administratie verbonden aan het juridisch werkgeverschap - de wettelijke en statutaire vergoedingen verbonden aan deze tewerkstelling (loon, eindejaarstoelage, maaltijdcheques, reiskosten, ) - de tuchtregeling - de functioneringsgesprekken en de evaluatie. 30 WERKGEVERSGEZAG VAN GEMEENTE OVER OCMW-PERSONEEL EN OMGEKEERD De secretarissen mogen instructies geven aan het gemeente- en OCMW-personeel in uitvoering van deze beheersovereenkomst, zowel inzake arbeids- en rusttijden, als inzake de uitvoering van het overeengekomen werk. Zij mogen tevens van het personeel de naleving vragen van de verplichtingen inzake het welzijn op het werk. Dit wordt volgens de wet niet beschouwd als uitoefening van werkgeversgezag (artikel 31 2 van de wet van 24 juli 1987). Voor de organisatieonderdelen waar het personeel van gemeente en OCMW één dienst vormen, gebeurt de aansturing en de functionele leiding voorlopig door de huidige diensthoofden. Dit betekent dat zij voorlopig het aanspreekpunt van de dienst vormen, zowel voor de personeelsleden van de dienst, voor andere diensten als voor de secretarissen en de beleidsorganen. Bij de implementatie van deze overeenkomst spelen zij een coördinerende rol ( zie artikel 12 van deze overeenkomst). Zij staan tenslotte in voor de continuïteit van de dienst en zijn de budgetverantwoordelijke. Het hiërarchische kader, het verloop van de functioneringsgesprekken en de evaluatie van de betrokken personeelsleden krijgen verdere uitwerking in het organogram, de personeelsformatie en het evaluatiesysteem. Als algemene regel geldt dat een personeelslid steeds door iemand van het eigen bestuur geëvalueerd wordt, op advies van de domeinverantwoordelijke/domeindeskundige, wanneer deze laatste tot het andere bestuur behoort. 31 ENGAGEMENT Van de personeelsleden die op een geïntegreerde manier gaan werken, wordt verwacht dat zij zich engageren ten aanzien van de principes die aan de basis liggen van deze samenwerkingsovereenkomst. Sommige veranderingsprocessen worden als vanzelfsprekend beschouwd, andere echter vaak als bedreigend. Gemeente en OCMW engageren zich om te communiceren met de personeelsleden over het belang, de doelstellingen en de motieven van de verandering en ook de medewerkers actief te betrekken in het veranderingsproces. Op die manier kan een essentieel draagvlak voor de verandering gecreëerd worden. Hoofdstuk VII - Locatie van de gemeente- en OCMW-diensten Alle administratieve diensten van gemeente en OCMW Herent zijn sinds het najaar van 2011 gehuisvest op één en dezelfde locatie te Herent, Spoorwegstraat 6. De wederzijdse afspraken over dit gebouw worden vastgelegd in een aparte overeenkomst of akte. Hoofdstuk VIII - Inwerkingtreding en duur van de overeenkomst 12

13 De samenwerkingsovereenkomst treedt in werking op 1 maart Onder voorbehoud van de mogelijkheid tot wijziging, schorsing en ontbinding van deze overeenkomst, wordt zij afgesloten voor onbepaalde duur. Situaties waarmee in deze overeenkomst geen rekening werd gehouden of afwijkingen in specifieke gevallen kunnen geregeld worden in een afzonderlijke overeenkomst, die ter goedkeuring aan de OCMW- en gemeenteraad wordt voorgelegd. Hoofdstuk IX Evaluatie en uitvoering van de overeenkomst 32 JAARLIJKSE EVALUATIE Tijdens een jaarlijks overlegmoment bespreekt het overkoepelend managementteam van gemeente en OCMW de uitvoering van de overeenkomst. Naar aanleiding van deze evaluatie zullen de partijen nagaan of er aanpassingen aan de overeenkomst moeten worden aangebracht. Wanneer de in deze overeenkomst bepaalde verplichtingen niet worden nageleefd, plegen de partijen overleg over de te nemen bijsturingmaatregelen. 33 UITVOERING Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau, na advies van het overkoepelend managementteam van gemeente en OCMW, worden belast met de uitvoering van deze overeenkomst. Gemeente- en OCMW-bestuur engageren zich om elk geschil dat zou ontstaan omtrent de uitvoering van deze algemene beheersovereenkomst in onderling overleg op te lossen. Herent, Voor de gemeente Voor het OCMW Herman Artois Willy Kuijpers Dirk Billen Chris Gielens secretaris burgemeester secretaris voorzitter Art 2. de gemeentesecretaris en de burgemeester/ OCMW-voorzitter en OCMW-secretaris worden belast met de ondertekening van de overeenkomst. Art 3. Dit besluit treedt in werking op 1 maart Art. 4. Dit besluit wordt goedgekeurd met algemene stemmen. 2 Oprichting van een geïntegreerde dienst organisatiebeheersing voor de gemeente en het OCMW Herent. Reglementaire motivering: het gemeentedecreet, meer bepaald artikelen 43, 87, 99, 100, 101, 160, 161, 162, 163 en 271 het OCMW-decreet, meer bepaald de artikelen 52, 86, 98, 99, 100, 162, 163, 164, 165 en 271 het besluit van de gemeenteraad van 11 september 2007 houdende de goedkeuring van het intern controlesysteem voor de gemeente, zoals uiteengezet in de introductienota; op basis hiervan werd een handleiding intern controlesysteem opgesteld het besluit van de gemeenteraad van 10 maart 2009 waarbij kennis genomen werd van het tweede jaarrapport van de gemeentesecretaris over de organisatie en de werking van het intern controlesysteem bij de gemeente Herent het besluit van de OCMW-raad van 3 mei 2011 en het besluit van de gemeenteraad van 10 mei 2011 houdende de oprichting en werking van het overkoepelend managementteam van gemeente en OCMW het besluit van het vast bureau van 23 januari 2012 en het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 23 januari 2012 houdende de goedkeuring van de startnota inzake organisatiebeheersing in de gemeente en OCMW 13

