Pagina 1 van 7. BOR WIL Aan de voorzitter Mevrouw. H. Knijf P/a postbus DA Houten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pagina 1 van 7. BOR WIL Aan de voorzitter Mevrouw. H. Knijf P/a postbus 30 3990 DA Houten"

Transcriptie

1 BOR WIL Aan de voorzitter Mevrouw. H. Knijf P/a postbus DA Houten IJsselstein, 28 oktober 2012 Betreft: definitief besluit businesscase WIL Geachte mevrouw Knijf, beste Hanneke, Per brief van 7 september 2012 heb ik de BOR om advies gevraagd over de voorgenomen business case die ten grondslag ligt aan de inrichting van WIL. Op 24 oktober 2012 heb ik uw advies ontvangen, waarvoor dank. U verzoekt mij aan het eind van uw advies om een schriftelijk definitief besluit waarin bovenstaande adviespunten meegenomen zijn, conform de procedure in de WOR. Bij deze voldoe ik graag aan uw verzoek. U hebt uw advies opgebouwd langs een aantal belangrijke voorwaarden, oftewel kritische succesfactoren die er toe moeten leiden dat de organisatie en in het bijzonder de medewerkers per 1 mei 2013 een goede start kunnen maken. In uw ogen zijn dat er zeven: Voor iedereen duidelijkheid over baanzekerheid en arbeidsvoorwaarden. Aandacht voor de vorming van een nieuwe organisatiecultuur (die samenhang heeft met de ambitie van WIL) en de integratie van de huidige verschillende culturen. Toekomstbestendigheid van de organisatie. Optimale dienstverlening naar de klant. Goed leiderschap. Ontwikkeling en opleiding. Zorgvuldigheid en transparantie in het proces. Ik waardeer deze constructieve insteek. In lijn met uw advies zal ik onderstaand clustergewijs reageren op uw adviezen. Aan het eind geef ik aan hoe wij uiteindelijk besloten hebben. Voor iedereen duidelijkheid over baanzekerheid en arbeidsvoorwaarden Uw eerste cluster van adviezen betreft het bieden van duidelijkheid aan iedereen over baanzekerheid en arbeidsvoorwaarden. Concreet adviseert u ons drie zaken: 1. Alvorens het plaatsingsproces in gang te zetten adviseert de BOR om eerst duidelijkheid te krijgen en te verschaffen over de volgende punten: a. Huisvesting b. Hoe de lokale toegang en KCC georganiseerd gaat worden, welke taken dat oplevert voor WIL en wat de eventuele gevolgen zullen zijn voor de formatie. c. Hoe schuldhulpverlening georganiseerd gaat worden, welke taken dat oplevert voor WIL en wat de eventuele gevolgen zullen zijn voor de formatie. Pagina 1 van 7

2 d. Hoe het werkgeversservicepunt georganiseerd gaat worden, welke taken dat oplevert voor WIL en wat de eventuele gevolgen zullen zijn voor de formatie. 2. Alvorens het plaatsingsproces in gang te zetten adviseert de BOR om voor alle medewerkers overeenstemming te hebben hoe de verschillen tussen de huidige arbeidsvoorwaarden en de nieuwe arbeidsvoorwaarden opgelost gaan worden. De manier waarop dit geregeld gaat worden (of het oplossen van de verschillen door het BGO overeengekomen gaan worden of in de vijf latende organisaties) laten we over aan het BGO en de GO s. 3. De BOR adviseert om het uitvoeren van een voorkeursregistratie te betrekken in de overleggen met het BGO over de plaatsingsprocedure in het kader van het sociaal plan. Ik deel uw wens dat het wenselijk is dat iedereen zo snel als mogelijkheid duidelijkhe id heeft over baanzekerheid en arbeidsvoorwaarden. In de toelichting op uw advies geeft u echter zelf al aan dat u hier raakt aan de verantwoordelijkheid van het BGO. Dit geldt in het bijzonder voor de punten 2 en 3 van uw advies. Gelet op de verantwoordelijkheidsverdeling tussen BOR en BGO zal ik op beide punten dan ook niet inhoudelijk ingaan. Uw adviezen zal ik uiteraard wel binnen het BGO inbrengen. Voor wat betreft uw eerste advies kan ik u aangegeven dat het voor zich spreekt dat punt c helder moet zijn; de invulling van schuldhulpverlening is voor eind november 2012 helder. Daaraan wordt momenteel hard gewerkt zoals u weet. Punt a is recentelijk beslist: WIL wordt gehuisvest in Nieuwegein; die helderheid is er dus nu al. U kunt hierover een adviesverzoek tegemoet zien. Wat betreft de punten b en d moet ik een voorbehoud maken. Op hoofdlijnen is nu al bekend wat aan WIL is en wat aan de gemeenten of andere stakeholders. Zowel de concrete uitwerking van de lokale toegang en het werkgeversservicepunt zijn echter projecten in samenwerking, die hun eigen dynamiek en proces kennen. Ons streven is helderheid begin Formatieve gevolgen zijn in deze niet voorzien: de startformatie zoals beschreven in de businesscase en straks in het functieboek is ons uitgangspunt. Aandacht voor de vorming van een nieuwe organisatiecultuur en de integratie van de huidige verschillende culturen Uw tweede cluster van adviezen betreft het geven van voldoende aandacht voor de vorming van een nieuwe organisatiecultuur en de integratie van de huidige verschillende culturen. Concreet adviseert u ons weer drie zaken: 4. Geef in de gemeenschappelijke regeling (artikel 22) duidelijk aan of pas aan dat er uitsluitend personeel in dienst genomen kan worden die als ambtenaar aangemerkt zullen worden en daardoor dezelfde rechtspositie genieten als die van hun collega s. 5. De BOR adviseert om concrete doelstellingen voor de korte termijn te formuleren die onder andere te maken hebben met het samenbrengen van de organisaties, de werkomgevingsfeer en werkdruk en de ontwikkeling van medewerkers. 6. De BOR adviseert een visie op te nemen ten aanzien van de gewenste organisatiecu ltuur en het integreren van de vijf bestaande culturen waarbij ruimte, aandacht en respect voor elkaars ontwikkeltempo en- wensen en de prettige werkomgeving een onderdeel uitmaken. Ook hier deel ik de hoofdlijn van uw adviezen voldoende aandacht te hebben voor de vorming van een nieuwe organisatiecultuur en de integratie van de huidige verschillende culturen. In de implementatiefase zullen we hierop al specifiek investeren; vanaf 1 mei 2013 zal hierop verder worden doorgepakt. In het definitieve projectplan implementatiefase dat ik u nog ter advisering zal voorleggen, zult u deze aanpak terug vinden. In de eerst komende BOV zal ik u ook al bijpraten over de eerste stappen die ik op dit vlak beoog te gaan zetten. Pagina 2 van 7

