gemeente Eindhoven Raadsvoorstel inzake noodzakelijke investering voor effectieve uitvoering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gemeente Eindhoven Raadsvoorstel inzake noodzakelijke investering voor effectieve uitvoering"

Transcriptie

1 r p gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer Oy.RZOX6.OOr Inboeknummer o4uooa4bs Beslisdatum B&W g november 2004 Dossiernummer 446.6ss Raadsvoorstel inzake noodzakelijke investering voor effectieve uitvoering Wet Werk en Bijstand 1 Inleiding Per 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand (WBB) van kracht. De invoering van de WWB heeft een grote impact op de gemeentelijke financien. Gemeenten worden met de inwerkingtreding van de WWB volledig financieel verantwoordelijk voor de uitgaven op het terrein van de bijstandsverlening. Het Rijk verstrekt daartoe jaarlijks een budget per gemeente dat wordt vastgesteld op basis van het landelijke macrobudget en een verdeelmodel. Dit budget dient te worden gebruikt voor de verstrekking van uitkeringen (het budget lnkomensdeel). Eventuele overschotten op dit budget zijn voor gemeenten in principe vrij aanwendbaar, tekorten moeten binnen de eigen begroting worden opgevangen. Slecht bij een tekort van meer dan 10%o van het budget is het onder strikte voorwaarden mogelijk een aanvullend budget te verkrijgen. Tot 1 januari 2004 golden de spelregels van het Fonds Werk en Inkomen (FWI). De verstrekte uitkeringen waren voor 75ro declarabel bij de Rijksoverheid. Voor de overige 259o was de gemeente risicodragend. Onder het FWI heeft de gemeente Eindhoven overschotten gekend op de budgetten voor de verstrekking van uitkeringen. Deze overschotten zijn gestort in de Reserve FWI Inkomensdeel. Per ultimo 2003 heeft deze reserve een saldo van E ,ÃćâĆňâĂİ (inclusief resultaatbestemming van het resultaat 2003). De financiele risico s onder de WWB zijn zeer groot. Zoals aangegeven is de gemeente voor 1009o risicodrager op het budget voor het lnkomensdeel, gemaximeerd op 10 ro van het budget lnkomensdeel (voor de gemeente Eindhoven dus circa E 8,5 miljoen). Het belang van een adequate beheersing van dit risico is groot. Het college wil deze beheersing verder verbeteren door nu te investeren in een doelmatige uitvoering van de WWB door de dienst Werk, Zorg en Inkomen. Voor een effectieve uitvoering van de WWB en het beheersen van het volume bijstandsgerechtigden is randvoorwaardelijk dat er een sterke uitvoeringsorganisatie staat die maatwerk levert aan de klant en daarvoor ook de juiste instrumenten inkoopt. Met de invulling van deze randvoorwaarde heeft de dienst Werk, Zorg en Inkomen in 2002 al een start gemaakt met de invulling van casemanagement. Casemanagement is het

2 maai Raadsnummer Og.RZOZ6.OOZ concept van dienstverlening aan de klant. Binnen de dienst Werk, Zorg en Inkomen is daarbij gekozen voor een model waarbij de casemanager voor de klant de dienstverlening organiseert zowel op het terrein van de inkomensvoorziening als de reintegratie. Door de invoering van de WWB zal hier echter een doorontwikkeling op moeten plaatsvinden. Door de functie van de casemanager verder te verstevigen, met name gericht op het belang van reintegratie en participatie wil het college een uitvoeringsorganisatie neerzetten die de uitdagingen van de WWB het hoofd kan bieden. Investeren in de dienst Werk, Zorg en Inkomen is juist nu noodzakelijk om de financiele risico s van de WWB te kunnen beheersen. Voor het plegen van de hiermee samenhangende investeringen kan een beroep doen op de huidige Reserve FWI Inkomensdeel. 2 Probleemstelling Gelet op de noodzaak nu te investeren in een effectieve uitvoering van de WWB en het beheersen van het volume bijstandsgerechtigden is het noodzakelijk dat de raad zich uitspreekt over de noodzakelijke investering in de dienst Werk, Zorg en Inkomen. 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes Indien de randvoorwaarden worden ingevuld, beschikt de dienst Werk, Zorg en inkomen over de gewenste uitvoeringsorganisatie, waarmee invulling kan worden gegeven aan de doelstellingen van de WWB. 3a Milieutoets Niet van toepassing. 4 Wijze van aanpak/oplossingsrichting De investeringen liggen ieder in lijn met de geest van de WWB en de producten van de dienst en kunnen om die reden ten laste van de Reserve FWI Inkomensdeel gebracht worden. Het betreft: a de doorontwikkeling casemanagement; b de ontwikkeling clientaantallen en normtijden; c het invoeringsbudget WWB. Ad a. Doorontwikkeling casemanagement. Door de invoering van de WWB is het effectief realiseren van uitstroom nog belangrijker geworden om de financiele risico s voor de gemeente Eindhoven als geheel beheersbaar te laten zijn. Geconstateerd wordt dat op dit punt de WWB dwingt casemanagement binnen de dienst Werk, Zorg en Inkomen verder door te ontwikkelen. Hiervoor is het noodzakelijk dat medewerkers verder opgeleid worden, effectiever

3 Raadsnummer Og.RIOI6.OOI gefaciliteerd worden met ondersteunende systemen en dat het inkoopproces voor trajecten wordt geprofessionaliseerd. De eenmalige kosten voor de doorontwikkeling van casemanagement worden geraamd op ,ÃćâĆňâĂİ. De verwachte kosten hebben betrekking op de opleidingen (capaciteitsbeslag casemanagers, kosten trainers) en het verbeteren van de kwaliteit van de registratie van de reintegratie-inspanningen per client (klantvolgsysteem). De versterking van casemanagement zal zich ook vertalen naar structureel hogere kosten als gevolg van de versterking van de inkoopfunctie en het verbeteren van de kwaliteit van het klantvolgsysteem. Deze structurele gevolgen van de doorontwikkeling van casemanagement worden meegenomen in de uitwerking en resultaten van de normtijdensystematiek. Ad b. Ontwikkeling clientaantallen en normtijden De dienst Werk, Zorg en Inkomen kent sinds het jaar 2000 genormeerde processen; de activiteiten zijn tijdsgenormeerd en de formatie wordt intern bepaald op basis van deze tijdsnormen en de verwachte productie. In 2004 zijn deze tijdsnormen geactualiseerd gezien de wijzigingen in procesgang en wet- en regelgeving. De normtijden worden tot nu toe nog niet gebruikt om de formatie van de dienst als geheel te laten meebewegen met ontwikkelingen in clientenaantallen. Het college is voornemens met de dienst Werk, Zorg en Inkomen tot een transparante afrekensystematiek te gaan komen als het gaat om de formatie van de dienst. In het dossier Formatiemodel WZI, welke u separaat wordt aangeboden, is dit nader uitgewerkt. Het betreft een afrekensystematiek waarbij bij dalende klantenaantallen de formatie krimpt en bij stijgende aantal de formatie meegroeit. Op deze manier kan de dienst Werk, Zorg en Inkomen haar dienstverlening ook garanderen in tijden waarop het aantal klanten groeit en transparant krimpen en inleveren indien mogelijk. In de Voorjaarsnota is dit voornemen vermeld. WWB. De toename van de clientenaantallen en de invoering van de WWB maakt dat al in het jaar 2004 investeringen in de dienst noodzakelijk zijn. Het aantal clienten neemt toe en de verwachting is dat deze ontwikkeling zich voortzet. Een nieuwe systematiek om af te rekenen op basis van normtijden zal pas vanaf 2005 effect hebben. Om de dienstverlening aan klanten niet in gevaar te brengen, is het noodzakelijk om, ten laste van de Reserve FWI!nkomensdeel, additionele capaciteit in te huren. Op basis van de huidige inzichten worden de hiermee gepaard gaande uitgaven ingeschat op ,ÃćâĆňâĂİ, De uiteindelijke omvang is afhankelijk van de ontwikkeling van de c l ie n te naa nta I l en. Schulddienstverlening I IO-loket. Ook is in de Voorjaarsnota aangegeven dat de vraag naar Schulddienstverleningsproducten sterk toeneemt. In de Evaluatie Schuldhulpverlening, welke reeds aan u werd aangeboden, is dit nader uitgewerkt. Ook voor deze kosten geldt dat ook in

4 r i Raadsnummer 04..RIOI6. OOI 2004 additionele capaciteit benodigd is voor de verwerking van het toegenomen aantal aanvragen en de implementatie van het IO-loket. Deze uitgaven worden geraamd op ,ÃćâĆňâĂİ. Ook hier is de uiteindelijke omvang van de additionele inhuur afhankelijk van de ontwikkeling van de clientenaantallen. Ad c. Invoering WWB. De invoering van de WWB leidt tot aanzienlijke aanpassingen in het gemeentelijke beleid en de bedrijfsvoering. De investeringen in opleidingen en automatisering zullen aanzienlijk zijn. Het door het Rijk beschikbaar gestelde budget voor invoeringskosten is zeer waarschijnlijk ontoereikend. De huidige verwachting is dat de invoeringskosten het door het Rijk ter beschikking gestelde budget ( ,-) met, naar verwachting, circa ,ÃćâĆňâĂİ zullen overschrijden. Het is noodzakelijk een deel van deze kosten om die reden eveneens te dekken uit de Reserve FWI Inkomensdeel. Recapitulerend is het voorstel om de volgende bedragen ten laste van de Reserve FWI Inkomensdeel te brengen: doorontwikkeling Casemanagement ,ÃćâĆňâĂİ ontwikkeling clientenaantallen en normtijden ,ÃćâĆňâĂİ invoering WWB ,ÃćâĆňâĂİ Sa Bestuurlijke kaders Het voorstel spoort met Samen Stad , Stadsvisie 2010 en SOP Sb Fiscale gevolgen Het voorstel heeft geen fiscale gevolgen. 6 Overige gevolgen van de aanpak Niet van toepassing. 7 Resultaten van overleg / inspraak Niet van toepassing. 8 Communicatie Over de inhoud van het dossier wordt niet nader extern gecommuniceerd. 9 Ter inzage gelegde stukken Geen.

5 r W Raadsnnmmer 04. RIOI6. OOI 10 Referendabiliteit Het voorstel is niet referendabel in het kader van de Tijdelijke Referendumwet. Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven, C. Langerwerf, secretaris.

6 Raadsnummer 04. RIOI6. OOI Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 november 2004 en 7 december 2004; besluit: 1 het college van burgemeester en wethouders op te dragen de directeur van de dienst Werk, Zorg en Inkomen toestemming te geven de volgende bedragen ten laste van de Reserve FWI Inkomensdeel te brengen: doorontwikkeling casemanagement ,ÃćâĆňâĂİ ontwikkelingclientenaantallenennormtijden ,ÃćâĆňâĂİ invoering WWB ,ÃćâĆňâĂİ 2 in te stemmen met de voorgestelde begrotingswijzigingen 2004 en Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 december A. Sakkers, voorzitter. J. Verheugt, griffier. KD

7 gemeente Eindhoven F BI. Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Retouradres Postbus goxso, s6oo RB Eindhoven Aan de leden van de raad van de gemeente Eindhoven. Raadsnummer O4.RXOZ6.OOZ Behandeld door F. Biemans Telefoon (o4o) Bg Ons kenmerk griffie Verzenddatum 8 december zoo4 Comrnissieadvies Betreft cie. SEp: Raadsvoorstel inzake noodzakelijke investering voor effectieve uitvoering Wet Werk en Bijstand. De commissie Sociaal-Economische pijler heeft in haar vergadering van 25 november 2004 beraadslaagd over bovengenoemd onderwerp. De commissie heeft als volgt geadviseerd: leefbaar eindhoven : stemvoorbehoud; zie ook hieronder bij toezegging van de wethouder; met een positieve grondhouding; CDA: akkoord; zie ook hieronder bij toezegging van de wethouder; PvdA: stemvoorbehoud; zie ook hieronder bij toezegging van de wethouder; de PvdA wenst zichzelf nog van nadere informatie te voorzien inzake het ondersteuningsloket; VVD: sternvoorbehoud; als bij leefbaar eindhoven. SP: stemvoorbehoud; zie ook bij toezegging van de wethouder; GroenLinks: stemvoorbehoud; zie ook bij toezegging van de wethouder; D66: akkoord; (vooraf schriftelijk doorgegeven) Ouderen Appel. sternvoorbehoud; zie ook bij toezegging van de wethouder; De Stadspartij: akkoord; (vooraf mondeling doorgegeven) Liberaal Eindhoven stemvoorbehoud; zie ook bij toezegging van de wethouder. T onze in van de wethouder, dhr.w. Claassen. De wethouder zal alsnog een en ander onderbouwen met name de l,4 miljoen en het ondersteuningsloket. Aantekenio van de voorzitter van de commissie, dhr. N. Stoevetaar. Vanwege de toezegging van de wethouder dient dit stuk vooralsnog -per definitiein de raadsvergadering te worden geagendeerd onder de rubriek onderwerpen waarover discussie wordt verwacht alvorens tot besluitvorming te komen. De secretaris van de commissie, F. Biemans. Bijlage(n): 0. Bezoekadres Stadhuisplein xo Eindhoven openingstijden ma trm vr g.oo-x6.oo uur Bereikbaar per openbaar vervoer met bus 2 Postadres Postbus goxso s6oo RB Eindhoven Telefonisch bereikbaar 9.OO-I2.30 en 23.3O-I6.00 uur Fax (o4o) S

8 gemeente Eindhoven < ,ÃćâĆňâĂİ f ,ÃćâĆňâĂİ f ,ÃćâĆňâĂİ ,ÃćâĆňâĂİ Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer oy.rz0x6.003 Inboeknummer Beslisdatum Baw Z december 2004 Dossiernummer 4So.tor Nadere toelichting bij raadsvoorstel Betreft voorstel inzake noodzakelijke investering voor effectieve uitvoering Wet Werk en Bijstand. Zoals toegezegd in de commissievergadering van 25 november 2004 ontvangt u hierbij een nadere toelichting op het raadsvoorstel inzake de noodzakelijke investering voor effectieve uitvoering Wet Werk en Bijstand. Naar aanleiding van uw vragen gaan wij in op de onderbouwing van de genoemde bedragen ten aanzien van doorontwikkeling casemanagement ad ,ÃćâĆňâĂİ, de ontwikkeling van clientenaantallen in de Schulddienstverlening/Inkomensondersteuningsloket ad ( ,ÃćâĆňâĂİ en de Invoering Wet Werk en Bijstand ad f ,ÃćâĆňâĂİ. Doorontwikkeling casemanagement. De eenmalige investering in de doorontwikkeling van casemanagement wordt geraamd op ,ÃćâĆňâĂİ. Dit bedrag is als volgt tot opgebouwd. Ad 1 Inhuur derden ten gevolge van scholing. Qm de Wet Werk en Bijstand effectief te kunnen uitvoeren en de financiele risico s die aan de Wet Werk en Bijstand zijn verbonden, zoveel als mogelijk te beperken, is het noodzakelijk de casemanagers (en daaraan gerelateerd de toetsers) van de dienst Werk, Zorg en Inkomen een zeer intensief scholingsprogramma te laten doorlopen. Casemanagement als concept is reeds enkele jaren binnen de dienst Werk, Zorg en Inkomen ingevoerd. Destijds is daar geen intensief scholingsprogramma aan vooraf gegaan. De daarbijbehorende scholing om de idee "werk boven inkomen" in gedrag, kennis en vaardigheden bij de casemanagers te realiseren, is nu dringend noodzake-