14 het besluit van de OCMW-raad van 7 februari 2012 en het besluit van de gemeenteraad van 14 februari 2012 houdende de goedkeuring van de algemene beheersovereenkomst tussen de gemeente en OCMW, meer bepaald punt 22 Feitelijke motivering: Doorheen de jaren heeft de gemeente een aantal regels uitgewerkt om de werking van de organisatie te optimaliseren. Door het gemeentedecreet van 2005 werd de verplichting opgelegd een intern controlesysteem op te zetten. De gemeentesecretaris en het toen opgerichte BOEG hebben hierin een sturende rol gespeeld. In 2007 heeft de gemeentesecretaris voor het eerst gerapporteerd aan de gemeenteraad over de stand van zaken betreffende de interne controle. In 2008 werd geopteerd voor een nieuw procesbeschrijvingssysteem, ontwikkeld door de firma Schaubroeck waarbij processen kunnen worden gekoppeld aan de softwareprogramma s die de gemeente gebruikt.(e-bestuur). In 2009 presenteerde de gemeentesecretaris zijn tweede jaarrapport. Naast het werken aan loyaal en productief personeel, heeft het OCMW al een weg afgelegd op vlak van interne beheersing: administratief handboek, procesinventarisatie (E-bestuur), kwartaalrapportering en budgethouderschap. Deze acties lopen en dienen nog verder verfijnd te worden. Verder staat in het meerjarenplan de ontwikkeling van een geïntegreerd softwarematig managementsysteem geprogrammeerd. Hiermee streeft het OCMW naar een eenvormige systematiek volgens welke alle diensten functioneren. Het legt verbindingen op vlak van documentenbeheer, informaticatoepassingen, beleid en financiën, beheer van werkomgeving, infrastructuur van medewerkers. Bij interne controle gaat het om een aantal welbepaalde handelingen, maatregelen en procedures die opgezet worden met het oog op het beheersen en sturen van de processen. Daarom werd geopteerd voor het gebruik van de term organisatiebeheersing in plaats van interne controle. Volgens de algemene beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW gebeurt het opzetten van een intern controlesysteem op een geïntegreerde manier. De dienst Organisatiebeheersing zal de secretarissen hierbij ondersteunen. In de startnota Organisatiebeheersing wordt het ganse opzet uitgewerkt. De oprichting en de taken van de dienst zijn besproken in de managementteams van gemeente en OCMW en in het overkoepelend managementteam gemeente OCMW. De tekst werd besproken en goedgekeurd in een gemeenschappelijk overleg van de leden van het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau op 23 januari De dienst is enkel verantwoording verschuldigd aan de secretarissen en rapporteert aan hen, met volledige transparantie naar het overkoepelend managementteam gemeente - OCMW. De dienst behoort niet tot de lijnorganisatie maar wordt in staf toegevoegd aan de secretarissen en het overkoepelend managementteam gemeente - OCMW. De opdrachten voor de dienst verlopen uitsluitend via hen. Gemeenteraadsbesluit: Art 1. Met algemene stemmen wordt er een geïntegreerde dienst Organisatiebeheersing opgericht, bestaande uit ambtenaren van de gemeente en het OCMW. Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau duiden na advies van het overkoepelend managementteam en op voorstel van de secretarissen, de ambtenaren van hun organisatie aan die deze dienst zullen vormen. Art 2. De dienst ondersteunt de secretarissen van gemeente en OCMW bij de uitbouw van een systeem van interne controle voor de gemeente en het OCMW conform de bepalingen van het gemeente- en OCMW-decreet, bij de evaluatie van het systeem met bijzonder oog voor de risico s en bij de rapportering naar de externe auditcommissie, de beleidsverantwoordelijken 14

15 en het personeel inzake het intern controlesysteem. De dienst ondersteunt het overkoepelend managementteam van gemeente en OCMW bij de uitbouw van een geïntegreerde werking van het lokale bestuur Herent en bij de uitoefening van haar overige taken zoals die omschreven werden in het oprichtingsbesluit van het overkoepelend managementteam van gemeente en OCMW. De dienst kan op verzoek van de beleidsverantwoordelijken van gemeente en OCMW of op eigen initiatief, na overleg met de secretarissen, advies verlenen over iedere aangelegenheid die verband houdt met de werking van de organisatie, de dienstverlening van de besturen en de integrale kwaliteitszorg. De dienst kan op verzoek van de beleidsverantwoordelijken van gemeente en OCMW of op eigen initiatief, na overleg met de secretarissen, advies verlenen over de samenwerking met andere lokale actoren zoals o.a. het autonoom gemeentebedrijf De Kouter, de politiezone Herko, de kerkfabrieken en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Art 3. De dienst bouwt met het oog op de uitoefening van haar taken de nodige expertise op inzake organisatiebeheersing via externe vorming, zelfstudie en de aanleg van documentatie. De besturen stellen hiervoor de nodige kredieten ter beschikking. Art 4. De dienst is enkel verantwoording verschuldigd aan de secretarissen en rapporteert aan hen, met volledige transparantie naar het overkoepelend managementteam gemeente - OCMW. De dienst behoort niet tot de lijnorganisatie maar wordt in staf toegevoegd aan de secretarissen. De opdrachten voor de dienst verlopen uitsluitend via hen. Art 5. Dit besluit treedt in werking op het ogenblik dat de algemene beheersovereenkomst gemeente OCMW in werking treedt. 3 Bibliotheekgebouw gebruiksovereenkomst. Volgens raadslid M. Forceville scheppen de bewoordingen gebruiksovereenkomst en terbeschikkingsstelling verwarring ; hij vreest dat indien er problemen gaan komen, betrokkene de handelshuurwetgeving zou kunnen inroepen ; het atelier kan immers als handelshuur worden beschouwd ; het was beter geweest hier een bezetting ter bede van te maken. Dergelijke formule laat een tijdelijke handel in een gebouw toe ; nadeel is wel dat enkel maar een symbolische frank kan worden gevraagd. Wat gebeurt er dus indien de verkoop niet doorgaat? Raadslid V. Dusauchoit stelt dat deze gebruiksovereenkomst maar wordt afgesloten met één gebruiker ; waarom krijgen anderen deze kans niet? Waarom worden trouwens de resterende vierkante meters niet ter beschikking gesteld, de gemeente derft hier toch inkomsten? Ook wordt hier zwaar onder de marktprijs verhuurd ; normalerwijze kan dit 2500 euro opbrengen. Hoe is het wettelijk mogelijk dat de betrokkene een gat in de muur kan aanbrengen? Bij de verhuis van de bibliotheek naar De Kouter was één van de argumentaties dat het gebouw toch in een niet al te beste staat was ; artikel 10 van de overeenkomst stelt dat alle herstellingen ten laste zijn van de eigenaar ; dus, indien er dan toch zware herstellingen nodig zouden zijn, waar blijft dan de uiteindelijke winst voor de gemeente van deze hele operatie? Volgens raadslid J. Renard blijft de prijs ver onder de gangbare marktprijs ; ook vreest hij dat de handelshuurwetgeving wel eens kan ingeroepen worden, zodat betrokkene verder kan huren aan deze zeer lage prijs ; ook vraagt hij naar de stand van zaken van de rest van het patrimonium. 15

16 Schepen M. Schouteden kent de formule van bezetting ter bede, maar we kunnen toch moeilijk het gebouw gratis ter beschikking stellen. De persoon die het gebouw ter beschikking krijgt, heeft ook de enige geldige offerte gedaan om het gebouw aan te kopen en is hiertoe ook verplicht. De bovenverdieping kan moeilijk aan iemand anders ter beschikking worden gesteld, de verkoop moet eigenlijk zo vlug mogelijk doorgaan. Schepen L. Draye stelt dat dit geen huurovereenkomst is, er ontstaan geen huurrechten ; het gaat om een terbeschikkingstelling van een naakte ruimte met alle kosten ten laste van de gebruiker. Er zijn inderdaad mankementen aan het gebouw, maar met de recente herstellingswerken zijn deze gestabiliseerd, we spreken hier dus echt niet over een bouwval. Het gaat bovendien over een periode van maximaal één jaar. Met dit gebouw kunnen we echt niet de markt op gaan om te verhuren. Volgens schepen A. Caes was het oorspronkelijk niet de bedoeling om deze overeenkomst te laten doorgaan ; er was één geldig bod op de koop van het gebouw ; betrokkene vroeg echter om in afwachting van verdere prospectie van de omgeving en een ruimer project in te dienen, het gebouw voor een zeer beperkte periode reeds ter beschikking te kunnen hebben ; er kunnen echt geen andere motieven achter dit dossier worden gezocht. Op de vraag van raadslid V. Dusauchoit of het toch niet mogelijk is om het volledig gebouw te verhuren aan anderen, antwoordt schepen L. Draye dat de ene potentiële koper gehouden is door zijn juridisch geldig bod ; de gemeente heeft hier niet de vrijheid om aan anderen te verhuren. Schepen M. Schouteden stelt dat aanpassingswerken in het gebouw op basis van artikel 11 van de overeenkomst enkel kunnen gebeuren mits uitdrukkelijk akkoord van de eigenaar, de gemeente dus, en het college gaat akkoord met hetgeen de gebruiker zal doen ; deze werken gebeuren op kosten van de gebruiker. Volgens raadslid D. De Greef zullen we kosten blijven dragen als eigenaar ; hij pleit ervoor om de procedure zo vlug mogelijk verder te zetten. Op de vraag van raadslid P. Janssens of de gebruiker, degene die als enige een geldig bod deed, altijd verplicht is om te kopen, antwoorden schepenen A. Caes en M. Schouteden bevestigend, en dit volgens de verkoopsovereenkomst die op de gemeenteraad is goedgekeurd en waaraan betrokkene zich dient te houden. Raadslid M. Forceville meent dat men zou moeten kunnen opleggen dat er geen handelsactiviteiten mogen doorgaan ; hij vraagt zich af of er nog iemand anders de verkoop kan tegenhouden. Hierop antwoordt schepen L. Draye, wat reeds meermaals werd gezegd, dat er maar één juridisch rechtsgeldig bod is. De gemeenteraad, gelet op het gemeentedecreet; gelet op het raadsbesluit d.d. 14 november 2006, onderwerp 18, houdende principieel akkoord met de vestiging van een erfdienstbaarheid van overgang voor een periode van 99 jaar (met mogelijkheid tot verlenging) over de toegangsweg van de gemeente naar de achtergelegen parking bij de plaatselijke openbare bibliotheek en houdende goedkeuring van het ontwerp van overeenkomst strekkende tot de vestiging van een erfdienstbaarheid van 16

17 overgang voor een periode van 99 jaar, met mogelijkheid tot verlenging, met als tegenprestatie de eigendomsoverdracht van onroerend goed; gelet op het raadsbesluit d.d. 10 maart 2009, onderwerp 7, houdende goedkeuring van het ontwerp van akte voor de grondafstand ten kosteloze titel van een perceel grond, ingericht als parking, gelegen achteraan het eigendom Schoolstraat , op het kadaster gekend onder Herent, derde afdeling sectie G, volgens titels het geheel of een deel van de nummers 284 L, 284 M en 285 S en volgens kadastraal uittreksel deel van nummer 285 Z en vestiging van kosteloze erfdienstbaarheid van doorgang voor een periode van 99 jaar, met mogelijkheid tot verlenging, met betrekking tot de eigendommen Schoolstraat ; gelet op het raadsbesluit d.d. 15 december 2009, onderwerp 19, houdende principieel akkoord met de openbare verkoop van het gemeente-eigendom te Herent, Schoolstraat 20 (bibliotheek met parking en tuin) en houdende voorwaarde dat bij de verkoop van het gemeente-eigendom afspraken gemaakt dienen te worden zodat er geen openbare parkeerplaatsen verloren gaan; gelet op het raadsbesluit d.d. 13 september 2011, onderwerp 21, houdende akkoord met de verkoop van de volgende gronden: 1. bibliotheekgebouw gekend onder kadastrale gegevens sectie G nummer 284 N 2. tuin gekend onder kadastrale gegevens sectie G nummer 283 A aan de voorwaarden zoals vermeld in het verkoopdossier verkoop onder voorwaarden van het bibliotheekgebouw en achterliggende parking gelegen Schoolstraat 20 te Herent ; overwegende dat de biedingen dienden te worden ingediend uiterlijk op 7 november 2011 om 14u; gelet op het verslag van nazicht van de biedingen d.d. 21 november 2011; overwegende dat slechts één bieding werd ontvangen, namelijk van LGV NV te Herent, Tildonksesteenweg 62; overwegende dat de bieding regelmatig was en dat de inschrijver zich niet in één van de uitsluitingscriteria bevond; overwegende dat de inschrijver voldeed aan de selectiecriteria; overwegende dat de inschrijver onder meer ervaring kan aantonen met de realisatie van vastgoedprojecten in Herent; overwegende dat de inschrijver een aanbod heeft gedaan dat voldeed aan de minimumprijs vooropgesteld in de bevragingsdocumenten; overwegende dat de inschrijver een aantal scenario s heeft uitgewerkt voor de ontwikkeling van de zone rond de oude bibliotheek en de parking; overwegende dat bij de beoordeling een score van 90 punten op 100 werd toebedeeld aan de inschrijver; gelet op het collegebesluit d.d. 21 november 2011, onderwerp 30, houdende kennisname van de ingediende bieding, kennisname en akkoord met het verslag van nazicht van de biedingen d.d. 21 november 2011 en opstarten van de onderhandelingen met de inschrijver; overwegende dat een eerste overleg heeft plaatsgevonden op 1 december 2011, waarbij de verschillende scenario s werden besproken; overwegende dat de scenario s positieve elementen omvatten doch dat van de gelegenheid gebruik moet worden gemaakt om met de inschrijver nader te onderhandelen ten einde de ontwikkeling van deze zone verder te verfijnen; overwegende dat tijdens dit overleg ook de verschillende bevoegde overheden informeel kunnen worden geraadpleegd; overwegende dat een ruimtelijke meerwaarde wordt nagestreefd van de zone rond de bibliotheek; overwegende dat voldoende aandacht moet worden besteed aan het behoud van de parkeerplaatsen; overwegende dat de voorkeur wordt gegeven aan het bovengronds parkeren, weliswaar voldoende ruimtelijk ingebed in de omgeving onder meer door de aanwezigheid van groen; 17

18 overwegende dat de inschrijver bereid is om aan de gemeente inspraak te verlenen bij de opmaak van de plannen tot ontwikkeling; overwegende dat de inschrijver, in afwachting van een akkoord met de gemeente Herent, een gedeelte van de oude bibliotheek wenst te gebruiken, aangezien hij nood heeft aan bijkomende atelierruimte voor de bakkerij die hij naast het bibliotheekgebouw uitbaat; overwegende dat de oude bibliotheek momenteel leeg staat; overwegende dat de ter beschikking stelling een bestemming aan het gelijkvloers verleent, welke een inkomst vertegenwoordigt voor de gemeente; overwegende dat het niet gaat om een woninghuur of handelshuur; overwegende dat het gaat om de ter beschikking stelling van het gelijkvloers van de bibliotheek, zijnde 308 m² gedurende één jaar, welke termijn enkel mits uitdrukkelijke toestemming van de partijen kan worden verlengd; overwegende dat de vergoeding 750 per maand bedraagt; overwegende dat de rest van het gebouw eigendom blijft van de gemeente; overwegende dat aan de rest van het gebouw geen bestemming wordt gegeven door de gemeente; gelet op het voorstel van gebruiksovereenkomst, besluit artikel 1: het gelijkvloers van het voormalige bibliotheekgebouw te Herent, Schoolstraat 20, met een oppervlakte van 308 m², wordt ter beschikking gesteld van LGV NV te Herent, Tildonksesteenweg 62, voor een periode van één jaar, tegen een vergoeding van 750 per maand. artikel 2: de hiernavolgende gebruiksovereenkomst met LGV NV wordt goedgekeurd. GEBRUIKSOVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden De gemeente Herent, Spoorwegstraat 6, 3020 Herent, hier vertegenwoordigd door de heer Willy Kuijpers, burgemeester en de heer Herman Artois, secretaris, handelend in uitvoering van de beslissing van de gemeenteraad d.d. hierna genoemd de eigenaar, en LGV NV, met maatschappelijke zetel te Tildonksesteenweg 62, 3020 Herent, KBO nr... hierna genoemd de gebruiker, eigenaar en Gebruiker worden hierna gezamenlijk de Partijen genoemd, wordt het volgende overeengekomen Artikel 1 Voorwerp van de overeenkomst De eigenaar stelt ter beschikking aan de gebruiker, die aanvaardt: - de gelijkvloerse verdieping van de voormalige bibliotheek, gelegen Schoolstraat 20, 3020 Herent, met een oppervlakte van 308 m² (hierna het gebruikte goed genoemd) op een totaal van 944,7 m² voor de twee niveaus van het gebouw. De gebruiker verklaart het gebruikte goed bezocht te hebben en er geen verdere beschrijving van te verlangen. Het gebruikte goed is rood omlijnd op de als bijlage 1 gehechte en door partijen gewaarmerkte tekening. Artikel 2 Bestemming van het gebruikte goed Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat het gebruikte goed uitsluitend bestemd is als atelier voor een bakkerij en nooit zal vallen binnen het toepassingsgebied van de Wet van 30 april 1951 op de handelshuurovereenkomsten en/of de woninghuurwet opgenomen in het burgerlijk wetboek. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de eigenaar de rest van het gebouw verder zal 18

19 kunnen gebruiken. Artikel 3 Duur van de overeenkomst De gebruiksovereenkomst wordt afgesloten voor een periode van één jaar vanaf 1 maart 2012 tot 28 februari Verlenging van rechtswege is uitgesloten, zodat de gebruiksovereenkomst enkel kan worden verlengd mits uitdrukkelijk akkoord van de beide partijen. Artikel 4 Gebruiksvergoeding - betaling 4.1. De gebruiksvergoeding bedraagt 750 euro per maand De gebruiksvergoeding wordt maandelijks en uiterlijk de eerste van elke maand betaald door storting op bankrekeningnummer Elke vertraging in betaling van de gebruiksvergoeding geeft van rechtswege aanleiding tot een nalatigheidsinterest van 1% per maand, waarbij elke begonnen maand als een volledige maand wordt beschouwd Indien de terbeschikkingstelling uitdrukkelijk zou worden verlengd, zal de gebruiksvergoeding worden aangepast op basis van de schommeling van het gezondheidsindexcijfer en dit conform de formule basisgebruiksvergoeding x nieuw indexcijfer Aangepaste gebruiksvergoeding = aanvangsindexcijfer De basisgebruiksvergoeding is de gebruiksvergoeding zoals bepaald in 4.1 van dit contract. Het nieuwe indexcijfer is het gezondheidsindexcijfer van de maand voorafgaand aan de verjaardag van de inwerkingtreding van dit contract. Het aanvangsindexcijfer is dat van de maand die voorafgaat aan deze tijdens dewelke deze gebruiksovereenkomst wordt afgesloten, d.i. het indexcijfer van de maand december Elke aanpassing van de gebruiksvergoeding aan de levensduurte gebeurt jaarlijks van rechtswege op de eerste van de maand volgend op de verjaardag van de inwerkingtreding van dit contract, d.i. op 1 maart, zonder dat enige aanmaning of kennisgeving van de eigenaar is vereist. Artikel 5 Waarborg Tot zekerheid van al zijn verplichtingen krachtens onderhavige gebruiksovereenkomst, zal de gebruiker ten voordele van de eigenaar een waarborg van storten op een geblokkeerde rekening bij een erkende Belgische financiële bankinstelling, waarvoor de handtekening van beide partijen is vereist; zowel voor het openen als het afsluiten van deze rekening. Partijen komen overeen dat de gebruiker niet kan beschikken over het goed zolang de waarborg niet werd gesteld. De waarborg zal pas opgeheven worden wanneer de gebruiker bij het einde van de gebruiksovereenkomst de volledige uitvoering van zijn verplichtingen heeft aangetoond. Tijdens de duur van de gebruiksovereenkomst zal de gebruiker de waarborg in geen enkel geval mogen aanbieden of aanwenden als betaling voor de gebruiksvergoeding of andere contractuele schulden. Bij tekortkoming van de gebruiker zal de eigenaar de waarborg wel kunnen compenseren met alle door de gebruiker verschuldigde bedragen, met inbegrip van de gebruikvergoedingen, belastingen en lasten. Over de waarborgsom, inclusief de gekapitaliseerde rente, kan alleen worden beschikt volgens een geschreven akkoord tussen gebruiker en eigenaar of volgens een rechterlijke beslissing. Artikel 6 Lasten 6.1. Gemeenschappelijke lasten 6.2. Individuele lasten 19

20 Alle kosten van elektriciteit, waterverbruik en verwarming met inbegrip van meterhuur evenals de uitbreiding en/of aanpassingswerken van de bestaande installatie in het goed zijn voor rekening van de gebruiker. De verbruikskosten van de gebruiker worden aangerekend conform de aanduiding van de private tellers. Artikel 7 Taksen en belastingen Alle taksen, belastingen of andere rechten ook, van toepassing op het goed, zoals onder meer onroerende voorheffing, belastingen op de activiteiten van de gebruiker, belastingen geheven door de staat, gemeente, provincie, gewest of gemeenschap of elke andere publiekrechtelijke instelling, dienen door de gebruiker te worden gedragen, volgens zijn aandeel in het gebouw. Boetes en/of nalatigheidsinteresten voor laattijdige betaling zullen door de gebruiker onverwijld verschuldigd zijn. Indien de eigenaar zelf deze belastingen rechtstreeks zou betalen, zal hij kopie van het aanslagbiljet aan de gebruiker bezorgen, die het verschuldigde bedrag aan de eigenaar onmiddellijk dient over te maken. Artikel 8 Registratie van de gebruiksovereenkomst De gebruiksovereenkomst dient te worden geregistreerd door de gebruiker. Registratierechten en eventueel de daaraan verbonden geldboetes en nalatigheidsinteresten zijn uitsluitend ten laste van de gebruiker. Artikel 9 Verzekering De eigenaar verklaart een brandverzekering te hebben afgesloten voor het gebouw waarin het gebruikte goed zich bevindt. De gebruiker verbindt er zich toe, alvorens het goed in gebruik te nemen, een verzekering omnium brand af te sluiten, welke tegelijkertijd zijn inboedel als zijn aansprakelijkheid als gebruiker dekt en dit voor de gehele duur van de gebruikersovereenkomst, zoals bepaald in artikel 3. Volgende risico s moeten verplicht gedekt zijn: - brand en bijkomende risico s, afbraak en ontruimingskosten - hagel- en stormschade, waterschade, glasbreuk - burgerlijk aansprakelijkheid voor het gebouw, verhaal tegen geburen De gebruiker moet in het contract het kapitaal voorzien dat een volledige vergoeding waarborgt in geval van ramp (met dien verstande dat het te verzekeren kapitaal de toepassing van het proportionaliteitsbeginsel verbiedt). De gebruiker is verplicht aan de eigenaar die hierom verzoekt een kopie van de verzekeringsovereenkomst over te maken alsook het bewijs van betaling van de premie. De verzekeringsovereenkomst dient tevens te bepalen dat de verzekering, om welke reden dan ook, geen einde kan nemen dan na een opzegging van één maand, die aan de eigenaar mee wordt betekend. Artikel 10 Gebruik, herstellingen en onderhoud De gebruiker is gehouden het goed in goede staat te onderhouden en als een goede huisvader te gebruiken, zonder de aard of de bestemming ervan te veranderen. De grote herstellingen zijn ten laste van de eigenaar, onder meer de herstellingswerken aan het dak, de ruwbouw en de buitenschrijnwerkerij. De gebruiker zal, zonder vergoeding, de uitvoering van de herstellingswerken ten laste van de eigenaar moeten gedogen, zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding. Artikel 11 Aanpassingswerken De gebruiker zal in het gebruikte goed enkel aanpassingswerken mogen uitvoeren met het oog op het gebruik als atelier voor de bakkerij en na goedkeuring van de plans door de eigenaar. De gebruiker voert deze werken uit volgens de regels van de kunst en rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake. 20

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris

EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS. Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris EEN NIEUW LOKAAL BESTUUR GEMEENTE en OCMW SINT-AMANDS Klantendag Schaubroeck 26 november 2015 Leen Lejon gemeentesecretaris Sint-Amands Aantal inwoners: 8.300 Oppervlakte: 1.555 ha 3 deelgemeentes Landelijk

Nadere informatie

Bespreking ICT pool 27.02.2008.

Bespreking ICT pool 27.02.2008. BEHEERSOVEREENKOMST ICT : STAD OCMW - POLITIE Gemeentedecreet art.271. Tussen de gemeente en het OCMW kunnen beheersovereenkomsten gesloten worden over het gemeenschappelijk gebruik van elkaars diensten.

Nadere informatie

OCMW-raad Wachtebeke. Verslag 12 juli 2016 (19 uur- vergaderlokaal oud rusthuis)

OCMW-raad Wachtebeke. Verslag 12 juli 2016 (19 uur- vergaderlokaal oud rusthuis) OCMW-raad Wachtebeke Verslag 12 juli 2016 (19 uur- vergaderlokaal oud rusthuis) Bij aanvang van de zitting brengt screen services een toelichting over de digitale TV (raamcontract Zorgbedrijf Antwerpen).

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM

AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM De Raad voor Maatschappelijk Welzijn maakt met de OCMW-secretaris mede namens het managementteam de hiernavolgende afspraken over de onderlinge samenwerking

Nadere informatie

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities BIJLAGE 3 Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) Het Lokaal Sociaal Beleid heeft als doel de sociale grondrechten voor iedereen te realiseren. Via de opmaak

Nadere informatie

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 15.12.2014

Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 15.12.2014 Ontwerpverslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 15.12.2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Samenstelling: Mevrn. Liesbeth

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Code. Plaats in de organisatie - Werkt onder de leiding van en rapporteert aan de Raad voor maatschappelijk welzijn.

Code. Plaats in de organisatie - Werkt onder de leiding van en rapporteert aan de Raad voor maatschappelijk welzijn. Functie Graadnaam Secretaris Afdeling Functienaam Functiefamilie Functionele loopbaan Doel van de functie Dienst Subdienst Code Leiden (plannen, organiseren, opvolgen, coördineren en evalueren) van de

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING

DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING CONCEPTNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: integratie

Nadere informatie

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Raad voor Maatschappelijk Welzijn Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen Zitting van 2 mei 2017 Samenstelling: Aanwezig: de heer Leo Verelst, voorzitter; mevrouw Annemie De Winter, raadslid; mevrouw Annemie Vervoort, raadslid; mevrouw

Nadere informatie

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013

Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 Infosessie Externe audit voor de lokale besturen Vrijdag 13/12/2013 samen groeien samen oogsten samen proeven Inhoud 1. Historiek 2. Ratio 3. Interne controle 4. Types van audit 5. Drieledig doel 6. Organisatie

Nadere informatie

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/6. RAADSZITTING VAN 15 januari 2015

OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/6. RAADSZITTING VAN 15 januari 2015 Aanwezig: Katrien Schryvers, voorzitter OCMW Zoersel Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 1/6 RAADSZITTING VAN 15 januari 2015 Alfons Christiaensen, Bert Claessens, Emery Frijters, Pieter Goedemé, Dirck

Nadere informatie

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT

STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT STATUTEN LOKALE WELZIJNSRAAD TIELT INLEIDING EN SITUERING In het lokaal sociaal beleidsplan Tielt voor de periode 2008-2013 worden onder Hoofdstuk 8: Participatie de beginselen vastgelegd voor de oprichting

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder rapporteert

Nadere informatie

OCMW Boortmeerbeek. Functiebeschrijving. Dienst: Secretariaat. Functiebenaming: Secretaris. Naam en handtekening functiehouder:

OCMW Boortmeerbeek. Functiebeschrijving. Dienst: Secretariaat. Functiebenaming: Secretaris. Naam en handtekening functiehouder: OCMW Boortmeerbeek Functiebeschrijving Dienst: Secretariaat Functiebenaming: Secretaris Naam en handtekening functiehouder: Naam en handtekening verantwoordelijke: Datum: Graad Niveau/weddeschaal Secretaris

Nadere informatie

Functiebeschrijving: beleidsmedewerker (m/v)

Functiebeschrijving: beleidsmedewerker (m/v) Functiebeschrijving: beleidsmedewerker (m/v) Graad Beleidsmedewerker (m/v) Functietitel Beleidsmedewerker Financiën (m/v) financieel adviseur Doelstelling van de functie Als beleidsmedewerker financiën

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid

OPENBARE ZITTING. 4 Goedkeuring veiligheidsplan 2011 2014 voor Kruispuntbank Sociale Zekerheid Kaprijke, 2 februari 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

FICHE. Het budgethouderschap

FICHE. Het budgethouderschap FICHE Het budgethouderschap Deze tekst is vnl. gebaseerd op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals (voorlopig) laatst gewijzigd door het decreet van 29 juni 2012, en de omzendbrief van minister Keulen

Nadere informatie

Inhoud Verzelfstandiging in het gemeentedecreet Budgethouderschap IVA s 2

Inhoud Verzelfstandiging in het gemeentedecreet Budgethouderschap IVA s 2 Budgethouderschap en intern verzelfstandigde agentschappen Studiedag 8 maart 2007 Mechelen Inhoud Verzelfstandiging in het gemeentedecreet Budgethouderschap IVA s 2 Inhoud Verzelfstandiging in het gemeentedecreet

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE WELZIJN PROVINCIE ANTWERPEN GEMEENTE BRECHT OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJKE WELZIJN VERSLAG RAAD : 16/02/2016 Aanwezig : A. Van Dyck, voorzitter. L. Bennenbroek, C. Dierckx, J. Dignef, M. Van Dyck, F. Vangilbergen,

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat

Voltijds deskundige (m/v) secretariaat De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING 1

FUNCTIEBESCHRIJVING 1 FUNCTIEBESCHRIJVING 1 Functie Hoofddoel van de functie Diensthoofd personeel A1a-A3a U bent verantwoordelijk voor en efficiënte organisatie en werking van de personeelsdienst. U geeft leiding aan team

Nadere informatie

Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 06.03.2012

Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 06.03.2012 Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 06.03.2012 Samenstelling: Mw. C. Gielens, voorzitter, Mwn. L. Mine, K. Lercangé, A. K. Sodermans, A. Vanden Eede, A. Al Merrouni, raadsleden Dhrn.

Nadere informatie

gemeenteraad college van burgemeester en schepenen gemeentesecretaris gemeentelijke diensten

gemeenteraad college van burgemeester en schepenen gemeentesecretaris gemeentelijke diensten FUNCTIEBESCHRIJVING GEMEENTE SCHOTEN 1. ALGEMEEN 1.1. Dienst: Secretariaat Sectie: 1.2. Naam van de functie: SECRETARIS 1.3. Code: functiebeschrijving gemeentesecretaris 1.4. Datum: 28 april 2016 1.5.

Nadere informatie

Kunnen we van verandering een verbetering maken? Sven Brabants 28/1/2015 Secretaris gemeente & ocmw Malle

Kunnen we van verandering een verbetering maken? Sven Brabants 28/1/2015 Secretaris gemeente & ocmw Malle Samenwerking gemeenteocmw Kunnen we van verandering een verbetering maken? Sven Brabants 28/1/2015 Secretaris gemeente & ocmw Malle inhoud 1. Praktijkgetuigenis 2. Aandachtspunten/stellingen Presentatie

Nadere informatie

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht.

Artikel 1. In de gemeente Destelbergen wordt een gemeentelijke Adviesraad voor Lokale Economie (ALE) opgericht. 23 mei 2013 DE GEMEENTERAAD, Overeenkomstig artikel 28 van het Gemeentedecreet in openbare zitting vergaderd; Overwegende dat de gemeenteraad in uitvoering van de artikelen 199 en 200 van het Gemeentedecreet

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: Diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: Bestuurssecretaris Functienaam: Diensthoofd Functiefamilie: Leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Subdienst: Code: Doel van

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

Competentiegerichte functiebeschrijving ICT- en. ICT en systeemverantwoordelijke (projectbasis) Administratief kader

Competentiegerichte functiebeschrijving ICT- en. ICT en systeemverantwoordelijke (projectbasis) Administratief kader Competentiegerichte functiebeschrijving ICT- en systeemverantwoordelijke (projectbasis) 1. Identificatiegegevens: Functiebenaming: Graadbenaming: Sector/Dienst: Niveau/weddeschaal: Categorie (duid aan)

Nadere informatie

OCMW KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 DECEMBER 2014.

OCMW KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 DECEMBER 2014. OCMW KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST MET BESLISSINGEN VAN DE ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 DECEMBER 2014. Openbare zitting 1 PERSONEEL EN INTERNE ORGANISATIE 1.1 Personeel 1.2 Interne

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

DOELSTELLINGENNOTA 2014

DOELSTELLINGENNOTA 2014 AG Infrastructuur Maaseik Markt 1 3680 Maaseik NIS-code : null DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Peter Graux Financieel beheerder Voorzitter: Dirk Verlaak Maaseik Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke

Nadere informatie

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw

Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Naar een sterker lokaal sociaal beleid Organisatie van het sociaal beleid na integratie gemeente-ocmw Ronde van Vlaanderen 28/1/15 12/2/15 Hasselt, Gent, Torhout, Malle, Leuven Inhoud 2 - Vlaams regeerakkoord

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf... 13

Inhoud. Woord vooraf... 13 Inhoud Woord vooraf... 13 Hoofdstuk 1 Het OCMW-decreet algemeen... 15 1. Waarom is er nu een Vlaams OCMW-decreet?... 15 2. Wat regelt het OCMW-decreet?... 15 3. Wanneer werd/wordt het OCMW-decreet van

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Functiefamilie: Afdeling: Dienst: Subdienst: Functionele loopbaan: decretale graad Code: Doel van de entiteit De stad probeert een zo optimaal mogelijke

Nadere informatie

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN

PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG KAPELLEN PERSONEELSDIENST ADMINISTRATIEF CENTRUM ANTWERPSESTEENWEG 130 2950 KAPELLEN personeelsdienst@kapellen.be FUNCTIE: VOLTIJDS CONTRACTUEEL DIENSTHOOFD WELZIJN EN GEZIN NIVEAU A1a-A1b-A2 (38/38) INHOUD: 1.