3 Uw vierde advies neem ik niet over. In artikel 22 van de GR staat voldoende duidelijk dat de dienst alleen ambtenaren aanneemt. In artikel 22, lid 1 staat: De dienst kan personeel aanstellen. In artikel 22 lid 2 staat: de overige ambtenaren van de dienst worden benoemd, geschorst en ontslagen door het dagelijks bestuur. Het woord overig slaat terug op de directeur uit artikel 21. Die wordt namelijk niet door het DB maar door het AB benoemd, geschorst en ontslagen. Er worden dus alleen ambtenaren aangenomen. In de toelichting bij artikel 22 staat dit ook nog eens met zoveel woorden: Het personeel wordt aangesteld op grond van het ambtenarenrecht. Toekomstbestendigheid van de organisatie Uw derde cluster van adviezen betreft de toekomstbestendigheid van de organisatie. Concreet adviseert u ons zeven zaken: 7. De BOR adviseert om de gemaakte inventarisatie van overhead in de huidige organisaties ten behoeve van sociale zaken alsnog te doen toekomen. Verder adviseert de BOR een heldere definitie op te stellen van de overheadfuncties (financiën, ICT, communicatie, juridische zaken, etc.) die WIL zelf wel en niet kan uitvoeren op basis van de startformatie. 8. De BOR adviseert inzichtelijk te maken welke dienstverleningsovereenkomsten (DVO s) er opgesteld gaan worden. De BOR wil dit overzicht en te zijner tijd deze DVO s zelf ter informatie ontvangen. 9. De BOR adviseert nader te motiveren hoe de organisatie met de beoogde startformatie van start kan gaan en daarbij ook de doelstellingen met betrekking tot efficiëntere werkwijzen en ontwikkeling van competenties en vaardigheden, digitalisering, e-dienstverlening, het leren werken in een nieuwe organisatie, medezeggenschapswerk. 10. De BOR adviseert om het onderwerp formatie vanaf 1 mei 2013 elke maand op de agenda van de overlegvergadering te zetten. Na 6 maanden vindt vervolgens een evaluatie plaats met daarbij de ruimte om bij te stellen indien dit nodig geacht wordt. 11. De BOR adviseert om een jaar na 1 mei 2013 een nacalculatie uit te voeren om helder te krijgen hoeveel tijd medewerkers van WIL nu echt kwijt zijn aan de uitvoering van hun taken. 12. De BOR adviseert om bij de start van de organisatie ruimte vrij te maken voor het medezeggenschapswerk. Dit houdt de volgende punten in: a. (B)OR-leden vrijmaken voor het medezeggenschapswerk conform WOR en bij start voor de organisatie extra tijd vrijmaken voor het medezeggenschapswerk met betrekking tot het verder in richten van de organisatie, het nog te maken (personeel)beleid en de evaluaties en signaleringen die nodig zijn om eventueel bij te stellen. b. Formatie toevoegen voor ondersteuning voor de OR, het GO en de cliëntenraad. c. Vormgeven van de medezeggenschapsstructuur binnen WIL in overeenstemming met de OR. d. Het toevoegen van een visie op medezeggenschap en cliëntenparticipatie in de managementfilosofie (medezeggenschap is meer dan een wettelijke vereiste) 13. De BOR adviseert procedures en werkzaamheden voor Houten en Nieuwegein die afwijken van de normale bedrijfsvoering niet automatisch via de verdeelsleutel te verrekenen, maar te kwantificeren wat de meerkosten zijn geweest en op basis van nacalculatie te financieren. In meer algemene zin adviseert de BOR om in de beleidscyclus een jaarlijkse evaluatie op te nemen waarin wordt nagegaan hoe het beleid tot stand gekomen is en welke consequenties het beleid heeft gehad voor de organisatieopbouw, verdeling van werkzaamheden, hoeveelheid menskracht etc. De resultaten van die evaluaties zou de BOR graag bespreken in de overlegvergadering en voor zover het leidt tot belangrijke organisatieveranderingen, krijgt de (B)OR ze graag ter advisering voorgelegd. Onder deze adviezen ligt een (grote) zorg bij de BOR ten aanzien van de startformatie: u denkt dat WIL met te weinig mensen start in relatie tot de ambitie en opgave waarvoor WIL staat. Deze zorg deel ik niet, om twee redenen. De eerste reden is dat in de toegepaste formatie berekening om producten diensten te leveren een ingebouwde ruimte zit om structureel aanwezige wijzigingen en verbetertrajecten van taken aan te kunnen. Het rekenmodel gaat uit van een moderne flexibele wendbare organisatie met het vermogen mee te ademen met de omgeving. De voor de start berekende WIL formatie is voldoende om ook daadwerkelijk mee te starten en vooral gezamenlijk, werkende Pagina 3 van 7

4 weg, de reis te beginnen om verder te groeien richting de ambities. De tweede reden is dat het innovatieve dienstverleningsconcept waarop WIL gestoeld is, de lean werkprocessen en de meer resultaatgerichte focus minstens zo belangrijk zijn voor het realiseren van de doelstellingen van WIL. En omdat WIL grosso modo met evenveel mensen van start gaan als er nu binnen de vijf gemeenten samen op de werkterreinen van WIL werken is de beoogde startformatie voldoende om meer met hetzelfde te bereiken. Ik waardeer u kritische houding echter; deze houdt mij scherp. De inzichten die u vraagt in de adviezen 7, 8 en 9 zal ik u tezijnertijd doen toekomen. Wat betreft de adviezen 10 en 11 hebben wij in onze laatste BOV al afspraken gemaakt in het kader van HR21: ik stel voor deze afspraken (die gingen over het functiehuis) te verbreden naar ook de formatie zoals u voorstelt. De adviezen 12 en 13 zullen meegenomen worden in de implementatiefase. In het definitieve projectplan implementatiefase dat ik u nog ter advisering zal voorleggen, zult u deze aanpak terug vinden. In de stuurgroep van 25 oktober 2012 hebben wij ten aanzien van de afwijkende positie van Houten en Nieuwegein al afgesproken dat significante meerkosten zullen worden doorberekend. Ten aanzien van advies 12b kan ik u al aangeven dat er in de formatieberekening rekening gehouden is met de ambtelijke ondersteuning van de OR, GO. Dit zit samen met de cliëntenraad activiteiten in het takenpakket van de beleidsmedewerkers. Optimale dienstverlening naar de klant Uw vierde cluster van adviezen betreft het realiseren van een optimale dienstverlening aan de klant. Concreet adviseert u ons drie zaken: 14. De BOR adviseert de visie op dienstverlening naar de klant aan te vullen met een benadering hoe er met de rechtmatige klanten van WIL omgegaan dient te worden waarbij een positieve klantbeleving één van de uitgangspunten is. 15. De BOR adviseert om de dossiers van bestaande klanten zoveel mogelijk bij hun huidige dienstverlener te laten en voor een eventuele noodzakelijke overdracht voldoende ruimte en faciliteiten te bieden. 16. De BOR adviseert om een selectieprocedure op te zetten en uit te voeren voor de functie van poortwachter bij WIL. Het mag duidelijk zijn dat ik de hoofdlijn van uw betoog om de dienstverlening naar de deelnemers van WIL goed en positief in te richten van harte onderschrijf. Ik ben het echter niet met u eens dat de businesscase vooral focust op de bad guys. WIL is er voor die klanten die echt ondersteuning nodig hebben en willen en kunnen. De cliëntenraden van Houten, IJsselstein en Lopik zijn het met deze benadering eens. In de businesscase staat goed beschreven wat degenen die ondersteuning nodig hebben voor ondersteuning krijgen en wat dat oplevert. In balans hiermee beschrijven we hoe we er voor zorgen dat degenen die het ook op eigen kracht en zonder WIL kunnen niet bij WIL aankloppen, dan wel aangesproken worden op oneigenlijk handelen. We hebben het over gemeenschapsmiddelen. De adviezen 14 en 15 zullen we echter meenemen in de implementatiefase. In het definitieve projectplan implementatiefase dat ik u nog ter advisering zal voorleggen, zult u deze aanpak terug vinden. Met uw laatste advies raakt u weer de verantwoordelijkheid van het BGO. Gelet op de verantwoordelijkheidsverdeling tussen BOR en BGO zal ik op dit punt dan ook niet inhoudelijk ingaan. Uw advies zal ik uiteraard wel binnen het BGO inbrengen. Vanuit mijn positie zal ik er voor zorgen dat de functiebeschrijving en resultaatbeschrijving van de poortwachter wel zo scherp als mogelijk is. Pagina 4 van 7

5 Goed leiderschap Uw vijfde cluster van adviezen betreft goed leiderschap. Concreet adviseert u ons weer drie zaken: 17. De BOR ziet graag een visie tegemoet (bijvoorbeeld in een managementfilosofie) hoe leiderschap ingezet gaat worden om de beoogde doelstellingen te behalen en hoe managers omgaan met medewerkers en hen sturing en houvast gaan bieden aan de gewenste ontwikkeling. Hierbij dient inzichtelijk gemaakt te worden welke leiderschapskwaliteiten benodigd zijn en duidelijkheid te zijn over het aantal managers dat nodig is om de medewerkers te ondersteunen. 18. De BOR wil graag duidelijkheid over het concept contractmanagement. Indien dit een onderdeel vormt van de beoordelingssystematiek, heeft de BOR hier instemmingsrecht op. 19. De BOR adviseert om een selectieprocedure op te zetten en uit te voeren voor de senior medewerkers die een coördinatietaak krijgen. De BOR ziet deze selectieprocedure graag in een adviesaanvraag tegemoet. In deze selectieprocedure dient tevens helder te zijn wat de precieze taken zijn die behoren tot de coördinatietaak. Uw constatering dat goed leiderschap een belangrijke voorwaarde voor succes is, onderschrijf ik van harte. En dat u graag meer wilt weten hoe wij dat zien en willen invullen spreekt dan ook vanzelf. In de Notitie besturingsfilosofie die ten grondslag ligt aan de businesscase hebben we de hoofdlijnen beschreven van wat we beogen; in de implementatiefase is het de bedoeling dat we een en ander verder zullen uitwerken. Ik vraag dan ook uw geduld. Met uw laatste advies raakt u weer de verantwoordelijkheid van het BGO. Gelet op de verantwoordelijkheidsverdeling tussen BOR en BGO zal ik op dit punt dan ook niet inhoudelijk ingaan. Uw advies zal ik uiteraard wel binnen het BGO inbrengen. Vanuit mijn positie zal ik er voor zorgen dat in het functieboek WIL wel zo scherp als mogelijk is aangegeven welke medewerkers in onze ogen een coördinatietaak krijgen. Ontwikkeling en opleiding Het zesde cluster van adviezen betreft de ontwikkeling en opleiding van de medewerkers van WIL. Concreet adviseert u ons drie zaken: 20. De BOR adviseert de opleidingsbehoeften in kaart te brengen om het verschil tussen huidige en benodigde kennis, competenties en vaardigheden te overbruggen. In het hierna te maken implementatieplan dient onder andere aandacht besteed te worden aan: a. Doelgroep (zeker als er opleidingen voor de plaatsingsprocedure starten) b. Inhoud (welke onderwerpen en waarom deze onderwerpen?; hoe staan deze in relatie tussen de ambitie van WIL en de huidige situatie?) c. Gevolgen van het volgen van opleidingen voor de plaatsing(kansen) in WIL d. De timing van de opleidingen (rekening houdend met de plaatsingsprocedure) e. De operationalisering van het begrip lean (een vertaling ervan naar de werkwijze, gedrag, vaardigheden en competenties van medewerkers en dit integreren in het opleidingsplan) 21. De BOR adviseert om eerst bovenstaand opleidingsplan op te zetten en van hieruit te begroten welke kosten nodig zullen zijn om de gewenste ontwikkelingsslag te maken alvorens een budget voor opleiding en ontwikkeling vast te stellen. 22. De BOR adviseert om aandacht voor persoonlijke ontwikkeling te integreren in managementfilosofie en de nog te maken personeelsregelingen. In de businesscase WIL staat prominent benoemd dat de medewerkers van WIL de sleutel tot succes zijn. In de begroting en projectbegroting van WIL zijn daarom ook al substantiële middelen opgenomen om additioneel te investeren in de ontwikkeling en opleiding van mensen. De risico s die u noemt herken ik dan ook. De wensen die u in deze heeft om adequaat te investeren in de ontwikkeling en opleiding van de medewerkers van WIL onderschrijf ik dan ook van harte. Uw Pagina 5 van 7

6 redenering dat het geld niet leidend mag zijn voor de te plegen inzet volg ik echter niet helemaal; zonder reservering is er niets mogelijk en de bomen groeien niet tot in de hemel. De bedragen die we opgenomen hebben in de begroting en projectbegroting zijn in onze ogen realistisch; het gaat zoals gezegd om additionele middelen! In de businesscase hebben we de hoofdlijnen beschreven van wat we beogen; in de implementatiefase is het de bedoeling dat we een en ander verder zullen uitwerken. Ik vraag dan ook hier weer uw geduld. In het definitieve projectplan implementatiefase dat ik u nog ter advisering zal voorleggen, zult u zien dat alle adviezen een plek hebben gekregen. Zorgvuldigheid en transparantie Uw laatste cluster van adviezen betreft de zorgvuldigheid en transparantie in het proces. Concreet adviseert u ons vijf zaken: 23. De BOR adviseert om de lange termijn ambitie (bij top 3 in 2016) concreet te maken door hieraan kritische procesindicatoren of meetpunten te verbinden. 24. De BOR adviseert om de KPI s in de business case af te stemmen met de begeleidende tekst (of andersom). 25. De BOR adviseert om in de Gemeenschappelijke Regeling op te nemen dat de jaarlijkse begroting ook ter advisering aan de OR wordt aangeboden. 26. De BOR verwacht vrijwel direct na de plaatsingsprocedure een regeling werving en selectie ter instemming aangeboden te krijgen. 27. De BOR adviseert om dit advies ter kennis te brengen aan de gemeenteraden zodat zij op de hoogte zijn van de opvatting van de werknemersvertegenwoordiging en kunnen beoordelen in hoeverre zij hun inbreng in de raadsvergadering dezelfde of juist andere gesprekspunten wenst in te brengen als de BOR. Zoals u totnogtoe ook in onze eigen overleggen heeft kunnen ervaren sta ik voor zorgvuldigheid en transparantie. Het mag dan ook duidelijk zijn dat ik uw pleidooi hiervoor alleen maar kan onderstrepen. De adviezen 23 en 26 zullen worden meegenomen in de implementatiefase. In het definitieve projectplan implementatiefase dat ik u nog ter advisering zal voorleggen, zult u deze aanpak terug vinden. Wat betreft advies 24 zie ik geen tegenstrijdigheid; ik stel voor in de komende BOV hier kort over van gedachten te wisselen indien nodig. De uitwerking van de KPI s nemen we uiteraard in de implementatiefase zelf mee. Ten aanzien van advies 25 geldt dat ik u zonder probleem kan toezeggen dat u de jaarlijkse begroting ter informatie toegezonden zult krijgen. De WOR geeft u in deze dit recht al (echter geen adviesrecht); in de GR zal hiertoe dan ook geen aanvullende passage over worden opgenomen. De RSD AOV (Gorinchem e.o.) is onze benchmark RSD en winnaar van de titel beste RSD 2008; ook bij hen voorziet de GR hier niet in. Ook zij sturen de begroting conform de WOR wel ter informatie aan hun OR toe. Uw laatste advies heb ik pro-actief al besproken in de stuurgroep WIL. De afspraak die is gemaakt is dat ik alle gemeenten uw advies en dit besluit samen toe zal sturen en dat zij beide stukken aan de gemeenteraden ter kennisgeving vervolgens zullen toesturen. Pagina 6 van 7

7 Besluit Indachtig uw advies en de opmerkingen die ik hierboven ter zake gemaakt heb, is door de stuurgroep en klankbordgroep bij bijzonder besluit besloten de volgende documenten definitief vast te stellen en daarmee te hanteren als uitwerking voor de implementatiefase: Gemeenschappelijke Regeling Directiestatuut 2.1 Business case WIL Begroting RSD WIL 0.5 Projectbegroting GR io WIL 7 Besturingsfilosofie 4 Koersdocument 4.0 Notitie Uitgangspunten versie 4.0 Ik wil u nogmaals hartelijk danken voor uw advies en hoop met u ook in de implementatiefase weer constructief te mogen optrekken om WIL tot een succes te maken. De door u genoemde kritische succesfactoren zouden wat mij betreft de komende maanden voortdurend op de agenda van onze overleggen mogen staan, zodat we de voortgang op deze punten gezamenlijk goed kunnen blijven monitoren. Met vriendelijke groet, Rob Esser BOR bestuurder Werk & Inkomen Lekstroom 1 U geeft aan versie 3.2 beoordeelt te hebben; u hebt van mij op 7 september echter versie 4.1 ontvangen. Deze verschilt gelukkig niet wezenlijk van versie Deze versie verschilt alleen van versie 5.0 wat betreft voetnoot 25 en 26 op pagina 53 resp. 60; in versie 5.0 was een stukje tekst weggevallen; dit is in versie 5.1 gecorrigeerd. Pagina 7 van 7

RUD UTRECHT. De heer B. Wondergem De heer M. van Liere. De heer G. Spelt

RUD UTRECHT. De heer B. Wondergem De heer M. van Liere. De heer G. Spelt VERSLAG Vergadering: Algemeen Bestuur RUD Utrecht Vergaderdatum: 13 maart 2014 Deelnemers: Provincie Utrecht Gemeente Amersfoort De heer R. de Vries (voorzitter) De heer C. van Eijk Gemeente Baarn De heer

Nadere informatie

Advies aan Dagelijks Bestuur

Advies aan Dagelijks Bestuur Advies aan Dagelijks Bestuur Adviseur : Jos Saes/Peter Schrijvers Datum : 30 maart 2015 Onderwerp/Verzoek : voorgenomen opheffing van de GR Pentasz Mergelland Algemeen Bestuur : ja, besluitvorming Publiceren

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend

Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 8 oktober 2013 nummer: 2013_BW_00620 Onderwerp Tussentijdse rapportage samenwerking belastingen Lisse/Noordwijk - vormend Beknopte samenvatting Verkenningsfase van het

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten. Geachte leden,

Gedeputeerde Staten. Geachte leden, Gedeputeerde Staten Datum Ons kenmerk 2005 20028 Onderwerp Stand van zaken outsourcing Bezoekadres Houtplein 33 Provinciale Staten van Noord Holland d.t.v. de Statengriffier, mw. mr. C.A. Peters Haarlem

Nadere informatie

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving

Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Een vragenlijst voor de Empowerende Omgeving Introductie Met de REQUEST methode wordt getracht de participatie van het individu in hun eigen mobiliteit te vergroten. Hiervoor moet het individu voldoende

Nadere informatie

*ZEABAB8C4E3* Raadsvergadering d.d. 31 oktober 2017

*ZEABAB8C4E3* Raadsvergadering d.d. 31 oktober 2017 *ZEABAB8C4E3* Raadsvergadering d.d. 31 oktober 2017 Agendanr. 9. Aan de Raad No.Z/17/064754/D-183334, afdeling Ruimte. Sellingen, 19 oktober 2017 Omschrijving bijlagen: Rapport MasterMeester Overzicht

Nadere informatie

gemeente HEEZE-LEENDE

gemeente HEEZE-LEENDE V Cranendonck r^-j ^2 gemeente HEEZE-LEENDE V GEMEENTE VALKEN SWA A R D SAMENWERKING A2-CEMEENTEN Curtepdonfif I Hecje-ltertdt;! Valkeniwaatd Aan de leden van de Ondernemingsraden van de gemeente Cranendonck,

Nadere informatie

Aan de Ondernemingsraden en Georganiseerde Overleggen van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Datum: 26 maart 2013

Aan de Ondernemingsraden en Georganiseerde Overleggen van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Datum: 26 maart 2013 Aan de Ondernemingsraden en Georganiseerde Overleggen van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Uw brief van: Uw kenmerk: Contactpersoon: H. van den Brule Bijlage(n): 4 Afdeling: BAR Onderwerp:

Nadere informatie

AGENDA ALGEMEEN BESTUUR WIL 21 MAART2013

AGENDA ALGEMEEN BESTUUR WIL 21 MAART2013 AGENDA ALGEMEEN BESTUUR WIL 21 MAART2013 Aan: Van: Ina de Korte (Lopik), Frans Cremer (IJsselstein), Johan Gadella (Nieuwegein), Marcel Verweij (Vianen), Kees van Dalen (Houten) Rob Esser (kwartiermaker

Nadere informatie

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE HALTE WERK GEMEENTE HEERHUGOWAARD

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE HALTE WERK GEMEENTE HEERHUGOWAARD VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE HALTE WERK GEMEENTE HEERHUGOWAARD Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. Het bestuur: het bestuur van Halte Werk.

Nadere informatie

Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR. Raadsinformatieronde 4 oktober 2012

Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR. Raadsinformatieronde 4 oktober 2012 Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant: bedrijfsplan en GR Raadsinformatieronde 4 oktober 2012 Opbouw en toelichting Achtergrond Bedrijfsplan Gevolgen gemeente Drimmelen GR Vervolg OMWB: achtergrond

Nadere informatie

OR PAUW Bedrijven. T.a.v. de voorzitter E. Jas De Corridor ZB Breukelen. Nieuwegein, 30 augustus Geachte leden van de OR PAUW Bedrijven,

OR PAUW Bedrijven. T.a.v. de voorzitter E. Jas De Corridor ZB Breukelen. Nieuwegein, 30 augustus Geachte leden van de OR PAUW Bedrijven, OR PAUW Bedrijven T.a.v. de voorzitter E. Jas De Corridor 8 3621 ZB Breukelen Nieuwegein, 30 augustus 2017 Geachte leden van de OR PAUW Bedrijven, Op 3 augustus ontvingen wij van De Voort Advocaten een

Nadere informatie

overwegende dat de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk één verordening wensen op te stellen;

overwegende dat de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk één verordening wensen op te stellen; Het algemeen bestuur van de ISD Midden-Langstraat; overwegende dat de ISD bij verordening regels dient op te stellen over de wijze waarop klantenparticipatie met betrekking tot de ketendienstverlening

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Houten. Jaarplan 2015

Rekenkamercommissie Houten. Jaarplan 2015 Rekenkamercommissie Houten Jaarplan 2015 oktober 2014 COLOFON: De rekenkamercommissie van de gemeente Houten wordt gevormd door drie externe leden en bestaat uit: Hester Tjalma (voorzitter) Peter Siebers

Nadere informatie

Veel gestelde vragen plaatsingsproces Fumo. Hebben de afdelingshoofden invloed op de plaatsing van de medewerkers in de Fumo?

Veel gestelde vragen plaatsingsproces Fumo. Hebben de afdelingshoofden invloed op de plaatsing van de medewerkers in de Fumo? Veel gestelde vragen plaatsingsproces Fumo Hebben de afdelingshoofden invloed op de plaatsing van de medewerkers in de Fumo? Deels, de tijdelijke MT leden zitten in de voorbereidingscommissie. Betekent

Nadere informatie

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 27 januari 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

de hierna volgende Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 vast te stellen.

de hierna volgende Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 vast te stellen. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Langedijk. Nr. 58371 30 juni 2015 Verordening cliëntenparticipatie Halte Werk gemeente Langedijk 2015 De raad van de gemeente Langedijk gelezen het voorstel

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: *Z0080A26718* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/14-00193 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Behandelend ambtenaar W.D. Baars Zaaknummer Z.14-06940 Datum: 24 juni 2014 Afdeling Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Zienswijze kaderbrief MGR

Zienswijze kaderbrief MGR Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Zienswijze kaderbrief MGR 2017-2018 Programma Economie & Werk / Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder J. Zoetelief / H. Bruls / B. van Hees Samenvatting De

Nadere informatie

besluit van de gemeenteraad

besluit van de gemeenteraad besluit van de gemeenteraad voorstelnummer iz-nummer 3 onderwerp Verordening op de rekenkamer Gouda De raad van de gemeente Gouda; gelezen het voorstel van het presidium van 2 januari 2007 nr 3; gehoord

Nadere informatie

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl

Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Jaarverslag Ondernemingsraad 2011 Gemeente Bronckhorst www.orbronckhorst.nl Voor u ligt het 7 e jaarverslag van de Ondernemingsraad van de gemeente Bronckhorst over het jaar 2011. Dit verslag is om u op

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Publiekszaken : M.A. Wong Chung Voorstel aan de raad Onderwerp Programma : Verordening

Nadere informatie

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking.

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking. Voorbereidende raadsvergadering: 11 oktober 2011 Besluitvormende raadsvergadering: 1 november 2011 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/46 Datum : 23 september 2011 Onderwerp

Nadere informatie

Reorganisatieprocedure in een notendop

Reorganisatieprocedure in een notendop Reorganisatieprocedure in een notendop Typen reorganisaties Geen reorganisatie (type 1 en 2), voorbeelden: Kleine wijzigingen in de organisaties, zoals een individuele aanpassing van de functieomvang.

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf. BW-nummer Openbaar Onderwerp Breed en het nieuwe werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In februari 2013 is regionaal werkdocument Samen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Voorstel. : C. Hietkamp /J. Smit. Competentiemanagement

Voorstel. : C. Hietkamp /J. Smit. Competentiemanagement Voorstel Aan : Management Team Zaaknummer : Status : Openbaar / Ter bespreking Datum : 18 maart 2014 Afdeling : Bedrijfsvoering Paraaf Raad: : Nee Medewerk(st)er : C. Hietkamp /J. Smit medewerk(st)er:

Nadere informatie

Regeling Cliëntenraad Werk en Inkomen Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Regeling Cliëntenraad Werk en Inkomen Rotterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Rotterdam Nr. 108620 27 juni 2017 Regeling Cliëntenraad Werk en Inkomen Rotterdam 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere informatie

Naam vragensteller: M.H.J. Bon Namens Fractie Inwonersbelangen Montfoort Linschoten.

Naam vragensteller: M.H.J. Bon Namens Fractie Inwonersbelangen Montfoort Linschoten. INWONERSBELANGEN VRAGEN AAN HET COLLEGE Nr. 2013-16 Datum: 15-03-2013 Naam vragensteller: M.H.J. Bon Namens Fractie Inwonersbelangen Montfoort Linschoten. Vraag gericht aan het college Onderwerp: Raadsvoorstel

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi)

Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi) Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi) De raad van de gemeente.. ; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders: Gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

Info aan de raad. Raad: Beslissing:

Info aan de raad. Raad: Beslissing: Raad: Beslissing: Info aan de raad Raadsvergadering : 5 november 2009 Behandeld door : Marion Denissen Portefeuillehouder : Frans Ronnes Registratienummer : 42 Onderwerp : Extra informatie ontwikkeling

Nadere informatie

Betreft: pre-advies inzake implementatieplan Uitvoeringsorganisatie Participatie Noord- Groningen

Betreft: pre-advies inzake implementatieplan Uitvoeringsorganisatie Participatie Noord- Groningen Gemeente Winsum T.a.v. de heer R.J. Bolt Postbus 10 9750 AA Winsum Winsum, 3 februari 2016 Betreft: pre-advies inzake implementatieplan Uitvoeringsorganisatie Participatie Noord- Groningen Geachte heer

Nadere informatie

Datum Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Bijlagen november 2016 Staf/ 1

Datum Uw kenmerk Uw brief van Ons kenmerk Bijlagen november 2016 Staf/ 1 Staf Onderdoor 25 Postbus 30, 3990 DA Houten Telefoon 030 639 26 11 Fax 030 639 28 99 E-mail: gemeentehuis@houten.nl Internet: www.houten.nl De ondernemingsraad van de gemeente Houten t.a.v. mevrouw H.

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0305, d.d. 31 maart 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Oprichting N.V. Beheer Openbare Ruimte BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1. Behoudens advies van de Ondernemingsraad als

Nadere informatie

Voorgestelde beslissing :

Voorgestelde beslissing : Voorstel aan : Gemeenteraad van 15 december 2014 Door tussenkomst van : Raadscommissie van 2 december 2014 Nummer : 74 Onderwerp : Liquidatie Gemeenschappelijke Regeling BWR Bijlage(n) : 1. Notitie Vorming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 494 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders

Nadere informatie

Onderwerp Samengaan gemeenschappelijke regelingen Het Twiske en Landschap Waterland

Onderwerp Samengaan gemeenschappelijke regelingen Het Twiske en Landschap Waterland Adviescommissie 18 oktober 2010 Dagelijks bestuur 04 november 2010 Algemeen bestuur 18 november 2010 Aantal bijlagen: 4 Agendapunt: 11 Onderwerp Samengaan gemeenschappelijke regelingen Het Twiske en Landschap

Nadere informatie

gemeentebestuur Afdeling Maatschappelijke Ontwikkel ing Team Beleidsontwikkeling

gemeentebestuur Afdeling Maatschappelijke Ontwikkel ing Team Beleidsontwikkeling gemeentebestuur PURMEREN #+ Postbus 15 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Afdeling Maatschappelijke Ontwikkel ing Team Beleidsontwikkeling Openbaar Primair Speciaal Onderuijs Purmerend

Nadere informatie

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak

KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak KWALITEIT DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Onderzoeksaanpak Rekenkamercommissie Kempengemeenten 23 september 2011 1. Achtergrond en aanleiding In 2008 heeft de gemeente Oirschot de Bestuursvisie 2002-2012

Nadere informatie

Basisgegevens. Algemene karakteristieken

Basisgegevens. Algemene karakteristieken Basisgegevens Functiebenaming: Beleidsmedewerker Dienstonderdeel/post: Ambassade Washington Functieniveau: 09 Aantal uren: Min/Max AO 2040 uur per week Formatieplaatsnr: bovenformatief (tijdelijke functie

Nadere informatie

3* LEUNINGEN GEMEENTE 27 FEB 2015 UI15.00885. Aan de gemeenteraad van Beuningen. Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp

3* LEUNINGEN GEMEENTE 27 FEB 2015 UI15.00885. Aan de gemeenteraad van Beuningen. Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp GEMEENTE 3* LEUNINGEN Aan de gemeenteraad van Beuningen Datum Kenmerk Kenmerkcode Uw contact Telefoon Onderwerp 27 FEB 2015 UI15.00885 Sarah Albers 14 024 Proces WerkBedrijf Rijk van Nijmegen Geachte leden

Nadere informatie

LCV m.m. een zelfde criterium als bij artikel 3 lid 1 onder i WMCZ. Met het sluiten c.q. niet meer toegankelijk zijn van de kapel c.q. de recreatieruimte hebben cliënten niet meer de mogelijkheid gebruik

Nadere informatie

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten in te stemmen met bijbehorend raadsvoorstel en concept raadsbesluit.

B&W Vergadering. 2. Het college heeft besloten in te stemmen met bijbehorend raadsvoorstel en concept raadsbesluit. 2.1.9 Kadernota 2018 ICT NML en Visie ICT NML 1 Dossier 1825 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1825 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 6 juni 2017 Agendapunt 2.1.9 Omschrijving Kadernota 2018 ICT

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Het algemeen bestuur van de Meergroep; gelezen het voorstel van de algemeen directeur d.d. 17 juni 2008; gelet op artikel 2, derde lid, en artikel

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college d.d. 7 januari 2014, nummer ;

Gelezen het voorstel van het college d.d. 7 januari 2014, nummer ; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leusden. Nr. 124595 12 september 2016 Verordening Wmo Adviesraad 2014 De raad van de gemeente Leusden, Gelezen het voorstel van het college d.d. 7 januari 2014,

Nadere informatie

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht

RUD Utrecht. Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht RUD Utrecht Procedureregeling functiebeschrijving en waarderingrud Utrecht 1 Regeling functiebeschrijving en -waardering RUD Utrecht Het dagelijks bestuur van de RUD Utrecht Overwegende - dat de RUD Utrecht

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08.00 Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: 13-05-2008 B&W-besluit nr.: 08.0401 Naam programma +onderdeel: Werk en inkomen Onderdeel Wet sociale werkvoorziening (Productnummer 6.11.05)

Nadere informatie

Overzicht van rechten en plichten (centrale) studentenraad ROC Midden Nederland

Overzicht van rechten en plichten (centrale) studentenraad ROC Midden Nederland Overzicht van rechten en plichten (centrale) studentenraad ROC Midden Nederland Inleiding ROC Midden Nederland heeft ervoor gekozen om de medezeggenschap van de deelnemers te borgen middels een systeem

Nadere informatie

Kostenverrekenmodel. Financiële randvoorwaarden. Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014

Kostenverrekenmodel. Financiële randvoorwaarden. Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014 Kostenverrekenmodel Bijlage bij raadsvoorstel 20 februari 2014 Inleiding In september 2013 stemden de raden Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel in met de door de colleges aan de hand van het rapport Innovatief

Nadere informatie

Functioneren van de top

Functioneren van de top Hiemstra & De Vries info@hiemstraendevries.nl 030 2523 777 Functioneren van de top onze visie op het vormgeven en ontwikkelen van de topstructuur Recente ontwikkelingen stellen stevige eisen aan het functioneren

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST GEMEENTE IJSSELSTEIN EN WIL M.B.T. INTERFACES SOCIALE DOMEIN

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST GEMEENTE IJSSELSTEIN EN WIL M.B.T. INTERFACES SOCIALE DOMEIN DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST GEMEENTE IJSSELSTEIN EN WIL M.B.T. INTERFACES SOCIALE DOMEIN 1 januari 2015 1. de gemeente IJsselstein, gevestigd Overtoom 1, 3401 BK IJsselstein, in deze vertegenwoordigd

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015.

Verordening cliëntenparticipatie adviesraad sociaal domein Ede 2015. De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 47 van de Participatiewet artikel 2.1.3, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

In dit memo gaat de Stuurgroep BUCH graag in op deze vragen, welke wij hebben geordend langs een vijftal thema s:

In dit memo gaat de Stuurgroep BUCH graag in op deze vragen, welke wij hebben geordend langs een vijftal thema s: Aan Gemeenteraden van de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo Afzender Bestuurlijke Stuurgroep BUCH Datum 28 mei 2015 Betreft Schriftelijke beantwoording vragen van raadsleden d.d. 20 mei 2015

Nadere informatie

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Inleiding. Preambule De Participatieraad heeft als visie: iedere burger van de gemeente Heerenveen moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten

Nadere informatie

Kennedy Van der Laan. Geachte heer, mevrouw,

Kennedy Van der Laan. Geachte heer, mevrouw, Memo Kennedy Van der Laan aan Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen van Chris Nekeman en Inge de Laat inzake NVZ / advies WOR datum 29 september 2014 referentie 15123/CNE/cza/ 1340988/0.6 Geachte heer,

Nadere informatie

Bijzondere ondernemingsraad RUD NHN (BOR RUD NHN) Secretariaat: J. Benz, Milieudienst Westfriesland, Postbus 2095, 1620 EB Hoorn

Bijzondere ondernemingsraad RUD NHN (BOR RUD NHN) Secretariaat: J. Benz, Milieudienst Westfriesland, Postbus 2095, 1620 EB Hoorn Bijzondere (BOR ) Secretariaat: J. Benz, Milieudienst Westfriesland, Postbus 2095, 1620 EB Hoorn vooraf per mail Aan de WOR-bestuurder, het Secretarissenteam en het Bestuurlijk Team van de i.o. Onderwerp:

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead

Commissie Beleidscyclus College van B&W Aanpak achterblijvende overhead Informatienota Aan: Commissie Beleidscyclus Van: College van B&W Onderwerp: Aanpak achterblijvende overhead Portefeuillehouder Wethouder L. Verspuij Datum collegebesluit 14 oktober 2014 Geheimhouding:

Nadere informatie

OR BREED onderweg naar 2015. Joop Mars, Jan Kuiper - OR Breed 3 april 2014, Zwolle

OR BREED onderweg naar 2015. Joop Mars, Jan Kuiper - OR Breed 3 april 2014, Zwolle OR BREED onderweg naar 2015 Joop Mars, Jan Kuiper - OR Breed 3 april 2014, Zwolle Wat is Breed? Gemeenschappelijke Regeling in het Rijk van Nijmegen Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen, Nijmegen,

Nadere informatie

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen

Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen Ondernemingsraad Gouda 1 maart 2006 Adviseren en instemmen 1 maart 2006 Actieplan 2006 Ondernemingsraad Oasen 2 1 Adviseren De ondernemingsraad heeft in het kader

Nadere informatie

Conceptcode GOED ONDERWIJSBESTUUR VOS/ABB primair onderwijs Conceptcode Goed onderwijsbestuur

Conceptcode GOED ONDERWIJSBESTUUR VOS/ABB primair onderwijs Conceptcode Goed onderwijsbestuur Conceptcode GOED ONDERWIJSBESTUUR VOS/ABB primair onderwijs Conceptcode Goed onderwijsbestuur Inleiding De code is opgebouwd uit twee elementen. Het eerste deel bestaat uit een aantal uitgangspunten en

Nadere informatie

Werkzaak Update. in deze Update Werkzaak Rivierenland Naam en beeldmerk Nieuws uit de werkgroepen In het nieuws Enquête. > Werkzaak Rivierenland

Werkzaak Update. in deze Update Werkzaak Rivierenland Naam en beeldmerk Nieuws uit de werkgroepen In het nieuws Enquête. > Werkzaak Rivierenland in deze Werkzaak Rivierenland Naam en beeldmerk Nieuws uit de werkgroepen In het nieuws Enquête Beste collega, Voor je ligt de eerste nieuwsbrief van Werkzaak Rivierenland, de nieuwe naam voor de Regionale

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden

Raadsvoorstel: Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Raadsvoorstel: 2015-1401 Onderwerp: Vaststelling Meerjarenbeleidsplan Participatiewet 2016-2020 Regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Datum: 3 september 2015 Portefeuillehouder: J. Freije Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema

Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema Raadsvoorstel Vergadering : 21 mei 2015 Agendapunt : 8 Status : Informerend Programma : (2) Openbare Orde en Veiligheid en (6) Welzijn Portefeuillehouder : E.J. ter Keurs, D.A. Fokkema Behandelend ambt.

Nadere informatie

Telefoonnummer

Telefoonnummer Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR16.00139* GR16.00139 Behandeld in Raadscommissie en Raad Datum Commissie 12 oktober 2016 Agendanummer 8 Datum Raad 25 oktober 2016 Agendanummer 7 Opsteller

Nadere informatie

Naam en telefoon. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Portefeuillehouder Onderwerp ICT samenwerking gemeenten Landerd, Oss en Uden Datum 17 maart 2015 Naam en telefoon F. van de Leur Afdeling BICT Portefeuillehouder W. Buijs-Glaudemans Wat adviseer je te besluiten? (=concept-besluit)

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Sturing en bedrijfsvoering SW Steller J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 41 57 Bijlage(n) 0 Ons kenmerk 6168312 Datum Uw brief van Uw

Nadere informatie

Tussenbalans en richten van het vervolgproces

Tussenbalans en richten van het vervolgproces Raadsnotitie Samen bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal: Tussenbalans en richten van het vervolgproces Aan De gemeenteraad van Bloemendaal Van Waarnemend burgemeester van gemeente Bloemendaal

Nadere informatie

Algemene conclusie per gemeente

Algemene conclusie per gemeente Oplegnotitie bij het RSD onderzoeksrapport Deze oplegnotitie vat de belangrijkste zaken uit het RSD onderzoek samen. Deze oplegnotitie is gebaseerd op het rapport dat het onderzoeksbureau De Lokale Rekenkamer

Nadere informatie

1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08.

1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08. CONVENANT SHARED SERVICE CENTER LEIDSE REGIO DE ONDERGETEKENDEN: 1. Burgemeester en Wethouders van Leiden, ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 29 april 2008 nr. 08.0355;

Nadere informatie

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen?

Hoe kunnen we de financieringsbepalingen verduidelijken, ook voor de ondersteuning, en deze beter en explicieter vastleggen? Kenmerk: WMCZ 2.0 Betreft: Ondersteuning voor Cliëntenraden geregeld in de WMCZ 2.0 Utrecht, zaterdag 10 oktober 2015 Geacht Cliëntenraadslid, beste heer of mevrouw, Hoe kunnen we de financieringsbepalingen

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Berg en Dal 2016

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Berg en Dal 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Berg en Dal. Nr. 86694 29 juni 2016 Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Berg en Dal 2016 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begrippen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr. + dossiernr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 08 0075 Rv. nr. + dossiernr.: 08.0075 B&W-besluit d.d.: 12-08-2008 B&W-besluit nr.: 08.0795 Naam programma +onderdeel: Bestuur en dienstverlening - Belastingen Onderwerp: Regionale samenwerking

Nadere informatie

Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland

Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland 1 Geanonimiseerde versie Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Nadere informatie

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS. Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2015 PERS Zaak Onderwerp Concept besluit Samenvatting Besluit 39478 Dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk

Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk Verordening klantenraad gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk 1 Inhoudsopgave ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING... 3 ARTIKEL 2 SAMENSTELLING VAN DE KLANTENRAAD... 4 ARTIKEL 2A SAMENSTELLING KAMER WWB...

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen

Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen Bedrijfscommissiekamer voor de Overheid voor Lagere Publiekrechtelijke Lichamen ADVIES Rolnummer: LPL 98.039 DE BEDRIJFSCOMMISSIEKAMER VOOR DE OVERHEID VOOR LAGERE PUBLIEKRECHTELIJKE LICHAMEN, ADVISERENDE

Nadere informatie

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie.

Beoogd effect Een adequate, professionele en efficiënte organisatie voor de gemeentelijke informatie- en communicatietechnologie. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering A.J. Gerritsen 26 januari 2012 Datum voorstel 13 december 2011 Agendapunt Onderwerp Samenwerking op het vlak van automatisering De raad wordt voorgesteld te besluiten:

Nadere informatie

H. Romeijn, Secretaris C. Visser, Communicatieadviseur

H. Romeijn, Secretaris C. Visser, Communicatieadviseur Openbare Besluitenlijst Van de vergadering van burgemeester en wethouders van 06 10 2015 Deze lijst is niet openbaar dus alleen voor intern gebruik. Aanwezig zijn: L.M. Driessen-nsen, Burgemeester M.H.

Nadere informatie

Transitieafspraken ICT Rijk van Nijmegen

Transitieafspraken ICT Rijk van Nijmegen Transitieafspraken ICT Rijk van Inleiding In de periode dat de module ICT Rijk van gebouwd wordt is het van belang een aantal concrete afspraken vast te leggen over wat wel en niet is toegestaan voor de

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 27 juni 2013 Agendapuntnummer : XI, punt 6 Besluitnummer : 997 Portefeuillehouder : Wethouder Jan ten Kate Aan de gemeenteraad Onderwerp: Toestemming aangaan

Nadere informatie

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 1 Introductie Vraagt u zich ook wel eens af doe ik in mijn werk de dingen waar ik goed in ben en waar ik plezier in heb, heb ik een goede werk/privé balans

Nadere informatie

Concept begro ng RSD Werk & Inkomen Lekstroom 2013 concept v0.5 voorzieningen en uitvoeringskosten VOORZIENINGEN BATEN (B) In

Concept begro ng RSD Werk & Inkomen Lekstroom 2013 concept v0.5 voorzieningen en uitvoeringskosten VOORZIENINGEN BATEN (B) In Begro ng RSD Werk & Inkomen Lekstroom 2013 status: concept, versie 0.5, 6 sep. 2012 Project: W&I Lekstroom Projectgroep: Financien & Bedrijfsvoering Projectleider: Robert van Twisk projectgroep : GR i.o.

Nadere informatie

Onderwerp : Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Ability in de Gemeenschappelijke regeling Participatie Noord-Groningen

Onderwerp : Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Ability in de Gemeenschappelijke regeling Participatie Noord-Groningen Nummer : 10-05.2016 Onderwerp : Wijziging van de gemeenschappelijke regeling Ability in de Gemeenschappelijke regeling Participatie Noord-Groningen Korte inhoud : De colleges van Bedum, De Marne, Eemsmond

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 17 december 2013 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Publiekszaken : C.H.M. (Kiek) van Groningen Voorstel aan de raad Onderwerp

Nadere informatie

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN?

Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Een eigentijdse HRM- scan door Gidsen HR advies WAT IS HET DOEL EN INHOUD VAN DEZE SCAN? Met behulp van deze scan wordt de stand van zaken van het Personeelsbeleid in kaart gebracht. De HRM - scan is met

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Onderwerp Toetreding tot Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (GR RMN).

Onderwerp Toetreding tot Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland (GR RMN). Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2012/14443 Datum : 29 mei 2012 Programma : Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder: dhr. T. de Jong Informatie

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst Verkeer en Vervoer ten behoeve van de gemeente Haaren, en werving medewerker Verkeer en Vervoer.

Dienstverleningsovereenkomst Verkeer en Vervoer ten behoeve van de gemeente Haaren, en werving medewerker Verkeer en Vervoer. Reg. nr.: 1310539 Afdeling: Openbare Ruimte Onderwerp Dienstverleningsovereenkomst Verkeer en Vervoer ten behoeve van de gemeente Haaren, en werving medewerker Verkeer en Vervoer. Samenvatting Door vertrek

Nadere informatie

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN

6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN 6 TIPS DIE HET PRESTEREN VAN UW WERKOMGEVING VERBETEREN INLEIDING Het Nieuwe Werken is in de afgelopen jaren op vele plekken geïntroduceerd om slimmer om te gaan met de beschikbare middelen binnen organisaties

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 19 mei 2015 bestemd voor de gemeenteraad

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 19 mei 2015 bestemd voor de gemeenteraad VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 19 mei 2015 bestemd voor de gemeenteraad Besluit nummer: 2015_BW_00397 Onderwerp: Begrotingswijziging 2015-II ISD Bollenstreek - Besluitvormend Beknopte samenvatting:

Nadere informatie

Onderbouwing van de projectbegroting samenwerking Pekela - Veendam

Onderbouwing van de projectbegroting samenwerking Pekela - Veendam Onderbouwing van de projectbegroting samenwerking Pekela - Veendam In dit document wordt een toelichting gegeven op de projectbegroting van De Compagnie. 1. Voorbereidingskosten Het gaat bij dit onderdeel

Nadere informatie

Onderwerp Wabo-taken in 2018 niet meer afnemen bij de Omgevingsdienst Groningen en per 1 januari 2018 zelf uit te voeren.

Onderwerp Wabo-taken in 2018 niet meer afnemen bij de Omgevingsdienst Groningen en per 1 januari 2018 zelf uit te voeren. RAADSVOORSTEL Datum collegevergadering : 14 september 2017 Datum raadsvergadering: 12 oktober Portefeuillehouder BA Huizing Volgnummer Omschrijving bijlagen: Rapport MasterMeester Overzicht deskundigheidsgebieden

Nadere informatie

Herstelprogramma. GGD Zuid-Holland West. Bram Anker 2 juli 2012 concept 0.3. concept 0.3 2 juli 2012 1

Herstelprogramma. GGD Zuid-Holland West. Bram Anker 2 juli 2012 concept 0.3. concept 0.3 2 juli 2012 1 Herstelprogramma GGD Zuid-Holland West Bram Anker 2 juli 2012 concept 0.3 concept 0.3 2 juli 2012 1 1 Inleiding De GGD Zuid-Holland West (GGD ZHW) is na de verzelfstandiging van de stichting JGZ in financiële

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit)

FUNCTIEPROFIEL. Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) FUNCTIEPROFIEL Functies: Lid Raad van Toezicht, portefeuille Financiën, Lid Raad van Toezicht, portefeuille Onderwijs (-kwaliteit) 1. ORGANISATIEBESCHRIJVING De Meerwegen scholengroep is een christelijke

Nadere informatie

Nr: Schipluiden: 23 maart Onderwerp: Gemeenschappelijke Regeling en Bedrijfsplan Omgevingsdienst Haaglanden.

Nr: Schipluiden: 23 maart Onderwerp: Gemeenschappelijke Regeling en Bedrijfsplan Omgevingsdienst Haaglanden. Nr: 2012-03-10 Schipluiden: 23 maart 2012 Onderwerp: Gemeenschappelijke Regeling en Bedrijfsplan Omgevingsdienst Haaglanden Aan de Raad Wat willen we bereiken? Wij willen toetreden tot de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018

CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 Hoort bij raadsvoorstel 27-2012 BIJLAGE 2 APPENDIX 1. CONCEPT-OPDRACHT STICHTING EINDHOVEN/BRABANT 2018 1. Doel van de opdracht Winnen van de titel Culturele Hoofdstad van Europa voor het project 2018Brabant

Nadere informatie