Wat je aandacht geeft, groeit! Beleidsagenda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wat je aandacht geeft, groeit! Beleidsagenda 2014-2018"

Transcriptie

1 Wat je aandacht geeft, groeit! Beleidsagenda Uitvoering: Marijke Huisman Vastgesteld op: 12 februari 2014

2 Strategische sessie Directeurenberaad Strategische sessie alle geledingen Beleidsagenda gereed Advies directeurenberaad Instemming GMR Goedkeuring bestuur Jaarplan gereed 4 september oktober januari januari januari februari 2014 mei/juni 2014 AANLEIDING Achtergrond Proloog heeft een aantal turbulente jaren achter de rug. Door de nadelige financiële resultaten van 2009 tot en met 2011 was het nodig rigoureuze maatregelen te treffen om een faillissement te voorkomen. Het inkrimpen van de personele formatie middels een Sociaal Plan is hierbij de belangrijkste component geweest. Na een periode waarin een interim-directeur aan het roer stond, heeft Proloog sinds 1 juni een nieuwe algemeen directeur, Albert Helder. Ondanks de broze financiële positie heeft Proloog de ambitie om goed kwalitatief onderwijs te bieden aan al onze leerlingen, dit is immers ons primaire proces. Voor het bieden van goed kwalitatief onderwijs is het nodig systematisch te werken aan het verhogen van de onderwijskwaliteit, bijvoorbeeld door het benoemen van een aantal speerpunten voor de komende jaren. Nu Proloog weer in rustiger vaarwater terecht is gekomen, is de tijd rijp om de beleidskaders te herijken. Albert Helder heeft ervoor gekozen deze beleidsagenda bottom-up op te bouwen, waarbij input van alle geledingen is gevraagd middels strategische sessies. Aangezien het Directeurenberaad het belangrijkste adviesorgaan van Proloog is, is er op 4 september gestart met een strategische sessie in het Directeurenberaad. Naast (bijna) alle directeuren van Proloog waren er vier directeuren van Bobob (van de scholen die in 2014 overgaan naar Proloog) en een aantal medewerkers van het bestuursbureau aanwezig. Vervolgens is op 8 oktober een Strategische avond georganiseerd, waarbij de volgende geledingen aanwezig waren: het voltallige bestuur de GMR (bestaande uit 5 ouders en 5 personeelsleden) een afvaardiging van de directeuren (5) een aantal medewerkers van het bestuursbureau TIJDBALK ONTWIKKELING BELEIDSAGENDA

3 FOCUS Word wie je bent! Het basisonderwijs is belangrijk, niet alleen omdat kennis en vaardigheden nodig zijn voor een succesvolle leerloopbaan. De periode op school biedt kinderen een brede basis voor ontwikkeling. Op alle basisscholen van Proloog krijgen kinderen alle ruimte om zichzelf te ontwikkelen. Om te worden wie ze zijn. Want daar gaat het om; jezelf zijn, je talenten ontwikkelen, kennis en vaardigheden opdoen, plezier maken en gelukkig zijn. Proloog wil dat alle leerlingen kwalitatief goed onderwijs krijgen én een fantastische basisschooltijd hebben. En daar zetten de leraren zich optimaal voor in. Zo wordt elke leerling wie het is. Het basisonderwijs bij Proloog beleeft ingrijpende transities, o.a. door de daling van het marktaandeel, door de invoering van passend onderwijs en door de beperkte financiële middelen wordt van Proloog een maximale inspanning gevraagd om toekomstgericht te sturen. Het is belangrijk hierin de regie te nemen. Deze beleidsagenda geeft voor Proloog de richting. Het is geen beleidsplan, maar geeft focus aan Proloog. De agenda wordt uitgewerkt in een jaarplan (Wie doet wat? Waar? Wanneer? en Hoe?) Proloog zal haar individuele scholen blijven ondersteunen, er wordt gewerkt aan belangrijke randvoorwaarden als huisvesting en bekostiging. Daarnaast blijft er aandacht voor ontwikkelingen als administratieve lasten, bestendiging van het marktaandeel en ouderbetrokkenheid. Bij de aanpak staat voorop dat de scholen optimaal in staat gesteld worden om kinderen te laten leren. Uit de strategische sessies zij vier speerpunten (thema s) gekozen waarop Proloog de komende jaren wil focussen. Deze thema s brengen focus in de activiteiten: 1. Profilering 2. Kwaliteit 3. Personeel 4. Financiën Naast bovenstaande speerpunten werkt Proloog aan: 1. De invoering van Passend Onderwijs 2. Het bestendigen van het marktaandeel 3. Toevoeging scholen gemeente Boarnsterhim 3

4 SPEERPUNT 1: PROFILERING In overleg met de gemeente Leeuwarden en de overige schoolbesturen (PCBO, Bisschop Möller Stichting, LSV, Bogermannschool en Michaëlschool) zal begin 2014 per gebied/wijk een huisvestingsplan worden opgesteld, een zogenaamd spreidings- of vlekkenplan. Inhoudelijk staat hierbij het leefklimaat van kinderen en het vergroten van ontwikkelingskansen centraal. Het uitgangspunt van de gemeente Leeuwarden is dat partijen verantwoordelijkheid nemen en ruimte krijgen om dat wat ieder kind, in welke wijk/dorp dan ook, nodig heeft te vertalen in een inhoudelijk concept met daaromheen een passende ruimte. De ambitie van de gemeente is om in Integrale Kindcentra (IKC s, voorziening voor 0-12 jaar) verspreid over de stad gerealiseerd te hebben. In de uitvoeringsfase zal ook aandacht worden besteed aan de problematiek van leegstand in schoollocaties. Proloog heeft in bijna iedere wijk/dorp een school, in 2013 zijn er 17 scholen. Proloog krijgt van het Rijk bekostiging voor 14 Brinnummers (op basis van ons leerlingenaantal), dit betekent dat er 3 scholen onderhouden worden waarvoor geen bekostiging binnen komt. Er zullen duidelijke keuzes gemaakt moeten worden bij het ontwikkelen van het spreidingsplan. Hierbij valt te denken aan: - Het samenvoegen van scholen; - samenwerking met andere scholen; - eventueel sluiting. Door het maken van de juiste keuzes, creëert Proloog kansen voor scholen om zich goed te profileren en beter aan te sluiten bij de behoeften van ouders. Proloog gaat voor vernieuwing van gebouwen en streeft naar unilocaties voor scholen. Bij het ontwikkelen van het spreidingsplan zal Proloog, naast de profilering van de scholen, ook de besturingsfilosofie handhaven. Proloog heeft de besturingsfilosofie decentraal, tenzij Scholen mogen met elkaar concurreren vanuit de principiële gedachte dat kwaliteit gewaardeerd wordt door ouders die een vrije schoolkeuze hebben aangaande richting en onderwijskwaliteit. De scholen hebben een grote mate van onderwijskundige vrijheid binnen gemeenschappelijke algemene onderwijskundige en bedrijfsmatige kaders. Proloog is één onderwijsorganisatie van samenwerkende, onderwijskundig relatief zelfstandige scholen. Prioriteiten: - Spreidingsplan i.o.m. gemeente Leeuwarden (medio 2014); - besturingsfilosofie: decentraal, tenzij ; - profilering scholen; - ouderbetrokkenheid 4

