Eindrapport van de visitatiecommissie. over de. CSG Anna Maria van Schurman

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eindrapport van de visitatiecommissie. over de. CSG Anna Maria van Schurman"

Transcriptie

1 Eindrapport van de visitatiecommissie over de CSG Anna Maria van Schurman Op grond van een visitatie op 5 maart 2013 Als deel van het traject Collegiale Visitatie vanuit de Fricolore onderwijsgroep 27 maart 2013

2 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Informatie over de samenstelling van de commissie en het tijdschema van de visitatie 4 Hoofdstuk 2 Richtinggevende vragen bij de visitatie 6 Hoofdstuk 3 Bevindingen vanuit de visitatiecommissie op basis van lesbezoeken 7 Hoofdstuk 4 Bevindingen vanuit de visitatiecommissie op basis van panelgesprekken 9 De zelfevaluatie 9 De schoolorganisatie Schoolklimaat 9 Schoolorganisatie 9 Structuur 9 Huisvesting 9 Roosters 10 Lesuitval 10 Doorstroming 10 Aanspreekcultuur 10 De mensen Leerlingen 11 Docenten 11 Mentoren 11 Communicatie en informatievoorziening 11 Het onderwijs Lessen 12 Differentiatie 12 Projecten 12 Gebruik van ICT 13 Reken- en taalbeleid 13 Vernieuwingen 13 De zorg Zorg 13 Pesten 14 Het personeel Personeel 14 Taakbeleid 14 Identiteit en imago Identiteit 14 Ontbreken vwo 14 Imago 15 Buiten school Buitenschoolse activiteiten 15 Contacten buiten school 15 Hoofdstuk 5 De schoolvragen 16

3 2 Hoofdstuk 6 Conclusies en aanbevelingen vanuit de visitatiecommissie 18 Inleiding 18 Conclusies 18 Advies en aanbevelingen 21 Slot 21 BIJLAGEN 22 Bijlage 1 Verslag begingesprek met de directie van CSG Anna Maria van Schurman 23 Bijlage 2 Verslag panelgesprek met het zorgteam 26 Bijlage 3 Verslag panelgesprek met de leerlingen 29 Bijlage 4 Verslag panelgesprek met de ouders 32 Bijlage 5 Verslag panelgesprek met het OOP 35 Bijlage 6 Verslag panelgesprek met de leraren 37 Bijlage 7 Verslag slotgesprek met de directie 40 Bijlage 8 Uitkomsten lesobservaties 42 Tabel 1a/b Karakter van de bijgewoonde lessen 43 Tabel 2 a/l Uitkomsten van de lesobservaties 44 Tabel 3 Vertegenwoordigde vakken tijdens de lesobservaties 46

4 3 Inleiding In de Fricolore-onderwijsgroep is het initiatief genomen tot het organiseren van een serie collegiale visitaties. Opzet hierbij is dat een school wordt bezocht en bevraagd door een visitatiecommissie, bestaande uit collega s van andere scholen. In een eerste ronde tussen 2006 en 2009 zijn alle 15 deelnemende scholen gevisiteerd. Aansluitend is door de Algemene Leden Vergadering besloten tot een tweede ronde, die zijn beslag krijgt tussen 2011 en In De Fricolore Spegel, leren door visiteren draaiboek visitatieproject Fricolore, vervolgproject wordt uitgebreid ingegaan op de achtergronden van dit vervolgproject. Op 5 maart 2013 heeft de vierde visitatie in het kader van dit vervolgproject plaatsgevonden. De bezochte school was de CSG Anna Maria van Schurman, die eerder was gevisiteerd op 23 november Het bezoek is voorbereid door: Een voorbereidingsbijeenkomst op 9 november 2012 van de voorzitter van de visitatiecommissie en de directeur-bestuurder van de CSG Anna Maria van Schurman; Een voorbereidingsmiddag op 26 februari 2013, waarop de visitatiecommissie de vragen en thema s heeft opgesteld die zij op de visitatiedagen centraal wilde stellen. De visitatie is afgerond op een bijeenkomst van de commissie op 26 maart 2013, waarin het definitieve verslag is vastgesteld. Ter voorbereiding heeft de CSG Anna Maria van Schurman (AMS) in januari 2013 een zelfevaluatie geschreven, die de visitatiecommissie op haar voorbereidingsmiddag bestudeerd heeft. Tevens heeft de visitatiecommissie bij de voorbereiding gebruikt gemaakt van diverse door de school beschikbaar gestelde stukken. Het visitatierapport bestaat uit: Informatie over de samenstelling van de commissie en het tijdschema van het visitatiebezoek (hoofdstuk 1); De vragen die tijdens de visitatiedagen centraal stonden, vanuit de school en vanuit de commissie (hoofdstuk 2); Een overzicht van informatie over de school vanuit lesbezoeken (hoofdstuk 3); De bevindingen vanuit de panelgesprekken (hoofdstuk 4); De schoolvragen (hoofdstuk 5); De conclusies en aanbevelingen vanuit de visitatiecommissie (hoofdstuk 6); Een aantal bijlagen: verslagen van gesprekken op de visitatiedagen (bijlagen 1 t/m 7) en een getotaliseerd overzicht van de lesobservaties (bijlage 8 en 9). Het rapport is eigendom van de school, die bepaalt wat er verder mee wordt gedaan. Met de inhoud van hoofdstuk 6 wordt beoogd de school een serie aanbevelingen en adviezen mee te geven. De commissie hoopt dat dit rapport een ondersteunende rol kan spelen in de school ter versterking van de eigen kwaliteitszorg.

5 4 Hoofdstuk 1 Informatie over de samenstelling van de commissie en het tijdsschema van de visitatie De visitatiecommissie voor de CSG Anna Maria van Schurman was samengesteld uit drie schoolleiders en drie docenten, afkomstig uit verschillende scholen binnen de Fricolore onderwijsgroep; en daarnaast uit de eigen voorzitter en een nieuwe secretaris. In onderstaand overzicht zijn de namen en functies opgenomen van de leden van de visitatiecommissie. Visitatiecommissie voor: Schoolleider Wijtze de Boer Lid management team CSG Bogerman Klaas Wiebe van der Hoek Rector Marne College Wim Bok Locatiedirecteur havo/atheneum CSG Anna Maria van Schurman Voorzitter Tjitte Wierdsma Voormalig voorzitter Centrale Directie Dockinga College 5 maart 2013 Personalia en herkomst van de leden van de commissie Docent Henk Jelsma Docent biologie/m&n Berechja College Chris te Hennepe Docent Nederlands en aardrijkskunde CSG Eekeringe Elma Westerhof Docente uiterlijke verzorging Emelwerda College Secretaris Yolanda Oomen Ambtelijk secretaris Tijdens de visitatie zijn in totaal 37 halve lessen bijgewoond. In bijlage 9 wordt toegelicht wat voor lessen dit waren. Daarnaast is tweemaal met de directie van de CSG AMS gesproken. Ook zijn er gesprekken gevoerd met het zorgteam, het OOP, de leerlingen, de ouders en de leraren. In totaal waren dit zeven gesprekken, volgens onderstaand overzicht (tussen haakjes het nummer van de bijbehorende bijlage): Gesprek met Algemeen Directie (1) (7) Zorgfunctionarissen (2) Leerlingen (3) Ouders (4) OOP (5) Leraren (6) Aan het einde van de visitatiedag zijn tijdens een openbare presentatie de voorlopige conclusies en aanbevelingen vanuit de visitatie aan belangstellenden uit de school meegedeeld. De visitatie vond plaats aan de hand van het hierna genoemde tijdschema.

6 5 Dinsdag 5 maart 2013 Tijd Inloop Begingesprek met de directie Lesbezoek Panelgesprek met het zorgteam Lesbezoek Panelgesprek met de leerlingen Pauze Lesbezoek Panelgesprek met de ouders Lesbezoek Lesbezoek Lunchpauze commissie Lesbezoek Lesbezoek Panelgesprek met het OOP Panelgesprek met de leraren Slotgesprek met de directie Intern overleg Avondmaaltijd Presentatie van voorlopige bevindingen

7 6 Hoofdstuk 2 Richtinggevende vragen bij de visitatie Een school die in het kader van een visitatie bezocht wordt, kan van de gelegenheid gebruik maken de commissie één of meerdere vragen voor te leggen met het verzoek hierop in te gaan. Daarnaast richt het onderzoek zich primair op de kwaliteit van het onderwijsleerproces. De CSG Anna Maria van Schurman heeft de visitatiecommissie de volgende vragen voorgelegd: 1) Herkennen ouders en leerlingen zich in de sterke punten en de verbeterpunten? 2) Specifiek: welke tips heeft de commissie als het gaat om de aanspreekcultuur? Vragen die voor de commissie een leidraad vormden voor de panelgesprekken: 1. Hoe is het klimaat op school? 2. Hoe verloopt de communicatie en informatievoorziening? 3. Hoe is de zorg op school georganiseerd? 4. Hoe ervaart men de structuur op school? 5. Hoe komt de identiteit tot uitdrukking? 6. Hoe gaat men om met de roosters, lesuitval en de opvang daarvan? 7. In hoeverre spreekt men elkaar aan op afspraken of andere zaken?