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 17

INHOUD. Woord vooraf 17 Woord vooraf 17 1 Het OCMW-decreet algemeen 21 1. Waarom is er nu een Vlaams OCMW-decreet? 23 2. Wat regelt het OCMW-decreet? 23 3. Wanneer werd/wordt het OCMW-decreet van kracht? 25 4. Welke zijn de uitgangspunten

Nadere informatie

Het provinciedecreet voert wel een nieuwheid in, nl. het budgethouderschap. (art. 154 e.v. Provinciedecreet)

Het provinciedecreet voert wel een nieuwheid in, nl. het budgethouderschap. (art. 154 e.v. Provinciedecreet) WERKINSTRUMENTEN VAN DE PROVINCIES VOOR HET VOEREN VAN HET PROVINCIAAL BELEID Het is de algemene regel dat de provincies de hun toevertrouwde opdrachten zelf uitvoeren via hun administratie. Veel van hun

Nadere informatie

Op vlak van communicatie: 1. Regelmatig overleggen en afstemmen met betrekking tot het gevoerde communicatiebeleid.

Op vlak van communicatie: 1. Regelmatig overleggen en afstemmen met betrekking tot het gevoerde communicatiebeleid. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SECRETARIAAT COMMUNICATIEDIENST communicatiemedewerk(st)er 1. Plaats in de organisatie De communicatiemedewerk(st)er werkt onder

Nadere informatie

SECTORCOÖRDINATOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN EN BURGERZAKEN

SECTORCOÖRDINATOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN EN BURGERZAKEN FUNCTIEBESCHRIJVING: SECTORCOÖRDINATOR ONDERSTEUNENDE DIENSTEN EN BURGERZAKEN 1. INFORMATIEVE GEGEVENS Naam van de functie: sectorcoördinator Sector: ondersteunende diensten en burgerzaken Dienst: / Niveau:

Nadere informatie

IINFORMATIEBUNDEL SELECTIEPROCEDURE GEMEENTESECRETARIS ZEDELGEM

IINFORMATIEBUNDEL SELECTIEPROCEDURE GEMEENTESECRETARIS ZEDELGEM IINFORMATIEBUNDEL SELECTIEPROCEDURE GEMEENTESECRETARIS ZEDELGEM 1. Toelatings- en aanwervingsvoorwaarden. Voor een functie bij het gemeentebestuur, gelden volgende algemene voorwaarden: - een gedrag hebben

Nadere informatie

financiële- en sociale dienst O.C.M.W.

financiële- en sociale dienst O.C.M.W. O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SECRETARIS-SECRETARIAAT SECRETARIAAT administratief medewerk(st)er financiële- en sociale dienst O.C.M.W. 1. Plaats in de organisatie

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014 Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril Eddy Guilliams 1 april 2014 Agenda Interne controle/ organisatiebeheersing en audit Wie zijn we? Doelstellingen en monitoring in de leidraad organisatiebeheersing

Nadere informatie

Gemeente-, OCMW- en provinciedecreet gewijzigd voor meer efficiënte Vlaamse lokale besturen

Gemeente-, OCMW- en provinciedecreet gewijzigd voor meer efficiënte Vlaamse lokale besturen Gemeente-, OCMW- en provinciedecreet gewijzigd voor meer efficiënte Vlaamse lokale besturen 1. Wijzigingen aan onverenigbaarheden De personeelsleden van het OCMW kunnen niet meer zetelen in de gemeenteraad

Nadere informatie

Het werkgebied van de vereniging is het grondgebied van de deelnemende OCMW s. dit gebied levert volgende kengetallen :

Het werkgebied van de vereniging is het grondgebied van de deelnemende OCMW s. dit gebied levert volgende kengetallen : Aanpassing van het personeelsbehoeftenplan van de Vereniging 'Welzijnsband Meetjesland' in verband met de creatie van een bijkomende functie van jurist en de functie van Interne Auditor. Voorafgaande,

Nadere informatie

Beleidsnota inclusief addenda 2015

Beleidsnota inclusief addenda 2015 Kerkstraat 1 3910 Neerpelt NIS-code : 88999 Laatste budgettaire journaalnummer : 2015002540 Beleidsnota inclusief addenda 2015 Secretaris Vrolix Guido Financieel beheerder Leën Henri Welzijnsregio Noord-

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Gezamenlijke aankoop elektriciteit 2012-2014.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst..

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst.. FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: RANG: WEDDENSCHAAL: deskundige juridische aangelegenheden B Bv B1-B3 Plaats in het organogram De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker

Functiebeschrijving. Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Functie Graadnaam: Afdelingshoofd Afdeling: Algemene Zaken Functienaam: Stafmedewerker Dienst: / algemene zaken Functiegroep: Leidinggevend Subdienst: / Functionele loopbaan: A4a-A4b Doel van de entiteit

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WS 4 GEZAMENLIJK AANKOPEN EN OVERHEIDSOPDRACHTEN Ludovic Van den Bulck Bestuurcoördinator Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening -

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening - De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. - LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder werkt onder leiding

Nadere informatie

(B.S. 07/06/2004) Gecoördineerd tot 4 december Artikel. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

(B.S. 07/06/2004) Gecoördineerd tot 4 december Artikel. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Decreet van 7 mei 2004 (betreffende het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Sport Vlaanderen ) (Decreet van 4 december 2015, B.S., 21/12/2015, art. 2; Inwerkingtreding 1/1/2016)

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014

OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 28 OKTOBER 2014 Aanwezig: Surkyn Sonja - voorzitter Schepens Michel, Pernet Godelieve, Seys Roger, Maes Benny, Deckers Hilde, Debruyne Katrien, Jeunen Maria,

Nadere informatie

Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon. Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden

Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon. Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden 1 Overzicht presentatie Enkele aandachtspunten vooraf Generiek sjabloon voor schrijven van beheersovereenkomsten

Nadere informatie

Raad 7 januari Kennisgeving van de verkiezing en van het onderzoek van de geloofsbrieven van de OCMWraadsleden

Raad 7 januari Kennisgeving van de verkiezing en van het onderzoek van de geloofsbrieven van de OCMWraadsleden Raad 7 januari 2013 1 RAAD 7 januari 2013 Aanwezig: Ilse Lacante, voorzitter van de gemeenteraad Chris De Ridder, Roger Van Driessche, Jan Claus, Els Van der Velden, Lieve Fierens, Kristien Sestig, Gwenda

Nadere informatie

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. N.