5 PROPELLER SPEERPUNT 1: PROFILERING Door goede verdeling kansen creëren MACRO Spreidingsplan / vlekkenplan PROLOOG Verken rol Proloog/school in de wijk Centraal vs Decentraal MESO MICRO Ruimte om aan te sluiten bij behoeften ouders FIGUUR 1: PROPELLER PROFILERING Micro Op microniveau heeft Proloog de volgende opdrachten gekregen: Creëer ruimte voor individuele scholen om aan te sluiten bij de behoefte(s) van ouders; verken de rol van Proloog en de school in de wijk. Meso Op mesoniveau heeft Proloog de volgende opdrachten gekregen: Maak een keuze tussen: Proloog als merk of als facilitator, centraal versus decentraal. Macro Op macroniveau heeft Proloog de volgende opdrachten gekregen: Schrijf een spreidingsplan / vlekkenplan, met daarin de keuzes: scholen samenvoegen, samenwerking, concurrentie of sluiting; creëer door middel van een goede verdeling van scholen over de stad kansen om scholen beter te profileren. 5

6 SPEERPUNT 2: KWALITEIT Proloog werkt aan de kwaliteit van het onderwijs, aan hogere onderwijsopbrengsten en aan professionalisering van leraren en schoolleiders. Proloog wil borg staan voor goed onderwijs voor ieder kind, maar wordt hierin helaas beperkt door de afnemende financiële ruimte. Proloog meet de kwaliteit van de scholen af aan o.a. de kwaliteitsaspecten en aandachtsvelden van de onderwijsinspectie. De beleidsmedewerker onderwijs hanteert een monitoringsmodel waarin deze resultaten worden bijgehouden. Hij brengt elk half jaar de kwaliteit van het onderwijs op elke school in kaart. Het monitoringsverslag is een samenvatting van de opbrengsten. Via het Citoleerlingvolgsysteem gaan de resultaten via een zogenoemde DULT-koppeling naar het schooladministratiepakket DOTCOM. De systemen zijn in de scholen geïmplementeerd. In 2013 zijn tevredenheidsonderzoeken afgenomen onder ouders, personeel en leerlingen. De uitkomsten hiervan leveren belangrijke informatie voor kwaliteitsverbetering. Daarnaast wordt de kwaliteit van de scholen in kaart gebracht door visitatiebezoeken (intern) en schoolbezoeken (extern). Goede leerlingenzorg Leerlingen worden opgeleid voor de samenleving van de toekomst, dat betekent dat er ook aandacht moet zijn voor zogeheten 21st century skills, en voor brede vorming en karakterontwikkeling. Bij onderwijsopbrengsten gaat het niet alleen om de gemiddelde eindtoetsscore (smalle invulling), maar om de meerwaarde die de school de leerlingen kan bieden (brede invulling). Het uitgangspunt hierbij is kwaliteit in maatwerk voor de individuele leerling, dit ook met het oog op de invoering van Passend Onderwijs. Scholen moeten ruimte krijgen om maximaal in te spelen op talenten van kinderen. Investeringen moeten vooral gericht zijn op de (verdere) professionalisering van het onderwijspersoneel om voor de leerlingen extra meerwaarde te realiseren. ICT De samenleving verandert, kinderen moeten worden voorbereid op nieuwe ontwikkelingen en er komen andere mogelijkheden om te leren. Technologische ontwikkelingen maken het noodzakelijk en mogelijk om het onderwijs te vernieuwen. Innovatie is nodig omdat kinderen andere dingen moeten leren en innovatie maakt andere manieren van leren mogelijk. In het in 2012 vastgestelde ICT-beleidsplan is omschreven, dat de ICT in de planperiode ( ) een prominente rol in het leerproces zal vervullen. In het plan is aandacht besteed aan het voorzieningenniveau van onder meer de hardware en software en de infrastructuur. Daarnaast is beschreven op welke wijze de leerkrachten, leerlingen en ouders worden betrokken bij de ICTkennisverwerving en welke resultaten worden verwacht in de planperiode. Nieuwe technologie kan helpen de kwaliteit van het primaire proces te vergroten. Met ICT verhoogt Proloog de doelmatigheid (o.a. vermindering administratieve lasten), de beschikking over relevante stuurinformatie is makkelijker en Proloog is beter in staat te vergelijken met andere scholen/schoolbesturen (benchmarken). Expertises/kwaliteiten in kaart brengen Binnen Proloog zijn veel talenten en is veel expertise. Dit is nog te weinig inzichtelijk/bekend. De wens die uit de sessies is gekomen is dan ook alle expertise en kwaliteiten in kaart te brengen op alle niveaus, zodat er binnen Proloog meer gebruik van gemaakt kan worden. Ook hier zal een deel van de Proloogdag in april 2014 voor gebruikt worden. Prioriteiten: - Uitbouwen systematisch kwaliteitsbeleid - Innovatie door middel van ICT 6