8 7 Hoofdstuk 3 Bevindingen vanuit de visitatiecommissie op basis van lesbezoeken Inleiding Door uitval van commissieleden zijn er 37 halve lessen bezocht in plaats van de geplande 52. De aantallen binnen de afdelingen zijn daarom soms lager dan beoogd. Hoewel alle cijfers in de tabellen zijn verwerkt, kunnen deze getallen daardoor een enigszins vertekend beeld geven. De uitwerking van de lesobservatieformulieren is te vinden in bijlage 8. De opmerkingen die de commissieleden hebben genoteerd op de lesobservatieformulieren zijn niet uitgewerkt. Er zijn namelijk geen opmerkingen gemaakt die nadere aandacht behoeven in dit rapport. Algemeen De lessen De commissie heeft 37 lesdelen kunnen bezoeken; dat waren halve lessen (bij lessen van 40 minuten). De commissie heeft moeten constateren dat er van die 37 lessen 70% voldoende is en bijna 30% onvoldoende. Het percentage onvoldoenden is hoger dan de school zelf noemt. Details, ook ten aanzien van de percentages voldoende-onvoldoende, zijn uitgewerkt in bijlage 8. De onderwijstijd, dus de tijd die in de les goed benut is, is bij 28 lessen voldoende. Respectvol met elkaar omgaan, de pedagogische kant van het geheel is in 33 van de 37 lessen in orde. In 4 lessen is het respect niet voldoende. Dat lijkt eraan te liggen dat dit respect in de verhouding leraar-leerling niet afgedwongen wordt; het komt niet terecht. Bij de uitleg heeft de commissie geconstateerd dat er 28 lessen voldoende zijn, 7 keer onvoldoende en van 2 lessen heeft de commissie het beeld niet kunnen vormen. De commissie had verwacht dat dit wat sterker zou zijn, want de uitleg is meestal de kracht van de leraar en op een aantal plekken lukt het met die uitleg niet helemaal. In de 11 onvoldoenden lessen zijn er 10 onvoldoenden bij de de taakgerichtheid. Vaak zit dit in het proces van klassenmanagement en het contact leraar-leerling. Dit aspect was dus 27 keer goed, 10 keer onvoldoende. De activering scoort 29 keer voldoende en 8 keer onvoldoende. Een opvallend punt is omgaan met verschillen tussen leerlingen. Op veel scholen valt daar het minpuntje. In 22 keer is er een voldoende uitgedeeld voor omgaan met verschillen tussen de leerlingen; in 13 keer is dit onvoldoende. Tweemaal is het niet ingevuld. Gelet op waarnemingen bij andere scholen, is dit een positieve ontwikkeling, al is het resultaat op dit moment nog niet voldoende. Het model De vijf rollen van de docent is ook een van die aandachtspunten: in 19 lessen is het spoorboekje gebruikt, bijna altijd in klas 1 en 2 en daarna verwatert het. De afsluiting van de les is niet echt waargenomen. Soms werd er bij het uitgaan nog naar leerlingen geroepen in de verte. In geen enkel opzicht is enige vorm van reflectie op wat er in de les geleerd is een van de punten bij een goede afsluiting waargenomen. De visitatieleden gaven mondeling tijdens de evaluatie van de visitatiedag aan dat in 12 lessen is waargenomen dat leerlingen tijdens de les achter de computer bezig waren. Dat is op zich niet slecht, maar ook nog niet goed te noemen. Tijdens de lesobservaties is op een aantal punten heeft de commissie echter kunnen constateren dat de score een 4 wordt en dat neigt naar uitmuntend. Bij de havoleerlingen werd een consumptieve instelling aangetroffen: Ach, laat maar, we zien wel wat er komt. Op zich waren er vaak goede onderwijs-leergesprekken, maar deze werkvorm kan vaker toegepast worden. Het leerlingengedrag in de les is over het algemeen goed. Een enkele keer was er een telefoontje in gebruik of zit iemand in de klas met een jas aan, soms werd er gegeten in de klas, een groot aantal

9 8 keren werd een mp3-speler gebruikt tijdens de les, bijvoorbeeld in een tekenles. Mogelijk zijn daar specifieke afspraken over gemaakt. Soms blijft het oortje in, terwijl de leraar wat uitlegt. Dat vraagt om correctie. Per afdeling Vmbo-bl/kl Er zijn 13 reguliere lessen bezocht, waarvan er 4 lessen onvoldoende beoordeeld zijn; dit is 31%. Dit ligt boven de norm, dit percentage moet lager. De onderwijstijd werd goed benut (77%). De respectvolle omgang met elkaar, leerlingen en leraren scoorde prima (85%). Slechts in 2 lessen was dit ondermaats. Deze 2 lessen scoorden ook op alle andere onderdelen onvoldoende. De uitleg was in slechts 67% van de lessen goed; dit behoeft aandacht. Ook de taakgerichte werksfeer was aan de magere kant (69%). Daarentegen was de betrokkenheid van de leerlingen bij de les goed (85%). Het rekening houden met de verschillen tussen leerlingen scoorde tamelijk hoog in vergelijking met andere scholen, namelijk positief in 69% van de lessen. Vmbo-kl/tl Er zijn 7 lessen bezocht, waarvan er 3 lessen onvoldoende waren (43%). Het rekening houden met elkaar en het wederzijdse respect waren goed (86%). De onderwijstijd (contacten, interactie) werd redelijk gebruikt (71%), maar behoeft verbetering. De taakgerichtheid was ondermaats; hier valt winst te behalen (57%). De uitleg was aan de magere kant (67%); dit is een aandachtspunt. De activering van de leerlingen was goed (86%). Rekening houden met de verschillen tussen de leerlingen werd in 5 van de 7 lessen geconstateerd; tweemaal kon dit niet waargenomen worden. Dit is een goede score. Er waren enkele heel goede lessen, waarbij met name de werksfeer taakgericht was en de leerlingen actief bij de lesinhoud waren betrokken. Havo Er zijn 17 lessen bezocht, waarvan 4 onvoldoende (24%). Er werd voldoende gebruik gemaakt van de onderwijstijd (76%). Het respect in de les was slechts eenmaal (6%) niet in orde. De uitleg was goed (94%), de taakgerichtheid was voldoende (76%), maar de activering (71%) kan beter. Rekening houden met de verschillen tussen de leerlingen is een aandachtspunt (47% goed). Ook in het havo waren enkele uitstekende lessen aan te wijzen.

10 9 Hoofdstuk 4 Bevindingen vanuit de visitatiecommissie op basis van panelgesprekken De zelfevaluatie Iedereen heeft het zelfevaluatierapport gelezen. Iedereen kan zich vinden in het beeld dat daarin geschetst wordt. In de MR is het rapport besproken, in andere groepen niet. De schoolorganisatie Schoolklimaat Zowel leerlingen, ouders, personeel en directie ervaren het schoolklimaat als prettig en gemoedelijk. De school lijkt kleinschalig, hoewel er een leerlingenaantal van circa 1000 is. Het contact met de schoolleiding is goed; de schoolleiding laat zich regelmatig zien en ook de leerlingen weten wie de directeur is. AMS is een school waarin het leren met het Hoofd, het Hart en de Handen wordt gepraktiseerd. Dat zit ingebed in het didactisch handelen van de docenten. Het maakt deel uit van de schoolcultuur. Schoolorganisatie Door het grote aantal leerlingen is de school vol. Meestal is dit geen probleem, soms wel. De leswisselingen worden ervaren als drukke momenten gedurende de schooldag. De ene pauze is soms erg druk, de andere juist rustig, afhankelijk van het rooster. Doordat leerlingen onvoldoende op hun verantwoordelijkheid worden aangesproken en de gelegenheid er is, heerst de cultuur om rommel maar te laten liggen. Er zijn niet altijd aulawachten, leerlingen on duty worden onvoldoende ondersteund, leerlingen acteren soms buiten het gezichtsveld. Het blijkt moeilijk te zijn om die cultuur te veranderen. Soms worden afspraken door eigenmachtig optreden veranderd of niet nagekomen met alle gevolgen van dien. Er zijn wel afspraken op school over zaken als het dragen van petten en oortelefoontjes, maar daar wordt gevarieerd mee omgegaan. Er is een gedragscode voor het personeel en een gedragscode voor de leerlingen. In voorkomende gevallen wordt hiervan afgeweken. De docenten worden bij voorkeur op hun sterke punten ingezet, maar alleen in één stroming lesgeven kan niet. Structuur De structuur in de school is duidelijk. Iedereen kent zijn verantwoordelijkheden. In vaksecties en in vakgroepen worden zaken besproken en afgesproken. Er is af en toe enige spanning tussen onder- en bovenbouw wat betreft de aansluiting. De leerlingen en ouders weten bij wie ze terecht kunnen. De lijnen zijn duidelijk. Huisvesting Het gebouw wordt als prettig en modern ervaren. Door de omvang van het aantal leerlingen is de school soms erg vol. Dit uit zich met name tijdens de leswisselingen en de pauzes. Door het personeel wordt ervaren dat er veel rommel ligt in school, met name na de pauzes. Ouders zijn zich het probleem niet bewust, leerlingen vinden het wel meevallen. Er is een corveerooster, maar dit lijkt ertoe bij te dragen dat andere leerlingen de rommel juist achterlaten voor het corveeteam en het niet zelf opruimen. Het project AMS on duty lijkt niet goed te werken. Hierbij dienen leerlingen on duty de andere leerlingen aan te spreken op hun gedrag. Ten opzichte van jongere leerlingen gaat dit nog goed, maar het aanspreken van oudere leerlingen wordt als zinloos of eng ervaren. Omdat de school zo vol is, is er niet altijd ruimte beschikbaar voor de leerlingen om rustig te werken. Wanneer de behoefte hieraan wordt gemeld, wordt er wel een oplossing gezocht, maar niet iedereen ervaart de gevonden oplossing als afdoende. Soms zijn leerlingen door de gegeven omstandigheden wel gedwongen in onrust te werken.

11 10 Met nog meer leerlingen op komst in is het nodig op zoek te gaan naar extra lokalen, bijvoorbeeld door het huren van ruimten in het motel aan de overkant van de weg of het realiseren van extra ruimte in de naburige sporthal. Roosters Gestreefd wordt om in de onderbouw geen tussenuren te hebben. Dit lukt over het algemeen goed. In de bovenbouw zijn er echter wel veel tussenuren. Het aantal tussenuren is in de loop van de jaren wel minder geworden. Leerlingen zijn zich ervan bewust dat het kan zijn dat ze veel tussenuren hebben door het vakkenpakket dat zij gekozen hebben. Ook zijn zij zich ervan bewust dat tussenuren niet erg hoeven te zijn, omdat zij al zelfstandig kunnen werken. In de tussenuren wordt huiswerk gemaakt, hoewel de aangeboden ruimte hiervoor niet optimaal is. Soms wordt er in de roosters individueel geschoven. Dit hangt met name van de docent of het vak af. Leerlingen van de bovenbouw vinden het vreemd dat WOT-uren aan het begin of het eind van de dag worden gegeven, terwijl zij veel tussenuren hebben. De organisatie rond de roosters is niet optimaal. Er zijn veel wisselingen in het rooster. Soms gaat het rooster over de kop vanwege zwangerschap en standaard wordt het rooster eenmaal per jaar aangepast door de wisseling in vakken. Door grote roosterwijzigingen zijn lokalenroosters niet gestroomlijnd. Dat wordt als frustrerend ervaren. Bij vergelijking van roosters met eerdere jaren blijken er toch minder tussenuren te zijn dan leerlingen beleven. Bij voorlichting aan leerlingen en ouders moet er meer aandacht besteed worden aan het feit dat tussenuren voorkomen en hoe leerlingen die vrijgekomen tijd zelf moeten benutten. Bij het maken van de roosters wordt een zo optimaal mogelijk rooster voor de leerlingen gemaakt. Individuele wensen van docenten worden zoveel mogelijk en in ieder geval binnen CAO-afspraken verwerkt. De prioriteit berust evenwel bij het belang voor de leerlingen. Lesuitval De leerlingen melden dat er niet veel sprake is van langdurige ziekte. Wanneer dit wel het geval is, gaat het met name om ziekte aan het eind van het schooljaar door stress en overspannenheid. De leerlingen zijn niet tevreden over lesuitval tijdens het eerste uur en de opvang daarvan. Een telefoonboom is afgeschaft, omdat deze niet goed werkte. Ook op Magister wordt lesuitval niet op tijd gemeld of de Magister-app werkt niet goed. De opvang door andere docenten van deze lessen wordt inhoudelijk als onvoldoende beschouwd. Daarnaast wordt er tijdens deze opvanglessen onvoldoende orde gehouden. Bij lesuitval waardoor een groot aantal tussenuren ontstaat, houden sommige ouders hun kind thuis. Bij een fulltime baan zijn docenten voor 15 invaluren beschikbaar. Op het rooster staat een vast uur hiervoor vermeld. Wanneer de 15 uren overschreden worden, vindt er overleg met de docent plaats. Instroom Hoewel deze nog niet zo lang gebruikt wordt, lijkt de Friese plaatsingswijzer goed te werken. Aanspreekcultuur In de onderbouw is er voor docenten scholing geweest over het aanspreken van elkaar op gedrag. Nieuwe (jonge) docenten vinden het moeilijk om oudere of meer ervaren collega s aan te spreken op zaken die niet goed lopen. Het bezoeken van elkaars les en het gebruik van Tips en Tops heeft verbetering gebracht. Wanneer de afspraken duidelijk zijn, vindt men het makkelijker elkaar aan te spreken. Deels gebeurt dit, een ander deel van het personeel heeft er moeite mee. Wanneer afspraken gemaakt zijn of hernieuwd zijn, gaat het een tijdje goed, is er een opleving, maar langzaamaan zakken daarna de gemaakte afspraken weer weg.

12 11 De mensen Leerlingen De leerlingen voelen zich gekend. De docenten geven aan dat de leerlingen coachbaar zijn. De leerlingen van vmbo en havo gedogen elkaar en mengen zich tijdens schoolkampen. Er is wel een verschil merkbaar tussen de leerlingen uit Franeker en die uit de dorpen. Op school vinden geen confrontaties tussen leerlingen en personeel plaats. Ook de leerlingen die nooit doen wat hen gevraagd wordt, worden aardig gevonden. De leerlingen zijn benaderbaar en prettig, maar afspraken maken blijkt moeilijk. Wat verzuim betreft zijn de leerlingen eerlijk. De manier van benadering hangt hier wellicht mee samen. Docenten Het klassenmanagement wordt door sommige docenten moeilijk gevonden. Hoewel er veel aan gedaan wordt om de kwaliteit van de les te verbeteren, staat of valt dit met goed klassenmanagement. Dit geldt voor jonge docenten, maar soms ook voor oudere. Niet iedere docent heeft de capaciteit om uit een leerling te halen wat erin zit. De leerlingen geven aan dat vooral de jonge docenten ordeproblemen hebben, in het bijzonder bij een drukke klas. De leerlingen signaleren ook dat sommige docenten die veel in hogere klassen lesgeven het moeilijk vinden om in lagere klassen les te geven. De leerlingen geven aan dat problemen in de klas met name door de manier van voorbereiding worden veroorzaakt. Een goede voorbereiding en organisatie van de les geeft minder onrust in de klas. Ook kunnen de problemen aan de persoonlijkheid van de docent liggen en dit hoeft niet altijd met leeftijd of ervaring te maken te hebben. Mentoren De mentoren functioneren over het algemeen goed. De mentor kent de lijnen binnen de school en in geval van problemen weet de mentor de juiste persoon in de school snel te vinden. Soms is er handelingsverlegenheid. Hieraan wordt gewerkt door middel van scholing, waar ook het omgaan met pesten aan de orde komt. De inzet en betrokkenheid van de mentoren is groot. Door ouders en leerlingen wordt het huisbezoek aan het begin van de schoolloopbaan zeer op prijsgesteld. Hoewel met name jonge docenten een huisbezoek soms een aanslag op hun tijd vinden, waarderen zij achteraf het bezoek wel. Doordat het kennismakingsgesprekken zijn, is het contact met de ouders positief. Dit blijkt over het algemeen een goed begin van het contact met de ouders gedurende de hele schoolperiode. Een enkele keer laat een docent zich coachen, bijvoorbeeld voor het verhaaltje op het rapport. Vanuit school wordt het initiatief genomen de ouders op school uit te nodigen voor een gesprek, wanneer het contact niet goed is. Communicatie en informatievoorziening Tijdens het eerste jaar wordt een huisbezoek afgelegd. Dit wordt door de ouders, leerlingen en mentoren als positief ervaren. De communicatie tussen ouders en mentoren is goed. De mentoren zijn per mail en telefoon goed bereikbaar en reageren snel. De ouders kunnen de vorderingen in Magister volgen. Ook het verzuim van leerlingen of de afwezigheid van docenten wordt goed vermeld. Er zijn ouderavonden aan het begin van het jaar en later in het jaar 10-minutengesprekken. Er zijn twee rapportperioden per jaar. Wanneer tijdens de leerlingenbesprekingen, die tussendoor worden gehouden, blijkt dat er problemen zijn met een leerling, wordt onmiddellijk contact met de ouders opgenomen. Sommige ouders zouden het fijn vinden als er ook af en toe contact wordt opgenomen als het goed gaat. De communicatie binnen school verloopt goed. OP en OOP worden betrokken bij de zaken waar zij bij nodig zijn. Tussen directie en conciërges is eenmaal per week overleg en de communicatie is goed. De communicatie met de afdelingen ICT en administratie zijn goed en deze afdelingen worden zeer gewaardeerd in school.

13 12 Het onderwijs Lessen Er zijn lessen van 40, 80 en 120 minuten. De lessen van 40 minuten lijken de ouders nogal kort, maar de leerlingen in met name vmbo zeggen dit prettig te vinden, omdat de spanningsboog voor hun concentratie niet zo groot is. In de lessen van 80 minuten (die vooral in de tweede fase zijn ingepland) kan inhoudelijk voldoende op de stof worden ingegaan en wordt er regelmatig huiswerk gemaakt. De leerlingen en ouders vinden dit laatste prettig. Praktijklessen duren vaak 120 minuten (drie lesuren) en dit werkt voor deze vakken heel goed. In de lessen wordt gedurende de eerste jaren wel het spoorboekje op het bord vermeld, dat neemt echter af naarmate men in een hogere klas komt. Daar wordt voornamelijk met studiewijzers op papier gewerkt die soms ook op Magister te vinden zijn. Door de leerlingen wordt als een klein probleem ervaren dat de informatie, die bij de les in de studiewijzer staat, op Magister wegvalt op het moment dat de les uitvalt. Wanneer er niet met een studiewijzer of spoorboekje gewerkt wordt, is het onrustiger in de klas. Ook bij lesuitval veroorzaakt het ontbreken van een studiewijzer problemen. Zelfstandig werken komt voor, wanneer men de stof begrijpt. WOT-lessen (werken onder toezicht) worden door de leerlingen niet als meerwaarde gezien. Deze kunnen te druk zijn door de aanwezigheid van meerdere klassen of door het gebrek aan computers. De docenten hebben De Goede Les gedefinieerd vanuit lesbezoeken en het vorige visitatierapport. Er zijn regelmatig studiedagen over De Goede Les. De deskundigheid wordt binnen de school gezocht en men traint elkaar. Differentiatie Er zijn vorderingen gemaakt in het omgaan met verschillen, maar helemaal vloeiend loopt dit nog niet. De mentoren maken goed werkbare, relatief kort lopende handelingsplannen met actiepunten, die voor alle docenten beschikbaar zijn in Magister. De volgende stap zal zijn dat leerlingen zelf ook een bijdrage gaan leveren aan hun handelingsplan. Tijdens de studiedag over De Goede Les wordt het verschil havo-havoplus geëvalueerd, waarbij gelet wordt op die zaken waaraan continu gewerkt moet worden en wat geborgd moet worden. Men vindt het moeilijk recht te doen aan verschillen tussen leerlingen. Er heerst onder de docenten een zesjescultuur, wat inhoudt dat men vooral de zwakkere leerlingen in ieder geval tot een zes wil brengen. Dit heeft tot gevolg dat de betere leerlingen niet voldoende (kunnen) uitblinken en dat zij verveeld kunnen raken. Zij raken soms ondergesneeuwd. Talenten komen wel naar voren in activiteiten als vakkanjers, theater, muziek en sport. Projecten Projecten worden algemeen als positief ervaren en voor sommigen is het projectonderwijs een reden te kiezen voor AMS. De leerlingen zijn zeer positief over het feit dat ze bepaalde vaardigheden leren, zoals samenwerken en presenteren. Deze komen hun goed van pas op het vervolgonderwijs. Door het omgaan met anderen buiten school raken de leerlingen hun verlegenheid kwijt, wat als positief ervaren wordt. Niet alle leerlingen vinden de onderwerpen van de projecten even leerzaam. Ook de afsluiting van het project wordt wel eens als saai ervaren. Het leren samenwerken wordt door de leerlingen soms als lastig ervaren; de een doet veel, de ander weinig. Dit kan tot onverwachte problemen leiden die bijvoorbeeld assertiviteit als leereffect hebben. Het startmoment van projecten in klas 1 vinden de ouders iets te vroeg. Zij vinden dat een nieuwe leerling al genoeg nieuwe ervaringen heeft te verwerken. De nieuwe ervaringen bij projecten komen hier nog bovenop, wat soms teveel is. De docenten vinden de projecten over het algemeen zinvol. Sommigen vinden de rol van coach moeilijk. Het werkt positief als leerlingen aan een daadwerkelijk project van een opdrachtgever werken. De betekenis van wat op school geleerd wordt, wordt hierdoor duidelijker. Men voelt zich hierdoor ook verantwoordelijk voor de goede uitkomst.

14 13 Gebruik van ICT Door de leerlingen en ouders wordt niet veel gemeld over computergebruik in de lessen. De ouders melden dat het soms als problematisch wordt ervaren dat bepaalde computerkennis geacht wordt aanwezig te zijn bij de leerling. Hierdoor is thuis hulp nodig van broer, zus of ouders. De school moet zich hiervan bewust zijn. Wel leren de leerlingen op dit gebied veel door samenwerking. Buiten de lessen kan op school gebruik gemaakt worden van de computers in de mediatheek. Deze zijn echter niet altijd beschikbaar en werken in rust is door het veelvuldig gebruik van de mediatheek moeilijk. De nieuwe ICT-middelen die door docenten aangevraagd worden en die zij vaak snel gehonoreerd zien, worden niet altijd effectief ingezet. Dit kan gebeuren doordat het lokaal met de middelen niet beschikbaar is voor de docent die om de middelen gevraagd heeft of omdat de middelen toch niet geschikt genoeg blijken te zijn. De ouders geven aan het als positief te ervaren dat Magister goed beveiligd is. De docenten maken vooral gebruik van de ELO van Magister. Met name in de bovenbouw wordt de studiewijzer op Magister geplaatst. Soms zijn er ook bepaalde bestandjes of instructies beschikbaar. Reken- en taalbeleid Er is een extra uur voor rekenen ingelast. Vmbo- en havoleerlingen krijgen een taaltest. Leerlingen die niet voldoende scoorden krijgen een tiental hulplessen. Vernieuwingen AMS heeft onderwijsvernieuwingen doorgevoerd met projectonderwijs. Leerlingen maken op een andere manier kennis met de leerstof. Ook havoplus is een vernieuwing evenals LO2 als examenvak. De talen organiseren binnenkort een taaldorp, een gezamenlijke activiteit van alle talen. In de inhoud van de loopbaanbegeleiding is veel ontwikkeling geweest. Deze wordt nu veel actiever benaderd dan voorheen. De contacten met de gemeente, het bedrijfsleven en andere scholen zijn goed ontwikkeld. De vernieuwingen komen zowel bij de directie als bij docenten vandaan. De zorg Zorg De ouders, leerlingen en de school zelf vinden de zorg goed op AMS. Hoewel er minder middelen beschikbaar zijn en de administratieve last groter wordt, worden die middelen wel goed besteed. Het leerlingvolgsysteem in Magister werkt goed. Er is zowel steun vanuit de directie als vanuit het samenwerkingsverband voor de zorgfunctionarissen. Een aandachtspunt is, dat er steeds meer categorieën leerlingen zijn die zorg behoeven. Dit lijkt voort te komen vanuit een veranderende maatschappij. De school heeft echter een goed sociaal vangnet en de leerlingen worden goed gecoacht. De lijnen van school naar buiten zijn kort. De overdracht van leerlingen vanuit de basisscholen zou qua zorgvraag beter kunnen. Problemen met leerlingen, met name verzuim, komen niet altijd direct boven water. Dit lijkt overigens niet moedwillig te gebeuren. Op veel basisscholen wordt dyslexie op tijd gesignaleerd, soms komt het pas naar voren als de leerling met de vreemde talen in aanraking komt. De leerlingen kennen de dyslexiepas, maar informatie hierover aan de ouders kan verbeterd worden. Er vindt een warme overdracht plaats van zorgleerlingen bij de overgang naar het mbo. De leerlingen weten de zorgfunctionarissen te vinden op school, indien zij deze nodig hebben. In eerste instantie zijn dit de mentoren, die doorverwijzen waar nodig is. Soms wordt er met de conciërge een goed gesprek gevoerd. Ook weten de leerlingen de vertrouwenspersonen te vinden. Op trainingen die gegeven worden weerbaarheidstraining, faalangsttraining, sova, training tegen examenvrees wordt veel ingezet. Alle partijen ervaren dit als positief.

15 14 Pesten Er wordt binnen school gepest, hoewel hier vanuit school onmiddellijk tegen opgetreden wordt. Waarheidsvinding bij pestgevallen wordt als moeilijk ervaren. Leerlingen samen een oplossing laten vinden, vindt men moeilijk maar noodzakelijk. De no-blame methode werkt goed. De pester en de gepeste worden allebei betrokken bij de oplossing. Ook trekken ouders eerder aan de bel. Digitaal pesten vindt wel plaats, maar dit lijkt zich voornamelijk af te spelen door contacten die buiten de school liggen. Het personeel Personeel Voorheen werden de functioneringsgesprekken met de directie gevoerd. Nu ligt het voeren van deze gesprekken bij de teamleiders. Dat blijkt goed te werken. Nieuwe docenten hebben voortgangsgesprekken. Soms volgt een docent het Keiwijzer-traject met een daarbij horend ontwikkelingsplan. Ook wordt feedback gegeven door middel van video-interactie. De inhoud van de gesprekken wordt door beiden goedgekeurd en vastgelegd. De persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP s) komen met name ter sprake tijdens het functioneringsgesprek. Naarmate men langer in dienst is, worden er minder gesprekken gevoerd. Het OOP heeft functioneringsgesprekken met de directie, meestal eens per twee jaar, soms vaker. De TOA s hebben geen functioneringsgesprek met de teamleider maar met een directielid. Dat wordt door sommigen als een vreemde situatie ervaren. Scholing is voor iedereen beschikbaar, soms vaak op korte termijn. Dat wordt als prettig ervaren. Voor LIO-ers wordt er interne scholing door coaches verzorgd. Scholing wordt niet van bovenaf opgelegd. Taakbeleid Alle taken die binnen het taakbeleid vallen, worden ingevuld zonder vermelding van uren. De scholingscomponent maakt deel uit van het taakbeleid. De lijst is transparant. Het taakbeleid wordt jaarlijks geëvalueerd. Tijdens de functioneringsgesprekken wordt aandacht besteed aan het taakbeleid. Identiteit en imago Identiteit De leerlingen herkennen de identiteit vooral aan de dagopening, aan wat er uit Oase wordt voorgelezen en het gesprek hierover, af en toe aan het gebed dat voorgelezen wordt. Er wordt melding gemaakt van de kerstviering in de kerk, maar hier wordt niet streng mee omgegaan. Soms wordt er in de klas iets georganiseerd in verband met de christelijke feestdagen. Tijdens de godsdienstles en maatschappijleer wordt er wel aandacht besteed aan het christendom en andere godsdiensten, maar sommige ouders vinden dat er meer aan kennisoverdracht gedaan mag worden. De christelijke identiteit vindt men voornamelijk terug in de gehele sfeer, gedrag en houding op school. Het aspect van Hoofd, Hart en Handen is hier duidelijk in terug te vinden. De dagopeningen voelen voor de docenten goed. Ontbreken vwo De school en de ouders in de regio vinden het jammer dat er geen vwo wordt aangeboden. Een goede oplossing hiervoor is gevonden in het aanbieden van havoplus. Van hieruit vindt doorstroming plaats naar het vwo op een andere school in de regio. Voordeel voor de school is dat er geen eerstegraadscultuur heerst.

16 15 Imago De school heeft een goed imago in de regio. Dit wordt veroorzaakt door de sfeer op school, het relatief moderne gebouw, de positieve reacties van broers, zussen en (oud-)leerlingen, de afstand, de geboden zorg en begeleiding op school. De christelijke identiteit is soms voor ouders belangrijk wat de keuze van de school betreft, voor andere ouders is de gematigdheid in uiting van de christelijke identiteit juist weer een positief punt. De kleinschaligheid van de school, het dorpse karakter spreekt aan, ondanks het betrekkelijk grote aantal leerlingen. Buiten school Buitenschoolse activiteiten Er worden wel buitenschoolse activiteiten georganiseerd, zoals kamp, schoolreisjes, een watersportdag. Dit jaar was er een actiedag, vorig jaar een toneelavond. De financiën voor het organiseren van meer activiteiten is beperkt en dat betreurt men. Contacten buiten school Er zijn contacten met het voorgezet onderwijs op Vlieland, met name gericht op de havoplus-klas. Van de school op Vlieland is incidenteel een vmbo-leerling te verwachten die bij AMS praktijkvakken gaat volgen. Voor projecten is er contact met het bedrijfsleven en met specifieke opdrachtgevers. Er zijn goede contacten met de gemeente, met de basisscholen en vervolgscholen. Op het gebied van zorg lopen de contacten met de instanties buiten school ook goed. Voor de precieze inhoud van de gesprekken verwijst de commissie naar de bijlagen.

17 16 Hoofdstuk 5 De schoolvragen 1) Herkennen ouders en leerlingen zich in de sterke punten en de verbeterpunten? Ja, zowel ouders als leerlingen herkennen zich in het rapport en zijn het eens met het beeld dat geschetst wordt. CSG Anna Maria van Schurman noemt het volgende in het zelfevaluatierapport: AMS kan zich verbeteren als het gaat om: Resultaten: alle afdelingen staan in het groen, de slaagpercentages zijn redelijk op orde, maar tevreden over de hoogte van de cijfers zijn we niet. Rust in de school: veel drukte in de pauzes, de rommel, veel leswisselingen. De roosters. Nakomen van afspraken / aanspreekcultuur. In de gesprekken geven de ouders (en deels ook de leerlingen) de volgende aandachtspunten weer: De ouders zijn niet ontevreden over de resultaten van de school. Sommige leerlingen geven aan dat ze misschien meer zouden kunnen, dan ze nu laten zien. De ouders twijfelen over de lesduur van 40 minuten. Zij vragen zich af of een lesduur van 50 of 60 minuten niet beter zou zijn. Over de rommel in school horen de ouders van hun kinderen niks. Ook zelf vinden zij de school niet rommelig. Wel geven de ouders aan dat hun kinderen het af en toe vervelend vinden, dat zij geen rustige ruimte kunnen vinden om te werken. De leerlingen zelf vinden het ook wel druk in school tijdens de leswisselingen en in de pauzes. Daarnaast vinden zij vaak geen rustige ruimte om te werken. Er zijn (te) weinig computers beschikbaar tijdens tussenuren. Ook tijdens de WOT-lessen is het vaak te druk of is er geen computer beschikbaar. De rommel in school na de pauzes zien zij wel, maar ze zien dit niet als een probleem, behalve wanneer zij corvee hebben. Zij constateren wel dat hun medeleerlingen rommel achterlaten, omdat er toch een corveeklas is. Over de roosters wordt door leerlingen en ouders geklaagd, behalve in de lagere klassen. Dit is een groot verbeterpunt. Nakomen van afspraken en het elkaar erop aanspreken ervaren de leerlingen met name als het gaat om de rommel na de pauzes. AMS on duty werkt niet goed. Oudere leerlingen luisteren niet naar jongere leerlingen en jongere leerlingen vinden het ook eng om oudere leerlingen aan te spreken. De ouders geven aan geen last te hebben van het niet nakomen van afspraken.

18 17 2) Specifiek: welke tips heeft de commissie als het gaat om de aanspreekcultuur? 1. Laat iedereen ervan doordrongen zijn dat kritiek opbouwend bedoeld is. Met in het achterhoofd dat kritiek bedoeld is om jezelf en de school te verbeteren, kan deze wellicht makkelijker geaccepteerd worden. 2. Breng de kritiek positief; noem niet alleen de punten waaraan gewerkt moet worden, maar geef ook positieve feedback. Wees jezelf ervan bewust dat de kritiek die je geeft, ook werkelijk de bedoeling heeft een verbetering te veroorzaken. De kritiek die je geeft, moet niet voortkomen uit je eigen gevoelens of je eigen denkbeelden over hoe de zaken geregeld zouden moeten worden, maar zouden moeten stoelen op afspraken die binnen AMS gemaakt zijn. Spreek elkaar dus aan op bestaande afspraken binnen de school. Gezamenlijk maak je het voor iedereen beter en uiteindelijk makkelijker. Wees niet te lief voor elkaar, maar zeg wat er gezegd moet worden op een positieve manier. 3. Ditzelfde geldt voor het aanspreken van de leerlingen. Spreek ze gerust aan op gedrag dat niet door de beugel kan, op gedrag dat ook thuis niet getolereerd zou worden. Een strikte aanpak is misschien in eerste instantie niet plezierig, maar levert wel resultaat en respect op. Wees je bewust van het voorbeeld dat je geeft en van de verantwoordelijkheid die je zelf hebt in het nakomen van afspraken. 4. Aanspreken heeft te maken met de beleving van verantwoordelijkheid door personeelsleden. Daarvoor is het nodig die verantwoordelijkheden laag in de organisatie te leggen. Dan is het uitvoeren, waar nodig verbeteren, een zaak van alle professionals (personeelsleden) in de school. Pas zo nodig de organisatie daarop aan. 5. Leerlingen en OOP-ers noemen het niet nakomen van afspraken als een manco. Laat een ieder zich daardoor aangesproken voelen. 6. Zorg dat leraren met een toezichthoudende taak in de aula zich duidelijk laten zien. Communiceer daar helder over met leerlingen.

19 18 Hoofdstuk 6 Conclusies en aanbevelingen vanuit de visitatiecommissie Inleiding De visitatie is in een plezierige sfeer verlopen. Er is veel werk verzet en het was boeiend voor de diverse leden. De commissie is gastvrij ontvangen en prima verzorgd, waarvoor dank. De commissie heeft de zelfevaluatie en bijlagen tijdig ontvangen. Later is deze informatie nog aangevuld met verschillende onderdelen. Er zijn 37 lesdelen bezocht, 5 panelgesprekken gevoerd en twee gesprekken met de directie. De zelfevaluatie bood voldoende mogelijkheden om te spiegelen. De visitatiecommissie is samengesteld uit mensen uit het voortgezet onderwijs, schoolleiders en docenten, uit bevriende scholen van het Fricoloreverband. De taak van de visitatiecommissie is adviezen aan school te geven. De school is eigenaar van het visitatierapport en ze mag ermee doen wat ze wil. De commissieleden hebben kritisch en constructief rondgekeken. In de commissie zitten mensen van een zestal scholen. De commissie was enigszins onthand, omdat er twee mensen ontbraken, de een vanwege een sterfgeval in de familie en de ander vanwege ziekte. Daardoor konden jammer genoeg minder lessen bezocht worden dan de school zelf heeft bezocht. De panelgesprekken hebben wel gewoon plaatsgevonden. Over de lessen wordt vooral spiegelend gesproken, rekening houdend met deze omstandigheden. Conclusies De zelfevaluatie is over het algemeen goed, maar hier en daar had deze meer feitelijk mogen zijn. De beschrijving bleef af en toe aan de oppervlakte. Meer diepgang was gewenst, zoals de formulering van de missie. De commissie heeft geprobeerd die diepte meer te bepalen. Tijdens de nabespreking van deze dag is de commissie begonnen met de sterkte-/zwakte-analyse. Dat was een vraag vanuit de school: herkennen ouders en leerlingen zich hierin? Sterke punten De zorg is over het algemeen goed te noemen. Daar herkennen ouders en leerlingen, maar ook het personeel zich volledig in. Pesten, de aandacht voor de no-blame methode, vertrouwenspersonen, lwoo, weerbaarheids- en faalangsttraining zijn onderwerpen die gepasseerd zijn en die op zichzelf een goede indruk weergeven. Over dyslexie is wel de informatie aanwezig, maar bij de ouders kan de informatievoorziening over bijvoorbeeld de dyslexiepas versterkt worden. De ouders waarderen heel erg het huisbezoek dat de mentoren afleggen. Dit is een punt om nadrukkelijk vast te houden. Datzelfde geldt over het algemeen ook voor de contacten tussen mentor en ouders. De commissie heeft gemerkt dat de mentoren na de bespreking van de leerlingen, na drie maanden, ook proactief naar de ouders toegaan. Dat is een goed punt. Kleinschaligheid bij een school van duizend leerlingen komt goed over bij de ouders en leerlingen. Gegeven het aantal leerlingen is dit opmerkelijk. Leerlingen, ouders en personeel geven de leiding een compliment. De leiding is zichtbaar, functioneert goed en is herkenbaar in de school. Elke leerling weet wie de directeur is.

20 19 De sfeer wordt over het algemeen geroemd en bij sommigen lijkt de aandacht daarvoor in het bloed te zitten. De commissie proefde die goede sfeer ook. Er is op deze school geen eerstegraadscultuur. In dit geval werkt het gemis van een vwo-afdeling als een sterkte, omdat er niet één club is die heel erg afwijkt van een andere club en daardoor een zekere machtspositie in de school heeft. Het imago is terecht een positief punt dat genoemd wordt in de sterkteanalyse. Aandacht voor De Goede Les is een plus en het is goed dat de school ermee bezig is en er aandacht aan blijft geven. Leerlingen noemen, evenals ouders, aandacht voor projecten; het leren samenwerken speelt een belangrijke rol en het leren presenteren is een plus. De commissie heeft de indruk dat dit voor zowel vmbo als voor havo belangrijke onderdelen zijn om mee door te blijven gaan. Ook bij havoplus wordt dit genoemd als positief punt. Voor sommige ouders was het feit dat er projecten zijn, een reden om voor AMS te kiezen. Buitenschoolse activiteiten zijn er en die worden gewaardeerd. Op zich is het goed dat er deskundigheid in huis is en dus ook interne scholing georganiseerd wordt door eigen mensen. Een compliment voor de school op de actie ten aanzien van het taakbeleid. De commissie weet dat dit een teer punt is voor veel scholen en hier is gekozen het taakbeleid duidelijk neer te zetten zonder aan de taken een aantal uur te verbinden. De besteding van de concrete ruimte inclusief scholing hangt samen met wat er uit de gesprekken met die persoon naar voren is gekomen. Dit wordt transparant gecommuniceerd. Het feit dat deze taakverdeling niet een lijst is die ergens in een bureaula terechtkomt en alleen in de wandelgangen besproken wordt, is een plus. De communicatie wordt duidelijk als een positief punt genoemd in de school. Zwakke punten De school zegt zelf dat de cijfers wat hoger kunnen. De cijfers op het centraal examen en het schoolexamen zijn wel in evenwicht, maar er is geen vrede in de hoogte van de resultaten. Wij hebben dat zelf niet kunnen constateren. Een zwakte is genoemd in verband met de onrust in school ten gevolge van de leswisselingen, de rommel die op verschillende plekken aanwezig blijft en dan niet goed is opgeruimd of het nakomen van afspraken rond het opruimen daarvan. De commissie heeft dat duidelijk vanuit de zelfevaluatie gezien, ook tijdens de verschillende gesprekken werd het vernomen. Er waren ook tegengeluiden, namelijk dat leerlingen het helemaal niet zo n rommel vinden. Het personeel lijkt daar meer bezorgd over te zijn dan de leerlingen. De aanspreekcultuur is een zaak waarvan eerder in dit rapport melding is gemaakt. De commissie heeft gemerkt dat er sprake is van een aanspreekcultuur vanuit de lesbezoeken die onderling worden afgelegd. Daar wordt op gereflecteerd en dat kan een goede vorm van aanspreken zijn die dan geaccepteerd naar voren komt en gewaardeerd wordt. Een punt waar meer aandacht aan besteed moet worden. is het elkaar aanspreken op slordig achterlaten van zaken of veroorzaken van rommel of nalatigheid in het opvolgen van afspraken.

21 20 Een kantinewacht bijvoorbeeld lijkt er wel te zijn en leerlingen in AMS on duty zouden goed gesteund kunnen worden door de aanwezige docenten, maar de commissie heeft niet het beeld dat die docenten aanwezig zijn. Uit gesprekken op verschillende niveaus is gebleken dat de roosters een zorg zijn op bepaalde momenten. Dat speelt dan met name in de hogere leerjaren. In klas 1 en 2 en in de praktijkvakken is het geen probleem, maar in de hogere klassen is hier meer zorg over. Kijken we naar de school als groter geheel, dan heeft de commissie goed kunnen zien wat er in het havo aan de orde is en wat er bij het vmbo-beroepsgericht gebeurt. De commissie vroeg zich op enig moment af: hoe zit het eigenlijk met het vmbo-theoretisch en heeft dat eigenlijk wel genoeg aandacht gekregen? Is deze opleiding niet tussen twee partijen verdwenen; twee partijen die stevig laveren en af en toe wel eens wat in nood zitten? Vmbo-theoretisch moet aandacht hebben. De commissie heeft echter niet kunnen waarnemen dat de opleiding te weinig aandacht heeft. Tijdens de lesbezoeken bleek dat reflectie op het geleerde in de les niet werd waargenomen. Bij geen enkele les werd zelfs een goede afsluiting waargenomen. Dit is een duidelijk aandachtspunt. Het gebruik van computer (4x) en digibord (2x) in de les is minimaal te noemen. Er zijn gesprekken gevoerd met leerlingen, ouders, niet-onderwijsgevend personeel, het zorgteam, de leraren en tweemaal met de directie. Hier kwam een aantal opmerkingen uit naar voren, dat ook niet meer dan opmerkingen beschouwd moet worden. ICT: als er ICT-aanvragen zijn, honoreer die niet te snel. Weet wel of er ook werkelijk actie op volgt en er doeltreffend gebruik van wordt gemaakt. Scholing en de snelle mogelijkheid en actie daartoe wordt gewaardeerd. Daar heerst een vrij open cultuur over; men vertelt aan elkaar wat er tijdens de scholing gebeurd is. Men benut kansen en men krijgt kansen. De identiteit en de aandacht binnen school en de beleving ervan: er is voor personeel veel ruimte om vorm te geven aan die identiteit. Het belang van identiteit wordt op zichzelf breed gedragen. De vormgeving wisselt. Oase geeft daartoe goede mogelijkheden. De commissie kreeg de indruk dat die dagopeningen goed gebruikt worden. Leerlingen praten er positief over en er blijft kennelijk wel iets hangen van wat besproken is. Acties voor goede doelen worden gewaardeerd. In het algemeen is het omgaan met elkaar in de school een positief punt. Ook hier zit weer iets van gevoel aan vast. Bij het personeel hoorde de commissie over de identiteit in de school: dat is gewoon zo. En wordt er gevraagd naar bijzonderheden, dan komen er niet al te veel concrete antwoorden. Het gevoel over de school is voor sommigen juist de aanleiding om hier te komen, de beleving die hier mogelijk is. Zelfevaluatie Het is goed dat het zelfevaluatierapport is gedeeld in de school. Wellicht moet het in samenhang met het visitatierapport later nog verder besproken worden. Het is wel zaak om kritisch te blijven. Je kunt in de oppervlakkigheid blijven hangen, terwijl de school hier en daar de diepte in zou moeten om tot goede verbeteringen te komen. WOT-lessen Werken onder toezicht is voor de leerlingen bepaald geen succes vanwege de onrust. De tussenuurproblematiek is in de bovenbouw duidelijk aanwezig. Er moeten in ieder geval goede opvangmogelijkheden zijn. Daar wordt wel aandacht aan besteed, maar misschien moet er nog een tandje bijgezet worden.

22 21 Over het algemeen heeft de commissie een positieve houding in de school aangetroffen. De commissie heeft het idee dat het kritische vermogen er is en ook versterkt kan worden om tot oplossingen te komen. Adviezen en aanbevelingen De zelfevaluatie De bespreking van de zelfevaluatie kan verdergaand plaatsvinden in school, zodat je draagkracht creëert. Doe dat samen met het visitatierapport,. Geef een betere inhoud aan de invaluren, waaronder het eerste uur. (Meer of betere studiewijzers, een leesboek laten meenemen.) Zorg ervoor dat de Magister-app goed werkt. WOT-lessen zijn prima, maar versterk de rust tijdens dat uur. Besteed meer aandacht aan het model De vijf rollen van de docent, waaronder het gebruik van het spoorboekje en een goede reflectie bij de afsluiting van de les. Doe meer met onderling lesbezoek en het reflecteren daarop. Leg de verantwoordelijkheid hiervoor bij een teamlid. Herformuleer de visie. Slot Tijdens deze visitatie is verbetering bespeurd ten opzichte van de vorige visitatie. Er zijn complimenten over de sfeer en de manier van omgang met elkaar, de communicatie, het taakbeleid, de zorg.

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015

Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 - Missie/Visie - Succesvolle leerlingen in een kleurrijke omgeving februari 2015 Op AMS staat de leerling centraal. Dat betekent dat alles wat we doen er op gericht is om iedere leerling zo goed mogelijk

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014

TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 TEVREDENHEIDSONDERZOEK ZAANLANDS LYCEUM 2014 Inleiding In maart van dit jaar heeft adviesbureau Van Beekveld en Terpstra in opdracht van het College van Bestuur van OVO Zaanstad op de scholen van OVO een

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. RSG Stad en Esch HAVO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. RSG Stad en Esch HAVO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RSG Stad en Esch HAVO Locatie Zuideinde Plaats: Meppel BRIN-nummer: 25 CL-0 Onderzoek uitgevoerd op: 6 december 2011 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Almende College, locatie Isala voor havo en vwo HAVO Plaats : Silvolde BRIN nummer : 14UM C1 BRIN nummer : 14UM 00 HAVO Onderzoeksnummer : 276258 Datum onderzoek :

Nadere informatie

Eindrapport van de visitatiecommissie. over. CSG Comenius

Eindrapport van de visitatiecommissie. over. CSG Comenius Eindrapport van de visitatiecommissie over CSG Comenius Op grond van een visitatie op 1 t/m 3 oktober 2012 Als deel van het traject Collegiale Visitatie vanuit de Fricolore onderwijsgroep 30 oktober 2012

Nadere informatie

CVO Zuid-West Fryslan

CVO Zuid-West Fryslan Algemene samenvatting 1 Inleiding Marktpositie en Profilering is één van de vijf deelprojecten van Meesterwerk 2020. Een eerste stap in dit project is het helder krijgen van de kernidentiteit van onze

Nadere informatie

Vernieuwende elementen. 1. Stuurgroep ouderbetrokkenheid

Vernieuwende elementen. 1. Stuurgroep ouderbetrokkenheid Ds. Joannes Beukelmanschool, Alblasserdam pagina 1 De Ds. Joannes Beukelmanschool, locatie Weverstraat: samenwerken met ouders aan de ontwikkeling van kinderen op basis van de Bijbel Ouders worden gezien

Nadere informatie

Cyclisch Systematisch Integraal Zelfevaluatie

Cyclisch Systematisch Integraal Zelfevaluatie Kwaliteitsimpuls op sectieniveau De KVLO is de eerste vakvereniging in Nederland die een systematisch kwaliteitszorgsysteem heeft ontwikkeld voor de praktijk. Het project bestaat uit twee krachtige instrumenten:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Gregorius College Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Gregorius College Afdeling vwo Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 01KF-00/02 Arrangementsnummer: 726178 HB: 3485391 Onderzoek uitgevoerd op: 15 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK

TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Baken Stad College VMBOB VMBOGT VMBOK Plaats : Almere BRIN nummer : 01FP C2 BRIN nummer : 01FP 00 VMBOB BRIN nummer : 01FP 00 VMBOGT BRIN nummer : 01FP 00 VMBOK Onderzoeksnummer

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG Chr. Mavo De Saad

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG Chr. Mavo De Saad KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2016 Chr. Mavo De Saad Plaats : Damwald BRIN nummer : 02XE Onderzoeksnummer : 285634 Datum onderzoek : 14-15 september 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

Samenvatting. VSO De Piramide/ Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) VSO De Piramide

Samenvatting. VSO De Piramide/ Den Haag. Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) VSO De Piramide VSO De Piramide/ Den Haag Samenvatting Resultaten Leerlingtevredenheidspeiling (LTP) VSO De Piramide Eerder dit jaar heeft onze school VSO De Piramide deelgenomen aan een tevredenheidspeiling onder leerlingen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken International School VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken International School VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Baken International School VWO Plaats : Almere BRIN nummer : 01FP C3 BRIN nummer : 01FP 06 VWO Onderzoeksnummer : 275538 Datum onderzoek : 15 april 2014

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VMBOGT Thorbecke VO VMBO-T HAVO VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. VMBOGT Thorbecke VO VMBO-T HAVO VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK VMBOGT Thorbecke VO VMBO-T HAVO VWO Plaats : Nieuwerkerk ad IJssel BRIN nummer : 15HX 03 VMBOGT BRIN nummer : 15HX C3 Onderzoeksnummer : 275135 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS VWO

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS VWO RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS VWO Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 21AF 00 VWO Onderzoeksnummer : 196723 Datum onderzoek : Datum vaststelling : 10 oktober 2013 Pagina 2 van 11 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK;

BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; BESPREEKPUNTEN VANUIT AFGENOMEN ENQUETES; 2014 HET OUDERTEVREDENHEIDONDERZOEK; Inleiding: Allereerst wil ik iedereen bedanken voor het invullen van deze onderzoeken. We zijn erg blij met de uitkomsten

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN'

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' School : rkbs 'Van Doorn' Plaats : Kockengen BRIN-nummer : 06PB Onderzoeksnummer : 61072 Datum schoolbezoek : 17 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015

Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Mariaschool Reutum tevredenheidsmeting medewerkers 2014-2015 Aantal respondenten: 10/12 Vensters Voor Verantwoording PO Schoolklimaat 3,7 0% 0% 27% 73% 0% B1. In hoeverre gaan leerlingen graag naar school?

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Twents Carmel College, locatie De Thij HAVO VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Twents Carmel College, locatie De Thij HAVO VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Twents Carmel College, locatie De Thij HAVO VWO Plaats : Oldenzaal BRIN nummer : 05AV C2 BRIN nummer : 05AV 01 HAVO BRIN nummer : 05AV 01 VWO Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015

Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015 Tevredenheidsonderzoek: medewerkers/ouders/leerlingen februari 2015 Medewerkers Het onderzoek is gehouden onder alle 21 medewerkers van De Boei. Uiteindelijk hebben 19 medewerkers de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

2. Een gezamenlijke studiedag met ouders en docenten

2. Een gezamenlijke studiedag met ouders en docenten De Leon van Gelder, Groningen pagina 1 De Leon van Gelder: school, leerlingen en ouders samen op weg naar een passende schoolloopbaan De Leon van Gelder in Groningen, een vestiging van het Reitdiep College,

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST School: De Horst Plaats: Apeldoorn BRIN-nummer: 17UB Onderzoeksnummer: 103558 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. CSG De Lage Waard HAVO VWO

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017. CSG De Lage Waard HAVO VWO KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN DE STAAT VAN HET ONDERWIJS 2016/2017 CSG De Lage Waard HAVO VWO Plaats : Papendrecht BRIN nummer : 16QA C1 BRIN nummer : 16QA 00 HAVO BRIN nummer : 16QA 00 VWO Onderzoeksnummer

Nadere informatie

INLEIDING VERANTWOORDING 1

INLEIDING VERANTWOORDING 1 INLEIDING Het wil onderwijskwaliteit bieden waardoor leerlingen en ouders tevreden zijn, medewerkers met plezier en professioneel hun werk doen en andere belanghebbenden en toezichthouders het onderwijs

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK UNIE NOORD, THEATER HAVO/VWO AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 02VG-19 Registratienummer: 3482644 Onderzoek uitgevoerd op: 6 december 2012

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. De Passie Rotterdam Afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK De Passie Rotterdam Afdeling vwo Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 27RW-0 HB: 3485035 Arrangementsnummer: 226237 Onderzoek uitgevoerd op: 22 november

Nadere informatie

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ De Regenboog Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 12PC Onderzoek uitgevoerd op: 18 en 19 mei 2009 Conceptrapport verzonden op: 4 juni 2009 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 DE HOLTHUIZEN School: De Holthuizen Plaats: Haaksbergen BRIN-nummer: 12YQ Onderzoeksnummer: 103463 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium)

Schoolportret samenwerkingsverband Roermond. vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en met gymnasium) Schoolportret samenwerkingsverband Roermond vo- docenten over Passend onderwijs (vmbo tot en

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Christelijk Gymnasium VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Christelijk Gymnasium VWO Plaats : Utrecht BRIN nummer : 16PA C1 BRIN nummer : 16PA 00 VWO Onderzoeksnummer : 283237 Datum onderzoek : 8 april 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

Inspectietoezicht op scholen voor Voortgezet Onderwijs in 2006

Inspectietoezicht op scholen voor Voortgezet Onderwijs in 2006 Inspectietoezicht op scholen voor Voortgezet Onderwijs in 2006 Inleiding Met ingang van 1 januari 2006 stelt de inspectie het waarderingskader en de werkwijze in het toezicht in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Tevredenheid leerlingen Vmbo t Venster

Tevredenheid leerlingen Vmbo t Venster Via deze nieuwsbrief wil Quadraam, het schoolbestuur van Vmbo t Venster, alle betrokkenen inlichten over de resultaten van de enquête die gehouden is onder de leerlingen van Vmbo t Venster. Inhoud Aanpak

Nadere informatie

Verslag tevredenheidsonderzoek onder leerlingen en ouders 2015

Verslag tevredenheidsonderzoek onder leerlingen en ouders 2015 Verslag tevredenheidsonderzoek onder leerlingen en ouders 2015 Amersfoort, 23 maart 2015 Geachte lezer, Voor u ligt het verslag naar aanleiding van de afgenomen enquête Vensters voor verantwoording in

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Praktijkonderwijs Stadskanaal PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Praktijkonderwijs Stadskanaal PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Praktijkonderwijs Stadskanaal PRO Plaats : Stadskanaal BRIN nummer : 18UZ C1 BRIN nummer : 18UZ 00 PRO Onderzoeksnummer : 279114 Datum onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK OP OBS OETKOMST IN KOLHAM Plaats : Kolham BRIN-nummer : 13DT Onderzoek uitgevoerd op : 22 juni 2010 Rapport vastgesteld te Groningen: 13 september

Nadere informatie

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk

SG Nelson Mandela. mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk SG Nelson Mandela mavo en mavo/havo algemeen toegankelijk Dalton is een Daltonschool Zo wil Scholengemeenschap Nelson Mandela bekend staan. In een open sfeer bepalen de leerlingen zelf voor een deel hun

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken Park Lyceum, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Het Baken Park Lyceum, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Het Baken Park Lyceum, afdeling vwo Plaats: Almere BRIN-nummer: 01FP-1 Registratienummer: 3195466 Onderzoek uitgevoerd op: 12 mei 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Annie M.G. Schmidt

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij. Annie M.G. Schmidt RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Annie M.G. Schmidt Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 24BG Onderzoeksnummer : 126085 Datum schoolbezoek : 7 juni 2012 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen BORNEGO COLLEGE 25 oktober 2016 Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter Hier kan een onderschrift komen 1 Programma (in hoofdlijnen) (voortgezet) Onderwijs in Nederland Bornego College:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. 's-gravendreef College HAVO VMBOGT VMBOK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. 's-gravendreef College HAVO VMBOGT VMBOK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK 's-gravendreef College HAVO VMBOGT VMBOK Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 00XK C3 BRIN nummer : 00XK 03 HAVO BRIN nummer : 00XK 03 VMBOGT BRIN nummer : 00XK

Nadere informatie

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar

Dalton Skills. Stedelijk Dalton College Alkmaar Dalton Skills Stedelijk Dalton College Alkmaar Plaatsing in Dalton Skills Alle leerlingen met een bb, bb/kb, kb, kb/tl advies komen op het Stedelijk Dalton College terecht in Dalton Skills. Dit geldt ook

Nadere informatie

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK INSTELLINGEN VOOR KINDEROPVANG EN SCHOLING IN CHAAM DORPSRAAD CHAAM Chaam, 15 juli 2015 INHOUD 1. INLEIDING 3 2. BASISSCHOOL DE DRIESPRONG 4 3. BASISSCHOOL HET BEEKDAL

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch

Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch Een Positieve Klas resultaten Duhamel College Den Bosch Mentoren van Duhamel College Den Bosch (vmbo) hebben het programma Een Positieve Klas in het schooljaar 2011-2012 uitgevoerd met eerste en tweede

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK. Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK Stedelijk Dalton Lyceum, afdeling vwo Plaats: Dordrecht BRIN-nummer: 24PY-0 HBnummer:3217542 Onderzoek uitgevoerd op: 8 november 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Samenvatting. BS Hiliglo/ Holwierde. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo

Samenvatting. BS Hiliglo/ Holwierde. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS Hiliglo Enige tijd geleden heeft onze school BS Hiliglo deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school hebben zeven

Nadere informatie

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij

Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij RAPPORT VAN BEVINDINGEN Tussentijds kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Ster Plaats : Amsterdam Zuidoost BRIN-nummer : 20TP Onderzoeksnummer : 122163 Datum schoolbezoek : 28 maart 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij o.b.s. "De Skâns" Plaats : Frieschepalen BRIN-nummer : 13EI Onderzoeksnummer : 123241 Datum schoolbezoek : 7 juli 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Erasmus College, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. Erasmus College, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Erasmus College, afdeling vwo Plaats: Zoetermeer BRIN-nummer: 00PJ-1 J Onderzoeksnummer: 2782066 v Onderzoek uitgevoerd op: 17 april 2009 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Watapanaschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Watapanaschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij de Watapanaschool Plaats : Rincon, Bonaire BRIN-nummer : 30GT Datum schoolbezoek : 15 oktober 2014 Rapport vastgesteld te Tilburg op 21

Nadere informatie

Resultaten oudertevredenheidspeiling maart 2014

Resultaten oudertevredenheidspeiling maart 2014 Resultaten oudertevredenheidspeiling maart 2014 Inleiding In dit rapport worden de resultaten beschreven van de Oudertevredenheidspeiling 2014. De tevredenheidspeiling wordt gehouden bij een groot aantal

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Willem de Zwijger College, afdeling vwo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Willem de Zwijger College, afdeling vwo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Willem de Zwijger College, afdeling vwo Plaats: Papendrecht BRIN-nummer: 20AE-0 Arrangementsnummer: 187799 Onderzoek uitgevoerd op: 9 en 11

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek leerlingen. Produs Praktijkonderwijs

Tevredenheidsonderzoek leerlingen. Produs Praktijkonderwijs leerlingen Produs Praktijkonderwijs Juni 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Kader... 3 1.2 Doelstelling tevredenheidsonderzoek... 3 1.3 Methode van onderzoek... 3 2 Onderzoek tevredenheid

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. DE VRIJE SCHOOL GRONINGEN, afdeling VWO

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. DE VRIJE SCHOOL GRONINGEN, afdeling VWO DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE VRIJE SCHOOL GRONINGEN, afdeling VWO Plaats: Groningen BRIN-nummer: 16NK Onderzoeksnummer: HB2780075 Onderzoek uitgevoerd op: 7 april 2009 Conceptrapport

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

Extra-Nieuwsbrief. 1. Hoe werken we op De Korenbloem aan de kwaliteit van het onderwijs?

Extra-Nieuwsbrief. 1. Hoe werken we op De Korenbloem aan de kwaliteit van het onderwijs? Extra-Nieuwsbrief Kbs De Korenbloem Jan van Arkelstraat 7 8101 EN Raalte tel: 0572-362690 email: korenbloem@mijnplein.nl website:www.korenbloemraalte.nl november 2014 Thema: Wat vinden de ouders van De

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Pinksterbloem/ Amsterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Pinksterbloem

Samenvatting. BS De Pinksterbloem/ Amsterdam. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Pinksterbloem BS De Pinksterbloem/ Amsterdam Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Pinksterbloem Enige tijd geleden heeft onze school BS De Pinksterbloem deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling

Nadere informatie

Personeel van school reageert snel op vragen die per mail gesteld worden. Fijn!

Personeel van school reageert snel op vragen die per mail gesteld worden. Fijn! Verslag bijeenkomst klassenouders d.d. 12 april 2016. Klas 1bk, 1km, 1mh, 1hv Kinderen gaan met plezier naar school! Huiswerk Ouders missen de papieren agenda. Telkens inloggen is niet handig. Hierdoor

Nadere informatie

RESULTATEN. Rapportage OBS De Kaap, Amsterdam

RESULTATEN. Rapportage OBS De Kaap, Amsterdam RESULTATEN Rapportage OBS De Kaap, Amsterdam juni 2013 1 ALGEMEEN 1.1 Inleiding Algemeen Het instrument de Kwaliteitsvragenlijst is een hulpmiddel om de kwaliteit van de school en/of het schoolbestuur

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Bonifatius Mavo VMBOGT

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Bonifatius Mavo VMBOGT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Bonifatius Mavo VMBOGT Plaats : Emmeloord BRIN nummer : 02KR C1 BRIN nummer : 02KR 00 VMBOGT Onderzoeksnummer : 290332 Datum onderzoek : 4 oktober 2016 Datum

Nadere informatie

begeleiding in de onderbouw

begeleiding in de onderbouw 1 begeleiding in de onderbouw Inhoud Deze brochure is geschreven om antwoord te geven op (een deel van) uw vragen op het gebied van de begeleiding van uw kind. De volgende zaken komen aan de orde: 1. Het

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK GUIDO DE BRES, ARNHEM afdeling vmbo-tl Plaats: Arnhem BRIN-nummer: 00JT-03 Arrangementsnummer: 220117 Onderzoek uitgevoerd op: 7 november 2012 Conceptrapport

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Tweemaster/ Heerhugowaard. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Tweemaster

Samenvatting. BS De Tweemaster/ Heerhugowaard. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Tweemaster BS De Tweemaster/ Heerhugowaard Samenvatting Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Tweemaster Enige tijd geleden heeft onze school BS De Tweemaster deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS. Almende College, locatie Wesenthorst voor vmbo VMBOGT

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS. Almende College, locatie Wesenthorst voor vmbo VMBOGT RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK VOORTGEZET ONDERWIJS Almende College, locatie Wesenthorst voor vmbo VMBOGT Plaats : Ulft BRIN-nummer : 14UM C2 BRIN-nummer : 14UM 02 VMBOGT Onderzoeksnummer : 195945 Datum onderzoek

Nadere informatie

Verslag Leerlingenenquête 2010 2011.

Verslag Leerlingenenquête 2010 2011. Verslag Leerlingenenquête 2010 2011. In het kader van de kwaliteitszorg op de RK Daltonbasisschool St. Plechelmus houden we eenmaal per 4 jaar een leerlingenenquête. In het schooljaar 2010-2011 is deze

Nadere informatie

Enquête leerlingtevredenheid onderbouw DL jan.15

Enquête leerlingtevredenheid onderbouw DL jan.15 Enquête leerlingtevredenheid onderbouw DL jan.15 1. Vorig schooljaar was ik leerling in de afdeling: Respondenten 191 A. Havo 102 53% B. Atheneum 73 38% C. Gymnasium 16 8% 2. Dit jaar zit ik in klas: Respondenten

Nadere informatie

Vragenlijst Schoolverlaters 2015

Vragenlijst Schoolverlaters 2015 Vragenlijst Schoolverlaters 2015 Uitslagen Vragenlijst De Ark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 3 Gegevens... 3 Schoolgegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Vragenlijst ouders Uitslag Vragenlijst

Vragenlijst ouders Uitslag Vragenlijst Vragenlijst ouders 2015 Uitslag Vragenlijst De vragenlijst Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen: 1. Wat beloven wij?

Nadere informatie

De Piramide van Pavlov, de interactiedriehoek en de rubrics

De Piramide van Pavlov, de interactiedriehoek en de rubrics De Piramide van Pavlov, de interactiedriehoek en de rubrics Hoe kunnen we gedragsproblemen in het onderwijs substantieel verminderen? Een integrale benadering voor op de werkvloer leidt tot minder ervaren

Nadere informatie

Samenvatting. BS De Driehoek/ Griendtsveen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek

Samenvatting. BS De Driehoek/ Griendtsveen. Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek Resultaten Personeelstevredenheidspeiling (PTP) BS De Driehoek Enige tijd geleden heeft onze school BS De Driehoek deelgenomen aan de personeelstevredenheidspeiling onder de teamleden. Van onze school

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Flora College Afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kbl)

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Flora College Afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kbl) RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Flora College Afdeling vmbo kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kbl) Plaats: Naaldwijk BRIN-nummer: 14YD-3 Registratienummer: 3207441 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 OBS REMBRANDT School: openbare basisschool Rembrandt Plaats: Akersloot BRIN-nummer: 04GB Onderzoeksnummer: 103497 Datum uitvoering

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO VOORTGANGSGESPREK het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO Plaats : Alphen aan den Rijn BRIN nummer : 04DF C1 BRIN nummer : 04DF 00 HAVO BRIN nummer : 04DF 00 VMBOGT BRIN nummer :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. Basisschool De Pelikaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. Basisschool De Pelikaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij Basisschool De Pelikaan Plaats : Kralendijk, Bonaire BRIN-nummer : 28PW Datum schoolbezoek : 16 oktober 2014 Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

Resultaten ouder-tevredenheids-enqûete 2012. Schoolgebouw. Communicatie. Ik ben tevreden over de bereikbaarheid van de school.

Resultaten ouder-tevredenheids-enqûete 2012. Schoolgebouw. Communicatie. Ik ben tevreden over de bereikbaarheid van de school. Ik ben tevreden over de bereikbaarheid van de school. De school heeft het reizen tussen verschillende vestigingen goed geregeld. Schoolgebouw helemaal oneens oneens eens helemaal eens geen mening De school

Nadere informatie

Nieuws uit. extra editie kwaliteitszorg

Nieuws uit. extra editie kwaliteitszorg Nieuws uit. extra editie kwaliteitszorg Wat is kwalitatief goed onderwijs? In schooljaar 2012-2013 hebben we onze visie zoals dat zo mooi heet her (r)ijkt. Belangrijk is dat je met elkaar een toekomstbeeld

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd:

Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject geformuleerd: projectplan professionaliseringstraject Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Mendelcollege Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het professionaliseringstraject

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG Gomarus College Drachten VMBOGT

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG Gomarus College Drachten VMBOGT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2014 Gomarus College Drachten VMBOGT Plaats : Drachten BRIN nummer : 02UV C4 BRIN nummer : 02UV 03 VMBOGT Onderzoeksnummer : 272203 Datum onderzoek

Nadere informatie

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders

Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Samenvatting tevredenheidsmeting ouders Hierbij ontvangt u van mij een samenvatting van de uitkomsten van de tevredenheidsmeting, die begin november is afgenomen. We hebben deze in het team en met de MR

Nadere informatie

Leerkrachtentevredenheidspeiling

Leerkrachtentevredenheidspeiling Leerkrachtentevredenheidspeiling Uitslagen Vragenlijst Basisschool De Eendragt Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 De vragenlijst... 4 Gegevens... 6 Schoolgegevens... 6 Periode van afname...

Nadere informatie

Schoolprofiel Emelwerda College

Schoolprofiel Emelwerda College Schoolprofiel Emelwerda College Emmeloord Mei 2017 1 Inhoudsopgave 1. Informatie over het Emelwerda College 3 2. Procedure werving en selectie vacatures 6 2 1. Informatie over het Emelwerda College 1.1

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.S.G. Stad en Esch. Locatie Diever Afdelingen vmbo-(g)t en havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. R.S.G. Stad en Esch. Locatie Diever Afdelingen vmbo-(g)t en havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK R.S.G. Stad en Esch Locatie Diever Afdelingen vmbo-(g)t en havo Plaats: BRIN-nummer: Diever 25CL-3 Onderzoek uitgevoerd op: 13 november 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Welkom VOORLICHTINGSAVOND OUDERS GROEP-8 LEERLINGEN

Welkom VOORLICHTINGSAVOND OUDERS GROEP-8 LEERLINGEN Welkom VOORLICHTINGSAVOND OUDERS GROEP-8 LEERLINGEN De stap van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs voelt soms als een grote stap aan. Luuk van Bussel, Conrector deelschool TL De positie van

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE RANK. BRIN-nummer : 11LX Onderzoeksnummer : 94542

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE RANK. BRIN-nummer : 11LX Onderzoeksnummer : 94542 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE DE RANK School : De Rank Plaats : Schoonhoven BRIN-nummer : 11LX Onderzoeksnummer : 94542 Datum schoolbezoek : 4 en 5 juni 2007 Datum vaststelling : 14 september 2007

Nadere informatie