Nadere informatie

12 AUGUSTUS Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid.

12 AUGUSTUS Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. 12 AUGUSTUS 1993. - Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij de instellingen van sociale zekerheid. - Bron : SOCIALE VOORZORG Publicatie : 21-08-1993 Inwerkingtreding

Nadere informatie

2 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

2 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Openbaar Centrum voor 2 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 9 FEBRUARI 2015 2950 KAPELLEN Aanwezig: Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren, Inge Wagemans,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VAN 13/02/2011

NOTULEN VAN DE RAAD VAN 13/02/2011 NOTULEN VAN DE RAAD VAN 13/02/2011 Aanwezig: Katrijn Willems, voorzitter; Maria Brumagne, Marie-Josée Cludts, Xavier Du Château, Kristien Goeminne, Danny Laes, Hilde Noppen, Lieven Ral, Luk Van Biervliet,

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

Externe audit, interne controle en IT. Steven Van Roosbroek

Externe audit, interne controle en IT. Steven Van Roosbroek Externe audit, interne controle en IT Steven Van Roosbroek Gestegen verwachtingen Financieel Inhoudelijk Burgers 3 4 Kader voor de externe audit Nieuw systeem van plannen en boekhouden Integratie sectorale

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 11 oktober 2011

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 11 oktober 2011 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 11 oktober 2011 Aanwezig: Willy Kuijpers, burgemeester-voorzitter - Jos Bex, Jo De Clercq, Luk Draye, Arlette Caes, Maria Helena Schouteden, Marleen Pattyn,

Nadere informatie

Samenwerkingstraject. personeelsdiensten stad en OCMW Mechelen

Samenwerkingstraject. personeelsdiensten stad en OCMW Mechelen Samenwerkingstraject personeelsdiensten stad en OCMW Mechelen Vooraf Beleidsverklaring januari 2007 - optimale samenwerking tussen stad en OCMW - integratie van bepaalde diensten - budgetconclaaf februari

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; GR20170622 punt 3: Politie - Personeel - Externe aanwerving - Openverklaring van een betrekking in het administratief en logistiek kader - Niveau B - Consulent - voor de dienst beleid, beheer & ondersteuning

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 SEPTEMBER 2009.

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 SEPTEMBER 2009. ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN KRUISHOUTEM VAN 9 SEPTEMBER 2009. Aanwezig: della FAILLE d HUYSSE Baron Bernard, voorzitter. GHEYSENS Rudy, NEIRINCK Rita, DE BRUYNE Patrick, BRAECKMAN

Nadere informatie

raad voor maatschappelijk welzijn

raad voor maatschappelijk welzijn raad voor maatschappelijk welzijn uittreksel zitting van 13 september 2017 GOEDGEKEURD BEHEERSING EN ONTWIKKELING Beleidsrapportage 6 2017_RMW_00057 klachtenbehandeling - nieuwe procedure lokaal bestuur

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris.

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Personeel. Functienaam: bestuurssecretaris. Functie Graadnaam: bestuurssecretaris Functienaam: bestuurssecretaris Functiefamilie: functioneel leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Algemene zaken Dienst: Personeel Subdienst: Code:

Nadere informatie

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Mobiel werken - Technische wijzigingen - Goedkeuring

gemeenteraad Besluit Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Mobiel werken - Technische wijzigingen - Goedkeuring gemeenteraad Besluit OPSCHRIFT Vergadering van 27 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00518 Onderwerp: Rechtspositieregeling Personeel Stad Gent - Mobiel werken - Technische wijzigingen - Goedkeuring Beknopte

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BORGLOON Verslag van 7 januari 2013 om uur Aanwezig: Voorzitter: Patrick Carnotensis, Raadsleden: Joël Schoofs, mevrouw Maria Vrancken, mevrouw Greet Baldewijns, Omer Vanderbeeken, Antoine Goffings, mevrouw Ingrid Moens, mevrouw Chantal L Hoyes,

Nadere informatie

Het OCMWdecreet. Cursus gegeven door Walter Appels. in opdracht van PLOT

Het OCMWdecreet. Cursus gegeven door Walter Appels. in opdracht van PLOT Het OCMWdecreet Cursus gegeven door Walter Appels in opdracht van PLOT Walter Appels Stadsambtenaar 1978-1988 OCMWsecretaris 1988-2002 Consulent personeelszaken lokale besturen 2002- Drie invalshoeken:

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang

Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Reglement voor de Audit Commissie Woonstichting Vooruitgang Pagina 1 van 5 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1) Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 JANUARI 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING 1

FUNCTIEBESCHRIJVING 1 FUNCTIEBESCHRIJVING 1 Functie Hoofddoel van de functie Deskundige burgerzaken B1-B3 U verzorgt de permanentie aan het vreemdelingenloket en bent verantwoordelijk voor de behandeling van vreemdelingendossiers

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW

Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Reglement voor de Audit Commissie Stichting WSW Vastgesteld door de Raad van Commissarissen bij besluit van d.d. 27 maart 2013 Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 23 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 23 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering TOELICHTENDE NOTA Vergadering van de gemeenteraad van 23 maart 2016 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering Gaat de gemeenteraad akkoord met de notulen van de vorige vergadering? Agendapunt 1 Onderwerp

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3

Inhoud. Voorwoord. Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1. Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 Inhoud Voorwoord V Deel I: Krachtlijnen van de vernieuwing 1 Hoofdstuk 1: Situering van het OCMW naar vernieuwende aspecten 3 1. Inleiding 3 2. Structuur van het Organieke Decreet 3 3. Krachtlijnen van

Nadere informatie

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a)

Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) A. Algemene toelatingsvoorwaarden Hoofd Vrije Tijd (A1a-A3a) een gedrag vertonen dat in overeenstemming is met de eisen van de functie waarvoor men solliciteert de burgerlijke en politieke rechten genieten

Nadere informatie

nr. 735 van EMMILY TALPE datum: 26 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Wijk-werken - VDAB-personeel

nr. 735 van EMMILY TALPE datum: 26 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Wijk-werken - VDAB-personeel SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 735 van EMMILY TALPE datum: 26 juli 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Wijk-werken - VDAB-personeel Op 19 juli 2017 heeft de SERV een

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

3/04/2015. De OCMW s opdoeken: een goed idee? Situatie in Vlaanderen. Inhoud

3/04/2015. De OCMW s opdoeken: een goed idee? Situatie in Vlaanderen. Inhoud Inhoud De OCMW s opdoeken: een goed idee? Situatie in Vlaanderen AV afdeling OCMW s AVCB-VSGB 26/3/2015 De relatie gemeente-ocmw vandaag Vlaams regeerakkoord 2014-2019 en motie Vlaams parlement Conceptnota

Nadere informatie