9 Raadanummer 04.RIOI6.003 lijk. Door de invoering van de Wet Werk en 8ijstand en het zeer grote financiele risico dat daarbij gelopen wordt (jaarlijks maximaal circa ,-), is het echter essentieel nu te investeren in casemanagement en de casemanagers, zodat deze in staat is effectiever clienten te laten uitstromen en nieuwe instroom te voorkomen. De medewerkers zullen hiertoe een programma van acht dagen gaan volgen welke een eenmalige aanvulling op de reguliere scholingsactiviteiten betreft. Hierin zullen de volgende hoofdonderwerpen aan bod komen: diagnose voor en inhoud opstellen van trajectplannen; kennis en toepassing van de nieuwe reintegratie-instrumenten; zelfstandig kunnen inkopen op dit instrumentarium; houding, gedrag, fraude-alertheid en cultuuromslag naar doelmatigheid; regievoering op en coordinatie van reintegratiepartners; werkprocessen, systemen en procedures door wijzigingen in verband met de invoering van de Wet Werken Bijstand. Uitgangspunt bij de opzet van het programma is mede geweest dat de dienstverlening aan de clienten van de dienst Werk, Zorg en Inkomen ongestoord doorgang moet vinden. Ook de Clientenraad heeft reeds meerdere malen gewezen op de noodzaak te voorzien in continuiteit van de dienstverlening. Om die reden Is het noodzakelijk derden in te huren om het gemis aan capaciteit vanwege deze opleidingen op te vangen. De inhuur van derden is relatief erg kostbaar (circa een factor 1,7 van de reguliere kosten). Uitgangspunten bij de berekening: 90 formatieplaatsen, 8 dagen van 8 uur, loonkosten ,ÃćâĆňâĂİ, direct productieve uren, factor 1,7 (90 x 8 x 8 / x E ,- = ,ÃćâĆňâĂİ ). Ad 2 en 4 Optima(/satie (registratie) van het klantvolgsysteem. Voor een adequate sturing van de casemanager op de klant en zijn of haar reintegratieactiviteiten is het hebben van inzicht in de historie van de klant (op dit vlak) een randvoorwaarde. Het systeem dat de dienst Werk, Zorg en Inkomen momenteel toepast voor de registratie van de reintegratieactiviteiten van haar klanten voldoet niet in deze behoefte. Het is om die reden dat de dienst Werk, Zorg en Inkomen moet investeren in een toereikend klantvolgsysteem (t ,-). Het huidige klantvolgsysteem voldoet niet aangezien in dit systeem geen historische gegevens kunnen worden vastgelegd. Het is daarom niet mogelijk de refntegratiehistorie van uitkeringsgerechtigden adequaat te volgen en casemanagers te ondersteunen om het meest toegesneden reyntegratietraject in te zetten. Ook bemoeilijkt dit het genereren van informatie voor het evalueren en bijstellen van het beleid. Deze informatie is tevens nodig om de contractueel overeengekomen dienstverlening door reintegratiepartners te beoordelen. Het is bovendien noodzakelijk de huidige registraties eenmalig op niveau brengen. In de berekening van de kosten is rekening gehouden met een inzet van 1,5 uur per

10 Raadsnummer 04.RIOI6.00$ client en een verwacht aantal klanten (per ultimo 2004) van Om dezelfde reden als onder ad 1 is vermeld, is ook hier uitgegaan van het tarief voor inhuur derden. De 1,5 uur is noodzakelijk voor het opzoeken en doornemen van historisch dossiermateriaal en de verwerking van gegevens in het klantvolgsysteem. Uitgangspunten bij de berekening: cliãńnten, 1,5 per client, loonkosten < ,ÃćâĆňâĂİ, direct productieve uren, factor 1,7 (6500 x1,5 x/1.064x< 50000,ÃćâĆňâĂİ =< ,-). Ad 3 Oplei dingskosten. Uiteraard zijn met het uitvoeren van een dergelijk scholingstraject kosten verbonden voor instructeurs, cursusmateriaal, accommodatie, etc. 5chulddienstverleningllnkomensondersteuningsloket. Zoals blijkt uit de nota Evaluatie en ontwikkelingen integrale schuldhulpverlening in Eindhoven (zie ook raadsinformatiebrief 04.R ), is het beroep op de schuldhulpverlening in twee jaar gestegen met 72%. De verwachting is dat deze trend zich voortzet. In de evaluatie is berekend dat op basis van de huidige inzichten hiervoor reeds in ,2 formatieplaatsen structurele extra formatie noodzakelijk is. Tijdens de begrotingsbehandeling is besloten de voorgenomen bezuiniging (zoals opgenomen in Verantwoord Vernieuwen) van deze extra formatie niet door te voeren. De structurele lasten vanaf 2005 zijn daarmee meegenomen in de begroting in het jaar 2004 leidt het toegenomen beroep op de schulddienstverlening al tot een grotere benodigde inzet van formatie. De kosten bedragen circa ,ÃćâĆňâĂİ. In het bedrag van ;- is daarnaast een bedrag opgenomen voor de implernentatiekosten inkomensondersteuningsloket. Tot de vorming van het lnkomensondersteuningsloket is op 10 maart 2003 in uw raad besloten. Hierbij zijn enkele reguliere uitvoeringsbudgetten van de dienst Algemene en Publiekszaken budgettair neutraal overgedragen aan de dienst Werk Zorg en Inkomen. Bovendien is er voor de dienst Werk Zorg en Inkomen een taakstellende, structurele bezuinigingsopdracht van E ,ÃćâĆňâĂİ ingeboekt. Deze is in 2004 gedeeltelijk en wordt in 2005 volledig gerealiseerd. Bij de invoering van het inkomensondersteuningsloket is op voorhand geen rekening gehouden met projectkosten. Dit is niet terecht geweest. Vele medewerkers hebben inmiddels in projectvorm een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het Inkomensondersteuningsloket en dit zal ook in 2005 dienen te worden voortgezet. Ook is er door nieuwe werkwijzen en de reorganisatie, waarbij circa 70 formatieplaatsen opnieuw geplaatst is, een grote behoefte aan aanvullende scholing. Om ook bij het Inkomensondersteuningsloket de dienstverlening regulier doorgang te laten vinden, is in het kader van de implernentatie van het inkomensondersteuningsloket toch inhuur van derden noodzakelijk gebleken. Voor 2004 is hier een bedrag van ,ÃćâĆňâĂİ mee gemoeid. Voor het jaar 2005 wordt de incidentele inzet door de

11 Raadsnummer 04.RIOI6.00$ vorming van het lnkomensondersteuningsloket gecalculeerd op E ,ÃćâĆňâĂİ, om zodoende geen gaten in de reguliere dienstverlening te laten vallen. Invoering WWB. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft voor de invoering van de Wet Werk en Bijstand een budget ter beschikking gesteld van circa E ,ÃćâĆňâĂİ. Dit bedrag is te laag om deze nieuwe wet te kunnen implementeren. Naar de huidige inzichten zullen de kosten rninirnaal E ,ÃćâĆňâĂİ gaan bedragen. De hoge kosten worden vooral veroorzaakt door de kosten voor aanschaf en installatie van noodzakelijke updates en nieuwe releases van het door de dienst Werk, Zorg en Inkomen gebruikte softwarepakket. Het maken van deze kosten is onontkoombaar aangezien de dienst Werk, Zorg en Inkomen zonder deze software niet in staat is de Wet Werk en Bijstand uit te voeren. Tot op heden zijn de met deze software samenhangende kosten geraamd op E ,ÃćâĆňâĂİ en is de verwachting dat dit in 2005 nog verder stijgt. Burgemeester en wethouders van Eindhoven, C. La n ge r werf, secreta ris K

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel inzake terugwerkende kracht functiewaardering

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel inzake terugwerkende kracht functiewaardering wfâż gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer Og.RgS.OOr Inboeknummer o3)orsog8 Beslisdatum B8cw x6 september soo3 Dossiernummer 338.35I Raadsvoorstel inzake terugwerkende kracht functiewaardering 1

Nadere informatie

gemeente Eindhoven voor Sociaal-Economische Zaken, Recreatie, Toerisme en Financien van het SRE.

gemeente Eindhoven voor Sociaal-Economische Zaken, Recreatie, Toerisme en Financien van het SRE. gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer 02.267.oor Inboeknummer oajorsa4a Beslisdatum BikW rs oktober 2002 Dossiernummer a4s.sss Raadsvoorstel tot het wijzigen van de begroting zoon van Ruimte, Economie,

Nadere informatie

gemeente Eindhoven De uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB) 2004 door de dienst Werk, Zorg en

gemeente Eindhoven De uitvoering van de Wet werk en bijstand (WWB) 2004 door de dienst Werk, Zorg en gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer 05.RI292.OOI Inboeknummer osbstoxs3x BeSIISdatum BgrW 6 juni 2005 Dossiernummer 523.653 Oplegvel Raadsvoorstel tot het instemmen met de Bestuursverklaring

Nadere informatie

gemeente Eindhouen OplegvelRaadsuoorstel tot het toepassen uan het Formatiemodel 2007 bij de dienst Werk, Zorg en inkomen

gemeente Eindhouen OplegvelRaadsuoorstel tot het toepassen uan het Formatiemodel 2007 bij de dienst Werk, Zorg en inkomen gemeente Eindhouen Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer o6.rz8q8.ooz Inboeknummer o6bstoargo Beslisdatum B&W aq oktober 2006 Dossiernummer 6qB ysq OplegvelRaadsuoorstel tot het toepassen uan het Formatiemodel

Nadere informatie

Qplegvel Raadsvoorstel inzake opheffing van de IZA Nederland-regeling

Qplegvel Raadsvoorstel inzake opheffing van de IZA Nederland-regeling Concernstaf Raadsnummer Og.RXga8. OOZ Inboeknummer osbstox6y3 Beslisdatum BaW x augustus 2005 Dossiernummer S3x.35x Qplegvel Raadsvoorstel inzake opheffing van de IZA Nederland-regeling 1 Samenvatting

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake besteding resterende incidentele middelen kinderopvang

Raadsvoorstel inzake besteding resterende incidentele middelen kinderopvang gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer 04.R992. OOI Inboeknummer o4uooaq4o Beslisdatum Bikw 46 oktober 2004 Dossiernummer 444.a Sa Raadsvoorstel inzake besteding resterende

Nadere informatie

Oplegvel Raadsvoorstel inzake risicobeheersing Vlet Vlerk en Bijstand

Oplegvel Raadsvoorstel inzake risicobeheersing Vlet Vlerk en Bijstand Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer 05.RZZ97.OOI Inboeknummer osbstoops4 Beslisdatum B&W S april 2005 Dossiernummer Sr4.6Sx Oplegvel Raadsvoorstel inzake risicobeheersing Vlet Vlerk en Bijstand 1

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel met betrekking tot een aanvullend krediet voor de renovatie van de kadernuur Eindhovens Kanaal en de herinrichting

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel met betrekking tot een aanvullend krediet voor de renovatie van de kadernuur Eindhovens Kanaal en de herinrichting 6 509.862,ÃćâĆňâĂİ. r p gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer lnboeknummer osgooosos Beslisdatum Bgrw sb januari 2003 Dossiernummer 305.451 Raadsvoorstel met betrekking tot een aanvullend

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het verlenen van garantie aan Stichting Oriolus ten

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het verlenen van garantie aan Stichting Oriolus ten r+p 4+ gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Sportbedrijf De Karpen Raadsnummer 03.R504.OOI Inboeknummer Beslisdatum BlkW x juli 2003 Dossiernummer 327. Raadsvoorstel tot het verlenen

Nadere informatie

accountancywerkzaamheden

accountancywerkzaamheden gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer og.r S.ooz Inboeknummer o3)oosoos Beslisdatum BRD 22 april 2003 Dossiernummer 317.25I Raadsvoorstel tot het vastste11en van het Programma van Eisen aanbesteding

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake de beleidsnotitie gebruiksvergunningen: Een schakel

Raadsvoorstel inzake de beleidsnotitie gebruiksvergunningen: Een schakel gemeente Eindhoven Dienst Brandweer en Crisisbeheersing Raadsnummer 04. R87$. OOI Inboeknummer o4rooo46g Beslisdatum B&W ag juni 2004 Dossiernummer 4ap.rSr Raadsvoorstel inzake de beleidsnotitie gebruiksvergunningen:

Nadere informatie

Oplegvel Raadsvoorstel inzake nadere regelgeving omzetting 2oo IDbanen in reguliere banen

Oplegvel Raadsvoorstel inzake nadere regelgeving omzetting 2oo IDbanen in reguliere banen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Inboeknummer osbstors6s Besiisdatum BBA 6 juni soos Dossiernummer 523.652 Oplegvel Raadsvoorstel inzake nadere regelgeving omzetting 2oo IDbanen in reguliere

Nadere informatie

Oplegvel Raadsvoorstel inzake kaders voor de belegging van de NREmiddelen

Oplegvel Raadsvoorstel inzake kaders voor de belegging van de NREmiddelen Concernstaf Raadsnummer 06.RI53O.OOI Inboeknummer o6bstoorrs Beslisdatum BTW s4 januari 2006 Dossiernummer 6oe.sSs Oplegvel Raadsvoorstel inzake kaders voor de belegging van de NREmiddelen 1 Samenvatting

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de uitgaven en inkomsten van het openbaar voortgezet onderwijs (OVO) in het kader van de

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van de uitgaven en inkomsten van het openbaar voortgezet onderwijs (OVO) in het kader van de %ai gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer 05.RIIOO.OOI Inboeknummer o4bstooso3 Beslisdatum BsxW xx januari 2005 Dossiernummer 502.253 Raadsvoorstel tot het vaststellen van

Nadere informatie

Oplegvel Raadsvoorstel tot het instemmen met de Bestuursverklaring van het college van burgemeester en wethouders inzake de

Oplegvel Raadsvoorstel tot het instemmen met de Bestuursverklaring van het college van burgemeester en wethouders inzake de Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer 05.RI429.00I Inboeknummer osbstosxgg Beslisdatum B&W ss oktober 2005 Dossiernummer Oplegvel Raadsvoorstel tot het instemmen met de Bestuursverklaring van het college

Nadere informatie

gemeente Eindhoven zijn verwerkt in de Reintegratieverordening gemeente Eindhoven

gemeente Eindhoven zijn verwerkt in de Reintegratieverordening gemeente Eindhoven x p gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer 04.R949.00I Inboeknummer o4tooxoo6 Beslisdatum Baxw xx september 2004 Dossiernummer 439.6Sx Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Subsidieverordening

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake zendtijdverlenging voor Omroep Eindhoven

Raadsvoorstel inzake zendtijdverlenging voor Omroep Eindhoven gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer oy.r8go.ooz Inboeknummer o4soosoxs Beslisdatum Bikw x juni 2004 Dossiernummer 423.752 Raadsvoorstel inzake zendtijdverlenging voor Omroep

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake garantstelling verbouwing loods roeivereniging

Raadsvoorstel inzake garantstelling verbouwing loods roeivereniging gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer 04.R74Z.OOI Inboeknummer oyvooxxox Beslisdatum B8cW s maart soos Dossiernummer exo.ssx Raadsvoorstel inzake garantstelling verbouwing

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354

gemeente Eindhoven Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.R2$$4.OOI Inboeknummer o7bstoao34 Beslisdatum BSP a oktober 2007 Dossiernummer 740 354 OplegvelRaadsvoorstel inzake particuliere

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het onttrekken van een gedeelte van de Tramstraat alsmede de weg met parkeersirook langs de Stationsweg

Raadsvoorstel tot het onttrekken van een gedeelte van de Tramstraat alsmede de weg met parkeersirook langs de Stationsweg gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 03.R56O.OOI Inboeknummer ossooagx8 Beslisdatum BgxW xs augustus 2003 Dossiernummer 388.752 Raadsvoorstel tot het onttrekken van een

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening gemeente

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening gemeente gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 03.R499.OOI Inboeknummer osbooo4s4 Beslisdatum BikW xo juni soos Dossiernummer a24.75i Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Bouwverordening

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Oplegvel Raadsvoorstel inzake afbouw ID-banen door gemeente als werkgever ÃćâĆňâĂİ financiele verwerking

gemeente Eindhoven Oplegvel Raadsvoorstel inzake afbouw ID-banen door gemeente als werkgever ÃćâĆňâĂİ financiele verwerking gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer 05.RI347.OOI lnboeknummer osbstorsys Dossiernummer Sz8.8Sr rz juli zoog Oplegvel Raadsvoorstel inzake afbouw ID-banen door gemeente als werkgever ÃćâĆňâĂİ financiele

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer 04.R94O.OOI Inboeknummer o4toooyss Classificatienummer 43I.6oy Dossiernurnmer sp juli aoo4 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft evaluatie en ontwikkelingen

Nadere informatie

Raadsvoorstelinzake de renovatie van het gebouw van speeltuinvereniging Philipsdorp

Raadsvoorstelinzake de renovatie van het gebouw van speeltuinvereniging Philipsdorp gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer 04.R945.OOI Inboeknummer o4uooxss8 Beslisdatum BSxW x4 september 2004 Dossiernummer 4sS.sSS Raadsvoorstelinzake de renovatie van het

Nadere informatie

gemeente Eindhouen OplegvelRaadsuoorstel tot het aanscherpen uan de Beleidsnotitie Taxi

gemeente Eindhouen OplegvelRaadsuoorstel tot het aanscherpen uan de Beleidsnotitie Taxi gemeente Eindhouen Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.R2024.00I Inboeknummer oybstoosy4 Beslisdatum B%W 6 maart 2007 Dossiernummer zro.ssr OplegvelRaadsuoorstel tot het aanscherpen

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake het vaststellen van gedragscodes voor de leden van

Raadsvoorstel inzake het vaststellen van gedragscodes voor de leden van gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer og.rgg5.00i Inboeknummer osjox4384 Beslisdatum B&W x4 januari 2003 Dossiernummer 303.x52 Raadsvoorstel inzake het vaststellen van gedragscodes voor de leden van

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het plan van nieuwe scholen voor het

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het plan van nieuwe scholen voor het gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer 04.R7$9.OOI lnboeknummer oevoora6y Beslisdatum B%W s maart 2004 Dossiernummer ero.sss Raadsvoorstel tot het vaststellen van het plan

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van het beleid zoog t/m zoog ten behoeve

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van het beleid zoog t/m zoog ten behoeve ufo gemeente Eindhoven Gemeentelijke Gezondheidsdienst Raadsnummer oz.z6a.oox Inboeknummer oauoozyxx Beslisdatum BTW S november 2002 Dossiernummer z4s.ssz Raadsvoorstel tot het vaststellen van het beleid

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het plan van nieuwe scholen voor het basisonderwijs voor de schooljaren zoo/zoop ÃćâĆňâĂİ zoo6/zoo7

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het plan van nieuwe scholen voor het basisonderwijs voor de schooljaren zoo/zoop ÃćâĆňâĂİ zoo6/zoo7 gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer og.r47g.ooz Inboeknummer oavooayog Beslisdatum Bikw ay mei 2003 Dossiernummer 322.252 Raadsvoorstel tot het vaststellen van het plan

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het verlenen van gemeentegarantie ten behoeve van Stichting De Combinatie Jeugdzorg Zuidoost Brabant

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het verlenen van gemeentegarantie ten behoeve van Stichting De Combinatie Jeugdzorg Zuidoost Brabant gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer Ozj..R875.OOI Inboeknummer o4foo886s Beslisdatum B&W S juli 2004 Dossiernummer 4s8.sS6 Raadsvoorstel tot het verlenen van gemeentegarantie ten behoeve van Stichting

Nadere informatie

Raadsvoorstel Voortzetting van de uitzending van de raadsvergaderingen

Raadsvoorstel Voortzetting van de uitzending van de raadsvergaderingen gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer O4.R879.OOI Raadsvoorstel Voortzetting van de uitzending van de raadsvergaderingen op televisie en internet 1 Inleiding Vanaf september 2003 worden opnamen

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake langdurigheidstoeslag minima met kinderen

Raadsvoorstel inzake langdurigheidstoeslag minima met kinderen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer og.ryz6.oox Inboeknummer oauooopxz Beslisdatum BlkW x april xooa Dossiernummer ax4.6ss Raadsvoorstel inzake langdurigheidstoeslag minima met

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake projecten maatschappelijk nut in ontwikkeling

OplegvelRaadsvoorstel inzake projecten maatschappelijk nut in ontwikkeling gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer O6.RZ852.OOI Inboeknummer o6bstoaasb Beslisdatum BSP Sr oktober 2006 Dossiernummer 6qq qsq OplegvelRaadsvoorstel inzake projecten

Nadere informatie

Oplegvel Raadsvoorstel inzake de Fietsnota

Oplegvel Raadsvoorstel inzake de Fietsnota gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer O6.RI5I7.OOI Inboeknummer osbstos68s Beslisdatum B8cw s4 januari 2006 Dossiernummer 6o4.SSs Oplegvel Raadsvoorstel inzake de Fietsnota

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Subsidieverordening gemeente

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Subsidieverordening gemeente I g+ gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer og. R8y6.oox Inboeknummer o4uoor4so Beslisdatum B&W S juli 2004 Dossiernummer 4s8.6S3 Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Subsidieverordening

Nadere informatie

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen

Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie Systeem dienst. Werk, Zorg en Inkomen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer ox.xax.oox Inboeknummer oajoxabrz Beslisdatum B&W az augustus 2002 Dossiernummer 235.352 Raadsvoorstel met betrekking tot een Digitaal Informatie

Nadere informatie

Raadsvoorstelinzake financiering Tweede Kamerverkiezingen 20IQ

Raadsvoorstelinzake financiering Tweede Kamerverkiezingen 20IQ gemeente Eindhoven Raadsnummer XO.R/7/9.OOI Inboeknummer tobstoro8z Beslisdatum B&W 8 juni 2oro Dossiernummer 023 6Sr Raadsvoorstelinzake financiering Tweede Kamerverkiezingen 20IQ Inleiding De organisatie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven een drempelbedrag is verschuldigd van 6300,ÃćâĆňâĂİ. Krachtens het derde lid

gemeente Eindhoven een drempelbedrag is verschuldigd van 6300,ÃćâĆňâĂİ. Krachtens het derde lid Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 05.RI33I.OOI Inboeknummer osbstoxs48 Beslisdatum BTW s6 juli 2005 Dossiernummer 530.45I Oplegvel Raadsvoorstel tot wijziging van het recht (drempelbedrag)

Nadere informatie

Oplegvel Raadsvoorstel inzake de vaststelling van het plan van

Oplegvel Raadsvoorstel inzake de vaststelling van het plan van Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer 05.RI225.OOI Inboeknummer osbstoogoo Beslisdatum BSW S mei 2005 Dossiernummer Sx8.25I Oplegvel Raadsvoorstel inzake de vaststelling van het plan van nieuwe

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het aanpassen van de Subsidieverordening gemeente

Raadsvoorstel tot het aanpassen van de Subsidieverordening gemeente gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer OQ.R62O.OOI Inboeknummer o3poop383s Beslisdatum BikW sg oktober 2003 Dossiernummer 344.55a Raadsvoorstel tot het aanpassen van de

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel tot het instellen van een voorziening dubieuze debiteuren Ambulancehulpverlening

OplegvelRaadsvoorstel tot het instellen van een voorziening dubieuze debiteuren Ambulancehulpverlening Gemeentelijke Gezondheidsdienst Raadsnummer O6.RZ84Ci.OOZ Inboeknummer o6bstorbsb Beslisdatum BSP B oktober 2006 Dossiernummer 6qo SSr OplegvelRaadsvoorstel tot het instellen van een voorziening dubieuze

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake beleidswijziging kinderopvang in het kader van de Wet basisvoorziening kinderopvang

Raadsvoorstel inzake beleidswijziging kinderopvang in het kader van de Wet basisvoorziening kinderopvang gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer 04.R7OI.OOI Inboeknummer oauoosgbg Beslisdatum BikW tg januari 2004 Dossiernummer 4og.2SI Raadsvoorstel inzake beleidswijziging kinderopvang

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 1 Samenvatting Sinds mei van dit jaar signaleren de zorgkantoren, die verantwoordelijk zijn voor de

gemeente Eindhoven 1 Samenvatting Sinds mei van dit jaar signaleren de zorgkantoren, die verantwoordelijk zijn voor de gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer O6.RZy6Z.OOZ Inboeknummer o6bstotzzr Beslisdatum B%W ab augustus 2006 Dossiernummer 6BS.qSa Oplegvel Raadsvoorstel knel puntenbudget wachtlij

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel tot het aanpassen van de tarieventabel behorende

OplegvelRaadsvoorstel tot het aanpassen van de tarieventabel behorende gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsnummer o6.rzyg6.oox Inboeknummer o6bstorg6y Beslisdatum BSP as juli 2006 Dossiernummer 6so qsr OplegvelRaadsvoorstel tot het aanpassen van de tarieventabel

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de

RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan van Aanpak van de gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsbijlage nummer 191 lnboeknummer OOU002531 Beslisdatum 26 september 2000 Dossiernummer 039.202 RaadsbijlageVoorstel inzake de analyse en Plan

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake de Evaluatie Wet voorzieningen gehandicapten 2OOI gemeente Eindhoven

Raadsvoorstel inzake de Evaluatie Wet voorzieningen gehandicapten 2OOI gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsnummer 03.R58I.OOI Inboeknummer oauooaxaa Beslisdatum B&W x6 september aooa Dossiernummer SB8.6Sx Raadsvoorstel inzake de Evaluatie Wet voorzieningen

Nadere informatie

dualisme in Eindhoven

dualisme in Eindhoven gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer 02.$I6.OOI Raadsvoorstel tot het nemen van besluiten over het verder uitwerken van dualisme in Eindhoven 1 Inleiding Met de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Raadsvoorstel met betrekking tot de organisatie Regionale Meld- en Coordinatiefunctie

Raadsvoorstel met betrekking tot de organisatie Regionale Meld- en Coordinatiefunctie gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer Og.Rgy6.OOZ lnboeknummer osvoo646x Beslisdatum BSxW x6 september soos Dossiernummer aag.ssx Raadsvoorstel met betrekking tot de organisatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de besteding reserve Wet maatschappelijkee. (raadsmotie oprichting Wmo-huis; februari oo8)

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de besteding reserve Wet maatschappelijkee. (raadsmotie oprichting Wmo-huis; februari oo8) gemeente Eindhoven Raadsnummer O8. RZ 8 Zg. OOZ Inboeknummer o8bstoaob6 Beslisdatum B&W 4 november 2008 Dossiernummer 84S.4Sa Raadsvoorstel tot het vaststellen van de besteding reserve Wet maatschappelijkee

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Controleverordening Eindhoven

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Controleverordening Eindhoven fa gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer Og. R597.OOI Inboeknummer cygoxss44 Besbsdatum BBA sa september 2ooa Dossiernummer Sgg.sss Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Controleverordening Eindhoven

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake enkele aanvragen met een spoedeisend karakter voor

Raadsvoorstel inzake enkele aanvragen met een spoedeisend karakter voor gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer o4.rxog.oog Inboeknummer oevooaagr Beslisdatum B8cw xg april 2004 Dossiernummer er6.sgs Raadsvoorstel inzake enkele aanvragen met een

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel tot het aanpassen uan de procedure voor het instellen van reserves en voorzieningen (bij het opstellen uan de jaarrekening)

OplegvelRaadsvoorstel tot het aanpassen uan de procedure voor het instellen van reserves en voorzieningen (bij het opstellen uan de jaarrekening) Concernstaf Raadsnummer O6.RZ85O.OOI Inboeknummer o6bstoarbs Beslisdatum B5MT a4 oktober 2006 Dossiernummer 6qB ysr OplegvelRaadsvoorstel tot het aanpassen uan de procedure voor het instellen van reserves

Nadere informatie

Raadsvoorstel met betrekking tot de organisatie Regionale Meld- en Coordinatiefunctie

Raadsvoorstel met betrekking tot de organisatie Regionale Meld- en Coordinatiefunctie gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer og.rgy6.oox Inboeknummer obvoo666z Beslisdatum Bikw z6 september soos Dossiernummer BBS.sSz Raadsvoorstel met betrekking tot de organisatie

Nadere informatie

Raadsvoorstelinzake planmatig onderhoud en vervangingsinvesteringen

Raadsvoorstelinzake planmatig onderhoud en vervangingsinvesteringen gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke ontwikkeling Raadsnummer 04.R954.OOI Inboeknummer o4uooo63x Beslisdatum Bikw s4 augustus 2004 Dossiernummer 435.253 Raadsvoorstelinzake planmatig onderhoud en

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten

OplegvelRaadsvoorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07.R2$76.OOI Inboeknummer orbstoaz88 eslisdatum %W t8 december 2007 Dossiernummer ysr.asr OplegvelRaadsvoorstel tot het beschikbaar stellen

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake het Beleidsplan archeologie zoo8-zozo

Raadsvoorstel inzake het Beleidsplan archeologie zoo8-zozo gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer o8.rz689.ooi Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel inzake het Beleidsplan archeologie zoo8-zozo Inleiding Vanaf 1999

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan) gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding

Nadere informatie

gemeente Eindhouen Inleiding De Stichting Openbare Bibliotheek Eindhoven en de Stichting de Krabbedans hebben

gemeente Eindhouen Inleiding De Stichting Openbare Bibliotheek Eindhoven en de Stichting de Krabbedans hebben gemeente Eindhouen Raadsnummer ZO.Rg747.OOI Inboeknummer robstoro44 Beslisdatum B5MT ts juni 2OIO Dossiernummer oa4 6Sr Raadsvoorstel tot het uerstrekken uan een lening aan de Bibliotheek Eindhouen ten

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake programma Sp: Faciliteiten voor vrijwilligerswerk

Raadsvoorstel inzake programma Sp: Faciliteiten voor vrijwilligerswerk gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer OQ.R547.OOI lnboeknummer o3tooo8rx Beslisdatum B&W 8 juli soo3 Dossiernummer 328.552 Raadsvoorstel inzake programma Sp: Faciliteiten

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot bekostiging voorzieningen onderwijshuisvesting op basis van aanvragen met spoedeisend karakter

Raadsvoorstel tot bekostiging voorzieningen onderwijshuisvesting op basis van aanvragen met spoedeisend karakter gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Raadsnummer 04..RIO/.OI2 Inboeknummer o4voobssq Beslisdatum BTW So november 2004 Dossiernummer 44g.25I Raadsvoorstel tot bekostiging voorzieningen

Nadere informatie

Oplegvel Raadsvoorstel tot het invoeren van een stadspas

Oplegvel Raadsvoorstel tot het invoeren van een stadspas gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsnummer 07.R2I92.OOI Inboeknummer o7bstor3ra Beslisdatum B%W to juli 2007 Dossiernummer 7z8.553 Oplegvel Raadsvoorstel tot het invoeren van een stadspas

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel tot tijdelijke uitbreiding van middelen ten behoeve van de integrale schuldhulpverlening in Eindhoven

Raadsbijlage Voorstel tot tijdelijke uitbreiding van middelen ten behoeve van de integrale schuldhulpverlening in Eindhoven gemeente Eindhoven Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Raadsbijlage nummer 247 Inboeknummer 99U003249 Beslisdatum BSW 2 november 1999 Dossiernummer 944.505 Raadsbijlage Voorstel tot tijdelijke uitbreiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel betreft schadevergoeding Pater Augustijnen inzake klooster Marienhage

Raadsvoorstel betreft schadevergoeding Pater Augustijnen inzake klooster Marienhage gemeente Eindhoven Grond 5 Vastgoed Raadsnummer xo. Rg8zo. oor Inboeknummer robstoroy8 Beslisdatum B%W 6 juli aoro Dossiernummer oaz asr Raadsvoorstel betreft schadevergoeding Pater Augustijnen inzake

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen van gebiedsgerichte welstandscriteria

OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen van gebiedsgerichte welstandscriteria gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 07.RI9QI.OOI Inboeknummer o6bstoa633 Beslisdatum BSP 3 januari 2007 Dossiernummer 702 35I OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen

Nadere informatie

Raadsbij lage Voorstel inzake het invoeren van casemanagement bij de dienst Werk, Zorg en Inkomen

Raadsbij lage Voorstel inzake het invoeren van casemanagement bij de dienst Werk, Zorg en Inkomen gemeente Eindhoven Dienst Werk Zorg en inkomen Baadsbijiase nummer rss rnboeknummer orimosos Besiisdatnm Brkw rr september snor Dossiernummer 137.603 Raadsbij lage Voorstel inzake het invoeren van casemanagement

Nadere informatie

Cliëntenbestand. Vangnetuitkering. RAADSINFORMATIEBRIEF De leden van de raad Postbus AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL. Geachte leden van de raad,

Cliëntenbestand. Vangnetuitkering. RAADSINFORMATIEBRIEF De leden van de raad Postbus AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL. Geachte leden van de raad, RAADSINFORMATIEBRIEF De leden van de raad Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 9-8-2016 Zaaknummer: Afdeling: Contactpersoon Uw brief van: Onderwerp: ZK16001249 Samenleving R. Knoop Aanvraag

Nadere informatie

RaadsvoorstelRechtmatigheid pro forma kredieten jaarrekening aooz

RaadsvoorstelRechtmatigheid pro forma kredieten jaarrekening aooz gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 04.R707.OOI Inboeknummer oa)ox4ssb Beslisdatum BikW so januari 2004 Dossiernummer 4o4.sSx RaadsvoorstelRechtmatigheid pro forma kredieten

Nadere informatie

Raadsvergadering. Onderwerp Extra bijdrage Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) 2016 inclusief eigen frictiekosten

Raadsvergadering. Onderwerp Extra bijdrage Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) 2016 inclusief eigen frictiekosten RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23 juni 16-036 Onderwerp Extra bijdrage Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) inclusief eigen frictiekosten Aan de raad, Onderwerp Extra bijdrage Regionale ICT Dienst

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake de tariefstructuur van de toeristenbelasting

Raadsvoorstel inzake de tariefstructuur van de toeristenbelasting gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsnummer 04.R842.OOI Inboeknummer o4looo3gr Beslisdatum Bikw x juni 2004 Dossiernummer 423.652 Raadsvoorstel inzake de tariefstructuur van de toeristenbelasting

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer 02.ss8.oox Inboeknummer os Toox684 Classificatienummer x.888 Dossiernummer s4o.6 s oktober soos Raads informatiebrief Betreft Aanpassingen gesubsidieerde arbeid 1 Inleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel inzake Economische Visie Eindhoven zoo4-aoo8

Raadsvoorstel inzake Economische Visie Eindhoven zoo4-aoo8 gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer o4.r84i.qqi Inboeknummer o4tooo46r Beslisdatum B&W 4 juni 2004 Dossiernummer 4s4.6sr Raadsvoorstel inzake Economische Visie Eindhoven

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0511 B.15.0511 Landgraaf, 17 maart 2015 ONDERWERP: Begroting 2016 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 13 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven 13R5583 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding

b Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college gemeente Eindhoven 13R5583 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5583 13bst01730 Beslisdatum B&W 22 oktober 2013 Dossiernummer 13.43.351 Raadsvoorstel Gratis openbaar vervoer minima Inleiding Op 25 juni 2013 is door uw

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van criteria bij het aanwijzen van locaties ten behoeve van huwelijkssluiting

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel tot het vaststellen van criteria bij het aanwijzen van locaties ten behoeve van huwelijkssluiting v f++ gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekssaken itaadsnummer 02.QZI.OOI lnboeknummer osmoo4sby Beslisdatum B&W s6 november soos Dossiernummer s48.xsx Raadsvoorstel tot het vaststellen van criteria

Nadere informatie

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel inzake bomen op het z8 Septemberplein

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel inzake bomen op het z8 Septemberplein gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 06.RI799.OOI Inboeknummer o6bstotggo Beslisdatum B%W a6 september 2006 Dossiernummer 639 353 OplegvelRaadsvoorstel inzake bomen op

Nadere informatie

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d.

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. Aan de gemeenteraad T Agendapunt: Agen< 5.1/06072011] Docut imentnr.: RV11.0239 Be: Roden, 29 juni 2011 Onderwerp Programmabegroting ISD Noordenkwartier

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verantwoording Reserve economische ontwikkeling 2003

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verantwoording Reserve economische ontwikkeling 2003 gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 04.R784.OOI lnboeknummer oqtoooa6s Beslisdatum BikW 6 april soos Dossiernummer AS.6Sx Raadsvoorstel tot het vaststellen van de verantwoording

Nadere informatie

Raadsvoorstelinzake toekomstige rechtsvorm(en) Stichting Stedelijk College

Raadsvoorstelinzake toekomstige rechtsvorm(en) Stichting Stedelijk College gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer O8. RZ 6gO. OOX Inboeknummer o8bstoroab Beslisdatum BSP tz juni 2008 Dossiernummer 8as.sst Raadsvoorstelinzake toekomstige rechtsvorm(en)

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes

gemeente Eindhoven 3 Maatschappelijke effecten en het meetpunt voor succes r p gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsnummer Og.R574.OOI Inboeknummer Dossiernummer Raadsvoorstel tot vaststelling van een nieuwe fractiekostenverordening en enkele wijzigingen van

Nadere informatie

Oplegvel Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Prioriteitennota Ontwikkelingslocatie Brainport Eind hoven

Oplegvel Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Prioriteitennota Ontwikkelingslocatie Brainport Eind hoven gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer 05.RI382.OOI Inboeknummer ogbstorgeo Beslisdatum B8cW so september 2005 Dossiernummer S38.4Sr Oplegvel Raadsvoorstel tot het vaststellen

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het instellen uan de reserue Internationale School Eind houen

Raadsvoorstel tot het instellen uan de reserue Internationale School Eind houen gemeente Eindhouen 2 de DBFMO-contract met betrekking tot de Nieuwe Huisvesting die door de gemeente en de school zal worden Economie 5 Cultuur Raadsnummer xo.r/596.ooi Inboeknummer robstoo4y8 Beslisdatum

Nadere informatie

inzake de realisatie van Asklepion

inzake de realisatie van Asklepion gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer og.r47o.ooi Inboeknummer o3poor464 Beslisdatum Bikw as april 2003 Dossiernummer 3.6Ss Raadsvoorstel met betrekking tot het vaststellen

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het Masterplan sportconcentratiegebied Eindhoven-Noord

Raadsvoorstel tot het vaststellen van het Masterplan sportconcentratiegebied Eindhoven-Noord gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer Raadsnummer og.rggo.oox Inboeknummer o3pooobb4 Beslisdatum BTW 22 april 2003 Dossiernummer 3I7.45I Raadsvoorstel tot het vaststellen van het

Nadere informatie

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens

Bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering. Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan. P. Flens Gemeenteraad van de gemeente Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4, 1511 BD Oostzaan Postadres Postbus 20, 1530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 E-mail antwoord@over-gemeenten.nl

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Verordening Winkeltijdenwet

Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Verordening Winkeltijdenwet gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsnummer Og.R474.OOI Inboeknummer oatooo6qa Beslisdatum Bikw sy mei soos Dossiernummer Bas.6Sr Raadsvoorstel tot het wijzigen van de Verordening Winkeltijdenwet

Nadere informatie

RaadsbijlageVoorstel met betrekking tot de financiele gevolgen van: invoering van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoersysteem

RaadsbijlageVoorstel met betrekking tot de financiele gevolgen van: invoering van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoersysteem gemeente Eindhoven Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Raadsbijlage nummer 73 Inboeknummer OOU000440 Beslisdatum B8cW 4 april 2000 Dossiernummer 014.505 RaadsbijlageVoorstel met betrekking tot de financiele

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

Raadsvoorstelinzake het vaststellen van de Verordening Clientenparticipatie

Raadsvoorstelinzake het vaststellen van de Verordening Clientenparticipatie gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen R a adsnummer 04.. R I O I 5. OOI Inboeknummer o4uoos4bs Beslisdatum B&W B november 2004 Dossiernummer 446.6Sx Raadsvoorstelinzake het vaststellen van de

Nadere informatie

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3

Registratienummer: GF Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF14.20056 Datum collegebesluit: 3 juni 2014 Agendapunt: 3 Portefeuillehouder: De heer J.C.F. Broekhuizen Behandelend ambtenaar: Mevrouw M. Mulder Onderwerp: Integrale

Nadere informatie

Raadsbij lage Voorstel inzake de dienstverlening aan nieuwe hlantgroepen

Raadsbij lage Voorstel inzake de dienstverlening aan nieuwe hlantgroepen gemeente Eindhoven Dienst Werk, Zorg en Inkomen Raadsbijlage nummer eo Inboeknummer oa Toooogt Beslisdatum B&W ss februari 2002 Dossiernummer 209.6oS Raadsbij lage Voorstel inzake de dienstverlening aan

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen van de nota lokaal gezondheidsbeleid

OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen van de nota lokaal gezondheidsbeleid gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07.R2264.OOI Inboeknummer o7bstor347 Beslisdatum B%W tr september 2007 Dossiernummer 737.45I OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen

Nadere informatie

Raadsvoorstel aanpassing brandbeveiligingsverordening

Raadsvoorstel aanpassing brandbeveiligingsverordening gemeente Eindhoven Vergunningen, Toezicht 5 Handhaving, Vergunningen Raadsnummer Io. Rg88y. ooz Inboeknummer robstor64r Beslisdatum BSP ty augustus aoro Dossiernummer obb asr Raadsvoorstel aanpassing brandbeveiligingsverordening

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 25 oktober 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 25 oktober 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder F.J.A. Hommel Afdeling: Samenleving Behandelaar: C.L. Aarnoudse De raad van de gemeente Tholen Tholen, 25 oktober 2016 Onderwerp: Voorstel om uw opvattingen kenbaar te

Nadere informatie

Betreft cie-mo: Commissienotitie inzake Uitvoering motie 22 van de raadsvergadering van 28 oktober 1999, betreffende kinderopvang

Betreft cie-mo: Commissienotitie inzake Uitvoering motie 22 van de raadsvergadering van 28 oktober 1999, betreffende kinderopvang gemeente Eindhoven Concernstaf Bestsarssecretariaat Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven Voorzitter en leden van de commissie voor maatschappelijke ontwikkeling Behandeld door M. Honing Telefoon

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01003 RV2011.108 Gemeente Bussum Instemmen met de Verantwoording van het Programma Elektronische Dienstverlening

Nadere informatie