Besluit Bor, (deels) afscheid van bestaande praktijken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluit Bor, (deels) afscheid van bestaande praktijken."

Transcriptie

1 Besluit Bor, (deels) afscheid van bestaande praktijken. Met ingang van 1 november 2014 is het nieuwe Besluit omgevingsrecht (Bor) in werking getreden (hierna "het Besluit"). Deze AMvB, gepubliceerd in het Staatsblad van 24 september 2014, beoogt knelpunten binnen het bestaande stelsel van het omgevingsrecht weg te nemen. Zo zal het gebruiken van leegstaande (kantoor)gebouwen voor een andere functie worden vereenvoudigd. Hetzelfde geldt voor vergunningsvrij bouwen in het achtererfgebied of het voorzien in passende huisvesting ten behoeve van mantelzorg. Een aantal voor de praktijk belangrijke wijzigingen wordt hieronder behandeld. De regering heeft op een aantal plaatsen met zoveel woorden aangegeven dat de nieuwe regeling afwijkt van de lijn die in de jurisprudentie is ontwikkeld. Kortom: een belangwekkende ontwikkeling! In vogelvlucht Een selectie van belangrijke wijzigingen: 1. Hergebruik van leegstaande kantoren wordt eenvoudiger. In het Besluit vervallen de oppervlaktebeperking (niet t.a.v. bouwvolume), het vereiste dat sprake moet zijn van een tijdelijke behoefte en wordt de uitbreiding van woningen toegestaan; 2. De mogelijkheden om tijdelijk af te wijken van een geldend bestemmingsplan worden verruimd terwijl de procedure wordt vereenvoudigd (reguliere voorbereidingsprocedure). Ook hier vervalt de eis dat sprake moet zijn van een tijdelijke behoefte; 3. Bouwwerken kunnen vaker zonder omgevingsvergunning worden opgericht. Het Besluit verruimt mogelijkheden voor (uitbreiding van) bijbehorende bouwwerken, hanteert een andere berekening van achtererf- en bebouwingsgebied, laat de zogenaamde krijtstreepmethode toe en biedt de mogelijkheid van het gebruik van bijbehorende bouwwerken voor huisvesting ten behoeve van mantelzorg; 4. Breuk met jurisprudentie ten aanzien van een gedeelte van een bouwwerk vergunningvrij houden, vergunningvrij uitbreiden bestaand bijbehorend bouwwerk, toestaan toepassen van de krijtstreepmethode, noodzaak van aantonen tijdelijke behoefte en de berekening van het te bebouwen oppervlakte; 5. Overgangsrecht en inwerkingtreding. Een en ander wordt hieronder toegelicht. Van Doorne N.V. is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer Van Doorne N.V. is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Op deze werkzaamheden en alle rechtsverhoudingen met derden zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Van Doorne N.V. en haar dochtermaatschappijen, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. Deze Voorwaarden, die zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam, kunnen worden geraadpleegd op en worden op verzoek toegezonden. Van Doorne N.V. has its registered offices in Amsterdam and is registered with the Commercial Register under number Van Doorne N.V. is the exclusive contracting party in respect of all commissioned work. This work and all legal relations with third parties shall be governed by the General Terms of Van Doorne N.V. and its subsidiaries which include a limitation of liability. These Terms, which have been filed with the District Court at Amsterdam, may be consulted at and will be forwarded upon request.

2 Bijlage II Bor In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn de spelregels opgenomen voor activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bouwen, slopen, de aanleg van een werk of het in bedrijf hebben van een inrichting. De Wabo geeft de grote lijnen. De details zijn uitgewerkt in een AmvB (Bor) en een Ministeriele Regeling (Mor). In het kader van dit artikel willen wij met name de wijzigingen van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) bespreken. van de regeling gebruik te kunnen maken. Dit laatste mag dus wel. Bij gebouwen buiten de bebouwde kom zijn de mogelijkheden om een ander gebruik toe te staan beperkt tot een logiesfunctie voor werknemers. Tijdelijk afwijken van bestemmingsplan 3 Het wordt mogelijk om via de reguliere voorbereidingsprocedure een omgevingsvergunning te verkrijgen voor het tijdelijk afwijken van het Bij het verlenen (of weigeren) van een omgevingsvergunning op grond van de Wabo is vaak (mede) gestoeld op een bepaling uit (Bijlage II) van het Bor. Bijlage II regelt onder meer de gevallen waarin vergunningsvrij kan worden gebouwd. Daarnaast regelt het de gevallen waarin gronden of gebouwen mogen worden bestemmingsplan. Dat kan veel tijdwinst opleveren ten opzichte van de openbare voorbereidingsprocedure; de reguliere procedure duurt ongeveer 8 weken. Daarnaast is de termijn waarvoor de vergunning kan worden verleend verlengd van 5 naar 10 of 15 jaar, afhankelijk van de regeling waarvan gebruik wordt gemaakt. Nieuw is dat er gebruikt in afwijking van een geldend bestemmingsplan. naast 10 expliciet beschreven gevallen 4 een nieuw onderdeel is toegevoegd voor alle resterende gevallen. Voor Transformatie leegstaande kantoren 1 die gevallen geldt een maximale vergunningstermijn van 10 Bij het verkrijgen van een omgevingsvergunning om jaar. Deze optie komt voort uit de Crisis- en Herstel wet en leegstaande kantoren (of andere grote bouwwerken) voor andere doeleinden te gebruiken is gebleken dat de opgenomen beperking tot een oppervlakte van m2 een belemmering vormde. Daarom heeft de regering deze oppervlaktebeperking laten vervallen. Voorts is de belemmering weggenomen dat het aantal woningen bij gebruikswijziging niet mag toenemen. Hierdoor kan een (kantoor)gebouw gemakkelijker worden ingezet voor bijvoorbeeld studentenhuisvesting. In het Bor is voorts ter verduidelijking opgenomen dat het toepassen van het artikel 2 niet alleen geldt voor het gebouw, maar ook het daarbij aansluitende terrein. Anders zou de situatie kunnen ontstaan dat het terrein niet ten behoeve van het gewijzigde gebruik mag worden gebruikt. Daarnaast is verduidelijkt dat de bouwwerkzaamheden om het gebouw voor de andere functie geschikt te maken, niet mogen uitmonden in het vergroten van de bebouwde oppervlakte of bouwvolume. In de huidige beschrijving ontstond er nogal eens discussie of ook het uiterlijk van een gebouw niet mag veranderen om 1 Onder meer toegelicht op p. 54 MvT. 2 artikel 4 onderdeel 9 Bijlage II Bor in combinatie met artikel 2.12 en 2.1 Wabo is bedoeld om de mogelijkheden om tijdelijk gebruik van gronden of bouwwerken in afwijking van het bestemmingsplan flexibeler te maken 5. Een andere opvallende wijziging is dat het niet meer noodzakelijk is aan te tonen dat de tijdelijke afwijking van het bestemmingsplan voorziet in een tijdelijke behoefte. Ook als er sprake is van een permanente behoefte, kan een tijdelijke omgevingsvergunning worden verstrekt. Met dit laatste is in de toelichting aangegeven dat er een breuk wordt beoogd met de jurisprudentie waarin - kort gezegd - is bepaald dat een tijdelijke vergunning kan worden verleend indien aannemelijk dat er ook daadwerkelijk een tijdelijke behoefte bestaat. De termijn van instandhouding is ook verlengd van 5 naar 15 jaar. 6 Deze nieuwe regeling biedt ruimere mogelijkheden, bijvoorbeeld als er een tijdelijke 3 NB. het hieronder beschrevene geldt ook in het kader van transformatie van leegstaande (kantoor)gebouwen 4 artikel 4 bijlage II Bor geeft 10 gevallen waarin ondanks strijd met het bestemmingsplan gronden of bouwwerken toch gebruikt kunnen worden. Dit varieert van een bijbehorend bouwwerk, dakkapel, glastuinbouw tot recreatiewoningen. 5 zie mvt p zie p. 22 mvt

3 voorziening nodig is als overbrugging van de tijd dat de definitieve voorziening nog in aanbouw is. Wel is het noodzakelijk dat de tijdelijke activiteit zonder onomkeerbare gevolgen kan worden beëindigd. Overigens is de verplichting om de situatie in de oude toestand te brengen (op papier) komen te vervallen. Op papier, want doordat de activiteit moet worden beëindigd, zal bij uitblijven daarvan strijd met het bestemmingsplan ontstaan waarop dan kan worden gehandhaafd. Dit laatste dient overigens onderscheiden te worden van de situatie dat op grond van het Bouwbesluit 2012 een tijdelijk bouwwerk wordt gerealiseerd. Met de onderhavige nieuwe regeling wordt duidelijk gemaakt dat daarvoor wél geldt dat de situatie in de oude toestand moet worden hersteld. De tijdelijke bouwwerken op grond van het Bouwbesluit hebben betrekking op aflopende activiteiten welke zijn vergund op grond van artikel 2:23a Wabo 7. Een tijdelijk bouwwerk (bijvoorbeeld een bouwkeet) mag maximaal voor 15 jaar worden vergund en moet voldoen een de eisen uit het Bouwbesluit 2012 voor tijdelijke bouw. Gedeelte van een bouwwerk vergunningvrij In het Bor staan gevallen omschreven waarbij - en onder welke voorwaarden - van het bestemmingsplan of de beheersverordening mag worden afgeweken met toepassing van artikel 2.12 eerste lid onder a, onder 2 (kortgezegd, een omgevingsvergunning verlenen met gebruik van het bouwwerk in strijd met het bestemmingsplan). In de praktijk speelde de vraag wat nu rechtens was wanneer slechts een gedeelte van het bouwwerk in strijd was met het bestemmingsplan. De regering stelt zich nadrukkelijk op het standpunt dat ingeval er sprake is van een deel van een bouwwerk dat in strijd is met het bestemmingsplan, slechts dat gedeelte dient te voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd in het Bor (onder meer hoogte en oppervlakte eisen). Dit wijkt af van het standpunt dat door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingenomen 8. Die heeft beslist dat met het betreffende artikel (artikel 4, onderdeel 3 bijlage II Bor) het gehele bouwwerk wordt bedoeld. Overigens heeft de regering ook expliciet bepaald dat bouwdelen van ondergeschikte aard, ook onder artikel 4 Bijlage II Bor vallen. Vergunningvrij bouwen - achtererfgebied Voor woningbezitters brengt het Besluit een aantal wijzigingen die het mogelijk maken meer vergunningvrij te bouwen in het achtererfgebied. 9 Een aantal daarvan hebben te maken met het mogelijk maken van (tijdelijke) huisvesting in verband met mantelzorg. De huidige regering voert diverse wijzigingen in de gezondheidszorg door. Een van de aspecten die daarbij wordt nagestreefd is het langer zelfstandig kunnen laten wonen van ouderen/gehandicapten. Een mantelzorgwoning in de achtertuin (bijvoorbeeld in een vergunningvrij bijbehorend bouwwerk) wordt door middel van de onderhavige regelgeving makkelijker gemaakt. Ook wordt toegestaan om een al bestaand bijbehorend bouwwerk te gebruiken voor de huisvesting in verband met mantelzorg. Ook indien dat bijbehorend bouwwerk qua maatvoering en plaatsing niet voldoet aan de voorwaarden voor een vergunningvrij bijbehorend bouwwerk. 7 Dit artikel moet nog in werking treden, maar zal gaan luiden: Artikel 2:23a [Treedt in werking op een nader te bepalen tijdstip] 1. In een omgevingsvergunning voor een aflopende activiteit kan worden bepaald dat, voor zover zij betrekking heeft op die activiteit, de vergunninghouder na het verstrijken van een bij de omgevingsvergunning aangegeven termijn, verplicht is de voor de verlening van de omgevingsvergunning bestaande toestand hersteld te hebben. 2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen ten aanzien van activiteiten als bedoeld in het eerste lid categorieën gevallen worden aangewezen waarin in de omgevingsvergunning wordt bepaald dat op de vergunninghouder na het verstrijken van een bij de omgevingsvergunning aangegeven termijn, een plicht rust als bedoeld in het eerste lid. Ten aanzien van die termijn is artikel 2.23, tweede lid, laatste volzin, van overeenkomstige toepassing. 8 zie mvt p. 53, 9 erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen

4 Het wordt op basis van de nieuwe regelgeving niet alleen mogelijk om vergunningvrij een bijbehorend bouwwerk te bouwen, maar ook om een bestaand bijbehorend bouwwerk uit te breiden. Met betrekking tot dit laatste wordt in de toelichting expliciet vermeld dat dit is opgenomen om te verduidelijken dat de lijn die in de jurisprudentie lijkt te ontstaan niet is beoogd 10. In jurisprudentie wordt tot nu toe aangenomen dat een vergunningvrij bijbehorend bouwwerk altijd een zelfstandig, bouwkundig en functioneel te onderscheiden bouwdeel moet zijn. Dat is dus niet zo. De regering wil duidelijk maken dat het mogelijk moet zijn om vergunningvrij een bepaalde oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken te bouwen. Voorts meldt de toelichting bij het Besluit dat het is toegelaten om de zogenaamde krijtstreepmethode toe te passen om een bijbehorende bouwwerk op te splitsen in een vergunningvrij en een vergunningplichtig deel. Ook indien de bouwdelen niet bouwkundig en functioneel te onderscheiden zijn. Ook dit is een breuk met jurisprudentie van de Raad van State uit 2013, waarover wij in deze nieuwsbrief eerder schreven. Daarnaast wordt het mogelijk om een groter gedeelte van de bebouwingsmogelijkheden te bestemmen als hoofdgebouw. Oorspronkelijk kon tot 2,5 meter worden aangebouwd en bestemd als hoofdgebouwfunctie (woonkamer, keuken e.d.). Dat is nu 4 meter geworden. Het bleek dat de 2,5 meter op praktische bezwaren stuitte, zoals het niet kunnen plaatsen van een zitbank of keuken. Het behoeft overigens geen aanbouw te zijn, want een los bouwwerk, mits binnen de 4 meter, mag ook een hoofdgebouwfunctie krijgen. Daarbuiten derhalve niet. Door deze verruiming worden veel voorkomende aan- of uitbouwwerken die gemiddeld 3 a 4 meter zijn 11 vergunningvrij (voorheen vergunningplichtig, want groter dan 2,5 meter en hoofdgebouwfunctie). Een en ander betekent overigens niet dat er meer vergunningvrij mag worden gebouwd, maar dat er meer van de vergunningvrije bouwmogelijkheden een hoofdgebouwfunctie mogen krijgen. Indien een bijbehorende bouwwerk buiten de 4 meter grens wordt gebruikt voor huisvesting in verband met mantelzorg, dan mag dat bouwwerk wel een hoofdgebouwfunctie krijgen. 12 Ook is gedacht aan het realiseren van een bijbehorend bouwwerk hoger dan 3 meter. Dat gaat mogelijk worden, mits het bouwwerk een schuin dak krijgt, met een maximale nokhoogte van 5 meter. De nokhoogte wordt overigens begrens door een formule 13, om te voorkomen dat daken die relatief dicht bij een belendend perceel worden gerealiseerd te veel zonlicht blokkeren op dat belendende perceel. De hogere nokhoogte impliceert niet dat - indien er twee bouwlagen worden gerealiseerd - ook op de tweede bouwlaag een verblijfsgebied mag komen. Dit mag slechts op de eerste bouwlaag. Dit wordt nadrukkelijk in bijlage II Bor opgenomen (artikel 2, onderdeel d). Overigens mag het bijbehorende bouwwerk geen niet op de grond gelegen buitenruimte krijgen (balkon, dakterras). Berekening te bebouwen oppervlakte - bebouwingsgebied Het achtererfgebied mag niet geheel worden volgebouwd met bijbehorende bouwwerken. Het uitgangspunt van de berekening wat is toegestaan was de omvang van het oorspronkelijke hoofdgebouw. Omdat er discussie was over hoe het oorspronkelijke hoofdgebouw te bepalen, wordt de term bebouwingsgebied geïntroduceerd. Die term moet duidelijkheid verschaffen, omdat het vastlegt dat de omvang van het achtererfgebied wordt bepaald aan de hand van het actuele hoofdgebouw. Daardoor wordt duidelijk - aldus de regering -dat latere aan- en uitbouwen (met hoofdgebouwfunctie) meetellen. Dit is van belang omdat de maximaal toelaatbare bebouwings-percentage daarmee samenhangt. Zo geldt voor een gedeelte van een bebouwingsgebied tot en met 100 m2 bijvoorbeeld een 10 Zie p. 35 mvt. 11 zie mvt p Indien het bouwwerk niet meer voor huisvesting in verband met mantelzorg wordt gebruikt, dienen de voorzieningen die het bouwwerk geschikt maken voor bewoning te worden verwijderd. (mvt p 40) 13 maximale nokhoogte (m) = (afstand daknok tot de perceelgrens (m) x 0,47) + 3

5 percentage van 50%. Voor het deel van 100 m2 tot en met 300 m2, 20% van dat oppervlakte. 14 In de nieuwe regeling wordt de toegestane oppervlakte van vergunningvrije bijbehorende bouwwerken niet langer begrensd met een gedeelte binnen en een gedeelte buiten een bepaalde afstand van het hoofdgebouw. De nieuwe limiet geldt voor de totale oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken in het bebouwingsgebied. Alle bijbehorende bouwwerken worden betrokken in de berekening, ongeacht of die met of zonder vergunning zijn gebouwd. Dat scheelt uitpluiswerk naar oude vergunningen. Wel geldt er een "absolute" grens aan de oppervlakte van (uitbreidingen van) een bijbehorend bouwwerk, namelijk 150 m2. Dit geldt ongeacht de omvang van het bebouwingsgebied. Deze grens geldt niet voor een bijbehorende bouwwerk in verband met huisvesting ten behoeve van mantelzorg. 15 Complexen van bouwwerken Ten aanzien van complexen van bouwwerken, waarbij er naast een hoofdgebouw meer gebouwen aanwezig zijn voor verwezenlijking van een toekomstige bestemming (bedrijfsterreinen, zorgcomplexen), is een speciale regeling opgenomen. Indien zo'n situatie zich voordoet, wordt het achtererfgebied bepaald aan de hand van het gebouw waarvan de voorkant het dichtste is gelegen bij het openbaar gebied. Dit maakt het achtererfgebied zo groot mogelijk. Echter, in veel gevallen zal naast het hoofdgebouw al een oppervlakte van meer dan 150 m2 aan bijbehorende bouwwerken zijn gerealiseerd. Dus dan kan er niet nog meer vergunningvrij worden gebouwd. Relatie met bebouwingsregeling in bestemmingsplan Voorts is de nieuwe regeling meer geïntegreerd met de bebouwingsregeling in een bestemmingplan. Anders dan voorheen zullen in het kader van de oppervlakteberekening van het bestemmingsplan ook alle aanwezige bijbehorende bouwwerken worden betrokken, ongeacht of deze met vergunning zijn gebouwd. Dit is een breuk met de jurisprudentie waarin is bepaald dat vergunningvrije bouwwerken in beginsel bij de berekening buiten beschouwing bleven. De reeds aanwezige bijbehorende bouwwerken worden in mindering gebracht op het door het bestemmingsplan of de beheersverordening toegestane maximum van die bouwwerken. Dit betekent dus een beperking van de mogelijkheden om vergunningvrij te bouwen. Addertje: is er sprake van een erf? Voorgaande geldt allemaal wanneer er sprake is van een erf. Het komt voor dat (een gedeelte van) een perceel een dubbelfunctie heeft, bijvoorbeeld als openbaar groen of landschapswaarden. In dat geval is er geen sprake van een erf, en dus ook geen achtererfgebied waarin vergunningvrij kan worden gebouwd. Inwerkingtreding De ingangsdatum van de wijzigingen was 1 november Dit wijkt af van de vaste verandermomenten die de regering normaal aanhoudt (1 januari en 1 juli). Gezien het belang voor de praktijk meent de regering dat dit in dit geval toch nodig is. Overgangsrecht Het overgangsrecht omvat verschillende regels voor verschillende situaties. Voor aanvragen op grond van artikel 2.12 Wabo (gebruik gronden of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan) geldt dat het oude recht van toepassing blijft op de bij inwerkingtreding van de nieuwe regelingen nog lopende aanvragen, inclusief de toepasselijke procedure-eisen. Ten aanzien van de aangepaste mogelijkheden voor vergunningvrij bouwen geldt dat bij aanvragen en bezwaarzaken direct het nieuwe recht moet worden toegepast (ex nunc). In een lopende aanvraag van een voorheen vergunningplichtige activiteit, zal de gemeente dan moeten beslissen dat er geen vergunning nodig is. Tegen dat besluit kan wel bezwaar en beroep worden gemaakt, om rechten van derden te waarborgen. In geval van een handhavingsprocedure kan dit betekenen dat - omdat een activiteit vergunningvrij is geworden - de gemeente geen handhavingsbevoegdheid meer heeft. De aanvraag om te handhaven wordt dan afgewezen, het handhavingsbesluit wordt dan herroepen. In geval van een voorheen vergunningvrije activiteit die door de nieuwe regeling vergunningplichtig wordt, geldt dat indien de activiteit is gestart voor 1 november p. 41 mvt 15 p. 53 mvt

6 (inwerkingtreding onderhavige nieuwe regels, het Bor wordt gewijzigd), de activiteit vergunningvrij blijft. Dit zal ook gaan gelden voor toekomstige situaties waarbij het Bor wordt gewijzigd. Voor een bouwactiviteit betekent dit dat het bouwen kan worden voltooid en het bouwwerk in stand kan worden gelaten. Vastleggen wanneer met de bouw is begonnen kan dus van groot belang blijken. Bij dit besluit is ten slotte in artikel 8, derde lid (nieuw), van bijlage II bij het Bor voorzien in overgangsrecht voor lopende aanvragen om een omgevingsvergunning om met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3, van de Wabo af te wijken van het bestemmingsplan, die als gevolg van dit besluit onder de reikwijdte van artikel 4 van bijlage II bij het Bor komen te vallen. Dit overgangsrecht houdt in dat op dergelijke aanvragen het recht van toepassing blijft zoals dat gold voor het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit tot wijziging van het Bor waarmee de desbetreffende activiteit als activiteit als bedoeld in artikel 4 is aangewezen. Ook deze bepaling ziet zowel op het onderhavige besluit als een toekomstig wijzigingsbesluit van het Bor. Conclusie De nieuwe regelingen bieden diverse mogelijkheden om eenvoudiger in te spelen op de bouwbehoeften in de praktijk. Vooral voor transformatie van leegstaande (kantoor)gebouwen zal het nieuwe Bor een steun in de rug zijn. Voor de praktijk zal het naar onze mening even wennen zijn dat in sommige gevallen van bestaande jurisprudentie wordt afgeweken. Toch ervaren wij deze afwijkingen niet als bezwaarlijk: de regeling neemt de onzekerheden die er waren weg. Uiteraard blijft het nog wel goed opletten of en in welke mate van de verruimde mogelijkheden gebruik kan worden gemaakt. Het kan onder omstandigheden verstandig zijn om een strategische keuze te maken om te kunnen profiteren van de ruimere mogelijkheden. Wij staan u daar graag in bij. Voor meer informatie: Cees Kniestedt t +31 (0) Van Doorne N.V. Jachthavenweg 121 t +31 (0) KM Amsterdam f +31 (0) Postbus AG Amsterdam Bart Pijpers t +31 (0)

Wijzigingen Besluit omgevingsrecht (Bor): vergunningvrij bouwen en gebruiken (artikel 2 en 3 bijlage II Bor) 26 maart 2015. Chantal van Mil Advocaat

Wijzigingen Besluit omgevingsrecht (Bor): vergunningvrij bouwen en gebruiken (artikel 2 en 3 bijlage II Bor) 26 maart 2015. Chantal van Mil Advocaat Wijzigingen Besluit omgevingsrecht (Bor): vergunningvrij bouwen en gebruiken (artikel 2 en 3 bijlage II Bor) 26 maart 2015 Chantal van Mil Advocaat Inhoud Wijzigingen artikel 2 en 3 Bijlage II Bor: (in

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van het Bor en diverse andere amvb s. Illustratief: de vergunningvrije (tijdelijke) mantelzorgwoning

Besluit tot wijziging van het Bor en diverse andere amvb s. Illustratief: de vergunningvrije (tijdelijke) mantelzorgwoning Besluit tot wijziging van het Bor en diverse andere amvb s Illustratief: de vergunningvrije (tijdelijke) mantelzorgwoning Opzet van deze presentatie 2 Aanleiding en achtergrond Wijzigingen ten opzichte

Nadere informatie

Workshop vergunningvrij bouwen erf, achtererf en bebouwingsgebied

Workshop vergunningvrij bouwen erf, achtererf en bebouwingsgebied Workshop vergunningvrij bouwen erf, achtererf en bebouwingsgebied 2015 Aantal stellingen Erf Achtererfgebied Bebouwingsgebied Jullie vragen Programma 15.00-16.00uur Opwarmertje Vergunningvrij bouwen Bijlage

Nadere informatie

Samen werkt t. De nieuwe regels voor vergunningvrij bouwen. Programma van vanavond. Woord van welkom Wethouder J. Oordt

Samen werkt t. De nieuwe regels voor vergunningvrij bouwen. Programma van vanavond. Woord van welkom Wethouder J. Oordt Samen werkt t De nieuwe regels voor vergunningvrij bouwen 6 november 2014 Programma van vanavond Woord van welkom Wethouder J. Oordt Uitgangspunten voor vergunningsvrij bouwen Wat is er niet veranderd

Nadere informatie

Onderwerp Toelichting Keuze/aandachtspunt 1. Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst

Onderwerp Toelichting Keuze/aandachtspunt 1. Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst NOTITIE Aan VGN Van Marg Janssen/Cees Jan de Boer Referentie 15501142 / VGN / algemene adviezen - 3855721/1 Inzake Checklist aanpassingen voor toepassing Jeugdwet en Wmo 2015 Datum 22 december 2014 In

Nadere informatie

Opdrachtgever: Gemeente Putten projectnummer:

Opdrachtgever: Gemeente Putten projectnummer: Memo Opdrachtgever: Gemeente Putten projectnummer: 193.00.01.22.08 Aan: Ina Steunebrink Van: Wim Bomhof en Rosalie van Ruler Onderwerp: Besluit omgevingsrecht en Activiteitenbesluit Datum: 25-02-2014 In

Nadere informatie

Opdrachtgever: Gemeente Noordenveld Projectnummer:

Opdrachtgever: Gemeente Noordenveld Projectnummer: Memo Opdrachtgever: Gemeente Noordenveld Projectnummer: 160.00.02.01.00 Onderwerp: nieuwe bijgebouwenregeling Datum: 1 november 2014 Nieuwe bijgebouwenregeling Noordenveld A a n l e i d i n g De gemeente

Nadere informatie

Deelsessie 11: Actualiteiten Wabo. Robin Aerts Daniëlle Roelands-Fransen

Deelsessie 11: Actualiteiten Wabo. Robin Aerts Daniëlle Roelands-Fransen Deelsessie 11: Actualiteiten Wabo Robin Aerts Daniëlle Roelands-Fransen Programma van vandaag - Jurisprudentie - Wijziging Bor 1 november a.s. - Vragen? Jurisprudentie Bouwen AbRvS 3 september 2014, nr.

Nadere informatie

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGEL:2015:7684, Bekrachtiging/bevestiging

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGEL:2015:7684, Bekrachtiging/bevestiging ECLI:NL:RVS:2017:313 Instantie Raad van State Datum uitspraak 08-02-2017 Datum publicatie 08-02-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201600609/1/A1 Eerste

Nadere informatie

Het nieuwe vergunningvrije bouwen

Het nieuwe vergunningvrije bouwen Het nieuwe vergunningvrije bouwen Commissie Grondzaken Gemeente Bloemendaal 13 januari 2015 Als start: de systematiek van vergunningvrij bouwen is niet gewijzigd Uitgangspunt: 1.voor al het bouwen is een

Nadere informatie

WABO HANDBOEK MEI 2015

WABO HANDBOEK MEI 2015 WABO HANDBOEK MEI 2015 IN OVEREENSTEMMING MET HET BESLUIT OMGEVINGSRECHT (BOR) 2014 Dorp, Stad en Land adviseert gemeenten op gebied van ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie, met als doel het bevorderen

Nadere informatie

Advies Bestemmingsplan Het Nieuwe Water 2

Advies Bestemmingsplan Het Nieuwe Water 2 Advies Bestemmingsplan Het Nieuwe Water 2 Vraagstelling Uw vraag is of een carport vergunningvrij op het onderstaande perceel kan worden gebouwd. U hebt aangeleverd een schets van het bouwvlak en een kaartje

Nadere informatie

Voorgestelde wijzigingen Vergunningvrij bouwen 5 juni 2014 Managementsymposium VBWTN. Een cursus of waarschuwing?! VVB.

Voorgestelde wijzigingen Vergunningvrij bouwen 5 juni 2014 Managementsymposium VBWTN. Een cursus of waarschuwing?! VVB. Voorgestelde wijzigingen Vergunningvrij bouwen 5 juni 2014 Managementsymposium VBWTN Een cursus of waarschuwing?! VVB Wico Ankersmit Vergunningvrij. of toch niet wel misschien? - Al tig uitspraken RvS

Nadere informatie

2. Beoordeling. 2.4 Artikel 2.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo)

2. Beoordeling. 2.4 Artikel 2.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) LJN: BP4832,Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 11/816 Print uitspraak Datum uitspraak: 16-02-2011 Datum publicatie: 16-02-2011 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Voorlopige voorziening

Nadere informatie

Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen

Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen ex artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht j o artikel 4 van bijlage II Besluit omgevingsrecht Gemeente Barneveld maart 2013 Afwijkingenbeleid

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2017:2366

ECLI:NL:RBAMS:2017:2366 ECLI:NL:RBAMS:2017:2366 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 01-02-2017 Datum publicatie 12-04-2017 Zaaknummer AMS 16/4084 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht Eerste

Nadere informatie

Informatieblad Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken

Informatieblad Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken Informatieblad Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken Aan- en uitbouwen, bijgebouwen, mantelzorgwoningen, carports, serres, plantenkassen Wanneer vergunningvrij, wanneer omgevingsvergunning nodig Een

Nadere informatie

WABO & BOUWBESLUIT 2012. Een korte introductie

WABO & BOUWBESLUIT 2012. Een korte introductie WABO & BOUWBESLUIT 2012 Een korte introductie PelserHartman Bouwadvies Bouwbesluit Brandveiligheid Duurzaamheid Energie Meet en tekenwerk Inmeten Opname NEN2580 Bestaande situaties WABO Verbouwen, aanbouwen

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam. mr. MJ.E.Geradts, rechter-commissans Postbus BN AMSTERDAM

Rechtbank Amsterdam. mr. MJ.E.Geradts, rechter-commissans Postbus BN AMSTERDAM Jachthavenweg 121 1081 KM Amsterdam Postbus 75265 1070 AG Amsterdam Rechtbank Amsterdam P.R.W. Schaink Team Handel, afdeling Insolventie Curator De Edelachtbare Vrouwe schaink@vandoorne.com mr. MJ.E.Geradts,

Nadere informatie

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening

Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening Beleidsregels voor het plaatsen van een tijdelijke woonvoorziening 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Nieuw beleid 3 2.1 Relevante regelgeving betreffende ruimtelijke ontwikkelingen 3 2.2 Relevante regelgeving

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 67309

GEMEENTEBLAD. Nr. 67309 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rhenen. Nr. 67309 22 juli 2015 Gemeente Rhenen - Beleidsregels - Omgevingsvergunning voor de activiteit het gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd met

Nadere informatie

Ruimtelijke Kwaliteit (welstand)

Ruimtelijke Kwaliteit (welstand) (welstand) Gemeente Noordwijkerhout 21 januari 2015 Ton Jansen, directeur Dorp, Stad en Land Egbert Töns, gemandateerde Dorp, Stad en Land 1 Dorp, Stad en Land Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (Welstandscommissie)

Nadere informatie

Omgevingsvergunning voor de activiteit het gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan 2015

Omgevingsvergunning voor de activiteit het gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan 2015 Beleidsregels Omgevingsvergunning voor de activiteit het gebruiken van gronden en bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan 2015 Vastgesteld door het college d.d. 14 juli 2015 Datum inwerkingtreding

Nadere informatie

Vergunningcheck Wabo/omgevingsvergunning

Vergunningcheck Wabo/omgevingsvergunning Rijkswaterstaat Ministerie van Infrastructuur en Milieu Wabo/omgevingsvergunning Hieronder zijn de wijzigingen in de vergunningcheck voor Wabo/omgevingsvergunning beschreven. Aanpassen conclusie bouwen

Nadere informatie

Regels 1e herziening 'Smitsweg', locaties Noord en Midden

Regels 1e herziening 'Smitsweg', locaties Noord en Midden Regels 1e herziening 'Smitsweg', locaties Noord en Midden HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan Het bestemmingsplan '1e herziening Smitsweg, locaties Noord en Midden' met identificatienummer

Nadere informatie

Vergunningvrij bouwen onder de Wabo

Vergunningvrij bouwen onder de Wabo Vergunningvrij bouwen onder de Wabo 1 Artikel 2.1 Wabo: verbodsbepaling a. Bouwen b. Aanleggen (bestemmingsplan) c. Gebruik in ruime zin in strijd met bestemmingsplan d. Brandveilig gebruik (Bbgb) e. Oprichten,

Nadere informatie

B I J B EHORENDE BOUWWERKEN E N D E

B I J B EHORENDE BOUWWERKEN E N D E B I J B EHORENDE BOUWWERKEN E N D E Z O GENAAMDE 2 M E TERZONES, ZOALS G E NOEMD I N B ESTEMMI NGSPLANNEN 1. Inleiding Wie in Nederland iets wil bouwen heeft (meestal) een omgevingsvergunning nodig en

Nadere informatie

JA, DAT HEBBEN WIJ! Het Besluit omgevingsrecht per 1 november 2014: een overzicht van wijzigingen en consequenties

JA, DAT HEBBEN WIJ! Het Besluit omgevingsrecht per 1 november 2014: een overzicht van wijzigingen en consequenties JA, DAT HEBBEN WIJ! Het Besluit omgevingsrecht per 1 november 2014: een overzicht van wijzigingen en consequenties Wijzigingen en consequenties Met deze brochure willen wij u een overzicht geven van de

Nadere informatie

Onderwerp Datum 28-09-2015

Onderwerp Datum 28-09-2015 Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 5 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : W.P. Kanters wonende/gevestigd : Merseloseweg 1335801 CC Venray ontvangen

Nadere informatie

Meer mogelijkheden voor herbestemming en transformatie Tekst: NRP Werkgroep Wet- en regelgeving 1

Meer mogelijkheden voor herbestemming en transformatie Tekst: NRP Werkgroep Wet- en regelgeving 1 Meer mogelijkheden voor herbestemming en transformatie Tekst: NRP Werkgroep Wet- en regelgeving 1 Het zogenaamde Besluit Quickwins is op 1 november 2014 in werking getreden. 2 Sindsdien geldt voor meer

Nadere informatie

Collegebesluit Aanpassing beleidsregels kleine buitenplanse afwijkingen o.g.v. de Wabo (planologische kruimelgevallen)

Collegebesluit Aanpassing beleidsregels kleine buitenplanse afwijkingen o.g.v. de Wabo (planologische kruimelgevallen) GEMEENTEBLAD Nr. 53720 29 september Officiële uitgave van gemeente Tilburg. 2014 Collegebesluit Aanpassing beleidsregels kleine buitenplanse afwijkingen o.g.v. de Wabo (planologische kruimelgevallen) Dit

Nadere informatie

Regels 5e herziening Dubbeldam, locatie Noordendijk 430

Regels 5e herziening Dubbeldam, locatie Noordendijk 430 Regels 5e herziening Dubbeldam, locatie Noordendijk 430 1 HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan Het bestemmingsplan 5e herziening Dubbeldam, locatie Noordendijk 430 met identificatienummer

Nadere informatie

LJN: BP5782,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/3720 en 11/207

LJN: BP5782,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/3720 en 11/207 LJN: BP5782,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/3720 en 11/207 Datum uitspraak: 16-02-2011 Datum publicatie: 25-02-2011 Rechtsgebied: Bouwen Soort procedure: Voorlopige voorziening+bodemzaak

Nadere informatie

LJN: BO2154,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/2913 en 10/3065

LJN: BO2154,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/2913 en 10/3065 LJN: BO2154,Voorzieningenrechter Rechtbank 's-hertogenbosch, AWB 10/2913 en 10/3065 Print uitspraak Datum uitspraak: 22-10-2010 Datum publicatie: 29-10-2010 Rechtsgebied: Bouwen Soort procedure: Voorlopige

Nadere informatie

Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk

Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk Nieuw-Amsterdam, bedrijfswoning Verlengde Herendijk Inhoudsopgave Regels Regels 3 Hoofdstuk1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 4 4 Hoofdstuk2 Bestemmingsregels Artikel 2 Groen Artikel 3 Horeca 6 6

Nadere informatie

Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014

Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 Wijziging Verordening Romte Fryslân 2014 De Verordening Romte Fryslân 2014, zoals vastgesteld op 24 juni 2014, en in werking getreden op 1 augustus 2014, en laatstelijk gewijzigd op 18 februari 2015 wordt

Nadere informatie

Omgevingsvergunningvrij. Presentatie raad 8 juni 2010

Omgevingsvergunningvrij. Presentatie raad 8 juni 2010 Omgevingsvergunningvrij bouwen Presentatie raad 8 juni 2010 Doel van de presentatie Inzicht in veranderingen: BBLB BOR Nieuwe methodiek van vergunningvrij bouwen in het BOR Inhoud presentatie 1. Historie

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD Omgevingsvergunning uitgebreide procedure WBD1309454 Burgemeester en wethouders hebben op 16 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project herbouw van de stal. De aanvraag

Nadere informatie

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen.

Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op de aanvraag te beslissen. Omgevingsvergunning Zaaknummer 550658 1. Inleiding Op 21 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vergroten van de bestaande dakkapel (wijziging op de eerder

Nadere informatie

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela

Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela Toelichting bij de beleidsnotitie voor bijbehorende bouwwerken Gemeente Pekela 2012 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippen... 3 Het beleid uit 2005... 4 Vraagstelling... 4 Planologisch kader... 4 Juridisch

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 901876 1. Inleiding Op 28 maart 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het maken van een aanbouw aan de voorzijde van de woning en het maken

Nadere informatie

In een aantal bestemmingsplannen is een bepaling opgenomen over dakterrassen. Voor dit beleid is aangesloten bij deze bepaling.

In een aantal bestemmingsplannen is een bepaling opgenomen over dakterrassen. Voor dit beleid is aangesloten bij deze bepaling. 2 e wijziging 2.12 Beleid De Bilt 2014 Artikel 6 Tekst artikel 4 lid 4 bijlage II Besluit omgevingsrecht Een dakterras, balkon of andere niet op de grond gelegen buitenruimte aan of op een gebouw, een

Nadere informatie

VanDoorne. Advocaten Notarissen Fiscalisten. Jachthavenweg KM Amsterdam Postbus AG Amsterdam

VanDoorne. Advocaten Notarissen Fiscalisten. Jachthavenweg KM Amsterdam Postbus AG Amsterdam Jachthavenweg 121 1081 KM Amsterdam Postbus 75265 1070 AG Amsterdam Rechtbank Amsterdam Team Handel, afdeling Insolventie De Edelachtbare Vrouwe mr. W.A.H. Melissen, rechter-commissaris Postbus 84500 1080

Nadere informatie

Bouwkundig tekenwerk voor particulieren

Bouwkundig tekenwerk voor particulieren Met ingang van 1 maart 2013 tot 1 juli 2015 geldt een verlaagd BTW-tarief van 21% naar 6% op arbeidskosten bij renovatie, herstel en tuinonderhoud van woningen in de bestaande bouw. Het 6%-tarief is van

Nadere informatie

Vergunningvrij bouwen. Wanneer wel en wanneer geen omgevingsvergunning nodig voor een bijbehorend bouwwerk?

Vergunningvrij bouwen. Wanneer wel en wanneer geen omgevingsvergunning nodig voor een bijbehorend bouwwerk? Vergunningvrij bouwen Wanneer wel en wanneer geen omgevingsvergunning nodig voor een bijbehorend bouwwerk? 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Inhoud Bijbehorende bouwwerken: aanbouwen, uitbouwen,

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 931037 1. Inleiding Op 10 mei 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van twee gebouwen, waaronder een seizoensgebonden toiletunit

Nadere informatie

Beleidsregel voor het tijdelijk plaatsen van vervangende woonruimte (artikel 2.12, lid 2 en artikel 2.23 Wabo)

Beleidsregel voor het tijdelijk plaatsen van vervangende woonruimte (artikel 2.12, lid 2 en artikel 2.23 Wabo) Beleidsregel voor het tijdelijk plaatsen van vervangende woonruimte (artikel 2.12, lid 2 en artikel 2.23 Wabo) 2014 Datum vaststelling college van B&W: 18 maart 2014 Datum publicatie: 26 maart 2014 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning:

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning: .. Zaak: 362494 Dossier: OV17113 Documentnummer: 362494BV Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 2 juli 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het (ver)bouwen van

Nadere informatie

Besluit Wij besluiten de omgevingsvergunning te verlenen. Voor de motivering verwijzen wij naar het hiervoor vermelde onderdeel.

Besluit Wij besluiten de omgevingsvergunning te verlenen. Voor de motivering verwijzen wij naar het hiervoor vermelde onderdeel. OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 910257 behandeld door de heer N Bel Hadj doorkiesnummer +31 77 3596514 besluitdatum XX-XX-XXXX onderwerp ontwerpbesluit Ontwerp omgevingsvergunning Op 2 februari

Nadere informatie

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel I. Het Besluit omgevingsrecht wordt als volgt gewijzigd:

Besluit van. Hebben goedgevonden en verstaan: Artikel I. Het Besluit omgevingsrecht wordt als volgt gewijzigd: Besluit van tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene maatregelen van bestuur in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele

Nadere informatie

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning:

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning: .. Zaak: 366312 Dossier: OV17139 Documentnummer: 366312BV Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 11 augustus 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het (ver)bouwen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK

Omgevingsvergunning OMGEVINGSDIENST. Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 1 0 NOV 2014 FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK 1 0 NOV 2014 OMGEVINGSDIENST FLEVOLAND & GOOI EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning Plaatsing opslagloods Maximacentrale IJsselmeerdijk 101 141106/MvSC/mlu-001 Kenmerk aanvraag: OLO 1496803, dd. 15 oktober

Nadere informatie

Inhoudsoverzicht. Voorwoord... v. Lijst van afkortingen... vii. Deel 1: Boek algemeen...1. 1 Inleiding. 2 Geschiedenis Wetgeving

Inhoudsoverzicht. Voorwoord... v. Lijst van afkortingen... vii. Deel 1: Boek algemeen...1. 1 Inleiding. 2 Geschiedenis Wetgeving Inhoudsoverzicht Voorwoord... v Lijst van afkortingen... vii Deel 1: Boek algemeen...1 1 Inleiding 1.1 Algemene inleiding... 1 1.2 Vergunningvrij bouwen...2 1.3 Bijlage II Besluit omgevingsrecht... 3 2

Nadere informatie

VNG Juridische 2-daagse

VNG Juridische 2-daagse VNG Juridische 2-daagse Actualiteiten Wabo Robin Aerts Daniëlle Roelands-Fransen Indeling middag: Wabo Quiz Algemene inleiding: waar staan we nu? Relevante jurisprudentie Capita selecta Vragen? Wabo Quiz

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 1033710 1. Inleiding Op 11 september 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het wijzigen van het kozijn aan de voorzijde van de woning en het

Nadere informatie

Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden 2017

Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden 2017 Beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden 2017 Artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 2 Wabo Beleidsregels toepassing artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 2 Wabo, gemeente Cranendonck 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589

Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589 Omgevingsvergunning Zaaknummer 694589 1. Inleiding Op 11 mei 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning op het perceel

Nadere informatie

Artikel 16 Woongebied

Artikel 16 Woongebied blad -1- Artikel 16 Woongebied 16.1 Bestemmingsomschrijving De voor Woongebied aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. woningen met bijbehorende voorzieningen zoals tuinen en erven, alsmede aan huis verbonden

Nadere informatie

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning:

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning: .. Zaak: 362335 Dossier: OV17111 Documentnummer: 362335BV Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 28 juni 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het (ver)bouwen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30053 31 oktober 2013 (ONTWERP) Besluit van... tot wijziging van het Besluit omgevingsrecht en diverse andere algemene

Nadere informatie

Beschikking Omgevingsvergunning

Beschikking Omgevingsvergunning Beschikking Omgevingsvergunning Zaaknummer: 2017.0026 Documentnummer: 201700283 Locatie: Badweg 61 Besluitdatum: 6-06-2017 OLO-nummer: 2934487 Besluit Wij hebben op 6-06-2017 besloten om de aangevraagde

Nadere informatie

O m g e v i n g s v e r g u n n i n g

O m g e v i n g s v e r g u n n i n g O m g e v i n g s v e r g u n n i n g Besluit d.d. 31 mei 2017 Wij verlenen de omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport. Activiteiten Projectadres : Bouw Handelen in strijd met regels RO : Hoge

Nadere informatie

2 - Datum vergadering: ŭ Nota openbaar: Ja

2 - Datum vergadering: ŭ Nota openbaar: Ja 2 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 14INT05739 II III Datum vergadering: ŭ Nota openbaar: Ja ĵj ^ Onderwerp: Planologische regeling rondom huisvesting t.b.v. mantelzorg Advies: 1. Nota voor

Nadere informatie

Gemeente Nieuwkoop Telefoon: Bezoekadres: Postadres: Fax: Klant Contact Centrum, Teylersplein 1 Postbus 1

Gemeente Nieuwkoop Telefoon: Bezoekadres: Postadres: Fax: Klant Contact Centrum, Teylersplein 1 Postbus 1 gemeente Nieuwkoop afdeling Publiekszaken Camping t Oude Veerhuis t.a.v. mevrouw L. Verberg Kade 9 2435 NN ZEVENHOVEN Uw brief/kenmerk zaaknummer behandeld door betreft datum 2 mei 2016 W-2015-0215 Thessa

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF

RAADSINFORMATIEBRIEF RAADSINFORMATIEBRIEF Onderwerp: Gewijzigde wetgeving voor mantelzorgwoningen Registratienummer: 00529762 Datum: 3 oktober 2014 Portefeuillehouder: N. Lemlijn Steller: M. Jochem Nummer: RIB-NL-1445 Geachte

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1. Hoofdstuk 2 Bestemmingregels 2 Artikel 2 Herziening van de regels 2

Inhoudsopgave 1. Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1. Hoofdstuk 2 Bestemmingregels 2 Artikel 2 Herziening van de regels 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 1 Artikel 1 Begrippen 1 Hoofdstuk 2 Bestemmingregels 2 Artikel 2 Herziening van de regels 2 Hoofdstuk 3 Algemene regels 6 Artikel 3 Anti-dubbeltelregel

Nadere informatie

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51 POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Gemeente Enschede T.a.v. de heer A. Hardiek Wesselerbrinklaan 102 7544 JZ ENSCHEDE TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Zaaknummer

Omgevingsvergunning Zaaknummer Omgevingsvergunning Zaaknummer 723720 1. Inleiding Op 22 juni 2016 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vervangen van de dakkapel aan de achterzijde van de woning op het

Nadere informatie

Begrippen: bebouwing één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.

Begrippen: bebouwing één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde. Beleidsregels voor de toepassing van een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 2 Wabo. 1. Voor een toetsing van een aanvraag om een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Omgevingsvergunningvrij bouwen. Hoe verhoudt zich dat tot Mijnbouw?

Omgevingsvergunningvrij bouwen. Hoe verhoudt zich dat tot Mijnbouw? Omgevingsvergunningvrij bouwen Hoe verhoudt zich dat tot Mijnbouw? skrabbendam Page 1 10-1-2011 Omgevingsvergunningsvrij bouwen Inhoudsopgave Onderwerp Pagina Inleiding 2 Wat is een omgevingsvergunning?

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 18 april 2017 van de heer J. de Vries een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het vergroten van de schuur,

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT

OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT OMGEVINGSDIENST ZUIDOOST-BRABANT Keizer Karel V Singel 8 Postbus 803 601 AK Eindhoven I: www.odzob.nl Beschikking van Cedeputeerde Staten van Noord-Brabant op de op 31 maart 2014 ingediende aanvraag van

Nadere informatie

Ontwerp Omgevingsvergunning

Ontwerp Omgevingsvergunning Ontwerp Omgevingsvergunning Zaaknummer: O-16-0128 Burgemeester en wethouders hebben op 12 april 2016 een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Nadere informatie

Anne Aben Heeze, 12 januari 2015.

Anne Aben Heeze, 12 januari 2015. Dit is de afstudeerscriptie die ik, Anne Aben, heb geschreven voor de gemeente Heeze-Leende, hetgeen het laatste onderdeel is van mijn studie hbo-rechten aan de Juridische Hogeschool. Deze scriptie heb

Nadere informatie

en met toepassing van artikel 3.3 lid 3 van de Wabo de aanhoudingsplicht van artikel 3.3 van de Wabo te doorbreken.

en met toepassing van artikel 3.3 lid 3 van de Wabo de aanhoudingsplicht van artikel 3.3 van de Wabo te doorbreken. Besluit omgevingsvergunning Pagina 1 van 5 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING 1.1 Aanvraag Gezien de aanvraag omgevingsvergunning van: Naam : Gemeentehuis Venray wonende/gevestigd : Postbus 500 5800 AM Venray

Nadere informatie

Besluit van 25 maart 2010, houdende regels ter uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Besluit omgevingsrecht)

Besluit van 25 maart 2010, houdende regels ter uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Besluit omgevingsrecht) Besluit van 25 maart 2010, houdende regels ter uitvoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Besluit omgevingsrecht) Bijlage II. Behorende bij de artikelen 2.3, 2.5a en 2.7 Artikel 2 Een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit.

Omgevingsvergunning. De overwegingen om te komen tot dit besluit staan in de bijlage welke een onderdeel is van dit besluit. Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard hebben op 23 maart 2015 van de heer H.M. van der Veen een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het planologisch

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Verlengen van de omgevingsvergunning (zaaknummer ) voor het plaatsen van een tijdelijk kantoor

Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Verlengen van de omgevingsvergunning (zaaknummer ) voor het plaatsen van een tijdelijk kantoor Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Verlengen van de omgevingsvergunning (zaaknummer 2011-0384) voor het plaatsen van een tijdelijk kantoor TWO Chemical Warehousing B.V. te Maastricht Zaaknummer

Nadere informatie

Ontwerp omgevingsvergunning

Ontwerp omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 941097 behandeld door de heer N Bel Hadj doorkiesnummer +31 77 3596514 besluitdatum onderwerp ontwerpbesluit Ontwerp omgevingsvergunning Op 6 april 2016 hebben

Nadere informatie

gemeente Katwijk: Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, website:

gemeente Katwijk: Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, website: Omgevingsvergunning Zaaknummer 1034185 1. Inleiding Op 1 oktober 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het vervangen van het dak en gedeeltelijk vervangen van de kozijnen

Nadere informatie

R e g e l s rgl

R e g e l s rgl R e g e l s 277.00.01.13.00.rgl I n h o u d s o p g a v e H o o f d s t u k 1 I n l e i d e n d e r e g e l s Artikel 1 Begrippen 7 H o o f d s t u k 2 B e s t e m m i n g s r e g e l s Artikel 2 Herziening

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2093023/3293348 Stahl Europe BV uitgevoerd aan de Sluisweg 10 te Waalwijk. s-hertogenbosch, 25 oktober 2012. Gedeputeerde

Nadere informatie

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING uitgebreide procedure

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING uitgebreide procedure UD/2014/100771 BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING uitgebreide procedure Burgemeester en Wethouders van Heemskerk hebben op 27 februari 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen

Nadere informatie

Omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING

Omgevingsvergunning OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING OPENBARE EN GEBOUWDE OMGEVING ons kenmerk 967021 behandeld door mevrouw SGM Jacobs doorkiesnummer +31 77 3596828 besluitdatum 10 april 2017 onderwerp besluit Omgevingsvergunning Op 30 mei 2016 en op 6

Nadere informatie

Bouwkosten: vastgestelde bouwkosten (excl. BTW) : ,10

Bouwkosten: vastgestelde bouwkosten (excl. BTW) : ,10 ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo artikel 2.1) Dossiernummer: VROM/HZ_WABO-2017-0169 Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren Datum gezien de aanvraag van : B. Leenen adres, postcode en woonplaats

Nadere informatie

Omgevingsvergunningsvrije gebouwen: beïnvloedingsmogelijkheden

Omgevingsvergunningsvrije gebouwen: beïnvloedingsmogelijkheden Omgevingsvergunningsvrije gebouwen: beïnvloedingsmogelijkheden In bijlage II van het Besluit omgevingsrecht is een tweetal categorieën opgenomen voor vergunningsvrije bouwwerken: I het regime voor kleine

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING LET OP! Dit is nog geen omgevingsvergunning. Hiermee kunt u nog niet starten met de werkzaamheden.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING LET OP! Dit is nog geen omgevingsvergunning. Hiermee kunt u nog niet starten met de werkzaamheden. VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 12 september een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een. De aanvraag gaat over nabij Van Heemstraweg 2 te Weurt

Nadere informatie

Nota van toelichting op de BOR

Nota van toelichting op de BOR Nota van toelichting op de BOR 1 Gemeente Olst-Wijhe oktober 2015 NOTA VAN TOELICHTING OP DE BOR Algemeen 1. Aanleiding en achtergrond Dit besluit bevat een aantal wijzigingen van het Besluit omgevingsrecht

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2017:1481

ECLI:NL:RVS:2017:1481 ECLI:NL:RVS:2017:1481 Instantie Raad van State Datum uitspraak 07-06-2017 Datum publicatie 07-06-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201604831/1/A1 Eerste

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 Aanvraag Op 29 februari 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van 28 woningen, kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

Rechtbank Amsterdam. ieam Handel, ardejing Insolventie De Edekchtbare Vrouwe mr. M.J.E. Geradts, rechter-commissaris 1080 BN AMSTERDAM

Rechtbank Amsterdam. ieam Handel, ardejing Insolventie De Edekchtbare Vrouwe mr. M.J.E. Geradts, rechter-commissaris 1080 BN AMSTERDAM Advocaten» Notarissen «Fiscalisten Jachthavenweg 121 1081 KM Amsterdam Postbus 75265 Rechtbank Amsterdam _ TT i i rj v T i 1070 AG Amsterdam ieam Handel, ardejing Insolventie De Edekchtbare Vrouwe mr.

Nadere informatie

Erfafscheidingen. Gemeente Zeewolde, juni 2011

Erfafscheidingen. Gemeente Zeewolde, juni 2011 Erfafscheidingen Gemeente Zeewolde, juni 2011 Versie augustus 2016 2 1. Inleiding Iedereen wenst zijn/ haar perceel op een goede manier met de buren of het openbaar gebied te scheiden. Wanneer hiervoor

Nadere informatie

VERENIGING VAN EIGENAARS WOONWIJK t SOPERSE BOS

VERENIGING VAN EIGENAARS WOONWIJK t SOPERSE BOS Bouwaanvraag Naam aanvrager Straat en huisnummer Telefoon E-mail adres Datum start werkzaamheden Datum werk gereed Tekeningen en materiaallijsten Situatieschetsen Bouwtekeningen Materiaallijsten Bestaand

Nadere informatie

De heer M.H.G.W. Loo Givelderweg PB Heijenrath. diversen. Geachte heer Loo,

De heer M.H.G.W. Loo Givelderweg PB Heijenrath. diversen. Geachte heer Loo, De heer M.H.G.W. Loo Givelderweg 2 6276 PB Heijenrath Datum: 20 mei 2015 Behandeld door: de heer M. v.d. Venne Uw brief van: Onderwerp: verleende omgevingsvergunning Uw kenmerk: Dossiernummer: 20150011

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de activiteiten planologische afwijking van het bestemmingsplan en bouwen Burgemeester en wethouders hebben op 2 maart 2012 van J.H.J.M. van Duijnhoven, Hoenderstraat

Nadere informatie

Bestemmingsplan. Buitengebied West, 1 e herziening. Ontwerp

Bestemmingsplan. Buitengebied West, 1 e herziening. Ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied West, 1 e herziening Ontwerp 2 Toelichting 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Op 14 oktober 2015 heeft de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk het bestemmingsplan Buitengebied West

Nadere informatie

gemeente Katwijk:Kor\vnq\r\ Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, website:

gemeente Katwijk:Kor\vnq\r\ Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, website: g^atwijk Omgevingsvergunning Zaaknummer 970399 1. Inleiding Op 15 mei 2017 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een hegconstructie op het perceel Boerslaan

Nadere informatie

De aanvraag betreft de volgende activiteit(en): - Bouwen (art. 2.1 lid 1a)van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

De aanvraag betreft de volgende activiteit(en): - Bouwen (art. 2.1 lid 1a)van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) Omgevingsvergunning Zaaknummer 1. Inleiding Op 22 september 2015 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het verbouwen van het kantoorgebouw tot een gebouw met zes appartementen

Nadere informatie