Jaarverslag Subsidieverwerving 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Subsidieverwerving 2010"

Transcriptie

1 Jaarverslag Subsidieverwerving 2010 Samenwerking leidt tot succes Auteur: Paul van den Bleek Functie: Subsidie adviseur Gemeenten Loon op Zand en Waalwijk Datum: 31 maart 2010 Pagina 1 van 18

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Aanleiding Doelen en resultaten Loon op Zand en Waalwijk Verworven subsidies Bijkomende resultaten Samenvatting Vooruitblik...12 Bijlage 1 Subsidies Loon op Zand Bijlage 2 Subsidies Waalwijk Pagina 2 van 18

3 1 Inleiding Binnen de gemeente Loon op Zand en de gemeente Waalwijk starten ieder jaar veel projecten. In veel gevallen kan voor deze projecten subsidie worden verworven. Om deze kansen ten volle te benutten is met ingang van 2010 de subsidieverwerving voor de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk centraal gecoördineerd door een interne subsidieadviseur. Centrale coördinatie betekent dat het informeren over en het aanvragen en bewaken van subsidietrajecten vanuit één punt in de ambtelijke organisatie gebeurt. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd aan bestuur en management. Deze verantwoording vindt plaats door middel van voorliggend jaarverslag waarmee inzicht wordt gegeven in de gestelde doelen voor 2010 en in welke mate deze zijn behaald. Dit verslag is een openbaar document en is geschreven voor de Raad, het College en het Managementteam van zowel de gemeente Loon op Zand als de gemeente Waalwijk. Indien U na het lezen van dit jaarverslag nog vragen heeft, dan kunt u deze stellen aan Paul van den Bleek, subsidieadviseur van de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk door een te sturen naar: of Pagina 3 van 18

4 2 Aanleiding In 2010 is gestart met het borgen van kennis van subsidieregelingen in de ambtelijke organisatie. Om de subsidiekennis in de organisatie te krijgen is per 1 januari 2010 een subsidieadviseur in dienst genomen. Deze subsidieadviseur is in dienst bij de gemeente Waalwijk en wordt voor 18 uur per week gedetacheerd naar de gemeente Loon op Zand. Bij de gemeente Loon op Zand is de afgelopen jaren op ad-hoc basis gebruik gemaakt van subsidie-expertise in de vorm van adviesbureau TRIAS projecten, subsidies en management. De gemeente Waalwijk heeft daarentegen al twee jaar ervaring met een structurele invulling van de functie van subsidieadviseur. Dit verschil in borging uit zich in de mate waarin de organisatie bekend is met het subsidieproces en gebruik maakt van de subsidieadviseur. Voordeel van de samenwerking op het gebied van subsidieverwerving, tussen de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk, is dat door beide organisaties effectief gebruik gemaakt wordt van de subsidiekennis van één medewerker. Er hoeft dus maar één keer geïnvesteerd te worden. Daar bovenop komt het voordeel dat beide gemeenten gezamenlijk kunnen op trekken bij (toekomstige) subsidiabele projecten. Voorliggend jaarverslag geeft inzicht in de activiteiten en resultaten welke in 2010 in Loon op Zand en Waalwijk zijn ondernomen en geboekt. Pagina 4 van 18

5 3 Doelen en resultaten Loon op Zand en Waalwijk Voor 2010 is het volgende doel geformuleerd: Het verwerven van zoveel mogelijk subsidie rekening houdend met de middelen die daarvoor moeten worden ingezet. Dit houdt in dat de beoogde subsidie in verhouding moet staan tot de ingezette middelen. Een subsidie wordt hierbij gedefinieerd als een aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan of fonds verstrekt ter stimulering van en met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager. Het algemene doel wordt ieder jaar geconcretiseerd in het afdelingsplan. In 2010 heeft dit tot de volgende concrete doelen geleid: Doel: Zoveel als mogelijk subsidie verwerven. Resultaat: In 2010 zijn diverse subsidieaanvragen ingediend welke in de meeste gevallen ook geleid hebben tot toekenning van de aangevraagde subsidie. Ook de verantwoordingen zijn naar tevredenheid van de subsidieverstrekkers ingediend en heeft bij 117 van de 124 verworven subsidies niet geleid tot bijstelling van de voorlopig beschikte subsidiebedragen. Voor de gemeente Loon op Zand is een subsidiebedrag toegekend ter hoogte van ,-. Voor de gemeente Waalwijk is dit ,- (Op pagina 8 vindt u de toelichting op het verschil tussen de verworven subsidies voor de gemeente Loon op Zand en Waalwijk). Doel: Opstellen jaarverslag subsidieverwerving Jaarlijks wordt een rapportage gemaakt over de bereikte resultaten. Resultaat: Het jaarverslag subsidieverwerving 2009 is in 2010 opgesteld en aan de Raad aangeboden door middel van een raadsinformatiebrief gedateerd op 15 april Doel: Subsidieprotocol evalueren. Aan de hand van het jaarverslag (welke en hoeveel subsidies zijn verworven) wordt het protocol jaarlijks geëvalueerd. In het protocol is met name taakverdeling van de diverse betrokkenen uit de organisatie bij het subsidietraject geregeld. Door externe of interne ontwikkelingen kan het nodig zijn dat het protocol wordt aangepast. Resultaat: In 2010 hebben gesprekken plaatsgevonden met verschillende afdelingshoofden en beleidsmedewerkers. Deze gesprekken dienen naast de subsidiejaarverslagen 2009 en 2010 als basis voor de evaluatie van het subsidieprotocol. Pagina 5 van 18

6 Doel: Ontwikkelen van een centrale subsidiedatabase Alle subsidieprocessen moeten worden aangemeld bij de subsidie adviseur welke deze verwerkt in een centrale database. De subsidie adviseur zorgt ervoor dat de afdelingshoofden periodiek een overzicht krijgen uit de subsidiedatabase waarbij inzichtelijk wordt welke subsidies zijn verworven. Resultaat: Aan de wens om centraal inzichtelijk te maken welke subsidies de gemeente heeft verworven is in 2010 invulling gegeven. De benodigde informatie voor de samenstelling van de centrale subsidiedatabase komt echter tot op heden moeizaam beschikbaar. De subsidiedatabase dient als bron voor tussentijdse rapportages waardoor volledigheid en juistheid van groot belang zijn. Medio 2010 is een halfjaarlijkse rapportage opgesteld welke inzicht gaf in de aangevraagde, verworven en verantwoorde subsidies in Daarnaast is een subsidi ing verstuurd naar de afdelingshoofden en beleidsmedewerkers. Deze subsidi ing is tevens op intranet geplaatst en hebben gesprekken met afdelingshoofden en beleidsmedewerkers plaatsgevonden om de subsidiemogelijkheden te bespreken. Doel: Samenwerking tussen Loon op Zand en Waalwijk Per 1 januari 2010 is gezamenlijk een subsidie adviseur aangesteld. Hierdoor zullen meer subsidie trajecten in gezamenlijkheid uitgevoerd gaan worden en zullen beleidsdocumenten op elkaar afgestemd worden. Resultaat: Om de optimaal te kunnen samenwerken is gestart met het protocol subsidieverwerving voor beide gemeenten van toepassing te laten verklaren. De samenwerking tussen de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk heeft ertoe geleid dat diverse subsidiemogelijkheden door beide organisaties zijn benut of in gezamenlijkheid zijn opgepakt. Pagina 6 van 18

