SCHOOLGIDS CBS RHEEZERVEEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS CBS RHEEZERVEEN"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS CBS RHEEZERVEEN Bouwmansweg HM Rheezerveen (0523) INHOUDSOPGAVE

2 Inleiding 5 1 CHRONO GEGEVENS VAN HET BESTUURSCENTRUM CHRONO DE OVERIGE SCHOLEN BINNEN CHRONO MEDEZEGGENSCHAP DE SCHOOL SITUERING VAN DE SCHOOL SCHOOLGROOTTE MISSIE/VISIE SOCIALE VEILIGHEID DE INRICHTING VAN HET SCHOOLGEBOUW HET TEAM DE FUNCTIES BIJ ZIEKTE VAN LEERKRACHTEN NASCHOLING TEAMBESPREKINGEN HET ONDERWIJS INDELING LESTIJD OVER VERSCHILLENDE VAKGEBIEDEN DE ACTIVITEITEN VOOR UW KINDEREN BASISVAARDIGHEDEN DE ONTWIKKELING DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS IN DE SCHOOL RESULTATEN IN JAARPLAN Schoolgids CBS Rheezerveen

3 6 DE LEERLINGEN DE OPVANG VAN NIEUWE LEERLINGEN IN DE SCHOOL HET VOLGEN VAN DE ONTWIKKELING VAN KINDEREN IN DE SCHOOL ONDERWIJSKUNDIGE RAPPORTEN DE BEGELEIDING VAN DE OVERGANG VAN KINDEREN NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS ZORGVERBREDING OP ONZE SCHOOL JEUGDGEZONDHEIDSZORG VAN DE GGD HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN ONDER LEERLINGENZORG DOOR EXTERNEN ONDER SCHOOLTIJD MELDCODE BASISONDERWIJS DE OUDERS BETROKKEN ZIJN BIJ DE SCHOOL CONTACTEN TUSSEN OUDERS EN SCHOOL OUDERBIJDRAGE DE OUDERWERKGROEP EN PROMOTEAM DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE ACTIVITEITEN SCHOOLSE EN BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN KADER BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN DE SCHOOL- EN VAKANTIETIJDEN SCHOOLTIJDEN VAKANTIEROOSTER CURSUSJAAR 2015/ BENUTTING VAN DE VERPLICHTE ONDERWIJSTIJD LEERPLICHT VOOR HET BASISONDERWIJS Schoolgids CBS Rheezerveen

4 13 TOELATING, SCHORSING EN VERWIJDERING TOELATING VERZEKERING, SPONSORING EN KLACHTENREGELING SCHOOLVERZEKERING SPONSORING KLACHTENREGELING CHRONO: REGELS EN GEWOONTEN REGELS EN GEWOONTES OP SCHOOL OVERBLIJFREGELING KINDEROPVANG BIJLAGE Ouderbijdrage BIJLAGE Overeenkomst ouderbijdrage BIJLAGE Lijst met namen en adressen Schoolgids CBS Rheezerveen

5 INLEIDING Voor u ligt de schoolgids van CBS Rheezerveen. Deze gids is bedoeld als naslagwerk voor ouders en verzorgers die hun kind(eren) bij ons op school hebben en voor hen die van plan zijn hun kind(eren) bij ons op school te plaatsen. Wij willen u speciaal opmerkzaam maken op de nuttige lijst met namen, adressen, telefoonnummers en adressen van personen en instanties die met onze school te maken hebben. Deze lijst bevindt zich achter in deze gids. Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze schoolgids wilt u deze dan bij het team kenbaar maken? Dan kunnen wij de schoolgids blijven verbeteren! U kunt de suggesties ook en aan Veel leesplezier gewenst, Het Team van CBS Rheezerveen Schoolgids CBS Rheezerveen

6 1 CHRONO Van de directeur/bestuurder van de Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Chrono, gevestigd te Hardenberg CBS Rheezerveen behoort tot de Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Chrono, gevestigd te Hardenberg. Onze stichting van 15 scholen stelt zich ten doel het doen geven van Protestants Christelijk primair onderwijs. Zij tracht dit doel te bereiken door het oprichten en in stand houden van scholen voor Protestants Christelijk primair onderwijs in Noordoost Overijssel. Dit alles zoveel mogelijk in samenwerking met ouderklankbordgroepen, directies, medezeggenschapsraden van de scholen en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Chrono, bestaat in de huidige samenstelling sinds 1 januari 2005 en is ontstaan door een fusie van de Vereniging voor PC basisonderwijs in Avereest en de Vereniging voor PC Primair Onderwijs in Noordoost Overijssel, gevestigd te Hardenberg. Per 1 januari 2012 is de vereniging omgezet in een stichting. De Ledenraad van Chrono heeft op 29 juni 2011 daartoe besloten en er voor gekozen om bestuur en toezicht volledig te scheiden: het College van Bestuur (CvB) bestuurt en de Raad van Toezicht (RvT) houdt (intern) toezicht. Per 1 januari 2012 zijn de leden van de Raad van Toezicht gestart met hun werkzaamheden. Omdat de schoolcommissies zijn verdwenen en we veel belang blijven hechten aan ouderbetrokkenheid, heeft elke school nu een ouderklankbordgroep. Een door de Ledenraad vastgestelde beknopte kaderstelling geeft richtlijnen voor samenstelling en werkwijze van de ouderklankbordgroep. Bij Chrono is gekozen voor een eenhoofdig College van Bestuur. College van Bestuur is de wettelijke term; een College van bestuur kan uit één of meerdere personen bestaan. Op de website van Chrono (www.chronoscholen.nl) staan de Statuten van de Stichting, het bestuursreglement en het organogram. Het Protestants Christelijk onderwijs is onderwijs waarbij ouders een belangrijke rol spelen. Uw meeleven en meedenken is erg belangrijk. Dat zult u vooral doen op de school zelf, bijvoorbeeld in de ouderklankbordgroep of de medezeggenschapsraad (MR). Bovenschools kunt u een rol spelen door u als ouder verkiesbaar te stellen voor de GMR (=gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Deze GMR bestaat uit 8 leden, waarvan de helft ouders en de helft personeelsleden van Chrono. We werken samen aan het onderwijs voor onze kinderen op alle Chronoscholen. De directeuren en het college van bestuur worden daarbij ondersteund door de medewerkers van het bestuurscentrum. Wij willen Chrono als professionele organisatie verder uitbouwen. Daarmee zorgen we met name voor goede randvoorwaarden op het gebied van onderwijs, christelijke identiteit, personeel/ organisatie, financiën, huisvesting en ICT. Door goed samen te werken, solidair te zijn en elkaar te ondersteunen bij zaken die onze aandacht vragen, kunnen we als stichting voor alle Chronoscholen het nodige betekenen! Daar ligt de meerwaarde voor de scholen. Vanuit Chrono willen we planmatig werken en plannen op elkaar aan laten sluiten. Schoolgids CBS Rheezerveen

7 Een belangrijk basisdocument is het Strategisch Bestuursbeleidsplan (SBB); u treft het aan op de website van Chrono. De zes speerpunten daaruit zijn: vorm en inhoud geven aan Passend Onderwijs het vormgeven van ouderbetrokkenheid als educatief partnerschap het inspelen op ICT-ontwikkelingen voor het onderwijs in de scholen het blijvend sturen op competenties van personeel het inspelen op het Integraal Huisvestingsplan (IHP) en doorcentralisatie buitenonderhoud het afstemmen van de interne organisatie van de scholen en het bestuurscentrum Elke school werkt volgens het Schoolplan en deze sluiten aan op het SBB : naast de zes speerpunten van Chrono zijn er speerpunten op schoolniveau. Een paar hele praktische voorbeelden van de meerwaarde van Chrono: Alle personeel is in dienst van Chrono en dus niet van een school. Dat betekent dat het personeel de mogelijkheid heeft eens op een andere school te gaan werken. Soms is dat noodzakelijk, bijvoorbeeld als de ene school minder leerlingen krijgt en een andere juist meer. Binnen Chrono bestaat de mogelijkheid voor tweescholendirecteur. Dat is met name aantrekkelijk voor kleine(re) scholen. We organiseren personeelsbijeenkomsten, waar ervaringen worden uitgewisseld. Zo kun je gemakkelijk van elkaar leren. Bijvoorbeeld door het uitwisselen van lesmateriaal. Op het gebied van ICT, bijvoorbeeld de aanschaf van computers en tablets, werken we nauw samen. De systeembeheerder werkt voor alle scholen, die hetzelfde systeem gebruiken. Dat maakt het onderhoud gemakkelijker. Het bestuurscentrum ondersteunt de directeuren bij hun werk. Als je dingen voor één school uitzoekt en ander scholen daarover inlicht, scheelt dat moeite en tijd. Voorbeelden zijn vragen op het gebied van huisvesting en onderhoud, verlofaanvragen voor personeel, veiligheid van speeltoestellen. In het directeurenoverleg worden zaken besproken die voor alle scholen van belang zijn. Bij scholing van personeel werken we nauw samen, zodat we bijvoorbeeld steeds vaker cursussen in Hardenberg kunnen organiseren. Onder de stichting valt, naast veertien basisscholen, een school voor speciaal basisonderwijs, de Professor Waterinkschool. De expertise die in deze school aanwezig is, kan door alle Chronoscholen gebruikt worden. De directeur/bestuurder en een aantal directeuren nemen deel aan overleg binnen de afdeling Coevorden-Hardenberg van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Veld, Vaart en Vecht De afgelopen schooljaren hebben we een systeem ontwikkeld voor kwaliteitszorg, op zowel schoolniveau als bovenschools. Daarmee krijgen directies, MR, GMR en Raad van Toezicht meer zicht op de kwaliteit van de diverse onderdelen die we belangrijk vinden. We willen zo voorkomen dat we verrast worden. Het Jaarbericht 2014 is te vinden op de website Mocht u liever een leesexemplaar willen, dan kunt u deze verkrijgen via de directeur van de school; op elke school ligt een aantal exemplaren van het Jaarbericht. Door het lezen van het Jaarbericht weet u wat er speelt binnen Chrono en de scholen. De bedoeling van deze Schoolgids is om u als ouder een helder en duidelijk beeld te geven waar de school voor staat. Scholen verschillen, ook binnen onze stichting. Als directeur/ bestuurder ben ik daar blij om. De stichting streeft naar eenheid in verscheidenheid. Dat bete- Schoolgids CBS Rheezerveen

8 kent dat iedere school de nodige ruimte krijgt om zichzelf te profileren in samenspraak met de directe omgeving van de school (team, ouderklankbord, mr en ouders). Daarnaast is het zo dat in de schoolgids ook verantwoording wordt afgelegd door de school over de manier van werken en de resultaten. Ook dat aspect van de schoolgids juich ik toe. U als ouder hebt er recht op om te weten waar de school voor staat, maar ook waar u op mag rekenen. Uw kind(eren) brengt/brengen veel tijd door op de basisschool. Als directeur/bestuurder ben ik blij dat u uw kind(eren) wilt toevertrouwen aan een van onze Chronoscholen. Ik wens u, samen met allen die bij de school betrokken zijn, een goede tijd toe. Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met de school. Henk Brink, Voorzitter college van bestuur Chrono Schoolgids CBS Rheezerveen

9 1.1 GEGEVENS VAN HET BESTUURSCENTRUM CHRONO Bestuurscentrum en postadres van het bestuur: Bestuurscentrum Chrono Stelling 8d 7773 ND HARDENBERG Tel.: De medewerkers zijn bereikbaar tijdens kantooruren (behalve vrijdag) website: Medewerkers bestuurscentrum: Henk Brink (voorzitter college van bestuur) Roelineke Gommer (beleidsmedewerker Personeel en Organisatie) Dalida Harders (beleidsmedewerker Financiën, Huisvesting en ICT) Janine Murk (managementassistent, ondersteuning beleidsmedewerker Personeel en Organisatie) Ada van der Linden (administratief medewerker, ondersteuning beleidsmedewerker Financiën, Huisvesting en ICT) Leden van de Raad van Toezicht, situatie per 1 augustus 2015: De heer K. Muis Voorzitter Mevrouw A. Meijer Vice-voorzitter De heer H. Meilink De heer H.J. Waterink De heer R. van de Klippe De heer E.M. Mulder De heer J. Rieks De heer H.M. Claessen Schoolgids CBS Rheezerveen

10 1.2 DE OVERIGE SCHOLEN BINNEN CHRONO De volgende 15 scholen behoren tot Chrono: 't Kompas in Radewijk Ds. Koningsbergerschool in Bergentheim De Akker in Gramsbergen De Spreng-el in Ane De Bron in De Krim De Bloemenhof in Hardenberg De Elzenhof in Hardenberg De Vlinder in Hardenberg CNS Balkbrug in Balkbrug De Ark in Dedemsvaart De Regenboog in Dedemsvaart De Groen in Dedemsvaart De MarsWeijde in Hardenberg Prof. Waterinkschool (voor speciaal basisonderwijs) in Hardenberg 1.3 MEDEZEGGENSCHAP GMR De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad bestaat uit 8 leden, 4 leerkrachten en 4 ouders. De ouders worden gekozen uit en door ouders die kinderen op een school van Chrono hebben. De leerkrachten worden gekozen uit en door de personeelsleden van Chrono. Om het contact van deze mensen met hun achterban nog enigszins mogelijk te maken zijn de 15 scholen verdeeld in 4 clusters. Onze school vormt samen met de MarsWeijde, de Ds Koningsbergerschool en De Vlinder 1 cluster. Er is op dit moment voor de personeelsgeleding een vacature. De GMR is een belangrijke overlegpartner van de bestuursdirecteur en heeft op tal van gebieden advies- of instemmingsrecht. Het gaat hier vooral om zaken op bovenschools niveau. Meer informatie vindt u in hoofdstuk 9 MR Elke school heeft zijn eigen Medezeggenschapsraad waarbinnen op schoolniveau zaken met de directeur worden besproken. De MR heeft ook advies- en instemmingsrecht. Ouderwerkgroep en klankbordgroep De ouderwerkgroep bestaat uit ouders en ondersteunt de directeur en het team bij allerhande zaken die op school spelen. Ook is de ouderwerkgroep een klankbord voor de directeur voor lopende en beleidsmatige zaken. Schoolgids CBS Rheezerveen

11 De ouderwerkgroep fungeert ook als klankbordgroep. Dat kan omdat de samenstelling een goede afspiegeling is van de oudergeleding. Ouders kunnen gespreksonderwerpen aandragen ter bespreking. 2 DE SCHOOL 2.1 SITUERING VAN DE SCHOOL CBS Rheezerveen is gesticht in 1907 en heette van oorsprong "School met de Bijbel". De school krijgt haar leerlingen uit een groot landelijk gelegen voedingsgebied tussen Hardenberg, Dedemsvaart en Ommen. Het aantal leerlingen vertoont de laatste 10 jaar een zekere achteruitgang en lag de laatste jaren rond de 50 leerlingen. Dat betekent dat wij met combinatieklassen moeten werken. Dat vraagt van de leerkrachten een goede organisatie in de klas en een grote mate van zelfstandigheid van de leerlingen. De zorgverbreding neemt bij ons al jaren een erg belangrijke plaats in. De school probeert het beste op onderwijskundig gebied voor haar leerlingen te realiseren, voor zover dat financieel en praktisch gezien mogelijk is. Dit jaar zetten we bijvoorbeeld een deel van onze reserve in om gedurende 1 morgen de werktijd van Hillie Schumacher uit te breiden. Zij kan daardoor op maandag extra zorg verlenen. De ligging van de school is bijzonder, zo midden in het buitengebied. Er is letterlijk veel ruimte voor de kinderen beschikbaar. In het gebouw, maar ook op de speelplaats, met een eigen voetbalveld binnen de omheining, maar ook een echt voetbalveld tegenover de school. Het bos bevindt zich op 5 minuten lopen van de school. De school heeft ook een eigen tuin die met en door de kinderen wordt onderhouden. Schoolgids CBS Rheezerveen

12 De ouders en buurtbewoners dragen de school een warm hart toe, omdat men de school heel waardevol vindt voor de Rheezerveense gemeenschap. Dit is ook in de praktijk te merken door de grote inzet van de ouders bij allerlei schoolse en buitenschoolse zaken. 2.2 SCHOOLGROOTTE Onze school heeft m.i.v. augustus leerlingen. Zij krijgen les van 1 volledig en 5 parttime werkende leerkrachten. Door extra formatie in te zetten (zie boven) kunnen we ondanks dit kleine aantal kinderen toch op bijna alle morgens 4 groepen vormen. Dit komt aandacht en zorg voor de kinderen natuurlijk zeer ten goede, omdat daardoor de groepen erg klein zijn. Gezien de zorgvraag is dit echter noodzakelijk. 2.3 MISSIE/VISIE Levensbeschouwelijk Bij het onderwijs op onze school neemt de Bijbel een belangrijke plaats in. Het evangelie geven wij door in verhalen, liederen en gebeden. Het geeft ons ook leefregels die voor het dagelijks leven en werken op school belangrijk zijn. Het leert ons dat God van mensen houdt en ons oproept om elkaar met liefde en respect te behandelen, zodat elk kind, elke volwassene, op onze school tot zijn recht kan komen. Schoolgids CBS Rheezerveen

13 Schoolorganisatie We willen een team vormen dat zich doorlopend ontwikkelt. Onder leiding van de directeur willen we het onderwijs op onze school verder ontwikkelen. Daarbij zoeken we m.b.v. een kwaliteitszorgsysteem naar verbetermogelijkheden. We willen kennis en vaardigheden delen met stagiaires en hen een wezenlijk onderdeel laten uitmaken van onze organisatie. Pedagogisch Klimaat Wij willen een schoolgemeenschap vormen waarin leerkrachten en kinderen oog hebben voor elkaar en waar ieder zich veilig en gewaardeerd voelt. Wij willen het onderwijs zo inrichten dat kinderen met plezier naar school gaan. Dit willen we realiseren door veel aandacht te besteden aan sociaal emotionele ontwikkeling en te zorgen voor: *een uitdagende leeromgeving *betekenisvolle activiteiten, bijvoorbeeld basisontwikkeling en kansrijke taal *een lesaanbod waarmee kinderen succeservaringen kunnen opdoen Didactisch handelen en leerstofaanbod Wij werken met een leerstofjaarklassensysteem. Wij maken gebruik van methoden, maar willen in ons onderwijs steeds meer rekening gaan houden met de individuele mogelijkheden van het kind. We streven er naar dat elk kind een ononderbroken ontwikkeling kan doormaken. De taal/leesontwikkeling is daarbij een belangrijk aandachtspunt. In onze combinatieklassen leren we de kinderen zelfstandig te werken en samen te leren. We spreken kinderen aan op hun verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. Leerlingenzorg Wij volgen de ontwikkeling van de kinderen door observatie en toetsen, maar ook door goede communicatie met de ouders. Indien dat nodig is, bieden we kinderen binnen de groep extra zorg. We maken daarbij gebruik van de deskundigheid van een gediplomeerd intern begeleider en remedial teacher. Indien nodig schakelen we, in overleg met de ouders, deskundigen van buiten de school in. Ouderbetrokkenheid Samen met de ouders voelen wij ons verantwoordelijk voor de opvoeding en de ontwikkeling van de kinderen. Daarom vinden wij een goed contact met de ouders heel belangrijk. Een actieve betrokkenheid van de ouders bij de gang van zaken op school vinden wij bijzonder waardevol. Schoolgids CBS Rheezerveen

14 2.4 SOCIALE VEILIGHEID Onze school heeft hiervoor het volgende gerealiseerd: We hebben met elkaar schoolregels afgesproken. Zodra er zich een geval van pesten voordoet, nemen wij direct maatregelen. Op school hebben we een pestkoffer en hanteren we indien nodig een pestprotocol. We hebben een leerlingvolgsysteem voor sociaal emotionele ontwikkeling. Dat zijn vragenlijsten die zowel door leerlingen als leerkrachten worden ingevuld. Met de resultaten gaan we zorgvuldig om. Wanneer er ook maar enige aanleiding bestaat, ondernemen we actie. In de groepen 6 t/m 8 wordt de schoolvragenlijst afgenomen. Er zijn vertrouwelijke gesprekken met leerkrachten. Er is een klachtenprocedure. 2.5 DE INRICHTING VAN HET SCHOOLGEBOUW Groepslokalen - 1 groepslokaal voor groep 1 en 2-1 groepslokaal voor de groepen 3 en 4; - 1 groepslokaal voor de groepen 6, 7 en 8; (we hebben geen groep 5) Lokaal op zolder Op de eerste verdieping bevindt zich een lokaal dat ook voor instructie geschikt is. Wanneer we groepen splitsen, kunnen we dit gebruiken. Het lokaal dat beneden nog over is, gebruiken we voor uiteenlopende doelen bijv.: dramatische expressie, handvaardigheid, vieringen e.d. Personeelskamer De vergaderingen van personeel, ouderwerkgroep en MR worden gehouden in de personeelskamer of een lokaal). Twee kamers voor de Interne Begeleider en de directeur De directeur en de intern begeleider hebben elk een eigen ruimte, maar als zij er niet zijn, kunnen ze ook gebruikt worden om kinderen buiten de groep extra ondersteuning te geven. Schoolgids CBS Rheezerveen

15 Schoolbibliotheek Om de twee weken kunnen de leerlingen op de maandag een boek lenen van de schoolbibliotheek. De uitleen van de boeken vindt plaats op maandag in het extra lokaal en wordt verzorgd door twee bibliotheekmoeders. Het Spel en Boekenplan Het Spel en Boekenplan bestaat voor de groepen 1 en 2 uit een tas met daarin een boek, een bijpassend spel/speelgoed en een werkblad met tips voor ouders. Voor groep 4 bestaat het uit een tas met daarin een boek om voor te lezen en een boek om zelf te lezen en een werkblad met tips voor ouders. Eén keer in de twee weken, op maandag, nemen de kinderen hun tasjes mee en kunnen ze een nieuw setje uitzoeken. Orthotheek De orthotheek bevindt zich in de computerruimte en Ib-kamer. In de orthotheek vindt men allerlei toetsen, boeken, extra materiaal om leerlingen met leer- en gedragsproblemen te helpen. Deze orthotheek wordt beheerd door de Intern Begeleider. Computerfaciliteiten We hebben een aparte ruimte waar de computers staan opgesteld. Computers spelen in het onderwijs een steeds grotere rol. Wij vinden het belangrijk dat kinderen goed met computers leren omgaan. Wij hebben daarom een leerlijn voor computervaardigheden opgesteld. De kinderen krijgen vanaf groep 5 dan ook les in het gebruik van de computer. We gebruiken daarvoor de methode Basisbits. Deze methode sluit aan bij wat de kinderen al kunnen en ze werken er mee in hun eigen tempo. Schoolgids CBS Rheezerveen

16 Daarnaast is er gelegenheid om zelfontdekkend bezig te zijn. Ze kunnen daarvoor ook gebruik maken van "kennisnet". Met de opgedane vaardigheden maken de kinderen (daarvoor geschikte) taallessen uit de methode, maar ook werkstukken. Dat begint eenvoudig, maar wordt geleidelijk aan uitgebouwd. Alle leerlingen van groep 7/8 kunnen hun werk al presenteren in de vorm van een power-point presentatie. Tablets In het afgelopen schooljaar zijn alle leerlingen van groep 6 t/m 8 gaan werken met tablets. De lessen blijven wel het zelfde, maar de kinderen voeren hun antwoorden in op de tablet. De antwoorden worden onmiddellijk gecontroleerd en de kinderen krijgen dat ook te zien. Als het antwoord fout is, krijgen ze nog een kans om het over te doen. De leerkracht kan op elk gewenst moment zien of het kind de antwoorden goed of fout had. Door dat tijdens de les bij zelfstandig werkende kinderen te controleren, kan ze bijtijds ingrijpen als kinderen de leerstof nog niet goed begrepen hebben. Ook kunnen de kinderen aan eigen doelen werken. Ze kunnen dan zelfstandig oefenen met onderdelen die ze nog niet zo goed onder de knie hebben. Het systeem geeft hen dan oefenstof op eigen niveau. Naarmate ze de leerstof beter onder de knie krijgen, wordt het niveau van de opgaven hoger. Nakijken is dus niet langer nodig en leerkrachten kunnen die tijd gebruiken om de lessen nog meer te richten op de individuele leerbehoefte van de kinderen. Digiborden In groep 3 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van digiborden. Dit elektronische bord werkt niet alleen als een krijtbord, maar het is tegelijk computerscherm, touchscreen en televisiescherm. Wanneer je een cd in de computer stopt, kun je ook muziek luisteren. Verder maken steeds meer uitgevers software bij lesboeken van de methode, zodat de leerkrachten daar tijdens hun lessen gebruik van kunnen maken. Kortom de toepassingsmogelijkheden zijn eindeloos en dat maakt het werk voor de leerkracht gemakkelijker. Bovendien wordt het volgen van de lessen voor kinderen een stuk aantrekkelijker. Documentatiecentrum Het documentatiecentrum bevindt zich in de hal van de school. In het documentatiecentrum kunnen de leerlingen in allerlei informatieve boeken informatie opzoeken voor bijvoorbeeld een spreekbeurt of een werkstuk. Schoolgids CBS Rheezerveen

17 3 HET TEAM 3.1 DE FUNCTIES Wij kennen de volgende functies op onze school. Directeur Iedere Chrono-school staat onder leiding van een directeur. Onze school wordt geleid door de heer Bakker. Hij is tevens directeur van CBS de MarsWeijde in de Marslanden. Op maandag is hij op school aanwezig. Dinsdag t/m vrijdag is mevr. Doff aanspreekbaar. Voor dringende zaken is de heer Bakker telefonisch te bereiken onder nummer (0523) Groepsleerkrachten Een groepsleerkracht geeft normaal gesproken les aan de groep en begeleidt de kinderen. Op onze school hebben de leerkrachten niet steeds dezelfde groep. Doordat we niet veel leerkrachten hebben, proberen we hen zodanig over de 8 groepen te verdelen dat ze zo veel mogelijk met de kinderen kunnen werken. Ze geven dan wel les aan een kleine groep kinderen en dat biedt veel voordelen. Op die manier kunnen we meer rekening houden met de individuele leerbehoefte van de kinderen. Ze kunnen op een dag dus wel eens van meerdere leerkrachten les krijgen, maar daar zijn ze aan gewend. De leerkrachten, zeker die van groep 6 t/m 8 zijn dan ook gezamenlijk verantwoordelijk voor de groep(en). Het lesrooster is dus eigenlijk niet meer beknopt weer te geven. We geven een voorbeeld van de maandag: Maandag: Tijd Leerkracht Groepen Les 8:45 9:15 Marjan 1/2 Kind op Maandag / vertellen / zending Gerlinda 3/4 Kind op Maandag / vertellen / zending Karin 6/7/8 Kind op Maandag / taakbrief / zending 9:15 10:15 Marjan 1/2 Kleuterprogramma Gerlinda 3/4 Rekenen Karin 6/8 Rekenen Hillie 7 op zolder Rekenen 10:15 10:30 Pauze 10:30 11:30 Marjan 1/2 Kleuterprogramma Gerlinda 3/4 Lezen / Taal Schoolgids CBS Rheezerveen

18 Karin 6/8 Taal Hillie 7 (op zolder) Taal 11:30 12:15 Marjan 1/2 Kleuterprogramma Gerlinda 3 Schrijven / Spelling /lezen Karin 6/7/8 Groep 6: Schrijven / Spelling Groep 7/8: Spelling / werkstuk Hillie 4 (op zolder) Spelling / Schrijven 13:15 14:15 Marjan 3/4* 1/2** Wereldoriëntatie (HBB) Groep 1/2 Kleuterprogramma Hillie 6 Computervaardigheden Hillie 7/8 Groep 7/8 Engels Karin RT (les aan individuele/kleine groepjes leerlingen) 13:15-14:15 (extra hulp bij lezen voor kinderen met een hulpplan) 14:15 14:45 Gerlinda 3/4* Groep 3 lezen Groep 4 rekenen 1/2** Karin 6/7/8 Groep 1/2 Kleuterprogramma Groep 6 spreekbeurt / verkeer Groep 7/8 spreekbeurt / verkeer 6/7/8** Groep 6 Spreekbeurt /verkeer Groep 7/8 Werkstuk / verkeer 14:45 15:15 Gerlinda 3/4* 1/2** Muziek Muziek Karin 6/7/8 Muziek / drama *eerste helft van het jaar **tweede helft van het jaar Over dit rooster is uitvoerig nagedacht. We zetten de leerkrachten in waar ze het meest nodig zijn, daar geven ze les. Als kinderen zelfstandig kunnen werken, kunnen er wel drie groepen Schoolgids CBS Rheezerveen

19 bij elkaar. Eén of twee van de drie groepen krijgen dan overigens wel instructie/les. De leerkrachten zijn namelijk continu met (groepjes) kinderen bezig. Dat is voor hen wel intensief, maar de groepen zijn klein. Op deze manier hopen we het beste uit de kinderen te halen. Dit wil overigens niet zeggen dat dit rooster het hele jaar vastligt. Elke maand wordt geëvalueerd en wordt bekeken of het nog beter kan. Hieronder treft u in een overzicht aan waarin staat op welke dag de leerkrachten les geven. Maandag Morgen Marjan Doff Gerlinda ter Meer Karin Klein Hillie Schumacher Middag Marjan Doff Gerlinda ter Meer Karin Klein Hillie Schumacher (tot uur) Dinsdag Marjan Doff Gerlinda ter Meer Karin Klein Henriët Breukelman Woensdag Marjan Doff Jantine Bakker Hillie Schumacher Donderdag Morgen Marjan Doff Jantine Bakker Hillie Schumacher Henriët Breukelman Middag Marjan Doff Hillie Schumacher Groep 1 t/m 8 gymmen donderdagmiddag in de gymzalen van CBS de MarsWeijde. Vrijdag Morgen Marjan Doff Jantine Bakker Hillie Schumacher Middag Hillie Schumacher Schoolgids CBS Rheezerveen

20 De kinderen van groep 1 t/m 4 gaan per jaar 880 uur naar school. Dat is 120 uur minder dan de kinderen van groep 3 t/m 8 die 1000 uur naar school gaan. Dat betekent dat ze gemiddeld 3 uur per week extra vrij krijgen. Door ze elke vrijdagmiddag vrij te geven maken ze al 80 uur minder. Extra vrije maandagmiddag voor: Groep 1 en 2 van 17 augustus t/m 18 januari 2015 en 1 februari. Groep 3 en 4 van 25 januari t/m 11 juli 2016 en 2 november. Daarnaast krijgen de kinderen van 1 t/m 4 nog 1 maandagmiddag vrij. Deze datum wordt u tijdig en via de nieuwsbrief bekend gemaakt. Intern Begeleider Mw. Timmer is intern begeleider. Zij is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg (zie ook het hoofdstuk de leerlingen ). Zij is op maandag aanwezig. ICT-er Mw. Doff is de ICT-er van onze school. De ICT-er (Informatie en Communicatie Technologie) heeft de zorg voor de computers bij ons op school en zorgt voor de integratie daarvan in ons onderwijs. Zij helpt leerkrachten met de computers en zorgt er voor dat alles draait. Zij kan de hulp inroepen van de bovenschoolse ICT-er. Zij woont de vergaderingen bij van de werkgroep ICT binnen Chrono. Stagiaires De school heeft bijna ieder jaar wel één of meerdere stagiaires. Deze komen van de Pabo uit Emmen of Zwolle. Meestal blijven ze een jaar. In dat jaar oefenen ze een dag en af en toe een hele week, in verschillende groepen. Ze worden begeleid door de groepsleerkracht waar ze stage lopen. Ook is er begeleiding vanuit de desbetreffende Pabo. Af en toe hebben we ook een student die, om ervaring op te doen, in het laatste jaar drie volledige maanden achter elkaar dagelijks aan dezelfde groep les geeft. Dit heet een LIO-stage (Leraar In Opleiding). Ook deze student staat onder begeleiding van de desbetreffende leerkracht en de Pabo. Verder hebben we ook elk jaar wel een stagiaire van het Alfa-college. Deze studenten worden opgeleid tot helpende welzijn-, klassen- of onderwijsassistente. Zij leren allerlei ondersteunende werkzaamheden in en buiten de klas. Ze zijn hoofdzakelijk in de onderbouw werkzaam. Schoolgids CBS Rheezerveen

21 3.2 BIJ ZIEKTE VAN LEERKRACHTEN Wanneer een leerkracht zich ziek meldt, wordt er direct gezocht naar een vervang(st)er. Indien het mogelijk is, wordt daar intern een oplossing voor gezocht. We doen dit bijvoorbeeld door de parttimers te benaderen duo-collega s te benaderen indien een lio-er aanwezig is, de vrijgeroosterde leerkracht in te zetten klassen samen te voegen (met hulp van stagiaires) de interne begeleider te vragen. Indien dit niet mogelijk is, of wanneer de vervanging langer gaat duren, wordt er een ver- vang(st)er gevraagd. 3.3 NASCHOLING leder jaar wordt er in overleg met de leerkrachten een nascholingsplan opgesteld. Hierbij wordt zo veel mogelijk aangesloten bij de schoolontwikkeling. Dat betekent dat we elk jaar als team, (maar soms ook als leerkracht) een cursus kiezen die ons helpt om ons onderwijs nog beter te maken. Ook persoonlijk willen we groeien in ons werk. Elke lid van ons team kiest jaarlijks een onderdeel dat hij/zij wil verbeteren en gaat daar planmatig mee aan het werk. Het wordt schriftelijk vastgelegd in het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (kortweg POP genoemd). 3.4 TEAMBESPREKINGEN Op maandagmiddag is er een teamvergadering. Daar wordt de ontwikkeling van onze school besproken, maar komen ook zaken aan de orde zoals vorderingen van leerlingen en het personeelsbeleid. Aan de vergaderingen kunnen ook personen van buiten de school deelnemen. Bijvoorbeeld deskundigen die informatie en advies of begeleiding geven aan het personeel van de school. Meestal zijn dat onderwijsbegeleiders van de schoolbegeleidingsdienst. Op dinsdagmiddagen worden meer zaken van algemene aard besproken. Schoolgids CBS Rheezerveen

22 4 HET ONDERWIJS 4.1 INDELING LESTIJD OVER VERSCHILLENDE VAKGEBIEDEN Hieronder ziet u vermeld hoeveel tijd er per week per groep besteed wordt aan de verschillende vakken: Groep Godsdienst Gym Taal, Lezen, Schrijven Rekenen Geschiedenis Verkeer Creativiteit Aardrijkskunde Wereldoriën- Biologie tatie Engels 4.2 DE ACTIVITEITEN VOOR UW KINDEREN Het onderwijs aan kleuters In de kleutergroepen ligt de nadruk op het spelen en spelenderwijs leren. Ieder kind leert op een natuurlijke en creatieve manier zichzelf en de wereld kennen. De ontwikkelingsmaterialen die we gebruiken nodigen uit tot spel en het opdoen van ervaringen. De materialen zijn op ontwikkelingsniveau verdeeld over kasten in de klas. In de groepen 1 en 2 werken we met Kleuterplein. Met deze methode ontdekken en ervaren kleuters de wereld om hen heen. Met Kleuterplein werken we doelgericht aan álle tussendoelen. Kleuterplein is meer dan alleen taal [beginnende geletterdheid, begrijpend luisteren, woordenschat] en rekenen. Ook aan motoriek, wereldoriëntatie, muziek, voorbereidend schrijven en sociaal-emotionele ontwikkeling wordt spelenderwijs, maar gericht gewerkt. Kleuterplein biedt daarmee een doorgaande lijn naar de 3 belangrijkste vakken en methodes in groep 3, het aanvankelijk lezen, schrijven en rekenen. Kleuterplein heeft 16 aantrekkelijke thema s. Deze thema s kunnen wij gebruiken op de manier die wij zelf het prettigst vinden. We kunnen bijvoorbeeld aansluiten bij actuele thema s in de maatschappij, of bij de seizoenen van het jaar, of bij een thema dat leeft in de klas. Opbouw van de methode: Elk thema heeft een vaste opbouw en telt 36 activiteiten, waaronder kern- en keuzeactiviteiten. Elke activiteit duurt 10 tot 30 minuten. Per activiteit staat steeds één ontwikkelingsgebied centraal. De kleuters voeren de activiteiten alleen, in de grote groep of in kleinere groepjes, uit. De methode biedt ook genoeg mogelijkheden om gedifferentieerd te kunnen werken. Elke activiteit in Kleuterplein eindigt namelijk met een differentiatiestapje omhoog of omlaag. Waar mogelijk wordt een sterk vereenvoudigd direct instructie model gevolgd. Schoolgids CBS Rheezerveen

23 Daarnaast werken we in de kleutergroep net als groep 3 t/m 8 met de rekenmethode Reken- Rijk. Voor groep 1 en 2 is er een activiteitenboek en een rekenkist. Kleuters komen op een speelse en gevarieerde manier in aanraking met rekenbegrippen en rekenvaardigheden. Zo leren de kleuters optellen en aftrekken t/m 10, splitsingen t/m 20 met 10 en rest. Ze oriënteren zich in het getallengebied t/m 100, maken kennis met geld en tot slot leren ze ook al een beetje klokkijken. Tevens maken we gebruik van de methodiek Fred van de Rekenflat. Hierdoor komen de kleuters nogmaals op een natuurlijke en gestructureerde manier in contact met de domeinen; tijd, ruimtelijke oriëntatie, vergelijken, sorteren en ordenen en meten en wegen. We willen op deze manier de kinderen een eigentijdse leeromgeving bieden. Een leeromgeving die past bij persoonlijke ontwikkeling en met veel ruimte voor de eigen verantwoordelijkheid, samenwerken en zelfstandigheid. Naast de stimulerende en begeleidende rol van de leerkracht is het van groot belang dat het spel en de ontwikkeling goed wordt vastgelegd. Dit biedt een basis om de ontwikkeling van het kind goed te volgen en tevens te kijken of een kind zich ontwikkelt op een manier die, gezien de leeftijd, verwacht mag worden. We vinden het belangrijk dat een kind lang genoeg in de kleutergroep verblijft. Succesvol groep 3 doorlopen, lukt pas als een kind aan een aantal lees- en rekenvoorwaarden voldoet. Wanneer we, na overleg met de ouders, besluiten om de kleuterperiode te verlengen, maken we voor het kind een aangepast programma dat er op gericht is om volgend schooljaar een goede start te kunnen maken in groep 3, zodat het succeservaringen zal hebben. Schoolgids CBS Rheezerveen

24 4.3 BASISVAARDIGHEDEN Lezen Het lezen begint eigenlijk al met de voorbereiding thuis en op school in groep 1/2. De taalontwikkeling die de kinderen daar hebben opgedaan en allerlei kennis rond bijvoorbeeld boeken, schrijven en letters (ontluikende geletterdheid en fonemisch bewustzijn) zijn van groot belang wanneer we in groep 3 structureel gaan leren lezen. We gebruiken daarbij de didactiek van mevr. José Schraven in combinatie met de methode Veilig Leren Lezen. We proberen daarbij zo veel mogelijk aan te sluiten bij wat de kinderen in groep 1/2 al hebben geleerd. De niveauverschillen vangen we op door kinderen die dat nodig hebben extra op de lessen voor te bereiden en door extra oefenstof. Kinderen waarbij de ontwikkeling snel gaat, behoeven minder instructie en krijgen verrijkingsstof. Na groep 3 wordt het lezen uitgesplitst in de volgende onderdelen: - voortgezet technisch lezen; daarvoor hebben we de methode Estafette; - begrijpend lezen; hiervoor gebruiken we de methode Nieuwsbegrip (aangevuld met XL) We hebben op onze school een doorgaande leerlijn voor begrijpend lezen. Die begint in groep 1 t/m 3 met luisteren en gaat in de loop van groep 4 over in begrijpend lezen. Daarbij wordt in groep 1 t/m 8 een beperkt aantal leesstrategieën gebruikt en getraind. We passen die strategieën ook bij andere vakken toe, zodat de kinderen ze ook in de praktijk leren toepassen. Schrijven Met het leren schrijven van letters beginnen we in groep 3. We leren schrijven in samenhang met het lezen, nadat in groep 2 bepaalde voorbereidende oefeningen zijn gedaan. We beginnen met het schrijven van de leesletters, zodat we vanaf het begin letter- en woorddictees kunnen doen. Hiermee wordt het lezen door het schrijven ondersteund. Halverwege groep 3 leren we dan de schrijfletters aan. Eind groep 3 en begin groep 4 wordt begonnen met aan elkaar schrijven. In groep 4 worden de hoofdletters aangeleerd en daarnaast wordt er veel geoefend in duidelijk en netjes schrijven. Het eigen handschrift wordt verder ontwikkeld in de daarop volgende groepen. Vanaf groep 5 wordt er ook aandacht besteed aan creatief schrijven en blok-, koordband- en sierschrift. We gebruiken de methode "Pennenstreken". De leerlingen van groep 3 schrijven het hele jaar met potlood. In de groepen 4 tot en met 8 schrijven we met een vulpen of pen. Schoolgids CBS Rheezerveen

25 Taal We gebruiken de methode "Taal op Maat". We vinden het belangrijk dat de kinderen zich goed leren uitdrukken. Dat ze goed leren luisteren naar wat anderen precies zeggen en daarop een goed antwoord geven. We leren ze ook hun eigen mening onder woorden te brengen en deze te verdedigen. Dit alles zowel mondeling als schriftelijk. Ook vinden we het belangrijk dat kinderen goed leren spellen. De spellingregels worden volgens de methodiek van José Schraven aangeleerd. Bovendien streven we ernaar dat de kinderen een aantal taalkundige principes en regels kunnen hanteren en toepassen. Naast de methode besteden we ook dagelijks aandacht aan woordenschat. Dat doen we met een eigen aanpak. Rekenen Vanaf groep 1 werken we met de methode Rekenrijk. Deze methode hebben we in juli 2012 aangeschaft. Belangrijk kenmerk is dat de oefenstof aansluit bij alledaagse situaties, maar ook veel aandacht besteedt aan het oefenen en automatiseren van basisvaardigheden. De methode gaat er van uit dat alle leerlingen de les moeten kunnen volgen, maar biedt de leerkracht voldoende mogelijkheden om de instructietijd op de behoefte van elk kind af te stemmen. Een jaar is ingedeeld in 12 blokken van drie weken. Aan het begin van de derde week wordt een toets afgenomen. De resultaten daarvan worden door de leerkracht goed geanalyseerd. In de rest van de week krijgen de kinderen dan leerstof aangeboden die daarbij aansluit. Ze krijgen extra hulp of herhalings- of verrijkingsstof aangeboden. Ook in het volgende blok zal de leerkracht met behulp van deze analyse in haar lessen rekening houden met deze verschillen. Per week zijn er 2 leerkrachtgebonden lessen. Op de andere drie dagen geeft de leerkracht les in de andere groep en werken de kinderen zelfstandig. De leerkracht heeft dan de gelegenheid om met kinderen apart, of in kleine groepjes nog eens extra aandacht te besteden aan rekenstof die kinderen moeilijk vinden. Vanaf groep 6 werken de kinderen met Snappet (zie 2.5 tablets). Dit kan gebruikt worden naast de methode Rekenrijk. Schoolgids CBS Rheezerveen

26 Wereldoriënterende vakken In de groepen 1 tot en met 4 worden de Wereldoriënterende vakken niet afzonderlijk gegeven. Er worden in die groepen onderwerpen behandeld die voor jonge kinderen interessant zijn en aan de hand daarvan wordt kennis en inzicht aangebracht op het gebied van wereldverkenning. In de groepen 5 en 6 worden verkeer, aardrijkskunde en geschiedenis apart en natuuronderwijs gezamenlijk gegeven. Dat betekent dat in het ene jaar de leerstof van groep 5 en in het daaropvolgende jaar de leerstof van groep 6 aangeboden wordt. In groep 7 en 8 worden verkeer, aardrijkskunde, geschiedenis, staatsinrichting, biologie en Engels gezamenlijk gegeven. Bovenbeschreven werkwijze kan dit schooljaar veranderen, omdat we opzoek gaan naar andere methoden. Geestelijke stromingen Geestelijke stromingen wordt op deze school niet als een apart vak onderwezen, maar is geïntegreerd in de vakken godsdienst, aardrijkskunde, geschiedenis en wereldverkenning. Het onderwijs bij geestelijke stromingen is erop gericht om de leerlingen enige kennis bij te brengen over de verschillende godsdiensten die er zijn in onze samenleving. Expressie activiteiten De creatieve lessen handvaardigheid, dans, drama, muziek en tekenen worden voor de groepen 1 tot en met 8 opgenomen in het rooster. Deze lessen worden voor een deel gegeven uit de methode Moet je doen. Iedere vrijdagmiddag is er een creatief uur voor de leerlingen uit groep 5 t/m 8. Lichamelijke opvoeding De leerlingen uit de groepen 1 tot en met 8 hebben één keer per week een gymles in een gymlokaal van CBS de MarsWeijde te Hardenberg. Ze worden met de bus gehaald en gebracht. Schoolgids CBS Rheezerveen

27 5 DE ONTWIKKELING 5.1 DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS IN DE SCHOOL Om goed onderwijs te geven is het noodzakelijk dat er aan een aantal voorwaarden voldaan wordt. Namelijk: 1. Bijscholing van de leerkrachten. Afgeleid van het schoolplan, worden er voor elk jaar doelen gesteld waarnaar we als school willen streven. Het gaat er dan om dat we het onderwijs van onze school verbeteren. In relatie daarmee wordt bekeken welke nascholing voor het team en elke leerkracht afzonderlijk gewenst is. In overleg met de directeur wordt dan een persoonlijk ontwikkelingsplan opgesteld. 2. Regelmatig vernieuwen van onderwijsmethoden. Regelmatig (ongeveer eens in de 8 á 10 jaar) worden onderwijsmethoden vernieuwd. Daarbij wordt gekeken naar de beste methode voor onze schoolsituatie, rekening houdend met de dan heersende onderwijskundige opvattingen. 3. Het aanschaffen van extra hulpmiddelen. Om ieder kind zoveel mogelijk recht te doen in zijn/haar eigen specifieke mogelijkheden kan het niet anders dan dat er extra hulpmiddelen aangeschaft dienen te worden. Schoolgids CBS Rheezerveen

28 4. Realisering kwaliteitsverbetering. Om de kwaliteit van ons onderwijs voortdurend in de gaten te houden en te verbeteren, maken we gebruik van diverse instrumenten. Deze bestaan uit: Uitslagen CITO toetsen, deze zijn landelijk genormeerd Uitslagen van de toetsen van het leerlingvolgsysteem Uitslagen van het landelijk Cool onderzoek Dit is een onderzoek van de Katholieke Universiteit Nijmegen die eens in de drie jaar een onderzoek doet naar de vorderingen van de leerlingen van groep 2, 5 en 8. Dezelfde leerlingen worden dus drie keer tijdens hun schooltijd op de basisschool getoetst. Ook deze uitslagen zijn landelijk genormeerd. Methode gebonden toetsen Kwaliteitskaarten. Deze kaarten worden binnen onze vereniging gebruikt om alle aspecten van het onderwijs te toetsen. Aan de hand van de uitslagen daarvan worden prioriteiten gesteld om de kwaliteit te verbeteren. Deze worden vastgelegd in het schoolplan. Leerling- en ouderenquête Zelfevaluatie aan de hand van het INK-model Bovengenoemde instrumenten leveren een reeks verbeterpunten op. We gaan daarmee planmatig te werk. In het schoolplan hebben we vastgelegd wat we willen verbeteren en wanneer we dat gaan doen. Daarom is het schoolplan ook verdeeld in vier jaarplannen. Deze plannen moeten aan de inspecteur worden opgestuurd; hij/zij volgt de ontwikkelingen (van alle scholen). Hieronder beschrijven we in het kort de resultaten van het afgelopen en de plannen voor het komende schooljaar. 5.2 RESULTATEN IN De belangrijkste resultaten m.b.t. onze schoolontwikkeling: Het schoolplan is vastgesteld (zie hieronder) Didactisch handelen We hebben het project met de universiteit van Utrecht (Gedifferentieerd Reken Onderwijs) afgesloten. Er is veel veranderd in ons rekenonderwijs. We noemen enkele resultaten: *De doorgaande lijn is verbeterd. *We hebben meer zicht gekregen op de leerlijnen *We weten beter hoe kinderen leren rekenen *We sluiten meer aan bij de individuele instructiebehoefte van de kinderen Schoolgids CBS Rheezerveen

29 *We organiseren dat d.m.v. een groepsplan. De resultaten zijn er naar. Zo zitten nu alle groepen boven de inspectienorm en de hele school gemiddeld 11 % We zijn hierover zo tevreden dat we taal/lezen ook op deze manier willen gaan aanpakken. (zie plan ) 5.3 JAARPLAN De belangrijkste beleidsvoornemens m.b.t. onze schoolontwikkeling: Schoolorganisatie Schoolplan is inmiddels vastgesteld. Na drie jaar aan rekenen gewerkt te hebben, gaan we de komende jaren extra aandacht besteden aan taal/lezen. Ook hierbij gaan we ons vooral richten op de differentiatie. We gaan onze lessen zo veel mogelijk aanpassen aan de mogelijkheden voor de kinderen. Daarnaast komen er nieuwe methodes voor creatieve vakken, sociaal emotionele ontwikkeling. Ook gaan we ons de komende jaren richten op nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs, ook op de nieuwe mogelijkheden die ICT biedt. Pedagogisch handelen Nieuwe methode voor sociaal emotionele ontwikkeling zoeken en het aanbod voor burgerschap daarin opnemen of apart beschrijven. Didactisch handelen Spelling en Fonemisch bewustzijn Dit schooljaar gaan we ons richten op Spelling. We kijken nog eens kritisch naar onze methode en onze lessen daaruit. Ook hier willen we zo veel mogelijk (gaan) rekening houden met de mogelijkheden van de kinderen. Net als bij rekenen gebruiken we daarvoor een groepsplan. Dat willen we dit jaar ook nog verder ontwikkelen. Zo zullen we er in aangeven welke kinderen lager lopende zorg nodig hebben We zoeken naar aanvullende materialen voor kinderen die spellen lastig vinden, maar ook voor meer presteerders. Ook dat wordt voortaan in het groepsplan opgenomen. Fonemisch bewustzijn is het bewustzijn van klanken. In de groepen 1 en 2 worden er allerlei oefeningen gedaan rond fon. bewustzijn. Het is een belangrijke voorspeller voor het al of niet goed leren lezen in groep 3. De oefeningen zijn tevens een extra stimulans voor de ontwikkeling van de kinderen en als voorbereiding op het leren lezen en spellen. We gaan dit schooljaar nog eens goed kijken naar ons materiaal (o.a. methode) en hoe we daar me omgaan. Ook proberen we hier (nog meer) te differentiëren d.m.v. een groepsplan. Schoolgids CBS Rheezerveen

30 Methode voor muziek Kinderen gaven aan dat ze het muziekonderwijs onvoldoende vinden. Daar gaan we iets aan doen met een nieuwe methode. Die zoeken we in 2016 uit. Wereldoriëntatie op de computer? Het is er afgelopen schooljaar nog niet van gekomen om ICT in te zetten bij aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. Het feit dat Rheezerveen geen glasvezel heeft, is een grote hindernis, waarvoor we nog geen oplossing gevonden hebben. We volgen nieuwe ontwikkelingen. Begrijpendlezen Is nog wel niet aan de beurt, maar de resultaten geven toch wel aanleiding tot zorg. De kinderen worden nu wel getraind om lees strategieën te gebruiken, maar uit onderzoek blijkt nu dat men hier te hoge verwachtingen van had. Over een nieuwe aanpak wordt door onderzoekers nagedacht. Wel weten we dat woordenschat wel heel veel invloed heeft op de resultaten. Daarom gaan we volgend schooljaar meer dan 650 woorden aan ons woordenschatonderwijs toevoegen. Het gaat dan om woorden die heel vaak in de dagelijkse lespraktijk worden gebruikt (een deel van de zgn. schoolwoordenlijst) Schoolgids CBS Rheezerveen

31 6 DE LEERLINGEN 6.1 DE OPVANG VAN NIEUWE LEERLINGEN IN DE SCHOOL Om als leerling tot onze school toegelaten te worden, moet een kind de leeftijd van vier jaar bereikt hebben. De groepsleerkracht komt ruimschoots voor de vierde verjaardag van het kind op huisbezoek om kennis te maken met de nieuwe leerling en de ouders. Om te wennen aan de nieuwe school wordt er in overleg met de ouders een aantal dagdelen gepland waarop het kind de basisschool mag bezoeken. 6.2 HET VOLGEN VAN DE ONTWIKKELING VAN KINDEREN IN DE SCHOOL Leerlingvolgsysteem De leerkracht volgt de ontwikkeling van het kind door te observeren en te toetsen. De leerkracht beoordeelt dit o.a. met behulp van toetsen die horen bij de methodes die in de klas gebruikt worden. De gegevens van de kinderen en de resultaten, worden door de leerkracht bijgehouden in een digitaal leerlingvolgsysteem (Parnassys). De leerkracht maakt daarnaast ook gebruik van niet-methode toetsen en observaties om te kijken naar de leervorderingen om zo een goed inzicht te krijgen in de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. De toetsen/observaties die hiervoor gebruikt worden zijn de toetsen van het CITO (het Instituut voor Toetsontwikkeling) en een lijst met vragen over de sociaal emotionele ontwikkeling. De CITO toetsen zijn landelijk genormeerd. Ze worden op vaste tijden afgenomen en meten de resultaten los van de methodes die in de klas gebruikt worden. De toetsuitslagen van elk kind worden opgeslagen in de computer (Leerlingvolgsysteem Parnassys). Rapporten Twee keer per schooljaar krijgt uw kind een rapport mee naar huis. De kinderen van groep 1 tot en met 4 krijgen een woordrapport en de kinderen van groep 5 tot en met 8 een cijferrapport. Na elk rapport worden de ouders in de gelegenheid gesteld om met de leerkracht over de leerprestaties van hun kind te praten. De gesprekjes duren tien minuten en de ouders kunnen een voorkeurstijd opgeven. Ook is er vooraf tien minuten tijd om het werk van de leerlingen in te kijken. De laatste rapportavond van het schooljaar heeft een informeel karakter. Schoolgids CBS Rheezerveen

32 De groepsbespreking Tijdens de groepsbespreking wordt het onderwijsaanbod uit de afgelopen periode geëvalueerd en wordt bepaald hoe de komende periode aan de uiteenlopende onderwijsbehoeften van de leerlingen in de groep/klas tegemoet wordt gekomen. We bespreken de groep op zich, wat zijn zwakke en sterke punten aan deze groep, waar moet nog aan gewerkt worden. Het gaat dan om processen die zich in de groep afspelen. Te denken valt aan de rust in de groep, de relaties onderling en de werkhouding. De teamvergadering over de zorg Zes keer per jaar hebben we een teamvergadering over de zorg. Tijdens deze vergadering worden de belangrijkste punten uit de groepsbespreking meegedeeld aan de teamleden. Daarnaast kan er een leerling ingebracht worden voor een leerlingbespreking. Tijdens deze teamvergadering kunnen ook allerlei onderwerpen, die betrekking hebben op de zorg, aan de orde komen. Het gaat dan o.a. om ontwikkelingen binnen het samenwerkingsverband, meerbegaafdheid, werken met groepsplannen. Twee keer per jaar, na de CITO toetsen, bespreken we samen de opvallende scores, naar aanleiding van een trendanalyse*. Bij tegenvallende resultaten van een leerling kijken we dan of we er een oorzaak voor kunnen vinden en maken er zo nodig een plan voor verbetering. *Analyse van de resultaten van de toetsen van het leerlingvolgsysteem over een langere periode. COOL onderzoek Eén keer in de drie jaar wordt er een onderzoek en een test afgenomen bij de leerlingen uit de groepen 2, 5, en 8. Dit doen we om een beeld te krijgen van de ontwikkelingen van de kinderen tijdens de basisschoolperiode. Maar tevens ook om te zien hoe onze school, landelijk gezien, functioneert. Schoolgids CBS Rheezerveen

33 6.3 ONDERWIJSKUNDIGE RAPPORTEN Dit rapport wordt gebruikt wanneer een leerling van school verandert en is dus bedoeld om de ontvangende school op de hoogte te stellen van het door de leerling genoten onderwijs. In het onderwijskundig rapport worden de volgende zaken beschreven: - Gebruikte onderwijsmethodes; - Motivatie leerling; - Uitval wegens ziekte van de leerling; - Vorderingen van de leerling; - De eventuele hulpverlening aan de leerling. Een kopie van dit rapport wordt altijd aan de ouders van het kind uitgereikt. 6.4 DE BEGELEIDING VAN DE OVERGANG VAN KINDEREN NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Een goede overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk. Binnen Hardenberg zijn er afspraken gemaakt over de informatie die overgedragen wordt bij de aanmelding van uw kind bij een school voor voortgezet onderwijs. Uitgangspunt daarbij is dat alle kenmerken die belangrijk zijn voor het leren in beeld gebracht worden. Op basis daarvan wordt bekeken welk onderwijs het beste bij uw kind past. Het gaat om: - De gegevens uit ons leerlingvolgsysteem over technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen en over de sociaal-emotionele ontwikkeling. - De gegevens van een IQ-test (NIO), die in groep 8 bij alle leerlingen zal worden afgenomen. De test wordt afgenomen door de schoolbegeleidingsdienst, die daarbij ook een voortgezet onderwijs advies geeft. - Wij geven als basisschool ook een advies welk schooltype in het voortgezet onderwijs ons het beste lijkt voor uw zoon of dochter. - En natuurlijk is uw mening van belang: ook u kunt uw gewenste voortgezet onderwijs schooltype aangeven. Schoolgids CBS Rheezerveen

34 Op deze manier hopen we te bereiken dat de juiste gegevens meteen bij het voortgezet onderwijs bekend zijn. Extra testen en toetsen op het voortgezet onderwijs zijn dan vaak niet meer nodig. Alleen bij twijfelgevallen zal het misschien nodig zijn nog eens een andere test of toets af te nemen in de aanmeldingsperiode of in het begin van leerjaar 1 op het voortgezet onderwijs. Voor de kinderen in groep 8 en voor u als ouders/verzorgers betekent dit: - In november wordt door de schoolbegeleidingsdienst voor de hele groep tegelijkertijd een IQ.-test afgenomen. - Voor 1 maart overleggen we met u over de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs en wordt het aanmeldingsformulier ingevuld. Afgelopen schooljaar is de Centrale Cito Eindtoets P.O. afgenomen. Met de invoering van de verplichte eindtoets is het schooladvies leidend geworden bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Als een leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht zijn we verplicht om het eerder gegeven advies te nog eens te overwegen. We moeten ons echter wel afvragen of we het resultaat van een momentopname zwaarder moeten laten wegen dan bovengenoemde zorgvuldige overweging op basis van de schoolresultaten van jaren. Schoolgids CBS Rheezerveen

35 6.5 RESULTATEN VAN HET ONDERWIJS In de tabel vindt u een overzicht van schoolverlaters naar scholen in het Voortgezet Onderwijs. De tabel laat het aantal leerlingen zien vanaf 2002 VMBO basis VMBO kader Theoretische HAVO/VWO TOTAAL leerweg Opbrengsten in beeld Hierboven ziet u hoe de uitstroom naar het vervolgonderwijs voor onze leerlingen verloopt. Natuurlijk gaat daar een heel leerproces aan vooraf. Twee keer per jaar nemen we bij alle leerlingen CITO-toetsen af. Voor de kleuters: Taal voor kleuters en Rekenen voor kleuters. Vanaf groep 3: Rekenen, Spelling, Begrijpend Lezen, Technisch Lezen en Woordenschat. Op deze manier brengen we in kaart wat de leerlingen hebben geleerd in een bepaalde periode. Zo kunnen we ook zien of het onderwijs effectief is geweest. Als de opbrengsten tegenvallen gaan we op zoek naar de oorzaak van de tegenvallende leerresultaten; waar ligt het aan? de leerstof? de manier van lesgeven? enz. Zo kan er een plan van aanpak komen om de opbrengsten te verbeteren. Om die leerresultaten goed in beeld te brengen, hebben we een leerlingvolgsysteem ParnasSys. De inspectie ontvangt van ons de uitslagen van de CITO toetsen. De tussentijdse resultaten laten de volgende resultaten zien: Bij rekenen zitten alle groepen boven de inspectienorm (gemiddeld 11%). Technisch lezen soort ook gemiddeld 11% boven de inspectienorm, maar één groep zit er onder. Schoolgids CBS Rheezerveen

36 Bij begrijpend lezen zien we grote verschillen. Twee groepen zitten onder de inspectienorm en 2 groepen zitten daar ver boven. Spelling: Alle groepen scoren boven het landelijk gemiddelde. De Cito eindtoets (gemaakt door groep 8) is dit jaar weer heel goed gemaakt. Met een score van 538,2 zitten we ook dit jaar royaal boven de inspectienorm. Dit jaar zijn we nog meer dan voorheen, gaan kijken naar de individuele groei van de vaardigheidsscores van kinderen. Daarvan kunnen we in de schoolgids vanzelfsprekend geen verslag doen, maar dat gebeurt natuurlijk wel in de groeps- en leerling besprekingen en in de gesprekken met ouders. 7 ZORGVERBREDING OP ONZE SCHOOL Inleiding Zorgverbreding op de basisschool is al jaren een belangrijk aandachtspunt. De leerlingenzorg op basisscholen is er op gericht om, zoals het woord al zegt, extra zorg te bieden aan kinderen die extra hulp behoeven. Dit kan voor een enkel vak zijn, maar het kan ook voor meerdere vakken gelden. Ook kan het zijn dat kinderen op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling extra hulp nodig hebben. Leerlingenzorg is niet enkel bedoeld voor kinderen die aan de onderkant uitvallen, maar ook kinderen die hoog (of meer-) begaafd zijn, hebben onze zorg nodig. Ons beleid is er op gericht om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de verschillen tussen kinderen. Dit hebben we binnen onze school op verschillende manieren vormgegeven, zoals een goed zorgsysteem, een positief pedagogisch klimaat en zelfstandig werken binnen de groepen en een passend leerstofaanbod. Hieronder beschrijven wij hoe we de leerlingenzorg op onze school inhoud proberen te geven. We zullen daar ook beschrijven hoe die zorg is ingebed in Passend onderwijs en de rol die ons Samenwerkingsverband daarin speelt. 7.1 WSNS (WEER SAMEN NAAR SCHOOL) Onze school is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Veld, Vaart & Vecht. Dit samenwerkingsverband bestaat uit vier afdelingen. De Afdeling Hardenberg wordt gevormd door de Christelijke basisscholen in de gemeente Coevorden en de Christelijke basisscholen in de gemeente Hardenberg. Doel van het samenwerkingsverband en de Afdeling Hardenberg is de ondersteuning zodanig te organiseren dat leerlingen, zolang dit mogelijk is, op hun eigen school kunnen blijven. Binnen het samenwerkingsverband is een doorgaande lijn in de ondersteuningsvoorzieningen ontwikkeld, waarbij kinderen zo goed mogelijk een ononderbroken ontwikkelingslijn kunnen doorlopen. Schoolgids CBS Rheezerveen

37 De Afdeling Coevorden-Hardenberg stimuleert de daartoe al in gang gezette ontwikkeling waarbij scholen en de individuele leerkrachten steeds beter kunnen omgaan met verschillen in het leerniveau en de sociaal-emotionele ontwikkeling van met name die kinderen die extra ondersteuning behoeven. Het zal duidelijk zijn dat de vertaling van de "grote lijn" per school verschillend is. Elke school ontwikkelt een eigen leercultuur (pedagogisch en didactisch) waarin de betrokken school zelf verantwoordelijk is voor de professionalisering en kwaliteitsverbetering. Binnen de Afdeling Coevorden-Hardenberg fungeert de Prof. Waterinkschool als een speciale onderwijsvoorziening voor leerlingen waarvoor binnen de eigen school de condities voor een goede afstemming op de onderwijsbehoeften onvoldoende zijn. Met ingang van het schooljaar is er bovendien in zowel Coevorden als Hardenberg een speciale deeltijdvoorziening (een dagdeel per week) voor excellente leerlingen. (Zie ook voor andere activiteiten van de Afdeling Coevorden-Hardenberg: 7.2 PASSEND ONDERWIJS Het bestuur van de school waar uw kind is ingeschreven of wordt aangemeld is verantwoordelijk voor een goed onderwijsaanbod ook wanneer uw kind is aangewezen op speciaal onderwijs. Geen mens is het zelfde en ook als het op leren aankomt bestaan er grote verschillen. In onderwijs en opvoeding houden ouders en leraren meestal vanzelfsprekend rekening met die verschillen en stemmen zij als het even kan hun complimentjes, correcties, verwachtingen en doelen af op hun kind of de betreffende leerling. Ieder kind vraagt in onderwijs en opvoeding als het even kan maatwerk van de opvoeders. In de gewone school voor basisonderwijs betekent dit maatwerk bijvoorbeeld dat niet van alle leerlingen na acht jaar onderwijs verwacht mag worden dat zij dan even goed kunnen rekenen of lezen. Ook de wijze waarop leerlingen zich het rekenen en lezen eigen hebben gemaakt kan erg verschillen. De een heeft op onderdelen of de hele linie veel begeleiding of instructie nodig gehad en de ander leek het aan te waaien. Voor de meeste leerlingen lukt het in de basisschool om goed rekening te houden met de wijze waarop kinderen leren. Soms echter vraagt een leerling om goed te kunnen leren zo n gespecialiseerde ondersteuning en begeleiding dat deze in de basisschool niet meer geboden kan worden. In die gevallen is dat de ouders en leraren meestal ook in een vroeg stadium duidelijk en kan in onderling overleg besloten worden dat de school onvoldoende in huis heeft om een voldoende afstemming te bieden. Voor een onderwijsvorm waarin beter rekening gehouden kan worden met wat deze leerling nodig heeft kan dan verwezen worden naar bijvoorbeeld een speciale school voor basisonderwijs of een school voor speciaal onderwijs. Schoolgids CBS Rheezerveen

38 Om in die gevallen te voorkomen dat de ouders en de school bij het zoeken naar een school die goed past bij deze leerling van het kastje naar de muur verwezen worden, heeft de minister het onderwijs (de scholen voor gewoon onderwijs en de scholen voor speciaal onderwijs) de opdracht gegeven om hierover sluitende afspraken te maken. Nu de wet op passend onderwijs op 1 augustus 2014 van kracht is geworden, is het bestuur van het regulier onderwijs (deze wet geldt voor zowel basis- als voortgezet onderwijs) verplicht om voor iedere leerling die bij één van haar scholen (voor regulier onderwijs) staat ingeschreven of wordt aangemeld passend onderwijs te bieden. Wanneer dat niet lukt in de betreffende school, dan moet het bestuur een alternatief kunnen bieden waarin wel op een goede wijze maatwerk geleverd kan worden. In onze regio (Coevorden-Hardenberg, Mariënberg, Ommen en Slagharen) is deze wet voorbereid door de gezamenlijke besturen van basis en voortgezet onderwijs en de besturen van scholen die speciaal onderwijs in en buiten de regio aanbieden. In mei 2008 hebben zij hierover al een intentieverklaring ondertekend waarin zij verklaren samen te willen werken voor passend onderwijs. De besturen zijn hierin bovendien overeengekomen om het passend onderwijs zo thuis-nabij mogelijk te realiseren. Voor veel vormen van speciaal onderwijs moeten leerlingen nu nog iedere dag naar bijvoorbeeld Zwolle of Emmen reizen. In is het nieuwe samenwerkingsverband Veld, Vaart en Vecht waarin de besturen van onze regio samenwerken tot stand gebracht. De gezamenlijke besturen beschrijven in het ondersteuningsplan hoe zij vorm en inhoud zullen geven aan passend onderwijs. In het verlengde van de vroegere intentieverklaring betekent passend onderwijs voor het SWV Veld, Vaart & Vecht dus ondermeer dat leerlingen - waar het maar even kan - ook voor het speciaal onderwijs in de regio terecht moeten kunnen. De ondersteuningsplanraad (waarin de MR-en van alle besturen vertegenwoordigd zijn) en de betreffende gemeenten hebben met het ondersteuningsplan van Veld, Vaart en Vecht ingestemd. In het ondersteuningsplan wordt voor twee jaar beschreven welke afspraken over passend onderwijs gemaakt zijn, hoe voorkomen kan worden dat de ouders bij het zoeken naar een goede school van de ene naar de andere commissie verwezen worden, hoe het speciaal onderwijs zoveel mogelijk thuis nabij georganiseerd kan worden en hoe de ouders en leraren bij deze plannen betrokken kunnen worden. Ouders van leerlingen die zijn aangewezen op speciale onderwijsvoorzieningen staan op basis van dit plan niet alleen in het zoeken naar een goede onderwijsvoorziening voor hun kind. Het bestuur van de school blijft - ook wanneer de school zelf het gewenste niet kan leveren - verantwoordelijk voor een goed passend alternatief. In het Afdelingsplan van onze Afdeling Coevorden-Hardenberg wordt de wijze waarop de ouders, de school en de afdeling daarbij als partners samenwerken nader geconcretiseerd. Zowel het ondersteuningsplan van het Schoolgids CBS Rheezerveen

39 SWV Veld, Vaart & Vecht als het Afdelingsplan van de Afdeling Coevorden-Hardenberg staat op de website van het SWV Veld, Vaart & Vecht, 7.3 ZORGVERBREDING OP ONZE SCHOOL Wat betekent dit nu precies voor onze school? Onze school heeft een eigen ondersteuningsprofiel opgesteld. Daarin staat welke zorg wij op onze school kunnen bieden. Wanneer ouders hun kind bij ons aanmelden met een bepaalde zorgvraag, bekijken we samen of we die zorg kunnen bieden. Bij deze afweging spelen de volgende factoren een rol: De omvang en de aard van de pedagogisch didactische behoefte van het aangemelde kind. De zorgmogelijkheden van de school. (Die worden mede bepaald door bv. het aantal zorgleerlingen dat we al begeleiden op onze school, de groepsgrootte, eventuele combinatiegroepen, toegankelijkheid van het schoolgebouw etc.) De mate waarin wij een beroep kunnen doen op specialistische hulp van de betrokken SO-school of andere externe instanties Lukt het ons niet om aan de zorgvraag te voldoen, dan helpen we de ouders bij het zoeken naar passend onderwijs voor hun kind. Dat hoeven we gelukkig niet alleen te doen. Onze school maakt deel uit van een groep scholen (een samenwerkingsverband genoemd) die verantwoordelijk is voor deze zorg in onze regio (zie boven) Een onderdeel daarvan is het samenwerkingsverband rond de Prof. Waterinkschool. 7.4 EEN SYSTEEM VAN ZORGVERBREDING Onze school hanteert een systeem voor zorgverbreding. Doel hiervan is het zo vroeg mogelijk signaleren van ontwikkelings- en leerachterstanden. Als er sprake blijkt te zijn van een voorsprong, proberen we een ander, passend aanbod te bieden. Op een aantal vaste momenten in het jaar worden landelijk genormeerde toetsen afgenomen voor rekenen, spelling, woordenschat en technisch en begrijpend lezen. Voor de kleuters wordt gebruik gemaakt van toetsen voor taal en rekenen. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van observatielijsten en een leesvoorwaardentoets. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen wordt gevolgd. Al deze gegevens worden verzameld in het leerlingvolgsysteem. Dit systeem van zorgverbreding is voortdurend in ontwikkeling. We willen steeds zo efficiënt mogelijk omgaan met toetsen, gegevens en materialen om zo ieder kind díe zorg te kunnen bieden die hij/zij nodig heeft en daardoor voor hem/haar het beste resultaat te behalen. Schoolgids CBS Rheezerveen

40 Toetsen Op vaste momenten in het schooljaar worden dus in alle groepen toetsen afgenomen. Op de CITO-toetsen kan uw kind een score halen van A+ tot een E. Hieronder volgt een uitleg hierover. A-score = goed tot zeer goed: de 25% hoogst scorende leerlingen (A+ betekent een hele hoge A) B-score = ruim voldoende tot goed: 25% leerlingen die net boven tot ruim boven het landelijke gemiddelde scoren C-score = matig tot voldoende: de 25% leerlingen die net onder tot ruim onder het landelijke gemiddelde scoren D-score = zwak tot matig: de 15% leerlingen die ruim onder het landelijke gemiddelde scorende leerlingen E-score = zwak tot zeer zwak: de 10% laagst scorende leerlingen. NB Uw kind kan bij een B score een hele hoge B scoren; het is dan bijna een A score. Dan is het goed. Als uw kind een lage B scoort (bijna een C score), is het voldoende. Deze toetsen geven een beeld van de ontwikkeling van een kind in vergelijking met leeftijdgenoten. Er wordt uitgegaan van een landelijk gemiddelde. De resultaten van deze toetsen worden besproken in een groepsbespreking met de IB-er. Tijdens dit gesprek wordt bekeken of een leerling extra hulp of uitdaging nodig heeft. Dit kan gebeuren door extra aandacht in de klas, of buiten de klas door de remedial teacher met daarvoor op school beschikbare materialen zoals computerprogramma s en werkboeken of levelboxen. Rapport Twee keer per jaar krijgen de kinderen een rapport mee naar huis, waarin de ouders op de hoogte gebracht worden van de vorderingen van hun kind(eren). We hebben het schooljaar in 2 gelijke perioden verdeeld, dus na 19 tot 20 weken krijgt uw kind het rapport mee. We maken gebruik van een zelf ontworpen rapport, waarvan we de druk in eigen beheer hebben. Het rapport kan zonodig eenvoudig aangepast worden, bijvoorbeeld wanneer we een nieuwe methode aanschaffen of een nieuwe landelijke toets gaan gebruiken. ParnasSys in relatie tot leerling volgsysteem (LVS) Op CBS Rheezerveen gebruiken we het leerlingvolgsysteem ParnasSys. ParnasSys is een webbased programma, waarin zowel de leerlingadministratie als het leerlingvolgsysteem zijn opgenomen. ParnasSys ondersteunt de administratieve processen die nodig zijn voor het volgen van de cognitieve en sociale ontwikkeling van kinderen op school. Zo worden in ParnasSys alle toetsgegevens opgeslagen, maar ook verslagen van groepsbesprekingen en/of oudergesprekken. Schoolgids CBS Rheezerveen

41 Aly Timmer is op onze school de Intern Begeleider (IB-er). Zij coördineert de leerlingenzorg. Zij houdt het leerlingvolgsysteem bij, waarin de gegevens van elke individuele leerling worden bewaard en zij coördineert de leerling besprekingen, handelingsplanning en Remedial Teaching. Ook kan zij leerkrachten adviseren bij het geven van extra zorg. Daarnaast onderhoudt ze contacten met externe instanties zoals het onderwijsadviescentrum de IJsselgroep, de GGD en het schoolmaatschappelijk werk. Door deze manier van werken kunnen we de ontwikkeling van de kinderen nauwgezet volgen en hen de zorg bieden die ze nodig hebben. Groepsplannen: extra begeleiding van uw kind Wat doen we nu met de gegevens uit het leerlingvolgsysteem? Aan de resultaten kunnen we zien wat de kinderen in die tijd hebben geleerd. Als dit bij de verwachtingen achterbleef, stelden we voor elk kind een handelingsplan op en gingen daar, vaak buiten de klas, mee aan het werk. Uit onderzoek is gebleken dat het (nog) beter kan. Voortaan nemen we elke 3 weken een toets af die bij de methode hoort. We zien dan of de kinderen hun leerdoelen hebben gehaald. Als dat niet het geval is, schrijven we dat in een overzicht (het groepsplan). Daarop kan de leerkracht zien welke kinderen bij welk onderdeel extra aandacht nodig hebben. Ze gaan hen voor die onderdelen de daarop volgende weken extra lange en zonodig aangepaste instructie geven. Na drie weken wordt dan weer getoetst of het geholpen heeft. Als de problemen hardnekkig zijn, wordt er in overleg met de IB-er eventueel een apart individueel handelingsplan opgesteld. Dit alles noteren we in dit groepsplan. Deze groepsplannen zijn er voor rekenen en spellen* U zult dus geen handelingsplannen meer krijgen, zoals u dat voorheen van ons gewend was. Dat gebeurt dus alleen nog als bovengenoemde aanpak onvoldoende werkt. Met kinderen die heel weinig instructie nodig hebben gaan we ook rekening houden. Zij komen in een groep die al na een korte instructie aan het werk mag. Sommige kinderen mogen zelfs beginnen met de toets en kunnen laten zien wat ze allemaal al kunnen. Zij krijgen alleen instructie bij (nieuwe) leerstof die ze nog niet (voldoende) beheersen. *Bij spellen worden de toetsen eens in de twee maanden afgenomen. Wanneer de extra inspanningen niet voldoende resultaat opleveren, zullen we eerst nog een individueel plan maken voor uw kind, waarin staat wat we willen bereiken, hoe we dat doen, door wie en wat de resultaten zijn. Deze individuele plannen worden met de ouders besproken. Wanneer de extra inspanningen niet voldoende resultaat opleveren, kan de hulp worden ingeroepen van de orthopedagoog van de IJsselgroep. Voor het komende schooljaar is dat Femke Faber. Schoolgids CBS Rheezerveen

42 Deze besprekingen worden consultatiegesprekken genoemd. Hierover en over de toepassing van handelingsplannen worden de ouders van de betreffende kinderen altijd door ons geïnformeerd. In enkele gevallen is het noodzakelijk dat de IJsselgroep een beperkt of een uitgebreid onderzoek gaat afnemen. Hiervoor vraagt de IJsselgroep altijd toestemming van de ouder(s) en voert de orthopedagoog voorafgaand aan het onderzoek een gesprek met de ouder(s). Verder kan aan ouders, indien gewenst, toestemming gevraagd worden om contact op te nemen met de behandelende logopedist of fysiotherapeut van hun kind, om ook met hen te overleggen. Tweede leerweg Kan het kind het niveau van de groep niet volgen en is zittenblijven geen optie en verwijzing naar het speciaal basisonderwijs niet aan de orde, dan is het mogelijk een kind op een zgn. tweede leerweg te zetten. Dat wil zeggen dat het kind dan losgekoppeld wordt van de reguliere reken-, taal- of leeslessen en deze op eigen niveau gaat volgen. Dit betekent wel, dat de einddoelen voor dit vak (of vakken) anders worden dan bij de overige leerlingen. Voor deze leerlingen wordt een ontwikkelingsperspectief opgesteld. Mocht na alle hulp blijken dat het beter is om een kind toch te verwijzen naar een speciale school voor basisonderwijs, dan zal het kind bij de CAT aangemeld worden. (zie 2.5) Kinderen met dyslectische kenmerken Er zijn kinderen die erg moeilijk tot lezen en/of spellen komen, waarbij het leerprobleem erg hardnekkig is. Veel van deze kinderen laten dyslectische kenmerken zien. Als daar sprake van is, behandelen we het kind alsof het dyslexie heeft. Dat houdt in de praktijk in dat het kind naast de reguliere verlengde instructie extra oefent o.l.v. een logopediste en een leerkracht. Er wordt samen met de logopediste en ouders een plan gemaakt met doelen waaraan het kind, de logopediste, leerkrachten en ouders samen werken. Deze kinderen kunnen voor een onderzoek worden aangemeld bij o.a. Berkel B. Zij doen onderzoek en aan de hand van criteria wordt bekeken of er een dyslexieverklaring afgegeven wordt en of de leerling in aanmerking komt voor vergoede begeleiding. De leerling krijgt via Berkel B 40 lessen extra begeleiding. Deze leerlingen hebben ook recht op extra hulpmiddelen. Wij hebben op school het programma Kurzweil aangeschaft. De leerlingen die een dyslexieverklaring hebben kunnen met dit programma werken. Ze kunnen hun werk op de computer maken en de opdrachten worden veelal voorgelezen. Schoolgids CBS Rheezerveen

43 Zorgteam Op alle basisscholen van onze schoolvereniging is een zorgteam ingesteld. In het zorgteam worden vragen van school en/of ouders over de ontwikkeling van kinderen besproken. Daarbij hebben we het vooral over vragen rond gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling. Bij een zorgteambespreking zijn altijd de IB-er en een jeugdverpleegkundige van de GGD (Manon Diederix en/of schoolmaatschappelijk werker Manon Kasperink) aanwezig. Vaak worden ook de ouders uitgenodigd voor de bespreking. Afhankelijk van wat de vraag is, zijn nog andere deskundigen aanwezig bij de bespreking, zoals bv. de orthopedagoog. Doel van de bespreking is om samen na te gaan wat er nodig is om er voor te zorgen dat het kind zich goed kan (blijven) ontwikkelen. Zo nodig zorgt de jeugdverpleegkundige er na afloop voor dat voor ouders en/of kind snel de ondersteuning wordt geregeld die nodig is. Dat gebeurt natuurlijk altijd in nauw overleg met de ouders. Wanneer de school een kind wil bespreken in het zorgteam wordt hier altijd vooraf schriftelijk toestemming voor gevraagd aan de ouders. Meer- en hoogbegaafde kinderen Tot nu toe hebben we geschreven over kinderen waarvan de ontwikkeling achterbleef, maar ook kinderen die langdurig hoog scoren, verdienen onze aandacht. Bij hen is het belangrijk dat we hen extra uitdaging bieden. We willen dat er op onze school voor intelligente en (meer)begaafde leerlingen, in onderwijsinhoudelijk en pedagogisch didactisch opzicht, een passend en gestructureerd onderwijsaanbod wordt gerealiseerd. Dat betekent : Voor signalering en diagnose volgen wij een protocol Als we de reguliere oefenstof beperken, leggen we dat vast in het groepsplan Naast deze oefenstof krijgen ze extra leerstof aangeboden We streven er naar in onze omgang met deze kinderen rekening te houden met hun specifieke leergedrag; er wordt een beroep gedaan op verantwoordelijkheid en motivatie Op onze school is de IB-er goed op de hoogte van de werkwijze met (meer-)begaafde kinderen In groep 1 en 2 wordt veelal gewerkt aan de hand van thema s. Om tot een goede inhoud van deze thema s te komen, wordt veelal gebruik gemaakt van diverse bronnen. Voor leerlingen in groep 1 en 2 die meer aan kunnen, wordt in de planning bewust rekening gehouden met een aanbod op maat. Op het planbord wordt aangegeven welke kleuters ander werk aangeboden krijgen. In het lokaal zijn hoeken, waarin veel met letters, woorden, teksten, hoeveelheden en getallen kan worden gewerkt. De leerkracht stimuleert het leren lezen, rekenen en schrijven. Er worden eisen gesteld aan de leerlingen wat betreft het aanvullende werk. Schoolgids CBS Rheezerveen

44 Levelwerk In de praktijk betekent dit dat we vanaf groep 3 met leerlijnen voor verrijking en verbreding werken, aan de hand van het Levelwerk programma, een uitgave van Eduforce/Bekius bv. Levelwerk is een leerlijn voor intelligente en (meer)begaafde leerlingen in het basisonderwijs en biedt een totaalaanbod van verrijkende activiteiten op meerdere terreinen. Deze leerstof heeft een verplichtend karakter. Daarnaast biedt Levelwerk in het onderdeel allerlei de mogelijkheid om met eigen gekozen onderwerpen aan de slag te gaan, veelal onderwerpen uit de belangstellingssfeer van de leerling. Ook aangepaste opdrachten binnen het vakgebied Oriëntatie op jezelf en de wereld en opdrachten wat betreft samenwerking en hulp bieden aan anderen, vallen onder dit onderdeel. De leerkracht is hier meer de coach in de begeleiding van het proces. Doel van deze werkwijze is tweeledig: aansluiten bij de motivatie van de leerling en het oefenen van metacognitieve, maar ook sociaal-emotionele en creatieve vaardigheden. Manifesto In 2013 is tevens besloten te starten met een plusklas voor hoogbegaafde kinderen. Voor de naam van deze plusklas(sen) is voor Manifesto gekozen. Deze kinderen hebben dezelfde behoeften als alle leerlingen. Voor hen is leren ook: oefenen met wat je nog niet kunt, grenzen verleggen en fouten maken. Ook zij moeten een wezenlijke inspanning kunnen leveren, zich soms gefrustreerd voelen, niet altijd meteen succesvol zijn en studievaardigheden ontwikkelen. Daarnaast zijn contacten met ontwikkelingsgelijken heel belangrijk, omdat deze de mogelijkheid bieden sociale competenties op het eigen niveau te ontwikkelen. Het is goed om in ontwikkelingsgelijken herkenning te vinden en voor het zelfbeeld te ervaren: Ik ben niet alleen, er zijn meer kinderen zoals ik. De werkgroep Plusklas (vanuit het samenwerkingsverband) neemt na grondige screening door de school de besluiten voor wat betreft de aanname van leerlingen en de procedures hierin. Natuurlijk worden ouders van de betreffende kinderen op de hoogte gebracht en besluiten zij uiteindelijk of de leerling start in de plusklas. Voor groep 8 is er voor meerbegaafde leerlingen nog de mogelijkheid om deel te nemen aan de talentenklas op het Vechtdalcollege. Dit is een initiatief van de Christelijke scholen in Hardenberg en het Vechtdalcollege. Direct na de zomervakantie zullen ouders van kinderen die hiervoor in aanmerking komen, geïnformeerd worden. Schoolgids CBS Rheezerveen

45 7.5 VERWIJZING NAAR EEN SPECIALE SCHOOL VOOR BASISONDERWIJS Sommige kinderen hebben tijdens de hele basisschoolperiode veel extra zorg nodig. Het kan soms blijken dat wij bij ons op school niet kunnen bieden wat uw kind nodig heeft. Dan is het beter om een kind te verwijzen naar een speciale school voor basisonderwijs. Voor alles geldt dat wij u steeds op de hoogte houden en dat er geen belangrijke beslissingen genomen (kunnen) worden zonder dat u daar als ouders nauw bij betrokken bent. In de meeste gevallen wordt er door de orthopedagoog van de IJsselgroep nader onderzoek, naar bijvoorbeeld intelligentie, verricht. Het verslag van dit onderzoek wordt met de ouders en betrokken leerkrachten besproken. Tijdens dit gesprek zal er ook een advies gegeven worden welke school voor speciaal basisonderwijs de beste zorg kan bieden. Dat kan bijvoorbeeld de Prof. Waterinkschool zijn, maar ook andere scholen binnen de regio. De Prof. Waterinkschool maakt deel uit van onze schoolvereniging. Bovendien maakt zij deel uit van het Samenwerkingsverband WSNS in de gemeenten Hardenberg en Coevorden. (zie boven) We moeten dan een aanvraag doen bij de Werkgroep Arrangeren en Toezicht. Deze werkgroep zal dan met alle informatie die de school aanlevert een besluit nemen om de leerling toe te laten op een school voor speciaal onderwijs. Hieronder vindt u nadere informatie over de organisatie van dit Samenwerkingsverband en de procedure die we moeten volgen wanneer we een kind naar de Prof. Waterinkschool willen overplaatsen. De CAT Mocht na alle ondersteuning blijken dat het beter is om een kind toch te verwijzen naar een speciale school voor basisonderwijs, dan zal het kind eerst bij de CAT (Commissie voor Arrangeren en Toewijzen) moeten worden aangemeld. De CAT beoordeelt of een leerling toelaatbaar is tot een speciale school voor basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Ook kinderen met een handicap worden soms op de basisschool toegelaten, mits de handicap dat toelaat en/of de school in staat is de gevraagde ondersteuning te bieden. Deze kinderen moeten namelijk vaak speciaal begeleid worden. Het komt hier op neer dat onze IB-er in overleg en samen met de ouders dit traject doorloopt en zoekt naar de beste oplossing voor hun kind. De CAT van de Afdeling Hardenberg is ondermeer verantwoordelijk voor een goede toewijzing van voorzieningen voor leerlingen die zijn aangewezen op speciale onderwijsvoorzieningen. Behalve de school voor sbo van de afdeling (De Prof. Waterinkschool) kan dat ook een school voor so zijn. De ouders zijn in alle gevallen waarbij een andere school in aanmerking komt als partner betrokken bij een eventuele verwijzing. Vertegenwoordigers van de scholen voor s(b)o (expertise) maken deel uit van de CAT. Wanneer een beschikking van de CAT anders uitpakt dan de ouders goed lijkt dan kunnen zij binnen een termijn van zes weken bezwaar aantekenen tegen een door de CAT genomen beslissing. Schoolgids CBS Rheezerveen

46 Adviseren: Vragen van school en ouders waarbij een gezamenlijke inzet van onderwijszorg en jeugdzorg van belang is kunnen ook aan de CAT voorgelegd worden. Hiervoor maakt een vertegenwoordiger van Stichting Samen-Doen van de gemeente Coevorden of Hardenberg deel uit van de CAT. In het ouderformulier kunnen de ouders aangeven of zij bij deze CAT-bespreking aanwezig willen zijn. De bespreking in de CAT sluit aan op de zorgteams zoals deze in alle scholen van onze afdeling functioneren. Arrangeren: Wanneer voor een goede afstemming op de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling een bijzondere inspanning van de school wordt gevraagd (dat wil zeggen dat de basisondersteuning zoals deze beschreven is in het schoolondersteuningsprofiel daarin niet voorziet, dan kan de school ook een verzoek om extra-ondersteuning indienen bij de CAT. Dit verzoek van de school aan de CAT is altijd voorzien van een advies van de adviseur leerlingenzorg (orthopedagoog) van de school. Verzoeken om extra-ondersteuning worden omdat de inhoudelijke afweging al op schoolniveau met ouders en team is voorbereid behandeld in de zgn. smalle CAT. In de smalle CAT wordt geen nadere inhoudelijke afweging gemaakt m.b.t. het plan zoals de school en de orthopedagoog dat nodig achten voor een goede afstemming, maar wordt beoordeeld of gegeven het schoolondersteuningsprofiel van de school extraondersteuning inderdaad noodzakelijk is. Om die reden maken een collega-directeur en collega IB-er deel uit van deze smalle CAT. Schoolgids CBS Rheezerveen

47 7.6 JEUGDGEZONDHEIDSZORG VAN DE GGD Een jeugd met toekomst De Jeugdgezondheidszorg richt zich op het bevorderen van een gezonde groei en ontwikkeling van kinderen van 0-19 jaar. Dit betekent het voorkomen, opsporen en bestrijden van oorzaken die een gezonde groei en ontwikkeling verstoren. De zorg is in handen van Jeugdgezondheidszorgteams (JGZ-teams). Een team bestaat uit een jeugdarts, jeugdartsassistente, jeugdverpleegkundige, een tandheelkundig preventief medewerker en een logopedist (in Steenwijk en Kampen). Tot de leeftijd van 4 jaar worden kinderen gezien door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de Thuiszorg. Vanaf 4 tot 19 jaar komt de JGZ van de GGD in beeld. Thuiszorg en GGD werken nauw samen binnen Integrale JGZ. Opgroeien van 0-19 jaar: er gebeurt veel wat betreft de groei en ontwikkeling. Uw kind bezoekt één van de scholen in de regio IJssel-Vecht. Dit betekent dat u te maken krijgt met de JGZ van de GGD Regio IJssel-Vecht. Wat doet de GGD op school? De volgende kindgerichte activiteiten worden onder andere door de JGZ uitgevoerd. Preventief Gezondheidsonderzoek in groep 2 Alle onderzoeken gebeuren nu in eerste instantie door de assistente. De ouders vullen een vragenlijst in. De assistente weegt en meet de kinderen in groep 7 en op indicatie kan ze de ogen en/of oren testen. Zorg op maat De jeugdverpleegkundige en/of jeugdarts hebben regelmatig contact met de Intern Begeleider van school over leerlingen waarvoor extra zorg nodig is. Activiteiten gericht op de school Scholen hebben een belangrijke taak als het gaat om het beschermen en bevorderen van de gezondheid van leerlingen. De GGD biedt ondersteuning aan leerkracht en ouders door het geven van informatie en het verzorgen van een thema voor een ouderavond. Folders, adviezen en lesmateriaal over onderwerpen als grenzen stellen, weerbaarheid, drukke kinderen, pesten, gezonde voeding of dood- en rouwverwerking, het bestrijden van hoofdluis en besmettelijke ziekten zoals hersenvliesontsteking zijn verkrijgbaar bij de GGD. Ten slotte controleert de GGD de veiligheid en hygiëne op scholen en geeft eventueel advies. De JGZ werkt veel samen met bijv. de thuiszorginstellingen, huisartsen, Bureau Jeugdzorg, RIAGG en de Onderwijsadviesdienst. Daar waar nodig wordt u naar deze instanties doorverwezen. Schoolgids CBS Rheezerveen

48 Meer Informatie? Heeft u vragen, wilt u advies of meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg? U kunt contact opnemen met de GGD, ook als uw kind niet aan de beurt is voor een onderzoek. GGD Regio IJssel-Vecht Zeven Alleetjes 1, 8011 CV ZWOLLE Telefoon: (038) Postbus 1453, 8001 BL ZWOLLE Bereikbaar ma vr van en uur HET CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN Binnen het CJG komen verschillende disciplines bij elkaar om n.a.v. een zorgvraag vanuit huis samen met ouders het beste voor elk kind te zoeken. Het lijkt een beetje op het consultatiebureau, waar je al je vragen over het opvoeden en opgroeien kan neerleggen, maar dan voor oudere kinderen. Het gaat om basisschoolkinderen, maar ook om pubers die ook zelf contact op kunnen nemen om hun vragen voor te leggen. De centra zullen zich richten op preventie, het beantwoorden van opgroei- en opvoedvragen, signalering en lichte en snelle hulp. Bij meervoudige problematiek met een kind of gezin, zullen de hulpinstanties die betrokken zijn sluitende afspraken maken om tot een integraal plan van aanpak te komen. Het CJG Hardenberg biedt: Inloopspreekuren voor vragen over gezondheid, ontwikkeling, opvoeden en opgroeien van 0 tot 19 jaar. Het consultatiebureau voor kinderen van 0 tot 4 jaar. De vervolgonderzoeken door CJG voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Korte lijnen in de hulpverlening en zonodig een verwijzing naar derden. Voor de inloopspreekuren kunt u terecht in Hardenberg (Parkweg 1-7, tel ; spreekuur in de WMO Ingang: woensdag van uur tot uur). Telefonisch contact Het CJG Hardenberg is ook bereikbaar op telefoonnummer Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar. U krijgt dan een medewerker van het CJG aan de telefoon aan wie u uw vraag kunt stellen. Dit nummer kunt u ook gebruiken om bijvoorbeeld een afspraak te verzetten. Opvoeden is een prachtige, uitdagende taak, waarbij je van alles tegen kunt komen. Mooie momenten van intens geluk, onvergetelijke ervaringen maar ook moeilijke situaties met verdriet, teleurstellingen en lastige keuzes. Dan is het goed om te weten dat u er niet alleen voor staat. Via het CJG biedt de gemeente ouders en opvoeders ondersteuning die ze nodig hebben. Zie ook Schoolgids CBS Rheezerveen

49 Het CJG op school Ook kunnen we vanuit school een beroep doen op het CJG. Aan onze school zijn Sarah Docter (Maatschappelijk werk) en Manon Diederix (Schoolverpleegkundige) gekoppeld. Als er aanleiding voor is, kunnen we in samenspraak met ouders een bijeenkomst beleggen met (één van) deze mensen, of misschien nog met andere deskundigen erbij. Zo realiseren we één zorglijn voor thuis en op school voor de kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. (zie ook het laatste hoofdstuk voor telefoonnummers) Schoolgids CBS Rheezerveen

50 De jeugdgezondheidszorg (JGZ) op de basisschool De doktersassistente ziet uw kind in de basisschoolperiode twee keer, in groep 2 en in groep 7. Daarnaast houdt de jeugdverpleegkundige spreekuur op onze basisschool. Het spreekuur Het spreekuur is bedoeld voor alle kinderen van de school. U kunt hier terecht met vragen over: Opvoeding Gedrag Zindelijkheid Slapen Ogen/oren Voeding Overgewicht Pesten Puberteit Het spreekuur begint met een half uur vrije inloop. Hier kunt u zonder afspraak terecht. Aansluitend vindt het spreekuur op afspraak plaats. Hier komen kinderen en hun ouders of verzorgers, nadat zij een afspraak hebben gemaakt of nadat zij voor dit spreekuur zijn uitgenodigd door de jeugdverpleegkundige. Deze uitnodiging kan bijvoorbeeld voortkomen uit het contact met de doktersassistente in groep 2 of groep 7. Indien u zelf een afspraak wilt maken voor dit spreekuur kunt u mailen naar de jeugdverpleegkundige van uw school. Het spreekuur is gratis en u hebt geen verwijskaart van de huisarts nodig. Ook een leerkracht kan een kind aanmelden voor het spreekuur, nadat zij hiervoor toestemming heeft gekregen van de ouders. Met alle gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. De geplande data voor het komende schooljaar vindt u ook t.z.t. in de nieuwsbrief. Woensdag 2 september Woensdag 4 november Woensdag 6 januari Woensdag 9 maart Woensdag 11 mei 8.30 uur 8.30 uur 8.30 uur 8.30 uur 8.30 uur Schoolgids CBS Rheezerveen

51 7.8 ONDER LEERLINGENZORG DOOR EXTERNEN ONDER SCHOOLTIJD Daar we in toenemende mate geconfronteerd worden met het feit dat ouders/ verzorgers op eigen initiatief en voor eigen rekening c.q. op medische indicatie, extra hulp inschakelen om extra zorg voor hun kinderen te organiseren, is er beleid opgesteld voor alle scholen van de Chrono getiteld "Leerlingenzorg door externen onder schooltijd". T.a.v. externe hulp onder schooltijd in en buiten de school staat het bevoegd gezag hier afwijzend tegenover. Echter, indien er sprake is van een medische indicatie kan hierop een uitzondering worden gemaakt, mits gesproken kan worden over een geregistreerde, erkende behandelaar. In dat geval dient er door de ouders/ verzorgers en de uitvoerder van de hulpverlening een contract met daarin een "verklaring van vrijwaring van verantwoordelijkheid" aan school te worden afgegeven. Op die wijze wordt bewerkstelligd dat de school c.q. het bevoegd gezag, niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de kwaliteit of gevolgen van de door de externe hulpverlener geleverde diensten en/of producten. U vindt de beleidsnotitie op de website van de CHRONO en van de school. 7.9 MELDCODE BASISONDERWIJS Als wij op school een vermoeden hebben dat een leerling mogelijk slachtoffer is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, dan handelen wij zoals beschreven staat in de meldcode van ons bestuur. Deze code is te vinden op de website van ons bestuur: Schoolgids CBS Rheezerveen

52 8 DE OUDERS 8.1 BETROKKEN ZIJN BIJ DE SCHOOL Iedere ouder kan meehelpen om de school beter te laten draaien. Door praktische hulp te bieden of door mee te praten en mee te beslissen over allerlei schoolzaken. U heeft zelfs recht op medezeggenschap. Veel ouders zijn op de één of andere manier betrokken bij de school. Op onze school proberen ze bijvoorbeeld het onderwijs praktisch te ondersteunen. Sommige ouders helpen bij het werken in de groepen, bijvoorbeeld leesouders. Er zijn ook ouders die in de schoolbibliotheek helpen. Ook helpen ouders met het organiseren van bijzondere activiteiten op school of daarbuiten, zoals feesten, excursies, sportevenementen of schoolreisjes. Regelmatig vragen wij in de nieuwsbrief om hulp bij allerlei activiteiten. Meld u dan gerust aan; uw inbreng wordt zeer op prijs gesteld. Als u wilt meedenken en meebeslissen over de organisatie en de ontwikkeling van onze school, kunt u zich aanmelden voor de medezeggenschapsraad of de ouderwerkgroep. Vacatures in de ouderwerkgroep en medezeggenschapsraad worden via de nieuwsbrief bekend gemaakt, zodat belangstellenden zich kunnen melden. Het is van groot belang dat u nauw betrokken bent bij het wel en wee van uw kind op school. Leerlingen voelen zich beter thuis op school als hun ouders een goed contact hebben met de school. Uit diverse onderzoeken is overigens gebleken dat dit ook de ontwikkeling van een kind sterk bevordert!! Schoolgids CBS Rheezerveen

53 8.2 CONTACTEN TUSSEN OUDERS EN SCHOOL Omgangsnormen Chrono Voor een goede samenwerking school en ouders. De school is meer dan alleen een gebouw. Het is een plaats waar kinderen, leerkrachten en vaak ouders elkaar ontmoeten. Wij vinden het erg belangrijk dat de relatie tussen de ouders en de school goed is. We werken ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid aan de opvoeding en ontwikkeling van het kind en zijn tevens partners om die ontwikkeling goed te kunnen begeleiden en volgen. Hierna treft u een aantal aanbevelingen aan, die belangrijk zijn om goed te kunnen samenwerken. Wat mag u van CBS Rheezerveen verwachten: (tekst van Chrono) A. Op CBS Rheezerveen draait alles om het kind: - wij doen ons best om ieder kind een kans te bieden zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen - wij zorgen voor een uitdagende leeromgeving; de schoolresultaten zijn op het niveau van vergelijkbare scholen in ons land - wij nemen deel aan diverse projecten o.a. sport en cultuur B. Het welbevinden van uw kind krijgt veel aandacht: - wij werken met veel zorg aan een goede sfeer, waarbij elk kind zich veilig, geborgen en vrij mag voelen - elk kind krijgt les in een uitdagende (leer) omgeving en in een verzorgd schoolgebouw - wij hechten aan goede omgangsvormen; daarom letten wij op taalgebruik, eerlijkheid, respect; wij doen ons best zelf het goede voorbeeld te geven. C. De school communiceert met u op een heldere wijze: - u hoort bij de aanmelding van uw kind over de wijze waarop de [naam school] een christelijke school is - u hoort bij de aanmelding van uw kind hoe u door ons geïnformeerd wordt over de vorderingen van uw kind bijv. het rapport en handelingsplan - wij doen ons best om een goed leesbare schoolgids te schrijven, zodat u op de hoogte kunt zijn van de organisatie van de school - wij hechten veel waarde aan een goed contact met ouders d.m.v. de nieuwsbrief, website, ouderspreekuur - het team staat open voor uw vragen en uw tips/adviezen rondom uw kind - het team is goed bereikbaar Schoolgids CBS Rheezerveen

54 Wat mag CBS Rheerzerveen van u verwachten t.a.v. A. Het schoolgebeuren: - iedereen houdt zich aan de schoolregels - ieder doet zijn/haar best zich aan de schooltijden te houden - loyaliteit wordt getoond door respectvol met elkaar om te gaan - het schoolbeleid wordt gerespecteerd B. Het welzijn van uw kind: - u toont interesse in het schoolgebeuren door bijv. de schoolvorderingen met de leerkracht te bespreken en samen de zorg en het welbevinden te delen - samen te werken (school en thuis) aan de sociaal emotionele ontwikkeling - u staat open voor tips en adviezen die de school aandraagt C. Ondersteuning bij activiteiten: - betrokkenheid bij het schoolgebeuren te tonen door o.a. medewerking te verlenen bij activiteiten (schoolpleinwerkgroep, ouderwerkgroep, handvaardigheidouder e.d.) - mee te denken in de ontwikkeling van de school bijv. in de ouderwerkgroep en de medezeggenschapsraad. Schoolgids CBS Rheezerveen

55 Onze contacten met ouders hebben we als volgt georganiseerd: Website Op kunt u veel informatie over onze school vinden. Daar staan o.a. de jaarkalender, de schoolgids, de nieuwsbrief en actuele foto s op. Nieuwsbrief Iedere week verschijnt er een nieuwsbrief waarin de schoolse activiteiten, vakanties en andere belangrijke zaken voor de komende weken worden vermeld. Tevens schrijven de leerkrachten iets over zaken die de komende weken in hun groep zullen plaatsvinden of er wordt informatie over onderwijskundige zaken gegeven. Ouderavond De ouderwerkgroep organiseert in samenwerking met het team één keer per schooljaar een ouderavond voor alle ouders van onze school. Een vast onderdeel op de ouderavond is het bespreken van de schriftelijke jaarverslagen van de ouderwerkgroep en indien nodig vinden er verkiezingen plaats van nieuwe leden voor ouderwerkgroep en medezeggenschapsraad. Daarnaast komen er op deze avond allerlei wisselende onderwerpen aan de orde. Voorlichtingsavond Aan het begin van ieder schooljaar wordt er voor de ouders van de leerlingen uit iedere groep een voorlichtingsavond gehouden. De leerkrachten vertellen u dan wat en hoe er in de groep onderwijs gegeven wordt. Ze bespreken ook allerlei praktische zaken. Extra informatiebrieven Deze worden meegegeven over actuele zaken zoals schoolreis, sportdag, enz. Ook wordt doorgegeven wanneer hoofdluis, rode hond en dergelijke worden geconstateerd. Schoolkeuze groep 8 Eén keer per jaar is er een extra overleg met de ouders van groep 8 over de keuze van het voortgezet onderwijs. De leerkracht komt bij u thuis langs om samen met u en uw kind tot een goede schoolkeuze te komen. Schoolgids CBS Rheezerveen

56 Ouderbezoeken Voordat een kind 4 jaar wordt komt de groepsleerkracht op bezoek om kennis te maken met het kind en de ouders. In groep 8 krijgen de ouders bezoek van de juf of worden op school uitgenodigd om n.a.v. de uitslagen van de CITO eindtoets en de NIO te praten over het vervolgonderwijs. Overigens is het zo dat u tussentijds altijd een afspraak kunt maken met de leerkracht om na schooltijd één en ander met betrekking tot uw kind te bespreken; in overleg kan dit op school of thuis. Ouderspreekuur Bijna iedere eerste maandagmiddag van de maand is er gelegenheid voor de ouders om met de leerkrachten over de vorderingen van hun kind(eren) te spreken. Het ouderspreekuur is van uur tot uur. Rapportavonden Nadat de rapporten aan de leerlingen zijn meegegeven is er enkele dagen later gelegenheid voor de ouders met de leerkrachten van gedachten te wisselen over de leerresultaten van de kinderen. U heeft op de rapportavond tien minuten de tijd om op de gang het werk van uw kind te bekijken en vervolgens heeft u tien minuten een gesprek met de leerkracht. Voor het laatste rapport in het schooljaar kunnen de ouders die een individueel gesprek met de leerkracht op prijs stellen, een afspraak maken. Informatieverstrekking aan ouders De school ziet alleen af van informatieverstrekking aan een ouder die niet het ouderlijk gezag heeft, indien daaraan een gerechtelijke uitspraak, waarin een contactverbod of een beperking van de informatieplicht is opgenomen, ten grondslag ligt. Schoolgids CBS Rheezerveen

57 8.3 OUDERBIJDRAGE Op onze school geven we vanzelfsprekend onderwijs, maar daarnaast worden er nog vele andere activiteiten georganiseerd waarvoor de school van het rijk geen bekostiging ontvangt. U kunt dan denken aan: Sinterklaasfeest, Kerstviering, sporttoernooien, avondvierdaagse e.d. Om er voor te zorgen dat deze activiteiten, die het naar schoolgaan voor de kinderen nog leuker maken, financieel mogelijk te maken, vragen we van ouders een financiële bijdrage. Deze ouderbijdrage is niet verplicht (art 40 van de Wet op het Primair Onderwijs), maar we gaan er wel van uit dat u (indien mogelijk) wilt bijdragen aan de bekostiging van bovengenoemde activiteiten. Het Ministerie heeft bij wet geregeld hoe scholen moeten omgaan met de ouderbijdrage en de inning daarvan. Dit betekent o.a. dat de school genoodzaakt is alle ouders een overeenkomst ter ondertekening aan te bieden die betrekking heeft op de te innen bijdrage. (zie bijlage achterin) In januari wordt u gevraagd om de vrijwillige ouderbijdrage en andere zaken, zoals schoolreis- en schoolkampgelden te betalen. U krijgt daarvoor een formulier met daarop vermeld het bedrag per kind en de bankrekening waar u het geld naar over kunt maken. Wanneer een leerling wordt toegelaten op school, krijgen de ouders een formulier met een overeenkomst tot vrijwillige betaling. Een voorbeeld hiervan vindt u achter in de schoolgids. Schoolgids CBS Rheezerveen

58 9 DE OUDERWERKGROEP EN PROMOTEAM De ouderwerkgroep is een klankbord voor de directeur. Daarnaast geven de ouders de nodige ondersteuning bij alle festiviteiten zoals kerstfeest, sinterklaasfeest, schoolkamp, de paasmaaltijd etc. De leden van de werkgroep worden gekozen uit en door de ouders tijdens de jaarlijkse ouderavond. Op deze avond wordt tevens verslag gedaan van de activiteiten van de werkgroep van het afgelopen jaar. Ouderklankbordgroep Enige tijd geleden is er vanuit het bestuurscentrum voor elke school een ouderklankbordgroep ingesteld. De doelstelling van de ouderklankbordgroep is om met elkaar van gedachten te wisselen over de school, de ontwikkelingen en het beleid. De ouderklankbordgroep heeft een adviserende rol richting directie, team en medezeggenschapsraad. Het gezamenlijk belang is de ontwikkeling van de kinderen. In Rheezerveen hebben we er voor gekozen om deze samen te stellen uit de ouders van de ouderwerkgroep. In de loop van elk schooljaar worden ouders opgeroepen om onderwerpen aan te dragen die besproken kunnen worden. Promoteam Sinds 2013 heeft CBS Rheezerveen een promoteam dat momenteel door ouders wordt bemand. Het doel van het promoteam is om wat meer bekendheid te genereren in de buurt, maar natuurlijk ook in de regio. Dit doen we door betrokken te zijn bij activiteiten op en rond school, aandacht voor de school in de media te krijgen en (potentieel nieuwe) ouders betrokken te krijgen bij de school. Dit doen we natuurlijk niet alleen, want gelukkig krijgen we altijd veel hulp van andere ouders en leerkrachten. We hopen dan ook dat iedereen die leuke ideeën heeft dit ook vooral kenbaar maakt. Schoolgids CBS Rheezerveen

59 10 DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD De Medezeggenschapsraad Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad bestaat uit twee geledingen: twee leden vertegenwoordigen de ouders en twee leden vertegenwoordigen het onderwijzend personeel. De directeur is adviserend lid. U kunt zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. De zittingstermijn is drie jaar. U kunt zich telkens opnieuw verkiesbaar stellen. De medezeggenschapsraad overlegt met de directeur en de ouderwerkgroep over belangrijke schoolzaken als: het schoolplan; de schoolgids; het vaststellen van vakanties en vrije dagen; het kiezen van lesmethoden voor de vakken. De medezeggenschapsraad heeft twee soorten rechten: Instemmingsrecht Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. Bijvoorbeeld ouders en personeel moeten beide instemmen met het schoolplan en veranderingen daarin, het schoolreglement en de manier waarop ouders betrokken worden bij hulp in en aan de school. De ouders in de medezeggenschapsraad hebben instemmingsrecht over vaststelling en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage. Adviesrecht. Het schoolbestuur en de directie moeten in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met de school. Bijvoorbeeld over fusieplannen - het samen gaan met een andere school - en het ontslagbeleid. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Binnen onze vereniging bestaat de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is een overlegpartner voor de bestuursdirecteur en heeft op vele terreinen advies- en instemmingsrecht wat betreft bovenschoolse aangelegenheden. De GMR houdt zich bezig met aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen van de vereniging. Binnen de vereniging zijn voor bovenschoolse zaken de bevoegdheden van de MR overgedragen aan de GMR. Veel zaken zullen eerst worden besproken in de GMR en dan in de MR. Specifieke aangelegenheden van onze eigen school worden besproken in de MR. Schoolgids CBS Rheezerveen

60 In de GMR worden tevens schoolbudgetten, het meerjaren-formatieplan, het bestuursformatieplan, het taakbeleid (zeg maar de evenredige verdeling van alle voorkomende taken op school over het personeel) besproken. Daar waar van toepassing zal het bestuur de GMR om instemming dan wel advies vragen. Informatieve websites Handige websites voor meer informatie zijn bijvoorbeeld: Schoolgids CBS Rheezerveen

61 11 DE ACTIVITEITEN 11.1 SCHOOLSE EN BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN Sportdag Eén keer per jaar doen de leerlingen van de groepen 5, 6, 7 en 8 mee aan de sportdag voor basisscholen in Hardenberg. Deze sportdag vindt plaats op de laatste werkbare dinsdag van mei. De leerlingen gaan op de fiets onder leiding van de leerkrachten en ouders naar sportpark "De Boshoek". In de ochtend hebben de groepen 7 en 8 diverse clinics en groep 5 en 6 spelen de teamsporten. Tussen de middag is er een scholenestafette. 's Middags spelen de groepen 7 en 8 teamsporten en hebben groep 5 en 6 diverse clinics. Na afloop fietsen de kinderen onder begeleiding weer naar school en vandaar naar huis. De leerlingen van de groepen 1 tot en met 4 gaan deze dag gewoon naar school. Project Eén keer per jaar staat er voor onze hele school een project gepland. Dit houdt in dat alle groepen werken rond een bepaald thema. Twee weken lang worden de methodes zoveel mogelijk opzij geschoven en worden de vakgebieden aangepast aan het project. Met inzet en betrokkenheid worden er werkstukken, verslagen, posters e.d. gemaakt. Tijdens deze weken vinden er ook diverse excursies plaats die verband houden met het gekozen onderwerp. Het project wordt evt. afgesloten met een kijkavond die door alle ouders en belangstellenden bezocht kan worden. Excursies leder schooljaar vinden er een aantal excursies plaats. In de groepen 1 en 2 is het soort excursie sterk afhankelijk van het thema waarover gewerkt wordt. Een bezoek aan de kinderboerderij, een ritje met de trein of een bezoek aan de bakker behoren tot de mogelijkheden. Tijdens de gezamenlijke projectweken vinden dit soort excursies ook in de overige groepen plaats. De culturele werkgroep voor de schooljeugd te Hardenberg heeft ook een aantal leerzame uitstapjes in het programma. Hiervan maken we graag gebruik. Tijdens het schoolkamp vinden er ook excursies plaats. Voetbaltoernooi leder jaar doet de school mee met een gemengd team van leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 aan een voetbaltoernooi. Dit wordt gehouden op "De Boshoek" in Heemse. Het toernooi wordt ieder jaar georganiseerd door een vaste groep leerkrachten van verschillende basisscholen. Schoolgids CBS Rheezerveen

62 Sinterklaasfeest Sint en z n Pieten worden op een speciale manier verwelkomd. Hierna brengen ze een bezoek aan de groepen 1 t/m 5 en overhandigen ze persoonlijk een cadeautje aan de kinderen. Kerstfeest leder jaar houden we als Christelijke school een kerstviering in de zaal van de camping "De Kleine Wolf'. Alle ouders en belangstellenden zijn daarbij van harte welkom. De opzet van deze avond is naast het Christelijke karakter tevens dat de school iets presenteert waarbij alle leerlingen betrokken zijn. Dit gebeurt door middel van zang, muziek, voordracht en toneel. De leerlingen uit de groepen 1 tot en met 8 krijgen als kerstgeschenk een boek. Paasfeest Op "witte donderdag", de donderdag voor goede vrijdag, vieren we met de hele school paasfeest. Eerst hebben we een paasviering met liedjes, toneelstukjes, gedichtjes, voorlezen etc. Dan gaan we gezamenlijk genieten van een paasmaaltijd. Daarna gaan we eieren zoeken die door paashazen verstopt zijn (bovenbouw en onderbouw gescheiden). Hierna begint de paasvakantie. Schoolreisje In mei of juni gaan de leerlingen van de groepen 1 t/m 5 op schoolreisje. Met dit schoolreisje gaan de leerkrachten van de desbetreffende groepen mee en ouders voor begeleiding. Verkeersdiploma De leerlingen uit de groepen 7 en 8 doen één keer in de twee jaar mee met het praktische en theoretische landelijke verkeersexamen van 3VO. Dit kan gezien worden als de afsluiting van de verkeerslessen op de basisschool. Activiteiten van de culturele werkgroep De culturele werkgroep voor de schooljeugd in de gemeente Hardenberg organiseert voor wat betreft de kunstzinnige vorming van de kinderen allerlei activiteiten. Onze school doet ieder jaar aan een aantal activiteiten mee. Ze worden via de nieuwsbrief aan u meegedeeld. Schoolgids CBS Rheezerveen

63 Schoolkamp De leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 gaan drie dagen per schooljaar op schoolkamp met de leerkrachten. We hebben verschillende kampadressen, zodat de leerlingen ieder jaar ergens anders zijn en daardoor ook anders bezig gehouden worden. In Giethoorn zijn we in de gelegenheid om veel te varen. In Otterlo bezoeken we het park De hoge Veluwe. In Ommen ligt de nadruk op de natuur. Hier gaan we op de fiets naar toe. Er wordt altijd naar gestreefd om een museum te bezoeken of een rondleiding te krijgen. Vaste onderdelen van het schoolkamp zijn: bingo en een bonte avond. De desbetreffende ouders krijgen van tevoren bericht over het schoolkamp. Avondvierdaagse Onze school doet jaarlijks mee aan de avondvierdaagse in Hardenberg, die in de tweede week van juni gehouden wordt. Getracht wordt om iedere keer alle leerlingen hier enthousiast voor te maken. leder jaar komt er een boekje uit, waarin de organisatie rond de avondvierdaagse, zoals vervoer, begeleiding, enz. vermeld is. Schoolgids CBS Rheezerveen

64 11.2 KADER BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN Het bestuur is te allen tijde verantwoordelijk voor het toezicht bij buitenschoolse activiteiten. Dat geldt zowel voor bijvoorbeeld het schoolreisje en het voetbaltoernooi. Het gaat daarbij niet alleen om de activiteit zelf maar ook om de reis er naar toe. Genoemde activiteiten worden door de school of vanuit de school georganiseerd. Dat betekent dat op dat moment de school ook verantwoordelijk is voor de veiligheid van de aan haar toevertrouwde kinderen. Dat houdt onder andere in dat het bestuur ervoor zorg draagt dat er in ieder geval voldoende toezicht is bij buitenschoolse activiteiten en dat de leerlingen adequaat verzekerd zijn. In de praktijk is het natuurlijk zo dat de school zelf verantwoordelijk is voor de veiligheid en ook zelf zorgdraagt voor het toezicht. Het toezicht hoeft niet te geschieden door leerkrachten, het kunnen ook ouders/verzorgers zijn die toezicht houden. Het bestuur heeft een schoolongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. In de bestuursmap 2 hoofdstuk 1.9 kunt u dit vinden. De verzekering geeft een adequate dekking in geval van aansprakelijkheid van het bevoegd gezag, het personeel en de vrijwilligers. Wanneer er sprake is van buitenschoolse activiteiten draagt de school, i.c. de directeur, er in ieder geval zorg voor dat: er voldoende toezicht aanwezig is van volwassenen; er een instructie is voor de toezichthouders, zodat die weten wat er van hen verlangd wordt (bijvoorbeeld de groep bij elkaar houden; toezicht houden bij activiteiten, verbieden van bepaalde zaken waardoor kinderen in gevaarlijke situaties kunnen komen; vooraan in de rij fietsen e.d.); de toezichthouders weten dat zij bepalen of kinderen iets wel of niet doen (en niet de kinderen of een andere volwassene); bij vervoer in de auto dat er een ongevallen-inzittendenverzekering is afgesloten. Bovendien zorgt de directeur ervoor dat minimaal één keer per jaar tijdens de teamvergadering gesproken wordt over de buitenschoolse activiteiten en het "toezicht houden" daarbij. In ieder geval komt daarbij aan de orde of het aantal toezichthouders toereikend is geweest. Dit wordt genotuleerd. De voorzitter van de ouderwerkgroep zorgt ervoor dat minimaal één keer per jaar tijdens de ouderwerkgroepvergadering gesproken wordt over de buitenschoolse activiteiten en het "toezicht houden" daarbij. In ieder geval komt daarbij aan de orde of het aantal toezichthouders toereikend is geweest. Dit wordt genotuleerd. Op basis van deze gesprekken wordt vastgesteld hoeveel toezichthouders bij welke buitenschoolse activiteiten noodzakelijk zijn. Wanneer er onvoldoende toezichthouders zijn dan wordt de activiteit geannuleerd. Schoolgids CBS Rheezerveen

65 12 DE SCHOOL- EN VAKANTIETIJDEN 12.1 SCHOOLTIJDEN De lestijden zijn van: 8.45 uur uur uur uur [maandag en donderdag:10.15 uur 10.30] uur uur (donderdag: uur uur) Lestijden op woensdag: 8.45 uur uur uur uur Zie ook hoofdstuk 3 Om 8.40 uur gaat de bel voor groep 1 en 2. De ouders mogen de kleuters dan in de klas brengen. Voor de kinderen van groep 3 en 4 mag dat tot de herfstvakantie. Dan zijn ze vertrouwd en kunnen ze voortaan zelfstandig naar binnen komen. Om 8.45 uur gaat de tweede bel. Dan wordt de ouders vriendelijk verzocht weer naar huis te gaan, want dan willen we graag beginnen. Op dat tijdstip komen ook de kinderen van groep 3 t/m 8 binnen. Schoolgids CBS Rheezerveen

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d.

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d. 1 ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk

Nadere informatie

De Schakel in het kort.

De Schakel in het kort. CBS De Schakel De Schakel in het kort. Wij zijn een Christelijke school! Tien groepen; groep 1 t/m 8 en groep 1 t/m 5 Twee locaties: Hoofdgebouw Dependance Botter 40-77 Kennemerland 17 Uitgangspunten:

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2014 2015 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN ZUUKERSCHOOL 2010-2011 Onderdeel van de Stichting Proo Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010-2011 School Zuukerschool Schoolleider Frans van Duren Datum Juni 2010 Inleiding In ons

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren)

Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) toelichting SMART: Evaluatie Jaarplan 2011-2012 Doel (specifiek formuleren) SPECIFIEK Activiteiten (concreet formuleren) en tijdsplanning SPECIFIEK / TIJD Wie (wie voert uit, wie organiseert en wie controleert)

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

1. Leerlijn taal/spelling implementeren

1. Leerlijn taal/spelling implementeren Bijlage bij het schoolplan 2015-2019 Jaarplan 2017-2018 Voor 2017-2018 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein didactisch handelen: leerlijn taal/spelling implementeren

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Informatieavond groep 3-4

Informatieavond groep 3-4 Welkom allemaal. Informatieavond groep 3-4 Schooljaar 2013-2014 19-08-2013 Agenda Veel handen in de klas Schoolmissie Brede basisschool De Klimboom Eigen verantwoordelijkheid Organisatie in de groep Vakken

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016 Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2015-2016 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016

Jaarplan Jaar Datum 15 juni 2016 Jaarplan 2016-2017 Jaar 2016-2017 School De Toermalijn Willem Kamper Datum 15 juni 2016 Inleiding In dit jaarplan 2016-2017 geven we een overzicht en uitwerking van geplande activiteiten en verbeterpunten

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 3 schooljaar Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 3 schooljaar 2017-2018 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2017 Voorwoord Dit boekje is bedoeld om een beeld te krijgen van het reilen en zeilen in groep 3 en

Nadere informatie

Het werken met Integraal is geïmplementeerd in de schoolorganisatie.

Het werken met Integraal is geïmplementeerd in de schoolorganisatie. Evaluatie schooljaarplan 2014-2015 Openbare basisschool Ekke de Haan Organisatie/overleg Domeinen: 0 onderwijsleerproces 0 communicatie met ouders 0 leerstofaanbod 0 kwaliteitszorg 0 schoolontwikkeling

Nadere informatie

Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein. in groep 3?

Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein. in groep 3? Wat maakt mijn kind allemaal mee op De Fontein in groep 3? Informatieavond 1 september 2016 1 1 september 2016 Beste ouders / verzorgers van de kinderen uit groep 3 Voor u ligt het informatieboekje van

Nadere informatie

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS?

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? 1. Levensbeschouwelijke (religieuze) identiteit : Over het algemeen geldt dat een ieder van het team zich achter de levensbeschouwelijke identiteit die

Nadere informatie

Informatiefolder groep 5

Informatiefolder groep 5 Informatiefolder groep 5 2017-2018 Stillezen Het eerste kwartier van de dag wordt gebruikt voor het stillezen. De leerkracht kan dan extra aandacht geven aan kinderen met hulpvragen of aanvullende onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel

CBS De Ark. Onderwijs Ondersteuningsprofiel Onderwijs Ondersteuningsprofiel CBS De Ark 1. Naam en adres CBS De Ark Acaciahage 17 19 9501 WD Stadskanaal Tel: 0599-614924 email: de-ark@picto.nl www.cbsdeark.picto.nl 2. Denominatie Wij zijn een open

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3-4 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 3-4 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 3-4 schooljaar 2013-2014 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Wat doen de kinderen allemaal in groep 3/4? Van de kleutergroep naar groep 3 is een hele stap! Een eigen potlood, een gummetje,

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Informatieavond groep 3/4 september 2014

Informatieavond groep 3/4 september 2014 Informatieavond groep 3/4 september 2014 Welkom Voorstellen juf Marjolein meester Wim Doel van de avond Werkwijze in de klas Dagritme Zelfstandig werken Computer Hulp vragen Taakje in de klas Een aantal

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 5 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding In dit informatieboekje vindt u alles wat u moet weten over groep 5 op basisschool de Peppel.

Nadere informatie

Informatieboekje Groep

Informatieboekje Groep Informatieboekje Groep 3 2017-2018 Basisschool de Peppel Wilhelminaplantsoen 1A 4271 AX Dussen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Groepsinformatie 3. Extra dit jaar 4. Huiswerk 5. Leerstofaanbod 6. LVS 1. Inleiding

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Onderwijs op maat op Nutsschool Laan van Poot

Onderwijs op maat op Nutsschool Laan van Poot Onderwijs op maat op Nutsschool Laan van Poot Visiewoorden In onze visie staan 6 woorden centraal die bij onze school passen: Veilige leeromgeving Optimale prestaties Brede ontwikkeling Onderwijs op maat

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS CHRONO. De invulling van de Protestants Christelijke identiteit Beleidsnotitie

STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS CHRONO. De invulling van de Protestants Christelijke identiteit Beleidsnotitie STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS CHRONO De invulling van de Protestants Christelijke identiteit Beleidsnotitie Beleidsplan behandeld door: Directeuren overleg College van Bestuur

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2015-2016 Voor 2015-2016 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: onderwijskwaliteit/didactisch handelen/pedagogisch handelen: Verandering van de

Nadere informatie

Informatieavond groep 5

Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5 Programma Weekindeling Weekplanning Directe instructiemodel Leer en onderwijsbehoeften Diverse vakken De groep Zelfstandigheid Vragen Weekindeling Gemma: Maandag, donderdag & vrijdag

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Plan van aanpak 2014 2015

Plan van aanpak 2014 2015 Plan van aanpak 2014 2015 Jaarlijks stelt de locatiedirecteur in samenspraak met de collega s een Plan van aanpak op. Hierin worden de doelen omschreven waar het komende schooljaar expliciet aan zal worden

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Informatie avond ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Even voorstellen Natascha de Jong maandag, donderdag en vrijdag. ndjong@ichthusbaambrugge.nl Jorne van Ginkel dinsdag en woensdag (eindstage).

Nadere informatie

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen.

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen. Onderbouwrapport In het onderbouwrapport waarderen wij alle genoemde aspecten ten opzichte van de leeftijd. Een waardering wordt uitgedrukt in een cijfer. U kunt via de beknopte omschrijvingen in het rapport

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Informatie boekje groep 6

Informatie boekje groep 6 Informatie boekje groep 6 Groepsinformatie groep 6 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 6 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN PLUSKLAS

BELEIDSPLAN PLUSKLAS BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken OBS HET GROENE HART Januari 2012 BELEIDSPLAN PLUSKLAS Voor leerlingen die meer kunnen ontdekken Inleiding Gedurende de hele basisschool leggen

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

2015-2016. [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C.

2015-2016. [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C. 2015-2016 [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C. Informatieblad groep 3C Algemeen: - We beginnen s ochtends om half negen. Tot de herfstvakantie mogen de kinderen na de eerste

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Welkom in groep 8. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Welkom in groep 8. Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom in groep 8 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u het informatieboekje van de groep, waarin uw zoon of dochter dit schooljaar zit. Voor elke groep is er een eigen boekje met daarin belangrijke

Nadere informatie

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur Informatie middenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september 2016: 14.30 uur 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Informatieboekje groep 3-4 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 3-4 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 3-4 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Ingrid juf Karin juf Antoinette Wat doen de kinderen allemaal in groep 3/4? Van de kleutergroep naar groep 3 is een

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool de Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool de Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool de Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014 Inleiding Rust, orde en regelmaat. Het is de uitstraling als je het schoolgebouw van o.b.s. Skoatterwiis binnenloopt. Er heerst een fijn op leren gerichte sfeer. Kinderen, leerkrachten en ouders werken

Nadere informatie

Jaarplan Montessori Onderwijs Purmerend

Jaarplan Montessori Onderwijs Purmerend Jaarplan 2017-2018 Montessori Onderwijs Purmerend Onderwerp uit verbeterplan ICT en LAS Leerkrachten voeren ook incidentenregistratie in in Parnassys, verslagen van derden worden gescand en in Parnassys

Nadere informatie

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen

Jaarplan BS de Ester. Zelf denken, samen doen Jaarplan 2016-2017 BS de Ester Zelf denken, samen doen Inleiding De inhoud van dit jaarplan is gebaseerd op de teamevaluatie van het jaarplan 2015-2016, het schoolplan 2015-2019 en voortschrijdend inzicht

Nadere informatie

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool Resultaten oudertevredenheidpeiling maart 2012 Paasbergschool 1. algemeen In maart 2012 hebben de ouders van de leerlingen van de Paasbergschool meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek aan de hand van

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink Aantal respondenten: 28 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Oudervragenlijst maart 2015 locatie Alfrink

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Welkomstwoordje Uw kind zit dit jaar in groep 6A of in groep 6B. In beide groepen hebben

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2016-2017 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Moderne onderwijskundige concepten

Moderne onderwijskundige concepten Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken onder

Nadere informatie

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009

Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 Onderzoeksresultaten en interpretatie klanttevredenheidsonderzoek 2009 1 Inleiding: In dit resumé geven wij u inzicht in de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek van 2009. Het gehele rapport omvat

Nadere informatie

Cbs De Akker. Informatieboekje van groep 3/4

Cbs De Akker. Informatieboekje van groep 3/4 Cbs De Akker Informatieboekje van groep 3/4 2015-2016 Het informatieboekje van groep 3/4 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 3/4. Verschillende praktische zaken

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 3 en 4

CBS DE VAART 2015-2016. Informatieboekje groep 3 en 4 CBS DE VAART 2015-2016 Informatieboekje groep 3 en 4 De schoolregels Op onze school zijn 3 hoofdregels. Alle andere afspraken zijn terug te leiden tot deze hoofdregels 1. Ik accepteer en respecteer een

Nadere informatie