Jaarverslag juni Inhoudsopgave. Pagina. 1. Inleiding Sociaal Jaarverslag Productverantwoording Financieel overzicht 31

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014 1 juni 2015. Inhoudsopgave. Pagina. 1. Inleiding 2. 2. Sociaal Jaarverslag 6. 3. Productverantwoording 7. 4. Financieel overzicht 31"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Sociaal Jaarverslag 6 3. Productverantwoording 7 4. Financieel overzicht 31

2 1 Inleiding Missie en visie Sport Fryslân Sport Fryslân is hét sportkenniscentrum van Fryslân. We zetten onze expertise in om sporten en bewegen mogelijk te maken voor alle Friezen. Sporten in verenigingsverband is de beste garantie voor voldoende, structureel en verantwoord bewegen. In het bijzonder richten wij ons op het stimuleren van sportplezier bij kinderen, op sportdeelname van mensen die (te) weinig bewegen en mensen die niet mee kunnen doen aan het reguliere sportaanbod, maar aangepast willen sporten. Daarnaast zijn we voor 500 trainers van 300 Friese sportverenigingen de sportwerkgever. Het belang van sport en bewegen staat niet meer ter discussie. Welvaartsziektes worden volksvijand nummer 1 en (zorg)kosten lopen op; op landelijk en Europees niveau wordt dit onderkend. Gezond starten als kind en met elkaar gezond ouder worden; dat zijn de thema s voor de komende jaren. Steeds vaker zetten wij sport als middel in; op het thema leefbaarheid, participatie, maar ook in het sociale domein. Wat dit betreft staat Sport Fryslân midden in de Mienskip en zijn wij dé partij om belangrijke en noodzakelijke verbindingen te maken. In 2014 hebben we onze producten en activiteiten ingedeeld in de volgende speerpunten met een betere aansluiting bij de missie en visie van Sport Fryslân: Stimuleren sportplezier Wie jong plezier heeft in het sporten, blijft het ook op latere leeftijd doen. We willen kinderen laten zien dat sporten leuk is en bijdraagt aan een gezonde toekomst. Om jonge kinderen in aanraking te brengen met sport, verhogen we bijvoorbeeld de kwaliteit van het bewegingsonderwijs. Zo voeren we samen met De Friesland Zorgverzekeraar het programma Sport op Basisscholen uit. Het resultaat: 52 vakleerkrachten op Friese basisscholen. Drempels weg Onze speciale aandacht gaat uit naar mensen die minder sporten dan zou kunnen, bijvoorbeeld omdat ze chronisch ziek zijn, een lichamelijke of verstandelijke beperking hebben, weinig geld hebben, oud zijn of met overgewicht kampen. Door ervoor te zorgen dat sportverenigingen aangepaste beweegprogramma s aanbieden, brengen we deze mensen in aanraking met sport en bewegen. Lukt dit niet, dan starten we zelf beweeggroepen op. Inmiddels zijn er in Fryslân al zo n 400. Ook door het bieden van beweegadviezen op maat, nemen we drempels voor deze groepen weg. Sportverenigingen Sporten in verenigingsverband is de beste garantie voor voldoende, structureel én verantwoord bewegen. We ondersteunen de Friese sportbonden en de Friese sportverenigingen om met een passend sportaanbod in te spelen op de behoeften van jong tot oud. Zo bieden we advies en praktische ondersteuning bij het formuleren van verenigingsbeleid of helpen bij het opzetten van gehandicaptenteams. Wij zijn voor 500 trainers van 300 Friese sportverenigingen de sportwerkgever. Dit betekent dat trainers en sportverenigingen bij ons terechtkunnen voor personeelszaken: arbeidsovereenkomsten, salarisadministratie, vervanging bij ziekte, hulp bij conflicten en juridische zaken. Sportkader als basis Ook zorgen we voor een goed gekwalificeerd sportkader in Fryslân van vakleerkrachten, buurtsportcoaches, sportdocenten en begeleiders. We bevorderen deskundigheid, stellen kwaliteitseisen en oefenen invloed uit op het onderwijscurriculum. Provinciaal kenniscentrum Als hét sportkenniscentrum van Fryslân verzamelen, bundelen en ontsluiten we kennis. Als kennis ontbreekt, dan doen we zelf onderzoek. Bijvoorbeeld de lichaamsbeweging bij kinderen of de bereikbaarheid van sportaccommodaties in de Friese gemeenten. Daarbij werken we samen met universiteiten, hogescholen, organisaties die gericht zijn op de zorg en landelijke kennisinstituten. Als kenniscentrum staan we bovendien aan de basis van innovaties op het gebied van sport en bewegen in Fryslân, denk hierbij aan de gezonde sportkantine en energiemaatregelen voor het clubhuis. Bewezen aanpakken, zoals revalidatie sport en bewegen, vertalen we naar de Friese situatie en we stimuleren pilots. 2

3 Financiën Diverse organisaties dragen bij aan de financiering van activiteiten van Sport Fryslân of verlenen opdrachten. Sport Fryslân is niet gericht op winst: eventuele opbrengsten komen weer ten goede aan activiteiten die bijdragen aan onze doelstellingen. In 2014 was ongeveer een derde van de omzet (exclusief het werkgeverschap van buurtsportcoaches van gemeenten) afkomstig van de provincie en de rest van onder andere gemeenten (33%), fondsen en bedrijven. De provincie verstrekt een jaarlijkse subsidie die in overleg besteed wordt aan projecten passend binnen het provinciale sportbeleid. Veel projecten hebben een gecombineerde financiering: met geld van de provincie worden activiteiten opgezet c.q. aangejaagd en met geld van derden uitgewerkt of uitgevoerd. Iedere euro die door de provincie wordt geïnvesteerd in Sport Fryslân, wordt dan ook door ons meer dan verdubbeld: het multiplier effect. Producten In dit jaarverslag zijn onze activiteiten beschreven via de thema s zoals deze in de van 2014 zijn opgesteld. Enkele hoogtepunten: - Op één na (Kollumerland c.a.) doen alle gemeenten mee aan de regeling Brede Impuls Combinaties (Buurtsportcoaches). Sport Fryslân verzorgt het werkgeverschap, de bijscholing en kennisdeling voor dertien gemeenten (41buurtsportcoaches) - Het jaar 2014 was het jaar van aangepast sporten. In aanloop naar de Special Olympics Nationale Spelen werden meerdere activiteiten uitgevoerd. De Nationale Spelen zijn succesvol in Sneek en Heerenveen georganiseerd. Het evenement trok ruim 2000 sporters met een verstandelijke beperking naar Fryslân. - Het Masterplan Fryske Sporten is in 2014 met de Fryske Bonden in gang gezet. Na het haalbaarheidsonderzoek is een plan van aanpak geschreven en is het aanbod van de Fryske bonden in kaart gebracht. Alle voorbereidingen zijn getroffen om de organisatie van het aanbod, het opstellen van het lespakket en de noodzakelijke website in 2015 te concretiseren. Volgens planning kunnen de scholen in september 2015 gebruik maken van het aanbod. - Samen met de gemeente Smallingerland en De Friese Wouden is het project Sociaal Vitaal gestart, gericht op eenzame ouderen om deze via beweegactiviteiten tot bewegen te stimuleren. 3

4 - De pilot sportdorp werd in 2014 verlengd door de inzet van buurtsportcoaches in het sportdorpen Gorredijk, Veenwouden en Witmarsum. - Het project Sport op Basisscholen is met financiering van De Friesland Zorgverzekeraar verder uitgerold naar 52 vakleerkrachten bij negentien Friese gemeenten. Dit is een toename van 32 % ten opzichte van eind In 2014 is gestart met het ontwikkelen van een visie op de sportvereniging van de toekomst. De maatschappelijke ontwikkelingen, trends en veranderende sportbehoefte vragen een vernieuwde werkwijze en ander aanbod in de sportvereniging. - Sportgala; ook in 2014 heeft Sport Fryslân het Sportgala Fryslân georganiseerd. Met financiering van de provincie, een aantal gemeenten en het bedrijfsleven is het weer gelukt een professioneel podium te creëren voor de Fryske topsporters. Ook dit jaar was er sprake van een brede en hoogwaardige bezetting; Olympisch goud, WK en EK medailles. Liefst 750 bezoekers waren bij dit spektakel aanwezig en het was daarnaast live op Podium TV te volgen. Samen bereiken we meer Wij zijn de onafhankelijke spelverdeler op het Friese sportveld (zie figuur). We brengen organisaties met elkaar in contact en verbinden initiatieven. Zo voorkomen we dat elke gemeente, sportvereniging of onderwijsinstelling opnieuw het wiel uitvindt. Zo nodig jagen we initiatieven aan of faciliteren we ontwikkelingen. Samen met o.a. alliantiepartners GGD Fryslân en ROS Friesland ontsluiten we onze kennis over sport en bewegen ten behoeve van activiteiten in het sociale domein. Ook zijn in 2014 de eerste stappen gezet om te onderzoeken welke rol de buurtsportcoaches kunnen vervullen voor sport- en beweegactiviteiten binnen het sociale domein. Figuur samenwerkingspartners

5 Leeswijzer In Hoofdstuk 2 is het sociaal jaarverslag opgenomen. De verantwoording van de producten is, gebaseerd op het Productplan 2014, beschreven in Hoofdstuk 3. Inhoudelijke of financiële afwijkingen zijn daarbij expliciet vermeld. Het financiële overzicht van de projecten is weergegeven in Hoofdstuk 4. 5

6 2 Sociaal Jaarverslag Personeelsbestand en -verloop Het personeelsbestand van Sport Fryslân bestaat uit interne en externe medewerkers. Die laatste categorie betreft medewerkers werkzaam bij gemeenten als combinatiefunctionaris / buurtsportcoach (vakleerkracht). Op 31 december 2014 waren er 61 medewerkers in dienst (44 fte), waarvan 44 externe medewerkers (29 fte). De formatie is in 2014 toegenomen met twaalf medewerkers (stijging van 25%). In de loop van het jaar zijn vijftien nieuwe medewerkers in dienst gekomen, waarvan veertien externe medewerkers. Drie medewerkers hebben de organisatie verlaten waarvan twee externe medewerkers. Organisatieontwikkeling Ook in 2014 is veel aandacht besteed aan het stroomlijnen van de administratieve systemen. Het intranet is verder verrijkt: de interne klantgerichtheid staat hierbij centraal. Het gebruik van software voor de diverse onderdelen is geoptimaliseerd. Opleidingen en loopbaanbegeleiding De totale investering in opleidingen, inclusief studie- (242 uur), bedraagt ( in 2013), dat is 1,9% van de bruto loonsom (2,7% in 2013); richtlijn in de CAO is 1%). In 2014 hebben alle negentien interne medewerkers een in-company training Feedback en kritische vragen gevolgd. Een aantal medewerkers hebben een scholing Klantgericht schrijven gevolgd. Andere gevolgde opleidingen zijn de leergang bedrijfskunde (vervolg), bedrijfshulpverlening (herhaling), bijscholingen met betrekking tot algemene personeelszaken en financiële zaken. Ziekteverzuim en verzuimbegeleiding De streefcijfers in het ziekteverzuimbeleid van Sport Fryslân zijn een maximaal verzuimpercentage van 4% en een maximale meldingsfrequentie van 1,5. Het verzuimpercentage van 2014 is, inclusief zwangerschapsverlof, 1,4% (1,8% in 2013) en de meldingsfrequentie 0,6% (0,7% in 2013). De verzuimfrequentie en het ziekteverzuim vallen ruim onder de streefgetallen. Arbeidsomstandighedenbeleid In 2014 heeft een ontruimingsoefening plaatsgevonden die naar tevredenheid is verlopen. Verder is gestart met een update van de kantoorinrichting. Bedrijfssport Sport Fryslân stimuleert sporten van haar eigen medewerkers door een tegemoetkoming in tijd en geld voor sporten onder werktijd. In 2014 hebben zeven (negen in 2013) medewerkers gebruik gemaakt van deze regeling: in totaal 68,50 (in ) en 47,20 (in ). Medezeggenschap In 2014 is overleg geweest met de Personeelsvertegenwoordiging (PVT) over de ontwikkelingen van Sport Fryslân en het jaarplan van de PVT. In 2014 is aan de PVT advies gevraagd met betrekking tot het laten vervallen van het meerkeuzesysteem, de werkwijze met betrekking de werkkostenregeling en de aanwijzing van de verplichte vrije dagen. De PVT is in alle gevallen akkoord gegaan met het advies. 6

7 3 Productverantwoording Product Gemeentelijk sport- en beweegbeleid (141000) graad ext. kosten ext. kosten inkomsten inkomsten Totaal % Aandeel provincie % Aandeel derden % Toelichting uitgevoerde activiteiten aandeel provincie Integrale aanpak - Sport Fryslân heeft een bijeenkomst voor gemeentelijke ambtenaren sport georganiseerd (elf gemeenten waren aanwezig) met als onderwerpen: Masterplan Fryske Sporten, Provinciaal Sportbeleid , Wet Markt en Overheid, het Jaar van het Aangepast Sporten (wat kan uw gemeente (nog meer) doen om sporten met een beperking mogelijk te maken?) en de Open Club (in samenwerking met partijen uit andere sectoren, gericht aan de slag om activiteiten aan te bieden). - Achttien ambtenaren van negen gemeenten bezochten onze expertmeeting Sport en WMO. De gemeente Smallingerland vertelde over haar praktijkervaringen van een integraal gezondheid-, wmo-, en sportbeleid. In Leeuwarden heeft de sport aansluiting gezocht bij de sociale wijkteams. De gemeente presenteerde de succes- en faalfactoren. Sport Fryslân en Sportservice Overijssel inspireerden de aanwezigen met voorbeelden: veranderende inzet buurtsportcoach, sportdorp, vertrouwenscontactpersoon, sociaal vitaal, rolje foar sport en kinderstraat. - Op de najaarsbijeenkomst voor ambtenaren sportzaken (negen gemeenten waren aanwezig) zijn de volgende onderwerpen behandeld: Fusietrajecten sportverenigingen, Sport en bewegen in het sociale domein (welke rol voor bewegen ziet u in uw gemeente?) en Sport en de arbeidsmarkt/werkzoekenden (gastspreker Selma Altena presenteert de meerwaarde van sport in het Actieplan Jeugdwerkloosheid Leeuwarden). - Voor de Provinciale Statenverkiezing is een factsheet over de mogelijke rol van sport en bewegen in het beleid uitgebracht. Twee partijen (Christen Unie en Partij van de Arbeid) hebben aanvullende input voor hun partijprogramma opgevraagd. Verbinden - In de Alliantie van De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) en Sport Fryslân is het accent gelegd op bewegen door ouderen (in het kader van langer zelfstandig wonen en het tegengaan van sociaal isolement) en kennis delen. Dit heeft geresulteerd in twee ideeën: een serious game voor thuiswonende ouderen en een beweegapp waarbij beweeggedrag gerelateerd wordt aan beweegnormen. - In de Alliantie Sport, Zorg en Gemeente met GGD Fryslân en ROS Friesland zijn voor Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG), Healthy Ageing, VitalinQ en Big Move gezamenlijk standpunten bepaald en is bepaald welke bijdrage de alliantie aan deze initiatieven kan leveren, variërend van het volgen van nieuwe ontwikkelingen (bij Healthy Ageing) tot actief informeren van gemeenten over kansrijke beleidskeuzes (bij JOGG). - Sport Fryslân is lid van het Dagelijks Bestuur van Sportkracht12. De contacten met diverse landelijke partijen (bijv. NOC*NSF, VWS, VSG, JOGG) zijn geïntensiveerd, waardoor de Provinciale Sportorganisaties (PSO s) zo langzamerhand een sterkere positie krijgen in het veld van beweegstimulering. Praktische initiatieven zijn onder andere: samenwerking met NOC*NSF ten aanzien van de gemeenteraadsverkiezingen en de provinciale verkiezingen, samenwerking met JOGG (gezamenlijke acquisitie van gemeenten, leveren van JOGG coaches), samenwerking ten aanzien van de interventie De gezonde sportkantine. 7

8 - De sportvereniging van de toekomst en de beweegvriendelijke omgeving zijn voor Sportkracht Noord de speerpunten voor Bij INTERREG (een Europese subsidieregeling voor innovatieve en duurzame projecten die Europa sterke maken) is een projectidee voorgelegd. Afhankelijk van de reactie dienen we in 2015 een subsidieaanvraag in. Voor de beweegvriendelijke omgeving heeft de Hanze Instituut Sportstudies (HIS) in samenwerking met Sportkracht Noord een aanvraag ingediend en gehonoreerd gekregen bij het Centre of Expertise Healthy Ageing. Adviseren - Ten aanzien van sport en bewegen in het sociale domein heeft Sport Fryslân een visie ontwikkeld, specifieke doelgroepen benoemd en een drempelaanpak (na een kennismaking gerichte doorverwijzing naar structureel beweegaanbod) opgesteld. Hierover zijn gesprekken gevoerd met wethouders. Op basis hiervan concludeert Sport Fryslân dat gemeenten het belang van bewegen inzien maar dat sport en bewegen vaak nog niet op het netvlies staat. Sport Fryslân wil de komende jaren kennis delen op basis van goede (Friese) voorbeelden. We hebben breed aandacht gevraagd voor de rol van de sportverenigingen in de transities via een artikel in diverse media. - Sport Fryslân heeft in de Stuurgroep Franekeradeel Actief kennis en adviezen geleverd over het programma Gezond in de Stad (GIDS). De gemeente heeft besloten deel te nemen aan GIDS. - In januari hebben we een provinciale bijeenkomst gehouden om de ambtenaren sportzaken en de ambtenaren volksgezondheid van de Friese gemeenten te informeren over het landelijke initiatief Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Naar aanleiding van deze bijeenkomst en na verdiepende gesprekken met ambtenaren en wethouders van Achtkarspelen, Harlingen en De Friese Meren heeft dit bij deze gemeenten tot serieuze interesse geleid. Op dit moment is Smallingerland de enige Friese JOGG-gemeente. Harlingen en Achtkarspelen starten met ingang van 1 januari De Friese Meren verwacht in 2015 ook deel te nemen. - De workshop Sportimpuls (Sneek) is door twaalf sportaanbieders bezocht. In Buitenpost kwamen maar liefst 21 sportaanbieders. In samenwerking met de ondersteuningsorganisatie Sportimpuls en de gemeenten Súdwest-Fryslân en Achtkarspelen zijn sportaanbieders door ons geholpen bij het indienen van een goede Sportimpuls aanvraag. Tenminste tien sportaanbieders hebben vervolgondersteuning gehad. Variërend van het meelezen tot het schrijven van de aanvraag. - De door Sport Fryslân geschreven aanvragen voor Sportdorp Stynsgea en Sport beweegt u Fit (sporten voor mensen met een chronische aandoening in Ferwerderadiel en Dongeradeel) zijn toegekend met als beoordeling zeer relevant en kwalitatief zeer goed. - Na de gemeenteraadsverkiezingen zijn twaalf nieuwe wethouders sport geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van sport en bewegen. Gespreksonderwerpen waren o.a.: de rol van sport(verenigingen) in het sociale domein, het Rijksprogramma Sport en Bewegen in de Buurt en lokale ontwikkelingen. Toelichting uitgevoerde activiteiten aandeel derden Ondersteunen en uitvoeren - Sport Fryslân voert in opdracht van de gemeenten Weststellingwerf, Opsterland en Littenseradiel het project Buurtsportwerk uit. - Voor de gemeente Leeuwarderadeel, Menameradiel en het Bildt heeft Sport Fryslân een haalbaarheidsonderzoek Buurtsportcoaches afgerond. In Leeuwarderadeel is gestart met de implementatiefase. - In opdracht van de gemeente Tytsjerksteradiel is een visie op combinatiefuncties en buurtsportcoaches in de gemeente Tytsjerksteradiel opgesteld. - Het Sportimpulsproject Basketball United is afgerond. Op advies van Sport Fryslân zijn de activiteiten structureel opgenomen in het reguliere aanbod van basketbalvereniging Dyna 75 in Heerenveen. - Voor de sportverenigingen in Augustinusga is een Sportimpuls aanvraag geschreven voor de interventie Sportdorp. 8

9 Zuidoost Fryslân in Beweging - Het project Zuidoost Fryslân in Beweging! is naar tevredenheid van de opdrachtgevers (de gemeenten Weststellingwerf, Ooststellingwerf en Opsterland) afgerond. De succesvolle activiteiten zijn opgenomen in de projecten Buurtsportwerk Weststellingwerf , Buurtsportwerk Ooststellingwerf en Buurtsportwerk Opsterland Toelichting afwijkingen van het productplan aandeel provincie - Er is 26 uur uit het Kenniscentrum toegevoegd voor de voorbereiding van de wethoudersbijeenkomst over sportaccommodaties. Toelichting afwijkingen van het productplan aandeel derden - Het project Zuidoost Friesland in Beweging! is per 1 november afgerond. Hierdoor zijn de kosten en opbrengsten lager dan begroot. 9

10 Product Buurtsportcoaches (141100) graad ext. kosten ext. kosten inkomsten inkomsten Totaal % Aandeel provincie Aandeel derden % Toelichting uitgevoerde activiteiten aandeel provincie - N.v.t. Toelichting uitgevoerde activiteiten aandeel derden Informatie en advies - Sport Fryslân heeft gemeenten, buurtsportcoaches en lokale partners (o.a. onderwijsinstellingen, welzijnsorganisaties en commerciële sportaanbieders) geïnformeerd over landelijke kennisdagen en ontwikkelingen zoals: nieuw sportaanbod (City Tour Tennis), Koningsspelen (sportief Oranjefeest voor alle kinderen van het basisonderwijs), Sportimpuls (subsidieregeling voor sporten beweegaanbieders) en de Open Club. - Op de gemeente Kollumerland na maken alle Friese gemeenten gebruik van de regeling Brede Impuls Combinatiefuncties. Werkgeverschap Buurtsportcoach (BSC) - Sport Fryslân verzorgt vanaf 2014 ook voor de gemeenten Ferwerderadiel, Kampen, Littenseradiel, Opsterland en Weststellingwerf het werkgeverschap voor de BSC s. Sport Fryslân verzorgt nu in totaal voor dertien gemeenten (41 BSC s) het werkgeverschap. De gemeenten Ferwerderadiel, Kampen en Littenseradiel zijn extra toegevoegd. - Ontwikkelingen: tijdelijke vervanging in de gemeenten Heerenveen (zwangerschapsverlof), Súdwest-Fryslân (zwangerschapverlof en langdurige ziekte) en in De Friese Meren (langdurige ziekte), werving en selectie van BSC s voor de gemeenten Weststellingwerf, Opsterland (vier BSC s), Ameland, Littenseradiel, Schiermonnikoog en Ferwerderadiel. Deze zijn allen in dienst bij Sport Fryslân. Begeleiding functionarissen - Sport Fryslân begeleidt de BSC s in de gemeenten Ameland, De Friese Meren, Dantumadiel, Dongeradeel, Heerenveen, Littenseradiel, Opsterland, Schiermonnikoog, Súdwest-Fryslân, Terschelling en Weststellingwerf bij hun werkzaamheden en onderhoudt contacten met de organisaties waar ze werkzaam zijn. - In gemeente De Friese Meren hebben we een extra taak: het inhoudelijk st op afspraken die gemaakt zijn in het Projectplan Combinatiefuncties in Skarsterlân, opzet en uitvoering. Dit naar tevredenheid van de opdrachtgever. - In de gemeenten De Friese Meren, Dongeradeel, Heerenveen, Littenseradiel, Schiermonnikoog, Opsterland en Weststellingwerf nemen we deel aan de gemeentelijke overleggen over de voortgang en resultaten van het beleid en het functioneren van de BSC s. - De buurtsportcoaches konden deelnemen aan de scholingen (over o.a. aansprakelijkheid, passend onderwijs en Lekker Fit Fryslân) van Sport op Basisscholen om hun kennis te verbreden. Toelichting afwijkingen van het productplan aandeel provincie - N.v.t. Toelichting afwijkingen van het productplan aandeel derden - Er zijn meer buurtsportcoaches in dienst gekomen dan verwacht. 10

11 Product Vitale vereniging (142000) graad Totaal % Aandeel provincie % Aandeel derden % Toelichting uitgevoerde activiteiten aandeel provincie Verenigingsondersteuning, themabijeenkomsten en scholingen - Sport Fryslân heeft de volgende scholingen verzorgd en ondersteuning geboden: Zes sportverenigingen zijn op maat ondersteund over fusie/samenwerking, beleid, vrijwilligersbeleid en financiën. Tien themabijeenkomsten hebben plaatsgevonden, met als onderwerpen: sponsoring, Kanjers in de Sport, vrijwilligersbeleid, Eerste Hulp Bij Sport Ongelukken (EHBSO), de veilige sportvereniging en aansprakelijkheid binnen de sportvereniging. 48 sportverenigingen zijn geadviseerd. De belangrijkste onderwerpen waren subsidies, accommodatie en verenigingsbeleid. Samen met Doarpswurk is de examentraining Sociale Hygiëne georganiseerd voor sportverenigingen en dorpshuizen. Alle vijftien deelnemers zijn geslaagd. - Samen met de gemeenten Ferwerderadiel, Súdwest-Fryslân, Oost- en Weststellingwerf, Opsterland, Smallingerland en Heerenveen heeft Sport Fryslân informatiebijeenkomsten georganiseerd voor sportverenigingen om hen te enthousiasmeren voor de cursus Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd (MVKT) (Totaal aantal deelnemende verenigingen: 34). Er zijn zestien verenigingen geïnteresseerd voor deelname aan de cursus in Voor de gewestelijke ferieningsdei van de KNSB gewest Fryslân en het verenigingsadviescafé van de gemeenten De Friese Meren en Tytsjerksteradiel heeft Sport Fryslân presentaties MVKT verzorgd (ruim 50 deelnemers). In 2015 start de 1 e cursus MVKT in Fryslân. Verenigingsonderzoek - Aan de sportverenigingen met een eigen accommodatie is een vragenlijst gestuurd over duurzaamheid. De belangrijkste conclusies zijn dat tweederde van de respondenten meer informatie wil ontvangen over goedkopere energie en Energie Service Companies (ESCo s). De helft van de respondenten wil graag informatie ontvangen over duurzaamheid en ondersteund worden. - Alle sportverenigingen zijn gevraagd naar hun financiële situatie. 56% van de ondervraagde verenigingen ziet de financiële positie van de vereniging als gezond. Kennisoverdracht en voorlichting - Sport Fryslân heeft het Fries sportbonden- en werkveld overleg georganiseerd voor zes bonden en vijf gemeenten. Onderwerpen: De Gezonde Sportkantine, BobSportcampagne, MVKT en Open Club. - Het Noordelijke Bondenoverleg heeft plaatsgevonden met acht sportbonden en de drie Noordelijke PSO s. Onderwerpen: Open Club, samenwerking tussen de sportbonden en PSO s en de gezamenlijke aanpak verenigingsadvisering. - Tijdens het landelijke overleg met alle verenigingsadviseurs van de PSO s in Nederland is gesproken over De Gezonde Sportkantine en vond afstemming plaats over de inzet van bepaalde producten zoals de verenigingsscan. - Er zijn zes digitale nieuwsbrieven verspreid waarin sportverenigingen zijn geïnformeerd over actuele ontwikkelingen., - Het Platform Fryske Kultuersporten heeft, samen met andere stakeholders, de resultaten van het Masterplan Fryske Sporten (MFS) besproken. 11

12 - Sport Fryslân heeft het minicongres Penningmeester van het jaar in Assen gepromoot onder alle penningmeesters in Fryslân. Er waren 50 Noordelijke penningmeesters aanwezig waarvan twee uit Fryslân. Diversen - Samen met provincie Fryslân en de gemeente Tytsjerksteradiel is Sport Fryslân gestart met de voorbereidingen voor een pilot duurzaamheid. - Er heeft een overleg plaatsgevonden met de KNVB district Noord. Er zijn samenwerkingskansen gesignaleerd op het gebied van gezamenlijke visieontwikkeling, bedrijfsondersteuning en het gezamenlijk opzetten van themabijeenkomsten. Toelichting uitgevoerde activiteiten aandeel derden - In opdracht van Sportkracht 12 is de pilot De Gezonde Sportkantine gestart. Sport Fryslân is projectleider in Fryslân. Er zijn in 2014 dertien verenigingen benaderd voor deelname aan de pilot waarvan er negen meedoen. - In Fryslân hebben zeven sportverenigingen deelgenomen aan de themabijeenkomst over De Gezonde Sportvereniging. Tijdens deze bijeenkomst zijn sportverenigingen op maat geadviseerd over de mogelijkheden. - In opdracht van Sportkracht Noord heeft Sport Fryslân uitvoering gegeven aan de projecten de sportvereniging van de toekomst en de beweegvriendelijke omgeving - Een deel van de kosten voor themabijeenkomsten en scholingen zijn door gemeenten gefinancierd. Toelichting afwijkingen van het productplan aandeel provincie - N.v.t. Toelichting afwijkingen van het productplan aandeel derden - Het begrootte project duurzaamheid (pilot Tytsjerksteradiel) wordt in 2015 uitgevoerd. 12

13 Product BobSportcampagne (142100) graad Totaal % Aandeel provincie Aandeel derden % Toelichting uitgevoerde activiteiten aandeel provincie - N.v.t. Toelichting uitgevoerde activiteiten aandeel derden - In opdracht van het Regionaal Overlegorgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) was Sport Fryslân projectleider en deels uitvoerder van de BobSportcampagne Fryslân in Alle Friese sportverenigingen zijn geïnformeerd over de BobSportcampagne. De focus van de campagne lag op de sportverenigingen aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB), het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV), de Koninklijke Nederlandse Kaats Bond (KNKB) en de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB). - Alle beheerders van sportaccommodaties in Fryslân zijn geïnformeerd over de BobSportcampagne. - Alle sportverenigingen van bovengenoemde sportbonden en beheerders van sportaccommodaties hebben een materialenpakket ontvangen met promotiemateriaal over de campagne sportverenigingen zijn tijdens een wedstrijd of evenement bezocht door een BobSport promotieteam. Zij gaven informatie over de campagne en attendeerden supporters en sporters op het feit dat alcohol en verkeer niet samengaan. - Zeven bijeenkomsten Instructie Verantwoord Alcohol schenken (IVA) zijn georganiseerd bij de sportverenigingen. - Er zijn vier informatieavonden voor de sportverenigingen georganiseerd over alle zaken rondom alcohol en de sportvereniging. Wegens te weinig animo zijn deze bijeenkomsten verplaatst en is een Bobsportadviescafé in het najaar georganiseerd met deelname van vijf verenigingen. - Sport Fryslân heeft samen met DubbelFrisss, in het kader van het wereldkampioenschap voetbal en het wereldkampioenschap hockey, twee inkoopacties opgezet voor sportverenigingen. Vijf verenigingen hebben gebruik gemaakt van dit aanbod. - Tien sportverenigingen hebben een BobSport reclamebord besteld. - Zowel de events als de gehele Bobsport-campagne zijn middels een digitale vragenlijst door sportverenigingen geëvalueerd. Over het algemeen waren de sportverenigingen positief over het ontvangen materiaal en de inzet van de promotieteams. - In het najaar is gestart met de voorbereidingen van de Bobsport-campagne Toelichting afwijkingen van het productplan aandeel provincie - N.v.t. Toelichting afwijkingen van het productplan aandeel derden - Het niet gebruikte budget wordt aan 2015 toegevoegd. 13

14 Product Sportdorp (142200) graad Totaal % Aandeel provincie % Aandeel derden % Toelichting uitgevoerde activiteiten aandeel provincie - Op initiatief van Sport Fryslân zijn er gesprekken gevoerd in Augustinusga, Twijzelerheide en de gemeenten Súdwest-Fryslân, Leeuwarden en Dantumadiel om diverse partijen te informeren en te enthousiasmeren over Sportdorp. Dit heeft geleid tot drie Sportimpuls aanvragen. De sportimpuls aanvragen sportdorp Augustinusga en Nijlân (gem. Leeuwarden) zijn gehonoreerd. - Totaal zijn zes sportdorpen actief in Fryslân (Gorredijk, Warns, Witmarsum, Veenwouden, Agustinusga, wijk Nijlân Leeuwarden). - In het najaar zijn gesprekken gevoerd met potentiële dorpen (o.a. Berlikum, Noorwolde en Nieuwehorne) voor sportdorp in relatie met de sportimpuls Toelichting uitgevoerde activiteiten aandeel derden - De pilot Sportdorp is verlengd met een jaar. Deze aanvraag is gehonoreerd. Zowel provincie Fryslân als de pilotgemeenten zijn akkoord met de verlenging. De cofinanciering van de pilot is geregeld doordat de buurtsportcoaches ingezet worden in dit extra jaar. De in te zetten worden gebruikt als cofinanciering. - Er hebben gesprekken plaatsgevonden met de sportambtenaren van de gemeenten Opsterland (Gorredijk), Dantumadiel (Veenwouden) en Súdwest-Fryslân (Witmarsum) over de verlenging van de pilot. De uitkomsten waren positief. - De activiteiten in de Sportdorpen zijn tussentijds geëvalueerd. Er zijn nieuwe activiteiten opgezet en meer inwoners zijn gaan sporten. - Samen met de buurtsportcoach in de gemeente Opsterland is gewerkt aan een doorstart van Sportdorp Gorredijk. - Sport Fryslân heeft gesprekken gevoerd met de projectgroepen in Witmarsum en Veenwouden. Onderwerpen waren de evaluatie van het proces om te komen tot een Sportdorp, de huidige gang van zaken en het functioneren van de sportdorpcoach. De uitkomsten worden meegenomen in de eindevaluatie. - De verantwoording en eindevaluatie van de pilot moet voor 1 juli 2015 gerealiseerd zijn. Toelichting afwijkingen van het productplan aandeel provincie - N.v.t. Toelichting afwijkingen van het productplan aandeel derden - Er zijn minder gemaakt dan begroot. - Door gemeenten is een bijdrage geleverd in de kosten van de sportdorpcoaches. 14

15 Product Servicepunt jeugd en onderwijs (143000) graad Totaal % Aandeel provincie % Aandeel derden % Toelichting uitgevoerde activiteiten aandeel provincie - Eens in de twee jaar voert GGD Fryslân het onderzoek GO-jeugd uit. Door dit onderzoek hebben we zicht op de sport en beweegcijfers van jarigen. Op initiatief van Sport Fryslân heeft GGD Fryslân een voorstel geschreven voor onderzoek naar beweegcijfers van 4-12 jarigen. In het voorjaar van 2015 voert GGD Fryslân dit onderzoek uit. - Sport Fryslân organiseerde twee bijeenkomsten van het provinciaal platform Jeugd, Onderwijs en Sport (JOS) (maart: veertien mensen uit zeven gemeenten; oktober: 25 mensen uit tien gemeenten). Het doel van deze bijeenkomsten is kennisuitwisseling. De belangrijkste onderwerpen in 2014 waren: Masterplan Fryske Sporten, lespakket DOiT, ontwikkelingen continurooster en passend onderwijs, praktijkvoorbeeld gemeente Leeuwarden, doorstroom naar sportverenigingen en aansluiting buurtsportcoaches bij sociale wijkteams. - Aan gemeenten, onderwijsinstellingen, sportverenigingen e.a. zijn adviezen gegeven over o.a. beweeginterventies voor jeugd, sport- en spelactiviteiten, kanjertrainingen voor omgaan met kinderen met gedragsproblematiek. - Er is besloten geen focusgroep onderwijs in te richten. De adviesraad van Sport op Basisscholen, waarin het christelijk en openbaar onderwijs van Friesland vertegenwoordigd is, levert voldoende input omtrent de ontwikkelingen binnen het onderwijs. - Het digitale panel is opgeheven. Uit de evaluatie blijkt het panel weinig toegevoegde waarde te hebben voor de leden en Sport Fryslân. Kennisuitwisseling gebeurt reeds in het JOS overleg. Toelichting uitgevoerde activiteiten aandeel derden Jeugdsportfonds Friesland (JSFF) - In 2014 zijn 965 kinderen (435 in 2013) in Fryslân lid geworden van een sportvereniging dankzij het JSFF. - Door bijdragen van de Rabobank Foundation, de BAG fietstour, Sportsupport Stellingwerven en stichting Jeugdvoetbal Friesland zijn er in kinderen extra gaan sporten. - Twee nieuwe gemeenten zijn aangesloten bij het JSFF: Tytsjerksteradiel en Opsterland. In totaal zijn nu zes gemeenten aangesloten. Gemeenten Heerenveen en Leeuwarden hebben JSFF gekoppeld aan het kindpakket waardoor een groter aantal kinderen bereikt kan worden. De gemeente Achtkarspelen heeft aan het einde van 2014 nog een subsidie verstrekt. Dit heeft echter nog niet geresulteerd in een structurele aansluiting bij JSFF. - Het Wildwatersport weekend is dit jaar vanwege het ontbreken van sponsoren niet georganiseerd. Kinderen in Harlingen en Leeuwarden konden kennismaken met zeilen door deelname aan de Optimist in Tour. Toelichting afwijkingen van het productplan aandeel provincie - N.v.t. Toelichting afwijkingen van het productplan aandeel derden - In verband met de toename van het aantal aanvragen is de front- en backoffice taak voor het JSFF sterk uitgebreid. In 2014 ontving Sport Fryslân meer dan begroot. 15

16 Product Kinderen (143100) graad Totaal % Aandeel provincie % Aandeel derden % Toelichting uitgevoerde activiteiten aandeel provincie - We hebben besloten geen activiteiten meer uit te voeren voor Scoren voor Gezondheid. We realiseren met dit project geen provinciale dekking en de gewijzigde inhoud van het project past niet meer bij de missie van Sport Fryslân. - We hebben de wensen en behoeften van kinderopvangorganisaties op het gebied van sport en beweegstimulering onderzocht. Er blijkt hieraan geen behoefte te zijn. Daarnaast bleek dat slechts 13% van de kinderen in Friesland naar de BSO, leeftijd 4-12, gaat; een kleinere doelgroep dan verwacht. - De resultaten van de projecten Lekker Fit! Fryslân en Club Extra zijn terug te lezen in de verantwoording van Sport op Basisscholen. - Met verschillende gemeenten (Smallingerland, De Friese Meren en Leeuwarden) zijn gesprekken gevoerd voor het project Vertrouwenscontactpersoon. Door de ontwikkelingen rondom de transitie jeugdzorg zijn de gemeenten die geïnteresseerd waren niet overgegaan tot uitvoering van het project. - Voor het project (S)Cool on Wheels zijn fondsaanvragen gedaan om meer kinderen te bereiken. Dit heeft geresulteerd in het uitvoeren van meer clinics (2013: 16 clinics / 2014: 28 clinics). Toelichting uitgevoerde activiteiten aandeel derden - Het onderwijs kan via de Jeugdimpuls geld aanvragen voor Gezonde Schoolactiviteiten. De GGD is coördinator van de Jeugdimpuls. In de eerste impulsronde hebben tien basisscholen Lekker Fit! Fryslan toegekend gekregen. In opdracht van GGD Fryslan begeleidde Sport Fryslân in 2014 deze scholen op maat om de leerkrachten te helpen met implementatie van het lespakket. - Voor de organisatie van clinics (S)Cool on Wheels hebben we een bijdrage ontvangen van Fonds Gehandicaptensport, Rabobank bankbattle en Friese gemeenten. Sport Fryslân organiseerde hiervoor 28 clinics (S)Cool on Wheels in tien verschillende gemeenten (Menameradiel, Súdwest- Fryslân, Leeuwarderadeel, Weststellingwerf, Opsterland, Achtkarspelen, Smallingerland, Tytsjerksteradiel, Leeuwarden en Heerenveen) voor 648 kinderen. Sport Fryslân behandelde de aanvragen van scholen, plande de docenten en assistenten en verzorgde het materiaal. - De pilot Vertrouwenscontactpersoon is succesvol in de gemeente Opsterland. Sport Fryslân is hiervan coördinator. Het project zorgt voor een koppeling tussen de sportvereniging en Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Toelichting afwijkingen van het productplan aandeel provincie - N.v.t. Toelichting afwijkingen van het productplan aandeel derden - De begrootte voor Lekker Fit! Fryslân en Club Extra zijn geboekt op het product Sport op Basisscholen. 16

17 Product Jongeren (143200) graad Totaal % Aandeel provincie % Aandeel derden Toelichting uitgevoerde activiteiten aandeel provincie - Het voorgezet onderwijs kan via de Jeugdimpuls geld aanvragen voor Gezonde Schoolactiviteiten, waaronder DOiT. De GGD is coördinator van de Jeugdimpuls. In de eerste en tweede impuls ronde hebben twee VO-scholen (PJ Ynsicht, Leeuwarden en Nordwin College, Sneek) DOiT toegekend gekregen. In opdracht van GGD Fryslân begeleidde Sport Fryslân in 2014 deze scholen op maat. - Begin 2014 heeft Sport Fryslân het initiatief genomen fondsen te benaderen voor het project natuureducatie. Na inventarisatie blijkt het project niet kansrijk voor een subsidieaanvraag. - Er is besloten om geen tijd meer te steken in het project WhoZnext vanwege te weinig interesse van gemeenten. - Voor het starten van een Realfit project was Sport Fryslân in 2014 afhankelijk van een sportimpuls aanvraag. Het is echter niet tot een aanvraag gekomen omdat er geen interesse bleek te zijn bij sportaanbieders. Daardoor ontbrak het aan financiën om dit project uit te rollen in Fryslân. Toelichting uitgevoerde activiteiten aandeel derden - Het is niet gelukt een partner te vinden om het project natuureducatie uit te voeren Toelichting afwijkingen van het productplan aandeel provincie - Er zijn 45 van de begrootte ten goede gekomen aan het product Servicepunt aangepast sporten. Toelichting afwijkingen van het productplan aandeel derden - Het project natuureducatie is niet doorgegaan. 17

18 Product Sport op Basisscholen (143300) graad Totaal % Aandeel provincie Aandeel derden % Toelichting uitgevoerde activiteiten aandeel provincie - N.v.t. Toelichting uitgevoerde activiteiten aandeel derden - De inzet van Sport Fryslân voor het project Sport op Basisscholen wordt gefinancierd door De Friesland Zorgverzekeraar. - Eind 2014 is de stand van zaken als volgt: bij negentien gemeenten zijn 52 vakleerkrachten (25,2 fte) aangesteld, waarvan 30 (16,3 fte) in dienst van Sport Fryslân. - In 2014 hebben de gemeenten Ameland, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a. en Harlingen zich aangesloten bij Sport op Basisscholen. - Sport Fryslân heeft samen met De Friesland Zorgverzekeraar alle SOB gemeenten voorgelicht over de cofinancieringsmogelijkheden voor Lekker Fit! Fryslân (LFF) en SOB Extra. Dit heeft geresulteerd in acht aanvragen voor LFF (Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel, Kollumerland, Smallingerland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Súdwest-Fryslân en De Friese Meren) en vijf aanvragen voor SOB Extra (Smallingerland, Ooststellingwerf, Weststellingwerf, Súdwest-Fryslân en De Friese Meren). - Er bleek minder interesse dan verwacht in voedingslessen (implementatie LFF) in het onderwijs. - In acht gemeenten werken 87 scholen, leerlingen, met het lespakket LFF. - In opdracht van de gemeenten Menameradiel, Leeuwarderadeel en het Bildt heeft Sport Fryslân een haalbaarheidsonderzoek buurtsportcoaches uitgevoerd. In 2015 verwachten we dat deze drie gemeenten zich aansluiten bij SOB. - Om de kwaliteit van de vakleerkrachten te versterken organiseerde Sport Fryslân zes scholingsbijeenkomsten (over o.a. aansprakelijkheid, passend onderwijs, LFF) en twee cursussen Motorisch Remedial Teaching (31 deelnemers). - De adviesraad Sport op Basisscholen heeft de intervisiebijeenkomsten van de vakleerkrachten bezocht. De raad bestaat uit Henk Gemser, wethouder De Friese Meren, directeur Proloog en directeur CBO Fryslân. De adviesraad signaleert ontwikkelingen in gemeente- en onderwijsland die van invloed (kunnen) zijn op de voortgang van het project. - Op uitnodiging van de voorzitter openbaar onderwijs Fryslân (BDOF), heeft Sport Fryslân een presentatie verzorgd voor alle bovenschoolse schooldirecte van het openbaar onderwijs over: LFF en SOB Extra. Het doel was draagvlak creëren. - De Leeuwarder Basketbalclub Aris heeft op 25 scholen een basketbalclinic verzorgd. De clinics zijn door de stimulerende rol van de vakleerkrachten tot stand gekomen. Het onderzoek draagvlak en enthousiasme is vervangen door een inventarisatieonderzoek. Sport Fryslân brengt in kaart op hoeveel scholen de 52 vakleerkrachten actief zijn en hoeveel leerlingen worden bereikt. De resultaten van dit onderzoek zijn begin 2015 beschikbaar. Toelichting afwijkingen van het productplan aandeel provincie - N.v.t. Toelichting afwijkingen van het productplan aandeel derden - Extra kosten zijn eveneens gefinancierd door De Friesland Zorgverzekeraar. 18

19 Product Masterplan Fryske Sporten (143400) graad Totaal % Aandeel provincie Aandeel derden % Toelichting uitgevoerde activiteiten aandeel provincie - N.v.t. Toelichting uitgevoerde activiteiten aandeel derden (dit betreft een extra bijdrage van de provincie) - De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek Masterplan Fryske Sporten (MFS) zijn opgeleverd. Het rapport is besproken tijdens een bijeenkomst met betrokkenen uit het onderwijs, de sportbonden, de IJshal Leeuwarden, Thialf en de provincie. Concrete aanbevelingen zijn o.a.: voer activiteiten gefaseerd in, sluit aan bij lokale initiatieven, ontlast het onderwijs en besteedt veel aandacht aan PR en communicatie. - Voor de ontwikkelfase (september 2014 juni 2015) is een plan van aanpak geschreven. Met een aantal ontwikkelaars van digitale lespakketten zijn gesprekken geweest. Ook is het aanbod van de sportbonden geïnventariseerd voor de aanmelding van scholen via de te ontwikkelen website. Toelichting afwijkingen van het productplan aandeel provincie - N.v.t. Toelichting afwijkingen van het productplan aandeel derden - Er is een hogere bijdrage ontvangen voor de uitvoering van het project. 19

20 Product Servicepunt Aangepast sporten en bewegen (144000) graad Totaal % Aandeel provincie % Aandeel derden % Toelichting uitgevoerde activiteiten aandeel provincie Voorlichting en informatie verstrekking hulpvragen zijn beantwoord over diverse onderwerpen, zoals doorverwijzing sportaanbod, vermelding in sportwijzer, vragen over SONS 2014, huur sportrolstoelen en aanvraag flyers. - Het servicepunt van Sport Fryslân beantwoordde in 2014 vragen van vooral woonvoorzieningen, scholen, sportbonden, sportverenigingen, trainers en begeleiders. Ook de doelgroep stelde vragen over het sportaanbod. - Tijdens de jaarlijkse MEE Markt van Mogelijkheden (ruim 2000 bezoekers) zijn ca. 50 sportadviezen op maat verstrekt. - Er zijn vijf digitale nieuwsbrieven van Sport Fryslân verspreid met actuele informatie over sport en beweegactiviteiten voor mensen met een handicap of chronische aandoening. - Er zijn negentien persberichten verstuurd. - Er zijn volgers op Twitter. Op Facebook aangepast sporten hebben 137 personen ons geliked. - De sportwijzer wordt continu geactualiseerd. De sportwijzer is zowel digitaal met zoekfunctie en als hardcopy beschikbaar. De sportwijzer bevat informatie over ruim 418 aangepaste sporten beweegactiviteiten, aangeboden door reguliere sportverenigingen, specifieke sportclubs voor gehandicapten, sportscholen en fysiotherapiepraktijken. - We hebben het aantal mensen met een lichamelijke, verstandelijke en chronische aandoeningen in Fryslân bepaald op basis van diverse landelijke bronnen. Voor advies op maat hebben we deze cijfers doorvertaald naar alle Friese gemeenten. - Het jaar 2014 is door Sport Fryslân uitgeroepen tot het Jaar van Aangepast Sporten in Fryslân. Dit om de bekendheid van aangepast sporten te vergroten. Om de verantwoordelijkheid van gemeenten te benadrukken, zijn zes wethouders aangesteld als ambassadeur van het Jaar van Aangepast Sporten. Tijdens het door ons georganiseerde G-voetbaltoernooi vier tegen vier is het Jaar van Aangepast Sporten officieel van start gegaan met een voetbalwedstrijd tussen de wethouders en een G-team. - De zes ambassadeurs zijn de sportwethouders van de gemeenten Tytsjerksteradiel, De Friese Meren, Heerenveen, Leeuwarden, Opsterland en Smallingerland. De ambassadeurs hebben allen in de eigen gemeente sporters met een beperking bezocht en meegedaan aan een training. Sport Fryslân coördineerde deze activiteiten. De ervaringen nemen de ambassadeurs mee in het uitdragen van de boodschap: iedereen kan sporten, gewoon doen. - Diezelfde boodschap stond centraal tijdens de wethoudersbijeenkomst die Sport Fryslân in oktober organiseerde. Acht wethouders kwamen bijeen en ontvingen informatie over de sportwijzer, cijfers over gehandicaptensport en praktijkvoorbeelden van de parasporters. Het doel was: de meerwaarde van aangepast sporten op de gemeentelijke agenda krijgen. Dat is gelukt; het Jaar van Aangepast Sporten is met een jaar verlengd. - Wij hebben een inventarisatie uitgevoerd naar de Buma/Sena dienstverlening van Sport Fryslân. Op basis van de resultaten hebben we besloten om samen met Het Frysk Folksdunssintrum (FFS) deze dienstverlening voor te zetten. - Met zes provinciale maatschappelijke organisaties (Zorgbelang Fryslân, MEE Friesland, Tûmba, FSU, Sport Fryslân en de Coalitie voor Inclusie) is het netwerk InclusieF (inclusie in Fryslân) opgezet. Het netwerk wil met overheid, politiek, instellingen en bedrijfsleven vaststellen waar belemmeringen zijn en wat er nodig is ze op te heffen. 20

21 - In april is een regiobijeenkomst in Leeuwarden georganiseerd met zeventien deelnemers van gemeenten, belangenorganisaties en uit het bedrijfsleven. Naast voorlichting en informatie over een inclusieve samenleving werd gediscussieerd over de vraag wat je nodig hebt om inclusief beleid mogelijk te maken. - Tijdens de bijeenkomst met het platform aangepast sporten is met de leden besloten te stoppen met het platform. Sport Fryslân vormt nu samen met ambassadeurs van het Jaar van Aangepast Sporten een nieuwe adviesgroep aangepast sporten. - Samen met NOC*NSF, SportDrenthe en Huis voor de Sport Groningen organiseerde Sport Fryslân de regiobijeenkomst aangepast sporten. Het doel was: afstemming van aanbod en netwerken. In totaal waren er 56 aanwezigen, waarvan zeven uit Fryslân. - Sport Fryslân heeft in het najaar fondsenwerving gedaan voor financiering van projecten in Scholing en bemiddeling trainers - De databank kader aangepast sporten is aangevuld met veertien nieuwe trainers. Via de databank komen vraag en aanbod van gespecialiseerd kader bij elkaar. Samen met Huis voor de Sport Groningen, SportDrenthe en Sportservice Overijssel is onze databank verbreed tot een Noordelijke databank. - We organiseerden in 2014 vijf scholingen voor het kader van senioren en aangepast sporten: tweemaal Cognitieve Fitness (in Noordelijk verband, 31 deelnemers), Herkennen en omgaan met de doelgroep lichtverstandelijke beperking voor het kader van sportverenigingen samen met MEE Friesland (negen deelnemers) en Uitbreiding Sport- en spelvormen (negen deelnemers). Samen met de Academie voor Sportkader organiseerde Sport Fryslân de scholing Trainen en coachen van jongeren met autisme (zestien deelnemers). Toelichting uitgevoerde activiteiten aandeel derden - Sport Fryslân heeft cofinanciering bij het Foppe Fonds en de Stichting Beatrixoord gevonden voor het project Rôlje foar Sport. In 2015 wordt het project uitgevoerd. Toelichting afwijkingen van het productplan aandeel provincie - Er zijn 45 uur toegevoegd uit het product Jongeren om de extra inspanningen voor het Jaar van Aangepast Sporten op te vangen. Toelichting afwijkingen van het productplan aandeel derden - De gerealiseerde inkomsten komen voort uit de SIF bijdrage voor het project Rôlje foar Sport en deelnemersbijdragen van scholingen. - De verwachtte inkomsten voor het project Rôlje foar Sport komen in 2015 binnen. 21

22 Product Mensen met een handicap (144100) graad Totaal % Aandeel provincie % Aandeel derden % Toelichting uitgevoerde activiteiten aandeel provincie - Sport Fryslân organiseerde, samen met Revalidatie Friesland, drie clinics voor mensen met een lichamelijke beperking: boccia (veertien deelnemers), klimmen (negen deelnemers) en golf (negen deelnemers). De clinics zeilen en badminton zijn niet doorgegaan in verband met te weinig aanmeldingen - Om G-sporten en de Special Olympics Nationale Spelen nog meer onder de aandacht te brengen heeft Sport Fryslân een fietstocht georganiseerd tussen de twee speelsteden; 30 sporters met een verstandelijke beperking fietsten van Sneek naar Heerenveen. - Voorafgaande aan de opening van Special Olympics Nationale Spelen (SONS) heeft Sport Fryslân het netwerk aangepast sporten uitgenodigd voor een bijeenkomst: We hebben de rol van Sport Fryslân bij SONS verduidelijkt. - Met verschillende reguliere sportaanbieders heeft Sport Fryslân contacten gelegd om een aanbod te initiëren voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap. In Sneek is Sport Fryslân initiator geweest van de gesprekken met de voetbalclubs vv Black Boys, SWZ, voetbalschool ONS Boso Sneek en de sportstichting Samen Onderweg om te komen tot een aanbod veldvoetbal voor mensen met een verstandelijk beperking. - Voor de Fryske Parasporthelden organiseerde Sport Fryslân twee workshops. Eén met het thema PR & communicatie: Hoe gebruik je sociale media om de zichtbaarheid van het leven als para-atleet te vergroten. Voor de tweede workshop huurden we een diëtist in die de invloed van voeding op sportprestaties toelichtte. Daarnaast zijn zes parasporthelden door ons als ambassadeur ingezet bij evenementen, o.a. de Revalidatie Friesland tochten en de Sportmanifestatie tijdens de Markt van Mogelijkheden. De website Fryske parasporthelden wordt van actuele informatie voorzien en de prestaties van de parasporters worden door ons gevolgd en gepubliceerd via sociale media. - Naar voorbeeld van de sportkidsclub in Heerenveen zijn in de gemeenten Leeuwarden, Leeuwarderadeel en De Friese Meren contacten gelegd met fysiotherapeuten, het onderwijs en buurtsportcoaches om nieuwe groepen op te zetten. Door het ontbreken van gemeentelijke financiën is in 2014 nog geen nieuwe sportkidsclub opgestart. Toelichting uitgevoerde activiteiten aandeel derden - Voor de gemeenten Súdwest-Fryslân, Heerenveen en De Friese Meren voeren wij sport- en beweegactiviteiten uit voor mensen met een beperking of aandoening o.a.: Vervolgactiviteiten G-tennis in Joure en Heerenveen, resp. zeven en negen deelnemers Op de ZML scholen in Sneek en Heerenveen organiseerde Sport Fryslân zes clinics: twee keer dans (40 leerlingen), atletiek (28 leerlingen), twee keer freerunnen (43 leerlingen), korfbal (32 leerlingen). Vervolgaanbod gerealiseerd op de introductiecursus sport&spel Heerenveen (zeven deelnemers) en fitness Heerenveen (zeven deelnemers) en Joure (zeven deelnemers). In Lemmer is een nieuwe groep gestart bij fysio in Balans (vier deelnemers). Met reguliere sportaanbieders (o.a. basketbalvereniging Dyna 75, zwemvereniging HZ&PC en gymnastiekvereniging Spirit Vitesse) is samengewerkt in de werving van deelnemers en promotie van het aanbod. Sport Fryslân zorgt ervoor dat bestaande groepen in stand worden gehouden. - Voor het stimuleren van gehandicaptensport in de gemeente Weststellingwerf heeft Sport Fryslân een aanvraag gedaan bij het Fonds cliëntenprojecten van Talant en dit is gehonoreerd. 22

Vitaliteit. Samen. Lokaal. Integraal. Versterken. Verbinden Vitale regio Fryslân. Bestuurscommissie. 8 december 2016

Vitaliteit. Samen. Lokaal. Integraal. Versterken. Verbinden Vitale regio Fryslân. Bestuurscommissie. 8 december 2016 Vitale regio Fryslân Bestuurscommissie GZH december 201 Samen Verrijken Versterken Vitaliteit Verbinden Integraal Vergroten Lokaal Focus op preventie, gericht op vitaliteit 2-2-201 1 Vitale Regio Fryslân

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina. 1. Inleiding 2. 2. Sociaal Jaarverslag 5. 3. Productverantwoording 6. 4. Financieel overzicht 34

Inhoudsopgave. Pagina. 1. Inleiding 2. 2. Sociaal Jaarverslag 5. 3. Productverantwoording 6. 4. Financieel overzicht 34 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 2 2. Sociaal Jaarverslag 5 3. Productverantwoording 6 4. Financieel overzicht 34 1 Inleiding Missie en visie Sport Fryslân Sport Fryslân zet haar expertise in om sporten

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Sport op Basisscholen

Onderzoeksrapport. Sport op Basisscholen Onderzoeksrapport Sport op Basisscholen Sport Fryslân, januari 2015 Inhoud Inhoud... 2 Sport op Basisscholen: inzet vakleerkracht en verzorging bewegingsonderwijs... 3 Lekker Fit! Fryslân... 7 Literatuur...

Nadere informatie

Kengetallen gemeenten Friesland

Kengetallen gemeenten Friesland Kengetallen gemeenten Friesland 2012 Afdeling Onderzoek Maart 2013 Bron: User Kengetallen Friese gemeenten 2012. Provincie Fryslân (647.214* inwoners op 1-1-2012) 1) 2012: 2998 cliënten; dit is 4,63 sonen

Nadere informatie

Voorstellen, acties en uitvoering Sportnota

Voorstellen, acties en uitvoering Sportnota Voorstellen, acties en uitvoering Sportnota 2016-2019 Speerpunt 1: Sportstimulering 1. De combinatiefunctionaris (nog) meer inzetten als verbinder van verschillende organisaties voor sport, bewegen en

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Sport op Basisscholen in uw gemeente? Waarom? Omdat kinderen de toekomst zijn

Sport op Basisscholen in uw gemeente? Waarom? Omdat kinderen de toekomst zijn Sport op Basisscholen in uw gemeente? Waarom? Omdat kinderen de toekomst zijn Sport op Basisscholen is een initiatief van De Friesland Zorgverzekeraar en Sport Fryslân. Samen met de Friese gemeenten, onderwijs

Nadere informatie

Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân

Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 19-02-2015 Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân Paragraaf 1 Kleine maatschappelijke initiatieven Artikel 1.1 Subsidiabele activiteiten Gedeputeerde Staten kunnen ter bevordering van de leefbaarheid

Nadere informatie

Sportimpuls, Sport en Bewegen in de Buurt. Dorien van de Kant

Sportimpuls, Sport en Bewegen in de Buurt. Dorien van de Kant Sportimpuls, Sport en Bewegen in de Buurt Dorien van de Kant Sportimpuls Sportdorp algemeen Sportdorp de Wijk Introductie Waar liggen kansen voor u? Subsidieregeling via NOC*NSF en VWS voor lokale sport-

Nadere informatie

Gemeenten kunnen lokaal kiezen waarom ze voor Sportdorp kiezen en wat ze hierin belangrijk vinden.

Gemeenten kunnen lokaal kiezen waarom ze voor Sportdorp kiezen en wat ze hierin belangrijk vinden. Sportdorpen Limburg Wat is Sportdorp? Sportdorp is een samenwerkingsverband van sportverenigingen en andere lokale partijen in een dorpskern om inwoners vanuit hun eigen behoefte meer en vaker te laten

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Bijlage Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG) 2014 B-Fit 2-4 Doelgroep 0-4 jarigen

Bijlage Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG) 2014 B-Fit 2-4 Doelgroep 0-4 jarigen A) Kosten en uren Geef hieronder inzicht in de kosten en uren die nodig zijn om met de interventie aan de slag te gaan. De interventie staat beschreven zoals deze er op dit moment uit ziet. Bij interventies

Nadere informatie

Ontwikkeling banen in %

Ontwikkeling banen in % Het betreft de eerste uitkomsten van het werkgelegenheidsonderzoek 2016. Het Friese werkgelegenheidsregister maakt onderdeel uit van de stichting LISA. LISA vertegenwoordigt 20 regionale registers die

Nadere informatie

Voordelen om deel te nemen aan dit collectief

Voordelen om deel te nemen aan dit collectief Heerenveen, oktober 2015 Beste vereniging, Bedankt voor uw aanwezigheid tijdens de informatiebijeenkomst sportverenigingen winnen met energie. Deze bijeenkomst is georganiseerd voor sportverenigingen met

Nadere informatie

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden KANSEN EN SUCCESSEN VAN DE SPORTIMPULS

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden KANSEN EN SUCCESSEN VAN DE SPORTIMPULS ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden KANSEN EN SUCCESSEN VAN DE SPORTIMPULS Programma 19 november Cijfers en criteria Sportimpuls Praktijkvoorbeeld DKC Samen

Nadere informatie

Kooistra, Josina. Mei freonlike groetnis, Femke Heijs. Beste Statenleden, Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Nieuwsbrief Sport Fryslân -

Kooistra, Josina. Mei freonlike groetnis, Femke Heijs. Beste Statenleden, Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Nieuwsbrief Sport Fryslân - juni Kooistra, Josina Van: Verzonden: Aan: Onderwerp: Heijs, Femke namens uitnodigingencdk woensdag 5juli 2017 10:14 Statengriffie provinsje Fryslân FW: Nieuwsbrief Sport Fryslân -juni 2017 Mei freonlike

Nadere informatie

A1j. / ja nee NOORDENVELD. Paraaf secretaris. Paraaf direct leidinggevende. Datum. 6 juni Afdeling R&S. Noël Weisenbach. Opsteller.

A1j. / ja nee NOORDENVELD. Paraaf secretaris. Paraaf direct leidinggevende. Datum. 6 juni Afdeling R&S. Noël Weisenbach. Opsteller. G E M E E N T E t NOORDENVELD Paraaf secretaris Paraaf direct leidinggevende Datum 6 juni 2013 Afdeling R&S ADVIES AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Opsteller Telefoon Registratie Noël Weisenbach 461 BW13.0611

Nadere informatie

Beleidskader Aangepast sporten

Beleidskader Aangepast sporten Beleidskader Aangepast sporten Inleiding Gemeente Oss vindt dat iedereen moet kunnen mee doen in de maatschappij. Dit geldt ook voor kinderen, volwassenen en ouderen met enige vorm van beperking die willen

Nadere informatie

N O O R W E G E N DENEMARKEN L I T O U W E N K O N I N G K R IJ K O O S T E N R IJ K

N O O R W E G E N DENEMARKEN L I T O U W E N K O N I N G K R IJ K O O S T E N R IJ K J S L A N D F I N L A N D Z W E D E N N O O R W E G E N Oslo Helsinki Stockholm Tallinn E S T L A N D V E R E N I G D Dublin L A N D DENEMARKEN Kopenhagen Riga L E T L A N D L I T O U W E N K O N I N G

Nadere informatie

Hoe kan de buurtsportcoach bijdragen aan een succesvol Sportimpuls project? Lerende Netwerken, najaar 2014

Hoe kan de buurtsportcoach bijdragen aan een succesvol Sportimpuls project? Lerende Netwerken, najaar 2014 Hoe kan de buurtsportcoach bijdragen aan een succesvol Sportimpuls project? Lerende Netwerken, najaar 2014 Welkom Programma Janine van Gurp (Breda Actief) & Roland Jansen (NOC NSF) Wat is de Sportimpuls?

Nadere informatie

Startnotitie Kadernota sport en bewegen in Zuidoost Friesland 2016 2021 Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf

Startnotitie Kadernota sport en bewegen in Zuidoost Friesland 2016 2021 Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf Startnotitie Kadernota sport en bewegen in Zuidoost Friesland 2016 2021 Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf Aanleiding De gemeenten Opsterland, Weststellingwerf en Ooststellingwerf werken

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 4 Crisishulp en opvang

Perceelbeschrijving 4 Crisishulp en opvang Perceelbeschrijving 4 Crisishulp en opvang Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen Kollumerland

Nadere informatie

Regionale Aanpak Aangepast Sporten. Extra modules B

Regionale Aanpak Aangepast Sporten. Extra modules B Regionale Aanpak Aangepast Sporten Extra modules B 15.0015/KZ/LH Colofon Stichting Sportservice Zuid-Holland Arckelweg 30 2685 SN Poeldijk T 0174 24 49 40 F 0174 28 11 47 info@sportzh.nl www.sportzh.nl

Nadere informatie

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden RESULTATEN BEHOEFTEPEILING SPORTVERENIGINGEN ZAANSTAD 2014

ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden RESULTATEN BEHOEFTEPEILING SPORTVERENIGINGEN ZAANSTAD 2014 ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden RESULTATEN BEHOEFTEPEILING SPORTVERENIGINGEN ZAANSTAD 201 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Resultaten Behoeftepeiling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 234 Toekomstig sportbeleid Nr. 121 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

Welkom. Brengt gezond leven dichterbij

Welkom. Brengt gezond leven dichterbij Welkom Brengt gezond leven dichterbij Filmpje Brengt gezond leven dichterbij Samenwerken Ambitie 2016 Sportparticipatie in NL 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Meer mensen, vaker, actief te laten

Nadere informatie

Juryrapport Fairtrade Provincie Friesland

Juryrapport Fairtrade Provincie Friesland Datum: 4 oktober 2016 Juryrapport Fairtrade Provincie Friesland De jury van Fairtrade Gemeente heeft de aanvraag van de provincie Friesland voor de titel Fairtrade Provincie positief beoordeeld. De jury

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

01298022 Kultuer & Miens kip K.Jepma /(058) 292 8128 of kjepmafryslan.frl

01298022 Kultuer & Miens kip K.Jepma /(058) 292 8128 of kjepmafryslan.frl provinsje fryslân provincie fryslân b postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 1 1 rj) Leden fan Provinsjale Steaten www.fryslan.nl provincie@fryslan.nl

Nadere informatie

1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte

1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte 1. Buurtsportcoach Sport en Zorg, 0.4 fte Bevolking Doesburg De gemeente Doesburg heeft 11.437 inwoners. 30-39: 1129 Daarvan is 39% tussen de 40 64 jaar ( 4455) en 21% boven de 65 jaar ( (Bron: CBS 2014).

Nadere informatie

Uitbreiding deelname Programma Sport en Bewegen in de Buurt

Uitbreiding deelname Programma Sport en Bewegen in de Buurt gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Portefeuillehouder drs. M.J. Bezuijen Collegevergadering 4 december 2012 Inlichtingen Maurits van Tubergen Lotgering (023 5676632 ) Registratienummer 2012.0068182

Nadere informatie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie

Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie Aanvraag subsidie Zwaluwen Jeugd Actie R.K.S.V. CLUZONA Voetbalvereniging Cluzona streeft er naar een vereniging te zijn waar zowel de jeugd als volwassenen met veel plezier sporten op een mooie, gezellige

Nadere informatie

Alleen als het echt niet anders kan

Alleen als het echt niet anders kan Alleen als het echt niet anders kan De meeste Nederlandse ouders zijn prima in staat om hun kinderen voldoende veiligheid te bieden. Bij ongeveer 1 procent van de Nederlandse kinderen komt de veiligheid

Nadere informatie

De combinatiefunctionaris bij een vereniging

De combinatiefunctionaris bij een vereniging KNSB Verenigingsdag 8 november 2008, Vechtsebanen Utrecht De combinatiefunctionaris bij een vereniging Koen Mühlradt Beleidsadviseur / projectleider Combinatiefuncties Eén werkgever, twee sectoren (onderwijs,

Nadere informatie

Wethouder van Jeugd, Welzijn en Sport Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie

Wethouder van Jeugd, Welzijn en Sport Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie Wethouder van Jeugd, Welzijn en Sport Wethouder van Volksgezondheid, Duurzaamheid, Media en Organisatie Karsten Klein Rabin Baldewsingh Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag De

Nadere informatie

Bijlage herijking sportnota. gemeentelijke beleid sport en bewegen in de gemeente Aa en Hunze

Bijlage herijking sportnota. gemeentelijke beleid sport en bewegen in de gemeente Aa en Hunze Bijlage herijking sportnota gemeentelijke beleid sport en bewegen in de gemeente Aa en Hunze 1. Sportsubsidies In de tweede helft van 2009 hebben de thans gesubsidieerde verenigingen (43) een subsidie

Nadere informatie

Aanvraag activiteitensubsidie 2015, gemeente Roosendaal

Aanvraag activiteitensubsidie 2015, gemeente Roosendaal Aanvraag activiteitensubsidie 2015, gemeente Roosendaal R.K.S.V. CLUZONA Voetbalvereniging Cluzona streeft er naar een vereniging te zijn waar zowel de jeugd als volwassenen met veel plezier sporten op

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken.

Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Goed voorbeeld De Haamen Thema: - Sport- Zorg - Sport en gezondheid - Decentralisaties - Wmo Doelgoep: Iedereen, maar in het bijzonder mensen met een beperking, ouderen en chronisch zieken. Waar: Sportzone

Nadere informatie

Tabellenboek. GO Jeugd 2012

Tabellenboek. GO Jeugd 2012 Tabellenboek GO Jeugd 2012 Tabellenboek GO Jeugd 2012 Leeswijzer... 5 Respons per gemeente...6 Ervaren gezondheid...7 Belemmering door ziekte/aandoening...8 Indicatieve score psychosociale problematiek...9

Nadere informatie

Wie is iedereen? Is dat dan nog niet mogelijk?

Wie is iedereen? Is dat dan nog niet mogelijk? Wie is iedereen? Is dat dan nog niet mogelijk? Iedereen? 2000 2008: Organisatorische integratie Samen wat samen kan, speciaal wat speciaal moet 2008-2012: Uitdagend sportaanbod sportstimulering Dit is

Nadere informatie

Impuls brede scholen, sport en cultuur

Impuls brede scholen, sport en cultuur Impuls brede scholen, sport en cultuur Sport Koepel Edam Volendam, combineert de hele dag! Sport Koepel is de organisatie voor Edamse en Volendamse sportverenigingen, scholen, sportieve Edammers en Volendammers

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1% -2.290-0,6%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Friesland Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9% -11.322-3,1%

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 98

Nadere informatie

Combinatiefuncties in de sport. 1.250 fte actief in en voor de sportvereniging!

Combinatiefuncties in de sport. 1.250 fte actief in en voor de sportvereniging! Combinatiefuncties in de sport 1.250 fte actief in en voor de sportvereniging! 1 Combinatiefunctionaris? 2 Inhoud 1. Impuls 'Brede scholen, sport en cultuur 2. Kansen voor de sport 3. Enkele voorbeelden

Nadere informatie

Sport en Gezond Bewegen op Noord-Beveland

Sport en Gezond Bewegen op Noord-Beveland Sport en Gezond Bewegen op Noord-Beveland Nota sportbeleid 2012-2015 Inhoudsopgave Inleiding Sport op Noord-Beveland 3 Hoofdstuk 1. De subsidie kaders 4 1.1 Combinatiefuncties 4 1.2 NASB 4 Hoofdstuk 2.

Nadere informatie

Colofon. Bronnen: CBS (2015) Stateline; Aandeel vrijwilligers per provincie. Auteurs: Els Hiemstra Sarah Ritzen

Colofon. Bronnen: CBS (2015) Stateline; Aandeel vrijwilligers per provincie. Auteurs: Els Hiemstra Sarah Ritzen Colofon Bronnen: CBS (215) Stateline; Aandeel vrijwilligers per provincie. Auteurs: Els Hiemstra Sarah Ritzen Opmaak: Wiekie van der Geest Vrijwilligers Academie Fryslân Westersingel 4 8913 CK, Leeuwarden

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, januari 2017

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, januari 2017 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Friesland, januari 2017 Meer kansen op de arbeidsmarkt in Friesland In januari 2017 ligt het aantal WW-uitkeringen in Friesland 12,5% lager dan het jaar daarvoor. De verbeterde

Nadere informatie

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017

Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Agendapunt 8.1 Jaarplan 2017 Het bondsbestuur heeft, naar aanleiding van de feedback van de afgevaardigden (tijdens jaar- en bondsvergaderingen en andere ontmoetingen) en op basis van eigen ervaring, geconcludeerd

Nadere informatie

CDA SPORTVISIE NIEMAND BUITENSPEL _

CDA SPORTVISIE NIEMAND BUITENSPEL _ INLEIDING: SPORTVISIE NIEMAND BUITENSPEL _ De sportvisie draagt de titel Niemand buitenspel. Onze doelstelling in deze visie is, dat iedereen in de gelegenheid gesteld moet worden om te kunnen sporten.

Nadere informatie

Kernelement Samenwerking tussen zorg en sport

Kernelement Samenwerking tussen zorg en sport Kernelement Samenwerking tussen zorg en sport Wat en waarom? Bij de Sportimpuls Kinderen sportief op gewicht (KSG) is de samenwerking tussen professionals in de sport en de -zorg essentieel, omdat het

Nadere informatie

Effectief Actief interventie beschrijving GB bijlage Menukaart Sportimpuls 2016 Samen Sportief in Beweging

Effectief Actief interventie beschrijving GB bijlage Menukaart Sportimpuls 2016 Samen Sportief in Beweging A) Kosten en uren Vul hieronder het aantal uur in dat de lokale professional (aanvrager) kwijt is aan de uitvoer van de sport en beweegactiviteiten. Benoem steeds de rol van de professional (trainer, begeleider,

Nadere informatie

Eindrapportage project Kinderstraat

Eindrapportage project Kinderstraat Eindrapportage project Kinderstraat Projectdoelstelling De subsidie is verleend ter realisering van de volgende doelstelling(en): Hoofddoelstelling Buurtbewoners in staat stellen om in de eigen straat

Nadere informatie

Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen:

Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen: Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Samenwerking

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting OnbeperktSport

Beleidsplan Stichting OnbeperktSport Beleidsplan Stichting OnbeperktSport Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 2 Doelgroep/Doelstellingen 3 Bestuur 4 Samenwerkingsverbanden 5. Het beheer van het vermogen 6. Financieel beleid 7 Promotie Voorwoord

Nadere informatie

Aanvraagformulier. t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN

Aanvraagformulier. t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 06 Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 00 8900 HM

Nadere informatie

Sport en bewegen in de opvang

Sport en bewegen in de opvang Sport en bewegen in de opvang Eindrapportage van drie jaar onderzoek Rianne Verwijs Niels Hermens Inhoud Voorwoord De opvang in beweging 5 Samenvatting 7 1 Inleiding 9 2 Sport en Bewegen bij de instellingen

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL. Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL. Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018 Versie 1.0 28/02/2013 Inleiding: In de gemeenteraadsvergadering van 14 februari 2013 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

Subsidies, fondsen & sponsoring. Bart de Wolf 4 november 2015

Subsidies, fondsen & sponsoring. Bart de Wolf 4 november 2015 Subsidies, fondsen & sponsoring Bart de Wolf Programma Subsidies & fondsen Hoe ziet deze wereld eruit? Do s en don t s Belangrijkste voorbeelden Handige (overzichtelijke) sites Sponsoring Trends & stappenplan

Nadere informatie

Wat sport beweegt in Uitvoeringsprogramma Sport 2012 Provincie Fryslân

Wat sport beweegt in Uitvoeringsprogramma Sport 2012 Provincie Fryslân Wat sport beweegt in 2012 Uitvoeringsprogramma Sport 2012 Provincie Fryslân Inhoudsopgave 1 Het provinciale sportbeleid 3 1.1 Sport in het coalitieakkoord 2011 2015 3 1.2 De sportnota Sport beweegt Fryslân

Nadere informatie

Lichamelijke activiteit

Lichamelijke activiteit Lichamelijke activiteit Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Voldoende lichaamsbeweging heeft een positief effect op de gezondheid. Mensen die veel bewegen,

Nadere informatie

Zet u straks ook een combinaris in?

Zet u straks ook een combinaris in? Zet u straks ook een combinaris in? Visiedocument Combinatiefuncties in provincie Groningen juni 2008 Huis voor de Sport Groningen Visiedocument Combinatiefuncties in provincie Groningen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Sportaanbod Ouders van Jonge Kinderen Handleiding voor organisaties

Sportaanbod Ouders van Jonge Kinderen Handleiding voor organisaties Sportaanbod Ouders van Jonge Kinderen Handleiding voor organisaties Koninklijke Nederlandse Zwembond levenlangzwemmen@knzb.nl 030-7513235 1 Inleiding De KNZB heeft van september 2011 tot en met maart 2012

Nadere informatie

Dit subsidieaanvraagformulier is een voorbeeld en kan behulpzaam zijn bij het invullen van uw subsidieaanvraag voor Guppiesport.

Dit subsidieaanvraagformulier is een voorbeeld en kan behulpzaam zijn bij het invullen van uw subsidieaanvraag voor Guppiesport. subsidieaanvraagformulier Dit subsidieaanvraagformulier is een voorbeeld en kan behulpzaam zijn bij het invullen van uw subsidieaanvraag voor Guppiesport. Projectgegevens Checklist Onderstaande tabel is

Nadere informatie

BAOZW/U Lbr.12/006

BAOZW/U Lbr.12/006 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Bestuurlijke Afspraken Sport en Bewegen in de Buurt Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BAOZW/U201102333 Lbr.12/006

Nadere informatie

Special Heroes 17 juni 2015. Special Heroes is een samenwerkingsverband van NOC*NSF / PO-Raad / Onbeperkt Sportief

Special Heroes 17 juni 2015. Special Heroes is een samenwerkingsverband van NOC*NSF / PO-Raad / Onbeperkt Sportief Special Heroes 17 juni 2015 Special Heroes is een samenwerkingsverband van NOC*NSF / PO-Raad / Onbeperkt Sportief Doel en doelgroep van Special Heroes Aanleiding De sport- en beweegparticipatie van kinderen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 30 234 Toekomstig sportbeleid Nr. 124 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Tussenevaluatie. Fries Jeugd en Alcoholbeleid

Tussenevaluatie. Fries Jeugd en Alcoholbeleid Tussenevaluatie Fries Jeugd en Alcoholbeleid Tussenevaluatie Stand van zaken omtrent de opname en inzet van maatregelen uit het minimumpakket binnen het gemeentelijk beleid. COLOFON Het rapport Fries Jeugd

Nadere informatie

Duurzaam investeren? Zet in op wat werkt! maak kennis met erkende interventies uit de praktijk

Duurzaam investeren? Zet in op wat werkt! maak kennis met erkende interventies uit de praktijk Duurzaam investeren? Zet in op wat werkt! maak kennis met erkende interventies uit de praktijk Investeer in wat werkt Effectief Actief Effectief Actief: samenwerking Erkenning in de praktijk Effectief

Nadere informatie

November 2015. Steller: E. Noordhuis. Iedereen kan Sporten - Noord-Limburg >2016 1

November 2015. Steller: E. Noordhuis. Iedereen kan Sporten - Noord-Limburg >2016 1 Notitie Iedereen Kan Sporten 2016 November 2015 Steller: E. Noordhuis Iedereen kan Sporten - Noord-Limburg >2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Ontwikkelingen Hoofdstuk 3 Evaluatie 2015

Nadere informatie

2. Overgewicht. allochtone kinderen. autochtone kinderen. eenouder ouder+stiefouder. beide ouders. % kinderen met overgewicht. laag.

2. Overgewicht. allochtone kinderen. autochtone kinderen. eenouder ouder+stiefouder. beide ouders. % kinderen met overgewicht. laag. 2. Overgewicht De gevolgen van overgewicht op de kinderleeftijd zijn uiteenlopend van psychosociale problemen, zoals gepest worden, negatief zelfbeeld en depressiviteit, tot lichamelijke problemen zoals

Nadere informatie

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio's

Bevolking: gemeentelijke indeling in regio's Bevolking: gemeentelijke indeling in regio's Bevolking per 1 januari 2015 Gemeente inwoners Gemeente inwoners Aa en Hunze 25.203 Marum 10.311 Achtkarspelen 27.983 Menaldumadeel 13.612 Ameland 3.590 Menterwolde

Nadere informatie

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering

Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering Subsidieregeling: Doelgroepgebonden Sportstimulering De gemeente Katwijk heeft een nieuwe sportnota: Katwijk in beweging. In dit beleidsplan staat aangegeven dat de gemeente sporten en bewegen wil bevorderen

Nadere informatie

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010

Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Opvoedondersteuning Deelrapportage met resultaten uit de gezondheidsenquête volwassenen/ouderen 2010 Opvoedvragen zijn van alle tijden. Als ouders vragen hebben over de opvoeding van hun kind, zoeken zij

Nadere informatie

Projectplan VMBO in Beweging VMBO in Beweging

Projectplan VMBO in Beweging VMBO in Beweging Projectplan VMBO in Beweging 2010 2013 VMBO in Beweging Initiatiefnemer : Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen Projectnaam : VMBO in Beweging School : Sport en Beweegcoördinator : Telefoon : E-mail

Nadere informatie

Rapportage 1 e half jaar 2013

Rapportage 1 e half jaar 2013 Rapportage 1 e half jaar 2013 Aanvragen 1 e half jaar 2013 Er zijn in bovenstaande periode aanvragen gedaan voor 175 mannen en 189 vrouwen, totaal 364 aanvragen. Gemiddeld over 26 weken is dat 14 aanvragen

Nadere informatie

Sportief. Hoogeveen. Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015!

Sportief. Hoogeveen. Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015! Sportief Hoogeveen Sport JIJ ook? Wij zeggen: Het beste sportinitiatief van Nederland 2014-2015! 1 De Hoogeveense sportfunctionarissen hebben in 2013 het project Sport JIJ ook? opgezet. Sport JIJ ook?

Nadere informatie

Impulsregelingen,de kansen!

Impulsregelingen,de kansen! Impulsregelingen,de kansen! Landelijk 1. Sport en bewegen in de buurt - Buurtsportcoach (VWS) - Sportimpuls (VWS) 2. Onderwijsagenda / Gezondeschool / Jeugdimpuls 3. JOGG / convenant Gezond gewicht 4.

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

* Medegefinancierd door het Ministerie van OCW

* Medegefinancierd door het Ministerie van OCW Inleiding 3 Buurtsportcoaches 4 Procedure 4 Stimulerende rol 5 Effectief accommodatiegebruik 5 De Sportimpuls 6 Lokale sport- en beweegaanbieders 6 Lokale aanpak en samenwerking 6 Procedure en omvang van

Nadere informatie

Zicht krijgen op resultaten en effecten van de inzet van buurtsportcoaches

Zicht krijgen op resultaten en effecten van de inzet van buurtsportcoaches Zicht krijgen op resultaten en effecten van de inzet van buurtsportcoaches Caroline van Lindert Ine Pulles Nationale Kennisdag Sport en Gemeenten 29 januari 2015 Mulier Instituut, Utrecht Agenda Doelstellingen

Nadere informatie

* Medegefinancierd door het Ministerie van OCW 5

* Medegefinancierd door het Ministerie van OCW 5 Inleiding 3 Buurtsportcoaches 4 Procedure 4 Stimulerende rol 5 Effectief accommodatiegebruik 5 De Sportimpuls 6 Lokale sport- en beweegaanbieders 6 Lokale aanpak en samenwerking 7 Omvang van de subsidie

Nadere informatie

Evaluatie Jaarplan 2014

Evaluatie Jaarplan 2014 Evaluatie Jaarplan 2014 1. Inleiding Aan het jaarplan 2014 is dankzij de inzet van velen; mentoren, coördinatoren op een goede manier invulling gegeven. Hieronder de bereikte resultaten. 2. Doelen De volgende

Nadere informatie

Procesevaluatie Fries Jeugd en Alcoholbeleid

Procesevaluatie Fries Jeugd en Alcoholbeleid Procesevaluatie Fries Jeugd en Alcoholbeleid Eindmeting 2012 Stand van zaken omtrent de opname en inzet van maatregelen uit het minimumpakket binnen het gemeentelijk beleid 1 Inhoud Samenvatting 1. Inleiding

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.2 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Friesland, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Friesland, april 2016 Daling WW en meer vacatures in Friesland In april nam de WW in Friesland af tot ruim 20.500 uitkeringen. In vrijwel alle sectoren van de Friese economie daalde

Nadere informatie

Combinatiefuncties in Rotterdam Aanknopingspunten met bestaand beleid

Combinatiefuncties in Rotterdam Aanknopingspunten met bestaand beleid Aanknopingspunten met bestaand beleid Voorstellen Mera Oosterom Beleidsmedewerker actieprogramma Voeding en Beweging + interim projectleider Combinatiefuncties Inhoud De aanloop Uitgangspunten in Rotterdam

Nadere informatie

Sport en bewegen in het sociale domein lezing

Sport en bewegen in het sociale domein lezing NISB Sport en bewegen in het sociale domein lezing Lerende netwerken (voorjaar 2015) Onze uitdaging! Jullie prikkelen en/of handvatten geven zelf concrete stappen te gaan nemen na vandaag Wat vragen we?

Nadere informatie

Samenwerking Onderwijs & Sport. Programma workshop. Topsport- én breedtesportambities

Samenwerking Onderwijs & Sport. Programma workshop. Topsport- én breedtesportambities Samenwerking Onderwijs & Sport - leerervaringen opgedaan in de Proeftuinen Nieuwe Sportmogelijkheden - d.d. 11 februari 2011 Programma workshop Inleiding en achtergronden [Hein Veerman, NOC*NSF 10 min]

Nadere informatie

Hieronder volgen onze reacties op uw vragen.

Hieronder volgen onze reacties op uw vragen. Gemeente Haarlem Retouradres: Stadhuis, Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de Participatieraad Datum 17 maart 2015 Ons kenmerk 2015/96569 Contactpersoon A.S. van der Wal Doorkiesnummer 023 511

Nadere informatie

Integraal (sport) beleid. Lerende Netwerken 18 april Zaanstad

Integraal (sport) beleid. Lerende Netwerken 18 april Zaanstad Integraal (sport) beleid Lerende Netwerken 18 april Zaanstad Gemeente Katwijk Aanleiding sportnota Visie op sport en bewegen Integrale en interactief benadering Proces Sportnota Realisering combinatiefuncties

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg

Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Perceelbeschrijving 3 Pleegzorg Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen Kollumerland

Nadere informatie

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF

Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF Wat kunnen de programma's 'Sport, Bewegen in de Buurt' en 'Veilig Sportklimaat' voor uw vereniging betekenen? Peet Mercus en Jan Minkhorst, NOC*NSF NOC*NSF Nederlandse Olympisch team Topsport en talentontwikkeling

Nadere informatie

Jaarverslag. 13 mei 2013

Jaarverslag. 13 mei 2013 13 mei 2013 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2. Sociaal Jaarverslag 4 3. Productverantwoording 4. Samenwerking 37 Financieel overzicht 39 1 Missie en visie Sport Frysian De missie van Sport Frysian is

Nadere informatie

Wilt u ook graag sporten? Zoek in deze sportwijzer de sport uit die u leuk vindt.

Wilt u ook graag sporten? Zoek in deze sportwijzer de sport uit die u leuk vindt. Wilt u ook graag sporten? Zoek in deze sportwijzer de sport uit die u leuk vindt. Lijkt sporten u leuk? Iedereen kan sporten! Het is fantastisch om te doen en sporten brengt vooral veel plezier en ontspanning.

Nadere informatie

Wmo-netwerkbijeenkomst over sport

Wmo-netwerkbijeenkomst over sport Wmo-netwerkbijeenkomst over sport Verslag Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)-netwerkbijeenkomst gemeente Oud-Beijerland 16 april 2013 Voor de Wmo-netwerkbijeenkomst van 16 april 2013, met als dagvoorzitter

Nadere informatie

Bijlage Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG) 2014 Kids in Action Doelgroep jarigen

Bijlage Menukaart Kinderen sportief op gewicht (KSG) 2014 Kids in Action Doelgroep jarigen A) Kosten en uren Hieronder het overzicht van de kosten en uren die nodig zijn om met de interventie aan de slag te gaan. Bij structureel ziet u hoeveel uur er nodig is om de interventie één keer volledig

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 april 2015 Betreft Programma Grenzeloos actief

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 23 april 2015 Betreft Programma Grenzeloos actief > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie