Jaarverslag. Leeuwenborgh Opleidingen bijlagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag. Leeuwenborgh Opleidingen. 2010 - bijlagen"

Transcriptie

1 Jaarverslag Leeuwenborgh Opleidingen bijlagen

2 Inhoudsopgave Deelnemers 4 - Aantal deelnemers Leeuwenborgh Opleidingen op 1 oktober 2010 (bekostigbaar) 4 - Beroepsopleidende leerwegen (vt) - (dt) - Totaaloverzicht - Totaal bol, bol deeltijd en bbl - Totaal Educatie - Resultaten non-stopklas Financiële kengetallen Diplomaresultaat en Jaarresultaat a. Totaal b. Naar niveau Percentage nieuwe VSV ers a. Totaal b. Naar niveau Tevredenheid van deelnemers Personeel Regelingen Informatie in verband met kwalitatief zwakke opleidingen en examens 30 8 Financiële resultaten 32 Externe functies leden College van Bestuur 36 Verklaring van het bevoegd gezag 37 Inhoud Jaarverslag Leeuwenborgh Opleidingen 2

3 Inhoudsopgave Inhoud 3

4 Deelnemers Deelnemeraantallen In de tabel is te zien, dat de deelnemeraantallen de laatste drie jaar dalen. Waar vorig jaar de terugloop vooral constateerbaar was bij de BOL-deeltijd en in mindere mate bij de BBL-deelnemers, en zelfs - door de stimuleringsmaatregelen als gevolg van de economische crisis - een lichte stijging bij de BOLvoltijd, is dit jaar een terugloop constateerbaar bij de BOL-voltijd deelnemers en in mindere mate bij de BBL-deelnemers. Toch blijft de totale daling achter bij de eerder op basis van demografische verwachtingen voorspelde achteruitgang van 4,5% per jaar: in was de achteruitgang 2,1% en dit jaar 3,4%. Bij Educatie wordt duidelijk, dat de gemeenten beduidend minder budget te besteden hebben. Dit heeft zich vertaald in een lagere inkoop van trajecten NT2 en Basisaanbod. De verwachting is, dat deze lijn ook in 2011 verder door zal zetten. Dit noopt Educatie om nog meer de markt te bewerken, zoals in het jaarverslag beschreven wordt. Tabel 1: Aantal deelnemers Leeuwenborgh Opleidingen op 1 oktober 2010 (bekostigbaar) Sector bol bbl deeltijd bol totaal Techniek Economie Cios, Handel, Toerisme, Uiterlijke verz. en Veiligheid Zorg en Welzijn Arbeidsmarkt Gekwalificeerd Assistent (AKA) Totaal beroepsonderwijs Educatie: Nederlands als tweede taal (NT2) 370 Nieuwkomers 0 Vavo 494 Basisaanbod 792 Totaal Educatie (excl. AKA) Deelnemers Jaarverslag Leeuwenborgh Opleidingen 4

5 Deelnemers Grafiek 1: Aantal deelnemers Leeuwenborgh Opleidingen op 1 oktober 2010 (bekostigbaar): beroepsonderwijs Grafiek 2: Aantal deelnemers Leeuwenborgh Opleidingen op 1 oktober 2010 (bekostigbaar): educatie Deelnemers 5

6 Deelnemers Deelnemeraantallen Beroepsopleidende leerwegen (vt) Techniek Economie Cios, Handel, Toerisme, Uiterlijke verz. en Veiligheid Zorg en Welzijn Arbeidsmarkt Gekwalificeerd Assistent (AKA) Totaal beroepsopleidende leerweg Beroepsopleidende leerwegen (dt) Techniek Economie Cios, Handel, Toerisme, Uiterlijke verz. en Veiligheid Zorg en Welzijn 1 0 Arbeidsmarkt Gekwalificeerd Assistent (AKA) 0 0 Totaal beroepsopleidende leerweg Beroepsopleidende leerwegen Techniek Economie Cios, Handel, Toerisme, Uiterlijke verz. en Veiligheid Zorg en Welzijn Arbeidsmarkt Gekwalificeerd Assistent (AKA) Totaal beroepsopleidende leerweg Deelnemers Jaarverslag Leeuwenborgh Opleidingen 6

7 Deelnemers Deelnemeraantallen (vervolg) Totaaloverzicht Techniek Economie Cios, Handel, Toerisme, Uiterlijke verz. en Veiligheid Zorg en Welzijn Arbeidsmarkt Gekwalificeerd Assistent (AKA) Totaal bol, bol deeltijd en bbl Educatie Nederlands als tweede taal (NT2) Nieuwkomers Vavo Basisaanbod Totaal Educatie Resultaten non-stopklas Opleiding # komt van... % komt van... # gaat naar... % gaat naar... Cios 2 2,7 2 2,7 Handel 8 10,8 5 6,8 Toerisme 4 5,4 6 8,1 Uiterlijke verzorging 5 6,8 0 0,0 Veiligheid 2 2,7 1 1,4 Educatie 3 4,1 2 2,7 Economie 11 14, ,9 Zorg en Welzijn 23 31, ,0 Techniek 14 18,9 1 1,4 Extern 2 2, ,0 Overig 0 0,0 9 12,2 Totaal , ,0 Deelnemers 7

8 Het jaarverslag vormt samen met de jaarrekening en de gegevensset het geïntegreerd jaardocument. In het jaarverslag dient over het kalenderjaar 2010 in het geïntegreerd jaardocument (GJ) verplicht een aantal indicatoren te worden opgenomen. De gegevensset betreft: 1. Financiële kengetallen 2. Diplomaresultaat en Jaarresultaat a. Totaal b. Naar niveau 3. Percentage nieuwe VSV ers a. Totaal b. Naar niveau 4. Tevredenheid van deelnemers 5. Personeel 6. Regelingen 7. Informatie in verband met kwalitatief zwakke opleidingen en examens Voor een eenduidige vergelijking heeft DUO berekeningen gemaakt om instellingen onderling te vergelijken. Daarom gaan de gegevens van DUO voor de instelling vergezeld van cijfers van een vergelijkingsgroep, samengesteld uit soortgelijke instellingen. Naast de berekeningen door DUO worden voor het jaarresultaat en het diplomaresultaat ook eigen berekeningen ter vergelijking weergegeven. Enkele definities Ter verduidelijking hieronder eerst enkele definities: Opbrengsten: Diplomaresultaat Het percentage deelnemers dat met een diploma (ook eerder behaald) de instelling verlaat ten opzichte van àlle deelnemers die in dezelfde periode de instelling verlaten. Bron: DUO en Leeuwenborgh Opleidingen Jaarresultaat Het percentage gediplomeerde deelnemers ten opzichte van alle deelnemers die de instelling verlaten of met een diploma doorstromen. (diploma s in het teljaar behaald). Bron: DUO en Leeuwenborgh Opleidingen Jaarverslag Leeuwenborgh Opleidingen 8

9 Nieuwe Voortijdig Schoolverlater Een deelnemer die aan het begin van het schooljaar jonger is dan 22 en op 1 oktober als bekostigd is ingeschreven, en op 1 oktober van het jaar erna niet is ingeschreven bij een onderwijsinstelling (vo, mbo, vavo, hbo) en geen startkwalificatie behaald heeft (havo, mbo-2 of hoger). Bron: DUO Tevredenheid Studenten Rapportcijfer waarmee de studenten in de ODIN-enquête de school en de opleiding hebben beoordeeld. Bron: JOB Algemene opmerkingen Of een deelnemer tot de groep VSV behoort, kan alleen vastgesteld worden door DUO, omdat deze de beschikking heeft over de positie van de deelnemer in het onderwijsbestel van Nederland. Evenzo geldt dat alleen DUO kan vaststellen of een deelnemer VOA-geïndiceerd is omdat DUO beschikt over alle opleidinggegevens en diploma s van een deelnemer. Het diplomaresultaat en het jaarresultaat berekend door DUO is meestal lager dan de resultaten berekend door Leeuwenborgh Opleidingen zelf. De oorzaak van het verschil is tweeledig: De populatie: DUO gaat in de berekeningen uit van de bekostigingstelling, Leeuwenborgh Opleidingen gaat uit van de bekostigingstelling plus examendeelnemers; 9

10 Resultaten 1. Financiële kengetallen Deze komen uitgebreid aan de orde in de financiële paragraaf van het jaarverslag Onderstaand wordt de geconsolideerde balans, de ratio s en de geconsolideerde staat van baten en lasten weergegeven. Geconsolideerde balans per 31 december ACTIVA Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen Totaal ACTIVA PASSIVA Eigen Vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal PASSIVA Jaarverslag Leeuwenborgh Opleidingen 10

11 Ratio s liquiditeitsratio 0,55 0,49 0,44 (liquide middelen + kortlopende vorderingen / kortlopende schulden) solvabilteitsratio 1 0,27 0,31 0,47 (eigen vermogen / totaal vermogen) solvabiliteitsratio 2 0,45 0,53 0,56 (eigen vermogen + voorzieningen / totaal vermogen) kapitalisatiefactor 0,96 0,86 0,80 (balanstotaal / totaal baten) 11

12 Geconsolideerde staat van baten en lasten Baten Begroting Realisatie Begroting Rijksbijdragen Overige overheidsbijdragen en subsidies College-, cursus-, les-, en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Totaal baten Lasten Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Financiële baten en lasten Resultaat Jaarverslag Leeuwenborgh Opleidingen 12

13 2. Diplomaresultaat en jaarresultaat Als aanvulling op de bespreking van de rendementsgegevens in het jaarverslag komen onderstaand achtereenvolgens aan de orde: a. Het diplomaresultaat en jaarresultaat van Leeuwenborgh Opleidingen en ter vergelijking van de gemiddelde roc s, zoals die aangeleverd zijn door CFI-DUO, bewerkt door KBA. b. Een totaaloverzicht van het jaarresultaat en diplomaresultaat van 2010 van Leeuwenborgh Opleidingen op basis van eigen berekeningen, uitgesplitst per niveau en in totaal. Deze gegevens worden bovendien ook nog in gecorrigeerde vorm gegeven. De - door de inspectie geaccepteerde - redenen voor correctie staan erbij vermeld. c. Een overzicht van het jaarresultaat (c1) en het diplomaresultaat (c2) van 2009 en 2010 van Leeuwenborgh Opleidingen per sector, per afdeling en per niveau. Deze gegevens zijn gebaseerd op eigen berekeningen en worden zonder correcties weergegeven. a. Diplomaresultaat en Jaarresultaat eigen instelling gemiddelde ROC s eigen instelling gemiddelde ROC s eigen instelling gemiddelde ROC s diplomaresultaat 58,8% 62,3% 61,7% 64,6% 60,2% 66,7% jaarresultaat 61,9% 63,6% 63,5% 65,9% 62,3% 67,5% (Bron: CFI-DUO, bewerkt door KBA) 13

14 b. Leeuwenborgh Opleidingen totaal Diploma behaald Ongecorrigeerde gegevens Uitstroom zonder diploma Percentage jaarresultaat Diploma behaald Gecorrigeerde gegevens Uitstroom zonder diploma Percentage jaarresultaat totaal ,58% ,54% Niveau ,49% ,38% Niveau ,47% ,33% Niveau ,87% ,74% Niveau ,09% ,86% (Bron: Leeuwenborgh Opleidingen) Jaarresultaat Diplomaresultaat Diploma behaald Ongecorrigeerde gegevens Uitstroom zonder diploma Percentage diplomaresultaat Diploma behaald Gecorrigeerde gegevens Uitstroom zonder diploma Percentage diplomaresultaat totaal ,36% ,22% Niveau ,04% ,31% Niveau ,29% ,92% Niveau ,39% ,40% Niveau ,55% ,62% (Bron: Leeuwenborgh Opleidingen) Jaarverslag Leeuwenborgh Opleidingen 14

15 De gecorrigeerde Niveau gegevens Reden 5.1 (AKA) Totaal Totaal (Bron: CFI-DUO, bewerkt door KBA) Redenen voor correctie gegevens: 5.1 Werken (geld/leuker/ander werk/beroep) 5.22 Bedrijf stapt over naar een ander ROC 5.3 Werkgever(Ontsl./ander werk etc) 6.1 Maatwerktraject succesvol afgerond 15

16 c1. Jaarresultaat 2009 en 2010 per sector, per afdeling en per niveau CHTUvV Economie Techniek Zorg & Welzijn CIOS Orde en veiligheid Handel 1 en 2 Handel 3 en 4 Uiterlijke verzorging Toerisme Niveau 1 50,00 Jaarresultaat 2010 Niveau 2 91,18 50,49 50,00 53,33 0,00 Niveau 3 20,25 54,89 86,82 74,47 Niveau 4 84,14 69,23 85,45 88,00 65,17 totaal 50,00 54,13 42,60 78,53 Financiële beroepen Bank- en verzekeringswezen ICT-lyceum Juridisch Logistiek Project JCC Secretariële beroepen Bouwkunde Electrotechniek Laboratoriumtechniek Motorvoertuigentechniek Procestechniek Luchtvaart Werktuigbouwkunde Fijn mechanische techniek 0,00 82,35 66,67 16,67 51,72 30,77 60,00 72,53 66,44 58,73 88,89 46,67 90,91 46,85 82,35 70,19 72,09 55,56 76,47 totaal 54,13 66,96 69,14 76,92 81,33 66,67 59,59 50,00 51,61 66,67 65,82 72,73 42,86 0,00 73,13 97,06 63,79 45,28 39,39 78,26 90,63 totaal 75,00 65,70 70,81 68,42 Maatschappelijk en cultureel 66,67 11,76 Onderwijs 78,99 Pedagogisch werk 96,15 75,15 Zorg 1&2 71,43 64,72 Verplegende 74,17 Verzorgende 56,41 totaal 71,43 64,72 61,23 69,50 Educatie AKA 68,53 50,00 Leeuwenborgh totaal 68,49 60,47 55,87 71,09 (Bron: Leeuwenborgh Opleidingen) Jaarverslag Leeuwenborgh Opleidingen 16

17 CIOS Orde en veiligheid Handel 1 en 2 Handel 3 en 4 Uiterlijke verzorging Toerisme Niveau 1 73,33 Jaarresultaat 2009 Niveau 2 69,34 70,51 73,33 Niveau 3 5,73 60,90 83,33 93,27 Niveau 4 71,43 95,45 70,79 90,70 totaal 73,33 70,09 48,01 77,75 Financiële beroepen Bank- en verzekeringswezen ICT-lyceum Juridisch Logistiek Project JCC Secretariële beroepen 60,53 61,11 50,00 50,00 70,00 75,58 33,73 70,73 37,50 37,50 11,11 72,00 51,92 86,67 66,28 66,28 71,43 79,31 totaal 63,29 57,25 68,06 Bouwkunde Electrotechniek Laboratoriumtechniek Motorvoertuigentechniek Procestechniek Luchtvaart Werktuigbouwkunde Fijn mechanische techniek 73,33 66,67 57,50 50,00 50,00 72,88 72,73 88,89 56,20 52,50 52,50 89,47 59,38 80,00 33,33 77,78 80,85 82,76 76,32 23,81 89,66 80,00 80,00 totaal 61,67 64,75 52,10 70,97 Maatschappelijk en cultureel Onderwijs Pedagogisch werk Zorg 1&2 Verplegende Verzorgende 88,24 84,34 0,00 85,71 82,78 4,00 81,30 67,04 68,47 totaal 88,24 84,34 81,36 67,81 AKA 74,34 * * ** ** Leeuwenborgh totaal 73,18 69,79 58,47 71,13 xx,xx = stijging t.o.v. vorig jaar xx,xx = daling t.o.v. vorig jaar De gebruikte percentages zijn de ongecorrigeerde versies. * in 2008 en 2009 werd het resultaat van Juridisch gecombineerd met Logistiek ** in 2008 en 2009 werd het resultaat van Fijn mechanische techniek gecombineerd met Werktuigbouwkunde 17

18 c2. Diplomaresultaat 2009 en 2010 per sector, per afdeling en per niveau CHTUvV Economie Techniek Zorg & Welzijn CIOS Orde en veiligheid Handel 1 en 2 Handel 3 en 4 Uiterlijke verzorging Toerisme Niveau 1 58,82 Diplomaresultaat 2010 Niveau 2 85,71 47,59 41,67 26,32 0,00 Niveau 3 10,61 0,00 36,92 82,89 57,69 Niveau 4 85,31 75,86 96,67 76,61 totaal 61,11 50,16 27,59 82,79 Financiële beroepen Bank- en verzekeringswezen ICT-lyceum Juridisch Logistiek Project JCC Secretariële beroepen 56,00 44,44 39,13 33,33 61,11 50,00 41,03 41,03 81,82 58,33 96,72 52,83 91,30 72,12 75,00 62,50 78,00 totaal 50,00 46,70 73,46 Bouwkunde Electrotechniek Laboratoriumtechniek Motorvoertuigentechniek Procestechniek Luchtvaart Werktuigbouwkunde Fijn mechanische techniek 72,73 50,00 84,21 80,00 55,56 59,70 66,67 56,67 84,62 70,59 57,14 75,00 75,38 97,22 66,07 53,70 37,93 77,27 90,63 totaal 81,58 64,17 75,83 70,89 Maatschappelijk en cultureel Onderwijs Pedagogisch werk Zorg 1&2 Verplegende Verzorgende 75,00 58,05 66,67 62,26 15,00 80,60 80,13 82,35 totaal 76,47 63,13 69,61 75,37 Educatie AKA 61,70 72,73 * * ** ** Leeuwenborgh totaal 66,04 58,29 47,39 75,55 (Bron: Leeuwenborgh Opleidingen) Jaarverslag Leeuwenborgh Opleidingen 18

19 CIOS Orde en veiligheid Handel 1 en 2 Handel 3 en 4 Uiterlijke verzorging Toerisme Niveau 1 66,67 Diplomaresultaat 2009 Niveau 2 63,64 63,41 73,33 Niveau 3 4,35 43,28 83,33 93,27 Niveau 4 72,32 97,06 70,79 90,70 totaal 71,43 63,87 33,14 79,03 Financiële beroepen Bank- en verzekeringswezen ICT-lyceum Juridisch Logistiek Project JCC Secretariële beroepen 50,00 33,33 75,00 75,00 54,55 22,73 22,95 43,90 27,27 27,27 11,11 75,00 59,14 90,70 69,88 69,88 71,43 82,14 totaal 56,14 28,47 72,58 Bouwkunde Electrotechniek Laboratoriumtechniek Motorvoertuigentechniek Procestechniek Luchtvaart Werktuigbouwkunde Fijn mechanische techniek 63,64 66,67 58,54 50,00 50,00 67,50 65,63 75,00 57,14 35,71 35,71 90,00 90,48 49,09 75,00 82,22 82,76 76,32 50,00 86,96 80,00 80,00 totaal 62,30 60,17 63,31 77,73 Maatschappelijk en cultureel Onderwijs Pedagogisch werk Zorg 1&2 Verplegende Verzorgende 86,67 71,13 0,00 81,48 89,40 4,55 82,50 71,01 78,00 totaal 87,50 77,24 84,82 72,57 AKA 71,94 0,00 * * ** ** Leeuwenborgh totaal 72,11 64,27 51,37 75,18 xx,xx = stijging t.o.v. vorig jaar xx,xx = daling t.o.v. vorig jaar De gebruikte percentages zijn de ongecorrigeerde versies. * in 2008 en 2009 werd het resultaat van Juridisch gecombineerd met Logistiek ** in 2008 en 2009 werd het resultaat van Fijn mechanische techniek gecombineerd met Werktuigbouwkunde 19

20 3. Percentage nieuwe VSV-ers Het onderstaande schema bevat de cijfers van onderwijsdeelnemers die ingeschreven staan op onderwijsinstelling ROC Leeuwenborgh. De cijfers voor het schooljaar zijn voorlopige cijfers. Totaal aantal onderwijsdeelnemers en aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters op mbo-niveau 2005/ / / / /10 Totaal VSV ers % VSV 10.0% 9.1% 10.2% 7.9% 8.2% (Bron: CFI-DUO) Jaarverslag Leeuwenborgh Opleidingen 20

21 4. Tevredenheid deelnemers In het jaarverslag wordt verwezen naar de uitkomsten van de JOB-monitor, waarin de tevredenheid van de deelnemers gemeten is. Deze resultaten zijn: Welk rapportcijfer geef je jouw opleiding? 21

22 4. Tevredenheid deelnemers (vervolg) Welk rapportcijfer geef je jouw opleiding? Jaarverslag Leeuwenborgh Opleidingen 22

23 4. Tevredenheid deelnemers (vervolg) Welk rapportcijfer geef je jouw school? 23

24 5. Personeel In de volgende overzichten wordt een beeld geschetst van het personeel van Leeuwenborgh Opleidingen. Gemiddelde werktijdfactor 0,00<0,25 0,25<0,50 0,50<0,75 0,75<1,00 = 1,00 Totaal STICHTING SITE STICHTING B.V.E. WESTELIJK ZUID-LIMBURG Geslacht Man Vrouw Totaal STICHTING SITE STICHTING B.V.E. WESTELIJK ZUID-LIMBURG Leeftijd (aantal) jaar jaar jaar jaar jaar jaar Totaal STICHTING SITE STICHTING B.V.E. WESTELIJK ZUID-LIMBURG Jaarverslag Leeuwenborgh Opleidingen 24

25 Leeftijd (werktijdfactor) jaar jaar jaar jaar jaar jaar Totaal STICHTING SITE 8, , , ,6729 5,5374 0, , STICHTING B.V.E. WESTELIJK ZUID-LIMBURG 2, , , , , , , , , , ,4400 0, ,1449 Leeftijd (gemiddeld) Gemiddelde leeftijd 50 jr 6 mnd 14 dgn Schaal Nominaal 01 t/m t/m t/m t/m 17 Totaal STICHTING SITE STICHTING B.V.E. WESTELIJK ZUID-LIMBURG

26 Verhouding OP OBP Medewerkers fte % aantal % direct betrokken bij onderwijs* 451 fte 66,0% ,1% overig 232 fte 34,0% ,9% Totaal 683 fte 839 * (kader)docent, trainer, instructeur, (praktijk)onderwijsassistent Jaarverslag Leeuwenborgh Opleidingen 26

27 6. Regelingen Innovatiebox De regeling Innovatiebox Beroepsonderwijs is een doorlopende aanvullende vergoeding voor roc s, gericht op een aantal thema s die richtinggevend zijn voor de innovatie van het beroepsonderwijs. Deze regeling is in de uitvoering verlengd tot en met december Samen met relevante partijen uit de regio willen we deze innovatiedoelstellingen bereiken. In de regeling Innovatiebox zijn de volgende thema s genoemd: a. het bevorderen van competentiegericht beroepsonderwijs, met als subthema s: 1.het versterken van de beroepspraktijkvorming; 2. het optimaliseren en flexibiliseren van de schoolorganisatie; 3. het verbeteren van de begeleiding van de deelnemers tijdens binnen- en buitenschoolse leertrajecten. b. het verbeteren van de programmatische aansluiting tussen vmbo, mbo en hbo en de doorstroom van de leerlingen in de beroepskolom. c. het optimaliseren van vernieuwing in het beroepsonderwijs met hulp(vernieuwing in) het bedrijfsleven. d. het bevorderen van ondernemerschap. De resultaten: 1. Competentiegericht onderwijs Het bevorderen van competentiegericht onderwijs wordt voorbereid en uitgevoerd binnen de opleidingsteams van de sectoren. Hierbij wordt aandacht besteed aan het kwalificatiedossier van de opleiding, aan LLB (Leren, Loopbaan en Burgerschap) en rekenen en taal. Er worden binnen de experimenten voorbereidingen getroffen voor de implementatie van CGO. CGO richt zich op het ontwikkelen en uitvoeren van onderwijsinhoudelijke vraagstukken van de experimenten als voorbereiding voor de integrale invoering in 2011 (of later). De onderwijsinhoudelijke vraagstukken hebben betrekking op de volgende onderdelen van CGO: opleidingstrajecten, leersituaties, begeleidingsrollen, deelnemersbegeleiding en beoordeling. Bij de realisatie van deze vraagstukken spelen ook andere organisatieonderdelen een rol: - HRM: deskundigheidsbevordering van docenten, mentoren en assessoren - ICT: gebruik Fronter, gebruik laptop en digitale content - Marktportaal: Handboek BPV - Loopbaanportaal: overdracht en intake, doorstroomportfolio, sectorwerkstuk - Facilitaire dienst: OLC, ALC, examen- en roosterbureau 27

28 2. Beroepskolom Het verbeteren aansluiting beroepskolom heeft betrekking op: 1. de doorstoom vmbo-mbo in de regio Maastricht en de regio Sittard-Geleen. In de regionale samenwerkingsverbanden (RUO s) worden afspraken gemaakt om de aansluiting tussen de leerwegen in het vmbo en de kwalificatieniveaus in het mbo te optimaliseren. Een goede beroepskeuzevoorbereiding, overdracht en intake, gebruik van het doorstroomportfolio en lichtingenformulier moeten voortijdige uitval terugdringen. Hierbij speelt het loopbaanportaal met de trajectbegeleiders en de opleidingsteams met de mentoren een bepalende rol. 2. de doorstroom mbo-hbo voor deelnemers van niveau 4 naar het hbo. Zowel met Hogeschool Zuyd als met Fortys Hogescholen is een afsprakenkader ondertekend om een succesvolle doorstroom naar het hbo te bevorderen. De Fontys Competentie Wijzer (FCW) met de 9 voorbereidende fasen (7 voor mbo en 2 voor hbo) wordt hiervoor binnen de sectoren gebruikt. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan afstroom uit het hbo. Deze deelnemers willen we binnen het mbo een maatwerktraject aanbieden. In de praktijk betreft dit gestrande havisten die toch de voorkeur geven aan een andere hbo-opleiding en niet naar het mbo komen. Decanen en trajectbegeleiders uit het hbo wijzen studenten op de mogelijkheid een mbo-maatwerktraject te volgen. Bedrijfsleven en Ondernemerschap Binnen de uitvoering van de kwalificatiedossiers wordt in de vrije ruimte of door deelname aan student-companies, aandacht besteed aan ondernemerschap. Daarnaast levert Leeuwenborgh Opleidingen samen met Hogeschool Zuyd, Arcuscollege en Gilde opleidingen een bijdrage aan de gezamenlijke module ondernemerschap mbo-hbo. In het Centrum voor nieuw ondernemerschap werken gemeente Maastricht, Hogeschool Zuyd en Leeuwenborgh samen om te komen tot creatief ondernemerschap. Het in 2008 afgesloten Convenant Vaeshartelt over ondernemerschap in Limburg wordt gecontinueerd in Tot slot Bij het realiseren van de 4 genoemde thema s van de Innovatiebox is het zaak om naast een goede interne afstemming tevens het vizier te richten op externe samenwerkingsmogelijkheden. Dit geldt nadrukkelijk voor het vmbo en het hbo in de beroepskolom waarbij de loopbaan van de deelnemer centraal staat. Het regionale bedrijfsleven met bedrijven en instellingen is voor de bpv een noodzakelijk schakel tussen binnen- en buitenschools leren om de beroepskwalificaties te verwerven. Daarnaast spelen vele externe partners een rol. Hierbij denken we aan CWI, RMC, Leerwerkloket, Gemeenten, Provincie, KvK, MKB, Kenniscentra, VNO/NCW, LWV. Regeling stagebox De regeling heeft tot doel om voldoende stagemogelijkheden te creëren voor moeilijk plaatsbare studenten in de BBL en BOL leerweg. (Niveau 1 en 2) Daarnaast is de regeling gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de begeleiding van deze groep studenten. Jaarverslag Leeuwenborgh Opleidingen 28

29 Binnen alle sectoren van onze instelling zijn, of worden, projecten opgezet voor deze doelgroep. Zo wordt binnen de afdeling Handel een samenwerkingsproject met Albert Heijn opgezet, binnen de afdeling Techniek wordt intensief samengewerkt met Bouwopleidingen Zuid (BOZ) om simulatieplaatsen te creëren. Vervolgens heeft de sector Educatie (AKA) een project opgezet om een professionaliseringsslag te maken. Hiervoor hebben, ten behoeve van de acquisitie, tijdsinvesteringen plaatsgevonden. De voorbereidingen hebben reeds geresulteerd in een verbetering van de contacten met de netwerken alsmede de kwaliteit van de stages. Tevens is genoemde doelgroep gebaat met extra begeleiding bij het uitoefenen van de beroepspraktijkvorming. Ook wordt er gewerkt aan het opzetten van een bureau Werk&Stage. Dit bureau wordt onder andere gerealiseerd op initiatief van de Werkgeversverenigingen, Kamer van Koophandel, vmbo-scholen en de roc s in Limburg. Het bureau heeft onder andere tot doel om Leeuwenborgh breed de deelnemers voorzien in een stageplaats en anderzijds om stageplaatsen te verwerven. Vanzelfsprekend zal hiervoor een adequaat databestand de basis moeten leveren om de contacten met het bedrijfsleven verder gestalte te geven. We vertrouwen erop dat hierdoor meer en betere plaatsingsmogelijkheden ontstaan voor de niveaus 1 en 2 en dat de begeleiding kan worden geoptimaliseerd. Leerling gebonden financiering Leerling Gebonden Financiering is uitsluitend beschikbaar voor deelnemers die geïndiceerd zijn door de Commissie van Indicatiestelling. Meestal loopt de indicatietermijn 3 jaar waarna een herindicatie kan volgen. De LGF bestaat altijd uit twee geldstromen: - ten behoeve van de ambulante begeleiding. Deze geldstroom gaat naar het speciaal onderwijs/rec s. De ambulante begeleider (AB-er) informeert de mentor uitgebreid over de problematiek/handelingsverlegenheid van de deelnemer, neemt het initiatief en ondersteunt de mentor bij het maken van het handelingsplan, de evaluatie en het eindverslag. De AB-er geeft ook systeembegeleiding aan de docenten. Daarnaast heeft hij zeer regelmatig contact met de deelnemer en zo nodig met zijn ouders/opvoeders. - ten behoeve van coördinatie en de sectoren. Ongeveer een derde wordt besteed aan de coördinatie van de zorg binnen het Loopbaanportaal. Deskundigheidsbevordering vindt plaats en er wordt deelgenomen aan bijeenkomsten van het Platform van Gehandicapten, behorend tot de mbo-raad. De coördinatie houdt onder meer in dat de dossiers worden bijgehouden en dat de financiering van hieruit wordt aangevraagd. Twee derde van de middelen gaat naar de sector. Hieruit wordt hoofdzakelijk de extra begeleiding door mentoren bekostigd. Het is mogelijk om deze middelen te besteden aan technische aanpassingen, bijvoorbeeld een speciale laptop, voorzieningen op het invalidentoilet en andere fysieke aanpassingen. De inzet van de ambulante begeleider en de mentor, en de verantwoording van het budget, worden in een handelingsplan opgenomen. Alle handelingsplannen en resultaten worden periodiek geëvalueerd. In 2010 ontving Leeuwenborgh Opleidingen in totaal ruim aan Leerling Gebonden Financiering. Hiermee realiseerden we voorzieningen en extra begeleiding voor in totaal 90 deelnemers, waarvan 37 deelnemers zowel in schooljaar als in schooljaar afkomstig waren uit alle sectoren. 29

30 Schoolmaatschappelijk werk (SMW) Schoolmaatschappelijk werk bij Leeuwenborgh Opleidingen is een onderdeel van de interne zorgstructuur en is ondergebracht bij het Loopbaanportaal. Het is een laagdrempelige voorziening, die gericht is op het vroegtijdig aanpakken van psychosociale problemen. Daarbij werken de schoolmaatschappelijk werkers samen met andere zorginstellingen voor jongeren, zoals Jeugdzorg, GGD, Jongerenloketten, Verslavingszorg en Schuldhulpverlening. De ervaringen met de inzet van schoolmaatschappelijk werkers zijn zeer positief. Deelnemers én ouders geven aan deze voorziening belangrijk te vinden als opvoedingsondersteuning. In 2010 ontving Leeuwenborgh Opleidingen voor de inzet van schoolmaatschappelijke werk euro. In 2010 werden de volgende resultaten geboekt: - aantal hulpverleningstrajecten: problemen thuis en persoonlijkheidsproblemen vormen de meerderheid van de hulpvragen. - gemiddelde tijdsinvestering per hulpverleningstraject: 5 uur. 7. Informatie in verband met kwalitatief zwakke opleidingen en examens Tijdens het onderzoek naar kwaliteitsverbetering van de kwaliteit van onderwijs in de sector Economie werd door de inspectie een grote verbetering geconstateerd. Alle opleidingen ontvingen een voldoende oordeel voor de kwaliteit van het onderwijs. Bij een aantal opleidingen zijn, vooral gezien na-ijleffecten de onderwijsopbrengsten nog niet volledig aan de norm. Dit onderdeel zal in 2011 heronderzocht worden. Het onderzoek naar examinering is in december 2010 gestart en wordt voortgezet en afgerond in De opleidingen die op grond van het examenonderzoek 2009 een onvoldoende oordeel hadden, zijn inmiddels niet meer actief, en komen derhalve niet voor heronderzoek in aanmerking. Sector Educatie: budgetten onder druk De Educatiebudgetten worden over 2010 en 2011 in totaliteit gekort met 1,8 miljoen euro. Bovendien is het onduidelijk hoe de sector Educatie na 2011 gefinancierd gaat worden. Het lijkt er zelfs op dat de inburgeringsbudgetten na 2013 helemaal wegvallen. Eveneens is onduidelijk of de gedwongen winkelnering voor het WEB-budget (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) bij roc s gecontinueerd wordt. Om tijdig op deze komende ontwikkelingen in te spelen, streeft de sector ernaar om het aantal contractactiviteiten met derden te vergroten tot 23% in 2011 (t.o.v. 18% in 2010). Hiertoe wordt de samenwerking met zowel het Loopbaanportaal (verbeteren synergie) als het Marktportaal (andere marketing- en salesstrategieën) versterkt. NT2: duale trajecten Onderdelen van het concept van de Onderwijsboulevard, het concept dat de sector ontwikkelt om klaar te zijn voor toekomstige ontwikkelingen, komen terug in de manier waarop duale trajecten voor inburgeraars zijn opgepakt. De gemeenten Stein, Beek en Schinnen hebben hier in het kader van de openbare aanbesteding naar gevraagd. De sector heeft hier al ervaring mee in de uitstroomrichtingen onderwijs, gezondheid en opvoeding; nu zullen dit soort duale NT2- trajecten ook ontwikkeld moeten worden voor uitstroomrichtingen zoals werk, ondernemerschap en maatschappelijke participatie. In het kader van de professionalisering van docenten in de Onderwijsboulevard heeft een van de werkgroepen zich hiermee beziggehouden. Dat heeft de werkgroep gedaan zowel vanuit de afdeling AKA/KK, waar van oudsher de nadruk ligt op het verwerven van werknemersvaardigheden en leren in de praktijk, als vanuit de afdeling NT2, die traditioneel het accent legt op taalverwerving. In 2011 geven docenten verder vorm aan de duale trajecten. Jaarverslag Leeuwenborgh Opleidingen 30

31 VAVO: examentrajecten en voortraject Ook binnen het VAVO is een eerste aanzet gegeven voor aanpassing aan het concept van de Onderwijsboulevard. Resultaten De sector Educatie heeft in 2010 voor in totaal 2497 deelnemers (inclusief contractdeelnemers) onderwijsactiviteiten uitgevoerd. Opleidingsteam AKA (ArbeidsmarktgeKwalificeerd Assistent): Aantal deelnemers: 246 Beoogd rendement conform Beleidsplan Educatie 2010: 75% (= jaarresultaat inclusief positieve uitstroom naar werk) Behaald rendement 2010: 70,6% ( jaarresultaat = 64,6%, 6 procent heeft baan gevonden tijdens de opleiding) BasisEducatie: Aantal deelnemers: 831 Beoogd rendement conform Beleidsplan Educatie 2010 en afspraken met gemeenten: 70% Behaald rendement: 93% van het aantal deelnemers heeft het vooraf gestelde doel bereikt Nederlands als tweede Taal (NT2): Aantal deelnemers: 526 Beoogd rendement conform Beleidsplan Educatie 2010 en afspraken met gemeenten: 70% Behaald rendement: 73% Voortgezet Algemeen VolwassenenOnderwijs (VAVO) Aantal deelnemers: 894 Beoogd rendement conform Beleidsplan Educatie 2010 en afspraken met gemeenten: 60% aantal deelnemers doel bereikt % VMBO ,4% HAVO ,7% VWO ,5% totaal ,1% 31

32 Financiële resultaten Helderheid Thema 1: Uitbesteding Samenwerking met EFAA Opleidingen. De samenwerkingsovereenkomst met EFAA Opleidingen is gecontinueerd. Deze exclusieve samenwerking werd reeds enkele jaren geleden aangegaan op het gebied van de opleiding fitness/instructor en aerobics/instructor. De Sector CHT- UvV, afdeling Cios is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de opleidingen en examinering. De opleiding maakt deel uit van de in het Regionaal Opleidingscentrum gebruikelijke kwaliteitscontroles. EFAA en Cios verrekenen hun aandeel in de kosten aan de hand van de vooraf opgestelde en goedgekeurde begroting, welke deel uitmaakt van de samenwerkingsovereenkomst. Samenwerking met Koninklijke Luchtmacht In 2006 zijn de Koninklijke Luchtmacht en Leeuwenborgh Opleidingen overeengekomen om een samenwerking aan te gaan. In een aan deze overeenkomst ondergeschikte Service Level Agreement zijn nadere uitvoering en procedurele zaken gespecificeerd. De opleiding heeft betrekking op de basisopleiding voor vliegtuigtechnicus op WEB 3 niveau. Leeuwenborgh Opleidingen verzorgt het theoretisch onderwijs en de examinering en de Koninklijke Luchtmacht verzorgt, onder verantwoordelijkheid van Leeuwenborgh Opleidingen, de beroepspraktijkvorming. Voornoemde overeenkomst is voor een termijn van zes jaren aangegaan. Hierbij werd rekening gehouden met de doorlooptijd van drie cohorten waardoor de Koninklijke Luchtmacht gebruik kan maken van de gespecialiseerde afgestudeerden ten behoeve van de krijgsmacht. Samenwerking met Fokker Services B.V. Vanaf 1 januari 2007 heeft Leeuwenborgh Opleidingen een overeenkomst gesloten met Fokker Services B.V. Deze overeenkomst heeft betrekking op de opleiding vliegtuigonderhoudtechnicus. Fokker heeft de PART 147 erkenning en neemt de examineringprocessen voor Part 66 modules voor haar rekening. Deelnemers kunnen door deze aantekening bij diplomering een marktrelevante specifieke bevoegdheid krijgen. Samenwerking programma gastvrijheid bij Vivre. In 2010 is met BETEOR te Eindhoven en Leeuwenborgh een convenant gesloten met betrekking tot het project Vivre, gewoon beter. Het personeel in de zorginstellingen van Vivre worden in diverse BBL trajecten geschoold. BETEOR zal in de trajecten taken ten behoeve van het onderwijs verrichten. Deze opleidingen staan onder de regie en verantwoordelijkheid van Leeuwenborgh. De centrale en individuele BPV-begeleiding alsmede het leveren van de examinatoren ligt in handen van Leeuwenborgh. Thema 2: Investeren van publieke middelen in private activiteiten In het kalenderjaar 2010 hebben bij Leeuwenborgh Opleidingen geen investeringen vanuit publieke middelen naar private activiteiten plaatsgevonden. Financiële resultaten Jaarverslag Leeuwenborgh Opleidingen 32

33 Financiële resultaten Thema 3: Het verlenen van vrijstellingen De regeling Vrijstellingen is voor Leeuwenborgh Opleidingen vastgelegd in het Kwaliteitshandboek Examinering Leeuwenborgh Opleidingen, laatste versie 15 november Dit handboek is toegankelijk voor alle belanghebbenden. In dit handboek staat ook de beschrijving van de processen van het examenbureau. Verder is de vrijstellingsprocedure in een stroomschema gebracht en met bijbehorende formulieren gedocumenteerd. De flexibiliteit is in sommige opleidingstrajecten toegenomen. Daardoor behoort differentiatie in de duur van de opleidingen tot de mogelijkheden. Thema 4: Les- en cursusgeld Enige jaren geleden heeft de procedurebeschrijving met betrekking tot de betalingsverplichting cursusgeld gestalte gekregen. Belanghebbenden kunnen hun rechten en plichten dienaangaande naslaan. De interne administratieve organisatie van de processen is vastgelegd en geïmplementeerd. Leeuwenborgh Opleidingen heeft een stringent beleid ten aanzien van het incasseren van openstaande vorderingen. De instelling betaalt niet zelf het cursusgeld voor de deelnemer. Een machtiging staat toe dat het cursusgeld door een derde wordt betaald. In de onderhavige gevallen zijn deze machtigingen in de dossiers van de deelnemers aanwezig. Leeuwenborgh Opleidingen beheert de te ontvangen cursusgelden waardoor de af te dragen gelden aan Cfi overeenkomen met de soll-positie. Thema 5: In- en uitschrijving en inschrijven van deelnemers in meer dan een opleiding tegelijk Er zijn kort na de teldatum 1 februari 2010 en vanaf begin schooljaar tot eind december 2010 geen groepen deelnemers bewust later uitgeschreven teneinde nog bekostiging te genereren. De uitschrijvingen waren meestal een gevolg van persoonlijke omstandigheden van de deelnemer (zoals andere opleiding extern, verhuizing of verkeerde keuze van opleiding). Bij Leeuwenborgh Opleidingen komen inschrijvingen van deelnemers die bij meer dan één opleiding staan ingeschreven voor. Deze deelnemers wordt de mogelijkheid geboden om zich op meerdere terreinen te kwalificeren en hun kans op de arbeidsmarkt hierdoor te vergroten. Vanzelfsprekend wordt in bedoelde gevallen de deelnemer voor één opleiding in de bekostigingstelling opgenomen. Ten aanzien van examinering heeft meervoudige diplomering plaatsgevonden. Ook hier zijn de gediplomeerden slechts eenmaal in de output-bekostiging geteld. Ingaande schooljaar zijn de doorstroomklassen opgestart. Teneinde de vroegtijdige uitval te minimaliseren, worden de aanvankelijke drop-outs in de gelegenheid gesteld om, middels intensieve begeleiding bij het Loopbaanportaal en Sector, binnen drie maanden tot de juiste keuze te komen. Thema 6: De deelnemer volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven Hiervan zijn bij de instelling geen aanwijzingen. 33 Financiële resultaten

34 Financiële resultaten Thema 7: Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven Maatwerktrajecten worden vaak in samenwerking met een derde gerealiseerd. Hierbij worden inzet van personeel en middelen integraal met elkaar verrekend. Ictopus Acadamy B.V. verzorgt voor Leeuwenborgh Opleidingen trajecten met onder andere DSM, SABIC, Sphinx. Ook worden individuele maatwerktrajecten uitsluitend door Leeuwenborgh Opleidingen verzorgd. Met Gilde BT en MTB Maastricht is een samenwerking voor een BBL-traject AKA Techniek, Fietsassemblage overeengekomen. Het BPV-deel vindt voornamelijk in de werkomgeving plaats bij MTB Maastricht. Ten aanzien van Procestechniek bestaat al jaren een scholingsrelatie met Mosa Maastricht, Sappi en Rockwool. Ook dit schooljaar hebben we scholing met bedoelde bedrijven in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegd. Hierbij zijn flexibele examinering evenals extra begeleiding van de deelnemers, op verzoek van de opdrachtgever, als extra inspanning doorberekend. In 2010 zijn weer bij diverse zorginstellingen alsmede voor industriële bedrijven maatwerktrajecten gestart. Het betreft met name trajecten met kleinere groepen en intensievere BPV begeleiding. Voorbeelden zijn: Vivre, Noptra Contracting en Sitech Service. Mede in het licht van Leven Lang Leren zijn vervolgens contracten van minder grote omvang met bedrijven afgesloten. Leeuwenborgh Opleidingen verzorgt ook basisopleidingen voor de Koninklijke Landmacht. Hierbij doorlopen de deelnemers c.q. aankomende beroepsmilitairen een opleiding die aansluit bij hun uiteindelijke specialisatie. Het betreft opleidingen in de leerweg BBL, waarbij de BPV bij de krijgsmacht plaatsvindt. Thema 8: Buitenlandse deelnemers en onderwijs in het buitenland Leeuwenborgh Opleidingen verzorgt geen onderwijs op locaties buiten de grenzen. Inmiddels is, voor wat betreft de toetsing van rechtmatig verblijf van deelnemers bij inschrijving, intern een beleidsprocedure van toepassing. Deze instructie, rekening houdende met de Koppelingswet, behelst het inleveren van een verblijfsdocument door alle instromers. De voorwaarden uit het controleprotocol van CfI worden hierbij vanzelfsprekend in acht genomen. Financiële resultaten Jaarverslag Leeuwenborgh Opleidingen 34

35 Financiële resultaten 35 Financiële resultaten

36 Externe functies leden C v B Externe functies leden College van Bestuur Carla Langen, voorzitter 1. Lid bestuur Stichting Immens 2. Lid LWV-kring Zuid-Limburg 3. Lid Raad van Toezicht Stichting Kindante Ferno Schneiders, lid 1. Lid Bestuur Stichting Maastricht Maintenance Boulevard 2. Lid Raad van Toezicht Stichting Jeugdzorg St. Joseph Externe functies C v B Jaarverslag Leeuwenborgh Opleidingen 36

37 Verklaring van het bevoegd gezag Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verplicht het bevoegd gezag tot een verklaring dat alle opleidingen voldoen aan de wettelijke vereisten. Deze vereisten definieert Leeuwenborgh Opleidingen als: het voldoen aan de zorgplicht informatievoorziening, verstrekken van een onderwijsovereenkomst ofwel praktijkovereenkomst, het melden van voortijdige schooluitval, het in werking hebben van klachtenregelingen met betrekking tot examens en vertrouwenszaken, het voldoen aan de wet BIO, alle opleidingen voldoen aan de minimum urennorm, de vrijwillige bijdrage van deelnemers voldoet aan de normen zoals door JOB gesteld en tenslotte de toegankelijkheid van de opleidingen voor alle potentiële deelnemers en het daarmee bedienen van deelnemers uit een aantal specifieke doelgroepen. De informatieplicht vanuit school naar deelnemers en ouders is verankerd in het onderwijs- en examenreglement van alle opleidingen. Leeuwenborgh hecht aan persoonlijke opvang van deelnemers (en medewerkers) met vertrouwenszaken of klachten over ongewenst gedrag. Leeuwenborgh spant zich in om ten aanzien van alle docenten te voldoen aan het gestelde in de wet Beroepen in het Onderwijs (wet BIO). Voor alle medewerkers staat voldoende budget voor na- en bijscholing ter beschikking. Leeuwenborgh Opleidingen heeft als roc de verplichting om deelnemers op te leiden tot een dusdanig niveau dat zij voldoen aan de kwalificatieplicht. Aan alle - potentiële - deelnemers tot 18 jaar wordt een passend aanbod dat kan leiden tot diplomering op niveau 2 aangeboden. De - fysieke - toegankelijkheid van de opleidingen en gebouwen voor - potentiële - deelnemers uit alle bevolkingsgroepen staat bij Leeuwenborgh Opleidingen hoog in het vaandel. Alle opleidingen van Leeuwenborgh Opleidingen voldoen aan de wettelijke vereisten. De jaarrekening 2010 is door de Raad van Toezicht in aanwezigheid van de accountant besproken. De jaarrekening vormt volgens de verklaring van de accountant een getrouwe weergave van de in 2010 gerealiseerde processen. De jaarrekening en het verslag over 2010 zijn in de vergadering van de Raad van Toezicht op 20 juni 2011 goedgekeurd en vervolgens in de vergadering van het College van Bestuur van 28 juni 2011 vastgesteld. Verklaring 37

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S

RENDEMENTEN EN DIPLOMA S 2. ONDERWIJSOPBRENGSTEN EN DEELNEMERSONTWIKKELING RENDEMENTEN EN DIPLOMA S DIPLOMA S VMBO 2-24 De rendementen vmbo zijn gebaseerd op de opbrengsten oordelen van de onderwijsinspectie. Als een leerling

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 28AZ Windesheim Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers 28AZ - Windesheim Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Windesheim.

Nadere informatie

SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) EXPLOITATIE NAAR SALDI SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150.

SALDO COLLECTIEF PERSONEEL -673.000 (VERSCHIL REALISATIE T.O.V. BEGROTING) EXPLOITATIE NAAR SALDI SALDO COLLECTIEF HUISVESTING 150. K KENGETALLEN 8 81 EXPLOITATIE NAAR SALDI Het exploitatieresultaat bedraagt positief 1.315. (begroot: negatief 2.672.) ten opzichte van positief 4.196. vorig jaar en is als volgt opgebouwd. Saldo bedrijfsvoering:

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 28AX Hogeschool Zeeland Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hogeschool Zeeland.

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig verslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opleidingsaanbod 2013... 4 3. Uitgegeven diploma s... 4 4. Aantal studenten per lopende opleiding op 1 maart 2014... 4 5. Urenverantwoording

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

en leerlingenvervoer

en leerlingenvervoer Wat willen we bereiken? Omschrijving/Definitie: Hier wordt onder verstaan: 1. zorgdragen voor vervoer van leerlingen met een beperking; 2. bevorderen onderwijs voor leerlingen met beperkingen; 3. bevorderen

Nadere informatie

Overzicht van onze opleidingen BOL/BBL/VST 2013

Overzicht van onze opleidingen BOL/BBL/VST 2013 Overzicht van onze opleidingen BOL/BBL/VST 2013 Alle Sectoren Alle Sectoren CIOS Sport- en Bewegingsbegeleider 2 Dansleider 3 Sport- en Bewegingsleider 3 Sport- en Bewegingscoördinator 4 Handel Verkoper

Nadere informatie

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden Verslag van Werkzaamheden BM-Services 2013 1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Verslag van werkzaamheden...3 3. Risico s volgens bevoegd gezag...4 4. RMC meldingen...5 5. Jaarverslag...5 6. Kwaliteitsverbeteringen...5

Nadere informatie

Kleurrijk in woord en beeld... Resultatenbox 2009 Leeuwenborgh Opleidingen

Kleurrijk in woord en beeld... Resultatenbox 2009 Leeuwenborgh Opleidingen Kleurrijk in woord en beeld... Resultatenbox 2009 Leeuwenborgh Opleidingen 2 Inhoudsopgave inleiding 5 1. resultatenbox 6 verklaring van het bevoegd gezag 6 verslag raad van toezicht 8 paspoort 10 2. leerwinsten

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014

FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS. Utrecht, november 2014 FINANCIËLE RAPPORTAGE FUNDEREND ONDERWIJS 2014 Utrecht, november 2014 INHOUD Inleiding 5 1 Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs 7 2 Expertisecentra 10 3 Voortgezet onderwijs 12 4 Samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

1. Teller UZS in RMC Regio Utrecht

1. Teller UZS in RMC Regio Utrecht Voorblad bij Rapportage UzS oktober 2014 t/m 1 okt 2015 RMC Regio Utrecht 1. Teller uitschrijvingen zonder startkwalificatie 2. Leeswijzer 3. Conclusies en aanbevelingen 1. Teller UZS in RMC Regio Utrecht

Nadere informatie

Erratum Jaarboek onderwijs 2008

Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek Erratum 13 december 2007 Erratum Jaarboek onderwijs 2008 Ondanks de zorgvuldigheid waarmee deze publicatie is samengesteld, is een aantal zaken niet juist vermeld. Onze

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2013-2014 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7270 15 februari 2016 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 februari 2016 nr. FEZ/880590,

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief

JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS. FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief JAARREKENINGEN 2012 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Versie 1.0 definitief Utrecht, december 2013 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs...

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. ROC van Amsterdam. ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING ROC van Amsterdam ROC op Maat entree opleidingen (ROC op Maat West en ROC op Maat Zuidoost) Plaats : Amsterdam BRIN nummer : 25PZ Onderzoeksnummer : 291146 Datum onderzoek

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO

Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Samenwerkingsovereenkomst ROCKO Partijen: Summa College, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw T. van Hoogstraten, Korein, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Notten, Kinderopvanggroep,

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden P.J. Verveen (D66) en drs. M. Živanović (Leefbaar Rotterdam) over jongerenwerk.

Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden P.J. Verveen (D66) en drs. M. Živanović (Leefbaar Rotterdam) over jongerenwerk. Rotterdam, 29 mei 2012. Onderwerp: Beantwoording van de schriftelijke vragen van de raadsleden P.J. Verveen (D66) en drs. M. Živanović (Leefbaar Rotterdam) over jongerenwerk. Aan de Gemeenteraad. Op 31

Nadere informatie

ROC Leeuwenborgh Het opleidingscentrum van de Euregio

ROC Leeuwenborgh Het opleidingscentrum van de Euregio ROC Leeuwenborgh Het opleidingscentrum van de Euregio inhoud pagina Visie 3 Aanbod 3 Competentie Gericht Onderwijs 4 Leerwegen & Trajecten 5 Euregionalisering 6 The Dutch Alliance 7 2 Leeuwenborgh Opleidingen

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2012/2013 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Overzicht van onze opleidingen BOL/BBL/VST 2015-2016

Overzicht van onze opleidingen BOL/BBL/VST 2015-2016 Overzicht van onze opleidingen BOL/BBL/VST 2015-2016 Alle Sectoren Alle Sectoren CIOS Sport- en Bewegingsbegeleider 2 Dansleider 3 Sport- en Bewegingsleider 3 Sport- en Bewegingscoördinator 4 Handel Verkoper

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC TOP te Amsterdam 22158 Financiële beroepen (Financiële beroepen) en 93200 Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Januari,

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 04NZ SOMA College Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SOMA College. De tabellen

Nadere informatie

Doelstelling Percentage en streefcijfers uitval naar onderwijssoort Haaglanden Tussenstand verloop dit schooljaar

Doelstelling Percentage en streefcijfers uitval naar onderwijssoort Haaglanden Tussenstand verloop dit schooljaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters in RMC regio Haaglanden 4 e voortgangsrapportage 2012-2013 teldatum 01 oktober 2013 (versie 2) Doelstelling In het convenant Voortijdig Schoolverlaten 2012-2015 Haaglanden

Nadere informatie

23JA Grafisch Lyceum Rotterdam

23JA Grafisch Lyceum Rotterdam 23JA Grafisch Lyceum Rotterdam Aanval op schooluitval Convenantjaar 2009-2010 Nieuwe voortijdig schoolverlaters Voorlopige cijfers w w w. a a n v a l o p s c h o o l u i t v a l. n l Convenantjaar 2009-2010

Nadere informatie

Overzicht van onze opleidingen BOL/BBL/VST 2014

Overzicht van onze opleidingen BOL/BBL/VST 2014 Overzicht van onze opleidingen BOL/BBL/VST 2014 Alle Sectoren Alle Sectoren CIOS Sport- en Bewegingsbegeleider 2 Dansleider 3 Sport- en Bewegingsleider 3 Sport- en Bewegingscoördinator 4 Handel Verkoper

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening JURIDISCHE DIENSTVERLENING ED 5-14 Graafschap College Opleidingen Juridische dienstverlening 2014-2015 Jouw advies helpt mensen verder Ben je hulpvaardig en kun je goed met mensen omgaan? Lijkt het je

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Sociaal cultureel werker BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 276997 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

informatie maatwerk risicoleerlingen

informatie maatwerk risicoleerlingen informatie maatwerk risicoleerlingen 1. context Terugdringen van voortijdig schoolverlaten staat centraal in de ambities die in Koers BVE zijn neergelegd. Terugdringen van voortijdig schoolverlaten is

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam. Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Zadkine te Rotterdam. Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Zadkine te Rotterdam Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Juni, 2014 BRIN: 25LP Onderzoeksnummer: 276637 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 18XX Berechja College Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Berechja College. De tabellen

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Sociaal Pedagogisch Werker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Sociaal Pedagogisch Werker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Rijn IJssel te Arnhem Sociaal Pedagogisch Werker Juni 2014 3280511/7 BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: 244348 Onderzoek uitgevoerd in: maart 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Medewerker marketing en Communicatie / Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) Financiële beroepen (Financieel

Nadere informatie

De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw

De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren Techniek, Economie & Handel, Zorg & Welzijn, en Landbouw Colofon Titel De deelname van dertigplussers in het mbo-onderwijs: de sectoren

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen 19 JUNI 2014 Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen van de bestaande situatie Flexibilisering

Nadere informatie

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant

index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant index Technocentrum Kwantitatieve regioanalyse technisch beroepsonderwijs Provincie Noord-Brabant Inhoudsopgave 1. Mbo Techniek... 3 1.1 Deelnemers mbo techniek... 3 1.1.1 Onderwijsinstellingen... 3 1.1.2

Nadere informatie

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 1. Procedure 2 2. Aanvragen en toekennen experimenten 2011-2012 2 3. Belangrijke elementen uit ministeriële regeling 3 4. Instructie bij Voortzetten

Nadere informatie

deelnemers Warme band voortgezet onderwijs Flink hoger diplomaen jaarresultaat 2 Lichte stijging aantal

deelnemers Warme band voortgezet onderwijs Flink hoger diplomaen jaarresultaat 2 Lichte stijging aantal Op koers Het Regio College in 2011 3 2011 1 De medewerkers van het Regio College hebben in 2011 onverminderd gewerkt aan het verhogen van het studiesucces van de deelnemers en het versterken van de aantrekkingskracht

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Mede namens de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 oktober 2006, nr. BVE/IenI/2006/33530, houdende regels voor het verstrekken van een aanvullende vergoeding voor het werven van

Nadere informatie

2e kwartaalrapportage 2014

2e kwartaalrapportage 2014 2e kwartaalrapportage 2014 2e kwartaalrapportage 2014 (cijfers tot en met juni 2014) Definitief 16092014 Inhoudsopgave 2e kwartaalrapportage 2014 Inleiding Hoofdstuk 1 Studenten MBO Hoofdstuk 2 Cursisten

Nadere informatie

VSV-cijfers. Aanval op schooluitval. RMC regio 13 Achterhoek. Convenantjaar Voorlopige cijfers

VSV-cijfers.  Aanval op schooluitval. RMC regio 13 Achterhoek. Convenantjaar Voorlopige cijfers olle 3,5 ) 54 ( 2,1 ) Twenterand 66 ( 2,3 ) Tubberge 24 ( 1,1 Olst-Wijhe 25 ( 1,6 ) Raalte 82 ( 2,3 ) Hellendoorn 61 ( 2,0 ) Wierden 53 ( 2,4 ) Almelo 207 ( 3,6 ) 1 Deventer 311 ( 4,2 ) Rijssen-Holten

Nadere informatie

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 10876. Verslag van Werkzaamheden

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 10876. Verslag van Werkzaamheden Verslag van Werkzaamheden BM-Services 2012 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Verslag van werkzaamheden... 3 3. Risico s volgens bevoegd gezag... 4 4. RMC meldingen... 5 5. Jaarverslag... 5 6. Kwaliteitsverbeteringen...

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR

JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR JAARREKENINGEN 2010 VAN INSTELLINGEN VOOR FUNDEREND ONDERWIJS FINANCIEEL BEELD PER SECTOR Utrecht, december 2011 Inleiding... 4 1. Basisonderwijs en speciaal basisonderwijs... 5 1.1 Financieel beeld...

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Rijn IJssel te Arnhem Pedagogisch Werk definitief december 2012 Plaats: Arnhem BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: Kenmerk: 127711 H3478332/MB/25LF Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Albeda College te Rotterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Albeda College te Rotterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Albeda College te Rotterdam Horeca-ondernemer/-manager/Ondernemer horeca/bakkerij ICT-medewerker (Medewerker beheer ICT) Sociaal-cultureel werker Administrateur

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC van Amsterdam com43 - Verkoopspecialist Juli 2012 Plaats: AMSTERDAM BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 126565 Onderzoek uitgevoerd in: april 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

Voortijdige Schoolverlaters Zoetermeer. Schooljaar 2014-2015

Voortijdige Schoolverlaters Zoetermeer. Schooljaar 2014-2015 Voortijdige Schoolverlaters Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 Juridische Aangelegenheden en Bestuursondersteuning / Onderzoek en Statistiek Voortijdige schoolverlaters Zoetermeer Schooljaar 2014-2015 Januari

Nadere informatie

RESULTATENBOX 2014 ONDERWIJSGROEP

RESULTATENBOX 2014 ONDERWIJSGROEP RESULTATENBOX GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT 2014 ONDERWIJSGROEPTILBURG In de jaarverslaglegging over 2014 kiest Onderwijsgroep Tilburg voor een heldere splitsing tussen het verhalende over concrete activiteiten,

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 35803 20 december 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2013, nr. FEZ/579396

Nadere informatie

VSV-cijfers. Aanval op schooluitval. RMC regio 1 Oost-Groningen. Convenantjaar Voorlopige cijfers

VSV-cijfers.  Aanval op schooluitval. RMC regio 1 Oost-Groningen. Convenantjaar Voorlopige cijfers g ) Eemsmond 46 ( 3,1 ) ) Ten Boer 22 ( 3,1 ) Loppersum 21 ( 2,1 ) Appingedam 35 ( 3,8 ) Delfzijl 71 ( 3,1 ) Haren 2 ( 1,9 ) 3 Slochteren 28 ( 2,1 ) Hoogezand-Sappemeer 94 ( 3,5 ) Menterwolde 29 ( 2,7

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 De weg banen voor kwaliteit en groei

Jaarverslag 2014 De weg banen voor kwaliteit en groei Jaarverslag 2014 De weg banen voor kwaliteit en groei Dé vakopleiding voor de infra. Uit de JOB enquête blijkt een hogere deelnemer tevredenheid dan 2 jaar geleden Het SOMA College in 2014 Het SOMA College

Nadere informatie

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2006-2007

Opgave op grond van artikel 25, tweede en derde lid van de Leerplichtwet 1969 over schooljaar 2006-2007 Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Voorgezet onderwijs vo 079-3232.444 Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bvh 079-3232.666

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE. Opleidingen Commercieel medewerker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ ROC WEST-BRABANT FLORIJN COLLEGE Opleidingen Commercieel medewerker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport vastgesteld

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Motivation beveiligingsopleidingen en adviezen te Schiedam. Particuliere beveiliging (Beveiliger)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Motivation beveiligingsopleidingen en adviezen te Schiedam. Particuliere beveiliging (Beveiliger) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Motivation beveiligingsopleidingen en adviezen te Schiedam Particuliere beveiliging (Beveiliger) november, 2013 H3331188/1 Plaats: Schiedam BRIN: 29YH Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

Kerncijfers Dienst Uitvoering Onderwijs. Apparaat en programma 2. Personeel 3. Enkele kengetallen 4. Klantcontacten en kanalen 5

Kerncijfers Dienst Uitvoering Onderwijs. Apparaat en programma 2. Personeel 3. Enkele kengetallen 4. Klantcontacten en kanalen 5 Kerncijfers 2016 Dienst Uitvoering Onderwijs Apparaat en programma 2 Personeel 3 Enkele kengetallen 4 Klantcontacten en kanalen 5 Klanten en producten 6 Klachten, bezwaarschriften, nationale ombudsman,

Nadere informatie

FACTSHEET Verwante en niet-verwante doorstroom in de beroepskolom

FACTSHEET Verwante en niet-verwante doorstroom in de beroepskolom FACTSHEET Verwante en niet-verwante doorstroom in de beroepskolom In het Nederlands onderwijsbestel moeten kinderen op jonge leeftijd belangrijke keuzes maken die de rest van hun loopbaan beïnvloedt. De

Nadere informatie

Addendum Toezichtkader bve 2012 Beoordeling opbrengsten bekostigd en niet bekostigd mboonderwijs

Addendum Toezichtkader bve 2012 Beoordeling opbrengsten bekostigd en niet bekostigd mboonderwijs Addendum Toezichtkader bve 2012 Beoordeling opbrengsten bekostigd en niet bekostigd mboonderwijs per 1 januari 2012 1. Inleiding In het toezichtkader bve 2012 is in het waarderingskader nog geen specifieke

Nadere informatie

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 1999-4Middelbaar BeroepsOnderwijs ROA De cijfers in deze publicatie zijn gebaseerd op de jaarlijkse schoolverlatersonderzoeken van het Researchcentrum voor

Nadere informatie

Jaarverslag toetsing en examinering 2013

Jaarverslag toetsing en examinering 2013 Jaarverslag toetsing en examinering 2013 College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging Goes, Februari 2014 Scalda/ College voor Gezondheidszorg en Uiterlijke Verzorging / 2013 (kenmerk: 1314-zorg-exc-2639)

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D17 (PA 4 september 2013) Aan de Gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 02PK Nimeto SGM v Mbo Kmbo Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Nimeto SGM v Mbo

Nadere informatie

Invoering entreeopleiding

Invoering entreeopleiding Invoering entreeopleiding Inleiding De entreeopleiding is geïntroduceerd in het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap. Focus op Vakmanschap kent een tweetal pijlers: doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen:

Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen: Nadere informatie reddingsplan Berechja Reddingsplan Het reddingsplan voor Berechja bestaat uit de volgende bijdragen van de verschillende partijen: 1. ROC Friese Poort neemt het mbo van Stichting Berechja

Nadere informatie

REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM KOP VAN NOORD-HOLLAND

REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM KOP VAN NOORD-HOLLAND REGIONAAL OPLEIDINGENCENTRUM KOP VAN NOORD-HOLLAND Titel : Managementinformatie: risicobeeld ROC Kop van Noord-Holland januari 2015 Datum : januari 2015 Versie : definitief Inleiding Deze managementrapportage

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU Leidse instrumentmakers School te Leiden Fijnmechanische techniek (Researchinstrumentmaker) 4255204/4 BRIN: 02OV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Landstede MBO. Medewerker marketing en communicatie Manager handel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Landstede MBO. Medewerker marketing en communicatie Manager handel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Landstede MBO Medewerker marketing en communicatie Manager handel Plaats : Zwolle BRIN nummer : 01AA Onderzoeksnummer : 293580 Datum onderzoek

Nadere informatie

Vergelijking bekostiging vmbo en mbo. Onderzoek Berenschot in opdracht van de roc s in de vier grote steden in samenwerking met de MBO Raad

Vergelijking bekostiging vmbo en mbo. Onderzoek Berenschot in opdracht van de roc s in de vier grote steden in samenwerking met de MBO Raad Vergelijking bekostiging vmbo en mbo Onderzoek Berenschot in opdracht van de roc s in de vier grote steden in samenwerking met de MBO Raad 1. Inleiding Berenschot heeft in opdracht van de roc s in de vier

Nadere informatie

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt Schoolverlaters tussen onderwijs en arbeidsmarkt 1999- ROA Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA). Niets uit deze uitgave mag op enige manier worden verveelvoudigd zonder voorafgaande

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Pedagogisch Werk, niveau 3 KWALITEITSONDERZOEK MBO Alfa-college te Groningen Pedagogisch Werk, niveau 3 Definitief Januari, 2013 BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 128008 Onderzoek uitgevoerd in: november, 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Wet overige OCW-subsidies;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op de artikelen 2 en 4 van de Wet overige OCW-subsidies; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 30694 5 november 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 oktober 2013, nr. 530669, houdende

Nadere informatie

De kracht van vakmanschap

De kracht van vakmanschap De kracht van vakmanschap Presentatie Anky Veldman, voorzitter Btg ZWS Kennisdelingsconferentie 29 maart 2012 Vers van de Pers A. V&VN voorstel beroepsniveau s B. Actieplan Focus op Vakmanschap C. Kenmerken

Nadere informatie

3 De situatie in de bbl

3 De situatie in de bbl DE SITUATIE IN DE BBL 3 De situatie in de bbl Zoals in de inleiding is aangegeven gaat de SER in dit eerste deel van het advies vooral in op de vraag van de minister in de adviesaanvraag naar de teruglopende

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

Verdiepingscursus WEB: Onderwijs en bedrijfsleven. Seminar 4 15 november 2012 John Schobben Renée van Schoonhoven

Verdiepingscursus WEB: Onderwijs en bedrijfsleven. Seminar 4 15 november 2012 John Schobben Renée van Schoonhoven Verdiepingscursus WEB: Onderwijs en bedrijfsleven Seminar 4 15 november 2012 John Schobben Renée van Schoonhoven Programma 15.00 uur Welkom en introductie 15.15 uur Deel 1: introductie, kernbegrippen 16.30

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid

Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid Gezamenlijke aanpak schoolverzuim Voortgezet Onderwijs regio Zuid-Holland Zuid Juli 2014 Samenkomen is een begin Bij elkaar blijven is vooruitgang Samenwerken is succes" Verzuimaanpak wettelijke kaders

Nadere informatie

Ouderavond Handel en administratie

Ouderavond Handel en administratie Ouderavond Handel en administratie Mentoren B4H: Muriël Sleeswijk Jose Visser Rien ter Beek Mentoren K4H: Brenda Koster Dennis Zoomers Mentoren K4H: Maria Muelink Harmen Hecker Ouderavond Handel en administratie

Nadere informatie

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967

ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen /43967 ONDERZOEK OMVANG FINANCIËLE BUFFER Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen 4514541/43967 Utrecht, maart 2015 Voorwoord Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de omvang van de financiële

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Flevoland. Kapper (Junior Kapper)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Flevoland. Kapper (Junior Kapper) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Flevoland Kapper (Junior Kapper) Juli 2012 Plaats: Lelystad BRIN: 25LR Onderzoeksnummer: 126736 Onderzoek uitgevoerd in: Juni 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

FLEXIBILISERING, MAAR DAN METEEN GOED

FLEXIBILISERING, MAAR DAN METEEN GOED FLEXIBILISERING, MAAR DAN METEEN GOED en met de Associate degree Hans Daale - Leido opzet Invoering van de associate degree als opleiding Flexibilisering, verticaal en horizontaal, van de beroepskolom

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3280511/8 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279414 Onderzoek uitgevoerd in: oktober/november

Nadere informatie

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans.

Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. FINANCIEEL BELEID Financiële positie op balansdatum Onderstaand treft u de balans aan per 31 december 2014. Na de balans volgt een korte toelichting op de belangrijkste wijzigingen in de balans. Activa

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 14YD Lentiz Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Lentiz. De tabellen zijn gebaseerd

Nadere informatie

De chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven; een natuurlijk bondgenootschap

De chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven; een natuurlijk bondgenootschap De chemie tussen onderwijs en bedrijfsleven; een natuurlijk bondgenootschap Kwaliteitscentrum Examinering (KCE) Het Kwaliteitscentrum Examinering beoordeelt de kwaliteit van de examens van alle beroepsopleidingen

Nadere informatie

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de

B&W Vergadering. Besluit 1. Het college stemt in met de Intentieovereenkomst van de bevoegde gezagen van de 2.2.6 Intentieovereenkomst Voortijdig Schoolverlaten 1 Dossier 741 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 741 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 september 2016 Agendapunt 2.2.6 Omschrijving Intentieovereenkomst

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. NCOI MBO College te Hilversum

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. NCOI MBO College te Hilversum ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU NCOI MBO College te Hilversum Logistiek medewerker (Logistiek medewerker) Logistiek teamleider (Logistiek teamleider) Logistiek supervisor (Logistiek

Nadere informatie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie

Dit is het ROC van Twente. Onderwijsvisie in feiten en cijfers Dit is het ROC van Twente ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Ruim 2000 medewerkers verzorgen beroepsopleidingen,

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC West-Brabant te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC West-Brabant te Etten-Leur Facilitaire dienstverlener (Facilitaire leidinggevende) Facilitair leidinggevende Februari 2015 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 280561

Nadere informatie

Convenant. Kinderopvang en Onderwijs: Competentiegericht opleiden in de Kinderopvangorganisaties in de regio Limburg Zuid 2010-2013

Convenant. Kinderopvang en Onderwijs: Competentiegericht opleiden in de Kinderopvangorganisaties in de regio Limburg Zuid 2010-2013 Convenant Kinderopvang en Onderwijs: Competentiegericht opleiden in de Kinderopvangorganisaties in de regio Limburg Zuid 2010-2013 Dit convenant beschrijft de samenwerking tussen de aanbieders van Kinderopvang

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Leiden. com58 - ICT Medewerker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Leiden. com58 - ICT Medewerker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Leiden com58 - ICT Medewerker Utrecht, september 2012 Plaats: LEIDEN BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 126851 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie