ROC Friese Poort Centrum Vakopleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ROC Friese Poort Centrum Vakopleiding"

Transcriptie

1 # v2/20 juni 2006 ROC Friese Poort Centrum Vakopleiding Collectieve Arbeidsovereenkomst te Leeuwarden Looptijd: 1 januari 2006 tot en met 31 december 2006

2 INHOUDSOPGAVE Artikel 1: Algemeen 1. Looptijd 2. Werkingssfeer 3. Definities 4. Toepassing CAO 5. Deeltijdmedewerker Artikel 2: Verplichtingen werkgever - medewerker 1. Verplichtingen van de werkgever 2. Verplichtingen van de medewerker Artikel 3: Arbeidsovereenkomst 1. Aard van de overeenkomst 2. Arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd 3. Min-max arbeidsovereenkomsten 4. Einde arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd Artikel 4 Arbeidsduur en werktijden 1. Arbeidsduur 2. Werktijden 3. Arbeidsongeschiktheid en aantal uren Artikel 5: Vakantie 1. Vakantieduur 2. Het verwerven van vakantie gedurende arbeidsongeschiktheid 3. Opnemen van vakantie-uren 4. Niet opgenomen vakantie 5. Samenvallen van vakantie met bepaalde andere dagen waarop geen arbeid wordt verricht 6. Vakantie bij ontslag 7. Verjaring Artikel 6: Beloning 1. Algemeen 2. Indiensttreding 3. Beoordelings- en functioneringsgesprekken 4. Herziening van het salaris 5. Overplaatsing naar een hoger ingedeelde functie (promotie) 6. Waarnemingstoelage 7. Gratificatie 8. Resultatendelingsregeling 9. Eenmalige uitkering Artikel 7: Toeslagen 1. Vakantietoeslag 2. Toeslag onregelmatig werken Artikel 8: Werk en privé 1. Algemeen 2. Geoorloofd verzuim 3. Ouderschapsverlof (doorgang pensioenopbouw) 4. Vakbondsverlof 5. Kinderopvang

3 Artikel 9: Levensfasegericht Personeelsbeleid 1. Doel levensfasegericht personeelsbeleid 2. Uitvoering levensfasegericht personeelsbeleid 3. Budget Levensfasegericht Personeelsbeleid 4. Evaluatie Levensfasegericht Personeelsbeleid Artikel 10: Arbeidsongeschiktheid Artikel 11: Vergoedingen en tegemoetkomingen 1. Aanvullende ziektekostenverzekering en bijdrage in premie 2. Reiskosten woon-/werkverkeer 3. Reis- en verblijfkosten bij dienst- en studiereizen 4. Verhuiskosten 5. Uitkering bij overlijden Artikel 12: Spaarloonregeling Artikel 13: Levensloop Artikel 14: Pensioen Artikel 15: Slotbepaling Bijlage I: Functielijst Bijlage II: Salarisschalen Bijlage III: Overgangsmaatregelen huidige medewerkers Bijlage IV: Bloed- en aanverwantschap Bijlage V: Protocol 2006

4 Ondergetekenden Stichting ROC Friese Poort Centrum Vakopleiding als partij ter ene zijde en Vereniging ABVAKABO FNV elk als partij ter andere zijde zijn de volgende collectieve arbeidsovereenkomst aangegaan. Copyright 2005 CAO-partijen en AWVN. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook en evenmin worden opgeslagen in een databank met als doel een terugzoekmogelijkheid te verschaffen aan derden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van partijen bij deze CAO, alsmede van AWVN te Haarlem.

5 Artikel 1: Algemeen 1. Looptijd De CAO treedt in werking op 1 januari 2006 en eindigt van rechtswege op 31 december 2006 zonder dat enige opzegging is vereist. 2. Werkingssfeer De CAO geldt voor alle medewerkers van ROC Friese Poort Centrum Vakopleiding, die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst zijn van de werkgever. De CAO is niet van toepassing op: - leden van de directie; - stagiairs; - uitzendkrachten; - vakantiekrachten. 3. Definities In deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder: a. werkgever: Stichting ROC Friese Poort Centrum Vakopleiding b. werknemersorganisatie: Vereniging ABVAKABO FNV c. medewerker: iedere persoon (m/v) die op basis van een arbeidsovereenkomst in dienst is van de werkgever. Als medewerkers in de zin van deze CAO worden niet beschouwd stagiairs, vakantiekrachten, uitzendkrachten en leden van de directie. Vakantiekrachten kunnen gedurende maximaal 6 weken aaneengesloten werkzaam zijn bij de werkgever. d. partner: echtgeno(o)t(e) of bij de burgerlijke stand geregistreerde partner van de medewerker; een persoon met wie de medewerker met het oogmerk op duurzaam samen te leven, een gemeenschappelijke huishouding voert, blijkend uit een daartoe strekkende notariële akte of een door beide partners ondertekende schriftelijke verklaring; niet als partner wordt beschouwd een persoon met wie een bloedverwantschap in de eerste of tweede graad bestaat. e. OR: de ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden. f. CAO: deze collectieve arbeidsovereenkomst met inbegrip van de daarbij behorende bijlagen. g. BW: Burgerlijk Wetboek (Boek 7 titel 10). h. rooster: een regeling die aangeeft op welke tijdstippen de medewerker zijn werkzaamheden aanvangt, deze onderbreekt en beëindigt. i. maand: een kalendermaand.

6 j. salaris: het bedrag per maand dat voor de medewerker is vastgesteld aan de hand van bijlage I van deze CAO k. uursalaris: het maandsalaris gedeeld door 156. l. maandinkomen: het maandsalaris vermeerderd met de persoonlijke toeslag, zoals bedoeld in lid a van bijlage III. m. jaarsalaris: twaalf keer het maandsalaris. n. salarisschaal een als zodanig in bijlage I van deze CAO vermelde reeks van trede met bijbehorende salarissen. o. trede: het nummer vermeld bij een salaris in een salarisschaal. p. volledige arbeidsduur: de arbeidsduur per jaar, zoals vermeld in artikel 4 lid 1.a van deze CAO. q. deeltijdmedewerker: een medewerker waarmee een arbeidsovereenkomst is aangegaan met een arbeidsduur die lager is dan de volledige arbeidsduur. r. nevenwerkzaamheden: het tegen beloning enigerlei arbeid voor derden of als zelfstandige verrichten. 4. Toepassing CAO De werkgever zal geen medewerkers in dienst nemen of houden op voorwaarden die in strijd zijn met deze CAO. 5. Deeltijdmedewerker Deze CAO gaat uit van een medewerker met een volledige arbeidsduur. Op deeltijdmedewerkers zijn de bepalingen van deze CAO naar evenredigheid van hun arbeidsduur op overeenkomstige wijze van toepassing, tenzij bij de desbetreffende artikelen anders is vermeld.

7 Artikel 2: Verplichtingen werkgever - medewerker 1. Verplichtingen van de werkgever a. Arbeidsovereenkomst De werkgever zal met iedere medewerker schriftelijk een individuele arbeidsovereenkomst aangaan, waarin deze CAO integraal van toepassing wordt verklaard. b. Uitreiking CAO De werkgever zal aan de medewerker een exemplaar van de CAO, alsmede van de wijzigingen daarop, uitreiken. c. Geheimhouding De werkgever zal, met inachtneming van het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zonder toestemming van de medewerker, geen zaken openbaar maken dan wel mededelingen doen over zaken die in de persoonlijke levenssfeer van de medewerker liggen en waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat geheimhouding is vereist. d. Arbeidsomstandigheden De werkgever is gehouden zorg te dragen voor goede arbeidsomstandigheden in het bedrijf en daarbij de belangen van de medewerker te behartigen, een en ander zoals een goed werkgever betaamt. e. Overleg werknemersorganisatie Ten minste eenmaal per jaar wordt tussen werkgever en werknemersorganisatie overleg gevoerd over de algemene gang van zaken in het bedrijf, met name op sociaal gebied. f. Reorganisaties en fusie In geval van reorganisatie, fusie, splitsing, belangrijke uitbreiding of inkrimping van de organisatie, zal de werkgever op zo kort mogelijke termijn de werknemersorganisatie inlichten over de overwogen maatregelen en voorts overleg plegen met hen over de eventueel daaruit voor de betrokken werknemers voortvloeiende sociale gevolgen. Een en ander laat onverlet de overlegverplichtingen van de werkgever krachtens van toepassing zijnde wet- en regelgeving. g. Vakbondsfaciliteiten De werkgever verleent in algemene zin zoveel mogelijk medewerking aan de werknemersorganisatie bij het verrichten van vakbondsactiviteiten ten behoeve van de organisatie van de werkgever. Onder deze medewerking wordt verstaan het zoveel mogelijk kosteloos ter beschikking stellen van zaalruimte voor het beleggen van vergaderingen voor het consulteren van de bij de werkgever werkzame leden. De leden worden zonodig in de gelegenheid gesteld deze vergaderingen onder werktijd bij te wonen, rekening houdend met de continuïteit in de bedrijfsvoering. Tevens wordt de gelegenheid gegeven gebruik te maken van kopieervoorzieningen en overige informatie- en communicatievoorzieningen. h. Werkgeversbijdrage De werkgever verklaart zich bereid om gedurende de looptijd van deze CAO analoog aan de AWVN regeling een werkgeversbijdrage te verstrekken aan de werknemersorganisatie. De hoogte van de werkgeversbijdrage per medewerker per jaar wordt automatisch aangepast aan het tarief van de AWVN regeling. De werknemersorganisatie verbindt zich af te zien van bevoordeling van georganiseerde medewerkers bij onderhandelingen met de werkgever. De werknemersorganisatie verbindt zich de hierboven genoemde werkgeversbijdrage te zullen besteden voor het rechtenpakket van hun leden en voor algemene activiteiten ten behoeve van hun leden.

8 Zij garanderen dat deze bijdragen niet zullen worden gebruikt voor stortingen in hun weerstandskassen of voor het verlenen van financiële bijdragen aan daarmee gelijk te stellen activiteiten. 2. Verplichtingen van de medewerker a. Uitvoering opgedragen werkzaamheden De medewerker zal voldoen aan redelijke opdrachten van de werkgever en deze zo goed mogelijk uitvoeren. Dit geldt ook voor het verrichten van andere dan zijn gebruikelijke werkzaamheden en/of wanneer hem voor de duur van de werkzaamheden een andere standplaats wordt toegewezen. b. Veiligheid De medewerker is verplicht bij de arbeid de nodige voorzichtigheid en zorgvuldigheid naar vermogen in acht te nemen ter vermijding van gevaren voor de veiligheid of gezondheid van hemzelf of van anderen dan wel met het oog op het welzijn in verband met de arbeid. Met inachtneming van het bepaalde in de Arbo-wet dient de medewerker de ter zake gegeven aanwijzingen en voorschriften na te leven en de ter beschikking gestelde veiligheidsmiddelen daadwerkelijk te gebruiken. c. Nevenwerkzaamheden Indien de medewerker tegen beloning enigerlei arbeid voor derden of als zelfstandige wil gaan verrichten, is voorafgaande schriftelijke toestemming van de werkgever vereist. De werkgever zal toestemming verlenen voor nevenwerkzaamheden, tenzij die onverenigbaar zijn met de functie van de medewerker dan wel met de belangen of het aanzien van de organisatie. Het is niet toegestaan om nevenwerkzaamheden te verrichten, waarvoor toestemming is gegeven, maar waardoor de wekelijkse arbeidsduur bij de werkgever plus die van de nevenwerkzaamheden meer dan 45 uur per week bedraagt. De medewerker die arbeidsongeschikt wordt als gevolg van nevenwerkzaamheden, waarvoor de werkgever geen schriftelijke toestemming heeft gegeven, verliest elke aanspraak op het bovenwettelijk deel van de in artikel 10 geregelde loondoorbetaling dan wel aanvullingen op de wettelijke uitkeringen in geval van arbeidsongeschiktheid. d. Geheimhouding De medewerker is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem ter kennis is gekomen omtrent de werkgever, de activiteiten van de werkgever, de klanten van de werkgever en met de werkgever gelieerde ondernemingen, waarvan hij weet of redelijkerwijze kan vermoeden, dat geheimhouding vereist is. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van de arbeidsovereenkomst. e. Misbruik van positie Zonder schriftelijke toestemming van de werkgever zal de medewerker zich ervan onthouden: 1. direct of indirect deel te nemen aan ten behoeve van de onderneming door derden uit te voeren aannemingen, leveringen of werken; 2. direct of indirect geschenken met handelswaarde, provisie of beloning aan te nemen van personen of rechtspersonen, waarmee hij door of vanwege zijn functie direct of indirect in aanraking komt;

9 f. Intellectuele eigendom 1. De werkgever heeft het uitsluitende recht op de door de medewerker in het kader van zijn arbeidsovereenkomst, al dan niet in samenwerking met anderen verkregen uitkomsten, uitgedachte werkwijzen, modellen, rekeningen, software, geschreven en/of vervaardigde werken. 2. De werkgever is niet verplicht een andere bescherming aan te vragen voor de in het eerste lid bedoelde rechten, bijvoorbeeld octrooirechten, auteursrechten, merkenrechten, enz. 3. De medewerker vindt in het krachtens de arbeidsovereenkomst genoten salaris vergoeding voor het gemis van de aan de werkgever toevallende rechten van intellectuele eigendom. g. Verklaring omtrent het gedrag Voor het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd dient de beoogde medewerker een verklaring omtrent het gedrag te overleggen. Deze verklaring mag bij overlegging niet ouder zijn dan twee jaar. h. Medewerking tot schadevergoeding In geval de werkgever ter zake van arbeidsongeschiktheid van de medewerker tegen een of meer derden een vordering tot schadevergoeding kan doen gelden, zal de medewerker daaraan zijn medewerking verlenen. i. Arbeid buiten het maandrooster De medewerker is gehouden ook buiten de in het maandrooster aangegeven uren arbeid te verrichten, voor zover de werkgever de desbetreffende wettelijke voorschriften en de bepalingen van deze CAO in acht neemt.

10 Artikel 3: Arbeidsovereenkomst 1. Aard van de overeenkomst De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan: a. hetzij voor onbepaalde tijd b. hetzij voor een bepaalde tijd In de individuele arbeidsovereenkomst wordt vermeld welke arbeidsovereenkomst van toepassing is. Ontbreekt deze vermelding dan wordt de arbeidsovereenkomst geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. 2. Arbeidsovereenkomsten bepaalde tijd Ten aanzien van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd geldt het volgende: a. vanaf de dag dat tussen de werkgever en de medewerker: 1. arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van niet meer dan drie maanden hebben opgevolgd en een periode van 36 maanden, de tussenpozen inbegrepen, hebben overschreden, geldt conform het bepaalde in artikel 7:668a BW met ingang van die dag de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd; 2. meer dan 5 voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan drie maanden, geldt de laatste arbeidsovereenkomst als aangegaan voor onbepaalde tijd. b. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:668a lid 2 BW geldt het volgende. De periode waarin een medewerker, voorafgaand aan zijn indiensttreding bij werkgever, als uitzendkracht bij werkgever heeft gewerkt, wordt als één arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangemerkt, indien en voor zover die periode uitsluitend onderbroken is als gevolg van arbeidsongeschiktheid van de uitzendkracht en een daarmee samenhangende beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met het uitzendbureau, voor wat betreft hetgeen in artikel 7:668a lid 1 BW is bepaald. 3. Min-max arbeidsovereenkomsten a. Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan ook worden aangegaan voor een combinatie van een minimum en een maximum aantal arbeidsuren per jaar, waarbij het maximum niet meer bedraagt dan 160% van het minimum aantal uren. b. Indien het minimum 0 uren bedraagt, bedraagt het maximum niet meer dan 936 uren per jaar. c. De medewerker ontvangt per maand zijn maandinkomen over het minimum aantal uren waarvoor het dienstverband is aangegaan. d. Het maandinkomen over de uren die de medewerker, na daartoe te zijn opgeroepen, meer werkt dan het minimum aantal uren, ontvangt de medewerker in de maand volgend op de maand waarin hij deze werkzaamheden heeft verricht. e. De medewerker is verplicht gehoor te geven aan een oproep tot het verrichten van werkzaamheden, voor zover het vastgelegde maximum aantal uren door de oproep niet wordt overschreden en met inachtneming van het bepaalde in sub f en g van dit lid. f. De werkgever en de medewerker maken afspraken over de mate waarin en de dagen en tijden waarop de medewerker beschikbaar is. g. De medewerker wordt ten minste 24 uur voorafgaand aan het moment waarop hij zijn werkzaamheden moet verrichten, opgeroepen.

11 h. Voor de medewerker geldt tijdens arbeidsongeschiktheid na afloop van de ingeroosterde periode het maandinkomen dat hij gemiddeld in de laatste twaalf maanden voorafgaand aan de eerste ziektedag genoot. Indien de medewerker nog geen twaalf maanden in dienst is, wordt gerekend met het gemiddelde maandinkomen over het tijdvak dat hij in dienst is. i. Met betrekking tot de vakantieaanspraak geldt artikel 5, met dien verstande dat de aanspraak in eerste instantie wordt vastgesteld over het minimum aantal uren waarvoor het dienstverband is aangegaan. Aan het einde van het jaar wordt op basis van de feitelijk gewerkte uren, voor zover uitstijgend boven het minimum aantal uren van het dienstverband, de totale vakantieaanspraak vastgesteld. Per gewerkt uur worden 5,4 minuten vakantie opgebouwd. 4. Einde arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd a. De opzegtermijn voor respectievelijk de medewerker en de werkgever bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd bedraagt conform artikel 7:672 lid 1 en 2 BW het aantal maanden volgens de volgende staffel: Lengte arbeidsovereenkomst Door medewerker Door werkgever Korter dan 5 jaar Een maand Een maand 5 jaar of langer, korter dan 10 jaar Een maand Twee maanden 10 jaar of langer, korter dan 15 jaar Een maand Drie maanden 15 jaar of langer Een maand Vier maanden b. In afwijking van sub a van dit lid en in afwijking van artikel 7:672 lid 3 BW en artikel 7:672 lid 6 tweede volzin BW gelden voor medewerkers ingedeeld in de salarisschalen 10 en hoger bij opzegging door de medewerker respectievelijk door de werkgever de volgende opzegtermijnen: Lengte arbeidsovereenkomst Door medewerker Door werkgever Korter dan 5 jaar Twee maanden Twee maanden 5 jaar of langer, korter dan 10 jaar Twee maanden Twee maanden 10 jaar of langer, korter dan 15 jaar Twee maanden Drie maanden 15 jaar of langer Twee maanden Vier maanden c. De opzegtermijn voor de werkgever, zoals bedoeld in sub a en b van dit artikellid, wordt verminderd met een maand, wanneer een ontslagvergunning is verleend als bedoeld in artikel 6 BBA De opzegtermijn van de werkgever zal echter nooit minder bedragen dan een maand. d. De opzegging van de arbeidsovereenkomst kan alleen geschieden uiterlijk tegen het einde van de maand. In overleg tussen werkgever en medewerker kan hiervan worden afgeweken. e. De arbeidsovereenkomst eindigt in ieder geval van rechtswege op de eerste dag van de maand, volgend op de maand, waarin de pensioengerechtigde leeftijd wordt bereikt.

12 Artikel 4 Arbeidsduur en werktijden 1. Arbeidsduur a. De volledige arbeidsduur bedraagt bij een volledige arbeidsovereenkomst 1872 uur op jaarbasis, gemiddeld 36 uur per week en 7,2 uur per dag. De normale arbeidsduur per dag bedraagt in beginsel 8 uur. b. De werkgever komt met elke medewerker overeen op welke dagdelen de medewerker beschikbaar is om arbeid te verrichten. c. Voor iedere medewerker geldt een maandrooster, waarin is aangegeven op welke tijdstippen de medewerker in die maand zijn werkzaamheden aanvangt, onderbreekt en beëindigt. Het maandrooster wordt door de werkgever na overleg met de medewerker vastgesteld. Uiterlijk een maand van tevoren ontvangt de medewerker het maandrooster van de werkgever. Uitsluitend in overleg tussen werkgever en de medewerker kan in het rooster een gebroken dienst worden opgenomen. d. Het volgens rooster te werken aantal uren bedraagt ten hoogste: - 48 uren per week; uren per 13 weken. e. Bij onvoorziene wijzigingen in de te verrichten werkzaamheden kan de werkgever het vastgestelde rooster in overleg met de medewerker wijzigen. 2. Werktijden a. De bedrijfstijd omvat: - maandag t/m vrijdag tussen en uur - zaterdag tussen en uur. De werktijd wordt vastgesteld binnen de bedrijfstijd. De werkgever draagt de medewerker geen overwerk op. b. Per week kunnen door de werkgever maximaal 8 uren in de volgende tijdvakken ingeroosterd worden: - op maandag tot en met vrijdag tussen en uur. - op zaterdag tussen 7.30 en uur. Uitsluitend in overleg tussen werkgever en medewerker kunnen meer dan 8 uren in bovenstaande tijdvakken worden ingeroosterd. c. Geen werkzaamheden worden verricht op zondag alsmede de volgende feestdagen: nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, de dag waarop de verjaardag van de koningin wordt gevierd, 5 mei in lustrumjaren, beide Kerstdagen en de door de werkgever toegevoegde feestdagen. De volledige arbeidsduur, zoals vermeld in lid 1.a van dit artikel wordt verminderd met 7,2 uur voor elke feestdag die niet op een zaterdag of zondag valt. d. Op andere officiële feestdagen, samenhangend met geloof en/of culturele achtergrond van de medewerker, wordt aan de medewerker in overleg met de werkgever als regel de gelegenheid geboden op deze dagen niet te werken, doordat de werkgever de medewerker niet inroostert, dan wel de medewerker vakantie op kan nemen. e. Op de bepalingen in lid 2 sub a en b van dit artikel is de naar rato bepaling, zoals aangegeven in artikel 1 lid 5 niet van toepassing. De bepalingen in dit lid zijn derhalve volledig op de deeltijdmedewerker van toepassing.

13 3. Arbeidsongeschiktheid en aantal uren Indien een medewerker ziek is en er voor deze periode een werktijdenregeling was vastgesteld, dan wordt het aantal uren ziekte bepaald op het aantal ingeroosterde uren. Als een medewerker ziek is gedurende een periode waarvoor (nog) geen werktijdenregeling was vastgesteld, dan wordt het aantal uren ziekte bepaald op 36 uur per week of 7,2 uur per dag.

14 Artikel 5: Vakantie 1. Vakantieduur a. De medewerker verwerft per kalenderjaar vakantie met behoud van het maandsalaris. De aanspraak op vakantie bedraagt 9% van de met de medewerker overeengekomen arbeidsduur en wordt uitgedrukt in hele uren. Voor de medewerkers met een volledige arbeidsduur bedraagt de vakantie derhalve 168 uur per jaar. b. De medewerker die slechts een deel van het kalenderjaar in dienst van de werkgever is, heeft recht op een evenredig deel van de hiervoor in sub a, genoemde aantal vakantieuren. c. De werkgever kan met medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor minder dan 0,3 FTE en een maximale duur van 6 maanden of met medewerkers met een min-max arbeidsovereenkomst, waarbij het minimum op 0 uren is vastgesteld, overeenkomen dat het recht op vakantie-uren en de compensatie voor feestdagen worden uitbetaald. 2. Het verwerven van vakantie gedurende arbeidsongeschiktheid a. In geval van volledige arbeidsongeschiktheid wordt vakantie verworven over de laatste zes maanden, waarin geen arbeid is verricht, met dien verstande dat tijdvakken worden samengeteld als zij elkaar met een onderbreking van minder dan vier weken opvolgen. In geval van zwangerschap- en bevallingsverlof wordt nog vakantie verworven over de wettelijke periode. b. Opbouw van vakantie bij volledige arbeidsongeschiktheid vindt niet plaats indien de arbeidsongeschiktheid door opzet van de medewerker is ontstaan of het gevolg is van een gebrek, waarover de medewerker in het kader van een aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt en voor de tijd gedurende welke de medewerker door zijn toedoen zijn genezing heeft belemmerd of vertraagd dan wel indien hij zonder deugdelijke grond geen passend werk verricht. c. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en gedeeltelijk werken worden de vakantierechten verworven naar rato van werken. 3. Opnemen van vakantie-uren a. De medewerker dient de vakantie-uren op te nemen gedurende perioden van collectieve sluiting. Collectieve sluiting vindt plaats van 27 december tot en met 31 december. Verder kan de werkgever nog ten hoogste 2 dagen als verplichte vakantie vaststellen. Het vaststellen van deze dagen en eventuele andere collectieve sluiting dan hierboven vermeld, geschiedt in overleg met de OR en als regel bij aanvang van het kalenderjaar. b. De medewerker kan de overblijvende vakantie opnemen wanneer dat door hem wordt gewenst, tenzij de eisen van het bedrijf zich hiertegen naar het oordeel van de werkgever verzetten. De medewerker kan zijn vakantie opnemen in delen van minimaal een halve dag. 4. Niet opgenomen vakantie Indien de vakantie niet binnen 3 maanden direct volgend op het einde van het kalenderjaar waarin zij is verworven is opgenomen, is de werkgever gerechtigd tijdstippen vast te stellen waarop de medewerker deze vakantie zal opnemen.

15 5. Samenvallen van vakantie met bepaalde andere dagen waarop geen arbeid wordt verricht a. Dagen of gedeelten van dagen waarop de medewerker geen arbeid heeft verricht om een van de redenen, genoemd in lid 2 onder a., in artikel 8 lid 2.a onder 1, 2, 3, 8 en 9 alsmede in artikel 8 lid 2.d worden niet als vakantie aangemerkt. b. Indien de medewerker arbeidsongeschikt wordt tijdens de vastgestelde aaneengesloten vakantie of een vakantiedag, zullen de dagen waarop de verhindering zich voordoet, niet als vakantie worden geteld, indien de arbeidsongeschiktheid door de werkgever wordt geaccepteerd dan wel over die dagen een wettelijke uitkering ter zake van ziekte is ontvangen. c. Indien een van de hiervoor onder a van dit artikellid genoemde verhinderingen zich voordoet tijdens een vakantie, dient de medewerker daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen en na terugkomst van vakantie een medische verklaring te overleggen. 6. Vakantie bij ontslag a. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan de werkgever voor de medewerker de tijdstippen van de hem toekomende vakantie vaststellen vóór het einde van de arbeidsovereenkomst. b. Indien de werkgever van de in lid a genoemde mogelijkheid geen gebruik maakt, zal de resterende vakantie bij het einde van de arbeidsovereenkomst worden uitbetaald. c. Te veel genoten vakantie zal bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden verrekend. d. De werkgever reikt de medewerker bij het einde van de arbeidsovereenkomst een verklaring uit waaruit blijkt hoeveel vakantie is uitbetaald. 7. Verjaring Vakantie die niet is opgenomen vervalt na 5 jaar na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan.

16 Artikel 6: Beloning 1. Algemeen a. De functies van de medewerkers zijn op basis van het functiewaarderingssysteem ORBA ingedeeld in functiegroepen. In bijlage I zijn de functies met de bijbehorende functiegroepen opgenomen. b. Bij elke functiegroep behoort een salarisschaal. De salarisschalen zijn opgenomen in bijlage II van deze collectieve arbeidsovereenkomst. c. De medewerker ontvangt schriftelijk mededeling van de functiegroep waarin zijn functie is ingedeeld, de salarisschaal waarin hij is ingedeeld en zijn maandsalaris. 2. Indiensttreding a. De medewerker ontvangt bij indiensttreding in beginsel een salaris uit de bij zijn functie behorende salarisschaal. b. De medewerker die nog niet over de vereiste kundigheden en ervaring beschikt die voor de vervulling van de functie zijn vereist, wordt in de naast lagere van de met die functie overeenkomende salarisschaal ingedeeld. Zodra de medewerker beschikt over de voor de functie benodigde kundigheden en ervaring, vindt overgang naar de met de functie overeenkomende salarisschaal plaats. De medewerker die in een functie elders zoveel voor de functie bruikbare ervaring heeft verkregen, dat het op grond daarvan niet redelijk zou zijn hem op basis van het minimum schaalsalaris te belonen, kan - in overeenstemming met die ervaring - hoger worden ingeschaald. 3. Beoordelings- en functioneringsgesprekken Werkgever kent een beleid beoordelings- en functioneringsgesprekken, hetgeen is vastgesteld na instemming van de OR. 4. Herziening van het salaris a. De salarisverhoging vindt op grond van beoordeling in beginsel éénmaal per jaar op 1 januari plaats volgens onderstaande staffel. Een en ander totdat het maximum van de salarisschaal is bereikt. Beoordeling A = onvoldoende B = matig C = normaal / goed D = zeer goed E = uitstekend Salarisverhoging geen trede 1 trede 2 treden 3 treden 4 treden b. Indien na 1 januari van enig jaar indiensttreding of promotie plaatsvindt, kan de salarisverhoging per 1 januari van het daaropvolgend jaar achterwege blijven. 5. Overplaatsing naar een hoger ingedeelde functie (promotie) a. De medewerker die wordt overgeplaatst in een hoger ingedeelde functie, wordt in de overeenkomende hogere salarisschaal ingedeeld met ingang van de datum van overplaatsing. b. Bij indeling in een hogere salarisschaal wordt het maandsalaris verhoogd door het naasthogere bedrag in de nieuwe schaal te nemen en dit salaris te verhogen met een trede van de nieuwe schaal.

17 6. Waarnemingstoelage a. De medewerker die tijdelijk een andere functie volledig waarneemt, die hoger is ingedeeld dan zijn eigen functie, blijft ingedeeld in de functiegroep en salarisschaal die met zijn eigen functie overeenkomen. b. Indien de tijdelijke waarneming ten minste een maand aaneengesloten heeft geduurd, ontvangt de medewerker met ingang van de eerste van de maand, nadat de waarneming is gestart een toelage. De toelage bedraagt de helft van het verschilbedrag van de minimumsalarissen van de twee betrokken salarisschalen. 7. Gratificatie De werkgever kan besluiten aan een medewerker een eenmalige uitkering te verstrekken, indien de medewerker naar het oordeel van de werkgever een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd. De werkgever komt met de OR een regeling omtrent het gratificatiebeleid overeen. 8. Resultatendelingsregeling a. De werkgever kent een regeling voor resultatendeling, waarbij doelen worden gesteld ten aanzien van de bedrijfsvoering. Afhankelijk van de realisatie van deze doelen wordt een uitkering ineens gedaan. b. De doelen worden jaarlijks per kalenderjaar vastgesteld. Het aantal doelen bedraagt minimaal 3 en maximaal 5, waarvan 1 doel een afdelingsdoel kan zijn. c. De doelen worden uiterlijk in de maand december voorafgaand aan het betreffende kalenderjaar vastgesteld door de werkgever in overleg met de ondernemingsraad. d. De resultaatafhankelijke uitkering kan maximaal 5% van het jaarsalaris bedragen. Als het salaris van de medewerker lager is dan het maximum van schaal 7, dan ontvangt de medewerker het uitkeringspercentage over het maximum van schaal 7. In overleg met de ondernemingsraad wordt aan iedere doelstelling een uitkeringpercentage gekoppeld. e. De uitbetaling van de uitkering vindt zo spoedig mogelijk plaats in het eerste kwartaal volgend op het betreffende kalenderjaar. f. De medewerker die niet gedurende het gehele kalenderjaar in dienst is geweest dan wel waarbij sprake is geweest van onbetaalde afwezigheid, ontvangt de uitkering naar evenredigheid. Voorwaarde hiervoor is dat de medewerker in het betreffende kalenderjaar minimaal 4 maanden in dienst van de werkgever is geweest. g. Geen uitkering wordt verstrekt aan de medewerker die tijdens het gehele betreffende kalenderjaar als gevolg van arbeidsongeschikt geen werkzaamheden heeft verricht. 9. Eenmalige uitkering In augustus 2006 ontvangen de medewerkers een eenmalige uitkering van 0,5% van 12 maal het maandinkomen van de maand augustus.

18 Artikel 7: Toeslagen 1. Vakantietoeslag a. De vakantietoeslag wordt eenmaal per jaar in de maand mei uitbetaald over de periode van 12 maanden, aangevangen met juni van het voorafgaande kalenderjaar. b. De vakantietoeslag bedraagt 8% van de door de medewerker ontvangen maandinkomens in de in lid 1 sub a bedoelde periode van 12 maanden. Bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst vindt betaling plaats over het tijdvak gelegen tussen het einde van de laatst verstreken periode waarover vakantietoeslag is betaald en de datum van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. 2. Toeslag onregelmatig werken a. Indien in opdracht van de werkgever gedurende een week meer dan 8 uur op maandag tot en met vrijdag na uur en/of op zaterdag wordt gewerkt, ontvangt de medewerker een toeslag van 50% van het voor de medewerker geldende uursalaris. Deze toeslag geldt voor het negende en volgende uren waarop in de vorige zin genoemde tijdstippen is gewerkt. b. Deze regeling geldt voor medewerkers in de salarisschalen 1 tot en met 9. c. Op de bepalingen in dit lid is de naar rato-bepaling, zoals aangegeven in artikel 1 lid 5 niet van toepassing. De bepalingen in dit lid zijn derhalve volledig op de deeltijdmedewerker van toepassing.

19 Artikel 8: Werk en privé 1. Algemeen De werkgever wil zorgdragen voor het scheppen van een goede balans tussen werk en privé van haar medewerkers. Zij geeft dit inhoud door in haar arbeidsvoorwaardenbeleid adequate voorzieningen op te nemen die de medewerker de mogelijkheid bieden om bepaalde situaties in de privé-sfeer op te vangen. 2. Geoorloofd verzuim a. Calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof De medewerker kan doorbetaald verlof opnemen als bedoeld in artikel 4:1 van de Wet arbeid en zorg mits de medewerker zo mogelijk tenminste één dag van tevoren aan de werkgever van het verzuim kennis geeft, de gebeurtenis in het desbetreffende geval bijwoont en plaatsvindt op een werkdag van de medewerker. De werkgever kan achteraf van de medewerker verlangen dat hij bewijsstukken overlegt. Het recht bestaat in ieder geval: 1. gedurende de bevalling van de partner met wie de medewerker samenwoont; 2. van de dag van overlijden tot en met de dag van de begrafenis/crematie bij overlijden van de partner of een inwonend kind; 3. gedurende een dag bij overlijden en gedurende een dag bij begrafenis/crematie van één der niet onder d genoemde bloed- en aanverwanten in de eerste of tweede graad van de medewerker of zijn partner of van één van zijn huisgenoten; indien de medewerker de begrafenis moet regelen: de noodzakelijke tijd; 4. gedurende de benodigde tijd in zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden die vergen dat de medewerker onverwijld een voorziening treft voor zover dit niet in de vrije tijd van de medewerker kan geschieden; 5. gedurende de voor het noodzakelijk bezoek aan dokter of specialist benodigde tijd, voor zover dit niet in de vrije tijd van de medewerker kan geschieden; 6. gedurende de benodigde tijd met een maximum van 1 dag bij ondertrouw van de medewerker; 7. gedurende twee dagen bij zijn huwelijk of geregistreerd partnerschap; voor dit recht is het niet noodzakelijk dat de gebeurtenis op een werkdag van de medewerker plaatsvindt; 8. gedurende de daarvoor benodigde tijd wanneer de medewerker ten gevolge van de vervulling van een bij of krachtens de wet of overheid zonder geldelijke vergoeding opgelegde verplichting verhinderd is te werken, mits deze vervulling niet in zijn vrije tijd kan geschieden. Indien de opgelegde verplichting te wijten is aan de schuld van de medewerker vindt geen loondoorbetaling plaats. Het maandinkomen wordt doorbetaald onder aftrek van alle vergoedingen die van derden kunnen worden verkregen; 9. gedurende de daarvoor benodigde tijd voor de uitoefening van het actief kiesrecht. b. Kraamverlof Conform artikel 4:2 van de Wet arbeid en zorg heeft de medewerker na de bevalling van de partner, de persoon met wie hij ongehuwd samenwoont of degene van wie hij het kind erkent, gedurende een tijdvak van 4 weken recht op verlof met behoud van loon voor twee dagen waarop hij arbeid pleegt te verrichten. Het recht bestaat vanaf de eerste dag dat het kind feitelijk op hetzelfde adres als de moeder woont.

20 c. Kortdurend zorgverlof De medewerker heeft conform artikel 5 van de Wet arbeid en zorg gedurende twee maal de arbeidsduur per week op jaarbasis ten behoeve van de noodzakelijke verzorging in verband met ziekte van: 1. een inwonend (pleeg)kind tot wie de ouder in een familierechtelijke betrekking staat of een van de inwonende kinderen van de onder b genoemde persoon; 2. zijn partner met wie hij samenwoont; 3. de ouder van de medewerker. In afwijking van artikel 5:6 van de Wet arbeid en zorg behoudt de medewerker gedurende het kortdurend zorgverlof recht op 100% van zijn maandinkomen. d. Adoptieverlof De medewerker kan onbetaald verlof opnemen als bedoeld in artikel 3:2 van de Wet arbeid en zorg gedurende vier aaneengesloten weken in verband met de adoptie van een kind dan wel bij opname in het gezin van een pleegkind. De medewerker heeft gedurende deze periode recht op een uitkering die hij via de werkgever aanvraagt bij het UWV. e. Buitengewoon verlof In de navolgende gevallen heeft de medewerker recht op doorbetaald verlof, mits de medewerker zo mogelijk tenminste één maand van tevoren aan de werkgever van het verzuim kennis geeft, de gebeurtenis in het desbetreffende geval bijwoont en de gebeurtenis op een werkdag van de medewerker plaatsvindt. De werkgever kan achteraf van de medewerker verlangen dat hij bewijsstukken overlegt: 1. gedurende één dag bij huwelijk van bloed- en aanverwanten in de eerste of in de tweede graad; 2. gedurende één dag bij 25-, 40- en 50-jarig huwelijk of geregistreerd partnerschap van de medewerker, diens ouders of ouders van de partner; 3. gedurende twee dagen bij verhuizing van de medewerker in opdracht van de werkgever; ten aanzien van dit recht geldt niet dat de gebeurtenis op een werkdag van de medewerker dient plaats te vinden; 4. gedurende de noodzakelijke tijd bij een examen dat voor het bedrijf van belang wordt geacht. f. Deeltijdmedewerkers Op de bepalingen in lid 2 sub a, b, en e is de naar rato bepaling voor deeltijdmedewerkers, zoals aangegeven in artikel 1 lid 5 niet van toepassing. De bepalingen in deze subleden zijn derhalve volledig op de deeltijdmedewerker van toepassing. 3. Ouderschapsverlof (doorgang pensioenopbouw) a. De medewerker kan op grond van artikel 6:1 van de Wet Arbeid en Zorg ouderschapsverlof opnemen. b. Over de verlofuren bouwt de medewerker ouderdoms- en nabestaandenpensioen op. De premie hiervoor is voor rekening van de werkgever. 4. Vakbondsverlof a. De medewerker die kaderlid is van een werknemersorganisatie kan maximaal 26 dagen per jaar buitengewoon verlof krijgen ten behoeve van vergaderingen van statutaire organen van de werknemersorganisatie waarbij hij is aangesloten, dan wel voor het ontplooien van bestuurlijke vertegenwoordigende activiteiten binnen die werknemersorganisatie dan wel de vakcentrale waarbij de werknemersorganisatie is aangesloten, indien de activiteiten ertoe strekken de doelstellingen van die werknemersorganisatie dan wel de vakcentrale te ondersteunen.

21 b. De medewerker die lid is van een werknemersorganisatie kan aanspraak maken op ten hoogste drie dagen per jaar buitengewoon verlof voor de door de werknemersorganisatie, waarbij hij is aangesloten, georganiseerde cursussen of scholingsdagen. c. Voor de medewerker met een onvolledige arbeidsduur wordt het vakbondsverlof, zoals hierboven genoemd, niet naar rato, maar volledig toegekend. d. De werkgever kan het vakbondsverlof weigeren, indien de continuïteit van de bedrijfsvoering zich tegen het verlenen van het verlof, verzet. 5. Kinderopvang Bij de werkgever geldt een kinderopvangregeling die van toepassing is op alle medewerkers met kinderen van 0-13 jaar. De werkgever vergoedt een zesde van de kosten die de medewerker voor kinderopvang heeft gemaakt. Om voor de vergoeding in aanmerking te komen, dient er sprake te zijn van erkende kinderopvang door of via een door de gemeente geregistreerde instelling of gastouderbureau. De medewerker dient bij de aanvraag een bewijs te overleggen waaruit blijkt dat het gaat om erkende kinderopvang. Door de werkgever is een budget voor kinderopvang beschikbaar gesteld van 0,5 % van de loonsom. Bij overschrijding van het budget wordt de medewerker op een wachtlijst geplaatst totdat weer financiële ruimte beschikbaar is. De regeling is alleen van toepassing op de opvanguren tijdens de werktijd en de reistijd woonwerkverkeer van de medewerker.

22 Artikel 9: Levensfasegericht Personeelsbeleid 1. Doel levensfasegericht personeelsbeleid Het doel van het Levensfasegericht Personeelsbeleid is om de medewerkers zo lang mogelijk inzetbaar en tevens gemotiveerd te houden. Hiertoe voert de werkgever een toekomstgericht beleid gericht op de employability van de medewerker. 2. Uitvoering levensfasegericht personeelsbeleid Tijdens de functionering- en ontwikkelingsgesprekken, die de manager met elke medewerker voert, is het Levensfasegericht Personeelsbeleid een van de onderwerpen. In deze gesprekken wordt expliciet aandacht besteed aan de ontwikkeling van de medewerker en de balans werk en privé. Manager en medewerker bespreken samen hoe de functie er in de toekomst uit zal zien en op welke wijze de medewerker inzetbaar kan blijven. Om de inzetbaarheid en de balans werkprivé te verbeteren, is het mogelijk om een of meerdere van onderstaande instrumenten in te zetten. - Opleidingen en trainingen, die nodig zijn om in de huidige functie te kunnen blijven functioneren - Opleidingen en trainingen, die nodig zijn om in een toekomstige functie (in- of extern) te gaan functioneren, zoals het halen van lerarenbevoegdheid voor praktijkopleiders - Inwerkprogramma's - Tussentijds verlof, betaald of onbetaald - Andere minder belastende functie/project - Meer/Minder werken in de avonden - Meer/Minder werken op zaterdag - Mentorschap - Duobanen voor ouderen - Gedeeltelijk thuiswerken - Loopbaanbegeleiding - Heroriëntatie op de loopbaan - Detachering - Gezondheidsbevorderende regelingen en adviezen - Levensloopregeling - Kinderopvang (artikel 8 lid 5) 3. Budget Levensfasegericht Personeelsbeleid Voor 2006 is er een budget van 5% van de loonsom beschikbaar voor het levensfase gericht personeelsbeleid. 4. Evaluatie Levensfasegericht Personeelsbeleid Jaarlijks rapporteert de werkgever aan de OR op welke wijze het Levensfasegericht Personeelsbeleid heeft plaatsgevonden.

23 Artikel 10: Arbeidsongeschiktheid 1. Indien een medewerker ten gevolge van ziekte, zwangerschap of bevalling niet in staat is de bedongen arbeid te verrichten, en waarbij de eerste ziektedag ligt op of na 1 januari 2004, gelden voor hem de bepalingen van artikel 7:629 BW, de Ziektewet (zoals die luiden vanaf 1 januari 2004), de Wet arbeid en zorg en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), voor zover hierna niet anders is bepaald. 2.a. Wettelijke loondoorbetaling eerste periode van 52 weken Bij arbeidsongeschiktheid zal aan de medewerker gedurende eerste 52 weken van de wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 BW 70% van het maandinkomen, tot maximaal het voor de medewerker geldende maximum dagloon op grond van de Coördinatiewet SV, worden doorbetaald. b. Aanvulling wettelijke loondoorbetaling eerste periode van 52 weken: Gedurende de eerste 26 weken van de wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 BW ontvangt de medewerker, boven op de wettelijke loondoorbetaling, een aanvulling tot 100% van het maandinkomen. Gedurende de tweede 26 weken van de wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 BW ontvangt de medewerker, boven op de wettelijke loondoorbetaling, een aanvulling tot 90% van het maandinkomen. c. Wettelijke loondoorbetaling tweede periode van 52 weken: Gedurende de tweede 52 weken van de wettelijke periode als genoemd in artikel 7:629 BW, zal aan de medewerker 75 % van het maandinkomen worden doorbetaald. d. Gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en werken/werkloosheid: Zodra bekend is op welke wijze de aanvullende verzekeringen van het ABP gestalte krijgen, waaronder het recht op herplaatsingstoelage, zullen CAO-partijen in nader overleg treden over de medewerkers die in de WGA terechtkomen. 3. Onder maandinkomen als bedoeld in dit artikel wordt verstaan het maandinkomen dat de medewerker zou hebben ontvangen indien hij arbeidsgeschikt zou zijn geweest. 4. De in lid 2 bedoelde loondoorbetaling en de aanvullingen worden beëindigd wanneer de arbeidsovereenkomst met de medewerker eindigt. 5. De werkgever heeft het recht om de in dit artikel bedoelde: loondoorbetaling en aanvullingen te weigeren ten aanzien van de medewerker die: - door opzet arbeidsongeschikt is geworden; - arbeidsongeschikt is geworden als gevolg van een gebrek waarover hij in het kader van een aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt en daardoor de toetsing aan de voor de functie gestelde belastbaarheideisen niet juist kon worden uitgevoerd; - zijn genezing heeft belemmerd of vertraagd; - zonder deugdelijke grond geen passend werk verricht; - zonder deugdelijke grond niet meewerkt aan door de werkgever of een deskundige gegeven redelijke voorschriften of maatregelen om passend werk te verrichten; - zonder deugdelijke grond niet meewerkt aan opstelling, evaluatie of bijstelling van een plan van aanpak tot reïntegratie. loondoorbetalingen en aanvullingen op te schorten dan wel de aanvullingen te weigeren ten aanzien van de medewerker die: - zich niet houdt aan de voor hem geldende regels en aanwijzingen bij ziekte (controlevoorschriften); aanvullingen te weigeren ten aanzien van de medewerker die:

24 - weigert medewerking te verlenen aan een door de werkgever gevraagde second opinion van het UWV; - weigert gebruik te maken van voorhanden zijnde veiligheidsmiddelen dan wel de voorschriften met betrekking tot veiligheid en gezondheid overtreedt en als gevolg daarvan arbeidsongeschikt is geworden; - misbruik maakt van de voorziening. De werkgever kan de medewerker een sanctie opleggen indien de medewerker de voor hem geldende regels en aanwijzingen bij ziekte (controlevoorschriften) niet naleeft. 6. De in dit artikel bedoelde aanvullingsregelingen komen voor rekening van de werkgever, waarbij verrekening met ABP-uitkering(en) plaatsvindt. 7. De medewerker die in het belang van zijn reïntegratie gedurende een aaneengesloten periode van 6 weken arbeid heeft verricht voor ten minste 25% van de omvang van zijn dienstverband, dan wel gedurende deze periode voor tenminste 25% van de omvang van zijn dienstverband deelneemt aan scholing of training in het kader van het reïntegratietraject, ontvangt een aanvulling tot 100% van zijn maandinkomen over de volledige omvang van zijn dienstverband. De aanvulling wordt uitbetaald, zodra aan de voorwaarden is voldaan en werkt terug tot en met de eerste dag, waarop met de vorenbedoelde arbeid dan wel scholing of training, door de medewerker is begonnen. Onder arbeid als hiervoor bedoeld wordt niet verstaan arbeidstherapie volgens de definitie van het UWV. Deze definitie luidt: a. de activiteiten moeten binnen een tevoren aangegeven periode uitgevoerd worden; b. de periode mag niet langer zijn dan 6 weken; c. de activiteiten moeten deel uitmaken van een opbouwend reïntegratietraject; d. het mag niet gaan om een bestaande omschreven functie; e. het moet een gecreëerde functie zijn; f. er moet te allen tijde begeleiding aanwezig zijn; g. de betrokkene moet op elk moment weg kunnen gaan.

25 Artikel 11: Vergoedingen en tegemoetkomingen 1. Aanvullende ziektekostenverzekering en bijdrage in premie De medewerker die een aanvullende ziektekostenverzekering met daarin opgenomen fysiotherapie en psychologische hulp afsluit via het collectieve contract van de werkgever, ontvangt een tegemoetkoming van de werkgever van 50% van de premie voor deze aanvullende verzekering. De tegemoetkoming geldt voor de premie van de verzekering voor de medewerker zelf. 2. Reiskosten woon-/werkverkeer 1. Definitie en hoogte van vergoeding a. Aan de medewerker wordt een vergoeding verleend van de kosten verbonden aan het eenmaal dagelijks heen en weer reizen van zijn woning naar zijn werk. De hoogte van de vergoeding bedraagt 0,18 per kilometer tot een maximum van 25 kilometer enkele reis. Bij 5 werkdagen per week wordt voor de berekening van de reiskosten uitgegaan van 200 werkdagen per jaar. Bij minder werkdagen per week wordt de vergoeding naar rato uitbetaald. b. In afwijking van sub a. wordt aan de medewerker met een aanstelling voor bepaalde tijd korter of gelijk aan 1 jaar zonder vooruitzicht op een aanstelling voor onbepaalde tijd, een vergoeding verleend van de kosten verbonden aan het eenmaal dagelijks heen en weer reizen van zijn woning naar zijn werk. De hoogte van de vergoeding bedraagt 0,18 per kilometer, waarbij er voor de eerste 5 kilometer enkele reis geen vergoeding wordt verstrekt. Bij 5 werkdagen per week wordt voor de berekening van de reiskosten uitgegaan van 200 werkdagen per jaar. Bij minder werkdagen per week wordt de vergoeding naar rato uitbetaald. c. De berekening van de kilometers welke in aanmerking komen voor vergoeding is gebaseerd op postcodes en de afstand daartussen volgens "Routenet". d. Bij ziekte langer dan 2 weken wordt de vergoeding stopgezet per de eerste van de maand daarop volgend op dit moment en hervat op de eerste van de maand volgend op de datum herstel. 2. Uitgebreide definitie a. Aan de medewerker wordt een vergoeding verleend van de kosten verbonden aan het heen en weer reizen van zijn woning naar zijn werk ten gevolge van: - gebroken diensten; - extra reisafstand door het tijdelijk verrichten van werkzaamheden op een andere locatie. Tijdelijke werkzaamheden zijn werkzaamheden die tenminste 2 maanden en maximaal 2 jaar duren. b. Onder reiskosten wordt voor de toepassing van dit lid verstaan: - de kosten gebaseerd op de laagste klasse van het openbaar vervoer; - indien de medewerker van eigen auto gebruik maakt: het aantal afgelegde kilometers, gebaseerd op postcodes en de afstand daartussen volgens "Routenet", tegen een vergoeding van het bedrag dat fiscaal is vrijgesteld, met een maximum van 0,18 per kilometer; 3. Reis- en verblijfkosten bij dienst- en studiereizen Aan de medewerker die in opdracht van de werkgever in het kader van zijn werkzaamheden of in het kader van een studie die hij in opdracht van de werkgever volgt incidenteel reis- en verblijfkosten moet maken, worden deze kosten vergoed met inachtneming van de navolgende richtlijnen.

26 Voor de verblijfkosten: - de noodzakelijk gemaakte kosten, slechts na voorafgaande toestemming, voorzien van een betalingsbewijs; Voor de reiskosten: - de kosten van openbaar vervoer op basis van laagste klasse tarief; - bij studiereizen een vergoeding van het bedrag dat fiscaal is vrijgesteld, met een maximum van 0,18 per kilometer en bij dienstreizen 0,28 per kilometer, indien de medewerker met toestemming van de werkgever van eigen auto gebruik maakt. 4. Verhuiskosten Indien een medewerker in het kader van zijn dienstverband op verzoek van de werkgever verhuist, wordt een onbelaste verhuiskostenvergoeding verstrekt van 12% van het jaarsalaris, gemaximeerd op 5.445,-- Daarnaast worden de kosten van het overbrengen van de inboedel volledig vergoed onder overlegging van de daarop van toepassing zijnde factuur. 5. Uitkering bij overlijden a. Indien de medewerker overlijdt, zal aan zijn nagelaten betrekkingen een overlijdensuitkering worden verstrekt. b. Deze uitkering is gelijk aan het maandinkomen over de lopende maand en de daarop volgende 3 maanden. Op dit bedrag wordt in mindering gebracht, hetgeen de nagelaten betrekkingen bij overlijden van de medewerker toekomt op grond van de Ziektewet en/of de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering en de Toeslagenwet. c. Onder nagelaten betrekkingen wordt in dit artikel verstaan: 1. De langstlevende partner; 2. Bij ontstentenis van de partner: de minderjarige kinderen waartoe de overledene in familierechtelijke betrekking stond; 3. Bij ontstentenis van de personen genoemd onder 1 en 2: degene met wie de medewerker in gezinsverband leefde en in wiens kosten van bestaan de medewerker grotendeels voorzag.

BIJLAGE 3. RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10

BIJLAGE 3. RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10 43 BIJLAGE 3 RELEVANTE WETTELIJKE BEPALINGEN Aan deze bijlage kunnen geen rechten worden ontleend. 3-A Burgerlijk Wetboek 7 Titel 10 Goed werkgever en goed werknemer - Artikel 7: 611 BW (geldt voor alle

Nadere informatie

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd BIJLAGE 17 Fulltime arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd De ondergetekenden,... gevestigd te... hierna te noemen "werkgever" te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door...,directeur en... wonende te...

Nadere informatie

Artikel 7: 610b B.W. Artikel 7: 628a B.W.

Artikel 7: 610b B.W. Artikel 7: 628a B.W. TER INFORMATIE RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945 Hieronder zijn opgenomen een aantal relevante bepalingen van boek 7

Nadere informatie

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis

Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis Ondergetekenden, Overeenkomst voor het verrichten van dienstverlening aan huis De hulpvrager hierna te noemen, de werkgever (graag alle gegevens hieronder volledig invullen) Voorletters en achternaam :

Nadere informatie

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd

Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd BIJLAGE 20 Oproepovereenkomst m.u.p. onbepaalde tijd De ondergetekenden: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (of een andere rechtsvorm)... gevestigd te..., kantoorhoudende te... aan

Nadere informatie

De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof

De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof De wetteksten huidig en nieuw Afdeling 3 Boek 7 Burgerlijk Wetboek: Vakantie en Verlof Leeswijzer: De officiële wettekst is nog niet beschikbaar. Onderstaande wettekst is op basis van de kamerstukken samengesteld.

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: "werknemer";

ARBEIDSOVEREENKOMST. 2. [naam DGA], geboren op [datum], wonende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats], hierna te noemen: werknemer; ARBEIDSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [naam] Holding BV, statutair gevestigd te [plaats] en kantoorhoudende aan de [adres] te ([postcode]) [plaats],

Nadere informatie

RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945

RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945 TER INFORMATIE RELEVANTE BEPALINGEN VAN HET BOEK 7 VAN HET B.W. BETREFFENDE DE ARBEIDSOVEREENKOMST ALSMEDE ARTIKEL 6 VAN HET BBA 1945 Hieronder zijn opgenomen een aantal relevante bepalingen van boek 7

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST KONINKLIJK INSTITUUT VOOR DE TROPEN Partijen bij deze collectieve arbeidsovereenkomst zijn: 1. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Koninklijk Instituut voor de

Nadere informatie

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever";

Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen werkgever; Arbeidsovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Bedrijf BV, gevestigd te Straat 1 te Stad, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Voorbeeld Persoon, hierna te noemen "werkgever"; en de heer/mevrouw

Nadere informatie

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1

2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 2.6 model arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald werk of bepaald project 1 ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. hierna te noemen: "de werkgever"; en 2. hierna te noemen "de werknemer";

Nadere informatie

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4

Voorbeeld Arbeidsovereenkomst. Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Voorbeeld Arbeidsovereenkomst Werkboek BB Bladzijde 111 opdracht 2.4 Arbeidsovereenkomst Onbepaalde Tijd Ondergetekenden: 1. Bloemenwinkel het tuinhekje De Balkan 16, 8303 GZ, Emmeloord, hierna te noemen

Nadere informatie

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen REGLEMENT ZORGVERLOF APOTHEKEN INHOUD Definities Doel van de Zorgverlofregeling Aanmelding en Informatieverstrekking Financiering Premiegrondslag Premieheffing Voorwaarden voor gebruikmaking van de Zorgverlofregeling

Nadere informatie

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden:

A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu?

Dubbel U B.V. Verzuimprotocol. Ziek, wat nu? Dubbel U B.V. Verzuimprotocol Ziek, wat nu? Januari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding 2 Ziekmelding 3 Ziekmelding vanuit het buitenland 3 Melding richting De Arbobutler 3 Eigen Verklaring 3 Wekelijks contact

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten

Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en zorg Eijsden-Margraten GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eijsden-Margraten. Nr. 131209 31 december 2015 Ledenbrief 15/052 CvA/LOGA 15/10, d.d. 23 juni 2015 inzake wijzigingen CAR-UWO i.v.m. wijzigingen Wet arbeid en

Nadere informatie

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden:

B. De toelichting op artikel 6:4:1a wordt gewijzigd en komt te luiden: Bijlage 2 bij U201501087 Bijlage CAR-UWO teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging

3 Salaris en vergoedingsregelingen. Bezoldiging 3 Salaris en vergoedingsregelingen Bezoldiging Artikel 3:1 1 Met inachtneming van artikel 1:2:1 wordt aan de ambtenaar binnen het kader van een lokaal vast te stellen bezoldigingsregeling een bezoldiging

Nadere informatie

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO

Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD versie 2 december Aanpassing in het kader van de CAO Bijlage bij B&W-flap d.d. 16 december 2014 BD2014-013269 versie 2 december 2014 Aanpassing in het kader van de CAO 2013-2015 Huidige tekst NRGA Nieuwe tekst NRGA Toelichting bij wijziging Wijzigingen Vakantie

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE

HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE HOOFDSTUK 5 - VAKANTIE Artikel 5.1 Omschrijving 1. Algemene bepalingen 1. Als vakantie worden beschouwd de dagen, welke door de werkgever als zodanig met inachtneming van artikel 5.7 zijn vastgesteld.

Nadere informatie

Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ]

Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ] 1. Verzekeringsvoorwaarden Ziektewet en Arbeidsongeschiktheidswet [ binnenland ] Dit is een globaal overzicht van de wet en de ter uitvoering daarvan genomen besluiten, aan dit overzicht kan geen enkel

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers

Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers Collectieve arbeidsovereenkomst voor zaterdagbestellers 1 juli 2013 tot en met 31 december 2015 Uitgave: juli 2013 Group HR INHOUDSOPGAVE PAGINA Considerans 3 Hoofdstuk 1 Algemeen 4 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014

Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014 Onderhandelaarsakkoord CAO 1 januari 2012 1 januari 2014 Ten opzichte van de tekst van de nog vigerende CAO, die een looptijd had tot 1 januari 2012, worden de volgende tekstwijzigingen aangepast: Looptijd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 207 Vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg)

Nadere informatie

Wettelijk Bovenwettelijk Seniorendagen

Wettelijk Bovenwettelijk Seniorendagen Hoofdstuk 4 Vakantie en verlof Artikel 35a: Vakantie bouwplaatswerknemers 1. De opbouw van vakantiedagen verloopt volgens kalenderjaren. Per kalenderjaar en per leeftijdsgroep is het recht op vakantiedagen

Nadere informatie

II Het dienstverband

II Het dienstverband II Het dienstverband Voorwaarden De onderwerpen in dit boek hebben betrekking op de situaties waarbij er sprake is van een - tijdelijk of vast - dienstverband. Er is sprake van een dienstverband als er

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Doktersassistenten Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 8580 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 31-7-96 nr. 145 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN

Nadere informatie

1. [bedrijf], gevestigd [adres] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw/heer [naam], hierna te noemen werkgever;

1. [bedrijf], gevestigd [adres] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw/heer [naam], hierna te noemen werkgever; Min-Max overeenkomst VOOR BEPAALDE TIJD De ondergetekenden: 1. [bedrijf], gevestigd [adres] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw/heer [naam], hierna te noemen werkgever; 2. [naam] geboren

Nadere informatie

Basisverlof (wettelijk verlof)

Basisverlof (wettelijk verlof) Verlof en zorgverlof Naast het basisverlof zijn er verschillende (wettelijke) verlofregelingen van toepassing wanneer bijvoorbeeld jouw kind, partner of ouder zorg nodig heeft. Afhankelijk van de situatie

Nadere informatie

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd.

3 Salaris per uur: 1/156 van het salaris bij een volledige werktijd. III.1 BEZOLDIGINGSREGELING 1997 - Besluit van de gemeenteraad van Voorst 24 maart 1997. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: 1 Ambtenaar: hij, die overeenkomstig de bepalingen van

Nadere informatie

Regeling Werktijden en Verlof

Regeling Werktijden en Verlof Regeling Werktijden en Verlof Uitvoeringsbesluit krachtens artikelartikel 3:28, lid 3, 4:2, 6:2:1, lid 1, lid 2, lid 3,lid 5, lid 7 en 6:4 lid 2 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Vastgesteld

Nadere informatie

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013

Model. Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij. Versie 6 maart 2013 Model Arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij Versie 6 maart 2013 Deze voorbeeld arbeidsovereenkomst cao Dierhouderij is met veel zorgvuldigheid samengesteld door LTO Nederland. Desondanks kan LTO Nederland

Nadere informatie

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC)

Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) LANDELIJK OVERLEG ACADEMISCHE ZIEKENHUIZEN Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Universitair Medische Centra (BWUMC) 11 juli 2008 NFU-082381/GS/DvL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn).

partijen zijn op de hoogte van de Richtlijn/Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Bestuurder kinderopvang van de NVTK (hierna: de Richtlijn). MODEL ARBEIDSOVEREENKOMST BESTUURDER KINDEROPVANG DE ONDERGETEKENDEN: 1. [NAAM RECHTSPERSOON], gevestigd te [PLAATS], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [NAAM], in zijn/haar hoedanigheid van [FUNCTIE],

Nadere informatie

c. Werknemers die werkelijk in drieploegendienst werkzaam zijn hebben recht op een verlofdag extra.

c. Werknemers die werkelijk in drieploegendienst werkzaam zijn hebben recht op een verlofdag extra. Artikel 15 Vakantie 1. Het vakantiejaar loopt gelijk met het kalenderjaar. 2. De werknemer heeft per vakantiejaar recht op 25 verlofdagen / diensten met behoud van salaris. 3. Jeugdigen tot en met 18 jaar

Nadere informatie

Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap

Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap Opbouw vakantierechten tijdens ziekte en zwangerschap Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland Colofon Uitgave Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw,

ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, ARBEIDSOVEREENKOMST (voor bepaalde tijd) De ondergetekenden: I., gevestigd te, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw, hierna te noemen: de werkgever ; en II. de heer/mevrouw, geboren

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSREGELING

BEZOLDIGINGSREGELING BEZOLDIGINGSREGELING Algemene bepaling Artikel 1 Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: a. medewerker De ambtenaar als bedoeld in artikel 1:1, lid 1onder a van de CAR b. werkgever

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 15 FEBRUARI 2006 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN

Nadere informatie

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof.

Bijlage 1 bij U201501087. Bijlage CAR teksten. A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof. Bijlage 1 bij U201501087 Bijlage CAR teksten A. De toelichting op artikel 6:4 wordt gewijzigd en komt te luiden: Buitengewoon verlof Artikel 6:4 Lid 1 Het kraamverlof, calamiteiten en ander kortverzuimverlof

Nadere informatie

Tools Vakantiedagen

Tools Vakantiedagen Tools 3.14.01.08 Art. 634 1. De werknemer verwerft over ieder jaar waarin hij gedurende de volledige overeengekomen arbeidsduur recht op loon heeft gehad, aanspraak op vakantie van ten minste vier maal

Nadere informatie

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever',

1. [Naam onderneming of natuurlijk persoon], gevestigd te [postcode] [plaats] aan de [straat & nummer], hierna te noemen: 'werkgever', LET OP: VOOR GEBRUIK IN INDIVIDUELE OF CONCRETE GEVALLEN IS AANPASSING VAN DIT MODEL NODIG. RAADPLEEG SEC ARBEIDSRECHT ADVOCATEN VOOR HET OP MAAT MAKEN VAN HET MODEL VOOR UW BEDRIJF/SPECIFIEKE TOEPASSING

Nadere informatie

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband.

AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. AANGEPASTE CAO TEKST Op de volgende pagina s staat de vanaf 1 januari 2017 geldende cao artikelen in dit verband. Artikel 3.3 Binnendienst Tot de categorie Binnendienst behoren de werknemers die uitsluitend

Nadere informatie

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ;

gaan een overeenkomst aan betrekking hebbende op NAAM, geboren op DATUM, hierna te noemen Gedetacheerde ; DETACHERINGOVEREENKOMST ONDERGETEKENDEN 1. NAAM Gemeente of Vennootschap, ADRES, ten deze vertegenwoordigd door NAAM, hierna te noemen Uitlener, en 2. Gemeente Arnhem, statutair gevestigd te Arnhem, ten

Nadere informatie

Jaarurensystematiek CAO-Sport

Jaarurensystematiek CAO-Sport Jaarurensystematiek CAO-Sport Werkgeversorganisatie in de Sport Arnhem, november 2007 Jaarurensystematiek CAO-Sport 1 Werkgeversorganisatie in de Sport Postbus 185 6800 AD Arnhem Papendallaan 50 T: 0264834450

Nadere informatie

IKAP-Regeling rijkspersoneel

IKAP-Regeling rijkspersoneel (Tekst geldend op: 02-02-2015) IKAP-Regeling rijkspersoneel De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 21c van het Algemeen Rijksambtenarenreglement en artikel 34c van

Nadere informatie

Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹

Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹ Model Arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd ¹ De ondergetekenden: 1. De vereniging/bond...gevestigd te...overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door ²) naam:..., voorzitter naam:..., secretaris naam:...,

Nadere informatie

Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten,

Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg. Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Eersel. Nr. 94488 20 juli 2016 Wijzigingen in de CAR/UWO, Wet arbeid en zorg Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Samenwerking Kempengemeenten; Overwegende

Nadere informatie

Rechtspositieregeling Groeibanen Maastricht en Heuvelland 2015

Rechtspositieregeling Groeibanen Maastricht en Heuvelland 2015 BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In deze overeenkomst wordt verstaan onder: a. de wet: de Participatiewet; b. BW: het Burgerlijk Wetboek; c. de uitvoeringsorganisatie: de stichting Podium24; d. werkgever: de

Nadere informatie

(DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE

(DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE (DEELTIJD)ONTSLAG CAO KUNSTEDUCATIE INFORMATIE OVER DE VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELINGEN UIT DE CAO KUNSTEDUCATIE Hierna komen achtereenvolgens aan de orde: Suppletieregeling (van toepassing bij autonome

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST CAO-I AKZONOBEL NEDERLAND (versie juli 2013) De werkingssfeer van de CAO-I AkzoNobel Nederland omvat: (stand per 1 januari 2013) - Akzo Nobel Nederland B.V. De ondergetekenden:

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD. (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: postcode: plaats: KvK-nummer: geboren op

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD. (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: postcode: plaats: KvK-nummer: geboren op ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer: postcode: plaats: KvK-nummer:. nummer:. hierna te noemen: werkgever

Nadere informatie

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005.

Bezoldigingsverordening gemeente Leeuwarderadeel 2005. Gemeente Leeuwarderadeel Burgemeester en Wethouders van Leeuwarderadeel; gelet op het bepaalde in artikel 3:1 van de Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Leeuwarderadeel; gehoord de Commissie voor Georganiseerd

Nadere informatie

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever,

[Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, Model oproepovereenkomst De ondergetekenden: [Naam werkgever], gevestigd te [plaats/adres], in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ naam], [functie] hierna te noemen werkgever, en [naam oproepkracht],

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017

CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 CAO UITVAARTBRANCHE Aangepaste cao tekst inzake werkdruk, roosters en beschikbaarheid geldend vanaf 1 januari 2017 INLEIDING De bonden ontvangen vanuit hun achterban signalen over werkdruk in relatie tot

Nadere informatie

Regeling Buitengewoon verlof 2007

Regeling Buitengewoon verlof 2007 Regeling Buitengewoon verlof 2007 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0254; zoals gewijzigd bij besluit van het college van bestuur van 15 januari

Nadere informatie

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d.

Nummer: 11.0001183. Versie: 1.1. Vastgesteld door het DB d.d. Instemming OR RAV d.d. Uitvoeringsregeling artikel 6.10 van de CAO sector Ambulancezorg ( vergoeding consignatiediensten ten behoeve van GHOR-taken ) Regionale Ambulancevoorziening Nummer: 11.0001183 Versie: 1.1 Vastgesteld

Nadere informatie

Model-detacheringsovereenkomst

Model-detacheringsovereenkomst Model-detacheringsovereenkomst Disclaimer Bij gebruik van onderstaande model-detacheringsovereenkomst stemt u in met deze disclaimer. Algemeen Aan de inhoud van deze model-detacheringsovereenkomst kunnen

Nadere informatie

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING

REGLEMENT WGA-HIAATREGELING REGLEMENT WGA-HIAATREGELING STICHTING BEDRIJFSPENSIOENFONDS VOOR DE KOOPVAARDIJ GELDEND OP 1 JANUARI 2012 januari 2012 REGLEMENT WGA-HIAATREGELING ARTIKEL 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Artikel 1 Werknemer treedt met ingang van bij werkgever in dienst als, voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 11.

Artikel 1 Werknemer treedt met ingang van bij werkgever in dienst als, voor het verrichten van werkzaamheden als bedoeld in artikel 11. De nul-urenovereenkomst voor bepaalde tijd Ondergetekenden,, gevestigd te ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: verder te noemen 'werkgever', en, wonende te verder te noemen 'werknemer', zijn het

Nadere informatie

REGLEMENT ANW-PENSIOEN PENSIOENFONDS RECREATIE

REGLEMENT ANW-PENSIOEN PENSIOENFONDS RECREATIE REGLEMENT ANW-PENSIOEN PENSIOENFONDS RECREATIE 1 januari 2017 Inhoud ARTIKEL 1 Vrijwillige individuele Anw-pensioenregeling... 3 ARTIKEL 2 Inleidende bepalingen... 3 ARTIKEL 3 Aanvang en einde van de dekking...

Nadere informatie

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008

Stichting Metro Pensioenfonds. ANW Hiaatreglement. 28 oktober 2008 Stichting Metro Pensioenfonds ANW Hiaatreglement Inhoudsopgave BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 1 DEELNEMERSCHAP... 1 KEUZEMOGELIJKHEID ANW-HIAATPENSIOEN... 1 AANVANG EN WIJZIGING VAN DE VERZEKERING VAN ANW-HIAATPENSIOEN...

Nadere informatie

Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid SVB 2015

Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid SVB 2015 1 Bovenwettelijke uitkeringsregeling bij werkloosheid SVB 2015 Deze regeling bevat aanvullende voorzieningen bij onvrijwillige werkloosheid voor werknemers van de SVB Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Principe akkoord CAO BV Deli-HTL Tabak Maatschappij

Principe akkoord CAO BV Deli-HTL Tabak Maatschappij Principe akkoord CAO BV Deli-HTL Tabak Maatschappij De directie van BV Deli-HTL Tabak Maatschappij heeft een principe-akkoord over een nieuwe CAO met FNV Bondgenoten en CNV Vakmensen bereikt, met daarin

Nadere informatie

Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen:

Verklaren een arbeidsovereenkomst te zijn aangegaan onder de navolgende bepalingen: ARBEIDSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. «Voorvoegsel» «Voorletters» «TussenVoegsel» «Achternaam» «Adres» «Postcode» «Plaats» hierna te noemen: "de werknemer"; en 2. Easy Way b.v. gevestigd te Breda,

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 2 CARUWO teksten

Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U Bijlage 2 CARUWO teksten Bijlage 2 bij ledenbrief ECCVA/U201601310 Bijlage 2 CARUWO teksten A. Aan artikel 1:1 lid 1 wordt na onderdeel vv een nieuw onderdeel toegevoegd: ww vakantietoelage: jaarlijkse toelage van 8% van het salaris

Nadere informatie

RECHTSPOSITIEREGLEMENT

RECHTSPOSITIEREGLEMENT RECHTSPOSITIEREGLEMENT voor Bezoldigde Bestuurders van de AFMP ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Algemeen 1. Bezoldigde bestuurders van de AFMP worden in functie benoemd door de Bondsvergadering van de vereniging

Nadere informatie

CAO CRV Monsternemers. CAO 1 januari 2011 t/m 31 december 2012, afgesloten tussen: CRV. enerzijds en. FNV Bondgenoten; CNV Vakmensen; De Unie

CAO CRV Monsternemers. CAO 1 januari 2011 t/m 31 december 2012, afgesloten tussen: CRV. enerzijds en. FNV Bondgenoten; CNV Vakmensen; De Unie CAO 1 januari 2011 t/m 31 december 2012, afgesloten tussen: CRV enerzijds en FNV Bondgenoten; CNV Vakmensen; De Unie anderzijds CAO CRV Monsternemers Versie 25-01-2013 CAO CRV Monsternemers 2011-2012.docx

Nadere informatie

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1.

weduwe, weduwnaar of geregistreerd partner. het geheel van werkzaamheden dat door de ambtenaar is te verrichten conform artikel 3:1. 1 Bijlage 1 bij ledenbrief 201401849 Op 1 januari 2016 wordt hoofdstuk 3 van de CAR-UWO in zijn geheel vervangen door een nieuw hoofdstuk. In deze bijlage staat het nieuwe hoofdstuk3 en de bijhorende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten.

In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. MIJN CAO In deze brochure vindt u een uitleg van de belangrijkste bepalingen van de cao Groothandel in Bloemen en Planten. In dit hoofdstuk Mijn Cao wordt uitgelegd wanneer de cao van toepassing is en

Nadere informatie

Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof

Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof Aanvullende TiU-regeling Bijzonder Verlof Artikel 1. Ouderschapsverlof (ter aanvulling op art. 13a - i CAO) Op ouderschapsverlof met een feitelijke ingangsdatum vóór 1 januari 2007 blijven gedurende het

Nadere informatie

Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten

Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten Bijlage 12: Voorbeelden individuele arbeidsovereenkomsten Individuele Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (met vaste/gemiddelde arbeidsduur per week) De ondergetekenden,.(naam onderneming), gevestigd

Nadere informatie

Toevoeging CAO artikel Lid Tekst CAO oud Tekst CAO nieuw Reden wijziging. 1 oktober 2014 tot en met [...]

Toevoeging CAO artikel Lid Tekst CAO oud Tekst CAO nieuw Reden wijziging. 1 oktober 2014 tot en met [...] Tekstuele wijzigingen CAO 2015 d.d 28 september 2015 NOOT: de wijzigingen zijn gebaseerd op de bestaande CAO-teksten. Wijzigingen ivm de vernieuwing van de CAO-structuur en/of Sales Reward zijn niet meegenomen

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121

GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 GEMEENTEBLAD 2002 nr. 121 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gezien de instemming van de plaatselijke commissie voor georganiseerd overleg; besluiten: vast te stellen de volgende: VERORDENING,

Nadere informatie

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen.

Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. HOOFDSTUK 11 Spaarloonregeling Doel Artikel 1 Deze spaarregeling heeft ten doel het verwerven van duurzaam bezit door de medewerkers door het sparen van loon in geblokkeerde vorm te bevorderen. Deelneming

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen Voor de werknemers in dienst van Tronox Pigments (Holland) B.V. te Rotterdam-Botlek Looptijd 1 januari 2015 t/m 31 december 2019 Tronox Pigments (Holland)

Nadere informatie

Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling

Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Uitgegeven: 22 november 2012 2012, nr. 49 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLÂN Verordening van 6 november 2012 tot wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies. Gedeputeerde Staten van Fryslân,

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 AANSTELLING EN ARBEIDSOVEREENKOMST Aanstelling: het bevoegd gezag

Hoofdstuk 2 AANSTELLING EN ARBEIDSOVEREENKOMST Aanstelling: het bevoegd gezag GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen aan den Rijn. Nr. 61278 13 mei 2016 CAR/UWO Alphen aan den Rijn 2016 Het college van burgemeester en wethouders, gelet op artikel 160, lid 1, van de Gemeentewet;

Nadere informatie

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

2. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te. noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM MODEL Detacheringovereenkomst Dit model kunt u ook vinden op www.uwv.nl. 1. [NAAM BEDRIJF/ ORGANISATIE] gevestigd te [PLAATSNAAM], hierna te noemen: de uitlener, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw [NAAM

Nadere informatie

vast te stellen de 19e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt:

vast te stellen de 19e wijziging van de Rechtspositieregeling Brandweer Brabant Noord als volgt: AGP 4e DBVRBN 20140430, bijlage 1 Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, - gelet op het bepaalde in de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord 2011; - gelet op

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014

Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Overbetuwe. Nr. 26527 13 mei 2014 Regeling bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdienst gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 12BB00004 De burgemeester van de

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

Reglement Anw-hiaatpensioen

Reglement Anw-hiaatpensioen Vastgesteld in de bestuursvergadering van 5 december 2013 H. Langeveld, voorzitter P. Dijkstra, secretaris Postbus 94202, 1090 GE Amsterdam Bestuursmanagement: Mol & Pensioen T 035-642 29 21 M 06-832 33

Nadere informatie

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord

Voorstellen cao Houthandel. Uitwerking Sociaal Akkoord Voorstellen cao Houthandel Uitwerking Sociaal Akkoord In 2013 hebben werkgevers en werknemers op centraal niveau afspraken gemaakt in het Sociaal Akkoord. De koepelorganisatie waarvan de VVNH lid is (NVG/VNO),

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2006/31 Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering van 18 april

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Verzuim Totaal: Verzuimverzekering Conventioneel ZV-CV-2011-01

Verzuim Totaal: Verzuimverzekering Conventioneel ZV-CV-2011-01 Verzuim Totaal: Verzuimverzekering Conventioneel ZV-CV-2011-01 Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Loonsom Het loon, voor zover uitdrukkelijk

Nadere informatie

LOGA GPD 25.06.2015 0105

LOGA GPD 25.06.2015 0105 6ei) rli!,],!im1501,111l11 LOGA GPD 25.06.2015 0105 Colleee voor Arbeidszaken./VNG FNV Overheid Brief aan de leden T.a.v. het college en raad Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden CNV ()verbeid

Nadere informatie

Bijlage 1: CAO Schilders

Bijlage 1: CAO Schilders Bijlage 1: CAO Schilders CAO Schilders ARTIKEL 26 Arbeidsongeschiktheid 1. a. In geval van arbeidsongeschiktheid heeft de werknemer aanspraak op doorbetaling van het vast overeengekomen loon volgens de

Nadere informatie

onze oplossing voor meer keuze Sogeti Nederland B.V. 2014

onze oplossing voor meer keuze Sogeti Nederland B.V. 2014 AVW 2014 Arbeidsvoorwaarden 2014 onze oplossing voor meer keuze en flexibel belonen Sogeti Nederland B.V. 2014 Inhoud 01 02 03 04 05 06 07 08 Definities Dienstverband Verlof Vitaliteit Vergoedingen Opleidingen

Nadere informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij de Werkgeverslijn land- en tuinbouw via T Inleiding Wanneer u een werknemer zelf in dienst neemt, sluit u samen een arbeidsovereenkomst af. Net als iedere andere overeenkomst kan een arbeidsovereenkomst zowel mondeling als schriftelijk aangegaan

Nadere informatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Hoofdstuk 19b Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Werkingssfeer Artikel 19b:1 Dit hoofdstuk is van toepassing op ambtenaren

Nadere informatie

Model. Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014

Model. Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014 Model Oproepovereenkomst (MUP) Versie 21 februari 2014 Deze voorbeeld oproepovereenkomst (MUP) is met veel zorgvuldigheid samengesteld door LTO Nederland. Desondanks kan LTO Nederland niet aansprakelijk

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van

Gemeente Amsterdam College van burgemeester en wethouders. Hamervoordracht voor de collegevergadering van Nummer Directie Dienst BD2010-004737 concern organisatie College van burgemeester en wethouders Hamervoordracht voor de collegevergadering van 24 augustus 2010 Portefeuille 23 Agendapunt B1 Tekst wordt

Nadere informatie