Jaarrekening financieel verslag. Deel 2 van het jaarverslag 2010 Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2010. financieel verslag. Deel 2 van het jaarverslag 2010 Samenwerkingsverband Noord-Nederland"

Transcriptie

1 Jaarrekening 21 financieel verslag Deel 2 van het jaarverslag 21 Samenwerkingsverband Nrd-Nederland

2 Clfn Uitgave Bezekadres Telefn Internet Vrmgeving pmaak Samenwerkingsverband Nrd-Nederland Pstbus AT Grningen Martinikerkhf JG Grningen Bestuurssecretariaat: Uitveringsrganisatie: G2K designers Grningen / Amsterdam Piter Andringa, Wirdum Grningen, Juni 211

3 Inhudspgave Jaarrekening. Inleiding 5.1. Grndslagen cnslidatie en waardering 1.2. Weerstandsvermgen, risic's en financiering Gecnsfideerde cijfers Balans per 31 december Resultatenrekening Accuntantsverklaring (vlgt t.z.t.) 2. Kers Nrd - prgramma's Resultatenrekening 21 ttaal EZ Kers Nrd PiD Transitie P EFR Cfinanciering rijksmiddelen in P EFR Balans per 31 december Kers Nrd - regelingen Resultatenrekening 21 ttaal IPR NIF HRM Balans per 31 december Kmpas - prgramma's Resultatenrekening 21 ttaal EZ-Kmpas EFR Phasing ut Leader UILNN Balans per 31 december 21 64

4 5. Kmpas - regelingen Resultatenrekening 21 ttaal IPR 2 Vestiging IPR 2 Uitbreiding KITS HRM NIF INS LPR Al^a taskfrces Balans per 31 december Prgramma's t/m Resultatenrekening 21 ttaal ISP EPD EPD 5b Balans per 31 december Regelingen t/m Resultatenrekening 21 ttaal IPR t/m Balans per 31 december Uitveringsksten Resultatenrekening Balans per 31 december Regelingen en werkzaamheden vr prvincies en gemeenten Resultatenrekening Balans per 31 december Bijlagen 1. Resultatenrekening uitveringsksten SER Nrd Nederland + telichting 2. Lijst met afkrtingen 3. CBS Sisa

5 . Inleiding Algemeen In dit deel van de jaarstukken 21 van het Samenwerkingsverband Nrd-Mederland (SNN) is de jaarrekening ver het jaar 21 pgenmen. De ttale jaarstukken 21 van het SNN bestaan uit de vlgende twee delen: Deel 1. een beleidsmatig en bestuurlijk verslag. Deel 2. de jaarrekening. De jaarrekening is het beheersdeel, waarin de gecnslideerde balans van het SNN per 31 december 21 Is pgenmen, alsmede de gecnslideerde resultatenrekening ver het jaar 21. In cmbinatie met de gegeven telichtingen p de gecnslideerde balans en resultatenrekening wrdt u in dit hfdstuk ver de grte lijnen geïnfrmeerd. De cnslidatie betreft vr het SNN de samenveging van alle afznderlijke prgramma's, regelingen en de uitveringsksten in een verzicht van de balans en de resultatenrekening. Meer gedetailleerde infrmatie treft u in de hfdstukken 2 tt en met 9 van de jaarrekening aan. Alle Instrumenten (prgramma's en regelingen), die bij het SNN in uitvering zijn, kmen daar aan de rde. De diverse instrumenten zijn daarbij gegrepeerd naarde hfdgrepen prgramma's en regelingen, waarbij nderscheid is gemaakt tussen het Kers Nrd prgramma, de Kmpas peride en de prgramma's en regelingen tt en met 1999 en daarnaast de uitveringsksten en de regelingen en werkzaamheden vr de prvincies en gemeenten. De hfdgrepen zijn nderverdeeld naar de instrumenten, die de grep vrmen. Per instrument wrdt een resultatenrekening alsmede een telichting daarp gepresenteerd. Vervlgens wrdt per hfdgrep een balans met bijbehrende telichting gepresenteerd. In hfdstuk 8 staat infrmatie ver de uitveringsksten van het SNN. In de bijlagen zijn gegevens ver de ksten van SER Nrd Nederland pgenmen alsmede een lijst van de veelvuldig gebruikte afkrtingen. De jaarrekening sluit in hfdstuk 9 af met de regelingen en werkzaamheden vr de prvincies en gemeenten. Het betreft hier de uitvering van regelingen en het verrichten van werkzaamheden vr rekening en risic van de pdrachtgevers. Het SNN ntvangt gelden van de pdrachtgevers, vert cnfrm de pdracht de regeling en/f de werkzaamheden uit en rekent af met de pdrachtgevers. Deze pdrachtgevers (prvincies en gemeenten) rekenen zelf af met de instanties die de middelen vr de regeling ter beschikking hebben gesteld. Deze activiteit is in verband met de greiende mvang met ingang van het bekjaar 21 apart in de jaarrekening pgenmen. Tt en met vrig jaar werden de financiële gegevens van deze activiteiten meegenmen nder de uitveringsksten. BBV vrschriften en de jaarrekening p 12 maart 23 Is de Wet Dualisering Prvinciebestuur in werking getreden. Hewel de Gemeenschappelijke Regelingen niet gedualiseerd zijn, dienen alle Gemeenschappelijke Regelingen vr het tezichtregime p de financiële stukken te vlden aan het Besluit Begrting en Verantwrding (BBV). Het nderdeel uitvering Is cnfrm de BBV vrschriften pgenmen in het jaarverslag van het SNN. Infrmatie ver het weerstandsvermgen, risicparagraaf en de financiering zijn in deze jaarrekening pgenmen.

6 Aflp ude prgramma's De einddeclaraties van de prgramma's EPD en EPD 5b EFR en EGFL zijn in 23 bij de Eurpese Cmmissie ingediend. Het betreft hier prgramma's van de prvincies Grningen en Drenthe, aangezien Fryslan in die peride eigen Eurpese prgramma's uitverde. Het prgramma EPD zal pas afgerekend kunnen wrden als er vereenstemming is ver de definitieve uitkmsten van de cntrles die de Eurpese Cmmissie in 24 en 25 heeft uitgeverd. Aanvankelijk werd dr de Eurpese Cmmissie een terugbetaling gevraagd van maar in december 29 is er een gerechtelijke uitspraak gekmen ver een prject van de gemeente Grningen, waardr de claim met 1.815,424 is afgenmen. Er resteert dan een terugvrdering van Dat Is vr de prvincies Grningen en Drenthe ng steeds niet acceptabel, zdat juridische stappen zijn genmen, Beide prvincies zijn In berep gegaan bij het Hf van Justitie van de Eurpese Unie te Luxemburg. In 21 hebben zich geen ntwikkelingen vrgedaan, die tt een ander inzicht leiden. In 25 is het prgramma EPD 5b EFRQ en EGFL definitief afgerekend. Ultim 29 resteert bij deze prgramma's van de prvincies Grningen en Drenthe een algemene reserve van respectievelijk 22, en 26. Er wrdt pas na de uitspraak van het Hf een besluit genmen ver de bestemming van de algemene reserves van het EPD 5b EFR en het EPD 5b EGFL prgramma. In het najaar van 21 hebben besprekingen met het Ministerie van EL&I ver de afwikkeling van ude prgramma's en regelingen geleid tt het sluiten van een zgenaamde package deal. Inhudelijk wrdt nder het hfd "bijznderheden jaarrekening 21" nader Ingegaan p de details van de gemaakte afspraken. De deal heeft tt gevlg gehad dat de prgramma's ISP 4 en 5, die tt en met 1999 liepen, eind 21 geheel afgerekend zijn. Aflp ude regelingen De ultim 29 ng niet afgerekende regeling IPR 1992 t/m 1999 is in 21 eveneens In de package deal betrkken, waardr k deze regeling ultim 21 geheel afgerekend is. Bijznderheden in jaarrekening 21 Naast de hiervr reeds genemde bijznderheden zijn er in 21 ng een aantal gebeurtenissen geweest, die van invled zijn p de jaarcijfers 21. Package deal met het Ministerie van EL&I In de jaarrekening 29 werd.a. in de risicparagraaf melding gemaakt van mvangrijke risic's bij de te verwachten eindafrekening van IPR regeling t/m 1999 en het ISP prgramma 4 en 5. Beide prgramma's eindigden ultim 1999 maar waren ng steeds niet definitief afgerekend met het Ministerie van EL&I. Een dr het Ministerie p 31 december 29 verznden Vaststellingsbeschikking was vr het SNN aanleiding m bezwaar aan te tekenen. Vervlgens is met het Ministerie in verleg getreden m de ude instrumenten af te rekenen en daarbij tevens de verwachte vrijval van minimaal 9 miljen bij het EZ Kmpasprgramma te betrekken. De nderhandelingen hebben uiteindelijk geleid tt het sluiten van een zgenaamde package deal p 6 ktber 21. Het SNN heelï het bezwaar tegen de rsprnkelijke vaststetlingsbeschikking ingetrkken. Bij de start van de nderhandelingen zijn dr het SNN teveel ntvangen vrschtten, risic's wegens vlgens het Ministerie gemaakte futen bij de uitvering, rentebaten en de nu al te vrziene grte vrijval bij het EZ Kmpasprgramma in de discussie betrkken. Afgernd ging het daarbij m een bedrag van 58 miljen.

7 Dit bedrag is ais vlgt samengesteld: * 1 miljen Teveel ntvangen vrschtten vr IPR t/m 1999 en ISP 4 en 5 (cnfrm pgenmen schuld in balans SNN) 22,6 Rentebaten IPR t/m 1999 en ISP (dr SNN grtendeels ai in 29 aangewend vr vrziening uitveringsksten) 16,5 Risic vr futen bij uitvering ISP en IPR t/m 1999 (zals vermeld in de risicparagraaf) 4,3 Reserves EZ Kmpasprgramma (staat in balans) 5,8 Verwachte vrijval EZ Kmpas (is in ba la nspst vruit ntvangen bedragen begrepen) 9, Ttaal 58,2 Bij het sluiten van de deal is vereengekmen, dat SNN een bedrag van 21,2,553 zal terugbetalen aan het Ministerie. Een bedrag van mag wrden tegevegd aan de beschikbare middelen vr het Kers Nrd Transitieprgramma 27-21, Deze middelen kunnen in 211 wrden ingezet vr de stimulering van de ecnmie in Nrd-Nederland. Het resterende bedrag van afgernd 15,4 miljen mag het SNN behuden. Het betreft de rentebaten van het ISP prgramma en de IPR t/m 1999 regeling, die het Algemeen Bestuur van het SNN reeds had ingezet vr het p het vereiste niveau brengen van de vrziening tekenningen uitveringsksten. In de jaarrekening 21 zijn de gevlgen van de geslten deal vlledig verwerkt. nderde krtlpende schulden bij het nderdeel Ultverlngksten is het terug te betalen bedrag ad pgenmen. Dit bedrag is gefinancierd uit de teveel ntvangen vrschtten IPR t/m 1999 ad 15 miljen, uit de rentebaten 21 van IPR t/m 1999 ad,2 miljen en uit een deel (afgernd 6 miljen) uit de teveel ntvangen ISP vrschtten. De verheveling van een bedrag van 21,6 miljen naar het Kers Nrd Transitie prgramma is als vlgt gefinancierd. Een bedrag grt 9 miljen (minimaal verwachte vrijval) Is vergeheveld van de EZ Kmpasmiddelen. Vrts zijn tegevegd het restant van de teveel ntvangen ISP vrschtten (e 1,7 miljen), de algemene reserve EZ Kmpas ultim 21 ( 5,9 miljen), de algemene reserve Kers Nrd Transitie ultim 21 ( 1 miljen) en het grtste deel van de algemene reserves van de Kmpas subsidieregelingen ( 4 miljen). Naar verwachting zal de vrijval van EZ Kmpas middelen hger uitvallen dan het nu in de deal betrkken bedrag van 9 miljen. Afgesprken is, dat de hgere vrijval t.z.t. k mag wrden Ingezet vr het Kers Nrd Transitie prgramma. Het Ministerie en SNN zijn tevens vereengekmen dat het Ministerie EL&I geen eigen accuntantscntrle zal tepassen p de afrekeningen van het EZ Kmpas prgramma, maar zich zal aansluiten bij de bevindingen die dr de Eurpese Cmmissie wrden gemaakt. Met het sluiten van de deal wrdt bereikt dat de ude instrumenten IPR t/m 1999 en ISP 4 en 5 geheel afgewikkeld zijn en nu vr het laatst in de jaarrekening zijn pgenmen. Tevens heeft het SNN weten te bereiken, dat dr het afzien van een eigen accuntantscntrle dr het Ministerie p het EZ Kmpasprgramma een vermindering van cntrle druk wrdt gerealiseerd. Indiening einddeclaratie EFR 2-26 en Leader+ p 3 september 21 heeft het SNN de einddeclaraties van de Eurpese Prgramma's EFR 2-26 inclusief Phasing ut en Leader+ bij de Eurpese Cmmissie ingediend. Beide einddeclaraties waren vrzien van gedkeurende accuntantsverklaringen.

8 Bij de Indiening van de einddeclaraties bleek dat het SNN de tegekende Eurpese middelen ptimaal ingezet heeft, Het uitputtingspercentage van de afgerekende prgramma's bedraagt 99,8%. Bij de nderdelen Efr en Leader+ zijn zelfs meer middelen dan beschikbaar aan prjecten tegekend. Ultim 29 werd dit zgenaamde vercmmitteringsris'rc ng geraamd p 2 miljen, bij de eindafrekening blijkt, dat er 72. meer aan prjecten is uitbetaald dan er aan budget beschikbaar was. Via het vrstel resultaatbestemming wrdt vrgesteld m dit bedrag aan de reserves te nttrekken. In de jaarrekeningen 27 tt en met 29 Is veelvuldig melding gemaakt van het Natinaal Actieplan (NAP) dat naar aanleiding van een audit van de Eurpese Cmmissie van het Efr prgramma 2-26 in Nederland mest wrden uitgeverd. Ingevlge het NAP zijn de bestede ksten t/m 26 van vele prjecten pnieuw gecntrleerd, waarbij gevnden futen mchten wrden vervangen dr subsidiabele ksten na 1 januari 27. Dr deze systematiek zu pas bij eindafrekening duidelijk wrden f het SNN schade zu ndervinden van het NAP. In de risicparagraaf bij de jaarrekening 29 is p basis van een NAP futpercentage van 3,4% het maximale risic vr het SNN geraamd p 6,4 miljen. Bij de eindafrekening bleken echter vldende andere subsidiabele ksten vrhanden m de NAP fut geheel weg te werken, waardr het NAP geen nadelige financiële gevlgen met zich mee heeft gebracht. Bij het afrekenen van de laatste Efr prjecten werd k duidelijk heveel cmpensabele BTW het SNN aan prjecten heefï meten uitbetalen. Vr deze "schadepst" heeft het Ministerie van Financiën in 28 frfaitaire bedragen van vr Efr/Phasing ut en 94. vr Leader+ aan het SNN ter beschikking gesteld. p 3 september 21 bleek dat van dit bedrag In ttaal 493, Is vergebleven. De aan begunstigden te vergeden BTW Is destijds te hg Ingeschat, De uitvering van het NAP heeft bij het SNN een grte impact p de uitveringsksten gehad. Deze extra ksten zijn ten laste van de vrziening tekenningen uitveringsksten gebracht en daarm is deze vrziening nu weer aangevuld met het vrijgevallen BTW bedrag ad 493., W+2 prblematiek peratineel prgramma Efr Net als in het verieden vr het EFR delstelling 2 prgramma het geval was, Is k vr het peratineel Prgramma het systeem van autmatische decmmlttering (vlgens de zgenaamde N+2 regel ) een extra aandachtspunt. Als gevlg van de kredietcrisis heeft het SNN ultim 29 de nrm niet kunnen halen. Aangezien dit prbleem in meerdere lidstaten speelde, hebben de lidstaten in 21 vereenstemming bereikt met de EC ver een vrstel tt versepeling van de N+2 regel. De versepeling hudt In dat de jaartranche vr 27 p nul wrdt gezet, waardr vr 29 geen bestedingen behaald heven te wrden. De jaartranche van 27 wrdt vervlgens evenredig verdeeld ver de jaren 28 t/m 213. Het SNN heeft dan k geen schade ndervnden van het niet halen van de N+2 nrm eind 29. IJsland Er wrdt ng risic gelpen ver de vrdering van 1 miljen p Landsbanki te Usland. De Prvincie Grningen, die k de tijdelijk vertllige SNN middelen belegt, heeft een vrdering p Landsbanki van Het aandeel van het SNN tn deze vrdering bedraagt 32,38 % dus Gezien de grxite nzekerheid ver terugbetaling van dit bedrag is In de balans per 31 december 21 evenals vrig jaar een vrziening vr dit gehele bedrag getrffen. Het SNN vlgt daarmee de gedragslijn van de prvincie Grningen, die vr de vrdering p Landsbanki k ngewijzigd een vrziening van 1% treft. De vrziening is p basis van gemiddelde rekening-curant standen tegerekend aan de diverse prgramma's en regelingen. Aangezien de beleggingen via de prvincie Grningen lpen, zijn de getrffen vrzieningen ultim in mindering gebracht p de rekening-curantsaldi. De vrzieningen van inmiddels administratief afgeslten prgramma's en regelingen (zals

9 ISP 4 en 5, IPR t/m 1999, ArA en AMa) zijn ultim 21 vergebekt naar de vrziening bij de uitveringsksten SNN, Sinds het uitbrengen van de vrige jaarrekening hebben zich bij Landsbanki geen nieuwe ntwikkelingen vrgedaan. Nieuwe activiteiten Het SNN vert sinds 29 vr rekening en risic van een drietal prvincies teristische subsidieregelingen en subsidieregelingen vr energiebesparing uit. De laatste srt regelingen wrden sinds 21 k vr gemeenten uitgeverd, die daarbij vaak aansluiting hebben gezcht bij de prvincie. Medi 28 is een cnvenant getekend tussen het Rijk en de regi waarin het cmpensatiepakket van de Zuiderzeelijn Is pgenmen. In het cnvenant Is pgenmen dat de realisatie van het Regispecifiek Pakket Zuiderzeelijn (RSP) een gezamenlijke verantwrdelijkheid is van het Rijk en de regi, waarbij de regi bestaat uit de drie Nrdelijke prvincies en vertegenwrdigd wrdt dr het Dagelijks Bestuur van het SNN. Vr het reginaal Mbiliteitsfnds van het RSP treedt hel SNN p ais fndsbeheerder. Deze rl hudt in dat het SNN als kassier en administratiekantr ptreedt. Vrheen verde het SNN de teristische regeling KIT vr verijssel uit. Deze regeling met ng definitief afgerekend wrden. Vr alle hiervr genemde activiteiten ntvangt het SNN een tegemetkming In de uitveringsksten. De met deze activiteiten samenhangende psten in balans en resultatenrekening zijn met ingang van het verslagjaar verwerkt in een afznderlek nderdeel 9 van de jaarrekening van het SNN.

10 ,1. Grndslagen cnslidatie en waardering In deze paragraaf wrden de grndslagen van cnslidatie en waardering uiteengezet. Daarbij wrdt tevens de inhud van de psten van de balans en resultatenrekening nader mschreven. Grndslagen cnslidatie In dit verslag zijn de gecnslideerde balans en de gecnslideerde resultatenrekening pgenmen. De vlgende hfdgrepen zijn in de cnslidatie betrkken: Kers Nrd Prgramma's Kers Nrd Regelingen Kmpas Prgramma's Kmpas Regelingen Prgramma's t/m 1999 Regelingen t/m 1999 Uitveringsksten Regelingen en werkzaamheden vr prvincies en gemeenten De regelingen en werkzaamheden vr rekening en risic van prvincies en gemeenten bestaan uit de vlgende regelingen en werkzaamheden: - STINAF Fryslan - STINAG Grningen - STINAT Drenthe - SEBB 29 prvincie Drenthe - SEBB gemeente Assen - SEBB 29 prvincie Grningen - SEBB 21 prvincie Fryslan - SEBB 21 gemeente Schiermnnikg - SEBB 21 gemeente Vlieland - SEBB 21 gemeente Terschelling - Subsidieregeling energiebesparing De Wlden - SIEBB prvincie Drenthe - SIEBB prvincie FryslSn - SIEBB prvincie Grningen - ptreden als fndsbeheerder vr het RSP Mbiliteitsfnds Bij de cnslidatie van de grepsbalansen zijn de nderiinge vrderingen en schulden geëlimineerd. Bij de cnslidatie van de resultatenrekeningen zijn eveneens nderlinge psten geëlimineerd. Grndslagen van waardering en resultaatbepaling Vr zver niet anders vermeld zijn de psten in de balans en resultatenrekening tegen nminale waarde pgenmen. Hierna vlgt per pst van de jaarrekening een beknpte beschrijving en indien van tepassing een uiteenzetting ver de waardering f wijze van resultaatbepaling. BALANS Materiële activa In de jaren 25 t/m 21 zijn uitgaven gedaan vr een nieuw geautmatiseerd systeem vr de regiprgramma's en de subsidie regelingen. De gemaakte ksten zijn 1