7 4 Verworven subsidies In het afgelopen jaar zijn binnen beide gemeenten een aanzienlijk aantal subsidies aangevraagd. Deze aanvragen hebben in veel gevallen geleid tot een positieve beschikking. In onderstaande tabel zijn alle aangevraagde en gehonoreerde subsidietrajecten van 2010 opgenomen. Tabel 1: verworven subsidies Subsidieregeling Subsidiegever Subsidievolume Loon op Zand 2010 Subsidievolume Waalwijk 2010 Stages een kans A&O fonds Stimuleringsregeling scholing A&O fonds Wet vermindering Afdracht loonbelasting en premie voor de Belastingdienst volksverzekeringen Stimuleringsfonds Casade Casade Regionaal Economisch Actie Programma Ideale Connectie Sociaal Economisch Beleidsplan Kamer van Koophandel Polarisatie en Radicalisering Min. BZK - Nuansa Impuls bredescholen, sport en cultuur Min. OCW Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair Min. OCW onderwijs Subsidieregeling ESF Min. SZW Subsidieregeling coordinatie lokale zorg aan jongeren met Provincie N-B complexe meervoudige problematiek Besluit Locatiegebonden Subsidie (BLS) Provincie N-B Brabant Veiliger Provincie N-B Cofinancieringsregeling Verkeer en Vervoer Provincie N-B Countdown 2010 Provincie N-B Cultuureducatie Provincie N-B Digitale levens van Noord-Brabanders Provincie N-B Frisse School Provincie N-B Goedkope koopwoningen Provincie N-B Inrichting Landelijk Gebied Provincie N-B Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV3) Provincie N-B Pagina 7 van 18 Pagina 7 van 18

8 Subsidieregeling Subsidiegever Subsidievolume Loon op Zand 2010 Subsidievolume Waalwijk 2010 Jeugd en Gezin Noord Brabant Provincie N-B Leefbare Dorpen Provincie N-B Leefbare Wijken Provincie N-B Mensgerichte maatregelen Provincie N-B Productontwikkeling Cultuureducatie Provincie N-B Quick wins vaarwegen en binnenhavens Provincie N-B Stimuleringsmaatregelen woningbouwproductie Noord-Brabant Provincie N-B Toegankelijk maken van bushaltes Provincie N-B / Regiotaxi Werk om de Hoek Provincie N-B E-dienstverlening regio Midden Brabant Provincie N-B / Gem Tilburg Schuldhulpverlening SZW Tijdelijke stimuleringsregeling woningbouwprojecten VROM / AgentschapNL Totaal Zoals uit bovenstaande tabel blijkt heeft de subsidie verwerving voor de gemeente Loon op Zand geleid tot een gehonoreerd bedrag aan subsidie ter hoogte van ,-. Voor de gemeente Waalwijk is dit ,-. Het verschil in verworven subsidies tussen beide gemeenten is in hoofdlijnen te verklaren door twee subsidieregelingen: 1. Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (ISV3) Voor ISV 3 is de gemeente Waalwijk aangemerkt als programmagemeente waardoor zij al in 2010 een totaalbedrag voor de gehele subsidie periode een beschikking heeft verkregen voor het ingediende programma. De gemeente Loon op Zand is aangemerkt als projectgemeente wat betekent dat de gemeente per project apart een subsidieaanvraag kan indienen. Voor het Bruisend Dorpshart zijn al twee aanvragen in het kader van deze subsidieregeling ingediend voor een subsidiebedrag van ,-. 2. Tijdelijke Stimuleringsregeling Woningbouwprojecten De tijdelijke stimuleringsregeling woningbouw is in het leven geroepen om de woningbouwproductie in Nederland op peil te houden / brengen. Doel van de regeling was om woningbouwprojecten welke als gevolg van de huidige economische crisis waren stilgevallen weer nieuw leven in te blazen. Deze regeling paste beter voor de projecten binnen de gemeente Waalwijk (Landgoed Driessen) dan voor de gemeente loon op Zand. Pagina 8 van 18

9 In 2010 is naast de individuele subsidies ook intensief aandacht besteed aan het verwerven van subsidies in regionaal verband. De regionaal verworven subsidies zijn opgenomen in onderstaande tabel. Tabel 2: Verworven regionale subsidies Subsidieregeling Subsidiegever Partners Subsidievolume 2010 Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Europese Commissie Dongen, Gilze-Rijen, Tilburg, Loon op Zand, Waalwijk en Heusden Regionaal Economisch Actie Programma Ideale Connectie Dongen, Gilze-Rijen, Tilburg, Loon op Zand, Waalwijk en Heusden Groen - Blauw Stimuleringskader Provincie N-B Waalwijk, Loon op Zand en Dongen HRM-sectorservicepunten Provincie N-B Midden-Langstraat Stimulering gemeentelijke Archeologie- cq. Provincie N-B Heusden, Loon op Zand, Erfgoedkaarten Haaren en Vught Cofinancieringsregeling Verkeer en Vervoer Provincie N-B Waalwijk, Loon op Zand Regionale Sociale Agenda 2010 Provincie N-B Waalwijk, Loon op Zand en Dongen, Gilze Rijen, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Tilburg Totaal Pagina 9 van 18

10 4.1 Bijkomende resultaten Naast concreet verworven subsidiemiddelen heeft de subsidieverwerving ook voor positieve effecten gezorgd die niet direct in geld zijn uit te drukken Onderstaande resultaten zijn dan ook gebaseerd op de contacten tussen de beleidsmedewerkers en de subsidieadviseur: Er wordt werk uit handen genomen bij diverse strategische beleidsmedewerkers en vakafdelingen, waardoor bij hen meer tijd overblijft voor hun kerntaken. Het subsidiebewustzijn is verhoogd. Doordat de vakafdelingen via de subsidieadviseur in contact komen met diverse subsidiemogelijkheden raken zij zich meer bewust van de kansen die cofinancieringsmogelijkheden bieden. Bereidheid tot het aanvragen van subsidies is vergroot door beschikbare ondersteuning en capaciteit. Beleidsmedewerkers en projectleiders zijn gemotiveerder subsidies aan te vragen als zij weten dat de werkzaamheden, zoals het invullen van formulieren en opstellen van projectomschrijvingen, uitbesteed kunnen worden aan een deskundig subsidieadviseur. Het ministerie van VROM heeft een bedrag ter hoogte van ,- ter beschikking gesteld voor de stimulering van woningbouwprojecten in de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk. De subsidieaanvragen voor deze woningbouwprojecten zijn in samenwerking met de subsidieadviseur opgesteld in ingediend. De afdelingen hebben hierbij dankbaar gebruik gemaakt van de geboden ondersteuning. Inzicht in subsidiabiliteit van projecten door uitgevoerde subsidiescans (met of zonder vervolg). Wekelijks worden op verzoek en ook ongevraagd projecten en activiteiten onderzocht op subsidiemogelijkheden. Door deze kennis weet de gemeente steeds beter waar wel en waar niet de kansen liggen op het gebied van subsidieverwerving. Organisatiebreed is het afgelopen jaar een subsidiescan uitgevoerd. Op basis van de geraadpleegde informatie en inventarisaties van projecten en projectideeën bij alle afdelingen heeft een organisatiebrede subsidiescan plaatsgevonden. Deze subsidiescan heeft inzichtelijk gemaakt welke subsidiemogelijkheden voor de gemeente voorhanden waren. Deze subsidiemogelijkheden zijn vervolgens verwerkt in een subsidi ing. De winst van de subsidiescan zit niet alleen in de subsidies die uit de kansrijke projecten voortkomen, maar ook in de kennis over waar geen subsidiemogelijkheden zijn. Verder biedt deze kennis goede handvatten om bij volgende scans op voort te borduren. Pagina 10 van 18

11 5 Samenvatting Ook in 2010 is succesvol subsidie verworven. 1. De resultaten tonen aan dat subsidies zijn verworven voor Loon op Zand voor een bedrag van ,-. Voor de gemeente Waalwijk is dit ,-. 2. Het jaarverslag subsidieverwerving 2009 is begin 2010 opgesteld en in april 2010 is dit door middel van een raadsinformatiebrief aan de Raad aangeboden. 3. In 2010 is een start gemaakt met de evaluatie van het subsidieprotocol. Diverse gesprekken met afdelingshoofden en beleidsmedewerkers hebben reeds plaatsgevonden. Deze gesprekken en de subsidiejaarverslagen 2009 en 2010 dienen als input voor de evaluatie. 4. Medio 2009 is in Waalwijk besloten dat alle subsidieaanvragen gemeld dienen te worden bij de subsidieadviseur, zodat een totaal overzicht van verworven subsidies ontstaat. Voor de gemeente Loon op Zand moet een en ander nog verder opgebouwd worden. De centrale subsidiedatabase is opgebouwd, maar de benodigde informatie komt tot op heden moeizaam beschikbaar, waardoor de subsidieadviseur actief de informatie bij de afdelingen moet halen. Hierdoor is nog niet met 100% zekerheid te zeggen of de subsidiedatabase compleet is. 5. Uit de omgang met verschillende individuele medewerkers blijkt dat het subsidiebewustzijn, inzicht in subsidiemogelijkheden en bereidheid tot het aanvragen van subsidies, binnen de organisaties is gestegen. Door het rendement en de steeds grotere bekendheid van de organisatie met de dienstverlening is gecoördineerde subsidieverwerving een vaste plaats aan het verkrijgen binnen de gemeente Loon op Zand en de gemeente Waalwijk. 6. Naast de verworven subsidies zijn er ook kwalitatieve resultaten geboekt in Bij de vakafdelingen wordt werk uit handen genomen waardoor meer tijd over blijft voor de uitvoering van hun kerntaken, ook al valt dit niet in tijd uit te drukken, wordt dit wel door diverse individuele medewerkers aangegeven. De subsidieaanvragen en verantwoordingen zijn efficiënter tot stand gekomen. Daarbovenop hebben de subsidieaanvragen geleid tot hogere subsidiabele kosten en een hogere honoreringskans. 7. Uit de resultaten blijkt dat beide gemeenten gebruik maken van veel dezelfde subsidieregelingen. Voor 8 van de 16 subsidieregelingen waar beide gemeenten gebruik van maken is dit toe te wijzen aan de inzet van de subsidieadviseur. Beide gemeenten profiteren van dezelfde kennis en kunde waardoor meer subsidiemogelijkheden onder de aandacht zijn gekomen. Daarbij wordt de samenwerking tussen beide gemeenten gebruikt om efficiënt gebruik te maken van de subsidieadviseur bij overleggen met betrekking tot regionale subsidies. Pagina 11 van 18

12 6 Vooruitblik Ook in de toekomst kunnen diverse Loon op Zandse en Waalwijkse projecten succesvol in aanmerking komen voor nieuwe en bestaande subsidieregelingen. In onderstaande tabel is een opsomming opgenomen (niet uitputtend) van projecten die in 2011 en verder kansrijk zullen zijn voor cofinanciering. Een en ander onder voorbehoud van mutaties op subsidieregelingen en het wel of niet doorgaan van het betreffende project waar soms nog finale besluitvorming over moet plaatsvinden. Tabel 3: In potentie subsidiabele projecten vanaf Subsidieregeling Subsidiegever Subsidievolume Loon op Zand 2010 Subsidievolume Waalwijk 2010 Cofinancieringsregeling Verkeer en Vervoer Provincie N-B Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Provincie N-B (ISV3) Zonebeheer industrielawaai 2010 Provincie N-B Jeugd en Gezin Noord Brabant Provincie N-B SVn Plusfonds Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland Totaal Naast de bovengenoemde in potentie subsidiabele projecten wordt wederom ook op regionaal niveau de samenwerking gezocht voor subsidiabele projecten. Voor 2011 zijn de op dit moment bekende in potentie subsidiabele projecten opgenomen in onderstaande tabel. Tabel 4: In potentie subsidiabele regionale projecten vanaf Subsidieregeling Subsidiegever Partners Subsidievolume 2010 Intensivering lokale hulp voor jeugd Provincie N-B Waalwijk, Loon op Zand en Dongen, Gilze Rijen, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Tilburg HRM-sectorservicepunten Provincie N-B Midden-Langstraat Regionale Sociale Agenda 2010 Provincie N-B Waalwijk, Loon op Zand en Dongen, Gilze Rijen, Oisterwijk, Hilvarenbeek, Tilburg Totaal Pagina 12 van 18 Pagina 12 van 18

13 Bijlage 1 Subsidies Loon op Zand 2010 Afdeling Subsidie project Subsidieregeling Subsidiegever Subsidievolume Loon op Zand 2010 Comm Ontwikkelen risicocommunictie Brabant Veiliger Provincie N-B Comm Plan van Aanpak risicocommunictie Brabant Veiliger Provincie N-B Infra Bevrijdingsweg, linksafstrook Verzetstraat Cofinancieringsregeling Verkeer en Vervoer Provincie N-B Infra Maatregelen Schoolomgeving 2010 Cofinancieringsregeling Verkeer en Vervoer Provincie N-B Infra Sweenstraat / Driestapelenstoel Cofinancieringsregeling Verkeer en Vervoer Provincie N-B Infra Veiliger maken Eikendijk t.b.v. fietsers Cofinancieringsregeling Verkeer en Vervoer Provincie N-B Infra Verbindingsweg Gildeweg - Kasteellaan + Cofinancieringsregeling Verkeer en Vervoer Provincie N-B rotonde Kasteellaan Infra Verkeers maatregelen bij scholen "Anton Cofinancieringsregeling Verkeer en Vervoer Provincie N-B Pieck en de Vaart" Infra Verkeers maatregelen bij scholen "De Hill" Cofinancieringsregeling Verkeer en Vervoer Provincie N-B Infra Kasteelweide Inrichting Landelijk Gebied Provincie N-B Infra Mensgerichte maatregelen 2010 Mensgerichte maatregelen Provincie N-B Infra Opleidingen Buitendienst (MBO2) Stimuleringsregeling scholing A&O fonds Infra Halte Berndijksestraat Toegankelijk maken van Bushaltes Provincie N-B Infra Halte Berndijksestraat zuid Toegankelijk maken van Bushaltes Provincie N-B Infra Halte Braakakker (Noord) Toegankelijk maken van Bushaltes Provincie N-B Infra Halte Braakakker (zuid) Toegankelijk maken van Bushaltes Provincie N-B Infra Halte Horst (Oost) Toegankelijk maken van Bushaltes Provincie N-B Infra Halte Horst (West) Toegankelijk maken van Bushaltes Provincie N-B Infra Halte Jan de Rooijstraat Toegankelijk maken van Bushaltes Provincie N-B Infra Halte Kerkstraat Toegankelijk maken van Bushaltes Provincie N-B Infra Halte Van Heeswijkstraat noord Toegankelijk maken van Bushaltes Provincie N-B Infra Opleidingen Buitendienst (MBO2) Wet vermindering Afdracht loonbelasting Belastingdienst en premie voor de volksverzekeringen M&V Marktplaats cultuureducatie Cultuureducatie Provincie N-B M&V Impuls bredescholen, sport en cultuur Impuls bredescholen, sport en cultuur Min. OCW M&V Samenwerken aan wijken Leefbare Wijken Provincie N-B M&V Verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs Regeling verbetering binnenklimaat huisvesting primair onderwijs Min. OCW Pagina 13 van 18

14 Afdeling Subsidie project Subsidieregeling Subsidiegever Subsidievolume Loon op Zand 2010 M&V Verbetering binnenklimaat huisvesting Regeling verbetering binnenklimaat Min. OCW primair onderwijs huisvesting primair onderwijs M&V Verbetering binnenklimaat huisvesting Regeling verbetering binnenklimaat Min. OCW primair onderwijs huisvesting primair onderwijs M&V Schuldhulpverlening 2010 Schuldhulpverlening SZW P&O Stagaire Stages een kans A&O fonds P&O Stagaire Stages een kans A&O fonds P&O Stagaire Stages een kans A&O fonds RO Diverse woningbouwprojecten Besluit Locatiegebonden Subsidie (BLS) Provincie N-B RO Diverse woningbouwprojecten Besluit Locatiegebonden Subsidie (BLS) Provincie N-B RO Goedkope Woningen plus ambitie Goedkope koopwoningen Provincie N-B RO Loonse Huis Regionaal Economisch Actie Programma Ideale Connectie RO Sociaal Economisch Beleidsplan Kamer van Koophandel Kamer van Koophandel RO Rosagaerde (Kaatsheuvel) Stimuleringsmaatregelen Provincie N-B woningbouwproductie Noord-Brabant RO Rosagaerde (Kaatsheuvel) Tijdelijke stimuleringsregeling VROM / woningbouwprojecten AgentschapNL V&H Externe Veiligheid Brabant Veiliger Provincie N-B V&H Beleidsvisie Externe Veiligheid Brabant Veiliger Provincie N-B V&H Invoering ICT oplossingen WABO E-dienstverlening regio Midden Brabant Provincie N-B / Gem. Tilburg V&H Programmagemeente ISV3 Geluid Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Provincie N-B (ISV3) Totaal Pagina 14 van 18

15 Bijlage 2 Subsidies Waalwijk 2010 Afdeling Subsidie project Subsidieregeling Subsidiegever Subsidievolume Waalwijk 2010 Archief Digitale levens van Noord-Brabanders Digitale levens van Noord-Brabanders Provincie N-B Archief Wie is Joop? Productontwikkeling Cultuureducatie Provincie N-B Bedrijven Opleidingen Buitendienst (MBO2) Stimuleringsregeling scholing A&O fonds Bedrijven Opleidingen Buitendienst (MBO2) Wet vermindering Afdracht loonbelasting Belastingdienst en premie voor de volksverzekeringen BGW IDOP Sprang-Capelle Leefbare Dorpen Provincie N-B BGW Sociale Samenhang Zanddonk 2 Leefbare Wijken Provincie N-B BGW Talenten in de Buurt Leefbare Wijken Provincie N-B BGW Max Regerpark Stimuleringsfonds Casade Casade I&A / Invoering ICT oplossingen WABO E-dienstverlening regio Midden Brabant Provincie N-B / V&H Gem. Tilburg MAO Marktplaats cultuureducatie Cultuureducatie Provincie N-B MAO Frisse school Pieter Wijten Frisse School Provincie N-B MAO Pieter Wijten school Frisse School Provincie N-B MAO Jeugd en Gezin Noord Brabant Jeugd en Gezin Noord Brabant Provincie N-B MAO Training Polarisatie en Radicalisering Polarisatie en Radicalisering Min. BZK Nuansa MAO Diverse basisscholen Regeling verbetering binnenklimaat Min. OCW huisvesting primair onderwijs MAO Schuldhulpverlening 2010 Schuldhulpverlening SZW MAO Invoering Zorg voor Jeugd Subsidieregeling coordinatie lokale zorg Provincie N-B aan jongeren met complexe meervoudige problematiek MAO Samen aan het Werk Subsidieregeling ESF Min. SZW MAO Werk om de Hoek Werk om de Hoek Provincie N-B OBOR Doorstroming Openbaar Vervoer Cofinancieringsregeling Verkeer en Vervoer Provincie N-B OBOR Herinrichting Bloemenoord Cofinancieringsregeling Verkeer en Vervoer Provincie N-B OBOR Herinrichting Hertog-Jan park Cofinancieringsregeling Verkeer en Vervoer Provincie N-B OBOR Herinrichting Loeffstraat Cofinancieringsregeling Verkeer en Vervoer Provincie N-B OBOR Herinrichting Zuid Hollandsedijk Cofinancieringsregeling Verkeer en Vervoer Provincie N-B OBOR Meester van Coothstraat zuid Cofinancieringsregeling Verkeer en Vervoer Provincie N-B Pagina 15 van 18

16 Afdeling Subsidie project Subsidieregeling Subsidiegever Subsidievolume Waalwijk 2010 OBOR Mensgerichte Maatregelen 2010 Cofinancieringsregeling Verkeer en Vervoer Provincie N-B OBOR Reconstructie Heermanslaan fase 2010 Cofinancieringsregeling Verkeer en Vervoer Provincie N-B OBOR Reconstructie Leijweg Cofinancieringsregeling Verkeer en Vervoer Provincie N-B OBOR Spoortracé Waalwijk Fase 3b-2 Mr. Van Cofinancieringsregeling Verkeer en Vervoer Provincie N-B Coothstraat / Kerkstraat OBOR Countdown 2010 / Biodiversiteit Countdown 2010 Provincie N-B OBOR Blyde Incomstelaan Toegankelijk maken van bushaltes Provincie N-B OBOR Halte Blyde Incomstelaan Toegankelijk maken van Bushaltes Regio Taxi OBOR Halte Burgemeester Smeelelaan Toegankelijk maken van Bushaltes Regio Taxi 425 OBOR Halte Burgemeester Smeelelaan Toegankelijk maken van Bushaltes Regio Taxi 425 OBOR Halte Burgemeester Verwielstraat Toegankelijk maken van Bushaltes Regio Taxi OBOR Halte Burgemeester Verwielstraat Toegankelijk maken van Bushaltes Regio Taxi OBOR Halte Europaplein Toegankelijk maken van Bushaltes Regio Taxi OBOR Halte Europaplein Toegankelijk maken van Bushaltes Regio Taxi OBOR Halte Floris V-laan Toegankelijk maken van Bushaltes Regio Taxi OBOR Halte Floris V-laan Toegankelijk maken van Bushaltes Regio Taxi OBOR Halte Kerkstraat, Sprang Toegankelijk maken van Bushaltes Regio Taxi OBOR Halte Kerkstraat, Waspik Toegankelijk maken van Bushaltes Regio Taxi OBOR Halte Leeuwenbekstraat Toegankelijk maken van Bushaltes Regio Taxi OBOR Halte Margrietstraat Toegankelijk maken van Bushaltes Regio Taxi 488 OBOR Halte Margrietstraat Toegankelijk maken van Bushaltes Regio Taxi OBOR Halte Mozartlaan Toegankelijk maken van Bushaltes Regio Taxi OBOR Halte Mozartlaan Toegankelijk maken van Bushaltes Regio Taxi OBOR Halte Mozartlaan Toegankelijk maken van Bushaltes Regio Taxi OBOR Halte Oprijlaan Toegankelijk maken van Bushaltes Regio Taxi OBOR Halte Oprijlaan Toegankelijk maken van Bushaltes Regio Taxi OBOR Halte Oranjeplein Toegankelijk maken van Bushaltes Regio Taxi OBOR Halte Oranjeplein Toegankelijk maken van Bushaltes Regio Taxi OBOR Halte Overlaatweg Toegankelijk maken van Bushaltes Regio Taxi OBOR Halte Overlaatweg Toegankelijk maken van Bushaltes Regio Taxi OBOR Halte Rossinistraat Toegankelijk maken van Bushaltes Regio Taxi OBOR Halte Sint Antoniusstraat Toegankelijk maken van Bushaltes Regio Taxi OBOR Halte Sprang Kruispunt Toegankelijk maken van Bushaltes Regio Taxi Pagina 16 van 18

17 Afdeling Subsidie project Subsidieregeling Subsidiegever Subsidievolume Waalwijk 2010 OBOR Halte Van der Duinstraat Toegankelijk maken van Bushaltes Regio Taxi 425 OBOR Halte Van der Duinstraat Toegankelijk maken van Bushaltes Regio Taxi OBOR Halte Van der Merwedelaan Toegankelijk maken van Bushaltes Regio Taxi OBOR Halte Van der Merwedelaan Toegankelijk maken van Bushaltes Regio Taxi OBOR Oprijlaan Toegankelijk maken van bushaltes Provincie N-B OBOR Oprijlaan Toegankelijk maken van bushaltes Provincie N-B POI Opleidingstrajecten B. van Beers Stages een kans A&O fonds POI Opleidingstrajecten E. van Dijk Stages een kans A&O fonds POI Opleidingstrajecten M. Scherders Stages een kans A&O fonds POI Opleidingstrajecten N. Roijmans Stages een kans A&O fonds REC Diverse woningbouwprojecten Besluit Locatiegebonden Subsidie (BLS) Provincie N-B REC Diverse woningbouwprojecten (Vinex) Besluit Locatiegebonden Subsidie (BLS) Provincie N-B REC Externe Veiligheid 2010 Brabant Veiliger Provincie N-B REC Risicocommunicatie Brabant Veiliger Provincie N-B REC Goedkope Woningen basis ambitie Goedkope koopwoningen Provincie N-B REC Goedkope Woningen plus ambitie Goedkope koopwoningen Provincie N-B REC Programmagemeente ISV3 Bodem Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Provincie N-B (ISV3) REC Programmagemeente ISV3 Geluid Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Provincie N-B (ISV3) REC Programmagemeente ISV3 Ruimte Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Provincie N-B (ISV3) REC verbreden en herprofileren Kerkevaart te Quick wins vaarwegen en binnenhavens Provincie N-B Waspik REC Beaufort Stimuleringsmaatregelen Provincie N-B woningbouwproductie Noord-Brabant REC Het Fort Tijdelijke stimuleringsregeling VROM / woningbouwprojecten AgentschapNL REC Koetshuis Tijdelijke stimuleringsregeling VROM / woningbouwprojecten AgentschapNL REC Mariakerk Tijdelijke stimuleringsregeling VROM / woningbouwprojecten AgentschapNL Totaal Pagina 17 van 18

18 Pagina 18 van 18

Overzicht van de afwikkeling van subsidies in het jaar 2008, variërend van aanvraag tot en met definitieve afwikkeling

Overzicht van de afwikkeling van subsidies in het jaar 2008, variërend van aanvraag tot en met definitieve afwikkeling Samenvatting: Inleiding: In een schematische opzet is een overzicht gemaakt van de in 2008 aangevraagde, nog lopende en afgewikkelde subsidies, bestemd voor de gemeente Heusden. In een enkel geval is er

Nadere informatie

Kosteloos innovatie: Innoveren met subsidies.

Kosteloos innovatie: Innoveren met subsidies. 1. Wat is innovatie. Kosteloos innovatie: Innoveren met subsidies. Innovatie is een ruim begrijp. Het is het vernieuwen en ontwikkelingen van nieuw producten, diensten of proces om iets nieuws waarde te

Nadere informatie

Quick Scan Verwerving Subsidies Gemeente Etten-Leur

Quick Scan Verwerving Subsidies Gemeente Etten-Leur Quick Scan Verwerving Subsidies Gemeente Etten-Leur Eindrapportage mei 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Artikel 1 Karakter regeling Deze subsidieregeling is een regeling als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente

Nadere informatie

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling

De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009. 1. Inleiding. 2. Doel van de goedkope koop-regeling Provincie Noord-Brabant De Stimuleringsregeling goedkope koopwoningen stand van zaken per 1 november 2009 1. Inleiding Voor de voortgang en continuïteit in de woningbouwproductie is het van belang dat

Nadere informatie

Subsidieregeling ontwikkeling en uitvoering doorstroomprogramma s. Veelgestelde vragen & antwoorden

Subsidieregeling ontwikkeling en uitvoering doorstroomprogramma s. Veelgestelde vragen & antwoorden Subsidieregeling ontwikkeling en uitvoering doorstroomprogramma s po-vo Veelgestelde vragen & antwoorden Algemeen Wat is de aanleiding van deze subsidieregeling? De Inspectie van Onderwijs constateert

Nadere informatie

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland, overwegende dat: Provinciale Staten op de begroting onder vermelding van Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019 financiële middelen beschikbaar hebben gesteld

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Subsidie aan leerwerkbedrijven Kennemerland BV (Perspectief) Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Fred Vonk, Telefoon 5115096 E-mail: fvonk@haarlem.nl STZ/JOS Reg.nr. 2012/264202

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8942 14 juni 2010 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 juni 2010, nr. R&P/RA/2010/11430,

Nadere informatie

Subsidies en fondsen: Kansen voor de sport

Subsidies en fondsen: Kansen voor de sport Subsidies en fondsen: Kansen voor de sport www.sportsubsidie.nl 1 Wat doe ik? Subsidieonderzoek Subsidies aanvragen (meestal no cure, no pay) Strategisch subsidieadvies Deskundigheidsbevordering Programma

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 77 2 januari 2018 Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 15 december 2017, nr. 1276903,

Nadere informatie

Hoofdlijnen van de landelijke monitoring en evaluatie van de matchingsregeling

Hoofdlijnen van de landelijke monitoring en evaluatie van de matchingsregeling Matchingsregeling Cultuureducatie met kwaliteit in het primair onderwijs Hoofdlijnen van de landelijke monitoring en evaluatie van de matchingsregeling Waarom monitoren en evalueren? Het Fonds voor Cultuurparticipatie

Nadere informatie

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk

nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling kijk nummer 23 van 2005 Vaststelling Beleidsregels bij het Kader voor projectontwikkeling ICT in Drenthe: een economische kijk Besluit van gedeputeerde staten van Drenthe van 22 februari 2005, kenmerk 5.3/2005001126,

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1A 2513 AA s-gravenhage Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

Onderwerp: bijdrage regionale voorbereiding transitie Jeugdzorg Hart van Brabant 2014

Onderwerp: bijdrage regionale voorbereiding transitie Jeugdzorg Hart van Brabant 2014 Zaaknummer: 00384933 Onderwerp: bijdrage regionale voorbereiding transitie Jeugdzorg Hart van Brabant 2014 Collegevoorstel Inleiding Op 1 januari 2015 gaat de regie van de jeugdzorg over naar de gemeenten

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel PS2008WMC16-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 15 april 2008 Nummer PS : PS2008WMC16 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2008INT216622 Portefeuillehouder : De Wilde

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 9. Subsidieregel éénmalige subsidies Sport, Cultuur, Zorg en Jeugd Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Vergroten maatschappelijke participatie Vergroten

Nadere informatie

Onderwerp verantwoording Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing periode (ISV-2)

Onderwerp verantwoording Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing periode (ISV-2) Raadsvoorstel Bevoegdheid College Protocol van toepassing Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 29 juni 2010 Registratienummer: 2010/46 Agendapunt nummer: 10 Onderwerp verantwoording Investeringsbudget

Nadere informatie

Resultaten starterslening

Resultaten starterslening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Resultaten starterslening Programma / Programmanummer Wonen / 1021 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Oktober 2012 zijn de voorwaarden voor de Nijmeegse

Nadere informatie

Het indienen van een nieuwe subsidie aanvraag bestaat uit 8 stappen. In stap 1 legt u alle projectgegevens vast. Projectnaam:

Het indienen van een nieuwe subsidie aanvraag bestaat uit 8 stappen. In stap 1 legt u alle projectgegevens vast. Projectnaam: DIT VOORBEELD GEEFT INZICHT IN DE VRAGEN DIE WORDEN OPGENOMEN IN HET AANVRAAGFORMULIER. HET AANVRAAGFORMULIER IS BESCHIKBAAR VAN 15 OKTOBER 9.00 UUR TOT 7 NOVEMBER 17.00 UUR. LET OP: NIET ALLE ONDERSTAANDE

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 Collegebesluit Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 1 Inleiding; Sinds mei 2014 is er een nieuwe ESF-subsidieregeling van kracht. Een belangrijke wijziging

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief

Ons kenmerk ML40/13.0010618. Datum uw brief Ingekomen stuk D (PA 18 september 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 95 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Commissie Ruimte en Milieu

Commissie Ruimte en Milieu Griffie Commissie Ruimte en Milieu Datum commissievergadering : - DIS-stuknummer : 1625773 Behandelend ambtenaar : M.H.M. Timmermans Directie/bureau : Ruimtelijke Ontwikkeling & Handhaving/ Bureau Ontwikkeling

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Ons kenmerk 1015086265

Ons kenmerk 1015086265 gemeente WW w Oosterhout iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii Aan de gemeenteraad Datum 19 januari 2016 2 O JAN. 2016 Uw kenmerk Regionale samenwerking Ons kenmerk 1015086265 In behandeling bij w.smulders@oosterhout.nl

Nadere informatie

Collegevoorstel AANLEIDING BEOOGD EFFECT ARGUMENTEN

Collegevoorstel AANLEIDING BEOOGD EFFECT ARGUMENTEN Collegevoorstel Sector : MO Reg.nr. : 4352414 Opsteller : mw. N. Koenen Telefoon : (033) 469 42 81 User-id : KOE2 Onderwerp Convenant Gezonde Scholen in Amersfoort Voorstel: Het Convenant Gezonde Scholen

Nadere informatie

Onderwerp: instellen provinciaal Jeugdsportfonds als invulling van de motie Armoede

Onderwerp: instellen provinciaal Jeugdsportfonds als invulling van de motie Armoede Provinciale Staten van Noord Holland Voordracht Haarlem, Onderwerp: instellen provinciaal Jeugdsportfonds als invulling van de motie Armoede Bijlage: ontwerpbesluit 1. Inleiding Op 29 mei 2006 hebben PS

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Project Leren en Werken Zuid Kennemerland/Haarlem Portefeuille mr. M Divendal Auteur Mv A.M. Lans Telefoon 5114165 E-mail: llans@haarlem.nl SZW/BB Reg.nr. 2008/203316

Nadere informatie

O3 is een samenwerkingsverband tussen Juvans, ContourdeTwern, Modus, MEE en GGD. 2

O3 is een samenwerkingsverband tussen Juvans, ContourdeTwern, Modus, MEE en GGD. 2 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis De gemeente Heusden is sinds januari 2011 aangesloten bij het Veiligheidshuis s-hertogenbosch en omstreken (VH-DB). Sinds januari 2015 is de onze gemeente

Nadere informatie

REGELING Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt (regio Hart van Brabant)

REGELING Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt (regio Hart van Brabant) REGELING Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt (regio Hart van Brabant) Karakter regeling Artikel 1 a. Deze regeling is een regeling als bedoeld in artikel 2 lid 2* van de Algemene subsidieverordening gemeente

Nadere informatie

Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO De Impuls muziekonderwijs Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)

Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO De Impuls muziekonderwijs Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) Arnhem, 20 januari 2016 Kenmerk, PAS/b Betreft: aanmelding deelname aan regelingen cultuureducatie Svp reageren vóór 5 februari 2016 via info@stichtingpas.nl. Beste schooldirecteuren PO en icc ers, Op

Nadere informatie

Subsidies: lust of last? Onderzoek naar subsidieverwerving gemeente Haren

Subsidies: lust of last? Onderzoek naar subsidieverwerving gemeente Haren Subsidies: lust of last? Onderzoek naar subsidieverwerving gemeente Haren Rekenkamercommissie gemeente Haren Samenstelling: Drs. E. de Haan (voorzitter) D. Praamstra-Bos A. Schuurman T. Sieling R. Valkema

Nadere informatie

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt:

Subsidie. Bijlage 1. De definities van de categorieën zijn als volgt: Bijlage 1 Subsidie Het doel en de criteria voor het verlenen van subsidie worden in dit hoofdstuk besproken. De Algemene Wet Bestuursrecht en de Subsidieverordening evenementen gemeente Venray zijn hierbij

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 21 september 2015 Agendapunt : Onderwerp Subsidieverordening Energiebesparing Terwispel en Wijnjewoude : 2015 Portefeuillehouder : Piet van Dijk Beetsterzwaag,

Nadere informatie

COLLEGEBESLUITEN D.D Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Verrekening inkomsten politieke ambtsdragers 2015

COLLEGEBESLUITEN D.D Nr. Onderwerp Samenvatting / toelichting Besluit A01 Verrekening inkomsten politieke ambtsdragers 2015 A01 Verrekening inkomsten politieke ambtsdragers 2015 B01.OOT Huur ruimten in MFA BaLaDe Om na te gaan of er bij politieke ambtsdragers (Burgemeester en Wethouders) neveninkomsten dienen te worden verrekend,

Nadere informatie

Nadere regels subsidies Onderwijsimpuls 2014

Nadere regels subsidies Onderwijsimpuls 2014 Nadere regels subsidies Onderwijsimpuls 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere; gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

RMC Regio 35 Midden-Brabant. RMC Factsheet Schooljaar Jongeren in kwetsbare positie Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017

RMC Regio 35 Midden-Brabant. RMC Factsheet Schooljaar Jongeren in kwetsbare positie Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017 RMC Regio 35 Midden-Brabant RMC Factsheet Schooljaar 2015-2016 Jongeren in kwetsbare positie Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: mei 2017 RMC regio 35 : Midden-Brabant Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

Departementale registratie van ernstige onregelmatigheden bij subsidies

Departementale registratie van ernstige onregelmatigheden bij subsidies Departementale registratie van ernstige onregelmatigheden bij subsidies Dit document is de uitwerking van Aanwijzing 20 van Aanwijzingen voor subsidieverstrekking en is ambtelijk vastgesteld door interdepartementale

Nadere informatie

Wat zijn voorbeelden van projecten die subsidiabel zouden kunnen zijn?

Wat zijn voorbeelden van projecten die subsidiabel zouden kunnen zijn? Impulsregeling De regeling in het kort De focus bij strategische personeelsplanning is verschoven van een kwantitatieve naar een kwalitatieve analyse: hoe kunnen medewerkers zich zo ontwikkelen dat ze

Nadere informatie

REGELING Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt (regio Hart van Brabant)

REGELING Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt (regio Hart van Brabant) REGELING Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt (regio Hart van Brabant) Karakter regeling Artikel 1 a. Deze regeling is een regeling als bedoeld in artikel 2 lid 2* van de Algemene subsidieverordening gemeente

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Verzonden: woensdag 13 april 2016 15:29 Aan: STATENGRIFFIE Onderwerp: brief aan KNV ter kennisname Geachte heer, mevrouw, Namens kwartiermaker Regiotaxi Midden-Brabant, Willem Starreveld, wil ik u vragen

Nadere informatie

KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOST-BRABANT 2016

KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOST-BRABANT 2016 KWALITEITSIMPULS OMGEVINGSVEILIGHEID ZUIDOOSTBRABANT 2016 2 van 12 3 van 12 4 van 12 1 Het Brabantse UPIOV 2016 is te downloaden van: https://www.omgevingsdienst.nl/mijn+kennisnet/brabantnet/impuls+omgevingsveiligheid+iov+brabant/zuid

Nadere informatie

Aansluiting bij het Veiligheidshuis 's-hertogenbosch en omstreken.

Aansluiting bij het Veiligheidshuis 's-hertogenbosch en omstreken. Collegevoorstel Inleiding Sinds 2005 is in s-hertogenbosch gestart met de ontwikkeling van een Veiligheidshuis. In de afgelopen jaren is een sterk netwerk van ongeveer 20 partners ontstaan dat zich inzet

Nadere informatie

Onderwerp: OOR mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid 2014

Onderwerp: OOR mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid 2014 Zaaknummer: 00368245 Onderwerp: OOR mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid 2014 Collegevoorstel Inleiding Er zijn drie invalshoeken om de verkeersveiligheid te verbeteren: infrastructurele

Nadere informatie

Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 2013 aanvragen per gemeente per week. week 13 (t/m 29-3) week 11 (t/m 15-3) week 12 (t/m 22-3)

Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 2013 aanvragen per gemeente per week. week 13 (t/m 29-3) week 11 (t/m 15-3) week 12 (t/m 22-3) Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 203 aanvragen per gemeente per 4- ) 2 -) 3 8-) 4 25-) 5 6-8- 2) 2) 7 5-2) 8 22-2) 9-0 8-5- 2 22-3 29-4 5-4 7-5 4-6 2-7 28-8 5-5) 9 2-5) 20 9-5) West

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst GebiedsGerichte Aanpak Verkeer en Vervoer Regio Hart van Brabant Periode januari 2014 december 2017

Samenwerkingsovereenkomst GebiedsGerichte Aanpak Verkeer en Vervoer Regio Hart van Brabant Periode januari 2014 december 2017 Samenwerkingsovereenkomst GebiedsGerichte Aanpak Verkeer en Vervoer Regio Hart van Brabant Periode januari 2014 december 2017 Pagina 1 van 10 Samenwerkingsovereenkomst gebiedsgerichte aanpak Verkeer en

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

Startersleningen 2015 in de gemeente Waalwijk.

Startersleningen 2015 in de gemeente Waalwijk. Startersleningen 2015 in de gemeente Waalwijk. 10 maart 2015. Aanleiding. De gemeente Waalwijk verstrekt startersleningen aan starters op de woningkoopmarkt. Hierop is de Verordening startersleningen gemeente

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. s. meijer BP Br 11G202077 461674 / 461674. Bijstorting en aanpassing startersregeling 2012.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL. s. meijer BP Br 11G202077 461674 / 461674. Bijstorting en aanpassing startersregeling 2012. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G202077 461674 / 461674 ONDERWERP s. meijer BP Br Bijstorting en aanpassing startersregeling 2012. AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/FACETAGENDA

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST

UITVOERINGSOVEREENKOMST UITVOERINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Zorg aan Zet, arbeidsmarktorganisatie voor Zorg en Welzijn in Limburg, hoofdaanvrager regionale sectorplan zorg hierna te noemen: (de) aanvrager, 2. Arbeidsorganisatie..

Nadere informatie

Onderwerp Bijdrage gemeente t.b.v. subsidie verbetering binnenklimaat en energiezuinigheid primair onderwijs

Onderwerp Bijdrage gemeente t.b.v. subsidie verbetering binnenklimaat en energiezuinigheid primair onderwijs OPENBAAR Adviseur: S. de Jong (WSO, tst. 848) Portefeuillehouder: E. van Oortmerssen - Schutte 09.16084 1 ADVIESNOTA POLITIEKE RONDE d.d. 14 januari 2010 Raadsvergadering d.d. 28 januari 2010 Voorstel

Nadere informatie

Doelmatigheidsonderzoek Externe geldstromen

Doelmatigheidsonderzoek Externe geldstromen Doelmatigheidsonderzoek Externe geldstromen Projectdocument april 2000 Werkgroep onderzoek externe geldstromen Inhoud: 1. Aanleiding voor het onderzoek en achtergrond 2. Organisatie 3. Doelstelling 4.

Nadere informatie

Voorblad raadsavond Wormerland

Voorblad raadsavond Wormerland Voorblad raadsavond Wormerland Onderwerp Activiteit Doel Geschatte behandeltijd Beknopte toelichting Vervolg procedure Gevraagde beslissing Bijlage(n) Stand van zaken aantrekken subsudies Ter kennisname

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts

Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 40033 17 juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel Tenderregeling Community Arts Artikel 1 Begripsomschrijving In deze beleidsregel wordt verstaan

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017

SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017 Provinciaal Blad van Zuid-Holland SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Quick Scan Verwerving Subsidies Gemeente Moerdijk

Quick Scan Verwerving Subsidies Gemeente Moerdijk Quick Scan Verwerving Subsidies Gemeente Moerdijk Eindrapportage mei 2012 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Onderzoeksvragen...

Nadere informatie

Uitrol in Waalwijk Het project beoogt zowel op de korte als de lange termijn

Uitrol in Waalwijk Het project beoogt zowel op de korte als de lange termijn B01 Project wijk-ggd'er Personen met verward gedrag Als reactie op een toename van incidenten en problematiek rondom personen met verward gedrag is een landelijk aanjaagteam verwarde personen opgericht,

Nadere informatie

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Projectvoorstel Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Inhoudsopgave 2/8 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Historie 3 1.3. Doel

Nadere informatie

De ESF-scan laat de mogelijkheden zien.

De ESF-scan laat de mogelijkheden zien. Benieuwd naar de ESF-mogelijkheden voor uw gemeente? De ESF-scan laat de mogelijkheden zien. Radar en Raadgevend Bureau Het Grote Oost hebben een ESF-scan ontwikkeld. Middels deze ESF-scan wordt bepaald

Nadere informatie

Combinatiefuncties en NASB

Combinatiefuncties en NASB Combinatiefuncties en NASB Aanpak en ervaringen 13-09-2010 Arjan van den Beld Marjolein Zevenbergen Korte terugblik BSI en Bos Eerste sportnota sport, doen en beleven in 2002 vastgesteld. Start BSI in

Nadere informatie

Subsidies en fondsen voor maatschappelijke projecten. Introductie

Subsidies en fondsen voor maatschappelijke projecten. Introductie Subsidies en fondsen voor maatschappelijke projecten Introductie Wat doe ik? Subsidieonderzoek Subsidies aanvragen (meestal no cure, no pay) Strategisch subsidieadvies Deskundigheidsbevordering Programma

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Burgemeester en wethouders van Doetinchem; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op de volgende onderdelen van de zorg, sport

Nadere informatie

Oplegvel. 4. Behandelschema: Datum: Informerend. Datum: Adviserend. Datum: Besluitvormend. DB Colleges PHO DB Gemeenteraad DB AB Gemeenteraad

Oplegvel. 4. Behandelschema: Datum: Informerend. Datum: Adviserend. Datum: Besluitvormend. DB Colleges PHO DB Gemeenteraad DB AB Gemeenteraad Oplegvel 1. Onderwerp Verdeling van subsidie voor regionale infrastructurele projecten en voor projecten Duurzaam Veilig voor het subsidiejaar 2017 2. Rol van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Basistaak

Nadere informatie

Projectenoverzicht Bijlage 1

Projectenoverzicht Bijlage 1 Infrastructurele projecten regio Noord-Oost Brabant N-F-001-15 Herinrichting centrum Heesch - fietsenstallingen 5.400,00 50,00% 10.800,00 Bernheze N-W-001-15 Reconstructie kruising Losplaats Velmolenweg

Nadere informatie

2 Welke reden ligt er ten grondslag aan de verlening van deze subsidie?

2 Welke reden ligt er ten grondslag aan de verlening van deze subsidie? Statenfractie Partij voor de Vrijheid Noord-Brabant De heer H.F. van den Berg Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073)

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op het bepaalde in artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012,

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op het bepaalde in artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012, PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van de provincie Flevoland Nr. 1869 26 april 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent ondersteuning van activiteiten die

Nadere informatie

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad

Nadere informatie

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017

Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Nadere regels initiatievenbudget Samen werken aan duurzame energie Almere 2015-2017 Het college van burgemeester en wethouders van Almere, Gelet op artikel 2, eerste lid aanhef en onder h en artikel 3

Nadere informatie

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid

Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid Provincie Noord-Brabant Evaluatie convenanten met gemeenten inzake aansluiting jeugdzorg en jeugdbeleid 1. Inleiding Het Beleidskader Jeugd 2005-2008 biedt de kaders voor het afsluiten van regionale convenanten

Nadere informatie

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016;

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016; Subsidieregels lokaal innovatiefonds gemeente Lingewaard Burgemeester en wethouder van de gemeente Lingewaard; Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 06; Overwegende

Nadere informatie

Commissie bestuur college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014. De onderwerpen voor de 213a onderzoeken in 2013 en 2014.

