229 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "229 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR"

Transcriptie

1 229 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT VERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 18 DECEMBER 2013 OM U.

2 Beknopt verslag van de 229 e bijeenkomst van de Raad van Bestuur van de Maatschappij voor het Haven, Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied in haar kantoren te Kallo op woensdag 18 december 2013 om u. Aanwezig/vertegenwoordigd: Namens het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen: dhr. Eddy Bruyninckx; dhr. Koen Kennis (vertegenwoordigd bij volmacht door dhr. Björn Verhoeven); dhr. Rob Van de Velde (vertegenwoordigd bij volmacht door dhr. Eddy Bruyninckx); dhr. Björn Verhoeven. Namens de gemeente Beveren: dhr. Bruno Stevenheydens, dhr. Guy Tindemans, mw. Kristien Hulstaert (met raadgevende stem); Namens de gemeente Zwijndrecht: dhr. Kris Herremans Namens het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Interwaas: dhr. Peter Deckers, dhr. Boudewijn Vlegels. Namens het Vlaams Gewest: dhr. Freddy Aerts, mw. Miet Deckers. Bijgestaan door: - Technische raadgevers: Greet Bernaers en Toon Tessier, GHA; Bart Casier en Bruno Machiels, Interwaas; Evelyn Fiers en Jan Noppe, gem. Beveren; Kristof Devos, Afd. Maritieme Toegang (in tijdelijke vervanging van mw. Eveline Schippers); dhr. Jean-Pierre Van Campenhout (2e Aankoopcomité Gent), Paul Nelen, Peter Van de Putte, en Els Jennen (enkel m.b.t. agendapunten 5,6 en 7), Maatschappij Linkerscheldeoever; - Waarnemers: Marc Van Peel, GHA, dhr. André Van de Vyver, gem. Zwijndrecht. Verontschuldigd: Namens het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen: dhr. Koen Kennis (vertegenwoordigd bij volmacht door dhr. Björn Verhoeven); dhr. Rob Van de Velde (vertegenwoordigd bij volmacht door dhr. Eddy Bruyninckx): bestuurders; Namens de gemeente Beveren:: bestuurders; dhr. Marc Van de Vijver, waarnemer Namens Interwaas: dhr. Julien Van Geertsom, bestuurder A G E N D A Verslag 1. Goedkeuring verslag van de zitting d.d. 6 november 2013 Beleidspunten 2. Toelichting door dhr. Bruyninckx over havenontwikkelingen o.m. P3 en brief MSC 3. Kennisname schorsing GRUP Afbakening zeehavengebied Antwerpen 4. Ontwerp van Ministerieel besluit tot vaststelling van een soortenbeschermingsprogramma voor het Antwerpse havengebied 5. Aansprakelijkheid MLSO als eigenaar en bestuurdersaansprakelijkheid 6. Doel-centrum: Brief Interwaas inzake ZRTB en opvolging voormalige gemeentelijke eigendommen 7. Opvolging problematiek Oud Arenberg en standpunt verder gebruik 8. Kader voor sponsoring vanaf Mogelijke medefinanciering tijdelijke garantiestelling IFB 10. Concessies: verzoek tot uitbreiding vanwege groep SGS 11. Concessies: principiële toekenning aan Transport Van Gucht 12. Concessies: Aannemingen Smet & Zn en Aannemersbedrijf Roelandt gebr.

3 Beheerpunten 13. Project Linkeroeverpendel mandaat gunning en stand van zaken 14. Werken rotonde Haandorp: goedkeuring extra kosten en mandaat directeur meerwerken bestek Goedkeuring bestek noodweg 16. Werken Haasop: mandaat directeur meerwerken bestek Aktename en opvolging ingediende klachten 18. De Rijke NV: opvolging juridische procedure 19. NV mandatering en stand van zaken 20. Bestek drukwerk Halo-jaarverslag 21. Bestek opmaak strategisch beleidsplan Inrichtingsstudie LPW: gunning 23. Aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris van de Maatschappij LSO 24. Varia 1. Goedkeuring verslag van de zitting d.d. 6 november 2013 Het verslag van de zitting d.d. 6 november 2013 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd. Beleidspunten 2. Toelichting door dhr. Bruyninckx over havenontwikkelingen o.m. P3 en brief MSC Dhr. Bruyninckx geeft a.d.h.v. een presentatie toelichting bij MSC en P3 in relatie tot de haven van Antwerpen. Aanleiding tot deze toelichting is het schrijven van MSC aan het Havenbedrijf waarmee zij bevestigen hun toekomstige groei bij voorkeur in Antwerpen te willen realiseren, meer bepaald aan het Deurganckdok. 3. Kennisname schorsing GRUP Afbakening zeehavengebied Antwerpen Dhr. Van de Putte licht de uitspraak tot schorsing van de tenuitvoerlegging door de Raad van State toe. De schorsing betreft enkel het grondgebied van de gemeenten Beveren en Sint-Gillis-Waas met uitsluiting van de daar gelegen groengebieden. Daarop besluit de voorzitter dit agendapunt: - De Raad van Bestuur neemt kennis van het arrest van de Raad van State van 3 december 2013 in de zaak A /X waarbij de Raad van State overgaat tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van het besluit van de Vlaamse regering van 30 april 2013 houdende de definitieve vaststelling van het GRUP Afbakening zeehavengebied Antwerpen, in zoverre dit het grondgebied van de gemeenten Beveren en Sint-Gillis-Waas betreft, met uitsluiting van de aldaar gelegen groengebieden (zones voor permanente ecologische infrastructuur EI, zones voor permanente ecologische infrastructuur met medegebruik EI+ en natuurgebieden). - De Raad van Bestuur neemt kennis van het arrest van de Raad van State van 3 december 2013 in de zaak A /X waarbij tot heropening van de debatten werd besloten.

4 4. Ontwerp van Ministerieel besluit tot vaststelling van een soortenbeschermingsprogramma voor het Antwerpse havengebied Dhr. Nelen schetst de aanleiding tot het ontwerp van MB (het Soortenbeschermingsbesluit), de totstandkoming hiervan (o.m. de stuurgroepbesluiten) en de rol van resp. het Agentschap Natuur en Bos, het Havenbedrijf en de Maatschappij in de uitvoering en monitoring van het soortenbeschermingsprogramma. Daarop overweegt en beslist de Raad van Bestuur: - Gelet op het Soortenbeschermingsbesluit (goedgekeurd ) dat op Vlaams niveau de bescherming van planten- en diersoorten in Vlaanderen regelt en dat onder bepaalde omstandigheden ook in een aantal algemene vrijstellingen of specifieke afwijkingsmogelijkheden voorziet; - Gelet op de toepassing hiervan voor het havengebied die op basis van soortenbeschermingsprogramma s werd voorbereid door een stuurgroep waarvan ook de Maatschappij Linkerscheldeoever deel uitmaakte en waarvan de besluiten werden overgemaakt d.m.v. een brief d.d aan de leidend ambtenaar van het Agentschap Natuur en Bos; - Gelet op het feit dat hiermee een kader werd bepaald waarbinnen de havengemeenschap de instandhouding van wettelijk beschermde fauna en flora binnen het havengebied haalbaar acht; - Gelet op het antwoord vanwege het ANB d.d ; - Gelet op het ontwerp van Ministerieel Besluit tot vaststelling van een soortenbeschermingsprogramma voor het Antwerpse havengebied, dat tot stand kwam na havenbreed overleg en rekening houdend met het standpunt van het ANB; - Gelet op de Geactualiseerde principes van het Strategisch Plan Linkeroever, inzonderheid principe 26 waarmee het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen gelast werd met de inrichting en het beheer van het netwerk van ecologische infrastructuur in de Waaslandhaven; - Gelet op het ontwerp van overeenkomst m.b.t. een soortenbeschermingsprogramma voor het Antwerpse havengebied tussen het Vlaamse Gewest en het GHA in haar hoedanigheid als inrichter en beheerder van dit netwerk; - Gelet op de conclusies van de havengemeenschap n.a.v. het havenmilieuoverlegforum d.d. 19 november 2013 waarmee het principe van een soortenbeschermingsprogramma voor de haven werd ondersteund en waarin tevens de bezorgdheid m.b.t. een gefaseerde vrijgave van terreinen voor economische ontwikkeling werd geuit; - Gelet op het decreet op het natuurbehoud en meer bepaald op art. 36ter 5 (afwijking omwille van dwingende redenen van groot algemeen belang); - Gelet op de verantwoordelijkheid van de Maatschappij Linkerscheldeoever om haar concessionarissen te vrijwaren en dit ingevolge het Beleidskader Compensatieplicht zoals goedgekeurd in zitting van de Raad van Bestuur d.d ; hecht de Raad van Bestuur haar goedkeuring aan het voorgestelde ontwerp van Ministerieel Besluit tot vaststelling van een soortenbeschermingsprogramma voor het Antwerpse havengebied. 5. Aansprakelijkheid MLSO als eigenaar en bestuurdersaansprakelijkheid Mw. Els Jennen overloopt de nota die het advocatenkantoor GSJ opstelde en die voorafgaandelijk met de schriftelijke toelichtingen aan de leden van de Raad van Bestuur werd bezorgd. Zij wijst op zowel de burgerlijke als de strafrechtelijke aansprakelijkheid, als op de verzekerbare en niet verzekerbare risico s.

5 6. Doel-centrum: Brief Interwaas inzake ZRTB en opvolging voormalige gemeentelijke eigendommen Mw. Jennen schetst de historiek die voorafging aan het aflopen van het tijdelijk woonrecht in de woonkern van Doel vanaf de BVR van tot de recente schorsing van het GRUP Afbakening zeehavengebied Antwerpen. Op vraag van de voorzitter geeft mw. Jennen toelichting i.v.m. vzw De Vrijbuiter. Deze diende ingevolge een uitspraak van de vrederechter het pand (De Doolen) te verlaten tegen maar ging hiertegen in beroep, de pleitzitting hiervoor is voorzien op Intussen ontving MLSO hun schriftelijke vraag tot verder gebruik. De voorzitter besluit na discussie dat het verder gebruik alleszins wordt toegestaan tot de uitspraak van het Hof van Beroep waarna het verder gebruik zal worden geëvalueerd. 7. Opvolging problematiek Oud Arenberg en standpunt verder gebruik Op verzoek van de voorzitter schetst mw. Jennen de historiek en huidige stand van zaken. Zoals in de zaak onder agendapunt 6 zal het Hof van Beroep ook de problematiek m.b.t. het verder gebruik van woningen te Oud Arenberg op in behandeling nemen. Met hun mail van verzochten de krakers de Maatschappij om een regulier huurcontract te overwegen waarbij zij de kosten dragen voor onderhoud, brandverzekering, gebruik nutsvoorzieningen en de gebruiksvergoeding. Na discussie besluit de voorzitter dat zal gewacht worden op de pleitzitting van waarna hierop zal worden terug gekomen en sluit daarmee dit agendapunt af. 8. Kader voor sponsoring vanaf 2014 De Raad van Bestuur keurt het kader voor sponsoring voor 2014 en volgende jaren goed. - De Raad van Bestuur keurt de overeenkomsten voor Waasland-Beveren ad EUR/jaar, Asterix Kieldrecht ad EUR/jaar, SK Sint-Niklaas ad EUR/jaar en ZWAT ad EUR/jaar goed en geeft de opdracht aan de directie om deze overeenkomsten verder te onderhandelen. Ze geeft de directie ook het mandaat om daarna deze overeenkomsten af te sluiten. - Tevens geeft de Raad de opdracht aan de directie om daarnaast binnen het globaal kader en binnen de budgettaire limieten de andere passende overeenkomsten af te sluiten. Het budget van een individuele overeenkomst mag EUR evenwel niet overtreffen. Indien dit het geval is, dient de Raad van Bestuur hierover te beslissen. 9. Mogelijke medefinanciering tijdelijke garantiestelling IFB Dhr. Van de Putte licht toe dat het ernaar uitziet dat de federale overheid voor 2014 opnieuw een subsidie zou toekennen die in orde van grootte ca. 10 mio zou bedragen voor het verspreid vervoer en 4 à 5 mio voor het intermodaal vervoer.

6 MLSO wil mee inzetten op het behouden van het verspreid vervoer na de stopzetting van de subsidies in 2013 wat zich concreet vertaalde in de overname van 12.5 % van de aandelen van het Havenbedrijf in Railport Antwerpen NV, maar waarvoor ook een deelname in de garantiestelling wordt gevraagd door het Havenbedrijf. Beide dossiers zijn wat het Havenbedrijf betreft aan elkaar gekoppeld daar waar tot dusver MLSO dit als 2 aparte dossiers wil beschouwen. Hierop rondt de voorzitter dit punt af en beslist de Raad van Bestuur: - Gelet op de Raden van Bestuur van 16 oktober en 3 november 2013 Beslist de Raad van Bestuur om bij te dragen aan de garantiestelling IFB ten bedrage van EUR. Een bijdrage kan in elk geval pas gebeuren nadat duidelijk is dat de Europese Commissie de garantiestelling aanvaardt. 10. Concessies: verzoek tot uitbreiding vanwege groep SGS Dhr. Nelen licht het verzoek vanwege groep SGS toe om haar activiteiten te kunnen uitbreiden op het naastliggende terrein dat tot voor kort in gebruik was door Bilfinger ROB. Hij wijst op de gunstige impact op de tewerkstelling en het feit dat dit ook voor MLSO een rechtstreeks gunstig financieel gevolg heeft vermits dit toelaat om de lopende erfpachten op de betrokken terreinen aan te passen aan de huidige toepasselijke vergoedingen voor terreinen in het havengebied. Daarop neemt de Raad van Bestuur volgende beslissing: - Gelet op de twee erfpachten in voordeel van ROBBEL NV met als finaliteit het voeren van montage activiteiten en eindigend in 2082; - Gelet op de feitelijke beëindiging van deze montage activiteiten door verhuis van de uitbater Bilfinger Rob NV naar een site te Zwijndrecht, in concessie verleend door de Maatschappij Linkerscheldeoever; - Gelet op het verzoek vanwege de groep SGS d.m.v. haar schrijven aan de Maatschappij LSO dd. 04 december 2013 tot het bekomen van een principieel akkoord inzake de overname van de aandelen van ROBBEL NV door de groep SGS waardoor ook de beide erfpachten in portefeuille komen van de overnemer; - Gelet op de intentie van groep SGS om haar bestaande activiteiten, die hoofdzakelijk tot de milieusector behoren, te kunnen uitbreiden op het naastliggend terrein dat voorwerp is van de erfpachten i.v.v. ROBBEL NV en al haar aan elkaar grenzende terreinen ongeacht of deze het voorwerp uitmaken van een erfpacht of concessie te beschouwen als één enkele entiteit van exploitatie; - Gelet op het feit dat aldus de montage activiteiten worden vervangen door zowel dienstverlenende als verwerkende activiteiten, waarvoor een andere vergoeding overeenkomstig de tarieven van toepassing in de zeehaven van Antwerpen dient te worden toegepast; - Gelet op de door groep SGS in het vooruitzicht gestelde toename van de tewerkstelling na overname van ROBBEL NV van ca. 125 naar ca. 150 voltijds equivalenten; Verleent de Maatschappij Linkerscheldeoever haar principieel akkoord om de beide erfpachten i.v.v. ROBBEL NV na overname van de aandelen door groep SGS, aan te passen aan de nieuw te voorziene activiteiten mits hiervoor de overeenstemmende vergoeding zal worden toegepast die de wijzigingen en aanpassingen zal dienen te volgen zoals die bij wijze van algemene maatregel worden doorgevoerd. Verleent de Maatschappij Linkerscheldeoever haar akkoord om, na realisatie van voornoemde overname en aanpassing van de erfpachtakten, de einddatums van alle

7 tot de exploitatie behorende erfpachten en concessies uniform te bepalen op 31/12/2042 zonder afbreuk te doen aan de modaliteiten van eventuele verlengingen. 11. Concessies: principiële toekenning aan Transport Van Gucht Het verzoek vanwege Transport Van Gucht om minstens gedurende enkele jaren gebruik te kunnen maken van een terrein in de onmiddellijke omgeving (kruispunt Ketenislaan/Ouden Dijk) van haar huidige activiteiten (St.-Jansweg) op het bedrijfsterrein van de groep Talke wordt voorgelegd. De Raad van Bestuur beslist hierover: - Gelet op het verzoek van Transport Van Gucht bvba om haar activiteiten voor de firma Talke (Sint-Jansweg, Kallo) wegens toenemend plaatsgebrek te kunnen voeren vanaf een nabij gelegen terrein; - Gelet op de verstrengeling van de containerbehandelingen die Van Gucht uitvoert en de activiteiten van Talke zelf waardoor deze bij voorkeur op het terrein zelf worden gevoerd, en zo niet mogelijk in de directe omgeving ervan; - Gelet op de beschikbaarheid van een terrein groot ca. 1 ha aan de rotonde van de Sint-Jansweg, dat echter operationeel deel zou kunnen uitmaken van een groter geheel en het daarom niet aangewezen is dit nu reeds voor een langere termijn in concessie te verlenen; geeft de Raad van Bestuur haar principiële goedkeuring om dit terrein in concessie te verlenen aan Transport Van Gucht bvba mits dit geen beletsel vormt om het groter geheel waarvan deze 1 ha deel kan uitmaken alsnog als één zone te valoriseren. De Raad van Bestuur beslist daarom dat de initiële concessietermijn slechts 2 jaar kan bedragen, waarna het terrein gedurende maximaal 3 opeenvolgende jaren telkens voor één jaar kan verlengd worden. Rekening houdend met deze beperking voor de uitbater zal de deels aanwezige terreinverharding niet in aanmerking worden genomen. Voor het overige zullen de in het havengebied geldende voorwaarden worden toegepast. 12. Concessies: Aannemingen Smet & Zn en Aannemersbedrijf Roelandt gebr. Het verzoek tot het bekomen van een concessie werd door beide bedrijven gezamenlijk ingediend in één concept. Zij werken sedert vele jaren regelmatig samen in een complementaire activiteit en dit hoofdzakelijk in de haven en in opdracht van havenbedrijven en overheden. De verzoekers nemen gezien de aard van hun activiteiten (vnl. terreinwerken, grondverzet, afbraken) genoegen met een suboptimale site die gevonden werd aan de Blikken tussen de weg en een spoorbundel in aanbouw. Daarop beslist de Raad van Bestuur: - Gelet op het feit dat Aannemingen Smet sinds vele jaren actief is in de Waaslandhaven en dit met vaak grootschalige werken van grondverzet waarvoor per werf telkens wisselende terreinen moeten worden ingericht als uitvalsbasis en opslagplaats, met bijhorende hinder voor omliggende bedrijven en/of verkeer; - Tevens gelet op het verdwijnen van de vestigingsplaats van Aannemersbedrijf Roelandt Gebr. aan de noordkant van de toegangsgeul van de Kallosluis waar steenpuin wordt omgezet in granulaten, waarbij een belangrijk deel wordt aangeleverd en herbruikt door plaatselijke aannemers i.v.m. werken in de haven maar ook door de gemeente Beveren, de Maatschappij LSO en de Afd. Maritieme Toegang; - Gelet op de mogelijkheid tot samenwerking tussen beide aannemingsbedrijven waardoor deze samen binnen één site kunnen gevestigd worden hetgeen ruimtebesparend is, en de hinder beperkt t.a.v. bedrijven in de haven en t.a.v. verkeer zowel in als in de directe omgeving van de haven;

8 - Gelet op de zeer beperkte zoniet onbestaande mogelijkheid om op een restterrein aan het Geslecht - bruto ca ha groot en gelegen tussen de weg, spoorweg en spoorbundel in aanbouw - een havenlogistiek of indus-trieel bedrijf te vestigen; hecht de Raad van Bestuur haar principiële goedkeuring om beide bedrijven samen op dit terrein te vestigen d.m.v. een concessie en de besprekingen hiertoe aan te vatten met inachtname van de gebruikelijke voorwaarden zoals van toepassing in het havengebied. Voorafgaandelijk dient met het Havenbedrijf te worden afgetoetst of het beoogde terrein al dan niet deel uitmaakt van de maritieme zone. Beheerpunten 13. Project Linkeroeverpendel mandaat gunning en stand van zaken Met het oog op de verderzetting van het project werd aan de bevoegde minister de vraag naar een nieuw financieel instrumentarium gesteld: minister Crevits voorziet hiervoor in de Vlaamse begroting voor Anderzijds zet een grote afnemer van het pendelbusvervoer de deelname aan dit project stop. Hierdoor is het bestek dat op werd goedgekeurd niet langer realistisch en is het niet zinvol om op basis daarvan een nieuwe overeenkomst te gunnen. Daarom wordt nu een nieuw bestek voorgelegd. De Raad van Bestuur neemt hiervan kennis en beslist: - Gelet op de goedkeuring door de Raad van Bestuur van het bestek Uitvoering van collectief werknemersvervoer: Linkeroeverpendel op 2 oktober 2013; - Gelet op de toegekende financiële steun ten bedrage van euro met het oog op de verderzetting van het project in 2014; - Gelet op het stopzetten van de contracten door een grote gebruiker, waardoor het project grondig verandert; - Gelet op het feit dat deze grondige verandering in het project ertoe leidt dat het bestek niet meer relevant is, en er bijgevolg op basis van dit achterhaalde bestek geen gunning kan plaatsvinden; Beslist de Raad van Bestuur de opdracht Uitvoering van collectief werknemersvervoer: Linkeroeverpendel volgens bestek niet te gunnen en de inschrijvers daarvan onverwijld op de hoogte te brengen; Verder beslist de Raad van Bestuur tot het lanceren van een nieuw bestek, waarbij de inventaris en de nodige andere bepalingen zullen aangepast zijn aan de nieuwe omstandigheden. De Raad van Bestuur geeft de opdracht om met Zwijndrecht Cars, zijnde de huidige vervoerder, een tijdelijke en kortlopende overeenkomst aan te gaan tot en met 30 april 2014, opdat het project geen hinder zou ondervinden van de nieuwe aanbestedingsprocedure. Gelet op de beoogde verderzetting van het project, waarbij beroep dient gedaan te worden op VZW Max Mobiel, bevestigt de Raad van Bestuur de aanstelling van VZW Max Mobiel om het project verder te begeleiden. 14. Werken rotonde Haandorp: goedkeuring extra kosten en mandaat directeur meerwerken bestek

9 - Gelet op het feit dat er ten behoeve van de uitvoering van het nieuw verkeerscomplex Haandorp omleidingswegen dienen te worden aangelegd, die op hun beurt verlicht moeten worden; - Gelet op het feit dat het Agentschap Wegen en Verkeer afdeling Elektromechanica en Telematica beheerder is van de huidige verlichting aan de Haandorpweg en de Hazopweg te Beveren; - Gelet op het feit dat de afdeling Elektromechanica en Telematica (als aanbestedende overheid) de werken uitvoert met kredieten van de afdeling Maritieme Toegang die op hun beurt de kosten zullen verhalen op de Maatschappij Linkerscheldeoever en het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen; - Gelet op het feit dat een controlebureau tijdens de uitvoering van de werken aan het nieuw verkeerscomplex moet worden aangesteld; - Gelet op het feit dat de kosten hieraan verbonden, kunnen worden verdeeld tussen Maatschappij Linkerscheldeoever en Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen op basis van de verdeelsleutel zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst tussen beide partners Realisatie van een verkeerscomplex vanaf de rotonde Haandorp ter hoogte van de Haandorpweg Hazopweg tot aan de Schoorhavenweg in de Waaslandhaven (goedgekeurd in de Raad van Bestuur d.d. 10/10/2012), zijnde 90% voor MLSO en 10% voor GHA; - Gelet op feit dat het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen als aanbestedende overheid optreedt voor de aanstelling van het controlebureau; - Gelet op het feit dat naar een vlotte vooruitgang in de uitvoering van het project moet worden gestreefd; Keurt de Raad van Bestuur de kostenuitgave t.b.v. het plaatsen van de nodige verlichting langsheen de omleidingswegen goed. De uitgave wordt geraamd op ,82 en kan verdeeld worden tussen Maatschappij Linkerscheldeoever en Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen op basis van de verdeelsleutel zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst tussen beide partners Realisatie van een verkeerscomplex vanaf de rotonde Haandorp ter hoogte van de Haandorpweg Hazopweg tot aan de Schoorhavenweg in de Waaslandhaven (goedgekeurd in de Raad van Bestuur d.d. 10/10/2012), zijnde 90% voor MLSO en 10% voor GHA. De bijdrage voor de Maatschappij Linkerscheldeoever bedraagt dan ,64 (incl. B.T.W.). Keurt de Raad van Bestuur de kostenuitgave t.b.v. het aanstellen van een controlebureau in de uitvoeringsfase goed. De uitgave wordt geraamd op (excl. B.T.W.) per kalendermaand (met een geraamde uitvoeringstermijn van 16 kalendermaanden). De kost kan verdeeld worden tussen Maatschappij Linkerscheldeoever en Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen op basis van de verdeelsleutel zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst tussen beide partners Realisatie van een verkeerscomplex vanaf de rotonde Haandorp ter hoogte van de Haandorpweg Hazopweg tot aan de Schoorhavenweg in de Waaslandhaven (goedgekeurd in de Raad van Bestuur d.d. 10/10/2012), zijnde 90% voor MLSO en 10% voor GHA. De bijdrage voor de Maatschappij Linkerscheldeoever bedraagt dan (voor een periode van 16 kalendermaanden, incl. B.T.W.). Verleent de Raad van Bestuur een mandaat aan de directeur van de Maatschappij Linkerscheldeoever voor het goedkeuren van meerwerken in kader van de uitvoering van bestek Aanleggen van een verhoogd verkeerscomplex ter hoogte van de Haandorpweg Hazopweg te Beveren.

10 15. Goedkeuring bestek noodweg - Gelet op het feit dat er ten behoeve van een goede en veilige verkeersafwikkeling een noodontsluitingsweg dient te worden aangelegd voor het Logistiek Park Waasland; Keurt de Raad van Bestuur bestek Begeleiding en ondersteuning t.b.v. de aanleg van een noodontsluitingsweg voor het Logistiek Park Waasland (Waaslandhaven te Beveren) goed. 16. Werken Haasop: mandaat directeur meerwerken bestek Gelet op het feit dat naar een vlotte vooruitgang in de uitvoering van het project gestreefd moet worden; - Gelet echter op het ontbreken van een raming van de mogelijke meerwerken die zich tijdens de realisatie van dit project kunnen voordoen beslist de Raad van Bestuur dat alle kosten van meerwerken in kader van de uitvoering van bestek Aanleggen van 12 ha Riet en Water in het natuurgebied Haasop voorafgaandelijk aan 2 bestuurders ter goedkeuring dienen te worden voorgelegd. Dit kan per Aktename en opvolging ingediende klachten De ingediende klachten betreffen: 1. Hooghuisstraat 21, proces-verbaalnummer DE.18.L / Sluikstort Log. Park Waasland fase West, proces-verbaalnummer DE.64.L / Diverse inbraken en vandalisme te Doel Centrum, proces-verbaalnr. DE.50.L /2013. De Raad van Bestuur neemt kennis van en bekrachtigt de verscheidene ingediende klachten die ertoe dienen de belangen van de Maatschappij Linkerscheldeoever zoveel als mogelijk te vrijwaren. Verder beslist de Raad van Bestuur tot het aanstellen van Meester De Bock om ten gevolge van de bovenstaande ingediende klachten, een verklaring af te leggen op het secretariaat van het openbaar ministerie. Op deze manier kan de Maatschappij het statuut van benadeelde verkrijgen en zo de procedures verder opvolgen ter verdediging van de eigen belangen. 18. De Rijke NV: opvolging juridische procedure - Gelet op de inhoud van het vonnis van 12 september 2013 waarbij De Rijke NV werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de Maatschappij Linkerscheldeoever; Neemt de Raad van Bestuur van de Maatschappij Linkerscheldeoever kennis van de ontwikkelingen in de juridische procedure tegen De Rijke NV; en neemt de Raad van Bestuur van de Maatschappij Linkerscheldeoever kennis van de beroepsprocedure die De Rijke NV aanhangig heeft gemaakt.

11 19. NV mandatering en stand van zaken De Raad van Bestuur van de Maatschappij Linkerscheldeoever neemt kennis van de oprichting van een eerste dochtervennootschap (NV Wind aan de Stroom 2013) bij de NV Wind aan de Stroom op 22 november De Raad van Bestuur geeft opdracht aan de directie om het geplaatst kapitaal verder te volstorten met euro, te storten op rekening van NV Wind aan de Stroom, in zoverre dit verzoek door de Raad van Bestuur van NV Wind aan de Stroom wordt bevestigd. De Raad van Bestuur keurt de overeenkomst en de ondertekening goed omtrent de toekomstige teruggave van het zakelijk recht door de terreingebruiker ten behoeve van de vestiging van een windturbine, gesloten tussen Maatschappij Linkerscheldeoever, NV Wind aan de Stroom, en Tabaknatie NV. Ten gevolge van deze goedkeuring treedt deze overeenkomst in werking en zal de Maatschappij Linkerscheldeoever de wachtvergoeding toekennen aan Tabaknatie. De Raad van Bestuur neemt kennis van en keurt goed de ondertekening van de overeenkomst omtrent de toekomstige vestiging van een windturbine voor de locatie gekend als 1M. De Raad van Bestuur herbevestigt de aanstelling van dhr. Peter Van de Putte, directeur, als vertegenwoordiger van de MLSO in de Algemene Vergaderingen van de NV stipuleert dat dhr. Peter Van de Putte een subdelegatie kan toestaan wanneer nodig aan een ander personeelslid van de MLSO. Hiertoe zal het door NV Wind aan de Stroom opgestelde volmachtformulier gehanteerd worden. 20. Bestek drukwerk Halo-jaarverslag De Raad van Bestuur van de Maatschappij Linkerscheldeoever keurt het bestek Jaarverslag en Halo goed. 21. Bestek opmaak strategisch beleidsplan Het Havenbedrijf vraagt nog even te wachten vooraleer dit bestek ook te lanceren om hen aldus de kans te geven een laatste technische screening door te voeren en hun eventuele suggesties nog mee te geven. Onder voorbehoud daarvan beslist de Raad van Bestuur van de Maatschappij Linkerscheldeoever het bestek opmaak strategisch beleidsplan alvast principieel goed te keuren. 22. Inrichtingsstudie LPW: gunning De Raad van Bestuur neemt kennis van de 4 ontvangen offertes en van de besluiten van de beoordelende jury en beslist hierover als volgt: - Gelet op de Beleidsovereenkomst d.d afgesloten tussen de Maatschappij Linkerscheldeoever, het Vlaamse Gewest en de Intercommunale Vereniging van het Land van Waas (Interwaas) houdende de toekenning van de exploitatieresultaten van het Logistiek Park Waasland aan Interwaas; - Gelet op het feit dat, conform art. 5 van voornoemde Beleidsovereenkomst, de exploitatie van het Logistiek Park Waasland (LPW) wordt toevertrouwd aan de Maatschappij Linkerscheldeoever;

12 - Gelet op de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening zeehavengebied Antwerpen die voor het Logistiek Park Waasland een inrichtingsstudie oplegt; - Gelet op het bestek nr , goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Maatschappij Linkerscheldeoever d.d. 04/09/2013; - Overwegende dat de aanleiding voor de opmaak van een inrichtingsstudie voor het Logistiek Park Waasland vervalt met de gedeeltelijke schorsing van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Afbakening zeehavengebied Antwerpen', doch blijft de opdracht voor de opmaak van een inrichtingsstudie Logistiek Park Waasland steeds relevant. Het ontwerp van project-mer voor het Logistiek Park Waasland stuurt aan op de opmaak van een inrichtingsstudie, teneinde een antwoord te bieden aan de geformuleerde opmerkingen. Keurt de Raad van Bestuur de gemotiveerde beslissing tot gunning van bestek goed waarin de opdracht Opmaak inrichtingsstudie logistiek park Waasland (Waaslandhaven te Beveren) (bestek nr ) wordt toegewezen aan Omgeving voor een bedrag van ,85 (incl. BTW). 23. Aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris van de Maatschappij LSO De Raad van Bestuur neemt kennis van de 2 ontvangen offertes en de beoordeling ervan en beslist hierover als volgt: - Gelet op het aanbestedingsverslag ingevolge bestek nr zoals werd goedgekeurd in zitting van de Raad van Bestuur van 04 september 2013; Beslist de Raad van Bestuur om aan de jaarvergadering voor te stellen om als commissaris voor een periode van drie jaar te benoemen de CVBA Crowe Horwath, Callens, Pirenne & Co uit Antwerpen, die in toepassing van art. 33 paragraaf 2 van de wet van 22 juli 1953 als vertegenwoordiger aanduidt dhr. Philip Callens, bedrijfsrevisor. Het ereloon is bepaald op euro /jaar, excl. BTW. Deze opdracht kan conform het bestek met één jaar worden verlengd door de Maatschappij Linkerscheldeoever. 24. Varia Minnelijke verwerving bedrijfszetel door Grondenbank Op 16 december 2013 ontving MLSO de vraag van de VLM in haar hoedanigheid als beheerder van de Grondenbank tot instemming met een schadevergoeding voor inkomensverlies van de niet-grondgebonden dieren voor een bedrag van en dit n.a.v. een minnelijke verwerving van een bedrijfszetel binnen het gebied Prosperpolder Zuid fase 1. Dergelijke tussenkomst is niet voorzien noch in de overeenkomst grondenbank LSO noch in het flankerend beleid landbouw LSO terwijl het hier wel degelijk een geleden schade betreft. Gezien het dossier werd voorgelegd neemt de Raad van Bestuur hiervan kennis en maakt geen bezwaar tegen de deelname van MLSO in de schadevergoeding voor inkomensverlies van de niet-grondgebonden dieren van pro rata haar belang in de Grondenbank. Er worden geen verdere variapunten aangebracht waarop de voorzitter de vergadering sluit. Daarmee eindigt de 229 e zitting van de Raad van Bestuur.

13

231 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR

231 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR 231 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT VERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 26 FEBRUARI 2014 OM 08.30 U. 1 Beknopt

Nadere informatie

227 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR

227 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR 227 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT VERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 02 OKTOBER 2013 OM 08.30 U. Beknopt verslag

Nadere informatie

241 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR

241 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR 241 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT ONTWERPVERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 25 FEBRUARI 2015 OM 08 U 30. 1

Nadere informatie

235 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR

235 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR 235 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT VERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 02 JULI 2014 OM 08.30 U. 1 Beknopt verslag

Nadere informatie

234 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR

234 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR 234 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT VERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 11 JUNI 2014 OM 16.30 U. 1 Beknopt verslag

Nadere informatie

240 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR

240 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR 240 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT VOORLOPIG VERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 28 JANUARI 2015 OM 08.30 U.

Nadere informatie

264 E ZITTING RAAD VAN BESTUUR

264 E ZITTING RAAD VAN BESTUUR 264 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT VERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 14 JUNI 2017 OM 16.30 U. 1 Beknopt verslag

Nadere informatie

245 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR

245 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR 245 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT VERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 24 JUNI 2015 OM 08.30 U. 1 Beknopt verslag

Nadere informatie

244 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR

244 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR 244 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT VERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 10 JUNI 2015 OM 16 U 30. 1 Beknopt verslag

Nadere informatie

254 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR

254 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR 254 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT VERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 08 JUNI 2016 OM 16.30 U. 1 Beknopt verslag

Nadere informatie

247 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR

247 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR 247 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT VERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 14 OKTOBER 2015 OM 08 U 30. 1 Beknopt

Nadere informatie

226 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR

226 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR 226 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT VERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 04 SEPTEMBER 2013 OM 08.30 U. Beknopt

Nadere informatie

239 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR

239 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR 239 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT VERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 17 DECEMBER 2014 OM 16.00 U. 1 Beknopt

Nadere informatie

237 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR

237 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR 237 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR VERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 01 OKTOBER 2014 OM 08.30 U. 1 Verslag van de

Nadere informatie

243 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR

243 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR 243 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT VERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 06 MEI 2015 OM 08.30 U. 1 Beknopt verslag

Nadere informatie

232 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR

232 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR 232 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT VERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 02 APRIL 2014 OM 08.30 U. 1 Beknopt verslag

Nadere informatie

253 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR

253 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR 253 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT VERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 04 MEI 2016 OM 8.30 U. 1 Beknopt verslag

Nadere informatie

233 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR

233 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR 233 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT VERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 07 MEI 2014 OM 08.30 U. 1 Beknopt verslag

Nadere informatie

242 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR

242 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR 242 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT VERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 01 APRIL 2015 OM 08 U 30. 1 Beknopt verslag

Nadere informatie

258 E ZITTING RAAD VAN BESTUUR

258 E ZITTING RAAD VAN BESTUUR 258 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT VERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 09 NOVEMBER 2016 OM 8.30 U. 1 Beknopt

Nadere informatie

256 E ZITTING RAAD VAN BESTUUR

256 E ZITTING RAAD VAN BESTUUR 256 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR VERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 07 SEPTEMBER 2016 OM 8.30 U. 1 Verslag van de

Nadere informatie

250 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR

250 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR 250 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT VERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 27 JANUARI 2016 OM 8.30 U. 1 Beknopt

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

262 E ZITTING RAAD VAN BESTUUR

262 E ZITTING RAAD VAN BESTUUR 262 E ZITTING MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN-, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED RAAD VAN BESTUUR BEKNOPT VERSLAG ZITTING VAN WOENSDAG 5 APRIL 2017 OM 08.30 U. 1 Beknopt verslag

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 08 JULI 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) AFBAKENING ZEEHAVENGEBIED

Nadere informatie

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014

Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Zitting gemeenteraadscommissie algemeen beleid 13/06/2014 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; Verontschuldigd: ; G. Soete, M. Declerck, K. Claeys-Goemaere, J.M. Dedecker, N. Lejaeghere, D. De Poortere,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 3 schepen E. Feys Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Concessies. Concessieovereenkomsten voor het bezetten van gewestgronden

Nadere informatie

Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 26 juni 2015 (335 )

Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 26 juni 2015 (335 ) Raad van Bestuur van de intergemeentelijke vereniging IGEMO 26 juni 2015 (335 ) Walter Horemans (voorzitter) Lucien Herijgers (1 ste ondervoorzitter) Greet Geypen (2 de ondervoorzitter) Jan Fonderie (lid)

Nadere informatie

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3.

B. Noz neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 2. R. Van Megroot neemt deel aan de vergadering vanaf agendapunt 3. ZITTING VAN 17 MEI 2016. Tegenwoordig: R. De Caluwé, burgemeester-voorzitter; P. De Bock M. Fruytier T. Walbrecht, schepenen; R. Van Megroot, OCMW-voorzitter; G. Thierens E. Coppens L. Dieleman-van De

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 april 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 april 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 april 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND I.V.M. O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND I.V.M. O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND I.V.M. O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 4 juni 2013 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratief gebouw

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 januari 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 januari 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 15 januari 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA

Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA Zitting van de gemeenteraad van 26 april 2010 TOELICHTENDE NOTA 1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de gemeenteraadszitting van 29 maart 2010 worden ter goedkeuring

Nadere informatie

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit

IV.4 PA/E/S IBO MB Dit is een gecoördineerde versie. De datum van de laatste versie is steeds de datum van het laatste wijzigingsbesluit Ministerieel besluit van 12 juni 2001 houdende vaststelling van de procedure tot het verlenen, het verlengen, het weigeren of het intrekken van een principieel akkoord, een erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk", genoemd "INTERCOMMUNALE LEIEDAL", publiekrechtelijk

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 september 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 september 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 september 2015 Besluit GOEDGEKEURD B-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 07/484 13 december 2007 Besluit houdende de toekenning van de elfde verlenging van de uitvoeringstermijn, de goedkeuring van de verrekeningen nr. 11 (in meer) en het afsluiten van een

Nadere informatie

Gewestplan 1978 tot GRUP

Gewestplan 1978 tot GRUP Gewestplan 1978 tot GRUP Samenvatting 8.000 Evolutie oppervlaktes 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 Rechteroever Linkeroever Groen Landbouw e.a 1.000 0 1978 2000 2013 2 Natuur in en rond Waaslandhaven

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 juni 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 juni 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 juni 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Stadsontwikkeling / Vergunningen Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren.

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren. TOELICHTING RAAD VAN 21 DECEMBER 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERKAVELING KRUIBEKE - ONTWERP VERKAVELINGSAKTE

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

VR DOC.0282/1BIS

VR DOC.0282/1BIS VR 2017 2403 DOC.0282/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00537 Onderwerp: Overheidsopdracht van diensten houdende de voorwaarden voor het aanstellen van gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming

Nadere informatie

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN VOORZITTER VAN DE DERDE KAMER TUSSENARREST nr. S/2013/0269 van 17 december 2013 in de zaak 1112/0485/SA/3/0437 In zake: 1. de heer..., wonende te... 2. mevrouw..., wonende

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip:

Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Adviescommissie kunsten Huishoudelijk Reglement I. Algemene bepalingen Begrippen Artikel 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder het begrip: Kunstendecreet: het decreet

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent te Sint-Niklaas - Verslag plenaire vergadering 8 juli 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden en Projecten Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Jaarverslag. Waaslandhaven wérkt!

Jaarverslag. Waaslandhaven wérkt! Jaarverslag 2013 De Waaslandhaven wérkt! 2 Jaarverslag 2013 ~ Maatschappij Linkerscheldeoever Jaarverslag 2013 Maatschappij Linkerscheldeoever ~ Jaarverslag 2013 3 Voorwoord 4 Deel 1: de Maatschappij in

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00609 Onderwerp: Dienstverlenende vereniging Veneco²- algemene vergadering van 30 juni 2015 - herschikkingsdividend

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Gezamenlijke aankoop elektriciteit 2012-2014.

Nadere informatie

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016

1 Goedkeuring notulen van de openbare zitting van 26 mei Kennisgeving notulen van het vast bureau van 4 mei 2016, 18 mei 2016 en 1 juni 2016 ZITTING VAN DE RAAD VAN 30 JUNI 2016 Aanwezig: Verontschuldigd: Willy Cornelis, Voorzitter André Marguillier, Marc Michiels, Johan Neefs, Remy Peelaerts, Ann Sleyp, Roger Swinnen, Ann Wils, OCMW-raadsleden

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 februari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 februari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 27 februari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

Sint-Niklaas - Lokeren

Sint-Niklaas - Lokeren Sint-Niklaas - Lokeren 1. Valleigebieden (KB 7/11/78) 0911 De agrarische gebieden met landschappelijke waarde die op kaart welke de bestemmingsgebieden omschrijven overdrukt zijn met de letter V hebben

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

Gelet op het Jachtdecreet van 24 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 7, 11 en 12;

Gelet op het Jachtdecreet van 24 juli 1991, inzonderheid op de artikelen 7, 11 en 12; 1 december 1998 - Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de voorwaarden waaronder afzonderlijke jachtterreinen vrijwillig tot grotere beheereenheden kunnen worden samengevoegd en van

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397)

NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) NOTULEN VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING van RESILUX NV (RPR Dendermonde BTW BE 0447.354.397) gehouden op maandag 21 mei 2012 om 15.00 uur op de maatschappelijke zetel te Damstraat 4, 9230 Wetteren

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van decreet houdende diverse maatregelen inzake de herstructurering

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V.

INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. INTERGEMEENTELIJKE OPDRACHTHOUDENDE VERENIGING VOOR HUISVUILVERWERKING MEETJESLAND IVM O.V. Vergadering directiecomité van dinsdag 7 juli 2015 om 18.00 u. in de vergaderzaal van het administratief gebouw

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te.

VOLMACHT VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 24 JULI 2017 OM 10 UUR. Ondergetekende: [naam], met woonplaats te. RETAIL ESTATES Naamloze Vennootschap Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht Zetel: Industrielaan 6, B-1740 Ternat Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 december 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 december 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 6 december 2013 Besluit GOEDGEKEURD B-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OUDENBURG PROCES-VERBAAL VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van dinsdag 12 april 2016 Tegenwoordig: mevr. Rita Meyns - voorzitter,

Nadere informatie

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende de samenstelling, de werking en de opdrachten van

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het landinrichtingsplan Onthaalinfrastructuur

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

VERZOEKSCHRIFT. over het Antwerpse havengebied VERSLAG

VERZOEKSCHRIFT. over het Antwerpse havengebied VERSLAG Zitting 2005-2006 19 oktober 2005 VERZOEKSCHRIFT over het Antwerpse havengebied VERSLAG namens de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie uitgebracht door mevrouw Annick De Ridder en de heer

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

Jaarverslag. Waaslandhaven wérkt!

Jaarverslag. Waaslandhaven wérkt! Jaarverslag 2014 De Waaslandhaven wérkt! 2 Jaarverslag 2014 ~ Maatschappij Linkerscheldeoever Jaarverslag 2014 Maatschappij Linkerscheldeoever ~ Jaarverslag 2014 3 Voorwoord 4 Deel 1: de Maatschappij in

Nadere informatie

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur

Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 24 mei 2012 om 10 uur naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 30 januari 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet. Advies

Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet. Advies Brussel, 9 februari 2005 Advies reparatiedecreet Advies Voorontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van het decreet betreffende

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 12 april 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Verzekeringen. Verzekeren van diverse risico's gedurende

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 5 schepen E. Gryson Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Stedenbouw en ruimtelijke ordening. Ontwerp Ruimtelijk

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting

VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012. Openbare zitting VERGADERING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN BERLARE VAN DONDERDAG 4 OKTOBER 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: Gunther Cooreman, Voorzitter Marleen Lateir, Martha Tackaert, Bart Van

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR VOOR SCHOLEN OP GRONDGEBIED STEENOKKERZEEL HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1. DOELSTELLING 1 Binnen de grenzen van de jaarlijks

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Afdeling Kanselarij Boudewijnlaan 30, bus 20 1000 Brussel

Nadere informatie

naamloze vennootschap De Snep 3324 B-3945 Ham, België BTW BE (RPR Hasselt)

naamloze vennootschap De Snep 3324 B-3945 Ham, België BTW BE (RPR Hasselt) naamloze vennootschap De Snep 3324 B-3945 Ham, België BTW BE 0876.488.436 (RPR Hasselt) VOLMACHT gewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden gehouden op donderdag 21 mei 2015 om 10.00

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013

college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 8 februari 2013 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMITE VIII Agentschap voor Overheidspersoneel SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 273.895 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDELINGEN VAN 20 APRIL 2009 DIE GEVOERD WERDEN

Nadere informatie

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012

AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 AGENDA JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DE DATO 25 JUNI 2012 I. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING 1. Kennisname van het jaarlijks financieel verslag van de raad van bestuur betreffende

Nadere informatie