11 geactiveerd en wrden vanaf het mment van Ingebruikname in vijfjaar afgeschreven. In het jaar 21 zijn geen Investeringen gemaakt in kantrinventaris. In 28 en 29 was wel geïnvesteerd in kantrinventaris, deze ksten wrden eveneens vanaf het mment van ingebruikname in vijfjaar afgeschreven. Vrderingen Hiernder zijn de vrderingen p het Ministerie van Ecnmische Zaken, Landbuw en Innvatie pgenmen, alsmede de ng te ntvangen bijdragen van de Eurpese Cmmissie en prvincies en gemeenten. nder de verige vrderingen zijn vruitbetaalde ksten en de cmpensabele BTW pgenmen. De vrderingen uit hfde van terug te ntvangen subsidies wrden in de balans individueel gewaardeerd waarbij een inschatting wrdt gemaakt van het risic van mgelijke ninbaarheid. Rekening-curant Grningen De prvincie Grningen treedt als kasbeheerder p vr alle SNN instrumenten en uitveringsksten. Per nderdeel wrdt een rekening-curantverhuding aangehuden. Deze zijn verminderd met de vrziening die gevrmd is vr het risic dat de Prvincie Grningen de depsitgelden uit IJsland niet terugntvangt. Uitgezette gelden RSP Mbiliteitsfnds Vr het RSP Mbiliteitsfnds wrden tijdelijk beschikbare middelen uitgezet p een depsitrekening. Bank rekening-curant Vr het vervullen van de functie van fndsbeheerder vr het RSP Mbiliteitsfnds is een aparte bankrekening gepend. Algemene reserves Er wrdt per instrument een algemene reserve aangehuden. Deze reserve Is gevrmd uit de jaariijkse tevegingen van rentebaten nder aftrek van eventuele rentelasten. De reserve wrdt aangewend m tekrten p prjecten p te vangen, alsmede uitveringsksten en kersverschiilen, die niet p een andere wijze wrden gedekt. Vrziening tekenningen Vr de uitveringsksten wrdt een vrziening tekenningen aangehuden bestaande uit het sald van dr de verheden beschikbare gestelde middelen en dtaties uit de algemene reserves, verminderd met de reeds gedane tekenningen aan uitveringsksten. Vruitntvangen bedragen De dr de verheden beschikbaar gestelde middelen wrden als vruitntvangen bedragen nder de lang lpende schulden pgenmen, De vruitntvangen bedragen wrden verminderd met de reeds gedane tekenningen aan derden en regelingen. Vrijgevallen middelen, die ntstaan drdat prjecten niet drgaan f dr afrekening tegen een lager bedrag dan rsprnkelijk geraamd, wrden aan de vruitntvangen bedragen tegevegd. penstaande tekenningen Betreft de verplichtingen jegens derden. Het said bestaat uit tekenningen verminderd met de uitbetaalde bedragen en vrijgevallen middelen. Schuld aan Ministerie EL& I inzake package deal Hiernder is het bedrag pgenmen dat cnfrm de geslten package deal in januari 211 aan het ministerie Is terugbetaald. 11

12 Schuld aan derden wegens uitvering regelingen Vr de uitvering van diverse regelingen vr rekening en risic van prvincies en gemeenten wrden aan het SNN vrschtbedragen ter beschikking gesteld. Vervlgens vert het SNN de regeling uit en verstrekt uitkeringen aan begunstigden. Het sald van de ntvangen vrschtten en de ng niet aan begunstigden uitbetaalde bedragen is ultim 21 pgenmen nder schuld aan derden wegens uitvering regelingen. Daarin zijn de schulden uit hfde van de functie van fndsbeheerder van het RSP Mbiliteitsfnds eveneens begrepen, Tussenrekening betalingen Hiernder is de restant schuld vanwege tezeggingen aan drie prvinciale prjecten uit de Algemene Reserve EFR 2-26 pgenmen. Crediteuren nder de crediteuren zijn verplichtingen jegens leveranciers en ng te betalen ksten pgenmen. 12

13 RESULTATENREKENING Prjecten Beschikbare budgetten Betreft de tegekende financiering vr het Kers Nrd en het Kmpas- prgramma. De financiers wrden nderverdeeld naar Rijk, Eurpese Cmmissie, prvincies, gemeenten en verige. Tekenningen aan prjecten Betreft verleende subsidieverleningsbeschikkingen (cmmitteringen) aan derden en uitveringsksten SNN. De vlledige tezegging wrdt in het jaar van tezegging als last in de explitatie verantwrd. Vrijval p tekenningen Betreft de vrijval p tegekende prjecten. Vr zver tekenningen aan prjecten definitief geheel f gedeeltelijk niet tt betaling leiden wrdt de hierdr gecreëerde vrijval weer als bate verantwrd en Is in principe, mits de regelgeving dit telaat, weer pnieuw beschikbaar. De vrijval p tekenningen wrdt tegevegd aan de balanspst vruitntvangen bedragen. Teruggevrderde bedragen Betreft de vrderingen waarvr geen vrziening wegens ninbaar ndzakelijk is geacht. De teruggevrderde bedragen wrdt aan de vruitntvangen bedragen tegevegd. Mutaties vruitntvangen bedragen Het niet gebruikte deel van de (jaariijkse) beschikbare budgetten en de gerealiseerde vrijval p prjecten wrdt aan de vruitntvangen bedragen tegevegd, nttrekkingen uit de vruitntvangen bedragen vinden plaats indien in enig jaar beschikt wrdt ver niet bestede (jaar) budgetten van vrige jaren, dan wel reeds geanticipeerd wrdt p tekmstige budgetten en/f verwachte vrijval (de zgenaamde ver-cmmittering). Algemeen Bijdragen in uitveringsksten Hier wrden de bijdragen in de uitveringsksten van het Rijk, Eurpese cmmissie, prvincies, gemeenten en verige financiers pgenmen. Ksten Betreft de gemaakte uitveringsksten vr het beheren van de diverse subsidie- Instrumenten, het beheer van SNN/AIgemeen en SER Nrd Nederiand. De ksten wrden drberekend aan de uitgeverde instrumenten p basis van kstenverdeelsleutels. De kstenverdeelsleutels zijn tt stand gekmen dr middel van het urenregistratiesysteem. De ksten wrden gedekt dr bijdragen van het Ministerie van EL&I, de Eurpese Cmmissie, de SER, de drie nrdelijke prvincies en vier gemeenten. Rente en kersverschiilen De prvincie Grningen treedt p als kasbeheerder van de SNN- instrumenten. Per instrument wrdt een rekening-curantverhuding bijgehuden, waarver jaariijks rente wrdt berekend. Kersverschillen kunnen bij de ude instrumenten vrkmen en zijn ntstaan in de peride, dat de betalingen in ecu's plaatsvnden. 13

14 Mutaties vrzieningen Betreft een gecreëerde vrziening ten beheve van de uitveringsksten in het Kers Nrd en het Kmpasprgramma. Als gevlg van een hgere bijdrage aan uitveringsksten dan de gerealiseerde ksten wrdt de verflnanciering gestrt (last) In de vrziening uitveringsksten. Deze vrziening wrdt gebruikt ter dekking van uitveringsksten In latere jaren. Indien de uitveringsksten hger zijn dan de tegekende financiering dan vindt een nttrekking (bate) uit de vrziening uitveringsksten plaats. Mutaties reserves De betaalde rente, kersverschillen, dtatie aan de vrziening die gevrmd is vr het risic dat de Prvincie Grningen de depsitgelden uit Usland niet terugntvangt, alsmede uitveringsksten van prgramma's en regelingen t/m 1999 wrden aan de reserve nttrkken (bate). De ntvangen rente binnen de Kers Nrd en Kmpasperide wrdt In de algemene reserve gestrt (last). 14

15 .2. Weerstandsvermgen, risic's en financiering In dit hfdstuk wrdt ingegaan p het weerstandsvermgen, de risic's en de financiering van het SNN, Weersta ndsvermgen Het weerstandsvermgen van het SNN bestaat uit de sm van de algemene reserves, die per instrument wrden aangehuden. De algemene reserve kan wrden aangewend m risic's, die niet p andere wijze kunnen wrden gedekt, p te vangen. De reserves zijn vrijwel geheel pgebuwd uit rentebaten in de afgelpen jaren. Ultim 21 bedraagt de gecnslideerde algemene reserve 3,813,. Als interne gedragslijn wrdt tt dusverre aangehuden, dat eventuele besteding van de algemene reserve In lijn met liggen met de rsprnkelijke (subsidie) delen. Risic's Tegenver de algemene reserve staan risic's, die het SNN lpt bij de uitefening van de dagelijkse werkzaamheden, In het verslagjaar zijn de risic's belangrijk in mvang afgenmen mdat dr het sluiten van een package deal met het Ministerie van EL&I de ISP prgramma's t/m 1999 en de IPR regeling 1992 t/m 1999 knden wrden afgeslten. Vrts is p 3 september 21 de einddeclaratie van het EFR prgramma 2-25 bij de Eurpese Cmmissie ingediend waarbij blijkt, dat er p basis van de ingediende einddeclaratie geen nadelige gevlgen vr het SNN uit het Natinale Actieplan zullen vrtvleien. Bij het pstellen van de einddeclaraties van EFR 2-26 en Leader+ werd k Inzicht gekregen in het vercmmltteringsrisie. Ultim 29 werd dit risic p maximaal 2 miljen geschat. Uiteindelijk wrdt in 21 een bedrag van 72. cnfrm vrstel resultaatbestemming ten laste van de reserves gebracht, In december 26 heeft een werkgrep p verzek van het Dagelijks Bestuur van het SNN de risic's, die ten laste van de reserves kunnen kmen, in kaart gebracht. Hierbij zijn vier risiccategrieën nderscheiden, die hierna krt wrden genemd. Inhudelijke risic's p basis van besluitvrmingsprcedures wrdt het risic dat het SNN gedurende de uitvering van de prgramma's een invulling geeft aan prgrammanderdelen, die niet vereenstemt met de bedelingen van de geldgevers, p nihil ingeschat. Prcedurele risic's Hiernder wrden alle risic's verstaan van het p enig mment niet vlden aan vrschriften, regels en prcedures, zwel pgelegd dr de geldgever als vastgelegd in de eigen Administratieve rganisatie inclusief tetsingskader en cntrleprtcllen. Ten aanzien van de prgramma's tt en met 1999 is er een risic ten aanzien van het EPD prgramma Grningen-Drenthe De Eurpese Cmmissie heeft in 24 en 25 in twee rndes een audit uitgeverd ter vrbereiding p de afrekening van dit EPD. Dit heeft geleid tt een claim van de Cmmissie van 9,9 min. In ktber 25 heeft SNN hierp een reactie gegeven, In april 28 heeft de Eurpese Cmmissie vrlpig gereageerd p de reactie van Grningen en Drenthe, Hewel de reactie van Grningen en Drenthe p een aantal punten wrdt vergenmen, handhaafde de Cmmissie het grtste deel van haar kritiek. Uiteindelijk leidde dit erte dat de Cmmissie het gecnstateerde futenpercentage van iets meer dan 6% extrapleert ver het hele prgramma, plus een strafkrting tepast van 2%, In ttaal leidde dat tt een krting van 4,8 miljen. Daarna heeft een hrzitting plaatsgevnden en p 2 april 28 heeft de Cmmissie een herzien vrstel gedaan. Ten pzichte van het vrige vrstel is de krting slechts in 15

16 geringe mate naar beneden bijgesteld. De Cmmissie stelt nu een krting van 4,249, vr. Belde clleges van Gedeputeerde Staten hebben beslten in bezwaar te gaan tegen de krting van 4,249. die de Cmmissie tepast. Uitgaande van deze cnstateringen wrdt er ng steeds naar gestreefd de claim van de Cmmissie bijna vlledig te weerleggen. Frmeel gaat het hierbij verigens niet m een SNN-risic, maar m een risic vr de prvincies Grningen en Drenthe, Vr de dekking van de risic's wrdt een berep gedaan p de vla deze prgramma's pgebuwde reserves. Deze reserves bedragen ultim 21 in ttaal 3,5 miljen. Risic's verbnden aan financiering en uitveringsksten Vr de uitveringsksten tt en met het jaar 217 is een vrziening gevrmd. Ultim 21 is deze vrziening vldende m de werkzaamheden vr het huidige prgramma vlledig af te rnden. Aangezien het SNN tt p heden nimmer te kampen heeft gehad met financieringsprblemen en bewaking van de inkmende geldstrm pririteit heeft, wrdt het financieringsrisic p nihil geschat. Budgettaire risic's In de praktijk van het uitveren van de reginale stimuleringsprgramma's blijkt bij eindafrekening van prjecten gemiddeld altijd enige nderbenutting van de tegekende middelen p te treden. Daardr ntstaat zgenaamde vrijval van middelen. m te vrkmen dat prgrammamiddeien nbenut blijven wrdt p basis van ervaringscijfers meer middelen gecmmitteerd dan feitelijk budgettair beschikbaar is. Vr alle lpende regelingen en prgramma's met uitzndering van Kers Nrd PID zijn zgenaamde "vercmmitteringspercentages" vastgesteld. Indien de verwachte vrijval de kmende jaren bij afrekening van de prjecten lager uitvalt dan bij de vaststelling van de recente vercmmitteringspercentages is verwacht, dan zullen de reserves meten wrden aangesprken. De werkelijke vrijval p prjecten wrdt peridiek vergeleken met de prgnses en p basis van de meest recente gegevens Is er ultim 21 geen risic, N+2 risic's Vr het peratineel Prgramma is, cnfrm de EC gedragslijn uit het verieden, vr de kmende jaren het systeem van autmatische decmmlttering (vlgens de zgenaamde N+2 regel) een extra aandachtspunt. Ultim 21 heeft het SNN vldende subsidiabele ksten bij de Eurpese Cmmissie gedeclareerd m aan de nrm te vlden. Recapitulatie Ultim 21 bedraagt het Eigen Vermgen 3,8 miljen waarvan 3,5 miljen betrekking heeft p de prgramma's tt en met 1999 van de prvincies Grningen en Drenthe t/m 1999 zdat,3 miljen resteert vr verige risic's en nzekerheden. Daar staan ultim 21 geen aanwijsbare risic's en nzekerheden tegenver. Financiering De uitgaven van de Kers Nrd en Kmpas-prgramma's wrden gedekt uit middelen, die dr externe geldgevers als rijksverheid, Eurpese Cmmissie en prvincies ter beschikking wrden gesteld. De Kers Nrd en Kmpasregellngen wrden vanuit de prgrammamiddeien, EZ-Kmpas en EFR, als een prject gefinancierd. Het SNN beschikt gemiddeld ver aanzienlijke liquiditeiten. De prvincie Grningen treedt p als kassier vr het SNN, Dat hudt In, dat alle ntvangsten en uitgaven van het SNN via de "kas" van de prvincie Grningen lpen. Het SNN gaat als gevlg van het uitbesteden van de kassiersfunctie geen geldleningen aan en verstrekt evenmin geldleningen. Ingevlge de Wet Financiering Decentrale verheden (Wet FID) heeft het SNN een eigen Treasurystatuut vastgesteld. Het statuut heeft tt del in 16

17 vereenstemming met de Wet FID de bestuuriijke kaders aan te geven, waarbinnen het Dagelijks Bestuur van het SNN de financiële vermgenswaarden, financiële geldstrmen, financiële psities en de hieraan verbnden risic's kan besturen en beheersen. Dr middel van een actief treasurybeleid tracht de treasurer van de prvincie Grningen de financiële ksten vr het SNN z laag mgelijk te huden en de pbrengsten z hg mgelijk te maken. Hierbij gelden de vlgende uitgangspunten aangaande het risicprfiel van het SNN: Het uitgangspunt ten aanzien van het financieel risic Is defensief en risicmijdend; De lange termijnrisic's zullen In ieder geval begrensd wrden dr de renterisicnrm zals die is pgenmen in de Wet FID; De krte termijnrisic's zullen in ieder geval begrensd wrden dr de kasgeldlimiet, zals die is pgenmen in de Wet FID. Medewerkers van de afdeling treasury van de prvincie Grningen veren viermaal per jaar verieg met vertegenwrdigers van derde partijen, waarvr de prvincie de treasury functie vervult. Het SNN wrdt daarin vertegenwrdigd dr de cncerncntrller. Daarbij wrden a, de kwartaalrapprtages inzake treasury vr GS van Grningen besprken. Het Dagelijks bestuur van het SNN ntvangt peridiek een verslag van het verleg. De rente risicnrm vr het jaar 21 is p basis van de rsprnkelijke begrting vastgesteld p 26,254.. Daarbij wrdt pgemerkt dat deze nrm niet van belang Is, mdat het SNN geen vaste schulden heeft. Gezien de rente ntwikkeling in 21 en de relatief grte schmmelingen in de in- en uitgaande geldstrm heeft het SNN ervr gekzen m circa 5% van de middelen krtlpend weg te zetten p spaarrekeningen en In depsit's. De verige middelen zijn belegd in bligaties, nderhandse geldleningen en garantieprducten. De werkelijke rentebaten kunnen in vergelijking met de begrte baten lager uitvallen indien de tegeden waarver rente wrdt verged lager uitvallen dan verwacht en/f een lager rentepercentage wrdt verged dan rsprnkelijk werd begrt. Dat laatste was in 21 nadrukkelijk het geval. In 21 Is per begin van de maand de liquiditeitspsitie als vlgt: (bedragen x i.) januari mei september februari juni ktber maart: juli nvember april 145,641 augustus december Gedurende het jaar 21 is er geen sprake geweest van iiquidlteitstekrten. 17

18 l..gecnslzdeerde BALANS PER 31 DECEMBER 21 (Bedragen x duizend) ^^^'^l-:?^^ ^i^'g^abydl wmmm%im vaste activa: eien vermgen: - Imnfiateriële activa - algemene reserves materiële activa resultaat vr bestemming ttaal vaste activa ttaal eiaen vermgen 3.S vnleninens. tekenningen vlttende activa: ttaal vrzieningen vrderingen rekeningen-curant Grningen langlpende sctiulden a - uitgezette gelden RSP Mbilltelts Fnds - r/c ABN Amr - kas SNN - U vruitntvangen bedragen 1. 1 ttaal langlpende schulden ttaal vlttende activa krtlpende schulden: penstaande tekenningen schuld aan Ministerie EL&I inzake package deal schulden aan derden, wegens uitvering regelingen tussenrekening betalingen crediteuren ttaal krtlpende schulden Ttaal activa ,368 Ttaal passiva S

19 1..1. Teuchting p de gecnslideerde balans per 31 december 21 ALGEMEEN Bij de cnslidatie van de balansen van de verschillende prgramma's en regelingen zijn de nderiinge vrderingen en sctiulden (penstaande tekenningen) geëlimineerd. In ttaal is p 31 december 21 een bedrag van geëlimineerd en per 31 december TELICHTING P PSTEN VAN DE BALANS Vaste activa Materiële activa De materiële vaste activa wrden gewaardeerd p basis van iiistrisclie kstprijs verminderd met lineair berekende afschrijvingen gebaseerd p de geschatte ecnmische levensduur. De materiële vaste activa betreffen de ksten van een nieuw geautmatiseerd systeem en kantrinventaris. Het grtste deel van de investeringen, heeft In 28 en 29 plaatsgevnden. Na ingebruikname wrdt tijdsevenredig afgeschreven. Het verip van de materiële vaste activa in 21 is als vlgt: * 1. * 1, * 1. Ttaal geautmatiseerd kantr systeem Inventaris Bekwaarde per 1 januari Bij: Investeringen Af: afschrijvingen 21 Bekwaarde per 31 december 21, Vlttende activa Vrderingen De specificatie per balansdatum is als vlgt (zie tabel): Ministerie EL8kI - Kers Nrd prgramma's - EZ Transitie prgramma - Rijkscfinanclering in P EFR Ttaal ELSJ * , * Eurpese Cmmissie - Kers Nrd prgramma P EFR - Kmpasprgramma's - Prgramma's t/m 1999 Ttaal Eurpese cmmissie , Ministerie van Landbuw, Natuur en Vedselkwaliteit inzake UILNN Bijdragen prvincies en gemeenten

20 Terug te ntvangen subsidies Af: vrziening ninbare vrderingen BTV/ Cmpensatiefnds Q Ng te ntvangen bijdragen Vruitbetaalde uitveringsksten Ksten EZ transitie Ksten EZ Kers Nrd Ksten EZ Cfinanciering in P EFR Ksten P EFR Ttaal vrderingen 1, , De terug te ntvangen subsidies wrden gedeeltelijk vrzien vr mgelijke ninbaarheid. Afbekingen van uitstaande vrderingen vinden plaats als van de curatr een definitieve uitdelingslijst wrdt ntvangen. p 1 januari 23 is het BTW Cmpensatiefnds in werking getreden. Het SNN heeft p basis van evenredigheid de vrdering ver het jaar 21 ad 795, bij de drie Nrdelijke prvincies ingediend. De pst 'Ng te ntvangen bijdragen' bestaat nder andere uit een ntvangst vr detachering van medewerkers, en bijdragen vr de SER en het Mbiliteitsfnds. Het ttale bedrag van de ng te ntvangen bedragen is Rekeningen-curant Grningen De prvincie Grningen verricht de kassiersfunctie vr het SNN. Alle betalingen en ntvangsten veripen via de rekening van de prvincie Grningen, ver het uitstaande sald wrdt ieder kwartaal rente berekend. Deze rente Is gebaseerd p de dr de prvincie gegenereerde rente p uitgezette gelden. ver het jaar 21 bedraagt de rente gemiddeld 1,37% tegen 3,1% in 29. Bij het pstellen van de begrting vr 21 Is rekening gehuden met 2,75% rente. Vr alle prgramma's en regelingen wrdt een aparte rekening-curantverhuding met de prvincie bijgehuden. Daarnaast zijn er rekening-curantverhudingen vr de uitveringsksten. Het verip van de rekening curant Grningen in 21 is als vlgt: * 1. Stand r/c Grningen per 1 januari Af: mutaties Eindstand per 31 december Uitgezette geiden RSP Mbiliteitsfnds In december 21 hebben de drie prvincies hun bijdrage in verband met herberekening van het prijspeil ver de jaartranches 29 en 21 in het RSP Mbiliteitsfnds gestrt. Vervlgens heeft k het Rijk (Ministerie van infrastructuur en Milieu) zijn bijdrage gestrt. Aangezien de uitbetaling pas in 211 kan plaatsvinden Is het grtste deel van deze betalingen ( 3.5.) tijdelijk p een depsit rekening gezet. 2

21 stand r/c ABN Amr De stand per 31 december p de r/c vr het Mbiliteitsfnds bedraagt 47. Kas U-SNN De aanwezige kasmiddelen in de kassen van de U-SNN bedragen ultim Bigen vermgen Algemene reserves De algemene reserve Is ntstaan drdat jaarlijks de rentebaten nder aftrek van rentelasten aan de reserve wrden tegevegd. De reserve kan wrden aangewend m tekrten p prjecten p te vangen, alsmede vr uitveringsksten en kersverschillen, die niet p andere wijze wrden gedekt. Er wrdt per regiprgramma en subsidieregeling een algemene reserve aangehuden. Daarnaast zijn er algemene reserves vr de uitveringsksten. Gecnslideerd laat het eigen vermgen ver het jaar 21 het vlgende verip zien. Stand 1 januari 21 Sald rentebaten/lasten Af: teveel betaald aan prject Algemene reserve vr resultaat vr bestemming Af: verschrijding Efr en Leader+ budget nttrekking i.v.m. package deal Ingevlge package deal ISP reserve vergebekt Stand per 31 december , Het eigen vermgen per balansdatum kan als vlgt gespecificeerd wrden; Kers Nrd prgramma's Kers Nrd regelingen Kmpas prgramma's Kmpas regelingen Prgramma's t/m 1999 Regelingen t/m 1999 Uitveringsksten Regelingen en werkzaamheden prvincies en gemeenten Ttaal na verwerking resultaat vr bestemming * * / /-59 -/

22 Vrzieningen Vrziening tekenningen Betreft het sald van de dr de verheden beschikbaar gestelde middelen, verminderd met de reeds gedane tekenningen aan uitveringsksten. Het verlp van de vrziening tekenningen uitveringsksten is in 21 als vlgt; uitveringsksten * 1. Stand per 1 januari Af: Uitveringsksten in 21 -/ Bij: in 21 beschikbaar gestelde bedragen: prvincies 2.18 gemeenten 396 SER 114^ ISP reserve ten gevlge van package deal 459 vei-scht BTW cmpensatie van Min. Financiën 493 Extra budget Efr Extra budget Leader+ 75 verscht AMa Taskfrces 25 -/ Stand per 31 december De vrziening tekenningen uitveringsksten ad 14,257, bestaat ultim 21 uit de uitveringsksten ten beheve van de Kers Nrd en Kmpas prgramma's. Naar verwachting zullen deze prgramma's ultim 217 afgewikkeld zijn. p basis van een prgnse van de te verwachten ksten t/m 217 minus de jaarlijks te ntvangen bijdragen is de vrziening ultim 21 ad 14,257, afdende m aan de verplichtingen te vlden, Vruitntvangen bedragen De balanspst vruitntvangen bedragen is als vlgt samengesteld: * 1 miljen Kers Nrd prgramma's 35,8 Kers Nrd regelingen 14,3 Kmpas prgramma's ~f-llj Kmpas regelingen 7,5 Ttaal 45,9 De stand van de vruitntvangen bedragen bij Kmpasprgramma's staat negatief, mdat er meer aan Kmpasprjecten is tegekend dan dat er aan budget beschikbaar is. Deze zgenaamde vercmmittering geschiedt p basis van de verwachte vrijval p lpende prjecten. Indien de vrijval in werkelijkheid straks lager uitvalt dan verwacht, dan zullen In eerste instantie de hiervr beschikbare algemene reserves (ultim 21 slechts,3 miljen) wrden aangesprken. Vr eventueel daarna resterende tekrten zijn de drie nrdelijke prvincies aansprakelijk. 22

23 Het verip van de balanspst vruitntvangen bedragen is in 21 als vlgt: prjecten en regelingen * 1. Stand per 1 januari beschikbaar gestelde middelen Aangegane verplichtingen en uitveringsksten In Vrijgevallen tekenningen in Stand per 31 december Krtlpende schulden penstaande tekenningen nder deze balanspst zijn de verplichtingen jegens derden pgenmen. Het verip in het jaar 21 is als vlgt; * 1. Stand per 1 januari ,396 Bij: Verplichtingen lpend jaar Af: Betalingen vrijval 21 prjecten / Bij; mutatie Interne tezeggingen 13,618 Stand per 31 december Scliuid aan Ministerie El&l inzake package deal Hiernder is pgenmen het bedrag dat in januari 211 ten gevlgen van de package deal is terugbetaald aan het Ministerie van EL&I ( ) Schulden aan derden, wegens uitvering regelingen Het SNN vert vr rekening en risic van de drie nrdelijke prvincies alsmede vr verijssel regelingen en werkzaamheden uit. Dat zijn naast teristische regelingen k energiebesparende maatregelen en regelingen vr innvatieve energieprjecten bestaande buw. Het SNN ntvangt vr deze regelingen vrschtten vrzver deze ng niet aan eindbegunstigden zijn uitgekeerd. Hiervr is een schuld in de balans in 21 pgenmen. Tevens is het SNN "penverder" van het RSP Mbiliteitsfnds (Regispecifiek pakket Zuiderzee gelden vr mbiliteit). De standen van de schulden zijn: * 1. Schuld Rijk ivm Mbiliteitsfnds Schuld Fryslan/3 gemeentes inzake Stinag/ Mb fnds en Sebb 3.5 Schuld Grningen inzake Stinag/Mb. Fnds en Sebb Schuld Drenthe/Assen inzake Stinat/Mb, Fnds en Sebb Schuld verijssel Inzake Kit 19 ISlg te verrekenen rente prvincies 11 Ttaal Tussenrekening betalingen De stand per van de tussenrekening betalingen bestaat uit een bedrag van 98.. Er is vr één prvinciaal prject 1,4 min. ntvangen, hiervan is een vrscht uitbetaald van 42.. (vrig jaar stnden er cmpensabele BTW en twee andere prvinciale prjecten pen, die zijn inmiddels afgernd). 23

24 Crediteuren De crediteuren bestaan per 31 december 21 uit: Te betalen ksten en te verrekenen bedragen: * 1. Af te dragen sciale lasten ver december Accuntantsksten prjecten en jaarrekening Persneelsksten lbbyisten 95 Externe pdrachten 4 Persneelsksten Nrdcnnect en prgrammasecretaris 22 Persneelsksten (detachering) 22 Ksten uitzendbureau 21 Reisksten 1 Autmatiseringsksten 7 Ksten Nrdcnnect 6 verige 34 Ttaal crediteuren 668 Niet uit de balans blijkende verplichtingen Vr de huur van het pand van de Uitveringsrganisatie van het SNN is een vereenkmst afgeslten van 1 januari 21 tt en met 31 december 214. De huurverplichting tt en met eind 214 bedraagt Vr de huur van het pand In Den Haag lpt een vereenkmst tt 31 december 211. De huurverplichting bedraagt Vr het schnmaakcntract afgeslten van 1 maart 21 tt en met 1 maart 212 bedraagt de verplichting Vrts zijn er langlpende cntracten vr de huur van kpieer- en faxapparaten tt en met 31 december 214 afgeslten, waarmee vanaf 1 januari 211 een ttaalbedrag van 139,73 is gemeid. Ultim 21 wrdt vereenkmstig de BBV vrschriften geen balanspst meer pgenmen vr de ng niet pgenmen vakantiedagen van de persneelsleden. De verplichting vertegenwrdigt ultim 21 een waarde van 397, tegen vrig jaar 26,, Daarbij is k rekening gehuden met de verplichting jegens een bij SNN gedetacheerde medewerker, die tijdens zijn detacheringperide een teged aan vakantiedagen heeft pgebuwd. 24

25 1.1. Gecnslideerde resultatenrekening 21 bed.'agen in e 1.,- Prjecten Besciilkbare budgetten: rijk Eurpese Cmmissie verige Tekenningen aan prjecten Vrijval p tekenningen Teruggevrderde bedragen Mutaties vruitntvangen bedragen Realisatie 21Ö Lasten Baten Sald Begrting 21 Lasten Baten Sald 2, Realisatie 29 Lasten Baten Sald subttaal prjecten Ui Algemeen Bijdragen in uitveringsksten rijk eurpese cmmissie prvincies gemeenten verige Ksten: uitveringsksten package deal verige ksten Rente en kersverschillen Mutaties vrzieningen Subttaal algemeen Resultaat vr mutaties in reserves Mutaties reserves Resultaat vr bestemming Resultaatbestemming, nttrekking reserve Resultaat na bestemming 9, , ,444 1, , , , ,

26 1.1.1 Telichting p de gecnslideerde resultatenrekening 21 De gecnslideerde resultatenrekening bestaat uit de explitaties van alle grepen instrumenten die bij de uitveringsrganisatie van het SNN In beheer zijn met de daarbij behrende uitveringsksten. De telichting p de aftnderiijke grepen en afznderiijke instrumenten is weergegeven in het Beheersdeel van deze jaarrekening. De cnslidatie Is nder te verdelen in de vlgende grepen. Grepen Instrumenten Kers Nrd prgramma's Kers Nrd regelingen Kmpas regiprgramma's Kmpas subsidieregelingen Regiprgramma's t/m 1999 Subsidieregelingen t/m 1999 Uitveringsksten SNN Regelingen en werkzaamheden vr prvincies en gemeenten Prjecten 2Q1 29 Beschikbare budgetten rijk 1. De dr de minister van Ecnmische Zaken tegezegde middelen vr het Kers Nrd prgramma, zijn reeds bij aanvang van de prgramniaperide als beschikbare budgetten in de jaarrekening pgenmen. Met betrekking tt het Kmpas prgramma Is de vrdering p het Ministerie van EL&I pgehgd met 1 miljen eur zdat er een aansluiting is met de werkelijke tezegging vr het UILNN prgramma. Beschikbare budgetten Eurpese Cmmissie Vr het peratineel Prgramma EFR heeft de Eurpese Cmmissie in 27 een bedrag beschikbaar gesteld van 169,4 miljen. In 28 is hiervan 4% zijnde 6,776 miljen beschikbaar gekmen vr uitveringsksten. Beschikbare budgetten verige 12.6 Het beschikbaar gestelde budget verige bedraagt in 21 vr eliminatie een sald van Ten gevlge van de package deal met het ministerie van EL8d is een bedrag van 12,6 miljen uit de reserves gehaald m te wrden Ingezet vr het Kers Nrd Transitie prgramma, De Kers Nrd regeling IPR 28 heeft een bijdrage van 3,3 miljen uit het P EFR prgramma en een zelfde bedrag uit het prgramma Rijkscfinanclering P EFR. Tezamen een bijdrage van 6,5 miljen. De Kmpas regelingen KITS 2 en AMa Taskfrces zijn in 21 afgeslten waardr het resterende budget van respectievelijk 29. en 292. is teruggestrt naar de financiers van deze regelingen zijnde de Kmpas prgramma's. In ttaal een bedrag van afgernd Instrumenten 21 Uit reserves ten gevlge van package deal per sald 12.6 Kers Nrd regelingen 6.5 Kmpas subsidieregelingen -582 Ttaal exclusief etiminatie Af: eliminatiepsten Ttaal

27 De eliminatie psten betreffen interne mutaties tussen de nderdelen regi prgramma's en subsidieregelingen. Tekenningen aan prjecten -/ / De afgegeven subsidieverieningsbeschikkingen aan prjecten binnen zwel de afdeling regiprgramma's als subsidieregelingen wrden gebekt als tekenningen aan prjecten. De tekenningen aan prjecten bedraagt in 21 (vr eliminatie) een bedrag van 118,935., Hierp Is wegens interne tekenningen een bedrag van 5.918, geëlimineerd zdat vr tekenning aan derden een bedrag van resteert. Bij het Kers Nrd prgramma is een bedrag van 99,8 miljen tegekend aan prjecten. Dit is nder te verdelen in de prgramma's EZ Kers Nrd, Transitie, P EFR en Rijkscfinanclering P EFR. De tekenningen zijn respectievelijk 35,3, 7,6, 43, en 13,9 miljen. Bij de Kers Nrd regelingen is vr een bedrag van 19,148 miljen tegekend aan prjecten. Vr de regelingen IPR 28, NIF 28 en HRM+ 29 tekenningen van respectievelijk 6,3, 12,2 en,7 miljen. Bij de Kmpas prgramma's zijn geen prjecten meer tegekend. Bij de Kmpas regelingen is alleen bij de KITS 2 één prject tegekend. Bij de NIF 2 heeft een veriaging van de tekenningen plaatsgevnden Per sald een tekenning vr de Kmpas regelingen van 24.. Instrumenten Kers Nrd prgramma's 99, Kers Nrd regelingen 19, Kmpas regiprgramma's 1,873 Kmpas subsidieregelingen JA Ttaal excl. eliminatie 118, Af: Eliminatiepsten -5,918 -/-26, Ttaal In ttaal is in 21 43,8 miljen minder tegekend aan prjecten dan in 29. De afname is vral te te schrijven aan het minder tekennen binnen de Kers Nrd prgramma's ( 64,3 miljen) daar een grt deel van de budgetten reeds In de jaren vr 21 zijn tegekend. In 21 zijn 81 prjecten tegekend (vrig jaar 16). De nieuwe Kers Nrd regelingen laten een iets hgere tekenning zien dan In 29 ( 1,8 miljen). Vr de Kmpas prgramma's en de Kmpas regelingen geldt respectievelijk een afname van 1,9 miljen en een tename van 551., Een verzicht van tekenningen aan Kers Nrd prgramma's ziet er als vlgt uit: Prgramma Aantal prjecten Tegekende biidraqé EZ Pieken in de Delta 28 35,3 miljen P EFR 35-43, miljen Rijkscfinanclering In P 13-13,9 miljen Transitie 5-7,6 miljen Ttaal 81 99,8 miljen In de begrting van de Kers Nrd prgramma's was reeds een daling van de tekenningen aan de prjecten vrzien want het begrte bedrag vr 21 is 117 miljen. 27

Vrienden van het Nederlands Herseninstituut. Jaarrekening 2015

Vrienden van het Nederlands Herseninstituut. Jaarrekening 2015 Stichting Vrienden van het Nederlands Herseninstituut Jaarrekening 2015 1 Inhudspgave Blz. 1 Algemene Telichting en vaststelling jaarrekening 2015 3 2 Balans 4 3 Explitatierekening 5 4 Telichting Balans

Nadere informatie

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet

Financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Financiële verrdening ex artikel 212 Gemeentewet De raad van de gemeente Hendrik-Id-Ambacht besluit, gelet p artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: de verrdening p de uitgangspunten vr het financieel

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

STICHTING HKPD JAARREKENING 2015

STICHTING HKPD JAARREKENING 2015 STICHTING HKPD JAARREKENING 2015 peride 01-01-2015 tt en met 27-08-2015 Vastgesteld in de bestuursvergadering van de stichting HuisKamerPrjekt Druggebruikers 3 nvember 2015. Gedgekeurd dr de raad van tezicht

Nadere informatie

i ~{!:tm=j.._...-.. ----~-_- --_

i ~{!:tm=j.._...-.. ----~-_- --_ TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG' DATUM: 16 nvember 2015 in het faillissement van: faillissementsnummer datum uitspraak ~StichtjngZrggrep Pasana c.s. --------- --- ~ i ~{!:tm=j.._...-.. ----~-_- --_ rechter-cmmissaris,

Nadere informatie

Stichting Newa. Jaarrekening 2Ot4. Jaarrêkening. Toelichting behorende tot de iaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2014

Stichting Newa. Jaarrekening 2Ot4. Jaarrêkening. Toelichting behorende tot de iaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2014 Jaarrekening 2Ot4 INHOUDSOPGAVE RAPPORT Algemeen Orga nisatiestructu u r JAARSTUKKEN 214 Jaarrêkening Balans per 31 december 214 Prgramma verantwrding (staat van baten en lasten) Telichting behrende tt

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Meerjarenbegrting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Auteur: Bedrijfsbureau: Jan Aalberts & Jeren van Schagen Vr: Raad van Tezicht Bestuurder Stichting Spaarnesant Lcatie: Haarlem Datum: 31 mei 13 Inhudspgave

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN VisumPr B.V., Raamweg 1, 2596 HL, Den Haag Artikel 1. Definities In deze algemene vrwaarden wrden de vlgende definities tegepast: Opdrachtgever: de wederpartij van VisumPr B.V. VisumPr:

Nadere informatie

SNN Jaarrekening 2010. Jaarrekening 2010 Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

SNN Jaarrekening 2010. Jaarrekening 2010 Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) Jaarrekening 2010 Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) 1 Leeswijzer I. Bij de resultatenrekeningen en de balansen wordt gebruik gemaakt van tabellen, die over twee pagina s zijn opgemaakt. Het document

Nadere informatie

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant -

Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant - provincie Noord-Brabant - Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant - prvincie Nrd-Brabant - Het del van de Subsidieregeling ecnmie en innvatie Nrd-Brabant (ECOINNONB) is het realiseren van een aantal delstellingen uit het

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Toelichting bij het formulier subsidievaststelling behorend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Telichting bij het frmulier subsidievaststelling behrend bij artikel 7.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit dcument licht stapsgewijs alle nderdelen van het aanvraagfrmulier vr een subsidievaststelling

Nadere informatie

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen

Richtsnoeren en aanbevelingen Richtsnoeren voor de informatie die ratingbureaus periodiek aan ESMA moeten meedelen Richtsneren en aanbevelingen Richtsneren vr de infrmatie die ratingbureaus peridiek aan ESMA meten meedelen 23/06/15 ESMA/2015/609 Inhud 1 Tepassingsgebied... 3 2 Definities... 3 3 Del van de richtsneren...

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Aanvraagformulier subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 Aanvraagfrmulier subsidieregeling islatiemaatregelen wningen 2015 Raadhuisplein 2 Pstbus 500 3850 AM Ermel t 0341 56 73 21 Vul dit frmulier in, zet uw handtekening en stuur het p naar de Gemeente Ermel,

Nadere informatie

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang

Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderopvang Klachtenbeleid Stichting KOM Kinderpvang KOM Kinderpvang verzrgt kinderpvang vr kinderen in de leeftijdsgrep 0 tt en met 12 jaar. Alle medewerkers van de stichting zetten zich vlledig in m kwalitatief

Nadere informatie

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015

Beleidsregels verrekenen inkomsten uit commerciële (onder) verhuur en commerciële kostgeverschap 2015 Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015 Inhud Beleidsregels verrekenen inkmsten uit cmmerciële (nder) verhuur en cmmerciële kstgeverschap 2015...

Nadere informatie

Als aanvrager kunt u per tijdvak één aanvraag indienen. Het bundelen van festivals of producties in één aanvraag is niet mogelijk.

Als aanvrager kunt u per tijdvak één aanvraag indienen. Het bundelen van festivals of producties in één aanvraag is niet mogelijk. Veel gestelde vragen, Prducties en Festivals 2018 De regeling 1. Vr welke activiteit kan subsidie wrden verleend in het kader van de regeling? U kunt een subsidie aanvragen vr: - het maken van een prductie

Nadere informatie

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur,

Confidentieel. 16 januari 2013 2013/11989. Sectorbrief Themaonderzoek Uitbesteding Vermogensbeheer. Geacht bestuur, Tezicht pensienfndsen en beleggingsndernemingen Middelgrte en kleine pensienfndsen Pstbus 98 1000 AB Amsterdam Cnfidentieel Datum Bijlage(n) 1 Onderwerp Sectrbrief Themanderzek Uitbesteding Vermgensbeheer

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO

BIJLAGE. Bevindingen en aanbevelingen van de auditors van DG REGIO BIJLAGE Bevindingen en aanbevelingen van de auditrs van DG REGIO In september 2011 heeft de auditeenheid van Directraat-generaal Reginaal Beleid (DG REGIO) van de Eurpese Cmmissie een derdelijnscntrle

Nadere informatie

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie.

Reglement betreffende een Provinciale herkenbaarheid bij elke vorm van provinciale subsidie. Reglement betreffende een Prvinciale herkenbaarheid bij elke vrm van prvinciale subsidie. DE PROVINCIERAAD VAN WEST - VLAANDEREN, Overwegende dat het belang van de prvinciale herkenbaarheid, naar aanleiding

Nadere informatie

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen.

Middelen Financiële middelen o De organisatie heeft een actueel beleid met betrekking tot het verkrijgen van de benodigde financiële middelen. Categrie C Per aspect van het framewrk zijn nrmen pgesteld. Vetgedrukt zijn de verplichte nrmen. Organisaties die nder categrie C vallen, zullen verder zijn met het implementeren van kwaliteitssystemen

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 april 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/1 Prvinciaal Biblitheekcentrum. Aanpassing van het

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland

Aanvraagformulier subsidie Provincie Zeeland Aanvraagfrmulier subsidie Prvincie Zeeland NAAM ACTIVITEIT / PROJECT Naam GEGEVENS AANVRAGER Naam instelling Adres Instelling Pstcde en wnplaats IBAN-nummer BIC-cde Cntactpersn Functie cntactpersn Telefnnummer

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

RAPPORT. Stichting Present Walcheren te Middelburg. Inzake: financieel verslag 2013

RAPPORT. Stichting Present Walcheren te Middelburg. Inzake: financieel verslag 2013 RAPPORT Stichting Present Walcheren Inzake: financieel verslag 2013 INHOUDSOPGAVE PAGINA ACCOUNTANTSVERSLAG Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 FINANCIEEL VERSLAG Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

1.1 Verantwoording Indeling Treasurystatuut 2

1.1 Verantwoording Indeling Treasurystatuut 2 TREASURYSTATUUT INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Verantwrding 2 1.2 Indeling Treasurystatuut 2 2 DOELSTELLING TREASURYFUNCTIE 2.1 Liquiditeitenbeheer 3 2.2 Financieren 4 2.3 Beleggen 5 2.4 Betalingsverkeer

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

De zienswijze op deze ontwerp-begroting dient uiterlijk zes weken na versturen bij het dagelijks bestuur van BghU in het bezit te zijn.

De zienswijze op deze ontwerp-begroting dient uiterlijk zes weken na versturen bij het dagelijks bestuur van BghU in het bezit te zijn. Onderwerp: Ingekmen stuk Ontwerpbegrting 2014 BghU - zienswijzeprcedure COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 3D Nummer: 639863 In D&H: 21-05-2014 Steller: M. Oppenhuizen

Nadere informatie

HERSTELPLAN PENSIOENFONDS VERVOER 2016

HERSTELPLAN PENSIOENFONDS VERVOER 2016 HERSTELPLAN PENSIOENFONDS VERVOER 2016 Aangepast herstelplan 2016 Dr de inwerkingtreding van het nieuwe Financieel Tetsingskader (nftk) per 1 januari 2015 wrden dr De Nederlandsche Bank (DNB) nieuwe regels

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden.

dat u gemakkelijker het huurcontract kunt opzeggen als u een koper voor de woning heeft gevonden. Telichting huurcntract Tijdelijke verhuur p basis Leegstandwet behrende bij het huurcntract p de website van Vereniging Eigen Huis datum van pstellen telichting: 14 december 2012 Inleiding Het verhuren

Nadere informatie

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw

Aanmeldformulier voor Partnerschap Vernieuwing Bouw Aanmeldfrmulier vr Partnerschap Vernieuwing Buw ALGEMENE GEGEVENS OVER DE ORGANISATIE 1. Naam van de rganisatie 2. Ingangsdatum partnerschap 3. Cntactgegevens algemeen Pstbusnummer Pstcde + plaats Straatnaam

Nadere informatie

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen

Subsidieverordening isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen Raadsvrstel AGENDAPUNT: 6 VERGADERDATUM: 16 FEBRUARI 2012 Onderwerp Datum cllegebesluit Subsidieverrdening islatiemaatregelen bestaande eigen wningen Cmmissie Vlkshuisvesting, Datum vergadering 08-02-2012

Nadere informatie

O20lnventaris BAIVPBFEO1. A. Nog niet is geboekí de verkoop van oude inventaris met een boekwaarde. B. De creditnota

O20lnventaris BAIVPBFEO1. A. Nog niet is geboekí de verkoop van oude inventaris met een boekwaarde. B. De creditnota Onderwijscde: Opgave BAIVPBFEO1 Cllegejaar 200912010 H2 ( lfe ) I Handelsnderneming Faber verkpt tuingereedschap en aanverwante artikelen aan particulieren en hveniers. De verkpen aan hveniers geschieden

Nadere informatie

BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB)

BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB) BELEGGINGSSTATUUT VOOR HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE HOORN-ZWAAG-BLOKKER (PG HZB) De zrg vr de financiële zaken van diacnale aard zijn krachtens de kerkrde tevertruwd aan het Cllege

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 1 november 2017 AGENDAPUNT. Aan het Algemeen Bestuur,

Vergadering Algemeen Bestuur d.d. 1 november 2017 AGENDAPUNT. Aan het Algemeen Bestuur, Vrstel Instemmen met Beleidsntitie Kaders P&C dcumenten deel 2 van de vier reginale Gemeenschappelijke regelingen en de daaruit vlgende actualisatie van beleidsnta's en verrdeningen Vergadering Algemeen

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycln-beleidsplan 2011 2013 Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan 2011-2013 Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland

Nadere informatie

Addendum stappenplan plaatsing

Addendum stappenplan plaatsing Addendum stappenplan plaatsing In het kader van de aangekndigde (vrgenmen) rerganisatie d.d. 4 december 2012 heeft er nader verleg plaatsgevnden tussen de betrkken vakbnden en de werkgever ver de inhud

Nadere informatie

SNN Jaarrekening 2011. Jaarrekening 2011 Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

SNN Jaarrekening 2011. Jaarrekening 2011 Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) Jaarrekening 211 Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) 1 Leeswijzer I. Bij de resultatenrekeningen en de balansen wordt gebruik gemaakt van tabellen, die over twee pagina s zijn opgemaakt. Het document

Nadere informatie

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld

Subsidies waar weidegang als voorwaarde kan worden gesteld Bijlage 1 Weidegang stimuleren dr middel van subsidies Het is ged mgelijk m weidegang in de melkveehuderij te stimuleren met behulp van bestaande subsidies. Dit is een verzicht van de agr- en landbuwsubsidies

Nadere informatie

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST

VASTSTELLINGSOVEREENKOMST Bergpwaarts / VASTSTELLIGSOVEREEKOMST PARTIJE: I. WOIGBOUWVEREIGIG BERGOPWAARTS, een vereniging met vlledige rechtsbevegdheid, statutair gevestigd te Deurne, te deze ingevlge de statuten rechtsgeldig vertegenwrdigd

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. G.M.M. Bervoets Penningmeester ZDA-gemeente Breda 16 januari 2014 versie 1.1

Jaarverslag 2013. G.M.M. Bervoets Penningmeester ZDA-gemeente Breda 16 januari 2014 versie 1.1 Jaarverslag 2013 G.M.M. Bervets Penningmeester ZDA-gemeente Breda 16 januari 2014 versie 1.1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. BELEID 2.1. Visie 2.2. Delstellingen 2.3. Samenvatting 3. FINANCIELE RAPPORTAGE

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 3.0-1/7/2011 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument. De

Nadere informatie

Werkwijze uitspraken en de RO Standaarden. 1 Aanleiding. 2 Leeswijzer

Werkwijze uitspraken en de RO Standaarden. 1 Aanleiding. 2 Leeswijzer Werkwijze uitspraken en de RO Standaarden Onderwerp Verwerken van rechterlijke uitspraken Aan Gebruikers RO Standaarden Van Genvum, beheerder RO Standaarden Datum 24 ktber 2013 Status Publiek 1 Aanleiding

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Kracht door balans Biofeedback opleiding

Kracht door balans Biofeedback opleiding Algemene vrwaarden De algemene vrwaarden zijn van tepassing p iedere aanbieding en fferte van, alsmede elke vereenkmst tussen Kracht dr balans, vertegenwrdigd dr Mevr. drs. D.M. Matt, hierna te nemen:

Nadere informatie

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO)

De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling (WGBO) Artikel 446 1.De vereenkmst inzake geneeskundige behandeling in deze afdeling verder aangeduid als de behandelingsvereenkmst is de vereenkmst waarbij

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 juni 2013 Verslag van de deputatie Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 0/1 Invulling van het begrip dagelijks bestuur in de zin

Nadere informatie

Nota "Afstoten gemeentelijk vastgoed ( )"

Nota Afstoten gemeentelijk vastgoed ( ) Nta "Afstten gemeentelijk vastged (2011-2014)" Nta "Afstten gemeentelijk vastged (2011-2014)" Inhud I. Inleiding 3 II. Huidige prtefeuille 5 A. Algemeen 5 B. Karakteristieken 5 C. Visie & Strategie 6 D.

Nadere informatie

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid

juli nieuwe hoofdstuk 3 CAR: Selecteren en aanleveren relevante lokale regelingen beloningsbeleid Het sprbekje geeft inzicht in de activiteiten vr een zrgvuldige vergang nder vermelding van de peride waarin die stappen meten zijn gezet. Per activiteit is aangegeven wat wij hierin vr u kunnen betekenen.

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvrwaarden 1. Tepasselijkheid 1.1 Deze algemene vrwaarden zijn van tepassing p alle ffertes en alle vereenkmsten, en de uitvering daarvan, welke dr WaterWerk Training, Caching & Cnsultancy

Nadere informatie

SNN Jaarrekening Jaarrekening 2012 Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

SNN Jaarrekening Jaarrekening 2012 Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) Jaarrekening 2012 Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) 1 Leeswijzer bij de pdf-versie I. Bij de resultatenrekeningen en de balansen wordt gebruik gemaakt van tabellen, die over twee pagina s zijn

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Administratiekantren/ Belastingadviseurs 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV

ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 123dubbelglas BV I. ALGEMENE GEDEELTE Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkp-, Leverings-, en Aannemingsvrwaarden wrdt verstaan nder: 123dubbelglas : 123dubbelglas bv, Niclaas

Nadere informatie

Memo. Datum: 1 december 2011. 1 december 2011. Release informatie bankentaxonomie BT2012. Versie: 1.0. Belanghebbenden. De BT bevat de rapportages:

Memo. Datum: 1 december 2011. 1 december 2011. Release informatie bankentaxonomie BT2012. Versie: 1.0. Belanghebbenden. De BT bevat de rapportages: Mem 1 december 2011 Onderwerp: Release infrmatie bankentaxnmie BT2012 Versie: 1.0 Aan: Belanghebbenden Inleiding Hierbij treft u aan de release infrmatie van de definitieve versie van de bankentaxnmie

Nadere informatie

Aanvraagformulier cofinanciering LEF

Aanvraagformulier cofinanciering LEF Aanvraagfrmulier cfinanciering LEF 1. Aanvraag vr delstelling: Welke delstellingen uit het Ecnmisch Actieprgramma 2016 2019 zijn delstellingen die u met uw prject gaat realiseren f aan bij gaat dragen?

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Bankoverstapdienst - reglement

Bankoverstapdienst - reglement versie 1.0-28/10/2009 Bankverstapdienst - reglement Dit reglement vrmt het algemeen kader waarbinnen de deelnemende banken in België een bankverstapdienst vr zichtrekeningen aanbieden aan de cnsument.

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces

Verdiepend onderzoek Wmoinkoopproces Verdiepend nderzek Wminkpprces Kwalitatief nderzek nder 24 gemeenten Petra Ebben de Jng & Myriam Martens 1 september 2014 Disclaimer en leeswijzer Het ministerie van VWS heeft Q-Cnsult pdracht gegeven

Nadere informatie

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf

Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf Algemene v((rwaarden ten beh(eve van het schildersbedrijf 1. Definities In deze algemene v++rwaarden w+rdt verstaan +nder: Opdrachtnemer: het schildersbedrijf Opdrachtgever: Degene met wie +pdrachtnemer

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Cubro BVBA Algemene voorwaarden

Cubro BVBA Algemene voorwaarden Cubr BVBA Algemene vrwaarden Hiernder vindt u de algemene vrwaarden van Cubr BVBA. Deze vrwaarden zijn van tepassing p alle geleverde diensten en gemaakte vereenkmsten dr Cubr BVBA, tenzij expliciet anders

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; raadsbesluit gemeente werkendam zaaknummer 59873 nderwerp Verrdening individuele stud ieteslag Participatiewet gemeente Werkendam 2015 De raad van de gemeente Werkendam, gelezen het vrstel van burgemeester

Nadere informatie

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio

Jaarverslag. Format jaarverslag 2013. Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivio Jaarverslag Frmat jaarverslag 2013 Ridderkerk, 13 januari 2014 VGS Adivi Inhudspgave VERSLAG VAN DE TOEZICHTHOUDER... 3 OVERVIEW & ALGEMEEN... 4 IDENTITEIT... 5 ONDERWIJS... 6 PERSONEEL... 7 HUISVESTING

Nadere informatie

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds

Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzondere Omstandigheden Profileringsfonds AANVRAAGFORMULIER 1 studiefinancieringsvrm vr chrten vóór 1-9-2015 én studiefinancieringsvrm(en) vr chrten na 1-9-2015 Regeling Financiële Ondersteuning Overige Bijzndere Omstandigheden Prfileringsfnds

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen.

U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Vragenfrmulier Klant Beeld U heeft ns verzcht, m gezamenlijk, een gedegen vrstel ten aanzien van uw hyptheek uit te brengen. Onze bedrijfsfilsfie is, m samen met nze relaties, een inventarisatie te maken

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f.

Algemene voorwaarden van Ballast Personeelsdiensten v.o.f. Algemene vrwaarden van Ballast Persneelsdiensten v..f. 1. Definities Algemene Vrwaarden Cliënt Dienstverlening Opdrachtgever Opdracht Opdrachttarief Opdrachtbevestiging Transitietraject De algemene vrwaarden

Nadere informatie

Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder (VL) ten behoeve van pilot

Aanvullingen op handboek Veiligheidsladder (VL) ten behoeve van pilot CvD Veiligheidsladder NEN Datum 2016-11-25 Dcumentnummer 2016-004 Betreft Aanvullingen t.b.v. Pilt Datum vastgesteld 2016-12-05 Implementatie Publicatie p website Beslissing Aanvullingen p handbek Veiligheidsladder

Nadere informatie

Stichting Onderhoud van de Koornbeurs

Stichting Onderhoud van de Koornbeurs w Jaarrekening 2010 - Balans - Resultatenrekening StOK (Stichting Onderhud van de Krnbeurs) Pstbus 2914 2601CX Delft Tel.: 015-2124742 KvK.: 41147238 Email: stk@krnbeurs.nl BTW: NL8109.69.798.B01 Jaarrekening

Nadere informatie

Eindejaarsrapportage. Onafhankelijke Raadsman afhandeling schadeclaims door aardbevingen als gevolg van gaswinning in Groningen

Eindejaarsrapportage. Onafhankelijke Raadsman afhandeling schadeclaims door aardbevingen als gevolg van gaswinning in Groningen Eindejaarsrapprtage Onafhankelijke Raadsman afhandeling schadeclaims dr aardbevingen als gevlg van gaswinning in Grningen Datum: december 2013 Inleiding Vr de afhandeling van individuele klachten ver lpende

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan 1. Type levensverzekering. Waarborgen Tp-Hat Plus Plan 1 Type levensverzekering Waarbrgen Levensverzekering met gewaarbrgde rentevet (Tak 21). Mgelijkheid m te kiezen vr een frmule waarbij dit met betrekking tt de winstdeelname gecmbineerd

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN

Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Zwembadplan Wijk Zwemt! - UITGANGSPUNTEN Vr u ligt het uitgewerkte plan van WijkZwemt. Dit plan is pgesteld dr de KNZB, 2521, gewn zwemmen en enthusiaste burgers/vrijwilligers vanuit belangengreperingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra.

Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van regionale vervangingscentra. Nieuwsbrief 3: Special De Wet werk en zekerheid en het inrichten van reginale vervangingscentra. Frans Thmassen, directeur Onderwijs & Jeugd en EduStaf www.bmcimplementatie.nl De Wet werk en zekerheid

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de nderneming 1.2 Adres 1.3 Website www. 1.4 Rechtsvrm 1.5 Datum van vestiging 1.6 Heeft de nderneming

Nadere informatie

CHECKLIST ADVIESTRAJECT TWEEDEPIJLER PENSIOENPRODUCT

CHECKLIST ADVIESTRAJECT TWEEDEPIJLER PENSIOENPRODUCT CHECKLIST ADVIESTRAJECT TWEEDEPIJLER PENSIOENPRODUCT 1. Inventariseren BEPALEN BANDBREEDTE ADVIES Is er een CAO en/ f een BPF van tepassing Is er een bestaande pensienregeling aanwezig? Wil en kan de werkgever

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN

CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN XCDC Trading & Cnsultancy B.V.B.A. B-8780 Ostrzebeke 1. Algemeen CPR305/2011/EU VERORDENING BOUWPRODUCTEN Vanaf 1 st juli 2014 is de CE MARKERING van buwprducten die nder een geharmniseerde nrm vallen,

Nadere informatie

Voorstel aan burgemeester en wethouders Zaaknummer Onderwerp: Functies en Taken Bureau Jeugdzorg Gelderland en Utrecht.

Voorstel aan burgemeester en wethouders Zaaknummer Onderwerp: Functies en Taken Bureau Jeugdzorg Gelderland en Utrecht. Vrstel aan burgemeester en wethuders Zaaknummer 11181 Onderwerp: Functies en Taken Bureau Jeugdzrg Gelderland en Utrecht. Samenvatting/krte telichting: Gemeenten bereiden zich vr p de invering van de nieuwe

Nadere informatie

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering

Toelichting Checklist Optimale informatie beleggingsverzekering Telichting Checklist Optimale infrmatie beleggingsverzekering Algemeen Infrmatie ver beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn cmplexe prducten. Om de klant beter inzicht te geven in de werking

Nadere informatie

J.LUmon T i.a.a.: - Nederlands Politie Instituut (NPI) F OTO

J.LUmon T i.a.a.: - Nederlands Politie Instituut (NPI) F OTO Ministerie van Binnenlandse Zaken en Kn i nkrijks relaties m,, _ ne kenmerk 2006-0000263020 ndeideel De krpsbeheerders van de regikrpsen en het Hm*» Krps Landelijke Plitie Diensten (KLPD) p^aibewrv««ide

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden i m Storm

Algemene Voorwaarden i m Storm Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene vrwaarden wrdt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, nder de hiernavlgende termen de vlgende betekenis verstaan: pdrachtgever: de wederpartij van i m Strm;

Nadere informatie

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee

1.6 Heeft de onderneming buitenlandse vestigingen. Zo ja, graag nadere informatie met betrekking tot de vestigingsplaats en de activiteiten ja nee Stuur dit frmulier naar MKBdirect Pst: Kryptnstraat 41, 7463 PB Rijssen E-mail: inf@rab-rijssen.nl Aanvraagfrmulier (Bereps) Aansprakelijkheidsverzekering Algemeen 1. Algemene Gegevens 1.1 Naam van de

Nadere informatie

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram.

Bestaat er een economische en/of organisatorische eenheid met andere bedrijven? Zo ja, graag nadere informatie waaronder een organogram. Aanvraagfrmulier Berepsaansprakelijkheidsverzekering algemeen 1. Verzekeringnemer Naam bedrijf:.... Crrespndentieadres:... Pstcde en plaats:... Cntactpersn:... man vruw E-mail cntactpersn:.. Rechtsvrm:.

Nadere informatie

Vraag en antwoorden over de volmacht

Vraag en antwoorden over de volmacht Vraag en antwrden ver de vlmacht Hiernder treft u een verzicht aan van de vragen en antwrden die zijn gesteld ver de vlmacht. Heeft de vlmacht een lptijd? Heeft de deelnemersraad psitief advies gegeven

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Nadere regels subsidies Aanjaag Onderwijs en Arbeidsmarkt Het cllege van burgemeester en wethuders van de gemeente Almere; gelet p titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d.

Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting. Q and A s: update d.d. Tijdelijke regeling diensten van algemeen ecnmisch belang tegelaten instellingen vlkshuisvesting Q and A s: update d.d. februari 2013 Aanbesteding Hebben wningcrpraties de plicht m maatschappelijk vastged

Nadere informatie

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 06 oktober 2014

Aan: de gemeenteraad Vergadering: 06 oktober 2014 Aan: de gemeenteraad Vergadering: 06 ktber 2014 Onderwerp: Vaststelling: gemeente ntwikkelt zelf kpwningen Agendapunt: STATUS RAADSVOORSTEL 1. Beslten werkvergadering van de gemeenteraad en gemeenteraad.

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten van de Provincie Noord-Brabant Brabantlaan TV s-hertogenbosch. Apeldoorn, 22 juni 2017 L.S.,

Aan Provinciale Staten van de Provincie Noord-Brabant Brabantlaan TV s-hertogenbosch. Apeldoorn, 22 juni 2017 L.S., Aan Prvinciale Staten van de Prvincie Nrd-Brabant Brabantlaan 1 5216 TV s-hertgenbsch Apeldrn, 22 juni 2017 L.S., Als Prvinciale Staten staat u vr een belangrijke beslissing t.a.v. de dr Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene Vrwaarden Dit zijn de Algemene Vrwaarden van Fiets Clinics Nederland, gevestigd: Waalbandijk 20, 6541AJ Nijmegen. Op alle prducten van Fiets Clinics Nederland zijn deze Algemene Vrwaarden van

Nadere informatie