Commissie bestuur college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014. De onderwerpen voor de 213a onderzoeken in 2013 en 2014. Informatienota Aan: Commissie bestuur Van: college van B&W Onderwerp: onderwerp 213a onderzoek 2013 en 2014 Portefeuillehouder Laurens Verspuij Datum collegebesluit 5 november 2013 Geheimhouding: Nee Kennisnemen

Nadere informatie

GEMEENTE NUTH Raad: 24 april 2012 Agendapunt: RTG: 10 april 2012

GEMEENTE NUTH Raad: 24 april 2012 Agendapunt: RTG: 10 april 2012 Reg.nr: FLO/2012/3693 Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 24 april 2012 Agendapunt: RTG: 10 april 2012 AAN DE RAAD Onderwerp: aanvraag herstructureringsfaciliteit Wsw 1. Samenvatting De bezuinigingen op

Nadere informatie

Nadere regels Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland

Nadere regels Voucherregeling Ondernemerschap Flevoland CVDR Officiële uitgave van Flevoland. Nr. CVDR602633_1 31 juli 2017 Besluit van de Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende regels omtrent vouchers voor ondernemers Voucherregeling Ondernemerschap

Nadere informatie

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking

Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking GEMEENTERAAD: 26-06-2015 BEKENDMAKING: 01-07-2015 Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende culturele verenigingen voor hun jaarwerking Artikel 1. Doel Met deze subsidie wil de stad Sint-Niklaas

Nadere informatie

Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning , "Samen werken aan nieuwe verbanden". 1. Raadsbesluit 2. beleidsplan Wmo

Beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning , Samen werken aan nieuwe verbanden. 1. Raadsbesluit 2. beleidsplan Wmo Aan de Raad Made, 4 december 2007 Aan de commissie: Inwonerszaken Datum vergadering: 19 december 2007 Agendapunt : 7 Raadsvergadering: 24 januari 2008 Onderwerp: Nummer raadsnota: Beleidsplan Wet maatschappelijke

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2014 NR: 080 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige Citeertitel: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige Naam ingetrokken

Nadere informatie

Stimuleringsregeling woningbouw Provincie Noord-Brabant

Stimuleringsregeling woningbouw Provincie Noord-Brabant Stimuleringsregeling woningbouw Provincie Noord-Brabant Veghel,23 januari 2010 25 januari 2010 J. (Jan) Bot MBA Rabobank Nederland Rabobank Inhoud De woningmarkt Analyse Visie Rabobank op woningmarkt in

Nadere informatie

VERNIEUWEN MET WZSW. In de periode mei 2002 mei 2005 werd het concept ontwikkeld in Tilburg-noord in het kader van een europees ESF-EQUAL-project

VERNIEUWEN MET WZSW. In de periode mei 2002 mei 2005 werd het concept ontwikkeld in Tilburg-noord in het kader van een europees ESF-EQUAL-project VERNIEUWEN MET WZSW In de periode mei 2002 mei 2005 werd het concept ontwikkeld in Tilburg-noord in het kader van een europees ESF-EQUAL-project voor uitgebreide informatie Van bedrijfsconcept Naar innovatieconcept

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR.: 70

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR.: 70 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR.: 70 Officiële naam regeling: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige mboscholieren Citeertitel: Nadere subsidieregels Reiskostenvergoeding minderjarige

Nadere informatie

Nadere regels subsidies Onderwijsimpuls 2013

Nadere regels subsidies Onderwijsimpuls 2013 Nadere regels subsidies Onderwijsimpuls 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere; gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

1. Opening 14.00 uur. 2. Mededelingen/ stukken ter kennisname 14.05 uur. 3. Conceptverslag d.d. 22 november 2012 14.10 uur

1. Opening 14.00 uur. 2. Mededelingen/ stukken ter kennisname 14.05 uur. 3. Conceptverslag d.d. 22 november 2012 14.10 uur Agenda Aan Bestuurders GGA Breda Mobiliteit Betreft Bestuurlijk overleg GGA Breda Datum Woensdag 17 april 2013 Locatie Vergaderzaal gemeente Etten-Leur Markt 1, kamer 1.09 Tijdstip 14.00 t/m 15.15 uur

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 05 en 06 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Beleidsevaluatie art. 217a Provinciewet van het programma Leefbaarheid@Brabant 2012-2015 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van de beleidsevaluatie

Nadere informatie

Subsidieregeling landschappen van allure Noord-Brabant

Subsidieregeling landschappen van allure Noord-Brabant CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR275990_2 6 december 2016 Subsidieregeling landschappen van allure Noord-Brabant Gelet op artikel 105 en artikel 143 van de Provinciewet; Gelet op artikel

Nadere informatie

Mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid

Mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid Samenvatting: Inleiding: In de afgelopen jaren is uw college gerapporteerd over de mensgerichte maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid bestemd voor de gemeente Heusden. Dit gebeurt in het kader

Nadere informatie

Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard!

Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! > www.vrom.nl Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! 2e Tender Waddenfonds 8 september tot en met 17 oktober 2008 Investeren in het waddengebied is de moeite meer dan waard! 2e Tender

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam; Nadere regels subsidie buurtbudgetten, bewonersinitiatieven en stimuleringsfonds buurtmedia 2014

Gemeente Amsterdam; Nadere regels subsidie buurtbudgetten, bewonersinitiatieven en stimuleringsfonds buurtmedia 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 21627 18 april 2014 Gemeente Amsterdam; Nadere regels subsidie buurtbudgetten, bewonersinitiatieven en stimuleringsfonds buurtmedia 2014 Artikel

Nadere informatie

ISV 3 programma gemeente Harlingen

ISV 3 programma gemeente Harlingen ISV 3 programma gemeente Harlingen Stand van zaken van 17 september 2015. In 2011 heeft de provincie Fryslân de gemeente Harlingen ISV 3 subsidie toegekend voor de herstructurering Plan Zuid. Eind 2014

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. -Wijzigen van de verordening "Reïntegratie Anw-ers en niet-uitkeringsgerechtigden" in die zin dat volgende artikelen worden ingevoegd:

RAADSVOORSTEL. -Wijzigen van de verordening Reïntegratie Anw-ers en niet-uitkeringsgerechtigden in die zin dat volgende artikelen worden ingevoegd: Gemeente Bergen op Zoom RVB02-0046 ifcvirgadewng AUG. 2002 RAADSVOORSTEL Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp Penaal \: : Wijzigen van de verordening "Reïntegratie Anw-ers en nietuitkeringsgerechtigden"

Nadere informatie

Nr.: Registratienr: Onderwerp: Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing (ISV)-3

Nr.: Registratienr: Onderwerp: Investeringsbudget Stedelijke vernieuwing (ISV)-3 Purmerend, 21 april 2010 Aan de gemeenteraad, Inleiding en probleemstelling: Voor u ligt het Meerjaren Ontwikkeling Programma (MOP) voor de aanvraag van de ISV-3 gelden. Het ISV is een Rijksbijdrage gericht

Nadere informatie

ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en (overheids)instellingen T: +31 (0) E:

ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en (overheids)instellingen T: +31 (0) E: ESF Subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven en (overheids)instellingen 2017 www.charlygreen.nl T: +31 (0)88 73 055 59E: info@charlygreen.nl ESF subsidie Het Europees Sociaal Fonds verstrekt voor

Nadere informatie

Handleiding EU Subsidies

Handleiding EU Subsidies SUBtracers international subsidy consultants Handleiding EU Subsidies SUBtracers.com Handleiding EU Subsidies De Europese Unie (EU) verstrekt subsidies aan bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3953 20 januari 2017 Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 januari 2017, nr. VO/1112830,

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / M. Lode SB OA. Kredietaanvraag planvoorbereiding Twickeler Grensweg

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 11G / M. Lode SB OA. Kredietaanvraag planvoorbereiding Twickeler Grensweg SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 11G201740 448860 / 448860 ONDERWERP M. Lode SB OA Kredietaanvraag planvoorbereiding AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN

Nadere informatie

Algemene Subsidievoorwaarden ODAS Stichting (ODAS)

Algemene Subsidievoorwaarden ODAS Stichting (ODAS) Algemene Subsidievoorwaarden ODAS Stichting (ODAS) Algemeen 1. ODAS behoudt zich het recht voor een toekenning tot subsidiëring te wijzigen, op te schorten, dan wel in te trekken indien: a. De algemene

Nadere informatie

Noordelijke Randweg Voorhout. Voortgangsrapportage

Noordelijke Randweg Voorhout. Voortgangsrapportage Noordelijke Randweg Voorhout Voortgangsrapportage Voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Stand van zaken... 4 3 Financiën... 6 4 Planning en vervolg... 8 Bladzijde 2 van 8 1 Inleiding De Noordelijke

Nadere informatie