Samen leven bindt verschillen. Integratie in (versnelde) transitie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen leven bindt verschillen. Integratie in (versnelde) transitie"

Transcriptie

1 Samen leven bindt verschillen Integratie in (versnelde) transitie

2 2 Samen leven bindt verschillen

3 inhoudsopgave Waarom deze handreiking 4 1. Een divers landschap 6 1. Hoe ga je om met diversiteit? 6 2. Een andere burger, een andere overheid Een generieke aanpak, hoe doe je dat? Is er dan nog ruimte voor specifiek beleid? Contact met migrantenorganisaties Monitoring van gegevens Toolbox Denken en handelen vanuit diversiteit Nieuwe financieringsstructuren creëren Netwerken tussen burgers, middenveld en gemeente Checklist gegevensverzameling aandachtsgroepen Toolkit inzet Wmo 48 6 Toolkit inburgering Toolkit jeugd en jongeren Communicatie met migrantengroepen Toolkit EU-arbeidsmigranten 66 De werkgroep 68 Samen leven bindt verschillen 3

4 Waarom deze handreiking Deze handreiking is bedoeld om overheden en maatschappelijke organisaties te ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering van hedendaags integratiebeleid. Veel gemeenten en lokale uitvoeringsorganisaties doen dit niet meer door middel van specifiek doelgroepenbeleid, maar beogen door middel van algemeen beleid de diversiteit van burgers te bereiken. Ook bij het rijk is deze ontwikkeling gaande. In deze handreiking geven we de stand van zaken van de actuele trends op dit thema weer (deel I), gevolgd door een toolbox met voorbeelden en tips hoe overheden en instellingen via algemeen beleid kunnen werken (deel II). Deze handreiking is een vervolg op de handreiking Datgene wat ons bindt. Dat was het eerste product van de Gemeenschappelijke Integratieagenda (GIA), een samenwerkingsplatform van rijk en gemeenten, Forum en VNG om het integratiebeleid wederzijds af te stemmen. In de periode zijn tientallen GIA-bijeenkomsten gehouden om op regionaal niveau samenhang te krijgen in activiteiten. Vanaf 2012 heeft het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in samenwerking met Forum de GIA voortgezet in een nieuw jasje: de Gemeenschappelijke Integrale Aanpak (GIA). Veel gemeenten kennen geen afzonderlijk integratiebeleid meer, maar beogen door middel van algemeen beleid de diversiteit van burgers te bedienen. Daarmee is de optiek enigszins gewijzigd, maar het doel blijft hetzelfde: versterken van lokaal en landelijk diversiteitsbeleid door middel van informatie-uitwisseling en onderlinge afstemming. Voor gemeenten die al meerdere decennia met diversiteitsbeleid werken, zal lang niet alle informatie in deze handreiking nieuw zijn. De meeste voorbeelden uit de toolbox zijn afkomstig van gemeenten die al werken met een algemene aanpak. Maar ongetwijfeld zal voor alle gemeenten de beleidspolitieke state of the art op het terrein van het huidige diversiteitsbeleid (deel I) informatief zijn en kunnen de voorbeelden uit de toolbox (deel II) inspiratie geven. 4 Samen leven bindt verschillen

5 De handreiking is gebaseerd op overlegbijeenkomsten van de Werkgroep GIA 2012, aangevuld met adviezen van deskundigen en recente literatuur. De namen van de werkgroepleden zijn achterin deze handreiking opgenomen. Ook deze nieuwe GIA-handreiking blijft in ontwikkeling. Data van regionale bijeenkomsten en nieuwe praktijkvoorbeelden voor gemeenten zijn te vinden op de GIA-website van Forum Den Haag/Utrecht, mei 2012 Samen leven bindt verschillen 5

6 1. Een divers landschap Hoe ga je om met diversiteit? De veelkleurigheid van onze samenleving is een gegeven. Bijna eenvijfde van onze bevolking is buiten Nederland geboren, of één van de ouders is van elders. Dit aandeel zal over de komende decennia verder groeien door voortgaande immigratie en geboorten van vervolggeneraties. Is de veelkleurigheid nu vooral zichtbaar in de grotere steden in sommige grootstedelijke wijken ligt het percentage allochtonen al boven de 50% over enkele decennia zal culturele diversiteit een vanzelfsprekendheid zijn in heel Nederland. In 2030 zullen volgens prognoses van het CBS drie van de tien burgers van Nederland allochtone wortels hebben (is nu ongeveer twee op de tien); deze demografische verschuiving zal in de verdere toekomst almaar toenemen. De voortgaande diversiteit wordt mede gevoed door de open grenzen van de Europese Unie waardoor migranten uit de landen van Oost- en Midden-Europa zich gemakkelijker tijdelijk of permanent in West-Europa kunnen vestigen. Deze ontwikkeling geeft aan dat op een andere manier naar het integratiebeleid gekeken moet worden. De steeds breder wordende diversiteit van de huidige samenleving vraagt om een beleid dat inspeelt op maatschappelijke uitdagingen, dat problemen weet om te buigen in kansen. De tijd dat het integratiebeleid merendeels gebaseerd was op het frame van etnische herkomst ligt achter ons. 6 Samen leven bindt verschillen

7 Prognose bevolkingsontwikkeling jaar totale bevolking van waarvan autochtoon % kolom 2 waarvan allochtoon % kolom 2 waarvan niet westers % kolom 5 waarvan westers % kolom 5 waarvan afkomstig uit % kolom 9 Nederland EU-land (26) Bron: CBS Statline Dit neemt niet weg dat er nog veel vraagstukken zijn met een migratiecontext. Jaarlijks komen nieuwe immigranten naar Nederland die een taalbarrière en soms een opleidingsachterstand of een culturele kloof moeten overwinnen. Immigranten doen het gemiddeld genomen slechter dan autochtonen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor vervolggeneraties, al nemen de verschillen langzaam maar zeker af. Er zijn ook grote gezondheidsverschillen tussen autochtonen en allochtonen. Veroorzakers van onveiligheid of plegers van grote/kleine criminaliteit zijn relatief vaak afkomstig uit migrantengroepen. Autochtone burgers hebben soms moeite met de geloofsbeleving van moslims, zeker wanneer dit gepaard gaat met culturele gebruiken die in Nederland als orthodox of discriminatoir worden ervaren. We zien de ontwikkeling van zwarte wijken en zwarte scholen, als voorbeelden van concentraties van bevolkingsgroepen die kunnen leiden tot sociaal isolement, of tot pockets van onveiligheid en armoede. En dan zijn er nog de problemen van ongelijke behandeling van burgers op grond van allochtone herkomst, uiterlijke kenmerken, culturele verschillen, of geloof. Dat kan samenhangen met raciale discriminatie, maar ook met gevestigde gebruiken en werkwijzen. Samen leven bindt verschillen 7

8 Integratiebrief minister Donner, 16 juni 2011 In een betrokken samenleving is bepalend wat ons bindt, niet wat ons scheidt. Het is derhalve van belang geen beleid te voeren op basis van herkomst, maar binnen het reguliere beleid maatwerk te kunnen bieden waar nodig. ( ) Specifieke problemen moeten via reguliere instanties en reguliere maatregelen worden aangepakt. Bron: Kamerstukken Tweede Kamer, , , nr 1. Dat immigratie een samenleving voor uitdagingen zet, zal niemand ontkennen. Integratiegericht beleid is daarom nog steeds nodig. De vraag is evenwel of een antwoord hierop een doelgroepgerichte c.q. probleemgerichte aanpak is. Het antwoord daarop is: in de meeste gevallen niet. Het besef is inmiddels gevestigd dat het beter werkt de gegroeide diversiteit in de samenleving als een gegeven te beschouwen en van daaruit te handelen. Voor doelgroepenbeleid zou alleen ruimte moeten blijven wanneer dat aantoonbaar meer effect oplevert dan een algemene aanpak. Veel gemeenten zitten al op dit algemene spoor. Gemeenten waar zich door de afgelopen decennia heen een aanzienlijke bevolking nieuwkomers heeft gevestigd, voeren inmiddels geen doelgroepenbeleid meer. In hun beleidsnota s is de term integratiebeleid vervangen door diversiteitsbeleid of inclusief beleid. Ook woorden als allochtoon en autochtoon hebben hun langste tijd gehad, en dat geldt in mindere mate ook voor etnisch/nationale aanduidingen als Turk, Surinamer etc. (of dat laatste hooguit gekoppeld aan een breder begrip, bijvoorbeeld Turks-Utrechtse jongeren ). Marcel Ham en Jelle van der Meer hebben deze ontwikkeling beschreven in het boekje De etnische bril 1. De schrijvers constateren dat gemeenten heel praktisch willen werken, problemen op willen lossen. Die zijn vaak breder dan de etnische context. Bovendien, zo schrijven zij, kan een doelgroepgerichte aanpak een etnische groep stigmatiseren, of kan een voorkeursbehandeling van nieuwkomers gevoelens van misdeeldheid oproepen bij de groep gevestigde burgers. Dan is het beter om beleid te voeren dat alle burgers bedient. 1 Marcel Ham en Jelle van der Meer (2012) De etnische bril, categorisering in het integratiebeleid. NIDI/KNAW 8 Samen leven bindt verschillen

9 Gemeente Utrecht: Uitgangspunt van het diversiteitsbeleid is dat iedere persoon uniek is en als individu moet worden benaderd. ( ) De essentie van het diversiteitsbeleid is niet dat wij de Utrechtse samenleving diverser willen maken: deze is al divers. Wij willen juist vanuit dat uitgangspunt en vanuit gelijkwaardigheid van alle burgers bekijken hoe en voor welke groepen wij drempels moeten slechten, zodat die volwaardige participatie en onderlinge gelijkwaardigheid en respect mogelijk worden. ( ) Diversiteit maakt onderdeel uit van alle gemeentelijke beleidsvelden, het zogenaamd inclusief denken oftewel inclusief beleid. Diversiteit wordt daarmee onderdeel van alle regulier beleid. Bron: Brief College B&W Utrecht d.d. 7 oktober 2011 aan de leden van de commissie Mens en Samenleving. Vereniging van Nederlandse gemeenten Integratie vraagt van gemeenten een beleid dat voortdurend en in alle onderdelen uitgaat van de diversiteit onder hun inwoners. Van de noodzaak dat alles wat de gemeente doet, op welk beleidsterrein dan ook diversiteitsproof hoort te zijn. Bron: VNG - visie Integratie Gemeente Tilburg In ons coalitieakkoord hebben we onze visie op integratie vastgelegd: We willen af van het onderscheid allochtoon-autochtoon. De afgelopen jaren hebben we laten zien dat dit eerder stigmatisering in de hand werkt dan bijdraagt aan de oplossing van de problemen. Wij willen dat iedere Tilburger een stapje vooruit komt. Als daarbij de achtergrond van een bepaalde groep een cruciale rol speelt, zullen we specifieke maatregelen nemen. Daarmee stappen wij uiteindelijk af van integratie als afzonderlijk beleidsterrein. De komende vier jaar richten we ons erop integratie in te bedden in diverse beleidsterreinen, zoals onderwijs, arbeidsmarkt en veiligheid. ( ) Conform de coalitieafspraken zullen wij de komende vier jaar toewerken naar afbouw van het programma integratie. Bron: Gemeente Tilburg (2010) Integratie: Een andere aanpak allemaal Tilburgers. Samen leven bindt verschillen 9

10 10 Samen leven bindt verschillen

11 Een andere burger, een andere overheid De beweging om het specifieke integratiebeleid af te bouwen komt sinds een aantal jaren samen met een grote bestuurlijke ontwikkeling die er op is gericht burgers zelf verantwoordelijk te houden voor het omgaan met samenlevingsvraagstukken. De actuele trend is dat de overheid wel partij kan zijn bij het oplossen van problemen in de samenleving, maar die oplossing niet ligt in het overnemen ervan. De samenleving van nu is een netwerkgemeenschap waarin burgers, maatschappelijke organisaties en overheden niet langer in een gezagsverhouding tot elkaar staan, maar als partners weten samen te werken. 2 Dat vraagt om een herordening van taken tussen overheid, markt en samenleving. Het succes van interventies is meestal ook groter wanneer degenen die het persoonlijk raakt daar zelf een rol in kunnen spelen. Deze kanteling van de overheidsrol wordt ook wel omschreven als van zorgen voor, naar zorgen dat. Het vraagt van alle partijen een andere houding, niet in de laatste plaats van de overheid zelf. Gemeenten zullen veel meer vraaggericht gaan werken. Burgers zullen zich assertiever naar de overheid gaan opstellen, maar zich ook afvragen wat zij zelf zonder overheid kunnen doen. Dat vraagt tijd. Ingesleten gewoonten, georganiseerde geldstromen en toegewezen verantwoordelijkheden veranderen niet van de ene op de andere dag. Het vraagt durf en visie, ook van het rijk en van de gemeenten, om maatschappelijke initiatieven ruimte te geven, zelfs wanneer deze niet de voorkeur van de overheid zouden hebben. Ik wil debat over: wie doet wat binnen onze samenleving? Veel Nederlanders voelen zich betrokken bij hun wijk, hun vereniging, hun buurt, hun gemeente, ze willen meedoen. De overheid moet zich daarin misschien wel anders opstellen dan de afgelopen decennia. De overheid nam dingen over, uit handen, dacht dat ze het zelf beter kon. Terwijl de overheid misschien juist volgend moet worden, op initiatieven uit de samenleving moet ingaan. Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie, Liesbeth Spies, in NRC Weekend 10/11 maart Zie o.a. Nicis (2011) Rethinking maakbaarheid, van maken voor naar maken met. Samen leven bindt verschillen 11

12 Dat ook burgers behoefte hebben aan een heroriëntatie van taken en verantwoordelijkheden mag blijken uit het boekje van Jos van der Lans Loslaten, vertrouwen, verbinden 3. Het is het verslag van het project Binding, een intensieve consultatie onder actieve burgers hoe er weer maatschappelijke binding kan komen tussen alle inwoners van Nederland. Eén van de aanbevelingen van het project is dat burgers weer eigenaar van hun eigen levens zouden moeten worden, op terreinen als wonen, zorg, opvoeden, etc. Dat lukt volgens Van der Lans alleen als de systeemwereld meer vertrouwen heeft in de leefwereld, dat wil zeggen het organiserend vermogen van burgers. Ze zijn met velen. Professionals en burgers die het in de vingers hebben. Ze zijn vaak lastig en eigenwijs. Ze hebben eigenlijk niet zo heel veel nodig. Ze willen vooral hun gang kunnen gaan. Citaat uit Loslaten, vertrouwen en verbinden Met de financiële crisis die begon in 2008 en de daaropvolgende overheidsbezuinigingen is deze nieuwe duiding van taken en verantwoordelijkheden in een stroomversnelling geraakt. Zowel op landelijk als op lokaal niveau dienen overheidsorganisaties (en met overheidsmiddelen gefinancierde instellingen) hun ambities bij te stellen en hun taken anders te organiseren. De kosten moeten omlaag, en overheden zullen scherper gaan duiden waar zij wel aanspreekbaar op willen zijn en waarop niet. Vanwege vermindering van rijksmiddelen hebben gemeenten bijvoorbeeld tweederde op hun integratie- en participatiebudgetten moeten bezuinigen. 4 Maar ook andere potjes raken op, of er moeten meer of andersoortige arrangementen uit gefinancierd worden. Gemeenten worden in de toekomst organisatorisch én financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van nieuwe wetten. Het zijn dit soort grote ontwikkelingen die het omslagproces naar een andere organisatie en financiering van het lokale 3 Zie Jos van der Lans (2012) Loslaten, vertrouwen verbinden; over burgers en binding ; over burgers & binding, verslag van een startconferentie en 8 workshops. De digitale versie van het boekje is te downloaden via www. doen/nl/binding of 4 Bron: Eindevaluatie Gemeenschappelijke Integratieagenda, 28 maart 2012, Twynstra Gudde adviseurs en managers. 12 Samen leven bindt verschillen

13 integratiebeleid dringend en dwingend maken en noodzaken tot een andere financiële en voorzieningenstructuur. Gemeente Dordrecht Vanuit de visie geen categoraal beleid te willen voeren voor allochtone Dordtenaren en vanuit de kernwaarden vertrouwen en verantwoordelijkheid, heeft het college kritisch gekeken naar de waarde en noodzaak van categoraal beleid, de rol van de gemeente, van instellingen en van burgers voor wat betreft de groep allochtone Dordtenaren. Ook leidt het huidig economisch klimaat tot heroverwegingen van beleid en de doelmatige financiering hiervan. We staan voor een omvangrijke financiële opgave om de lokale overheidsfinanciën op langere termijn gezond te houden. Het college stelt een kanteling van het huidige integratiebeleid voor: van categoraal beleid naar regulier beleid gericht op participatie. Bron: Brief van college B&W Dordrecht naar gemeenteraad, 16 november 2010 Anno 2012 kan nog niet helemaal worden geduid waar die heroriëntatie op uitkomt, maar ongetwijfeld wordt dit zichtbaar in de komende jaren. Wat kan de overheid overlaten aan de markt en wat niet? Hoeveel eigen verantwoordelijkheid kan en wil de burger dragen? Wat is de beste mix van vrijwilliger en professional? Hoe gaan we om met problemen van overlast die van niemand zijn? Impliceert een overheid die loslaat dat er in de samenleving meer ruimte komt voor variatie in culturele opvattingen? Hoe ontwikkelt zich de inburgering van nieuwkomers nu zij daar zelf financieel en organisatorisch verantwoordelijk voor worden? Welke voorzieningenstructuur is nodig om meerwaarde te halen uit de ombouw van specifiek naar algemeen beleid? Gemeente Rotterdam Het burgerschapsbeleid ( ) richt zich op het ontwikkelen van talenten, het bieden van ruimte voor zelfontplooiing en het wegnemen van belemmeringen. ( ) Het burgerschap is inclusief beleid. Het richt zich nadrukkelijk op alle burgers van Rotterdam. De meeste Rotterdamse burgers zijn goed in staat zichzelf te redden. Jezelf kunnen redden is echter niet hetzelfde als het volledig kunnen benutten van je talenten. De inspanningen binnen het Burgerschapsbeleid zijn gericht op het vormgeven van hulpstructuren voor alle Rotterdammers om hun talenten volledig te kunnen ontplooien op het moment dat er sprake is van tekortschietende vaardigheden of uitsluitingsmechanismen (discriminatie). Samen leven bindt verschillen 13

14 Bron: Gemeente Rotterdam (2011) Burgerschapsbeleid. Participatie: Kiezen voor talent, de invulling van het Burgerschapsbeleid voor de jaren 2012 tot 2015 Een generieke aanpak, hoe doe je dat? Waar de politieke keuze om het integratiebeleid in te ruilen voor een integrale aanpak relatief snel kan worden gemaakt, blijken er in de praktijk nog veel vragen te liggen die om een oplossing vragen. Bijvoorbeeld: Wat kun je politiek en bestuurlijk doen om de gewenste kanteling voor elkaar te krijgen? Moet je een vorm van doelgroepenbeleid behouden voor groepen die overheidsaandacht nodig hebben? Hoe ga je om met verschillen? Hoe anticipeer je op veranderingen? Zoals al eerder is aangegeven zijn veel gemeenten al ver met een andere aanpak, gericht op inclusief beleid voor alle burgers. Dat wil niet zeggen dat de positie van bevolkingsgroepen met een migratiegeschiedenis daarmee uit beeld is, maar eerder dat deze is opgenomen in een brede benadering. Gemeenten duiden dat inclusieve beleid in termen als meedoen, diversiteit, participatie enzovoorts; open begrippen die ruimte laten voor verdere invulling op basis van concrete situaties en politieke voorkeuren. Het gaat om wat praktisch werkt, en dat moet in het dagelijkse doen ontdekt worden. Visies op bijvoorbeeld burgerschap kunnen helpen het debat op te rakelen, maar lopen ook het risico ideologisch of normatief te blijven. Een visie vraagt uiteindelijk toch om een uitwerking in de context van concrete voorzieningen. Gemeente Amsterdam Het Programakkoord is duidelijk: We versterken de sociale structuren van de stad door iedereen te betrekken en aan te spreken op zijn mogelijkheden. Wij willen nieuwe coalities sluiten met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties; om vele Amsterdammers te betrekken en te bereiken. ( ) Om deze ambitie waar te maken is meer nodig dan traditionele beleidsmaatregelen. Dat meer is volgens het College te vinden in het begrip burgerschap. Uiteindelijk is het doel van burgerschap: verbondenheid te versterken en verruwing tegen te gaan. Amsterdammers doen mee en nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor de stad. Bron: Beleidsbrief Geen burgerschap zonder hoffelijkheid, College van B&W Amsterdam, 17 maart Samen leven bindt verschillen

15 Gemeente Leeuwarden: De gemeente wil het gedeeld en verantwoord burgerschap voor alle inwoners van de stad centraal stellen en waar mogelijk mensen activeren. Integratie betekent werken aan actief burgerschap. Hiertoe biedt de gemeente Leeuwarden ruimte aan divers talent, bevordert zij de participatie van alle burgers en spreekt zij alle inwoners zowel huidige stadsgenoten als nieuwe stadsgenoten op hun bijdrage aan, zodat elke burger een eigen plaats in de samenleving kan innemen. Bron: Buiten de lijntjes kleuren; Herijking visie op integratie van de gemeente Leeuwarden, 15 mei 2008 Hoe algemener het beleid des te belangrijker dat de frontlinieprofessionals die het werk moeten doen daar ook uitvoering aan kunnen geven. Een algemene aanpak vereist dat instellingen er voor álle burgers zijn, óók de moeilijk bereikbaren. De lakmoesproef ligt in de vraag of het voorzieningenaanbod is gericht op het diverse publiek en dat iedereen die dat wil daarvan ook daadwerkelijk gebruik maakt. Veel gemeenten zijn bezig met het trainen van medewerkers in werken binnen een multiculturele context, gaan na of producten of diensten aansluiten bij de vraag van de huidige bevolking, knopen duurzame relaties aan met migrantengroepen om te weten wat er speelt, spreken subsidiepartners erop aan dat zij zich richten op een divers klantenbestand. Gemeenten maken ook meer en meer afspraken met private partijen (scholen, woningcorporaties, werkgevers, etc) om samen doelen te bereiken. Gemeenten waar de gemixte instroom relatief kort geleden is gestart, kunnen daarbij leren van gemeenten die er al meerdere decennia ervaring mee hebben opgedaan. De omslag naar multicultureel werken vraagt tijd en continuïteit. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Van instellingen mag verwacht worden dat zij in staat zijn maatwerk te leveren. Of het nu gaat om maatregelen op het gebied van onderwijs, arbeid, veiligheid of zorg, zoals onderwijs voor achterstandsleerlingen via de voor- en vroegschoolse educatie, een integrale aanpak gericht op de meeste kwetsbaren op de arbeidsmarkt via de Wet werken naar vermogen, samenwerking in opsporing, vervolging, berechting en hulpverlening via Veiligheidshuizen of opvoedondersteuning via de Centra voor Jeugd en Gezin. Bron: Minister voor immigratie, integratie en asiel, Gerd Leers, in een brief aan de Tweede Kamer van 16 februari Samen leven bindt verschillen 15

16 16 Samen leven bindt verschillen

17 Gemeente Den Haag Burgers mogen ons aanspreken op effectieve, vraaggerichte voorzieningen. Instellingen en organisaties die werken met subsidie of faciliteiten van de gemeenten worden de komende jaren meer dan tot nog toe aangesproken op de kwaliteit en het rendement van hun inspanningen voor de integratie. Dat geldt ook voor de gemeentelijke diensten. ( ) Na ruim 30 jaar integratiebeleid mag het niet meer voorkomen dat professionals migranten niet adequaat kunnen bedienen, of zelfs niet eens kunnen bereiken. Inspanning alleen is niet meer genoeg. We willen dat instellingen en diensten verantwoordelijkheid nemen voor het bereiken van concrete, meetbare resultaten. Bron: Gemeente Den Haag (2011) Integratienota Verschillend verleden, één toekomst. Is er dan nog ruimte voor specifiek beleid? Dat steeds meer gemeenten en maatschappelijke organisaties over gaan van een doelgroepenbeleid naar een algemeen beleid betekent niet dat het specifieke beleid daarmee voorbij is. Opvoedingsproblemen, taalachterstand, overlast van groepen jongeren staan vaak overduidelijk binnen een cultuurspecifieke context. Negeren van die context zou dan contraproductief kunnen zijn. De keuze voor een algemene aanpak impliceert niet dat het specifieke beleid geheel en al kan verdwijnen. Wel dat het beperkt zou moeten blijven tot die groepen of terreinen waar het algemene beleid aantoonbaar minder resultaat boekt. Het belangrijkste van de algemene aanpak is dat een gemeente principieel afstapt van een doelgroepenbeleid met gespecialiseerde ambtenaren of geïsoleerde projecten, en ertoe over gaat medewerkers en middelen te bundelen in een algemene inzet voor alle burgers. Flankerend daaraan zou specifiek beleid zich dan kunnen beperken tot een omschreven groep burgers met een maatschappelijk probleem waarbij een gerichte beleidsinterventie aantoonbaar relevant en effectief is. Specifiek beleid is niet langer doelgroepenbeleid maar probleemgericht beleid. Het codewoord is maatwerk. De legitimering van een specifieke aanpak moet overtuigend zijn, gebaseerd op feiten en cijfers waar dat kan, voorzien van een motivatie waarom een probleemgroep niet langs de lijnen van het algemene beleid zou kunnen worden bediend. En dan nog zou het moeten gaan om een in tijd gelimiteerde interventie, met voortdurend het oog gericht op de vraag of de specifieke interventie in kan dalen in het generieke beleid. Samen leven bindt verschillen 17

18 Prioriteiten van het rijk De directie Integratie & Samenleving (I&S) van het Ministerie van BZK coördineert het integratiebeleid op rijksniveau. I&S richt zich in het kader van de kanteling naar generiek beleid op de onderstaande onderwerpen, steeds in samenspraak met de betrokken vakdepartementen. Onderwijs en arbeidsmarkt (i.s.m. de ministeries van OCW en SZW) Verbetering van het bereik en de effectiviteit van generiek beleid, inlopen van achterstanden in het basisonderwijs, voorkomen voortijdige schooluitval, keuzegedrag allochtone jongeren voor beroepen/sectoren waar in de toekomst vraag naar komt. Zorg, leefomgeving en veiligheid (i.s.m. de ministeries van VWS, OCW, V&J en de directie Wijken en Leefomgeving van het ministerie van BZK) Relatie migrantenouders en reguliere zorginstellingen, terugdringen gezondheidsverschillen, bevorderen veiligheid, bevorderen sociale leefomgeving Migratie en integratie (i.s.m. directie Migratiebeleid van het ministerie van BZK, en het ministerie van SZW (remigratie)) Personen die voor permanent verblijf naar Nederland komen voldoende voorbereiden en toerusten op zelfstandige participatie, Wet inburgering buitenland, meerjarenaanpak huwelijksdwang, afbouw voorzieningen Remigratiewet. Netwerkbouw Ontwikkeling van een nieuwe vorm van dialoog met migrantengemeenschappen na beëindiging van de LOM-structuur (Landelijk Overleg Minderheden), voortzetting Gemeenschappelijke Integrale Aanpak, EU-beleid. Inburgering Invoering nieuw inburgeringsstelsel per 1 januari 2013 Sociale stabiliteit (i.s.m. het ministerie van V&J) Managen van maatschappelijke conflicten, bevorderen rechtsstaat en burgerschapscompetenties, bestrijden (rassen)discriminatie, voorkomen/beheersen van polarisatie. Strategie- en beleidsontwikkeling Verzameling kennis over integratieproces, (doen) uitvoeren van onderzoek 18 Samen leven bindt verschillen

19 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Het besef dat integratie geen vakgebied is, maar een onderwerp dat vraagt om een integrale aanpak, leidt tot de keuze om geen vakwethouder integratie te benoemen, maar integratie als een gezamenlijke verantwoordelijkheid bij het hele college neer te leggen. Wel verdient het aanbeveling om één portefeuillehouder aan te wijzen als aanspreekpunt, hem/haar te belasten met de bewaking van het integratieproces en de bevoegdheid te geven om de collega s in de verschillende onderdelen van het gemeentelijk apparaat op hun verantwoordelijkheden ter zake aan te spreken. Bron: VNG (2007) VNG-visie integratie Een voorbeeld van een specifieke aanpak is het project om schoolverzuim onder Roma-meisjes tegen te gaan. Verschillende gemeenten hadden signalen over schoolverzuim bij meisjes, maar het reguliere instrumentarium om dit tegen te gaan bleek bij meisjes met een Roma-achtergrond niet te werken. Nader onderzoek wees uit dat dit in verband stond met de culturele achtergrond van de meisjes. De gemeenten hebben toen besloten maatwerk te ontwikkelen, met cultuurspecifieke training van leerplichtambtenaren en opbouw van contacten met de groep ten einde gedragsverandering te bewerkstelligen. 5 5 Zie Romagemeenten.pdf Samen leven bindt verschillen 19

20 Gemeente Roermond Het accent ligt ( ) op het bereiken van een specifieke doelgroep via de algemene beleidskaders. Het algemeen beleid dient ten slotte een inclusief beleid te zijn. Alleen daar waar het algemeen beleid voor bepaalde groepen kennelijk toch structureel belemmeringen oplevert om volwaardig en evenredig te participeren, zullen specifieke accenten in het regulier beleid worden gelegd om die achterstanden of belemmeringen te verminderen c.q. weg te nemen. De noodzaak van (tijdelijk) maatwerk voor specifieke doelgroepen wordt bepaald op basis van onderzoek, gestaafd met gegevens en op basis van vooraf te noemen resultaatsverwachtingen. ( ) De kracht van de aandacht voor integratie zit niet in grootse projecten middels een apart doelgroepenbeleid. Het gaat vooral om een proces waarbij in- en externe beleidsmakers of uitvoerders anders leren denken en acteren ten aanzien van integratie. Meer bewustwording over de vraag bereik ik met mijn algemeen beleid ook wel iedereen, of zijn er (onbewuste) drempels? Bron: Uitvoeringsnota integratie: afstanden overbruggen , Gemeente Roermond, Gemeente Utrecht Om focus aan te brengen kiezen wij ervoor deze collegeperiode vooral te stimuleren en bewaken dat binnen het reguliere beleid uitwerking wordt gegeven aan de tien aandachtspunten die in de monitor van het voormalig programma DI&I zijn opgenomen. Deze tien punten zijn: uitvoeren van diversiteitsbeleid van de gemeente Utrecht, bevorderen van deelname van Utrechters met een niet-westerse herkomst aan sport en cultuur, bereiken van niet-inburgeringsplichtigen, bevorderen van arbeidsparticipatie van (niet-westerse allochtone) vrouwen en mensen met een beperking, terugdringen van traditionele rolopvattingen over vrouwen, terugdringen van segregatie in het onderwijs, bestrijden van uitsluiting in het algemeen en in het bijzonder van mensen met een (ernstige)beperking, bestrijden van uitsluiting van Turkse Utrechtse jongeren, bestrijden van intolerantie ten aanzien van homoseksualiteit, terugdringen van eenzaamheid van ouderen, bevorderen van sociale cohesie. Bron: Gemeente Utrecht (2011) Doorlopend Divers, volstrekte gelijkwaardigheid, speerpuntennotitie diversiteitsbeleid , Dienst maatschappelijke Ontwikkeling, Afdeling ontwikkeling. 20 Samen leven bindt verschillen

21 Contact met migrantenorganisaties De kanteling naar algemeen beleid betekent niet dat migrantengroepen daarmee uit het vizier van de gemeente zouden moeten verdwijnen. Zeker bij algemeen beleid is het van belang te blijven toetsen of dit beleid ook goed uitwerkt voor migrantengroepen. Voorlieden van migrantengroepen zullen steeds minder namens hun bevolkingsgroep kunnen spreken - daarvoor zijn de verschillen binnen de groep in de regel te groot - maar zij kunnen wel aangeven wat er binnen een gemeenschap aan opvattingen leeft en een verbinding tot stand brengen tussen migranten en de overheid. Ook kunnen zij praktische voorstellen doen hoe algemeen beleid daadwerkelijk alle groepen zou kunnen bereiken, ongeacht herkomst. Daarnaast zijn goede contacten met deze gemeenschappen belangrijk om snel actie te kunnen ondernemen wanneer conflicten of spanningen spelen met een cultuurspecifiek element. Moskeeorganisaties, buurtvader-projecten, adviesorganen van migrantengroepen enzovoorts hebben elk op hun eigen manier aangetoond bij te kunnen dragen aan het voorkomen of oplossen van sociale problemen binnen hun gemeenschappen en hebben bruggen kunnen slaan naar andere autochtone en allochtone groepen. Zij kunnen dit ook blijven doen in de context van algemeen beleid. Of en hoe een gemeente contact onderhoudt met de migrantengemeenschap is een zaak van lokaal beleid. Een gemeente kan besluiten zelforganisaties te (blijven) subsidiëren, te werken met een adviesorgaan waarin meerdere migrantengroepen zijn vertegenwoordigd, te investeren in een multiculturele accommodatie, projectsubsidies ter beschikking te stellen, of welke andere vorm dan ook. Veel gemeenten zetten bijvoorbeeld in op bevordering van de interactie tussen verschillende groepen burgers, of ontwikkelen/ondersteunen initiatieven gericht op meer sociale cohesie. Dat is ook algemeen beleid, maar beoogt impliciet de culturele diversiteit te verbinden met de samenleving. Daarnaast ligt het voor de hand om ervoor te zorgen dat in de verschillende beleidsadviesorganen (Wmo, cliëntenpanels etc.) een diversiteit van achtergronden van deelnemers aanwezig is, zodat inbreng aan de voorkant gewaarborgd is. Samen leven bindt verschillen 21

22 22 Samen leven bindt verschillen

23 Gemeente Den Haag Het college zal de komende maanden met verschillende gemeenschappen in de stad over deze visie (op integratie, red.) in gesprek gaan. In die gesprekken zullen wij de gemeenschappen prikkelen om zelf met initiatieven te komen om de integratie te bevorderen. Wij zullen daarvoor ook sleutelfiguren en rolmodellen benaderen. Het is essentieel voor een aanpak waarin activering en mobilisering centraal staan dat gezaghebbende leden van de gemeenschappen de boodschap actief ondersteunen en uitdragen. ( ) Behalve met organisaties gaan we ook in gesprek met individuele Hagenaars over integratie. We stappen zelf op mensen af, spreken hen aan als Hagenaar, in plaats van als lid van een bepaalde groep, en proberen met hen van gedachten te wisselen over hun eigen wensen en dromen en over wat zij voor de samenleving kunnen en willen betekenen. Initiatieven die daaruit voortkomen worden via de stadsdelen ondersteund en gefaciliteerd. Bron: Gemeente Den Haag (2012) integratienota Verschillend verleden, één toekomst. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Het subsidiëren van activiteiten waarmee een beoogd doel wordt bereikt, krijgt de voorkeur boven het steunen en financieren van organisaties en faciliteiten. Structurele subsidies voor zelforganisaties worden beperkt of afgeschaft. Toch hebben gemeenten oog voor de wenselijkheid om een zekere basisorganisatiestructuur te handhaven en te ondersteunen, onder andere omdat die een kweekvijver kan vormen voor de vorming van kader. Kader dat voor gemeenten van belang is in de contacten met bevolkingsgroepen. De manier waarop en de mate waarin activiteiten bijdragen aan de integratie en aan het samen doen in de samenleving zijn goede en bruikbare criteria bij de toekenning van subsidies. ( ) Zo kunnen sportverenigingen die jeugd met uiteenlopende achtergronden bij elkaar brengen ( ) succesvolle bijdragen leveren aan integratie. Bestuurders en ambtenaren in alle beleidsvelden en afdelingen moeten zich hiervan bewust zijn, het onderwerp integratie agenderen en de mogelijkheden benutten die deze contacten bieden om allochtonen te bereiken en eventuele knelpunten te signaleren en deze diversiteitsproof aan te pakken. Bron: VNG (2007) VNG-Visie Integratie Samen leven bindt verschillen 23

24 Gemeente Dordrecht Het college vindt het belangrijk om mogelijkheden te creëren waardoor vanuit de allochtone gemeenschap tijdig relevante signalen en ontwikkelingen worden uitgewisseld. Dit kan onder andere door netwerk- en voorlichtingsbijeenkomsten, informatiebijeenkomsten, debatten, discussie en dialoog. Nadrukkelijk zijn deze activiteiten niet meer gericht op recreatie en ontmoeting, maar juist op het versterken van het democratisch stelsel door signalen en informatie te delen. Migrantenzelforganisaties worden gestimuleerd een andere rol op zich te nemen, hun zelforganiserend vermogen te vergroten en in afnemende mate afhankelijk te zijn van gemeentelijke subsidies. Bron: Brief College B&W Dordrecht aan de gemeenteraad, 16 november Monitoring van gegevens Hoe kun je bij algemeen beleid risicogroepen blijven volgen? Hoe houd je zicht op individuen of groepen met culturele gebruiken die ver af staan van de Nederlandse? Moet je daartoe wel of niet gegevens registreren naar etnische achtergrond? Het zijn dit soort vragen die parallel lopen aan de discussie over algemeen en specifiek beleid. Ham en Van der Meer hebben in hun onderzoek De etnische bril 6 politici en wetenschappers gevraagd naar de voor- en nadelen van het volgen van groepen op basis van etniciteit. Zij citeren verschillende wetenschappers die menen dat registratie van etnische gegevens noodzakelijk blijft om ontwikkelingen te meten, omdat de migratieachtergrond er (nog) toe doet. Zij wijzen daarbij op achterstanden van migrantengroepen in belangrijke maatschappelijke sectoren als onderwijs, arbeidsmarkt en gezondheid, en op een aanwijsbaar cultuurspecifieke context bij vraagstukken van criminaliteit en veiligheid. Andere wetenschappers menen dat een dergelijke benadering de bril op etnische verschillen in stand houdt, terwijl de invloed van factoren als taalvaardigheid, sociale klasse of verblijfspositie er veel meer toe doet. Etniciteit is naar hun mening ook een te grofmazig raster, omdat er inmiddels grote verschillen binnen migrantengroepen zijn ontstaan. 6 Zie Ham en Van der Meer (2011) De etnische bril, categorisering in het integratiebeleid. NIDI/KNAW 24 Samen leven bindt verschillen

25 Integratiebrief minister Donner 16 juni 2011 Een effectieve werking van het reguliere beleid vergt gedegen kennis over specifieke problemen en de achtergronden daarvan, over de uitwerking van het reguliere beleid en eventuele knelpunten daarin, en over succesvolle interventies en methoden. Om het lokale beleid te ondersteunen zal het kabinet kennis over de positie van verschillende groepen in de Nederlandse samenleving ontsluiten en effectieve interventies ontwikkelen, beschikbaar stellen en het benutten ervan actief stimuleren bij reguliere instellingen. Bron: Kamerstukken Tweede Kamer, , , nr 1. Hoe hiermee om te gaan? Het statistisch materiaal laat inderdaad zien dat de verschillen tussen autochtonen en allochtonen op diverse maatschappelijke terreinen soms nog aanzienlijk zijn. Maar evenzeer geldt dat onder die factor andere variabelen schuilgaan die mogelijk relevanter zijn dan iemands migratiegeschiedenis. Het gaat dan bijvoorbeeld om onderwijsniveau, gezinssituatie, maatschappelijke klasse, of culturele oriëntatie. Toekomstige monitoring zou dan ook bij voorkeur gedaan moeten worden op basis van meerdere gecombineerde factoren waarvan etniciteit overigens nog steeds onderdeel uitmaakt. Elke gemeente kan zelf bepalen hoe men het eigen beleid wil monitoren. Een algemeen richtsnoer valt daar niet over te geven. De keuze die een gemeente maakt zal verschillen naar de concrete lokale situatie, of daar levende politieke voorkeuren. In de toolbox is een stappenplan opgenomen hoe gemeenten aandachtsgroepen kunnen blijven volgen qua positionering en ontwikkeling. Lang niet altijd is daarvoor registratie van etnische gegevens nodig. Met behulp van slimme koppelingen van neutrale gegevens (inkomenspositie, woonsituatie, onderwijsniveau etc) zijn bruikbare data te verzamelen die inzicht bieden in de feitelijke situatie van groepen burgers en richting kunnen geven aan het algemene beleid. Samen leven bindt verschillen 25

26 2. Toolbox In dit tweede deel van deze handreiking staan praktische instrumenten die gemeenten kunnen gebruiken bij de ontwikkeling van doelgroepgericht (specifiek) beleid naar algemeen (generiek) beleid. Het is een selectie van instrumenten uit de gemeentelijke praktijk, zeker niet allesomvattend en voor veel gemeenten wellicht niet nieuw. De toolbox zal de komende jaren verder gevuld worden met actuele voorbeelden hoe de transitie verloopt en praktisch vorm krijgt. 1. Denken en handelen vanuit diversiteit Integratie via vier algemene thema s De Integratienota: Verschillend verleden, één toekomst van de gemeente Den Haag geeft aan hoe een gemeente specifieke problemen kan aanpakken door middel van generiek beleid. De gemeente concentreert zich op vier thema s: onderwijs, inburgering, werk en participatie en geeft voor elk van deze thema s concreet aan wat de gemeente gaat doen. Zie bijlage 2 van die nota. Ook heel informatief is bijlage 3 met 15 acties om integratie te bevorderen. Via de rapportages integratie wordt jaarlijks verslag gedaan van de bereikte resultaten. Bron: Gemeente Den Haag (2011) Integratienota: Verschillend verleden, één toekomst. Omgaan met diversiteit In 2011 heeft de gemeente Roermond een training omgaan met diversiteit laten organiseren voor professionals en vrijwilligers, om hun kennis op het gebied van multicultureel vakmanschap te vergroten. Er waren workshops op de thema s cultuur/ cultuurperceptie, pluralisme, dilemma s en jeugd/straatcultuur/interculturele communicatie. Alle groepen waren heterogeen. Dit bleek meerwaarde te hebben voor de kwaliteit van de workshop, en bovendien onderling contact op te leveren om problemen en dilemma s te delen. De deelnemers gaven aan meer inzicht te hebben gekregen in de omgang met mensen uit verschillende culturen en handvatten te bieden hoe om te gaan met allochtone cliënten. De workshops hebben als een olievlek de bewustwording verbreed. 26 Samen leven bindt verschillen

27 Diverse organisaties zijn zelf aan de slag gegaan met een intensievere training voor het hele personeel. Bron: Evaluatie workshops multicultureel vakmanschap, gemeente Roermond, 2011 Participeren via leren en werken Om burgers met een Wwb-uitkering en met vaak een grote afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen heeft de gemeente Culemborg een Participatiehuis opgericht. Ruim de helft van de personen in het Wwb-bestand heeft een allochtone achtergrond. Het Participatiehuis herbergt meerdere functies tegelijk. Het is een leer-werkconcept, een integrale aanpak tussen trajectbegeleider (regisseur), werkcentrum en werkmeesters, een werkgeversinformatiepunt, een maatschappelijk activeringscentrum en het biedt alfabetisering- en inburgeringonderwijs. Daarnaast is het een gebouw op het bedrijventerrein van de gemeente waar activiteiten zijn gebundeld onder één dak. Het concept is gericht op de kortste weg naar betaald werk of vrijwilligerswerk. De dienstverlening is vraaggestuurd. Het Participatiehuis beoogt burgers te activeren, hen toe te leiden naar de arbeidsmarkt of anderszins naar vermogen weer mee te laten doen. Er is aandacht voor het opdoen van leer- en werkervaring, vergroting van het sociale netwerk, oefenen van de Nederlandse taal en ontdekken van eigen kracht, kwaliteiten en talenten. Er wordt hoofdzakelijk gewerkt met de voor-en-doormethodiek, waarbij klanten andere klanten ondersteunen. Binnen deze aanpak is er het pilot project De Dubbelslag waarin Wwb-ers eenvoudige huishoudelijke taken verrichten voor burgers die een aanvraag voor huishoudelijke ondersteuning hebben ingediend in het kader van de Wmo. Ook is een pilot Coaching Jongeren gestart. Jongeren die voortijdig school verlaten worden in die pilot toegeleid naar school of werkervaring, al dan niet met een personal coach. Dit coachingsproject moet op langere termijn leiden tot een sluitende aanpak tussen jeugdpreventiebeleid en arbeidsmarktbeleid. Bronnen: Gemeente Culemborg, Werkdocument Visie Culemborg Re-integratiehuis (2010) en Operationeel ontwerp Participatiehuis (2010). Factsheets Culemborgs Werkcentrum en Culemborgs Participatiehuis, projectplan Coaching Jongeren oktober Samen leven bindt verschillen 27

28 28 Samen leven bindt verschillen

29 Kenniscentrum Diversiteit Sinds 2012 heeft de gemeente Rotterdam een stedelijk Kenniscentrum Diversiteit. Dit kenniscentrum bundelt alle kennis en ervaring op het gebied van diversiteitsvraagstukken en biedt dit actief aan de stad aan. Reguliere instellingen, maatschappelijke organisaties, burgers en overheid kunnen terecht voor vragen, advies en ondersteuning. Zowel voor vraagstukken over diversiteit in het algemeen, als ook over specifieke doelgroepen indien dat nodig blijkt. Het kenniscentrum Diversiteit werkt hierin ook samen met de kenniscentra op het gebied van (homo)emancipatie en discriminatiebestrijding Integrale diversiteitsbenadering Bij een integrale diversiteitsbenadering gaat de gemeente om met een gesignaleerd probleem door te analyseren wélke diversiteitsfactoren en welke contexten een rol spelen. Op basis daarvan kan de gemeente een afgewogen beslissing nemen met het maximale effect. Bij diversiteitsfactoren kunt u denken aan sekse, cultuur, leeftijd, seksuele voorkeur, sociaaleconomische situatie en handicap. Bij contexten kunt u denken aan een bepaalde wijk, leefsituatie, de aard van de openbare ruimte, enzovoorts. In de analyse kijkt u zowel naar overeenkomsten als verschillen. Diversiteitsbeleid is daardoor niet een simpele voortzetting van doelgroepenbeleid. Een voorbeeld: daklozen hebben met elkaar gemeen dat ze geen vaste verblijfplaats hebben. Maar in de maatschappelijke opvang blijkt ook dat een autochtone man, laag opgeleid en dakloos andere problemen en wensen heeft dan een middelbaar opgeleide allochtone vrouw, ook dakloos én werkzaam in de prostitutie. Hoe kunt u als gemeente rekening houden met verschillen binnen deze doelgroepen? Bron: Movisie, Inclusief beleid? Een handreiking voor gemeenten over diversiteit en WMO, 2007 Samen leven bindt verschillen 29

30 2. Nieuwe financieringsstructuren creëren Toolbox Financieringsconstructies Door de financiële crisis en het wegvallen van veel subsidies is in Nederland een zoektocht naar nieuwe mogelijkheden voor financiering van projecten en initiatieven op gang gekomen. Vanwege de vele proefprojecten en innovaties op het gebied van financieringsconstructies, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) besloten om deze creativiteit te verzamelen en te bundelen in een uniforme vormgeving. Het verzamelen van de informatie heeft geresulteerd in een flinke bibliotheek: de Toolbox. Dit is een internetsite waar overheden en private partijen ideeën op kunnen doen voor het financieren van projecten. De website is te vinden op: Deze website geeft een overzicht van financieringsconstructies met praktijkvoorbeelden, zoals deze nu bekend zijn bij Agentschap.nl, de ministeries van Infrastructuur en Milieu en BZK. De toolbox is een dynamisch document die continu aangepast zal worden. Servicepunt subsidies en financiën gemeente Delft De gemeente Delft heeft binnen het cluster Samenleving een servicepunt opgericht om de kennis van financiële mogelijkheden binnen de gemeente maar ook bij maatschappelijke partners te vergroten. Commerciële en maatschappelijke deskundigen werken hierbij samen. Het servicepunt vergaart en deelt kennis over fondswerving, zoekt actief naar nieuwe geldstromen (o.m. Europese subsidies), bevordert kostenbewustzijn en adviseert/ondersteunt lokale stichtingen, verenigingen, zelforganisaties e.d. bij het vinden van financiering via banken en fondsen. Voorbeelden: Met een kleine subsidie doet de Somalische vereniging (vrijwilligers) veel aan opvang van de recente toestroom jonge Somalische asielzoekers in Delft. Met professionals zou dit onbetaalbaar zijn. 30 Samen leven bindt verschillen

31 De Antilliaanse vereniging kan de gemeentelijke subsidie vermenigvuldigen ten behoeve van verschillende activeringsactiviteiten, zoals begeleiden van jonge moeders, begeleiden van werklozen naar werk, etc. Bron: De gemeente vraagt aan zelforganisaties in ruil voor een gemeentelijke subsidie als wederdienst mee te doen in het buurtpreventieteam in de aandachtsbuurten. Verduurzaming van projecten Nieuwe politieke prioriteiten leiden vaak tot nieuwe projecten, veelal in tijd gelimiteerd en gefinancierd met incidentele geldstromen. Zelfs een succesvol project blijkt na afloop lastig in te bedden in de reguliere structuur. Dit fenomeen van steeds nieuwe tijdelijke projecten staat bekend als de projectencarrousel. Het rendement van een tijdelijk project zou veel groter zijn wanneer de opbrengsten geïncorporeerd worden in het reguliere beleid. Bij Forum (Servicecentrum Integratie) kunnen gemeenten zich inschrijven voor workshops en seminars om te zorgen dat de opbrengst van tijdelijke projecten verduurzaamd kan worden in het reguliere beleid. Men leert hoe gemeenten coalities kunnen sluiten met relevante maatsschappelijke organisaties en hoe een duurzaam businessmodel kan worden ontwikkeld. Tip: Zoek niet naar financiering van een afzonderlijk probleem, maar plaats het in de context van vergelijkbare vraagstukken, van bestaande structuren of van een breder doel. Hoe ga je bijvoorbeeld om met specifieke groepen binnen een ander stelsel van burgerschap, zoals EU-burgers uit de landen van Midden- en Oost-Europa? Samen leven bindt verschillen 31

32 Checklist verduurzaming van succesvolle projecten Bij het verduurzamen van projecten kan de volgende checklist behulpzaam zijn. A. Detecteer de successen van een goed project 1. Van een goed projecten worden de resultaten en effectiviteit gemeten. 2. Het project is gebaseerd op een integrale aanpak, waarbij de gebruiker of cliënt centraal staat. 3. Het project wordt gesteund door een vitale coalitie van partners. 4. De projectleider is een ondernemend persoon. B. Detecteer de belemmeringen bij het verduurzamen van een project 1. Zijn de effecten moeilijk uit te drukken in cijfers? 2. Zijn de geldstromen verkokerd? 3. Geldt in de gemeente het nieuw-voor-oudprincipe, waarbij ook succesvolle projecten ruimte moeten maken voor nieuwe initiatieven van anderen. 4. Zijn er personele wisselingen waardoor het moeilijk is de betrokkenheid op lange termijn vast te houden? C. Zorg ervoor dat de effecten ook op langere termijn tastbaar en meetbaar blijven 1. Bekijk waar en voor wie het project baat heeft. Op die plek liggen kansen voor duurzame financiering. 2. Haal alle partners van het project bij elkaar en maak een plan voor de financiering en inbedding. 3. Schrap minder succesvolle projecten en activiteiten, zodat er middelen vrijkomen voor verduurzaming zonder extra middelen 4. Geef de activiteiten een vaste plaats binnen de organisatie bij een van de partners. Bron: Pilot Dubbelslag De gemeente Culemborg heeft het pilot project Dubbelslag Wmo/Wwb ontwikkeld, met als doel 10 tot 15 Wwb-ers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt kansen en mogelijkheden te bieden om (werk)ervaring op te doen met eenvoudige huishoudelijke taken of andere klussen die zij verrichten voor burgers die een beroep doen op ondersteuning in het kader van de Wmo. Zij voorkomen daarmee dat dure, betaalde zorg ingezet moet worden. 32 Samen leven bindt verschillen

Samen leven bindt verschillen. Integratie in (versnelde) transitie

Samen leven bindt verschillen. Integratie in (versnelde) transitie Samen leven bindt verschillen Integratie in (versnelde) transitie Samen leven bindt verschillen Integratie in (versnelde) transitie 2 Samen leven bindt verschillen inhoudsopgave Waarom deze handreiking

Nadere informatie

Maatschappelijke Participatie & Sociale Integratie. Voortgangsrapportage

Maatschappelijke Participatie & Sociale Integratie. Voortgangsrapportage Maatschappelijke Participatie & Sociale Integratie Voortgangsrapportage Mei 2013 I. INLEIDING... 3 II. STAND VAN ZAKEN...3 A. INBURGERING... 3 C. EIGEN KRACHT... 3 D. PRACHTOUDERS... 4 E. STRAATCOACHES...

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Discriminatie in arbeidsmarktperspectief

1 Inleiding. 1.1 Discriminatie in arbeidsmarktperspectief 1 Inleiding 1.1 Discriminatie in arbeidsmarktperspectief Breed maatschappelijk en politiek debat In Nederland is een breed maatschappelijk en politiek debat gaande over discriminatie en de vraag hoe dit

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk.

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Paraprofessionele functies Voor allochtone vrouwen zonder formele kwalificaties worden komende jaren paraprofessionele functies gecreëerd. Deze

Nadere informatie

Project Vadercentra: 1. Probleemstelling.

Project Vadercentra: 1. Probleemstelling. Project Vadercentra: 1. Probleemstelling. De SCP-studie Variatie in participatie naar achtergronden van de arbeidsdeelname van allochtone en autochtone vrouwen (september 1999) heeft uitgewezen dat niet

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Onverwachte en moeilijk beheersbare instroom van personen uit Midden- en Oost-Europa in steden van de Benelux en aangrenzende regio s

Onverwachte en moeilijk beheersbare instroom van personen uit Midden- en Oost-Europa in steden van de Benelux en aangrenzende regio s Onverwachte en moeilijk beheersbare instroom van personen uit Midden- en Oost-Europa in steden van de Benelux en aangrenzende regio s Memorandum of Understanding De Ministers, bevoegd voor het stedelijk

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

Breda s Toetsingskader

Breda s Toetsingskader Breda s Toetsingskader Inleiding De organisaties die samenwerken in Zorg voor elkaar Breda delen het uitgangspunt dat welzijn en zorg in de eerste plaats van mensen zelf zijn. Zij hebben als doel dat kwetsbare

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Het Bruggenbouwers project wordt in de Zweedse stad Linköping aangeboden en is één van de succesvolle onderdelen van een groter project in die regio. Dit project is opgezet

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren.

Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Dank u voorzitter, Ik hoop op een inspirerende en vruchtbare bespreking en zal proberen daaraan vandaag ook mijn bijdrage te leveren. Voordat ik mijn speech begin, wil ik stilstaan bij de actualiteit.

Nadere informatie

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling...

1. De Vereniging - in - Context- Scan... 2. 2. Wijk-enquête... 3. 3. De Issue-scan en Stakeholder-Krachtenanalyse... 4. 4. Talentontwikkeling... Meetinstrumenten De meetinstrumenten zijn ondersteunend aan de projecten van De Sportbank en ontwikkeld met de Erasmus Universiteit. Deze instrumenten helpen om op een gefundeerde manier te kijken naar

Nadere informatie

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016

Subsidieplafonds Subsidieplafonds 2016 Subsidieplafonds Subsidieplafonds 1 0360_15 Subsidieplafonds V1 Subsidieplafonds 2 Subsidieplafonds Beoogd Maatschappelijk Effect stelling Bedrag Jaarlijkse subsidie Samenredzaamheid 1. Ambitie Bewoners

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars SAMENVATTING WAARDERINGSONDERZOEK PROJECT TAALCOACH Deze samenvatting geeft de belangrijkste uitkomsten

Nadere informatie

Sociale relaties en welzijn

Sociale relaties en welzijn EENZAAMHEID EN SOCIAAL ISOLEMENT: ACHTERGRONDEN EN AANPAK Onderwerpen Functies van sociale relaties Sociale kwetsbaarheid Achtergronden en gevolgen Knelpunten in de aanpak Elementen van een succesvolle

Nadere informatie

M&S Breda. M&S Toetsingskader. Een reflectie- en leerinstrument voor welzijn- en zorg

M&S Breda. M&S Toetsingskader. Een reflectie- en leerinstrument voor welzijn- en zorg M&S Toetsingskader Een reflectie- en leerinstrument voor welzijn- en zorg 1 Inleiding M&S Breda is een netwerk van en voor organisaties die als uitgangspunt hebben dat zorg en welzijn in de eerste plaats

Nadere informatie

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat

WMO Rotterdam. Van verzorgingstaat naar - stad en - straat WMO Rotterdam Van verzorgingstaat naar - stad en - straat Beleidskader Wmo: voor wie? Inwoners van Rotterdam Circa 525.00 zelfredzame burgers Circa 62.000 beperkt zelfredzame burgers Circa 30.000 kwetsbare

Nadere informatie

Thema s voor diversiteitsbeleid. In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen

Thema s voor diversiteitsbeleid. In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen Thema s voor diversiteitsbeleid In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE verzamelt, ontwikkelt en verspreidt kennis en adviseert

Nadere informatie

Leren en werken voor álle kinderen en jongeren

Leren en werken voor álle kinderen en jongeren ONDERWIJS ARBEID SOCIAAL FINANCIËN ONDERSTEUNING SECTOR Hoe kunnen wij organiseren dat álle kinderen en jongeren kunnen leren en werken? ONDERWIJS ARBEID SOCIAAL FINANCIËN ONDERSTEUNING SECTOR Hoe kunnen

Nadere informatie

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda

Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda Toeleg Meedoen & Samenwerken in Breda 2012-2013 Inleiding M&S Breda bestaat uit acht organisaties die er voor willen zorgen dat de kwetsbare burger in Breda mee kan doen. De deelnemers in M&S Breda delen

Nadere informatie

Workshop 3 e nationaal congres Opvoedingsondersteuning. Opvoedingsondersteuning. Kenniswerkplaats Tienplus

Workshop 3 e nationaal congres Opvoedingsondersteuning. Opvoedingsondersteuning. Kenniswerkplaats Tienplus Kenniswerkplaats Tienplus Laagdrempelige ondersteuning aan ouders met tieners in Amsterdam Pauline Naber, Hogeschool INHolland Marjan de Gruijter, Verwey-Jonker Instituut http://www.kenniswerkplaats-tienplus.nl/

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

De krachtgerichte methodiek

De krachtgerichte methodiek Het Centrum Voor Dienstverlening is u graag van dienst met: De krachtgerichte methodiek Informatie voor samenwerkingspartners van het CVD Waar kunnen we u mee van dienst zijn? Centrum Voor Dienstverlening

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE . > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Wolbert (PvdA) over kinderen van allochtone afkomst die overgewicht hebben (2014Z07817). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Meedoen & Samenleven Beleidsnotitie Integratie Gemeente IJsselstein

Meedoen & Samenleven Beleidsnotitie Integratie Gemeente IJsselstein Meedoen & Samenleven Beleidsnotitie Integratie Gemeente IJsselstein 2011-2015 De gemeente IJsselstein is een samenleving waar mensen van verschillende achtergronden wonen. Integratie is een belangrijk

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020. Workshop 18 februari 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2016-2020 Workshop 18 februari 2016 Programma 9.30 uur Welkom Toelichting VTV 2014 en Kamerbrief VWS landelijk gezondheidsbeleid Concept Positieve Gezondheid Wat is integraal gezondheidsbeleid?

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net

Traject Tilburg. Aanvragers: Gemeente Tilburg. Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Traject Tilburg Aanvragers: Gemeente Tilburg Adviseur: Monique Postma, Alleato, CMO-net Opgave: Beantwoorde ondersteuningsvraag In Tilburg is het traject Welzijn Nieuwe Stijl onderdeel van een groter programma

Nadere informatie

maatschappijwetenschappen (pilot)

maatschappijwetenschappen (pilot) Examen HAVO 2014 tijdvak 2 dinsdag 17 juni 13.30-16.30 uur maatschappijwetenschappen (pilot) Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 24 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 65 punten

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Welkom / Swagatam. Stichting Vrouwen organisatie Sarita

Welkom / Swagatam. Stichting Vrouwen organisatie Sarita Welkom / Swagatam Stichting Vrouwen organisatie Sarita Stichting Sarita Vrouwenorganisatie Sarita opgericht 4 juni 1994 Nieuwe logo Betekenis De naam Sarita betekent letterlijk: een snel stromende rivier.

Nadere informatie

Welkom / Swagatam. Stichting Vrouwen organisatie Sarita

Welkom / Swagatam. Stichting Vrouwen organisatie Sarita Welkom / Swagatam Stichting Vrouwen organisatie Sarita Stichting Sarita Vrouwenorganisatie Sarita opgericht 4 juni 1994 Nieuwe logo Betekenis De naam Sarita betekent letterlijk: een snel stromende rivier.

Nadere informatie

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen pilot 2014-II

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen pilot 2014-II Aanwijzing voor de kandidaat Als in een vraag staat dat je een hoofd- of kernconcept moet gebruiken, dan gebruik je in het antwoord die elementen uit de omschrijving van het hoofd- of kernconcept die nodig

Nadere informatie

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit Informatie over het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) -1- Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 3 Bestuurlijke aanpak

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Retouradres: Postbus AA DORDRECHT Gemeentebestuur Spuiboulevard GR DORDRECHT

Retouradres: Postbus AA DORDRECHT Gemeentebestuur Spuiboulevard GR DORDRECHT DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT de gemeenteraad F (078) 800 8080 www.dordrecht.nl Contactpersoon Datum 16 november 2010 L.D. Marchena

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1249 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

2010D02442. Lijst van vragen totaal

2010D02442. Lijst van vragen totaal 2010D02442 Lijst van vragen totaal 1 In hoeverre heeft de staatssecretaris jongerenorganisaties betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van haar beleid? 2 Welke verband ligt er tussen de brief over

Nadere informatie

Uitwerking Kadernota Jeugd

Uitwerking Kadernota Jeugd Bijlage I bij besluit van de raad van de gemeente Alphen aan den Rijn van 29 mei 2008, nr 2008/5681 (raadsbesluit 2008/35) Uitwerking Kadernota Jeugd Algemene inleiding Van de deelprogramma s 3 en 4 Jeugd

Nadere informatie

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat.

Knelpunten Hieronder worden de 10 belangrijkste knelpunten bij de vormgeving van de regierol op het gebied van integrale veiligheid samengevat. Gemeentelijke regie bij integrale veiligheid Veel gemeenten hebben moeite met het vervullen van de regierol op het gebied van integrale veiligheid. AEF heeft onderzoek gedaan naar knelpunten bij de invulling

Nadere informatie

Werken aan diversiteit Visie en missie van de stad Mechelen

Werken aan diversiteit Visie en missie van de stad Mechelen Werken aan diversiteit Visie en missie van de stad Mechelen 1 1. Aanleiding Een aantal bovenlokale processen en gebeurtenissen maken het aanzicht van en het leven in onze stad heel divers. Migratiestromen,

Nadere informatie

Maatschappelijke stage in gemeentebeleid. Typetest

Maatschappelijke stage in gemeentebeleid. Typetest Maatschappelijke stage in gemeentebeleid Typetest MOVISIE ondersteunt u MOVISIE ondersteunt en adviseert gemeenten bij de invoering van maatschappelijk makelaarsfunctie. Heeft u vragen over het opzetten

Nadere informatie

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL

Gebieds- en Stedelijke Programma s. Leiding en Staf Stedelijke Programma s. Gemeente Vlaardingen RAADSVOORSTEL RAADSVOORSTEL Registr.nr. 1423468 R.nr. 52.1 Datum besluit B&W 6juni 2016 Portefeuillehouder J. Versluijs Raadsvoorstel over de evaluatie van participatie Vlaardingen, 6juni 2016 Aan de gemeenteraad. Aanleiding

Nadere informatie

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444

Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Wet van 9 december 2005, houdende opneming in de Wet op het

Nadere informatie

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio?

De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? De gemeenteraad aan zet Wat wilt u weten over de jongeren met een beperking in uw regio? Transities sociale domein Gemeenten staan zoals bekend aan de vooravond van drie grote transities: de decentralisatie

Nadere informatie

Diversiteitswijzer Check je project op diversiteit

Diversiteitswijzer Check je project op diversiteit Diversiteitswijzer Check je project op diversiteit MOVISIE * Postbus 19129 * 3501 DC Utrecht * T 030 789 20 00 * F 030 789 21 11 www.movisie.nl * info@movisie.nl Is jouw project diversiteitsproof? Diversiteitsproof

Nadere informatie

Aanpak Marokkaanse risicogroepen 2010-2012. Inleiding

Aanpak Marokkaanse risicogroepen 2010-2012. Inleiding Aanpak Marokkaanse risicogroepen 2010-2012 Inleiding In deze notitie worden de hoofdlijnen van beleid voor in eerste instantie 2010 aangegeven. De aanpak richt zich, zoals IMAR 2006-2009, op Marokkaanse

Nadere informatie

Voorbeeldadvies Cijfers

Voorbeeldadvies Cijfers Voorbeeldadvies GGD Twente heeft de taak de gezondheid van de Twentse jeugd, volwassenen en ouderen in kaart te brengen. In dit kader worden diverse gezondheidsmonitoren afgenomen om inzicht te verkrijgen

Nadere informatie

IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID

IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID Werkconferentie 6 juli 2017 VOORWOORD DE WERKCONFERENTIE Mens onder de mensen zijn, meedoen en meetellen. Dingen voor jezelf of anderen

Nadere informatie

Beleidsregels nieuw subsidiebeleid Gemeente Oude IJsselstreek concept 26 mei 2015 1. Inleiding. Op initiatief van de gemeenteraad en het college van burgemeesters en wethouders zijn op 3 maart en 25 maart

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Den Haag Inclusief. Laat kansen niet onbenut. Presentatie conferentie Werken aan gelijke kansen, 19 mei 2015

Den Haag Inclusief. Laat kansen niet onbenut. Presentatie conferentie Werken aan gelijke kansen, 19 mei 2015 Den Haag Inclusief Laat kansen niet onbenut Presentatie conferentie Werken aan gelijke kansen, 19 mei 2015 Inhoud 1. De stad Den Haag 2. Van onderzoek naar project 3. Insteek Den Haag Inclusief 4. Strategie

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij

Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Call Gebiedsgerichte gezondheidsaanpakken fase 1 voor Programma Gezonde Toekomst Dichterbij Aanleiding Fonds NutsOhra heeft met het programma Gezonde Toekomst Dichterbij de ambitie om de gezondheidsachterstanden

Nadere informatie

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd

Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Transitie en transformatie van de zorg voor jeugd Een geslaagde transformatie & transitie? Vanaf januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor het preventieve en curatieve jeugdbeleid. Hieronder

Nadere informatie

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013

De welzijnskoers Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 1 De welzijnskoers 2013-2016 Gemeente Roermond - afdeling Welzijn 2013 2 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Aanleiding... 3 1 Welzijnsvisie Roermond... 3 2 Regeerakkoord Rutte II... 4 3 Het routeboek: de

Nadere informatie

VrijwilligersAcademie: Trainingen en cursussen, najaar 2017

VrijwilligersAcademie: Trainingen en cursussen, najaar 2017 VrijwilligersAcademie: Trainingen en cursussen, najaar 2017 SEPTEMBER 2017 Coachingsvaardigheden Budgetcoaching, hoe doe je dat? Hoe stimuleert u de cliënt om weloverwogen keuzes te maken en zelf de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder)

Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) Beleidregels Sociaal Cultureel Werk 2005 (en verder) 1. Beleidsterrein Beleidstaak: Sociaal Cultureel Werk Beheerstaak: Samenlevingsopbouwwerk, functienummer 630.00 Dit beleidsterrein omvat kinderwerk,

Nadere informatie

WIJKGERICHT WERKEN AAN GEZONDHEID

WIJKGERICHT WERKEN AAN GEZONDHEID WIJKGERICHT WERKEN AAN GEZONDHEID 1. GEZONDE WIJKEN Gebaseerd op Factsheet Gezond leven: Gezonde wijken. NIGZ, 2001 Gezonde-wijkenbenadering In achtergebleven stadsdelen en oude centrumbuurten ziet men

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2005 - II

Eindexamen maatschappijleer 2 vmbo gl/tl 2005 - II Meerkeuzevragen Schrijf alleen de hoofdletter van het goede antwoord op. DE MULTICULTURELE SAMENLEVING tekst 1 Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) werd opgeheven op 26 juli 1950. In maart en

Nadere informatie

Project Taalcoaches. 1 januari 2009 31 december 2011. Locatie Moerdijk. Vluchtelingenwerk Brabant-West. Projectvoorstel taalcoaches.

Project Taalcoaches. 1 januari 2009 31 december 2011. Locatie Moerdijk. Vluchtelingenwerk Brabant-West. Projectvoorstel taalcoaches. Locatie Moerdijk VluchtelingenWerk Brabant-West Postbus 173 4250 DD Werkendam Telefoon (0183) 50 90 16 Fax (0183) 50 90 17 afdeling@vluchtelingenwerk.org Project Taalcoaches 1 januari 2009 31 december

Nadere informatie

op een gebrek aan kennis berustende mening of afkeer

op een gebrek aan kennis berustende mening of afkeer op een gebrek aan kennis berustende mening of afkeer stellen: geef ik iedereen een gelijke kans of staan er misschien onbewust vooroordelen in de weg? Ook in Den Haag worden kansen gemist, waardoor bijvoorbeeld

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente.

Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 1. Het zou het beste zijn als maatschappelijke steunsystemen georganiseerd werden door de gemeente. 2. De overheid moet niet achter de voordeur van mensen willen treden. Dat is privégebied en de eigen

Nadere informatie

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp

B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015. Onderwerp B en W-nummer 15.0379; besluit d.d. 12-5-2015 Onderwerp Beantwoording van schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders van het raadslid A. Van den Boogaard (PvdA) inzake Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Informatiekaart VN-verdrag Handicap voor gemeenten

Informatiekaart VN-verdrag Handicap voor gemeenten Informatiekaart VN-verdrag Handicap voor gemeenten 1. Inleiding Deze informatiekaart geeft informatie over de betekenis van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (verder: het Verdrag)

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd.

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd. Visiedocument Welzijn 2017-2020 Stichting Welzijn Hattem: Dichtbij en in de buurt De missie en visie van Stichting Welzijn Hattem Stichting Welzijn Hattem (SWH) wil de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten

Nadere informatie

Kent u de sport- en cultuurregeling?

Kent u de sport- en cultuurregeling? Kent u de sport- en cultuurregeling? Conclusies en aanbevelingen Rekenkamercommissie Teylingen Onderzoek naar sport- en cultuurregeling Datum: 10 mei 2016 Pictogrammen: www.sclera.be 1 Inleiding De rekenkamercommissie

Nadere informatie

Driedaagse Leergang. Kennisintensieve beleidsontwikkeling

Driedaagse Leergang. Kennisintensieve beleidsontwikkeling Driedaagse Leergang Kennisintensieve beleidsontwikkeling 6, 13 en 20 juni 2014 Den Haag Doelstellingen en doelgroep De doelgroep bestaat uit beleidsmedewerkers/stafmedewerkers bij beleidsinstanties (nationaal,

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal

SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal SAMEN AAN ZET Bouwen op eigen kracht in Leudal 0 1. Inleiding Het vitaal houden van onze samenleving is cruciaal in het bouwen aan een solide toekomst voor onze inwoners. Het Sociaal Domein is volledig

Nadere informatie

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners?

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners? Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun? Martijn Souren en Harry Bierings Autochtonen voelen zich veel meer thuis bij de mensen in een autochtone buurt dan in een buurt met 5 procent of meer niet-westerse

Nadere informatie

omgeving wereld regie vanuit de jongere Jongeren leren organiseren

omgeving wereld regie vanuit de jongere Jongeren leren organiseren Jongeren leren organiseren Hoe kunnen jongeren regie hebben over eigen handelen en toch in verbinding zijn met alles om hen heen? Hoe verstaan jongeren de kunst om te bouwen aan netwerken, om een positie

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland

Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland Factsheet Maatschappelijke positie van Voormalig Antilliaanse / Arubaanse Migranten in Nederland Onderwijs Het aandeel in de bevolking van 15 tot 64 jaar dat het onderwijs reeds heeft verlaten en hun onderwijscarrière

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Dwarsdwarsdwars hhhhhhhhhhhhhhh

Dwarsdwarsdwars hhhhhhhhhhhhhhh Dwarsdwarsdwars hhhhhhhhhhhhhhh De waarde van onderwijs oktober 2013 lllllllllllllll dwarsdwarsdwars Inleiding De tijd dat het onderwijs alleen maar gericht was op het overdragen van kennis en vaardigheden

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Visie en Methoden Mondiaal Burgerschap

Visie en Methoden Mondiaal Burgerschap Visie en Methoden Mondiaal Burgerschap De KNVB gelooft in de maatschappelijke meerwaarde van voetbal. Voetbal brengt de samenleving in beweging. Zo n 300.000 vrijwilligers zijn in Nederland actief bij

Nadere informatie

Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Het college van Burgemeester en Wethouders Inspectie Werk en Inkomen Wilhelmina van Pruisenweg 52 drs. C.H.L.M. van de Louw D a t u m 2 6 OKT. 2011 Betreft Aanbieding Programmarapportages

Nadere informatie

1 december 2008 DE 79440

1 december 2008 DE 79440 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Den Haag Ons kenmerk 1 december 2008 DE 79440 Onderwerp Emancipatie van vrouwen en mannen uit etnische minderheidsgroepen

Nadere informatie

Advies WMO raad Haarlem op nota. Welzijnswerk klaar voor toekomst.

Advies WMO raad Haarlem op nota. Welzijnswerk klaar voor toekomst. WMO raad Haarlem op nota Welzijnswerk klaar voor toekomst. Inleiding De Wmo-raad Haarlem heeft met belangstelling kennis genomen van de nota Welzijnswerk klaar voor de toekomst. De Wmo-raad adviseert positief

Nadere informatie