7 PROPELLER SPEERPUNT 2: KWALITEIT MACRO Kwaliteitsbeleid richting omgeving Diversiteit onderwijs PROLOOG Organiseer studiedag In kaart brengen expertise/kwaliteiten Professionalisering MESO ICT-voorzieningen MICRO Verbinding leggen op inhoud Versterk sturingsmogelijkheden FIGUUR 3: PROPELLER KWALITEIT Micro Op microniveau heeft Proloog de volgende opdrachten gekregen: Ondersteun scholen door verbindingen te leggen op inhoud; regel goede ICT-voorzieningen. Meso Op mesoniveau heeft Proloog de volgende opdrachten gekregen: Onderzoek welke expertise/kwaliteiten/competenties binnen Proloog aanwezig zijn; maak beter / nog meer gebruik van elkaars kwaliteiten; (ver)ken de kwaliteit van iedere school m.b.v. allerlei meetinstrumenten organiseer professionalisering op alle niveaus organiseer diversiteit in het onderwijs (ICT-onderwijs / klassentechniek) versterk de sturingsmogelijkheden verken de kwaliteitskaarten onderwijs organiseer studiedag om verbinding te leggen Macro Op macroniveau heeft Proloog de volgende opdrachten gekregen: Communiceer over kwaliteitsbeleid richting omgeving. 7

8 SPEERPUNT 3: PERSONEEL Goed personeel op alle niveaus is een blijvend speerpunt van Proloog. Goed personeelsbeleid is een voorwaarde voor het realiseren van kwalitatief goed onderwijs. Integraal personeelsbeleid maakt hier een belangrijk onderdeel vanuit. Integraal personeelsbeleid betekent ook het regelmatig en systematisch afstemmen van inzet, kennis en bekwaamheden van medewerkers. De hele gesprekkencyclus wordt afgestoft, zodat iedere medewerker de gesprekken krijgt, waar hij/zij recht op heeft met als doel het behouden/verhogen van de kwaliteit en het komen tot hogere individuele prestaties. Schooldirecteuren De kwaliteit en stabiliteit van de schooldirecties is van doorslaggevend belang voor de kwaliteit van de scholen. Proloog investeert dan ook blijvend in de ontwikkeling van de schoolleiders, zodat zij hun functie op professionele wijze kunnen blijven uitvoeren. Voor de scholing van leerkrachten en kwaliteitszorg is in 2014 een budget beschikbaar van De schooldirecteur neemt een sleutelpositie in het personeelsbeleid in. Om tot goede resultaten te komen zet hij/zij de juiste kwaliteiten in op de juiste plek en biedt medewerkers professionele ontwikkelingsmogelijkheden. Professionalisering onderwijspersoneel Voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit is de leraar cruciaal. Proloog hecht aan goed personeelsbeleid, onderdelen hiervan zijn: Loopbaanbeleid; faciliteren professionalisering; bevorderen van mobiliteit. Proloog is en blijft afhankelijk van ouders, zonder hen geen kinderen op onze scholen. Het personeel zal dit besef ook blijvend moeten krijgen. De werkvloer zal nadrukkelijk betrokken worden bij het proces van een aanbod-gestuurde naar een vraag-gestuurde organisatie. Een deel van de Proloogdag in april 2014 zal hieraan besteed worden. Daarnaast zal door middel van workshops en trainingen (maatwerk) het personeel bewust worden gemaakt van de noodzaak van meer marktgericht denken en werken voor één organisatie, die bestaat uit meerdere eenheden. Uit de sessies is heel sterk de wens gekomen om Proloogbreed mobiliteit te stimuleren. Dit heeft ook weer te maken met de juiste persoon op de juiste plaats krijgen, zodat ieders kwaliteiten optimaal benut worden. Mobiliteit zou een vast onderdeel kunnen zijn van het persoonlijk ontwikkelingsgesprek van ieder personeelslid. Prioriteiten: - Intensivering personeelsbeleid 8

9 PROPELLER SPEERPUNT 3: PERSONEEL Strategisch personeelsbeleid MACRO Gebruik elkaar kwaliteiten Mobiliteit Proloogbreed PROLOOG Meer OOP Optimalisering loopbaanbegeleiding MESO Krachtig personeelsbeleid MICRO FIGUUR 4: PROPELLER PERSONEEL Micro Op microniveau heeft Proloog de volgende opdrachten gekregen: Zorg voor meer Onderwijsondersteunend Personeel (OOP) op school; doe meer aan krachtig personeelsbeleid. Meso Op mesoniveau heeft Proloog de volgende opdrachten gekregen: Maak gebruik van kennis en talenten van elkaar, bijv. d.m.v. schoolbezoeken / mobiliteit / collegiale visitatie; doe meer aan krachtig personeelsbeleid; zorg voor mobiliteit Proloogbreed, bijv. voor de inzet van LB-leerkrachten; doe meer aan de optimalisering van loopbaanbegeleiding. Macro Op macroniveau heeft Proloog de volgende opdrachten gekregen: Verbeter de kwaliteit van het onderwijs door strategisch personeelsbeleid. 9

10 SPEERPUNT 4: FINANCIËN Proloog heeft, zoals bekend, vanaf 2009 enorme verliezen geleden. Na de volledige verzelfstandiging in 2009 is bij het financieel management veel mis gegaan. Vanaf het najaar 2010, na onderzoek van de rekenkamer van de gemeente Leeuwarden, is sterk ingezet op reductie van de lasten. Door deze omslag is de focus nu volledig gericht op het in control zijn en blijven van de organisatie. Dit heeft geleid tot een beduidend beter resultaat in 2011, in 2012 werd zelfs een positief resultaat geboekt. De financiële situatie is nog erg zorgelijk en een structurele verbetering naar een gezond niveau is op korte termijn nog niet haalbaar. Een school(bestuur) is financieel gezond als er een stabiele populatie is, waarbij de onderwijskundige doelstellingen structureel gerealiseerd kunnen worden binnen de financiële kaders. Transparante financiële controle Proloog heeft dus al een duidelijke verbeterslag in het financiële beheer gerealiseerd. Gezien de nog kwetsbare financiële positie zijn in de planning- & controlcyclus echter verbeterslagen nodig om nog beter in control te zijn voor wat betreft de financiële bedrijfsvoering. Het is, gezien de tekorten, verleidelijk om de focus te blijven leggen op bezuinigingsmaatregelen. Tegenover de maximale kaders van financiële middelen moeten echter de minimale kaders voor voldoende onderwijskwaliteit gezet worden. Deze onderwijskundige kaders worden weergegeven door de volgende vragen te beantwoorden: 1. Welke formatie is minimaal nodig om voldoende onderwijskwaliteit te kunnen leveren? 2. Welke taken worden bovenschools uitgevoerd? 3. Wat zijn de vaste materiële uitgaven en welke uitgaven zijn variabel? Stringente begrotingsdiscipline Het proces van (financieel) toezicht, sturing en control zal zodanig ingericht moeten worden, dat overschrijding van de begroting wordt voorkomen. Cyclus schoolbegrotingen/jaarplannen/etc. Het uitgangspunt is dat de financiële middelen zoveel mogelijk rechtstreeks aan de scholen beschikbaar worden gesteld. De schooldirecteur is budgetverantwoordelijk. De financiële administratie is grotendeels uitbesteed aan een administratiekantoor. De wens is geuit om inzichtelijkheid in dit systeem te regelen, waardoor de afhandeling eenvoudiger en doelmatiger gedaan kan worden. Gezien de kwetsbare financiële situatie is er weinig ruimte voor investeringen. De investeringen worden beperkt tot vervangingsinvesteringen en investeringen wegens onderwijskundige noodzaak. Prioriteiten: - Begroting met duidelijke keuzes - Inzichtelijkheid financiën 10

11 PROPELLER SPEERPUNT 4: FINANCIËN Begroting met duidelijke keuzes MACRO Afhandeling financiën eenvoudiger en doelmatiger PROLOOG MESO Inzichtelijkheid afhandeling financiën MICRO FIGUUR 5: PROPELLER FINANCIËN Micro Op microniveau heeft Proloog de volgende opdrachten gekregen: Regel inzichtelijkheid in de afhandeling van financiën (eenvoudiger en doelmatiger). Meso Op mesoniveau heeft Proloog de volgende opdrachten gekregen: Regel inzichtelijkheid in de afhandeling van financiën; maak de afhandeling van financiën eenvoudiger en doelmatiger. Macro Op macroniveau heeft Proloog de volgende opdrachten gekregen: Maak een herkenbare begroting met duidelijke keuzes. 11

12 Overige onderwerpen Naast de 4 speerpunten werkt Proloog ook aan de volgende onderwerpen. 1. Invoering Passend onderwijs Nederland staat aan de vooravond van de invoering van de wet Passend Onderwijs ( ). Passend Onderwijs houdt in dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere basisschool kunnen gaan. Want zo hebben zij de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen, net als nu, naar het speciaal onderwijs. De invoering hiervan is een complex traject dat veel vergt van allen die werken in het primair onderwijs en van het speciaal basisonderwijs in het bijzonder. Kinderen hebben recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Schoolbesturen moeten passende voorzieningen bieden aan kinderen die vanwege specifieke onderwijsbehoeften extra ondersteuning nodig hebben. Geen enkel kind mag tussen wal en schip vallen. Proloog heeft op elke school een intern begeleider voor de coördinatie van de zorg en begeleiding en onderwijsondersteuning op school. Bovenschools is een coördinerend intern begeleider beschikbaar. Daarnaast heeft Proloog een orthopedagoog en een preventief logopediste in dienst. Uitgangspunt is preventief werken, waardoor schoolteams sneller en gerichter hulp kunnen vragen en krijgen. 2. Bestuursmodel Het scheiden van de functies van bestuur en intern toezicht is een belangrijk governancebeginsel. Per 1 augustus 2010 is de wet Goed onderwijs, goed bestuur van kracht geworden. De wet geeft aan dat de bestuurder verantwoordelijk is voor goed bestuurde scholen en dat de toezichthouder toezicht moet houden op de wijze van besturen. De Code Goed Bestuur van de PO-Raad zegt hierover: Het intern toezichtsorgaan houdt toezicht op het functioneren van de organisatie in het algemeen en het schoolbestuur in het bijzonder. Proloog heeft in 2011 en 2012 voorbereidingen getroffen het Raad van Toezicht model in te voeren. In overleg met de gemeente Leeuwarden zijn deze voorbereidingen destijds getemporiseerd. In 2013/2014 onderzoekt het bestuur wederom of het Raad van Toezicht model ingevoerd zou kunnen worden. Bij Proloog is de verantwoordelijkheid voor goed bestuurde scholen aan de algemeen directeur gemandateerd. In de wet is opgenomen dat de toezichthouder ten minste belast is met de volgende taken: Goedkeuren van de begroting, het jaarverslag en het strategisch meerjarenplan. Toezien op de naleving door het bestuur van de wettelijke verplichtingen, van de code van goed bestuur en van de mogelijke afwijkingen. Toezien op de rechtmatige verwerking en de doelmatige en rechtmatige bestemming en aanwending van middelen verkregen op basis van de WPO. Aanwijzen van de accountant die verslag uitbrengt aan de intern toezichthouder. Jaarlijks afleggen van verantwoording over de uitvoering van taken en bevoegdheden zoals die hiervoor zijn beschreven. Proloog is lid van de PO-raad en Proloog onderschrijft en voldoet aan de op 21 januari 2010 door de leden van de PO-raad vastgestelde code Code Goed Bestuur in het primair onderwijs. 3. Toevoeging scholen gemeente Boarnsterhim In 2014 zullen 5 scholen vanuit de Stichting Bobob (Stichting voor openbaar basisonderwijs in de voormalige gemeente Boarnsterhim (opheffing 1 januari 2014)) worden toegevoegd aan Proloog. Er bestaat nog onduidelijkheid over de formele overdrachtsdatum. De gevolgen van deze samenvoeging zijn nog niet geheel duidelijk. Naar verwachting zal de toevoeging niet tot een verslechtering van het resultaat leiden. 12

13 Strategische sessie Directeurenberaad Strategische sessie alle geledingen Beleidsagenda gereed Advies directeurenberaad Instemming GMR Goedkeuring bestuur Jaarplan gereed 4 september oktober januari januari januari februari 2014 mei/juni 2014 Vervolgprocedure Na advisering door het Directeurenberaad, zal de beleidsagenda ter instemming voorgelegd worden aan de GMR. Vervolgens zal de algemeen directeur de beleidsagenda vaststellen, na goedkeuring door het bestuur. De verwachting is dat er na vaststelling van de beleidsagenda in mei/juni 2014 een uitgewerkt jaarplan gepresenteerd kan worden voor het schooljaar TIJDBALK ONTWIKKELING BELEIDSAGENDA

14 BIJLAGE Opzet + doel strategische sessies De strategische sessies zijn gedaan in 2 rondes, de opbouw van deze rondes is zichtbaar in de Praatplaat bij deze bijlage. Tijdens deze sessies is steeds in groepjes van 5/6 personen gewerkt. Tijdens de sessie van 8 oktober is gewerkt met heterogene groepjes. Er is een waarderende insteek gekozen, waarbij vanuit een positieve invalshoek is gewerkt. Er zijn vragen gesteld als: Wat waardeer ik aan Proloog? Wat zou Proloog kunnen versterken/verbeteren? Wat wil ik zelf betekenen? Aan het einde van de avond heeft ieder groepje één of meer opdrachten aan Proloog geformuleerd, van waaruit de beleidsagenda is opgebouwd. Het doel van deze manier van werken is om te komen tot 3 à 4 speerpunten voor Proloog voor de komende jaren. Het belangrijkste hierbij was dat na turbulente jaren, waarin veel top-down beslissingen nodig waren, nu bottom-up is gewerkt, waarbij elke geleding de gelegenheid heeft gekregen zijn/haar bijdrage te leveren. 14

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging

FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media. draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging FIT-traject onderwijsvernieuwing met ICT en sociale media draagvlak inspiratie motivatie vernieuwing 21st century skills borging Via het Klavertje 4 Model zet u sociale media en ICT breed in Didactische

Nadere informatie

Strategisch BeleidsPlan en nu verder

Strategisch BeleidsPlan en nu verder Strategisch BeleidsPlan en nu verder Algemeen In 2015 zijn de discussies gevoerd over het nieuwe Strategisch BeleidsPlan (SBP) en dit heeft geleid tot het SBP met de titel Bundelen van kracht&ruimte voor

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen.

Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Samenvatting strategisch plan 2012-2016. Met het OOG op morgen. Missie van stichting OOG Stichting OOG staat voor het in stand houden, uitbreiden en optimaliseren van openbaar onderwijs in de regio Noordoost-Brabant.

Nadere informatie

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV

PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV PROFIELSCHETS DIRECTEUR-BESTUURDER SKOVV 1. Situatieschets SKOVV Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe Vallei (SKOVV) is de stichting voor katholiek basisonderwijs in Ede, Bennekom, Renkum, Wageningen,

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Adjunct-algemeen directeur FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Adjunct-algemeen directeur januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur P.P.J.G. Janssen Project 5POBA4560 1 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Adjunct-algemeen

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

Beleidsagenda 2014 2018

Beleidsagenda 2014 2018 Om de leerling Beleidsagenda 2014 2018 2 Beleidsagenda 2014 2018 Inhoud Kinderen laten leren 4 Focus 2014 2018 6 Thema 1: Verbinding 8 Thema 2: Innovatie en ICT 10 Thema 3: Kennis en onderzoek 13 Thema

Nadere informatie

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016

Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 Jaarplan Sint Jozefschool Moordrecht 2015-2016 1 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur,

Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015. Geacht schoolbestuur, a 1 > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl Onze referentie 349195 Datum Betreft Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 Geacht

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Meesterschap op Zuid. Start van een onderzoek naar de effecten van het leiderschap van een CvB in Rotterdam-Zuid. Cora Vinke

Meesterschap op Zuid. Start van een onderzoek naar de effecten van het leiderschap van een CvB in Rotterdam-Zuid. Cora Vinke Meesterschap op Zuid Start van een onderzoek naar de effecten van het leiderschap van een CvB in Rotterdam-Zuid Cora Vinke Voorstellen INTRODUCTIE & AANLEIDING PCBO 6800 leerlingen die onderwijs krijgen

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN

DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN DIRECTIESTATUUT SCHOOLDIRECTEUREN SAMENWERKINGSSTICHTING KANS & KLEUR ORGANOGRAM Samenwerkingsstichting Kans &Kleur ADVIES / ONDERSTEUNING LIJN FORMELE INSPRAAK Bestuur AMBTELIJK SECRETARIAAT BESTUURSBUREAU-

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw

KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018. SKO Flevoland en Veluwe. Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw SKO Flevoland en Veluwe Ontwerpers van onderwijs voor de 21ste eeuw KINDEREN LATEN LEREN Strategisch beleidsplan 2015-2018 Strategisch beleidsplan SKO Flevoland en Veluwe 1 KINDEREN LATEN LEREN Onze droomschool

Nadere informatie

BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST

BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST Versie 10.0 / revisie datum 16/09/2012 INHOUD 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 2.1

Nadere informatie

Word wie je bent. onderwijs in de gemeente Leeuwarden. Stichting Proloog heeft over 2015 een positief resultaat behaald

Word wie je bent. onderwijs in de gemeente Leeuwarden. Stichting Proloog heeft over 2015 een positief resultaat behaald Stichting Proloog heeft over 2015 een positief resultaat behaald Alle scholen van Proloog zijn groen De solvabiliteit van Proloog is toegenomen Proloog is marktleider in het primair onderwijs in de gemeente

Nadere informatie

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN

BOOR speciaal, speciaal BOOR VERANTWOORDEN STRATEGISCH BELEIDSPLAN SO /VSO Stichting BOOR BOOR speciaal, speciaal BOOR en VERANTWOORDEN BOOR speciaal,speciaal BOOR Kernopdracht (koers) Kernwaarden Kwaliteit van de koers Onderwijsconcept Ondersteunende

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2017

Bovenschools Jaarplan 2017 Bovenschools Jaarplan 2017 niet apart maar samen Slochteren AD 20161115 v2 INHOUD 1. Inleiding 3 2. Verantwoording beleidsvoornemens 3 3. Samenvatting beleidsonderdelen 3 4. Beleidsvoornemens - uitgewerkt

Nadere informatie

Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut

Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut Scheiding intern toezicht bestuur en het managementstatuut 1. Inleiding Als uitvloeisel van de Wet goed onderwijs, goed bestuur is het bevoegd gezag op grond van artikel 17b, tweede lid van de Wet op het

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

Inleiding. Begrippenkader

Inleiding. Begrippenkader Beleidsplan opbrengstgericht personeelsmanagement bij De Veenplas Beleid en doelen voor het thema Personeel voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Wij beschouwen onze leerkrachten als

Nadere informatie

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld?

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld? Ongetwijfeld heeft iedereen wel eens de term PASSEND ONDERWIJS voorbij zien komen. Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen zijn al een aantal jaar druk bezig alles vorm te geven zoals het in

Nadere informatie

De speerpunten van de SPCO-scholen

De speerpunten van de SPCO-scholen Meerjaren Plan 2012-2015 De speerpunten van de SPCO-scholen Inleiding Strategische speerpunten Hart voor kinderen Met veel genoegen presenteren wij de samenvatting van ons strategisch meerjarenplan Hart

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan.

Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. Toelichting bij de begroting 2015 Stopoz 28-10-2014 Inleiding Hierbij biedt het bestuur van Stopoz u de toelichtingsbrief en de begroting 2015 aan. De toelichtingsbrief beschrijft de financiële uitgangspunten,

Nadere informatie

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard)

Organisatie: Samenwerkingsverband Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Functie-informatie Functienaam: Directeur samenwerkingsverband Organisatie: Samenwerkingsverband 28.05 Stichting Samenwerkingsverband RiBA ( Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard) Werkterrein: Management

Nadere informatie

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Raadsvoorstel Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Onderwerp: Wijzigen bestuursmodel Stichting Openbaar Onderwijs Houten Beslispunten: 1. In te stemmen met de invoering van een College van Bestuur met

Nadere informatie

Mini ALV. 21 maart 2013

Mini ALV. 21 maart 2013 Mini ALV 21 maart 2013 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen 6 november 4. Terugkoppeling plan van aanpak n.a.v. ouderenquête 5. Concept statuten 6. Begroting 2013 en voorlopige cijfers 2012 7.

Nadere informatie

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces

Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Strategisch beleid 2015-2019 Het proces Beleidsjaar 14-15 we maken de balans op Missie en kernwaarden/uitgangspunten Dit zijn wij, hier staan we voor Nadere analyse Wat gaat goed, wat pakken we aan Wat

Nadere informatie

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management

NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN. Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management NIEUWE RONDE, NIEUWE KANSEN Middelen (en mensen) echt verbinden aan de strategie & de routekaart naar goed financieel management Henk Hendriks Van Beekveld & Terpstra Studiedagen LVC 3 Cuijk 20 januari

Nadere informatie

Colleges van B&W en Gemeenteraden van gemeenten waarvoor Talent Primair actief is.

Colleges van B&W en Gemeenteraden van gemeenten waarvoor Talent Primair actief is. Informatie bulletin Colleges van B&W en Gemeenteraden van gemeenten waarvoor Talent Primair actief is. maart 2017 Inleiding Met de wethouder/portefeuillehouders van de betrokken gemeentes in Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan?

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan? KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen Opbrengstgericht werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van

Nadere informatie

Jaarplan De Berkel

Jaarplan De Berkel Jaarplan De Berkel 2016-2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 Inleiding 4 School en positionering 5 Kwaliteit 5 Team en leiderschap 5 Onderwijs 6 Personeel 6 Administratie 6 Beheer 6 2 van 7 Voorwoord

Nadere informatie

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen

Profiel leden Stichtingsbestuur, Algemeen MEMO Aan: Van: Voorzitter Stichtingsbestuur Legal Affairs Datum: 28 maart 2014 Onderwerp: Profielschetsen SB, Concept 3 Voor de invulling van de toezichthoudende functie van het Stichtingsbestuur van TiU

Nadere informatie

Sterk bestuur voor sterke scholen! De onderwijsresultaten

Sterk bestuur voor sterke scholen! De onderwijsresultaten Sterk bestuur voor sterke scholen! De onderwijsresultaten Een onderzoek naar bestuurskenmerken van sterkere en zwakkere scholen 2011-2013 Marieke Versloot Marjan Vermeulen Suzanne Beek In samenwerking

Nadere informatie

Workshop AVS-congres 15 maart 2013. Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot

Workshop AVS-congres 15 maart 2013. Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot Workshop AVS-congres 15 Jos Siemerink en Carine Hulscher-Slot 1 Programma 1. Kennismaking 2. Wat zijn de verwachtingen? 3. Krimp in Nederland 4. Krimp in de Achterhoek 5. Situatie OPONOA in vogelvlucht

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT 2 februari februari 2018

MANAGEMENTSTATUUT 2 februari februari 2018 MANAGEMENTSTATUUT 2 februari 2016 2 februari 2018 06.10.00.04 2 februari 2016-2 Inhoudsopgave Pre-ambule... 3 Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Status en werkingsduur... 3 Artikel 3 Algemene taken

Nadere informatie

Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken

Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken Carola Tabak bovenschools intern begeleider Fred van Oijen directeur basisschool en enkele bovenschoolse taken Werken aan kwaliteitsverbetering: versterken van opbrengstgericht werken bestuur en management

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur

SKPO Profielschets Lid College van Bestuur SKPO Profielschets Lid College van Bestuur 1 Missie, visie SKPO De SKPO verzorgt goed primair onderwijs waarbij het kind centraal staat. Wij ondersteunen kinderen om een stap te zetten richting zelfstandigheid,

Nadere informatie

Toelichting voorstel voor vorming van een Samenwerkingsbestuur

Toelichting voorstel voor vorming van een Samenwerkingsbestuur Toelichting voorstel voor vorming van een Samenwerkingsbestuur Ledenvergadering Vereniging Christelijk Basisonderwijs t Bildt en Leeuwarderadeel 2 juni 2015 Paulien Huizenga Onderwerpen 1. Informatie huidige

Nadere informatie

Toezichtkader Bestuur

Toezichtkader Bestuur Toezichtkader Bestuur Vastgesteld bestuur CBO Zeist e.o. : 12 november 2013 Vastgesteld GMR : 19 november 2013 Inhoudsopgave 1. Vooraf... 2 1.2 Wat zijn de ontwikkelingen... 2 2. Taken van het bestuur...

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA School : PCB Prinses Juliana Plaats : Gouda BRIN-nummer : 08VP Onderzoeksnummer : 89264 Datum schoolbezoek : 24 november 2006 Datum vaststelling : 16 januari

Nadere informatie

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o.

FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. FUNCTIEBOUWWERK EN TOELAGEBELEID SKPO EINDHOVEN e.o. Juni 2012 Opgesteld door de SKPO in samenwerking met Leeuwendaal VOS/ABB Functiebouwwerk en Toelagebeleid SKPO 1 FUNCTIEBOUWWERK In dit deel van de

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT Plaats : Budel BRIN-nummer : 18HK Onderzoeksnummer : 118778 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JAN LIGTHART

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JAN LIGTHART RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JAN LIGTHART School : basisschool Jan Ligthart Plaats : Veldhoven BRIN-nummer : 04QT Onderzoeksnummer : 90162 Datum schoolbezoek : 17 januari 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Notitie bestuursfilosofie. bestuursprofielen. Stichting INITIA

Notitie bestuursfilosofie. bestuursprofielen. Stichting INITIA Notitie bestuursfilosofie en bestuursprofielen Stichting INITIA 1 Inhoud 1. Besturingsfilosofie:... 4 1.1 Achtergrond en wettelijk kader... 4 1.2 Besturingsfilosofie:... 5 2. Verdeling taken en bevoegdheden:...

Nadere informatie

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd:

Om dit te realiseren hebben we in het Strategisch Beleidsplan de volgende beleidsvoornemens geformuleerd: Beleidsplan opbrengstgericht werken aan Onderwijs en Kwaliteit Beleid en doelen voor het thema Onderwijs en Kwaliteit voor de jaren 2013 2016 Vastgesteld juli 2013 Inleiding Onderwijs is onze kerntaak.

Nadere informatie

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort

Functiebeschrijving- en waardering Onderwijsgroep Amersfoort Functie-informatie Functienaam Directeur Speciaal Onderwijs Organisatie Cluster-4 onderwijs Salarisschaal 15 Indelingsniveau Ve Fuwasys-advies 15 - Ve Werkterrein Management -> Directie/bestuur Activiteiten

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan

Strategisch beleidsplan Strategisch beleidsplan 2015-2019 Groeien en Leren Verbinden en Versterken Voor u ligt het derde strategisch beleidsplan van de Stichting Christelijk Primair Onderwijs Betuwe & Bommelerwaard (CPOB). Met

Nadere informatie

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR

VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD secretariaat: Marisja Zych en Inge van der Linden e-mail: secretariaat@bmtskpo.nl Website: www.skpo.nl VERSLAG van de 149e vergadering van de GMR Datum: Woensdag

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen

Bovenschools Jaarplan 2015. niet apart maar samen Bovenschools Jaarplan 2015 niet apart maar samen INHOUD 1. Inleiding 3 2. Verantwoording beleidsvoornemens 3 3. Samenvatting beleidsvoornemens 3 4. Beleidsvoornemens uitgewerkt 6 4.1 beleid 6 4.2 leiderschap

Nadere informatie

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl

Managementstatuut. t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer. www.obswijk.nl t Baken De Horn De Werkschuit De Toermalijn Piet de Springer www.obswijk.nl Inhoudsopgave Preambule 3 Artikel 1. Definities 3 Artikel 2. Vaststelling en wijziging van het managementstatuut 4 Artikel 3.

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid

Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Functiebeschrijving Manager Personeelsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

Schoolleider tussen functie en beroep

Schoolleider tussen functie en beroep Schoolleider tussen functie en beroep Resultaten van twee enquête-onderzoeken onder schoolleiders en bestuurders 2015 September 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Schoolleider tussen functie en beroep...

Nadere informatie

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing

Matrix voor 3 modellen van zelfsturing Matrix voor 3 modellen van zelfsturing De term zelfsturing wordt verschillend uitgelegd en invulling gegeven. In een verandertraject naar meer eigen verantwoordelijkheid en regelruimte voor medewerkers

Nadere informatie

CAO PO Bestuursakkoord PO. Onderhandelaarsakkoord 2 juli 2014 Looptijd: 1 juli juli Vastgesteld 10 juli 2014

CAO PO Bestuursakkoord PO. Onderhandelaarsakkoord 2 juli 2014 Looptijd: 1 juli juli Vastgesteld 10 juli 2014 CAO PO 2014 Onderhandelaarsakkoord 2 juli 2014 Looptijd: 1 juli 2014 1 juli 2015 & Bestuursakkoord PO Vastgesteld 10 juli 2014 Agenda samenhang cao en bestuursakkoord modernisering cao PO belangrijkste

Nadere informatie

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019

Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Leren excelleren Strategisch beleid PRIMOvpr 2015-2019 Onderwijsgroep PRIMO vpr Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Voorne-Putten en regio Kwaliteit op een hoger plan brengen Wie zijn we? Sinds 1

Nadere informatie

Primair Onderwijs Onze referentie

Primair Onderwijs Onze referentie >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE DEN HAAG.. Primair Onderwijs IPC 2400 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken

4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan 5. Vragen en mogelijkheden de producten in te kijken Kwaliteit in Beweging Stichting Op Kop Agenda 1. Introductie 2. Kwaliteit in Beweging 3. Invoering van de methodiek en ervaringen binnen Stichting Op Kop 4. Zelf ervaren te werken met het schooljaarplan

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ORGANISATIEONTWIKKELING EN HRM SPECIFIEK PROFIEL: EXPERTISE IN ONDERNEMERSCHAP (BEDRIJFSLEVEN) OPENBARE SCHOLENGROEP VLAARDINGEN

Nadere informatie

De MR is ook een klankbord namens de ouders. Zo wordt zij door de directie en het team gehoord bij onderwerpen die ouders direct aangaan.

De MR is ook een klankbord namens de ouders. Zo wordt zij door de directie en het team gehoord bij onderwerpen die ouders direct aangaan. Jaarverslag PCBS t Noorderlicht Goes 2015-2016 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van protestants-christelijke basisschool t Noorderlicht te Goes voor het schooljaar

Nadere informatie

Zwolle, 21 oktober Profielschets. voorzitter college van bestuur

Zwolle, 21 oktober Profielschets. voorzitter college van bestuur Zwolle, 21 oktober 2017 Profielschets voorzitter college van bestuur Organisatie Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ) is een stichting met 40 scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

Nadere informatie

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam

Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Primair onderwijs Strategie en beleid 2015-2019 SKOV Schoolplan PO 2015-2019 Pagina 1 Schoolplan Stichting Katholiek Onderwijs Volendam Strategie en beleid

Nadere informatie

http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm.

http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm. wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Wet op het primair onderwij. http://wetten.overheid.n1/b WBR0003420/Hoofdstukl/Titelll/Afdelm. Wet op het primair onderwijs, Artikel 17c Artikel 17c. Inhoud intern

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEID 2015 2020 STICHTING KINDANTE

STRATEGISCH BELEID 2015 2020 STICHTING KINDANTE STRATEGISCH BELEID 2015 2020 STICHTING KINDANTE KERN VAN DE MISSIE VAN KINDANTE EN HAAR SCHOLEN Het kind staat centraal in zijn leren leren en leren leven. Dat doen wij door het ontwikkelen, samenbrengen,

Nadere informatie

Aan de slag met krimp Hoe doe je dat? Roosje van Leer 26 april 2012

Aan de slag met krimp Hoe doe je dat? Roosje van Leer 26 april 2012 Aan de slag met krimp Hoe doe je dat? Roosje van Leer 26 april 2012 Programma Aan de slag met krimp 1. Waarom aan de slag? 2. Wie moet er aan de slag? 3. Waarmee moet je aan de slag? 4. Hoe doe je dat?

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel

MANAGEMENTSTATUUT. Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel Stichting Talent Westerveld Drift 1A 7991 AA DWINGELOO Tel. 0521 59 49 44 Email: info@talentwesterveld.nl Website: www.talentwesterveld.nl MANAGEMENTSTATUUT Werkveld: Organisatie Beleidslijn: Managementstatuut

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN. Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN Stichting Katholiek Onderwijs Hulst 2015-2019 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 4 Visie op onderwijs... 5 Speerpunten onderwijs:... 5 Visie

Nadere informatie

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt

MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014. beweegt MOBILITEIT STICHTING INITIA maart 2014 beweegt 0 I N L E I D I N G Mobiliteit is de al dan niet vrijwillige overplaatsing van een medewerker naar een andere werkplek en/of een andere functie. Het doel

Nadere informatie

Adres: Willem Sprengerstraat 77/ Droppingsstraat 2

Adres: Willem Sprengerstraat 77/ Droppingsstraat 2 Prins Constantijnschool Willem Sprengerstraat 77/ Droppingsstraat 2 8922 BS Leeuwarden/ 8923 BW Leeuwarden 058-2136248/ 058-2665759 info@pcslwd.nl www.pcslwd.nl 15 16 Schooljaarverslag 1 Naam school: Brinnummer:

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 meppel.nl Raadsvoorstel Agendapunt: VII/9. Meppel, 2 juni 2015 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 694681 Onderwerp: Invoering Model Raad van Toezicht Stichting Promes Voorgesteld besluit 1. In te stemmen

Nadere informatie

Resultaten fusieonderzoek. Accretio en De Zevenster

Resultaten fusieonderzoek. Accretio en De Zevenster Resultaten fusieonderzoek Accretio en De Zevenster Januari, februari 2016 Paulien Huizenga 1 De start: beoogde meerwaarde fusie toetsing door fusieonderzoek De Zevenster heeft naar aanleiding van onderzoek

Nadere informatie

Organisatie toezicht stichting Proo

Organisatie toezicht stichting Proo Nr. PRO1500024 Casenr. PRO15-0003 Naam : J. Aalbers Datum : 16 april 2015 pagina 2 van 6 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Achtergrond 3. Regelgeving 4. Toezicht Proo 5. Intern toezicht 6. Extern toezicht

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. SINT MAARTENSCHOOL RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK R.K.B.S. "SINT MAARTENSCHOOL" School : r.k.b.s. "Sint Maartenschool" Plaats : Bolsward BRIN-nummer : 16UZ Onderzoeksnummer : 88793 Datum schoolbezoek : 12 december 2006 Datum

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK : p.c.b.s. De Burcht

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK : p.c.b.s. De Burcht RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK p.c.b.s. De Burcht School : p.c.b.s. De Burcht Plaats : Spijk BRIN-nummer : 08AS Onderzoeksnummer : 55707 Uitvoerend inspecteur : Mw. dr. G.J. Reezigt Datum schoolbezoek : 11

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel

Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel Gesprekkencyclus op basis van competenties voor onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel 1 Inleiding In het StrategischBeleidsPlan van de Stichting ROOS staat vermeld dat zij als missie heeft dat

Nadere informatie

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen

Managementstructuur. Stichting Leerzaam. Notitie. Uitwerking van de hoofdlijnen Managementstructuur Stichting Leerzaam Notitie Uitwerking van de hoofdlijnen April 2012 Inhoud Schema Managementstructuur en overleg Stichting Leerzaam Toelichting op Managementstructuur en overleg Stichting

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER School : OBS De Meander Plaats : Delfgauw BRIN-nummer : 28CZ Onderzoeksnummer : 90721 Datum schoolbezoek : 16 januari 2007 Datum vaststelling : 7 mei 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR

Eerst kiezen, dan delen. Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR Eerst kiezen, dan delen Financieel management in het PO en de rol van de (G)MR (G)MR en financieel management Wettelijk kader en relevantie Project Eerst kiezen, dan delen Praktijk: begroting 2013 Relevantie

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Voorwoord. Geslaagde Tour met de Raad van Toezicht. Positieve resultaten teldatum. Interne nieuwsbrief november 2017

Nieuwsbrief. Voorwoord. Geslaagde Tour met de Raad van Toezicht. Positieve resultaten teldatum. Interne nieuwsbrief november 2017 Interne nieuwsbrief november 2017 Voorwoord We zijn volop bezig met de toekomst van het onderwijs, waarbij de maatschappelijke veranderingen centraal staan. Sommige onderwijsontwikkelingen gaan vanuit

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2013-2014

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2013-2014 R.K. Basisschool "De Kring" Koornlaan 2-4 1815 GE Alkmaar Tel.: 072-5117973 E-mail: de.kring@saks.nl http://www.kring-saks.nl Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2013-2014 Voorwoord In dit jaarverslag

Nadere informatie

Directeur basisschool de Alm wtf 0,8-1,0

Directeur basisschool de Alm wtf 0,8-1,0 Profielschets Directeur basisschool de Alm wtf 0,8-1,0 Even voorstellen De Stichting Katholiek Onderwijs Tilburg Zuid-Oost behartigt het onderwijs van vijf basisscholen: Bs. de Alm Bs. Armhoefse Akker

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT p. 1

MANAGEMENTSTATUUT p. 1 MANAGEMENTSTATUUT p. 1 Preambule Dit managementstatuut regelt zowel de verhouding tussen Stichtingsbestuur en management alsook de verhouding tussen het management onderling. Het Stichtingsbestuur ziet

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard Jaarverslag 2013-2014 Breda, september 2014 0 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van kbs de Boomgaard voor het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS School : Basisschool Johannes Paulus Plaats : Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 90710 Datum schoolbezoek : 5 april 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord

Profiel. Strategisch HR adviseur. 8 december 2015. Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Profiel Strategisch HR adviseur 8 december 2015 Opdrachtgever Stichting Openbaar Onderwijs Noord Voor meer informatie over de functie Erik Frieling, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 evt. mobielnummer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie